o emisích ve výfukových plynech zážehových motorů


Published: 2005

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
365/2005 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDYze dne 17. srpna 2005,o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů

některých nesilničních mobilních strojůVláda nařizuje podle § 22 k provedení § 12 odst. 1 písm. a) až c) a §

13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen "zákon o technických požadavcích na výrobky") a k provedení

zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti

za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění

zákona č. 307/1999 Sb., (dále jen "zákon o schvalování technické

způsobilosti vozidel"):§ 1Předmět úpravy(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských

společenství^1) a upravuje požadavky na přípustné emise znečišťujících

látek ve výfukových plynech zážehových motorů mobilních strojů a

zařízení, které nejsou určeny k pohybu na pozemních komunikacích, dále

pomocných motorů montovaných do zařízení v silničním vozidle, zvláštním

vozidle, plavidle, motorovém vozu nebo ve speciálním drážním vozidle

(dále jen "drážní vozidlo") s netto výkonem 19 kW a menším (dále jen

"mobilní stroj").(2) Mobilními stroji se zážehovými motory jsou napříklada) sekačka trávy a nosič zahradnických zařízení včetně motorové půdní

frézy,b) řetězová pila,c) ručně držená vrtačka,d) přenosná strojní pila a řezačka určená k řezání tvrdých materiálů,

například kamene, oceli,e) generátor elektrické energie stacionární, nebo instalovaný v

silničním vozidle, zvláštním vozidle, plavidle anebo v drážním vozidle,f) svařovací zařízení,g) chladírenské soustrojí nebo klimatizační soustrojí stacionární, nebo

instalované v silničním vozidle, zvláštním vozidle, plavidle anebo v

drážním vozidle,h) vodní čerpadlo a sací zařízení,i) strunový vyžínač trávníků a křovinořez,j) drtič odpadků,k) přenosné nůžky na živé ploty,l) zametač trávníků, vysavač, nebo fukar listí ze stromů,m) provzdušňovač trávníků a kultivátor,n) zařízení pro odklízení sněhu a sněhová fréza,o) vozík pro golfová hřiště,p) dmychadlo a kompresor aq) zařízení s pomocným motorem (například pro větrání, pro foukání

teplého vzduchu).(3) Toto nařízení se nevztahuje na zážehový motor, který je určen k

pohonu:a) rekreačního vozidla, například motorových saní, motokáry, terénního

motocyklu a automobilu, ab) mobilního stroje určeného k použití ozbrojenými silami.(4) Tímto nařízením nejsou dotčeny jiné technické požadavky na mobilní

stroje stanovené zvláštními právními předpisy^2).§ 2Vymezení pojmů(1) V tomto nařízení se rozumía) stanoveným výrobkem zážehový motor určený v § 1,b) schvalovacím orgánem Ministerstvo dopravy,c) technickou zkušebnou právnická osoba pověřená schvalovacím orgánem k

provádění činností spojených se schvalováním,d) typem motoru motor mobilního stroje nelišící se v podstatných

charakteristických vlastnostech od motorů shodné kategorie a třídy

téhož výrobce; vzor dokladu, ve kterém jsou uvedeny podstatné

vlastnosti typu motoru, je v příloze č. 4 k tomuto nařízení,e) rodinou motorů výrobcem stanovená skupina tímto výrobcem vyráběných

motorů, která má svou konstrukcí dané podobné vlastnosti z hlediska

emisí znečišťujících látek z výfuku a která splňuje požadavky tohoto

nařízení,f) základním motorem motor vybraný z rodiny motorů, který tuto rodinu

motorů reprezentuje; příklad postupu výběru vlastností základního

motoru je uveden v bodu 2 přílohy č. 3 k tomuto nařízení,g) výkonem motoru netto výkon měřený v kW, který byl změřen podle

předpisu Evropských společenství^3), na konci klikového hřídele nebo

rovnocenného výstupního orgánu motoru, přičemž naměřený výkon musí být

zvýšen o výkon chladicího ventilátoru, pokud byl při měření chladicí

ventilátor použit,h) identifikačním číslem motoru takové číslo motoru, kterým se liší

motory téhož výrobce, které jsou shodného typu, kategorie, třídy,

výkonu a stupně emisních vlastností; identifikační číslo motoru může

být výrobním číslem tohoto motoru, anebo výrobní číslo motoru je

součástí identifikačního čísla tohoto motoru; z identifikačního čísla

motoru a další dokumentace výrobce lze určit výrobní sérii motoru,

popřípadě datum výroby motoru,i) schvalovací dokumentací podklady výrobce se všemi zkušebními

protokoly nebo jinými dokumenty, které přiložila k dokumentaci výrobce

technická zkušebna nebo schvalovací orgán v průběhu výkonu svých

funkcí,j) seznamem schvalovací dokumentace seznam, ve kterém je uveden

souhrnný obsah schvalovací dokumentace s vhodným očíslováním nebo jiným

označením umožňujícím jednoznačnou identifikaci všech stránek,k) náhradním motorem nově vyrobený motor, který je dodáván na trh pouze

k náhradě původního motoru mobilního stroje,l) ručně drženým mobilním strojem mobilní stroj, který v průběhu práce,

ke které je určen, splňuje alespoň jeden z následujících požadavků:1. je držen nebo nesen obsluhou,2. může pracovat v různých polohách,3. je veden obsluhou, anebo je generátorem nebo čerpadlem a hmotnost

tohoto mobilního stroje bez paliva a maziv je menší než 20 kg,m) stupněm emisních vlastností zážehového motoru stanovená hladina

emisí znečišťujících látek ve výfukových plynech pro třídu zážehového

motoru mobilního stroje; stupeň emisních vlastností platí ve stanoveném

časovém období a označuje se čísly, přičemž vyšší stupeň emisních

vlastností zavádí nižší emise znečišťujících látek ve výfukových

plynech; mezní hodnoty emisí zážehového motoru mobilního stroje stupně

I a stupně II jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení,n) dobou životnosti emisních vlastností počet hodin uvedený v

požadavcích stanovených pro každou kategorii zážehového motoru

mobilního stroje; příklad rozmezí doby životnosti emisních vlastností

pro jednotlivé třídy zážehových motorů pro stupeň II emisních

vlastností je uvedený v bodu 4 přílohy č. 2 k tomuto nařízení,o) plynnými znečišťujícími látkami především látky, jejichž mezní

hodnoty jsou stanoveny v tomto nařízení a jedná se o oxid uhelnatý s

chemickou značkou CO, uhlovodíky s označením HC (vyjadřované

ekvivalentem C1:CH1,85) a oxidy dusíku s označením NOx (vyjadřované

ekvivalentem oxidu dusičitého s chemickou značkou NO2), ap) výrobcem malých sérií zážehových motorů výrobce, jehož celková roční

výroba je menší než 25 000 jednotek, nebo jehož celková roční výroba

rodiny zážehových motorů je menší než 5 000 jednotek.(2) Pro účely stanovení emisí znečišťujících látek ve výfukových

plynech jsou malé zážehové motory mobilních strojů rozděleny do dvou

kategoriía) v ručně drženém mobilním stroji s označením "SH" ab) v mobilním stroji jiném než ručně drženém s označením "SN".(3) Kategorie motorů mobilních strojů SH a SN se dále rozdělují do

sedmi tříd podle zdvihového objemu, třídaa) SH:1, se zdvihovým objemem menším než 20 cm 3,b) SH:2, se zdvihovým objemem od 20 cm 3 včetně do menšího než 50 cm 3,c) SH:3, se zdvihovým objemem 50 cm 3 a větším,d) SN:1, se zdvihovým objemem menším než 66 cm 3,e) SN:2, se zdvihovým objemem od 66 cm 3 včetně, do objemu menšího než

100 cm 3,f) SN:3, se zdvihovým objemem od 100 cm 3 včetně, do objemu menšího než

225 cm 3 ag) SN:4, se zdvihovým objemem 225 cm 3 nebo větším.§ 3Motor určený do mobilního stroje a jeho konstrukční části, které mohou

ovlivňovat emise znečišťujících látek ve výfukových plynech, jejichž

mezní hodnoty pro třídu motoru a příslušný emisní stupeň stanovuje toto

nařízení v příloze č. 2, musí být konstruovány, vyráběny a smontovány

tak, aby emise znečišťujících látek ve výfukových plynech takového

motoru při uvedení do provozu mobilního stroje nepřekročily stanovené

mezní hodnoty a u motoru emisního stupně II je nepřekročily po dobu

určenou v bodu 4 přílohy č. 4 k tomuto nařízení.Podrobnosti schvalování typu§ 4(1) Pro každý typ motoru nebo rodinu motorů, které mají být schváleny,

musí být předložena samostatná žádost.(2) Schvalovací dokumentace musí obsahovat doklady uvedené v

informačním dokumentu, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k tomuto

nařízení.§ 5Schvalovací orgán přidělí schválenému typu motoru nebo rodině motorů

číslo schválení podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení a uvede je v

certifikátu ES schválení typu, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k

tomuto nařízení.§ 6Při změně rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu motoru

nebo rodiny motorů schvalovací orgán upraví schvalovací dokumentaci

společně s jejím seznamem a změny v ní vyznačí. Po nabytí právní moci

rozhodnutí o změně schválení schvalovací orgán vyznačí ve schvalovací

dokumentaci datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.§ 7Postupy při zkoušce zážehového motoruEmise znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů

mobilních strojů zjišťuje technická zkušebna. Při zkoušce zážehového

motoru technická zkušebnaa) pro pohon motoru používá referenční palivo s definovaným složením

podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení,b) dodržuje stanovený postup měření a stanovené zkušební cykly podle

přílohy č. 8 k tomuto nařízení,c) při měření emisí znečišťujících látek typu motoru, nebo základního

motoru používá analytické systémy a systémy pro odběr vzorků, podle

přílohy č. 10 k tomuto nařízení ad) výsledek zkoušky zpracovává stanoveným způsobem a zapisuje ho do

zkušebního protokolu; povinné údaje ve zkušebním protokolu o

znečišťujících látkách zážehového motoru mobilního stroje stanoví

příloha č. 7 k tomuto nařízení.§ 8Stanovené označení motorů mobilních strojů(1) Výrobce umístí na každý zážehový motor mobilního stroje vyrobený ve

shodě se schváleným typem základní označení stanovené v příloze č. 1 k

tomuto nařízení.(2) Náhradní zážehový motor mobilního stroje musí být označen nejméně

stupněm emisních vlastností, které plnil původní motor, k jehož výměně

má být náhradní motor použit. Na motoru musí být umístěn štítek s

textem "Náhradní motor", nebo musí být tento text uveden v příručce pro

uživatele k náhradnímu motoru.Přechodná ustanovení§ 9(1) Schvalovací orgán rozhodne ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení

o schválení typu nebo jeho rozšíření pro zážehový motor třídy SN:3,

SN:4, SH:1, SH:2 a SH:3 mobilního stroje, pokud tento motor plní

požadavky tohoto nařízení a emise znečišťujících látek ve výfukových

plynech odpovídají emisním vlastnostem motoru stanoveným v bodu 2

přílohy č. 2 k tomuto nařízení.(2) Schvalovací orgán rozhodne ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení

o schválení typu nebo jeho rozšíření pro zážehový motor třídy SN:1 a

SN:2 mobilního stroje, pokud tento motor plní požadavky tohoto nařízení

a emise znečišťujících látek ve výfukových plynech odpovídají emisním

vlastnostem motoru stanoveným v bodu 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.(3) Zážehový motor mobilního stroje třídy SN a SH nelze po uplynutí

šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení uvést na trh,

pokud tento motor neplní požadavky podle odstavců 1 a 2, nejde- -li o

mobilní stroj nebo zážehový motor mobilního stroje určený pro vývoz do

státu, který není členským státem Evropské unie.(4) Schvalovací orgán rozhodne o schválení typu, nebo jeho rozšíření,

pro zážehový motor mobilního stroje třídya) SN:4 po 1. srpnu 2006,b) SH:1, SH:2 a SN:3 po 1. srpnu 2007 ac) SH:3 po 1. srpnu 2008, pokud motor plní požadavky tohoto nařízení a

emise znečišťujících látek ve výfukových plynech odpovídají emisním

vlastnostem motoru stanoveným v bodu 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.(5) Zážehový motor mobilního stroje třídya) SN:4 po 1. únoru 2007,b) SH:1, SH:2 a SN:3 po 1. únoru 2008 ac) SH:3 po 1. únoru 2009,nelze uvést na trh, pokud motor neplní požadavky tohoto nařízení a

emise znečišťujících látek ve výfukových plynech neodpovídají emisním

vlastnostem motoru stanoveným v bodu 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení,

nejde-li o mobilní stroj nebo zážehový motor mobilního stroje určený

pro vývoz do státu, který není členským státem Evropské unie.§ 10(1) Požadavky uvedené v § 9 odst. 1 až 3, týkající se emisních

vlastností podle bodů 2 a 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení pro potřeby

schvalování typu, jeho rozšiřování nebo uvedení na trh, se na zážehové

motory mobilních strojů vyrobené před účinností tohoto nařízení

vztahují po 1. srpnu 2006.(2) Pro zážehové motory mobilních strojů vyrobené před daty uvedenými v

§ 9 odst. 4 a 5 se lhůty týkající se emisních vlastností podle bodů 2 a

3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení pro potřeby schvalování typu, jeho

rozšiřování nebo uvedení na trh, prodlužují o 2 roky.(3) Požadavky uvedené v § 9 odst. 2 a 3, týkající se emisních

vlastností podle bodu 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení pro potřeby

schvalování typu, jeho rozšiřování nebo uvedení na trh, se na zážehový

dvoudobý motor třídy SN:1 a SN:2 umístěný ve sněhové fréze vztahují po

1. srpnu 2007.(4) Pro zážehové motory v těchto mobilních strojích:,a) ručně držená řetězová pila, která odpovídá normě EN ISO 11681-1, je

určena k řezání dřeva a její zážehový motor má zdvihový objem větší než

45 cm 3 a je třídy SH:2, nebo SH:3b) mobilní stroj, který odpovídá normě EN ISO 11681-2, má držadlo

nahoře, kterým je například ručně držená vrtačka nebo řetězová pila k

řezání dřeva a jeho zážehový motor je kategorie SH,c) křovinořez, který je ručně držený, má rotující čepel z oceli nebo z

plastu, je určen k řezání plevele, křoví, malých stromků a podobné

vegetace, je konstruován podle normy EN ISO 11806 tak, aby s ním bylo

možné pracovat ve více polohách, jeho zážehový motor má zdvihový objem

větší než 40 cm 3 a je třídy SH:2, nebo SH:3,d) přenosné nůžky na živé ploty, které odpovídají normě EN 774, jsou

ručně držené, jsou určeny ke stříhání živých plotů a keřů pomocí jedné

nebo více čepelí s vratným pohybem, a jejich zážehový motor je

kategorie SH ae) ruční motorová řezačka, která odpovídá normě EN 1454, má rotující

kovový list, je určena k řezání tvrdých materiálů, jako je například

kámen, asfalt, beton, nebo ocel, a její zážehový motor má zdvihový

objem větší než 50 cm3 a je třídy SH:3, mobilní stroj se zážehovým

motorem třídy SN:3 s vodorovným hřídelem s výkonem motoru nejvýše 2,5

kW. Takovým mobilním strojem je například generátor elektrické energie,

provzdušňovač trávníků, kultivátor a řezačka s válci,se lhůty podle § 9 odst. 4 a 5 týkající se emisních vlastností podle

bodu 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení pro potřeby schvalování typu,

jeho rozšiřování nebo uvedení na trh prodlužují o 3 roky.(5) Požadavky uvedené v § 9 odst. 2 a 3, týkající se emisních

vlastností podle bodu 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení pro potřeby

schvalování typu, jeho rozšiřování nebo uvedení na trh, se na zážehové

motory třídy SN:1 a SN:2 vyráběné výrobcem malých sérií zážehových

motorů vztahují po 1. srpnu 2007.(6) Pro zážehové motory mobilních strojů vyráběné výrobcem malých sérií

zážehových motorů se lhůty uvedené v § 9 odst. 4 a 5, týkající se

emisních vlastností podle bodů 2 a 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení pro

potřeby schvalování typu, jeho rozšiřování nebo uvedení na trh,

prodlužují o 3 roky.§ 11ÚčinnostToto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.Předseda vlády:Ing. Paroubek v. r.Místopředseda vlády a ministr dopravy:Ing. Šimonovský v. r.Příl.1OZNAČENÍ MOTORŮ1. Zážehový motor schválený podle tohoto nařízení musí být označen

základním označením; obsahem základního označení jea) obchodní značka nebo obchodní název výrobce motoru,b) ES schvalovací značka, kterou je číslo ES schválení typu podle

přílohy č. 6 k tomuto nařízení,c) identifikační číslo motoru.2. Základní označení motoru musí mít trvanlivost po dobu životnosti

tohoto motoru, musí být čitelné a nesmazatelné; jestliže se použijí k

základnímu označení motoru nálepka nebo štítek, jejich připojení musí

být trvanlivé po dobu životnosti motoru a při pokusu o jejich

odstranění musí dojít k jejich zničení, nebo se údaje na nich vyznačené

musí stát nečitelnými.3. Základní označení musí být umístěno na části motoru, která je

nezbytná pro normální provoz a která normálně nevyžaduje výměnu v

průběhu životnosti tohoto motoru. Základní označení musí být umístěno

na motor s namontovanými všemi pomocnými zařízeními nutnými pro jeho

provoz tak, aby bylo dobře viditelné pro osobu o průměrné velikosti.4. Každý motor, popřípadě příslušný mobilní stroj musí být opatřen,

kromě základního označení, doplňkovým odnímatelným štítkem z

trvanlivého materiálu, který musí obsahovat všechny údaje o motoru

podle bodu 1; doplňkový štítek se umístí tak, aby údaje na něm byly

dobře viditelné pro osobu o průměrné velikosti po namontování motoru do

mobilního stroje.5. Umístění základního označení motoru mobilního stroje výrobce

specifikuje v informačním dokumentu, který je uvedený v bodu 3. přílohy

č. 4 k tomuto nařízení. Schvalovací orgán toto umístění specifikuje v

certifikátu ES schválení typu motoru, jehož vzor je uvedený v příloze

č. 5 k tomuto nařízení.6. Dříve, než motor opustí výrobní linku, musí být opatřen základním

označením.Příl.2MEZNÍ HODNOTY EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK, PODMÍNKY JEJICH ZJIŠTĚNÍ,

DODRŽENÍ A POSUZOVÁNÍ SHODNOSTI VÝROBY1. Emise plynných znečišťujících látek z motoru předaného ke zkouškám

se měří postupy v souladu s tímto nařízením. V případě stupně I

emisních vlastností zážehového motoru jsou naměřené hodnoty

znečišťujících látek porovnány s limitními hodnotami uvedenými v bodu 2

tabulky č. 1. V případě stupně II emisních vlastností jsou naměřené

hodnoty nejdříve korigovány a takto upravené hodnoty jsou porovnány s

limitními hodnotami uvedenými v bodu 3 v tabulce č. 2.2. Stupeň I emisních vlastností zážehového motoru mobilního stroje.Naměřené emise znečišťujících látek ve výfukových plynech, kterými jsou

oxid uhelnatý, uhlovodíky, oxidy dusíku a součet emisí uhlovodíků a

oxidů dusíku nesmějí pro stupeň I emisních vlastností zážehového

motoru, který představuje typ motorů, nebo základní motor z rodiny

motorů, přesáhnout hodnoty uvedené v tabulce č. 1.

Tabulka č. 1------------------------------------------------------------------

Motor Oxid Uhlovodíky Oxidy Součet emisí

třída uhelnatý (HC) dusíku uhlovodíků

(CO) (NOx) a oxidů dusíku

(HC + NOx)

[g/kWh] [g/kWh] [g/kWh] [g/kWh]

------------------------------------------------------------------

SH:1 805 295 5,36

------------------------------------------------------------------

SH:2 805 241 5,36

------------------------------------------------------------------

SH:3 603 161 5,36

------------------------------------------------------------------

SN:1 519 50,0

------------------------------------------------------------------

SN:2 519 40,0

------------------------------------------------------------------

SN:3 519 16,1

------------------------------------------------------------------

SN:4 519 13,4

------------------------------------------------------------------3. Stupeň II emisních vlastností zážehového motoru mobilního stroje.Naměřené korigované emise znečišťujících látek ve výfukových plynech,

kterými jsou oxid uhelnatý, oxidy dusíku a součet emisí uhlovodíků a

oxidů dusíku nesmějí pro stupeň II emisních vlastností zážehového

motoru, který představuje typ motorů, nebo základní motor z rodiny

motorů, přesáhnout hodnoty uvedené v tabulce č. 2.

Tabulka č. 2------------------------------------------------------------------

Motor Oxid Uhlovodíky Oxidy Součet emisí

třída uhelnatý (HC) dusíku uhlovodíků

(CO) (NOx) a oxidů dusíku

(HC + NOx)

[g/kWh] [g/kWh] [g/kWh] [g/kWh]

------------------------------------------------------------------

SH:1 805 10 50,0

------------------------------------------------------------------

SH:2 805 10 50,0

------------------------------------------------------------------

SH:3 603 10 72,0

------------------------------------------------------------------

SN:1 610 10 50,0

------------------------------------------------------------------

SN:2 610 10 40,0

------------------------------------------------------------------

SN:3 610 10 16,1

------------------------------------------------------------------

SN:4 610 10 12,1

------------------------------------------------------------------4. V případě stupně II emisních vlastností nesmějí naměřené a

korigované emise znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehového

motoru mobilního stroje přesáhnout hodnoty uvedené v tabulce č. 2, a to

po celou dobu stanovenou pro příslušnou třídu a kategorii životnosti

emisních vlastností tohoto motoru. Motory mobilních strojů se rozdělují

do třech kategorií doby životnosti emisních vlastností podle doby

stálosti svých emisních vlastností. O zařazení motoru do příslušné

kategorie doby životnosti emisních vlastností rozhoduje jeho výrobce.

Kategorie doby životnosti emisních vlastností zážehových motorů

mobilních strojů jsou stanoveny takto:

Tabulka č. 3------------------------------------------------------------------

Motor Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3

třída: hod hod hod

------------------------------------------------------------------

SH:1 50 125 300

------------------------------------------------------------------

SH:2 50 125 300

------------------------------------------------------------------

SH:3 50 125 300

------------------------------------------------------------------

SN:1 50 125 300

------------------------------------------------------------------

SN:2 125 250 500

------------------------------------------------------------------

SN:3 125 250 500

------------------------------------------------------------------

SN:4 250 500 1000

------------------------------------------------------------------5. Korigované emise znečišťující látky se v případě stupně II emisních

vlastností motoru vypočtou vynásobením naměřené hodnoty příslušným

faktorem zhoršení, kterým je číslo větší než 1. Velikost faktoru

zhoršení závisí na druhu znečišťující látky, na kategorii a třídě

motoru. Faktor zhoršení se určuje podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení

a jeho hodnota je stanovena v rozmezí hodnoty 1,1 až 2,1.6. Podmínky dodržení emisních vlastnostíPři montáži motoru do mobilního stroje je nutno dodržet omezení

stanovená pro oblast působnosti schválení typu a následující parametry

schváleného motoru:a) podtlak v sání nesmí překročit hodnotu podtlaku pro schválený motor,

který je uveden v informačním dokumentu výrobce a v dalších dokladech

zpracovaných výrobcem podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení,b) protitlak ve výfuku nesmí překročit hodnotu protitlaku pro schválený

motor, který je uveden v informačním dokumentu výrobce a v dalších

dokladech zpracovaných výrobcem podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení.7. Výrobce motoru, popřípadě držitel schválení zabezpečuje účinné

řízení jakosti výroby a kontrolu shodnosti výroby, kterými jsou zejména

postupya) ve výrobě musí být zavedeny postupy, které zajišťují, že jsou trvale

plněny požadavky odstavců 1 a 2 této přílohy, a které dále zajišťují

shodnost výroby se schváleným typem,b) výrobce, popřípadě držitel schválení musí mít zajištěný přístup ke

zkušebním zařízením,c) výrobce, popřípadě držitel schválení zaznamenává a archivuje záznamy

o provedených zkouškách,d) výrobce, popřípadě držitel schválení analyzuje výsledky každé

zkoušky.8. Schvalovací orgána) kontroluje záznamy o provedených zkouškách,b) provádí kontrolní zkoušku ve stanoveném rozsahu nejméně jednou

ročně,c) při zjištění neshody provede další zkoušky podle bodu 8 na přání a

na náklady výrobce, kterými se má prokázat shodnost výroby na základě

statistického vyhodnocení měřených vzorků motorů.9. Pokud při kontrole shodnosti výroby kontrolovaný zážehový motor

mobilního stroje neplní požadavky stanovené tímto nařízením na emise

znečišťujících látek ve výfukových plynech, může výrobce požádat, pro

prokázání shodnosti výroby, o opakované změření a statistické

vyhodnocení určitého počtu motorů odebraných ze shodné série, do které

patřil kontrolovaný motor.a) Po dohodě se schvalovacím orgánem výrobce stanoví počet dalších

motorů, které budou podrobeny opakované kontrole shodnosti se

statistickým vyhodnocením. Počet takových motorů bude "n", kde "n" je

číslo větší nebo rovno 2. U motorů odebraných pro opakované zkoušky se

změří emise znečišťujících látek podle tohoto nařízení. Výrobce motorů

předá ke zkouškám motory úplně, nebo částečně zaběhnuté, podle své

úvahy.b) U každé znečišťující látky "x" se ze všech "n" naměřených hodnot

této znečišťující látky po případné korekci pro příslušný stupeň

emisních vlastností "xi" stanoví aritmetický průměr X

1 n

X = - suma xi

n i=1c) Dále se z naměřených hodnot po jejich případné korekci pro příslušný

stupeň emisních vlastností "xi" a z aritmetického průměru X stanoví

hodnota S pomocí vzorce:1 n

S = odmocnina ------- suma (x - X)2

(n - 1) i = 1 id) Shodnost sériové výroby se považuje za vyhovující, jestliže pro

všechny znečišťující látky je splněna podmínkaX + k*S =< L, kdeL = mezní hodnota stanovená pro stupeň I, nebo pro stupeň II emisních

vlastností zážehového motoru mobilního stroje v příloze 2 tohoto

nařízení,k = statistický faktor v závislosti na počtu měření "n" je dán tabulkou

č. 4, nebo vzorcem pro "n" větší než 20.

Tabulka č. 4----------------------------------------------------------------------------------

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10

----------------------------------------------------------------------------------

k 0,973 0,613 0,489 0,421 0,376 0,342 0,317 0,296 0,279

----------------------------------------------------------------------------------

n 11 12 13 14 15 16 17 18 19

----------------------------------------------------------------------------------

k 0,265 0,253 0,242 0,233 0,224 0,216 0,210 0,204 0,198

----------------------------------------------------------------------------------

Vzorec pro výpočet statistického faktoru při počtu měření n >=0,860

20: k = -----------

odmocnina nPříl.3PARAMETRY DEFINUJÍCÍ RODINU MOTORŮ A STANOVENÍ ZÁKLADNÍHO MOTORU1. Rodina motorůDo rodiny motorů je možné začlenit pouze motory, které mají z hlediska

emisí znečišťujících látek ve výfukových plynech podobné vlastnosti.

Rodina motorů je určena konstrukčními parametry, které jsou společné

pro motory zařazené do rodiny. U některých motorů se různé konstrukční

parametry mohou navzájem ovlivňovat. Při zařazení motoru do rodiny je

nutné uplatnit znalosti o vzájemném ovlivňování konstrukčních parametrů

posuzovaného motoru.Motory, které patří do téže rodiny, musí mít tyto shodné základní

parametry, nebo vlastnosti:a) spalovací cyklus dvoudobý nebo čtyřdobý,b) chladicí médium vzduch, voda nebo olej,c) zdvihový objem jednotlivého válce musí být v rozmezí od 85 % do 100

% největšího zdvihového objemu základního motoru,d) způsob nasávání vzduchu,e) druh paliva,f) konstrukce spalovacího prostoru,g) ventily a kanály, zejména zda jsou ventily a kanály shodného

uspořádání, rozměrů a počtu,h) palivový systém, zejména zda je použit palivový systém

karburátorový, s nepřímým vstřikem nebo s přímým vstřikem,i) konstrukční řešení aj) následné zpracování výfukových plynů, zejména zda jsou zpracovány

výfukové plyny oxidačním katalyzátorem, nebo redukčním katalyzátorem,

nebo třícestným katalyzátorem, nebo tepelným reaktorem, nebo filtrem

částic.2. Volba základního motoruPři stanovení základního motoru, který charakterizuje rodinu motorua) je hlavním kritériem největší dodávka paliva na jeden zdvih při

otáčkách udaných pro maximální točivý moment; v případě, že toto

kritérium plní zároveň dva nebo více motorů, pak se pro volbu

základního motoru užije jako další podmínka největší dodávka paliva na

jeden zdvih při jmenovitých otáčkách,b) může schvalovací orgán rozhodnout, že se nejhorší úroveň emisí

znečišťujících látek rodiny motorů určí zkouškou dalšího nebo jiného

motoru; následně schvalovací orgán vybere ke zkouškám další motor z

rodiny motorů, jehož vlastnosti nasvědčují tomu, že emise

znečišťujících látek z výfukových plynů budou nejhorší,c) je nutné brát v úvahu další jiné vlastnosti rodiny motorů, které by

mohly být pokládány za vlastnosti ovlivňující emise znečišťujících

látek z výfuku, a zohlednit je při volbě základního motoru.Příl. 4INFORMAČNÍ DOKUMENT A JEHO PŘÍLOHY1. Výrobce s žádostí o ES schválení typu motoru nebo základního motoru

z rodiny motorů předkládá mimo jiné informační dokument, jehož vzor je

v bodu 2. této přílohy k nařízení. Informační dokument musí být doplněn

o přílohy. Přílohami jsou:a) příloha 1 informačního dokumentu, kterou předkládá výrobce motorů

pro každý typ motoru, nebo pro každý základní motor charakterizující

rodinu motorů; souhrn požadovaných informací o podstatných

charakteristikách motoru je uveden ve formuláři v bodu 3. této přílohy

k nařízení,b) příloha 2 informačního dokumentu, kterou předkládá výrobce motorů,

pokud je důvodem žádosti o schválení rodina motorů; souhrn požadovaných

informací o podstatných vlastnostech rodiny motorů je uveden ve

formuláři v bodu 4. této přílohy k nařízení,c) přílohu 3 informačního dokumentu, kterou předkládá výrobce motorů,

pokud je důvodem žádosti o schválení rodina motorů; souhrn požadovaných

informací o typu motoru v rodině je uveden ve formuláři v bodu 5. této

přílohy k nařízení,d) souhrnný výčet typických vlastností částí mobilního stroje

souvisejících s motorem, je-li to potřebné,e) fotografie typu motoru nebo základního motoru af) další přílohy a jejich seznam, jestliže jsou potřebné.

2. Vzor formuláře informačního dokumentu------------------------------------------------------------------INFORMAČNÍ DOKUMENT Č. ...vztahující se ke schválení typu a týkající se opatření proti

emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze

spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní stroje(Směrnice 97/68/ES naposledy pozměněná směrnicí .../.../ES)Základní motor/typ motoru (nehodící se škrtněte) ................0.0 Všeobecně0.1 Značka (název výrobce): .....................................0.2 Typ a obchodní popis základního/typu motoru a popřípadě motorů

z rodiny motorů ..............................................0.3 Kód typu stanovený výrobcem a vyznačený na motoru: ...........0.4 Specifikace mobilního stroje, k jehož pohonu je motor určen: .0.5 Obchodní firma nebo název a adresa výrobce: ..................popřípadě obchodní firma nebo název a adresa zplnomocněného

zástupce výrobce: ............................................0.6 Umístění, kódování a způsob vyznačení identifikačního čísla

motoru: .....................................................0.7 Umístění a způsob vyznačení ES schvalovací značky: ...........0.8 Adresa/adresy montážního závodu/závodů: ......................Přílohy informačního dokumentu:1.1 Podstatné charakteristiky typu nebo základního motoru, příloha

11.2 Podstatné vlastnosti rodiny motorů, příloha 2, jestliže je

potřebná1.3 Podstatné vlastnosti typů motorů v rodině, příloha 3, jestliže

je potřebná2.0 Typické vlastnosti částí mobilního stroje souvisejících s

motorem, je-li to potřebné3.0 Fotografie typu motoru nebo základního motoru4.0 Případný seznam dalších příloh, jestliže jsou potřebnéPodpis: ......................Datum: .......................------------------------------------------------------------------3. Vzor formuláře "Podstatné charakteristiky typu motoru nebo

základního motoru" - příloha č. 1 k informačnímu dokumentu------------------------------------------------------------------PODSTATNÉ CHARAKTERISTIKY TYPU MOTORUnebo základního motoru1.0 Popis motoru1.1 Výrobce: ....................................................1.2 Kód motoru stanovený výrobcem: ..............................1.3 Cyklus: čtyřdobý/dvoudobý ...................................1.4 Vrtání v mm: ................................................1.5 Zdvih v mm: .................................................1.6 Počet a uspořádání válců: ...................................1.7 Zdvihový objem motoru v cm3: ................................1.8 Jmenovité otáčky: ...........................................1.9 Otáčky při maximálním točivém momentu: ......................1.10 Kompresní poměr: ...................... ..................1.11 Popis palivového systému: karburátor/nepřímý vstřik/přímý

vstřik1.12 Výkres (výkresy) spalovací komory a hlavy pístu: ...........1.13 Nejmenší průřez sacích a výfukových kanálů: ................1.14 Systém chlazení1.14.1 Kapalinou ...........................................1.14.1.1 Druh kapaliny: ....................................1.14.1.2 Oběhové čerpadlo (čerpadla): ano/ne1.14.1.3 Vlastnosti nebo značka (značky) a typ (typy) (lze-li

uvést): ...........................................1.14.1.4 Převodový poměr (poměry) pohonu (lze-li uvést): ...1.14.2 Vzduchem ............................................1.14.2.1 Ventilátor: ano/ne1.14.2.2 Vlastnosti nebo značka (značky) a typ (typy) (lze-li

uvést): ...........................................1.14.2.3 Popřípadě převodový poměr (poměry) pohonu (lze-li

uvést): ...........................................1.15 Přípustná teplota podle údaje výrobce------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.15.1 Chlazení kapalinou: maximální teplota na výstupu ve

st. K: ..............................................1.15.2 Chlazení vzduchem: vztažný bod: .....................Maximální teplota ve vztažném bodu ve st. K: ........1.15.3 Max. teplota přeplň. vzduchu ve výst. mezichladiče

(lze-li uvést) ve st. K: ............................1.15.4 Max. teplota výfukových plynů ve výfukovém potrubí

(potrubích) v blízkosti výstupní příruby (přírub)

sběrného výfukového potrubí ve st. K: ...............1.15.5 Teplota maziva: minimální ve st. K: .................maximální ve st. K: .................1.16 Přeplňování: ano/ne1.16.1 Značka: .............................................1.16.2 Typ: ................................................1.16.3 Popis systému (například max. přeplňovací tlak,

odpouštěcí zařízení) ................................1.16.4 Mezichladič: ano/ne1.17 Systém sání: max. přípustný podtlak v sání při jmenovitých

otáčkách motoru a při 100% zatížení v kPa: .................1.18 Výfukový systém: maximální přípustný protitlak ve výfuku při

jmenovitých otáčkách motoru a při 100% zatížení v kPa: .....2.0 Doplňková zařízení k omezení znečišťujících látek, jejich

popis a/nebo výkres, a/nebo výkresy: ... ....................3.0 Dodávka paliva pro vznětové motory (není uvedeno, netýká se

zážehových motorů) ..........................................4.0 Dodávka paliva pro zážehové motory4.1 Karburátor:4.1.1 Značka nebo značky: ...................................4.1.2 Typ nebo typy: ........................................4.2 Nepřímý vstřik: jednobodový nebo vícebodový: ................4.2.1 Značka nebo značky: ...................................4.2.2 Typ nebo typy: ........................................4.3 Přímý vstřik: ...............................................4.3.1 Značka nebo značky: ...................................4.3.2 Typ nebo typy: ........................................4.4 Průtok paliva v (g/hod) a poměr vzduch/palivo při jmenovitých

otáčkách a plně otevřené škrtící klapce: ... ................------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.0 Časování ventilů5.1 Maximální zdvih ventilů a úhly otevření a zavření vzhledem

k úvratím nebo rovnocenné údaje: ........................5.2 Referenční a/nebo seřizovací rozsahy nastavení: .........5.3 Systém s proměnným časováním ventilů (přichází-li v úvahu

a zda pro sání a/nebo výfuk): ...........................5.3.1 Druh: trvalý nebo systém zapnuto/vypnuto5.3.2 Úhel přestavení vačky: ................................6.0 Konfigurace kanálu6.1 Poloha, rozměr a počet: .................................7.0 Systém zapalování7.1 Zapalovací cívka7.1.1 Značka (značky): ......................................7.1.2 Typ (typy): ...........................................7.1.3 Počet: ................................................7.2 Zapalovací svíčka (svíčky):7.2.1 Značka (značky): ......................................7.2.2 Typ (typy): ...........................................7.3 Magneto7.3.1 Značka (značky): ......................................7.3.2 Typ (typy): ...........................................7.4 Časování zážehu:7.4.1 Statický předstih vzhledem k horní úvrati (ve stupních

natočení klikového hřídele): ..........................7.4.2 Křivka předstihu zapalování (je-li k dispozici): ......------------------------------------------------------------------4. Vzor formuláře "Podstatné vlastnosti rodiny motorů" - příloha

č. 2 k informačnímu dokumentu------------------------------------------------------------------PODSTATNÉ VLASTNOSTI RODINY MOTORŮ1.0 Společné parametry

1.1 Spalovací cyklus: ...........................................

1.2 Chladicí médium: ............................................

1.3 Způsob plnění vzduchem: .....................................

1.4 Druh/konstrukce spalovací komory: ...........................

1.5 Uspořádání ventilů a kanálů, rozměr a počet: ................

1.6 Palivový systém: ............................................

1.7 Funkční systémy motoru: .....................................Prokázání identity podle čísel výkresu (výkresů):- chlazení přeplňovacího vzduchu:- recirkulace výfukových plynů:- přípusť vzduchu:1.8 Systém následného zpracování výfukových plynů: Použit/NepoužitDůkaz o identickém poměru (nebo u základního motoru o

nejnižším poměru):kapacita systému/dodávka paliva na zdvih podle čísla (čísel)

na diagramu:2.0 Seznam rodiny motorů:2.1 Název rodiny motorů: ........................................2.1.1 Specifikace všech motorů rodiny:------------------------------------------------------------------

Typ motoru Základní

motor typ:

------------------------------------------------------------------

Počet válců

------------------------------------------------------------------

Jmenovité otáčky (min-1)

------------------------------------------------------------------

Průtok paliva (g/hod)

------------------------------------------------------------------

Jmenovitý netto výkon (kW)

------------------------------------------------------------------

Otáčky při maximálním točivém

momentu (min-1)

------------------------------------------------------------------

Průtok paliva (g/hod)

------------------------------------------------------------------

Maximální točivý moment (Nm)

------------------------------------------------------------------

Dolní volnoběžné otáčky (min-1)

------------------------------------------------------------------

Zdvihový objem (v % objemu 100

zdvihového základního motoru)

------------------------------------------------------------------

Poznámka: Technické parametry základního motoru jsou uvedeny ve

formuláři "Podstatné charakteristiky typu motoru nebo základního

motoru."

------------------------------------------------------------------5. Vzor formuláře "Podstatných vlastností typu motoru v rodině" -

příloha č. 3 k informačnímu dokumentu------------------------------------------------------------------PODSTATNÉ VLASTNOSTI TYPU MOTORU V RODINĚpro každý typ motoru z rodiny1.0 Popis motoru1.1 Výrobce: ....................................................1.2 Kód motoru stanovený výrobcem: ..............................1.3 Cyklus: čtyřdobý/dvoudobý1.4 Vrtání v mm: ................................................1.5 Zdvih v mm: .................................................1.6 Počet a uspořádání válců: ...................................1.7 Zdvihový objem motoru cm3: ..................................1.8 Jmenovité otáčky: ...........................................1.9 Otáčky při maximálním točivém momentu: ......................1.10 Kompresní objemový poměr: ..................................1.11 Popis palivového systému: karburátorový/nepřímý vstřik/přímý

vstřik1.12 Výkres (výkresy) spalovací komory a hlavy pístu: ...........1.13 Nejmenší průřez sacích a výfukových kanálů: ................1.14 Systém chlazení1.14.1 Kapalinou ...........................................1.14.1.1 Druh kapaliny: ....................................1.14.1.2 Oběhové čerpadlo (čerpadla): ano/ne1.14.1.3 Vlastnosti nebo značka (značky) a typ (typy) (lze-li

uvést): ...........................................1.14.1.4 Převodový poměr (poměry) pohonu (lze-li uvést): ...1.14.2 Vzduchem ............................................1.14.2.1 Ventilátor: ano/ne1.14.2.2 Vlastnosti nebo značka (značky) a typ (typy) (lze-li

uvést): ...........................................1.14.2.3 Popřípadě převodový poměr (poměry) pohonu (lze-li

uvést): ...........................................1.15 Přípustná teplota podle údaje výrobce1.15.1 Chlazení kapalinou: maximální teplota na výstupu ve

st. K: ..............................................1.15.2 Chlazení vzduchem: vztažný bod: .....................Maximální teplota ve vztažném bodu ve st. K: ........1.15.3 Max. teplota přeplňovacího vzduchu ve výstupu

mezichladiče, lze-li ji uvést, ve st. K: ............1.15.4 Max. teplota výf. plynů ve výf. potrubí nebo

potrubích, v blízkosti výstupní příruby nebo přírub,

sběrného výfukového potrubí ve st. K: ...............1.15.5 Teplota maziva: minimální ve st. K: .................maximální ve st. K: .................------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.16 Přeplňování: ano/ne1.16.1 Značka: .............................................1.16.2 Typ: ................................................1.16.3 Popis systému (například maximální přeplňovací tlak,

popřípadě odpouštěcí zařízení) ......................1.16.4 Mezichladič: ano/ne1.17 Systém sání: maximální přípustný podtlak v sání při

jmenovitých otáčkách motoru a při 100% zatížení v kPa: .....1.18 Výfukový systém: maximální přípustný protitlak ve výfuku při

jmenovitých otáčkách motoru a při 100% zatížení v kPa: .....2.0 Doplňková zařízení k omezení znečišťujících látek (pokud jsou

na motoru použita a nejsou popsána v jiném bodu)- Popis a/nebo výkres (výkresy):3.0 Dodávka paliva pro vznětové motory (není uvedeno, netýká se

zážehových motorů)4.0 Dodávka paliva pro zážehové motory4.1 Karburátor:4.1.1 Značka (značky): ......................................4.1.2 Typ (typy): ...........................................4.2 Nepřímý vstřik: jednobodový nebo vícebodový: ................4.2.1 Značka (značky): ......................................4.2.2 Typ (typy): ...........................................4.3 Přímý vstřik: ...............................................4.3.1 Značka (značky): ......................................4.3.2 Typ (typy): ...........................................4.4 Průtok paliva v (g/h) a poměr vzduch/palivo při jmenovitých

otáčkách a plně otevřené škrtící klapce: ... ................5.0 Časování ventilů5.1 Maximální zdvih ventilů a úhly otevření a zavření vzhledem

k úvratím nebo rovnocenné údaje: ........................5.2 Referenční a/nebo seřizovací rozsahy nastavení: .........5.3 Systém s proměnným časováním ventilů (přichází-li v úvahu

a zda pro sání a/nebo výfuk): ...........................5.3.1 Druh: trvalý nebo systém zapnuto/vypnuto5.3.2 Úhel přestavení vačky: ................................------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.0 Konfigurace kanálu6.1 Poloha, rozměr a počet: .................................7.0 Systém zapalování7.1 Zapalovací cívka7.1.1 Značka (značky): ......................................7.1.2 Typ (typy): ...........................................7.1.3 Počet: ................................................7.2 Zapalovací svíčka (svíčky):7.2.1 Značka (značky): ......................................7.2.2 Typ (typy): ...........................................7.3 Magneto7.3.1 Značka (značky): ......................................7.3.2 Typ (typy): ...........................................7.4 Časování zážehu:7.4.1 Statický předstih vzhledem k horní úvrati (ve stupních

natočení klikového hřídele): ..........................7.4.2 Křivka předstihu zapalování (je-li k dispozici): ......------------------------------------------------------------------Příl.5VZOR CERTIFIKÁTU ES SCHVÁLENÍ TYPU V PROVEDENÍ ČESKÉHO SCHVALOVACÍHO

ORGÁNU

------------------------------------------------------------------ČESKÁ REPUBLIKA

MINISTERSTVO DOPRAVY

nábřeží Ludvíka Svobody 12

P. O. BOX 9

110 15 Praha 1CERTIFIKÁT ES SCHVÁLENÍ TYPUSdělení o:(1)- ES schválení typu- rozšíření ES schválení typu- odejmutí schválení typupro typ motoru nebo rodinu motorů z hlediska emisí znečišťujících

látek podle směrnice 97/68/ES naposledy pozměněné směrnicí

RRRR/NN/ESČíslo schválení typu: e8*97/68*Důvod rozšíření:ODDÍL I.0.0 Všeobecně: ..................................................0.1 Značka (obchodní název určený výrobcem): ....................0.2 Označení motoru/motorů rodiny, podle výrobce:(1) ............0.3 Kód typu, jak je vyznačen na motoru: ........................0.4 Specifikace mobilního stroje, pro jehož pohon je motor určen:.............................................................------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.5 Obchodní firma nebo název a adresa výrobce,..........................................................................................................................popřípadě obchodní firma nebo název a adresa zplnomocněného

zástupce výrobce:..........................................................................................................................0.6 Umístění, způsob kódování a způsob vyznačení identifikačního

čísla motoru:.............................................................0.7 Umístění a způsob vyznačení ES schvalovací značky:.............................................................0.8 Adresa/y výrobního/ních závodu/ů výrobce:..........................................................................................................................ODDÍL II:1. Omezení použití, pokud je nějaké:..........................................................................................................................b) Zvláštní podmínky, které je nutno respektovat při montáži

motoru/motorů do mobilního stroje:..........................................................................................................................1.1.1 Maximální přípustný podtlak v sání v kPa: .................1.1.2 Maximální přípustný protitlak v kPa: ......................2. Technická zkušebna odpovědná za zkoušky pro schválení typu:.............................................................3. Datum vydání protokolu o zkouškách: ........................4. Číslo protokolu o zkouškách: ...............................------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Níže podepsaný tímto potvrzuji správnost údajů výrobce

uváděných v informačním dokumentu pro výše uvedený motor/y a

platnost výsledků zkoušek pro daný typ motoru. Vzorek/y mohou

byl/y vybrán/y schvalovacím orgánem a byl/y předán/y výrobcem

motorů jako typ motoru nebo jako základní motor/y ke

zkouškám:Schválení typu se tímto uděluje/rozšiřuje/odnímá:Místo: ..........................Datum: ..........................Podpis: .........................Přílohy: Zkušební protokol

Schvalovací dokumentacePřílohy jsou uloženy u schvalovacího orgánu a lze je obdržet na

vyžádání.(1) Nehodící se škrtněte------------------------------------------------------------------Příl.6SYSTÉM ČÍSLOVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ ES SCHVÁLENÍ TYPU1. Číslo schválení ES typu tvoří pět částí oddělených znakem "*".2. Část 1 čísla schválení ES typu tvoří malé písmeno "e", za kterým

následuje arabská číslice, která určuje schvalovací orgán odpovědný za

udělení schválení. Označení "e8" je vyhrazeno českému schvalovacímu

orgánu.3. Část 2 tvořía) pět znaků určující základní směrnici, kterými jsou znaky 97/68,b) tři znaky, které stanovují třídu motoru mobilního stroje bez znaku

dvojtečka,c) arabská číslice "1" pro emisní stupeň I nebo "2" pro emisní stupeň

II.4. Část 3 tvoří sedm znaků, které určují naposledy pozměňující

směrnici, která měnila základní směrnici 97/68/ES, například jsou to

znaky 2004/26.5. Část 4 je vyhrazena pro čtyři číslice, kterými je číslo od 1 do 9999

určující pořadí základního ES schválení typu. Každý schvalovací orgán

začíná číslování číslem 1 a zbývající místa zleva doplňuje, v případě

potřeby, číslicemi "0".6. Část 5 je vyhrazena pro dvoumístné číslo, které určuje počet

rozšíření základního ES schválení typu. Základnímu schválení jsou

přiděleny číslice "00". První rozšíření ES schválení typu začíná vždy

číslem 1 a místa zleva, v případě potřeby, jsou doplněna číslem "0".Příl.7POVINNÉ ÚDAJE VE ZKUŠEBNÍM PROTOKOLU typu motoru nebo základního motoru1. Referenční palivo použité ke zkouškáma) oktanové číslo,b) procento oleje ve směsi s benzínem pro dvoudobé motory,c) hustota benzínu pro čtyřdobé motory a směsi benzínu a oleje pro

dvoudobé motory.2. Mazivoa) značka viskozita podle SEA, je-li k dispozici),b) typ (výkonová charakteristika podle ACEA, API aj., je-li k

dispozici).3. Pomocná zařízení poháněná zkoušeným motorem, jsou-li použitaa) jejich výčet a jejich identifikační údaje,b) příkon pomocných zařízení podle údajů výrobce; do zkušebního

protokolu je pro každé pomocné zařízení zapsán příkon při mezilehlých a

jmenovitých otáčkách, například ve tvaru tabulky č. 1.

Tabulka č. 1------------------------------------------------------------------

Identifikace pomocného Příkon při Příkon při

zařízení mezilehlých otáčkách, jmenovitých otáčkách

přichází-li v úvahu

(kW) (kW)

------------------------------------------------------------------

Celkový příkon PAE

pomocných zařízení

------------------------------------------------------------------

Vymezení pojmů:

celkový příkon PAE pomocných zařízení musí být menší než 10 %

výkonu motoru; pomocným zařízením jsou všechna zařízení

namontovaná na motor, která jsou nezbytná pro jeho funkci,

jmenovité otáčky jsou maximální otáčky, které dovoluje regulátor,

při plném zatížení, podle specifikace výrobce,

mezilehlé otáčky jsou otáčky motoru, které splňují jednu z

následujících podmínek

- u motorů konstruovaných pro provoz v rozsahu otáček na křivce

točivého momentu při plném zatížení, mezilehlé otáčky odpovídají

deklarovaným otáčkám při maximálním točivém momentu, jestliže

tyto otáčky jsou v rozsahu 60 % až 75 % jmenovitých otáček,

- jestliže jsou při maximálním točivém momentu udávané otáčky

menší než 60 % otáček jmenovitých, pak mezilehlé otáčky

odpovídají 60 % jmenovitých otáček,

- jestliže jsou jmenovité otáčky větší než 75 % jmenovitých

otáček, pak mezilehlé otáčky odpovídají 75 % jmenovitých otáček,

- u motorů zkoušených podle cyklu G1, stanoveném v příloze 8

tohoto nařízení, odpovídají mezilehlé otáčky 85 % maximálních

jmenovitých otáček.

------------------------------------------------------------------4. Údaje o motoru

a) otáčky motoru v ot/min: volnoběžné, mezilehlé, jmenovité,

b) výkon naměřený při zkoušce motoru; do zkušebního protokolu

jsou zapsány údaje o výkonu zkoušeného motoru a souhrnné

údaje o příkonu pomocných zařízení, například ve tvaru

tabulky č. 2.Tabulka č. 2-------------------------------------------------------------------------

Podmínky Výkon při Výkon při

mezilehlých otáčkách, jmenovitých otáčkách

přichází-li v úvahu

(kW) (kW)

-------------------------------------------------------------------------

Maximální výkon motoru PM

změřený při zkušebních

otáčkách a za zkušebních

podmínek

-------------------------------------------------------------------------

Celkový příkon PAE

pomocných zařízení

-------------------------------------------------------------------------

Výkon motoru

(PM + PAE)

-------------------------------------------------------------------------5. Hodnoty emisía) závislost zatížení zkoušeného motoru na příkonu při mezilehlých a

jmenovitých otáčkách; do zkušebního protokolu jsou zapsány naměřené

hodnoty, například ve tvaru tabulky č. 3,

Tabulka č. 3--------------------------------------------------------------------------------

Procento zatížení Nastavení dynamometru Nastavení dynamometru

výkonu motoru při mezilehlých otáčkách, při jmenovitých otáčkách

v % přichází-li v úvahu

(kW) (kW)

--------------------------------------------------------------------------------

10

(jestliže je to možné)

--------------------------------------------------------------------------------

25

(jestliže je to možné)

--------------------------------------------------------------------------------

50

--------------------------------------------------------------------------------

75

--------------------------------------------------------------------------------

100

--------------------------------------------------------------------------------b) výsledky zkoušky emisí znečišťujících látek ve výfukových plynech

motoru po zkušebním cyklu; do zkušebního protokolu jsou zapsány

změřené, nebo změřené a korigované hodnoty složek znečišťujících látek,

například ve tvaru tabulky č. 4.

Tabulka č. 4------------------------------------------------------------------

Oxid Uhlovodíky Oxidy dusíku Součet

uhelnatý uhlovodíků

a oxidů dusíku

(CO) (HC) (NOx) (HC + NOx)

[g/kWh] [g/kWh] [g/kWh] [g/kWh]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příl.8POSTUP ZKOUŠKY ZÁŽEHOVÉHO MOTORUTechnická zkušebna postupuje přia) provádění zkoušek motorů stanovených tímto nařízením,b) kalibrací analytických přístrojů,c) hodnocení změřených hodnot a při jejich výpočtech,d) stanovení faktoru zhoršení jednotlivé znečišťující látky pro určení

emisních vlastností zážehového motoru mobilního stroje stupně II,e) stanovení zařízení a pomocných zařízení, která se montují pro

zkoušku k určení výkonu motorupodle ustanovení přílohy IV a dodatku 3 přílohy VII směrnice Evropského

parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování

právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím

plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích

motorů určených pro nesilniční mobilní stroje, ve znění směrnice

Evropského parlamentu a Rady 2002/88/ES ze dne 9. prosince 2002, kterou

se mění směrnice 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských

států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek

a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční

mobilní stroje.Příl.9REFERENČNÍ PALIVO PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY NESILNIČNÍCH MOBILNÍCH STROJŮTechnická zkušebna při měření emisí znečišťujících látek typu motoru

nebo základního motoru pro udělení schválení typu používá referenční

palivo s těmito vlastnostmi:

-------------------------------------------------------------------------------------

Parametr Minimální Maximální Zkušební metoda, norma Rok

hodnota hodnota vydání

-------------------------------------------------------------------------------------

Oktanové číslo, 95 - ČSN EN 25164, Motorová paliva - 1999

podle RON Stanovení oktanového čísla

výzkumnou metodou,

třídící znak 65 6161

-------------------------------------------------------------------------------------

Oktanové číslo, 85 - ČSN EN 25163, Motorová a letecká 1999

podle MON paliva - Stanovení oktanového

čísla Motorovou metodou,

třídící znak 65 6197

-------------------------------------------------------------------------------------

Hustota paliva 748 kg/m3 762 kg/m3 ISO 3675:1995, Ropa a kapalné 1995

při 15 st. C ropné výrobky - Laboratorní

stanovení hustoty - Stanovení

hustoměrem

-------------------------------------------------------------------------------------

Tlak par 56 kPa 60 kPa ČSN EN 12, Ropné výrobky. 1996

podle Reida Stanovení tlaku nasycených par

podle Reida. Mokrá metoda,

třídící znak 65 6066

-------------------------------------------------------------------------------------

Destilace EN ISO 3405, Stanovení destilační 1988

- bod varu 24 st. C 40 st. C křivky při atmosférickém tlaku

- odpar

při 100 st. C 49 % obj. 57 % obj.

- odpar

při 150 st. C 81 % obj. 87 % obj.

- konečný bod 190 st. C 215 st. C

varu

- zbytek - 2 % obj.

-------------------------------------------------------------------------------------

Rozbor ASTM D 1319:1998 1998

uhlovodíků: (norma USA)

- olefiny - 10 % obj.

- aromatické 28 % obj. 40 % obj.

látky

- nasycené - zbytek

látky

-------------------------------------------------------------------------------------

Rozbor ČSN EN 12177, Kapalné ropné 1999

uhlovodíků: výrobky - Bezolovnatý benzín -

- benzen - 1 % obj. Stanovení obsahu benzenu

plynovou chromatografií.

Třídící znak 656149

-------------------------------------------------------------------------------------

Poměr obsahu Nejsou stanoveny. Není stanovena, je vyžadováno -

uhlíku a vodíku Je požadován zkušební změření obsahu uhlíku a vodíku

protokol. a vystavení zkušebního protokolu.

-------------------------------------------------------------------------------------

Stabilita 480 minut - ČSN EN ISO 7536, Ropné výrobky - 1998

proti oxidaci Stanovení oxidační stability

benzínu - Metoda indukční periody,

třídící znak 65 6182.

Poznámka: Palivo smí obsahovat

inhibitory oxidace a dezaktivizátory

kovů normálně používané

ke stabilizaci toků benzinu

v rafinériích, avšak nesmějí se

přidávat detergentní/disperzní

přísady a rozpouštěcí oleje.

-------------------------------------------------------------------------------------

Obsah - 2,3 % ČSN EN 1601, Kapalné ropné výrobky, 1999

kyslíku hmotnosti Bezolovnatý benzín - Stanovení

organických kyslíkatých sloučenin

a celkového obsahu organicky

vázaného kyslíku plynovou

chromatografií (O-FID),

třídící znak 65 6111

-------------------------------------------------------------------------------------

Pryskyřičné - 0,04 mg/ml ČSN EN ISO 6246, Ropné výrobky - 1999

látky Obsah pryskyřičných látek

v palivech z lehkých a středních

destilátů - Metoda odpařování

tryskou, třídící znak 65 6198

-------------------------------------------------------------------------------------

Obsah síry - 100mg/kg ČSN EN ISO 14596, Ropné 1999

výrobky - Stanovení síry

- Dlouhovlnná dispersní

rentgenová fluorescenční

spektrografie,

třídící znak 65 6063

-------------------------------------------------------------------------------------

Koroze mědi - - EN ISO 2160:1995, Ropné výrobky - 1995

při 50 st. C Korozní působení na měď - Zkouška

měděné destičky,

třídící znak 65 6075

-------------------------------------------------------------------------------------

Obsah olova - 0,005 g/l ČSN EN 237, Kapalné ropné výrobky - 2005

Benzín - Stanovení nízkých

koncentrací olova atomovou

absorpční spektrometrií,

třídící znak 65 6156

-------------------------------------------------------------------------------------

Obsah fosforu - 0,0013 g/l ASTM D 3231 1994

(Norma USA)

-------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka: Pro stanovení minimální a maximální hodnoty parametrů referenčního paliva

byla použita ustanovení z technické normy ČSN EN ISO 4259:1998, Ropné výrobky -

Stanovení a použití přesnosti dat ve vztahu ke zkušebním metodám. Pro rozhodnutí, zda

palivo plní požadavky stanovené pro referenční palivo, se postupuje podle technické

normy ČSN EN ISO 4259 a porovnají se změřené skutečné hodnoty ověřovaného vzorku

referenčního paliva s limitními hodnotami stanovenými pro referenční palivo.

-------------------------------------------------------------------------------------Příl.10ANALYTICKÉ SYSTÉMY A SYSTÉMY PRO ODBĚR VZORKŮTechnická zkušebna musí měřit emise znečišťujících látek typu motoru

nebo základního motoru pro udělení schválení typu podle ustanovení

přílohy VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16.

prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících

se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících

částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní stroje, ve

znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/88/ES ze dne 9.

prosince 2002, kterou se mění směrnice 97/68/ES o sbližování právních

předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných

znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů

určených pro nesilniční mobilní stroje.1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/88/ES ze dne 9. prosince

2002, kterou se mění směrnice 97/68/ES o sbližování právních předpisů

členských států týkajících se opatření proti emisím plynných

znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů

určených pro nesilniční mobilní stroje.2) Například nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické

požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku.3) Směrnice Rady 80/1269/EHS ze dne 16. prosince 1980 o sbližování

právních předpisů členských států týkajících se výkonu motorů

motorových vozidel.

Related Laws