o peněžní reformě


Published: 1953

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
41/1953 Sb.Zákonze dne 30. května 1953o peněžní reforměZměna: 25/1961 Sb.Změna: 175/1988 Sb.Změna: 130/1989 Sb.Změna: 22/1992 Sb.Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto

zákoně:Oddíl I.Peněžní reforma a peněžní jednotka§ 1Další rozvoj národního hospodářství staví náš stát před úkol provést

peněžní reformu vydáním nových peněz a stažením starých, s cílem

zvýšení kupní síly československé koruny a upevnění jejího kursu.§ 2zrušen§ 3zrušenOddíl II.Přepočet mezd, platů a cen§ 4Mzdy, služné a jiné odměny za práci a služby, rodinné přídavky, pense,

stipendia, podpory a pod., jakož i ceny, daňové a jiné sazby, tarify a

peněžité částky stanovené v právních předpisech a znějící na

československé koruny, se přepočítají ke dni 1. června 1953 v poměru 5

Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.Oddíl III.Výměna peněz, přepočet pohledávek a závazků a zaplacených premií

životního pojištění§ 5Dnem 1. června 1953 se dávají do oběhu nové peníze vzoru 1953, znějící

na československé koruny. Dosavadní peníze se vyměňují v poměru, který

stanoví vláda.§ 6Vláda stanoví, v jakém poměru se přepočítají vklady obyvatelstva u

peněžních ústavů, vklady na běžných a obratových účtech a ostatní

pohledávky a závazky, které znějí na československé koruny, jakož i v

jakém poměru se přepočítají zaplacené premie životního pojištění.Oddíl IV.Zrušení některých pohledávek a závazků§ 7(1) Dnem 1. června 1953 se ruší pohledávky a závazkya) ze vkladů vázaných podle § 7 dekretu č. 91/1945 Sb.,b) z tuzemských cenných papírů v povinné úschově podle dekretu č.

95/1945 Sb.,c) pojištění na život, pokud se mají podle § 7 odst. 1 č. 1 zákona č.

141/1947 Sb., o Likvidačním fondu měnovém, plnit poukazem na vázaný

vklad.(2) Týmž dnem se ruší závazky z dluhopisů československého státu,

vydaných po roce 1945, a závazky z dílčích dluhopisů a zástavních

listů, vydaných po roce 1945 bývalými úvěrními ústavy. Vláda vypořádá

ztráty vzniklé zánikem těchto závazků veřejným organizacím a zařízením.Oddíl V.Zrušení Likvidačního fondu měnového§ 8Likvidační fond měnový se dnem 1. června 1953 zrušuje a jeho práva

přecházejí na stát. Provedení likvidace fondu se ukládá ministru

financí.Oddíl VI.Ustanovení společná a závěrečná§ 9zrušen§ 10Ministru financí se ukládá, aby učinil veškerá opatření nutná k řádnému

provedení peněžní reformy, zejména aby stanovil směrnicemia) podmínky, způsob a podrobnosti výměny starých peněz, přepočtů

upravených tímto zákonem, a povinnost a podmínky výměny dosavadních

vkladních knížek za nové,b) způsob vypořádání přebytků a úbytků, které vzniknou u hospodářských,

rozpočtových a jiných organizací a zařízení přepočtením jejich

pohledávek a závazků na nové peníze, po případě zánikem jejich závazků

nebo práv podle tohoto zákona.§ 11Zrušuje se zákon č. 39/1948 Sb., o platidlech československé měny.§ 12Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1953; provedou jej všichni

členové vlády.