o změně zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů


Published: 2002

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
320/2002 Sb.ZÁKONze dne 13. června 2002o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti

okresních úřadůZměna: 426/2002 Sb.Změna: 518/2002 Sb.Změna: 354/2003 Sb.Změna: 22/2004 Sb.Změna: 99/2004 Sb.Změna: 356/2003 Sb., 41/2004 Sb., 237/2004 Sb.Změna: 326/2004 Sb.Změna: 436/2004 Sb.Změna: 499/2004 Sb., 586/2004 Sb., 587/2004 Sb.Změna: 179/2005 Sb., 379/2005 Sb., 413/2005 Sb.Změna: 21/2006 Sb., 22/2006 Sb.Změna: 59/2006 Sb.Změna: 186/2006 Sb., 264/2006 Sb.Změna: 378/2007 Sb.Změna: 281/2009 Sb.Změna: 329/2011 Sb.Změna: 375/2011 Sb.Změna: 456/2011 Sb.Změna: 89/2012 Sb., 186/2013 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍZměna zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hráchČl.IZákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění

zákona č. 70/1994 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb. a

zákona č. 353/2001 Sb., se mění takto:1. V § 4b odst. 3 větě druhé se slova "popřípadě místně příslušný

okresní úřad," zrušují.2. V § 6 odst. 1 písmeno a) zní:"a) obecní úřad pro svůj správní obvod, v hlavním městě Praze úřad

městské části a v územně členěných statutárních městech úřad městské

části nebo městského obvodu (dále jen "obecní úřad") v přenesené

působnosti, jde-li o tombolu s herní jistinou do 50 000 Kč a věcnou

loterii s herní jistinou do 200 000 Kč,".3. V § 6 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).4. V § 6 odst. 1 písmeno b) zní: "b) ministerstvo v ostatních

případech.".5. V § 18 odst. 1 písm. a) se slovo "obec" nahrazuje slovy "obecní

úřad".6. V § 18 odst. 1 písm. b) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"krajský úřad" a slovo "územní" slovem "správní".7. V § 46 odst. 1 písm. b) se slova "okresní úřady" nahrazují slovy

"krajské úřady".8. V § 46 odst. 2 větě první se slova "okresními úřady" nahrazují slovy

"krajskými úřady".9. V § 48 odst. 1 písm. a) se slovo "územním" nahrazuje slovem

"správním".10. V § 48 odst. 1 písm. b) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"krajský úřad", slovo "územním" se nahrazuje slovem "správním" a slova

"okresní úřad" slovy "krajský úřad".11. V § 48 odst. 2 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy

"Krajský úřad" a zrušují se slova "podle § 6 odst. 1 písm. b) povolení

k provozování tomboly nebo věcné loterie nebo jí vydal", ve větě druhé

se slova "písm. c)" nahrazují slovy "písm. b)" a slova "zastoupený

okresním úřadem," se nahrazují slovy "nebo kraj,".12. V § 48 odst. 6 větě druhé se slova "okresními úřady" nahrazují

slovy "krajskými úřady" a slova "okresního úřadu" se nahrazují slovem

"kraje".13. Za § 48 se vkládá nový § 48a, který zní:"§ 48aPůsobnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu, úřadu městské

části nebo úřadu městského obvodu podle tohoto zákona jsou výkonem

přenesené působnosti.".ČÁST DRUHÁZměna zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových

křivdČl.IIZákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd,

ve znění zákona č. 458/1990 Sb., zákona č. 528/1990 Sb., zákona č.

137/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb. a zákona č. 115/1994 Sb., se mění

takto:1. V § 6 odst. 1 větě první se slova "okresního národního výboru, v

jehož územním obvodu se nemovitost nachází (dále jen "okresní národní

výbor")" nahrazují slovy "krajského úřadu, v jehož správním obvodu se

nemovitost nachází".2. V § 6 odstavec 2 zní:"(2) V případě převodu nemovitosti podle vládního nařízení č. 15/1959

Sb. se k výzvě připojí potvrzení krajského úřadu o odnětí věci a o tom,

komu byla odňata. Tyto doklady lze nahradit stejným způsobem jako

doklady podle odstavce 1. K výzvě se dále připojí potvrzenía) krajského úřadu o výši částky, která byla za odňatou věc vlastníku

vyplacena5) (dále jen "vyplacená částka"), s uvedením organizace, která

ji zaplatila;b) Ministerstva financí o tom, zda bylo příslušným Ministerstvem

financí nebo příslušnou Správou pro věci majetkové a devizové za odňaté

věci vyplaceno mimořádné odškodnění ze státního rozpočtu (dále jen

"odškodnění"), komu bylo vyplaceno a v jaké výši.".3. Za § 23a se vkládá nový § 23b, který zní:"§ 23bPůsobnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem

přenesené působnosti.".ČÁST TŘETÍZměna zákona č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve

věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické

nebo fyzické osobyČl.IIIZákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech

převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo

fyzické osoby, ve znění zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb.,

zákona č. 473/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb., zákona č. 155/1994 Sb.,

zákona č. 191/1994 Sb., zákona č. 218/1994 Sb., zákona č. 161/1997 Sb.,

zákona č. 164/1998 Sb., zákona č. 269/1998 Sb., zákona č. 21/2000 Sb.,

zákona č. 246/2000 Sb., zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 274/2001

Sb., se mění takto:1. § 4 se zrušuje.2. § 9 se zrušuje.3. V § 11 odst. 4 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému

úřadu", slova "magistrátnímu úřadu" se nahrazují slovem "Magistrátu" a

slovo "územním" se nahrazuje slovem "správním".4. § 14 včetně poznámky pod čarou č. 4) se zrušuje.5. § 16 se zrušuje.6. V § 16a se odstavec 1 zrušuje.Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.7. V § 16a odst. 1 se slova "dnem uvedeným v rozhodnutí o zrušení

komise příslušný okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad", slova

"příslušný obvodní úřad" se nahrazují slovy "příslušný úřad městské

části".8. V § 16a se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Spisový materiál

soustředěný okresními úřady bude ke dni ukončení činnosti okresních

úřadů předán příslušným krajským úřadům.".9. V § 16a odst. 2 se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Krajské

úřady" a slova "obvodní úřady" se nahrazují slovy "úřady městských

částí".10. Za § 16a se vkládá nový § 16b, který zní:"§ 16bPůsobnosti stanovené krajskému úřadu, Magistrátu hlavního města Prahy

nebo úřadu městské části hlavního města Prahy podle tohoto zákona jsou

výkonem přenesené působnosti.".ČÁST ČTVRTÁzrušenaČl.IVČÁST PÁTÁZměna zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcíchČl.VZákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č.

184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č.

305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb. a zákona

č. 274/2001 Sb., se mění takto:1. § 14 zní:"§ 14(1) Stanovení poplatků patří do samostatné působnosti obce, která je ve

svém území zavedla.(2) Poplatky zavede obec obecně závaznou vyhláškou, ve které upraví

podrobnosti jejich vybírání, zejména stanoví konkrétní sazbu poplatku,

ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti,

splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků. U poplatku za

užívání veřejného prostranství určí místa, která v obci podléhají

poplatku za užívání veřejného prostranství.(3) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.".2. § 15 zní:"§ 15Působnost stanovená obecnímu úřadu podle tohoto zákona je výkonem

přenesené působnosti.".ČÁST ŠESTÁzrušenaČl.VIzrušenČÁST SEDMÁZměna zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České

republiky do vlastnictví obcíČl.VIIZákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České

republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 485/1991 Sb., zákona

č. 10/1993 Sb., zákona č. 114/2000 Sb. a zákona č. 277/2002 Sb., se

mění takto:1. § 5 se zrušuje.2. § 6 se zrušuje.ČÁST OSMÁZměna zákona č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v

mimosoudních rehabilitacíchČl.VIIIZákon č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v

mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 544/1991 Sb., zákonného

opatření č. 345/1992 Sb. a zákona č. 133/1993 Sb., se mění takto:1. V § 3 odst. 1 se slova "okresního úřadu, v jehož územním obvodu se

věc nachází (dále jen "okresní úřad")," nahrazují slovy "Úřadu pro

zastupování státu ve věcech majetkových^1)".Poznámka pod čarou č. 1) zní:"1) Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech

majetkových.".Poznámky pod čarou č. 1) až 22) se označují jako poznámky pod čarou č.

2) až 23), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.2. V § 5 úvodní větě se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "Úřadu

pro zastupování státu ve věcech majetkových^1)".3. V § 14 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský

úřad".4. V § 14 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský

úřad" a slovo "územním" se nahrazuje slovem "správním".5. V § 14 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský

úřad".6. V § 14 odst. 5 se slova "státního rozpočtu České republiky"

nahrazují slovem "kraje".7. V § 15 odst. 1 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "krajské

úřady" a slova "střediska geodézie" se nahrazují slovy "katastrální

úřady".8. V § 15 se odstavec 3 zrušuje.Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.9. V § 15 odst. 3 se slova "příslušný okresní úřad" nahrazují slovy

"Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových1)".10. V § 17 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"Ministerstvu financí".11. V § 18 odst. 1 se slova "okresní úřad, v jehož územním obvodu se

věc nachází" nahrazují slovy "Úřad pro zastupování státu ve věcech

majetkových^1)".12. V § 18 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.13. Za § 18c se vkládá nový § 18d, který zní:"§ 18dPůsobnosti stanovené krajském úřadu nebo obecnímu úřadu podle tohoto

zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".ČÁST DEVÁTÁZměna zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v

oblasti cenČl.IXZákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti

cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č.

151/2000 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb., se mění takto:1. V § 1 se slova "okresních úřadů" nahrazují slovem "krajů" a slova

"obcí v přenesené působnosti (dále jen "obec")" se nahrazují slovem

"obcí".2. § 2a se zrušuje.3. V § 2b se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "a v mezinárodním

poštovním provozu".4. V § 4 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovem "Kraj" a

slova "obecně závaznou vyhláškou" se nahrazují slovy "nařízením kraje".5. V § 4 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský

úřad".6. V § 4 odst. 3 se slovo "okresu" nahrazuje slovem "kraje".7. V § 4a odst. 1 se slova "obecně závaznou vyhláškou" nahrazují slovy

"nařízením obce".8. V § 4a odst. 2 se slovo "Obec" nahrazuje slovy "Obecní úřad".9. V § 4b se slova "okresní úřad" nahrazují slovem "kraj".10. V § 5 odst. 1 písmeno b) zní:"b) rozpočtu kraje, jestliže pokutu uložil krajský úřad a nejde o

pokutu za porušení cenové regulace stanovené obecním úřadem,".11. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:"§ 5aPůsobnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu podle tohoto

zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".ČÁST DESÁTÁzrušenaČl.XzrušenČÁST JEDENÁCTÁZměna zákona č. 162/1992 Sb., o působnosti orgánů České republiky při

provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých

majetkových křivdČl.XIZákon č. 162/1992 Sb., o působnosti orgánů České republiky při

provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých

majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb., zákona č. 528/1990

Sb. a zákona č. 137/1991 Sb., se mění takto:1. V § 3 odst. 1 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "krajské

úřady", slova "orgány obcí" se nahrazují slovy "obecní úřady" a slova

"střediska geodézie" se nahrazují slovy "katastrální úřad".2. V § 5 odst. 1 se slova "je příslušný okresní úřad, v jehož územním

obvodu se věc nachází" nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 1a)

"je příslušný Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových podle

zvláštního právního předpisu^1a)"1a) Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech

majetkových.".3. V § 5 odst. 2 se slova "státní podniky, rozpočtové a jiné státní

organizace a státní orgány České republiky" nahrazují slovy

"organizační složky státu a státní organizace".4. § 6 zní:"§ 6(1) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zjišťuje věci,

kterých se týká nárok České republiky na vydání podle § 23a zákona, v

součinnosti s krajskými úřady, obecními úřady i fyzickými a právnickými

osobami.(2) Nevydá-li povinná osoba věc dobrovolně, domáhá se Úřad pro

zastupování státu ve věcech majetkových jejího vydání v občanském

soudním řízení.".5. V § 8 se slova "je ve výši 20 % příjmem rozpočtu okresního úřadu a v

hlavním městě Praze obvodního úřadu" nahrazují slovy "je ve výši 20 %

příjmem státního rozpočtu".6. § 9 zní:"§ 9Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu podle tohoto

zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".ČÁST DVANÁCTÁzrušenaČl.XIIzrušenČÁST TŘINÁCTÁzrušenaČl.XIIIzrušenČÁST ČTRNÁCTÁZměna zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcíchČl.XIVZákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č.

10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č.

273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č.

160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č.

305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č.

167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č.

167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č.

352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č.

363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č.

117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č.

153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č.

158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č.

242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č.

140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č.

107/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č.

149/2002 Sb., zákona č. 173/2002 Sb. a zákona č. 308/2002 Sb., se mění

takto:1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1) zní:"§ 1Předmět úpravyTento zákon stanoví správní poplatky (dále jen "poplatky"), které

vyměřují a vybírají orgány státní správy České republiky a územní

samosprávné celky, které jsou zvláštními právními předpisy pověřeny

výkonem státní správy (dále jen "správní orgán"). Správní orgán je

správcem poplatku podle zákona o správě daní a poplatků.^1)1) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších

předpisů.".2. V § 7 odst. 7 větě první se slova "okresních úřadů, obcí," nahrazují

slovy "územních samosprávných celků," a ve větě třetí se slova

"okresních úřadů a obcí" nahrazují slovy "územních samosprávných

celků".3. V § 9 odst. 1 písmeno c) zní:"c) územní samosprávné celky, jde-li o úkony, týkající se výkonu státní

správy, kterým jsou pověřeny.".4. V položce 11 Sazebníku správních poplatků se písmeno a) zrušuje.Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).ČÁST PATNÁCTÁzrušenaČl.XVzrušenČÁST ŠESTNÁCTÁzrušenaČl.XVIzrušenČÁST SEDMNÁCTÁZměna zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu

způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)Čl.XVIIZákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o

pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999

Sb. a zákona č. 56/2001 Sb., se mění takto:1. V § 16 nadpis zní: "Sankce".2. V § 16 odst. 1 se slovo "pokutu" nahrazuje slovem "sankci".3. V § 16 odst. 2 se slovo "Pokuta" nahrazuje slovem "Sankce".4. V § 16 odst. 3 se slovo "pokuty" nahrazuje slovem "sankce", slova

"okresní úřad," se nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou

působností a", slova "1 až 15" se nahrazují slovy "stanovené Statutem

hlavního města Prahy" a slova "pro území příslušných správních obvodů a

ve městech Plzeň, Brno a Ostrava magistráty těchto měst" se zrušují.5. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který zní:"§ 26aPůsobnosti stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo

městským částem podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené

působnosti.".ČÁST OSMNÁCTÁZměna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)Čl.XVIIIZákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000

Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001

Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 202/2002 Sb., se mění takto:1. V § 8 odst. 2 větě čtvrté se slova "okresních úřadů" zrušují a slovo

"krajům" se nahrazuje slovem "krajů".2. V § 8 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "Činnost krajů

podle věty čtvrté je činností vykonávanou v přenesené působnosti.".3. V § 10 se odstavec 5 zrušuje.Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.4. V § 19 odst. 2 se slova "kapitoly Okresní úřady" nahrazují slovy

"krajů, v jejichž obvodu leží příslušné obce".5. V § 19 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "Činnost krajů

podle věty první je činností vykonávanou v přenesené působnosti.".6. V § 20 odst. 3 větě druhé se slova "okresních úřadů" zrušují a slovo

"krajům" se nahrazuje slovem "krajů".7. V § 20 se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta: "Činnost krajů

podle věty druhé je činností vykonávanou v přenesené působnosti.".8. V § 30 odst. 2 větě druhé se slova "okresních úřadů" zrušují a slovo

"krajům" se nahrazuje slovem "krajů".9. V § 30 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "Činnost krajů

podle věty druhé je činností vykonávanou v přenesené působnosti.".ČÁST DEVATENÁCTÁZměna zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

rozpočtůČl.XIXV § 22 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů, se věta třetí nahrazuje touto větou: "O jejím

uložení rozhoduje u krajů Ministerstvo financí a u obcí a svazků obcí

příslušný finanční úřad.".ČÁST DVACÁTÁZměna zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)Čl.XXZákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č.

309/2002 Sb., se mění takto:1. Nadpis pod § 10 se zrušuje.2. V § 10 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 2.3. V § 10 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajské".ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍZměna zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péčiČl.XXIZákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č.

242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č.

132/2000 Sb. a zákona č. 146/2001 Sb., se mění takto:1. V § 1 odst. 2 větě první se za slova "jimiž orgány a" vkládá slovo

"odborná", text "(§ 25 až 33)" se nahrazuje textem "(§ 25 až 32)" a ve

větě druhé se slovo "organizacemi" nahrazuje slovy "odbornou

organizací".2. V § 3 odst. 1 se slova "orgánu kraje v přenesené působnosti a

okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu a obecního úřadu obce

s rozšířenou působností".3. V § 3 odst. 4 se slova "okresní úřad a ústřední" nahrazují slovy

"krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a odbornou".4. V § 3 odst. 5 se slova "příslušnému orgánu kraje" nahrazují slovy

"krajskému úřadu", slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "obecnímu

úřadu obce s rozšířenou působností" a slova "pověřeným organizacím" se

nahrazují slovy "pověřené odborné organizaci".5. V § 6 odst. 1 se slova "orgánem kraje v přenesené působnosti"

nahrazují slovy "krajským úřadem".6. V § 7 odst. 1 větě druhé se slovo "ústřední" nahrazuje slovem

"odborná".7. V § 7 odst. 2 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti a okresní

úřady" nahrazují slovy "Krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou

působností".8. V § 7 odst. 3 se slovo "Ústřední" nahrazuje slovem "Odborná" a slova

"příslušný orgán kraje a okresní úřad" se nahrazují slovy "krajský úřad

a obecní úřad obce s rozšířenou působností".9. V § 7 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:"(4) Odborná organizace státní památkové péče oznámí příslušnému

katastrálnímu úřadu každé prohlášení nemovitosti za kulturní památku,

jakož i každé zrušení tohoto prohlášení, jde-li o věc, která je

předmětem evidence v katastru nemovitostí.^2)2) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky

(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.".10. V § 7 odst. 5 se slovo "ústřední" nahrazuje slovem "odborné".11. V § 8 odst. 2 se slova "orgánu kraje v přenesené působnosti a

okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu a obecního úřadu obce

s rozšířenou působností".12. V § 10 odst. 1 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností", slovo "krajské" se

nahrazuje slovem "odborné", text "(§ 33)" se zrušuje a ve větě druhé se

slovo "ústřední" nahrazuje slovem "odborné".13. V § 10 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností" a slova "orgán kraje v přenesené

působnosti" se nahrazují slovy "krajský úřad".14. V § 11 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností" a slova "orgán kraje v přenesené

působnosti" se nahrazují slovy "krajský úřad".15. V § 11 odst. 3 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním

úřadem obce s rozšířenou působností" a slova "orgánem kraje v přenesené

působnosti" se nahrazují slovy "krajským úřadem".16. V § 12 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu

úřadu obce s rozšířenou působností".17. V § 12 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu

úřadu obce s rozšířenou působností".18. V § 13 odstavec 1 zní:"(1) Vlastník kulturní památky je povinen v případě zamýšleného prodeje

(úplatného převodu vlastnictví) kulturní památky, jde-li o movitou

kulturní památku nebo jde-li o národní kulturní památku, ji přednostně

nabídnout ministerstvu kultury ke koupi (úplatnému nabytí do státního

vlastnictví), s výjimkou prodeje mezi osobami blízkými nebo

spoluvlastníky.".19. V § 13 odst. 2 věta první zní: "Ministerstvo kultury může na

základě nabídky vlastníka kulturní památky z mimořádně závažných

kulturně společenských důvodů uplatnit právo státu na přednostní koupi

(úplatné nabytí do státního vlastnictví) kulturní památky buď přímo

nebo prostřednictvím organizací zřizovaných ministerstvem kultury, a to

za cenu stanovenou podle zvláštních právních předpisů^4), a nelze-li

cenu takto určit, za cenu obvyklou odpovídající povaze věci." Ve větě

druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "ministerstvo kultury".Poznámka pod čarou č. 4) zní:"4) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.".Poznámka pod čarou č. 5) se zrušuje.20. V § 13 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy

"Ministerstvo kultury" a slovo "povinen" se nahrazuje slovem "povinno".21. V § 13 odst. 4 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"ministerstvo kultury", slova "příslušný k uplatnění práva státu na

přednostní koupi kulturní památky" se zrušují a ve větě druhé se slova

"Okresní úřad" nahrazují slovy "Ministerstvo kultury".22. V § 14 odst. 1 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního

úřadu obce s rozšířenou působností" a slova "orgánu kraje v přenesené

působnosti" se nahrazují slovy "krajského úřadu".23. V § 14 odst. 2 se slova "okresního národního výboru" nahrazují

slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".24. V § 14 odst. 4 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního

úřadu obce s rozšířenou působností" a slova "orgánu kraje v přenesené

působnosti" nahrazují slovy "krajského úřadu".25. V § 14 odst. 5 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního

úřadu obce s rozšířenou působností" a slova "orgánu kraje v přenesené

působnosti" nahrazují slovy "krajského úřadu".26. V § 14 odstavec 6 zní:"(6) Orgán státní památkové péče příslušný podle odstavců 1 a 2 vydá

závazné stanovisko po předchozím písemném vyjádření odborné organizace

státní památkové péče, se kterou projedná na její žádost před ukončením

řízení návrh tohoto závazného stanoviska.".27. V § 14 odst. 7 větě první se slovo "příslušnou" nahrazuje slovem

"odbornou", ve větě druhé se slovo "poskytují" nahrazuje slovy

"poskytuje odborná", ve větě třetí se slovo "příslušná" nahrazuje

slovem "odborná", slova "okresního úřadu, a" se nahrazují slovy

"obecního úřadu obce s rozšířenou působností," a slova "orgánu kraje v

přenesené působnosti" se nahrazují slovy "krajského úřadu".28. V § 14 odstavec 9 zní:"(9) Vlastník kulturní památky je povinen odevzdat odborné organizaci

státní památkové péče na její žádost 1 vyhotovení dokumentace.".29. V § 15 odst. 1 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé se slova "v

národním" nahrazují slovy "ve státním" a slova "okresního úřadu" se

nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".30. V § 15 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský

úřad z vlastního podnětu nebo na návrh obecního úřadu obce s rozšířenou

působností nebo na návrh ministerstva kultury" a slova ", a

Ministerstvo kultury, jde-li o" se nahrazují slovem "nebo".31. V § 15 odst. 3 větě první se slovo "národním" nahrazuje slovem

"státním", slova "okresního úřadu" se nahrazují slovy "obecního úřadu

obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé se slova "orgánu kraje v

přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajského úřadu".32. V § 15 odst. 4 větě první se slova "orgán obce v přenesené

působnosti" nahrazují slovem "obec", slova "okresního úřadu" se

nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností", ve větě

druhé se slova ", pokud není sám stavebním úřadem" zrušují, slova

"okresní úřad" se nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou

působností", slova "orgán kraje v přenesené působnosti" se nahrazují

slovy "krajský úřad".33. V § 16 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obec nebo

kraj" a za slova "na jeho žádost poskytnout" se vkládají slova "ze

svých rozpočtových prostředků".34. V § 16 odst. 2 se za slovo "poskytnout" vkládají slova "ze státního

rozpočtu" a za slovo "kultury" se doplňují slova "buď přímo, nebo

prostřednictvím krajského úřadu, nebo prostřednictvím obecního úřadu

obce s rozšířenou působností".35. V § 17 odst. 1 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností", slovo "krajské" se

nahrazuje slovem "odborné" a ve větě druhé se slova "Okresní úřad"

nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova

"orgány státní správy" se nahrazují slovy "správními úřady".36. V § 17 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností", slova "Ministerstva kultury" se

nahrazují slovy "krajského úřadu" a slovo "ústřední" se nahrazuje

slovem "odborné".37. V § 17 odst. 4 se slova "v národním" nahrazují slovy "ve státním" a

slova "okresní úřad" se nahrazují slovy "obec s rozšířenou působností".38. V § 18 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"krajského úřadu" a slovo "krajské" se nahrazuje slovem "odborné".39. V § 18 odst. 3 se slovo "ústřední" nahrazuje slovem "odbornou".40. V § 19 odst. 2 se za slovo "památky" vkládají slova "nebo národní

kulturní památky", slovo "okresní" se nahrazuje slovem "krajský", slovo

"krajské" se nahrazuje slovem "odborné" a slova ", a jde-li o národní

kulturní památku, orgán kraje v přenesené působnosti po vyjádření

ústřední organizace státní památkové péče" se zrušují.41. V § 21 odst. 3 se slovo "ústřední" nahrazuje slovem "odborné".42. V § 22 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský

úřad".43. V § 23 odst. 2 se slova "orgánu obce v přenesené působnosti"

nahrazují slovy "obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu

došlo".44. V § 23 odst. 4 větě první se slovo "okresní" nahrazuje slovem

"krajský" a ve větě třetí se slova "okresní národní výbor" nahrazují

slovy "krajský úřad".45. V § 23 odst. 5 větě první se slovo "okresní" nahrazuje slovem

"krajský", za slovo "organizaci" se vkládají slova "zřizovanou krajem",

ve větě druhé se slova "v národním" nahrazují slovy "ve státním", za

slovo "užívá" se vkládají slova "krajský úřad", ve větě třetí se za

slovo "nemovitý" vkládá slovo "archeologický", slova "v územních

obvodech několika okresních úřadů" se nahrazují slovy "na území

několika krajů", slova "tyto okresní úřady" se nahrazují slovy "krajské

úřady" a za slovo "dohodě" se doplňují slova "po předchozím projednání

s ministerstvem kultury, a nedojde-li k dohodě, určí tuto organizaci

ministerstvo kultury".46. V § 23 odst. 6 se slovo "národním" nahrazuje slovem "státním".47. V § 24 odst. 3 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský".48. V § 25 odst. 1 se za slovo "vykonávají" vkládají slova "orgány

státní památkové péče, jimiž jsou" a slova "orgány kraje v přenesené

působnosti, okresní úřady a orgány obcí v přenesené působnosti" se

nahrazují slovy "krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou

působností".49. V § 25 odst. 2 se slovo "ústřední" nahrazuje slovem "odborná".50. V § 25 odst. 3 se slovo "organizací" nahrazuje slovy "odborné

organizace".51. V § 26 odst. 2 písm. b) se slova "koordinuje sestavování jednotného

programu" nahrazují slovy "sestavuje, vyhlašuje a provádí programy".52. V § 26 odst. 2 písm. c) se slovo "řídí" nahrazuje slovem

"usměrňuje" a slovo "usměrňuje" se zrušuje.53. V § 26 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:"e) rozhoduje o zřízení, rozdělení, sloučení, splynutí a jiných změnách

organizace na úseku státní památkové péče,".Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena f) až k).54. V § 26 odst. 2 písmeno g) zní:"g) spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a

vysokými školami při výchově pracovníků v oboru státní památkové péče,

podílí se na jejich dalším vzdělávání a pro ocenění jejich práce,

jedná-li se o mimořádné pracovní výsledky, uděluje cenu za památkovou

péči,".55. V § 26 odst. 2 písm. i) se slovo "ústřední" nahrazuje slovem

"odborné" a za slovo "péče" se doplňují slova "která je státní

příspěvkovou organizací s celostátní působností,".56. V § 26 odst. 2 se písmeno j) zrušuje.Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno j).57. V § 27 odst. 3 se slova "obcemi, s kraji, s" nahrazují slovy

"orgány státní památkové péče a" a slova "a s organizacemi" se

nahrazují slovy ", kontrolními orgány, kraji, obcemi a odbornou

organizací".58. V § 27 odst. 4 se slova "důtky nebo" zrušují.59. V § 28 odst. 1 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti"

nahrazují slovy "Krajský úřad".60. V § 28 odst. 2 úvodní větě se slova "Orgán kraje v přenesené

působnosti" nahrazují slovy "Krajský úřad".61. V § 28 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:"c) vykonává státní stavební dohled při obnově národních kulturních

památek z hlediska státní památkové péče,".Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).62. Nadpis § 29 zní: "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".63. V § 29 odstavec 1 zní:"(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává a organizuje

státní památkovou péči ve stanoveném správním obvodu v souladu s

koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice.".64. V § 29 odst. 2 úvodní větě se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy

"Obecní úřad obce s rozšířenou působností".65. V § 29 odst. 2 písm. a) se slovo "rozvoje" nahrazuje slovem

"podpory" a za slovo "plánů" se vkládají slova "a programů".66. V § 29 odst. 2 písm. c) se slovo "řídí" nahrazuje slovem

"usměrňuje" a slova "v působnosti orgánu obce v přenesené působnosti"

se nahrazují slovem "obcemi".67. V § 29 odst. 2 písmeno e) zní:"e) koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek

tabulkou opatřenou nápisem "Kulturní památka" a velkým státním znakem,

popřípadě i značkami stanovenými mezinárodními smlouvami,".68. V § 29 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností" a slovo "krajské" se nahrazuje slovem

"odborné".69. V § 29 se doplňuje odstavec 4, který zní:"(4) Podrobnosti o způsobech zabezpečování předpokladů pro komplexní

péči o kulturní památky obecními úřady obcí s rozšířenou působností

stanoví ministerstvo kultury vyhláškou.".70. V § 30 odst. 1 větě první se slova "Orgán obce v přenesené

působnosti" nahrazují slovem "Obec", ve větě druhé se slova "Orgán obce

v přenesené působnosti" nahrazují slovem "Obec" a slovo "krajské" se

nahrazuje slovem "odborné".71. V § 30 odst. 2 se slova "Orgán obce v přenesené působnosti"

nahrazují slovem "Obec" a slova "okresním úřadem" se nahrazují slovy

"obecním úřadem obce s rozšířenou působností" a slovo "zařízení" se

nahrazuje slovy "organizační složku".72. V nadpisu § 31 se slovo "okresní" zrušuje.73. V § 31 odst. 1 se slova "Okresní úřady a orgán obce v přenesené

působnosti" nahrazují slovy "Rada kraje a rada obce s rozšířenou

působností".74. V § 31 odst. 2 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy

"Obecní úřad obce s rozšířenou působností", slovo "krajské" se

nahrazuje slovem "odborné", slovo "okresního" se zrušuje, slovo

"okresní" se zrušuje, ve větě druhé se slova "Okresní konzervátor"

nahrazují slovem "Konzervátor", slovo "okresní" se zrušuje a slova ",

je-li tato komise zřízena" se nahrazují slovy "zřízené radou obce s

rozšířenou působností".75. V § 31 odst. 3 se slovo "okresního" zrušuje, slova "v okrese" se

zrušují, slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "obecnímu úřadu

obce s rozšířenou působností" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují

slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".76. V § 31 odst. 4 se slovo "okresního" zrušuje, slova "okresní úřad"

se nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slovo

"okresním" se zrušuje.77. V § 31 odst. 5 větě první se slovo "okresního" zrušuje, slova

"okresní úřad" se nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou

působností" a ve větě druhé se slovo "krajská" nahrazuje slovem

"odborná".78. V § 31 odst. 6 se slovo "okresních" zrušuje.79. Nadpis § 32 zní: "Odborná organizace státní památkové péče".80. V § 32 odst. 1 se slovo "Ústřední" nahrazuje slovem "Odborná".81. V § 32 odst. 2 úvodní větě se slovo "Ústřední" nahrazuje slovem

"Odborná".82. V § 32 odst. 2 písm. c) se slovo "ústředního" zrušuje a za slovo

"péče" se vkládají slova "a zabezpečuje průzkumy, výzkumy a dokumentaci

kulturních památek, památkových rezervací a památkových zón".83. V § 32 odst. 2 písmeno f) zní:"f) zpracovává potřebné odborné podklady pro ostatní orgány státní

památkové péče, metodicky usměrňuje činnost konzervátorů a zpravodajů a

poskytuje bezplatnou odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při

zajišťování péče o kulturní památky,".84. V § 32 odst. 2 písmeno h) zní:"h) sleduje kulturně výchovné využití kulturních památek a jejich

propagaci a zabezpečuje kulturně výchovné využití a zpřístupnění

kulturních památek, s nimiž hospodaří,".85. V § 32 se doplňuje odstavec 3, který zní:"(3) Odborná organizace státní památkové péče si pro zajištění činností

pro výkon státní památkové péče vytváří se souhlasem ministerstva

kultury a po projednání s krajem krajská, popřípadě i další územní

odborná pracoviště (střediska).".86. § 33 se zrušuje.87. V nadpisu § 34 se slovo "organizací" nahrazuje slovy "odborné

organizace".88. V § 34 odst. 1 úvodní větě se za slovo "nebo" vkládá slovo

"odborná".89. V nadpisu § 35 se slovo "organizacím" nahrazuje slovy "právnickým

osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikání".90. V § 35 odst. 1 úvodní větě se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy

"Obecní úřad obce s rozšířenou působností".91. V § 35 odst. 1 písm. b) se slova ", § 21 odst. 3, § 22 odst. 2"

zrušují.92. V § 35 odst. 1 písm. e) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"obecního úřadu obce s rozšířenou působností" a slovo "vyžádání" se

zrušuje.93. V § 35 odst. 1 písm. f) se slova "nebo bez předchozího souhlasu

okresního úřadu přemístí movitou kulturní památku z veřejně přístupného

místa" zrušují.94. V § 35 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h).95. V § 35 odst. 1 písm. h) se slovo "vyžádání" zrušuje a slova

"okresního úřadu" se nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou

působností".96. V § 35 odst. 2 úvodní větě se slovo "Okresní" nahrazuje slovem

"Krajský".97. V § 35 odst. 2 písm. b) se slovo "vyžádání" zrušuje.98. V § 35 odst. 2 písm. d) se za slovo "památky" vkládají slova "nebo

bez předchozího souhlasu krajského úřadu trvale přemístí movitou

kulturní památku z veřejně přístupného místa".99. V § 35 odst. 2 písm. e) se tečka na konci nahrazuje čárkou a

doplňují se písmena f) a g), která znějí:"f) nesplní oznamovací povinnost stanovenou v § 21 odst. 3 nebo § 22

odst. 2 tohoto zákona,g) provádí v rozporu s § 21 odst. 2 archeologický výzkum.".100. V § 37 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "orgán

státní památkové péče, který je příslušný pokutu uložit".101. V § 37 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:"(3) Pokutu vybírá a vymáhá orgán státní památkové péče, který ji

uložil.".Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.102. V § 37 odstavec 4 zní:"(4) Pokuta uložená a vybraná obecním úřadem obce s rozšířenou

působností je příjmem obce s rozšířenou působností. Pokuta uložená a

vybraná krajským úřadem je příjmem kraje.".103. V § 38 se slovo "organizaci" nahrazuje slovy "právnické osobě" a

slovo "organizace" se nahrazuje slovy "právnické osoby".104. V § 39 se odstavec 1 zrušuje.Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.105. V § 39 odst. 1 úvodní větě se slova "Důtku nebo" nahrazují slovy

"Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit" a slova "lze

uložit" se zrušují.106. V § 39 odst. 1 písm. e) se slovo "vyžádání" zrušuje a slova

"okresního úřadu" se nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou

působností".107. V § 39 odst. 1 písm. g) se slovo "vyžádání" zrušuje a slova

"okresního úřadu" se nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou

působností".108. V § 39 odst. 2 úvodní větě se slovo "Pokutu" nahrazuje slovy

"Krajský úřad může uložit pokutu až" a slova "lze uložit" se zrušují.109. V § 39 odst. 2 písm. b) se slovo "vyžádání" zrušuje.110. V § 39 odst. 2 písm. c) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"krajského úřadu trvale".111. V § 39 odst. 2 písm. f) se tečka na konci nahrazuje čárkou a

doplňuje se písmeno g), které zní:"g) nesplní oznamovací povinnost stanovenou v § 22 odst. 2, § 23 odst.

2 tohoto zákona.".112. § 41 zní:"§ 41(1) Pokutu vybírá a vymáhá orgán státní památkové péče, který ji

uložil.(2) Pokuta uložená a vybraná obecním úřadem obce s rozšířenou

působností je příjmem obce s rozšířenou působností. Pokuta uložená a

vybraná krajským úřadem je příjmem kraje.".113. Za § 42 se vkládá nový § 42a, který zní:"§ 42aPůsobnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s

rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené

působnosti.".114. V § 43 odst. 1 písm. a) se slovo "národním" nahrazuje slovem

"státním".115. V § 45 odst. 1 se za slova "§ 20 odst. 4" vkládají slova ", § 29

odst. 4".116. V § 45 odst. 2 písm. a) se slova "Českou komisí pro

vědeckotechnický a investiční rozvoj" nahrazují slovy "Ministerstvem

pro místní rozvoj".117. V § 45 odst. 2 písm. c) se slova "Českou plánovací komisí a

ministerstvem financí České republiky" nahrazují slovy "Ministerstvem

financí".ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁZměna zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacíchČl.XXIIZákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, se mění takto:1. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova "Státní vědecké" nahrazují slovem

"Vědecké".2. V § 3 odst. 1 písm. d) se za slovo "výtisk" vkládají slova "Městské

knihovně v Praze a", slova "státní vědecké" se nahrazují slovem

"krajské" a věta druhá se zrušuje.3. V § 5 odst. 1 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský".4. V § 5 odst. 2 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský".5. V § 5 odst. 3 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský".6. V § 5 odst. 4 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský".7. V § 5 odst. 5 se slovo "okresního" nahrazuje slovem "krajského".8. V § 5 odst. 6 se slovo "okresního" nahrazuje slovem "krajského".9. V § 5 odst. 7 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský".10. V § 5 odst. 8 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský".11. V § 5 odstavec 10 zní:"(10) Pokuta uložená a vybraná krajským úřadem je příjmem kraje.".12. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:"§ 5aPůsobnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem

přenesené působnosti.".ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍZměna zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání

periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)Čl.XXIIIZákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání

periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon),

ve znění zákona č. 302/2000 Sb., se mění takto:1. V § 9 odst. 1 písm. f) se slova "státní vědecké" nahrazují slovem

"krajské" a slova "Státní technické knihovně v Praze" se zrušují.2. V § 9 odst. 1 písm. g) se slova "hlavního města Prahy" nahrazují

slovy "v Praze".3. V § 9 odst. 2 se slova "státní vědecké" nahrazují slovem "krajské".4. V § 17 odst. 1 větě úvodní se slovo "Okresní" nahrazuje slovem

"Krajský".5. V § 17 odst. 2 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský".6. V § 17 odst. 3 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský".7. V § 17 odst. 4 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský" a věta

druhá se zrušuje.8. V § 17 odst. 5 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský".9. V § 17 odstavec 7 zní:"(7) Pokuty uložené podle tohoto zákona krajskými úřady jsou příjmem

krajů.".10. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který zní:"§ 18aPůsobnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem

přenesené působnosti.".ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁZměna zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností

práceČl.XXIVV zákoně č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností

práce, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb., zákona

č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona

č. 151/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., příloha zní:"Příl.Přehled inspektorátů bezpečnosti práceV České republice působí tyto inspektoráty bezpečnosti práce:1. Inspektorát bezpečnosti práce pro hlavní město Prahu se sídlem v

Praze,2. Inspektorát bezpečnosti práce pro Středočeský kraj se sídlem v

Praze,3. Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se

sídlem v Českých Budějovicích,4. Inspektorát bezpečnosti práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj

se sídlem v Plzni,5. Inspektorát bezpečnosti práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se

sídlem v Ústí nad Labem,6. Inspektorát bezpečnosti práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický

kraj se sídlem v Hradci Králové,7. Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj

se sídlem v Brně,8. Inspektorát bezpečnosti práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký

kraj se sídlem v Ostravě.".ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁzrušenaČl.XXVzrušenČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁzrušenaČl.XXVIzrušenČÁST DVACÁTÁ SEDMÁzrušenaČl.XXVIIzrušenČÁST DVACÁTÁ OSMÁZměna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního

zabezpečeníČl.XXVIIIZákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č.

160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č.

118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č.

306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č.

360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č.

132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č.

159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č.

258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č.

353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č.

265/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:1. V § 3 odst. 2 se slovo "obce" nahrazuje slovy "obecní úřady".2. V § 6 odst. 1 větě první se slova "okresních úřadů" nahrazují slovem

"okresů".3. V § 8 odst. 2 písm. c) se slova "okresního úřadu nebo hlavního města

Prahy" nahrazují slovy "obecního úřadu".4. V § 8 odst. 7 větě první se slova "územním obvodu" nahrazují slovy

"správním obvodu" a ve větě druhé se slovo "obvodu" nahrazuje slovy

"správním obvodu".5. V § 10 odst. 1 se slova "Obec rozhoduje v přenesené působnosti"

nahrazují slovy "Obecní úřad rozhoduje".6. V § 10 odst. 2 se slovo "Obec" nahrazuje slovy "Obecní úřad" a slovo

"obec" se nahrazuje slovy "obecní úřad".7. V § 16 odst. 1 věty druhá a třetí znějí: "Obdobnou povinnost mají

tato zařízení vůči obecním úřadům obcí s rozšířenou působností v

souvislosti s poskytováním dávek státní sociální podpory a vůči obecním

úřadům a obcím v souvislosti s poskytováním dávek a služeb sociální

péče. Uvedenou povinnost mají tato zařízení i vůči orgánům krajů v

souvislosti s řízením o opravných prostředcích a s prošetřováním

stížností.".8. V § 118 odst. 1 písm. a) se slovo "obce" nahrazuje slovy "obecního

úřadu".9. V § 118 odst. 3 větě první se slovo "Obec" nahrazuje slovy "Obecní

úřad".10. Za § 123d se vkládá nový § 123e, který zní:"§ 123ePůsobnost stanovená obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle

tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.".ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁZměna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpořeČl.XXIXZákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č.

137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č.

91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č.

118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č.

492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona

č. 309/2002 Sb., se mění takto:1. V § 7 odst. 7 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností".2. V § 19 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".3. V § 20 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".4. V § 24 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".5. V § 30 odst. 4 písm. b) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".6. V § 30 odst. 8 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu

úřadu obce s rozšířenou působností".7. V § 30 odst. 10 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".8. V § 50 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu

obce s rozšířenou působností".9. V § 57 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností".10. V § 58 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".11. V § 58 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností", slova "Okresní úřad" se nahrazují slovy

"Obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "okresnímu úřadu" se

nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".12. V § 58 odst. 2 větě třetí se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností".13. V § 58 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".14. V § 59 odst. 2 a 5 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní

úřad obce s rozšířenou působností".15. V § 61 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu

úřadu obce s rozšířenou působností".16. V § 61 odst. 2 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním

úřadem obce s rozšířenou působností".17. V § 61 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".18. V § 61 odst. 3 písm. b) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".19. V § 61 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".20. V § 61 odst. 5 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním

úřadem obce s rozšířenou působností".21. V § 61 odst. 6 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností".22. V § 62 odst. 6 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".23. V § 63 odst. 1 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního

úřadu obce s rozšířenou působností".24. V § 63 odst. 1 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním

úřadem obce s rozšířenou působností".25. V § 63 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".26. V § 63 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu

úřadu obce s rozšířenou působností".27. V § 63 odst. 3 se slova "okresním úřadům" nahrazují slovy "obecním

úřadům obcí s rozšířenou působností".28. V § 63 odst. 3 se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obecní

úřady obcí s rozšířenou působností".29. V § 63 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:"(4) Ministerstvo práce a sociálních věcí zajišťuje pro provádění

zákona na vlastní náklady aplikační program automatizovaného zpracování

údajů, potřebný pro rozhodování o dávkách, jejich výplatu a jejich

kontrolu a poskytuje tento aplikační program obecním úřadům obcí s

rozšířenou působností a krajským úřadům. Obecní úřady obcí s rozšířenou

působností a krajské úřady jsou povinny při řízení o dávkách, při

jejich výplatě a kontrole tyto aplikační programy používat.".Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.30. V § 63 odst. 5 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu

úřadu obce s rozšířenou působností".31. V § 63 odst. 6 se slova "v odstavci 4" nahrazují slovy "v odstavci

5".32. V § 63a odst. 1 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"obecního úřadu obce s rozšířenou působností".33. V § 63a odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".34. V § 64 odst. 1 se slova "krajského úřadu a okresního úřadu"

nahrazují slovy "kraje zařazení do krajského úřadu a obce s rozšířenou

působností zařazení do obecního úřadu".35. V § 64 odst. 3 písm. a) v první části věty se slovo "obcím"

nahrazuje slovy "obecním úřadům" a slova "obcím, okresním úřadům"

nahrazují slovy "obecním úřadům".36. V § 64 odst. 4 v návětí se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy

"Obecní úřady obcí s rozšířenou působností".37. V § 64 odst. 4 písm. a) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností".38. V § 64 odst. 5 se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obecní

úřady obcí s rozšířenou působností".39. V § 64 odst. 6 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".40. V § 64 odst. 7 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností".41. V § 65 odst. 1, 4 a 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností".42. V § 65 odst. 6 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním

úřadem obce s rozšířenou působností".43. V § 65 odst. 6 větě druhé se slova "státního rozpočtu České

republiky" nahrazují slovy "obce, která pokutu uložila".44. V § 66 odst. 1 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní

úřady obcí s rozšířenou působností".45. V § 66 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního

úřadu obce s rozšířenou působností".46. V § 67 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu

úřadu obce s rozšířenou působností".47. V § 67 odst. 2 se slova "z podnětu okresního úřadu" nahrazují slovy

"z moci úřední obecním úřadem obce s rozšířenou působností".48. V § 67 odst. 3 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního

úřadu obce s rozšířenou působností".49. V § 68 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".50. V § 69 odst. 1 písm. e) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností".51. V § 70 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".52. V § 70 odst. 3 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují

slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".53. V § 70 odst. 3 větě druhé se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy

"Obecní úřad obce s rozšířenou působností".54. V § 71 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu

obce s rozšířenou působností".55. V § 72 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s

rozšířenou působností".56. Za § 73a se vkládá nový § 73b, který zní:"§ 73bPůsobnost stanovená krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s

rozšířenou působností podle tohoto zákona je výkonem přenesené

působnosti.".57. Za část pátou se vkládá nová část šestá, která včetně nadpisu a

poznámky pod čarou č. 30a) zní:"ČÁST ŠESTÁPROVÁDĚNÍ STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY V OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2003 DO 31.

BŘEZNA 2004§ 79a(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností zajišťují provádění

státní sociální podpory podle tohoto zákona od 1. dubna 2004, s

výjimkou orgánů hlavního města Prahy, které tuto působnost vykonávají

od 1. ledna 2003.(2) Provádění státní sociální podpory podle tohoto zákona zajišťují v

období od 1. ledna 2003 do 31. března 2004 obecní úřady těchto obcí:

Benešov, Beroun, Blansko, Blovice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,

Brno, Bruntál, Břeclav, Černošice, Česká Lípa, České Budějovice, Český

Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlíčkův Brod, Hodonín,

Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jeseník,

Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Karviná, Kladno,

Klatovy, Kolín, Kroměříž, Kutná Hora, Liberec, Litoměřice, Louny,

Mělník, Mladá Boleslav, Most, Náchod, Nový Jičín, Nymburk, Nýřany,

Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň,

Prachatice, Prostějov, Přerov, Příbram, Rakovník, Rokycany, Rychnov nad

Kněžnou, Semily, Sokolov, Strakonice, Svitavy, Šlapanice, Šumperk,

Tábor, Tachov, Teplice, Trutnov, Třebíč, Uherské Hradiště, Ústí nad

Labem, Ústí nad Orlicí, Vsetín, Vyškov, Zlín, Znojmo, Žďár nad Sázavou.(3) Správní obvody obcí uvedených v odstavci 2 jsou pro účely výkonu

státní správy na úseku státní sociální podpory shodné se správními

obvody okresních úřadů podle předpisů platných ke dni 31. prosince

2002, které měly sídlo v těchto obcích k tomuto dni. Obce Černošice a

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zřídí pracoviště obecního úřadu v

hlavním městě Praze; správní obvod obce Černošice se shoduje se

správním obvodem okresního úřadu Praha-západ a správní obvod obce

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav se shoduje se správním obvodem

okresního úřadu Praha-východ podle předpisů platných ke dni 31.

prosince 2002. Obce Nýřany a Blovice zřídí pracoviště obecního úřadu v

Plzni; správní obvod obce Nýřany se shoduje se správním obvodem

okresního úřadu Plzeň-sever a správní obvod obce Blovice se shoduje se

správním obvodem okresního úřadu Plzeň-jih podle předpisů platných ke

dni 31. prosince 2002. Obec Šlapanice zřídí pracoviště obecního úřadu v

Brně; správní obvod obce Šlapanice se shoduje se správním obvodem

okresního úřadu Brno-venkov podle předpisů platných ke dni 31. prosince

2002.(4) Oprávnění, působnost a povinnosti náležející podle tohoto zákona

obecním úřadům obcí s rozšířenou působností přísluší v období od 1.

ledna 2003 do 31. března 2004 obecním úřadům uvedeným v odstavci 2.(5) Práva a povinnosti žadatelů o dávky státní sociální podpory,

oprávněných osob, příjemců dávek státní sociální podpory a společně

posuzovaných osob, které přísluší podle tohoto zákona vůči obecním

úřadům obcí s rozšířenou působností, přísluší v období od 1. ledna 2003

do 31. března 2004 vůči obecním úřadům uvedeným v odstavci 2.(6) Povinnosti státních orgánů, dalších právnických osob a fyzických

osob vůči obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 63

přísluší v období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2004 vůči obecním

úřadům uvedeným v odstavci 2.(7) Oprávnění náležející podle tohoto zákona krajskému úřadu a

Ministerstvu práce a sociálních věcí zůstávají v období od 1. ledna

2003 do 31. března 2004 nedotčena.(8) Působnost stanovená obecním úřadům uvedeným v odstavci 2 pro období

od 1. ledna 2003 do 31. března 2004 je výkonem přenesené působnosti.(9) Nestanoví-li se v odstavcích 2 a 3 jinak, platí pro výkon přenesené

působnosti obecné předpisy upravující obecní zřízení.^30a)§ 79b(1) Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců obcí

uvedených v § 79a odst. 2 zařazených k výkonu práce na úseku státní

sociální podpory přecházejí od 1. dubna 2004 na obce s rozšířenou

působností, pokud činnost těchto zaměstnanců přechází do působnosti

těchto obcí.(2) Obec uvedená v § 79a odst. 2 se dohodne se zaměstnancem a obcemi s

rozšířenou působností, na kterou z těchto obcí jeho práva a povinnosti

z pracovněprávních vztahů přejdou. Obec uvedená v § 79 odst. 2 na

základě uvedené dohody provede delimitaci příslušných zaměstnanců této

obce na určenou obec s rozšířenou působností.(3) Movité věci ve vlastnictví obce uvedené v § 79a odst. 2, které jsou

potřebné k výkonu činností přecházejících od 1. dubna 2004 do

působnosti obcí s rozšířenou působností, přecházejí dnem 1. dubna 2004

do vlastnictví té obce, na kterou přecházejí práva a povinnosti

zaměstnanců podle odstavce 1.(4) Správní řízení zahájená obecním úřadem obcí uvedených v § 79a odst.

2 přede dnem 1. dubna 2004, která před tímto dnem nebyla pravomocně

ukončena, dokončí obecní úřady obcí s rozšířenou působností.(5) Výkony rozhodnutí zahájené obecními úřady obcí uvedených v § 79a

odst. 2 a výkony rozhodnutí, které bude možné zahájit až po 1. dubnu

2004, provedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností.(6) Pro provedení spisové rozluky v souvislosti s převedením činností v

oblasti státní sociální podpory od 1. dubna 2004 na obecní úřady obcí s

rozšířenou působností se použijí přiměřeně předpisy pro provádění

spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.30a) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů.".Dosavadní část šestá se označuje jako část sedmá.ČÁST TŘICÁTÁZměna zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětíČl.XXXZákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona

č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se

mění takto:1. V § 4 odstavec 1 zní:"(1) Sociálně-právní ochranu zajišťují orgány sociálně-právní ochrany,

jimiž jsoua) krajské úřady,b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,c) obecní úřady,d) ministerstvo,e) Úřad.".2. V § 10 odst. 1 se slova "Obec je povinna" nahrazují slovy "Obecní

úřad je povinen".3. V § 10 odst. 1 písm. g) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".4. V § 10 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností".5. V § 10 odst. 4 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu

úřadu obce s rozšířenou působností".6. V § 10 odst. 5 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu

úřadu obce s rozšířenou působností".7. V § 11 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností".8. V § 12 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s

rozšířenou působností" a slova "okresní úřad" se nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností".9. V § 13 odst. 1 se slovo "Obec" nahrazuje slovy "Obecní úřad", slovo

"obec" se nahrazuje slovy "obecní úřad" a slova "okresnímu úřadu" se

nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".10. V § 13 odst. 2 se slovo "Obec" nahrazuje slovy "Obecní úřad" a

slova "okresní úřad" se nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou

působností".11. V § 14 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností".12. V § 14 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".13. V § 14 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností".14. V § 15 odst. 1 poslední větě se slova "okresní úřad" nahrazují

slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".15. V § 15 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností".16. V § 16 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s

rozšířenou působností".17. V § 17 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s

rozšířenou působností".18. V § 18 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s

rozšířenou působností".19. V § 19 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností".20. V § 19 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností".21. V § 19 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností"".22. V § 19 odst. 5 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností", slova "zaměstnanci okresního úřadu" se

nahrazují slovy "zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do

obecního úřadu" a slova "okresním úřadem" se nahrazují slovy "obecním

úřadem obce s rozšířenou působností".23. V § 20 odst. 1 poslední větě se slova "okresního úřadu" nahrazují

slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".24. V nadpisu § 21 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního

úřadu obce s rozšířenou působností".25. V § 21 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností" a slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".26. V § 21 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností".27. V § 21 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností".28. V § 21 odst. 3 písm. c) se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy

"obecním úřadem obce s rozšířenou působností".29. V § 21 odst. 3 písm. i) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"obecního úřadu obce s rozšířenou působností".30. V § 21 odst. 4 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností".31. V § 21 odst. 5 se slova "okresní úřad, u něhož" nahrazují slovy

"obec, u níž".32. V § 22 odst. 5 písm. b) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"obecního úřadu obce s rozšířenou působností".33. V § 22 odst. 6 písm. a) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".34. V § 22 odst. 6 písm. b) se slova "okresní úřad, u něhož" nahrazují

slovy "obec, u níž".35. V § 22 odst. 8 písm. a) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".36. V § 24b odst. 1 písm. c) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"obecního úřadu obce s rozšířenou působností".37. V § 24c odst. 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností" a slova "okresní úřad, u

něhož" se nahrazují slovy "obec, u níž".38. V § 24c odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní

úřad obce s rozšířenou působností".39. V § 24d odst. 3 písm. a) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".40. V § 24d odst. 3 písm. d) se slova "okresní úřad, u něhož" nahrazují

slovy "obec, u níž".41. V § 27 odst. 3 se slova "okresními úřady" nahrazují slovy "obecními

úřady obcí s rozšířenou působností".42. V § 28 odst. 1 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností".43. V § 28 odst. 1 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovem

"obec".44. V § 28 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".45. V § 29 odst. 1 větách první a druhé se slova "Okresní úřad"

nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".46. V § 29 odst. 2 se slova "Zaměstnanec okresního úřadu" nahrazují

slovy "Zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního

úřadu" a slova "okresním úřadem" se nahrazují slovy "obecním úřadem

obce s rozšířenou působností".47. V § 29 odst. 3 se slova "Zaměstnanec okresního úřadu" nahrazují

slovy "Zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního

úřadu".48. V § 29 odst. 4 se slova "zaměstnanec okresního úřadu" nahrazují

slovy "zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního

úřadu" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "obecnímu úřadu

obce s rozšířenou působností".49. V § 29 odst. 5 se slova "Okresní úřad, jehož zaměstnanec oznámil

porušení povinnosti ústavním zařízením, sleduje" nahrazují slovy

"Jestliže zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního

úřadu oznámil porušení povinnosti ústavním zařízením, sleduje příslušný

obecní úřad obce s rozšířenou působností".50. V § 29 odst. 6 písm. a) a b) se slova "zaměstnanci okresního úřadu"

nahrazují slovy "zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do

obecního úřadu".51. V § 29 odst. 6 písm. c) až g) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují

slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".52. V § 30 odst. 1 větě druhé se slova "okresního úřadu" nahrazují

slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".53. V § 30 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností" a slova "okresního úřadu" se nahrazují

slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".54. V § 32 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností".55. V § 32 odst. 3 se slova "Zaměstnanci okresního úřadu" nahrazují

slovy "Zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do obecního

úřadu".56. V § 33 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností".57. V § 33 odst. 2 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé se slova

"Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou

působností".58. V § 34 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností".59. V § 34 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností".60. V § 34 odst. 3 se slova "Zaměstnanec okresního úřadu" nahrazují

slovy "Zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního

úřadu".61. V § 34 odst. 4 větě první se slova "zaměstnanci okresního úřadu"

nahrazují slovy "zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazeného do

obecního úřadu" a ve větě druhé se slova "zaměstnance okresního úřadu"

nahrazují slovy "zaměstnance obce s rozšířenou působností zařazeného do

obecního úřadu".62. V § 36 odst. 1 písm. a) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".63. V § 36 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností".64. V § 36 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".65. V § 36 odst. 4 písm. c) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností".66. V § 36 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".67. V § 37 odst. 1 se slova "Obec je povinna" nahrazují slovy "Obecní

úřad je povinen".68. V § 37 odst. 2 větách první a druhé se slova "okresní úřad"

nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".69. V § 37 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".70. V § 38 odst. 1 se slova "Přednosta okresního úřadu zřizuje, jako

zvláštní orgán^38)" nahrazují slovy "Starosta obce s rozšířenou

působností zřizuje jako zvláštní orgán obce^38)".71. Poznámka pod čarou č. 38) zní:"38) § 106 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů.".72. V § 38 odst. 2 písm. b) se slovo "okresu" nahrazuje slovy

"správního obvodu obce s rozšířenou působností".73. V § 38 odst. 3 větě první se slova "Přednosta okresního úřadu"

nahrazují slovy "Starosta obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé

se slova "zaměstnanec okresního úřadu" nahrazují slovy "zaměstnanec

obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu".74. V § 38 odst. 7 poslední větě se slova "okresní úřad" nahrazují

slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".75. V § 39 odst. 1 se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obce a

kraje".76. V § 39 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.77. V § 47 odst. 2 písm. a) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"obecního úřadu obce s rozšířenou působností".78. V § 47 odst. 3 písm. a) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"obecního úřadu obce s rozšířenou působností".79. V § 48 odst. 2 písm. e) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností".80. V § 48 odst. 2 písm. f) a g) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují

slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".81. V § 49 odst. 1 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností".82. V § 51 odst. 3 se slovo "Obec" nahrazuje slovy "Obecní úřad".83. V § 51 odst. 3 písm. b) a c) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují

slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".84. V § 51 odst. 4 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností".85. V § 52 odst. 1, 2 a 3 se za slovo "ochrany" vkládají slova "a

zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu".86. V § 53 odst. 2 písm. c) se za slovo "ochrany" vkládají slova "a

zaměstnance obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu".87. V § 54 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s

rozšířenou působností".88. V § 55 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".89. V § 55 odst. 4 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností".90. V § 55 odst. 5 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností".91. V § 55 odst. 5 větě druhé se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy

"Obecní úřad obce s rozšířenou působností".92. V § 56 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu

obce s rozšířenou působností".93. V § 57 odst. 1 větě první se za slovo "ochrany" vkládají slova ",

zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu" a

ve větě druhé se za slovo "ochrany" vkládají slova "a zaměstnanci obce

s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu".94. Za § 58 se vkládá nový § 58a, který zní:"§ 58aPůsobnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou

působností nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem

přenesené působnosti.".95. V § 59 odst. 7 věta druhá zní: "Výnosy z pokut uložených obecním

úřadem obce s rozšířenou působností jsou příjmem obce s rozšířenou

působností, výnosy z pokut uložených krajským úřadem jsou příjmem

rozpočtu kraje, výnosy z pokut uložených dalšími orgány sociálně-právní

ochrany jsou příjmem státního rozpočtu České republiky.".96. V § 61 odst. 1 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního

úřadu obce s rozšířenou působností".97. V § 61 odst. 3 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního

úřadu obce s rozšířenou působností".98. V § 61 odst. 4 se slovo "obce" nahrazuje slovy "obecního úřadu".99. V § 62 odst. 1 a 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní

úřad obce s rozšířenou působností".100. V § 62 odst. 3 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"obecního úřadu obce s rozšířenou působností".ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍzrušenaČl.XXXIzrušenČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁzrušenaČl.XXXIIzrušenČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍzrušenaČl.XXXIIIzrušenČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁZměna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně

a doplnění některých souvisejících zákonůČl.XXXIVZákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a

doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997

Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999

Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000

Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.

167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č.

459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č.

285/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:1. V § 27 odst. 6 větě první se slova "okresní úřad (v hlavním městě

Praze obvodní úřad)" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou

působností (v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy)".2. V § 47 odst. 1 se slova "okresní úřad, v hlavním městě Praze,

Magistrát hlavního města Prahy, ve městě Brně, Ostravě a Plzni

magistrát (dále jen "okresní úřad")" nahrazují slovy "krajský úřad, v

hlavním městě Praze, Magistrát hlavního města Prahy (dále jen "krajský

úřad") a slova "okresního úřadu" se nahrazují slovy "krajského úřadu".3. V § 48 odst. 1 písm. a) se slova "okresního úřadu" a "okresním

úřadem" nahrazují slovy "krajského úřadu" a "krajským úřadem".4. V § 49 odst. 1 se slova "okresního úřadu" a "okresní úřad" nahrazují

slovy "krajského úřadu" a "krajský úřad".5. Za § 55a se vkládá nový § 55b, který zní:"§ 55bPůsobnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s

rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené

působnosti.".ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁZměna zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých

dalších zákonůČl.XXXVZákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších

zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona

č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb. a zákona

č. 407/2001 Sb., se mění takto:1. V § 13 odst. 2 se slovo "okresu" nahrazuje slovem "obecního úřadu

obce s rozšířenou působností".2. V § 13 odst. 3 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"obecního úřadu obce s rozšířenou působností".3. V § 13 odst. 4 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní

úřady obcí s rozšířenou působností".4. V § 13 odst. 5 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní

úřady obcí s rozšířenou působností".5. V § 13 odst. 6 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu

úřadu obce s rozšířenou působností".6. V § 13 odst. 7 se slova "okresnímu úřadu" a "okresní úřad" nahrazují

slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností" a "obecní úřad obce

s rozšířenou působností".7. V § 13 odst. 8 se slova "okresním úřadem" a "okresnímu úřadu"

nahrazují slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností" a

"obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".8. V § 14 odst. 3 se slovo "okresního" nahrazuje slovem "krajského".9. V § 27 se slova "okresnímu úřadu do konce února" nahrazují slovy

"krajskému úřadu do konce února běžného roku".10. V § 34 odst. 1 se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "krajů

zařazení do krajského úřadu".11. V § 37 odstavec 2 zní:"(2) Pokuty uložené a vybrané podle tohoto zákona Ministerstvem

zdravotnictví jsou příjmem státního rozpočtu a pokuty uložené a vybrané

podle tohoto zákona krajským úřadem jsou příjmem kraje.".12. V § 39 odst. 1 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský".13. V § 43 odst. 2 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajské".14. Za § 44 se vkládá nový § 44a, který zní:"§ 44aPůsobnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s

rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené

působnosti .".ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁZměna zákona č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně

některých souvisejících zákonůČl.XXXVIZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č.

274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č.

86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění

takto:1. V hlavě III díle 1 se v nadpise slova "léčebně preventivní péče"

zrušují.2. V § 45 odst. 1 se slova "léčebně preventivní péče" zrušují.3. V § 47 odstavec 1 zní:"(1) K pravidelnému, zvláštnímu a mimořádnému očkování může

zdravotnické zařízení použít jen očkovací látky, které zajistí

Ministerstvo zdravotnictví. To neplatí,a) jde-li o očkovací látku proti tuberkulóze a tuberkulín, nebob) požádá-li fyzická osoba o provedení tohoto očkování jinou očkovací

látkou, než zajistilo Ministerstvo zdravotnictví. Při každém očkování

musí zdravotnické zařízení dodržet návod k použití a postup stanovený

výrobcem.".4. V § 47 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:"(2) V případě podle odstavce 1 písm. b) zajistí očkovací látku na

pravidelné, zvláštní nebo mimořádné očkování zdravotnické zařízení,

které očkování provádí. Tato očkovací látka musí být jako léčivý

přípravek registrována a zdravotnické zařízení ji musí použít v souladu

s podmínkami registrace.".Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.5. V § 47 odst. 4 se slova "a zařízení ochrany veřejného zdraví"

zrušují.6. V § 47 odst. 4 se poslední věta zrušuje.7. § 49 zní:"§ 49Očkovací látky na pravidelné, zvláštní a mimořádné [§ 69 odst. 1 písm.

g)] očkování, které zajistí Ministerstvo zdravotnictví s výjimkou těch,

která jsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění, jsou hrazena ze

státního rozpočtu. Očkovací látky na pravidelná, zvláštní a mimořádná

očkování, která jsou prováděna podle § 47 odst. 1 písm. b), jakož i

ostatní očkování se provádějí za cenu sjednanou s osobou, která si

jejich provedení objednala, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví

jinak.".8. V § 51 písm. c) se slovo "zařízení" nahrazuje slovem "orgánu".9. V § 62 odst. 2 se slova "nadřízený orgán ochrany veřejného zdraví"

nahrazují slovy "ředitel příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví".10. V § 72 odst. 1 se slova "a zařízení ochrany veřejného zdraví" a

slova "nebo zařízení ochrany veřejného zdraví" zrušují.11. V § 72 odst. 1 a 2 se slova "a zařízení ochrany veřejného zdraví"

zrušují.12. V § 73 odst. 1 se slova ", jakož i zařízení ochrany veřejného

zdraví" zrušují.13. V § 73 odst. 2 se slova "nebo zařízení ochrany veřejného zdraví"

zrušují.14. V § 74 odst. 1 se slova "a zařízení ochrany veřejného zdraví"

zrušují.15. V § 74 odst. 3 se slova "nebo zařízení ochrany veřejného zdraví"

zrušují.16. V § 74 odst. 4 se slova "nebo zařízení ochrany veřejného zdraví"

zrušují.17. V § 75 se slova "a zařízení ochrany veřejného zdraví, která mají"

nahrazují slovy "které má".18. V hlavě V díle 1 se v nadpise slova "a zaměstnanců zařízení ochrany

veřejného zdraví" zrušují a na konci se doplňují slova ", zdravotní

ústavy a Státní zdravotní ústav".19. V § 78 písm. b) se slova "krajští hygienici" nahrazují slovy

"krajské hygienické stanice".20. V § 78 se písmeno c) zrušuje.Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).21. V § 79 odst. 2 se slova "b) až d)" nahrazují slovy "b) a c)".22. V § 80 odst. 1 písm. a) se za slovo "řídí" vkládají slova "a

kontroluje" a na konci se doplňují slova "a odpovídá za tvorbu a

uskutečňování národní politiky na úseku ochrany veřejného zdraví".23. V § 80 odst. 1 písm. b) se slova "krajské hygieniky" nahrazují

slovy "krajské hygienické stanice".24. V § 80 odst. 1 písm. c) se slova "krajských hygieniků" nahrazují

slovy "krajských hygienických stanic".25. V § 80 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.Dosavadní písmena e) až m) se označují jako písmena d) až l).26. V § 80 odst. 1 písm. i) se slova "příslušného okresního nebo

krajského hygienika" nahrazují slovy "krajské hygienické stanice".27. V § 80 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se

písmena m) a n), která znějí:"m) přezkoumává kontrolní plány sestavené krajskými hygienickými

stanicemi, které určují prioritu činnosti na úseku státního zdravotního

dozoru,n) koordinuje činnost a spolupráci s jinými státními a nestátními

orgány a organizacemi, včetně registrovaných občanských sdružení, jakož

i se sociálními partnery v oblastech souvisejících s výkonem státní

správy na úseku ochrany veřejného zdraví.".28. V § 80 odst. 2 se slova "b) až d)" nahrazují slovy "b) a c)".29. V § 80 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:"(4) K zabezpečení opatření proti infekčním onemocněním Ministerstvo

zdravotnictví zajišťuje pro zdravotnická zařízení očkovací látky na

pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování, s výjimkou očkovacích látek

proti TBC a Tuberculinu a jejich distribuci.".Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.30. § 81 se zrušuje.31. Nadpis § 82 zní: "Krajské hygienické stanice".32. V § 82 odstavec 1 zní:"(1) Zřizují se krajské hygienické stanice, jejichž správní obvody a

sídla stanoví příloha č. 2 k tomuto zákonu. Krajské hygienické stanice

mají územní pracoviště v místech stanovených v příloze č. 3 k tomuto

zákonu. Krajské hygienické stanice jsou správními úřady. Krajská

hygienická stanice, která působí ve správním obvodu hlavního města

Prahy, se označuje jako Hygienická stanice hlavního města Prahy. V čele

krajské hygienické stanice je ředitel, kterého jmenuje a odvolává na

návrh hlavního hygienika České republiky ministr zdravotnictví.".33. V § 82 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.34. V § 82 odst. 2 se slova "Okresnímu hygienikovi" nahrazují slovy

"Krajské hygienické stanici".35. V § 82 odst. 2 písm. a) se slova "příslušný krajský hygienik nebo"

nahrazují slovem "příslušné".36. V § 82 odst. 2 písm. b) se za slovo "ochraně" vkládají slova

"veřejného zdraví včetně ochrany", v části věty za středníkem se slova

"tento dozor" nahrazují slovy "státní zdravotní dozor nad ochranou

zdraví při práci".37. V § 82 odst. 2 písm. l) se slova "příslušný krajský hygienik nebo"

nahrazují slovem "příslušné".38. V § 82 odst. 2 písm. p) se slovo "celostátním" zrušuje, slovo

"uskutečňovat" se nahrazuje slovy "kontrolovat a řídit" a slova ";

sledovat ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva svého území,

poskytovat poradenské služby ke zdravému způsobu života; provádět

výchovu k podpoře a ochraně veřejného zdraví" se zrušují.39. V § 82 odst. 3 se slova "Okresní hygienik je povinen" nahrazují

slovy "Krajská hygienická stanice je povinna" a slova "příslušného

krajského hygienika a" se zrušují.40. V § 82 se odstavec 4 zrušuje.41. Nad § 83a se vkládá nadpis, který zní: "Autorizace".42. V § 84 odst. 1 písm. k) se slova "nebo krajským hygienikem"

zrušují.43. V § 84 odst. 3 se slova "nadřízený orgán ochrany veřejného zdraví"

nahrazují slovy "ředitel příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví".44. V § 84 se doplňuje odstavec 5, který zní:"(5) Státní zdravotní dozor vykonávají krajské hygienické stanice podle

kontrolních plánů, které určují priority činnosti na tomto úseku

ochrany veřejného zdraví.".45. V § 85 odst. 1 větě první se středník nahrazuje tečkou a část druhé

věty za středníkem se zrušuje; slova "krajského hygienika" ve větě

první se nahrazují slovy "krajské hygienické stanice".46. V § 85 odst. 1 se slova "Nařízením okresního úřadu" nahrazují slovy

"Právním předpisem krajské hygienické stanice".47. V § 85 odstavce 2 a 3 znějí:"(2) Krajská hygienická stanice informuje o záměru vydat právní předpis

podle odstavce 1 Ministerstvo zdravotnictví.(3) Právní předpisy podle odstavce 1 se označují názvem nařízení

krajské hygienické stanice. Nařízení krajské hygienické stanice musí

být vyhlášeno. Vyhlášení se provede tak, že se nařízení vyvěsí na

úřední desce krajské hygienické stanice na dobu nejméně 15 dnů. Dnem

vyhlášení je první den jeho vyvěšení na úřední desce krajské hygienické

stanice. Tento způsob vyhlášení je podmínkou platnosti nařízení krajské

hygienické stanice. Nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem

následujícím po dni jeho vyhlášení, pokud v něm není stanoveno jinak.".48. V § 85 odst. 4 se slova "krajského hygienika" nahrazují slovy

"krajské hygienické stanice" a slova "okresní úřady, magistráty měst

Ostrava, Brno, Plzeň, Magistrát hlavního města Prahy a další" se

zrušují.49. Nadpis oddílu 3 zní: "Zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav".50. § 86 zní:"§ 86(1) K vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek,

výrobků, k vyšetřování biologického materiálu a k provádění

biologických expozičních testů pro účely výkonu státního zdravotního

dozoru a dále ke sledování ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva,

monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního

prostředí a životních a pracovních podmínek, přípravě podkladů pro

hodnocení a řízení zdravotních rizik a pro činnost orgánu ochrany

veřejného zdraví jako složky integrovaného záchranného systému, k

podílení se na provádění místních programů ochrany a podpory zdraví,

jakož i k výchově k podpoře a ochraně veřejného zdraví a k poskytování

poradenských služeb a dalších služeb na úseku ochrany veřejného zdraví

se zřizují zdravotní ústavy se sídlem v Praze, Kolíně, Českých

Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Ústí nad Labem, Liberci, Hradci

Králové, Pardubicích, Jihlavě, Brně, Olomouci, Ostravě a ve Zlíně.

Zdravotní ústavy jsou příspěvkovými organizacemi; funkcí jejich

zřizovatele plní Ministerstvo zdravotnictví.(2) K přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a

podporu zdraví, k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku

ochrany veřejného zdraví, k monitorování a výzkumu vztahů životních

podmínek a zdraví, k mezinárodní spolupráci, ke kontrole kvality

poskytovaných služeb v ochraně veřejného zdraví, k postgraduální

výchově v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví a pro zdravotní

výchovu obyvatelstva se zřizuje Státní zdravotní ústav se sídlem v

Praze. Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací; funkci jejího

zřizovatele plní Ministerstvo zdravotnictví.(3) Zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav jsou zdravotnickými

zařízeními. Zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav jsou oprávněny

zpracovávat za účelem přípravy podkladu pro tvorbu státní zdravotní

politiky a sledování dlouhodobých trendů výskytu infekčních a jiných

hromadně se vyskytujících onemocnění údaje o zdraví fyzických osob v

souvislosti s předcházením vzniku a šíření infekčních onemocnění,

ohrožení nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce, o

expozici fyzických osob škodlivinám v pracovním a životním prostředí a

o epidemiologii drogových závislostí a předávat je orgánům ochrany

veřejného zdraví.(4) Statutárním orgánem zdravotních ústavů a Státního zdravotního

ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává na návrh hlavního

hygienika České republiky ministr zdravotnictví. Další úkoly

zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu stanoví Ministerstvo

zdravotnictví statutem.(5) Činnosti, pro jejichž výkon tento zákon stanoví podmínku autorizace

nebo akreditace, mohou vykonávat jen ústavy uvedené v odstavci 1, které

tuto podmínku splňují.".51. § 87 se zrušuje.52. Nadpis oddílu 4 zní: "Oprávnění a povinnosti zaměstnanců orgánů

ochrany veřejného zdraví a povinnosti kontrolovaných osob".53. V § 88 odst. 1 se slova "Orgány ochrany veřejného zdraví, jejich

zaměstnanci, zástupci hlavního hygienika České republiky a zástupci

krajských a okresních hygieniků" nahrazují slovy "Zaměstnanci orgánů

ochrany veřejného zdraví", část věty za středníkem se zrušuje a

středník se nahrazuje tečkou.54. V § 88 odst. 2 se slova "Orgány ochrany veřejného zdraví a

zaměstnanci uvedení v odstavci 1" nahrazují slovy "Zaměstnanci orgánů

ochrany veřejného zdraví", slova "nebo pověření" se zrušují.55. V § 88 odst. 3 se slova "Orgány ochrany veřejného zdraví a jejich

zaměstnanci" nahrazují slovy "Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného

zdraví", slovo "jeho" se zrušuje a za slovo "výkon" se vkládají slova

"státního zdravotního dozoru".56. V § 88 odst. 4 se slova "orgány ochrany veřejného zdraví a jejich

zaměstnanci" nahrazují slovy "zaměstnanci orgánů ochrany veřejného

zdraví, vykonávající státní zdravotní dozor,".57. V § 88 odstavec 5 zní:"(5) Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví jsou oprávněni přizvat

k účasti na plnění úkolů podle tohoto zákona a zvláštních právních

předpisů zaměstnance zdravotního ústavu, popřípadě jiné odborně

způsobilé osoby. Tito zaměstnanci zdravotního ústavu a jiné odborně

způsobilé osoby mají práva a povinnosti kontrolních zaměstnanců, a to v

rozsahu pověření daného jim příslušným orgánem ochrany veřejného

zdraví. Kontrolované osoby jsou povinny umožnit jim výkon oprávnění v

rozsahu pověření. Zaměstnance zdravotního ústavu a jiné odborně

způsobilé osoby nelze pověřit oprávněním ukládat opatření nebo sankce

podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů.".58. Za § 88 se vkládá nový § 88a, který zní:"§ 88aPouze zaměstnanci s odbornou způsobilostí pro práci ve zdravotnictví51)

mohou plnit úkoly orgánů ochrany veřejného zdraví, uvedených v § 78

písm. a) až c),a) při výkonu státního zdravotního dozoru v oblasti prevence vzniku a

šíření infekčních onemocnění a nad plněním povinností zdravotnickými

zařízeními,b) jejichž předmětem je zjištění zdravotního stavu fyzické osoby včetně

nahlížení do zdravotnické dokumentace,c) při hodnocení zdravotních rizik,d) při odborném řízení činnosti zařízení vykonávajícího závodní

preventivní péči a usměrňování činnosti zdravotnických zařízení v

ochraně před infekčními onemocněními včetně nemocničních nákaz,

nemocemi podmíněnými prací a jinými poškozeními zdraví z práce,e) při vydávání očkovacích látek,f) při provádění ověření pracovních podmínek pro účely posuzování

nemocí z povolání.".59. V § 89 odst. 1 se slova "Orgány ochrany veřejného zdraví a

zaměstnanci hygienických stanic" nahrazují slovy "Zaměstnanci orgánů

ochrany veřejného zdraví".60. V § 89 odst. 2 se slova "a zaměstnanci uvedení v § 88 odst. 1

oprávněni" nahrazují slovem "oprávněny".61. V § 90 se slova "a zaměstnanci uvedení v § 88 odst. 1" zrušují, ve

větě druhé se slovo "orgány" nahrazuje slovem "orgán", slova "nebo

zaměstnanci uvedení v § 88 odst. 1" se zrušují, ve větě třetí se slova

"nebo zaměstnanec uvedený v § 88 odst. 1" zrušují a slova ", které

stanoví působnost orgánů ochrany veřejného zdraví" se zrušují.62. § 91 se zrušuje.63. V § 92 odst. 1 se slova "krajského hygienika" a "odst. 3" zrušují a

za slova "§ 82" se vkládají slova "odst. 2".64. V § 94 odst. 2 se slovo "a" za slovy "§ 21 odst. 3" nahrazuje

čárkou, za slova "§ 22 odst. 2" se vkládají slova "a § 31 odst. 1",

slova "§ 82 odst. 3" se zrušují a za slova "§ 39 odst. 2 písm. d)," se

vkládají slova "§ 82 odst. 2".65. V § 94 odst. 4 se slova "§ 81 odst. 2 písm. d)" zrušují, slova "§

82 odst. 3" se nahrazují slovy "§ 82 odst. 2".66. V § 94 odst. 4 se slova "§ 80 odst. 1 písm. h)" nahrazují slovy "§

80 odst. 1 písm. g)".67. V § 95 odst. 2 větě první se slova "okresní úřady, magistráty měst

Ostrava, Brno, Plzeň, Magistrát hlavního města Prahy a další" zrušují.68. V § 97 odst. 2 se slova "a zaměstnanců uvedených v § 88 odst. 1" a

"a zařízením ochrany veřejného zdraví" zrušují.69. V § 108 odst. 1 se slova "§ 4 odst. 1, 2 a 5" nahrazují slovy "§ 4

odst. 1 až 3 a odst. 5" a doplňuje se odstavec 5, který zní:"(5) Pokud právní předpisy používají pojem okresní hygienik, rozumí se

jím po dni 1. ledna 2003 krajská hygienická stanice. Pokud právní

předpisy používají pojem krajský hygienik, rozumí se jím po dni 1.

ledna 2003 Ministerstvo zdravotnictví. Úkoly krajského hygienika podle

zákona o integrované prevenci však plní příslušná krajská hygienická

stanice.".70. V nadpise přílohy č. 1 se slova "a zařízení ochrany veřejného

zdraví" zrušují.71. V příloze č. 1 se slova "Krajské hygienické stanice a Hygienická

stanice hlavního města Prahy", "Okresní a městské hygienické stanice"

nahrazují slovy "Zdravotní ústavy".72. Příloha č. 2 zní:"Příl.Správní obvody krajských hygienických stanic a jejich sídla1. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze pro území

hlavního města Prahy,2. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pro

území okresů Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Ml.

Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník,3. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých

Budějovicích pro území okresů České Budějovice, Český Krumlov,

Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor,4. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni pro

území okresů Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever,

Rokycany a Tachov,5. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových

Varech pro území okresů Cheb, Karlovy Vary a Sokolov,6. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad

Labem pro území okresů Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most,

Teplice a Ústí nad Labem,7. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci pro

území okresů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily,8. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v

Hradci Králové pro území okresů Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov

nad Kněžnou a Trutnov,9. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v

Pardubicích pro území okresů Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad

Orlicí,10. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě pro

území okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad

Sázavou,11. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

pro území okresů Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín,

Vyškov a Znojmo,12. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

pro území okresů Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk,13. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v

Ostravě pro území okresů Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín,

Opava a Ostrava-město,14. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně pro

území okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín.".73. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3, která zní:"Příl.3Územní pracoviště krajských hygienických stanic1. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze má

územní pracoviště v obcích Benešov, Beroun, Kolín, Kutná Hora, Mělník,

Ml. Boleslav, Kladno, Nymburk, Příbram a Rakovník,2. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých

Budějovicích má územní pracoviště v obcích Český Krumlov, Jindřichův

Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor,3. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni má

územní pracoviště v obcích Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov,4. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových

Varech má územní pracoviště v obcích Cheb, Sokolov,5. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad

Labem má územní pracoviště v obcích Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny,

Most, Teplice,6. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci má

územní pracoviště v obcích Česká Lípa, Semily, Jablonec nad Nisou,7. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v

Hradci Králové má území pracoviště v obcích Jičín, Náchod, Rychnov nad

Kněžnou, Trutnov,8. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v

Pardubicích má územní pracoviště v obcích Chrudim, Svitavy, Ústí nad

Orlicí,9. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě má

územní pracoviště v obcích Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad

Sázavou,10. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně má

územní pracoviště v obcích Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo,11. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

má územní pracoviště v obcích Jeseník, Prostějov, Přerov, Šumperk,12. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v

Ostravě má územní pracoviště v obcích Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná,

Nový Jičín, Opava,13. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně má

územní pracoviště v obcích Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín.".ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁZměna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)Čl.XXXVIIV § 349a odst. 1 větě první zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení

soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 265/2001 Sb., se slova

"okresní úřad" nahrazují slovy "územní pracoviště Úřadu pro zastupování

státu ve věcech majetkových".ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁzrušenaČl.XXXVIIIzrušenČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁzrušenaČl.XXXIXzrušenČÁST ČTYŘICÁTÁZměna zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním souduČl.XLZákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993

Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 77/1998 Sb., zákona č. 18/2000

Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 48/2002 Sb. a zákona č. 202/2002

Sb., se mění takto:1. V § 64 odstavec 2 zní:"(2) Návrh na zrušení jiného právního předpisu nebo jeho jednotlivých

ustanovení podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy jsou oprávněni podata) vláda,b) skupina nejméně 25 poslanců nebo skupina nejméně 10 senátorů,c) senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní

stížnosti,d) ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek uvedených v § 74 tohoto

zákona,e) zastupitelstvo kraje,f) Veřejný ochránce práv,g) ministr vnitra, jde-li o návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky

kraje a hlavního města Prahy a jde-li o návrh na zrušení právního

předpisu obce,h) věcně příslušný ministr, jde-li o návrh na zrušení nařízení kraje a

hlavního města Prahy,i) zastupitelstvo obce, jde-li o návrh na zrušení právního předpisu

kraje, do jehož územního obvodu obec náleží.".2. V § 64 se odstavec 3 zrušuje.Dosavadní odstavce 4, 5, 6 a 7 se označují jako odstavce 3, 4, 5 a 6.ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍZměna zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně

některých souvisejících zákonůČl.XLIV § 61 odst. 9 větě první zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu

odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, se slova

"okresního úřadu" nahrazují slovy "obce s rozšířenou působností

zařazeného do obecního úřadu".ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁZměna zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci právČl.XLIIV § 1 odst. 2 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve

znění zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se slova

"okresní úřady a města při výkonu působnosti okresního úřadu, obce"

nahrazují slovy "orgány územních samosprávných celků".ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍzrušenaČl.XLIIIzrušenČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁZměna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řádČl.XLIVZákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967

Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975

Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991

Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993

Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994

Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995

Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995

Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 31/1996 Sb., zákona č.

142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 269/1996 Sb.,

zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb.,

zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb.,

zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.

2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č.

46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č.

155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č.

227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č.

120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č.

271/2001 Sb., zákona č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č.

451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č.

151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb. a zákona

č. 309/2002 Sb., se mění takto:1. V § 75 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního

úřadu obce s rozšířenou působností;".2. V § 336c odst. 1 písm. c) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".3. V § 338p odst. 1 písm. d) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".4. Za § 370 se vkládá nový § 370a, který zní:"§ 370aPůsobnosti stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle

tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁzrušenaČl.XLVzrušenČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁZměna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraněČl.XLVIZákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 429/1990

Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998

Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb., se mění takto:1. V § 13 odst. 1 písm. b) se slova ", nařízení okresního úřadu [§ 28

písm. c)]" zrušují.2. V § 23 větě první se čárka za slovem "ministerstvo" nahrazuje

spojkou "a" a slova "a okresní úřady" se zrušují.3. V § 24 odst. 1 písm. d) se slovo "okresu" nahrazuje slovem "kraje" a

slova "(dále jen "vybrané obce")" se nahrazují slovy "(dále jen

"vybrané obecní úřady")".4. V § 26 odst. 2 písm. c) se slova "a okresního úřadu" zrušují.5. V § 26 odst. 2 písm. i) se slova "a okresní úřady" zrušují.6. V § 26 odst. 2 písm. n) se slova "a přednostům okresních úřadů v

kraji" zrušují.7. V § 27 odst. 1 se slova "Orgány kraje v přenesené působnosti"

nahrazují slovy "Krajské úřady" a písmena c) a f) se zrušují.Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).8. V § 27 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:"(2) Rada krajea) vydává nařízením kraje požární poplachový plán kraje,b) stanoví nařízením kraje podmínky k zabezpečení1. plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany,2. zdrojů vody k hašení požárů a tyto zdroje určí,3. požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,4. požární ochrany v budovách zvláštního významu,5. požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet

osob.".Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.9. V § 27 odst. 3 se slova "v samostatné působnosti" zrušují.10. § 28 se zrušuje.11. V nadpisu § 29 se doplňují slova "a obecní úřad".12. V § 29 odst. 3 se slova "Obec v přenesené působnosti" nahrazují

slovy "Obecní úřad".13. V § 29 odst. 4 se slova "obce v přenesené působnosti" nahrazují

slovy "obecní úřady".14. V § 29 odst. 4 písm. a) se slova "okresu, popřípadě" zrušují.15. V § 30 písm. a) se slova ", okresních úřadů" zrušují.16. V § 69a odst. 3 se slovo "okresu" nahrazuje slovem "kraje".17. Za § 89 se vkládá nový § 89a, který zní:"§ 89aPůsobnosti stanovené krajskému úřadu a radě kraje nebo obecnímu úřadu

podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁzrušenaČl.XLVIIzrušenČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁZměna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcíchČl.XLVIIIZákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb.,

zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb.,

zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb.,

zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb.,

zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb.,

zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,

zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb.,

zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.

52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č.

265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č.

312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č.

78/2002 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č.

285/2002 Sb. a zákona č. 311/2002 Sb., se mění takto:1. V § 13 odst. 3 větě první se slova ", pokuta uložená okresním úřadem

je příjmem okresního úřadu" zrušují.2. V § 13 se odstavec 4 zrušuje.3. V § 34 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".4. Za § 47a se vkládá nový § 47b, který zní:"§ 47b(1) Přestupku se dopustí ten, kdoa) odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo

jiného veřejného prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti

tabulky s označením umístí jiný nápis,b) úmyslně poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice

nebo jiného veřejného prostranství,c) neoznačí budovu čísly popisnými,d) neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak,

že naruší vzhled obce.(2) Za přestupek podle odstavce 1 může obec uložit pokutu až do výše 10

000 Kč.".5. V § 52 písmeno a) zní:"a) obecní úřady nebo zvláštní orgány obcí (§ 53 odst. 4),".6. V § 52 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).7. V § 53 odst. 2 se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obecní

úřady obcí s rozšířenou působností".8. V § 53 odst. 3 větě první se slova "a okresní úřady" zrušují.9. V § 53 odst. 4 písmeno b) zní:"b) působnost podle odstavce 2 úřadům městských částí vymezeným

Statutem hlavního města Prahy.".10. V § 60 odst. 3 větě první se slova ", pořádková pokuta uložená

okresním úřadem je příjmem okresního úřadu" zrušují.11. V § 79 odst. 4 větě první se slova ", nebo příjmem okresního úřadu,

pokud rozhodoval o přestupku v prvním stupni" zrušují.12. V § 85 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"krajského úřadu".13. V § 89 větě druhé se slova "nebo okresní úřady" zrušují.14. Za § 95 se vkládá nový § 95a, který zní:"§ 95aPůsobnosti stanovené krajskému úřadu, úřadům městských částí hlavního

města Prahy, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu

úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁZměna zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policiiČl.XLIXZákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993

Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995

Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 311/2002 Sb., se mění takto:1. V § 4 odst. 5 větě první se slova "orgán kraje v přenesené

působnosti" nahrazují slovy "krajský úřad".2. V § 5 odst. 1 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti"

nahrazují slovy "Krajský úřad".3. V § 5 odstavec 2 zní:"(2) V případech uvedených v odstavci 1 může krajský úřad, v případě

hlavního města Prahy ministerstvo, platnost osvědčení pozastavit.".4. V § 5 se odstavce 3 a 4 zrušují.Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 3 a 4.5. V § 5 odst. 3 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti"

nahrazují slovy "Krajský úřad".6. Za § 28a se vkládá nový § 28b, který zní:"§ 28bPůsobnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem

přenesené působnosti.".ČÁST PADESÁTÁzrušenaČl.LzrušenČÁST PADESÁTÁ PRVNÍzrušenaČl.LIzrušenČÁST PADESÁTÁ DRUHÁzrušenaČl.LIIzrušenČÁST PADESÁTÁ TŘETÍZměna zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně

zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a

pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných

zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č.

13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění

pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o

zbraních)Čl.LIIIZákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, a o změně

zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a

pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných

zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č.

13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění

pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o

zbraních), se mění takto:1. V § 27 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností".2. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který zní:"§ 27aPůsobnost stanovená obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle

tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.".ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁzrušenaČl.LIVzrušenČÁST PADESÁTÁ PÁTÁzrušenaČl.LVzrušenČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁZměna zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních

smluvČl.LVIV zákoně č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních

smluv, se v § 13 odst. 1 slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Krajské

úřady".ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁZměna zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,

o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o

azylu)Čl.LVIIZákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o

Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu),

ve znění zákona č. 2/2002 Sb. a zákona č. 217/2002 Sb., se mění takto:1. § 69 zní:"§ 69Státní integrační program v oblasti zajištění bydlení realizují krajské

úřady formou jednorázové nabídky bydlení azylantovi z prostředků státu.

Výši prostředků stanoví vláda pro jednotlivé kraje na základě

procentních kvót.".2. V § 89 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností" a na konci odstavce 2 se doplňuje věta,

která zní: "Působnost stanovená krajskému úřadu a obecnímu úřadu obce s

rozšířenou působností podle tohoto zákona je výkonem přenesené

působnosti.".ČÁST PADESÁTÁ OSMÁZměna zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazechČl.LVIIIZákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č.

491/2001 Sb., se mění takto:1. V § 4 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností", slova "Magistrát hlavního města Prahy,

pokud zákon o hlavním městě Praze nestanoví jinak" se nahrazují slovy

"úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy" a slova

"(dále jen "okresní úřad")" se nahrazují slovy "(dále jen "obecní úřad

obce s rozšířenou působností")".2. V § 4 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.3. V § 4 odst. 2 větě druhé se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"obecního úřadu obce s rozšířenou působností" a slova "okresnímu úřadu"

se nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".4. V § 4 odst. 2 větě třetí se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností".5. V § 4 odst. 2 větě páté se slova "okresním úřadu" nahrazují slovy

"obecním úřadu obce s rozšířenou působností".6. V § 4 odst. 4 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu

úřadu obce s rozšířenou působností".7. V § 8 odst. 3 se slova "územním" nahrazují slovy "správním".8. V § 8 odst. 3 větě první a větě druhé se slova "okresní úřad"

nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a ve větě

druhé se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s

rozšířenou působností".9. V § 9 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".10. V § 11 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností" a slova ", u občana narozeného v cizině

Magistrát města Brna, pokud mu občanský průkaz vydal" se zrušují.11. V § 12 odst. 1 větě druhé se slova "okresnímu úřadu" nahrazují

slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".12. V § 14 odst. 1 písm. b), h), i), j) se slova "okresnímu úřadu"

nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".13. V § 15 odst. 1 až 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".14. V § 16 se v nadpisu slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"obecního úřadu obce s rozšířenou působností".15. V § 16 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností".16. V § 16 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují

slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".17. V § 16 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností".18. V § 16 odst. 4 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují

slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".19. V § 16 odst. 5 a 6 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".20. V § 17 odst. 3 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní

úřady obcí s rozšířenou působností".21. V § 17 odst. 4 a 6 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní

úřad obce s rozšířenou působností".22. V § 18 odst. 1 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní

úřady obcí s rozšířenou působností".23. § 19 se včetně poznámky pod čarou č. 17) zrušuje.24. V § 20 odst. 1 větě první se za slova "Zaměstnanci ministerstva,"

vkládají slova "krajů," a slova "okresních úřadů" se nahrazují slovy

"obcí s rozšířenou působností".25. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který zní:"§ 23aPůsobnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou

působností, úřadu městské části hlavního města Prahy, magistrátu měst

Brna, Ostravy a Plzně nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik

podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".26. V § 24 odst. 2 větě první a větě druhé se slova "do 31. prosince

2002" nahrazují slovy "do 31. prosince 2003".ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁZměna zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona

č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších

předpisů, (zákon o cestovních dokladech)Čl.LIXZákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č.

283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

(zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb., se

mění takto:1. V § 12 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností", slova "Magistrát hlavního města Prahy,

pokud zákon o hlavním městě Praze nestanoví jinak" se nahrazují slovy

"úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy" a slova

"(dále jen "okresní úřad")" se nahrazují slovy "(dále jen "obecní úřad

obce s rozšířenou působností")".2. V § 12 odst. 2 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností".3. V § 15 odst. 1 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností".4. V § 15 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".5. V § 16 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".6. V § 16 odst. 2 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním

úřadem obce s rozšířenou působností".7. V § 19 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního

úřadu obce s rozšířenou působností" a poznámka pod čarou č. 11) zní:"11) § 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o

změně některých souvisejících zákonů.".8. V § 30 odst. 3 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní

úřady obce s rozšířenou působností".9. V § 35 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s

rozšířenou působností" a odkaz na poznámku pod čarou č. 22) včetně

poznámky pod čarou se zrušují.10. V § 36 odst. 1 větě první se slova "okresních úřadů" nahrazují

slovy "krajů, obcí s rozšířenou působností".11. Za § 39 se vkládá nový § 39a, který zní:"§ 39aPůsobnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou

působností, úřadu městské části hlavního města Prahy, magistrátům měst

Brna, Ostravy a Plzně nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik

podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".ČÁST ŠEDESÁTÁZměna zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o

změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)Čl.LXZákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně

některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002

Sb., se mění takto:1. V § 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: "b)

krajské úřady,".Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).2. V § 2 písm. c) se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní

úřady obcí s rozšířenou působností", za slova "v hlavním městě Praze"

se vkládají slova "městské části určené Statutem hlavního města Prahy"

a slova "(dále jen "okresní úřad")" se nahrazují slovy "(dále jen

"obecní úřad obce s rozšířenou působností")".3. V § 2 písm. d) se slova "obvodní a místní" zrušují, za slova "úřady

městských částí" se vkládají slova "nebo městských obvodů" a slovo

"statut" se nahrazuje slovy "statuty těchto měst".4. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:"§ 3aKrajský úřad je zpracovatelem^5) údajů vedených v informačním systému

evidence obyvatel pro ministerstvo, a to v rozsahu § 7 písm. a).

Krajský úřad je uživatelem údajů z informačního systému o občanech,

cizincích s povolením k pobytu na území České republiky^2) a osobách,

kterým byl udělen azyl na území České republiky,^3) (dále jen

"obyvatel"), kteří se přihlásili k trvalému pobytu nebo mají povolen

pobyt ve správním obvodu příslušného krajského úřadu. Krajský úřad je

uživatelem údajů o těchto obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v

ustanovení § 3 s výjimkou údajů podle § 3 odst. 2 písm. o); tyto údaje

může krajský úřad využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jeho

působnosti.".5. § 4 zní:"§ 4Obecní úřad obce s rozšířenou působností je zpracovatelem^5) údajů

vedených v informačním systému evidence obyvatel pro ministerstvo, a to

v rozsahu § 7 písm. b). Obecní úřad obce s rozšířenou působností je

uživatelem údajů z informačního systému o obyvatelích, kteří se

přihlásili k trvalému pobytu nebo mají podle zvláštních právních

předpisů^2),^3) povolen pobyt ve správním obvodu příslušného obecního

úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou

působností je uživatelem údajů o těchto obyvatelích v rozsahu údajů

uvedených v ustanovení § 3 s výjimkou údaje podle § 3 odst. 2 písm. o);

tyto údaje může obecní úřad obce s rozšířenou působností využívat, jen

jsou-li nezbytné pro výkon jeho působnosti.".6. V § 5 větě první se slovo "Obec" nahrazuje slovem "Ohlašovna" a

slova "předávaných obcí nebo ohlašovnou" se nahrazují slovy ", které

předává"; ve větě druhé se slova "Obec je uživatelem" nahrazují slovy

"Obec a obecní úřad jsou uživateli" a v části věty druhé za středníkem

se za slovo "obec" vkládají slova "a obecní úřad".7. V § 6 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s

rozšířenou působností" a slovo "územním" se nahrazuje slovem

"správním".8. V § 7 se vkládá nové písmeno a), které zní:"a) krajský úřad údaje o nabytí nebo pozbytí státního občanství

obyvatel, v jehož správním obvodu mají nebo měli poslední pobyt;".Dosavadní písmena a) až d) se označují jako písmena b) až e).9. V § 7 písmeno b) zní:"b) obecní úřad obce s rozšířenou působností v rozsahu údajů předaných

mu podle § 6;".10. V § 7 písm. e) se slovo "obec" nahrazuje slovy "obecní úřad".11. V § 8 odst. 1 se slova "okresní úřady a obce" nahrazují slovy

"krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností" a věta

poslední se zrušuje.12. V § 8 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský

úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností".13. V § 10 odst. 4 se slova "V případě, že nelze zjistit místo trvalého

pobytu matky, rozumí se místem trvalého pobytu občana" nahrazují slovy

"V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu občana podle

odstavce 3, rozumí se místem trvalého pobytu tohoto občana".14. V § 10 odst. 6 písm. b) se na konec věty za středník vkládají

slova: "občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan

po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí

státního občanství;".15. V § 10 odst. 7 větě třetí se slova "okresnímu úřadu" nahrazují

slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".16. V § 19 odst. 1 větě první se slova "okresních úřadů, ohlašoven a

obcí" nahrazují slovy ", krajů nebo obcí, přednosta a zaměstnanci v

újezdních úřadech^4)".17. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který zní:"§ 22aPůsobnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou

působností, městským částem hlavního města Prahy, městským částem nebo

městským obvodům měst Brna, Ostravy a Plzně a obecním úřadům podle

tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍZměna zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o

změně některých zákonůČl.LXIZákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně

některých zákonů, se mění takto:1. V § 2 písm. g) a h) se za slova "likvidačních prací" vkládají slova

"a při cvičení" a za slova "velitele zásahu," se vkládají slova

"hejtmana kraje nebo" .2. V § 2 písm. g) a h) se slova "přednosty okresního úřadu" nahrazují

slovy "hejtmana kraje".3. V § 4 odst. 1 se slovo "okresu" nahrazuje slovem "kraje".4. V § 4 odst. 6 se slova "přednosty okresního úřadu" nahrazují slovy

"starosty obce s rozšířenou působností".5. V § 4 odst. 7 se slova "na úrovni" a "nebo okresu" zrušují a slovo

"okresu" se nahrazuje slovem "kraje".6. V § 4 odst. 8 se slova "nebo okresu" zrušují.7. V § 5 odst. 3 písm. a) se slova "přednosty okresního úřadu,"

zrušují.8. V § 7 odst. 2 písm. a) se slova "okresních úřadů," zrušují.9. V § 7 odst. 2 písm. c) se slova "a okresů" zrušují.10. V § 7 odst. 3 písm. c) se slova "přednosta okresního úřadu"

nahrazují slovy "starosta obce s rozšířenou působností".11. V § 8 odstavec 1 zní:"(1) Přesahuje-li mimořádná událost územní obvod kraje, pro který bylo

zařízení zdravotnické záchranné služby zřízeno, nebo je-li to nutné z

odborných nebo z kapacitních důvodů, a nedohodnou-li se kraje na řešení

situace, koordinuje činnost zařízení zdravotnické záchranné služby a

zařízení zdravotnické dopravní služby na vyžádání kraje Ministerstvo

zdravotnictví. Bližší podmínky o organizaci, činnosti a úkolech

zařízení zdravotnické záchranné služby může stanovit Ministerstvo

zdravotnictví vyhláškou.".12. V § 8 odst. 2 se slovo "okresní" zrušuje a na konci textu odstavce

se doplňují tato slova: "ve správních obvodech obecních úřadů obcí s

rozšířenou působností".13. V § 10 odst. 2 písm. a) se slova "okresními úřady" nahrazují slovy

"obecními úřady obcí s rozšířenou působností".14. V § 10 odst. 2 písm. c) se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy

"obecních úřadů obcí s rozšířenou působností".15. V § 10 odst. 2 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e),

která znějí:"d) zpracovává plán k provádění záchranných a likvidačních prací na

území kraje (dále jen "havarijní plán kraje"),e) zpracovává poplachový plán integrovaného záchranného systému

kraje,".Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena f) a g).16. V § 10 odst. 3 se slovo "okresu" nahrazuje slovy "správního obvodu

obce s rozšířenou působností", za slova "krajský úřad" se vkládají

slova "ve spolupráci" a slova "okresními úřady" se nahrazují slovy

"obecními úřady obcí s rozšířenou působností".17. V § 10 odst. 3 se věta poslední zrušuje.18. V § 10 odst. 4 se za slovo "zpracování" vkládají slova "havarijního

plánu kraje a" a slova "krizových plánů krajů a okresů" se nahrazují

slovy "krizového plánu kraje".19. V § 10 odst. 5 písm. a) se slova "a služeb" zrušují.20. V § 10 odst. 5 se písmeno c) zrušuje.Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena c) až i).21. V § 11 písm. b) se slova "přednosty okresních úřadů," zrušují.22. V § 11 písm. c) se slovo "okresu" nahrazuje slovy "správního obvodu

obce s rozšířenou působností" a slova "přednosta okresního úřadu" se

nahrazují slovy "starosta obce s rozšířenou působností".23. V § 11 písm. d) se za slovo "schvaluje" vkládají slova "havarijní

plán kraje,".24. V nadpisu dílu třetího se slovo "okresu" nahrazuje slovy "obce s

rozšířenou působností".25. § 12 včetně nadpisu zní:"§ 12Obecní úřad obce s rozšířenou působností(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností při výkonu státní správy

kromě úkolů uvedených v § 15 zajišťuje připravenost správního obvodu

obecního úřadu obce s rozšířenou působností na mimořádné události,

provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva.(2) Úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností uvedené v

odstavci 1 plní hasičský záchranný sbor kraje, který pro potřebu

správních obvodů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a přípravu

záchranných a likvidačních prací dálea) plní úkoly při provádění záchranných a likvidačních prací stanovené

Ministerstvem vnitra,b) organizuje součinnost mezi obecním úřadem obce s rozšířenou

působností a územními správními úřady s působností v jeho správním

obvodu a ostatními obcemi,c) pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací vykonává obdobně

činnosti uvedené v § 10 odst. 5 za podmínek stanovených v § 10 odst. 7,d) za podmínek stanovených v § 10 odst. 4 shromažďuje a používá pro

zpracování vnějších havarijních plánů a havarijního plánu kraje

potřebné údaje,e) seznamuje ostatní obce, právnické a fyzické osoby ve svém správním

obvodu s charakterem možného ohrožení obyvatel s připravenými

záchrannými a likvidačními pracemi,f) zpracovává vnější havarijní plán, pokud to vyplývá ze zvláštního

právního předpisu8) a zóna havarijního plánování nepřesahuje správní

obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností,g) spolupracuje při zpracování vnějšího havarijního plánu a při

koordinovaném řešení mimořádné události s krajským úřadem, pokud zóna

havarijního plánování přesahuje území správního obvodu obecního úřadu

obce s rozšířenou působností,h) zajišťuje havarijní připravenost stanovenou havarijním plánem kraje

a vnějšími havarijními plány a ověřuje ji cvičeními (§ 17).(3) Prováděcí právní předpis stanoví zásady a způsob zpracování,

schvalování a používání havarijního plánu kraje a vnějšího havarijního

plánu.".26. § 13 včetně nadpisu zní:"§ 13Starosta obce s rozšířenou působnostíStarosta obce s rozšířenou působnostía) koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení mimořádné

události vzniklé ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou

působností, pokud jej velitel zásahu o koordinaci požádal. Pro

koordinaci záchranných a likvidačních prací může starosta obce s

rozšířenou působností použít krizový štáb své obce,b) schvaluje vnější havarijní plány.".27. V § 14 se slova "přednosta okresního úřadu" nahrazují slovy

"starosta obce s rozšířenou působností" a za slova "jsou při" vkládá

slovo "své".28. V § 15 odst. 2 písm. e) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"hasičskému záchrannému sboru kraje" a slovo "okresu" se nahrazuje

slovem "kraje".29. V § 16 písm. b) se slova "s přednostou okresního úřadu" nahrazují

slovy "se starostou obce s rozšířenou působností".30. V § 17 odst. 3 se za slovem "hejtman" čárka zrušuje a vkládají se

slova "kraje nebo" a slova "nebo přednosta okresního úřadu" se zrušují.31. V § 20 odst. 2 větě první se slova "přednosta okresního úřadu"

nahrazují slovy "starosta obce s rozšířenou působností", slovo

"příslušného" se zrušuje a za slova "integrovaného záchranného systému"

se doplňuje slovo "kraje".32. V § 20 odst. 5 se slova "a přednosta okresního úřadu jsou

oprávněni" nahrazují slovy "je oprávněn".33. V § 20 odst. 6 se slova "Přednosta okresního úřadu nebo" zrušují,

slovo "starosta" se nahrazuje slovem "Starosta" a slovo "postupují" se

nahrazuje slovem "postupuje".34. V § 21 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu

úřadu obce s rozšířenou působností".35. V § 22 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "hasičského

záchranného sboru kraje".36. V § 23 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský

úřad" a slovo "okresu" se nahrazuje slovem "kraje".37. V § 23 odst. 2 se za slova "likvidačními pracemi" vkládají slova "a

s jejich přípravou".38. V § 23 odst. 2 písm. a) se slova ", přednosty okresního úřadu (§

13)" zrušují.39. V § 23 odst. 2 písm. c) se slova "příslušným orgánům okresního

úřadu" nahrazují slovy "hasičskému záchrannému sboru kraje" a slovo

"jimi" se nahrazuje slovem "jím".40. V § 24 odst. 1 písm. a) se slovo "okresu" nahrazuje slovem "kraje"

a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "hasičskému záchrannému

sboru kraje".41. V § 24 odst. 2 písm. b) se slova ", dále okresnímu úřadu" zrušují a

před slovo "ohroženým" se vkládá slovo "bezprostředně".42. V § 24 odst. 2 písm. f) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"krajskému úřadu".43. V § 25 odst. 2 písm. b) se slova ", přednosty okresního úřadu"

zrušují.44. V § 25 odst. 2 písm. e) a f) se slova "příslušným orgánům okresního

úřadu" nahrazují slovy "hasičskému záchrannému sboru kraje" a slovo

"jimi" se nahrazuje slovem "jím".45. V § 27 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "hasičský

záchranný sbor kraje" a slova "krajů a" se zrušují.46. V § 27 odstavec 2 zní:"(2) Kontrolu uvedenou v odstavci 1 vykonává u obce krajský úřad, u

krajského úřadu a hasičského záchranného sboru kraje Ministerstvo

vnitra.".47. V § 29 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský

úřad".48. V § 29 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský

úřad" a slovo "územním" se nahrazuje slovem "správním".49. V § 29 odstavec 5 zní:"(5) Obce, kraje, popřípadě základní složky integrovaného záchranného

systému jsou oprávněny požadovat uhrazení nákladů, které vynaložily

jako náhradu za poskytnutí věcné nebo osobní pomoci, za provedené

likvidační práce a škody prokazatelně vzniklé havárií (§ 24), po

původci havárie. Těmito úhradami se kompenzují vynaložené výdaje.24)".50. V § 30 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "stát

prostřednictvím krajského úřadu" a slovo "územním" se nahrazuje slovem

"správním".51. V § 30 odst. 5 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují

slovy "krajského úřadu" a ve větě druhé se slova "Okresní úřad"

nahrazují slovy "Krajský úřad".52. V § 30 odst. 6 se slova "okresní úřad" nahrazují slovem "kraj".53. V § 31 odstavec 1 zní:"(1) Finanční prostředky ke krytí výdajů potřebných pro zpracování

dokumentace integrovaného záchranného systému, ochranu obyvatelstva,

společných výdajů při ověřování připravenosti k záchranným a

likvidačním pracím a na budování a provozování společně užívaných

zařízení pro potřeby integrovaného záchranného systému, zejména v

oblasti telekomunikací a informačních systémů, uplatňuje Ministerstvo

vnitra a kraj v návrhu svého rozpočtu.".54. V § 31 odst. 3 se čárka za slovem "Vláda" nahrazuje slovem "nebo" a

slova "nebo okresní úřad" se zrušují.55. V § 33 odst. 1 se číslice 29 nahrazuje číslicí 28.56. V § 34 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "hasičský záchranný

sbor kraje".57. Za § 35 se vkládá nový § 35a, který zní:"§ 35aPůsobnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s

rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem státní správy v

přenesené působnosti.".ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁZměna zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých

zákonů (krizový zákon)Čl.LXIIZákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů

(krizový zákon), se mění takto:1. V § 2 se písmena b) a d) zrušují.Dosavadní písmena c), e), f) a g) se označují jako písmena b) až e).2. V § 3 odst. 1 se slova "nebo vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek"

zrušují.3. V § 3 odst. 2 se slova "nebo okresu" zrušují a slovo "jejich" se

nahrazuje slovem "jeho".4. V § 3 odstavce 3 a 4 znějí:"(3) Stav nebezpečí pro území kraje nebo jeho část vyhlašuje hejtman

kraje, v Praze primátor hlavního města Prahy (dále jen "hejtman").

Hejtman, který stav nebezpečí vyhlásil, o tom neprodleně informuje

vládu, Ministerstvo vnitra a sousední kraje, pokud mohou být krizovou

situací dotčeny.(4) Stav nebezpečí lze vyhlásit na dobu nejvýše 30 dnů. Tuto dobu může

hejtman prodloužit jen se souhlasem vlády.".5. V § 3 odst. 5 se slova "nebo přednosta okresního úřadu" zrušují.6. V § 3 odst. 6 větě první se slova "nebo nařízení okresního úřadu.6)"

včetně poznámky pod čarou č. 6) zrušují.7. V § 3 odst. 6 větě třetí se slova "okresních úřadů a" zrušují.8. V § 3 odst. 6 větě čtvrté se slova "a okresní úřad" zrušují.9. V § 3 odst. 8 se slova "přednosta okresního úřadu," zrušují.10. V § 3 odst. 9 se slova "okresních úřadů a" zrušují.11. V nadpisu dílu druhého se slovo "ústřední" zrušuje.12. V § 9 odst. 1 se slovo "ústřední" zrušuje a slovo "ministerstvo" se

nahrazuje slovem "správní úřad".13. V § 9 odst. 1 písm. b) se slovo "ústředního" zrušuje.14. V § 9 odst. 1 písm. c) se slovo "ústředního" zrušuje.15. V § 9 odst. 1 písm. d) se slovo "ministerstva" nahrazuje slovem

"správního úřadu".16. V § 9 odst. 1 písmeno e) zní:"e) poskytují na požádání podklady ministerstvům, krajským úřadům a

obecním úřadům obcí s rozšířenou působností,".17. V § 9 odst. 1 písmeno f) zní:"f) vyžadují prostřednictvím Ministerstva vnitra potřebné podklady od

krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností,".18. V § 9 odst. 1 písm. g) se slova "a krizových plánů okresů" zrušují.19. V § 9 odst. 2 se slovo "Ministerstva" nahrazuje slovem "Správní

úřady".20. V § 10 odst. 2 písm. a) se slova "okresních úřadů," zrušují.21. V § 10 odst. 2 písm. c) se slova "a okresů" zrušují.22. V § 10 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou

č. 13a) znějí:"(3) Ministerstvo vnitra odpovídá za přípravu a řešení krizových

situací souvisejících s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem a

přitom určuje a kontroluje postupy Policie České republiky.^13a)(4) Ministerstvo vnitra řeší rozpory v oblasti krizového řízení.13a) Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění

pozdějších předpisů.".23. Díl 4 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 16) zní:"Díl 4Orgány kraje a ostatní orgány s územní působností§ 14(1) Orgány kraje zajišťují připravenost kraje na řešení krizových

situací.(2) Hejtmana) řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových

situací a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděné územními

správními úřady s krajskou působností, obcemi, právnickými a fyzickými

osobami,b) zřizuje k řešení krizových situací krizový štáb kraje jako svůj

pracovní orgán.(3) Za stavu nebezpečí hejtmana) koordinuje záchranné a likvidační práce (§ 28 odst. 4), poskytování

zdravotnické pomoci, provádění opatření k ochraně veřejného zdraví a

bezodkladných pohřebních služeb,b) organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové

zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k

přežití obyvatelstva,c) zajišťuje ochranu majetku a podílí se na zajištění veřejného pořádku

na území, kde byla provedena evakuace,d) organizuje a koordinuje humanitární pomoc,e) chrání práva a oprávněné zájmy bezprostředně ohrožených osob, které

jsou povinny strpět záchranné práce prováděné v zájmu ochrany životů a

zdraví osob.(4) Hejtman je povinen vykonávat činnosti uvedené v odstavci 3 tak, aby

byly přiměřené a odpovídající svým obsahem a rozsahem účelu a podmínkám

konkrétní krizové situace.(5) Hejtman je za stavu nebezpečí oprávněna) rozhodnout o ukládání pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout

věcné prostředky k řešení krizové situace,b) nařídit bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních

úprav nebo odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení

ohrožení.(6) Hejtman je za stavu nebezpečí dále oprávněna) nařídit hlášení přechodné změny pobytu osob,b) nařídit použití občanů povinných civilní službou k realizaci

krizových opatření,c) nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v

krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce,d) zajistit přednostní zásobování dětských a zdravotnických zařízení a

ozbrojených bezpečnostních a hasičských záchranných sborů,e) zabezpečit náhradní způsob rozhodování o dávkách sociálního

zabezpečení (péče) a jejich výplatě.(7) Povinnosti uvedené v odstavci 3 lze uložit pouze tehdy, pokud nelze

tyto činnosti a věci zajistit smluvně, subjekt plnění klade zjevně

finančně a časově nevýhodné podmínky nebo plnění odmítne a přitom hrozí

nebezpečí z prodlení.(8) Opatření uvedená v odstavcích 5 a 6 se využijí jen v tom rozsahu,

který je nezbytný pro překonání krizové situace.(9) Hejtman je v době nouzového stavu a stavu ohrožení státu podle

tohoto zákona povinen zajistit provedení stanovených krizových opatření

v podmínkách kraje.§ 15(1) Hasičský záchranný sbor kraje, zřízený podle zvláštního zákona,^16)

plní úkoly kraje při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí s

vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem a s jejich řešením.(2) Hasičský záchranný sbor kraje za účelem uvedeným v § 14 odst. 1a) organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi v kraji,b) zabezpečuje zpracování krizového plánu kraje, který schvaluje

hejtman,c) plní při řešení krizových situací úkoly stanovené vládou,

ministerstvy a jinými správními úřady.(3) Hasičský záchranný sbor kraje je oprávněn za účelem přípravy na

krizové situace vyžadovat, shromažďovat a evidovat údaje oa) kapacitách zdravotnických, ubytovacích a stravovacích zařízení,b) předmětu a rozsahu činnosti právnických osob a podnikajících

fyzických osob v oblasti výroby a služeb, výrobních programech a

výrobních kapacitách, rozsahu zásob surovin, polotovarů a hotových

výrobků, počtech zaměstnanců a jejich kvalifikaci,c) počtech zaměstnanců ve výrobních provozech a počtech osob bydlících

v místech předpokládané evakuace,d) množství, složení a umístění vyráběných, používaných nebo

skladovaných nebezpečných látek,e) množství zadržené vody ve vodních nádržích,f) počtech a typech dopravních, mechanizačních a výrobních prostředků

ve vlastnictví právnických nebo fyzických osob a druzích vyrobené nebo

zachycené přírodní energie,g) uspořádání vnitřních prostorů výrobních objektů, popřípadě jiných

objektů důležitých pro řešení krizových situací, vodovodech,

kanalizacích, produktovodech a energetických sítích,h) stavbách určených k ochraně obyvatelstva při krizových situacích, k

zabezpečení záchranných prací, ke skladování materiálu civilní ochrany

a k ochraně a ukrytí obsluh důležitých provozů,i) výměrách pěstovaných zemědělských plodin a druhu a počtu

zemědělských zvířat chovaných právnickými nebo fyzickými osobami,

pokud tyto údaje jsou nezbytné pro zpracování krizových plánů pro

přípravu a řešení krizových situací.(4) Hasičský záchranný sbor krajea) ukládá obcím, které určí, povinnost rozpracovat vybrané úkoly

krizového plánu kraje,b) poskytuje obcím určeným podle písmena a) na vyžádání podklady

nezbytné pro rozpracování úkolů krizového plánu kraje,c) seznamuje obce, právnické a fyzické osoby s charakterem možného

ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich

provedení,d) koordinuje pro účely krizového řízení sběr dat od územních správních

úřadů,e) vytváří podmínky pro činnost krizového štábu kraje.(5) Za stavu nebezpečí hasičský záchranný sbor krajea) provádí obdobně činnosti uvedené v § 9 odst. 2,b) zabezpečuje varování a vyrozumění,c) organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění

dekontaminace a dalších ochranných opatření.§ 16(1) Policie České republiky13a) zajišťuje připravenost k řešení

krizových situací spojených s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem

na území kraje.(2) Policie České republiky za účelem uvedeným v odstavci 1 je

oprávněna vyžadovat od hasičského záchranného sboru kraje údaje, které

tento shromažďuje podle § 15 odst. 3.".16) Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky

a o změně některých zákonů.24. Díl 5 včetně nadpisu se zrušuje.25. V § 21 odst. 2 písmeno b) zní:"b) rozpracovává úkoly krizového plánu kraje, pokud jde o obec určenou

podle § 15 odst. 4 písm. a); v tomto případě starosta zřizuje

bezpečnostní radu obce (§ 24) a jako svůj pracovní orgán k řešení

krizových situací krizový štáb obce,".26. V § 21 odst. 2 písm. c) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"hasičskému záchrannému sboru kraje" a slovo "okresu" se nahrazuje

slovem "kraje".27. V § 21 odst. 2 písm. d) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"krajskému úřadu".28. V § 21 odst. 2 písm. f) se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy

"krajským úřadem".29. V § 21 se doplňuje odstavec 4, který zní:"(4) Starosta obce odpovídá za připravenost obce k řešení krizových

situací, za údržbu a provoz informačních a komunikačních prostředků a

pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra.".30. V § 23 odst. 1 písm. e) se slova "obce a krizovém plánu okresu"

nahrazují slovem "kraje".31. V § 23 odst. 3 větě první se slova "přednosta okresního úřadu"

nahrazují slovem "hejtman".32. V § 23 odst. 3 větě druhé se slova "přednosta okresního úřadu"

nahrazují slovem "hejtman" a slova "přednosty okresního úřadu" slovem

"hejtmana".33. § 24 včetně nadpisu zní:"§ 24Bezpečnostní rady(1) Bezpečnostní rada kraje a bezpečnostní rada obce určené podle § 15

odst. 4 písm. a) jsou koordinačními orgány pro přípravu na krizové

situace.(2) Předsedou bezpečnostní rady kraje je hejtman, který jmenuje členy

bezpečnostní rady kraje; předsedou bezpečnostní rady obce určené podle

§ 15 odst. 4 písm. a) je starosta příslušné obce, který jmenuje členy

bezpečnostní rady obce.".34. V § 25 písm. b) se za slova "krizových situací" vkládají slova ",

jejich předcházení".35. V § 26 se odstavec 4 zrušuje.36. V § 28 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 21) zní:"(1) Vláda, správní úřady, orgány krajů, ostatní orgány s územní

působností a orgány obcí stanoví, organizují a provádějí opatření

uvedená v tomto zákoně v mezích své působnosti vymezené zvláštními

právními předpisy.^21)21) Například zákon č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon

č. 147/2000 Sb., zákon č. 128/2000 Sb.".37. V § 28 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.38. V § 28 odst. 4 písmeno a) zní:"a) obsah činnosti a složení bezpečnostní rady kraje a obce určené

podle § 15 odst. 4 písm. a) a krizového štábu kraje a obce určené podle

§ 15 odst. 4 písm. a),".39. V § 29 odstavec 2 zní:"(2) V případě, že správní úřad zahrne do krizového plánu konkrétní

právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, je tato povinna

bezplatně poskytnout a aktualizovat požadované podklady uvedené v § 15

odst. 3 a další související údaje. Správní úřady, územní správní úřady

nebo obce mohou uzavřít s právnickými osobami a s podnikajícími

fyzickými osobami smlouvy ke splnění úkolů vyplývajících z krizových

plánů.".40. V § 29 odst. 4 se slova "(§ 17), přednosta okresního úřadu (§ 20)"

zrušují.41. V § 29 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovem "hejtman".42. V § 29 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovem "hejtmana".43. V § 29 odst. 5 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovem "Hejtman".44. V § 31 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovem "hejtman".45. V § 31 odst. 6 se slova "okresní úřad" nahrazují slovem "hejtman".46. V § 33 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 25) znějí:"(1) Správní úřad, orgány krajů a ostatní orgány s územní působností a

orgány obcí, které se podílejí na krizovém řízení, jsou oprávněny v

mezích své působnosti kontrolovat dodržování tohoto zákona a předpisů

vydaných k jeho provedení. Při vykonávání kontrolní činnosti se řídí

základními pravidly stanovenými zvláštním právním předpisem.^25)(2) Kontrolu uvedenou v odstavci 1 vykonává u obce krajský úřad a u

orgánů kraje a ostatních orgánů s územní působností Ministerstvo vnitra

ve spolupráci s příslušným správním úřadem.25) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších

předpisů.".47. V § 39 odst. 1 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajská" a

slovo "okresu" slovem "kraje".48. V § 39 odst. 2 se slova "nebo okresu" zrušují.49. Za § 39 se vkládá nový § 39a, který zní:"§ 39aPůsobnosti stanovené krajskému úřadu nebo hejtmanovi nebo obecnímu

úřadu obce s rozšířenou působností nebo starostovi obce s rozšířenou

působností nebo obecnímu úřadu nebo starostovi podle tohoto zákona jsou

výkonem státní správy v přenesené působnosti.".50. V § 40 odstavec 1 zní:"(1) Vláda vydá nařízení k provedení § 28 odst. 5.".ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍZměna zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně

některých souvisejících zákonůČl.LXIIIZákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně

některých souvisejících zákonů, se mění takto:1. V § 2 odst. 1 se na začátek písmene a) vkládají slova "matriční

úřady, kterými jsou" a slova "(dále jen "matriční úřad")" se zrušují.2. V § 2 odst. 1 písmena b) a c) znějí:"b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností (dále jen "pověřený

úřad"),c) krajské úřady, v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a

Plzni magistráty těchto měst (dále jen "krajský úřad"),".3. V § 2 odst. 1 se doplňuje písmeno d), které zní:"d) ministerstvo.".4. V § 4 se v nadpisu slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Pověřený

úřad".5. V § 4 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Pověřený

úřad".6. V § 4 odst. 1 písm. b) se za slova "do matričních knih" vkládají

slova "matričním úřadům, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu".7. V § 4 odstavec 2 zní:"(2) Pověřený úřad provádí ověřování (§ 28) rodných, oddacích a

úmrtních listů (dále jen "matriční doklad"), vysvědčení o právní

způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o údajích zapsaných v

matriční knize, vydaných matričními úřady, které jsou zařazeny do jeho

správního obvodu.".8. V § 4 odstavec 3 zní:"(3) Pověřený úřad vede a aktualizuje sbírku listin a vede a

aktualizuje druhopisy matričních knih vedených do 31. prosince 1958 pro

matriční úřady zařazené v jeho správním obvodu.".9. V § 4 odst. 4 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Pověřený

úřad", za slova "zaměstnance obce" se vkládají slova ", v hlavním městě

Praze zaměstnance městské části," a za slova "(dále jen "matrikář")" se

vkládají slova ", který je zařazen do jeho správního obvodu,".10. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:"§ 4aKrajský úřad(1) Krajský úřad provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek

listin u pověřených úřadů ve svém správním obvodu, a to nejméně jednou

ročně.(2) Krajský úřad provádí ověřování (§ 28) matričních dokladů,

vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o

údajích zapsaných v matriční knize, vydaných pověřenými úřady, které

jsou zařazeny do jeho správního obvodu.(3) Krajský úřad vede a aktualizuje sbírku listin a vede a aktualizuje

druhopisy matričních knih vedených do 31. prosince 1958 pro pověřené

úřady zařazené v jeho správním obvodu.(4) Krajský úřad provádí zkoušku matrikáře pověřeného úřadu, který je

matričním úřadem.".11. V § 7 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Pověřený

úřad nebo krajský úřad".12. V § 8 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"pověřenému úřadu nebo krajskému úřadu".13. V § 8 odst. 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"pověřenému úřadu nebo krajskému úřadu" a slova "okresního úřadu" se

nahrazují slovy "pověřeného úřadu nebo krajského úřadu".14. V § 8 odst. 4 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy

"Pověřený úřad nebo krajský úřad".15. V § 8 odst. 5 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Pověřený

úřad nebo krajský úřad" a slova "zaměstnance okresního úřadu" se

nahrazují slovy "matrikáře pověřeného úřadu nebo zaměstnance kraje

zařazeného do krajského úřadu".16. V § 9 odst. 1 písm. c) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"pověřeného úřadu nebo krajského úřadu".17. V § 9 odst. 1 písm. d) se za slova "zaměstnancem obce" vkládají

slova ", v hlavním městě Praze zaměstnancem městské části,".18. V § 9 odst. 2 větě první se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy

"pověřeným úřadem nebo krajským úřadem".19. § 12 zní:"§ 12Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření

manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu.".20. V § 23 odst. 3 se v úvodní větě slova "okresního úřadu" nahrazují

slovy "pověřeného úřadu nebo krajského úřadu".21. V § 24 odst. 4 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy

"pověřeným úřadem nebo krajským úřadem".22. V § 28 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený úřad nebo

krajský úřad".23. V § 38 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený

úřad nebo krajský úřad".24. V nadpisu § 52 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"pověřeného úřadu nebo krajského úřadu".25. V § 52 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "pověřeného úřadu

nebo krajského úřadu".26. V § 55 odst. 1 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy

"pověřeným úřadem nebo krajským úřadem".27. V § 55 odst. 2 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy

"pověřeným úřadem nebo krajským úřadem".28. V § 55 odst. 3 větě první a větě druhé se slova "okresní úřad"

nahrazují slovy "pověřený úřad nebo krajský úřad" a ve větě třetí se

slova "pracovníka okresního úřadu" nahrazují slovy "zaměstnance obce

zařazeného do obecního úřadu, nebo zaměstnance kraje zařazeného do

krajského úřadu".29. V § 55 odst. 4 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"pověřeného úřadu nebo krajského úřadu".30. V § 87 odst. 2 se za číslo "8," vkládá číslo "12,".31. V § 90 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "pověřený

úřad nebo krajský úřad".32. V § 90 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"pověřeného úřadu anebo krajského úřadu" a slova "okresní úřad" se

nahrazují slovy "pověřený úřad nebo krajský úřad".33. Za § 95 se vkládá nový § 95a, který zní:"§ 95aPůsobnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou

působností, Magistrátu hlavního města Prahy, úřadu městské části

hlavního města Prahy, magistrátu měst Brna, Ostravy a Plzně, úřadům

městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních

měst nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené

působnosti.".ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁZměna zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních

menšin a o změně některých zákonůČl.LXIVZákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o

změně některých zákonů, se mění takto:1. V § 6 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:"(7) Krajský úřad řídí a koordinuje ve svém správním obvodu plnění

úkolů na úseku státní politiky napomáhající integraci příslušníků

romské komunity do společnosti.(8) Obecní úřad obce s rozšířenou působností ve svém správním obvodu

plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a

integraci příslušníků romské komunity do společnosti.".2. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který zní:"§ 13aPůsobnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s

rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené

působnosti.".ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁZměna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

zákon)Čl.LXVZákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č.

600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č.

38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona 136/1994 Sb., zákona č.

200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č.

94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č.

19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č.

79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č.

15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č.

167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č.

358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č.

27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č.

122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č.

149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č.

247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č.

309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č.

458/2000 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č.

164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č.

477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č.

86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č.

281/2002 Sb. a zákona č. 308/2002 Sb., se mění takto:1. V § 58 odst. 7 větě první se slovo "okresního" nahrazuje slovem

"obecního".2. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 314: Ostatní se u oboru

živnosti "Provozování pohřební služby" ve sloupci 4 slova "okresní

hygienik" nahrazují slovy "krajská hygienická stanice".3. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 314: Ostatní se u oboru

živnosti "Provádění balzamace a konzervace" ve sloupci 4 slova "okresní

hygienik" nahrazují slovy "krajská hygienická stanice".4. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 314: Ostatní se u oboru

živnosti "Provozování krematoria" ve sloupci 4 slova "okresní hygienik"

nahrazují slovy "krajská hygienická stanice".ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁZměna zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadechČl.LXVIZákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění zákona č.

286/1995 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:1. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1), 2), 3) a 4) zní:"§ 1Živnostenské úřadyŽivnostenskými úřady jsoua) obecní živnostenské úřady, kterými jsou odbory obecních úřadů obcí s

rozšířenou působností,^1) a na území hlavního města Prahy živnostenské

odbory úřadů městských částí určených Statutem hlavního města Prahy,^2)b) krajské živnostenské úřady, kterými jsou odbory krajských úřadů,^3)

a na území hlavního města Prahy živnostenský odbor Magistrátu hlavního

města Prahy,^4)c) Živnostenský úřad České republiky.1) § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů.Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a

stanovení obcí s rozšířenou působností.2) § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.3) § 68 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve

znění pozdějších předpisů.4) § 81 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001

Sb.".2. § 2 včetně poznámky pod čarou č. 5) zní:"§ 2Obecní živnostenský úřad(1) Obecní živnostenský úřada) vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o

živnostenském podnikání (živnostenský zákon),b) je dotčeným orgánem státní správy v územním a stavebním řízení,^5)

týká-li se toto řízení koncesovaných živností, živností ohlašovacích

vázaných, živností ohlašovacích řemeslných, živností ohlašovacích

volných a živností provozovaných průmyslovým způsobem,c) provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení

povinností podle živnostenského zákona,d) plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.(2) Obecní živnostenský úřad vede živnostenský rejstřík v působnosti

svého správního obvodu.5) § 126 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.".3. § 3 včetně poznámky pod čarou č. 6) zní:"§ 3Krajský živnostenský úřad(1) Krajský živnostenský úřada) vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči

obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu; obecním

živnostenským úřadům ve svém správním obvodu může nařídit provedení

živnostenské kontroly,b) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských

úřadů^6) ve svém správním obvodu,c) spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými

správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se

provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami,

podnikatelskými svazy a sdruženími,d) je oprávněn vyžadovat od ústředních správních úřadů potřebná

stanoviska a vyjádření,e) vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu,f) plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.(2) Stanoviska a vyjádření podle odstavce 1 písm. d) jsou příslušné

orgány povinny sdělit krajskému živnostenskému úřadu do 15 dnů.6) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění

pozdějších předpisů.".4. § 4 se zrušuje.5. § 5 zní:"§ 5Živnostenský úřad České republiky(1) Živnostenský úřad České republikya) zpracovává koncepce v oblasti živnostenského podnikání,b) vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči

krajským živnostenským úřadům; může nařídit živnostenským úřadům

provedení živnostenské kontroly,c) v zákonem stanovených případech rozhoduje jako správní orgán první

instance,d) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím krajských živnostenských

úřadů,^6)e) vede ústřední evidenci všech podnikatelů, kterým byl vydán průkaz

živnostenského oprávnění,f) spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými

správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se

provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami,

podnikatelskými svazy a sdruženími,g) je oprávněn vyžadovat od ústředních správních úřadů potřebná

stanoviska a vyjádření,h) plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.(2) Stanoviska a vyjádření podle odstavce 1 písm. g) jsou příslušné

orgány povinny sdělit Živnostenskému úřadu České republiky do 15 dnů.".6. V § 6 odst. 1 se slovo "Pracovníci" nahrazuje slovy "Zaměstnanci

obcí, krajů a státu zařazení do".7. V § 6 odst. 2 se slovo "Pracovníci" nahrazuje slovy "Zaměstnanci

obcí, krajů a státu zařazení do".8. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:"(3) Činnosti vykonávané obecními živnostenskými úřady a krajskými

živnostenskými úřady jsou výkonem státní správy v přenesené

působnosti.".9. § 7 zní:"§ 7Do doby zřízení Živnostenského úřadu České republiky vykonává jeho

působnost Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.".ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁZměna zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebiteleČl.LXVIIV § 23 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona

č. 104/1995 Sb., zákona č. 145/2000 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb.,

odstavec 6 zní:"(6) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 8, 9 až 11 a § 14

tohoto zákona v oblasti obchodu a služeb^21) provádějí obecní

živnostenské úřady,^11a) příslušné podle umístění provozovny.".ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁzrušenaČl.LXVIIIzrušenČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁZměna zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění

zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního

vysíláníČl.LXIXV § 7 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění

zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního

vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 231/2001 Sb.

a zákona č. 138/2002 Sb., se v písmenu d) slovo "okresní" nahrazuje

slovem "krajské".ČÁST SEDMDESÁTÁzrušenaČl.LXXzrušenČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍzrušenaČl.LXXIzrušenČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁzrušenaČl.LXXIIzrušenČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍZměna zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvojeČl.LXXIIIZákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, se mění takto:1. V § 2 písm. a) se za slovo "okresů," doplňují slova "správních

obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, správních obvodů obcí s

rozšířenou působností".2. § 12 se zrušuje.3. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který zní:"§ 13aPověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působnostíPověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností

zajišťují dílčí úkoly spojené s procesem podpory regionálního rozvoje,

zejména jsou povinny na žádost ministerstva nebo kraje poskytnout

nezbytnou součinnost při přípravě a realizaci strategie regionálního

rozvoje, státních programů regionálního rozvoje a programů rozvoje

územního obvodu kraje.".ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁZměna zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonůČl.LXXIVZákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve

znění zákona č. 479/2001 Sb., se mění takto:1. V § 3 odst. 2 větě druhé se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"krajskému úřadu" a ve větě třetí se slova "okresního úřadu" nahrazují

slovy "krajského úřadu".2. V § 5 odst. 3 větě první se slova "Okresní hygienik" nahrazují slovy

"Krajská hygienická stanice" a ve větě druhé se slova "okresního

hygienika" nahrazují slovy "krajské hygienické stanice".3. V § 6 odst. 4 větě první se slova "okresního hygienika" nahrazují

slovy "krajské hygienické stanice" a ve větě druhé se slova "Okresní

hygienik" nahrazují slovy "Krajská hygienická stanice".4. V § 9 odst. 2 se slova "okresního hygienika" nahrazují slovy

"krajské hygienické stanice".5. V § 9 odst. 3 se slova "okresní hygienik" nahrazují slovy "krajská

hygienická stanice".6. V § 10 odst. 4 větě první se slova "okresního hygienika" nahrazují

slovy "krajské hygienické stanice" a ve větě druhé se slova "Okresní

hygienik" nahrazují slovy "Krajská hygienická stanice".7. V § 12 odst. 1 se slova "okresní hygienik" nahrazují slovy "krajská

hygienická stanice".8. V § 13 odst. 4 větě první se slova "okresního hygienika" nahrazují

slovy "krajské hygienické stanice" a ve větě druhé se slova "Okresní

hygienik" nahrazují slovy "Krajská hygienická stanice".9. V § 14 odst. 2 písm. b) se slova "okresním hygienikem" nahrazují

slovy "krajskou hygienickou stanicí".10. V § 17 odst. 1 se slova "okresní hygienik" nahrazují slovy "krajská

hygienická stanice".11. V § 18 odst. 3 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují

slovy "krajského úřadu" a ve větě druhé se slova "Okresní úřad"

nahrazují slovy "Krajský úřad" a slova "okresního hygienika" slovy

"krajské hygienické stanice".12. V § 18 odst. 4 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"krajskému úřadu".13. V § 20 písm. e) se slova "okresního hygienika" nahrazují slovy

"krajské hygienické stanice".14. V § 22 odst. 2 se slova "okresního hygienika" nahrazují slovy

"krajské hygienické stanice".15. V § 22 odst. 4 se slova "okresního hygienika" nahrazují slovy

"krajské hygienické stanice".16. V § 22 odst. 5 se slova "okresního hygienika" nahrazují slovy

"krajské hygienické stanice".17. V § 23 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský

úřad".18. V § 24 odst. 1 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují

slovy "krajského úřadu".19. V § 24 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský

úřad".20. V § 28 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský

úřad".21. V § 28 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský

úřad".22. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který zní:"§ 30aPůsobnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem

přenesené působnosti.".ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁZměna zákona č. 449/2001 Sb., o myslivostiČl.LXXVZákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se mění takto:1. V § 35 odst. 2 se slova "popřípadě rozhodnutí o schválení nájmu

honitby" nahrazují slovy "po uzavření smlouvy o nájmu honitby nebo po

nabytí právní moci".2. V § 40 a § 42 odst. 1 se za slova "která není hájena" vkládají slova

"podle § 2 písm. c)".3. V § 45 odst. 1 písm. v) se slovo "lovit" nahrazuje slovem "střílet".4. V § 57 odst. 3 až 5 se slova "pověřené obecní úřady v přenesené

působnosti" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou

působností".5. V § 60 se slova "pověřené obecní úřady v přenesené působnosti"

nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".6. V § 61 odst. 2 se slova "pověřené obecní úřady v přenesené

působnosti" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou

působností".7. V § 69 odst. 6 se slova "pověřené obecní úřady v přenesené

působnosti" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou

působností".ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁzrušenaČl.LXXVIzrušenČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁZměna zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a

jinému zemědělskému majetkuČl.LXXVIIZákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému

zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992

Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., zákona č. 131/1994

Sb., zákona č. 166/1995 Sb., zákona č. 29/1996 Sb., zákona č. 30/1996

Sb. a zákona č. 139/2002 Sb., se mění takto:1. V § 6 odst. 3 věta druhá zní: "Výši nedoplatku přídělové ceny sdělí

krajský úřad.".2. V § 18a odst. 1 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský".3. V § 23 odst. 3 větě druhé se slovo "okresní" nahrazuje slovem

"krajský".4. V § 25 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností" a dále se slova "Magistrátní úřad"

nahrazují slovy "Magistrát".5. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:"§ 25aPůsobnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou

působností, Magistrátu hlavního města Prahy nebo magistrátům měst Brno,

Ostrava a Plzeň podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené

působnosti.".ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁZměna zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky

související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k

půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.Čl.LXXVIIIZákon č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se

zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému

zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., zákona č.

441/1992 Sb., zákona č. 29/1996 Sb., zákona č. 30/1996 Sb. a zákona č.

212/2000 Sb., se mění takto:V § 10 odst. 2 se slovo "okresní" zrušuje.ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁZměna zákona č. 39/1993 Sb., o pokutách a sankcích za nedodržování

zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu

majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému

zemědělskému majetkuČl.LXXIXZákon č. 39/1993 Sb., o pokutách a sankcích za nedodržování zákonů

upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových

křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému

majetku, se mění takto:1. V § 2 odst. 3 větách první a druhé se slova "okresní úřad" nahrazují

slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".2. V § 2 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".3. V § 3 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".4. V § 3 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".5. V § 3 odst. 3 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního

úřadu obce s rozšířenou působností".6. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:"§ 3aPůsobnosti stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle

tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".7. V § 4 odst. 3 se slova "Pozemkového fondu České republiky6)"

nahrazují slovem "obce".8. § 5 se zrušuje.ČÁST OSMDESÁTÁZměna zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých

zákonů (lesní zákon)Čl.LXXXZákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů

(lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb.,

zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 76/2002 Sb., se mění takto:1. V § 19 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 14) a 15) zní:"(3) Na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu může orgán státní

správy lesů z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti

občanů rozhodnout o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa,

nejvýše však na dobu tří měsíců. Totéž lze stanovit nařízením obce^14)

s rozšířenou působností. Stanovenou dobu lze stejným způsobem

prodloužit nejvýše o tři měsíce. Zákazy vstupu do lesa nebo jiná

omezení užívání lesa stanovená zvláštními předpisy anebo podle nich

vyhlášená zůstávají nedotčena. Vstup do lesů, které jsou nezbytné pro

potřeby obrany státu (dále jen "vojenské lesy"), se řídí zvláštními

předpisy.^15)14) § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů.15) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.".2. V § 46 odst. 2 větě první se slova "orgán kraje v přenesené

působnosti" nahrazují slovy "krajský úřad".3. V § 47 odst. 1 písm. a) se slova "okresní úřady" nahrazují slovy

"obecní úřady obcí s rozšířenou působností".4. V § 47 odst. 2 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"obecního úřadu obce s rozšířenou působností a krajského úřadu".5. V § 47 se odstavec 4 zrušuje.6. V nadpise § 48 se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obecní

úřady obcí s rozšířenou působností".7. V § 48 odst. 1 se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obecní

úřady obcí s rozšířenou působností".8. V § 48 odst. 1 písm. d) se za slova "funkcí lesa" vkládají slova "do

výměry 5 ha lesa hospodářského" a slova "nebo ministerstvo" se zrušují.9. V § 48 odst. 1 písm. f) se za slova "funkcí lesa" vkládají slova "do

výměry 1 ha".10. V § 48 odst. 1 písm. g) a i) se na konci doplňují slova "pokud

nepřesahují jejich správní obvod,".11. V § 48 odst. 1 písm. l) se slova "obvod jejich územní působnosti"

nahrazují slovy "jejich správní obvod".12. V § 48 odst. 1 se písmena o) až r) zrušují.Dosavadní písmena s) až y) se označují jako písmena o) až t).13. V § 48 odst. 1 písm. p) se slova "tyto pokuty vybírá a vymáhá"

včetně středníku zrušují.14. V § 48 odst. 1 písm. r) se na konci doplňují slova "pokud

nepřesahují jejich správní obvod,".15. V § 48 odst. 1 písm. s) se na konci doplňují slova "pokud

nepřesahují jejich správní obvod,".16. V § 48 odst. 2 se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obecní

úřady obcí s rozšířenou působností".17. V § 48 odst. 2 se slova "v obvodu své územní působnosti" nahrazují

slovy "ve svém správním obvodu.".18. V § 48 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena c) až g).19. V § 48 odst. 2 písm. e) se za slova "lesní stráž" vkládají slova "s

působností ve svém správním obvodu" a za slova "lesní stráže" se

vkládají slova "s působností ve svém správním obvodu".20. V § 48 odst. 2 písm. f) se slova "v obvodu své územní působnosti"

nahrazují slovy "ve svém správním obvodu" a slova "právnické osobě"

nahrazují slovy "organizační složce státu".21. V § 48 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí

s rozšířenou působností".22. V § 48a odst. 1 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti"

nahrazují slovy "Krajský úřad".23. V § 48a odst. 1 se za dosavadní písmeno b) vkládají nová písmena c)

až n), která znějí:"c) o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace obcí s rozšířenou

působností, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky, pokud není příslušné

ministerstvo,d) o souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny

pozemky určené k plnění funkcí lesa těžbou nevyhrazených nerostů nebo

jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa o výměře 1 ha

a více,e) o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich

využívání pro plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více a o výši poplatků

za odnětí (§ 17 odst. 1),f) o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa (§ 19 odst. 3),

pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností,g) o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných

sportovních akcí v lese (§ 20 odst. 5), pokud přesahují správní obvod

obce s rozšířenou působností,h) schvalují plány a povolují jejich změny (§ 27 odst. 1 a 4), v rámci

schvalování plánů povolují mýtní těžbu v lesních porostech mladších 80

let (§ 33 odst. 4), výjimky ze stanovené velikosti nebo šíře holé seče

(§ 31 odst. 2) a výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění

lesního porostu (§ 31 odst. 6),i) o uložení nebo provedení opatření meliorací a hrazení bystřin v

lesích (§ 35 odst. 1, 2 a 3),j) o uložení opatření odchylných od ustanovení tohoto zákona v zájmu

účelového hospodaření v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení

(§ 36 odst. 1),k) o výši náhrady a subjektu povinném k poskytnutí této náhrady

vlastníkovi lesa z důvodu omezení při hospodaření v lesích ochranných

nebo v lesích zvláštního určení (§ 36 odst. 5),l) o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního

hospodáře (§ 37 odst. 2),m) o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke

zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení

výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod (§ 51 odst.

1), pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností,n) o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí (§ 57),

pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností.".Dosavadní písmena c), d), e), f) a g) se označují jako písmena o), p),

r), s) a t).24. V § 48a odst. 1 se původní písmeno d) zrušuje.Dosavadní písmena r), s) a t) se označují jako písmena p), r) a s).25. V § 48a odst. 1 písm. r) se slova "obvod územní působnosti

okresního úřadu" nahrazují slovy "správní obvod obce s rozšířenou

působností".26. V § 48a odst. 1 písm. s) se slova "tyto pokuty vybírá a vymáhá"

včetně středníku zrušují.27. V § 48a odst. 2 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti"

nahrazují slovy "Krajský úřad".28. V § 49 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmena c), d), e), f) a g) se označují jako písmena b), c),

d), e) a f).29. V § 49 odst. 2 písm. c) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"kraje".30. V § 49 odst. 2 písm. d) se slova "tyto pokuty vybírá a vymáhá"

včetně středníku zrušují.31. V § 49 odst. 3 písm. j) se slova "orgánů krajů" nahrazují slovy

"krajských úřadů".32. V § 49 odst. 3 písm. n) se slova "prvního stupně" zrušují.33. V § 49 se doplňuje odstavec 4, který zní:"(4) V lesích národních parků a jejich ochranných pásmech vykonává

působnost krajského úřadu a ministerstva Ministerstvo životního

prostředí.".34. Za § 58 se vkládá nový § 58a, který zní:"§ 58aPůsobnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s

rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené

působnosti.".35. V § 59 se doplňuje odstavec 13, který zní:"(13) Úřadem příslušným ke zrušení ustanovení lesní stráží, která byla

ustanovena okresním úřadem, je krajský úřad, v jehož správním obvodu

vykonává lesní stráž svou funkci.".ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍZměna zákona č. 91/1996 Sb., o krmivechČl.LXXXIV zákoně č. 91/1996 Sb., o krmivech, v § 20 odstavec 3 včetně poznámky

pod čarou č. 9) zní:"(3) Žadatel přiloží k žádosti souhlas Státní veterinární správy^9)

nebo příslušného orgánu Inspekce životního prostředí s tím, že zkoušené

krmivo, krmná surovina, doplňková látka nebo premix při navrženém

použití neohrozí zdraví lidí, zvířat a životní prostředí.9) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých

souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁzrušenaČl.LXXXIIzrušenČÁST OSMDESÁTÁ TŘETÍzrušenaČl.LXXXIIIzrušenČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁZměna zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých

souvisejících zákonů (veterinární zákon)Čl.LXXXIVZákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých

souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000

Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002

Sb., zákona č. 120/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:1. V § 41 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního

úřadu obce s rozšířenou působností".2. V § 49 odst. 1 písm. e) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".3. V § 76 odst. 3 se slova "Obecně závazná vyhláška" nahrazují slovy

"Právní předpis".4. V § 76 odst. 3 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního

úřadu obce s rozšířenou působností".5. V § 76 odst. 4 se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "obcí s

rozšířenou působností".6. Za § 77a se vkládá nový § 77b, který zní:"§ 77bPůsobnosti stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle

tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁZměna zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně

zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších

předpisůČl.LXXXVZákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č.

368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se

mění takto:1. V § 19 odst. 9 písmeno c) zní:"c) stanoviskem obecního úřadu podle místa sběru, že sběr bylin a plodů

v příslušné oblasti nenarušuje druhovou rozmanitost; působnost

stanovená obecnímu úřadu podle tohoto zákona je výkonem přenesené

působnosti.".2. V § 29 odst. 4 písm. c) se slova "v okrese" nahrazují slovy "v

obci".ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁZměna zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů

(vodní zákon)Čl.LXXXVIZákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní

zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., se mění takto:1. V § 9 odst. 2 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova

"v případě vypouštění odpadních vod se zvlášť nebezpečnými látkami nebo

nebezpečnými látkami podle přílohy č. 1 na dobu delší než 4 roky".2. V § 42 odst. 4 se za slovo "zřizuje" vkládá slovo "ústřední".3. V § 42 odst. 7 větě druhé se slova "příslušný okresní úřad"

nahrazují slovy "příslušná obec, a to z prostředků státu".4. V § 71 odst. 3 písmeno b) zní:"b) povodňové plány správních obvodů obcí s rozšířenou působností,

které zpracovávají obce s rozšířenou působností,".5. V § 73 odst. 2 větě druhé se slovo "okresů" nahrazuje slovy

"povodňové orgány pro správní obvody obcí s rozšířenou působností".6. V § 76 odst. 2 větě první se slovo "okresů" nahrazuje slovy "obcí s

rozšířenou působností".7. V § 77 odst. 2 písmena b) a c) znějí:"b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,c) krajské úřady,".8. V § 77 odst. 3 písm. b) se slovo "okresů" nahrazuje slovy "obcí s

rozšířenou působností".9. V § 78 odst. 2 se slovo "okresu" nahrazuje slovy "obce s rozšířenou

působností".10. V § 78 odst. 3 písm. g) a l) se slovo "okresu" nahrazuje slovy

"obce s rozšířenou působností".11. V § 79 nadpis zní: "Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností".12. V § 79 odstavec 1 zní:"(1) Starosta obce s rozšířenou působností zřizuje povodňovou komisi

obce s rozšířenou působností a je jejím předsedou. Další členy komise

jmenuje ze zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do

obecního úřadu a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou

způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před

povodněmi. Povodňový orgán obce s rozšířenou působností je podřízen

povodňovému orgánu uceleného povodí.".13. V § 79 odst. 2 se slovo "okresů" nahrazuje slovy "obcí s rozšířenou

působností".14. V § 79 odst. 2 písm. a), b) a k) se slovo "okresu" nahrazuje slovy

"správního obvodu obce s rozšířenou působností".15. V § 79 odst. 2 písm. g) se slovo "okresu" nahrazuje slovy "v

správním obvodu obce s rozšířenou působností" a slovo "okresů" se

nahrazuje slovy "obcí s rozšířenou působností".16. V § 80 odst. 2 písm. a) se slovo "okresů" nahrazuje slovy

"správních obvodů obcí s rozšířenou působností".17. V § 80 odst. 2 písm. e), f), g) a i) se slovo "okresů" nahrazuje

slovy "obcí s rozšířenou působností".18. V § 81 odst. 3 písm. c) se slovo "okresů" nahrazuje slovy "obcí s

rozšířenou působností".19. V § 82 písm. a) se slovo "okresů" nahrazuje slovy "správních obvodů

obcí s rozšířenou působností".20. V § 82 písm. c), j) a k) se slovo "okresů" nahrazuje slovy "obcí s

rozšířenou působností".21. V § 83 písm. b) a g) se slovo "okresů" nahrazuje slovy "obcí s

rozšířenou působností".22. V § 83 písm. h) se slova "a okresním povodňovým komisím" nahrazují

slovy "povodňovým komisím a povodňovým komisím obcí s rozšířenou

působností".23. V § 83 písm. l) se slovo "okresu" nahrazuje slovy "obce s

rozšířenou působností".24. V § 84 odst. 1 písm. a) se slovo "okresů" nahrazuje slovy "obcí s

rozšířenou působností".25. V § 84 odst. 1 písm. e), g) a j) se slovo "okresu" nahrazuje slovy

"obce s rozšířenou působností".26. V § 86 odst. 6 se slova "okresní úřady," zrušují.27. V § 87 písmeno b) zní:"b) povodňovou komisí obce s rozšířenou působností hradí obec s

rozšířenou působností,".28. V § 104 odst. 1 větě druhé se slova "okresní hygienik" nahrazují

slovy "krajská hygienická stanice".29. V § 104 odst. 2 písmeno a) zní:"a) obecní úřady,".30. V § 104 odst. 2 písmena c) a d) znějí:"c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,d) krajské úřady,".31. Nadpis § 105 zní: "Obecní úřady a újezdní úřady".32. V § 105 odst. 1 se slova "Obce v přenesené působnosti" nahrazují

slovy "Obecní úřady".33. § 106 včetně nadpisu zní:"§ 106Obecní úřady obcí s rozšířenou působnostíPůsobnost, která podle tohoto zákona přísluší vodoprávním úřadům,

vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností, pokud ji tento

zákon nesvěřuje jiným orgánům.".34. V § 107 nadpis zní: "Krajské úřady".35. V § 107 se slova "orgánů krajů v přenesené působnosti" nahrazují

slovy "krajských úřadů".36. V § 107 písm. c) se slovo "okresu" nahrazuje slovy "správního

obvodu obce s rozšířenou působností" a slova "okresního úřadu" se

nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".37. V § 107 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se

písmena j) až u), která znějí:"j) povolovat vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdrojů

znečištění o velikosti 10 000 ekvivalentních obyvatel nebo více,k) povolovat vypouštění odpadních vod z těžby a zpracování uranových

rud a jaderných elektráren a odpadních vod se zvláště nebezpečnými nebo

nebezpečnými látkami podle přílohy č. 1 do vod povrchových s výjimkou

případů mimo případy pod písmenem j),l) povolovat vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky

podle přílohy č. 1 do kanalizace (§ 16),m) povolovat čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení

jejich znečištění a jejich následné vypouštění do těchto vod, popřípadě

do vod povrchových [§ 8 odst. 1 písm. e)],n) povolovat vzdouvání a akumulaci povrchových vod v nádržích s

celkovým objemem nad 1 000 000 m3 nebo s výškou vzdutí nad 10 m ode dna

základové výpusti,o) stanovovat na návrh správce povodí rozsah záplavových území

významných vodních toků a ukládat jim zpracování takového návrhu,p) rozhodovat v pochybnostech o tom, zda se jedná, nebo nejedná o

povrchové nebo podzemní vody,r) rozhodovat v pochybnostech o tom, zda jde o vodní tok podle § 43

odst. 2, jakož i o tom, že vodním tokem jsou i jiné povrchové vody než

uvedené v odstavci 1,s) vyjadřovat se v případech, kdy jim přísluší vydávat povolení nebo

souhlas,t) povolovat výjimky při použití závadných látek (§ 39 odst. 7),u) povolovat výjimky z požadavku průchodnosti vodního toku pro ryby a

vodní živočichy podle § 15 odst. 6 v případech vodních děl pro účel

chovu ryb, např. průtočné rybníky a vodní nádrže, nebo k ochraně před

škodlivými účinky vod, k zajištění bezpečnosti občanů a jiných

veřejných zájmů, např. omezení eroze, devastace koryt, bystřin apod.".38. V § 110 odst. 4 větě první se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy

"Obecní úřady obcí s rozšířenou působností" a slova "orgány krajů v

přenesené působnosti" se nahrazují slovy "krajské úřady".39. V § 113 větě první se slova "Okresní hygienik" nahrazují slovy

"Krajská hygienická stanice" a ve větě třetí se slova "úředních deskách

místně příslušné obce a příslušného okresního úřadu" nahrazují slovy

"úřední desce obecního úřadu obce s rozšířenou působností a úředních

deskách všech obcí tvořících jeho správní obvod".40. V § 116 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní

úřad obce s rozšířenou působností".41. V § 124 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní

úřad obce s rozšířenou působností".42. V § 124 odst. 2 větě třetí se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností".43. V § 124 odst. 2 se za větu třetí vkládá tato věta: "V takovém

případě Česká inspekce životního prostředí řízení zastaví.".44. V § 124 odst. 4 se věta druhá nahrazuje touto větou: "Pokuty

ukládané obecními úřady obcí s rozšířenou působností jsou příjmem obce

s rozšířenou působností.".45. V § 125 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní

úřad obce s rozšířenou působností".46. V § 126 odst. 3 větě první se za slovy "k dispozici," slova "ode

dne účinnosti tohoto zákona" zrušují a slova "do 6 měsíců" se nahrazují

slovy "do 24 měsíců".47. Za § 126 se vkládá nový § 126a, který zní:"§ 126aPůsobnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou

působností nebo obecnímu úřadu jsou výkonem přenesené působnosti.".48. V § 127 odst. 6 poslední větě se slova "delší než do 31. prosince

2005" nahrazují slovy "delší než do 31. prosince 2010".ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁZměna zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou

potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)Čl.LXXXVIIZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), se mění

takto:1. V § 25 písmena a), b) a c) znějí:"a) obecní úřady,b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,c) krajské úřady,".2. V § 27 odst. 1 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní

úřady obcí s rozšířenou působností".3. V § 27 odstavec 2 zní:"(2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují o povinnostech

veřejné služby podle § 22 ve správním obvodu, ve kterém vykonávají tuto

působnost.".4. V § 32 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Krajský úřad".5. V § 33 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s

rozšířenou působností".6. V § 35 odstavec 1 zní:"(1) Místně příslušným k ukládání pokut podle § 32 je krajský úřad a

podle § 33 obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním

území došlo k protiprávnímu jednání.".7. V § 38 odst. 2 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"obecního úřadu obce s rozšířenou působností".8. Za § 38 se vkládá nový § 38a, který zní:"§ 38aPůsobnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou

působností nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem

přenesené působnosti.".ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁzrušenaČl.LXXXVIIIzrušenČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁZměna zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republikyČl.LXXXIXV § 16 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České

republiky, se slova "přednostové okresních úřadů, primátoři měst, která

vykonávají působnost okresního úřadu, primátoři měst" nahrazují slovy

"hejtmani krajů".ČÁST DEVADESÁTÁZměna zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyČl.XCZákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, se mění

takto:1. V § 2 odstavec 8 zní:"(8) Plánováním obrany státu se rozumí soubor plánovaných opatření,

vzájemně se ovlivňujících, k zajištění svrchovanosti, územní

celistvosti, principů demokracie a právního státu, ochrany života

obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením a ke splnění všech

požadavků na zajišťování obrany státu, zabezpečení mezinárodních

smluvních závazků o společné obraně, včetně podílu ozbrojených sil na

činnostech mezinárodních organizací ve prospěch míru, účasti na

mírových operacích a podílu při záchranných pracích a při plnění

humanitárních úkolů. Plán obrany státu tvoří obranné plánování,

operační plánování, mobilizační plánování, plánování připravenosti

obranného systému státu a plánování příprav k záchranným pracím a k

plnění humanitárních úkolů.".2. V § 3 se slova "obranné plánování" nahrazují slovy "plánování obrany

státu".3. V § 5 odst. 1 písmeno c) zní:"c) řídí plánování obrany státu, stanoví obsahovou náplň jednotlivých

plánů obrany státu a časové etapy pro jejich zpracování,".4. V § 5 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a

doplňuje se písmeno e), které zní:"e) k plnění úkolů při zajišťování obrany státu využívá Ústřední

krizový štáb zřízený podle zvláštního právního předpisu.".5. V § 6 odst. 1 písm. b) se slova "obranného plánování" nahrazují

slovy "plánování obrany státu".6. V § 6 odst. 2 písmeno b) zní:"b) plánují podle rozhodnutí vlády opatření k zajišťování obrany státu

včetně jejich finančního zabezpečení a realizují je,".7. § 7 včetně nadpisu zní:"§ 7Krajské úřadyKrajské úřady k zajišťování obrany státua) vyhodnocují objekty, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného

stavu mohou být napadeny, a navrhují vládě, cestou ministerstva, způsob

jejich ochrany; tato opatření se nevztahují na objekty v působnosti

Kanceláře Poslanecké sněmovny, Kanceláře Senátu, Nejvyššího kontrolního

úřadu, Kanceláře prezidenta republiky, Úřadu vlády České republiky,

ministerstev, Správy státních hmotných rezerv, zpravodajských služeb

České republiky, České národní banky a na objekty, které střeží

ozbrojené síly a ozbrojené bezpečnostní sbory,b) plánují podle rozhodnutí vlády opatření k vytvoření nezbytných

podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní

správy a samosprávy a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil za stavu

ohrožení státu nebo válečného stavu,c) stanovují a realizují opatření k zabezpečení mobilizace ozbrojených

sil podle rozhodnutí ministerstva a plní další nezbytná opatření k

obraně státu,d) řídí evakuaci obyvatel a zabezpečují jejich nezbytné životní

potřeby,e) plní úkoly spojené s prověřením opatření pro zabezpečení obrany

státu podle rozhodnutí ministerstva,f) vedou soubornou evidenci o určených věcných prostředcích a jejich

vlastnících a o fyzických osobách určených za stavu ohrožení státu a za

válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci,g) zabezpečují podle požadavků obcí přípravu občanů k obraně státu.".8. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu a poznámek pod

čarou č. 1) a 2) zní:"§ 7aObecní úřady obcí s rozšířenou působnostíObecní úřady obcí s rozšířenou působností k zajišťování obrany státua) podílejí se, v rozsahu stanoveném krajským úřadem, na vyhodnocování

objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou

být napadeny, a navrhují způsob jejich ochrany,b) plánují, v rozsahu stanoveném krajským úřadem, opatření k vytvoření

nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování

státní správy a samosprávy a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil za

stavu ohrožení státu nebo válečného stavu,c) vedou evidenci o vhodných věcných prostředcích, které lze využít pro

potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za

válečného stavu a v nezbytném rozsahu vedou osobní údaje o jejich

vlastnících,d) vedou evidenci nezbytných osobních údajů o fyzických osobách, které

lze určit pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu

nebo za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci;

zvlášť vedou evidenci osobních údajů zdravotnických pracovnic, v

rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem,^1) pro doplnění

ozbrojených sil za válečného stavu,e) provádějí výběr vhodných věcných prostředků a kontrolu určených

věcných prostředků; výběrem vhodných věcných prostředků mohou vydáním

plné moci pověřit určené pracovníky ústředních správních úřadů, jiných

správních úřadů nebo subjektů hospodářské mobilizace, pokud o věcné

prostředky požádaly, a jejich následnou kontrolou mohou vydáním plné

moci pověřit určené pracovníky ústředních správních úřadů a jiných

správních úřadů,f) rozhodují o určení věcných prostředků pro účely zajišťování obrany

státu podle druhu a množství v souladu s požadavkem vyplývajícím ze

schválených plánů obrany státu; k tomuto účelu provádějí rozpis věcných

prostředků podle druhu a množství na další obce ve svém správním obvodu

stanoveném zvláštním právním předpisem^2) (dále jen "obvod"),g) rozhodují o povolání fyzických osob, které mají trvalý pobyt v

jejich obvodu, v souladu s požadavkem vyplývajícím ze schválených plánů

obrany státu, k pracovním výpomocím a k pracovním povinnostem pro

potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu a za válečného

stavu; koordinují jejich výběr a spolupracují s dalšími obcemi, úřady

práce a dalšími správními úřady,h) podílejí se na evakuaci obyvatel a zabezpečení jejich nezbytných

životních potřeb podle rozhodnutí krajského úřadu,i) plní úkoly spojené s prověřením opatření pro zabezpečení obrany

státu podle rozhodnutí ministerstva,j) podílejí se na organizaci přípravy občanů k obraně státu,k) plní další úkoly a poskytují údaje pro zajišťování obrany státu

podle pokynů ministerstev a jiných správních úřadů,l) ukládají sankce za nesplnění povinnosti,m) provádějí výkon rozhodnutí za podmínek stanovených v § 69 až 72,n) rozhodují o vyvlastnění ve zkráceném řízení za stavu ohrožení státu

nebo za válečného stavu.1) § 7 odst. 1 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o

vojenských správních úřadech (branný zákon).2) Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a

stanovení obcí s rozšířenou působností.".Dosavadní poznámky pod čarou č. 1) až 18) se označují jako poznámky pod

čarou č. 3) až 20), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.9. § 8 zní:"§ 8Obce v přenesené působnostiObce v přenesené působnosti k zajišťování obrany státua) plní úkoly a poskytují údaje pro zabezpečení obrany státu podle

požadavků obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo krajského

úřadu,b) zabezpečují výběr a povolávání fyzických osob k pracovním výpomocím

nebo k pracovním povinnostem pro potřeby zajišťování obrany státu podle

rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností,c) podílejí se na zabezpečení dodání určených věcných prostředků pro

potřeby zajišťování obrany státu podle rozhodnutí obecního úřadu obce s

rozšířenou působností,d) plní úkoly spojené s prověřením opatření pro zabezpečení obrany

státu podle rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností,e) poskytují potřebnou součinnost v případě výcviku ozbrojených sil

mimo území vojenských újezdů; sepisují škody způsobené právnickým a

fyzickým osobám a škody způsobené na majetku obce, došlo-li ke škodě v

přímé souvislosti s výcvikem ozbrojených sil nebo s prověřením opatření

pro zabezpečení obrany státu,f) uplatňují požadavky na přípravu občanů k obraně státu u krajského

úřadu cestou obecního úřadu obce s rozšířenou působností a organizují

jejich přípravu,g) plní úkoly spojené s evakuací obyvatel podle rozhodnutí krajského

úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností a poskytují

potřebnou součinnost při ochraně majetku evakuovaných osob.".10. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu a poznámky pod

čarou č. 2a) zní:"§ 9aVztah ke krizovému řízení(1) Ústřední správní úřady, správní úřady, orgány krajů a orgány obcí

jsou povinny při plnění úkolů zajišťování obrany státu vzájemně

spolupracovat a vyměňovat si v nezbytně nutném rozsahu informace z

informačních systémů, které vedou. Při plnění úkolů zajišťování obrany

státu využívají pracovišť krizového řízení, pracovních a poradních

orgánů zřízených podle zvláštních právních předpisů.^2a) Vzájemnou

spolupráci a výměnu informací koordinuje ministerstvo.(2) Za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťováním

obrany České republiky před vnějším napadením a za válečného stavu

mohou orgány krizového řízení nařizovat také opatření podle zvláštního

právního předpisu, nejsou-li v rozporu s tímto zákonem.(3) Krizové plány zpracované podle zvláštního právního předpisu za

stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťováním obrany

České republiky před vnějším napadením a za válečného stavu tvoří

samostatnou část plánu obrany státu.2a) Například zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně

některých zákonů (krizový zákon).".11. V § 10 písm. a) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"obecního úřadu obce s rozšířenou působností".12. V § 10 písm. b) se slova "pověřených pracovníků okresního úřadu"

nahrazují slovy "pověřených zaměstnanců obce s rozšířenou působností

zařazených do obecního úřadu".13. V § 10 písm. c) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".14. V § 13 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "Ostatní věcné

prostředky se k zajišťování obrany státu použijí v souladu se

schválenými krizovými plány zpracovanými podle zvláštních právních

předpisů.".15. V § 14 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".16. V § 14 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního

úřadu obce s rozšířenou působností".17. V § 14 odst. 3 úvodní větě se slova "Okresním úřadem" nahrazují

slovy "Obecním úřadem obce s rozšířenou působností".18. V § 14 odst. 3 písm. a), b) a c) se slova "okresní úřad" nahrazují

slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".19. V § 14 odst. 4 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují

slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".20. V § 15 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu

obce s rozšířenou působností".21. V § 16 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s

rozšířenou působností".22. V § 18 odst. 1 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují

slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".23. V § 18 odst. 1 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností".24. V § 19 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností".25. V § 20 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".26. V § 20 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují

slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".27. V § 22 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu

obce s rozšířenou působností".28. V § 23 odst. 1, 3, 5 a 6 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností".29. V § 23 odst. 7 se slova "příslušný okresní úřad" nahrazují slovy

"příslušná obec".30. V § 25 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".31. V § 26 se vkládá nový odstavec 1, který zní:"(1) Povolávací příkaz k plnění pracovní povinnosti nebo pracovní

výpomoci lze vydat v souladu se schválenými krizovými plány

zpracovanými podle zvláštních právních předpisů.".Dosavadní odstavce 1 až 5 se označují jako odstavce 2 až 6.32. V § 26 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".33. V § 27 odst. 1 a 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní

úřad obce s rozšířenou působností".34. V § 47 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s

rozšířenou působností".35. V § 48 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s

rozšířenou působností".36. V § 49 odst. 1, 2 a 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností".37. V § 51 odst. 1 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního

úřadu obce s rozšířenou působností".38. V § 51 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".39. V § 52 odst. 4 se slova "okresními úřady" nahrazují slovy "obecními

úřady obcí s rozšířenou působností" a slova "školskými úřady" se

nahrazují slovy "krajskými úřady".40. V § 57 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".41. V § 58 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Rada kraje

nařízením může stanovit sazby a způsob výpočtu maximální výše náhrad za

poskytnutí jednotlivých druhů věcných prostředků použitých v

souvislosti s prověřením podle věty první.".42. V § 63 odst. 2 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní

úřady obcí s rozšířenou působností".43. V § 67 odst. 1 větě první se slova "okresní úřad nebo obec"

nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností", slovo

"jejichž" se nahrazuje slovem "jehož" a ve větě druhé se slova

"státního rozpočtu nebo" zrušují.44. V § 70 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní

úřad obce s rozšířenou působností".45. Za § 73 se vkládají nové § 73a a 73b, které včetně nadpisu znějí:"§ 73aPříslušnost území újezdu ke krajiÚzemí újezdu náleží vždy k území jednoho kraje, a to takto:a) Území Vojenského újezdu Boletice náleží do Jihočeského kraje,b) Území Vojenského újezdu Brdy náleží do Středočeského kraje,c) Území Vojenského újezdu Březina náleží do Jihomoravského kraje,d) Území Vojenského újezdu Hradiště náleží do Karlovarského kraje,e) Území Vojenského újezdu Libavá náleží do Olomouckého kraje.§ 73bPůsobnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou

působností nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem

přenesené působnosti.".ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍZměna zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravěČl.XCIZákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995

Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000

Sb., zákona č. 361/2000 Sb. a zákona č. 175/2002 Sb., se mění takto:1. V § 2 odstavec 20 zní:"(20) Dopravními úřady podle tohoto zákona jsou krajské úřady. Pro

městskou autobusovou dopravu je dopravním úřadem Magistrát hlavního

města Prahy, magistráty statutárních měst a obecní úřady obcí s

rozšířenou působností. Pro taxislužbu je dopravním úřadem v hlavním

městě Praze Magistrát hlavního města Prahy, ve statutárních městech

magistráty těchto měst a obecní úřady obcí s rozšířenou působností.".2. V § 19a odst. 1 větě první se slova "územního obvodu okresu"

nahrazují slovy "území kraje".3. V § 19a odst. 1 věta druhá zní: "Rozsah podílu státu na jejím

zajištění ve veřejném zájmu stanoví podle místních podmínek území kraje

a výše rozpočtových prostředků, které jsou k dispozici, příslušný

kraj.".4. V § 19b odst. 1 písm. a) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovem

"kraje".5. V § 19b odst. 3 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "kraje".6. V § 19c odst. 1 větě první se slova "územního obvodu okresu"

nahrazují slovy "území kraje".7. V § 34 odstavec 1 zní:"(1) Státní odborný dozor v silniční dopravě vykonávají dopravní úřady

a Ministerstvo dopravy a spojů. Dopravní úřady vykonávají ve svém

správním obvodu státní odborný dozor ve všech věcech, které nenáleží

Ministerstvu dopravy a spojů. Ministerstvo dopravy a spojů vykonává

státní odborný dozor v mezinárodní autobusové linkové silniční dopravě

osob a nad financováním dopravní obslužnosti. Při výkonu státního

odborného dozoru dozírají, zda dopravci, odesílatelé nebo řidiči

dodržují podmínky a plní povinnosti stanovené tímto zákonem a zda

provozují dopravu podle uděleného povolení.".8. V § 34 odst. 4 větě druhé se slova "orgánem kraje v přenesené

působnosti a" zrušují.9. V § 34 odst. 4 větě čtvrté se slova ", orgán kraje v přenesené

působnosti" zrušují.10. V § 35 odst. 1 se slova ", orgán kraje v přenesené působnosti"

zrušují.11. Za § 40b se vkládá nový § 40c, který zní:"§ 40cPůsobnosti stanovené krajskému úřadu, Magistrátu hlavního města Prahy,

magistrátům statutárních měst nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou

působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁZměna zákona č. 266/1994 Sb., o dráháchČl.XCIIZákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb.,

zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,

zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soud uveřejněného pod č.

144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění

takto:1. V § 20 odst. 2 se slova "územního obvodu okresu" nahrazují slovy

"území kraje".2. V § 25 odst. 2 písm. a) se slova "územního obvodu okresu" nahrazují

slovy "území kraje".3. V § 38 odst. 1 písm. c) se slova "s okresním úřadem" nahrazují slovy

"s krajem" a slova "okresní úřad je povinen projednat" ve větě za

středníkem se nahrazují slovy "kraj projedná".4. V § 39 odst. 6 v předvětí se slova "jménem státu" zrušují.5. V § 39 odst. 6 písm. a) se slova "okresní úřad" nahrazují slovem

"kraj", slova "územního obvodu okresu" se nahrazují slovy "území kraje"

a slova "příslušným okresním úřadem je okresní úřad" ve větě za

středníkem se nahrazují slovy "příslušným krajem je kraj".6. V § 39 odst. 7 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovem

"kraj".7. V § 39a odst. 2 písm. a) se slova "okresní úřad" nahrazují slovem

"kraj".8. V § 39a odst. 3 se slova "okresních úřadů" nahrazují slovem "krajů".9. V § 39a odst. 4 větě první se slova "okresních úřadů" nahrazují

slovem "krajů".10. V § 39b odst. 1 se slovo "okresu" nahrazuje slovem "kraje".11. V § 39b odst. 2 se slova "územního obvodu okresu" nahrazují slovy

"území kraje".12. V § 39c se slova "územního obvodu okresu" nahrazují slovy "území

kraje".13. V § 39d odst. 1 větě první se slova "územního obvodu okresu"

nahrazují slovy "území kraje".14. V § 40 odst. 2 větě první se slova "Okresní úřady" nahrazují slovem

"Kraje".15. V § 40 odst. 3 se slova "okresními úřady" nahrazují slovem "kraji".16. V § 54 odst. 2 se na konci věty za slova "též obce" vkládají slova

"v přenesené působnosti".17. V § 57 odst. 1 se za slova "Hlavní město Praha vykonává" vkládá

slovo "přenesenou".18. V § 57 odst. 2 se za slova "Ostatní obce vykonávají" vkládá slovo

"přenesenou".ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍZměna zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavběČl.XCIIIZákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č.

358/1999 Sb., zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění

takto:1. V § 36 odst. 2 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "krajské a

obecní úřady" a slovo "územním" se nahrazuje slovem "správním".2. V § 36 odst. 2 se poznámka pod čarou č. 8) zrušuje.ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁZměna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacíchČl.XCIVZákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č.

102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č.

256/2002 Sb. a zákona č. 259/2002 Sb., se mění takto:1. V § 23 odst. 1 se v první a poslední větě slova "obecně závazné

vyhlášce" nahrazují slovem "nařízení".2. V § 23 odst. 3 se slova "obecně závazné vyhlášce" nahrazují slovem

"nařízení".3. V § 23 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 12b) zrušuje.4. V § 27 odst. 6 poslední věta zní: "Vymezení takových úseků silnic

stanoví příslušný kraj nebo obec s rozšířenou působností svým nařízením

a vymezení úseků místních komunikací stanoví příslušná obec svým

nařízením.".5. V § 27 odst. 7 větě druhé se slova "obecně závaznou vyhláškou"

nahrazují slovem "nařízením".6. V § 40 odst. 1 se slova "orgán kraje v přenesené působnosti"

nahrazují slovy "krajský úřad" a slova "okresní úřady" se nahrazují

slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".7. V § 40 odst. 3 návětí zní: "Krajský úřad".8. V § 40 odst. 3 písm. a) se slova "přesahuje územní obvod jednoho

okresu a" zrušují.9. V § 40 odst. 3 písmeno e) zní:"e) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu

obce s rozšířenou působností a proti rozhodnutím obcí.^17)".10. V § 40 odst. 4 v návětí se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy

"Obecní úřady obcí s rozšířenou působností".11. V § 40 odst. 4 se čárka na konci písmena c) nahrazuje tečkou a

písmeno d) se zrušuje.12. V § 40 se doplňuje odstavec 6, který zní:"(6) Jde-li o věc, jež se má uskutečnit v územním obvodu dvou nebo více

silničních správních úřadů, provede řízení a vydá rozhodnutí nejbližší

společně nadřízený správní orgán. Tento orgán může stanovit, že řízení

provede a rozhodnutí vydá některý ze silničních správních úřadů, v

jehož územním obvodu se má věc uskutečnit.".13. V § 41 odst. 1 větě první se slova "a obce" zrušují.14. V § 41 odst. 1 větě druhé se slova "okresními úřady a obcemi"

nahrazují slovy "příslušnými silničními správními úřady".15. Za § 44 se vkládá nový § 44a, který zní:"§ 44aPůsobnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s

rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené

působnosti.".ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁZměna zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné

způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonůČl.XCVZákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti

k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění

zákona č. 478/2001 Sb. a zákona č. 175/2002 Sb., se mění takto:1. V § 2 odst. 1 větě třetí se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností" a ve větě čtvrté slova

"okresní úřad" slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".2. V § 2 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností".3. V § 4 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".4. V § 4 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".5. V § 5 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu

úřadu obce s rozšířenou působností".6. V § 5 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností".7. V § 6 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností".8. V § 6 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".9. V § 7 písm. c) se slova "okresního úřadu nahrazují slovy "obecního

úřadu obce s rozšířenou působností".10. V § 9 odst. 1 písm. d) se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy

"obecním úřadem obce s rozšířenou působností".11. V § 24 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".12. V § 25 větě první se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".13. V § 32 odst. 2 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují

slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé

slova "okresní úřad" slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".14. V § 32 odst. 3 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé slova

"Okresní úřad" slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".15. V § 33 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".16. V § 33 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností" a slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"obce zařazený do obecního úřadu".17. V § 33 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".18. V § 38 odst. 1 a 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".19. V § 39 odst. 4 větě třetí se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "okresního úřadu"

nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".20. V § 51 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".21. V § 51 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".22. V § 52 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu

úřadu obce s rozšířenou působností".23. V § 53 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní

úřady obcí s rozšířenou působností".24. V § 53 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností".25. V § 54 odst. 1 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní

úřady obcí s rozšířenou působností".26. V § 54 odst. 3 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní

úřady obcí s rozšířenou působností".27. V § 56 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s

rozšířenou působností".28. V § 57 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní

úřad obce s rozšířenou působností", v písmenu b) se slova "okresnímu

úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností" a

v písmenu c) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu

obce s rozšířenou působností".29. V § 58 odstavec 4 zní:"(4) Pokuty uložené a vybrané podle tohoto zákona ministerstvem jsou

příjmem státního rozpočtu a pokuty uložené a vybrané obcí jsou příjmem

obce.".30. Za § 59 se vkládá nový § 59a, který zní:"§ 59aPůsobnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s

rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené

působnosti.".ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁZměna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o

změnách některých zákonůČl.XCVIZákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách

některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001

Sb., zákona č. 62/2002 Sb. a zákona č. 311/2002 Sb., se mění takto:1. V § 2 písm. hh) se slova "okresní úřad je okresní úřad" nahrazují

slovy "krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností je

krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností".2. V § 43 odst. 5 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"krajský úřad" a ve větě druhé slovo "okresu" slovem "kraje".3. V § 67 odst. 1 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního

úřadu obce s rozšířenou působností".4. V § 67 odst. 2 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé

slova "okresní úřad" slovy "příslušný obecní úřad obce s rozšířenou

působností".5. V § 77 odst. 1 písmeno a) zní:"a) na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice, místně příslušný

krajský úřad po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu

policie,".6. V § 77 se na konci odstavce 1 tečka vypouští a doplňuje se písmeno

c), které zní:"c) na silnici II. a III. třídy^1) a na místní komunikaci^1) obecní

úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření

příslušného orgánu policie.".7. V § 77 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního

úřadu obce s rozšířenou působností".8. V § 77 odstavec 3 zní:"(3) Užití dopravních značek "Železniční přejezd se závorami",

"Železniční přejezd bez závor", "Návěstní deska", "Tramvaj", "Dej

přednost v jízdě tramvaji!" a užití dopravní značky "Stůj, dej přednost

v jízdě!", má-li být umístěna před železničním přejezdem, stanoví na

silnici I. třídy^1) místně příslušný krajský úřad, na silnici II. a

III. třídy a na místní komunikaci^1) místně příslušný obecní úřad obce

s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného

orgánu policie a po projednání s příslušným drážním úřadem.^11)".9. V § 77 odstavec 4 zní:"(4) Užití dopravních značek "Výstražný kříž pro železniční přejezd

jednokolejný" a "Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný",

světelného signálu "Signál pro zabezpečení železničního přejezdu" a

signálů pro tramvaje stanoví příslušný drážní úřad^11) po projednání s

příslušným krajským úřadem, pokud jde o užití těchto značek na

silnicích I. třídy^1) nebo s místně příslušným obecním úřadem obce s

rozšířenou působností, pokud jde o užití těchto značek na silnici II. a

III. třídy a na místní komunikaci,^1) vždy po předchozím písemném

stanovisku příslušného orgánu policie.".10. V § 79 odst. 1 písm. j) se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy

"obecním úřadem obce s rozšířenou působností".11. V § 79 odst. 5 větě první se slova "okresním úřadem" nahrazují

slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".12. V § 86 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu

obce s rozšířenou působností".13. V § 88 odst. 4 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu

úřadu obce s rozšířenou působností".14. V § 90 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".15. V § 92 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".16. V § 92 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".17. V § 93 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".18. V § 93 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".19. V § 93 odst. 3 větě první se slova "okresnímu úřadu" nahrazují

slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".20. V § 93 odst. 4 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností".21. V § 93 odst. 5 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé slova

"okresní úřad" slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".22. V § 94 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".23. V § 94 odst. 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu

úřadu obce s rozšířenou působností".24. V § 94 odst. 4 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností".25. V § 94 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".26. V § 95 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".27. V § 96 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".28. V § 96 odst. 4 větě druhé se slova "okresnímu úřadu" nahrazují

slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".29. V § 97 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".30. V § 97 odst. 4 větě druhé se slova "okresnímu úřadu" nahrazují

slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".31. V § 98 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".32. V § 98 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního

úřadu obce s rozšířenou působností".33. V § 98 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".34. V § 99 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".35. V § 99 odst. 2 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují

slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".36. V § 99 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".37. V § 100 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní

úřad obce s rozšířenou působností".38. V § 100 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"obecního úřadu obce s rozšířenou působností".39. V § 100 odst. 6 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní

úřad obce s rozšířenou působností".40. V § 100 odst. 9 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností".41. V § 101 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní

úřad obce s rozšířenou působností".42. V § 101 odst. 2 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují

slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".43. V § 101 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní

úřad obce s rozšířenou působností".44. V § 101 odst. 7 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní

úřad obce s rozšířenou působností".45. V § 102 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní

úřad obce s rozšířenou působností".46. V § 102 odst. 2 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují

slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".47. V § 102 odst. 4 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností".48. V § 107 odst. 1 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují

slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností", slova "okresní

úřad" slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a ve větě za

středníkem slova "okresní úřad" slovy "obecní úřad obce s rozšířenou

působností".49. V § 107 odst. 2 se slova "Okresním úřadem" nahrazují slovy "Obecním

úřadem obce s rozšířenou působností" a slova "okresní úřad" slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností".50. V § 108 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".51. V § 108 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní

úřad obce s rozšířenou působností".52. V § 109 odst. 9 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní

úřad obce s rozšířenou působností".53. V § 110 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní

úřad obce s rozšířenou působností".54. V § 110 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní

úřad obce s rozšířenou působností".55. V § 110 odst. 3 větě první se slova "okresním úřadu" nahrazují

slovy "obecním úřadě obce s rozšířenou působností".56. V § 111 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní

úřad obce s rozšířenou působností".57. V § 111 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní

úřad obce s rozšířenou působností".58. V § 111 odst. 6 se slova "na příslušném okresním úřadě" nahrazují

slovy "u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností".59. V § 112 odst. 2 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností".60. V § 113 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".61. V § 113 odst. 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".62. V § 113 odst. 4 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".63. V § 113 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní

úřad obce s rozšířenou působností".64. V § 113 odst. 6 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní

úřad obce s rozšířenou působností".65. V § 113 odst. 7 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní

úřad obce s rozšířenou působností".66. V § 113 odst. 9 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"obecního úřadu obce s rozšířenou působností".67. V § 114 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní

úřad obce s rozšířenou působností".68. V § 114 odst. 2 se slova "okresní úřad" v prvním a osmém řádku

nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova

"okresnímu úřadu" slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".69. V § 114 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní

úřad obce s rozšířenou působností".70. V § 115 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".71. V § 115 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".72. V § 115 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní

úřad obce s rozšířenou působností".73. V § 115 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní

úřad obce s rozšířenou působností".74. V § 115 odst. 6 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní

úřad obce s rozšířenou působností".75. V § 116 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní

úřad obce s rozšířenou působností".76. V § 116 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní

úřad obce s rozšířenou působností".77. V § 116 odst. 4 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností".78. V § 120 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní

úřad obce s rozšířenou působností".79. V § 120 odst. 2 větě první se slova "okresnímu úřadu" nahrazují

slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností" a ve větě třetí

slova "Okresní úřad" slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".80. V § 120 odst. 3 větě druhé se slova "okresnímu úřadu" nahrazují

slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".81. V § 121 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní

úřad obce s rozšířenou působností".82. V § 122 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní

úřad obce s rozšířenou působností".83. V § 124 v nadpise se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy

"krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností".84. § 124 odstavec 1 zní:"(1) Státní správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích vykonává

ministerstvo, které je ústředním orgánem státní správy ve věcech

provozu na pozemních komunikacích, krajský úřad, obecní úřad obce s

rozšířenou působností, Ministerstvo vnitra a policie.".85. V § 124 odst. 2 písm. d) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"krajského úřadu".86. V § 124 odstavec 3 zní:"(3) Krajský úřada) povoluje výjimky podle § 43 odst. 5,b) stanoví po písemném vyjádření příslušného orgánu policie místní a

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici I.

třídy, kromě rychlostní silnice,^1) a užití zařízení pro provozní

informace na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice,^1)c) provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích.".87. V § 124 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:"(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působnostía) pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel podle § 79 odst. 1

písm. j),b) uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a

zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění,c) nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského

oprávnění,d) nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského

oprávnění,e) vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a

vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů,f) vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy

Evropských společenství podle § 116,g) zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem

skutečnosti podle § 107 a oznamuje je orgánu cizího státu, který tento

mezinárodní řidičský průkaz vydal,h) vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů,i) vydává speciální označení vozidel podle § 67 osobám, kterým byly

přiznány mimořádné výhody druhého nebo třetího stupně podle zvláštního

právního předpisu,^36)j) projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na

pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu,^30)k) provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích.(5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností stanoví po písemném

vyjádření příslušného orgánu policie místní a přechodnou úpravu provozu

na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy a na místní

komunikaci^1) a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a

III. třídy a na místní komunikaci.^1)".Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 6 až 8.88. V § 125 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní

úřad obce s rozšířenou působností".89. V § 125 odst. 2 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností".90. V § 125 odst. 3 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy

"Obecní úřad obce s rozšířenou působností".91. V § 125 odst. 5 se slova "státního rozpočtu" nahrazují slovem

"obce".92. V § 126 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"obecního úřadu obce s rozšířenou působností".93. V § 127 odst. 1 se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "krajů a

obcí".94. V § 128 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".95. V § 128 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".96. V § 128 odst. 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".97. Za § 128 se vkládá nový § 128a, který zní:"§ 128aPůsobnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s

rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené

působnosti.".ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁZměna zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti

za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)Čl.XCVIIZákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti

za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění

zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 478/2001 Sb. a zákona č. 175/2002

Sb., se mění takto:1. V § 4 odst. 2 větě první se slova "okresní úřady" nahrazují slovy

"obecní úřady obcí s rozšířenou působností" a ve větě druhé slova

"okresní úřad" slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slovo

"územním" slovem "správním".2. V § 4 odst. 3 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního

úřadu obce s rozšířenou působností".3. V § 4 odst. 8 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností".4. V § 5 odst. 1 se slova "okresními úřady" nahrazují slovy "obecními

úřady obcí s rozšířenou působností".5. V § 5 odst. 3 se slova "okresními úřady" nahrazují slovy "obecními

úřady obcí s rozšířenou působností".6. V § 6 odst. 1 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního

úřadu obce s rozšířenou působností.7. V § 7 odst. 1 se v návětí slova "Okresní úřad" nahrazují slovy

"Obecní úřad obce s rozšířenou působností".8. V § 7 odst. 2 větě první se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".9. V § 7 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".10. V § 7 odst. 4 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním

úřadem obce s rozšířenou působností".11. V § 9 odst. 2 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy

"Obecní úřad obce s rozšířenou působností".12. V § 10 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní

úřad obce s rozšířenou působností".13. V § 11 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s

rozšířenou působností".14. V § 12 odst. 2 písm. c) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"obecního úřadu obce s rozšířenou působností".15. V § 13 odst. 1 se v návětí slova "Okresní úřad" nahrazují slovy

"Obecní úřad obce s rozšířenou působností".16. V § 13 odst. 2 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy

"Obecní úřad obce s rozšířenou působností".17. V § 13 odst. 3 větách první, druhé a třetí se slova "Okresní úřad"

nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".18. V § 13 odst. 4 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností".19. V § 14 odst. 1 se v návětí slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností".20. V § 14 odst. 2 větách první a druhé se slova "okresnímu úřadu"

nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".21. V § 29 odst. 2 větách první a druhé se slova "okresní úřad"

nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností.".22. V § 29 odst. 2 větě druhé se slovo "územním" nahrazuje slovem

"správním".23. V § 31 odst. 1 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností" a ve větě druhé a třetí se

slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou

působností".24. V § 31 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností".25. V § 32 se v návětí slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní

úřad obce s rozšířenou působností".26. V § 33 odst. 1 větách první a druhé se slova "okresní úřad"

nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".27. V § 34 odst. 1 větách první a druhé se slova "okresní úřad"

nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".28. V § 34 odst. 1 větě druhé se slovo "územním" nahrazuje slovem

"správním".29. V § 35 odst. 1 se v návětí slova "Okresní úřad" nahrazují slovy

"Obecní úřad obce s rozšířenou působností".30. V § 35 odst. 2 se v návětí slova "Okresní úřad" nahrazují slovy

"Obecní úřad obce s rozšířenou působností".31. V § 35 odst. 3 se v návětí slova "Okresní úřad" nahrazují slovy

"Obecní úřad obce s rozšířenou působností".32. V § 35 odst. 4 větách první a druhé se slova "okresní úřad"

nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".33. V § 42 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu

obce s rozšířenou působností".34. V § 48 odst. 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu

úřadu obce s rozšířenou působností".35. V § 54 odst. 2 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním

úřadem obce s rozšířenou působností" a slovo "územním" se nahrazuje

slovem "správním".36. V § 54 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "krajským

úřadem".37. V § 56 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".38. V § 57 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".39. V § 58 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".40. V § 59 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".41. V § 63 odst. 3 větě první se slova "okresním úřadem" nahrazují

slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností", ve větě druhé

slova "okresní úřad" slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a

slovo "územním" slovem "správním".42. V § 63 odst. 4 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností".43. V § 64 odst. 1 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu

úřadu obce s rozšířenou působností".44. V § 65 se v návětí slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní

úřad obce s rozšířenou působností".45. V § 66 odst. 1 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností".46. V § 67 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu

úřadu obce s rozšířenou působností".47. V § 68 se v návětí slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní

úřad obce s rozšířenou působností".48. V § 74 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".49. V § 79 odst. 4 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním

úřadem obce s rozšířenou působností".50. V § 80 odst. 1 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "krajské

úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností".51. V § 80 odst. 3 úvodní větě se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy

"Obecní úřad obce s rozšířenou působností".52. V § 81 odst. 1 větě první se slova "a okresní úřady" nahrazují

slovy " Ě, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností";

ve větě druhé se slova "a okresní úřady" nahrazují slovy " Ě, krajské

úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností" a ve větě třetí

slova "okresními úřady" slovy "krajskými úřady nebo obecními úřady obcí

s rozšířenou působností".53. V § 81 odst. 2 se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "krajů a

obcí s rozšířenou působností".54. V § 82 odst. 3 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností".55. V § 83 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy ", obecní

úřad obce s rozšířenou působností".56. V § 83 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností".57. V § 83 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".58. V § 83 odst. 5 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností".59. V § 83 odst. 5 písm. a) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"obecního úřadu obce s rozšířenou působností".60. V § 84 odst. 1 se slova "nebo okresní úřad" nahrazují slovy "nebo

obecní úřad obce s rozšířenou působností".61. V § 84 odst. 2 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním

úřadem obce s rozšířenou působností" a slova "okresní úřad" slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností".62. V § 84 odst. 3 se za slova "Pokuty uložené a vybrané" vkládají

slova "obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona

jsou příjmem obce s rozšířenou působností a pokuty uložené a vybrané

ministerstvem podle tohoto zákona".63. V § 87 větách první a druhé se slova "a okresního úřadu" nahrazují

slovy "a obecního úřadu obce s rozšířenou působností".64. Za § 88 se vkládá nový § 88a, který zní:"§ 88aPůsobnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s

rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené

působnosti.".ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁZměna zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém

geologickém úřaduČl.XCVIIIZákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém

úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákonného opatření

Předsednictva České národní rady č. 369/1992 Sb. a zákona č. 366/2000

Sb., se mění takto:1. V § 6 odst. 3 větě první se slovo "okresnímu" nahrazuje slovem

"krajskému", slova "územní působnosti" se nahrazují slovy "správním

obvodu" a ve větě druhé se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajský".2. V § 14 odst. 2 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajský".3. V § 20 odst. 1 písm. g) se slovo "okresnímu" nahrazuje slovem

"krajskému".4. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:"§ 25aPůsobnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem

přenesené působnosti.".ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁZměna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajinyČl.XCIXZákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného

opatření Předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb., zákona č.

289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/1997 Sb.,

zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb.,

zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 76/2002 Sb.,

se mění takto:1. V § 20 odst. 2 se slova ", okresních úřadů" zrušují.2. V § 71 odst. 3 se slova "Orgány obce" nahrazují slovem "Obce" a

slova "státní správy" se nahrazují slovy "ochrany přírody".3. V § 75 odst. 1 písmena a) až c) znějí:"a) obecní úřady,b) pověřené obecní úřady,c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,".4. V § 75 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:"d) krajské úřady,".Dosavadní písmena d), e) a f) se označují jako písmena e), f) a g).5. § 76 včetně poznámek pod čarou č. 38), 39) a 39a) zní:"§ 76(1) Obecní úřadya) povolují s výjimkou území národních parků kácení dřevin a jsou

oprávněny k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8,

ukládají náhradní výsadbu podle § 9 s výjimkou území národních parků a

vedou přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2,b) vedou přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách

a pěšinách ve svém správním obvodu podle § 63 odst. 1.(2) Pověřené obecní úřady^38)a) vydávají závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných

prvků (§ 4 odst. 2) a registrují významné krajinné prvky,b) vyhlašují památné stromy a jejich ochranná pásma, zajišťují jejich

ochranu, popřípadě ruší jejich ochranu (§ 46),c) podílejí se na vytváření ústředního seznamu ochrany přírody pro svůj

správní obvod (§ 42 a 47),d) vydávají souhlas ke zřizování nebo rušení cest (§ 63 odst. 1).(3) Magistráty statutárních měst^38) vykonávají státní správu v ochraně

přírody v rozsahu svěřeném obecním úřadům, pověřeným obecním úřadům a

obecním úřadům obcí s rozšířenou působností (§ 76 a 77).(4) Na území hlavního města Prahy^39) vykonávají úřady městských

částí^39a) státní správu v ochraně přírody a krajinya) v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu,b) ve věci vydávání souhlasu ke zřizování nebo rušení účelových

komunikací, stezek a pěšin podle § 63 odst. 1,c) ve věci rozhodování o možnosti a podmínkách uvedení do původního

stavu podle § 86 odst. 1 a ukládání povinností provést přiměřená

náhradní opatření podle § 86 odst. 2,d) ve věci ukládání pokut podle § 87 a 88,e) v dalších věcech, které jsou jim svěřeny Statutem hlavního města

Prahy.^39)38) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů.39) Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

předpisů.39a) § 32 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".6. § 77 zní:"§ 77(1) Obce s rozšířenou působností mohou vydávat pro svůj správní obvod

nařízení podle § 5 odst. 1 k omezení nebo zákazu rušivé činnosti.(2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu,

nejde-li o národní park nebo chráněnou krajinnou oblast nebo jejich

ochranné pásmo,a) vymezují a hodnotí místní systém ekologické stability (§ 4 odst. 1),b) vedou výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody (§ 42 a 47) ve

svém správním obvodu,c) mohou vyzvat k prokázání povoleného způsobu nabytí zvláště chráněné

rostliny, zvláště chráněného živočicha nebo rostliny a živočicha

chráněného podle mezinárodních úmluv (§ 54 odst. 1) a vyzvat k

prokázání totožnosti (§ 54 odst. 2),d) ukládají opatření podle § 66,e) vykonávají státní dozor v ochraně přírody a krajiny (§ 85),f) rozhodují o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu podle §

86 odst. 1 a ukládají povinnosti provést přiměřená náhradní opatření

podle § 86 odst. 2,g) ukládají pokuty za přestupky podle § 87 vyjma § 87 odst. 1 písm. g)

a § 87 odst. 3 písm. i), pokud se jedná o jedince druhů chráněných

podle zvláštního právního předpisu,^4a)h) ukládají pokuty za protiprávní jednání podle § 88 vyjma § 88 odst. 1

písm. n) a § 88 odst. 2 písm. k), pokud se jedná o jedince druhů

chráněných podle zvláštního právního předpisu,^4a)i) odebírají nedovoleně držené jedince podle § 89, vyjma jedinců druhů

chráněných podle zvláštního právního předpisu.^4a)(3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností dále ve svém správním

obvodu vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny, není-li

příslušný jiný orgán ochrany přírody (§ 76, 77a, 79, 80) a nejde-li o

území národního parku, chráněné krajinné oblasti nebo jejich ochranného

pásma.".7. Za § 77 se vkládá nový 77a, který zní:"§ 77a(1) Kraje zpracovávají ve spolupráci s ministerstvem prognózy, koncepce

a strategie ochrany přírody ve své územní působnosti, nejde-li o

národní park nebo chráněnou krajinnou oblast, národní přírodní

rezervaci, národní přírodní památku nebo jejich ochranné pásmo.(2) Kraje mohou vydávat nařízení o zřízení přírodního parku a stanovit

omezení využití jeho území (§ 12 odst. 3) a zajišťují péči o ně.(3) Krajské úřady ve svém správním obvodu, nejde-li o území národního

parku nebo chráněné krajinné oblasti nebo jejich ochranného pásma,a) vymezují a hodnotí regionální systém ekologické stability (§ 4 odst.

1),b) vydávají závazné stanovisko ke schválení lesních hospodářských plánů

a lesních hospodářských osnov (§ 4 odst. 3),c) vydávají souhlasy k povolení ke zpřístupňování nebo změně využití

jeskyní (§ 10 odst. 2),d) vyhlašují přírodní rezervace (§ 33) a přírodní památky (§ 36) jejich

ochranná pásma, stanoví jejich bližší ochranné podmínky (§ 33 a 36) a

zajišťují péči o ně,e) rozhodují o omezení výkonu práva myslivosti a rybářství v přírodních

rezervacích (§ 34 odst. 2),f) udělují výjimky (§ 43) ze zákazů v přírodních rezervacích (§ 34

odst. 1),g) vydávají souhlasy k činnostem stanoveným v bližších ochranných

podmínkách přírodních rezervací a přírodních památek (§ 44 odst. 2),h) vydávají předchozí souhlasy k činnostem podle § 37 odst. 2 na území

ochranných pásem přírodních rezervací a přírodních památek,i) schvalují plány péče o přírodní rezervace a přírodní památky (§ 38

odst. 2),j) sjednávají smlouvy o zřízení přírodních rezervací a přírodních

památek včetně jejich ochranných pásem (§ 39),k) vydávají předchozí stanovisko a mohou uložit náhradní ochranné

opatření podle § 50 odst. 3,l) zajišťují záchranné programy ohrožených zvláště chráněných druhů

rostlin a živočichů (§ 52),m) povolují výjimky z ochranných podmínek ohrožených zvláště chráněných

druhů rostlin a živočichů (§ 56),n) mohou vyzvat k prokázání povoleného způsobu nabytí zvláště chráněné

rostliny, zvláště chráněného živočicha nebo rostliny a živočicha

chráněného podle mezinárodních úmluv včetně druhů rostlin a živočichů

chráněných zvláštním právním předpisem^4a) (§ 54 odst. 1) a vyzvat k

prokázání totožnosti (§ 54 odst. 2),o) vedou výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody pro svůj správní

obvod (§ 42 a 47),p) podávají návrhy na vyvlastnění (§ 60 odst. 2) a mohou převést právo

hospodaření k nemovitosti (§ 60 odst. 3),q) ukládají opatření podle § 66,r) ukládají pokuty podle § 87 odst. 1 písm. g), § 87 odst. 3 písm. i),

§ 88 odst. 1 písm. n) a § 88 odst. 2 písm. k), pokud se jedná o jedince

druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu,^4a)s) odebírají podle § 89 nedovoleně držené jedince druhů chráněných

podle zvláštního právního předpisu,^4a)t) vykonávají státní dozor v ochraně přírody a krajiny (§ 85),u) spolupracují s ostatními správními úřady a orgány na zajišťování

ekologické výchovy a vzdělání,v) jsou odvolacími orgány proti rozhodnutím vydaným obecním úřadem,

pověřeným obecním úřadem nebo obecním úřadem obce s rozšířenou

působností.(4) Zahájí-li řízení v téže věci (§ 66) tentýž den obecní úřad obce s

rozšířenou působností a krajský úřad, provede řízení obecní úřad obce s

rozšířenou působností. Krajský úřad v takovémto případě řízení

zastaví.".8. V § 79 odst. 3 písm. e) se za slova "kriticky ohrožených" vkládají

slova "a silně ohrožených".9. V § 79 odst. 3 písm. g) se slova "(§ 44)" nahrazují slovy "(§ 30,

31, § 37 odst. 2 a § 44 odst. 2) a výjimky z ochranných podmínek v

těchto územích (§ 43)" a slova "okresní úřad či" se zrušují.10. V § 79 odst. 3 se za písmeno m) vkládá písmeno n), které zní:"n) vydává předchozí stanovisko ke způsobu běžného obhospodařování (§

49 odst. 4),".Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno o).11. § 79a se zrušuje.12. V § 80 odstavec 1 zní:"(1) Česká inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce") dozírá,

jak jsou orgány veřejné správy vyjma ústředních orgánů, právnickými a

fyzickými osobami dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí

týkající se ochrany přírody a krajiny. Inspekce zjišťuje a eviduje

případy ohrožení a poškození přírody a krajiny, jejich příčiny a osoby

odpovědné za jejich vznik nebo trvání. Inspekce je oprávněna vyžadovat

prokazování původu a totožnosti podle § 54, ukládat opatření podle §

66, rozhodovat o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu podle

§ 86 odst. 1, ukládat povinnost provést přiměřená náhradní opatření

podle § 86 odst. 2 a odebírat nedovoleně držené jedince podle § 89.".13. V § 80 odst. 3 větě druhé se slova "pověřený obecní úřad, okresní

úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností,

krajský úřad", ve větě třetí se slova "zahájí pověřený obecní úřad,

okresní úřad" nahrazují slovy "zahájí obecní úřad obce s rozšířenou

působností, krajský úřad" a slova "pokuty pověřený obecní úřad, okresní

úřad" se nahrazují slovy "pokuty obecní úřad obce s rozšířenou

působností, krajský úřad" a ve větě čtvrté se slova "pověřený obecní

úřad, okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou

působností, krajský úřad".14. V § 81 odst. 1 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajské" a za

slovo "správy" se vkládají slova "(dále jen "ustanovující úřady")".15. V § 81 odst. 2 se slova "okresní úřad nebo správa" nahrazují slovy

"ustanovující úřad".16. V § 81 odst. 4 větě první se slova "vydají okresní úřad a správa"

nahrazují slovy "vydá ustanovující úřad" a ve větě třetí se slova

"Okresní úřad a správy vedou" nahrazují slovy "Ustanovující úřad vede".17. V § 81 odst. 5 se slova "okresnímu úřadu nebo správě" nahrazují

slovy "ustanovujícímu úřadu".18. V § 85 odst. 1 se slovo "Okresní" nahrazuje slovem "Krajské".19. V § 85 odst. 2 se slova "kraje, okresní" nahrazují slovem

"krajské".20. V § 87 odst. 5 se za slova "obecním úřadem" vkládají slova ",

obecním úřadem obce s rozšířenou působností" a slovo "okresním" se

nahrazuje slovem "krajským", slovo "orgánu" se nahrazuje slovy "obce

nebo kraje" a za slovo "uložil" se doplňují slova "v prvním stupni".21. V § 88 odst. 7 se za slova "obecním úřadem" vkládají slova ",

obecním úřadem obce s rozšířenou působností" a slovo "okresním" se

nahrazuje slovem "krajským", slovo "orgánu" se nahrazuje slovy "obce

nebo kraje" a za slovo "uložil" se doplňují slova "v prvním stupni".22. V § 90 odst. 11 se za slovo "úřadem" vkládají slova ", krajským

úřadem".23. Za § 90 se vkládá nový § 90a, který zní:"§ 90aPůsobnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou

působností, pověřenému obecnímu úřadu, obecnímu úřadu, magistrátům

statutárních měst nebo úřadům městských částí hlavního města Prahy

podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".ČÁST STÁZměna zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fonduČl.CZákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění

zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a

zákona č. 76/2002 Sb., se mění takto:1. V § 13 odstavec 1 zní:"(1) Orgány ochrany zemědělského půdního fondu jsou pověřené obecní

úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, správy

národních parků a Ministerstvo životního prostředí.".2. V § 14 úvodní větě se slova "obvodní úřady" nahrazují slovy "úřady

městských částí Praha 1 až 10".3. V § 14 se písmena a), d) a e) zrušují.Dosavadní písmena b), c), f) a g) se označují jako písmena a) až d).4. V § 15 úvodní věta zní: "Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a

na území hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy".5. V § 15 písmena d) až h) znějí:"d) udělují podle § 5 odst. 2 souhlas k návrhům regulačních plánů a k

návrhům územně plánovacích podkladů, které vycházejí ze schválených

územních plánů obce,e) udělují podle § 7 odst. 3 souhlas k návrhům tras nadzemních a

podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich

součástí, pokud trasa nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou

působností,f) udělují podle § 9 odst. 6 souhlas k odnětí půdy ze zemědělského

půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně

neobdělávaná (§ 1 odst. 2) o výměře do 1 ha; přitom stanoví podmínky k

zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, schvalují plán

rekultivace, popřípadě stanoví zvláštní režim jeho provádění a vymezí,

zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze

zemědělského půdního fondu,g) usměrňují a sjednocují výkon státní správy na úseku ochrany

zemědělského půdního fondu, který zajišťují pověřené obecní úřady na

území svého správního obvodu, dozírají, jak tyto orgány ochrany

zemědělského půdního fondu plní své úkoly, provádějí kontrolní činnost

a dávají jim podněty k tomu, aby uplatnily ve své působnosti opatření k

odstranění zjištěných závad,h) rozhodují podle § 1 odst. 4 v pochybnostech o tom, že jde o součásti

zemědělského půdního fondu,".6. ^§ 17 zní:"§ 17Ministerstvo životního prostředía) uděluje podle § 5 odst. 2 souhlas k návrhům územních plánů obcí, ve

kterých je sídlo kraje, k návrhům územně plánovacích podkladů velkých

územních celků, k návrhům územních plánů velkých územních celků a k

návrhům územně plánovacích podkladů a návrhu územního plánu, který řeší

celé území hlavního města Prahy,b) uděluje podle § 6 odst. 2 souhlas k návrhům na stanovení dobývacích

prostorů, je-li navrhovaným řešením dotčen zemědělský půdní fond o

výměře nad 20 ha,c) uděluje podle § 7 odst. 3 souhlas k návrhům tras nadzemních a

podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních

cest a jejich součástí, které se nacházejí na území dvou a více krajů,d) uděluje podle § 9 odst. 6 souhlas k odnětí půdy ze zemědělského

půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně

neobdělávaná o výměře nad 10 ha, přitom stanoví podmínky k zajištění

ochrany zemědělského půdního fondu, schvaluje plán rekultivace,

popřípadě stanoví zvláštní režim jeho provádění a vymezí, zda a v jaké

výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního

fondu,e) řídí výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu

a dozírá, jak orgány ochrany zemědělského půdního fondu nižšího stupně

na tomto úseku plní své úkoly,f) vypracovává koncepci ochrany zemědělského půdního fondu jako složky

životního prostředí a zajišťuje přípravu obecně závazných právních

předpisů,g) vypracovává výklady k ustanovením obecně závazných právních předpisů

o ochraně zemědělského půdního fondu,h) provádí kontrolní činnost a dává orgánům ochrany zemědělského

půdního fondu podněty k tomu, aby uplatnily ve své působnosti opatření

k odstranění zjištěných závad.".7. § 17a zní:"§ 17aKrajský úřad a na území hlavního města Prahy Magistrát hlavního města

Prahya) uděluje podle § 5 odst. 2 souhlas k návrhům územních plánů obcí s

výjimkou územních plánů obcí, ve kterých je sídlo kraje, k návrhům

regulačních plánů a k návrhům územně plánovacích podkladů, nejde-li o

případy v působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností [§ 15

písm. d)] nebo Ministerstva životního prostředí [§ 17 písm. a)],b) uděluje podle § 6 odst. 2 souhlas k návrhům na stanovení dobývacích

prostorů, je-li navrhovaným řešením dotčen zemědělský půdní fond o

výměře do 20 ha,c) uděluje podle § 7 odst. 3 souhlas k návrhům tras nadzemních a

podzemních vedení a jejich součástí, přesahuje-li trasa území, v němž

vykonává působnost obecní úřad obce s rozšířenou působností, a nejde-li

o případ uvedený v § 17 písm. c),d) uděluje podle § 7 odst. 3 souhlas k návrhům celostátních drah a

jejich součástí, které nepřesahují území příslušného kraje, a k návrhům

pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, které nepřesahují

území příslušného kraje a přesahují správní obvod obce s rozšířenou

působností,e) uděluje podle § 9 odst. 6 souhlas k odnětí půdy ze zemědělského

půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně

neobdělávaná (§ 1 odst. 2) o výměře od 1 do 10 ha; přitom stanoví

podmínky k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, schvaluje plán

rekultivace, popřípadě stanoví zvláštní režim jeho provádění a vymezí,

zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze

zemědělského půdního fondu,f) usměrňuje a sjednocuje výkon státní správy na úseku ochrany

zemědělského půdního fondu, který zajišťují obecní úřady obcí s

rozšířenou působností na území příslušného kraje, dozírá, jak tyto

orgány ochrany zemědělského půdního fondu plní své úkoly, provádí

kontrolní činnost a dává jim podněty k tomu, aby uplatnily ve své

působnosti opatření k odstranění zjištěných závad.".8. V § 18 odstavce 1 a 2 znějí:"(1) Návrh na zahájení řízení podle zákona podávají právnické a fyzické

osoby vždy u pověřeného obecního úřadu, v jehož správním obvodu leží

největší část zemědělského půdního fondu, který má být příslušným

návrhem dotčen. Tento orgán ochrany zemědělského půdního fondu návrh

posoudí, a není-li příslušný k jeho vyřízení, postoupí ho se svým

stanoviskem obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Obdobně

postupuje obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad,

je-li k vyřízení návrhu příslušný vyšší orgán ochrany zemědělského

půdního fondu.(2) Leží-li zemědělský půdní fond dotčený podaným návrhem ve správním

obvodu dvou nebo více orgánů ochrany zemědělského půdního fondu jednoho

stupně, je k řízení ve věci příslušný ten orgán ochrany zemědělského

půdního fondu, v jehož správním obvodu leží největší část dotčených

pozemků a pokud k tomu má působnost podle § 14, 15 a 17a.".9. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který zní:"§ 18aPůsobnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou

působností, pověřenému obecnímu úřadu, Magistrátu hlavního města Prahy

nebo úřadu městské části hlavního města Prahy podle tohoto zákona jsou

výkonem přenesené působnosti.".ČÁST STO PRVNÍZměna zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených

druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších

opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č.

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisůČl.CIZákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů

volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších

opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č.

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších

předpisů, se mění takto:1. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova "okresní úřady" nahrazují slovy

"krajské úřady".2. V § 4 odst. 2 se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Krajské

úřady".3. V § 4 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský

úřad".4. V § 4 odst. 3 se za větu první vkládá nová věta, která zní: "V tomto

případě správa nebo inspekce řízení zastaví.".5. V § 4 odst. 3 větě druhé se slova "okresními úřady" nahrazují slovy

"krajskými úřady".6. V § 19 odst. 3 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského

úřadu".7. V § 22 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský

úřad".8. V § 23 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský

úřad" a slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "krajskému úřadu".9. V § 24 odst. 1 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "krajské

úřady".10. V § 25 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský

úřad".11. V § 26 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský

úřad".12. V § 26 odst. 4 se za větu druhou vkládá nová věta, která zní:

"Pokuty vybrané a uložené podle tohoto zákona krajským úřadem jsou

příjmem kraje.".13. V § 27 odst. 1 a 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský

úřad".14. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který zní:"§ 29aPůsobnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem

přenesené působnosti.".ČÁST STO DRUHÁzrušenaČl.CIIzrušenČÁST STO TŘETÍZměna zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České

Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a

krajiny, ve znění pozdějších předpisůČl.CIIIV § 1 odst. 2 zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park

České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a

krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.,

se slova "okresních úřadech a" zrušují.ČÁST STO ČTVRTÁzrušenaČl.CIVzrušenČÁST STO PÁTÁZměna zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených

vybranými zvláště chráněnými živočichyČl.CVZákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými

zvláště chráněnými živočichy, ve znění zákona č. 476/2001 Sb., se mění

takto:1. V § 8 odst. 2 se slova "okresní úřad9) příslušný podle místa, kde ke

škodě došlo" nahrazují slovy "krajský úřad příslušný podle místa, kde

ke škodě došlo".Poznámka pod čarou č. 9) se zrušuje.2. V § 10 odst. 5 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "krajské

úřady".3. V § 10 se doplňuje odstavec 7, který zní:"(7) Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo Magistrátu hlavního

města Prahy podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".ČÁST STO ŠESTÁZměna zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

zákonůČl.CVIZákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č.

275/2002 Sb., se mění takto:1. V § 3 odst. 3 se slova "§ 79 odst. 1 písm. a)" nahrazují slovy "§ 78

odst. 2 písm. h)".2. V § 5 odst. 2 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"obecního úřadu obce s rozšířenou působností".3. V § 5 odst. 3 písm. c) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"obecního úřadu obce s rozšířenou působností".4. V § 9 odst. 1 větě čtvrté se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"krajskému úřadu".5. V § 9 odst. 3 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"krajský úřad".6. V § 9 odst. 4 větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"krajský úřad".7. V § 12 odst. 5 větě druhé se slova "orgánu kraje v přenesené

působnosti" nahrazují slovy "krajského úřadu".8. V § 12 odst. 5 větě třetí se slova "Orgán kraje v přenesené

působností" nahrazují slovy "Krajský úřad".9. V § 12 odst. 6 větě poslední se slova "orgánu kraje v přenesené

působnosti" nahrazují slovy "krajského úřadu".10. V § 14 odst. 1 větě první se slova "orgánu kraje, vydaného v

přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajského úřadu".11. V § 14 odst. 1 větě poslední se slova "orgán kraje" nahrazují slovy

"krajský úřad".12. V § 14 odst. 3 se slova "orgán kraje v přenesené působnosti"

nahrazují slovy "krajský úřad".13. V § 16 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"krajského úřadu".14. V § 16 odstavec 3 zní:"(3) S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě

souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s

navazujícími změnami v kompetencích.".15. V § 18 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"krajského úřadu".16. V § 19 odst. 1 písm. h) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".17. V § 20 písm. f) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"obecního úřadu obce s rozšířenou působností", slova "okresní úřad" se

nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova

"okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou

působností".18. V § 20 písm. i) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".19. V § 34 odst. 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"krajskému úřadu".20. V § 39 odst. 2 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu

úřadu obce s rozšířenou působností".21. V § 39 odst. 3 až 5 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".22. V § 39 odst. 6 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad

obce s rozšířenou působností".23. V § 39 odst. 9 větě první se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy

"Obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "orgán kraje v

přenesené působnosti" se nahrazují slovy "krajský úřad".24. V § 39 odst. 9 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova "orgán kraje v

přenesené působnosti" se nahrazují slovy "krajský úřad".25. V § 40 odst. 2 písm. b) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".26. V § 40 odst. 2 písm. c) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností".27. V § 40 odst. 3 se slova "okresním úřadům" nahrazují slovy "obecním

úřadům obcí s rozšířenou působností".28. V § 46 odst. 2 větě poslední se slova "orgán kraje v přenesené

působnosti" nahrazují slovy "krajský úřad".29. V § 50 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"krajského úřadu".30. V § 51 odst. 1 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují

slovy "krajského úřadu" a ve větě druhé se slova "okresní úřad"

nahrazují slovy "krajský úřad".31. V § 52 se slova "orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují

slovy "krajský úřad".32. V § 66 odst. 1 se slova "orgán obce v přenesené působnosti"

nahrazují slovy "obecní úřad".33. V § 66 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad

obce s rozšířenou působností".34. V § 68 odst. 1 větě druhé se slova "okresním úřadem" nahrazují

slovy "obecním úřadem obce s rozšířenou působností".35. V § 68 odst. 1 větě třetí se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností".36. V § 68 odst. 2 větě druhé se slova "okresního úřadu" nahrazují

slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností" a slova "orgán

kraje v přenesené působnosti" se nahrazují slovy "krajský úřad".37. V § 68 odst. 2 se věta poslední zrušuje.38. V § 68 odst. 4 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "obecním

úřadem obce s rozšířenou působností" a slova "státního rozpočtu" se

nahrazují slovy "rozpočtu obce, na jejímž katastrálním území došlo k

porušení povinnosti".39. V § 68 se odstavec 5 zrušuje.Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.40. V § 69 se slova "Orgán obce v přenesené působnosti" nahrazují slovy

"Obecní úřad".41. V § 70 odst. 1 se slova "orgánem obce v přenesené působnosti"

nahrazují slovy "obecním úřadem".42. V § 71 písmena g) a h) znějí:"g) krajské úřady,h) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,".43. V § 72 odst. 1 písm. p) se slova "orgánu kraje v přenesené

působnosti" nahrazují slovy "krajského úřadu".44. V § 76 odst. 1 písm. f) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"krajskému úřadu".45. V § 76 odst. 3 se slova "okresními úřady" nahrazují slovy "obecními

úřady".46. V § 77 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský

úřad" a za slovo "jehož" se vkládá slovo "správním".47. V § 78 odst. 1 se slova "Kraj v samostatné působnosti" nahrazují

slovem "Kraj".48. V § 78 odst. 2 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti"

nahrazují slovy "Krajský úřad".49. V § 78 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova "a zda

pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných

vlastností odpadů,".50. V § 78 odst. 2 písm. g) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy

"obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností".51. V § 78 na konci odstavce 2 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se

písmena h) až m), která znějí:"h) rozhoduje v pochybnostech, zda se movitá věc příslušející do

některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu

považuje za odpad, a to na návrh vlastníka této movité věci nebo

správního úřadu, který provádí řízení, v němž se tato otázka vyskytla,

nebo který rozhodnutí o této otázce potřebuje ke své další činnosti,i) uděluje souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem podle § 16 odst. 3

v množství větším než sto tun nebezpečného odpadu za rok,j) uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování

nebo soustřeďování odpadů; udělení souhlasu může vázat na podmínky,k) uděluje souhlas k dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání z

prostředků finanční rezervy podle § 50 odst. 2 a § 51 odst. 1; udělení

souhlasu může vázat na podmínky,l) může zakázat provoz zařízení k odstraňování odpadů, nesplňuje-li

provozovatel tohoto zařízení podmínky stanovené zvláštními právními

předpisy pro nakládání s odpady a mohlo-li by v důsledku toho dojít k

závažné ekologické újmě,m) může pozastavit platnost osvědčení o vyloučení nebezpečných

vlastností odpadů vydaného pověřenou osobou nebo ho odejmout podle § 9

odst. 3 a 4.".52. V § 78 odst. 3 se slova "písm. a) a c)" zrušují a slova "orgán

kraje v přenesené působnosti" se nahrazují slovy "krajský úřad".53. V § 78 odst. 4 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti"

nahrazují slovy "Krajský úřad.54. V § 78 odst. 5 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti"

nahrazují slovy "Krajský úřad" a slova "orgánu kraje v přenesené

působnosti" se nahrazují slovy "krajskému úřadu".55. V § 78 odst. 6 se slova "orgán kraje v přenesené působnosti"

nahrazují slovy "krajský úřad" a za slovo "činnost" se vkládají slova "

Ě, nebo se nachází věc".56. V § 78 odst. 7 se slova "orgánu kraje" nahrazují slovy "krajského

úřadu".57. V § 79 nadpis zní: "Obecní úřady obcí s rozšířenou působností".58. V § 79 odst. 1 úvodní větě se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy

"Obecní úřad obce s rozšířenou působností".59. V § 79 odst. 1 se písmena a), d), e), l) až n) zrušují.Dosavadní písmena b), c), f) až k) se označují jako písmena a) až g) a

na konci písmene g) se čárka nahrazuje tečkou.60. V § 79 odst. 1 písmeno b) zní:"b) uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst.

3, nejde-li o případ podle § 78 odst. 2 písm. i); udělení souhlasu může

vázat na podmínky,".61. V § 79 odst. 1 nově označeném písmenu f) se slova "okresní úřad"

nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností" a slova

"okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou

působností".62. V § 79 se odstavce 2 a 3 zrušují.Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 2 až 6.63. V § 79 v nově označeném odstavci 2 se slova "okresní úřad"

nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".64. V § 79 v nově označeném odstavci 3 se slova "Okresní úřad"

nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".65. V § 79 v nově označeném odstavci 5 se slova "okresní úřad"

nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".66. V § 79 v nově označeném odstavci 8 se slova "okresního úřadu"

nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností" a

poznámka pod čarou č. 49) včetně odkazu na poznámku pod čarou se

zrušuje.67. V § 80 nadpis zní: "Obecní úřad".68. V § 80 věta úvodní zní: "Obecní úřad".69. Za § 81 se vkládá nový § 81a, který zní:"§ 81aPůsobnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou

působností nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem

přenesené působnosti.".ČÁST STO SEDMÁZměna zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické služběČl.CVIIV zákoně č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona

č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona

č. 411/2000 Sb. a zákona č. 202/2002 Sb., v § 25 odstavec 2 zní:"(2) Přestupek projedná obecní úřad obce s rozšířenou působností místně

příslušný podle místa pravidelného pracoviště pracovníka orgánu

vykonávajícího státní statistickou službu, v ostatních případech podle

místa trvalého pobytu osoby, která povinnost mlčenlivosti porušila.

Působnost stanovená obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle

tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.".ČÁST STO OSMÁZměna zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství

(horní zákon)Čl.CVIIIZákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní

zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona

č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona

č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb. a zákona č. 61/2002 Sb., se

mění takto:1. V § 33 odst. 2 větě první se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy

"krajskému úřadu" a ve větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují

slovy "krajský úřad".2. V § 33 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský

úřad" a slova "okresního úřadu" se nahrazují slovy "krajského úřadu".3. Za § 41 se vkládá nový § 41a, který zní:"§ 41aPůsobnost stanovená krajskému úřadu podle tohoto zákona je výkonem

přenesené působnosti.".ČÁST STO DEVÁTÁZměna zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o

státní báňské správěČl.CIXZákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní

báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb.,

zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb.,

zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb. a zákona č. 206/2002

Sb., se mění takto:1. V § 16 odst. 4 poslední větě se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"krajský úřad" a slovo "územním" se nahrazuje slovem "správním".2. V § 16 odst. 4 se za poslední větu doplňuje věta, která zní:

"Působnost stanovená krajskému úřadu podle tohoto zákona je výkonem

přenesené působnosti.".ČÁST STO DESÁTÁZměna zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové

stavy a o změně některých souvisejících zákonůČl.CXZákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o

změně některých souvisejících zákonů, se mění takto:1. V § 2 odst. 1 písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 6) zní:"h) správním úřadem ústřední správní úřad, krajský úřad, obecní úřad s

rozšířenou působností a příslušný orgán obce, které krajský úřad podle

zvláštního právního předpisu^6) uložil povinnost rozpracovat vybrané

úkoly krizového plánu kraje (dále jen "určená obec"), a správní úřad

podřízený ústřednímu správnímu úřadu, který má působnost v rámci

územního obvodu kraje nebo územního obvodu obce s rozšířenou

působností,6) § 21 odst. 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb.".2. V § 7 písmeno b) zní:"b) zabezpečuje nezbytnou dodávku k uspokojení základních životních

potřeb obyvatel kraje,".3. § 8 včetně nadpisu zní:"§ 8Obecní úřad obce s rozšířenou působností a určená obecObecní úřad obce s rozšířenou působností a určená obec v systému

hospodářských opatření pro krizové stavy připravují a vyhlašují

regulační opatření a plní úkoly uložené jim krajským úřadem k zajištění

nezbytných dodávek.".4. § 9 se včetně nadpisu zrušuje.5. V § 10 odstavec 2 zní:"(2) Ústřední správní úřad a krajský úřad zpracují plány nezbytných

dodávek, které obsahují seznam nezbytných dodávek a přehled jejich

dostupných dodavatelů, kteří podnikají v jejich správních obvodech.".6. V § 10 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 10) zní:"(4) Pokud krajský úřad ve svém správním obvodu nenalezne dodavatele

nezbytné dodávky, uplatní požadavek na její zajištění u toho ústředního

správního úřadu, kterému zvláštní právní předpis^10) svěřuje v daném

okruhu působnost, (dále jen "odborně příslušný ústřední správní úřad").

Do požadavku zahrne i požadavek, který u něho oprávněně uplatnil jiný

správní úřad.10) Například zákon č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon

č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č.

356/1999 Sb., zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních

orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o

hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění

pozdějších předpisů, zákon č. 97/1993 Sb., ve znění pozdějších

předpisů, a zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a

ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".7. V § 11 odstavce 4 a 5 znějí:"(4) O použití pohotovostních zásob po vyhlášení stavu nebezpečí může

rozhodnout krajský úřad, pokuda) jsou pohotovostní zásoby uložené v jeho správním obvodu,b) použití pohotovostních zásob je v mezích jeho plánu nezbytných

dodávek, ac) pohotovostní zásoby budou použity k odvrácení bezprostředního

ohrožení života nebo zdraví obyvatel jeho správního obvodu nebo

odvrácení bezprostředně hrozící značné škody.(5) O použití pohotovostních zásob podle odstavce 4 je krajský úřad

povinen neprodleně informovat Správu státních hmotných rezerv a

vedoucího ústředního správního úřadu, na základě jehož požadavku byly

pohotovostní zásoby vytvořeny, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od

jejich použití.".8. V § 12 odstavec 2 zní:"(2) O vydání zásob pro humanitární pomoc rozhoduje předseda Správy

státních hmotných rezerv na základě požadavku krajského úřadu, obecního

úřadu obce s rozšířenou působností nebo určené obce. Za přidělení zásob

pro humanitární pomoc fyzickým osobám vážně postiženým krizovou situací

odpovídá krajský hejtman, starosta obce s rozšířenou působností nebo

starosta určené obce, kterému byly zásoby pro humanitární pomoc

poskytnuty. Vydané zásoby se neuhrazují ani nevracejí.".9. V § 15 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému úřadu".10. V § 17 se slova "příslušného okresního úřadu" nahrazují slovy

"příslušného orgánu krajského úřadu".11. § 21 zní:"§ 21(1) Za stavu nebezpečí může krajský hejtman, starosta obce s rozšířenou

působností nebo starosta určené obce v území, pro které byl vyhlášen

stav nebezpečí, uložit právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě,

mající místo podnikání nebo sídlo podniku nebo organizační složky v

příslušném územním obvodu, povinnosta) dodávat výrobky, práce nebo služby, které jsou předmětem jejich

činnosti nebo podnikání, a to v přiměřeném množství,b) skladovat ve svých prostorách materiál určený pro překonání stavu

nebezpečí a odstranění jeho následků nebo toto skladování strpět,c) přemístit dopravní a mechanizační prostředky, jakož i výrobní nebo

provozní prostředky movité povahy a zásoby na určené místo.(2) Za stavu nebezpečí může krajský hejtmana) zavést regulaci prodávaného zboží v obchodní síti a stanovit1. způsob, jakým bude regulováno množství zboží prodávané spotřebiteli,2. maximální množství zboží, na něž vznikne spotřebiteli nárok,3. okruh spotřebitelů, kterým budou vybrané položky zboží dodávány

přednostně,b) přijmout regulační opatření, kterými se mění způsob řízení a

organizace dopravy.(3) Náklady a výdaje spojené s použitím některého regulačního opatření

podle odstavce 2 včetně zvýšených nákladů, které by osobě uvedené v

odstavci 1 jinak nevznikly, nese správní úřad, který regulační opatření

vyhlásil, pokud se s příslušným ústředním správním úřadem o způsobu

jejich úhrady nedohodne jinak. O způsobu úhrady může rozhodnout rovněž

vláda.".12. V § 22 odst. 2 a v § 23 odst. 2 se za slova "v § 21 odst. 1"

vkládají slova "a 2".13. V § 24 odst. 3 se slovo "Krajský" nahrazuje slovem "Správní" a

slova "nebo okresní úřad" se zrušují.14. V § 25 odstavce 4 a 5 znějí:"(4) Krajský úřad uloží za každý případ nesplnění regulačních opatření

vyhlášených v jeho správním obvodua) právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě pokutu až do výše 5

000 000 Kč,b) fyzické osobě pokutu až do výše 20 000 Kč.(5) Krajský úřad uloží subjektu hospodářské mobilizace, který uvedl v

údajích plánu opatření hospodářské mobilizace vyšší potřebu energií,

než kterou si ve skutečnosti vyžádá nezbytná dodávka, pokutu až do výše

1 000 000 Kč.".15. V § 26 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Pokuty uložené a

vybrané podle tohoto zákona krajským úřadem jsou příjmem kraje.".16. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který zní:"§ 27aPůsobnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s

rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené

působnosti.".ČÁST STO JEDENÁCTÁZměna zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a

ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých

zákonůČl.CXIZákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a

ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých

zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona

č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb. a zákona č. 310/2002 Sb., se

mění takto:1. V § 3 odst. 2 písm. e) se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy

"krajským úřadem a dotčenými obecními úřady obcí s rozšířenou

působností".2. V § 3 odst. 2 písm. k) se slova "okresním úřadům" nahrazují slovem

"krajům".3. V § 15 odst. 1 písm. c) se slova "s okresním úřadem" nahrazují slovy

"s příslušným krajským úřadem a dotčenými obecními úřady obcí s

rozšířenou působností".4. V § 16 odst. 1 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "krajským

úřadem a dotčenými obecními úřady obcí s rozšířenou působností".5. V § 16 odst. 3 se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "krajským

úřadem a dotčenými obecními úřady obcí s rozšířenou působností".6. V § 19 odst. 1 písm. a) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností".7. V § 19 odst. 2 písm. a) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy

"obecní úřad obce s rozšířenou působností".8. V § 19 odst. 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "krajskému

úřadu a dotčeným obecním úřadům obcí s rozšířenou působností".9. V § 38 odst. 2 se slova "na okresních úřadech a obecních úřadech"

nahrazují slovy "na příslušném krajském úřadu a na všech obecních

úřadech".10. Za § 46 se vkládají nové § 46a a 46b, které znějí:"§ 46aKrajské úřady se v rámci ochrany obyvatelstva před ozářením z

přírodních zdrojů podílejí na vyhledávání staveb s vyšší úrovní ozáření

z přírodních radionuklidů v jejich vnitřním ovzduší, na rozdělování

dotací podle § 28 odst. 2 na provedení ozdravných opatření v těchto

stavbách a ve vodách pro veřejné zásobování a na kontrole účinnosti

uvedených ozdravných opatření. Podrobnosti stanoví prováděcí právní

předpis.§ 46bPůsobnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou

působností nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem

přenesené působnosti.".11. V § 47 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:"(10) Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem pro místní

rozvoj a s úřadem vydá prováděcí právní předpis k provedení § 46a.".Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako odstavce 11 a 12.ČÁST STO DVANÁCTÁZměna zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na

pozemních komunikacíchČl.CXIIZákon č. 12/1997 Sb., o plynulosti a bezpečnosti provozu, ve znění

zákona 168/1999 Sb., zákona č. 247/2000 Sb. a zákona č. 361/2000 Sb.,

se mění takto:1. § 3 se zrušuje.2. § 5 se včetně poznámky pod čarou č. 4) zrušuje.".ČÁST STO TŘINÁCTÁZměna zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě PrazeČl.CXIIIZákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č.

145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č.

450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb. a zákona č. 312/2002 Sb., se mění

takto:1. V nadpise hlavy V se za slovo "působnost" a za slovo "a" vkládají

slova "orgánů".2. § 31 včetně nadpisu zní:"§ 31Přenesená působnost orgánů hlavního města Prahy(1) Orgány hlavního města Prahy vykonávají přenesenou působnost, která

je zvláštním zákonem svěřena orgánům krajů.(2) Orgány hlavního města Prahy vykonávají přenesenou působnost, která

je zvláštním zákonem svěřena orgánům obcí, orgánům obcí s pověřeným

obecním úřadem a orgánům obcí s rozšířenou působností, není-li dále

stanoveno jinak.(3) Při výkonu přenesené působnosti se orgány hlavního města Prahy řídía) při vydávání nařízení hlavního města Prahy zákony a jinými právními

předpisy,b) v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních

správních úřadů; usnesení vlády a směrnice ústředních správních úřadů

nemohou orgánům hlavního města Prahy ukládat povinnosti, pokud nejsou

stanoveny zákonem; podmínkou platnosti směrnic ústředních správních

úřadů je jejich publikování ve Věstníku vlády pro orgány kraje a orgány

obcí.(4) Hlavní město Praha je povinno zajistit výkon přenesené působnosti a

obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na výkon přenesené působnosti.".3. § 32 včetně nadpisu zní:"Přenesená působnost orgánů městských částí§ 32(1) Orgány městské části vykonávají přenesenou působnost městské části

v rozsahu stanoveném zákonem a v mezích zákona Statutem.(2) Orgánům městských částí lze v mezích zákona svěřit Statutem

přenesenou působnost, která je zvláštním zákonem svěřena orgánům obcí,

orgánům obcí s pověřeným obecním úřadem nebo orgánům obcí s rozšířenou

působností, není-li dále stanoveno jinak.(3) Při výkonu přenesené působnosti městské části se orgány městské

části řídí zákony a jinými právními předpisy, jakož i usneseními vlády

a směrnicemi ústředních správních úřadů; usnesení vlády a směrnice

ústředních správních úřadů nemohou orgánům městské části ukládat

povinnosti, pokud nejsou stanoveny zákonem.(4) Městská část je povinna zajistit výkon přenesené působnosti a

obdrží z rozpočtu hlavního města Prahy příspěvek na výkon přenesené

působnosti.".4. V § 35 odstavec 6 zní:"(6) Hlavní město Praha a městské části nesmí ručit za závazky

fyzických a právnických osob vyjmaa) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky

určeny pro investici uskutečňovanou s finanční podporou ze státního

rozpočtu, státních fondů nebo Národního fondu,b) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky

určeny pro investici do nemovitosti vlastněné hlavním městem Prahou,c) těch, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha, městská část nebo

stát,d) těch, v nichž míra účasti jí samé, nebo spolu s jinou obcí (obcemi),

krajem (kraji) nebo státem přesahuje 50 %,e) bytových družstev.".5. V § 44 odstavec 2 zní:"(2) Rada hlavního města Prahy může v přenesené působnosti vydávat na

základě a v mezích zákona nařízení hlavního města Prahy, je-li k tomu

zákonem zmocněno hlavní město Praha, obce, obce s rozšířenou působností

nebo kraje.".6. V § 104 odst. 1 větě první se slova "místostarosta

(místostarostové)" nahrazují slovy "zástupce (zástupci) starosty" a ve

větě třetí se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obce s

rozšířenou působností".7. V § 59 se odstavce 6 až 8 zrušují.ČÁST STO ČTRNÁCTÁZměna zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státuČl.CXIVZákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění zákona č.

69/1967 Sb., zákona č. 29/1968 Sb., zákona č. 175/1968 Sb., zákona č.

40/1969 Sb., zákona č. 41/1969 Sb., zákona č. 71/1969 Sb., zákona č.

126/1971 Sb., zákona č. 248/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č.

108/1995 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:1. V § 1 se za slova "na obce" vkládají slova "a vojenské újezdy".2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:"§ 1a(1) Území obce je vymezeno hranicí jednoho nebo více souvislých

katastrálních území.(2) Území vojenského újezdu je vymezeno hranicí jednoho nebo více

souvislých katastrálních území.(3) Ministerstvo vnitra stanoví prováděcím právním předpisem území

okresů výčtem obcí a vojenských újezdů.".3. V § 2 odst. 1 se za slova "dělí na deset obvodů" doplňuje text

"Název obvodů zní: obvod Praha 1 - 10. Ministerstvo vnitra stanoví

prováděcím právním předpisem území obvodů výčtem městských částí ke dni

účinnosti tohoto zákona.".4. V § 2 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.5. § 14 zní:"§ 14Území krajů se skládá z území okresů.".6. § 17 zní:"§ 17Ministerstvo vnitra vede přehled obcí, vojenských újezdů, okresů, krajů

a v hlavním městě Praze městských obvodů.".7. § 18 se zrušuje.ČÁST STO PATNÁCTÁZměna zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích

přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských

místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)Čl.CXVV § 43 odst. 4 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích,

zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a

lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský

zákon), se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "s výjimkou těch,

které se nacházejí na pozemcích vojenského újezdu Hradiště.".ČÁST STO ŠESTNÁCTÁZměna zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně

některých dalších zákonůČl.CXVIZákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých

dalších zákonů, ve znění zákona č. 453/2001 Sb., se mění takto:V § 2 odst. 4 se slova "měla být realizována v okrese nebo okresech"

nahrazují slovy "měla být realizována ve správním obvodu obce s

pověřeným obecním úřadem nebo ve správních obvodech obcí s pověřeným

obecním úřadem, v okrese nebo v okresech".ČÁST STO SEDMNÁCTÁSPOLEČNÁ USTANOVENÍČl.CXVII1. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se zrušují okresní úřady.2. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců České

republiky zařazených k výkonu práce v okresních úřadech (dále jen

"zaměstnanec okresního úřadu") přecházejí z České republiky na územní

samosprávné celky v případech, kdy činnosti zaměstnance okresního úřadu

stanovené tímto nebo zvláštním zákonem přecházejí do působnosti

územních samosprávných celků.3. Okresní úřad se dohodne se zaměstnancem okresního úřadu, příslušným

územním samosprávným celkem nebo správním úřadem, na který územní

samosprávný celek jeho práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů

přejdou.4. Okresní úřad na základě dohody podle bodu 3 provede delimitaci

příslušných zaměstnanců okresních úřadů na určené územní samosprávné

celky nebo správní úřady. Takto provedená delimitace je závazná.5. V případě, že podle bodu 3 nedojde k dohodě nejpozději do 1. 9.

2002, stanoví počty a pravidla delimitace zaměstnanců na příslušné

územní samosprávné celky nebo správní úřady na návrh přednosty

okresního úřadu a s doporučením ředitele krajského úřadu Ministerstvo

vnitra.6. Výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnance

okresního úřadu v případech, kdy činnosti zaměstnance okresního úřadu

stanovené tímto zákonem nepřecházejí podle bodu 2 na územní samosprávné

celky, přechází z okresního úřadu na Úřad pro zastupování státu ve

věcech majetkových, není-li upraveno zvláštním předpisem jinak. Tito

zaměstnanci zabezpečí realizaci úkolů souvisejících s ukončením

činnosti okresních úřadů po 1. lednu 2003.7. Nároky zaměstnanců okresních úřadů z pracovněprávních vztahů, které

nepřešly na příslušné územní samosprávné celky podle bodu 2, jakož i

nároky České republiky z pracovněprávních vztahů vůči zaměstnancům

okresních úřadů uspokojuje a uplatňuje jménem státu Ministerstvo

financí.8. Ustanovení § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), a § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o

krajích (krajské zřízení), o stanovení počtu zaměstnanců územních

samosprávných celků se na případy podle bodu 2 nepoužijí.9. Na postup podle bodů 2 a 3 se ustanovení § 251d zákoníku práce

nepoužije.10. Výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců

okresních úřadů, jejichž místem výkonu zaměstnání jsou státní okresní

archivy, přechází z okresních úřadů na státní oblastní archivy podle

začlenění státních okresních archivů do jednotlivých státních

oblastních archivů.11. Movité věci ve vlastnictví České republiky, se kterými byly

příslušné hospodařit okresní úřady a které jsou potřebné k výkonu

činností přecházejících podle tohoto zákona do působnosti územních

samosprávných celků a jsou používány zaměstnanci okresního úřadu, na

něž se vztahuje bod 2, přecházejí s výjimkou věcí uvedených v bodu 12

dnem 1. 1. 2003 z vlastnictví České republiky do vlastnictví toho

územního samosprávného celku, na který přecházejí práva a povinnosti z

pracovněprávních vztahů zaměstnanců okresního úřadu.12. Příslušnost hospodařit s majetkem České republiky, se kterým byly

příslušné hospodařit okresní úřady ke dni svého zrušení a který je

tvořen informačním systémem poskytnutým Ministerstvem práce a

sociálních věcí pro rozhodování o dávkách státní sociální podpory a

jejich výplatě a sestávajícím z aplikačního a licenčního softwarového

vybavení a hardwarových a komunikačních zařízení, přechází na

Ministerstvo práce a sociálních věcí. Současně se Ministerstvo práce a

sociálních věcí stane příslušným hospodařit s právy České republiky

souvisejícími s tímto majetkem a započne plnit úkoly spojené s

odpovědností za závazky České republiky související s tímto majetkem.13. Pracoviště státní sociální podpory zřízená okresními úřady před 1.

lednem 2003 se stávají pracovišti územních samosprávných celků, na

které podle tohoto zákona přecházejí činnosti na úseku státní sociální

podpory. Územní samosprávné celky mohou tato pracoviště po 31. prosinci

2002 zrušit jen se souhlasem Ministerstva práce a sociálních věcí.14. Příslušnost hospodařit s majetkem České republiky, včetně práv, se

kterými byly příslušné hospodařit okresní úřady a na které se

nevztahují body 11, 12 a 15, přechází dnem 1. 1. 2003 na Úřad pro

zastupování státu ve věcech majetkových, není-li upraveno tímto zákonem

nebo zvláštním předpisem jinak. Současně Úřad pro zastupování státu ve

věcech majetkových započne plnit úkoly spojené s odpovědností za

závazky České republiky související s tímto majetkem, jakož i za další

závazky České republiky vzniklé z dosavadní činnosti okresních úřadů

anebo s touto činností související.14a. Příslušnost hospodařit s pohledávkami České republiky, které

vznikly porušením podmínek smluv o poskytnutí státních příspěvků na

individuální bytovou výstavbu, uzavřených podle zvláštního právního

předpisu^1), a na které se nevztahuje bod 14., náleží počínaje dnem 1.

března 2006 Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Počínaje

týmž dnem Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vykonává

práva České republiky a plní závazky České republiky ze smluv o

poskytnutí státních příspěvků na individuální bytovou výstavbu

uzavřených podle zvláštního právního předpisu^1), na které se

nevztahuje bod 14.15. Příslušnost hospodařit s majetkem České republiky užívaným státními

okresními archivy včetně práv České republiky souvisejících s tímto

majetkem, se kterým byly dosud příslušné hospodařit okresní úřady,

přechází na státní oblastní archivy v rozsahu, který je dán začleněním

jednotlivých státních okresních archivů do příslušných státních

oblastních archivů podle zvláštního zákona. Současně státní oblastní

archivy započnou v uvedeném rozsahu plnit úkoly spojené s odpovědností

za závazky České republiky související s tímto majetkem.16. Okresní hygienické stanice, městské hygienické stanice v hlavním

městě Praze, v městech Plzni a Brně a krajské hygienické stanice včetně

Hygienické stanice hlavního města Prahy dnem 1. ledna 2003 zanikají. K

tomuto datu zanikají i funkce okresních, městských a krajských

hygieniků a funkce hygienika hlavního města Prahy.17. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona příslušnost k hospodaření s

majetkem České republiky, se kterým ke dni 31. prosince 2002

hospodařily okresní a krajské hygienické stanice (Hygienická stanice

hlavního města Prahy) a který je potřebný k plnění úkolů v rámci

působnosti správního úřadu uvedeného v písmenech a) až n), a veškerá

práva a závazky, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů

technickohospodářských zaměstnanců, potřebných ke správě a údržbě

tohoto majetku a plnění funkcí zaměstnavatele správním úřadem uvedeným

v písmenech a) až n) a zaměstnanců vykonávajících státní zdravotní

dozor, které měla ke dni 31. prosince 2002:a) Hygienická stanice hlavního města Prahy, přecházejí na Hygienickou

stanici hlavního města Prahy se sídlem v Praze,b) Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze a okresní hygienické

stanice se sídlem v Benešově, Berouně, Kladně, Kolíně, Kutné Hoře,

Mělníku, Mladé Boleslavi, Nymburku, Příbrami a Rakovníku, přecházejí na

Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze,c) Krajská hygienická stanice se sídlem v Českých Budějovicích a

okresní hygienické stanice se sídlem v Českých Budějovicích, Českém

Krumlově, Jindřichově Hradci, Písku, Prachaticích, Strakonicích a

Táboře, přecházejí na Krajskou hygienickou stanici Jihočeského kraje se

sídlem v Českých Budějovicích,d) Krajská hygienická stanice se sídlem v Plzni a okresní hygienické

stanice se sídlem v Domažlicích, Klatovech, Plzni, Rokycanech a

Tachově, přecházejí na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se

sídlem v Plzni,e) Krajská hygienická stanice se sídlem v Karlových Varech a okresní

hygienické stanice se sídlem v Chebu a Sokolově, přecházejí na Krajskou

hygienickou stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech,f) Krajská hygienická stanice se sídlem v Ústí nad Labem a okresní

hygienické stanice se sídlem v Ústí nad Labem, Děčíně, Chomutově,

Litoměřicích, Lounech, Mostě a Teplicích, přecházejí na Krajskou

hygienickou stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem,g) Krajská hygienická stanice se sídlem v Liberci a okresní hygienické

stanice se sídlem v České Lípě, Jablonci nad Nisou a Semilech,

přecházejí na Krajskou hygienickou stanici Libereckého kraje se sídlem

v Liberci,h) Krajská hygienická stanice se sídlem v Hradci Králové a okresní

hygienické stanice se sídlem v Hradci Králové, Jičíně, Náchodě,

Rychnově nad Kněžnou a Trutnově, přecházejí na Krajskou hygienickou

stanici Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,i) Krajská hygienická stanice se sídlem v Pardubicích a okresní

hygienické stanice se sídlem v Chrudimi, Svitavách a Ústí nad Orlicí,

přecházejí na Krajskou hygienickou stanici Pardubického kraje se sídlem

v Pardubicích,j) Krajská hygienická stanice se sídlem v Jihlavě a okresní hygienické

stanice se sídlem v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Třebíči a Žďáru nad

Sázavou, přecházejí na Krajskou hygienickou stanici kraje Vysočina se

sídlem v Jihlavě,k) Krajská hygienická stanice se sídlem v Brně a okresní hygienické

stanice se sídlem v Brně, Blansku, Břeclavi, Hodoníně, Vyškově a

Znojmě, přecházejí na Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje

se sídlem v Brně,l) Krajská hygienická stanice se sídlem v Olomouci a okresní hygienické

stanice se sídlem v Jeseníku, Prostějově, Přerově a Šumperku,

přecházejí na Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje se sídlem

v Olomouci,m) Krajská hygienická stanice se sídlem v Ostravě a okresní hygienické

stanice se sídlem v Bruntále, Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně a

Opavě, přecházejí na Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského

kraje se sídlem v Ostravě,n) Krajská hygienická stanice se sídlem ve Zlíně a okresní hygienické

stanice se sídlem v Kroměříži, Uherském Hradišti a Vsetíně, přecházejí

na Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.18. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona příslušnost k hospodaření s

majetkem České republiky, se kterým ke dni 31. prosince 2002

hospodařily Okresní hygienická stanice pro okres Praha-východ se sídlem

v Praze a Okresní hygienická stanice pro okres Praha-západ se sídlem v

Praze, a veškerá práva a závazky, včetně práv a povinností z

pracovněprávních vztahů, které měla ke dni 31. prosince 2002 Okresní

hygienická stanice pro okres Praha-východ a Okresní hygienická stanice

pro okres Praha-západ, přecházejí na Ministerstvo zdravotnictví.19. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona příslušnost k hospodaření s

majetkem České republiky neuvedeným v bodech 16 a 17, se kterými ke dni

31. prosince 2002 hospodařily okresní a krajské hygienické stanice

(Hygienická stanice hlavního města Prahy), a veškerá práva a závazky

včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů ostatních

zaměstnanců, neuvedených v bodech 16 a 17, které měla ke dni 31.

prosince 2002:a) Hygienická stanice hlavního města Prahy, přecházejí na zdravotní

ústav se sídlem v Praze,b) Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze, okresní hygienické

stanice se sídlem v Benešově, Berouně, Kladně, Kolíně, Kutné Hoře,

Mělníku, Mladé Boleslavi, Nymburku, Příbrami a Rakovníku, přecházejí na

zdravotní ústav se sídlem v Kolíně,c) Krajská hygienická stanice se sídlem v Českých Budějovicích a

okresní hygienické stanice se sídlem v Českých Budějovicích, Českém

Krumlově, Jindřichově Hradci, Písku, Prachaticích, Strakonicích a

Táboře, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Českých Budějovicích,d) Krajská hygienická stanice se sídlem v Plzni, městská hygienická

stanice se sídlem v Plzni a okresní hygienické stanice se sídlem v

Domažlicích, Klatovech, Plzni, Rokycanech a Tachově, přecházejí na

zdravotní ústav se sídlem v Plzni,e) Krajská hygienická stanice se sídlem v Karlových Varech a okresní

hygienické stanice se sídlem v Chebu, Karlových Varech a Sokolově,

přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Karlových Varech,f) Krajská hygienická stanice se sídlem v Ústí nad Labem a okresní

hygienické stanice se sídlem v Ústí nad Labem, Děčíně, Chomutově,

Litoměřicích, Lounech, Mostě a Teplicích, přecházejí na zdravotní ústav

se sídlem v Ústí nad Labem,g) Krajská hygienická stanice se sídlem v Liberci a okresní hygienické

stanice se sídlem v České Lípě, Jablonci nad Nisou, Liberci a Semilech,

přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Liberci,h) Krajská hygienická stanice se sídlem v Hradci Králové a okresní

hygienické stanice se sídlem v Hradci Králové, Jičíně, Náchodě,

Rychnově nad Kněžnou a Trutnově, přecházejí na zdravotní ústav se

sídlem v Hradci Králové,i) Krajská hygienická stanice se sídlem v Pardubicích a okresní

hygienické stanice se sídlem v Chrudimi, Svitavách a Ústí nad Orlicí,

přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích,j) Krajská hygienická stanice se sídlem v Jihlavě a okresní hygienické

stanice se sídlem v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Třebíči a Žďáru nad

Sázavou, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě,k) Krajská hygienická stanice se sídlem v Brně, Městská hygienická

stanice se sídlem v Brně a okresní hygienické stanice se sídlem v Brně,

Blansku, Břeclavi, Hodoníně, Vyškově a Znojmě, přecházejí na zdravotní

ústav se sídlem v Brně,l) Krajská hygienická stanice se sídlem v Olomouci a okresní hygienické

stanice se sídlem v Jeseníku, Prostějově, Přerově a Šumperku,

přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Olomouci,m) Krajská hygienická stanice se sídlem v Ostravě a okresní hygienické

stanice se sídlem v Bruntále, Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně a

Opavě, přecházejí na zdravotní ústav se sídlem v Ostravě,n) Krajská hygienická stanice se sídlem ve Zlíně a okresní hygienické

stanice se sídlem v Kroměříži, Uherském Hradišti a Vsetíně, přecházejí

na zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně.20. Pokud jde o majetek České republiky, který užívaly ke dni 31.

prosince 2002 městské hygienické stanice se sídlem v hlavním městě

Praze, v Plzni a v Brně, mění se příslušnost hospodaření s ním takto:a) jde-li o majetek potřebný k plnění úkolů v rámci působnosti

správního úřadu uvedeného v bodech 1 až 3 užívaný ke dni 31. prosince

2002:1. Městskou hygienickou stanicí se sídlem v hlavním městě Praze,

přísluší dnem účinnosti tohoto zákona hospodaření s ním Hygienické

stanici hlavního města Prahy se sídlem v Praze,2. Městskou hygienickou stanicí se sídlem v Plzni, přísluší dnem

účinnosti tohoto zákona hospodaření s ním Krajské hygienické stanici

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni,3. Městskou hygienickou stanicí se sídlem v Brně, přísluší dnem

účinnosti tohoto zákona hospodaření s ním Krajské hygienické stanici

Jihomoravského kraje se sídlem v Brně;b) jde-li o majetek neuvedený v písmenu a) užívaný ke dni 31. prosince

2002:1. Městskou hygienickou stanicí se sídlem v hlavním městě Praze,

přísluší hospodaření s ním zdravotnímu ústavu se sídlem v Praze,2. Městskou hygienickou stanicí se sídlem v Plzni, přísluší hospodaření

s ním zdravotnímu ústavu se sídlem v Plzni,3. Městskou hygienickou stanicí se sídlem v Brně, přísluší hospodaření

s ním zdravotnímu ústavu se sídlem v Brně;c) dnem účinnosti tohoto zákona práva a povinnosti z pracovněprávních

vztahů technicko-hospodářských zaměstnanců potřebných ke správě a

údržbě tohoto majetku a plnění funkcí zaměstnavatele správním úřadem

uvedeným v písmenu a) bodech 1 až 3 a zaměstnanců vykonávajících státní

zdravotní dozor, které měla k tomuto dni:1. Městská hygienická stanice hlavního města Prahy, přecházejí na

Hygienickou stanici hlavního města Prahy se sídlem v Praze,2. Městská hygienická stanice se sídlem v Plzni, přecházejí na Krajskou

hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni,3. Městská hygienická stanice se sídlem v Brně, přecházejí na Krajskou

hygienickou stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně;d) dnem účinnosti tohoto zákona práva a povinnosti z pracovněprávních

vztahů zaměstnanců neuvedených v písmenu c), které měla k tomuto dni:1. Městská hygienická stanice hlavního města Prahy, přecházejí na

zdravotní ústav se sídlem v Praze,2. Městská hygienická stanice se sídlem v Plzni, přecházejí na

zdravotní ústav se sídlem v Plzni,3. Městská hygienická stanice se sídlem v Brně, přecházejí na zdravotní

ústav se sídlem v Brně.21. Věci, které jsou majetkem České republiky, práva České republiky a

jiné majetkové hodnoty, jakož i závazky České republiky uvedené v

bodech 17 až 20 nepřecházejí ve smyslu zvláštního zákona z majetku

České republiky do vlastnictví krajů ani obcí.22. Poměrná část prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb

vedených okresními úřady pro pracovníky okresních úřadů zařazené do

předškolních zařízení, škol a školských zařízení přechází dnem 1. ledna

2003 na tyto předškolní zařízení, školy a školská zařízení zřízené jako

příspěvkové organizace.^2)ČÁST STO OSMNÁCTÁPŘECHODNÁ USTANOVENÍČl.CXVIII1. Správní řízení zahájená okresním úřadem a pověřeným obecním úřadem

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a před tímto dnem pravomocně

neskončená dokončí orgány územních samosprávných celků podle toho, na

které územní samosprávné celky působnosti okresních úřadů a pověřených

obecních úřadů podle tohoto zákona přešly.2. Lhůty pro vydání správních rozhodnutí se orgánům uvedeným v bodě 1

prodlužují o 30 dnů.3. Výkon rozhodnutí zahájený okresním úřadem nebo výkon rozhodnutí,

který bude možné zahájit až po nabytí účinnosti tohoto zákona, provedou

územní samosprávné celky podle toho, na které územní samosprávné celky

působnosti okresních úřadů podle tohoto zákona přešly. Výnosy z takto

provedených výkonů rozhodnutí jsou příjmem územních samosprávných

celků, které výkon rozhodnutí provedly.4. V řízeních o odvolání proti rozhodnutím okresních a městských

hygieniků, která ke dni účinnosti tohoto zákona nebyla ukončena

krajskými hygieniky (hygienikem hlavního města Prahy), pokračuje

příslušná krajská hygienická stanice (Hygienická stanice hlavního města

Prahy), v řízeních o odvolání proti rozhodnutí krajských hygieniků

(hygienika hlavního města Prahy), která ke dni účinnosti tohoto zákona

nebyla ukončena, pokračuje Ministerstvo zdravotnictví.5. V řízeních, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nebyla

ukončena okresními a městskými hygieniky a krajskými hygieniky

(hygienikem hlavního města Prahy), s výjimkou řízení podle bodu 4,

pokračují místně příslušné krajské hygienické stanice (Hygienická

stanice hlavního města Prahy).6. Okresní úřady provedou skartační řízení u všech písemností, jimž ke

dni 31. prosince 2002 projde skartační lhůta.7. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností v sídlech dosavadních

okresních úřadů a obecní úřady obcí s rozšířenou působností Černošice,

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Nýřany, Přeštice a Šlapanice

převezmou do své péče spisovny okresních úřadů.8. Pověřené obecní úřady provedou spisovou rozluku u agend, které budou

od 1. ledna 2003 vykonávat obecní úřady obcí s rozšířenou působností.9. Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou postupy při provádění spisové

rozluky v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a

náležitosti spisové evidence při provádění spisové rozluky.ČÁST STO DEVATENÁCTÁZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍČl.CXIX1. Pokud zvláštní zákon stanoví působnost okresního úřadu nebo

okresního národního výboru a tato působnost nebyla tímto nebo zvláštním

zákonem převedena na územní samosprávné celky, vykonává tuto působnost

obecní úřad obce s rozšířenou působností jako výkon přenesené

působnosti.2. Pokud okresní úřad vykonával činnosti, které mu nebyly stanoveny

obecně závazným právním předpisem, přechází tyto činnosti na obecní

úřad obce s rozšířenou působností jako výkon přenesené působnosti.3. Pokud zvláštní zákon stanoví působnost orgánu, který zanikl, a

nejedná se o případy uvedené v bodě 1, a tato působnost nebyla

přenesena na jiný orgán, je věcně příslušný ústřední správní úřad, do

jehož působnosti rozhodovaná věc náleží, popřípadě ústřední správní

úřad, jehož obor působnosti je rozhodované věci nejbližší.ČÁST STO DVACÁTÁÚČINNOSTČl.CXXTento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003 s výjimkou ustanovení

čl. XXV bodu 3, čl. XLV, čl. CXIII bodů 4 a 7 čl. CXVII bodů 3, 4, 5,

9, 10 a 15 a čl. CXVIII bodů 4, 6, 7, 8 a 9, které nabývají účinnosti

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení, a čl.

XXV bodů 1 a 2, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004.Klaus v. r.Havel v. r.v. z. Rychetský v. r.1) Například vyhláška č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné

pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci

rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů.2) § 24 odst. 4 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve

školství, ve znění zákona č. 284/2002 Sb.

Related Laws