stanovení důchodového věku a přepočet starob. důchodů horníků


Published: 2009

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
363/2009 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDYze dne 5. října 2009o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých

horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993Změna: 69/2015 Sb.Vláda nařizuje podle § 107 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém

pojištění, ve znění zákona č. 108/2009 Sb. a zákona č. 220/2011 Sb.:§ 1Toto nařízení se vztahuje na osoby, kteréa) vykonávaly před 1. lednem 1993 zaměstnání v hornictví se stálým

pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech, které bylo podle předpisů

účinných před tímto dnem^1) zařazeno mezi zaměstnání I. pracovní

kategorie zakládající nárok na starobní důchod při dosažení věku aspoň

55 let, (dále jen „zaměstnání v hornictví“),b) odpracovaly v zaměstnání v hornictví celkem aspoň 3 300 směn,

popřípadě, jde-li o zaměstnání v hornictví v uranových dolech, 2 200

směn, nebo, pokud výkon zaměstnání v hornictví skončily z důvodu

dosažení nejvyšší přípustné expozice, odpracovaly před 1. lednem 2009 v

zaměstnání v hornictví celkem aspoň 3 081 směn, popřípadě, jde-li o

zaměstnání v hornictví v uranových dolech, 1 981 směn. Počet těchto

odpracovaných směn za dobu před 1. lednem 1993 se zjistí tak, že počet

kalendářních dnů zaměstnání v hornictví se vynásobí koeficientem 0,6 a

zaokrouhlí směrem nahoru; za dobu po 31. prosinci 1992 se za

odpracovanou směnu považuje každá směna, v níž osoba uvedená v písmenu

a) po převážnou část vykonávala podle potvrzení vydaného podle § 4 pod

zemí zaměstnání v hornictví, ac) nesplnily podmínky uvedené v zákoně č. 100/1988 Sb., o sociálním

zabezpečení, ve znění účinném ke dni 31. prosince 1995, pro stanovení

důchodového věku 55 let.§ 2U osob uvedených v § 1, kteréa) nesplnily podmínky pro stanovení důchodového věku podle § 174 zákona

č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném ke dni 31.

prosince 1995, se důchodový věk stanoví tak, že od důchodového věku

stanoveného podle § 32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,

ve znění účinném ke dni 1. ledna 2010, se odečte 5 let,b) splnily podmínky pro stanovení důchodového věku podle § 174 zákona

č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném ke dni 31.

prosince 1995, důchodový věk činí 55 let a 6 měsíců; za důchodový věk

se přitom považuje věk dosažený v posledním přičteném kalendářním

měsíci v den, který se číslem shoduje se dnem narození pojištěnce, a

neobsahuje-li takto určený měsíc takový den, považuje se za důchodový

věk ten věk, který je dosažen v posledním dni posledního přičteného

kalendářního měsíce.§ 3(1) Byly-li podmínky pro stanovení důchodového věku podle § 2 splněny

před 1. červencem 2010 a starobní důchoda) nebyl před tímto dnem přiznán, stanoví se důchodový věk podle § 2 a

pro stanovení procentní výměry tohoto důchodu se použije obdobně § 76a

zákona o důchodovém pojištění,b) byl před tímto dnem přiznán, vypočte se na žádost procentní výměra

starobního důchodu znovu tak, jako kdyby byl důchodový věk stanoven

podle § 2, a při zvýšení procentní výměry tohoto důchodu se postupuje

obdobně podle čl. LXVII bodu 1 zákona č. 264/2006 Sb., kterým se mění

některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce; starobní důchod

se přitom zvýší nejdříve od splátky důchodu splatné po 30. červnu 2010.(2) Byly-li podmínky pro stanovení důchodového věku podle § 2 splněny

po 30. červnu 2010, použije se pro stanovení procentní výměry

starobního důchodu obdobně § 76a zákona o důchodovém pojištění.§ 4Zaměstnavatelé, u nichž byly po 31. prosinci 1992 zaměstnány osoby

vykonávající zaměstnání v hornictví, potvrzují počet směn odpracovaných

pod zemí v zaměstnání v hornictví na žádost těchto osob, a to na

tiskopisu vydaném Českou správou sociálního zabezpečení.§ 5Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2010.Předseda vlády:Ing. Fischer, CSc. v. r.Ministr práce a sociálních věcí:JUDr. Šimerka v. r.Vybraná ustanovení novelČl. II nařízení vlády č. 69/2015 Sb.Přechodné ustanoveníByly-li podmínky pro stanovení důchodového věku podle § 1 a 2 nařízení

vlády č. 363/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto

nařízení, splněny přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a

starobní důchoda) nebyl před tímto dnem přiznán, stanoví se důchodový věk podle

nařízení vlády č. 363/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí

účinnosti tohoto nařízení, a pro stanovení procentní výměry starobního

důchodu se použije obdobně § 76a zákona o důchodovém pojištění;

starobní důchod lze přitom přiznat nejdříve ode dne nabytí účinnosti

tohoto nařízení,b) byl před tímto dnem přiznán, postupuje se obdobně podle § 3 odst. 1

písm. b) nařízení vlády č. 363/2009 Sb. s tím, že starobní důchod se

zvýší nejdříve od první splátky důchodu splatné po dni nabytí účinnosti

tohoto nařízení.1) § 14 odst. 2 písm. a) a § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 100/1988

Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 235/1992 Sb.

Related Laws