o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie


Published: 2010

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
366/2010 Sb.VYHLÁŠKAze dne 8. prosince 2010o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném

měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro

více odběrných místMinisterstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. h)

zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický

zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:§ 1Předmět úpravy(1) Tato vyhláška stanoví způsob rozdělení nákladů za dodávku tepelné

energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na

přípravu teplé vody pro více odběrných míst, pokud se odběratel a

dodavatel nedohodli jinak.(2) Tato vyhláška se nevztahuje na rozúčtování nákladů na tepelnou

energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody mezi konečné

spotřebitele podle jiného právního předpisu^1).§ 2Vymezení pojmůPro účely této vyhlášky se rozumí:a) společnou přípravnou předávací stanice nebo zdroj tepelné energie

jako místo společné přípravy a společného měření pro více odběrných

míst dodávky teplé vody na ni napojených,b) podlahovou plochou podlahová plocha všech místností bytu kromě

teras, balkónů, lodžií (i zasklených) a vedlejších prostorů, které jsou

umístěny mimo byt; do podlahové plochy se započítává i plocha zastavěná

kuchyňskou linkou, vestavěným nábytkem, kamny nebo jiným topným

tělesem; nezapočítává se plocha okenních a dveřních ústupků,c) zúčtovací jednotkou objekt nebo jeho část, popřípadě objekty nebo

jejich části, které mají jedno společné, technologicky propojené

odběrné tepelné zařízení a společné měření nebo způsob rozdělení

nákladů na poskytování teplé vody,d) měřenou spotřebou údaj naměřený měřicím zařízením nebo dodaný

odběratelem jako součet hodnot z vodoměrů instalovaných u konečných

odběratelů v zúčtovací jednotce,e) neměřenou spotřebou spotřeba zúčtovací jednotky nebo její části,

která nebyla odběratelem dodána v dohodnutém termínu, nebo spotřeba, u

které nebylo prokazatelně doloženo na vyžádání dodavatele, že měřidla

splňují požadavek jiného právního předpisu^2),f) srovnatelnou spotřebou spotřeba stanovená dodavatelem podle poslední

známé měřené spotřeby zúčtovací jednotky; není-li ani tato hodnota

známa nebo došlo k podstatné změně parametrů zúčtovací jednotky,

dodavatel provede odborný odhad spotřeby.§ 3Způsob rozdělení nákladů na dodávku tepelné energie(1) Náklady na dodávku tepelné energie v teplé vodě, které odpovídají

jejímu množství a její ceně za jednotkové množství, se stanoví na každé

odběrné místo^3).(2) Náklady na dodávku teplé vody při její společné přípravě a

společném měření pro více odběrných míst zahrnují veškeré náklady,

které odpovídají hospodárnému, spolehlivému a bezpečnému provozu zdroje

tepelné energie, rozvodného tepelného zařízení a odběrného tepelného

zařízení a které byly vynaloženy na zajištění dodávky teplé vody do

všech odběrných míst.(3) Je-li instalováno ve všech odběrných místech dodávky teplé vody

měřicí zařízení odebraného množství teplé vody nebo odebraného množství

tepelné energie v teplé vodě, účtuje dodavatel odběratelům poměrně na

základě údajů těchto měření.(4) Pokud vlastníci objektů nebo jejich částí s jedním společným,

technologicky propojeným odběrným tepelným zařízením, jednou společnou

tepelnou přípojkou a jedním společným odběrným místem dodávky se spolu

navzájem nedohodnou o způsobu rozdělování nákladů, které připadnou na

jednotlivé objekty nebo jejich části, náklady na dodávku tepelné

energie v teplé vodě se rozdělují na jednotlivé objekty nebo jejich

části poměrně podle podlahových ploch určených jednotným způsobem.

Podlahovou plochu nebytových prostor sdělí odběratel dodavateli při

zohlednění rozsahu odběru, počtu výtoků, účelu a způsobu užití tohoto

nebytového prostoru.(5) Pokud se vlastníci zúčtovacích jednotek spolu navzájem nedohodnou o

způsobu rozdělení nákladů na dodávku teplé vody při společné přípravě a

společném měření množství tepelné energie a vody pro více odběrných

míst, rozdělení nákladů na jednotlivá odběrná místa se provede takto:a) náklady na tepelnou energii k přípravě teplé vody ve společné

přípravně a na její dodávku do všech odběrných míst se dělí na složku

základní a spotřební, přičemž základní složka činí 30 % a spotřební

složka činí 70 % nákladů,b) základní složka nákladů se rozdělí na jednotlivá odběrná místa podle

podlahové plochy prostorů užívaných jednotlivými odběrateli; podlahovou

plochu nebytových prostor sdělí odběratel dodavateli při zohlednění

rozsahu odběru, počtu výtoků, účelu a způsobu užití tohoto nebytového

prostoru,c) spotřební složka nákladů na tepelnou energii k přípravě teplé vody a

náklady na dodávku pitné vody pro přípravu teplé vody a její

odkanalizování se rozdělí poměrně podle dodaných měřených spotřeb,d) nebyla-li měřená spotřeba některých zúčtovacích jednotek dodavateli

dodána ve smluveném termínu, nebo nebylo-li prokazatelně doloženo, že

měřidla některých zúčtovacích jednotek splňují požadavek jiného

právního předpisu^2), stanoví dodavatel spotřeby těchto zúčtovacích

jednotek jako 1,5násobek srovnatelné spotřeby,e) je-li změřené množství dodané teplé vody v její společné přípravně

vyšší o více než 15 % než součet spotřeb měřených a neměřených všech

zúčtovacích jednotek napojených na společnou přípravnu teplé vody, pak

se náklady spotřební složky převyšující 15 % rozdělují podle písmene

b).§ 4Zrušovací ustanoveníVyhláška č. 477/2006 Sb., o stanovení způsobu rozdělení nákladů za

dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné

energie na přípravu teplé užitkové vody pro více odběrných míst, se

zrušuje.§ 5ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.Ministr:Ing. Kocourek v. r.1) Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001 Sb., kterou se

stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na

vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné

spotřebitele.2) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.3) § 2 odst. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně

některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Related Laws