o některých druzích podpory kultury a o změně některých zákonů


Published: 2006

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
203/2006 Sb.



ZÁKON



ze dne 12. dubna 2006



o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících

zákonů



Změna: 227/2009 Sb.



Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:



ČÁST PRVNÍ



NĚKTERÉ DRUHY PODPORY KULTURY



§ 1



Předmět úpravy



Tento zákon upravuje některé druhy podpory poskytované státem, jehož

jménem jedná Ministerstvo kultury (dále jen "ministerstvo"), v oblasti

kultury, práva a povinnosti poskytovatelů a příjemců této podpory,

jakož i některé další vztahy související s jejím poskytováním.



§ 2



Veřejné kulturní služby



Veřejnými kulturními službami jsou služby spočívající ve zpřístupňování

umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání,

zpracování, ochraně, uchování a zpřístupňování informací, které slouží

k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně

vzdělávacích potřeb veřejnosti.



Státní příspěvkové organizace v oblasti kultury



§ 3



(1) Ministerstvo může pro potřeby podpory kultury a k zajištění

poskytování veřejných kulturních služeb zřídit státní příspěvkovou

organizaci. Za obdobných podmínek může ministerstvo rozhodnout též o

rozdělení, sloučení, případně splynutí dosavadních státních

příspěvkových organizací, anebo o jejich zrušení. Ministerstvo

rozhoduje rovněž o změnách v údajích uvedených ve zřizovací listině.



(2) Zřizovací listina musí obsahovat zejména



a) označení zřizovatele státní příspěvkové organizace,



b) název, sídlo a identifikační číslo osoby (dále jen "identifikační

číslo") státní příspěvkové organizace; název musí vylučovat možnost

záměny s názvy jiných státních příspěvkových organizací,



c) den, měsíc a rok vzniku státní příspěvkové organizace,



d) určení doby, na kterou se státní příspěvková organizace zřizuje,

popřípadě údaj, že se zřizuje na dobu neurčitou,



e) vymezení účelu, pro který se státní příspěvková organizace zřizuje,

a tomu odpovídajícího předmětu hlavní činnosti,



f) vymezení majetku, který ministerstvo svěřuje státní příspěvkové

organizaci při jejím zřízení,



g) označení statutárního orgánu a vymezení základní organizační

struktury státní příspěvkové organizace,



h) datum vydání zřizovací listiny;



nastanou-li změny v uvedených údajích, vydá ministerstvo dodatek ke

zřizovací listině.



(3) Ke vzniku státní příspěvkové organizace, k jejímu rozdělení nebo ke

splynutí či sloučení státních příspěvkových organizací dochází dnem

stanoveným ve zřizovací listině nebo jejím dodatku.



(4) Jestliže byla zrušena státní příspěvková organizace, ministerstvo

zruší i její zřizovací listinu. Státní příspěvková organizace zaniká

dnem, kdy byla zrušena její zřizovací listina.



§ 4



(1) V případě rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení státní

příspěvkové organizace ministerstvo zároveň rozhodne, v jakém rozsahu a

která jím zřízená nebo řízená státní příspěvková organizace převezme

závazky zrušované nebo rozdělované či slučované státní příspěvkové

organizace nebo státní příspěvkové organizace, která splývá s jinou,

včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, jejichž nositelem

byla, popřípadě rozhodne, že uvedené závazky nebo práva a povinnosti

převezme ministerstvo. Ministerstvo dále rozhodne, která jím zřízená

nebo řízená státní příspěvková organizace bude příslušná hospodařit s

majetkem, s nímž byla příslušná hospodařit rozdělovaná či slučovaná

státní příspěvková organizace nebo státní příspěvková organizace, která

splývá s jinou, nebo zrušovaná státní příspěvková organizace; popřípadě

rozhodne, že příslušnost hospodaření s tímto majetkem přechází na

ministerstvo.



(2) Vznik, rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení státní

příspěvkové organizace oznamuje ministerstvo do 30 dnů ode dne, kdy k

uvedené skutečnosti došlo, v Ústředním věstníku České republiky.

Oznámení obsahuje označení zřizovatele státní příspěvkové organizace,

její název, sídlo, identifikační číslo a den, měsíc a rok vzniku,

rozdělení, sloučení, splynutí nebo zániku.



Pojištění majetku vypůjčeného státní příspěvkovou organizací pro

výstavní činnost



§ 5



(1) Státní příspěvková organizace, jejímž předmětem hlavní činnosti je

výstavní činnost (dále jen "vypůjčitel"), může pojistit umělecká díla a

další kulturní statky^1) (dále jen "vypůjčený předmět"), která nejsou

ve vlastnictví České republiky nebo jsou ve vlastnictví České

republiky, ale hospodaří s nimi jiná státní příspěvková organizace nebo

organizační složka státu, pokud je to nezbytné pro realizaci stálé

expozice nebo přechodné výstavy (dále jen "výstava") pořádané

vypůjčitelem. V případě, kdy výstavu pořádá stát, jehož jménem jedná

organizační složka státu, může pojistit vypůjčený předmět podle tohoto

zákona jménem státu tato organizační složka státu.



(2) Vypůjčitel může pojistit vypůjčený předmět pouze po předchozí

písemné dohodě s vlastníkem vypůjčeného předmětu (dále jen "půjčitel"),

v níž je sjednána hodnota, na niž má být vypůjčený předmět pojištěn,

doba od převzetí vypůjčeného předmětu vypůjčitelem do doby, kdy je

vypůjčený předmět předán vypůjčitelem na místo dohodnuté s půjčitelem

(dále jen "doba výstavy"), a bezpečnostní, dopravní a jiné podmínky

ochrany vypůjčeného předmětu. Vypůjčitel nesmí pojistit vypůjčený

předmět ve větším rozsahu, než vyplývá z uvedené dohody. Je-li

půjčitelem územní samosprávný celek, považuje se za půjčitele

příspěvková organizace, která vypůjčený předmět spravuje.



(3) Pokud je vypůjčený předmět pojištěn půjčitelem i po dobu výstavy,

může se vypůjčitel s půjčitelem dohodnout, že mu nahradí část

pojistného, která odpovídá době výstavy. V dohodě o náhradě části

pojistného musí vypůjčitel a půjčitel dále dohodnout způsob a místo

převzetí vypůjčeného předmětu vypůjčitelem, způsob a místo, na které má

být vypůjčený předmět předán vypůjčitelem po skončení výstavy, jakož i

bezpečnostní, dopravní a jiné podmínky ochrany vypůjčeného předmětu.



(4) Nestanoví-li tento zákon jinak, řídí se způsob a podmínky pojištění

zvláštním právním předpisem^2).



Náhrada za vypůjčený předmět



§ 6



(1) Vypůjčitel se může s půjčitelem dohodnout, že namísto pojištění

vypůjčeného předmětu mu nahradí škodu vzniklou v souvislosti s jím

pořádanou výstavou na vypůjčeném předmětu v rozsahu a za podmínek

stanovených podle tohoto zákona. Vypůjčitel je oprávněn takovou dohodu

uzavřít pouze, má-li uzavřenu dohodu se státem, v níž se stát zaváže,

že mu za podmínek stanovených v tomto zákoně poskytne částku

odpovídající škodě, která na vypůjčeném předmětu vznikne po dobu

výstavy jeho poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením, a to i v

případech, kdy škoda vznikne v důsledku skutečností nastalých nezávisle

na vůli vypůjčitele, včetně stávky, terorismu, vandalismu, živelní

pohromy, nepředvídatelné ekologické události nebo průmyslové havárie

(dále jen "náhrada za vypůjčený předmět"). Dohoda mezi státem a

vypůjčitelem o poskytnutí náhrady za vypůjčený předmět vyžaduje

schválení Ministerstvem financí. Je-li půjčitelem územní samosprávný

celek, považuje se za půjčitele příspěvková organizace, která vypůjčený

předmět spravuje.



(2) Dohoda mezi státem a vypůjčitelem o poskytnutí náhrady za vypůjčený

předmět může být uzavřena jen pro vypůjčený předmět, který není ve

vlastnictví České republiky, jehož hodnota dohodnutá mezi půjčitelem a

vypůjčitelem přesahuje 100 000 Kč, a který není v rozsahu uvedeném v

odstavci 1 pojištěn. Náhrada za vypůjčený předmět nesmí být poskytnuta

v případech, kdy je škoda způsobena ozbrojeným konfliktem nebo

vypůjčitelem, nebo kdy dojde ke změně vypůjčeného předmětu v důsledku

jeho stárnutí.



§ 7



(1) Vypůjčitel předkládá ministerstvu žádost o uzavření dohody o

poskytnutí náhrady za vypůjčený předmět nejpozději 10 měsíců před

zahájením výstavy, na níž má být vypůjčený předmět vystaven. Žádost

předkládá vypůjčitel na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze k

tomuto zákonu. K žádosti vypůjčitel přiloží písemný souhlas půjčitele s

náhradou škody vzniklé na vypůjčeném předmětu namísto pojištění a s

nejvyšší možnou částkou, kterou bude půjčitel jako náhradu škody

požadovat na vypůjčiteli.



(2) Pokud žádost neobsahuje veškeré požadované údaje nebo k ní není

přiložena požadovaná příloha, vyzve ministerstvo vypůjčitele k

odstranění nedostatků a stanoví mu pro to přiměřenou lhůtu.



(3) Ministerstvo posoudí žádost vypůjčitele a pokud jí hodlá vyhovět,

předloží vypůjčiteli ve lhůtě 2 měsíců ode dne jejího doručení

ministerstvu návrh dohody o poskytnutí náhrady za vypůjčený předmět.

Pokud ministerstvo nehodlá žádosti vyhovět, vyrozumí o tom vypůjčitele

ve stejné lhůtě. Ministerstvo může dohodu o poskytnutí náhrady za

vypůjčený předmět s vypůjčitelem uzavřít, pokud z žádosti předložené

vypůjčitelem vyplývá, že vypůjčené předměty budou po dobu výstavy

dostatečně chráněny před poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením.



§ 8



(1) Dohoda mezi ministerstvem a vypůjčitelem o poskytnutí náhrady za

vypůjčený předmět může obsahovat ujednání týkající se více půjčitelů a

více vypůjčených předmětů, musí mít písemnou formu a musí obsahovat

zejména



a) název, sídlo a identifikační číslo ministerstva,



b) název, sídlo, identifikační číslo a bankovní spojení vypůjčitele,



c) označení zřizovatele vypůjčitele,



d) název výstavy,



e) místo a termín konání výstavy,



f) rozsah náhrady za vypůjčený předmět podle § 6 odst. 1 a dobu

výstavy, na něž se dohoda vztahuje,



g) celkovou výši náhrady za vypůjčené předměty, na které se dohoda

vztahuje, včetně uvedení počtu vypůjčených předmětů,



h) ujednání o povinnosti vypůjčitele informovat ministerstvo o uzavření

jednotlivých dohod mezi ním a půjčitelem podle § 6 odst. 1.



(2) Nedílnou součástí dohody o poskytnutí náhrady za vypůjčený předmět

je seznam vypůjčených předmětů, v němž jsou uvedeny jejich

identifikační údaje a částky, které půjčitelé požadují jako náhradu

škody pro jednotlivé vypůjčené předměty, názvy nebo jména a příjmení

jednotlivých půjčitelů a jejich sídla nebo místa trvalého pobytu či

bydliště.



(3) Ke dni převzetí vypůjčeného předmětu vypůjčitelem jsou vypůjčitel a

půjčitel povinni vyhotovit a podepsat protokol o jeho stavu. Ke dni

předání vypůjčeného předmětu na místo dohodnuté s půjčitelem jsou

povinni sepsat a podepsat záznam k protokolu o jeho stavu.



§ 9



(1) Půjčitel, který se dohodl s vypůjčitelem, že mu vypůjčitel namísto

pojištění vypůjčeného předmětu nahradí škodu vzniklou na vypůjčeném

předmětu (§ 6 odst. 1), musí oznámit vypůjčiteli vznik škody na

vypůjčeném předmětu, na nějž se vztahuje dohoda o poskytnutí náhrady za

vypůjčený předmět, písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vzniku

škody dozvěděl, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplynutí doby

výstavy, jinak jeho právo na náhradu škody podle tohoto zákona zaniká.

O oznámení vzniku škody vypůjčitel neprodleně informuje ministerstvo.



(2) Výše náhrady za vypůjčený předmět se určuje takto:



a) dojde-li ke ztrátě, odcizení nebo zničení vypůjčeného předmětu a

tato skutečnost byla vypůjčitelem a ministerstvem uznána, odpovídá

náhrada za vypůjčený předmět příslušné částce uvedené v dohodě o

poskytnutí náhrady za vypůjčený předmět;



b) dojde-li k poškození vypůjčeného předmětu, odpovídá náhrada za

vypůjčený předmět



1. výši ceny restaurování vypůjčeného předmětu, o jehož rozsahu a ceně

se dohodnou vypůjčitel, půjčitel a ministerstvo, a



2. rozdílu mezi hodnotou vypůjčeného předmětu uvedenou v dohodě o

poskytnutí náhrady za vypůjčený předmět a hodnotou, kterou vypůjčený

předmět má v důsledku poškození a restaurování, pokud se vypůjčitel,

půjčitel a ministerstvo dohodnou, že ke snížení hodnoty došlo.



(3) Ministerstvo má vůči tomu, kdo škodu na vypůjčeném předmětu

způsobil jeho poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením, právo na

náhradu částky odpovídající částce, kterou poskytlo jako náhradu za

vypůjčený předmět; tím není dotčeno právo půjčitele jako poškozeného na

náhradu škody v rozsahu převyšujícím částku, kterou mu na náhradu podle

odstavce 2 zaplatil vypůjčitel.



Příspěvek na tvůrčí nebo studijní účely



§ 10



(1) Ministerstvo může poskytnout fyzické osobě, která není žákem

střední školy nebo konzervatoře nebo studentem vyšší odborné nebo

vysoké školy (dále jen "žadatel"), příspěvek ze státního rozpočtu^3) na

tvůrčí nebo studijní účely (dále jen "stipendium").



(2) Tvůrčí účely podle odstavce 1 zahrnují tvůrčí činnost nebo tvůrčí

pobyt v délce od 6 měsíců do 2 let s možností prodloužení nejdéle o 1

rok, jejichž výsledkem je vytvoření uměleckého díla. Studijní účely

podle odstavce 1 zahrnují studijní pobyt v délce nejméně 1 měsíce u

významného uměleckého, vědeckého nebo jiného specializovaného

pracoviště, jehož výsledkem je získání zkušeností a podkladů pro další

uměleckou, vědeckou nebo jinou odbornou činnost, popřípadě nastudování

nebo vytvoření díla.



(3) Stipendium lze stejnému žadateli poskytnout nejvýše dvakrát. Na

poskytnutí stipendia není právní nárok.



(4) Stipendium na studijní účely lze poskytnout pouze žadateli, který v

roce poskytnutí stipendia nepřesáhne věk 35 let.



§ 11



(1) Stipendia mohou být poskytována z prostředků státního rozpočtu

pouze na základě programu prováděného podle zvláštního právního

předpisu upravujícího rozpočtová pravidla^4).



(2) Ministerstvo vyhlásí nejméně jedenkrát ročně pro následující

rozpočtový rok prostřednictvím tisku a způsobem umožňujícím dálkový

přístup výběrové řízení pro poskytnutí stipendií, včetně jeho pravidel

a lhůty pro podání žádosti o stipendium a pro vyhlášení výsledků

výběrového řízení.



§ 12



(1) Stipendium lze poskytnout na základě písemné žádosti podané

ministerstvu, která obsahuje



a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu či bydliště žadatele,



b) název projektu a jeho stručný obsah včetně odůvodnění a

předpokládaného výsledku,



c) harmonogram a místo realizace projektu,



d) rozpočet projektu,



e) požadovanou výši stipendia.



(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží



a) prohlášení žadatele, že nemá ke dni podání žádosti nedoplatky po

lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu,

rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně,



b) prohlášení žadatele, že v případě poskytnutí stipendia jeho účasti

na realizaci projektu nic nebrání,



c) přehled dosavadní umělecké nebo odborné činnosti,



d) v případě žádosti o poskytnutí stipendia na studijní účely nabídku a

podmínky pracoviště, u něhož se má studijní pobyt uskutečnit.



(3) Jde-li o studijní pobyt vyhlašovaný ministerstvem, žádost

neobsahuje náležitosti podle odstavce 1 písm. c) až e) a přílohu podle

odstavce 2 písm. d).



(4) Pokud žádost neobsahuje některou z náležitostí podle odstavce 1

nebo některou z příloh podle odstavce 2, vyzve ministerstvo žadatele k

odstranění nedostatků v přiměřené lhůtě.



(5) Neobsahuje-li žádost některou z náležitostí podle odstavce 1,

některou z příloh podle odstavce 2 nebo neodstraní-li žadatel

nedostatky ve lhůtě podle odstavce 4, ministerstvo ji odmítne a

žadatele o tom vyrozumí.



(6) Po podání žádosti je žadatel povinen písemně informovat

ministerstvo o případné změně údajů uvedených v žádosti, které mohou

mít vliv na její posouzení, a to do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy se

o takové změně dozvěděl. Zjistí-li ministerstvo, že žadatel tuto

povinnost porušil, vyzve jej k odstranění nedostatků v přiměřené lhůtě,

a pokud v této lhůtě nedostatky neodstraní, ministerstvo žádost odmítne

a žadatele o tom vyrozumí.



§ 13



(1) Podané žádosti o stipendium posuzuje poradní orgán jmenovaný

ministerstvem, který vždy hodnotí kvalitu projektu a jeho společenskou

potřebnost, přínos pro daný obor a dosavadní výsledky činnosti

žadatele, popřípadě další kritéria stanovená ministerstvem při

vyhlášení výběrového řízení podle § 11 odst. 2. Poradní orgán předkládá

ministerstvu výsledný návrh pořadí žadatelů doporučených k poskytnutí

stipendia.



(2) Složení poradních orgánů a způsob jejich činnosti upraví jednací

řády vydané ministerstvem.



§ 14



(1) Stipendium se poskytuje na základě smlouvy o poskytnutí stipendia

uzavřené mezi ministerstvem a žadatelem, která musí mít písemnou formu

a musí obsahovat zejména



a) název, sídlo a identifikační číslo ministerstva,



b) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu či bydliště žadatele,



c) název a popis projektu,



d) účel, na který je stipendium poskytováno, včetně cíle projektu,

předpokládaného výsledku a způsobu ověření jeho dosažení,



e) rozpočet celkových nákladů na realizaci projektu,



f) harmonogram a místo realizace projektu,



g) výši poskytnutých prostředků, dobu jejich splatnosti,



h) formu poskytnutí prostředků,



i) bankovní spojení žadatele,



j) závazek žadatele zpracovat a předložit ministerstvu zprávu o

realizaci projektu a jeho výsledcích, včetně rozsahu a termínu

předložení,



k) způsob vyúčtování stipendia,



l) způsob kontroly ze strany ministerstva, včetně kontroly využití

poskytnutých prostředků,



m) způsob zveřejnění údajů o projektu a jeho výsledcích,



n) způsob řešení sporů,



o) sankce za porušení smlouvy,



p) datum nabytí a ukončení platnosti a účinnosti smlouvy,



q) podpisy smluvních stran.



(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, řídí se smlouva o poskytnutí

stipendia ustanoveními občanského zákoníku.



§ 15



Podmínky použití stipendia, jeho vyúčtování, kontrola a uplatňování

sankcí se řídí obecnými předpisy pro nakládání s prostředky státního

rozpočtu^5).



ČÁST DRUHÁ



Změna zákona o daních z příjmů



§ 16



Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993

Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993

Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994

Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995

Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995

Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997

Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997

Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998

Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999

Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999

Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.

3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č.

72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č.

121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č.

340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č.

120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č.

483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č.

198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č.

308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č.

362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č.

47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č.

280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č.

436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č.

669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č.

217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č.

441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č.

552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb., se mění

takto:



1. V § 4 odst. 1 písm. f) větě první se slovo "a" nahrazuje čárkou a na

konci textu věty se doplňují slova " , a ocenění v oblasti kultury

podle zvláštních právních předpisů^12a)".



Poznámka pod čarou č. 12a zní:



"12a) Například nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti

kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č.

98/2006 Sb., zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z

veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o

podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.".



2. V § 4 odst. 1 se na konci textu písmene zg) doplňují slova "a darů

poskytnutých fyzickým osobám pro poskytování veřejných kulturních

služeb,".



3. V § 19 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno zp), které zní:



"zp) ocenění v oblasti kultury podle zvláštních právních

předpisů^12a).".



ČÁST TŘETÍ



Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých

dalších zákonů



§ 17



V zákoně č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně

některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č.

483/2004 Sb., se § 15a zrušuje.



ČÁST ČTVRTÁ



Změna zákona o státní památkové péči



§ 18



Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č.

242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č.

132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.

18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č.

3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 240/2005 Sb. a

zákona č. 186/2006 Sb., se mění takto:



1. V § 1 odst. 1 větě druhé se za slovo "zachování" vkládá slovo " ,

zpřístupňování".



2. V § 1 odst. 2 větě první se za slovo "ochranu" vkládá slovo " ,

zpřístupňování".



3. V § 26 odst. 2 se písmeno f) zrušuje.



Dosavadní písmena g) až k) se označují jako písmena f) až j).



4. V § 26 odst. 2 písm. g) se slova "a pro ocenění jejich práce,

jedná-li se o mimořádné pracovní výsledky, uděluje cenu za památkovou

péči" zrušují.



ČÁST PÁTÁ



ÚČINNOST



§ 19



Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.



Zaorálek v. r.



Klaus v. r.



Paroubek v. r.



Příl.



Žádost o uzavření dohody o poskytnutí náhrady za vypůjčený předmět

podle § 7 odst. 1 zákona č. 203/2006 Sb.

















1) Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění

pozdějších předpisů, zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní

povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2001 Sb., o

navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění zákona č.

180/2003 Sb., zákon č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních

statků z celního území Evropských společenství.



2) Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících

zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění pozdějších předpisů.



3) § 7 odst. 1 písm. r) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová

pravidla), ve znění pozdějších předpisů.



4) § 12 a 13 zákona č. 218/2000 Sb.



5) Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších

předpisů.

Related Laws