o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy


Published: 2006

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
376/2006 Sb.VYHLÁŠKAze dne 17. července 2006o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech

při vzniku mimořádných událostí na dráháchZměna: 248/2010 Sb.Změna: 183/2015 Sb.Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.,

o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb.,

zákona č. 103/2004 Sb. a zákona č. 181/2006 Sb., (dále jen "zákon") k

provedení § 22 odst. 5, § 23a odst. 7, § 34h odst. 9, § 35 odst. 3, §

49e odst. 6 a § 53b odst. 1, 2 a 5 zákona a podle § 66 odst. 5 zákona:§ 1Předmět úpravyTato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie^1), zároveň

navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie^2) a upravujea) prvky systému zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a obsah

výroční zprávy o bezpečnosti provozování dráhy,b) vzor žádosti o vydání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy

celostátní nebo regionální a vzor osvědčení o bezpečnosti provozovatele

dráhy celostátní nebo regionální,c) prvky systému zajišťování bezpečnosti provozování drážní dopravy

podle druhu a rozsahu vykonávaných činností a obsah výroční zprávy o

bezpečnosti,d) vzor žádosti o vydání osvědčení dopravce a vzor osvědčení dopravce,e) obsah výroční zprávy o činnosti Drážního úřadu,f) stanovení závažných nehod v drážní dopravě, nehod a ohrožení, u

kterých Drážní inspekce provádí zjišťování příčin a okolností jejich

vzniku,g) druhy mimořádných událostí v drážní dopravě, postup při vzniku a

opatření na místě mimořádné události, příslušnost k zjišťování jejich

příčin a okolností a opatření k předcházení vzniku mimořádných

událostí,h) vzor zprávy o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné

události.§ 2Prvky systému zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a provozování

drážní dopravy(1) Systém zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a provozování

drážní dopravy obsahuje v závislosti na druhu a rozsahu vykonávaných

činností provozovatele dráhy celostátní nebo regionální nebo dopravce

na těchto dráhách tyto prvky:a) určení organizačního uspořádání provozovatele dráhy nebo dopravce a

působnosti organizačních složek,b) stanovení odpovědnosti vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců

provozovatele dráhy za bezpečnost při provozování dráhy a organizaci

drážní dopravy, zejména za zajištění bezpečné obsluhy dráhy, údržby

součástí dráhy pro bezpečné provozování dráhy, zajištění kontroly

bezpečné obsluhy dráhy a organizování drážní dopravy, zajištění

kontroly jakosti dodávek materiálu a výrobků pro provozování dráhy s

vlivem na bezpečnost provozu a za kontrolu činnosti subdodavatelů nebo

stanovení odpovědnosti vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců dopravce za

bezpečnost při provozování drážní dopravy, zajištění kontroly

bezpečného technického stavu drážních vozidel, jakosti dodávek

materiálu a výrobků pro provozování drážní dopravy s vlivem na

bezpečnost provozu a za kontrolu činnosti subdodavatelů,c) určení odpovědnosti za průběžné vedení dokumentace o všech

důležitých částech systému zajišťování bezpečnosti provozování dráhy

nebo drážní dopravy,d) stanovení bezpečnostních cílů a opatření k soustavnému zlepšování

systému zajišťování bezpečnosti provozování dráhy nebo drážní dopravy.(2) Požadavky na systém zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a

provozování drážní dopravy jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.§ 3Vzor žádosti o vydání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy

celostátní nebo regionální a vzor osvědčení o bezpečnosti provozovatele

dráhy celostátní nebo regionálníVzor žádosti o vydání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy

celostátní nebo regionální je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky. Vzor

osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy celostátní nebo regionální

je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.§ 4Obsah výroční zprávy o bezpečnosti provozování dráhy nebo drážní

dopravy(1) Výroční zpráva o bezpečnosti provozování dráhy celostátní nebo

regionální obsahuje vyhodnocení stavu systému zajišťování bezpečnosti

provozování dráhy, alespoň:a) informace o plnění bezpečnostních cílů, které si provozovatel dráhy

stanovil, a výsledky plnění opatření k soustavnému zlepšování systému

zajišťování bezpečnosti provozování dráhy,b) evidenční přehled o nehodách za uplynulý kalendářní rok podle

přílohy č. 4 této vyhlášky,c) výsledky vnitřních kontrol systému zajišťování bezpečnosti

provozování dráhy,d) údaje o závadách a poruchách při provozování dráhy, které mohly vést

ke vzniku nehody nebo závažné nehody.(2) Výroční zpráva o bezpečnosti provozování drážní dopravy na dráze

celostátní nebo dráze regionální obsahuje vyhodnocení stavu systému

zajištění provozování drážní dopravy, alespoň:a) informace o plnění bezpečnostních cílů, které si dopravce stanovil,

a výsledky plnění opatření k soustavnému zlepšování systému zajišťování

bezpečnosti drážní dopravy,b) evidenční přehled o nehodách za uplynulý kalendářní rok podle

přílohy č. 4 této vyhlášky,c) výsledky vnitřních kontrol systému zajišťování bezpečnosti

provozování drážní dopravy,d) údaje o závadách a poruchách při provozování drážní dopravy, které

mohly vést ke vzniku nehody nebo závažné nehody.§ 5Vzor žádosti o vydání osvědčení dopravce na dráze celostátní nebo

regionální a vzor osvědčení dopravce na dráze celostátní nebo

regionálníVzor žádosti o vydání osvědčení dopravce na dráze celostátní nebo

regionální je uveden v přímo použitelném předpisu Evropské unie^2).

Vzor osvědčení dopravce na dráze celostátní nebo regionální je uveden v

přímo použitelném předpisu Evropské unie^2).§ 6Obsah výroční zprávy o činnosti Drážního úřaduVýroční zpráva Drážního úřadu obsahuje informace o činnostech Drážního

úřadu na úseku bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy na dráze

celostátní a dráhách regionálních, alespoň oa) vývoji bezpečnosti na dráze celostátní a dráhách regionálních,

včetně evidenčního přehledu o nehodách za uplynulý rok podle přílohy č.

4 této vyhlášky na dráze celostátní a dráhách regionálních; pokud se po

předložení zprávy Drážní úřad dozví o nových skutečnostech nebo

nesprávnostech, provede změnu nebo opravu ukazatelů za daný rok co

nejdříve, nejpozději v následující výroční zprávě,b) důležitých změnách v právních předpisech týkajících se bezpečnosti

provozování dráhy a drážní dopravy na dráze celostátní nebo regionální,c) vývoji v oblasti udělování osvědčení o bezpečnosti provozovatele

dráhy a osvědčení dopravce,d) výsledcích a zkušenostech získaných z výkonu státního dozoru nad

činností provozovatelů dráhy celostátní a drah regionálních a dopravců

v drážní dopravě na těchto dráhách, provedeného Drážním úřadem.§ 7Postup při vzniku mimořádné události v drážní dopravě(1) Provozovatel dráhy a dopravce zřizují samostatná nebo společná

ohlašovací pracoviště, která zajistí ohlášení vzniku mimořádné události

podle činnosti vykonávané v rámci předmětu podnikání.(2) Vznikne-li mimořádná událost při provozování dráhy nebo provozování

drážní dopravy, provozovatel dráhy a dopravce zajišťuje, aby každý

zaměstnanec nebo osoba ve smluvním vztahu k provozovateli dráhy nebo

dopravci, kteří se svou pracovní činností podílejí na provozování dráhy

nebo provozování drážní dopravy, neprodleně ohlásili na určené

ohlašovací pracoviště její vznik, pokud tuto událost zjistili sami nebo

se o ní věrohodně dozvěděli.(3) Ohlašovací pracoviště po vzniku mimořádné události při provozování

dráhy a drážní dopravy podle její povahy provede bez zbytečné prodlevy

opatření k zabránění vzniku dalších škod a bezodkladně ohlásí vznik

mimořádné událostia) Drážní inspekci podle ustanovení § 8,b) Policii České republiky, jde-li o mimořádnou událost s následky

smrti, újmy na zdraví, značné škody na majetku^3) nebo na životním

prostředí, a dále ve všech případech, kdy je důvodné podezření, že ke

vzniku mimořádné události došlo v důsledku spáchání trestného činu,c) operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru

České republiky, popřípadě zdravotnické záchranné službě, je-li

potřebné zajistit záchranné práce^4) a nelze-li je provést vlastními

prostředky provozovatele dráhy a dopravce.V ohlášení se uvede datum, čas a místo vzniku mimořádné události, její

stručný popis a následky, jméno ohlašovatele a komunikační spojení na

něj.(4) Provozovatel dráhy a dopravce stanoví pro potřeby rychlého ohlášení

mimořádné události vlastní organizační opatření ve formě ohlašovacího

rozvrhu. Ohlašovací rozvrh je součástí systému zajišťování bezpečnosti

provozování dráhy a provozování drážní dopravy; musí být alespoň jednou

ročně aktualizován a musí být přístupný na všech pracovištích, která

provozovatel dráhy a dopravce pověřil ohlašováním mimořádných událostí.§ 8Oznamování vzniku mimořádné události Drážní inspekci(1) Vznik mimořádné události při provozování dráhy nebo drážní dopravy

oznamuje Drážní inspekci ohlašovací pracoviště, určené provozovatelem

dráhy nebo dopravcem, bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností

podle odstavce 2. Vznik ohrožení může provozovatel dráhy nebo dopravce

podle činnosti vykonávané v rámci předmětu podnikání oznamovat po

dohodě s Drážní inspekcí souhrnně za uplynulé dohodnuté časové období.(2) Oznámení se předává Drážní inspekci telefonicky nebo formou

elektronického dálkového připojení nebo telekomunikačním zařízením. V

oznámení se uvede datum, čas a místo vzniku mimořádné události, její

stručný popis a následky, tj. počet usmrcených a zraněných osob,

předběžný odhad škody a předpokládaná doba omezení nebo zastavení

drážní dopravy.§ 9Opatření na místě mimořádné události(1) Ke zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádné události vzniklé

při provozování dráhy a provozování drážní dopravy pověřují

provozovatel dráhy a dopravce, a to každý samostatně, osobu odborně

způsobilou k činnosti vykonávané v rámci předmětu podnikání; pověřenou

odborně způsobilou osobou se rozumí zaměstnanec nebo osoba v jiném

smluvním vztahu k provozovateli dráhy nebo dopravci (dále jen "pověřená

osoba"). Pověřená osoba je oprávněna k zajištění místa mimořádné

události, k pořízení dokumentace postupu při zabezpečení a obsluze

dráhy a organizace drážní dopravy, stavu stavby dráhy, stavby na dráze

a drážního vozidla v souvislosti se vznikem mimořádné události a

příčinou události, k vyhodnocení příčin a okolností vzniku mimořádné

události a k návrhu odpovědnosti za její vznik.(2) Pověřená osoba umožní na požádání zaměstnanců Drážní inspekce jim

nahlížet do všech dokladů souvisejících se vznikem mimořádné události,

zejména do záznamů výpovědí zaměstnanců, vyhodnocení elektronických

záznamů o činnosti zařízení, dokladů o zjištěném stavu určeného

technického zařízení, zápisů o stavu zařízení, protokolů o měření,

umožní jim pořizovat z nich kopie, výpisy nebo fotodokumentaci a na

místě vyřizuje jejich dožádání.(3) Změny původního stavu na místě mimořádné události jsou přípustné do

příchodu orgánů činných v trestním řízení a zaměstnance Drážní inspekce

jen po souhlasu velitele zásahu složek integrovaného záchranného

systému^5). Nezasahují-li tyto osoby, jsou změny původního stavu na

místě mimořádné události přípustné po souhlasu pověřené osoby

provozovatele dráhy nebo dopravce podle odstavce 1, jde-li o provádění

záchranných prací^4), nebo v souladu s ustanovením zvláštních právních

předpisů^6). V těchto případech pověřená osoba vyhotoví náčrtek s

vyznačením původní situace a provedených odklizovacích prací pro

obnovení provozování dráhy a drážní dopravy, popřípadě se místo

(původní situace) zdokumentuje technickými prostředky. Za pořízení

náčrtku a zdokumentování místa mimořádné události odpovídá pověřená

osoba, která dala příkaz nebo souhlas k provedení změn.(4) Pověřená osoba na místě mimořádné události podle její povahy

postupuje podle pokynů orgánů činných v trestním řízení a zaměstnance

Drážní inspekce, jsou-li přítomni, zejménaa) zabrání pohybu veškerých zúčastněných drážních a jiných vozidel,

manipulaci s ovládacími prvky a jakékoliv obsluze zúčastněných zařízení

majících vliv na mimořádnou událost a přemísťování věcí souvisejících s

mimořádnou událostí, a to až do vydání souhlasu se zahájením

odklizovacích prací s výjimkou případu, kdy je to nutné pro provádění

záchranných prací^4) nebo dovoluje-li to ustanovení zvláštních právních

předpisů^6),b) označí místa a polohy osob a věcí, které bylo nutno při záchranných

pracích přemístit,c) shromáždí dostupné písemné doklady, nahrávky záznamových zařízení

používaných při provozování dráhy a drážní dopravy a záznamy z

rychloměrů drážních vozidel tak, aby nemohlo dojít k jejich ztrátě,

znehodnocení nebo dodatečné úpravě,d) zajistí stopy při vykolejení drážního vozidla před jejich

znehodnocením, a to včetně dostatečného prostoru před a za místem

vykolejení, a zaznamená je do nákresu nebo pořídí fotodokumentaci,e) zjistí a zapíše stav sdělovacího a zabezpečovacího zařízení na

dráze, zejména stav bezpečnostních závěrů, počítadel, stav návěstidel,

postavení výhybek; zajistí elektronický záznam o činnosti zařízení a

jeho vyhodnocení,f) zjistí a zaznamená všechny dostupné okolnosti vzniku mimořádné

události, na elektrizované trati stav trakčního vedení, jednání

účastníků mimořádné události související se vznikem události a vlivy

povětrnostních podmínek a okolí na provozování dráhy a drážní dopravy,g) vyžádá si identifikační údaje zúčastněných zaměstnanců a ostatních

účastníků mimořádné události, popřípadě dalších osob, které jsou

přímými svědky mimořádné události; identifikačními údaji se rozumí

jména a příjmení, datum narození a adresa bydliště, název

zaměstnavatele a místo pracoviště,h) zajistí provedení orientační dechové zkoušky u zúčastněných

zaměstnanců provozovatele dráhy a dopravce na požití alkoholu nebo

jiných návykových látek; v případě podezření ovlivnění zaměstnance

alkoholem nebo jinými návykovými látkami musí být u zaměstnance

zajištěno odborné lékařské vyšetření lékařem závodní preventivní péče

nebo lékařem podle určení orgánů činných v trestním řízení,i) rozhodne o pokračování pracovní činnosti zúčastněných zaměstnanců

provozovatele dráhy a dopravce, kteří jsou prokazatelně rozrušeni

vznikem mimořádné události nebo u kterých lze předpokládat odpovědnost

za její vznik, jde-li o mimořádnou událost s následkem smrti, újmy na

zdraví nebo značné škody na majetku a nejedná-li se o práce

záchranné^4),j) vyhotoví dokumentaci stavu dotčené dopravní cesty dráhy, stavby na

dráze, zařízení a drážního vozidla v době vzniku mimořádné události,k) pořídí předběžný odhad vzniklé škody.(5) Účastníkem mimořádné události se pro účely této vyhlášky rozumí

fyzické a právnické osoby dotčené mimořádnou událostí, nebo které se

svou činností na jejím vzniku podílely.§ 10Příslušnost ke zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádné události(1) Provozovatel dráhy a dopravce podle činnosti vykonávané v rámci

předmětu podnikání zajišťuje, aby při vzniku mimořádné události na jím

provozované dráze, provozovaném drážním vozidle bylo provedeno zjištění

příčin a okolností vzniku mimořádné události a odpovědnosti za její

vznik.(2) Dokumentaci zjištěných skutečností podle § 9 odst. 4 vede pověřená

osoba ve spisu, jehož součástí jsou výsledky zjišťování okolností

vzniku mimořádné události a pravděpodobné příčiny, pořízené zápisy,

odhad vzniklé škody, její skutečná výše a návrh na stanovení

odpovědnosti za vznik mimořádné události.(3) Při zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádné události

pověřená osoba vyhodnocuje podle povahy mimořádné události zejménaa) výsledky ohledání místa mimořádné události,b) shromážděnou dokumentaci a záznamy,c) výsledky měření na místě mimořádné události, výsledky kontroly

technického stavu drážního vozidla nebo zařízení a prováděné zápisy o

stavu stavby dráhy, technický stav vozidla nebo součástí dopravní

cesty,d) vysvětlení zúčastněných zaměstnanců ke vzniku mimořádné události v

souvislosti s plněním pracovních úkolů a případná vyjádření dalších

osob.(4) Na základě rozboru skutečností podle odstavce 3 a jejich porovnáním

se vztažnými skutečnostmi stanovenými technickými specifikacemi

technické a provozní propojenosti^7), technickými předpisy^8),

harmonizovanými nebo určenými technickými normami^9) a vnitřními

předpisy provozovatele dráhy nebo dopravce pověřená osoba stanoví ve

vyhodnocení příčinu vzniku mimořádné události a navrhne odpovědnost za

její vznik.(5) Vyhodnocení příčin a okolností vzniku mimořádné události obsahuje

skutečnosti, prokázané a zadokumentované při zjišťování příčin a

okolností vzniku mimořádné události, zejménaa) označení mimořádné události podle § 11, datum, čas a místo vzniku,b) popis události a jejího místa, včetně činnosti integrovaného

záchranného systému a záchranné služby, zasahovaly-li tyto složky,c) identifikační údaje účastníků mimořádné události, kterými se rozumí

jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, název a sídlo

zaměstnavatele, údaje o drážních vozidlech, zařízeních a ostatních

technických a dopravních prostředcích,d) následky mimořádné události na zdraví osob, vyčíslení škody na

majetku podle jednotlivých vlastníků,e) doba přerušení a omezení provozování drážní dopravy, použití

prostředků náhradní dopravy,f) způsob obnovení provozování dráhy a drážní dopravy,g) zjištěné údaje, příčiny a okolnosti vzniku mimořádné události,

aktivace plánu integrovaného záchranného systému a zdravotnické

záchranné služby,h) určení odpovědnosti za vznik mimořádné události s uvedením

ustanovení právních, vnitřních předpisů a harmonizovaných nebo určených

technických norem, která nebyla dodržena,i) byla-li mimořádná událost způsobena selháním lidského faktoru,

vyhodnocení zdravotního stavu a osobní situace účastníků události,

které měly vliv na mimořádnou událost, včetně fyzického a psychického

stresu,j) návrh nápravných opatření k předcházení mimořádným událostem včetně

návrhu termínů jejich realizace,k) datum a místo vyhotovení vyhodnocení, jméno a podpis pověřené osoby,l) podpis statutárního orgánu provozovatele dráhy nebo dopravce podle

věcné příslušnosti.(6) Vyhodnocení příčin a okolností vzniku závažné nehody nebo nehody

zasílá provozovatel dráhy nebo dopravce podle věcné příslušnosti do 60

dnů od vzniku mimořádné události Drážní inspekci a drážnímu správnímu

úřadu. Není-li možno lhůtu 60 dnů dodržet, oznámí provozovatel dráhy

nebo dopravce Drážní inspekci a drážnímu správnímu úřadu předpokládaný

pozdější termín zaslání vyhodnocení včetně důvodu prodloužení termínu.

Vyhodnocení příčin a okolností vzniku ohrožení zasílá provozovatel

dráhy nebo dopravce Drážní inspekci a drážnímu správnímu úřadu jen na

jejich vyžádání.§ 11Stanovení závažných nehod v drážní dopravě, nehod a ohrožení pro

zjišťování příčin a okolností vzniku Drážní inspekcí(1) Drážní inspekce zjišťuje příčiny a okolnosti vzniku závažných nehod

(§ 49 odst. 2 zákona) v drážní dopravě na dráze celostátní, dráze

regionální, v pohraničním úseku těchto drah a na vlečce. Při zjišťování

příčin a okolností vzniku mimořádných událostí se zaměřuje na zjištění

příčiny vzniku mimořádné události a působí nezávisle na činnostech

drážního správního úřadu a orgánů činných v trestním řízení. Současně

provádí státní dozor ve věcech drah (§ 58 zákona) nad činností

provozovatele dráhy a dopravce podle § 9 a 10. Nezahájí-li Drážní

inspekce po oznámení vzniku mimořádné události podle § 8 zjišťování

příčiny a okolnosti vzniku mimořádné události na místě jejího vzniku,

bez odkladu vydá oznamovateli souhlas k uvolnění dráhy [§ 49 odst. 3

písm. c) zákona].(2) Drážní inspekce může zahájit též zjišťování příčin a okolností

vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě v uvedeném rozsahu:a) u závažných nehod na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové a

lanové,b) u nehod a ohrožení na všech dráhách, jestliže1. se mimořádná událost opakuje a vznikl předpoklad její přímé příčinné

souvislosti s nedostatky v systému organizačního nebo technického

zajišťování bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy,2. mimořádná událost má vliv na bezpečné provozování dráhy a drážní

dopravy na celé dráze, nebo jde-li o ohrožení, které by mohlo vést za

změněných podmínek k závažné nehodě nebo nehodě,3. u mimořádné události požádal o zjištění příčin a okolností vzniku

provozovatel dráhy nebo dopravce.(3) Drážní inspekce při rozhodování podle odstavce 2 zohlední zejména:a) závažnost mimořádné události,b) skutečnost, zda se jedná o mimořádnou událost, která patří do sledu

mimořádných událostí významných pro celý systém provozování dráhy nebo

drážní dopravy,c) důsledky mimořádné události na bezpečnost provozování dráhy a drážní

dopravy na úrovni Evropské unie,d) požadavky provozovatelů drah a dopravců.(4) Zjišťování příčin a okolností vzniku závažné nehody v drážní

dopravě na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové a u

nehody nebo ohrožení na všech dráhách zahajuje Drážní inspekce též na

žádost drážního správního úřadu.(5) Nehodou se pro účely této vyhlášky rozumí srážka nebo vykolejení

drážního vozidla, nejsou-li závažnou nehodou, střetnutí drážních

vozidel se silničními vozidly na úrovňovém křížení dráhy s pozemní

komunikací nebo mimo ně, smrt nebo újma na zdraví osob, vzniklá v

souvislosti s pohybujícími se drážními vozidly, dále požáry drážních

vozidel a jiné mimořádné události na zařízení dráhy za podmínky vzniku

značné škody^3).(6) Ohrožením se pro účely této vyhlášky rozumí mimořádná událost

ohrožující pravidelnost a plynulost provozování drážní dopravy,

bezpečnost osob a bezpečnou funkci staveb a zařízení, způsobené

provozováním dráhy a drážní dopravy s vlivem na bezpečné provozování

dráhy a drážní dopravy, nebo událost způsobená únikem nebezpečné věci

při její přepravě^10), nebo ohrožení bezprostředním rizikem úniku

nebezpečné věci při přepravě po železnici, které není závažnou nehodou

nebo nehodou.(7) Srážkou drážních vozidel se pro účely této vyhlášky rozumí

nedovolené najetí drážního vozidla na jiné drážní vozidlo bez ohledu na

směr pohybu vozidel; srážkou drážních vozidel se rozumí i najetí

vozidla na překážku na dopravní cestě dráhy. Vykolejením drážního

vozidla se pro účely této vyhlášky rozumí nedovolené opuštění styčné

plochy kola vozidla temene kolejnice.(8) Usmrcenou osobou se pro účely této vyhlášky rozumí osoba, která

zemřela při mimořádné události nebo pokud při této mimořádné události

došlo k újmě na zdraví, na jejíž následky osoba zemřela nejdéle do 30

dnů od vzniku mimořádné události; újma na zdraví, popřípadě smrt osoby

v obvodu dráhy, která není způsobena pohybem drážních vozidel, se ve

smyslu této vyhlášky jako mimořádná událost neeviduje.§ 12Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné

událostiZprávu o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné

události vypracuje Drážní inspekce podle vzoru uvedeného v příloze č. 7

této vyhlášky. Zpráva se vypracovává zpravidla do 6 měsíců od vzniku

mimořádné události; v případě zadání odborných posudků nebo znaleckého

zkoumání příčiny mimořádné události se termín prodlužuje do 2 měsíců po

vypracování posudku nebo zprávy. Zprávu zašle Drážní inspekce na

vyžádání též věcně příslušným drážním správním úřadům.§ 13Opatření k předcházení mimořádným událostem(1) Provozovatel dráhy a dopravce přijímá s přihlédnutím k vyhodnocení

příčin a okolností vzniku mimořádné události, zjištěné odpovědnosti,

popřípadě na základě bezpečnostního doporučení Drážní inspekce

odpovídající vlastní opatření k předcházení mimořádným událostem a

zajišťuje pravidelnou kontrolu jejich plnění.(2) Provozovatel dráhy a dopravce vede podle věcné příslušnosti jako

součást opatření k předcházení mimořádným událostem evidenci

jednotlivých mimořádných událostí, jejich příčin a následků.(3) Zjistí-li se při zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádné

události, že její příčinou je zdroj ohrožení mimo působnost

provozovatele dráhy nebo dopravce, podá provozovatel dráhy nebo

dopravce podle činnosti vykonávané v rámci předmětu podnikání drážnímu

správnímu úřadu podnět k zahájení správního řízení k odstranění zdroje

ohrožení dráhy (§ 10 zákona).§ 14Společná ustanovení(1) Dojde-li k mimořádné události při provozování drážního vozidla na

dráze vedené po pozemní komunikaci, postupuje se podle ustanovení § 49

zákona a podle ustanovení zvláštního právního předpisu^11).(2) Ustanoveními této vyhlášky nejsou dotčeny postupy při vzniku

mimořádné události v průběhu provozování dráhy a provozování drážní

dopravy přes státní hranice, které stanoví příslušné mezinárodní

smlouvy^12), jimiž je Česká republika vázána, a příslušná ujednání

provozovatelů drah, které překračují státní hranice, uzavřená na

základě mezinárodních smluv.(3) Ustanoveními této vyhlášky nejsou dotčeny postupy stanovené

zvláštními právními předpisy^13) při vzniku mimořádné události v

průběhu provozování dráhy a provozování drážní dopravy, ke které došlo

při přepravě jaderných materiálů a radionuklidových zářičů.§ 15Zrušovací ustanoveníZrušuje se:1. Vyhláška č. 361/2001 Sb., o způsobu zjišťování mimořádných událostí

v drážní dopravě.2. Vyhláška č. 442/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 361/2001 Sb., o

způsobu zjišťování mimořádných událostí v drážní dopravě.§ 16ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2006.Ministr:Ing. Šimonovský v. r.Příloha 1Požadavky na systém zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a drážní

dopravy na dráze celostátní a dráze regionální1. Požadavky na systémy zajišťování bezpečnostiProvozovatel dráhy a dopravce vede průběžně dokumentaci o všech

důležitých částech systému zajišťujícího bezpečné provozování dráhy

celostátní a regionální a drážní dopravy na těchto dráhách. Ve

vnitřních předpisech provozovatele dráhy nebo dopravce musí být

stanoveno rozdělení povinností v rámci organizace ve vztahu k

zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a stanoven

způsob řízení v organizaci na různých úrovních, způsob zapojení

zaměstnanců na všech úrovních řízení do systému zajišťování bezpečného

provozování dráhy nebo drážní dopravy a způsob zajištění soustavného

zlepšování systému bezpečnosti.2. Systém zajišťování bezpečnosti provozování dráhy celostátní a

regionální a drážní dopravy na těchto dráhách musí stanovovat:a) bezpečnostní zásady a způsob jejich sdělování všem zaměstnancům,b) kvalitativní a kvantitativní cíle organizace v oblasti zachování a

zvyšování bezpečnosti a plány a postupy pro dosažení těchto cílů,c) postupy zajišťující dodržování existujících, nových a změněných

technických a provozních norem nebo jiných závazných podmínek

stanovených:1. v technických specifikacích pro interoperabilitu,2. ve vnitrostátních právních předpisech,3. v jiných vnitřních předpisech provozovatele dráhy nebo dopravce,

nebo4. v rozhodnutích úřadů státní správy,d) postupy pro zajištění souladu stavu zařízení s požadavky technických

nebo provozních norem a jinými závaznými podmínkami po dobu životnosti

zařízení a po dobu jeho provozu,e) postupy a metody posuzování rizika a zavádění opatření pro

usměrňování rizika v případě, že změna provozních podmínek nebo

materiály představují nová rizika pro dopravní cestu dráhy nebo

provozování drážní dopravy,f) programy školení zaměstnanců a systémy, které zajišťují udržování

kvalifikace zaměstnanců a odpovídající úroveň plnění úkolů,g) opatření zajišťující dostatečnou informovanost v rámci provozovatele

dráhy nebo dopravce a podle potřeby mezi dopravci používajícími tutéž

dopravní cestu dráhy,h) postupy a vzory pro dokumentování bezpečnostních informací a

stanovení postupu pro kontrolu předávání nejdůležitějších

bezpečnostních informací,i) postupy zajišťující, že jsou závažné nehody, nehody, ohrožení a jiné

události ovlivňující bezpečné provozování dráhy a drážní dopravy

oznamovány, jsou zjišťovány jejich příčiny a jsou analyzovány a že jsou

přijímána nezbytná preventivní opatření,j) plány zásahu, varování a předávání informací v případě mimořádné

situace, jež jsou dohodnuty s příslušnými orgány veřejné správy,k) ustanovení o provádění periodických vnitřních kontrol systému

zajišťování bezpečnosti.Příloha 2Vzor Žádost o vydání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy

celostátní1) nebo regionální1)Označení žadateleAdresa drážního správního úřadu1. Údaje o žadateliPrávnická osoba1)1.1. Název nebo obchodní firma:1.2. Adresa sídla (u osoby se sídlem v ČR zapsaná v obchodním

rejstříku):1.3. Identifikační číslo (u osoby se sídlem v ČR):1.4. Adresa pro doručování písemností, je-li odlišná od adresy sídla

zapsané v obchodním rejstříku:1)1. Fyzická osoba1)1.1. Jméno a příjmení nebo obchodní firma:1.2. Adresa místa podnikání (u osoby se sídlem v ČR zapsaná v obchodním

rejstříku):1.3. Identifikační číslo (u osoby se sídlem v ČR):1.4. Adresa pro doručování písemností, je-li odlišná od adresy místa

podnikání zapsané v obchodním rejstříku:1)2. Označení provozované dráhy a její popis:3. Označení úředního povolení, ke kterému se osvědčení vydává:4. Popis vnitřní organizační struktury, systému řízení pro zajišťování

provozování dráhy a zajišťování bezpečnosti provozování dráhy včetně

zajištění povinností při vzniku mimořádné události:5. Doklad o zaplacení správního poplatku:6. Přílohy6.1 Seznam pracovních činností zajišťovaných provozovatelem dráhy, pro

které je vyžadována odborná způsobilost, a popis systému jejího

zajištění6.2 Seznam určených technických zařízení používaných při provozování

dráhy včetně prohlášení o jejich provozování6.3 Vnitřní předpisy pro provozování dráhy, o provozování určených

technických zařízení, o požadavcích na odbornou způsobilost a znalosti

osob zajišťujících provozování dráhy a o způsobu jejich ověřování,

včetně systému pravidelného školení.Níže podepsaný tímto potvrzuje správnost údajů uvedených v této žádosti

a jejích přílohách.Místo:Datum:Jméno a příjmení oprávněné osoby:Podpis:

-------------------------------------1) Nehodící se neuvede.Příloha 3Vzor osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy celostátní nebo

regionálníOznačení drážního správního úřadu:Číslo jednací:Osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhyÚdaje o provozovateli dráhy:1. Právnická osoba1)1.1. Název nebo obchodní firma:1.2. Adresa sídla:1.3. Identifikační číslo (IČ u osoby se sídlem v ČR):1.4. Adresa pro doručování písemností, je-li odlišná od adresy sídla

zapsané v obchodním rejstříku:1. Fyzická osoba1)1.1. Jméno a příjmení nebo obchodní firma:1.2. Adresa místa podnikání (u osoby se sídlem v ČR zapsaná v obchodním

rejstříku):1.3. Identifikační číslo (IČ u osoby se sídlem v ČR):1.4. Adresa pro doručování písemností, je-li odlišná od adresy místa

podnikání zapsané v obchodním rejstříku:2. Označení provozované dráhy:3. Označení úředního povolení, ke kterému se osvědčení vydává:4. Doba platnosti osvědčení:5. Osvědčení potvrzuje, že provozovatel dráhy:a) má vnitřní organizační strukturu a systém řízení pro zajišťování

provozování dráhy a má vytvořen systém zajišťování bezpečnosti

provozování dráhy,b) vydal vnitřní předpisy pro provozování dráhy, o provozování určených

technických zařízení, a o požadavcích na odbornou způsobilost a

znalosti osob zajišťujících provozování dráhy a o způsobu jejich

ověřování, včetně systému pravidelného školení.6. Datum vydání osvědčení:7. Úřední kulaté razítko a podpis vedoucího drážního správního úřadu:8. Příloha:8.1. Popis vnitřní organizační struktury, systému řízení pro

zajišťování provozování dráhy a zajišťování bezpečnosti provozování

dráhy8.2. Seznam vnitřních předpisů provozovatele dráhy

---------------------1) Nehodící se neuvede.Příloha 4Obsah evidenčního přehledu o nehodách za rok ...Označení předkladatele:Evidenční přehled obsahuje společné bezpečnostní ukazatele, kterými

jsou:I. Ukazatele týkající se nehod1.1 Celkový a relativní (na vlakový kilometr) počet nehod:a) srážka vlaku s drážním vozidlem, tj. čelní, zadní nebo boční srážka

mezi částí vlaku a částí jiného vlaku nebo drážního vozidla,b) srážka vlaku s překážkou v průjezdném průřezu, tj. srážka mezi častí

vlaku a předměty pevně nebo dočasně přítomnými na trati nebo v její

blízkosti nebo srážka s trolejovým vedením,c) vykolejení vlaku, tj. případ, kdy nejméně jedno kolo vlaku opustí

koleje,d) nehody na úrovňových přejezdech a další rozdělení podle pěti typů

úrovňových přejezdů definovaných v bodě 6.2,e) nehody osob, na kterých se podílí drážní vozidlo, kromě sebevražd a

úmyslných vážných zranění sebe sama,f) požár nebo výbuch v drážním vozidle,g) jiné nehody, které nejsou uvedeny v písmenech a) až f).Každá nehoda se v evidenčním přehledu uvede pod druhem původní nehody,

i když jsou následky druhotné události závažnější, např. požár po

vykolejení.1.2 Celkový a relativní (na vlakový kilometr) počet usmrcených osob a

vážně zraněných podle těchto kategorií:a) cestující (s uvedením podílu k celkovému počtu osobokilometrů a

vlakových kilometrů v osobní dopravě), přičemž pouze pro účely

evidenčního přehledu se za cestující považují i osoby, které se snaží

naskočit na jedoucí vlak nebo z jedoucího vlaku vyskočit,b) zaměstnanci nebo jiné osoby účastnící se provozování dráhy nebo

drážní dopravy,c) uživatelé úrovňových přejezdů, tj. osoby využívající úrovňový

přejezd k překonání železniční trati jakýmkoli dopravním prostředkem

nebo k jeho přechodu pěšky,d) nepovolané osoby, tj. osoby, jejichž přítomnost je v prostoru dráhy

zakázaná, s výjimkou uživatelů úrovňových přejezdů,e) jiné osoby na nástupišti, tj. osoby, které jsou na nástupišti a

které nejsou uvedeny v písmenech a) až d),f) osoby, které nejsou uvedeny v písmenech a) až e).Za usmrcenou osobu se pro účely této vyhlášky považuje každá osoba,

která byla bezprostředně usmrcena nebo zemřela na následky nehody do 30

dnů po nehodě, s výjimkou osob, které spáchaly sebevraždu.Vážně zraněnou osobou se pro účely tohoto evidenčního přehledu rozumí

každá zraněná osoba při nehodě, která byla po nehodě hospitalizována na

více než 24 hodin, s výjimkou osoby, která se pokusila o sebevraždu.Vlakovým kilometrem se rozumí měrná jednotka odpovídající pohybu vlaku

na vzdálenost jednoho kilometru. Je-li známá, zohledňuje se skutečně

ujetá vzdálenost, v opačném případě se použije standardní síťová

vzdálenost mezi výchozím a koncovým bodem. Zohlední se pouze vzdálenost

překonaná na území České republiky.Osobokilometrem se rozumí měrná jednotka odpovídající přepravě jednoho

cestujícího po železnici na vzdálenost jednoho kilometru. Zohlední se

pouze vzdálenost překonaná na území České republiky.II. Ukazatele týkající se nebezpečných věcíCelkový a relativní (na vlakový kilometr) počet nehod nebo mimořádných

událostí při přepravě nebezpečných věcí po železnici podle těchto

kategorií:a) nehoda nebo mimořádná událost, na které se podílelo alespoň jedno

drážní vozidlo přepravující nebezpečné věci, kterou je nutno ohlásit

podle oddílu 1.8.5 Řádu pro mezinárodní železniční přepravu

nebezpečných věcí,b) počet takových nehod nebo mimořádných událostí, při kterých došlo k

úniku nebezpečných věcí nebo věcí, které není dovoleno podle Řádu pro

mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí v platném znění

přepravovat.III. Ukazatele týkající se sebevraždCelkový a relativní (na vlakový kilometr) počet sebevražd a úmyslných

vážných zranění sebe sama.IV. Ukazatele týkající se původců nehodCelkový a relativní (na vlakový kilometr) počet nehod a jejich

rozdělení podle těchto původců:a) lom kolejnice, tj. v případě, kdy se kolejnice rozdělí na dva nebo

více kusů, nebo kolejnice, ze které se oddělí kus kovu, čímž se na

temeni kolejnice vytvoří mezera o délce více než 50 mm a hloubce více

než 10 mm,b) vybočení kolejnice a ostatní nespojitosti koleje, tj. jakákoli

porucha související se spojitostí a geometrií koleje, která vyžaduje

vyřazení koleje z provozu nebo okamžité omezení povolené rychlosti,c) selhání návěstních systémů, tj. technické selhání návěstního systému

na dopravní cestě nebo na drážním vozidle vedoucí k tomu, že návěstní

informace jsou méně omezující, než je požadováno,d) projetí návěstidla zakazujícího jízdu a ohrožení dovolené jízdy

jiného drážního vozidla,e) projetí návěstidla zakazujícího jízdu bez ohrožení dovolené jízdy

jiného drážního vozidla,f) lom kola u provozovaných drážních vozidel, tj. lom ovlivňující kolo

a vytvářející riziko nehody (vykolejení nebo srážky),g) lom nápravy u provozovaných drážních vozidel, tj. lom ovlivňující

nápravu a vytvářející riziko nehody (vykolejení nebo srážky).Projetím návěstidla podle písmen d) a e) se rozumí projetí:aa) traťové světelné návěsti nebo návěstidla zakazujícího jízdu nebo

návěsti STŮJ v případě, kdy nefunguje vlakový zabezpečovač,bb) konce bezpečného úseku dopravní cesty stanoveného vlakovým

zabezpečovacím systémem,cc) místa oznámeného ústně nebo písemně v souladu s vnitřními předpisy,

nebodd) ostatních návěstidel (kromě zarážedel) nebo ručních návěstí

zakazujících jízdu.Uvádějí se všichni původci, bez ohledu na to, zda byli či nebyli

příčinou nehod.Neuvádějí se případy, kdy vozidla bez připojené trakční jednotky nebo

vlak bez obsluhy projedou návěstidla zakazující jízdu, nebo případy,

kdy z jakéhokoli důvodu není návěst změněna na zákaz jízdy včas tak,

aby mohl strojvedoucí vlak před návěstidlem zastavit.V. Ukazatele pro stanovení hospodářského dopadu nehodCelkové a relativní náklady v EUR (na vlakový kilometr):a) počet úmrtí a vážných zranění násobený hodnotou prevence nehody;

hodnota prevence nehody je tvořena:1. hodnotou bezpečnosti stanovenou podle metody ekonomického ohodnocení

ochoty platit za snížení rizika úmrtnosti v drážní dopravě,2. odhadem průměrných přímých a nepřímých hospodářských nákladů

připadajících na jedno úmrtí nebo vážné zranění, které se skládají z

nákladů na lékařskou péči a rehabilitaci zraněných osob, nákladů

spojených s pohřbem a odškodněním pozůstalých podle občanského

zákoníku, nákladů řízení, nákladů na vyšetřování, nákladů na havarijní

služby a nákladů na pojištění spojených s úmrtím nebo vážným zraněním,

a z výrobních ztrát tvořených společenskou hodnotou zboží a služeb,

které mohly být vyrobeny a poskytnuty danou osobou, pokud by se nehoda

nestala,b) náklady na škody na životním prostředí, kterými jsou náklady

dopravce a provozovatele dráhy na uvedení poškozené oblasti do stavu

před nehodou, odhadnuté na základě jejich zkušenosti,c) náklady na hmotné škody na drážním vozidle nebo na dopravní cestě

dráhy spojené s uvedením drážního vozidla nebo dopravní cesty do

původního stavu před nehodou včetně případných nákladů spojených s

pronájmem drážního vozidla náhradou za vozidlo poškozené nebo pořízením

nového vozidla nebo zařízení, nelze-li je opravit; tyto náklady

odhadují dopravci a provozovatelé dráhy na základě svých zkušeností,d) náklady na zpoždění v důsledku nehod, tj. peněžní hodnota

vyjadřující míru zpoždění, která vzniknou uživatelům železniční dopravy

v důsledku nehod. Náklady na zpoždění v důsledku nehod jsou vyjádřeny

součtem součinu nákladů na zpoždění osobních vlaků a minut zpoždění

osobních vlaků a nákladů na zpoždění nákladních vlaků a minut zpoždění

nákladních vlaků.Údaje o hospodářském dopadu nehod pro účely evidenčního přehledu nehod

poskytuje Drážní úřad.VI. Ukazatele týkající se technické bezpečnosti dráhy a jejího

uplatňování6.1 Procento tratí s provozovanými vlakovými zabezpečovacími systémy a

procento vlakových kilometrů s využitím palubních systémů s vlakovým

zabezpečovacím systémem, kde tyto systémy poskytují:a) výstražné znamení,b) výstražné znamení a automatické zastavení,c) výstražné znamení, automatické zastavení a bodovou kontrolu

rychlosti,d) výstražné znamení, automatické zastavení a nepřetržitou kontrolu

rychlosti.6.2 Celkový počet úrovňových přejezdů na kilometr trati a kilometr

kolejí, podle těchto pěti typů:a) úrovňový přejezd bez zabezpečovacího zařízení označený výstražnými

kříži,b) úrovňový přejezd se zabezpečovacím zařízením1. ovládaným obsluhou,2. automatickým s výstražníky bez závor,3. automatickým s výstražníky a závorami,4. automatickým s výstražníky, závorami a s kolejovým zabezpečovacím

zařízením, kterým se rozumí návěstidlo nebo jiný vlakový zabezpečovací

systém dovolující vlaku pokračovat pouze v případě, kdy je úrovňový

přejezd na straně uživatele pozemní komunikace zabezpečen a

nenarušen.".Příloha 5zrušenaPříloha 6zrušenaPříloha 7Vzor zprávy o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné

události1. SouhrnSouhrn obsahuje stručný popis mimořádné události, včetně údaje o čase a

místu, kde k ní došlo, určení následků a zjištěných příčin mimořádné

události. V souhrnu se uvedou hlavní doporučení a jejich adresáti.2. Údaje týkající se mimořádné události2.1. Mimořádná událost2.1.1. datum, přesný čas a místo mimořádné události,2.1.2. popis mimořádné události a místa nehody, včetně činnosti

integrovaného záchranného systému a záchranné služby,2.1.3. rozhodnutí zahájit zjišťování příčin a okolností vzniku, sestava

týmu odborně způsobilých osob a způsob vedení zjišťování příčin a

okolností vzniku.2.2. Okolnosti mimořádné události2.2.1. zúčastnění zaměstnanci provozovatele dráhy a dopravce, osoby ve

smluvním poměru a další zúčastnění a svědci,2.2.2. vlaky a jejich řazení, včetně registračních čísel jednotlivých

drážních vozidel,2.2.3. popis součástí dopravní cesty dráhy, zabezpečovacího systému

(tj. zejména stav kolejí, výhybek, stavědel, návěstidel a vlakového

zabezpečovacího zařízení),2.2.4. použití komunikačních prostředků,2.2.5. práce prováděné na místě mimořádné události a v její blízkosti,2.2.6. aktivace plánu pro případ mimořádné události na dráze a sled

událostí,2.2.7. aktivace plánu integrovaného záchranného systému policie a

zdravotnické záchranné služby a sled událostí.2.3. Úmrtí, zranění a materiální škody2.3.1. u cestujících a třetích osob, zaměstnanců provozovatele dráhy a

dopravce, včetně osob ve smluvním poměru,2.3.2. na přepravovaných věcech, zavazadlech a jiném majetku,2.3.3. na drážních vozidlech, součástech dopravní cesty a na životním

prostředí.2.4. Vnější okolnosti2.4.1. povětrnostní podmínky a geografické údaje.3. Záznam o podaných vysvětleních3.1. Souhrn podaných vysvětlení (podléhá ochraně identity osob) a o

odborném zjišťování příčin vzniku mimořádné události3.1.1. zaměstnanci provozovatele dráhy a dopravce, včetně osob ve

smluvním poměru,3.1.2. jiné osoby.3.2. Systém zajišťování bezpečnosti3.2.1. rámcová organizace a způsob, jakým jsou udíleny a prováděny

pokyny,3.2.2. požadavky na zaměstnance provozovatele dráhy a dopravce a jejich

prosazování,3.2.3. postupy vnitřní kontroly bezpečnosti a jejich výsledky,3.2.4. rozhraní mezi různými zúčastněnými subjekty a součástmi dopravní

cesty.3.3. Právní a jiná úprava3.3.1. příslušné komunitární a vnitrostátní právní předpisy,3.3.2. jiné předpisy, např. provozní řád, pracovní řád, předpisy pro

údržbu, platné technické normy a další vnitřní předpisy.3.4. Činnost drážních vozidel a technických zařízení3.4.1. systém řízení, signalizace a zabezpečení, včetně zařízení pro

automatické zaznamenávání dat,3.4.2. součásti dráhy,3.4.2. komunikační prostředky,3.4.4. drážní vozidla, včetně zařízení pro automatické zaznamenávání

dat.3.5. Dokumentace o provozním systému3.5.1. opatření učiněná zaměstnanci provozovatele dráhy a dopravce,

pokud jde o řízení signalizaci a zabezpečení dopravy,3.5.2. výměna verbálních hlášení v souvislosti s mimořádnou událostí,

včetně dokladů ze záznamového zařízení,3.5.3. opatření přijatá k ochraně a zabezpečení místa mimořádné

události.3.6. Pracovní, zdravotní a provozní podmínky3.6.1. pracovní doba zaměstnanců provozovatele dráhy a dopravce, kteří

byli účastníky události,3.6.2. zdravotní stav a osobní situace, které měly vliv na mimořádnou

událost, včetně fyzického nebo psychického stresu,3.6.3. uspořádání vybavení řídícího pracoviště nebo vozidla, které má

vliv na jeho ovládání a užívání.3.7. Předchozí mimořádné události podobného charakteru.4. Analýza a závěry4.1. Konečný popis mimořádné události4.1.1. konečný popis mimořádné události na základě zjištěných

skutečností v bodě 3.4.2. Rozbor4.2.1. zhodnocení zjištěných skutečností podle bodu 3 a uvedení závěrů

o příčině mimořádné události a činnosti záchranných služeb.4.3. Závěry4.3.1. bezprostřední příčiny mimořádné události, včetně faktorů, které

k ní přispěly a které souvisely s jednáním zúčastněných osob nebo se

stavem drážních vozidel nebo technických zařízení,4.3.2. zásadní příčiny související s kvalifikací, postupy a údržbou,4.3.3. příčiny, které jsou způsobeny předpisovým rámcem a v používání

systému zajišťování bezpečnosti.4.4. Doplňující zjištění4.4.1. nedostatky a opomenutí zjištěné během zjišťování příčin a

okolností vzniku mimořádné události, které však nejsou významné pro

závěry o příčinách.5. Přijatá opatření5.1. Seznam opatření, která byla v důsledku mimořádné události již

učiněna nebo přijata.6. Bezpečnostní doporučeníBezpečnostní doporučení jsou určena Drážnímu úřadu, a pokud to vyžaduje

povaha doporučení, i jiným úřadům nebo osobám.Vybraná ustanovení novelČl. II vyhlášky č. 183/2015 Sb.Přechodné ustanoveníEvidenční přehled o nehodách podle ustanovení přílohy č. 4 k této

vyhlášce se předkládá poprvé za kalendářní rok 2015.1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna

2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady

95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES

o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění

železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti

(směrnice o bezpečnosti železnic).Směrnice Komise 2009/149/ES ze dne 27. listopadu 2009, kterou se mění

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, pokud jde o společné

bezpečnostní ukazatele a společné metody pro stanovení výše škod při

nehodách.Směrnice Komise 2014/88/EU ze dne 9. července 2014, kterou se mění

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, pokud jde o společné

bezpečnostní ukazatele a společné metody pro stanovení výše škod při

nehodách.2) Nařízení Komise (ES) č. 653/2007 ze dne 13. června 2007 o používání

společného evropského vzoru pro osvědčení o bezpečnosti a žádosti podle

článku 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES a o

platnosti osvědčení o bezpečnosti předkládaných podle směrnice

2001/14/ES.3) § 89 odst. 11 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění

pozdějších předpisů.4) § 2 písm. c) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném

systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.5) § 19 zákona č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.6) § 47 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních

komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

ve znění pozdějších předpisů.§ 49 odst. 3 písm. c) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění

pozdějších předpisů.7) § 49a odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění zákona č. 103/2004

Sb.8) § 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.9) § 4a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.10) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 49/2006 Sb.m.s., o

sjednání Protokolu z 3. června 1999 o změně Úmluvy o mezinárodní

železniční přepravě (COTIF) z 9. května 1980.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 34/2005 Sb.m.s., kterým se

doplňují sdělení č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 274/1996 Sb., č.

29/1998 Sb., č. 60/1999 Sb., č. 9/2002 Sb.m.s., č. 46/2003 Sb. m. s. a

č. 8/2004 Sb.m.s., o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní

železniční přepravě (COTIF), vyhlášené pod č. 8/1985 Sb.11) § 47 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.12) Sdělení č. 63/2001 Sb.m.s., o sjednání Smlouvy mezi Českou

republikou a Spolkovou republikou Německo o železniční dopravě přes

společné státní hranice a o ulehčené průvozní železniční dopravě.Sdělení č. 129/1996 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky

a vládou Slovenské republiky o železniční dopravě přes státní hranice.Vyhláška č. 85/1964 Sb., o Dohodě mezi Československou socialistickou

republikou a Rakouskou republikou o úpravě pohraničního přechodu

železnic, ve znění vyhlášky č. 3/1968 Sb.Oznámení Federálního ministerstva zahraničních věcí, že dne 19.

listopadu 1971 bylo ve Varšavě podepsáno Ujednání mezi Federálním

ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a

Ministerstvem dopravy Polské lidové republiky o vzájemné železniční

dopravě (registrováno v částce 16/1972 Sb.).13) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a

ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Vyhláška č. 317/2002 Sb., o typovém schvalování obalových souborů pro

přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních

látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě

jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém

schvalování a přepravě).Vyhláška č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní

připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího

záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a

havarijního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Related Laws