o stanovení požadavků na hnojiva


Published: 2000

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
474/2000 Sb.VYHLÁŠKAMinisterstva zemědělstvíze dne 13. prosince 2000o stanovení požadavků na hnojivaZměna: 401/2004 Sb.Změna: 271/2009 Sb.Změna: 131/2014 Sb.Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 5 a § 16 písm. b)

zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách,

pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém

zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č.

308/2000 Sb.:§ 1Rizikové prvky a jejich limitní hodnoty v hnojivech, pomocných půdních

látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a přípustné

odchylky(1) Limitní hodnoty rizikových prvků v hnojivech, pomocných půdních

látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech jsou stanoveny

v příloze č. 1.(2) Přípustné odchylky od hodnot chemických a fyzikálních vlastností

hnojiv a přípustné odchylky od hodnot a obsahu jednotlivých součástí

hnojiv jsou stanoveny v příloze č. 2.(3) Přípustné odchylky uvedené v příloze č. 2 představují odchylku

naměřené hodnoty obsahu živin od její deklarované hodnoty a nelze je

použít, pokud jsou obsahy živin uvedeny v příloze č. 3 nebo v označení

hnojiva jako minimální nebo maximální. Pokud není uvedeno maximum,

mohou naměřené hodnoty obsahu živin překročit přípustnou odchylku.§ 2Typy hnojivTypy hnojiv jsou stanoveny v příloze č. 3.§ 3Označování hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných

přípravků a substrátů(1) Balená hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a

substráty uváděné do oběhu mají označení uvedené na obalu nebo s obalem

spojené; pokud hmotnost balení hnojiva převyšuje 100 kg, stačí uvést

označení jen v průvodní dokumentaci.(2) Označení živin je stanoveno v příloze č. 4, je slovní a v

chemických symbolech.(3) Obsah živin u jednosložkových hnojiv musí být v označení hnojiva

uveden v procentech hmotnosti jako celé číslo nebo na jedno desetinné

místo; pro vícesložková hnojiva v pořadí N, P2O5 (P), K2O (K).(4) Formy a rozpustnosti živin musí být v označení hnojiva uvedeny v

procentech hmotnosti hnojiva, pokud příloha č. 3 nestanoví jiný způsob.(5) Hmotností nebo objemem uváděnými v označení obalové jednotky či

dodávky hnojiva se rozumí čistá hmotnost nebo čistý objem hnojiva.(6) Ustanovení odstavců 2 až 5 platí pro pomocné půdní látky, pomocné

rostlinné přípravky a substráty obdobně.§ 4Balení hnojiv(1) Hnojiva odpovídající typu stanovenému v příloze č. 3 se uvádějí do

oběhu pouze balená, je-li to uvedeno ve sloupci 7 této přílohy.(2) Obal nesmí negativně ovlivňovat vlastnosti hnojiv, pomocných

půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů; obaly musí

být uzavřeny tak, aby otevřením byl obal nebo uzávěr obalu

neopravitelně poškozen.§ 5Zrušovací ustanoveníZrušuje se vyhláška č. 271/1998 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva.§ 6ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.Ministr:Ing. Fencl v. r.Příloha 1Limitní hodnoty rizikových prvků v hnojivech, pomocných půdních

látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech1. Minerální hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravkya) minerální hnojiva s fosforečnou složkou, u nichž je hmotnostní

zlomek celkového fosforu jako P2O5 5 % a více:

-------------------------------------- ----------------------------

mg/kg P2O5 mg/kg hnojiva

-------------------------------------- ----------------------------

kadmium olovo rtuť arsen chrom

-------------------------------------- ----------------------------

50 15 1,0 20 150

-------------------------------------- ----------------------------b) minerální hnojiva s fosforečnou složkou, u nichž je hmotnostní

zlomek celkového fosforu jako P2O5 menší než 5 %, ostatní minerální

hnojiva neobsahující fosfor, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné

přípravky:

------------------------------------------------------------------------

mg/kg hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku

------------------------------------------------------------------------

kadmium olovo rtuť arsen chrom

1^1) 10 1,0 20 50

------------------------------------------------------------------------c) minerální vápenatá a hořečnatovápenatá:

-------------------------------------------------------------------

mg/kg sušiny

-------------------------------------------------------------------

kadmium olovo rtuť arsen chrom

-------------------------------------------------------------------

1,5 30 0,5 20 50

-------------------------------------------------------------------d) popele ze samostatného spalování biomasy:

-------------------------------------------------------------------

mg/kg sušiny

-------------------------------------------------------------------

kadmium olovo rtuť arsen chrom PAU^4)

-------------------------------------------------------------------

5 50 0,5 20 50 20

-------------------------------------------------------------------2. Organická hnojiva, substráty, statková hnojivaa) substráty

-------------------------------------------------------------------

mg/kg sušiny

-------------------------------------------------------------------

kadmium olovo rtuť arsen chrom měď molybden nikl zinek

-------------------------------------------------------------------

2^2) 100 1,0 20 100 100 5^3) 50 300

-------------------------------------------------------------------

b) organická a statková hnojiva se sušinou nad 13 %

-------------------------------------------------------------------

mg/kg sušiny

-------------------------------------------------------------------

kadmium olovo rtuť arsen chrom měď molybden nikl zinek

-------------------------------------------------------------------

2 100 1,0 20 100 150 20 50 600

-------------------------------------------------------------------

Poznámka: Maximální aplikační dávka 20 tun sušiny.ha-1 v průběhu 3 let.c) organická a statková hnojiva se sušinou nejvýše 13 %

mg/kg sušiny

-------------------------------------------------------------------

kadmium olovo rtuť arsen chrom měď molybden nikl zinek

-------------------------------------------------------------------

2 100 1,0 20 100 250 20 50 1200

-------------------------------------------------------------------Poznámka: Maximální aplikační dávka 10 tun sušiny.ha-1 v průběhu 3 let.3. Organominerální hnojivaU organominerálních hnojiv podle složení hnojiva a způsobu jeho použití

se uplatní limity pro minerální nebo pro organická hnojiva.Poznámky:1) 5 mg/kg u hnojiv obsahujících pouze zinek jako součást určující typ.2) 1 mg/kg pro substráty určené pro pěstování zeleniny a ovoce.3) 5 mg/l substrátu pro typové substráty 19.1., 19.2. a 19.3. Neplatí

pro substráty používané v zahradnictví vyjma těch, které jsou používány

k pěstování ovoce a zeleniny.4) PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu,

benzo(a)antracenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(k)fluoranthenu,

benzo(a)pyrenu, benzo(ghi)perylenu, fenantrenu, fluoranthenu, chrysenu,

indeno (1,2,3 cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu).Příloha 2Přípustné odchylky1. Minerální jednosložková hnojivaa) dusíkatá hnojivaabsolutní

hodnota

přípustné

odchylky v

hmotnostních

procentechN MgOledek vápenatohořečnatý 0,4 0,9

ledek vápenatý, dusičnan sodný, ledek chilský 0,4

síran amonný 0,3

dusičnan amonný se síranem amonným a 0,8 0,9

síranem hořečnatým

ledek amonný 0,8

dusičnan amonný 0,6

směs síranu amonného s dusičnanem amonným 0,8

dusíkaté vápno, dusíkaté vápno s dusičnanem 1,0

močovina 0,4

močovina se síranem amonným 0,5

kapalná dusíkatá hnojiva, kapalný čpavek 0,6

roztok dusičnanu amonného s močovinou 0,6

ledek vápenatý - suspense 0,4

roztoková dusíkatá hnojiva s 0,4

močovinoformaldehydem

suspensní dusíkatá hnojiva s 0,4

močovinoformaldehydemJestliže se musí uvést v označení více než jedna forma dusíku, činí

přípustná odchylka pro obsah každé formy dusíku jednu desetinu obsahu

celkového dusíku v hnojivu, nejvýše 2 % hmotn. Odchylka stanovená pro

celkový obsah živiny nesmí být překročena.b) fosforečná hnojiva

absolutní

hodnota

přípustné

odchylky v

hmotnostních

procentechP2O5 vodorozpustný

podíl P2O5superfosfát, obohacený superfosfát 0,8 0,9

trojitý superfosfát 0,8 1,3

dikalcium fosfát, kalcinovaný fosfát 0,8

Thomasova moučka 1,0

surový fosfát částečně obohacený 0,8 0,9

fosforečnan hlinitovápenatý 0,8

přírodní měkký fosforit 0,8

Jestliže se musí uvést v označení více než jedna rozpustnost

fosforečnanu, činí přípustná odchylka pro obsah každé rozpustnosti

fosforečnanu jednu desetinu obsahu celkového fosforečnanu v hnojivu,

nejvýše 2 % hmotn. Toto ustanovení neplatí pro podíl vodorozpustného

P2O5, který se má uvádět. Odchylka stanovená pro celkový obsah živiny

nesmí být překročena.c) draselná hnojivaabsolutní hodnota přípustné

odchylky v hmotnostních

procentechK2O MgOsurová draselná sůl (kainit) 1,5 0,9

obohacená surová draselná sůl 1,0 0,9

chlorid draselný do 55 % K2O 1,0

chlorid draselný nad 55 % K2O 0,5

chlorid draselný s hořčíkem 1,5 0,9

síran draselný 0,5

síran draselný s hořčíkem 1,5 0,9

kieserit se síranem draselným 1,0 0,9

d) hnojiva s vápníkem, hořčíkem a sírou (hnojiva s druhotnými živinami)Ca Mg MgO Schlorid vápenatý - roztok 0,6

síran hořečnatý 0,9 1,0

kieserit 0,9 1,0

chlorid hořečnatý - roztok 0,5

elementární síra 1,0

síran vápenatý 0,6 1,0

2. Minerální vícesložková hnojivaa) pro jednotlivou živinudusík 1,1 N

oxid fosforečný 1,1 P2O5

oxid draselný 1,1 K2O

b) záporné odchylky od uvedeného celkového obsahu živin nejvýše:hnojivo NP 1,5

hnojivo NK 1,5

hnojivo PK 1,5

hnojivo NPK 1,9

u hnojiv NPK, NP, NK a PK s hořčíkem pro hořčík 0,9 MgO

u hnojiv NPK, NP, NK a PK s uhličitanem vápenatým pro 3,0 CaCO3

vápník

c) pro obsahy forem dusíku a rozpustností fosforečnanů činí přípustná

odchylka vždy podle formy živiny nebo rozpustnosti živiny jednu

desetinu celkového obsahu živin v hnojivu, nejvýše 2 % hmotn.

Odchylky pro jednotlivé živiny ani pro celkový obsah živin nesmí být

překročeny.d) pro chlorid 0,2 Cl-

3. Hnojiva se stopovými živinamiabsolutní hodnota

přípustné odchylky

v hmotnostních

procentech

obsah stopových živin přes 2 % 0,4

obsah stopových živin do 2 % jedna pětina uváděného obsahu

4. Minerální netypová hnojiva (jednosložková, vícesložková)a) absolutní hodnota v hmotnostních procentech----------------------------------------- -------------------------------------

kapalná pevná

----------------------------------------- -------------------------------------

N 10 % z uváděného obsahu 15 % z uváděného obsahu

P2O5 10 % z uváděného obsahu 15 % z uváděného obsahu

K2O 10 % z uváděného obsahu 15 % z uváděného obsahu

----------------------------------------- -------------------------------------

CaO 25 % z uváděného obsahu, max. 0,9 %

MgO 25 % z uváděného obsahu, max. 0,9 %

S 25 % z uváděného obsahu, max. 1,0 %

Na 25 % z uváděného obsahu, max. 0,67 %

----------------------------------------- -------------------------------------

Obsah vápníku smí být deklarován pouze v případě, že je rozpustný ve

vodě.b) pro obsahy forem dusíku a rozpustností fosforečnanů činí přípustná

odchylka vždy podle formy živiny nebo rozpustnosti živiny jednu

desetinu celkového obsahu živin v hnojivu, nejvýše 2 % hmotn. Odchylky

pro jednotlivé živiny ani pro celkový obsah živin nesmí být překročeny.5. Minerální hnojiva vápenatá a hořečnatáCaO CaCO3 MgO MgCO3a) vápenec, dolomitický vápenec, 3,0 1,0

vápnitý dolomit, dolomit

b) vápno vzdušné bílé, vápno vzdušné 3,0 1,0

dolomitické

6. Organická a organominerální hnojivaa) pro jednotlivou živinu s deklarovaným obsahem menším než 3 %dusík 0,2 N

oxid fosforečný 0,2 P2O5

oxid draselný 0,2 K2O

záporné odchylky od uvedeného celkového 0,5

obsahu živin nejvýše:

b) pro jednotlivou živinu s deklarovaným obsahem 3 % a vícedusík 1,0 N

oxid fosforečný 2,0 P2O5

oxid draselný 1,0 K2O

záporné odchylky od uvedeného celkového 2,0

obsahu živin nejvýše:

c) pro druhotné živiny--------------------------------------------------------

CaO 25 % z uváděného obsahu, max. 0,9 %

MgO 25 % z uváděného obsahu, max. 0,9 %

S 25 % z uváděného obsahu, max. 1,0 %

Na 25 % z uváděného obsahu, max. 0,67 %

--------------------------------------------------------Obsah vápníku smí být deklarován pouze v případě, že je rozpustný ve

vodě.Příloha 3Typy hnojivDruh hnojiva: 1. Minerální jednosložková hnojivaa) dusíkatá hnojiva---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

typ označení typu minimální součásti určující typ, hodnocené součásti a další složení, způsob výroby zvláštní

obsah živin formy a rozpustnost živin požadavky ustanovení

---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7

---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

dusičnan vápenatý může být uváděn

1.1.1 ledek vápenatý 15 % N celkový dusík dusík jako celkový nebo jako současně s dusičnanem obsah

dusičnanový a amonný, amonným dusičnanového a

amonného dusíkudodatečně nepovinné údaje:dusičnanový dusík, amonný maximální obsah amonného dusíku

dusík 1,5 %

---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

dusičnanový dusík; obsah

1.1.2 ledek vápenato hořečnatý 13 % N dusičnanový dusík, hořčíku je ve formě dusičnan vápenatý;

vodorozpustné soli vyjádřený dusičnan hořečnatý

jako oxid hořečnatýhořčík je ve formě

5 % MgO vodorozpustné soli

vyjádřený jako oxid

hořečnatý

---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

1.1.3 roztok ledku hořečnatého 6 % N dusičnanový dusík dusičnanový dusík; dusičnan hořečnatýhořčík je ve formě obsah hořčíku je ve formě

9 % MgO vodorozpustné soli vodorozpustné soli vyjádřený

vyjádřený jako oxid jako oxid hořečnatý;

hořečnatýminimální hodnota pH 4

---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

1.1.4 dusičnan sodný 15 % N dusičnanový dusík dusičnanový dusík dusičnan sodný získaný

chemickou reakcí

---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

1.1.5 ledek chilský 15 % N dusičnanový dusík dusičnanový dusík přírodní dusičnan sodný

---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

1.2.1 dusíkaté vápno (kyanamid 18 % N celkový dusík dusík jako celkový; kyanamid vápenatý,

vápenatý)minimálně 75 % uvedeného dusíku oxid vápenatý spolu s

je vázáno jako kyanamid amonnými solemi, močovina

---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

kyanamid vápenatý, oxid

1.2.2 dusíkaté vápno s 18 % N celkový dusík, dusík jako celkový; vápenatý, dusičnan, spolu

dusičnanem s amonnými solemi,

močovinaminimálně 75 % dusíku (po

dusičnanový dusík odečtení dusičnanového)

vázaného jako kyanamid;obsah dusičnanového dusíku od 1

%do 3 %

---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

1.3 síran amonný 20 % N amonný dusík dusík jako amonný síran amonný

---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

dusík jako celkový nebo jako hnojivo smí být

1.4.1 dusičnan amonný 28 % N celkový, amonný a amonný a dusičnanový, obě formy dusičnan amonný dodáváno pouze

dusičnanový dusík se podílí polovinou na obsahu v uzavřených

obalech

---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

hnojivo je

možné označit

jako ledek

amonný s

vápencem

(dolomitem) jen

obsahuje-li

dusík jako celkový nebo jako dusičnan amonný s kromě dusičnanu

1.4.2 ledek amonný 20 % N celkový, amonný a amonný a dusičnanový, obě formy uhličitanem a síranem amonného

dusičnanový dusík se podílí polovinou na obsahu vápenatým a hořečnatým uhličitan

vápenatý

(vápenec), či

dolomit,

minimálně 20 %;

čistota

použitých

uhličitanů min.

90 %.

---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

síran amonný s dusičnanem celkový, amonný a dusík jako celkový nebo jako

1.5 amonným 25 % N dusičnanový dusík amonný a dusičnanový; minimální dusičnan amonný,

obsah dusičnanového dusíku 5 %

síran amonný

---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

dusičnan amonný se dusík jako celkový nebo jako

1.6 síranem amonným a síranem 19 % N celkový, amonný a amonný a dusičnanový; minimální dusičnan amonný,

hořečnatým dusičnanový dusík; obsah dusičnanového dusíku 6 %;síran amonný,síran hořečnatýhořčík je ve formě obsah hořčíku je ve formě

5 % MgO vodorozpustné soli vodorozpustné soli vyjádřený

vyjádřený jako oxid jako oxid hořečnatý

hořečnatý

---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

dusičnan amonný, amonné a případně se

hořečnaté sloučeniny uvádí obsah

dusičnan amonný se dusík jako celkový nebo jako (uhličitan hořčíku ve

1.7 síranem amonným a síranem 19 % N celkový amonný a amonný a dusičnanový; minimální hořečnatovápenatý - formě

hořečnatým dusičnanový dusík; obsah dusičnanového dusíku 6 %; dolomit, uhličitan vodorozpustné

hořečnatý - magnézii, či soli vyjádřený

síran hořečnatý a amonný) jako oxid

hořečnatýhořčík je ve formě soli

rozpustné pouze obsah hořčíku je ve formě soli

5 % MgO v minerálních kyselinách rozpustné v kyselinách

vyjádřený jako oxid vyjádřený jako oxid hořečnatý

hořečnatý

---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

1.8 močovina 44 % N celkový dusík jako dusík jako celkový; max. obsah močovina

močovinový biuretu 1,2 %---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

případně se

1.9.1 roztok dusičnanu 8 % N celkový dusík dusík jako celkový nebo jako roztok dusičnanu uvádí obsah

vápenatého dusičnanový a amonný; vápenatého ve vodě dusičnanového a

amonného dusíkuamonný dusík nejvýše 1 %

---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

hnojivo může

dusík jako celkový nebo jako získaný chemickou cestou, být uvedeno na

celkový a močovinový dusík; močovinový, amonný a či rozpouštěním ve vodě; trh s údajem „s

1.9.2 kapalné dusíkaté hnojivo 15 % N amonný nebo dusičnanový dusičnanový; maximální obsah stálý za atmosférického nízkým obsahem

dusík, pokud jejich obsah biuretu = obsah močovinového tlaku; bez přídavku živin biuretu“,

je min. 1 % dusíku × 0,026 živočišného či nepřesáhne-li

rostlinného původu jeho obsah 0,2 %

---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

hnojivo může

dusík jako celkový nebo jako močovina, dusičnan být uvedeno na

močovinový, amonný a amonný; vyráběno trh s údajem „s

1.9.3 roztok dusičnanu amonného 26 % N celkový, močovinový, dusičnanový; z celkového dusíku chemickou cestou nebo nízkým obsahem

s močovinou amonný, dusičnanový dusík tvoří přibližně polovinu získáno rozpouštěním ve biuretu“,

močovinový dusík; vodě nepřesáhne-li

jeho obsah 0,2

%maximální obsah biuretu 0,5 %

---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

hnojivo může

být uvedeno na

trh pouze s

1.10 kapalný amoniak 80 % N amonný dusík dusík jako amonný amoniak označením „není

vhodné pro

povrchovou

aplikaci“

---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

pokud je uváděn

získaný chemickou cestou na trh ve formě

obsahující jako hlavní krystalů, může

1.11 dusičnan hořečnatý 10 % N dusičnanový dusík dusičnanový dusík; složku hexahydrát být připojena

dusičnanu hořečnatého poznámka „v

krystalické

formě“hořčík je ve formě obsah hořčíku je ve formě

14 % MgO vodorozpustné soli vodorozpustné soli vyjádřený

vyjádřený jako oxid jako oxid hořečnatý

hořečnatý

---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

síran amonný s celkový dusík amonný, získaný chemickou cestou návod na

1.12 inhibitorem nitrifikace 20 % N dikyandiamidový dusík dusík jako celkový; obsahující síran amonný a použití hnojiva

(dikyandiamid) dikyandiamid s inhibitoremminimální obsah amonného dusíku

18 %;minimální obsah

dikyandiamidového dusíku: 1,5 %

---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

dusičnan amonný se celkový dusík dusičnanový, dusík jako celkový; minimální získaný chemickou cestou návod na

1.13 síranem amonným s 24 % N amonný a dikyandiamidový obsah dusičnanového dusíku: 3 obsahující dusičnan použití hnojiva

inhibitorem nitrifikace dusík %; amonný a síran amonný a s inhibitorem

(dikyandiamid) dikyandiamidminimální obsah

dikyandiamidového dusíku: 1,5 %

---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

močovina se síranem celkový dusík amonný, dusík jako amonný a močovinový; získaný chemickou cestou

1.14 amonným 30 % N močovinový dusík minimální obsah amonného z močoviny a síranu

dusíku: 4 % amonnéhomaximální obsah biuretu: 0,9 %;

sloučeniny síry ve formě

14 % soli rozpustné ve vodě minimální obsah síry vyjádřené

SO4-2 vyjádřené jako síranový jako oxid sírový: 12 %

anion

---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

získaný reakcí močoviny s

formaldehydem obsahující

1.15 močovino-formaldehyd 36 % N celkový dusík dusík jako celkový; jako hlavní složky

molekuly

močovinoform-aldehydu;

polymeralespoň 1/5 udávaného obsahu

celkového dusíku musí být

močovinový dusík, pokud rozpustná v horké vodě; alespoň

jeho obsah činí alespoň 1 % 31 % dusíku z

(hmot.); močovinoform-aldehydu;

maximální obsah močovinového

dusíku 5 %dusík z

močovinoform-aldehydu

rozpustný ve studené vodě;dusík z

močovinoform-aldehydu

rozpustný pouze v horké

vodě

---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

získaný chemickou cestou

obsahující

dusíkaté hnojivo krotonylidendimočovinu a

1.16 obsahující 18 % N celkový dusík dusík jako celkový, jednosložkové dusíkaté

krotonyliden-dimočovinu hnojivo ze seznamu

dusíkatých hnojiv, kromě

výrobků 1.2.1, 1.2.2 a

1.4.1 a 1.4.2dusičnanový amonný a alespoň 3 % dusíku ve formě

močovinový dusík, pokud amonného a nebo dusičnanového a

jejich obsah je min. 1 % ; nebo močovinového;alespoň 1/3 udávaného obsahu

celkového dusíku musí pocházet

zkrotonyliden-dimočoviny;krotonyliden-dimočovinový

dusíkmaximální obsah biuretu = obsah

(močovinového +

krotonyliden-dimočovinového

dusíku) × 0,026

---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

získaný chemickou cestou

obsahující

dusíkaté hnojivo krotonyliden-dimočovinu a

1.17 obsahující 18 % N celkový dusík dusík jako celkový; jednosložkové dusíkaté

isobutyliden-dimočovinu hnojivo ze seznamu

dusíkatých hnojiv, kromě

výrobků 1.2.1, 1.2.2 a

1.4.1 a 1.4.2dusičnanový amonný a alespoň 3 % dusíku ve formě

močovinový dusík, pokud amonného a nebo dusičnanového a

jejich obsah je min. 1 %; nebo močovinového;alespoň 1/3 udávaného obsahu

celkového dusíku musí pocházet

zisobutyliden-dimočoviny;

maximální obsah biuretu = obsah

(močovinového +

krotonyliden-dimočovinového

dusíku) × 0,026isobutyliden-dimočovinový

dusík---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

dusíkaté hnojivo

1.18 obsahující 18 % N celkový dusík dusík jako celkový; získaný chemickou cestou

močovino-formaldehyddusičnanový, amonný a alespoň 3 % dusíku ve formě

močovinový dusík, pokud amonného a nebo dusičnanového a obsahující

jejich obsah je min. 1 %; nebo močovinového;Močovinoformalde-hyd ajednosložkové dusíkatéalespoň 1/3 udávaného obsahu hnojivo ze seznamu

celkového dusíku musí pocházet dusíkatých

zmočovinoform-aldehydu;močovinoform-aldehydový hnojiv, kromě výrobků

dusík 1.2.1,1.2.2 a 1.4.1 a 1.4.2dusík z močovinoform-aldehydový dusík

močovinoform-aldehydu musí obsahovat alespoň 1/5

rozpustný ve studené vodě; dusíku rozpustného v horké

vodě;dusík z maximální obsah biuretu = obsah

močovinoform-aldehydu (močovinového +

rozpustný pouze v horké močovinoform-aldehydového

vodě dusíku) × 0,026

---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

1.19 krotonyliden-dimočovina 28 % N celkový dusík celkový dusík; získaný reakcí močoviny s

krotonaldehydem; monomermočovinový dusík, pokud alespoň 25 % dusíku z

jeho obsah činí alespoň 1 % krotonyliden-dimočoviny;

(hmot.)maximální obsah močovinového

dusíku: 3 %krotonyliden-dimočovinový

dusík

---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

získaný reakcí močoviny s

1.20 isobutyliden-dimočovina 28 % N celkový dusík celkový dusík; isobutylaldehydem;

monomermočovinový dusík, pokud alespoň 25 % dusíku z

jeho obsah činí alespoň 1 % isobutyliden-dimočoviny;

(hmot.)maximální obsah močovinového

dusíku: 3 %isobutyliden-dimočovinový

dusík

---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Po označení

dusík jako celkový nebo jako získaný suspendováním typu může

1.21 dusičnan vápenatý - 8 % N celkový dusík, dusičnanový a amonný; maximální dusičnanu vápenatého ve následovat

suspenze obsah amonného dusíku: 1,0 % ; vodě jeden z

příslušných

údajů:dusičnanový dusík - pro použití

na listvápník je ve formě obsah vápníku je ve formě - pro výrobu

14 % CaO vodorozpustné soli vodorozpustné soli vyjádřený živných roztoků

vyjádřený jako oxid jako oxid vápenatý a suspenzí

vápenatý- pro hnojení

půdy

---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

získaný chemickou cestou

nebo rozpuštěním

roztokové dusíkaté močovinoformal-dehydu a

1.22 hnojivo s 18 % N celkový dusík dusík jako celkový; dusíkatého hnojiva ze

močovinoform-aldehydem seznamu dusíkatých

hnojiv, kromě výrobků

1.2. 1/1. 2.2 a 1.4.1 a

1.4.2dusičnanový, amonný, nejméně jedna třetina obsahucelkového dusíku musí pocházet

močovinový a zmočovinoformaldehydu;

močovinoform-aldehydový, maximální obsah biuretu = obsah

pokud jejich obsah je min. (močovinového +

1 % močovinoformaldehydového

dusíku) × 0,026

---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

získaný chemickou cestou

nebo suspendováním

suspenzní dusíkaté močovinoformalde-hydu a

1.23 hnojivo s močovino- 18 % N celkový dusík dusík jako celkový; dusíkatého hnojiva ze

formaldehydem seznamu dusíkatých

hnojiv, kromě výrobků

1.2.1, 1.2.2 a 1.4.1 a

1.4.2nejméně jedna třetina obsahu

celkového dusíku musí pocházet

dusičnanový amonný, zmočovinoformalde-hydu, z

močovinový a něhož musí být tři pětiny

močovinoformaldehydový rozpustné v horké vodě;

dusík, pokud jejich obsah maximální obsah biuretu = obsah

je min. 1 % (močovinového +

močovinoformalde-hydového

dusíku) × 0,026dusík z

močovinoform-aldehydu

rozpustný ve studené vodě;dusík z

močovinoform-aldehydu

rozpustný pouze v horké

vodě

---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

b) fosforečná hnojiva

-------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

součásti

minimální určující typ, hodnocené složení, způsob zvláštní

typ označení typu obsah živin formy a součásti a další výroby ustanovení

rozpustnost požadavky

živin

-------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7

-------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

sloučeniny

fosforečnan fosforu vyjádřené silikofosfát výši obsahu

10 % rozpustný v 2 jako oxid vápenatý; mletá fosforu je

2.1.1 Thomasova moučka P2O5 % kyselině fosforečný struska obsahující možné uvést v

citrónové rozpustný v 2 % fosfor, získaná při rozpětí 2 %

kyselině výrobě oceli hmotnostních

citrónové;prosev:96 % částic pod

0,63 mm.75 % částic pod

0,16 mm

-------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

fosforečnan sloučeniny monokalcium-fosfát,

rozpustný v fosforu vyjádřené síran vápenatý;

16 % neutrálním jako oxid vyrobeno z mletého zkušební

2.1.2 superfosfát P2O5 citranu fosforečný přírodního fosfátu vzorek 1 g

amonném a ve rozpustný v rozkladem kyselinou

vodě neutrálním sírovou

citranu amonném;minimálně 93 %

uvedeného obsahu

ve vodorozpustné

formě

-------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

fosforečnan sloučeniny monokalcium-fosfát,

rozpustný v fosforu vyjádřené síran vápenatý;

obohacený 25 % neutrálním jako oxid vyrobeno z mletého zkušební

2.1.3 superfosfát P2O5 citranu fosforečný přírodního fosfátu vzorek 1 g

amonném a ve rozpustný v rozkladem kyselinou

vodě neutrálním sírovou a fosforečnou

citranu amonném;minimálně 93 %

uvedeného obsahu

ve vodorozpustné

formě

-------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

fosforečnan sloučeniny

rozpustný v fosforu vyjádřené monokalcium-fosfát,

trojitý 38 % neutrálním jako oxid vyrobený z mletého zkušební

2.1.4 superfosfát P2O5 citranu fosforečný přírodního fosfátu vzorek 3 g

amonném a ve rozpustný v rozkladem kyselinou

vodě neutrálním fosforečnou

citranu amonném;minimálně 93 %

uvedeného obsahu

ve vodorozpustné

formě

-------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

sloučeniny mono- a

fosforečnan fosforu vyjádřené trikalciumfosfát,

částečně rozložený rozpustný v jako oxid síran vápenatý; v návodu musí

2.2 fosfát, popřípadě 20 % minerálních fosforečný částečný rozklad být uveden

obohacený P2O5 kyselinách a rozpustný v mletého surového rozsah a

ve vodě minerálních fosfátu kyselinou způsob použití

kyselinách; sírovou nebo

fosforečnouminimálně 40 %

uvedeného obsahu

je rozpustných ve

vodě;prosev:98 % částic pod

0,63 mm,90 % částic pod

0,16 mm

-------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

fosforečnan sloučeniny

rozpustný v fosforu vyjádřené dihydrát

38 % alkalickém jako oxid dikalciumfosfátu;

2.3 dikalcium-fosfát P2O5 citranu fosforečný příprava rozkladem

amonném rozpustný v minerálních

(Petermann) alkalickém fosforečnanů

citranu amonném;prosev:98 % částic pod

0,63 mm,90 % částic pod

0,16 mm

-------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

fosforečnan sloučeniny

rozpustný v fosforu vyjádřené

25 % alkalickém jako oxid alkalický fosforečnan

2.4 kalcinovaný fosfát P2O5 citranu fosforečný vápenatý, křemičitan

amonném rozpustný v vápenatý;

(Petermann) alkalickém

citranu amonném;prosev:termický rozklad

96 % částic pod surového fosfátu s

0,63 mm, přísadou sloučenin

alkálií a křemičité

kyseliny75 % částic pod

0,16 % mm

-------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

sloučeniny

fosforu vyjádřené

fosforečnan jako oxid

rozpustný v fosforečný

minerálních rozpustný v fosforečnan

2.5 fosforečnan 30 % kyselinách a v minerálních hlinitovápenatý;

hlinitovápenátý P2O5 alkalickém kyselinách; min. termický rozklad

citranu 75 % uvedeného surového fosfátu

amonném obsahu je

(Joulie) rozpustných v

alkalickém

citranu amonném;prosev:

98 % částic pod

0,63 mm,

90 % částic pod

0,16 mm

-------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

sloučeniny

fosforu vyjádřené

jako oxid je nezbytné

fosforečnan fosforečný uvést propad

rozpustný v rozpustný v trikalcium fosfát a sítem 0,063

2.6 přírodní měkký 25 % minerálních minerálních uhličitan vápenatý; mm; v návodu

fosforit P2O5 kyselinách a v kyselinách; min. mletí měkkého musí být

2 % kyselině 55 % uvedeného fosforitu uveden rozsah

mravenčí obsahu je a způsob

rozpustných ve 2 použití

% kyselině

mravenčí;prosev:

99 % částic pod

0,125 mm,

90 % částic pod

0,063 mm

-------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

c) draselná hnojiva

-------------------------------------------------------- ------------------------------------------

součásti

označení minimální určující typ, hodnocené součásti složení, zvláštní

typ typu obsah živin formy a a další požadavky způsob výroby ustanovení

rozpustnost

živin

-------------------------------------------------------- ------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7

-------------------------------------------------------- ------------------------------------------

vodorozpustné draslík ve formě surová

surová sloučeniny vodorozpustné soli draselná sůl

3.1 draselná sůl 10 % K2O draslíku vyjádřený jako (KCl +

(Kainit) vyjádřené jako oxid drasený MgSO4)

oxid draselnýsloučeniny

hořčíku ve hořčík ve formě

formě vodorozpustné soli

5 % MgO vodorozpustné vyjádřený jako

soli vyjádřené oxid hořečnatý

jako oxid

hořečnatý

-------------------------------------------------------- ------------------------------------------

obsah ve vodě

vodorozpustné surová rozpustného

obohacená sloučeniny draslík ve formě draselná sůl, oxidu

3.2 surová 18 % K2O draslíku vodorozpustné soli chlorid hořečnatého

draselná sůl vyjádřené jako vyjádřený jako draselný (KCl se může uvést

oxid draselný oxid draselný + MgSO4) pokud jeho

obsah je min.

5 %

-------------------------------------------------------- ------------------------------------------

vodorozpustné draslík ve formě chlorid v návodu musí

chlorid sloučeniny vodorozpustné soli draselný, být uveden

3.3 draselný 37 % K2O draslíku vyjádřený jako získaný ze rozsah a

vyjádřené jako oxid draselný surové soli způsob

oxid draselný použití

-------------------------------------------------------- ------------------------------------------

chlorid

vodorozpustné draselný, v návodu musí

chlorid sloučeniny draslík ve formě hořečnaté být uveden

3.4 draselný s 37 % K2O draslíku vodorozpustné soli soli, získaný rozsah a

hořčíkem vyjádřené jako vyjádřený jako ze surovésoli způsob

oxid draselný oxid draselný za přídavku použití

hořečnatých

solísloučeniny

hořčíku ve hořčík ve formě

formě vodorozpustné soli

5 % MgO vodorozpustné vyjádřený jako

soli vyjádřené oxid hořečnatý

jako oxid

hořečnatý

-------------------------------------------------------- ------------------------------------------

vodorozpustné draslík ve formě

síran sloučeniny vodorozpustné soli obsah

3.5 draselný 47 % K2O draslíku vyjádřený jako síran draselný chloridů může

vyjádřené jako oxid draselný být uveden

oxid draselnýmaximální obsah

chloridů 3 %

-------------------------------------------------------- ------------------------------------------

vodorozpustné draslík ve formě síran

síran sloučeniny vodorozpustné soli draselný, obsah

3.6 draselný s 22 % K2O draslíku vyjádřený jako síran chloridů může

hořčíkem vyjádřené jako oxid draslný hořečnatý být uveden

oxid draselnýhořčík ve formě

vodorozpustné soli

vyjádřené jako

oxid hořečnatý;

maximální obsah

chloridů 3 %sloučeniny

hořčíku ve

formě

8 %, MgO vodorozpustné

soli vyjádřené

jako oxid

hořečnatý

-------------------------------------------------------- ------------------------------------------

hořčík ve formě monohydrát

soli rozpustné ve síranu

sloučeniny vodě vyjádřené hořečnatého,

hořčíku ve jako oxid síran

síran formě hořečnatý; draslík draselný; obsah

3.7 draselný s 8 % MgO vodorozpustné ve formě připraveno z chloridů může

kieseritem soli vyjádřené vodorozpustné soli kieseritu být uveden

jako oxid vyjádřený jako přídavkem

hořečnatý oxid draselný; síranu

maximální obsah draselného

chloridů 3 %vodorozpustné

sloučeniny

6 % K2O draslíku

vyjádřené jako

oxid draselnýcelkem 20 %

-------------------------------------------------------- ------------------------------------------

d) hnojiva s vápníkem, hořčíkem a sírou (hnojiva s druhotnými živinami)

-------------------------------------------------------- ------------------------------------------

součásti

označení minimální určující typ, hodnocené složení, způsob zvláštní

typ typu obsah živin formy a součásti a další výroby ustanovení

rozpustnost požadavky

živin

-------------------------------------------------------- ------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7

-------------------------------------------------------- ------------------------------------------

síra ve formě síran vápenatý

sloučeniny síry sloučeniny v různých

síran vyjádřené jako rozpustné hydratačních může být

4.1 vápenatý 14 % S elementární v minerálních stupních z uveden obsah

síra kyselinách přírodníchnebo vápníku

vyjádřená jako průmyslových

elementární síra; zdrojůvápník vyjádřený

25 % CaO oxid vápenatý jako oxid

vápenatý;propad sítem:

99 % pod 10 mm,

80 % pod 2 mm

-------------------------------------------------------- ------------------------------------------

obsah vápníku vápník je ve značení

je ve formě formě hnojiva musí

chlorid vodorozpustné vodorozpustné chlorid obsahovat

4.2 vápenatý- 12 % CaO soli vyjádřený soli vyjádřený vápenatý upozornění

roztok jako oxid jako oxid na

vápenatý vápenatý herbicidní

vlastnosti

-------------------------------------------------------- ------------------------------------------

síra vyjádřená síra vyjádřená síra z

4.3 síra 98 % S jako jako elementární přírodníchnebo

elementární síra průmyslových

síra zdrojů

-------------------------------------------------------- ------------------------------------------

sloučeniny

kieserit hořčíku ve hořčík ve formě

formě soli soli rozpustné ve monohydrát může být

4.4 síran 24 % MgO rozpustné ve vodě vyjádřené síranu uváděn obsah

hořečnatý vodě vyjádřené jako oxid hořečnatého síry

jako oxid hořečnatý

hořečnatýsloučeniny síry sloučeniny síry

ve formě soli ve formě soli

54 % rozpustné ve rozpustné ve vodě

SO4-2 vodě vyjádřené vyjádřené jako

jako vodorozpustný

vodorozpustný anion síranový

síranový anion

-------------------------------------------------------- ------------------------------------------

sloučeniny

hořká sůl hořčíku ve hořčík ve formě hořká sůl,

formě soli soli rozpustné ve heptahydrát může být

4.5 síran 15 % MgO rozpustné ve vodě vyjádřené síranu uváděn obsah

hořečnatý vodě vyjádřené jako oxid hořečnatého síry

jako oxid hořečnatý

hořečnatýsloučeniny síry sloučeniny síry

ve formě soli ve formě soli

33 % rozpustné ve rozpustné ve vodě

SO4-2 vodě vyjádřené vyjádřené jako

jako síranový anion síranový

anion

-------------------------------------------------------- ------------------------------------------

sloučeniny hořčík ve formě

hořčíku ve vodorozpustné chlorid

chlorid formě soli vyjádřený hořečnatý

4.6 hořečnatý - 13 % MgO vodorozpustné jako oxid společně s

roztok soli vyjádřené hořečnatý; chloridem

jako oxid maximální obsah vápenatým

hořečnatý vápníku: 2 %

-------------------------------------------------------- ------------------------------------------

sloučeniny

hořčíku ve hořčík ve formě

síran formě soli soli rozpustné ve může být

4.7 hořečnatý - 5 % MgO rozpustné ve vodě vyjádřené síran hořečnatý uveden obsah

roztok vodě vyjádřené jako oxid síry

jako oxid hořečnatý

hořečnatýsloučeniny síry sloučeniny síry

ve formě soli ve formě soli

12 % rozpustné ve rozpustné ve vodě

SO4-2 vodě vyjádřené vyjádřené jako

jako síranový anion síranový

anion

-------------------------------------------------------- ------------------------------------------

získaný

chemickou

4.8 hydroxid 60 % MgO celkový oxid celkový oxid cestou, jehož

hořečnatý hořečnatý hořečnatý hlavní složkou

je hydroxid

hořečnatýprosev: 99 %

částic pod 0,063

mm

-------------------------------------------------------- ------------------------------------------

hydroxid celkový oxid celkový oxid získaný

4.9 hořečnatý - 24 % MgO hořečnatý hořečnatý suspendováním

suspenze typu 4.8

-------------------------------------------------------- ------------------------------------------

Druh hnojiva: 2. Minerální vícesložková hnojiva

-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

a) NPK hnojiva

-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

součásti hodnocené

minimální určující typ, součásti a zvláštní

typ označení typu obsah živin formy a další složení, způsob výroby ustanovení

rozpustnost požadavky

živin

-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7

-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

u forem

dusíku 2 až výrobek získaný chemickou

dusík ve 5 se obsah reakcí, či míšením bez

5.1 NPK hnojivo 3 % N formách 1 až 5 uvádí jen v přídavku živin živočišného

případě, že nebo rostlinného původu

je nejméně

1 % ;

-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

údaje o

obsahu a

další

požadavky ke stanovení

fosforečnan ve podle forem

formách tabulky rozpustnosti

5 % P2O5 rozpustnosti 1 číslo 4; fosforu (2) a

až 8 jemnost (3), se

mletí navažuje 1 g

fosfátu

podle

tabulky

číslo 3vodorozpustné

sloučeniny

5 % K2O draslíku

vyjádřené jako

oxid draselnýživiny

celkem 20 %

-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

u forem

dusík ve dusíku 2 až

formách 6 až 9, 9 se obsah výrobek získaný chemickou

5.2 NPK hnojivo 3 % N a také dusík ve uvádí jen v reakcí, či míšením

formách 1 až 5 případě, že

je nejméně

1 % ;údaje o ke stanovení

fosforečnan ve obsahu a forem

formách další rozpustnosti

5 % P2O5 rozpustnosti 1 požadavky fosforu (2) a

až 3, 8 a 9 podle (3), se

tabulky navažuje 1 g

číslo 4vodorozpustné

sloučeniny

5 % K2O draslíku

vyjádřené jako

oxid draselnýživiny

celkem 20 %

-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

u forem výrobek získaný chemickou

dusíku 2 až reakcí, či míšením,

dusík ve 5 se obsah granulovaný, granule pokryty

5.3 NPK hnojivo obalované 3 % N formách 1 až 5 uvádí jen v zdravotně nezávadnou hmotou,

případě, že nejméně 70 % granulí musí

je nejméně býttakto upraveno

1 % ;údaje o ke stanovení

fosforečnan ve obsahu a forem

formách další rozpustnosti

5 % P2O5 rozpustnosti 1 požadavky fosforu (2) a

až 3 podle (3), se

tabulky navažuje 1 g

číslo 4vodorozpustné

sloučeniny

5 % K2O draslíku

vyjádřené jako

oxid draselný

-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

živiny

celkem 20 %

-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

u forem

dusíku 2 až

4 se obsah hnojivo může

uvádí jen v výrobek získaný chemickou být označeno

případě, že reakcí a rozpuštěním ve údajem „s

dusík ve je nejméně vodě; stálý za nízkým obsahem

5.4 NPK hnojivo - roztokové 2 % N formách 1 až 4 1 % ; atmosférického tlaku; bez biuretu“,

nejvyšší přídavku živin živočišného pokud obsah

obsah či rostlinného původu biuretu

biuretu: nepřekročí 0,2

obsah %

močoviny ×

0,026fosforečnan ve

3 % P2O5 formě

rozpustnosti 1vodorozpustné

sloučeniny

3 % K2O draslíku

vyjádřené jako

oxid draselnýživiny

celkem 15 %

-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

u forem

dusíku 2 až

4 se obsah hnojivo může

uvádí jen v být označeno

případě, že výrobek získaný chemickou údajem „s

dusík ve je nejméně reakcí a vytvořením suspenze nízkým obsahem

5.5 NPK hnojivo - suspensní 3 % N formách 1 až 4 1 % ; ve vodě bez přídavku živin biuretu“,

nejvyšší živočišného nebo rostlinného pokud obsah

obsah původu biuretu

biuretu: nepřekročí 0,2

obsah %

močoviny ×

0,026;

-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

údaje o

fosforečnan ve obsahu a

formách další

4 % P2O5 rozpustnosti 1 požadavky

až 3 podle

tabulky

číslo 4vodorozpustné

sloučeniny

4 % K2O draslíku

vyjádřené jako

oxid draselnýživiny

celkem 20 %

-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

u forem

dusíku 2 až

4 se obsah

uvádí jen v

případě, že výrobek získaný chemickou

NPK hnojivo obsahující je nejméně reakcí bez přídavku živin

krotonyliden- dimočovinu dusík ve 1 % ; živočišného nebo rostlinného

5.6 nebo 5 % N formách 1 až 8 minimálně původu obsahující

isobutyliden-dimočovinu s výjimkou 25 % krotonyliden-dimočovinu nebo

nebo močovinoform- formy 5 celkového isobutyliden-dimočovinu nebo

aldehyd obsahu močovinoformalde-hyd

dusíku musí

být vázáno

ve formách

6, 7 nebo

8;minimálně

60 % dusíku

ve formě 7

musí být

rozpustné v

horké vodě;údaje o ke stanovení

fosfor ve obsahu a forem

formách další rozpustnosti

5 % P2O5 rozpustnosti 1 požadavky fosforu (2) a

až 3 podle (3), se

tabulky navažuje 1 g

číslo 4

-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

vodorozpustné

sloučeniny

5 % K2O draslíku

vyjádřené jako

oxid draselnýživiny

celkem 20 %

-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

b) NP hnojiva

-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

součásti hodnocené

minimální určující typ, součásti a zvláštní

typ označení typu obsah živin formy a další složení, způsob výroby ustanovení

rozpustnost požadavky

živin

-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7

-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

u forem dusíku

2 až 5 se výrobek získaný chemickou

6.1 NP hnojivo 3 % N dusík ve obsah uvádí cestou či mícháním; bez

formách 1 až 5 jen tehdy přídavku živin živočišného

je-li více jak či rostlinného původu

1 % ;fosforečnan ve údaje o obsahu

formách a další

5 % P2O5 rozpustnosti 1 požadavky

až 8 podle tabulky

číslo 4živiny

celkem 18 %

-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

u forem dusíku hnojivo může

2 až 4 se výrobek získaný, chemickou být označeno

obsah uvádí cestou a rozpuštěním ve údajem „s

jen tehdy, vodě; stálý za nízkým obsahem

6.2 NP hnojivo - roztokové 3 % N dusík ve je-li více než atmosférického tlaku; biuretu“,

formách 1 až 4 1 % ; nejvyšší vyrobený bez přídavku živin pokud obsah

obsah biuretu: živočišného či rostlinného biuretu

obsah původu nepřekročí 0,2

močovinového %

dusíku × 0,026fosforečnan ve

5 % P2O5 formě

rozpustnosti 1živiny

celkem 18 %

-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

u forem dusíku

2 až 4 se hnojivo může

obsah uvádí být označeno

jen tehdy, výrobek získaný chemickou údajem „s

dusík ve je-li více než cestou a vytvořením nízkým obsahem

6.3 NP hnojivo - suspenzní 3 % N formách 1 až 4 1 % ; nejvyšší suspenze ve vodě; bez biuretu“ pokud

obsah biuretu: přídavku živin živočišného obsah biuretu

obsah či rostlinného původu nepřekročí 0,2

močovinového %

dusíku ×

0,026;fosforečnan ve údaje o obsahu

formách a další

5 % P2O5 rozpustnosti 1 požadavky

až 3 podle tabulky

číslo 4živiny

celkem 18 %

-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

u forem dusíku

2 až 4 se

obsah uvádí výrobek získaný chemickou

jen v případě, reakcí bez přídavku živin

NP hnojivo s dusík ve že je nejméně živočišného nebo ke stanovení

krotonyliden-dimočovinou formách 1 až 8 1 % ; rostlinného původu rozpustnosti

6.4 nebo 5 % N s výjimkou minimálně 25 % obsahující (2) a (3) se

isobutyli-dendimočovi-nou formy celkového krotonyliden-dimočovinu navažuje 1 g

nebo močovinoform-aldehydem obsahu dusíku nebo

musí být isobutyliden-dimočovinu

vázáno ve nebo močovinoformalde-hyd

formách 6,7

nebo 8;minimálně 60 %

dusíku ve

formě 7 musí

být rozpustné

v horké vodě;údaje o obsahu

a další

5 % P2O5 požadavky

podle tabulky

číslo 4živiny

celkem 18 %

-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

c) NK hnojiva

-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

součásti hodnocené

minimální určující typ, součásti a zvláštní

typ označení typu obsah živin formy a další složení, způsob výroby ustanovení

rozpustnost požadavky

živin

-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7

-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

u forem dusíku produkt získaný chemickou

dusík ve 2 až 5 smí být reakcí nebo mícháním; bez

7.1 NK hnojivo 3 % N formách 1 až 5 obsah uváděn přídavku živin živočišného

je-li více než nebo rostlinného původu

1 %vodorozpustné

sloučeniny

5 % K2O draslíku

vyjádřené jako

oxid draselnýživiny

celkem 18 %

-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

u forem dusíku

2 až 4 smí být

obsah uváděn produkt získaný chemickou

dusík ve je-li více než reakcí a rozpuštěním ve vodě;

7.2 NK hnojivo - roztokové 3 % N formách 1 až 4 1 % ; nejvyšší stálý za atmosférického tlaku;

obsah biuretu: bez přídavku živin živočišného

obsah či rostlinného původu

močovinového

dusíku × 0,026vodorozpustné

sloučeniny

5 % K2O draslíku

vyjádřené jako

oxid draselnýživiny

celkem 15 %

-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

hnojivo může

u forem dusíku být označeno

2 až 4 smí byl údajem „s

obsah uváděn výrobek získaný chemickou nízkým

dusík ve je-li vyšší cestou a vytvořením suspenze obsahem

7.3 NK hnojivo suspenzní 3 % N formách 1 až 4 než 1 % ; ve vodě; bez přídavku živin obsah

nejvyšší obsah živočišného či rostlinného biuretu“

biuretu: obsah původu pokud obsah

močovinového biuretu

dusíku × 0,026 nepřekročí

0,2 %vodorozpustné

sloučeniny

5 % K2O draslíku

vyjádřené jako

oxid draselnýživiny

celkem 15 %

-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

u forem dusíku

2 až 4 se

obsah uvádí

NK hnojivo s jen v případě, výrobek získaný chemickou

krotonyliden-dimočovinou dusík ve že je nejméně reakcí; bez přídavku živin

nebo formách 1 až 8 1 % ; živočišného nebo rostlinného

7.4 isobutyliden-dimočovinou 5 % N s výjimkou minimálně 25 % původu; obsahující

nebo formy 5 celkového krotonyliden-dimočovinu nebo

močovino-formaldehydem obsahu dusíku isobutyliden-dimočovinu nebo

musí být močovinoform-aldehyd

vázáno ve

formách 6, 7

neb 8;minimálně 60 %

dusíku ve

formě 7 musí

být rozpustné

v horké voděvodorozpustné

sloučeniny

5 % K2O draslíku

vyjádřené jako

oxid draselnýživiny

celkem 18 %

-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

d) PK hnojiva

-------------------------------------------------------------- -------------------------------součásti hodnocené

označení minimální určující typ, součásti a složení, způsob zvláštní

typ typu obsah živin formy a další výroby ustanovení

rozpustnost požadavky

živin

-------------------------------------------------------------- -------------------------------

1 2 3 4 5 6 7

-------------------------------------------------------------- -------------------------------

údaje o produkt získaný

fosforečnan ve obsahu a chemickou reakcí

formách další nebo mícháním; bez

8.1 PK hnojivo 5 % P2O5 rozpustnosti 1 požadavky přídavku živin

až 9 podle živočišného či

tabulky rostlinného původu

číslo 4vodorozpustné

sloučeniny

5 % K2O draslíku

vyjádřené jako

oxid draselnýživiny

celkem 18 %

-------------------------------------------------------------- -------------------------------

produkt získaný

chemickou reakcí a

PK hnojivo fosforečnan ve rozpuštěním ve

8.2 - roztokové 5 % P2O5 formě vodě, bez přídavku

rozpustnosti 1 živin živočišného

či rostlinného

původuvodorozpustné

sloučeniny

5 % K2O draslíku

vyjádřené jako

oxid draselnýživiny

celkem 18 %

-------------------------------------------------------------- -------------------------------

údaje o výrobek získaný

fosforečnan ve obsahu a chemickou cestou a

PK hnojivo formách další vytvořením

8.3 - suspenzní 5 % P2O5 rozpustnosti 1 požadavky suspenze ve vodě;

až 3 podle bez přídavku živin

tabulky živočišného či

číslo 4 rostlinného původuvodorozpustné

sloučeniny

5 % K2O draslíku

vyjádřené jako

oxid draselnýživiny

celkem 18 %

-------------------------------------------------------------- -------------------------------Druh hnojiva: 3. Minerální hnojiva, která jako součásti určující typ obsahují jen stopové živiny

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Bór

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

součásti

minimální určující typ, hodnocené zvláštní

typ označení typu obsah živin formy a součásti a složení, způsob výroby ustanovení

rozpustnost další požadavky

živin

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

vodorozpustný bór vyjádřený vyrobená z boritanu

10.1 kyselina boritá 14 % B bór jako působenímkyselin

vodorozpustný Bvodorozpustný bór vyjádřený

10.2 boritan sodný 10 % B bór jako boritan sodný

vodorozpustný Bbór vyjádřený

boritan jako celkový; boritan vápenatý z

10.3 vápenatý 7 % B bór jemnost mletí kolemanitu nebo

98 % pod 0,063 pandermitu

mmvodorozpustný bór vyjádřený vyrobený reakcí

10.4 boretanolamin 8 % B bór jako kyseliny borité s

vodorozpustný B etanolaminembór - roztokové vodorozpustný bór vyjádřený roztok boretanolaminu,

10.5 hnojivo 2 % B bór jako boritanu sodného neb

vodorozpustný B kyseliny borité ve voděbór vyjádřený vytvořením suspenze z

10.6 bór - suspenzní 2 % B vodorozpustný jako boretanolaminu,

hnojivo bór vodorozpustný B boritanu sodného či

kyseliny borité ve vodě

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Kobalt

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

součásti

označení minimální určující typ, hodnocené složení,

typ typu obsah živin formy a součásti a způsob zvláštní ustanovení

rozpustnost další požadavky výroby

živin

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

kobalt

11.1 kobaltová 19 % Co vodorozpustný vyjádřený jako sůl kobaltu musí být uveden anion

sůl kobalt vodorozpustný soli

Co

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

kobalt

vyjádřený jako musí být uvedeno

vodorozpustný chelátotvorné činidlo a

11.2 chelát 2 % Co vodorozpustný Co; minimálně chelát podíl vodorozpustného

kobaltu kobalt 80 % uvedeného kobaltu obsahu vázaného v

obsahu kobaltu chelátové formě

v chelátové

formě

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

roztok musí být uveden anion

kobalt - kobalt kobaltové soli; musí být uvedeno

11.3 roztokové 2 % Co vodorozpustný vyjádřený jako soli neb chelátotvorné činidlo a

hnojivo kobalt vodorozpustný chelátu podíl vodorozpustného

Co kobaltu ve obsahu vázaného v

vodě chelátové formě

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Měď

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

součásti

označení minimální určující typ, hodnocené složení,

typ typu obsah živin formy a součásti a způsob výroby zvláštní ustanovení

rozpustnost další požadavky

živin

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

měď vyjádřená

12.1 sůl mědi 20 % Cu vodorozpustná jako měďnatá sůl musí být uveden anion

měď vodorozpustný použité soli

Cu

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

12.2 oxid méďnatý 70 % Cu měď měď uvedená oxid měďnatý

jako celková;

jemnost mletí

98 % částic pod

0,063 mm

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

12.3 hydroxid 45 % Cu měď měď uvedená hydroxid

měďnatý jako celková; měďnatýjemnost mletí

98 % částic pod

0,063 mm

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

měď vyjádřená

jako musí být uvedeno

vodorozpustný chelátotvorné činidlo

12.4 chelát mědi 9 % Cu vodorozpustná Cu; min. 80 % chelát mědi a podíl

měď uvedeného vodorozpustného

obsahu mědi je obsahu vázaného v

v chelátové chelátové formě

formě------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

směs solí musí být uvedeno

mědi, oxidu chelálotvorné činidlo

měďnatého, a podíl z celkového

hnojivo na měď vyjádřená hydroxidu obsahu vázaného v

12.5 bázi mědi 5 % Cu měď jako celková; nebo chelátu chelátové formě; může

měďnatého a být uveden obsah

také přídavek vodorozpustné mědi,

nezávadného činí-li alespoň 1/4

nosiče celkového obsahujemnost mletí

98 % částic pod

0,063 mm

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

musí být uvedeno

měď - měď vyjádřená rozpuštění chelátotvorné činidlo

12.6 roztokové 3 % Cu vodorozpustná jako soli mědi, či a podíl

hnojivo měď vodorozpustná chelátu mědi vodorozpustného

Cu ve vodě obsahu vázaného v

chelátové formě

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

značení hnojiva musí

12.7 oxichlorid 50 % Cu měď měď vyjádřená oxichlorid obsahovat upozornění

mědi jako celková; mědi na herbicidní

vlastnostijemnost mletí

1 98 % částic pod

0,063 mm

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

oxichlorid měď vyjádřená suspenze

12.8 mědi - 17 % Cu měď jako celková oxichloridu

suspenze mědi ve vodě

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Železo

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

součásti

označení minimální určující typ, hodnocené součásti a složení, zvláštní

typ typu obsah živin formy a další požadavky způsob výroby ustanovení

rozpustnost

živin

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

musí být uveden

anion použité

železo vyjádřené sůl soli; značení

13.1 sůl železa 12 % Fe vodorozpustné jako vodorozpustné dvojmocného hnojiva musí

železo Fe železa obsahovat

upozornění na

herbicidní

vlastnosti

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

železo vyjádřené musí být uvedeno

jako vodorozpustné chelátotvorné

13.2 chelát 5 % Fe vodorozpustné Fe; minimálně 80 % chelát železa činidlo a podíl

železa železo uvedeného obsahu vodorozpustného

železa musí být v obsahu vázaného v

chelátové formě chelátové formě

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

roztok soli musí být uvedeno

železo železo vyjádřené železa nebo chelátotvorné

13.3 roztokové 2 % Fe vodorozpustné jako vodorozpustné chelátu činidlo a podíl

hnojivo železo Fe železa ve vodorozpustného

vodě obsahu vázaného v

chelátové formě

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Mangan

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

součásti

označení minimální určující typ, hodnocené složení,

typ typu obsah živin formy a součásti a způsobzvláštní ustanovení

rozpustnost další požadavky výroby

živin

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

1 2 3 4 5 67

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

mangan sůl manganu

14.1 sůl manganu 17 % Mn vodorozpustný vyjádřený jako (smusí být uveden anion

mangan vodorozpustný dvojmocnýmpoužité soli

Mn manganem)

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

musí být uvedeno

manganchelátotvorné činidlo

14.2 chelát 5 % Mn vodorozpustný vyjádřený jako cheláta podíl

manganu mangan vodorozpustný manganuvodorozpustného

Mn;obsahu vázaného v

chelátové forměminimálně 80 %

uvedeného

obsahu manganu

musí být v

chelátové formě

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

oxid mangan

14.3 manganu 40 % Mn mangan vyjádřený jako oxid manganu

celkový;jemnost mletí

80 % částic pod

0,063 mm

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

směs soliobsah vodorozpustného

hnojivo na mangan manganu amanganu je možné

14.4 bázi 17 % Mn mangan vyjádřený jako oxiduuvést, tvoří-li

manganu celkový manganualespoň 1/4 z

celkového obsahu

------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------

roztokmusí být uvedeno

mangan - mangan manganu nebochelátotvorné činidlo

14.5 roztokové 3 % Mn vodorozpustný vyjádřený jako chelátua podíl

hnojivo mangan vodorozpustný manganu vevodorozpustného

Mn voděobsahu vázaného v

chelátové formě

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Molybden

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

součásti

označení minimální určující typ, hodnocené složení, způsob zvláštní

typ typu obsah živin formy a součásti a výroby ustanovení

rozpustnost další požadavky

živin

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

molybden

15.1 molybdenan 35 % Mo vodorozpustný vyjádřený jako molybdenan sodný

sodný molybden vodorozpustný

Mo

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

molybden

15.2 molybdenan 50 % Mo vodorozpustný vyjádřený jako molybdenan amonný

amonný molybden vodorozpustný

Mo

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

hnojivo na molybden směs molybdenanu

15.3 bázi 35 % Mo vodorozpustný vyjádřený jako sodného a molybdenu

molybdenu molybden vodorozpustný amonného

Mo

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

molybden molybden roztok molybdenanu

15.4 roztokové 3 % Mo vodorozpustný vyjádřený jako sodného nebo

hnojivo molybden vodorozpustný molybdenanu amonného

Mo ve vodě

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Zinek

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

součásti

označení minimální určující typ, hodnocené složení,

typ typu obsah živin formy a součásti a způsob výrobyzvláštní ustanovení

rozpustnost další požadavky

živin

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

1 2 3 4 5 67

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

zinek vyjádřený

16.1 sůl zinku 15 % Zn vodorozpustný jako sůl zinkumusí být uveden anion

zinek vodorozpustnýpoužité soli

Zn

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

musí být uvedeno

zinek vyjádřenýchelátorvorné činidlo

16.2 chelát 5 % Zn vodorozpustný jako chelát zinkua podíl

zinku zinek vodorozpustnývodorozpustného obsahu

Znvázaného v chelátové

formě

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------16.3 oxid 70 % Zn zinek zinek vyjádřený oxid

zinečnatý jako celkový; zinečnatýjemnost mletí:

80 % částic pod

0,063

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

směs soliobsah vodorozpustného

16.4 hnojivo na 30 % Zn zinek zinek vyjádřený zinku a oxiduzinku je možné uvést,

bázi zinku jako celkový zinečnatéhotvoří-li alespoň 1/4 z

celkového obsahu

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

musí být uvedeno

zinek - zinek vyjádřený roztok solichelátotvorné činidlo

16.5 roztokové 3 % Zn vodorozpustný jako zinku neboa podíl

hnojivo zinek vodorozpustný chelátu zinkuvodorozpustného obsahu

Zn ve voděvázaného v chelátové

formě

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Druh hnojiva: 4. Vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

součásti hodnocené

minimální určující typ, součásti a složení, způsob

typ označení typu obsah živin formy a další výroby zvláštní ustanovení

rozpustnost požadavky

živin

---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7

---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

vápník uhličitan

uhličitan vyjádřen v vápenatý a Maximální aplikační dávka

65 % CaCO3 vápenatý a CaCO3 ; uhličitan 3,40

17.1.1 vápenec + MgCO3 uhličitan hořčík hořečnatý mletím tuny.ha-1.rok-1

hořečnatý vyjádřen v z uhličitanové

MgCO3 ; horniny (přírodní

vápenec)z toho

MgCO3 max.

4,6 %

relativníchvelikost

částic:druh A:částice od

0,09 do 0,5

mm min. 90

% ;druh B:částice pod

0,5 mm min.

90 %

---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

uhličitan

vápenatý a

uhličitan vápník uhličitan

17.1.2 dolomitický 65 % CaCO3 vápenatý a vyjádřen v hořečnatý mletím Maximální aplikační dávka

vápenec + MgCO3 uhličitan CaCO3 ; z uhličitanové 3,40 tuny.ha-1.rok-1

hořečnatý horniny (přírodní

dolomitický

vápenec)z toho hořčík

MgCO3 4,6 vyjádřen v

až 22,9 % MgCO3 ;

relativních

velikost

částic:druh A:částice od

0,09 do 0,5

mm min. 90

% ;druh B:

částice pod

0,5 mm min.

90 %

---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

uhličitan

uhličitan vápenatý a

vápnitý 65 % CaCO3 vápenatý a vápník uhličitan Maximální aplikační dávka

17.1.3 dolomit + MgCO3 uhličitan vyjádřen v hořečnatý mletím 3,40 tuny.ha-1.rok-1

hořečnatý CaCO3 ; z uhličitanové

horniny (přírodní

vápnitý dolomit)z toho hořčík

MgCO3 22,9 vyjádřen v

až 41,2 % MgCO3 ;

relativníchvelikost

částic:druh A:částice od

0,09 do 0,5

mm min. 90

% ;Druh B nelze použít pro

druh B: pneumatické rozmetání

autocisternamičástice pod

0,5 mm min.

90 %

---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

uhličitan

vápenatý a

65 % CaCO3 uhličitan vápník uhličitan Maximální aplikační dávka

17.1.4 dolomit + MgCO3 vápenatý a vyjádřen v hořečnatý mletím 3,40 tuny.ha-1.rok-1

CaCO3 ; z uhličitanové

horniny (přírodní

dolomit)z toho hořčík

MgCO3 uhličitan vyjádřen v

min.41,2 % hořečnatý MgCO3 ;

relativníchvelikost

částic:druh A:částice od

0,09 do 0,5

mm min. 90

% ;Druh B nelze použít pro

druh B: pneumatické rozmetání

autocisternamičástice pod

0,5 mm min.

90 %

---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

uhličitan

95 % CaCO3 vápník vápenatý a

+ MgCO3 z uhličitan vyjádřen v uhličitan

17.1.5 dolomit toho MgCO3 vápenatý a CaCO3 ; hořečnatý těžením Maximální aplikační dávka

min. 35,0 % uhličitan hořčík (bez sušení) 3,40 tuny.ha-1.rok-1

relativních hořečnatý vyjádřen v uhličitanové

MgCO3 ; horniny (přírodní

dolomit)velikost

částic:

částice nad

3,15 mm

max. 1,0 %;

částice nad

1,0 mm max.

30 %

---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

oxid vápenatý a

oxid vápenatý vápník hořečnatý, z

17.2.1 vápno vzdušné 55 % CaO+MgO a oxid vyjádřen v přírodní Maximální aplikační dávka

bílé hořečnatý CaO; uhličitanové 1,70 tuny.ha-1.rok-1

horniny pálením a

mletímz toho MgO hořčík

max. 7,0 % vyjádřen v

MgO;velikost

částicdruh A:částice od

0,5 do 1,0

mm min. 90

% ;Druh B nelze použít pro

druh B: pneumatické rozmetání

autocisternamičástice pod

1,0 mm min.

90 %

---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

oxid vápenatý a

oxid vápenatý vápník hořečnatý, z

17.2.2 vápno vzdušné 55 % CaO+MgO a oxid vyjádřen v přírodní Maximální aplikační dávka

dolomitické hořečnatý CaO; uhličitanové 1,70 tuny.ha-1.rok-1

horniny mletím a

pálenímz toho MgO hořčík

min.. 7,0% vyjádřen v

MgO;velikost

částicdruh A:částice od

0,5 do 1,0

mm min. 90

%;Druh B nelze použít pro

druh B: pneumatické rozmetání

autocisternamičástice pod

1,0 mm min.

90 %---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

Druh hnojiva: 5. Organická a organominerální hnojiva

---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

součásti hodnocené

minimální určující typ, součásti a zvláštní

typ označení typu obsah živin formy a další složení,způsob výroby ustanovení

rozpustnost požadavky

živin

---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7

---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

18.1 organické hnojivo a) vypuštěnospalitelné

b) 50 % látky v výhradněze statkových maximální dávky

spalitelných spalitelné sušině hnojiv, termofilní

látek látky hodnocené aerobní fermentací 10 t/ha za rok

jako ztráta

žíháním;dusík

hodnocený

1 % N celkový dusík jako celkový

dusík v

sušině;fosfor

hodnocený

1 % P2O5 celkový jako celkový

fosfor oxid

fosforečný v

sušině;draslík

hodnocený

1 % K2O celkový jako celkový

draslík oxid

draselný v

sušině;výhradněze statkových

c) 35 % hnojiv, zpracování

žížalamispalitelné

látky v

spalitelných spalitelné sušině

látek látky hodnocené

jako ztráta

žíháním;dusík

1 % N celkový dusík hodnocený

jako celkový

dusíkv sušině;

fosfor

1 % P2O5 celkový hodnocený

fosfor jako celkový

oxid

foforečnýv sušině;

draslík

celkový hodnocený

1 % K2O draslík jako celkový

oxid

draselný v

sušině;spalitelné

d) 65 % látky v výhradněz melasy po

spalitelných sušině vydestilování lihu,

látek hodnocené také „melasové výpalky

jako ztráta zahuštěné“

žíháním;dusík

hodnocený

3 % N celkový dusík jako celkový

dusík v

sušině;draslík

hodnocený

8 % K2O celkový jako celkový

draslík oxid

draselný v

sušiněhnojivo vzniklé

anaerobní

fermentací při

e) digestát výrobě bioplynu

dusík

3-13 % hodnocený hnojivo vzniklé

jako celkový anaerobní

0,3 % N sušina dusík ve fermentací při

vzorku výrobě

f) digestát - celkový dusík výhradněz krmiv a bioplynu,

fugát dusík statkových hnojiv

sušina hodnocený tekutý podíl po

< 3 % jako celkový výhradněz krmiv a separaci, svým

celkový dusík dusík ve statkových hnojiv charakterem

0,1 % N vzorku může vykazovat

sušina výhradněz krmiv a působení

g) separovaný dusík statkových hnojiv minerálního

digestát celkový dusík hodnocený hnojiva

jako celkový

>13 % dusík ve hnojivo vzniklé

vzorku anaerobní

0,5 % N fermentací při

výrobě

bioplynu,tuhý

podíl po

separaci

---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

spalitelné výhradněz melasy po

70 % látky vydestilování lihu a

18.2 organominerál-ní spalitelných spalitelné v sušině přidání minerálních

hnojivo látek látky hodnocené hnojiv, také „melasové

jako ztráta výpalky zahuštěné

žíháním; obohacené“dusík

hodnocen

3 % N celkový dusík jako celkový

dusík

v sušině;fosfor

hodnocený

3 % P2O5 celkový jako celkový

fosfor oxid

fosforečný

v sušině;draslík

hodnocený

7 % K2O celkový jako celkový

draslík oxid

draselný

v sušině

---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

Druh pomocné látky: 6. Substráty a zeminy

---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

typ označení typu součásti určující typ požadované složení, způsob zvláštní

hodnoty výroby ustanovení

---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6

---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

elektrická vodivost1) Seznam

max. 0,35 povolených

mS/cm surovin:Substráty

množárenské,

19.1 výsevní a pro pH2) 5,0 - 7,5 Rašelina

rostliny s nízkými Upravená dřevní

nároky na živiny min. 45,0 % hmota

spalitelné látky ve vys. Rýžové slupky

vzorku Kakaové slupky

Kokosové

elektrická vodivost produkty (např.

Substráty pro 1) 0,2 - 0,65 kokos. vlákna,

rostliny se mS/cm chipsy)

19.2 středními nebo Jíly a jílové

vyššími nároky na pH2) 5,0 - 7,5 minerály

živiny Expandované

min. 45,0 % jíly

spalitelné látky Perlit

ve vys. vzorku Vermilkulit

Láva

Pemza

elektrická vodivost1) max. 0,5 Minerálníplsti

mS/cm Písek

Substráty pro pH2) Kamenné drtě a

19.3 kyselomilné 3,0 - 5,5 moučky

rostliny spalitelné látky Zeminy

min. 45,0 % Kůra

ve vysuš. vzorku Kompostovaná

kůra -

elektrická vodivost1) Kompost vzniklý

kompostováním Pro obohacení

pH2) výhradně substrátů a

rostlinnéhmoty dodání živin je

spalitelné látky statkových přípustné

max. 0,4 hnojiv použít všechna

ve vysuš. vzorku mS/cm Korek hnojiva a

Speciální substráty Sláma pomocné látky,

a zeminy elektrická vodivost1) 5,0 - 7,5 Suroviny které je možno

rostlinného uvádět do oběhu

a) Substráty pro pH2) min. 50,0 % původu (len, v ČR4).

orchideje juta, bavlna,

spalitelné látky max. 0,5 rostlinná

b) Substráty pro mS/cm vlákna)

kaktusy, ve vysuš. vzorku Vápenec

sukulenty a 5,0 - 8,5 Guano

suchomilné elektrická vodivost1) Separovaný

rostliny max. 30,0 % digestát

odpovídající

c) Substráty max. 0,6 a/nebo typu 18.1.g)

s vyšším mS/cm

19.4 podílem pH2)

minerálních 5,0 - 7,5

komponentů spalitelné látky

10,0 - 50,0

d) Zeminy a ve vysuš. vzorku %

substráty na

bázi elektrická vodivost 1) max. 0,5

minerálních mS/cm

komponentů5) pH2)

5,5 - 9,0

e) Substráty pH3)

s přídavkem 5,0 - 8,5

hnojiv spalitelné látky

s dlouhodobým max. 15,0 %

účinkem6) ve vysuš. vzorku

max. 10,0 %

částice nad 31,5 mmzahrnuje typy 19.1-19.4d;

hodnoty pH a spalitelných

látek odpovídají vždy

příslušnému typu

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1) podle ČSN EN 13038

2) podle ČSN EN 13037 (vodní výluh)

3) podle ČSN EN 10390 (výluh v roztoku CaCl2)

4) podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech

5) např. střešní substráty, substráty pro hydroponické pěstování,

substráty pro sportovní trávníky

6) nutno deklarovat typ, dávku v kg/m3 substrátu a termín aplikace

hnojivaPro hnojiva typu 1.1.1 - 1.23 a 5.1 - 7.4 se použije tabulka č. 1:+-----------------------------------------------------------------------+

| Tabulka č. 1 |

|-----------------------------------------------------------------------|

| Formy dusíku |

|----------------+------------------------------------------------------|

| pořadové číslo | forma |

|----------------+------------------------------------------------------|

| 1 | celkový dusík |

| 2 | dusičnanový dusík |

| 3 | amonný dusík |

| 4 | močovinový dusík |

| 5 | kyanamidový dusík |

| 6 | isobulylidendimočovinový dusík |

| 7 | močovinoformaldehydový dusík |

| 8 | krotonylidendimočovinový dusík |

| 9 | dikyandiamidový dusík |

+-----------------------------------------------------------------------+Pro hnojiva typu 2.1.1-2.6, 5.1 - 6.4 a 8.1 - 8.3 se použijí tabulky č. 2 a 3:+-----------------------------------------------------------------------+

| Tabulka č. 2 |

|-----------------------------------------------------------------------|

| rozpustnosti fosforečnanů (jako P2O5) |

|----------+------------------------------------------------------------|

| pořadové | forma |

| číslo | |

|----------+------------------------------------------------------------|

| 1 | rozpustný ve vodě jako P2O5 |

| 2 | rozpustný v neutrálním citranu amonném jako P2O5 |

| 3 | rozpustný ve vodě a neutrálním citranu amonném jako |

| | P2O5 |

| 4 | rozpustný pouze v minerální kyselině jako P2O5 |

| 5 | rozpustný v alkalickém citranu amonném (Petermann) jako |

| | P2O5 |

| 6 | rozpustný v 2 % kyselině citrónové jako P2O5 |

| | rozpustný v minerální kyselině z tohoto množství nejméně |

| 7 | 75 % je rozpustných v alkalickém citranu amonném (Joulie) |

| | jako P2O5 |

| 8 | rozpustný v minerální kyselině z tohoto množství nejméně |

| | 55 % je rozpustných ve 2 % kyselině mravenčí jako P2O5 |

| | rozpustný v minerální kyselině z tohoto množství nejméně |

| 9 | 55 % je rozpustných ve 2 % kyselině mravenčí a nejméně 20 |

| | % rozpustných ve vodě jako P2O5 |

| 10 | rozpustný v 2 % kyselině citrónové a v alkalickém citranu |

| | amonném (Petermann) jako P2O5 |

+-----------------------------------------------------------------------++-----------------------------------------------------------------------+

| Tabulka č. 3 |

|-----------------------------------------------------------------------|

| Jemnost mletí (vyjádřená podsítným podílem) |

|-----------------------------------------------------------------------|

| název | podsítný podíl | velikost otvorů |

| | v hmotnostních % | síta v mm |

|-----------------------------+-----------------------+-----------------|

| fosforečnan hlinitovápenatý | 90 | 0,16 |

| termofosfát | 75 | 0,16 |

| částečně rozložený fosfát | 90 | 0,16 |

| Thomasova moučka | 75 | 0,16 |

| přírodní měkký fosforit | 90 | 0,063 |

+-----------------------------------------------------------------------+Pro hnojiva typu 5.1 - 6.4 a 8.1 - 8.3 se použije tabulka č. 4:+--------------------------------------------------------------------------------------------+

|Tabulka č. 4 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|Údaje o obsahu a další požadavky na fosforečnou složku minerálních vícesložkových hnojiv. |

|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|1 |2 |3 |4 |5 |

|--------------------+--------------------+--------------+--------------+--------------------|

| | |údaj o |min. hodnota | |

|vícesložková hnojiva|k označení typu musí|rozpustnosti |obsahu |Hnojivo nesmí |

|s: |být připojen údaj: |podle tab. č. |rozpustnosti v|obsahovat |

| | |2 (poř. číslo)|% hmot. | |

|--------------------+--------------------+--------------+--------------+--------------------|

| | | | |Thomasovu moučku, |

|a) méně než 2 % | | | |termofosfát, |

|vodorozpustného | |2 | |fosforečnan |

|fosforečnan jako | | | |hlinitovápenatý, |

|P2O5 | | | |částečně rozložený |

| | | | |fosfát, |

|--------------------+--------------------+--------------+--------------+--------------------|

| b) 2 a více % | | | | |

|vodorozpustného | |1,3 | |přírodní měkký |

|fosforečnan jako | | | |fosforit |

|P2O5 | | | | |

|--------------------+--------------------+--------------+--------------+--------------------|

| přírodním měkkým |„přírodní měkký | | | |

|fosforitem |fosforit |9 |rozpustnost |jiné druhy fosfátů |

|s vodorozpustným |s vodorozpustným | |1:2 | |

|podílem |podílem“ | | | |

|--------------------+--------------------+--------------+--------------+--------------------|

|Thomasovou moučkou | | | |jiné než ve sloupci |

|vedle termofosfátu, |„s upotřebitelným |10 | |1 uvedené druhy |

|monokalciumfosfátu, |fosfátem“ | | |fosfátů |

|či dikalciumfosfátu | | | | |

|--------------------+--------------------+--------------+--------------+--------------------|

|dikalciumfosfátem |„s |5 | |jiné druhy fosfátů |

| |dikalcium-fosfátem“ | | | |

+--------------------------------------------------------------------------------------------+Pro hnojiva typu 1 až 8.3 se použije tabulka č. 5:+------------------------------------------------------------------------+

| Tabulka č. 5 |

|------------------------------------------------------------------------|

| Přídavek stopových živin k minerálním jednosložkovým a vícesložkovým |

| hnojivům |

|------------------------------------------------------------------------|

| Stopové živiny smějí být deklarovány pouze v případě, že mají |

| minimálně následující obsah: |

|-------------------------------+----------------------------------------|

| pro ornou půdu a pastviny | pro zahradnictví nebo hnojení na list |

|-------------------------------+----------------------------------------|

| 0,01 % B | 0,01 % B |

| 0,002 % Co | 0,002 % Co^1) |

| 0,01 % Cu | 0,002 % Cu |

| 0,5 % Fe | 0,02 % Fe |

| 0,1 % Mn | 0,01 % Mn |

| 0,001 % Mo | 0,001 % Mo |

| | 0,002 % Zn |

+-------------------------------+----------------------------------------+Poznámka:1) Ne pro zahradnictví.Příloha 4Označení živin

1.slovně: chemickým slovně: chemickým

symbolem: symbolem:2-

Dusík N Anion síranový SO4

Fosfor P Bór B

Oxid fosforečný P2O5 Železo Fe

Draslík K Kobalt Co

Oxid draselný K2O Měď Cu

Vápník Ca Mangan Mn

Oxid vápenatý CaO Molybden Mo

Uhličitan vápenatý CaCO3 Zinek Zn

Hořčík Mg Sodík Na

Oxid hořečnatý MgO Síra S

Uhličitan hořečnatý MgCO32.U fosforu, draslíku, vápníku, hořčíku a síry se může uvést v názvu

vedle oxidové nebo uhličitanové formy i obsah prvku. Obsahy prvků

mají tyto přepočty:P2O5 0,436 P (fosfor)

K2O 0,830 K (draslík)

CaO 0,715 Ca (vápník)

CaCO3 0,400 Ca (vápník)

CaCO3 0,560 CaO (oxid vápenatý)

MgO 0,603 Mg (hořčík)

MgCO3 0,288 Mg (hořčík)

MgCO3 0,478 MgO (oxid hořečnatý)

2-

SO4 0,333 S (síra).1) 5 mg/kg u hnojiv obsahujících pouze zinek jako součást určující typ.2) tabulka č. 2 přílohy č. 1 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se

upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.3) 1 mg/kg pro substráty určené k pěstování zeleniny a ovoce.4) 400 mg/kg pro statková hnojiva.5) 500 mg/kg pro průmyslové komposty s využitím kalů z čistíren

odpadních vod.