změna občanského soudního řádu a změna exekučního řádu


Published: 2015

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
164/2015 Sb.ZÁKONze dne 17. června 2015,kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění

pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a

exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění

pozdějších předpisůParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍZměna občanského soudního řáduČl. IZákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967

Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975

Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991

Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993

Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994

Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995

Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995

Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č.

142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb.,

zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb.,

zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb.,

zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č.

2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č.

46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č.

155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č.

227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č.

120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č.

271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb.,

zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb.,

zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb.,

zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,

nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č.

88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu,

vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č.

257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č.

501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č.

628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č.

205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č.

377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č.

56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č.

112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č.

133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č.

189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č.

264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č.

315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č.

123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č.

259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č.

305/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č.

198/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.

281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č.

420/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 48/2010 Sb.,

zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb.,

nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 80/2011 Sb., zákona č.

139/2011 Sb., zákona č. 186/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č.

218/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č.

420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., nálezu

Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 147/2012 Sb., zákona č. 167/2012

Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního

soudu, vyhlášeného pod č. 369/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona

č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb., zákona

č. 45/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 293/2013 Sb., zákona

č. 252/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb. a zákona č. 139/2015 Sb., se

mění takto:1. V § 261 odst. 1 větě páté se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova

„něhož má být pohledávka odepsána“ se vkládají slova „ , a číslo účtu

oprávněného vedeného u peněžního ústavu“.2. V § 299 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „pracovní

činnosti“ vkládají slova „nebo dohody o provedení práce“.3. V § 299 odst. 1 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a

doplňují se písmena k) a l), která znějí:„k) výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků

bezpečnostních sborů,l) příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených

komunistickým režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu a

zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění

účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a

některých pozůstalých po nich.“.4. V § 304 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; to neplatí v

případě platby, jejímž účelem je splnění vymáhané povinnosti, na účet

oprávněného nebo soudního exekutora vedený u peněžního ústavu“.5. V § 322 odst. 1 se za slova „vlastnictví povinného“ vkládají slova

„nebo ve společném jmění povinného a jeho manžela“ a slova „morálními

pravidly“ se nahrazují slovy „dobrými mravy a jejichž počet a hodnota

odpovídá obvyklým majetkovým poměrům“.6. V § 322 odstavec 2 zní:„(2) Z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny zejména tyto věci ve

vlastnictví povinného nebo ve společném jmění povinného a jeho manžela:a) běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi,b) obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská

linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka,

vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové

věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti,c) studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky,d) snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové

a zvukové záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče

dat těchto záznamů, pokud nelze takové záznamy přenést na jiný nosič

dat, a jiné předměty podobné povahy,e) zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný nebo člen jeho

domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,f) hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima

jednotlivce podle zvláštního právního předpisu^80c),g) zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která

slouží člověku jako jeho společník.“.7. V § 325b odstavec 3 zní:„(3) O průběhu prohlídky bytu a jiných místností ten, kdo provádí výkon

rozhodnutí, pořídí zvukově obrazový záznam. O tom musí být přítomné

osoby poučeny při zahájení prohlídky.“.8. V § 333 odst. 1 se slova „písm. d)“ nahrazují slovy „písm. f)“.9. V § 336i se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:„(2) Soud zastaví výkon rozhodnutí prodejem nemovité věci, ve které má

povinný místo trvalého pobytu, pokud výše pohledávek oprávněného, těch,

kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a přihlášených věřitelů

povinného k okamžiku zahájení dražebního jednání nepřesahuje 30 000 Kč

bez příslušenství. To neplatí, jedná-li se o pohledávku výživného nebo

pohledávku náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví či

trestným činem nebo by to odporovalo dobrým mravům.“.Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.10. V § 336i odst. 4 se slova „odstavce 2“ nahrazují slovy „odstavce

3“.11. V § 336m odst. 4 se slova „§ 336i odst. 3 a 4“ nahrazují slovy „§

336i odst. 4 a 5“.Čl. IIPřechodná ustanovení1. Není-li dále stanoveno jinak, použije se občanský soudní řád ve

znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona i pro řízení

zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky

úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto

zákona, zůstávají zachovány.2. V řízeních o výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z výsluhového

příspěvku, příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených

komunistickým režimem v oblasti sociální, příplatku k důchodu nebo

zvláštního příspěvku k důchodu podle zákona upravujícího ocenění

účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a

některých pozůstalých po nich, v nichž přede dnem nabytí účinnosti

tohoto zákona nebylo vydáno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí,

rozhodne soud o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami z výsluhového

příspěvku, příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených

komunistickým režimem v oblasti sociální, příplatku k důchodu nebo

zvláštního příspěvku k důchodu podle zákona upravujícího ocenění

účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a

některých pozůstalých po nich. V řízeních o výkonu rozhodnutí

přikázáním pohledávky z výsluhového příspěvku, příplatku k důchodu ke

zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti

sociální, příplatku k důchodu nebo zvláštního příspěvku k důchodu podle

zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a

osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, v nichž

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona bylo vydáno usnesení o

nařízení výkonu rozhodnutí, se ve výkonu rozhodnutí pokračuje podle

ustanovení § 276 a násl. občanského soudního řádu o nařízení výkonu

rozhodnutí srážkami z výsluhového příspěvku, příplatku k důchodu ke

zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti

sociální, příplatku k důchodu nebo zvláštního příspěvku k důchodu podle

zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a

osvobození Československa a některých pozůstalých po nich.3. V řízeních o výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí, v nichž byl

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona proveden soupis, se rozsah

věcí vyloučených z výkonu rozhodnutí posuzuje podle dosavadních

právních předpisů.ČÁST DRUHÁZměna exekučního řáduČl. IIIZákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti

(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb.,

zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb.,

zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb.,

zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,

zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb.,

zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 347/2007 Sb.,

zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,

zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb.,

zákona č. 183/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,

zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 409/2010 Sb.,

zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb.,

zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb.,

zákona č. 256/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření

Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a

zákona č. 139/2015 Sb., se mění takto:1. V § 7 odst. 1 se slova „a nad činností exekutora podle § 74 odst. 1

písm. c) a § 76a“ nahrazují slovy „ , nad činností exekutora podle § 74

odst. 1 písm. c) a § 76a a nad nakládáním se zvláštním účtem podle § 46

odst. 5 nebo nad nakládáním s prostředky na zvláštním účtu,“.2. V § 7 odst. 3 písm. e) se slova „po předchozím oznámení soudnímu

exekutorovi nebo jeho zástupci, který je vedením úřadu pověřen“

zrušují.3. V § 7 odst. 3 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a

doplňuje se písmeno f), které zní:„f) nahlížet do listin a informačních systémů exekutora, které obsahují

údaje o nakládání se zvláštním účtem podle § 46 odst. 5 nebo o

nakládání s prostředky na zvláštním účtu, pořizovat si z nich výpisy a

kopie.“.4. V § 7 odst. 4 písm. a) se za slovo „listin“ vkládají slova „nebo

údaje podle odstavce 3 písm. f)“.5. V § 7a se za slovo „exekutora“ vkládají slova „ , drobné nedostatky

v činnosti exekutorského kandidáta (dále jen „kandidát“) nebo

exekutorského koncipienta (dále jen „koncipient“)“ a za slovo

„exekutorovi“ se vkládají slova „ , kandidátovi nebo koncipientovi“.6. V § 7a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se

odstavec 2, který zní:„(2) Neprokáže-li se, že exekutor provedl veškerá opatření, která lze

po něm spravedlivě požadovat při řízení exekutorského úřadu podle § 13

odst. 1, vytkne ministerstvo, Komora nebo předseda okresního soudu

exekutorovi i drobné nedostatky v činnosti nebo drobné poklesky v

chování kandidáta nebo koncipienta, kteří jsou jeho zaměstnanci.“.7. V § 9 odst. 2, § 16 odst. 2, § 17 odst. 3 a v § 124c odst. 1 písm.

d) se slovo „exekutorského“ zrušuje.8. V § 17 odst. 2 se slovo „exekutorským“ zrušuje.9. V § 17 odst. 4 se slova „Exekutorský kandidát“ nahrazují slovem

„Kandidát“.10. V § 18 odst. 1 písm. b) se slovo „exekutorský“ zrušuje.11. Nadpis nad § 19 zní: „Koncipient“.12. V § 19 odst. 1 se slova „Exekutorský koncipient (dále jen

„koncipient“)“ nahrazují slovem „Koncipient“.13. V § 22 odst. 1 písm. g) a § 23 odst. 1 se slovo „exekutorských“

zrušuje.14. Nadpis nad § 23 zní: „Kandidát“.15. V § 23 odst. 1 se slova „Exekutorský kandidát (dále jen

„kandidát“)“ nahrazují slovem „Kandidát“.16. V § 44a odst. 2 a 3, § 46 odst. 6, § 54 odst. 5 a v § 69a odst. 1

se slova „§ 47 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 47 odst. 6“.17. V § 46 odst. 8 se slova „§ 47 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 47 odst.

7“.18. V § 47 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:„(3) Pro účely odstavce 2 písm. d) není provedením exekuce úkon učiněný

k zajištění majetku povinného pro účely jeho postižení takovou

exekucí.“.Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.19. V § 48 se na konci textu písmene f) doplňují slova „a číslo účtu

oprávněného nebo exekutora vedeného u peněžního ústavu, je-li číslo

účtu potřebné pro způsob vedení exekuce“.20. V § 49 odst. 3 se za slova „nebo vyrozumění“ vkládají slova „nebo

datový soubor obsahující údaje o změně nebo zrušení exekučního

příkazu“.21. V § 58 odstavec 2 zní:„(2) Nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení

oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více

způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení

exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit

současně nebo postupně. Nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce

ukládající zaplacení peněžité částky postupněa) přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, a nepostačuje-li

to, pak přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního

ústavu,b) přikázáním jiné peněžité pohledávky s výjimkou pohledávky z

penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, postižením

jiných majetkových práv, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, správou

nemovité věci nebo pozastavením řidičského oprávnění, nepostačuje-li

způsob provedení exekuce podle písmena a),c) prodejem movitých věcí, prodejem nemovitých věcí, které povinný

nepoužívá k bydlení sebe a své rodiny, postižením závodu nebo

přikázáním pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového

penzijního spoření, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle

písmen a) a b), ad) prodejem nemovitých věcí, které povinný používá k bydlení sebe a své

rodiny, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmen a) až

c).“.22. V § 58 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Na návrh povinného

nebo s jeho souhlasem lze exekuci provést i v jiném pořadí, než stanoví

odstavec 2 písm. a) až d).“.23. V § 113a odst. 3 písm. a) se slovo „exekutorské“ zrušuje.Čl. IVPřechodná ustanovení1. Není-li dále stanoveno jinak, použije se exekuční řád a občanský

soudní řád ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona i

pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní

účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto

zákona, zůstávají zachovány.2. V exekučních řízeních, v nichž přede dnem nabytí účinnosti tohoto

zákona byl vydán exekuční příkaz k přikázání pohledávky z výsluhového

příspěvku, příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených

komunistickým režimem v oblasti sociální, příplatku k důchodu nebo

zvláštního příspěvku k důchodu podle zákona upravujícího ocenění

účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a

některých pozůstalých po nich se taková exekuce tyto příjmy postihující

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona dále provádí podle úpravy

občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí srážkami z výsluhového

příspěvku, příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených

komunistickým režimem v oblasti sociální, příplatku k důchodu nebo

zvláštního příspěvku k důchodu podle zákona upravujícího ocenění

účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a

některých pozůstalých po nich ve znění tohoto zákona. Účinky vydaného

exekučního příkazu zůstávají zachovány.3. V exekučních řízeních, v nichž byl přede dnem nabytí účinnosti

tohoto zákona proveden soupis movitých věcí, se rozsah věcí vyloučených

z exekuce posuzuje podle dosavadních právních předpisů.4. Kandidátovi nebo koncipientovi lze uložit výtku tehdy, pokud k

drobnému nedostatku v činnosti nebo drobnému poklesku v chování došlo

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.5. V řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se

postupuje podle § 58 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění účinném přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.ČÁST TŘETÍÚČINNOSTČl. VTento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce

následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části druhé čl.

III bodu 20, pokud jde o § 49 odst. 3, které nabývá účinnosti dnem 1.

ledna 2016.Hamáček v. r.Zeman v. r.Sobotka v. r.

Related Laws