o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy domů


Published: 2012

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
468/2012 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDYze dne 5. prosince 2012o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů

poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domůZměna: 269/2013 Sb.Změna: 144/2014 Sb.Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu

rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů

České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu

národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve

znění zákona č. 61/2005 Sb.:§ 1Předmět úpravyToto nařízení upravuje podmínky použití finančních prostředků ze

Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „Fond“) formou úvěrů

poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů.§ 2Vymezení pojmůPro účely tohoto nařízení se rozumía) domem budova s nejméně čtyřmi samostatnými byty^1), ve které více

než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a

je k tomuto účelu určena, postavená na území České republiky,b) opravou nebo modernizací domu činnost uvedená v příloze k tomuto

nařízení.§ 3Podmínky pro poskytnutí úvěru(1) Úvěr lze poskytnout fyzické nebo právnické osobě, která je

vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu, nebo bytu^1) v domě.(2) V domě, ve kterém vzniká společenství vlastníků jednotek, lze úvěr

poskytnout i této právnické osobě.(3) Úvěr lze poskytnout, jsou-li splněny tyto podmínky:a) předmětem opravy nebo modernizace domu musí být opravy a modernizace

uvedené v části A přílohy k tomuto nařízení, ledaže stav domu některou

opravu nebo modernizaci uvedenou v části A přílohy k tomuto nařízení

pod jednotlivými položkami prokazatelně nevyžaduje,b) písemná žádost o úvěr podle § 4 je podána před zahájením opravy nebo

modernizace domu,c) v případě úvěru, na který se vztahují podmínky stanovené rozhodnutím

Evropské komise vydaným podle přímo použitelného předpisu Evropské unie

v oblasti oznamování veřejných podpor^6) (dále jen „podmínky

notifikovaného režimu“), nebyly práce zahájeny^7) dříve, než Fond

písemně potvrdí, že projekt v zásadě vyhovuje podmínkám notifikovaného

režimu,d) dodavatelem opravy nebo modernizace domu jsou fyzické nebo právnické

osoby, které mají systém řízení jakosti zaveden a certifikován způsobem

odpovídajícím příslušné české technické normě^2),e) opravy nebo modernizace domu jsou stavebním úřadem povoleny nebo

jsou stavebnímu úřadu řádně ohlášeny, pokud stavebnímu povolení nebo

ohlášení podléhají, anebo se jedná o udržovací práce nařízené podle

stavebního zákona,f) úvěr je dostatečně zajištěn.(4) Na tentýž druh opravy nebo modernizace stejných stavebních prvků

domu může být úvěr poskytnut pouze jednou; to neplatí, pokud stavební

prvky domu, které byly předmětem předchozí opravy nebo modernizace, již

nesplňují současné požadavky stanovené právními předpisy nebo

technickými normami.(5) Úvěr podle tohoto nařízení se neposkytne na činnosti, na které byla

poskytnuta podpora ze státních nebo evropských fondů.§ 4Žádost o úvěr(1) Žádost o úvěr obsahujea) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a

datum narození, je-li žadatelem fyzická osoba,b) jméno, popřípadě jména, příjmení, obchodní firmu, identifikační

číslo osoby a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě místo podnikání,

liší-li se od adresy trvalého pobytu, je-li žadatelem podnikající

fyzická osoba,c) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, je-li

žadatelem právnická osoba.(2) K žádosti o úvěr žadatel přiložía) doklad o vlastnictví domu nebo bytu, na jehož opravu nebo

modernizaci má být poskytnut úvěr,b) prohlášení žadatele o tom, že ke dni podání žádosti o úvěr nemá

splatný nedoplatek k veřejnému rozpočtu nebo ke zdravotní pojišťovně,c) prohlášení žadatele, že v době podání žádosti a po dobu 3 let před

podáním žádosti není a nebyl v úpadku či likvidaci ani mu úpadek

nehrozí, nebyl a není proti žadateli veden výkon rozhodnutí, proti

žadateli není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl odsouzen pro

trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti

žadatele nebo pro hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti

majetku,d) projektovou dokumentaci navrhované opravy nebo modernizace domu

zpracovanou autorizovaným inženýrem nebo autorizovaným technikem činným

ve výstavbě, pokud navrhovaná oprava či modernizace podléhá stavebnímu

povolení či ohlášení nebo pokud požadavek na její zpracování vyplývá z

právního předpisu,e) doklad prokazující výši energetické úspory,f) rozpočet, ve kterém musí být zvlášť uvedeny položky nákladů na

opravu nebo modernizaci domu, které jsou uvedeny v příloze k tomuto

nařízení,g) doklad o podlahové ploše bytů v domě, na jehož opravu nebo

modernizaci má být poskytnut úvěr,h) v případech, kdy stav domu prokazatelně nevyžaduje některou opravu

nebo modernizaci uvedenou v části A přílohy k tomuto nařízení,

potvrzení o této skutečnosti vydané osobou podle písmene d).(3) Není-li žádost o úvěr úplná, vyzve Fond žadatele ve lhůtě 30 dnů od

obdržení žádosti o úvěr, aby ji ve lhůtě stanovené Fondem doplnil. Fond

může žadatele vyzvat také k doplnění dalších podkladů potřebných k

posouzení účelu úvěru a schopnosti žadatele úvěr splácet. Jestliže

žadatel ve stanovené lhůtě požadované údaje nedoplní, smlouvu o

poskytnutí úvěru nelze uzavřít.(4) Po předběžném vyhodnocení žádosti žadatel na písemnou výzvu Fondu

doložía) oprávněnost plánované opravy nebo modernizace některým z těchto

dokladů nebo prohlášení:1. pravomocné stavební povolení nebo veřejnoprávní smlouvu o provedení

stavby, kterou lze stavební povolení nahradit, nebo doklad o oznámení

certifikátu autorizovaného inspektora příslušnému stavebnímu úřadu,2. souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby, nebo3. prohlášení žadatele, že stavební úpravy nevyžadují stavební povolení

ani ohlášení^4),b) smlouvu o provedení stavby uzavřenou se zhotovitelem stavby, pokud

stavbu neprovádí sám žadatel,c) doklad prokazující splnění podmínky podle § 3 odst. 3 písm. d).§ 5Výše úrokové sazby a výše úvěru podle podmínek de minimis(1) Výše úrokové sazby nesmí být nižší než základní referenční sazba

Evropské unie^5).(2) V případě, že úroková sazba je nižší než základní referenční sazba

Evropské unie zvýšená o příČslušnou rizikovou přirážku podle bonity

žadatele a zajištění úvěru, výše úvěru je omezena v souladu s pravidly

poskytování podpory de minimis podle přímo použitelného předpisu

Evropské unie^3).(3) Výše úvěru nesmí přesáhnout 90 % rozpočtových nákladů na opravy

nebo modernizace domu uvedené v příloze k tomuto nařízení.§ 5aVýše úrokové sazby a výše úvěru podle podmínek notifikovaného režimu(1) Výše úrokové sazby nesmí být nižší než základní referenční sazba

Evropské unie^5).(2) V případě, že úroková sazba je nižší než základní referenční sazba

Evropské unie zvýšená o příslušnou rizikovou přirážku podle bonity

žadatele a zajištění úvěru, výše úvěru je omezena maximální intenzitou

podpory v souladu s podmínkami notifikovaného režimu.(3) Výše úvěru nesmí přesáhnout 75 % rozpočtových nákladů na opravy

nebo modernizace domu uvedené v příloze k tomuto nařízení.§ 6Smlouva o poskytnutí úvěru a podmínky čerpání úvěru(1) Jsou-li splněny podmínky stanovené tímto nařízením a má-li Fond na

poskytnutí úvěru finanční prostředky, může předložit žadateli návrh

smlouvy o poskytnutí úvěru.(2) Pokud Fond neposkytne úvěr, sdělí žadateli tuto skutečnost písemně

a bez zbytečného odkladu.(3) Nebude-li z důvodů na straně žadatele uzavřena smlouva o poskytnutí

úvěru nejpozději do 2 měsíců od obdržení výzvy Fondu k uzavření smlouvy

o poskytnutí úvěru, nebude úvěr poskytnut.(4) Čerpání úvěru musí být zahájeno do 6 měsíců ode dne nabytí

účinnosti smlouvy o poskytnutí úvěru.(5) Oprava nebo modernizace domu musí být ukončena do 3 let ode dne

nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí úvěru.(6) Po dobu splácení úvěru, nejméně však po dobu 5 let ode dne nabytí

účinnosti smlouvy o poskytnutí úvěru, nelze užívat dům nebo byt k jiným

účelům než k bydlení.(7) Pokud bude vydáno rozhodnutí o odstranění domu, na jehož opravu

nebo modernizaci byl úvěr poskytnut, je příjemce úvěru povinen oznámit

tuto skutečnost Fondu, a to do 30 dnů ode dne, kdy toto rozhodnutí

nabylo právní moci.(8) Smlouva o poskytnutí úvěru musí obsahovat ujednání o smluvní pokutě

především pro případ, že příjemce úvěru je v prodlení se zaplacením

splátek úvěru ve sjednané výši nebo nedodrží podmínky uvedené v § 3 a v

odstavcích 5 až 7.§ 7Splácení úvěru(1) Dobu splácení úvěru lze ve smlouvě o poskytnutí úvěru sjednat

nejdéle na 30 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí úvěru.

Na žádost příjemce úvěru může být počátek splácení jistiny úvěru

odložen nejdéle na dobu do 2 měsíců od ukončení opravy nebo

modernizace. Na žádost příjemce úvěru může Fond upravit dobu splácení

úvěru. Celková doba splácení úvěru nesmí překročit dobu stanovenou ve

větě první.(2) Fond může požadovat okamžité splacení úvěru,a) dojde-li k převodu nebo přechodu vlastnictví domu nebo bytu na jinou

osobu a nový vlastník nepřevezme v plném rozsahu závazek ke splacení

zbývající části úvěru nebo zbývající část úvěru není dostatečně

zajištěna,b) pokud se zjistí, že příjemce úvěru poskytl nesprávné údaje, na

základě kterých byla uzavřena smlouva o poskytnutí úvěru, nebo porušil

podmínky uvedené v § 6 odst. 5 až 7,c) je-li příjemce úvěru v prodlení se zaplacením nejméně 2 měsíčních

splátek úvěru ve sjednané výši a neuhradí-li tyto dlužné částky nejdéle

do 30 dnů od doručení písemné výzvy,d) nabude-li právní moci rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o

změně účelu užívání domu nebo bytu nebo o odstranění domu.§ 8Přechodné ustanovení(1) Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č. 299/2001 Sb., jakož i

práva a povinnosti z nich vzniklé, se řídí dosavadními právními

předpisy.(2) Za předčasné splacení celé jistiny podle § 7 odst. 2 nařízení vlády

č. 299/2001 Sb. se nepovažuje refinancování úvěru poskytnutého bankou

na opravy a modernizace domů, za předpokladu, že nově sjednaný úvěr je

poskytnut pouze k úhradě nesplacené části úvěru, k němuž se podpora

vztahuje. To platí i v případech refinancování úvěrů přede dnem nabytí

účinnosti tohoto nařízení.§ 9Zrušovací ustanoveníZrušuje se:1. Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu

rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami

právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů.2. Nařízení vlády č. 398/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.

299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke

krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým

osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů.3. Nařízení vlády č. 152/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.

299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke

krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým

osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění

nařízení vlády č. 398/2002 Sb.4. Nařízení vlády č. 325/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.

299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke

krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým

osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění

pozdějších předpisů.5. Nařízení vlády č. 118/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.

299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke

krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým

osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění

pozdějších předpisů.6. Nařízení vlády č. 310/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.

299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke

krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým

osobám na opravy a modernizace domů, ve znění pozdějších předpisů.§ 10ÚčinnostToto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.Předseda vlády:RNDr. Nečas v. r.Ministr pro místní rozvoj:Ing. Jankovský v. r.PřílohaSeznam oprav a modernizací domů, na které lze poskytnout úvěrČást APoložka č.1 Odstranění poruch základů domů a opravy hydroizolace spodní stavby2 Odstranění statických poruch nosné konstrukce3 Oprava obvodového pláště a oprava styků dílců obvodového pláště4 Oprava lodžií nebo balkónů včetně zábradlí, výměna původních balkónů za nové balkóny nebo přebudování

balkónů na lodžie i s případným zvětšením užitné podlahové plochy nového balkónu nebo

lodžie v souvislosti s použitou stavební technologií5 Provedení dodatečné tepelné izolace neprůsvitného obvodového pláště6 Náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky, případně hlukově dokonalejšími materiály7 Opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například strojovny, komíny atd.8 Vyregulování otopné soustavy9 Oprava nebo výměna hromosvodů, hlavních rozvodů elektřiny (silnoproud, slaboproud), zdravotně-

-technických instalací a plynu včetně výměny měřičů spotřebyČást BPoložka č.10 Zřízení nového balkónu nebo lodžie, zasklení stávajícího balkónu nebo lodžie11 Obnova předložených vstupních schodů a zábradlí, zídek a dlažby12 Oprava protipožárních zařízení a konstrukcí13 Zateplení vybraných vnitřních konstrukcí14 prava nášlapných vrstev a konstrukcí podlah, stěn a stropů ve společných prostorách, na chodbách,

oprava schodišť a vstupního prostoru včetně schránek a osvětlení15 Zkvalitnění ústřední regulace otopné soustavy, modernizace otopné soustavy včetně využití obnovitelných

zdrojů energie, která může být spojená s výměnou rozvodů a případně otopných těles a výměnou

nebo instalací nových měřičů spotřeby tepla16 Oprava objektových předávacích stanic nebo strojoven se zařízením pro přípravu teplé užitkové vody

včetně instalace měřičů spotřeby17 Výstavba nové kotelny pro potřeby domu18 Instalace termosolárních panelů sloužících k výrobě tepla nebo teplé vodydomu19 Zřízení, oprava nebo modernizace vzduchotechniky20 Zřízení nového výtahu, oprava nebo výměna výtahu stávajícího včetně nutných zásahů do konstrukce

výtahové šachty21 Oprava nebo výměna vstupních dveří do bytu22 Oprava nebo modernizace bytového jádra včetně rozvodů elektřiny, zdravotně-technických instalací

a plynu23 Opravy nebo modernizace v bytě - výměna rozvodů, oprava podlah, stěn, stropů a výměna dveří24 Náklady na projektové práce, nutné posudky, revize, průkazy, audity, technický dozor stavebníka“.Příloha č. 2zrušenaVybraná ustanovení novelČl. II nařízení vlády č. 144/2014 Sb.Přechodná ustanovení1. Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č. 468/2012 Sb., ve znění

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, jakož i práva a

povinnosti z nich vzniklé, se řídí nařízením vlády č. 468/2012 Sb., ve

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.2. V případě žádosti o úvěr podle nařízení vlády č. 468/2012 Sb. podané

přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení platí pro uzavření smlouvy

o úvěru a pro poskytnutí úvěru podmínky stanovené nařízením vlády č.

468/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto

nařízení.1) § 3 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,

ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.2) ČSN EN ISO 9001 nebo 9002.3) Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití

článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de

minimis.4) § 103 stavebního zákona.5) Sdělení Komise o revizi metody stanovování referenčních a

diskontních sazeb (2008/C 14/02) ze dne 19. ledna 2008.6) Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se

stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské

unie, v platném znění.7) Čl. 2 bod 23 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června

2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité

kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Related Laws