poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými omezeními


Published: 2015

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
72/2015 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDYze dne 8. dubna 2015o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými

zvláštními omezenímiZměna: 113/2015 Sb.Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o

zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb.,

zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3

zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o

změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském

intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č.

291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:§ 1Předmět úpravyToto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy

Evropské unie^1) bližší podmínky poskytování plateb pro oblasti s

přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (dále jen „méně příznivé

oblasti“).§ 2Vymezení a další členění méně příznivých oblastí(1) Vymezeny jsoua) horské méně příznivé oblasti, které se dále člení na1. typ H1,2. typ H2,3. typ H3,4. typ H4, nebo5. typ H5,b) ostatní méně příznivé oblasti, které se dále člení na1. typ OA, nebo2. typ OB ac) specifické méně příznivé oblasti typu S.(2) Katastrální území, která spadají do méně příznivých oblastí podle

odstavce 1, jsou uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.§ 3Žadatel o poskytnutí platby(1) O poskytnutí platby pro méně příznivé oblasti (dále jen „platba“)

může požádat fyzická nebo právnická osoba, kteráa) je aktivním zemědělcem podle přímo použitelného předpisu Evropské

unie upravujícího pravidla pro platby zemědělcům v režimech podpory v

rámci společné zemědělské politiky^2) a splňuje podmínky uvedené v § 4,b) je zemědělským podnikatelem podle § 2e až 2ha zákona o zemědělství ac) zemědělsky obhospodařuje v méně příznivých oblastech podle § 2

nejméně 1 ha zemědělské půdy vedené na ni v evidenci využití půdy podle

uživatelských vztahů podle § 3a a následujících zákona o zemědělství

(dále jen „evidence využití půdy“), na kterou lze platbu podle § 6

odst. 3 poskytnout.(2) O poskytnutí platby může požádat též organizační složka státu podle

zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních

vztazích, která splňuje podmínky podle odstavce 1 písm. a) a c).(3) Osoba podle odstavce 1 nebo organizační složka státu podle odstavce

2 (dále jen „žadatel“) doručí Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu

(dále jen „Fond“) žádost o poskytnutí platby do 15. května příslušného

kalendářního roku, a to na formuláři vydaném Fondem pro příslušný

kalendářní rok v rámci jednotné žádosti^3).§ 4Aktivní zemědělec(1) Částka přímých plateb za předchozí kalendářní rok podle čl. 9 odst.

4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 činí 5 000

EUR.(2) Seznam nezemědělských činností podle čl. 9 odst. 2 nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 je uveden v příloze č. 2

k tomuto nařízení.(3) V případě, že se žadatele o poskytnutí platby podle § 3 týkají

podmínky stanovené v odstavcích 1 a 2, současně s žádostí o poskytnutí

platbya) uvede na formuláři vydaném Fondem celkové příjmy nebo výnosy a

příjmy nebo výnosy ze zemědělské činnosti za poslední uzavřené účetní

období ke dni podání žádosti o poskytnutí platby ab) přiloží zprávu auditora, kterou potvrdí soulad jím uvedených údajů

podle písmene a) o jeho celkových příjmech nebo výnosech a o jeho

příjmech nebo výnosech ze zemědělské činnosti s účetními záznamy

žadatele.(4) Zemědělská činnost není zanedbatelná, pokud je, kromě podmínek

stanovených v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím

pravidla pro přímé platby zemědělcům, nezbytná pro zajištění dalších

činností žadatele o poskytnutí platby; v tomto případě se na tohoto

žadatele nevztahuje odstavec 3. Je-li tento žadatel právnickou osobou

nebo organizační složkou státu, předloží současně se žádostí o

poskytnutí platby dokument o svém založení, ve kterém je uvedeno, že

zemědělská činnost je nezbytná pro zajištění jeho dalších činností v

oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání a výuky, zkušebnictví nebo v oblasti

hospodaření a správy majetku České republiky.§ 5Žádost o poskytnutí platby(1) Žádost o poskytnutí platby (dále jen „žádost“) obsahujea) náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona o zemědělství,b) seznam dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy, na které

žadatel požaduje platbu, včetně1. výměry dílu půdního bloku; jde-li o díl půdního bloku, který se

celou výměrou nenachází na území jednoho typu méně příznivých oblastí

podle § 2, uvedou se v žádosti jednotlivé výměry částí dílu půdního

bloku nacházejících se v příslušných typech méně příznivých oblastí

podle § 2 a2. zařazení dílu půdního bloku do příslušného typu méně příznivých

oblastí podle § 2,c) prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat pravidla

podmíněnosti uvedené v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014

Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých

zemědělských podpor, po celý kalendářní rok na veškeré jím

obhospodařované zemědělské půdě, ad) zákres dílů půdních bloků podle písmene b) v mapě dílů půdních bloků

v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.(2) Pokud žadatel pěstuje rychle rostoucí dřeviny na některém z dílů

půdních bloků uvedených v žádosti, připojí k žádosti na formuláři

vydaném Fondem údaje oa) druzích rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných na

dílech půdních bloků ab) kalendářním roce založení porostu s rychle rostoucími dřevinami a

kalendářním roce posledního obmýtí, pokud již proběhlo.(3) Minimální výměra, na kterou lze podat žádost, činí 1 ha zemědělské

půdy podle § 6 odst. 3. V případě, že se zemědělská půda obsažená v

žádosti žadatele nachází ve více než jednom typu méně příznivých

oblastí podle § 2 odst. 1, vztahuje se minimální výměra k součtu

jednotlivých typů méně příznivých oblastí.(4) Je-li žádost doručena po lhůtě uvedené v § 3 odst. 3, platba se za

podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie^4) sníží

nebo se žádost zamítne.§ 6Platba(1) Platba je poskytována Fondem na díl půdního bloku vedený v evidenci

využití půdy nacházející se v méně příznivých oblastech podle § 2.(2) Výše platby za příslušný kalendářní rok se vypočte jako součin

žadatelem obhospodařované výměry zemědělské půdy podle odstavce 3 v

daném typu méně příznivých oblastí podle § 2 a sazby uvedené v odstavci

4. Při výpočtu výše platby se zohlední pouze díl půdního bloku uvedený

v žádosti podle § 5.(3) Platbu lze poskytnout na zemědělskou půdu, na které jsou v evidenci

využití půdy vedeny následující druhy zemědělské kultury podle nařízení

vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy

podle uživatelských vztahů:a) v horských méně příznivých oblastech podle § 2 odst. 1 písm. a)1. orná půda,2. trvalý travní porost, nebo3. trvalá kultura; v případě rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve

výmladkových plantážích lze platbu poskytnout pouze na druhy rychle

rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových

plantážích v České republice uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení,

a to za podmínky dodržení jejich stanovené maximální délky sklizňového

cyklu,b) v ostatních méně příznivých oblastech podle § 2 odst. 1 písm. b)1. travní porost; jde-li o zemědělskou půdu, která byla ke dni 30. září

2014 vedena v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury travní

porost, nebo2. trvalý travní porost ac) ve specifických méně příznivých oblastech podle § 2 odst. 1 písm. c)1. orná půda,2. trvalý travní porost, nebo3. trvalá kultura; v případě rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve

výmladkových plantážích lze platbu poskytnout pouze na druhy rychle

rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových

plantážích v České republice uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení,

a to za podmínky dodržení jejich stanovené maximální délky sklizňového

cyklu.(4) Sazba na 1 ha zemědělské půdy uvedenéa) v odstavci 3 písm. a) činí1. 137 EUR v oblastech typu H1,2. 129 EUR v oblastech typu H2,3. 91 EUR v oblastech typu H3,4. 110 EUR v oblastech typu H4,5. 83 EUR v oblastech typu H5,b) v odstavci 3 písm. b) činí1. 82 EUR v oblastech typu OA,2. 57 EUR v oblastech typu OB ac) v odstavci 3 písm. c) činí 83 EUR v oblastech typu S.(5) Fond poskytne platbu v měně České republiky; sazba platby podle

odstavce 4 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v

posledním Úředním věstníku Evropské unie ke dni 31. prosince

kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se platba poskytuje.

Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší

předcházející směnný kurz.(6) Jestliže se díl půdního bloku nachází jen zčásti na katastrálním

území uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení, platba se poskytne na

tuto část dílu půdního bloku.(7) Minimální výměra, na kterou lze platbu poskytnout, činí 1 ha

zemědělské půdy nacházející se v méně příznivých oblastech podle § 2

odst. 1.(8) Výše platby vypočtená podle odstavce 2 se upraví takto:a) přesahuje-li výměra zemědělské půdy, na kterou lze platbu

poskytnout, 300 ha, Fond sníží platbu na přesahující výměru o 10 %,b) přesahuje-li výměra zemědělské půdy, na kterou lze platbu

poskytnout, 500 ha, Fond sníží platbu na přesahující výměru o 18 %,c) přesahuje-li výměra zemědělské půdy, na kterou lze platbu

poskytnout, 900 ha, Fond sníží platbu na přesahující výměru o 22 %,d) přesahuje-li výměra zemědělské půdy, na kterou lze platbu

poskytnout, 1 800 ha, Fond sníží platbu na přesahující výměru o 27 % ae) přesahuje-li výměra zemědělské půdy, na kterou lze platbu

poskytnout, 2 500 ha, Fond sníží platbu na přesahující výměru o 30 %.(9) Pro účely úpravy výše platby podle odstavce 8 Fond sčítá výměru

zemědělské půdy, na kterou lze poskytnout platbu, takto:a) stanoví se výměra horských méně příznivých oblastí typu H1 podle § 2

odst. 1 písm. a) bodu 1,b) k výměře stanovené podle písmene a) se připočte výměra horských méně

příznivých oblastí typu H2 podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 2,c) k výměře vypočtené podle písmene b) se připočte výměra horských méně

příznivých oblastí typu H4 podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 4,d) k výměře vypočtené podle písmene c) se připočte výměra horských méně

příznivých oblastí typu H3 podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 3,e) k výměře vypočtené podle písmene d) se připočte výměra horských méně

příznivých oblastí typu H5 podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 5,f) k výměře vypočtené podle písmene e) se připočte výměra specifických

méně příznivých oblastí typu S podle § 2 odst. 1 písm. c),g) k výměře vypočtené podle písmene f) se připočte výměra ostatních

méně příznivých oblastí typu OA podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 1 ah) k výměře vypočtené podle písmene g) se připočte výměra ostatních

méně příznivých oblastí typu OB podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 2.§ 7Podmínky poskytnutí platby(1) Platba se poskytne, jestližea) žadatel zemědělsky hospodaří v méně příznivých oblastech nejméně na

1 ha zemědělské půdy, na kterou lze poskytnout platbu podle § 6 odst.

3,b) žadatel v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta,

dodržuje pravidla podmíněnosti uvedené v přílohách č. 1 a 2 k nařízení

vlády č. 309/2014 Sb. ac) díly půdních bloků, na které je požadováno poskytnutí platby, jsou v

evidenci využití půdy vedeny na žadatele po dobu minimálně ode dne

doručení žádosti Fondu do 30. září příslušného kalendářního roku a

zároveň se na těchto dílech půdních bloků nachází po celé uvedené

období druh zemědělské kultury, na kterou lze poskytnout platbu podle §

6 odst. 3.(2) Jde-li o zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury travní

porost, která byla v evidenci využití půdy ke dni 30. září 2014 vedena

jako druh zemědělské kultury travní porost, nebo o zemědělskou půdu s

druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, platba se poskytne,

jestliže žadatel v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta,

splňuje intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 4 k

tomuto nařízení každý den kontrolního období od 1. června do 30. září

příslušného kalendářního roku (dále jen „kontrolní období“), a to

nejméně 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 ha uvedené zemědělské půdy.(3) Chová-li žadatel v kontrolním období koně, doručí Fondu do 31.

října příslušného kalendářního roku za toto kontrolní obdobía) elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v

informačním systému ústřední evidence^5) ab) elektronickou deklaraci chovu koní, která je vytvořena na základě

údajů z registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému

ústřední evidence^5) a obsahuje údaje o počtu chovaných koní,

přepočtených na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 4 k tomuto

nařízení, a kategorii chovaných koní.(4) Nedoručí-li žadatel Fondu opis registru koní v hospodářství a

deklaraci chovu koní podle odstavce 3, koně se při výpočtu intenzity

chovu hospodářských zvířat nezohlední, pokud není kontrolou na místě

zjištěn stav odůvodňující jejich zohlednění.(5) Intenzita chovu hospodářských zvířat podle odstavce 2 se za každý

den kontrolního období vypočte jako podíl počtu žadatelem chovaných

hospodářských zvířat přepočteného na velké dobytčí jednotky podle

přílohy č. 4 k tomuto nařízení k příslušnému dni kontrolního období

zjištěného z informačního systému ústřední evidence^6) nebo při

kontrole na místě, popřípadě také podle odstavců 3 a 4, a výměry

zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy s druhy zemědělské

kultury uvedenými v odstavci 2 obhospodařované tímto žadatelem k

příslušnému dni kontrolního období.§ 8Oznámení o převodu obchodního závodu(1) Dojde-li po podání žádosti o poskytnutí platby k převodu obchodního

závodu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie^7), doručí

nabyvatel oznámení o tomto převodu Fondu na formuláři vydaném Fondem

nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k převodu dílů

půdních bloků v evidenci využití půdy na nabyvatele.(2) Jestliže dojde k nesplnění podmínky uvedené v § 7 odst. 2, 3 nebo

4, snížení nebo neposkytnutí platby se neuplatní, pokud nesplnění této

podmínky trvá nejvýše 15 dnů přede dnem nebo po dni, ve kterém byla

zemědělská půda převedena v evidenci využití půdy na nabyvatele.§ 9Poskytnutí snížené platby(1) Zjistí-li Fond, že žadatel o poskytnutí platby na zemědělskou půdu

s druhem zemědělské kultury travní porost, která byla v evidenci

využití půdy ke dni 30. září 2014 vedena jako druh zemědělské kultury

travní porost, nebo na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury

trvalý travní porost, nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat v

rozsahu podle § 7 odst. 2 a Fondem zjištěná intenzita chovu

hospodářských zvířat v kontrolním období byla vyšší nebo rovna 0,2 a

zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 ha uvedené zemědělské

půdy obhospodařované žadatelem, sníží platbu oa) 10 %, nedodržel-li žadatel stanovenou intenzitu chovu jednou,b) 25 %, nedodržel-li žadatel stanovenou intenzitu chovu dvakrát, neboc) 50 %, nedodržel-li žadatel stanovenou intenzitu chovu třikrát.(2) Nedodržení intenzity chovu podle odstavce 1 se posuzuje zvlášť pro

jednotlivé méně příznivé oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a), b) nebo

c).(3) Zjistí-li Fond, že žadatel v rámci jednotné žádosti^3) neuvedl

veškerou plochu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie

upravujícím financování, řízení a sledování společné zemědělské

politiky^8) a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádosti a

souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti a v žádosti nevykázané jea) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti,

sníží platbu o 1 %^9),b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti,

sníží platbu o 2 %^9), neboc) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 3 %^9).§ 10Neposkytnutí platby(1) Fond platbu neposkytne, zjistí-li, že žadatela) nesplnil podmínku uvedenou v § 7 odst. 2 a Fondem zjištěná intenzita

chovu hospodářských zvířat činila alespoň jednou v kontrolním období

méně než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy

obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhy

zemědělské kultury podle § 7 odst. 2, nebob) nejméně čtyřikrát nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat v

rozsahu stanoveném v § 7 odst. 2 a Fondem zjištěná intenzita chovu

hospodářských zvířat v kontrolním období byla vyšší nebo rovna 0,2 a

zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy

obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhy

zemědělské kultury podle § 7 odst. 2.(2) Pro neposkytnutí platby podle odstavce 1 se § 9 odst. 2 použije

obdobně.(3) Fond platbu neposkytne, zjistí-li, že žadatel nesplnil podmínku

uvedenou v § 7 odst. 1 písm. a).(4) Fond platbu neposkytne na výměru nabytou podle § 8, pokud nabyvatel

Fondu nedoručí oznámení o převodu obchodního závodu na Fondem vydaném

formuláři, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k

převodu dílů půdních bloků v evidenci využití půdy.(5) Fond platbu na díl půdního bloku neposkytne, zjistí-li, že na tomto

dílu půdního bloku žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 7 odst. 1

písm. c).§ 11Vrácení platbyVyjde-li dodatečně najevo, že žadatel, jemuž byla platba již

poskytnuta, nesplňoval podmínky pro její poskytnutí, vrátí na základě

rozhodnutí Fondu poskytnutou platbu za příslušný kalendářní rok na

bankovní účet Fondu, ze kterého mu byla platba poskytnuta; obdobně se

postupuje v případě dodatečného zjištění skutečností, které by byly

důvodem pro snížení platby.§ 12Společné ustanoveníJestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku

zásahu vyšší moci^10), ustanovení o snížení, neposkytnutí nebo vrácení

platby podle § 9 až 11 se nepoužijí.§ 13Údaje rozhodné pro vymezení méně příznivých oblastíÚdaji rozhodnými pro vymezení méně příznivých oblastí podle § 2 jsou

hranice katastrálních území platné k 31. prosinci 2012.§ 14ZaokrouhlováníFond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije

matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.§ 15Posuzování zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury travní porost

při změně hranic dílu půdního blokuZa zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury travní porost podle § 6

odst. 3 písm. b) bodu 1, § 7 odst. 2 a § 9 odst. 1 se považuje díl

půdního bloku, na kterém byl v evidenci využití půdy veden druh

zemědělské kultury travní porost ke dni 30. září 2014 z více než 50 %.§ 15aLhůta pro podání žádosti o poskytnutí platby pro rok 2015(1) Pro rok 2015 lze žádost o poskytnutí platby podle § 3 odst. 3

doručit Fondu do 29. května 2015.(2) Je-li pro rok 2015 žádost o poskytnutí platby doručena po lhůtě

uvedené v odstavci 1, použije se § 5 odst. 4 obdobně.“.§ 16ÚčinnostToto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2015.Předseda vlády:Mgr. Sobotka v. r.Ministr zemědělství:Ing. Jurečka v. r.Příloha 1Seznam katastrálních oblastí spadajících do méně příznivých oblastí

podle § 2

--------------------------------------------------------------------------------------------

NUTS Okres kód k.ú. Název katastrálního území Typ LFA

--------------------------------------------------------------------------------------------

CZ0201 Benešov 600466 Arnoštovice OA

CZ0201 Benešov 601951 Bělice OB

CZ0201 Benešov 605514 Blažejovice OB

CZ0201 Benešov 605522 Vítonice u Blažejovic OB

CZ0201 Benešov 605531 Blažim nad Vltavou OB

CZ0201 Benešov 607207 Bolina OA

CZ0201 Benešov 607223 Bonkovice OA

CZ0201 Benešov 607801 Borovnice OB

CZ0201 Benešov 608084 Bořeňovice OB

CZ0201 Benešov 608092 Býkovice u Bořeňovic OB

CZ0201 Benešov 608106 Jezero OB

CZ0201 Benešov 608114 Střížkov u Bořeňovic OB

CZ0201 Benešov 612847 Broumovice OA

CZ0201 Benešov 613495 Brzotice OB

CZ0201 Benešov 615234 Budenín H3

CZ0201 Benešov 615242 Hory u Votic H3

CZ0201 Benešov 615251 Hostišov H3

CZ0201 Benešov 616770 Bystřice u Benešova OB

CZ0201 Benešov 616818 Jinošice OB

CZ0201 Benešov 616826 Jírovice OB

CZ0201 Benešov 616834 Líšno OB

CZ0201 Benešov 616869 Nesvačily u Bystřice OB

CZ0201 Benešov 616893 Tvoršovice OB

CZ0201 Benešov 618004 Ctiboř OB

CZ0201 Benešov 618276 Čakov OA

CZ0201 Benešov 618284 Tatouňovice OA

CZ0201 Benešov 618292 Vlkov u Čakova OA

CZ0201 Benešov 618888 Čechtice OA

CZ0201 Benešov 619400 Čelivo OA

CZ0201 Benešov 619531 Čeňovice OA

CZ0201 Benešov 620165 Černičí OA

CZ0201 Benešov 621153 Červený Újezd u Miličína OA

CZ0201 Benešov 621161 Horní Borek OA

CZ0201 Benešov 623156 Český Šternberk OB

CZ0201 Benešov 623377 Čestín u Jankova OA

CZ0201 Benešov 624357 Lštění OA

CZ0201 Benešov 624519 Dalešice nad Vltavou OB

CZ0201 Benešov 624543 Dalkovice OA

CZ0201 Benešov 624624 Dalovy OB

CZ0201 Benešov 624641 Daměnice OA

CZ0201 Benešov 625426 Děkanovice OB

CZ0201 Benešov 626261 Divišov u Benešova OB

CZ0201 Benešov 629332 Dolní Kralovice OB

CZ0201 Benešov 629341 Libčice u Dolních Kralovic OB

CZ0201 Benešov 629375 Vraždovy Lhotice OB

CZ0201 Benešov 629383 Zahrádčice OB

CZ0201 Benešov 630641 Domašín OA

CZ0201 Benešov 630675 Znosim S

CZ0201 Benešov 631621 Drahňovice OA

CZ0201 Benešov 632015 Božkovice OB

CZ0201 Benešov 632023 Drachkov OB

CZ0201 Benešov 633836 Dunice OB

CZ0201 Benešov 638587 Heřmaničky OA

CZ0201 Benešov 643262 Horní Lhota OA

CZ0201 Benešov 645133 Hořetice OA

CZ0201 Benešov 650170 Hvězdonice OB

CZ0201 Benešov 651885 Chmelná u Vlašimi OB

CZ0201 Benešov 652024 Chocerady OA

CZ0201 Benešov 652059 Samechov OA

CZ0201 Benešov 652067 Vestec u Chocerad OA

CZ0201 Benešov 652075 Vlkovec OA

CZ0201 Benešov 652709 Choratice OA

CZ0201 Benešov 652717 Xaverov OB

CZ0201 Benešov 656151 Jablonná nad Vltavou OB

CZ0201 Benešov 656704 Jankov OA

CZ0201 Benešov 656712 Jankovská Lhota OA

CZ0201 Benešov 656739 Pičín u Jankova OA

CZ0201 Benešov 657832 Javorník u Vlašimi OA

CZ0201 Benešov 658316 Jeníkov u Vlašimi OA

CZ0201 Benešov 659134 Ješetice OA

CZ0201 Benešov 660949 Dolní Borek OA

CZ0201 Benešov 660965 Jiřetice u Neustupova OA

CZ0201 Benešov 664707 Keblov OB

CZ0201 Benešov 667421 Kobylí OB

CZ0201 Benešov 668966 Dub u Kondrace OA

CZ0201 Benešov 668974 Kondrac OA

CZ0201 Benešov 671851 Kozmice u Benešova OA

CZ0201 Benešov 674427 Krchleby OA

CZ0201 Benešov 674516 Krňany OA

CZ0201 Benešov 674524 Teletín OA

CZ0201 Benešov 674532 Třebsín OA

CZ0201 Benešov 675547 Křečovice u Neveklova OA

CZ0201 Benešov 676411 Křivsoudov OA

CZ0201 Benešov 676594 Křížov pod Blaníkem OA

CZ0201 Benešov 677337 Kuňovice OB

CZ0201 Benešov 679593 Křešice u Divišova OB

CZ0201 Benešov 679607 Lbosín OB

CZ0201 Benešov 682675 Libež OB

CZ0201 Benešov 683434 Bořkovice OA

CZ0201 Benešov 683442 Laby OA

CZ0201 Benešov 683451 Libouň OA

CZ0201 Benešov 685330 Litichovice OB

CZ0201 Benešov 686492 Loket u Dolních Kralovic OB

CZ0201 Benešov 687367 Býkovice u Louňovic OA

CZ0201 Benešov 687375 Louňovice pod Blaníkem OA

CZ0201 Benešov 687383 Světlá pod Blaníkem OA

CZ0201 Benešov 691976 Maršovice u Benešova OB

CZ0201 Benešov 692034 Beztahov OA

CZ0201 Benešov 692051 Martinice u Votic OA

CZ0201 Benešov 692123 Martinice u Dolních Kralovic OB

CZ0201 Benešov 692727 Měchnov OB

CZ0201 Benešov 693821 Lažany u Mezna OA

CZ0201 Benešov 693839 Mezno OA

CZ0201 Benešov 693847 Mitrovice OA

CZ0201 Benešov 693855 Stupčice OA

CZ0201 Benešov 694843 Malovice u Miličína OA

CZ0201 Benešov 694851 Miličín OA

CZ0201 Benešov 694843 Malovice u Miličína H3

CZ0201 Benešov 694878 Záhoří u Miličína OA

CZ0201 Benešov 695858 Miřetice OA

CZ0201 Benešov 697346 Mlékovice u Neveklova OB

CZ0201 Benešov 697524 Mnichovice OB

CZ0201 Benešov 700991 Načeradec OA

CZ0201 Benešov 701009 Olešná u Načeradce OA

CZ0201 Benešov 701017 Vračkovice OA

CZ0201 Benešov 701131 Nahoruby OA

CZ0201 Benešov 701157 Živohošť OA

CZ0201 Benešov 701432 Nakvasovice OA

CZ0201 Benešov 702919 Alberovice OB

CZ0201 Benešov 702927 Kačerov OB

CZ0201 Benešov 702935 Němčice u Dolních Kralovic OB

CZ0201 Benešov 703168 Nemíž OA

CZ0201 Benešov 703770 Nespeky OB

CZ0201 Benešov 703788 Hradiště OB

CZ0201 Benešov 703885 Neštětice OB

CZ0201 Benešov 704105 Dunávice OB

CZ0201 Benešov 704113 Maskovice OB

CZ0201 Benešov 704121 Netvořice OB

CZ0201 Benešov 704130 Tuchyně OB

CZ0201 Benešov 704148 Všetice OB

CZ0201 Benešov 704245 Neustupov OA

CZ0201 Benešov 704288 Neveklov OB

CZ0201 Benešov 705373 Nová Ves u Postupic OA

CZ0201 Benešov 705381 Pozov OA

CZ0201 Benešov 708933 Čečkov OA

CZ0201 Benešov 708941 Nosákov OA

CZ0201 Benešov 708950 Odlochovice OA

CZ0201 Benešov 709859 Křešice u Olbramovic OA

CZ0201 Benešov 709875 Olbramovice u Votic OA

CZ0201 Benešov 709921 Zahradnice OA

CZ0201 Benešov 716278 Bělčice u Ostředka OA

CZ0201 Benešov 716294 Ostředek OA

CZ0201 Benešov 716634 Otročice OA

CZ0201 Benešov 717002 Ouběnice u Votic OB

CZ0201 Benešov 719706 Petroupim OB

CZ0201 Benešov 719820 Nasavrky u Miličína OA

CZ0201 Benešov 719846 Petrovice u Miličína OA

CZ0201 Benešov 725803 Popovice u Benešova OA

CZ0201 Benešov 726231 Jemniště OA

CZ0201 Benešov 726265 Milovanice OA

CZ0201 Benešov 726273 Postupice OA

CZ0201 Benešov 726281 Roubíčkova Lhota OA

CZ0201 Benešov 732982 Pravětice OA

CZ0201 Benešov 733032 Pravonín OA

CZ0201 Benešov 733041 Tisek OA

CZ0201 Benešov 735191 Přestavlky u Čerčan OA

CZ0201 Benešov 735817 Přibyšice OB

CZ0201 Benešov 736431 Psáře OA

CZ0201 Benešov 737038 Kovářovice OA

CZ0201 Benešov 737054 Pyšely OA

CZ0201 Benešov 737071 Zaječice OA

CZ0201 Benešov 737216 Blaženice OA

CZ0201 Benešov 737267 Rabyně OA

CZ0201 Benešov 738549 Radošovice u Vlašimi OB

CZ0201 Benešov 739910 Ratměřice OA

CZ0201 Benešov 744956 Čakovice u Řehenic S

CZ0201 Benešov 745758 Řimovice OB

CZ0201 Benešov 749940 Řísnice H3

CZ0201 Benešov 749958 Slavětín u Načeradce H3

CZ0201 Benešov 749966 Zdiměřice u Načeradce H3

CZ0201 Benešov 750719 Slověnice OA

CZ0201 Benešov 750956 Kouty u Smilkova H3

CZ0201 Benešov 750981 Smilkov OA

CZ0201 Benešov 751375 Snět OB

CZ0201 Benešov 751537 Soběhrdy OB

CZ0201 Benešov 751553 Žíňany OB

CZ0201 Benešov 752541 Soušice OA

CZ0201 Benešov 756202 Stranný OA

CZ0201 Benešov 756971 Strojetice OA

CZ0201 Benešov 757055 Myslíč OB

CZ0201 Benešov 757063 Skalice u Benešova OB

CZ0201 Benešov 757071 Struhařov u Benešova OB

CZ0201 Benešov 757624 Střezimíř OA

CZ0201 Benešov 758469 Studený OB

CZ0201 Benešov 762105 Strnadice OB

CZ0201 Benešov 762113 Šebáňovice OA

CZ0201 Benešov 762415 Dolní Rápotice OA

CZ0201 Benešov 762423 Šetějovice OA

CZ0201 Benešov 762431 Žibřidovice OA

CZ0201 Benešov 764965 Bílkovice OB

CZ0201 Benešov 765295 Tehov OB

CZ0201 Benešov 766429 Teplýšovice OA

CZ0201 Benešov 767026 Tichonice OA

CZ0201 Benešov 767727 Tomice u Dolních Kralovic OA

CZ0201 Benešov 767735 Tomice u Votic OA

CZ0201 Benešov 769657 Třebešice u Divišova OA

CZ0201 Benešov 770710 Třemošnice OA

CZ0201 Benešov 772399 Týnec nad Sázavou OA

CZ0201 Benešov 778061 Hrzín OA

CZ0201 Benešov 778079 Nespery OA

CZ0201 Benešov 778087 Ostrov u Veliše OA

CZ0201 Benešov 778095 Sedlečko u Veliše OA

CZ0201 Benešov 778109 Veliš OA

CZ0201 Benešov 778796 Velké Heřmanice OA

CZ0201 Benešov 784435 Bezmíř OA

CZ0201 Benešov 784451 Minartice OA

CZ0201 Benešov 784486 Vojkov u Votic OA

CZ0201 Benešov 785041 Votice OA

CZ0201 Benešov 785199 Vracovice OA

CZ0201 Benešov 785351 Vranov u Čerčan OA

CZ0201 Benešov 785369 Vranovská Lhota OA

CZ0201 Benešov 786446 Manělovice OA

CZ0201 Benešov 786462 Rudoltice u Vrchotových Janovic OA

CZ0201 Benešov 786489 Vrchotovy Janovice OA

CZ0201 Benešov 786993 Bezděkov u Dolních Kralovic OB

CZ0201 Benešov 787019 Všebořice u Dolních Kralovic OB

CZ0201 Benešov 787043 Všechlapy nad Blanicí OA

CZ0201 Benešov 788431 Vysoký Újezd OA

CZ0201 Benešov 789631 Vlkonice u Neveklova OA

CZ0201 Benešov 789640 Zádolí u Neveklova OB

CZ0201 Benešov 790133 Zahrádka u Benešova OB

CZ0201 Benešov 792187 Zdebuzeves OB

CZ0201 Benešov 792331 Zderadice OB

CZ0201 Benešov 792578 Zdislavice u Vlašimi OB

CZ0201 Benešov 793124 Kamberk OA

CZ0201 Benešov 793876 Zvěstov OA

CZ0201 Benešov 798231 Sedlečko u Jiřetic OA

CZ0201 Benešov 798428 Vestec u Mezna OA

CZ0202 Beroun 601217 Bavoryně OA

CZ0202 Beroun 603074 Zdejcina OA

CZ0202 Beroun 603091 Jarov u Berouna OA

CZ0202 Beroun 603368 Běštín OA

CZ0202 Beroun 612871 Broumy OA

CZ0202 Beroun 614602 Březová u Hořovic OA

CZ0202 Beroun 615137 Bubovice OB

CZ0202 Beroun 616494 Bykoš OB

CZ0202 Beroun 617318 Bzová u Hořovic OA

CZ0202 Beroun 634468 Felbabka OA

CZ0202 Beroun 638901 Hlásná Třebaň OA

CZ0202 Beroun 645371 Hořovice OB

CZ0202 Beroun 645389 Velká Víska OB

CZ0202 Beroun 645737 Hostim u Berouna OA

CZ0202 Beroun 648931 Hředle u Zdic OA

CZ0202 Beroun 649252 Hudlice OA

CZ0202 Beroun 650285 Hvozdec OA

CZ0202 Beroun 650471 Hýskov OA

CZ0202 Beroun 650579 Chaloupky OA

CZ0202 Beroun 651869 Chlustina OA

CZ0202 Beroun 654400 Chrustenice OA

CZ0202 Beroun 655449 Chyňava OA

CZ0202 Beroun 661261 Jivina u Hořovic OA

CZ0202 Beroun 663719 Budňany OB

CZ0202 Beroun 663743 Poučník OB

CZ0202 Beroun 668630 Kleštěnice OB

CZ0202 Beroun 668648 Komárov u Hořovic OB

CZ0202 Beroun 669024 Bítov u Koněprus OA

CZ0202 Beroun 669032 Koněprusy OA

CZ0202 Beroun 671967 Kozolupy OB

CZ0202 Beroun 672947 Králův Dvůr OB

CZ0202 Beroun 672963 Popovice u Králova Dvora OB

CZ0202 Beroun 672971 Počaply OB

CZ0202 Beroun 676861 Kublov OA

CZ0202 Beroun 676942 Kuchař OB

CZ0202 Beroun 678082 Kvaň OA

CZ0202 Beroun 680796 Levín u Berouna OB

CZ0202 Beroun 681881 Libečov OA

CZ0202 Beroun 683213 Želkovice u Libomyšle OA

CZ0202 Beroun 685232 Běleč u Litně OB

CZ0202 Beroun 685267 Liteň OB

CZ0202 Beroun 686328 Loděnice u Berouna OA

CZ0202 Beroun 689246 Lužce OB

CZ0202 Beroun 690414 Malá Víska OA

CZ0202 Beroun 690538 Malé Přílepy OA

CZ0202 Beroun 690996 Málkov u Suchomast OA

CZ0202 Beroun 693006 Korno OA

CZ0202 Beroun 693014 Měňany OB

CZ0202 Beroun 693022 Tobolka OB

CZ0202 Beroun 699306 Mořina OB

CZ0202 Beroun 699322 Mořinka OA

CZ0202 Beroun 703354 Nenačovice OB

CZ0202 Beroun 704687 Nižbor OA

CZ0202 Beroun 707406 Nový Jáchymov OA

CZ0202 Beroun 710199 Olešná u Hořovic OA

CZ0202 Beroun 712841 Osek u Hořovic OB

CZ0202 Beroun 716561 Otmíče OA

CZ0202 Beroun 716715 Otročiněves OA

CZ0202 Beroun 732940 Praskolesy OB

CZ0202 Beroun 748994 Hodyně u Skuhrova OB

CZ0202 Beroun 749010 Skuhrov pod Brdy OB

CZ0202 Beroun 752983 Srbsko u Karlštejna OB

CZ0202 Beroun 755311 Stašov u Zdic OB

CZ0202 Beroun 755788 Stradonice u Nižboru OA

CZ0202 Beroun 759244 Suchomasty OA

CZ0202 Beroun 759961 Svatá OA

CZ0202 Beroun 760269 Svatý Jan pod Skalou OA

CZ0202 Beroun 760790 Svinaře OB

CZ0202 Beroun 767611 Lounín OA

CZ0202 Beroun 767620 Tmaň OA

CZ0202 Beroun 768324 Trněný Újezd OB

CZ0202 Beroun 768961 Trubín OA

CZ0202 Beroun 768979 Trubská OA

CZ0202 Beroun 779598 Velký Chlumec OB

CZ0202 Beroun 782246 Vinařice u Suchomast OA

CZ0202 Beroun 785717 Vráž u Berouna OB

CZ0202 Beroun 787299 Všeradice OB

CZ0202 Beroun 788449 Vysoký Újezd u Berouna OB

CZ0202 Beroun 789593 Zadní Třebaň OB

CZ0202 Beroun 789844 Zahořany u Berouna OB

CZ0202 Beroun 790389 Zaječov OA

CZ0202 Beroun 792420 Černín u Zdic OA

CZ0202 Beroun 792438 Knížkovice OA

CZ0202 Beroun 792446 Zdice OA

CZ0202 Beroun 796034 Lhotka u Berouna OA

CZ0202 Beroun 797669 Žloukovice OA

CZ0203 Kladno 628689 Dolní Bezděkov u Kladna S

CZ0203 Kladno 632511 Drnek S

CZ0203 Kladno 684911 Líský S

CZ0203 Kladno 690520 Malé Kyšice OA

CZ0203 Kladno 752991 Srby u Tuchlovic S

CZ0205 Kutná Hora 606103 Bohdaneč u Zbraslavic OA

CZ0205 Kutná Hora 606111 Dvorecko OA

CZ0205 Kutná Hora 606120 Kotoučov OA

CZ0205 Kutná Hora 606146 Prostřední Ves OA

CZ0205 Kutná Hora 606154 Řeplice OA

CZ0205 Kutná Hora 620271 Hetlín OA

CZ0205 Kutná Hora 620840 Bludov v Čechách OB

CZ0205 Kutná Hora 620891 Víckovice OA

CZ0205 Kutná Hora 623385 Čenovice OA

CZ0205 Kutná Hora 623393 Čestín OA

CZ0205 Kutná Hora 623407 Kasanice OA

CZ0205 Kutná Hora 623415 Kněž u Čestína OA

CZ0205 Kutná Hora 623431 Polipsy OA

CZ0205 Kutná Hora 640298 Hodkov OB

CZ0205 Kutná Hora 640301 Krasoňovice OB

CZ0205 Kutná Hora 640310 Lipina u Zruče nad Sázavou OB

CZ0205 Kutná Hora 661627 Zderadinky OB

CZ0205 Kutná Hora 661635 Kácov OB

CZ0205 Kutná Hora 661651 Zderadiny OB

CZ0205 Kutná Hora 672432 Žandov OA

CZ0205 Kutná Hora 696234 Kochánov u Mitrova OA

CZ0205 Kutná Hora 715735 Ostrov u Bohdanče OB

CZ0205 Kutná Hora 716901 Ježovice OA

CZ0205 Kutná Hora 716928 Podveky OA

CZ0205 Kutná Hora 716936 Soběšín OB

CZ0205 Kutná Hora 719447 Chlístovice u Pertoltic OA

CZ0205 Kutná Hora 719455 Laziště u Pertoltic OA

CZ0205 Kutná Hora 719463 Machovice OA

CZ0205 Kutná Hora 719471 Milanovice OA

CZ0205 Kutná Hora 719480 Pertoltice u Zruče nad Sázavou OA

CZ0205 Kutná Hora 720194 Hološiny OB

CZ0205 Kutná Hora 720208 Michalovice OB

CZ0205 Kutná Hora 720224 Petrovice I OB

CZ0205 Kutná Hora 720232 Senetín OB

CZ0205 Kutná Hora 720241 Újezdec OB

CZ0205 Kutná Hora 720267 Losiny OA

CZ0205 Kutná Hora 720305 Staré Nespeřice OA

CZ0205 Kutná Hora 745120 Řendějov OB

CZ0205 Kutná Hora 750417 Hranice u Slavošova OA

CZ0205 Kutná Hora 750425 Slavošov u Zruče nad Sázavou OA

CZ0205 Kutná Hora 758710 Kamenná Lhota u Čestína OA

CZ0205 Kutná Hora 758728 Sudějov OA

CZ0205 Kutná Hora 762148 Březí u Šebestěnic S

CZ0205 Kutná Hora 769711 Hostkovice u Třebětína OA

CZ0205 Kutná Hora 769720 Třebětín OA

CZ0205 Kutná Hora 773204 Janovická Lhota OA

CZ0205 Kutná Hora 775827 Mělník nad Sázavou S

CZ0205 Kutná Hora 783331 Březina nad Sázavou OB

CZ0205 Kutná Hora 783358 Kounice nad Sázavou OB

CZ0205 Kutná Hora 783366 Milošovice OB

CZ0205 Kutná Hora 783374 Pavlovice u Vlastějovic OB

CZ0205 Kutná Hora 783382 Vlastějovice OB

CZ0205 Kutná Hora 783391 Volavá Lhota OB

CZ0205 Kutná Hora 791539 Makolusky OB

CZ0205 Kutná Hora 791547 Vlková OB

CZ0205 Kutná Hora 791555 Vranice OB

CZ0205 Kutná Hora 791563 Zbizuby OB

CZ0205 Kutná Hora 791849 Malá Skalice u Zbraslavic OB

CZ0205 Kutná Hora 791865 Rápošov OB

CZ0205 Kutná Hora 791873 Útěšenovice OB

CZ0205 Kutná Hora 791881 Velká Skalice OB

CZ0205 Kutná Hora 791890 Zbraslavice OB

CZ0205 Kutná Hora 792012 Čejkovice u Zbýšova OA

CZ0205 Kutná Hora 792039 Dědice u Zbýšova OA

CZ0205 Kutná Hora 792047 Dobrovítov OA

CZ0206 Mělník 658294 Hleďsebe S

CZ0206 Mělník 681326 Lhotka u Mělníka S

CZ0206 Mělník 793353 Zlosyň S

CZ0207 Mladá Boleslav 795046 Žďár u Mnichova Hradiště S

CZ0207 Mladá Boleslav 795054 Žehrov S

CZ0209 Praha-východ 648655 Hrusice OA

CZ0209 Praha-východ 662178 Kaliště u Ondřejova OA

CZ0209 Praha-východ 662186 Lensedly OA

CZ0209 Praha-východ 662445 Ládví OB

CZ0209 Praha-východ 662496 Štiřín OB

CZ0209 Praha-východ 662500 Těptín OB

CZ0209 Praha-východ 666467 Klokočná OA

CZ0209 Praha-východ 670308 Kostelec u Křížků OA

CZ0209 Praha-východ 677213 Dolní Lomnice u Kunic OB

CZ0209 Praha-východ 677230 Kunice u Říčan OB

CZ0209 Praha-východ 677256 Všešímy OB

CZ0209 Praha-východ 695475 Mirošovice u Říčan OA

CZ0209 Praha-východ 697532 Božkov u Mnichovic OA

CZ0209 Praha-východ 697541 Mnichovice u Říčan OA

CZ0209 Praha-východ 697559 Myšlín OA

CZ0209 Praha-východ 711276 Ondřejov u Prahy OA

CZ0209 Praha-východ 711284 Turkovice u Ondřejova OA

CZ0209 Praha-východ 734225 Předboř u Prahy OB

CZ0209 Praha-východ 747505 Senohraby OA

CZ0209 Praha-východ 756067 Strančice OB

CZ0209 Praha-východ 759431 Sulice OB

CZ0209 Praha-východ 761460 Otice u Svojšovic OB

CZ0209 Praha-východ 761478 Svojšovice OB

CZ0209 Praha-východ 765309 Tehov u Říčan OB

CZ0209 Praha-východ 770612 Třemblat OA

CZ0209 Praha-východ 779318 Lojovice OB

CZ0209 Praha-východ 779326 Mokřany u Velkých Popovic OB

CZ0209 Praha-východ 779342 Velké Popovice OB

CZ0209 Praha-východ 787094 Všechromy OB

CZ0209 Praha-východ 787396 Všestary u Říčan OB

CZ0209 Praha-východ 793795 Zvánovice OA

CZ020A Praha-západ 606863 Bojanovice OA

CZ020A Praha-západ 609722 Bratřínov OB

CZ020A Praha-západ 616257 Buš OA

CZ020A Praha-západ 620351 Černolice OA

CZ020A Praha-západ 623946 Čisovice OA

CZ020A Praha-západ 624811 Davle OA

CZ020A Praha-západ 624837 Sázava u Davle OA

CZ020A Praha-západ 627828 Karlík OB

CZ020A Praha-západ 647543 Hradištko pod Medníkem OB

CZ020A Praha-západ 650323 Hvozdnice OA

CZ020A Praha-západ 660078 Borek nad Sázavou OB

CZ020A Praha-západ 660094 Jílové u Prahy OB

CZ020A Praha-západ 660175 Jíloviště OA

CZ020A Praha-západ 660183 Trnová u Jíloviště OA

CZ020A Praha-západ 666343 Klínec OA

CZ020A Praha-západ 678759 Kytín OA

CZ020A Praha-západ 680761 Lety u Dobřichovic OB

CZ020A Praha-západ 685054 Líšnice u Prahy OA

CZ020A Praha-západ 688754 Luka pod Medníkem OB

CZ020A Praha-západ 690104 Malá Lečice OA

CZ020A Praha-západ 692204 Masečín OA

CZ020A Praha-západ 692719 Měchenice OA

CZ020A Praha-západ 697621 Mníšek pod Brdy OA

CZ020A Praha-západ 697630 Rymaně OA

CZ020A Praha-západ 697648 Stříbrná Lhota OA

CZ020A Praha-západ 697656 Zahořany u Mníšku pod Brdy OA

CZ020A Praha-západ 719749 Sázava u Petrova OA

CZ020A Praha-západ 719757 Petrov u Prahy OA

CZ020A Praha-západ 724904 Pohoří u Prahy OB

CZ020A Praha-západ 745375 Řevnice OB

CZ020A Praha-západ 745804 Řitka OA

CZ020A Praha-západ 747424 Senešnice OA

CZ020A Praha-západ 749605 Přestavlky u Slap OB

CZ020A Praha-západ 749613 Slapy nad Vltavou OB

CZ020A Praha-západ 763250 Štěchovice u Prahy OA

CZ020A Praha-západ 784982 Vonoklasy OA

CZ020A Praha-západ 794023 Březová u Zvole OB

CZ020A Praha-západ 794040 Oleško u Zvole OB

CZ020B Příbram 603180 Běřín OB

CZ020B Příbram 603601 Bezděkov pod Třemšínem OA

CZ020B Příbram 603619 Vševily H3

CZ020B Příbram 603627 Těchnice OA

CZ020B Příbram 606260 Bohostice OA

CZ020B Příbram 606278 Kamenná u Bohostic OA

CZ020B Příbram 606286 Zbenické Zlákovice OA

CZ020B Příbram 606685 Bohutín OA

CZ020B Příbram 606693 Tisová u Bohutína OA

CZ020B Příbram 606707 Vysoká Pec u Bohutína OA

CZ020B Příbram 607631 Borotice OA

CZ020B Příbram 607649 Hubenov u Borotic OA

CZ020B Příbram 609595 Bratkovice OB

CZ020B Příbram 609609 Dominikální Paseky OB

CZ020B Příbram 615811 Buková u Příbramě OA

CZ020B Příbram 615838 Bukovany u Kozárovic OB

CZ020B Příbram 615846 Holušice u Kozárovic OA

CZ020B Příbram 617687 Cetyně OA

CZ020B Příbram 619370 Čelina OA

CZ020B Příbram 619451 Čenkov u Příbramě H5

CZ020B Příbram 623806 Čím OA

CZ020B Příbram 624497 Daleké Dušníky OB

CZ020B Příbram 624501 Druhlice OB

CZ020B Příbram 626279 Bolechovice I OA

CZ020B Příbram 626287 Divišovice OA

CZ020B Příbram 626392 Dlouhá Lhota u Dobříše OA

CZ020B Příbram 627968 Dobříš OA

CZ020B Příbram 629057 Dolní Hbity OA

CZ020B Příbram 631540 Drahenice OA

CZ020B Příbram 631604 Drahlín OA

CZ020B Příbram 632074 Drásov u Příbramě OB

CZ020B Příbram 632121 Dražetice II OA

CZ020B Příbram 632139 Dražetice I OA

CZ020B Příbram 632376 Drevníky OA

CZ020B Příbram 632384 Slovanská Lhota OA

CZ020B Příbram 632392 Županovice OA

CZ020B Příbram 632481 Drhovy OB

CZ020B Příbram 632651 Drsník OA

CZ020B Příbram 633356 Bytíz OA

CZ020B Příbram 633364 Dubenec u Příbramě OB

CZ020B Příbram 633569 Břekova Lhota OB

CZ020B Příbram 633577 Dublovice OB

CZ020B Příbram 633682 Dubno OA

CZ020B Příbram 636550 Háje u Příbramě OA

CZ020B Příbram 639681 Hluboš OA

CZ020B Příbram 639699 Kardavec OA

CZ020B Příbram 639702 Hlubyně OB

CZ020B Příbram 646563 Hrabří OA

CZ020B Příbram 646571 Oříkov OB

CZ020B Příbram 649058 Hřiměždice OA

CZ020B Příbram 649066 Vestec u Hřiměždic OA

CZ020B Příbram 649236 Hudčice OA

CZ020B Příbram 650005 Hutě pod Třemšínem H3

CZ020B Příbram 650331 Hvožďany OA

CZ020B Příbram 650340 Pozdyně OA

CZ020B Příbram 653284 Hněvšín OB

CZ020B Příbram 653292 Chotilsko OB

CZ020B Příbram 653306 Křeničná OB

CZ020B Příbram 653314 Sejcká Lhota OB

CZ020B Příbram 653667 Chramosty OB

CZ020B Příbram 653756 Chrást u Tochovic OB

CZ020B Příbram 653772 Oslí OB

CZ020B Příbram 655228 Chválov H3

CZ020B Příbram 656178 Horní Hbity OA

CZ020B Příbram 656186 Jablonná OA

CZ020B Příbram 658219 Jelence OA

CZ020B Příbram 658626 Divišovice II OA

CZ020B Příbram 658651 Jesenice u Sedlčan OA

CZ020B Příbram 659215 Jetřichovice H4

CZ020B Příbram 659223 Sušetice OA

CZ020B Příbram 659231 Šanovice OA

CZ020B Příbram 659240 Uhřice u Sedlce OA

CZ020B Příbram 660281 Jince OB

CZ020B Příbram 661619 Káciň OA

CZ020B Příbram 662691 Kamenná u Příbramě OA

CZ020B Příbram 662704 Zavržice OA

CZ020B Příbram 662984 Kamýk nad Vltavou OA

CZ020B Příbram 666602 Klučenice OA

CZ020B Příbram 666629 Planá u Klučenic OA

CZ020B Příbram 666637 Voltýřov OA

CZ020B Příbram 667153 Kňovice OB

CZ020B Příbram 669083 Konětopy u Příbramě OA

CZ020B Příbram 669512 Korkyně OB

CZ020B Příbram 669954 Kosobudy OA

CZ020B Příbram 669962 Zadní Chlum OA

CZ020B Příbram 670006 Červený Hrádek OA

CZ020B Příbram 670014 Kosova Hora OA

CZ020B Příbram 671045 Kotenčice OB

CZ020B Příbram 671134 Koubalova Lhota OA

CZ020B Příbram 671207 Koupě OA

CZ020B Příbram 671525 Kozárovice OA

CZ020B Příbram 671533 Podskalí I OA

CZ020B Příbram 671576 Kozičín OA

CZ020B Příbram 671584 Lazec OA

CZ020B Příbram 673528 Krásná Hora nad Vltavou OA

CZ020B Příbram 673536 Plešiště OA

CZ020B Příbram 673544 Švastalova Lhota OA

CZ020B Příbram 673552 Tisovnice OA

CZ020B Příbram 673561 Vletice OA

CZ020B Příbram 673579 Zhoř nad Vltavou OA

CZ020B Příbram 674087 Krašovice OA

CZ020B Příbram 674095 Mokřice OA

CZ020B Příbram 675938 Křepenice OB

CZ020B Příbram 676101 Křešín OA

CZ020B Příbram 676616 Křížov OB

CZ020B Příbram 677205 Kuní OA

CZ020B Příbram 678104 Kvasejovice OA

CZ020B Příbram 678139 Měšetice OA

CZ020B Příbram 678155 Nové Dvory u Kvasejovic OA

CZ020B Příbram 678171 Veletín H3

CZ020B Příbram 679267 Láz H3

CZ020B Příbram 679429 Lazsko OA

CZ020B Příbram 679917 Leletice OA

CZ020B Příbram 680435 Lešetice OB

CZ020B Příbram 681211 Lhota u Příbramě OA

CZ020B Příbram 681806 Libčice OA

CZ020B Příbram 682802 Doubravice u Sedlčan OB

CZ020B Příbram 682811 Libíň OB

CZ020B Příbram 683825 Líchovy OB

CZ020B Příbram 688606 Luhy OA

CZ020B Příbram 688614 Třtí OA

CZ020B Příbram 690074 Malá Hraštice OA

CZ020B Příbram 690091 Velká Hraštice OA

CZ020B Příbram 694614 Orlické Zlákovice OA

CZ020B Příbram 694622 Milešov nad Vltavou OA

CZ020B Příbram 694631 Přední Chlum OA

CZ020B Příbram 694975 Milín OA

CZ020B Příbram 697966 Modřovice OA

CZ020B Příbram 698202 Mokrovraty OA

CZ020B Příbram 701491 Nalžovice OA

CZ020B Příbram 701505 Nalžovické Podhájí OA

CZ020B Příbram 701629 Narysov OA

CZ020B Příbram 701912 Lipiny OA

CZ020B Příbram 701921 Nečín OA

CZ020B Příbram 701939 Žebrák u Nečína OA

CZ020B Příbram 702234 Bor u Sedlčan OB

CZ020B Příbram 702242 Kamenice u Nedrahovic OB

CZ020B Příbram 702251 Nedrahovice OB

CZ020B Příbram 702269 Nedrahovické Podhájí OB

CZ020B Příbram 702277 Radeč u Nedrahovic OB

CZ020B Příbram 702412 Homole u Nechalova OB

CZ020B Příbram 702421 Nechalov OA

CZ020B Příbram 702536 Bratřejov OA

CZ020B Příbram 702544 Bratříkovice u Nechvalic OA

CZ020B Příbram 702552 Křemenice OA

CZ020B Příbram 702561 Libčice u Nechvalic OA

CZ020B Příbram 702579 Mokřany u Nechvalic OA

CZ020B Příbram 702587 Nechvalice OA

CZ020B Příbram 703443 Nepomuk pod Třemšínem H3

CZ020B Příbram 703541 Nepřejov OA

CZ020B Příbram 703851 Nesvačily pod Třemšínem OA

CZ020B Příbram 705811 Nová Ves pod Pleší OA

CZ020B Příbram 706086 Krámy OA

CZ020B Příbram 706094 Nové Dvory u Dobříše OA

CZ020B Příbram 707627 Kozí Hory OA

CZ020B Příbram 707635 Nový Knín OA

CZ020B Příbram 707643 Starý Knín OA

CZ020B Příbram 707651 Sudovice OA

CZ020B Příbram 708526 Občov OB

CZ020B Příbram 708534 Obděnice OA

CZ020B Příbram 708551 Žemličkova Lhota OA

CZ020B Příbram 708569 Obecnice OA

CZ020B Příbram 708658 Obory OA

CZ020B Příbram 708674 Lhotka u Dobříše OA

CZ020B Příbram 708682 Obořiště OA

CZ020B Příbram 709310 Ohrazenice u Jinec OB

CZ020B Příbram 712272 Orlov OA

CZ020B Příbram 712698 Oseč OA

CZ020B Příbram 712701 Osečany OB

CZ020B Příbram 712728 Velběhy OB

CZ020B Příbram 715743 Ostrov u Tochovic OA

CZ020B Příbram 717037 Ostrov u Ouběnic OB

CZ020B Příbram 717045 Ouběnice u Dobříše OB

CZ020B Příbram 718769 Pečice OA

CZ020B Příbram 718785 Pečičky OA

CZ020B Příbram 719854 Kojetín u Petrovic OA

CZ020B Příbram 719871 Mašov OA

CZ020B Příbram 719889 Petrovice u Sedlčan OA

CZ020B Příbram 719897 Ratiboř I H4

CZ020B Příbram 719901 Vilasova Lhota OA

CZ020B Příbram 719919 Zahrádka u Petrovic OA

CZ020B Příbram 720551 Pičín OB

CZ020B Příbram 722839 Pňovice pod Třemšínem OA

CZ020B Příbram 722847 Skuhrov pod Třemšínem OA

CZ020B Příbram 723151 Počepice OA

CZ020B Příbram 723169 Skuhrov u Počepic OA

CZ020B Příbram 723177 Vitín u Počepic OA

CZ020B Příbram 723886 Podlesí nad Litavkou OA

CZ020B Příbram 724092 Podmoky OA

CZ020B Příbram 724106 Proudkovice OA

CZ020B Příbram 725927 Pořešice OA

CZ020B Příbram 726621 Pouště OA

CZ020B Příbram 733326 Luhy u Prosenické Lhoty OB

CZ020B Příbram 733342 Prosenická Lhota OB

CZ020B Příbram 733351 Suchdol u Prosenické Lhoty OB

CZ020B Příbram 733784 Prostřední Lhota OB

CZ020B Příbram 735086 Dvorce u Sedlce H4

CZ020B Příbram 735108 Přestavlky u Sedlce OA

CZ020B Příbram 735566 Zdaboř OA

CZ020B Příbram 735833 Příčovy OB

CZ020B Příbram 737534 Radešín OA

CZ020B Příbram 737585 Radětice OA

CZ020B Příbram 737674 Radíč OA

CZ020B Příbram 740047 Rejkovice OB

CZ020B Příbram 741370 Rosovice OB

CZ020B Příbram 742091 Rovina OA

CZ020B Příbram 742724 Roželov H3

CZ020B Příbram 742848 Rožmitál pod Třemšínem OA

CZ020B Příbram 742856 Starý Rožmitál OA

CZ020B Příbram 743071 Rtišovice OA

CZ020B Příbram 744000 Libice OA

CZ020B Příbram 744018 Rybníky OA

CZ020B Příbram 744913 Ředice OA

CZ020B Příbram 745839 Sádek OA

CZ020B Příbram 746533 Sedlčany OB

CZ020B Příbram 746568 Sestrouň OB

CZ020B Příbram 746819 Prčice OA

CZ020B Příbram 746827 Sedlec u Votic OA

CZ020B Příbram 747874 Skalice u Dobříše OA

CZ020B Příbram 751138 Smolotely OB

CZ020B Příbram 752371 Dolní Líšnice OA

CZ020B Příbram 752398 Solenice OA

CZ020B Příbram 752401 Větrov u Solenic OA

CZ020B Příbram 753751 Stará Huť OA

CZ020B Příbram 755486 Stěžov OA

CZ020B Příbram 757357 Strýčkovy OA

CZ020B Příbram 759198 Liha OB

CZ020B Příbram 759201 Suchodol OB

CZ020B Příbram 760056 Svaté Pole OB

CZ020B Příbram 760129 Bražná OA

CZ020B Příbram 760145 Drážkov OA

CZ020B Příbram 760153 Hojšín OA

CZ020B Příbram 760161 Hrachov OA

CZ020B Příbram 760188 Skrýšov u Svatého Jana OA

CZ020B Příbram 761320 Nestrašovice OB

CZ020B Příbram 763730 Štětkovice OA

CZ020B Příbram 768146 Trhové Dušníky OB

CZ020B Příbram 770043 Solopysky u Třebnic OB

CZ020B Příbram 770116 Třebnice OB

CZ020B Příbram 770523 Třebsko OA

CZ020B Příbram 772232 Mezihoří u Týnčan OA

CZ020B Příbram 772241 Skoupý OA

CZ020B Příbram 772259 Týnčany OA

CZ020B Příbram 775941 Vacíkov H3

CZ020B Příbram 778150 Velká nad Vltavou OA

CZ020B Příbram 778494 Velká Lečice OA

CZ020B Příbram 781061 Buková u Rožmitálu pod Třemšínem H5

CZ020B Příbram 781088 Věšín H3

CZ020B Příbram 782548 Višňová OA

CZ020B Příbram 784800 Bubovice u Březnice OA

CZ020B Příbram 784818 Pročevily OA

CZ020B Příbram 784826 Volenice u Březnice OA

CZ020B Příbram 784931 Voltuš H3

CZ020B Příbram 785059 Voznice OA

CZ020B Příbram 785296 Vrančice OA

CZ020B Příbram 785482 Hoděmyšl OA

CZ020B Příbram 785504 Vranovice pod Třemšínem OA

CZ020B Příbram 786411 Vrchotice OA

CZ020B Příbram 788180 Vysoká u Kosovy Hory I OA

CZ020B Příbram 788198 Vysoká u Kosovy Hory II OA

CZ020B Příbram 788201 Vysoká u Příbramě OA

CZ020B Příbram 788406 Vápenice u Vysokého Chlumce OA

CZ020B Příbram 788414 Vysoký Chlumec OA

CZ020B Příbram 789259 Záborná Lhota OB

CZ020B Příbram 790761 Zalužany OB

CZ020B Příbram 792705 Zduchovice OA

CZ020B Příbram 793990 Zvírotice OB

CZ020B Příbram 798436 Podskalí II OA

CZ020B Příbram 798479 Bolechovice II OA

CZ020B Příbram 990019 Baština H3

CZ020B Příbram 990591 Hrachoviště H5

CZ020B Příbram 990621 Kolvín H5

CZ020B Příbram 990710 Těně I H3

CZ020B Příbram 990736 Záběhlá H2

CZ020C Rakovník 609455 Branov OA

CZ020C Rakovník 623971 Strachovice OA

CZ020C Rakovník 631965 Drahouš OA

CZ020C Rakovník 631981 Tlestky OA

CZ020C Rakovník 647594 Hracholusky nad Berounkou OA

CZ020C Rakovník 648906 Hřebečníky OA

CZ020C Rakovník 648922 Týřovice nad Berounkou OA

CZ020C Rakovník 651443 Chlum u Rakovníka OB

CZ020C Rakovník 651451 Ryšín OB

CZ020C Rakovník 653110 Bedlno OB

CZ020C Rakovník 653128 Chotěšov u Rakovníka OB

CZ020C Rakovník 658693 Jesenice u Rakovníka OB

CZ020C Rakovník 658707 Kosobody OB

CZ020C Rakovník 658715 Soseň OB

CZ020C Rakovník 662313 Kalubice OA

CZ020C Rakovník 663310 Karlova Ves OA

CZ020C Rakovník 672360 Krakovec u Rakovníka OA

CZ020C Rakovník 675067 Kroučová S

CZ020C Rakovník 675164 Krty OA

CZ020C Rakovník 676390 Křivoklát OA

CZ020C Rakovník 679216 Lašovice OB

CZ020C Rakovník 693316 Městečko u Křivoklátu OA

CZ020C Rakovník 697915 Kostelík OB

CZ020C Rakovník 697923 Modřejovice OB

CZ020C Rakovník 704377 Nezabudice OA

CZ020C Rakovník 705438 Lhota u Rakovníka OA

CZ020C Rakovník 705446 Nová Ves u Rakovníka OA

CZ020C Rakovník 706884 Novosedly u Rakovníka OA

CZ020C Rakovník 712060 Klečetné OB

CZ020C Rakovník 712078 Oráčov OB

CZ020C Rakovník 718327 Pavlíkov OB

CZ020C Rakovník 735051 Přerubenice S

CZ020C Rakovník 735825 Příčina S

CZ020C Rakovník 736961 Pustověty OB

CZ020C Rakovník 737313 Račice nad Berounkou OA

CZ020C Rakovník 741914 Rousínov u Rakovníka OB

CZ020C Rakovník 742554 Roztoky u Křivoklátu OA

CZ020C Rakovník 745316 Řeřichy OB

CZ020C Rakovník 748790 Skryje nad Berounkou OA

CZ020C Rakovník 748951 Skřivaň OB

CZ020C Rakovník 749117 Skupá OB

CZ020C Rakovník 749257 Slabce OB

CZ020C Rakovník 752894 Srbeč S

CZ020C Rakovník 760811 Svinařov OB

CZ020C Rakovník 761737 Sýkořice OA

CZ020C Rakovník 762601 Milíčov OB

CZ020C Rakovník 762610 Šípy OB

CZ020C Rakovník 770159 Třeboc S

CZ020C Rakovník 772453 Tytry OB

CZ020C Rakovník 773794 Újezd nad Zbečnem OA

CZ020C Rakovník 774022 Újezdec u Rakovníka OA

CZ020C Rakovník 776050 Václavy OA

CZ020C Rakovník 778257 Velká Buková OA

CZ020C Rakovník 778354 Velká Chmelištná OA

CZ020C Rakovník 791377 Zbečno OA

CZ020C Rakovník 795062 Otěvěky OA

CZ020C Rakovník 795071 Podbořánky OB

CZ020C Rakovník 795089 Žďár u Rakovníka OA

CZ0311 České Budějovice 600032 Adamov u Českých Budějovic OA

CZ0311 České Budějovice 607746 Borovany OA

CZ0311 České Budějovice 607754 Hluboká u Borovan OA

CZ0311 České Budějovice 607771 Vrcov OA

CZ0311 České Budějovice 608025 Boršov nad Vltavou OB

CZ0311 České Budějovice 613959 Knín OA

CZ0311 České Budějovice 622281 České Budějovice 5 S

CZ0311 České Budějovice 622729 České Vrbné OA

CZ0311 České Budějovice 624128 Čížkrajice OA

CZ0311 České Budějovice 624144 Mezilesí u Trhových Svinů OA

CZ0311 České Budějovice 628115 Třitim OA

CZ0311 České Budějovice 631400 Doudleby OA

CZ0311 České Budějovice 631833 Drahotěšice OB

CZ0311 České Budějovice 631850 Vlkov u Drahotěšic OA

CZ0311 České Budějovice 633534 Dubičné OA

CZ0311 České Budějovice 636797 Haklovy Dvory OA

CZ0311 České Budějovice 639192 Hlincová Hora OA

CZ0311 České Budějovice 639583 Bavorovice OB

CZ0311 České Budějovice 639605 Hluboká nad Vltavou OB

CZ0311 České Budějovice 639613 Munice OB

CZ0311 České Budějovice 641596 Hradce u Homol OA

CZ0311 České Budějovice 641626 Závraty OB

CZ0311 České Budějovice 644153 Bedřichov u Horní Stropnice H5

CZ0311 České Budějovice 644161 Dlouhá Stropnice H3

CZ0311 České Budějovice 644170 Dobrá Voda u Horní Stropnice H2

CZ0311 České Budějovice 644188 Hojná Voda H1

CZ0311 České Budějovice 644196 Horní Stropnice H5

CZ0311 České Budějovice 644234 Meziluží H3

CZ0311 České Budějovice 644269 Staré Hutě u Horní Stropnice H1

CZ0311 České Budějovice 644293 Svébohy H5

CZ0311 České Budějovice 644315 Šejby H3

CZ0311 České Budějovice 644323 Paseky u Horní Stropnice H3

CZ0311 České Budějovice 647888 Hranice u Nových Hradů OA

CZ0311 České Budějovice 649589 Hůrky u Lišova OB

CZ0311 České Budějovice 649651 Hůry OB

CZ0311 České Budějovice 653501 Chotýčany OA

CZ0311 České Budějovice 656763 Holašovice OB

CZ0311 České Budějovice 656780 Jankov u Českých Budějovic OB

CZ0311 České Budějovice 659452 Jeznice OB

CZ0311 České Budějovice 660141 Jílovice u Trhových Svinů OA

CZ0311 České Budějovice 662208 Kaliště u Českých Budějovic OA

CZ0311 České Budějovice 662216 Třebotovice OA

CZ0311 České Budějovice 662224 Zaliny OA

CZ0311 České Budějovice 662712 Kamenná u Trhových Svinů OA

CZ0311 České Budějovice 662739 Kondrač H3

CZ0311 České Budějovice 662925 Kamenný Újezd OA

CZ0311 České Budějovice 667773 Kojákovice OA

CZ0311 České Budějovice 667781 Kramolín u Kojákovic OA

CZ0311 České Budějovice 667790 Lipnice u Kojákovic OA

CZ0311 České Budějovice 668460 Červený Újezdec OB

CZ0311 České Budějovice 668478 Kolný OB

CZ0311 České Budějovice 668486 Lhotice u Českých Budějovic OB

CZ0311 České Budějovice 668494 Velechvín OB

CZ0311 České Budějovice 668753 Komařice OA

CZ0311 České Budějovice 668761 Pašinovice OA

CZ0311 České Budějovice 668770 Sedlo u Komařic OA

CZ0311 České Budějovice 670049 Hroznějovice OB

CZ0311 České Budějovice 670057 Jaroslavice u Kostelce OB

CZ0311 České Budějovice 670065 Kostelec OB

CZ0311 České Budějovice 670073 Líšnice u Kostelce OB

CZ0311 České Budějovice 670081 Poněšice OB

CZ0311 České Budějovice 673111 Krasejovka OA

CZ0311 České Budějovice 673137 Otmanka OA

CZ0311 České Budějovice 679798 Ledenice OA

CZ0311 České Budějovice 682829 Libín OA

CZ0311 České Budějovice 683027 Jelmo OB

CZ0311 České Budějovice 683035 Libníč OB

CZ0311 České Budějovice 683990 Habří u Lipí OB

CZ0311 České Budějovice 684015 Kvítkovice u Lipí OB

CZ0311 České Budějovice 685143 Dolní Miletín OB

CZ0311 České Budějovice 685151 Horní Miletín OB

CZ0311 České Budějovice 685160 Levín u Lišova OB

CZ0311 České Budějovice 685178 Lišov OB

CZ0311 České Budějovice 685828 Litoradlice OA

CZ0311 České Budějovice 686301 Ločenice OA

CZ0311 České Budějovice 686310 Nesměň u Ločenic OA

CZ0311 České Budějovice 697125 Mladošovice OA

CZ0311 České Budějovice 702064 Doubravice u Nedabyle OA

CZ0311 České Budějovice 702102 Nedabyle OB

CZ0311 České Budějovice 702111 Nová Ves u Českých Budějovic OA

CZ0311 České Budějovice 702498 Březí u Trhových Svinů OA

CZ0311 České Budějovice 702501 Něchov OA

CZ0311 České Budějovice 702528 Todně OA

CZ0311 České Budějovice 706191 Byňov OA

CZ0311 České Budějovice 706230 Mýtiny OA

CZ0311 České Budějovice 706248 Nakolice OA

CZ0311 České Budějovice 706256 Nové Hrady OA

CZ0311 České Budějovice 706264 Štiptoň OA

CZ0311 České Budějovice 706272 Údolí u Nových Hradů OA

CZ0311 České Budějovice 706281 Veveří u Nových Hradů H3

CZ0311 České Budějovice 710334 Olešnice u Trhových Svinů OA

CZ0311 České Budějovice 711381 Kosov u Opalic OA

CZ0311 České Budějovice 711390 Opalice OA

CZ0311 České Budějovice 719935 Petrovice u Borovan OA

CZ0311 České Budějovice 725960 Pořežany OA

CZ0311 České Budějovice 725978 Tuchonice OA

CZ0311 České Budějovice 736791 Purkarec OB

CZ0311 České Budějovice 743461 Jivno OA

CZ0311 České Budějovice 743470 Rudolfov u Českých Budějovic OA

CZ0311 České Budějovice 744352 Konratice H3

CZ0311 České Budějovice 744361 Rychnov u Nových Hradů H3

CZ0311 České Budějovice 745642 Branišovice u Římova OA

CZ0311 České Budějovice 745651 Dolní Stropnice OA

CZ0311 České Budějovice 745707 Mokrý Lom OA

CZ0311 České Budějovice 745723 Římov OA

CZ0311 České Budějovice 746711 Plástovice S

CZ0311 České Budějovice 749869 Dobrkovská Lhotka OA

CZ0311 České Budějovice 749885 Keblany OA

CZ0311 České Budějovice 749907 Mohuřice OA

CZ0311 České Budějovice 749915 Slavče u Trhových Svinů OA

CZ0311 České Budějovice 750441 Slavošovice u Lišova OA

CZ0311 České Budějovice 750727 Dolní Slověnice OB

CZ0311 České Budějovice 750735 Horní Slověnice OB

CZ0311 České Budějovice 752835 Spolí u Ledenic OA

CZ0311 České Budějovice 753131 Srubec OB

CZ0311 České Budějovice 754331 Staré Hodějovice OB

CZ0311 České Budějovice 756571 Lomec OA

CZ0311 České Budějovice 756598 Strážkovice OA

CZ0311 České Budějovice 758035 Střížov nad Malší OA

CZ0311 České Budějovice 760218 Chlum nad Malší OA

CZ0311 České Budějovice 760226 Sedlce OA

CZ0311 České Budějovice 760234 Svatý Jan nad Malší OA

CZ0311 České Budějovice 761940 Šalmanovice OA

CZ0311 České Budějovice 762440 Mazelov OB

CZ0311 České Budějovice 762458 Ševětín OB

CZ0311 České Budějovice 763489 Štěpánovice u Českých Budějovic OA

CZ0311 České Budějovice 765805 Temelín S

CZ0311 České Budějovice 766771 Těšínov OA

CZ0311 České Budějovice 768154 Trhové Sviny OA

CZ0311 České Budějovice 768201 Bukvice u Trhových Svinů OA

CZ0311 České Budějovice 768235 Pěčín u Trhových Svinů OA

CZ0311 České Budějovice 768430 Radostice u Trocnova OA

CZ0311 České Budějovice 768448 Trocnov OA

CZ0311 České Budějovice 769371 Dvorec u Třebče OA

CZ0311 České Budějovice 769380 Lhotka u Třebče OA

CZ0311 České Budějovice 769398 Třebeč OA

CZ0311 České Budějovice 777382 Včelná OB

CZ0311 České Budějovice 780880 Jedovary OA

CZ0311 České Budějovice 780898 Ostrolovský Újezd OA

CZ0311 České Budějovice 780901 Otěvěk OA

CZ0311 České Budějovice 780910 Rankov u Trhových Svinů OA

CZ0311 České Budějovice 782882 Vitín OA

CZ0311 České Budějovice 783242 Lhota u Vlachnovic OA

CZ0311 České Budějovice 783251 Vlachnovice OA

CZ0311 České Budějovice 785091 Slavče H4

CZ0311 České Budějovice 785105 Vrábče OA

CZ0311 České Budějovice 785121 Zahorčice u Vrábče OB

CZ0311 České Budějovice 785679 Hlinsko u Vráta OA

CZ0311 České Budějovice 785687 Vráto OA

CZ0311 České Budějovice 787221 Všeteč S

CZ0311 České Budějovice 788864 Obora u Vyšného OA

CZ0311 České Budějovice 788872 Vyšné OA

CZ0311 České Budějovice 789275 Lipanovice OB

CZ0311 České Budějovice 789283 Záboří u Českých Budějovic OB

CZ0311 České Budějovice 791628 Ohrazení OA

CZ0311 České Budějovice 791644 Zborov OA

CZ0311 České Budějovice 793914 Hvozdec u Lišova OA

CZ0311 České Budějovice 793922 Vlkovice OB

CZ0311 České Budějovice 793931 Zvíkov u Lišova OB

CZ0311 České Budějovice 794503 Božejov u Nových Hradů OA

CZ0311 České Budějovice 794511 Buková u Nových Hradů OA

CZ0311 České Budějovice 794546 Žár u Nových Hradů OA

CZ0311 České Budějovice 794554 Žumberk u Nových Hradů OA

CZ0312 Český Krumlov 602388 Benešov nad Černou H2

CZ0312 Český Krumlov 602396 Velký Jindřichov H2

CZ0312 Český Krumlov 602400 Hartunkov H3

CZ0312 Český Krumlov 602426 Klení H3

CZ0312 Český Krumlov 602434 Kuří H2

CZ0312 Český Krumlov 602442 Valtéřov H3

CZ0312 Český Krumlov 603210 Besednice H3

CZ0312 Český Krumlov 603228 Malče OA

CZ0312 Český Krumlov 607151 Boletice H3

CZ0312 Český Krumlov 609846 Brloh pod Kletí H5

CZ0312 Český Krumlov 609854 Janské Údolí-Kovářov H3

CZ0312 Český Krumlov 609862 Jaronín-Kuklov H3

CZ0312 Český Krumlov 615706 Suchdol u Bujanova H3

CZ0312 Český Krumlov 615714 Zdíky H3

CZ0312 Český Krumlov 619868 Černá v Pošumaví H2

CZ0312 Český Krumlov 619914 Kyselov H2

CZ0312 Český Krumlov 622931 Český Krumlov H4

CZ0312 Český Krumlov 623016 Vyšný H3

CZ0312 Český Krumlov 623059 Slupenec H3

CZ0312 Český Krumlov 623075 Kladné-Dobrkovice H4

CZ0312 Český Krumlov 623083 Přísečná-Domoradice H5

CZ0312 Český Krumlov 623091 Spolí-Nové Spolí H4

CZ0312 Český Krumlov 628972 Dolní Dvořiště H3

CZ0312 Český Krumlov 628981 Jenín H3

CZ0312 Český Krumlov 628999 Rybník u Dolního Dvořiště H3

CZ0312 Český Krumlov 629006 Horní Kaliště H2

CZ0312 Český Krumlov 629014 Trojany u Dolního Dvořiště H3

CZ0312 Český Krumlov 630241 Dolní Svince OA

CZ0312 Český Krumlov 630250 Dolní Třebonín OA

CZ0312 Český Krumlov 630284 Prostřední Svince OA

CZ0312 Český Krumlov 635260 Frymburk H2

CZ0312 Český Krumlov 635286 Pasečná H1

CZ0312 Český Krumlov 635294 Frydava H2

CZ0312 Český Krumlov 635316 Jasánky H2

CZ0312 Český Krumlov 641472 Holubov H3

CZ0312 Český Krumlov 641529 Třísov H4

CZ0312 Český Krumlov 642894 Český Heršlák H3

CZ0312 Český Krumlov 642908 Horní Dvořiště H3

CZ0312 Český Krumlov 643700 Horní Planá H2

CZ0312 Český Krumlov 643734 Zvonková H1

CZ0312 Český Krumlov 643742 Pestřice H2

CZ0312 Český Krumlov 645231 Hořice na Šumavě H2

CZ0312 Český Krumlov 645249 Mýto u Hořic na Šumavě H2

CZ0312 Český Krumlov 645257 Skláře na Šumavě H3

CZ0312 Český Krumlov 645265 Šebanov H2

CZ0312 Český Krumlov 645273 Svíba H3

CZ0312 Český Krumlov 651460 Chlum u Křemže H3

CZ0312 Český Krumlov 655295 Borová u Chvalšin H2

CZ0312 Český Krumlov 655333 Chvalšiny H3

CZ0312 Český Krumlov 655341 Střemily H3

CZ0312 Český Krumlov 662020 Kladenské Rovné H3

CZ0312 Český Krumlov 662038 Kladné H5

CZ0312 Český Krumlov 662046 Křenov u Kájova H2

CZ0312 Český Krumlov 662062 Novosedly u Kájova H3

CZ0312 Český Krumlov 663069 Kaplice OA

CZ0312 Český Krumlov 663140 Blansko u Kaplice OA

CZ0312 Český Krumlov 663158 Hradiště u Kaplice H3

CZ0312 Český Krumlov 663166 Mostky OA

CZ0312 Český Krumlov 675768 Křemže H5

CZ0312 Český Krumlov 683621 Děkanské Skaliny H3

CZ0312 Český Krumlov 683639 Ličov-Desky H3

CZ0312 Český Krumlov 683647 Dluhoště H3

CZ0312 Český Krumlov 683655 Ličov H5

CZ0312 Český Krumlov 684309 Lipno nad Vltavou H2

CZ0312 Český Krumlov 687111 Bolechy H2

CZ0312 Český Krumlov 687138 Loučovice H2

CZ0312 Český Krumlov 687162 Boršov u Loučovic H2

CZ0312 Český Krumlov 687171 Dvorečná H2

CZ0312 Český Krumlov 691097 Bělá u Malont H2

CZ0312 Český Krumlov 691101 Bukovsko H2

CZ0312 Český Krumlov 691119 Jaroměř u Malont H3

CZ0312 Český Krumlov 691127 Malonty H3

CZ0312 Český Krumlov 691135 Meziříčí u Malont H3

CZ0312 Český Krumlov 691143 Radčice u Malont H2

CZ0312 Český Krumlov 691151 Hodonice u Malont H3

CZ0312 Český Krumlov 691160 Rapotice u Malont H2

CZ0312 Český Krumlov 695297 Chabičovice OA

CZ0312 Český Krumlov 695301 Malčice OA

CZ0312 Český Krumlov 695319 Mirkovice OA

CZ0312 Český Krumlov 695335 Zahrádka u Mirkovic OA

CZ0312 Český Krumlov 695343 Žaltice OA

CZ0312 Český Krumlov 698130 Rájov-Černice OA

CZ0312 Český Krumlov 698148 Mojné OA

CZ0312 Český Krumlov 698156 Záhorkovice OA

CZ0312 Český Krumlov 704024 Dlouhá OA

CZ0312 Český Krumlov 704041 Netřebice OA

CZ0312 Český Krumlov 704067 Chodeč-Zvíkov OA

CZ0312 Český Krumlov 705471 Jaronín H3

CZ0312 Český Krumlov 705497 Nová Ves u Brloha OA

CZ0312 Český Krumlov 711217 Omlenice H2

CZ0312 Český Krumlov 711233 Stradov u Kaplice H3

CZ0312 Český Krumlov 711241 Zahrádka u Omlenic H2

CZ0312 Český Krumlov 715760 Ostrov na Šumavě H2

CZ0312 Český Krumlov 715778 Běleň H3

CZ0312 Český Krumlov 715786 Horní Dlouhá H2

CZ0312 Český Krumlov 715794 Horní Okolí H1

CZ0312 Český Krumlov 715808 Šafléřov H3

CZ0312 Český Krumlov 719307 Pernek H2

CZ0312 Český Krumlov 724769 Dolní Příbraní H1

CZ0312 Český Krumlov 724777 Lužnice u Pohorské Vsi H2

CZ0312 Český Krumlov 724785 Pivonice u Pohorské Vsi H1

CZ0312 Český Krumlov 724807 Pohoří na Šumavě H1

CZ0312 Český Krumlov 725943 Pořešín OA

CZ0312 Český Krumlov 734390 Přední Výtoň H1

CZ0312 Český Krumlov 734403 Zadní Výtoň H2

CZ0312 Český Krumlov 735850 Zátes H3

CZ0312 Český Krumlov 735868 Přídolí H3

CZ0312 Český Krumlov 735884 Spolí H3

CZ0312 Český Krumlov 735892 Malčice-Osek H2

CZ0312 Český Krumlov 735914 Lověšice H2

CZ0312 Český Krumlov 735922 Všeměry H4

CZ0312 Český Krumlov 736147 Přísečná H4

CZ0312 Český Krumlov 736155 Srnín H2

CZ0312 Český Krumlov 739961 Střítež u Kaplice H3

CZ0312 Český Krumlov 739979 Žďár u Kaplice OA

CZ0312 Český Krumlov 740608 Janské Údolí H2

CZ0312 Český Krumlov 740624 Rojšín H5

CZ0312 Český Krumlov 742732 Horní Jílovice H3

CZ0312 Český Krumlov 742741 Rožmberk nad Vltavou H3

CZ0312 Český Krumlov 742759 Čeřín H3

CZ0312 Český Krumlov 742767 Hněvanov H2

CZ0312 Český Krumlov 742805 Rožmitál na Šumavě H3

CZ0312 Český Krumlov 742813 Koryta u Hněvanova H3

CZ0312 Český Krumlov 742821 Zahrádka H1

CZ0312 Český Krumlov 744204 Mladoňov H3

CZ0312 Český Krumlov 744212 Rychnov nad Malší H3

CZ0312 Český Krumlov 744221 Tichá H3

CZ0312 Český Krumlov 744247 Všeměřice H3

CZ0312 Český Krumlov 744255 Cetviny H3

CZ0312 Český Krumlov 744263 Mikulov H2

CZ0312 Český Krumlov 744271 Štědrkov H3

CZ0312 Český Krumlov 750221 Větřní-Kaliště H2

CZ0312 Český Krumlov 750247 Slavkov u Českého Krumlova H2

CZ0312 Český Krumlov 750255 Cipín H2

CZ0312 Český Krumlov 750263 Žestov H3

CZ0312 Český Krumlov 751677 Soběnov H3

CZ0312 Český Krumlov 760609 Skubice H2

CZ0312 Český Krumlov 760617 Svéraz H3

CZ0312 Český Krumlov 760625 Světlík H2

CZ0312 Český Krumlov 760633 Dvořetín H2

CZ0312 Český Krumlov 760641 Pasovary H2

CZ0312 Český Krumlov 777820 Prostřední Svince-Holkov OA

CZ0312 Český Krumlov 777838 Chodeč OA

CZ0312 Český Krumlov 777846 Mojné-Skřidla OA

CZ0312 Český Krumlov 777854 Velešín OA

CZ0312 Český Krumlov 781169 Bohdalovice u Větřní H3

CZ0312 Český Krumlov 781193 Hašlovice H3

CZ0312 Český Krumlov 781215 Záhoří u Větřní H3

CZ0312 Český Krumlov 781231 Větřní H3

CZ0312 Český Krumlov 781240 Všeměry-Zátoň H4

CZ0312 Český Krumlov 781258 Zátoňské Dvory H4

CZ0312 Český Krumlov 781266 Svéraz u Větřní H3

CZ0312 Český Krumlov 781274 Velké Strážné H2

CZ0312 Český Krumlov 788945 Dolní Drkolná H3

CZ0312 Český Krumlov 788953 Hrudkov H3

CZ0312 Český Krumlov 788970 Studánky u Vyššího Brodu H2

CZ0312 Český Krumlov 788988 Herbertov H3

CZ0312 Český Krumlov 788996 Vyšší Brod H3

CZ0312 Český Krumlov 789003 Svatomírov H3

CZ0312 Český Krumlov 790796 Chlumec OA

CZ0312 Český Krumlov 790818 Štěkře OA

CZ0312 Český Krumlov 790826 Záluží nad Vltavou OA

CZ0312 Český Krumlov 793027 Plešovice H4

CZ0312 Český Krumlov 793035 Rájov H5

CZ0312 Český Krumlov 793043 Zlatá Koruna H4

CZ0312 Český Krumlov 793680 Věžovatá Pláně H2

CZ0312 Český Krumlov 793698 Zubčice H5

CZ0312 Český Krumlov 798916 Kapličky H1

CZ0312 Český Krumlov 798924 Mnichovice u Loučovic H1

CZ0312 Český Krumlov 991694 Arnoštov u Českého Krumlova H1

CZ0312 Český Krumlov 991732 Jablonec u Českého Krumlova H1

CZ0312 Český Krumlov 991741 Polná u Českého Krumlova H2

CZ0312 Český Krumlov 991759 Maňávka u Českého Krumlova H1

CZ0312 Český Krumlov 991775 Ondřejov u Českého Krumlova H1

CZ0312 Český Krumlov 991813 Uhlíkov u Českého Krumlova H1

CZ0312 Český Krumlov 991821 Třebovice u Českého Krumlova H2

CZ0313 Jindřichův Hradec 600075 Albeř H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 601349 Bednárec OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 601357 Bednáreček OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 604372 Bílkov OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 604381 Dobrohošť OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 605468 Blažejov OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 605476 Dvoreček OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 605484 Malý Ratmírov OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 605492 Mutyněves OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 605506 Oldřiš u Blažejova OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 607266 Bor OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 607533 Borek u Dačic OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 608165 Bořetín u Strmilova H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 609021 Brandlín H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 609421 Branná OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 614050 Březina u Deštné OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 615021 Břilice OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 617466 Cep OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 617865 Cizkrajov OB

CZ0313 Jindřichův Hradec 617873 Dolní Bolíkov OB

CZ0313 Jindřichův Hradec 617881 Holešice u Cizkrajova OB

CZ0313 Jindřichův Hradec 617890 Mutná OB

CZ0313 Jindřichův Hradec 621064 Červený Hrádek u Dačic OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 621072 Jersice OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 621650 Česká Olešná OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 622711 České Velenice OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 623105 Český Rudolec OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 623113 Dolní Bolíkov-Nová Ves OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 623130 Stoječín H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 623865 Číměř OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 623873 Dobrá Voda u Číměře H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 623881 Potočná u Číměře OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 624306 Člunek H5

CZ0313 Jindřichův Hradec 624314 Kunějov H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 624322 Lomy u Kunžaku H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 624403 Dačice OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 624861 Děbolín OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 624870 Matná OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 625744 Deštná u Jindřichova Hradce OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 629456 Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 629464 Dvorce u Stráže nad Nežárkou OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 629847 Dolní Němčice OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 629855 Hostkovice u Dolních Němčic OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 630071 Dolní Radouň OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 630144 Dolní Skrýchov OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 630438 Dolní Žďár u Lásenice OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 630446 Horní Lhota u Lásenice OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 630586 Domanín u Třeboně OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 630683 Domašín u Studené H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 631027 Doňov OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 632686 Drunče OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 633828 Dunajovice OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 633925 Dvory nad Lužnicí OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 636827 Halámky OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 637017 Hamr OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 637513 Hatín OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 637530 Polště OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 637548 Stajka OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 638455 Heřmaneč H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 638463 Maršov u Heřmanče H5

CZ0313 Jindřichův Hradec 642452 Horní Bolíkov H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 643564 Horní Meziříčko OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 643602 Horní Němčice H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 643629 Horní Olešná H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 643653 Dolní Pěna OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 643661 Horní Pěna OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 643670 Malíkov nad Nežárkou OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 643815 Horní Pole H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 643912 Horní Radouň H5

CZ0313 Jindřichův Hradec 643939 Okrouhlá Radouň OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 643947 Starý Bozděchov H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 644030 Horní Slatina OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 645583 Hospříz OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 645591 Hrutkov OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 645605 Kačlehy OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 645621 Hostějeves OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 645630 Nekrasín OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 645648 Pejdlova Rosička OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 647632 Hrachoviště u Třeboně OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 648060 Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 649074 Hříšice OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 649597 Blato u Hůrek H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 649601 Hůrky H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 649619 Kaproun H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 649627 Klenová u Hůrek H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 649635 Senotín H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 651630 Chlum u Třeboně OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 651770 Hradišťko u Dačic OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 651788 Chlumec u Dačic OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 655023 Chvaletín OB

CZ0313 Jindřichův Hradec 655031 Václavov u Chvaletína OB

CZ0313 Jindřichův Hradec 657573 Jarošov nad Nežárkou OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 657581 Matějovec nad Nežárkou OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 659941 Jilem H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 660523 Jindřichův Hradec OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 660647 Buk u Jindřichova Hradce OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 660698 Políkno u Jindřichova Hradce OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 660701 Horní Žďár u Jindřichova Hradce OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 661481 Jižná OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 662852 Kamenný Malíkov OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 663204 Kardašova Řečice OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 663212 Mnich u Kardašovy Řečice OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 663221 Nítovice OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 665461 Klášter H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 665479 Konrac H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 666009 Klec OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 666092 Klenov OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 666262 Klikov OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 670545 Kostelní Radouň OB

CZ0313 Jindřichův Hradec 670553 Kostelní Vydří OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 670561 Prostřední Vydří OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 677531 Kunžak H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 677540 Mosty H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 677558 Suchdol u Kunžaku H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 679160 Lásenice OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 683221 Libořezy OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 684325 Lipolec OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 684716 Lipovka OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 686352 Lodhéřov OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 686361 Najdek u Lodhéřova H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 686689 Frahelž OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 686697 Lomnice nad Lužnicí OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 686701 Smržov u Lomnice nad Lužnicí OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 687685 Lovětín OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 689165 Lutová OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 689459 Lužnice OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 689904 Majdalena OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 691402 Malý Jeníkov OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 691411 Malý Pěčín OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 691704 Marketa OB

CZ0313 Jindřichův Hradec 691712 Modletice OB

CZ0313 Jindřichův Hradec 691755 Lipnice u Markvarce OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 691763 Markvarec OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 692301 Matějovec H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 695351 Mirochov OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 697583 Mníšek OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 704962 Artolec H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 704971 Nová Bystřice H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 705004 Hradiště u Nové Bystřice H5

CZ0313 Jindřichův Hradec 705292 Dívčí Kopy OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 705306 Hadravova Rosička OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 705322 Nová Včelnice OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 705331 Vlčetínec OB

CZ0313 Jindřichův Hradec 705349 Žďár u Nové Včelnice OB

CZ0313 Jindřichův Hradec 705357 Malá Rosička OB

CZ0313 Jindřichův Hradec 705527 Nová Ves u Sedla OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 705730 Krabonoš OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 705756 Nová Ves nad Lužnicí OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 706116 Nové Dvory OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 706981 Kolence OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 706990 Mláka OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 707007 Novosedly nad Nežárkou OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 708046 Nový Vojířov H5

CZ0313 Jindřichův Hradec 711071 Olšany u Dačic H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 716502 Otín u Jindřichova Hradce OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 717509 Palupín H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 718718 Lidéřovice OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 718726 Peč OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 718734 Urbaneč OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 720712 Nové Sady u Písečného OB

CZ0313 Jindřichův Hradec 720721 Písečné u Slavonic OB

CZ0313 Jindřichův Hradec 720992 Pístina OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 721492 Plasná OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 721565 Plavsko OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 721697 Pleše OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 721701 Újezdec u Kardašovy Řečice OB

CZ0313 Jindřichův Hradec 721719 Višňová u Kardašovy Řečice OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 721727 Záhoří OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 721948 Mostečný OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 721956 Pluhův Žďár OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 724921 Pohoří u Kardašovy Řečice OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 725617 Ponědraž OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 725625 Ponědrážka OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 725633 Záblatí u Ponědraže OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 725722 Popelín H5

CZ0313 Jindřichův Hradec 735060 Přeseka OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 735663 Příbraz OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 737712 Dolní Radíkov H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 737721 Horní Radíkov H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 738069 Radlice u Volfířova OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 738689 Radouňka OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 739375 Rapšach OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 739758 Ratiboř u Jindřichova Hradce OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 740322 Horní Skrýchov OB

CZ0313 Jindřichův Hradec 740331 Jindřiš OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 740349 Rodvínov OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 741183 Roseč OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 741353 Rosička u Deštné OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 744816 Řečice OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 746029 Samosoly OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 747017 Bílá u Sedla OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 747025 Lhota u Sedla OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 747033 Sedlo u Číměře OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 748714 Skrýchov H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 749974 Slavětín u Slavonic OB

CZ0313 Jindřichův Hradec 750336 Kadolec u Slavonic H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 750344 Maříž OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 750352 Mutišov OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 750361 Slavonice OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 750379 Vlastkovec OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 753459 Stálkov H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 753548 Staňkov OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 753726 Stará Hlína OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 753742 Holičky u Staré Hlíny OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 754315 Nové Hobzí OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 754323 Staré Hobzí OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 754552 Dobrotín H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 754561 Podlesí pod Landštejnem H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 754579 Pomezí pod Landštejnem H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 754587 Skalka u Nové Bystřice H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 754595 Staré Město pod Landštejnem H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 754609 Vitíněves H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 756377 Stráž nad Nežárkou OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 756946 Leština u Strmilova H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 756954 Nová Olešná OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 756962 Strmilov OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 757853 Stříbřec OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 758094 Budkov u Střížovic OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 758108 Střížovice u Kunžaku OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 758116 Vlčice u Střížovic OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 758191 Studená H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 758477 Studnice u Lodhéřova OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 759147 Suchdol nad Lužnicí OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 759562 Sumrakov H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 760323 Světce OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 760404 Světlá pod Javořicí H2

CZ0313 Jindřichův Hradec 770230 Třeboň OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 771937 Tušť OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 776700 Valtínov H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 777404 Návary H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 777412 Veclov H5

CZ0313 Jindřichův Hradec 778516 Velká Lhota u Dačic H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 779601 Velký Jeníkov H5

CZ0313 Jindřichův Hradec 779695 Velký Pěčín OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 779709 Velký Ratmírov OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 781479 Vícemil OB

CZ0313 Jindřichův Hradec 784184 Vnorovice OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 784915 Šach OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 784923 Volfířov OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 787531 Vydří OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 790231 Horní Dvorce H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 790249 Zahrádky H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 792365 Zdešov OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 797171 Žíteč OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 798525 Léštnice OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 798533 Dětřiš H5

CZ0313 Jindřichův Hradec 798541 Košlák H5

CZ0313 Jindřichův Hradec 798550 Košťálkov H5

CZ0313 Jindřichův Hradec 798568 Kuní pod Landštejnem H5

CZ0313 Jindřichův Hradec 798576 Pernárec H5

CZ0313 Jindřichův Hradec 798584 Rajchéřov H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 798592 Romava H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 798606 Staré Hutě u Veclova H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 798614 Nová Ves u Klikova OA

CZ0313 Jindřichův Hradec 798622 Mnich u Nové Bystřice H3

CZ0313 Jindřichův Hradec 798827 Dolní Bolíkov-Rubašov OA

CZ0314 Písek 600229 Albrechtice nad Vltavou OA

CZ0314 Písek 602663 Bernartice u Milevska OB

CZ0314 Písek 602671 Bilinka OB

CZ0314 Písek 602680 Bojenice OB

CZ0314 Písek 602698 Zběšice OB

CZ0314 Písek 606898 Boješice OB

CZ0314 Písek 606901 Ohař OB

CZ0314 Písek 608840 Božetice OA

CZ0314 Písek 608858 Radihošť OA

CZ0314 Písek 609307 Branice OB

CZ0314 Písek 609315 Křižanov u Branic OA

CZ0314 Písek 609323 Okrouhlá u Branic OB

CZ0314 Písek 609331 Stehlovice OA

CZ0314 Písek 617571 Cerhonice OA

CZ0314 Písek 617601 Radobytce OA

CZ0314 Písek 624152 Borečnice OB

CZ0314 Písek 624161 Bošovice u Čížové OB

CZ0314 Písek 624187 Krašovice u Čížové OB

CZ0314 Písek 624195 Nová Ves u Čížové OB

CZ0314 Písek 624209 Zlivice OB

CZ0314 Písek 626732 Dmýštice OA

CZ0314 Písek 626741 Klisín OA

CZ0314 Písek 626759 Něžovice OA

CZ0314 Písek 626881 Stará Dobev OB

CZ0314 Písek 626902 Oldřichov u Písku OB

CZ0314 Písek 626911 Nepodřice OB

CZ0314 Písek 632406 Brloh u Drhovle OA

CZ0314 Písek 632414 Drhovle OA

CZ0314 Písek 632457 Mladotice u Drhovle OA

CZ0314 Písek 632473 Pamětice u Drhovle OA

CZ0314 Písek 647918 Dobrošov u Hrazan OA

CZ0314 Písek 647926 Hrazánky OA

CZ0314 Písek 647934 Hrazany OA

CZ0314 Písek 647942 Klisinec OA

CZ0314 Písek 648094 Hrejkovice OA

CZ0314 Písek 655635 Chyšky H3

CZ0314 Písek 655643 Mezný H3

CZ0314 Písek 655660 Podchýšská Lhota H5

CZ0314 Písek 655678 Rohozov H5

CZ0314 Písek 656640 Jamný OB

CZ0314 Písek 656658 Kašina Hora OB

CZ0314 Písek 656666 Temešvár OA

CZ0314 Písek 659185 Jetětice OB

CZ0314 Písek 664821 Staré Kestřany OB

CZ0314 Písek 664839 Lhota u Kestřan OB

CZ0314 Písek 664847 Zátaví OB

CZ0314 Písek 670201 Kostelec nad Vltavou OA

CZ0314 Písek 670227 Přílepov OA

CZ0314 Písek 670235 Sobědraž OA

CZ0314 Písek 670243 Vesec OA

CZ0314 Písek 670251 Zahrádka u Kovářova OA

CZ0314 Písek 671363 Dobrá Voda u Kovářova OA

CZ0314 Písek 671380 Kovářov OA

CZ0314 Písek 671398 Březí u Kovářova OA

CZ0314 Písek 671401 Radvánov OA

CZ0314 Písek 671428 Vepice OA

CZ0314 Písek 671436 Vladyčín OA

CZ0314 Písek 672581 Králova Lhota S

CZ0314 Písek 674303 Krč u Protivína OA

CZ0314 Písek 674311 Těšínov u Protivína OA

CZ0314 Písek 676900 Jickovice OA

CZ0314 Písek 676918 Kučeř OB

CZ0314 Písek 678317 Květov OB

CZ0314 Písek 678325 Vůsí OB

CZ0314 Písek 680788 Šerkov OA

CZ0314 Písek 694673 Milevsko OA

CZ0314 Písek 694762 Rukáveč OA

CZ0314 Písek 695483 Boudy OB

CZ0314 Písek 695491 Lučkovice OA

CZ0314 Písek 695505 Mirotice OA

CZ0314 Písek 695726 Mirovice OB

CZ0314 Písek 696170 Kakovice OB

CZ0314 Písek 696188 Minice u Mišovic OB

CZ0314 Písek 696196 Mišovice OA

CZ0314 Písek 696200 Pohoří u Mirovic OA

CZ0314 Písek 700631 Myslín OA

CZ0314 Písek 700771 Maletice OA

CZ0314 Písek 704571 Níkovice OA

CZ0314 Písek 704831 Květuš H3

CZ0314 Písek 704849 Nosetín H3

CZ0314 Písek 712230 Kožlí u Orlíka OA

CZ0314 Písek 712884 Osek u Milevska OA

CZ0314 Písek 716120 Dědovice OB

CZ0314 Písek 716138 Dolní Ostrovec OB

CZ0314 Písek 716146 Horní Ostrovec OB

CZ0314 Písek 718831 Pechova Lhota OA

CZ0314 Písek 720755 Písek OA

CZ0314 Písek 720909 Hradiště u Písku OA

CZ0314 Písek 721875 Plíškovice OB

CZ0314 Písek 721883 Ráztely OB

CZ0314 Písek 724343 Křenovice OB

CZ0314 Písek 724360 Podolí I OB

CZ0314 Písek 724408 Kožlí u Čížové OA

CZ0314 Písek 724416 Křešice u Čížové OA

CZ0314 Písek 724424 Malčice u Mirotic OA

CZ0314 Písek 724432 Podolí II OA

CZ0314 Písek 724441 Soběšice u Předotic OA

CZ0314 Písek 724459 Šamonice OA

CZ0314 Písek 724467 Třebkov OA

CZ0314 Písek 734128 Přeborov OA

CZ0314 Písek 735213 Držkrajov OA

CZ0314 Písek 735230 Přeštěnice OA

CZ0314 Písek 735248 Týnice OA

CZ0314 Písek 736970 Putim OB

CZ0314 Písek 739766 Branišovice u Ratiboře H5

CZ0314 Písek 739791 Ratiboř H3

CZ0314 Písek 747220 Nový Dvůr u Písku OA

CZ0314 Písek 747238 Semice u Písku OA

CZ0314 Písek 747599 Líšnice u Sepekova OA

CZ0314 Písek 747602 Sepekov OA

CZ0314 Písek 747611 Zálší u Sepekova OA

CZ0314 Písek 749281 Slabčice OA

CZ0314 Písek 750867 Smetanova Lhota OB

CZ0314 Písek 751235 Smrkovice OA

CZ0314 Písek 756822 Bořice u Mirotic OA

CZ0314 Písek 756831 Jarotice OA

CZ0314 Písek 756849 Stráž u Mirotic OA

CZ0314 Písek 756857 Strážovice u Mirotic OA

CZ0314 Písek 760064 Rakov u Svatkovic OB

CZ0314 Písek 760072 Svatkovice OB

CZ0314 Písek 761621 Svučice OA

CZ0314 Písek 765007 Paseky u Písku OA

CZ0314 Písek 765015 Tálín OB

CZ0314 Písek 767743 Topělec OB

CZ0314 Písek 767883 Touškov OB

CZ0314 Písek 778168 Velká u Milevska OA

CZ0314 Písek 780821 Bilina OB

CZ0314 Písek 780839 Veselíčko u Milevska OB

CZ0314 Písek 784168 Střítež u Milevska OA

CZ0314 Písek 784176 Vlksice OA

CZ0314 Písek 785733 Vráž u Písku OA

CZ0314 Písek 786136 Držov OB

CZ0314 Písek 786144 Louka nad Otavou OB

CZ0314 Písek 786152 Vojníkov OB

CZ0314 Písek 786161 Vrcovice OA

CZ0314 Písek 789852 Chrást u Zahořan OA

CZ0314 Písek 789895 Předbořice u Zahořan OA

CZ0314 Písek 789909 Zahořany OA

CZ0314 Písek 789917 Žebrákov u Zahořan OA

CZ0314 Písek 789968 Dolní Novosedly OA

CZ0314 Písek 789992 Horní Záhoří u Písku OB

CZ0314 Písek 790001 Chrastiny OA

CZ0314 Písek 790028 Svatonice OB

CZ0314 Písek 791385 Zbelítov OA

CZ0314 Písek 791393 Hanov OB

CZ0314 Písek 791407 Jestřebice OB

CZ0314 Písek 791415 Kolišov OB

CZ0314 Písek 791423 Popovec u Zběšiček OB

CZ0314 Písek 791431 Srlín OB

CZ0314 Písek 791440 Zběšičky OB

CZ0314 Písek 792837 Blehov OA

CZ0314 Písek 792845 Osletín OA

CZ0314 Písek 792861 Zhoř u Milevska OA

CZ0314 Písek 792870 Březí u Milevska OA

CZ0314 Písek 793981 Zvíkovské Podhradí OA

CZ0314 Písek 795097 Nová Ves u Protivína OB

CZ0314 Písek 795101 Žďár u Protivína OB

CZ0315 Prachatice 602515 Benešova Hora H2

CZ0315 Prachatice 602523 Čábuze H3

CZ0315 Prachatice 606375 Bohumilice v Čechách H3

CZ0315 Prachatice 608513 Bošice H3

CZ0315 Prachatice 608530 Budilov H3

CZ0315 Prachatice 608548 Hradčany u Čkyně H3

CZ0315 Prachatice 608602 Bořanovice u Vimperka H3

CZ0315 Prachatice 608611 Boubská H3

CZ0315 Prachatice 608629 Pravětín H1

CZ0315 Prachatice 608637 Veselka u Vimperka H1

CZ0315 Prachatice 615579 Budkov u Husince OA

CZ0315 Prachatice 616273 Bušanovice H5

CZ0315 Prachatice 616281 Dolní Nakvasovice H3

CZ0315 Prachatice 616290 Horní Nakvasovice H2

CZ0315 Prachatice 624217 Čkyně H5

CZ0315 Prachatice 624225 Dolany u Čkyně H3

CZ0315 Prachatice 624241 Horosedly u Čkyně H2

CZ0315 Prachatice 624250 Lčovice H3

CZ0315 Prachatice 624268 Onšovice u Čkyně H3

CZ0315 Prachatice 624276 Předenice u Čkyně H3

CZ0315 Prachatice 624284 Spůle u Čkyně H3

CZ0315 Prachatice 629294 Dachov H2

CZ0315 Prachatice 629308 Dolní Kožlí H2

CZ0315 Prachatice 629316 Horní Kožlí H1

CZ0315 Prachatice 629324 Mojkov H1

CZ0315 Prachatice 633186 Borčice OA

CZ0315 Prachatice 633194 Dub u Prachatic OA

CZ0315 Prachatice 633208 Dubská Lhota OA

CZ0315 Prachatice 633216 Dvorec u Dubu OA

CZ0315 Prachatice 633224 Javornice u Dubu OA

CZ0315 Prachatice 633241 Lipovice OA

CZ0315 Prachatice 642959 Dolní Chrášťany OA

CZ0315 Prachatice 642967 Horní Chrášťany OA

CZ0315 Prachatice 644595 Horní Vltavice H1

CZ0315 Prachatice 644609 Kubova Huť H1

CZ0315 Prachatice 644625 Račí H1

CZ0315 Prachatice 644633 Březová Lada H1

CZ0315 Prachatice 644641 Polka H1

CZ0315 Prachatice 644650 Slatina u Horní Vltavice H1

CZ0315 Prachatice 644668 Žlíbky H1

CZ0315 Prachatice 646466 Hrabice H1

CZ0315 Prachatice 646482 Křesanov H1

CZ0315 Prachatice 647608 Hracholusky u Prachatic OA

CZ0315 Prachatice 647616 Obora u Hracholusk OA

CZ0315 Prachatice 649694 Horouty H4

CZ0315 Prachatice 649708 Husinec OA

CZ0315 Prachatice 649716 Výrov u Husince OA

CZ0315 Prachatice 651702 Chlumany OA

CZ0315 Prachatice 651711 Pěčnov H3

CZ0315 Prachatice 652326 Chocholatá Lhota H5

CZ0315 Prachatice 654141 Chroboly H2

CZ0315 Prachatice 654159 Leptač H2

CZ0315 Prachatice 654175 Ovesné H2

CZ0315 Prachatice 654191 Rohanov u Prachatic H2

CZ0315 Prachatice 654205 Záhoří u Chrobol H2

CZ0315 Prachatice 654213 Lažíšťko H2

CZ0315 Prachatice 655244 Babice u Netolic OB

CZ0315 Prachatice 655252 Chvalovice u Netolic OB

CZ0315 Prachatice 655261 Lužice u Netolic OB

CZ0315 Prachatice 655279 Zvěřetice OB

CZ0315 Prachatice 657841 Javorník u Stach H1

CZ0315 Prachatice 665525 Arnoštka H1

CZ0315 Prachatice 665533 Klášterec u Vimperka H1

CZ0315 Prachatice 665541 Korkusova Huť H1

CZ0315 Prachatice 665550 Lipka u Vimperka H1

CZ0315 Prachatice 665568 Michlova Huť H1

CZ0315 Prachatice 665576 Skláře u Vimperka H1

CZ0315 Prachatice 665584 Solná Lhota H1

CZ0315 Prachatice 665592 Huťský Dvůr H1

CZ0315 Prachatice 672637 Kralovice H3

CZ0315 Prachatice 676331 Křišťanov H1

CZ0315 Prachatice 676772 Dobročkov H2

CZ0315 Prachatice 676781 Ktiš H2

CZ0315 Prachatice 676802 Smědeč H3

CZ0315 Prachatice 676837 Křížovice u Ktiše H2

CZ0315 Prachatice 678350 Kvilda H1

CZ0315 Prachatice 678368 Bučina u Kvildy H1

CZ0315 Prachatice 679518 Dvory u Lažišť H3

CZ0315 Prachatice 679526 Chlístov u Lažišť H3

CZ0315 Prachatice 679534 Kratušín H3

CZ0315 Prachatice 679542 Lažiště H3

CZ0315 Prachatice 679551 Švihov u Lažišť H2

CZ0315 Prachatice 679569 Zábrdí u Lažišť H3

CZ0315 Prachatice 679933 Houžná H2

CZ0315 Prachatice 679950 Lenora H1

CZ0315 Prachatice 679976 Vlčí Jámy H2

CZ0315 Prachatice 680877 Hrbov u Lhenic OA

CZ0315 Prachatice 680885 Lhenice OA

CZ0315 Prachatice 680893 Třešňový Újezdec H3

CZ0315 Prachatice 680907 Vadkov H3

CZ0315 Prachatice 680915 Vodice u Lhenic OA

CZ0315 Prachatice 681024 Lhota nad Rohanovem H1

CZ0315 Prachatice 682888 Libínské Sedlo H1

CZ0315 Prachatice 682896 Perlovice H1

CZ0315 Prachatice 682900 Sviňovice H1

CZ0315 Prachatice 693928 Frantoly H3

CZ0315 Prachatice 693936 Jáma H3

CZ0315 Prachatice 693944 Klenovice u Mičovic H3

CZ0315 Prachatice 693952 Mičovice H3

CZ0315 Prachatice 693961 Ratiborova Lhota H3

CZ0315 Prachatice 701688 Jelemek H2

CZ0315 Prachatice 701696 Lažíšťka H3

CZ0315 Prachatice 701700 Nebahovy H3

CZ0315 Prachatice 701718 Žernovice H3

CZ0315 Prachatice 703940 Netolice OB

CZ0315 Prachatice 705225 Nová Pec H1

CZ0315 Prachatice 707899 Borová Lada H1

CZ0315 Prachatice 707902 Nové Hutě H1

CZ0315 Prachatice 707911 Nový Svět u Borových Lad H1

CZ0315 Prachatice 707929 Paseka u Borových Lad H1

CZ0315 Prachatice 707937 Svinná Lada H1

CZ0315 Prachatice 707945 Šindlov H1

CZ0315 Prachatice 707953 Černá Lada H1

CZ0315 Prachatice 707961 Knížecí Pláně H1

CZ0315 Prachatice 707970 Zahrádky u Borových Lad H1

CZ0315 Prachatice 732630 Prachatice H2

CZ0315 Prachatice 732711 Staré Prachatice H4

CZ0315 Prachatice 732737 Kahov H3

CZ0315 Prachatice 732745 Oseky H3

CZ0315 Prachatice 732753 Stádla H1

CZ0315 Prachatice 732761 Volovice H1

CZ0315 Prachatice 734179 Přečín H3

CZ0315 Prachatice 737615 Libotyně H2

CZ0315 Prachatice 737623 Lštění u Radhostic H1

CZ0315 Prachatice 737631 Radhostice H2

CZ0315 Prachatice 740357 Rohanov H2

CZ0315 Prachatice 747637 Setěchovice H3

CZ0315 Prachatice 753343 Nicov H1

CZ0315 Prachatice 753360 Řetenice u Stach H1

CZ0315 Prachatice 753386 Stachy H1

CZ0315 Prachatice 753394 Studenec u Stach H1

CZ0315 Prachatice 753416 Úbislav H1

CZ0315 Prachatice 753432 Milov H1

CZ0315 Prachatice 755664 České Žleby H1

CZ0315 Prachatice 755699 Stožec H1

CZ0315 Prachatice 755702 Horní Cazov H1

CZ0315 Prachatice 755711 Radvanovice H1

CZ0315 Prachatice 756661 Hliniště H1

CZ0315 Prachatice 756679 Řasnice H1

CZ0315 Prachatice 756687 Strážný H1

CZ0315 Prachatice 756695 Dolní Světlé Hory H1

CZ0315 Prachatice 756709 Horní Světlé Hory H1

CZ0315 Prachatice 756717 Silnice H1

CZ0315 Prachatice 756725 Stodůlky u Strážného H1

CZ0315 Prachatice 757110 Protivec OA

CZ0315 Prachatice 757128 Strunkovice nad Blanicí OA

CZ0315 Prachatice 757136 Svojnice OA

CZ0315 Prachatice 757144 Šipoun OA

CZ0315 Prachatice 757152 Žíchovec OA

CZ0315 Prachatice 759970 Svatá Maří H2

CZ0315 Prachatice 759988 Trhonín H2

CZ0315 Prachatice 763900 Smrčná u Čkyně H3

CZ0315 Prachatice 763918 Štítkov H2

CZ0315 Prachatice 764167 Buk pod Boubínem H2

CZ0315 Prachatice 764175 Kosmo H1

CZ0315 Prachatice 764205 Šumavské Hoštice H2

CZ0315 Prachatice 764213 Včelná pod Boubínem H1

CZ0315 Prachatice 764221 Vyšovatka H1

CZ0315 Prachatice 766836 Běleč u Těšovic OA

CZ0315 Prachatice 766852 Těšovice u Prachatic OA

CZ0315 Prachatice 769339 Hoříkovice OA

CZ0315 Prachatice 769347 Třebanice OA

CZ0315 Prachatice 772054 Bohunice u Tvrzic OA

CZ0315 Prachatice 772062 Tvrzice OA

CZ0315 Prachatice 772071 Újezdec u Tvrzic OA

CZ0315 Prachatice 773328 Uhřice u Vlachova Březí H3

CZ0315 Prachatice 776068 Miřetice u Vacova H2

CZ0315 Prachatice 776076 Mladíkov H2

CZ0315 Prachatice 776092 Vacov H2

CZ0315 Prachatice 776106 Vlkonice u Vacova H2

CZ0315 Prachatice 776114 Vrbice u Vacova H2

CZ0315 Prachatice 779512 Velký Bor u Strunkovic OA

CZ0315 Prachatice 782084 Vimperk H1

CZ0315 Prachatice 782149 Výškovice u Vimperka H2

CZ0315 Prachatice 782670 Vitějovice H5

CZ0315 Prachatice 783293 Vlachovo Březí H5

CZ0315 Prachatice 784681 Chlum u Volar H1

CZ0315 Prachatice 784699 Krejčovice H2

CZ0315 Prachatice 784702 Milešice H1

CZ0315 Prachatice 784711 Mlynářovice u Volar H1

CZ0315 Prachatice 784737 Volary H1

CZ0315 Prachatice 784745 Cudrovice H2

CZ0315 Prachatice 784753 Horní Sněžná H1

CZ0315 Prachatice 789101 Albrechtovice H2

CZ0315 Prachatice 789127 Hlásná Lhota H2

CZ0315 Prachatice 789135 Horní Záblatí H2

CZ0315 Prachatice 789143 Křišťanovice u Záblatí H2

CZ0315 Prachatice 789151 Řepešín H2

CZ0315 Prachatice 789160 Saladín H3

CZ0315 Prachatice 789178 Záblatí u Prachatic H3

CZ0315 Prachatice 789186 Zvěřenice H3

CZ0315 Prachatice 789194 Petrovice u Záblatí H2

CZ0315 Prachatice 790656 Zálezly u Čkyně H4

CZ0315 Prachatice 792144 Koryto H1

CZ0315 Prachatice 792152 Skříněřov H1

CZ0315 Prachatice 792161 Spálenec H1

CZ0315 Prachatice 792179 Zbytiny H1

CZ0315 Prachatice 792284 Zdenice H2

CZ0315 Prachatice 792454 Masákova Lhota H1

CZ0315 Prachatice 792471 Putkov H2

CZ0315 Prachatice 792489 Račov H2

CZ0315 Prachatice 792501 Zdíkov H1

CZ0315 Prachatice 792519 Žírec H2

CZ0315 Prachatice 792527 Branišov u Zdíkovce H2

CZ0315 Prachatice 792535 Hodonín u Zdíkovce H2

CZ0315 Prachatice 792543 Jaroškov H2

CZ0315 Prachatice 792551 Zdíkovec H2

CZ0315 Prachatice 794562 Nespice H2

CZ0315 Prachatice 794589 Žár u Čkyně H2

CZ0315 Prachatice 794678 Vojslavice u Žárovné H1

CZ0315 Prachatice 794686 Žárovná H2

CZ0315 Prachatice 796379 Pěkná H2

CZ0315 Prachatice 796395 Želnava H2

CZ0315 Prachatice 797251 Vrbice u Žitné H3

CZ0315 Prachatice 797260 Žitná u Netolic OA

CZ0315 Prachatice 798509 Dolní Cazov H1

CZ0316 Strakonice 600083 Albrechtice OA

CZ0316 Strakonice 601179 Bavorov OA

CZ0316 Strakonice 601195 Tourov OA

CZ0316 Strakonice 601870 Bělčice OA

CZ0316 Strakonice 603457 Bezdědovice OA

CZ0316 Strakonice 604569 Bílsko u Vodňan OA

CZ0316 Strakonice 604577 Měkynec OA

CZ0316 Strakonice 605212 Blatenka OA

CZ0316 Strakonice 605221 Jindřichovice u Blatenky OA

CZ0316 Strakonice 605239 Lažánky OA

CZ0316 Strakonice 605247 Blatná OA

CZ0316 Strakonice 613894 Březí u Blatné OA

CZ0316 Strakonice 615609 Budyně OA

CZ0316 Strakonice 616401 Buzice OB

CZ0316 Strakonice 618781 Čečelovice OA

CZ0316 Strakonice 619060 Čekanice OA

CZ0316 Strakonice 619078 Milčice u Čekanic OA

CZ0316 Strakonice 619612 Čepřovice OA

CZ0316 Strakonice 623296 Čestice H5

CZ0316 Strakonice 623318 Nuzín H3

CZ0316 Strakonice 623326 Radešov u Čestic H5

CZ0316 Strakonice 623776 Čichtice OA

CZ0316 Strakonice 631248 Doubravice u Strakonic OA

CZ0316 Strakonice 631256 Lažany u Doubravice OA

CZ0316 Strakonice 631264 Nahošín OA

CZ0316 Strakonice 631345 Doubravice u Volyně H5

CZ0316 Strakonice 631353 Počátky u Volyně H4

CZ0316 Strakonice 631361 Střídka H5

CZ0316 Strakonice 631558 Drahenický Málkov H3

CZ0316 Strakonice 631710 Drahonice OA

CZ0316 Strakonice 632261 Dobrš H3

CZ0316 Strakonice 632279 Drážov H3

CZ0316 Strakonice 632287 Kváskovice u Drážova H2

CZ0316 Strakonice 632295 Zálesí u Drážova H2

CZ0316 Strakonice 632562 Černíkov u Strakonic OA

CZ0316 Strakonice 632571 Droužetice OA

CZ0316 Strakonice 632589 Podolí u Strakonic OA

CZ0316 Strakonice 632864 Dřešín H5

CZ0316 Strakonice 632872 Dřešínek H3

CZ0316 Strakonice 632899 Chvalšovice H3

CZ0316 Strakonice 633844 Dunovice OA

CZ0316 Strakonice 636533 Hajany u Blatné OA

CZ0316 Strakonice 636657 Blanice OA

CZ0316 Strakonice 636665 Hájek u Bavorova OA

CZ0316 Strakonice 639915 Hlupín OA

CZ0316 Strakonice 644765 Hornosín OA

CZ0316 Strakonice 645541 Hodějov H3

CZ0316 Strakonice 645559 Hoslovice H3

CZ0316 Strakonice 645567 Škrobočov H3

CZ0316 Strakonice 645796 Hostišovice OA

CZ0316 Strakonice 645818 Podruhlí OA

CZ0316 Strakonice 646164 Hoštice u Volyně OA

CZ0316 Strakonice 646172 Milejovice OA

CZ0316 Strakonice 646181 Přechovice OA

CZ0316 Strakonice 651117 Chelčice OA

CZ0316 Strakonice 651125 Truskovice OA

CZ0316 Strakonice 651494 Chlum u Blatné OB

CZ0316 Strakonice 654108 Chrášťovice OA

CZ0316 Strakonice 654116 Klínovice OA

CZ0316 Strakonice 660710 Jinín OB

CZ0316 Strakonice 660728 Třešovice OA

CZ0316 Strakonice 660736 Zorkovice OB

CZ0316 Strakonice 660973 Jiřetice u Čepřovic OA

CZ0316 Strakonice 660981 Koječín u Čepřovic OA

CZ0316 Strakonice 661929 Kadov u Blatné OA

CZ0316 Strakonice 661937 Lnářský Málkov OA

CZ0316 Strakonice 661945 Mračov OA

CZ0316 Strakonice 661953 Vrbno OA

CZ0316 Strakonice 662151 Kalenice OA

CZ0316 Strakonice 665321 Kladruby u Strakonic OA

CZ0316 Strakonice 667579 Kocelovice OA

CZ0316 Strakonice 671614 Kozlov nad Otavou OA

CZ0316 Strakonice 672319 Krajníčko OA

CZ0316 Strakonice 672327 Útěšov OA

CZ0316 Strakonice 673145 Kraselov H5

CZ0316 Strakonice 673170 Mladotice u Kraselova H3

CZ0316 Strakonice 674061 Lidmovice OB

CZ0316 Strakonice 674346 Krejnice OA

CZ0316 Strakonice 674354 Vojnice OA

CZ0316 Strakonice 675181 Krty u Strakonic OA

CZ0316 Strakonice 676705 Kloub OB

CZ0316 Strakonice 676721 Pohorovice OB

CZ0316 Strakonice 677671 Kuřimany OA

CZ0316 Strakonice 678201 Kváskovice OA

CZ0316 Strakonice 678210 Skály u Kváskovic OA

CZ0316 Strakonice 685381 Litochovice u Volyně OA

CZ0316 Strakonice 685399 Neuslužice OA

CZ0316 Strakonice 685402 Střítež u Volyně OA

CZ0316 Strakonice 686247 Lnáře OA

CZ0316 Strakonice 686255 Zahorčice u Lnář OA

CZ0316 Strakonice 686549 Lom u Blatné OA

CZ0316 Strakonice 686557 Míreč OA

CZ0316 Strakonice 689726 Hněvkov u Mačkova OA

CZ0316 Strakonice 689734 Mačkov OA

CZ0316 Strakonice 690724 Malenice H4

CZ0316 Strakonice 692409 Mečichov OA

CZ0316 Strakonice 693537 Metly OA

CZ0316 Strakonice 695092 Miloňovice OA

CZ0316 Strakonice 695114 Sudkovice OA

CZ0316 Strakonice 696935 Mladějovice S

CZ0316 Strakonice 696943 Sedliště u Mladějovic OA

CZ0316 Strakonice 697443 Mnichov OA

CZ0316 Strakonice 700495 Holušice u Mužetic OA

CZ0316 Strakonice 700509 Mužetice OA

CZ0316 Strakonice 700835 Kožlí u Myštic OB

CZ0316 Strakonice 700851 Myštice OB

CZ0316 Strakonice 700894 Vahlovice OB

CZ0316 Strakonice 700908 Výšice OB

CZ0316 Strakonice 701165 Krušlov H2

CZ0316 Strakonice 701173 Nahořany u Čkyně H3

CZ0316 Strakonice 701181 Vacovice H3

CZ0316 Strakonice 701840 Nebřehovice OA

CZ0316 Strakonice 701858 Zadní Ptákovice OA

CZ0316 Strakonice 702951 Němčice u Volyně OA

CZ0316 Strakonice 703974 Netonice OA

CZ0316 Strakonice 703982 Radějovice u Netonic OA

CZ0316 Strakonice 704521 Němětice OA

CZ0316 Strakonice 704539 Nihošovice OA

CZ0316 Strakonice 704628 Černětice H4

CZ0316 Strakonice 704636 Nišovice H5

CZ0316 Strakonice 704644 Račí u Nišovic H4

CZ0316 Strakonice 705535 Nová Ves u Strakonic H3

CZ0316 Strakonice 706892 Koclov OB

CZ0316 Strakonice 706906 Novosedly u Strakonic OB

CZ0316 Strakonice 706914 Sloučín OB

CZ0316 Strakonice 712892 Jemnice u Oseka OB

CZ0316 Strakonice 712906 Malá Turná OB

CZ0316 Strakonice 712914 Osek u Radomyšle OB

CZ0316 Strakonice 712922 Petrovice u Oseka OB

CZ0316 Strakonice 712931 Velká Turná OA

CZ0316 Strakonice 717649 Paračov OA

CZ0316 Strakonice 721182 Pivkovice OA

CZ0316 Strakonice 725111 Pole OA

CZ0316 Strakonice 726923 Drachkov u Strakonic OA

CZ0316 Strakonice 726931 Makarov H4

CZ0316 Strakonice 726940 Pracejovice OA

CZ0316 Strakonice 734349 Předmíř OA

CZ0316 Strakonice 734454 Kakovice u Volyně OA

CZ0316 Strakonice 734462 Marčovice OA

CZ0316 Strakonice 734471 Předslavice OA

CZ0316 Strakonice 734489 Úlehle u Předslavic OA

CZ0316 Strakonice 734497 Všechlapy u Volyně OA

CZ0316 Strakonice 738204 Domanice OA

CZ0316 Strakonice 738212 Leskovice u Radomyšle OA

CZ0316 Strakonice 738221 Radomyšl OA

CZ0316 Strakonice 738239 Kaletice OA

CZ0316 Strakonice 738581 Kapsova Lhota OA

CZ0316 Strakonice 738590 Radošovice u Strakonic OA

CZ0316 Strakonice 740586 Láz u Radomyšle OA

CZ0316 Strakonice 740594 Rojice OA

CZ0316 Strakonice 742104 Rohozná u Rovné OB

CZ0316 Strakonice 742112 Rovná u Strakonic OB

CZ0316 Strakonice 742121 Řepice OB

CZ0316 Strakonice 745791 Řiště OA

CZ0316 Strakonice 746886 Němčice u Sedlice OA

CZ0316 Strakonice 746894 Sedlice u Blatné OA

CZ0316 Strakonice 747041 Sedlo u Horažďovic OA

CZ0316 Strakonice 747050 Střelskohoštická Lhota OA

CZ0316 Strakonice 748005 Skaličany OA

CZ0316 Strakonice 748315 Skočice OB

CZ0316 Strakonice 752495 Libětice H4

CZ0316 Strakonice 752509 Smiradice H4

CZ0316 Strakonice 752517 Sousedovice OA

CZ0316 Strakonice 755729 Křepice u Vodňan OA

CZ0316 Strakonice 755745 Stožice OA

CZ0316 Strakonice 755931 Přední Ptákovice OA

CZ0316 Strakonice 756211 Strašice v Pošumaví H5

CZ0316 Strakonice 757161 Přední Zborovice OA

CZ0316 Strakonice 757179 Strunkovice nad Volyňkou OA

CZ0316 Strakonice 757489 Střelské Hoštice OA

CZ0316 Strakonice 759937 Milíkovice OA

CZ0316 Strakonice 759945 Svaryšov OA

CZ0316 Strakonice 760862 Svinětice OA

CZ0316 Strakonice 762717 Škůdra H4

CZ0316 Strakonice 762725 Zvotoky H4

CZ0316 Strakonice 762750 Pacelice OA

CZ0316 Strakonice 762768 Škvořetice OA

CZ0316 Strakonice 763276 Štěchovice OA

CZ0316 Strakonice 765261 Ohrazenice u Tažovic OA

CZ0316 Strakonice 765279 Tažovice H4

CZ0316 Strakonice 766976 Tchořovice OB

CZ0316 Strakonice 767191 Tisov OA

CZ0316 Strakonice 770167 Hubenov u Třebohostic H4

CZ0316 Strakonice 770175 Třebohostice OA

CZ0316 Strakonice 770183 Únice OA

CZ0316 Strakonice 770191 Zadní Zborovice OA

CZ0316 Strakonice 774031 Újezdec u Bělčic OA

CZ0316 Strakonice 774111 Jetišov OA

CZ0316 Strakonice 774120 Radkovice OA

CZ0316 Strakonice 774138 Švejcarova Lhota H4

CZ0316 Strakonice 774146 Úlehle OA

CZ0316 Strakonice 775754 Chobot OB

CZ0316 Strakonice 775771 Uzenice OB

CZ0316 Strakonice 775789 Uzeničky OA

CZ0316 Strakonice 782505 Lhota pod Kůstrým H3

CZ0316 Strakonice 782513 Víska u Strakonic H3

CZ0316 Strakonice 784834 Volenice OA

CZ0316 Strakonice 784940 Starov H3

CZ0316 Strakonice 784958 Volyně H5

CZ0316 Strakonice 784966 Zechovice H3

CZ0316 Strakonice 789291 Bratronice OA

CZ0316 Strakonice 789313 Záboří u Blatné OA

CZ0316 Strakonice 789798 Zahorčice u Volyně H5

CZ0316 Strakonice 790281 Záhrobí OA

CZ0316 Strakonice 790834 Záluží u Vodňan OA

CZ0316 Strakonice 790923 Zámlyní OA

CZ0316 Strakonice 791288 Závišín u Bělčic OA

CZ0317 Tábor 601896 Běleč u Mladé Vožice OA

CZ0317 Tábor 604976 Bendovo Záhoří OA

CZ0317 Tábor 604984 Blanice u Mladé Vožice OA

CZ0317 Tábor 604992 Krchova Lomná OA

CZ0317 Tábor 605174 Blatec u Hodětína OB

CZ0317 Tábor 607606 Borkovice OB

CZ0317 Tábor 607665 Borotín u Tábora OA

CZ0317 Tábor 607681 Kamenná Lhota u Borotína OA

CZ0317 Tábor 607690 Pikov OA

CZ0317 Tábor 608793 Božejovice OA

CZ0317 Tábor 608815 Drahnětice OA

CZ0317 Tábor 608831 Svoříž OA

CZ0317 Tábor 608963 Bradáčov H3

CZ0317 Tábor 608971 Horní Světlá u Bradáčova H3

CZ0317 Tábor 612910 Brtec OA

CZ0317 Tábor 612928 Vratišov H4

CZ0317 Tábor 615421 Budislav OB

CZ0317 Tábor 615439 Katov u Budislavi OA

CZ0317 Tábor 624888 Debrník OB

CZ0317 Tábor 626091 Dírná OB

CZ0317 Tábor 626104 Nová Ves u Dírné OB

CZ0317 Tábor 626112 Záříčí u Dírné OB

CZ0317 Tábor 626121 Závsí OB

CZ0317 Tábor 626406 Dlouhá Lhota u Tábora OA

CZ0317 Tábor 627399 Dobronice u Chýnova OB

CZ0317 Tábor 629103 Dolní Hořice OA

CZ0317 Tábor 629120 Kladruby OA

CZ0317 Tábor 629138 Lejčkov OA

CZ0317 Tábor 630551 Babčice H3

CZ0317 Tábor 630560 Domamyšl H3

CZ0317 Tábor 631990 Drahov OA

CZ0317 Tábor 632066 Dráchov OB

CZ0317 Tábor 633259 Dub u Ratibořských Hor OA

CZ0317 Tábor 638838 Hlasivo OA

CZ0317 Tábor 638854 Rašovice u Hlasiva OA

CZ0317 Tábor 638935 Hlavatce OB

CZ0317 Tábor 638943 Vyhnanice OB

CZ0317 Tábor 639044 Hlavňov u Budislavi OB

CZ0317 Tábor 640263 Hodětín OB

CZ0317 Tábor 644978 Horusice OB

CZ0317 Tábor 646199 Hoštice u Nemyšle OA

CZ0317 Tábor 648256 Hroby OA

CZ0317 Tábor 648264 Kozmice u Chýnova OA

CZ0317 Tábor 648272 Lažany u Chýnova OA

CZ0317 Tábor 648761 Hrušova Lhota OB

CZ0317 Tábor 650552 Chabrovice OB

CZ0317 Tábor 652814 Chotčiny H3

CZ0317 Tábor 652822 Mašovice OA

CZ0317 Tábor 653039 Chotěmice OB

CZ0317 Tábor 653403 Červené Záhoří OB

CZ0317 Tábor 653411 Chotoviny OB

CZ0317 Tábor 653420 Liderovice OB

CZ0317 Tábor 653438 Moraveč u Chotovin OB

CZ0317 Tábor 653462 Sedlečko u Chotovin OB

CZ0317 Tábor 653471 Vrážná OB

CZ0317 Tábor 653594 Choustník OA

CZ0317 Tábor 653608 Kajetín OA

CZ0317 Tábor 653616 Předboř u Choustníku OA

CZ0317 Tábor 654124 Chrbonín OB

CZ0317 Tábor 655473 Chýnov u Tábora OB

CZ0317 Tábor 655481 Záhostice OB

CZ0317 Tábor 656909 Janov u Mladé Vožice OA

CZ0317 Tábor 658049 Beranova Lhota OB

CZ0317 Tábor 658057 Jedlany OB

CZ0317 Tábor 658278 Broučkova Lhota OB

CZ0317 Tábor 658286 Jeníčkova Lhota OB

CZ0317 Tábor 661139 Cunkov H3

CZ0317 Tábor 661155 Chlum u Jistebnice H3

CZ0317 Tábor 661171 Jistebnice H3

CZ0317 Tábor 661198 Plechov H3

CZ0317 Tábor 661201 Pohoří u Jistebnice OA

CZ0317 Tábor 661228 Zvěstonín OA

CZ0317 Tábor 666106 Klenovice u Soběslavi OA

CZ0317 Tábor 666572 Kloužovice OB

CZ0317 Tábor 666581 Velmovice OB

CZ0317 Tábor 668664 Komárov u Soběslavi OA

CZ0317 Tábor 670804 Doubí nad Lužnicí OA

CZ0317 Tábor 670812 Košice u Soběslavi OA

CZ0317 Tábor 674176 Krátošice OA

CZ0317 Tábor 675156 Krtov OB

CZ0317 Tábor 675580 Křekovice u Vyšetic OB

CZ0317 Tábor 682012 Libenice u Tábora H3

CZ0317 Tábor 689700 Lžín OB

CZ0317 Tábor 689963 Makov u Jistebnice OA

CZ0317 Tábor 689971 Padařov OA

CZ0317 Tábor 689998 Vlásenice u Makova OA

CZ0317 Tábor 693791 Mezná u Soběslavi OB

CZ0317 Tábor 696722 Mladá Vožice OA

CZ0317 Tábor 697389 Mlýny u Choustníku OA

CZ0317 Tábor 700690 Myslkovice OB

CZ0317 Tábor 701068 Chlístov u Nadějkova H3

CZ0317 Tábor 701084 Nadějkov OA

CZ0317 Tábor 701092 Starcova Lhota H3

CZ0317 Tábor 703290 Dědice u Nemyšle OA

CZ0317 Tábor 703311 Nemyšl OA

CZ0317 Tábor 703320 Prudice OA

CZ0317 Tábor 704881 Noskov OA

CZ0317 Tábor 705870 Nová Ves u Chýnova OB

CZ0317 Tábor 705888 Turovec OA

CZ0317 Tábor 705900 Horní Střítež OA

CZ0317 Tábor 705918 Křtěnovice OA

CZ0317 Tábor 705926 Mutice OA

CZ0317 Tábor 705934 Nová Ves u Mladé Vožice OA

CZ0317 Tábor 708585 Hartvíkov H3

CZ0317 Tábor 708607 Oblajovice H3

CZ0317 Tábor 709956 Oldřichov u Mladé Vožice OB

CZ0317 Tábor 709981 Zhoř u Mladé Vožice OB

CZ0317 Tábor 712302 Orlov u Jistebnice H3

CZ0317 Tábor 720437 Mozolov OA

CZ0317 Tábor 720445 Modlíkov OA

CZ0317 Tábor 720453 Petříkovice OA

CZ0317 Tábor 721336 Planá nad Lužnicí OA

CZ0317 Tábor 724211 Podolí u Ratibořských Hor OA

CZ0317 Tábor 724696 Horní Hrachovice OA

CZ0317 Tábor 724700 Pohnánec H5

CZ0317 Tábor 724718 Blanička H3

CZ0317 Tábor 724726 Mostek u Ratibořských Hor OA

CZ0317 Tábor 724734 Pohnání H3

CZ0317 Tábor 724980 Pojbuky H3

CZ0317 Tábor 724998 Zadní Lomná H3

CZ0317 Tábor 725005 Zadní Střítež H3

CZ0317 Tábor 726079 Nové Dvory u Pořína OA

CZ0317 Tábor 726087 Pořín OA

CZ0317 Tábor 732907 Prasetín H3

CZ0317 Tábor 734501 Kvasejovice u Soběslavi OB

CZ0317 Tábor 734519 Přehořov u Soběslavi OB

CZ0317 Tábor 736392 Psárov OA

CZ0317 Tábor 736406 Tříklasovice OA

CZ0317 Tábor 737500 Bítov u Radenína OA

CZ0317 Tábor 737518 Radenín OA

CZ0317 Tábor 738484 Radostovice u Smilových Hor H3

CZ0317 Tábor 738875 Radvanov u Mladé Vožice H4

CZ0317 Tábor 739863 Ratibořice u Tábora OA

CZ0317 Tábor 739880 Ratibořské Hory OA

CZ0317 Tábor 740284 Nahořany u Mladé Vožice H3

CZ0317 Tábor 740292 Rodná H3

CZ0317 Tábor 741591 Roudná nad Lužnicí OA

CZ0317 Tábor 745073 Řemíčov OA

CZ0317 Tábor 745413 Řevnov OB

CZ0317 Tábor 745766 Řípec OA

CZ0317 Tábor 747688 Sezimovo Ústí OA

CZ0317 Tábor 747882 Rybova Lhota OA

CZ0317 Tábor 747891 Skalice nad Lužnicí OA

CZ0317 Tábor 748358 Skopytce OB

CZ0317 Tábor 749567 Moraveč u Mladé Vožice OA

CZ0317 Tábor 749575 Slapsko OA

CZ0317 Tábor 751065 Smilovy Hory H3

CZ0317 Tábor 751073 Stojslavice H3

CZ0317 Tábor 751707 Soběslav OA

CZ0317 Tábor 751804 Chlebov OA

CZ0317 Tábor 754064 Stará Vožice OA

CZ0317 Tábor 758884 Sudoměřice u Tábora OA

CZ0317 Tábor 762211 Šebířov OB

CZ0317 Tábor 762229 Záříčí u Mladé Vožice OB

CZ0317 Tábor 769461 Třebějice OB

CZ0317 Tábor 770019 Třebiště OA

CZ0317 Tábor 771180 Brandlín u Tučap OB

CZ0317 Tábor 771198 Dvorce u Tučap OB

CZ0317 Tábor 771201 Tučapy u Soběslavi OB

CZ0317 Tábor 775436 Ústrašice OA

CZ0317 Tábor 776122 Hamr nad Nežárkou OA

CZ0317 Tábor 776131 Val u Veselí nad Lužnicí OA

CZ0317 Tábor 779610 Malý Ježov H5

CZ0317 Tábor 779628 Velký Ježov H5

CZ0317 Tábor 779636 Těchobuz II H5

CZ0317 Tábor 780405 Čeraz OB

CZ0317 Tábor 780413 Mokrá u Soběslavi OB

CZ0317 Tábor 780421 Nedvědice u Soběslavi OA

CZ0317 Tábor 780430 Vesce u Soběslavi OB

CZ0317 Tábor 780685 Veselí nad Lužnicí OB

CZ0317 Tábor 780693 Žíšov u Veselí nad Lužnicí OA

CZ0317 Tábor 782050 Vilice OA

CZ0317 Tábor 783404 Svinky OB

CZ0317 Tábor 783412 Vlastiboř u Soběslavi OB

CZ0317 Tábor 783421 Záluží u Vlastiboře OB

CZ0317 Tábor 783641 Vlčeves OA

CZ0317 Tábor 784061 Vlkov nad Lužnicí OA

CZ0317 Tábor 784265 Malešín u Vodice H3

CZ0317 Tábor 784273 Vodice u Tábora H3

CZ0317 Tábor 786667 Vřesce OA

CZ0317 Tábor 788546 Vyšetice OB

CZ0317 Tábor 790851 Záluží u Budislavě OB

CZ0317 Tábor 793361 Zlukov OA

CZ0317 Tábor 793817 Sedlečko u Soběslavě OB

CZ0317 Tábor 793825 Zvěrotice OB

CZ0317 Tábor 795810 Bezděčín OB

CZ0317 Tábor 795828 Želeč u Tábora OB

CZ0321 Domažlice 600717 Babylon OA

CZ0321 Domažlice 601624 Bělá nad Radbuzou OA

CZ0321 Domažlice 601632 Bystřice u Bělé nad Radbuzou OA

CZ0321 Domažlice 601641 Čečín OA

CZ0321 Domažlice 601659 Černá Hora u Bělé nad Radbuzou OA

CZ0321 Domažlice 601667 Doubravka u Bělé nad Radbuzou OA

CZ0321 Domažlice 601675 Újezd Svatého Kříže OA

CZ0321 Domažlice 608181 Bořice u Domažlic OA

CZ0321 Domažlice 609951 Brnířov H5

CZ0321 Domažlice 609960 Podzámčí H3

CZ0321 Domažlice 613045 Brůdek OA

CZ0321 Domažlice 615781 Buková u Semněvic OA

CZ0321 Domažlice 615935 Bukovec u Horšovského Týna OA

CZ0321 Domažlice 615943 Čečovice u Bukovce OB

CZ0321 Domažlice 615978 Pocinovice u Semněvic OB

CZ0321 Domažlice 615986 Šlovice u Bukovce OB

CZ0321 Domažlice 619701 Čermná u Staňkova OA

CZ0321 Domažlice 619710 Poděvousy OA

CZ0321 Domažlice 619841 Jindřichova Hora H2

CZ0321 Domažlice 621366 Česká Kubice H3

CZ0321 Domažlice 626082 Díly H5

CZ0321 Domažlice 627844 Branišov na Šumavě H3

CZ0321 Domažlice 627852 Dobříkov na Šumavě H4

CZ0321 Domažlice 630853 Domažlice OA

CZ0321 Domažlice 631884 Drahotín OA

CZ0321 Domažlice 631892 Hora Svatého Václava H5

CZ0321 Domažlice 631906 Načetín u Drahotína H5

CZ0321 Domažlice 631914 Sezemín H4

CZ0321 Domažlice 631922 Šibanov H5

CZ0321 Domažlice 631931 Šidlákov H3

CZ0321 Domažlice 632112 Draženov OA

CZ0321 Domažlice 634557 Dolní Folmava H3

CZ0321 Domažlice 634565 Horní Folmava H5

CZ0321 Domažlice 636673 Hájek u Všerub OA

CZ0321 Domažlice 637980 Havlovice u Domažlic OA

CZ0321 Domažlice 641375 Babice u Holubče OA

CZ0321 Domažlice 641383 Holubeč OA

CZ0321 Domažlice 641391 Mělnice OA

CZ0321 Domažlice 641405 Přes OA

CZ0321 Domažlice 641413 Skařez OA

CZ0321 Domažlice 641553 Holýšov OA

CZ0321 Domažlice 643068 Dolní Kamenice u Staňkova OA

CZ0321 Domažlice 645931 Horoušany u Hostouně OA

CZ0321 Domažlice 645940 Hostouň u Horšovského Týna OA

CZ0321 Domažlice 645958 Mírkovice OA

CZ0321 Domažlice 645966 Slatina u Hostouně OA

CZ0321 Domažlice 645974 Svržno OA

CZ0321 Domažlice 647454 Hradiště u Domažlic OA

CZ0321 Domažlice 649031 Hříchovice OA

CZ0321 Domažlice 650421 Hyršov OA

CZ0321 Domažlice 650439 Chalupy OA

CZ0321 Domažlice 650447 Pláně na Šumavě OA

CZ0321 Domažlice 650455 Pomezí na Šumavě OA

CZ0321 Domažlice 650463 Sruby na Šumavě OA

CZ0321 Domažlice 652105 Chocomyšl OA

CZ0321 Domažlice 652130 Chodov u Domažlic H3

CZ0321 Domažlice 652253 Chodská Lhota OA

CZ0321 Domažlice 662992 Kanice u Domažlic OB

CZ0321 Domažlice 663018 Kaničky OA

CZ0321 Domažlice 664669 Hluboká u Kdyně OA

CZ0321 Domažlice 664677 Kdyně H4

CZ0321 Domažlice 666068 Klenčí pod Čerchovem H3

CZ0321 Domažlice 666076 Lísková u Nemanic H4

CZ0321 Domažlice 666238 Klíčov u Mrákova OA

CZ0321 Domažlice 668575 Koloveč OA

CZ0321 Domažlice 668583 Zichov H4

CZ0321 Domažlice 671231 Kout na Šumavě OA

CZ0321 Domažlice 675920 Vránov OB

CZ0321 Domažlice 678341 Štichov OA

CZ0321 Domažlice 682934 Libkov OA

CZ0321 Domažlice 686972 Loučim H4

CZ0321 Domažlice 687855 Lštění nad Zubřinou OA

CZ0321 Domažlice 687863 Malonice nad Zubřinou OA

CZ0321 Domažlice 689301 Luženice OA

CZ0321 Domažlice 689319 Luženičky OA

CZ0321 Domažlice 692336 Maxov OA

CZ0321 Domažlice 692352 Březí u Meclova OB

CZ0321 Domažlice 692361 Mašovice u Meclova OB

CZ0321 Domažlice 692379 Meclov OB

CZ0321 Domažlice 692387 Mračnice OB

CZ0321 Domažlice 693553 Mezholezy u Černíkova OA

CZ0321 Domažlice 693561 Mezholezy u Horšovského Týna OA

CZ0321 Domažlice 694509 Milavče OA

CZ0321 Domažlice 697451 Hvožďany u Poběžovic OA

CZ0321 Domažlice 697460 Mnichov u Poběžovic H5

CZ0321 Domažlice 697478 Pivoň H3

CZ0321 Domažlice 697486 Vranov u Mnichova H2

CZ0321 Domažlice 697494 Skláře u Mnichova H5

CZ0321 Domažlice 697672 Močerady OB

CZ0321 Domažlice 697681 Nové Dvory u Močerad OB

CZ0321 Domažlice 700070 Mrákov OA

CZ0321 Domažlice 700088 Smolov u Domažlic OA

CZ0321 Domažlice 700461 Mutěnín OA

CZ0321 Domažlice 700479 Bezvěrov I H3

CZ0321 Domažlice 700487 Starý Kramolín OA

CZ0321 Domažlice 702846 Nemanice H3

CZ0321 Domažlice 702889 Lučina u Nemanic H3

CZ0321 Domažlice 702897 Novosedly u Nemanic H3

CZ0321 Domažlice 702960 Němčice u Kdyně H3

CZ0321 Domažlice 704172 Všekary OA

CZ0321 Domažlice 704342 Nevolice OA

CZ0321 Domažlice 705543 Nová Ves u Kdyně OA

CZ0321 Domažlice 707741 Nový Kramolín H5

CZ0321 Domažlice 707759 Pařezov OA

CZ0321 Domažlice 707767 Ohnišťovice OA

CZ0321 Domažlice 707783 Šitboř OA

CZ0321 Domažlice 707791 Vlkanov u Nového Kramolína OA

CZ0321 Domažlice 707805 Valtířov u Nového Kramolína H3

CZ0321 Domažlice 712027 Oprechtice na Šumavě OA

CZ0321 Domažlice 716391 Osvračín OB

CZ0321 Domažlice 718131 Pasečnice OA

CZ0321 Domažlice 718629 Pec H3

CZ0321 Domažlice 719951 Petrovice u Domažlic OA

CZ0321 Domažlice 722863 Poběžovice u Domažlic OA

CZ0321 Domažlice 722871 Sedlec u Poběžovic OA

CZ0321 Domažlice 722880 Zámělíč OA

CZ0321 Domažlice 722928 Orlovice u Pocinovic H3

CZ0321 Domažlice 722936 Pocinovice OA

CZ0321 Domažlice 726168 Postřekov H3

CZ0321 Domažlice 732851 Prapořiště OA

CZ0321 Domažlice 736678 Doubrava u Puclic OB

CZ0321 Domažlice 736686 Malý Malahov OB

CZ0321 Domažlice 736694 Puclice OB

CZ0321 Domažlice 738255 Radonice u Milavčí OA

CZ0321 Domažlice 743917 Rybník nad Radbuzou H3

CZ0321 Domažlice 743925 Závist u Rybníku H5

CZ0321 Domažlice 743933 Švarcava H3

CZ0321 Domažlice 743941 Korytany H3

CZ0321 Domažlice 743950 Mostek u Rybníku H3

CZ0321 Domažlice 743968 Novosedly u Rybníku H4

CZ0321 Domažlice 743976 Velký Horšín H5

CZ0321 Domažlice 746908 Sedlice u Domažlic OA

CZ0321 Domažlice 747327 Borovice u Horšovského Týna OA

CZ0321 Domažlice 747343 Semněvice OB

CZ0321 Domažlice 751162 Smolov OA

CZ0321 Domažlice 751171 Železná u Smolova OA

CZ0321 Domažlice 751189 Pleš H2

CZ0321 Domažlice 751294 Smržovice H3

CZ0321 Domažlice 752720 Nový Spálenec H5

CZ0321 Domažlice 752746 Starý Spálenec H5

CZ0321 Domažlice 752771 Spáňov OA

CZ0321 Domažlice 752916 Srbice u Kolovče OA

CZ0321 Domažlice 752924 Těšovice u Kolovče OA

CZ0321 Domažlice 753009 Medná OA

CZ0321 Domažlice 753017 Polžice u Horšovského Týna OA

CZ0321 Domažlice 753025 Roudná u Horšovského Týna OA

CZ0321 Domažlice 753033 Srby u Horšovského Týna OA

CZ0321 Domažlice 753041 Vítání OA

CZ0321 Domažlice 753505 Stanětice OA

CZ0321 Domažlice 753556 Krchleby u Staňkova OB

CZ0321 Domažlice 753564 Ohučov OB

CZ0321 Domažlice 753572 Staňkov-město OB

CZ0321 Domažlice 754790 Starec OA

CZ0321 Domažlice 756334 Pelechy OA

CZ0321 Domažlice 756342 Stráž u Domažlic OA

CZ0321 Domažlice 757349 Strýčkovice OA

CZ0321 Domažlice 763837 Hašov OA

CZ0321 Domažlice 763845 Svinná u Štítar OA

CZ0321 Domažlice 763853 Štítary nad Radbuzou OA

CZ0321 Domažlice 763861 Tasnovice OA

CZ0321 Domažlice 767573 Tlumačov u Domažlic OA

CZ0321 Domažlice 768065 Trhanov OA

CZ0321 Domažlice 770060 Bozdíš OB

CZ0321 Domažlice 770078 Jeníkovice u Horšovského Týna OB

CZ0321 Domažlice 770086 Mrchojedy OB

CZ0321 Domažlice 770094 Němčice u Třebnic OB

CZ0321 Domažlice 770108 Třebnice u Domažlic OB

CZ0321 Domažlice 772551 Úboč OA

CZ0321 Domažlice 772569 Úlíkov H3

CZ0321 Domažlice 773620 Újezd u Domažlic OA

CZ0321 Domažlice 774359 Únějovice OA

CZ0321 Domažlice 774740 Úsilov OA

CZ0321 Domažlice 779644 Jivjany OB

CZ0321 Domažlice 779652 Ostromeč OB

CZ0321 Domažlice 779661 Velký Malahov OB

CZ0321 Domažlice 781622 Chřebřany OA

CZ0321 Domažlice 781631 Libosváry OA

CZ0321 Domažlice 781649 Oplotec OA

CZ0321 Domažlice 781657 Vidice OA

CZ0321 Domažlice 787281 Všepadly OA

CZ0321 Domažlice 787337 Studánky u Všerub OA

CZ0321 Domažlice 787345 Všeruby u Kdyně OA

CZ0321 Domažlice 787353 Myslív u Všerub OA

CZ0321 Domažlice 789925 Zahořany u Domažlic OA

CZ0321 Domažlice 794996 Ždánov OA

CZ0321 Domažlice 798380 Mýtnice H5

CZ0321 Domažlice 798401 Bezvěrov II H3

CZ0321 Domažlice 798711 Staňkov-ves OB

CZ0322 Klatovy 601390 Běhařov OA

CZ0322 Klatovy 601403 Dubová Lhota OB

CZ0322 Klatovy 601411 Úborsko OA

CZ0322 Klatovy 603317 Běšiny H4

CZ0322 Klatovy 603325 Hořákov H4

CZ0322 Klatovy 603333 Kozí H4

CZ0322 Klatovy 603341 Rajské H3

CZ0322 Klatovy 603350 Úloh H5

CZ0322 Klatovy 603481 Bezděkov u Klatov OB

CZ0322 Klatovy 603490 Koryta u Bezděkova OB

CZ0322 Klatovy 603503 Struhadlo H4

CZ0322 Klatovy 603511 Tetětice u Bezděkova OB

CZ0322 Klatovy 604186 Bílenice OA

CZ0322 Klatovy 607126 Bolešiny OA

CZ0322 Klatovy 607134 Ostřetice OA

CZ0322 Klatovy 607142 Slavošovice u Klatov OA

CZ0322 Klatovy 607967 Vřeskovice OA

CZ0322 Klatovy 608211 Bernartice u Boříkov H3

CZ0322 Klatovy 608220 Boříkovy H3

CZ0322 Klatovy 608238 Hradiště u Boříkov H3

CZ0322 Klatovy 614891 Břežany OA

CZ0322 Klatovy 615307 Budětice OA

CZ0322 Klatovy 615315 Lipová Lhota OA

CZ0322 Klatovy 616133 Bukovník OA

CZ0322 Klatovy 616141 Mačice H3

CZ0322 Klatovy 617083 Bystřice nad Úhlavou OA

CZ0322 Klatovy 617091 Petrovice nad Úhlavou OB

CZ0322 Klatovy 617105 Starý Láz OA

CZ0322 Klatovy 618209 Bradné H2

CZ0322 Klatovy 618217 Březí u Čachrova H3

CZ0322 Klatovy 618225 Čachrov H2

CZ0322 Klatovy 618233 Chřepice H1

CZ0322 Klatovy 618241 Jesení H2

CZ0322 Klatovy 618250 Onen Svět H2

CZ0322 Klatovy 618268 Zahrádka u Čachrova H2

CZ0322 Klatovy 619027 Čejkovy OA

CZ0322 Klatovy 619035 Zbynice OA

CZ0322 Klatovy 619728 Čermná OA

CZ0322 Klatovy 620190 Černíkov OA

CZ0322 Klatovy 620998 Jíno OA

CZ0322 Klatovy 621005 Kaliště u Červeného Poříčí OA

CZ0322 Klatovy 621013 Stropčice OA

CZ0322 Klatovy 621021 Třebýcinka OA

CZ0322 Klatovy 623571 Číhaň H3

CZ0322 Klatovy 623580 Křížovice u Číhaně OA

CZ0322 Klatovy 623598 Plánička H5

CZ0322 Klatovy 623601 Vracov u Číhaně OA

CZ0322 Klatovy 623610 Zdebořice H3

CZ0322 Klatovy 623911 Čímice u Sušice OA

CZ0322 Klatovy 624659 Damíč H3

CZ0322 Klatovy 625345 Černice u Defurových Lažan OA

CZ0322 Klatovy 625353 Defurovy Lažany OA

CZ0322 Klatovy 625361 Újezd u Chanovic OA

CZ0322 Klatovy 625469 Datelov H2

CZ0322 Klatovy 625477 Děpoltice H2

CZ0322 Klatovy 625485 Divišovice u Děpoltic H3

CZ0322 Klatovy 625493 Městiště u Děpoltic H2

CZ0322 Klatovy 625507 Oldřichovice u Děpoltic H2

CZ0322 Klatovy 625647 Dešenice H5

CZ0322 Klatovy 625655 Milence H5

CZ0322 Klatovy 625663 Žiznětice H3

CZ0322 Klatovy 625671 Matějovice u Dešenic H3

CZ0322 Klatovy 626325 Buková u Klatov OA

CZ0322 Klatovy 626333 Dlažov OA

CZ0322 Klatovy 626341 Miletice u Dlažova OA

CZ0322 Klatovy 626368 Soustov OA

CZ0322 Klatovy 626520 Bohdašice H3

CZ0322 Klatovy 626538 Dlouhá Ves u Sušice H5

CZ0322 Klatovy 626546 Janovice u Sušice H4

CZ0322 Klatovy 626554 Nové Městečko H4

CZ0322 Klatovy 626562 Platoř H3

CZ0322 Klatovy 627054 Prášily H1

CZ0322 Klatovy 628336 Balkovy OA

CZ0322 Klatovy 628344 Dolany u Klatov OA

CZ0322 Klatovy 628352 Malechov OA

CZ0322 Klatovy 628361 Řakom H4

CZ0322 Klatovy 628379 Svrčovec OA

CZ0322 Klatovy 629481 Dolní Lhota u Klatov OB

CZ0322 Klatovy 629499 Lomec u Klatov OB

CZ0322 Klatovy 629502 Novákovice OB

CZ0322 Klatovy 629511 Vacovy OB

CZ0322 Klatovy 630977 Domoraz OA

CZ0322 Klatovy 632333 Dražovice u Sušice OA

CZ0322 Klatovy 637262 Dolejší Těšov H2

CZ0322 Klatovy 637271 Hartmanice I H3

CZ0322 Klatovy 637289 Hořejší Krušec H3

CZ0322 Klatovy 637297 Hořejší Těšov H2

CZ0322 Klatovy 637301 Chlum u Hartmanic H3

CZ0322 Klatovy 637319 Javoří u Hartmanic H1

CZ0322 Klatovy 637327 Kochánov II H1

CZ0322 Klatovy 637335 Kundratice I H3

CZ0322 Klatovy 637343 Loučová H3

CZ0322 Klatovy 637351 Mochov u Hartmanic H1

CZ0322 Klatovy 637378 Dolejší Krušec H3

CZ0322 Klatovy 637386 Světlá u Hartmanic H3

CZ0322 Klatovy 637394 Štěpanice H3

CZ0322 Klatovy 637408 Vatětice H3

CZ0322 Klatovy 637416 Vlastějov H3

CZ0322 Klatovy 637424 Zálužice I H2

CZ0322 Klatovy 637432 Bezděkov u Hartmanic H2

CZ0322 Klatovy 638161 Hejná OA

CZ0322 Klatovy 639061 Častonice H2

CZ0322 Klatovy 639079 Čeletice H1

CZ0322 Klatovy 639095 Horní Staňkov H2

CZ0322 Klatovy 639109 Pích H3

CZ0322 Klatovy 639117 Milínov H3

CZ0322 Klatovy 639125 Přestanice H2

CZ0322 Klatovy 639133 Radostice u Hlavňovic H2

CZ0322 Klatovy 639141 Suchá u Hlavňovic H3

CZ0322 Klatovy 639150 Zámyšl H2

CZ0322 Klatovy 639168 Zvíkov H2

CZ0322 Klatovy 639176 Mokřany H1

CZ0322 Klatovy 639206 Hliněný Újezd OA

CZ0322 Klatovy 639214 Malé Hydčice OA

CZ0322 Klatovy 639222 Týnec u Hliněného Újezdu OA

CZ0322 Klatovy 640727 Hojsova Stráž H1

CZ0322 Klatovy 641855 Horažďovice OA

CZ0322 Klatovy 641871 Babín u Horažďovic OA

CZ0322 Klatovy 641910 Svaté Pole u Horažďovic OA

CZ0322 Klatovy 641928 Zářečí u Horažďovic OA

CZ0322 Klatovy 644986 Drouhavec H3

CZ0322 Klatovy 644994 Hory Matky Boží H3

CZ0322 Klatovy 647276 Hrádek u Sušice OA

CZ0322 Klatovy 647284 Tedražice OA

CZ0322 Klatovy 647411 Černíč u Hradešic OA

CZ0322 Klatovy 647420 Hradešice OA

CZ0322 Klatovy 647438 Smrkovec u Hradešic OA

CZ0322 Klatovy 650617 Dobrotice u Chanovic OA

CZ0322 Klatovy 650625 Holkovice OA

CZ0322 Klatovy 650633 Chanovice OA

CZ0322 Klatovy 651320 Chlistov H4

CZ0322 Klatovy 651915 Malá Chmelná H4

CZ0322 Klatovy 651923 Velká Chmelná H5

CZ0322 Klatovy 653136 Chotěšov u Velhartic H2

CZ0322 Klatovy 653144 Radvanice u Chotěšova H1

CZ0322 Klatovy 653152 Stojanovice H3

CZ0322 Klatovy 654604 Bezpravovice OA

CZ0322 Klatovy 654612 Chudenice OA

CZ0322 Klatovy 654621 Lučice u Chudenic OA

CZ0322 Klatovy 654639 Slatina u Chudenic H4

CZ0322 Klatovy 654647 Fleky OA

CZ0322 Klatovy 654655 Hadrava OA

CZ0322 Klatovy 654663 Chudenín OA

CZ0322 Klatovy 654671 Liščí u Chudenína OA

CZ0322 Klatovy 654680 Skelná Huť OA

CZ0322 Klatovy 654698 Suchý Kámen H2

CZ0322 Klatovy 654701 Svatá Kateřina u Chudenína H3

CZ0322 Klatovy 654710 Uhliště OA

CZ0322 Klatovy 654728 Hvězda u Chudenína H3

CZ0322 Klatovy 657123 Hvízdalka OB

CZ0322 Klatovy 657131 Janovice nad Úhlavou OB

CZ0322 Klatovy 657140 Ondřejovice u Janovic nad Úhlavou OB

CZ0322 Klatovy 657166 Rohozno OB

CZ0322 Klatovy 657174 Spůle OB

CZ0322 Klatovy 657182 Veselí nad Úhlavou OB

CZ0322 Klatovy 657778 Javorná na Šumavě H1

CZ0322 Klatovy 657786 Svinná na Šumavě H1

CZ0322 Klatovy 659517 Chlumská OA

CZ0322 Klatovy 659525 Ježovy OA

CZ0322 Klatovy 659533 Trnčí OA

CZ0322 Klatovy 664375 Červená u Kašperských Hor H1

CZ0322 Klatovy 664383 Dolní Dvorce u Kašperských Hor H3

CZ0322 Klatovy 664391 Kašperské Hory H2

CZ0322 Klatovy 664405 Kavrlík H1

CZ0322 Klatovy 664413 Lídlovy Dvory H1

CZ0322 Klatovy 664421 Opolenec H3

CZ0322 Klatovy 664430 Tuškov H3

CZ0322 Klatovy 664448 Žlíbek H1

CZ0322 Klatovy 664723 Kejnice OA

CZ0322 Klatovy 665797 Klatovy OB

CZ0322 Klatovy 665959 Sobětice u Klatov OB

CZ0322 Klatovy 665967 Kosmáčov OB

CZ0322 Klatovy 665975 Luby OB

CZ0322 Klatovy 665983 Kal u Klatov OB

CZ0322 Klatovy 667609 Bystré u Klatov H4

CZ0322 Klatovy 667617 Kocourov OA

CZ0322 Klatovy 667625 Lhůta u Klatov OA

CZ0322 Klatovy 668397 Brod H5

CZ0322 Klatovy 668401 Buršice H3

CZ0322 Klatovy 668419 Kolinec H5

CZ0322 Klatovy 668443 Ujčín H3

CZ0322 Klatovy 668451 Vlčkovice u Kolince H5

CZ0322 Klatovy 668923 Komušín OA

CZ0322 Klatovy 668931 Slivonice OA

CZ0322 Klatovy 671541 Kovčín OA

CZ0322 Klatovy 671550 Milčice OA

CZ0322 Klatovy 675822 Biřkov OB

CZ0322 Klatovy 675831 Kámen u Křenic OA

CZ0322 Klatovy 675849 Křenice OA

CZ0322 Klatovy 675857 Přetín OA

CZ0322 Klatovy 677299 Dobřemilice H2

CZ0322 Klatovy 677302 Chvalšovice u Čachrova H2

CZ0322 Klatovy 677311 Kunkovice u Čachrova H2

CZ0322 Klatovy 678228 Kvášňovice OA

CZ0322 Klatovy 678236 Olšany u Kvášňovic OA

CZ0322 Klatovy 678392 Kydliny OB

CZ0322 Klatovy 687588 Bližanovy OA

CZ0322 Klatovy 687596 Kvasetice OA

CZ0322 Klatovy 687600 Lovčice u Klatov OA

CZ0322 Klatovy 687618 Pohoří u Lovčic H3

CZ0322 Klatovy 687626 Štipoklasy u Lovčic OA

CZ0322 Klatovy 689068 Lukoviště H3

CZ0322 Klatovy 690597 Maleč H2

CZ0322 Klatovy 691046 Jindřichovice u Malonic H5

CZ0322 Klatovy 691054 Malonice H3

CZ0322 Klatovy 691062 Sluhov H3

CZ0322 Klatovy 691071 Střítež u Malonic H5

CZ0322 Klatovy 691089 Tajanov u Malonic H5

CZ0322 Klatovy 691399 Malý Bor OA

CZ0322 Klatovy 692417 Bíluky OA

CZ0322 Klatovy 692441 Měčín OA

CZ0322 Klatovy 692450 Nedanice OA

CZ0322 Klatovy 692468 Nedaničky OA

CZ0322 Klatovy 692484 Petrovice u Měčína OA

CZ0322 Klatovy 692492 Radkovice u Měčína OA

CZ0322 Klatovy 692506 Třebýcina OA

CZ0322 Klatovy 695815 Letovy OA

CZ0322 Klatovy 695823 Miřenice OA

CZ0322 Klatovy 695840 Otěšín OA

CZ0322 Klatovy 697281 Mlázovy H5

CZ0322 Klatovy 697851 Filipova Huť H1

CZ0322 Klatovy 697869 Horská Kvilda H1

CZ0322 Klatovy 697885 Javoří Pila H1

CZ0322 Klatovy 697893 Roklanský Les H1

CZ0322 Klatovy 698075 Hoštice u Mochtína OA

CZ0322 Klatovy 698091 Mochtín OA

CZ0322 Klatovy 698105 Srbice u Mochtína OA

CZ0322 Klatovy 698113 Těšetiny H4

CZ0322 Klatovy 698121 Újezdec u Mochtína OA

CZ0322 Klatovy 698245 Lešišov H4

CZ0322 Klatovy 698253 Mokrosuky H4

CZ0322 Klatovy 700657 Loužná OA

CZ0322 Klatovy 700665 Myslív OA

CZ0322 Klatovy 700673 Nehodiv H3

CZ0322 Klatovy 700681 Nový Dvůr u Myslíva OA

CZ0322 Klatovy 700720 Domažličky OA

CZ0322 Klatovy 700738 Kroměždice OA

CZ0322 Klatovy 700746 Myslovice OA

CZ0322 Klatovy 700754 Pečetín OA

CZ0322 Klatovy 700762 Újezdec u Měcholup OA

CZ0322 Klatovy 701521 Nalžovské Hory OA

CZ0322 Klatovy 702986 Němčice u Klatov OA

CZ0322 Klatovy 702994 Třebíšov OA

CZ0322 Klatovy 703141 Nemilkov H3

CZ0322 Klatovy 703524 Neprochovy OA

CZ0322 Klatovy 704385 Nezamyslice u Horažďovic OA

CZ0322 Klatovy 704423 Nezdice na Šumavě H2

CZ0322 Klatovy 704431 Pohorsko H2

CZ0322 Klatovy 708437 Blata H3

CZ0322 Klatovy 708445 Hodousice OA

CZ0322 Klatovy 708453 Nýrsko OA

CZ0322 Klatovy 708461 Stará Lhota H4

CZ0322 Klatovy 708852 Habartice u Obytců H3

CZ0322 Klatovy 708861 Obytce OA

CZ0322 Klatovy 709000 Břetětice H3

CZ0322 Klatovy 709018 Odolenov H3

CZ0322 Klatovy 716251 Ostružno na Šumavě H2

CZ0322 Klatovy 717282 Maňovice u Pačejova OA

CZ0322 Klatovy 717304 Pačejov OA

CZ0322 Klatovy 717312 Strážovice u Pačejova OA

CZ0322 Klatovy 717321 Týřovice u Pačejova OA

CZ0322 Klatovy 717339 Velešice u Pačejova OA

CZ0322 Klatovy 719960 Dolní Kochánov H2

CZ0322 Klatovy 719986 Chamutice H3

CZ0322 Klatovy 719994 Jiřičná H3

CZ0322 Klatovy 720003 Kojšice H3

CZ0322 Klatovy 720020 Petrovice u Sušice H3

CZ0322 Klatovy 720038 Posobice H5

CZ0322 Klatovy 720046 Rovná u Sušice H2

CZ0322 Klatovy 720054 Trsice H3

CZ0322 Klatovy 721450 Hnačov OA

CZ0322 Klatovy 721476 Plánice OA

CZ0322 Klatovy 721484 Zborovy OA

CZ0322 Klatovy 724041 Podmokly u Sušice H5

CZ0322 Klatovy 724220 Javoří u Podolí H3

CZ0322 Klatovy 724238 Podolí u Klatov H3

CZ0322 Klatovy 724246 Tržek H3

CZ0322 Klatovy 725129 Pušperk OA

CZ0322 Klatovy 725137 Mlýnec OA

CZ0322 Klatovy 725145 Poleň H4

CZ0322 Klatovy 725153 Poleňka OA

CZ0322 Klatovy 725161 Zdeslav OA

CZ0322 Klatovy 734411 Makov u Předslavi OA

CZ0322 Klatovy 734420 Měcholupy u Předslavi OA

CZ0322 Klatovy 734438 Petrovičky u Předslavi OA

CZ0322 Klatovy 734446 Předslav OA

CZ0322 Klatovy 737097 Bojanovice pod Rabím OA

CZ0322 Klatovy 737101 Čepice H4

CZ0322 Klatovy 737119 Rabí OA

CZ0322 Klatovy 740063 Klášterský Mlýn I H3

CZ0322 Klatovy 740071 Kozí Hřbet H1

CZ0322 Klatovy 740080 Radešov u Rejštejna H3

CZ0322 Klatovy 740098 Rejštejn H3

CZ0322 Klatovy 740101 Svojše H1

CZ0322 Klatovy 740110 Velký Radkov I H2

CZ0322 Klatovy 740128 Zhůří u Rejštejna H1

CZ0322 Klatovy 742325 Kadešice OA

CZ0322 Klatovy 742333 Rozsedly OA

CZ0322 Klatovy 742341 Šimanov na Šumavě H3

CZ0322 Klatovy 743496 Rudoltice u Černíkova OA

CZ0322 Klatovy 749630 Slatina u Horažďovic OA

CZ0322 Klatovy 750191 Nevděk H4

CZ0322 Klatovy 750204 Slavíkovice OA

CZ0322 Klatovy 751901 Soběšice u Sušice H3

CZ0322 Klatovy 753084 Vchynice-Tetov I H1

CZ0322 Klatovy 753092 Srní I H1

CZ0322 Klatovy 756253 Nahořánky H2

CZ0322 Klatovy 756261 Strašín u Sušice H3

CZ0322 Klatovy 756270 Zuklín H1

CZ0322 Klatovy 756733 České Hamry H4

CZ0322 Klatovy 756741 Krotějov H4

CZ0322 Klatovy 756750 Lehom H4

CZ0322 Klatovy 756768 Lukavice u Strážova H4

CZ0322 Klatovy 756776 Opálka H5

CZ0322 Klatovy 756784 Rovná H5

CZ0322 Klatovy 756806 Strážov na Šumavě H5

CZ0322 Klatovy 756814 Zahorčice na Šumavě H4

CZ0322 Klatovy 757594 Křištín H4

CZ0322 Klatovy 757608 Střeziměř H4

CZ0322 Klatovy 759601 Sušice nad Otavou H4

CZ0322 Klatovy 759635 Dobršín H4

CZ0322 Klatovy 759678 Rok H3

CZ0322 Klatovy 759686 Vrabcov H3

CZ0322 Klatovy 759694 Albrechtice u Sušice H2

CZ0322 Klatovy 759708 Milčice u Sušice H3

CZ0322 Klatovy 759716 Humpolec u Sušice H2

CZ0322 Klatovy 759724 Divišov u Sušice H5

CZ0322 Klatovy 759732 Nuzerov H4

CZ0322 Klatovy 759741 Dolní Staňkov H3

CZ0322 Klatovy 759759 Červené Dvorce H4

CZ0322 Klatovy 760307 Svéradice OA

CZ0322 Klatovy 761362 Částkov u Svojšic H3

CZ0322 Klatovy 761371 Maršovice u Svojšic H3

CZ0322 Klatovy 761389 Svojšice u Sušice H3

CZ0322 Klatovy 761397 Žikov H3

CZ0322 Klatovy 764574 Kamýk u Švihova OA

CZ0322 Klatovy 764582 Kokšín OA

CZ0322 Klatovy 764591 Lhovice OA

CZ0322 Klatovy 764604 Mezihoří u Švihova OA

CZ0322 Klatovy 764621 Švihov u Klatov OA

CZ0322 Klatovy 764647 Vosí OA

CZ0322 Klatovy 765457 Těchonice OA

CZ0322 Klatovy 765465 Žďár u Nalžovských Hor OA

CZ0322 Klatovy 767646 Dehtín OB

CZ0322 Klatovy 767654 Otín u Točníku OB

CZ0322 Klatovy 767662 Štěpánovice u Klatov OB

CZ0322 Klatovy 767671 Točník u Klatov OB

CZ0322 Klatovy 767689 Vícenice u Klatov OB

CZ0322 Klatovy 770213 Horažďovická Lhota OA

CZ0322 Klatovy 770221 Třebomyslice u Horažďovic OA

CZ0322 Klatovy 771503 Drslavice u Tupadel OB

CZ0322 Klatovy 771511 Tajanov u Tupadel OB

CZ0322 Klatovy 771520 Tupadly u Klatov OB

CZ0322 Klatovy 771538 Věckovice u Janovic nad Úhlavou OB

CZ0322 Klatovy 772275 Horní Lhota u Klatov H4

CZ0322 Klatovy 772283 Javor H5

CZ0322 Klatovy 772291 Klenová OA

CZ0322 Klatovy 772305 Loučany H4

CZ0322 Klatovy 772313 Týnec u Janovic nad Úhlavou OA

CZ0322 Klatovy 773956 Mlynářovice OA

CZ0322 Klatovy 773964 Mlýnské Struhadlo OA

CZ0322 Klatovy 773972 Újezd u Plánice OA

CZ0322 Klatovy 774804 Krutěnice H3

CZ0322 Klatovy 774812 Ústaleč OA

CZ0322 Klatovy 777803 Velenovy OA

CZ0322 Klatovy 777935 Velhartice H3

CZ0322 Klatovy 778834 Velké Hydčice OA

CZ0322 Klatovy 779521 Jetenovice OA

CZ0322 Klatovy 779539 Velký Bor u Horažďovic OA

CZ0322 Klatovy 780332 Boubín OA

CZ0322 Klatovy 780341 Veřechov OA

CZ0322 Klatovy 782076 Vílov OA

CZ0322 Klatovy 782688 Božtěšice na Šumavě H5

CZ0322 Klatovy 782696 Brtí H4

CZ0322 Klatovy 782700 Horní Němčice u Čachrova H3

CZ0322 Klatovy 782718 Mladotice u Čachrova H3

CZ0322 Klatovy 782726 Viteň H5

CZ0322 Klatovy 783889 Vlčnov u Zavlekova OA

CZ0322 Klatovy 784028 Vlkonice OA

CZ0322 Klatovy 786250 Malá Víska u Klatov H5

CZ0322 Klatovy 786268 Neznašovy H4

CZ0322 Klatovy 786276 Radinovy H5

CZ0322 Klatovy 786284 Vrhaveč u Klatov H4

CZ0322 Klatovy 791300 Plichtice OA

CZ0322 Klatovy 791318 Skránčice OA

CZ0322 Klatovy 791326 Tužice OA

CZ0322 Klatovy 791334 Zavlekov OA

CZ0322 Klatovy 791997 Zbyslav u Klatov OA

CZ0322 Klatovy 792730 Hamry na Šumavě H2

CZ0322 Klatovy 792748 Zelená Lhota H3

CZ0322 Klatovy 792756 Zadní Chalupy H2

CZ0322 Klatovy 795941 Damětice OA

CZ0322 Klatovy 795950 Frymburk u Sušice OA

CZ0322 Klatovy 796051 Špičák H1

CZ0322 Klatovy 796069 Železná Ruda H1

CZ0322 Klatovy 796077 Alžbětín H1

CZ0322 Klatovy 796085 Debrník u Železné Rudy H1

CZ0322 Klatovy 796093 Pancíř H1

CZ0322 Klatovy 796905 Žihobce OA

CZ0322 Klatovy 796930 Žichovice OA

CZ0322 Klatovy 797901 Kvaslice OB

CZ0322 Klatovy 798681 Vchynice-Tetov II H1

CZ0322 Klatovy 798908 Paště H1

CZ0322 Klatovy 798932 Hůrka u Železné Rudy H1

CZ0322 Klatovy 798975 Zhůří H1

CZ0322 Klatovy 798983 Horky u Srní H1

CZ0322 Klatovy 798991 Hartmanice II H2

CZ0322 Klatovy 799009 Kochánov III H1

CZ0322 Klatovy 799025 Kundratice II H1

CZ0322 Klatovy 799033 Zálužice II H1

CZ0322 Klatovy 799041 Klášterský Mlýn II H3

CZ0322 Klatovy 799050 Velký Radkov II H2

CZ0322 Klatovy 799068 Srní II H1

CZ0322 Klatovy 799122 Javorná u Polomu H1

CZ0323 Plzeň-město 624047 Nebílovský Borek OA

CZ0323 Plzeň-město 624055 Štěnovický Borek OA

CZ0323 Plzeň-město 680940 Lhota u Dobřan S

CZ0323 Plzeň-město 690813 Dolní Vlkýš OA

CZ0323 Plzeň-město 755150 Starý Plzenec S

CZ0324 Plzeň-jih 603538 Bezděkov u Kasejovic OA

CZ0324 Plzeň-jih 607908 Borovno OA

CZ0324 Plzeň-jih 607924 Míšov H3

CZ0324 Plzeň-jih 607959 Nezdice nad Úhlavou OA

CZ0324 Plzeň-jih 617300 Bzí OA

CZ0324 Plzeň-jih 618799 Čečovice OA

CZ0324 Plzeň-jih 618802 Liškov OA

CZ0324 Plzeň-jih 618811 Měrčín OA

CZ0324 Plzeň-jih 623512 Číčov OA

CZ0324 Plzeň-jih 623521 Hořice OA

CZ0324 Plzeň-jih 624039 Čižice OB

CZ0324 Plzeň-jih 624071 Čížkov u Blovic OA

CZ0324 Plzeň-jih 624098 Zahrádka u Čížkova OA

CZ0324 Plzeň-jih 629685 Dolní Lukavice OB

CZ0324 Plzeň-jih 629707 Krasavce OB

CZ0324 Plzeň-jih 629715 Lišice u Dolní Lukavice OB

CZ0324 Plzeň-jih 629723 Snopoušovy OB

CZ0324 Plzeň-jih 631469 Dožice OA

CZ0324 Plzeň-jih 644838 Horšice OA

CZ0324 Plzeň-jih 644846 Týniště u Horšic OA

CZ0324 Plzeň-jih 644854 Újezd u Horšic OA

CZ0324 Plzeň-jih 647471 Hradiště u Kasejovic OA

CZ0324 Plzeň-jih 647578 Hradišťská Lhotka OA

CZ0324 Plzeň-jih 651851 Chlumy OA

CZ0324 Plzeň-jih 651982 Chocenice OA

CZ0324 Plzeň-jih 651991 Kotousov OA

CZ0324 Plzeň-jih 652008 Chocenická Lhota OA

CZ0324 Plzeň-jih 652016 Chocenický Újezd OA

CZ0324 Plzeň-jih 657603 Jarov u Blovic OA

CZ0324 Plzeň-jih 657611 Zhůř OA

CZ0324 Plzeň-jih 664294 Chloumek u Kasejovic OA

CZ0324 Plzeň-jih 664308 Kasejovice OA

CZ0324 Plzeň-jih 664316 Polánka u Kasejovic OA

CZ0324 Plzeň-jih 664324 Řesanice OA

CZ0324 Plzeň-jih 664332 Újezd u Kasejovic OA

CZ0324 Plzeň-jih 664588 Kbel u Přeštic OA

CZ0324 Plzeň-jih 664596 Malinec OA

CZ0324 Plzeň-jih 665291 Kladrubce OA

CZ0324 Plzeň-jih 665304 Přebudov OA

CZ0324 Plzeň-jih 665495 Klášter u Nepomuka OA

CZ0324 Plzeň-jih 671746 Kozlovice u Nepomuka OA

CZ0324 Plzeň-jih 673099 Kramolín u Nepomuka OA

CZ0324 Plzeň-jih 680583 Kbelnice u Letin OA

CZ0324 Plzeň-jih 680605 Letiny OA

CZ0324 Plzeň-jih 680613 Svárkov OA

CZ0324 Plzeň-jih 684139 Lipnice u Spáleného Poříčí OA

CZ0324 Plzeň-jih 687341 Louňová OA

CZ0324 Plzeň-jih 692743 Měcholupy u Blovic OA

CZ0324 Plzeň-jih 693162 Buková u Merklína OB

CZ0324 Plzeň-jih 693171 Kloušov OB

CZ0324 Plzeň-jih 693197 Merklín u Přeštic OB

CZ0324 Plzeň-jih 694541 Bezděkovec OA

CZ0324 Plzeň-jih 694550 Maňovice OA

CZ0324 Plzeň-jih 694568 Mileč OA

CZ0324 Plzeň-jih 694576 Záhoří u Milče OA

CZ0324 Plzeň-jih 694584 Želvice OA

CZ0324 Plzeň-jih 697184 Budislavice OA

CZ0324 Plzeň-jih 697192 Mladý Smolivec OA

CZ0324 Plzeň-jih 697206 Starý Smolivec OA

CZ0324 Plzeň-jih 697974 Čmelíny OA

CZ0324 Plzeň-jih 697982 Mohelnice u Nepomuka OA

CZ0324 Plzeň-jih 697991 Třebčice OA

CZ0324 Plzeň-jih 698008 Víska OA

CZ0324 Plzeň-jih 702447 Nechanice u Nových Mitrovic OA

CZ0324 Plzeň-jih 702757 Nekvasovy OA

CZ0324 Plzeň-jih 703460 Dvorec OA

CZ0324 Plzeň-jih 703478 Nepomuk OA

CZ0324 Plzeň-jih 704075 Nebílovy OA

CZ0324 Plzeň-jih 704083 Netunice OA

CZ0324 Plzeň-jih 704091 Předenice OA

CZ0324 Plzeň-jih 704211 Klikařov OA

CZ0324 Plzeň-jih 704229 Neurazy OA

CZ0324 Plzeň-jih 704458 Nezdřev OA

CZ0324 Plzeň-jih 704466 Milínov u Nezvěstic OA

CZ0324 Plzeň-jih 705551 Nová Ves u Plzně S

CZ0324 Plzeň-jih 705942 Nová Ves u Nepomuka OA

CZ0324 Plzeň-jih 706540 Mítov OA

CZ0324 Plzeň-jih 706558 Nové Mitrovice OA

CZ0324 Plzeň-jih 706566 Planiny H3

CZ0324 Plzeň-jih 713023 Kotouň OA

CZ0324 Plzeň-jih 713031 Nová Ves u Horažďovic OA

CZ0324 Plzeň-jih 713040 Oselce OA

CZ0324 Plzeň-jih 716472 Otěšice OB

CZ0324 Plzeň-jih 718114 Partoltice OA

CZ0324 Plzeň-jih 723801 Podhůří u Nepomuka OA

CZ0324 Plzeň-jih 725056 Polánka u Nepomuka OA

CZ0324 Plzeň-jih 726974 Novotníky OA

CZ0324 Plzeň-jih 726982 Prádlo OA

CZ0324 Plzeň-jih 735965 Zálesí u Příchovic OA

CZ0324 Plzeň-jih 736601 Ptenín OA

CZ0324 Plzeň-jih 738191 Radochovy OA

CZ0324 Plzeň-jih 738492 Radošice H3

CZ0324 Plzeň-jih 741884 Bolkov u Roupova OB

CZ0324 Plzeň-jih 741892 Roupov OA

CZ0324 Plzeň-jih 745081 Libákovice OA

CZ0324 Plzeň-jih 745090 Plevňov OA

CZ0324 Plzeň-jih 745103 Řenče OA

CZ0324 Plzeň-jih 748218 Skašov OA

CZ0324 Plzeň-jih 751596 Horušany OA

CZ0324 Plzeň-jih 751855 Soběsuky u Nepomuka OA

CZ0324 Plzeň-jih 752703 Spálené Poříčí OA

CZ0324 Plzeň-jih 752711 Vlkov u Spáleného Poříčí OA

CZ0324 Plzeň-jih 757021 Struhaře OA

CZ0324 Plzeň-jih 762831 Šlovice u Plzně S

CZ0324 Plzeň-jih 763985 Štítov u Blovic OA

CZ0324 Plzeň-jih 765902 Hořehledy OA

CZ0324 Plzeň-jih 765911 Lučiště OA

CZ0324 Plzeň-jih 765929 Těnovice OA

CZ0324 Plzeň-jih 765937 Záluží u Spáleného Poříčí OA

CZ0324 Plzeň-jih 783650 Vlčí OA

CZ0324 Plzeň-jih 784371 Háje u Vodokrt OA

CZ0324 Plzeň-jih 784389 Knihy OA

CZ0324 Plzeň-jih 784397 Osek u Vodokrt OA

CZ0324 Plzeň-jih 784401 Vodokrty OA

CZ0324 Plzeň-jih 784613 Vojovice OA

CZ0324 Plzeň-jih 786179 Sedliště nad Úslavou OA

CZ0324 Plzeň-jih 786187 Srby nad Úslavou OA

CZ0324 Plzeň-jih 786195 Tojice OA

CZ0324 Plzeň-jih 786209 Vrčeň OA

CZ0324 Plzeň-jih 789801 Zahorčičky OA

CZ0324 Plzeň-jih 792802 Čelákovy OB

CZ0324 Plzeň-jih 792829 Zemětice OB

CZ0324 Plzeň-jih 795551 Smederov OB

CZ0324 Plzeň-jih 795569 Žďár u Blovic OB

CZ0324 Plzeň-jih 795577 Ždírec u Blovic OB

CZ0324 Plzeň-jih 796239 Chynín H3

CZ0324 Plzeň-jih 796247 Přešín OA

CZ0324 Plzeň-jih 796255 Železný Újezd H3

CZ0324 Plzeň-jih 797081 Březí u Žinkov OA

CZ0324 Plzeň-jih 797103 Kokořov OA

CZ0324 Plzeň-jih 797111 Žinkovy OA

CZ0324 Plzeň-jih 797367 Životice u Kasejovic OA

CZ0325 Plzeň-sever 603848 Bezvěrov H3

CZ0325 Plzeň-sever 603856 Krašov H3

CZ0325 Plzeň-sever 603864 Potok H5

CZ0325 Plzeň-sever 603872 Vlkošov H5

CZ0325 Plzeň-sever 604399 Bílov v Čechách OA

CZ0325 Plzeň-sever 615099 Břízsko OA

CZ0325 Plzeň-sever 615102 Robčice OA

CZ0325 Plzeň-sever 615145 Bučí OB

CZ0325 Plzeň-sever 616036 Bukovina u Mladotic OA

CZ0325 Plzeň-sever 619434 Čeminy OB

CZ0325 Plzeň-sever 619442 Kůští OB

CZ0325 Plzeň-sever 621251 Česká Bříza OB

CZ0325 Plzeň-sever 623628 Budeč u Číhané OA

CZ0325 Plzeň-sever 623636 Číhaná OA

CZ0325 Plzeň-sever 623644 Štipoklasy u Číhané H3

CZ0325 Plzeň-sever 623652 Vojtěšín H3

CZ0325 Plzeň-sever 624021 Čivice OB

CZ0325 Plzeň-sever 627771 Dobříč OB

CZ0325 Plzeň-sever 628590 Dolní Bělá OA

CZ0325 Plzeň-sever 628603 Líté OA

CZ0325 Plzeň-sever 628611 Loza OA

CZ0325 Plzeň-sever 629146 Dolní Hradiště OA

CZ0325 Plzeň-sever 629219 Dolní Jamné H3

CZ0325 Plzeň-sever 629227 Chudeč H3

CZ0325 Plzeň-sever 629235 Světec u Dolního Jamného H5

CZ0325 Plzeň-sever 629243 Žernovník u Dolního Jamného H3

CZ0325 Plzeň-sever 632708 Druztová OA

CZ0325 Plzeň-sever 632961 Buček OB

CZ0325 Plzeň-sever 632970 Černíkovice u Dřevce OB

CZ0325 Plzeň-sever 632988 Dřevec OB

CZ0325 Plzeň-sever 632996 Hedčany OB

CZ0325 Plzeň-sever 633003 Hodyně u Dřevce OB

CZ0325 Plzeň-sever 642312 Horní Bělá OB

CZ0325 Plzeň-sever 642321 Hubenov u Horní Bělé OB

CZ0325 Plzeň-sever 642631 Horní Bříza OB

CZ0325 Plzeň-sever 642941 Horní Hradiště OA

CZ0325 Plzeň-sever 647241 Hradecko OA

CZ0325 Plzeň-sever 648329 Hromnice OA

CZ0325 Plzeň-sever 649481 Těchoděly OA

CZ0325 Plzeň-sever 650218 Dražeň OA

CZ0325 Plzeň-sever 650226 Hodoviz OA

CZ0325 Plzeň-sever 650234 Hvozd u Manětína OA

CZ0325 Plzeň-sever 653276 Chotíkov OA

CZ0325 Plzeň-sever 653675 Chrančovice OA

CZ0325 Plzeň-sever 653683 Chrástov OA

CZ0325 Plzeň-sever 653691 Klenovice u Chrančovic OA

CZ0325 Plzeň-sever 653705 Popovice u Chrančovic OA

CZ0325 Plzeň-sever 654531 Hlince OA

CZ0325 Plzeň-sever 654540 Holovousy OA

CZ0325 Plzeň-sever 654558 Chříč OA

CZ0325 Plzeň-sever 654566 Lhota u Chříče OA

CZ0325 Plzeň-sever 654574 Slatina u Chříče OB

CZ0325 Plzeň-sever 654582 Studená u Chříče OA

CZ0325 Plzeň-sever 657620 Jarov OB

CZ0325 Plzeň-sever 667650 Kočín u Kralovic OB

CZ0325 Plzeň-sever 669318 Kopidlo OA

CZ0325 Plzeň-sever 669687 Koryta OB

CZ0325 Plzeň-sever 671908 Bohy OA

CZ0325 Plzeň-sever 671916 Borek u Kozojed OA

CZ0325 Plzeň-sever 671924 Brodeslavy OB

CZ0325 Plzeň-sever 671932 Kozojedy u Kralovic OA

CZ0325 Plzeň-sever 671941 Rakolusky OA

CZ0325 Plzeň-sever 672068 Kožlany OB

CZ0325 Plzeň-sever 672645 Kralovice u Rakovníka OA

CZ0325 Plzeň-sever 675105 Kejšovice H3

CZ0325 Plzeň-sever 675113 Krsy H5

CZ0325 Plzeň-sever 675121 Polínka H3

CZ0325 Plzeň-sever 675148 Trhomné H3

CZ0325 Plzeň-sever 675661 Křelovice u Pernarce OA

CZ0325 Plzeň-sever 675679 Mydlovary OA

CZ0325 Plzeň-sever 675687 Něšov OA

CZ0325 Plzeň-sever 675695 Pakoslav OA

CZ0325 Plzeň-sever 675709 Rozněvice OA

CZ0325 Plzeň-sever 675717 Skupeč OA

CZ0325 Plzeň-sever 677191 Kunějovice OA

CZ0325 Plzeň-sever 679631 Ledce u Plzně OB

CZ0325 Plzeň-sever 679640 Příšov OA

CZ0325 Plzeň-sever 679810 Lednice OA

CZ0325 Plzeň-sever 683850 Líně S

CZ0325 Plzeň-sever 685194 Luhov u Líšťan OA

CZ0325 Plzeň-sever 691453 Brdo u Manětína OA

CZ0325 Plzeň-sever 691461 Česká Doubravice OA

CZ0325 Plzeň-sever 691470 Hrádek u Manětína OA

CZ0325 Plzeň-sever 691488 Lipí u Manětína OA

CZ0325 Plzeň-sever 691496 Manětín OA

CZ0325 Plzeň-sever 691500 Radějov u Manětína OA

CZ0325 Plzeň-sever 691518 Vladměřice OA

CZ0325 Plzeň-sever 691526 Vysočany u Manětína OA

CZ0325 Plzeň-sever 693430 Město Touškov OB

CZ0325 Plzeň-sever 693570 Luková u Manětína OA

CZ0325 Plzeň-sever 693588 Mezí OA

CZ0325 Plzeň-sever 693596 Zhořec u Manětína OA

CZ0325 Plzeň-sever 697133 Černá Hať OA

CZ0325 Plzeň-sever 697141 Chrášťovice u Mladotic OA

CZ0325 Plzeň-sever 697150 Mladotice OA

CZ0325 Plzeň-sever 697168 Strážiště u Mladotic OA

CZ0325 Plzeň-sever 701947 Březín OA

CZ0325 Plzeň-sever 701955 Čestětín H3

CZ0325 Plzeň-sever 701963 Doubravice u Nečtin OA

CZ0325 Plzeň-sever 701971 Hrad Nečtiny OA

CZ0325 Plzeň-sever 701998 Kamenná Hora OA

CZ0325 Plzeň-sever 702005 Lešovice OA

CZ0325 Plzeň-sever 702013 Nečtiny OA

CZ0325 Plzeň-sever 702021 Nové Městečko u Nečtin OA

CZ0325 Plzeň-sever 702030 Plachtín H3

CZ0325 Plzeň-sever 702048 Račín u Nečtin OA

CZ0325 Plzeň-sever 704351 Nevřeň OA

CZ0325 Plzeň-sever 708623 Obora u Kaznějova OA

CZ0325 Plzeň-sever 716022 Blažim u Bezdružic OA

CZ0325 Plzeň-sever 716031 Krsov OA

CZ0325 Plzeň-sever 716049 Ostrov u Bezdružic OA

CZ0325 Plzeň-sever 716057 Pláň OA

CZ0325 Plzeň-sever 719277 Krukanice OA

CZ0325 Plzeň-sever 721417 Korýtka OA

CZ0325 Plzeň-sever 721425 Ondřejov nad Střelou OA

CZ0325 Plzeň-sever 721433 Pláně u Plas OA

CZ0325 Plzeň-sever 721441 Vrážné nad Střelou OA

CZ0325 Plzeň-sever 721506 Babina OA

CZ0325 Plzeň-sever 721514 Lomnička u Plas OA

CZ0325 Plzeň-sever 721522 Nebřeziny OA

CZ0325 Plzeň-sever 721531 Plasy OA

CZ0325 Plzeň-sever 726532 Potvorov OA

CZ0325 Plzeň-sever 737127 Kotaneč OA

CZ0325 Plzeň-sever 737135 Rabštejn nad Střelou OA

CZ0325 Plzeň-sever 743895 Rybnice u Kaznějova OA

CZ0325 Plzeň-sever 746762 Sedlec u Kralovic OB

CZ0325 Plzeň-sever 750816 Buč H5

CZ0325 Plzeň-sever 750824 Služetín u Bezvěrova H3

CZ0325 Plzeň-sever 758671 Stvolny OA

CZ0325 Plzeň-sever 763748 Křečov OA

CZ0325 Plzeň-sever 763756 Štichovice OA

CZ0325 Plzeň-sever 767069 Balková H4

CZ0325 Plzeň-sever 767077 Kračín OA

CZ0325 Plzeň-sever 767085 Tis u Blatna OA

CZ0325 Plzeň-sever 768502 Řemešín OA

CZ0325 Plzeň-sever 768511 Trojany u Mladotic OA

CZ0325 Plzeň-sever 770698 Třemošná OA

CZ0325 Plzeň-sever 770701 Záluží u Třemošné OA

CZ0325 Plzeň-sever 773646 Újezd u Manětína OA

CZ0325 Plzeň-sever 773808 Újezd nade Mží OA

CZ0325 Plzeň-sever 774367 Čbán OA

CZ0325 Plzeň-sever 774375 Hvožďany u Úněšova OA

CZ0325 Plzeň-sever 774383 Lípa u Úněšova OA

CZ0325 Plzeň-sever 774391 Podmokly u Úněšova OA

CZ0325 Plzeň-sever 774405 Úněšov OA

CZ0325 Plzeň-sever 775614 Olešovice OA

CZ0325 Plzeň-sever 775622 Úterý OA

CZ0325 Plzeň-sever 775631 Vidžín H3

CZ0325 Plzeň-sever 777650 Pastuchovice OB

CZ0325 Plzeň-sever 777668 Velečín OB

CZ0325 Plzeň-sever 787027 Všehrdy u Kralovic OA

CZ0325 Plzeň-sever 787361 Radimovice u Všerub OA

CZ0325 Plzeň-sever 787370 Všeruby u Plzně OA

CZ0325 Plzeň-sever 787698 Výrov u Kralovic OB

CZ0325 Plzeň-sever 788074 Vysoká Libyně OB

CZ0325 Plzeň-sever 790150 Hůrky u Zahrádky OA

CZ0325 Plzeň-sever 790168 Mostice OA

CZ0325 Plzeň-sever 790176 Zahrádka u Všerub OA

CZ0325 Plzeň-sever 793612 Senec u Plzně OA

CZ0325 Plzeň-sever 793621 Zruč OA

CZ0325 Plzeň-sever 795682 Žebnice OA

CZ0325 Plzeň-sever 796841 Hluboká u Žihle OB

CZ0325 Plzeň-sever 796859 Kalec OB

CZ0325 Plzeň-sever 796867 Nový Dvůr u Žihle OB

CZ0325 Plzeň-sever 796875 Odlezly OB

CZ0325 Plzeň-sever 796883 Přehořov u Žihle OB

CZ0325 Plzeň-sever 796891 Žihle OB

CZ0325 Plzeň-sever 796972 Žilov OB

CZ0326 Rokycany 613533 Kříše OA

CZ0326 Rokycany 613550 Stupno OA

CZ0326 Rokycany 613576 Vranovice u Břas OA

CZ0326 Rokycany 614068 Březina u Rokycan OA

CZ0326 Rokycany 615722 Bujesily OB

CZ0326 Rokycany 616371 Všenice OA

CZ0326 Rokycany 617440 Cekov OB

CZ0326 Rokycany 617458 Sirá OB

CZ0326 Rokycany 628000 Dobřív OA

CZ0326 Rokycany 628026 Pavlovsko OA

CZ0326 Rokycany 631779 Drahoňův Újezd OB

CZ0326 Rokycany 631787 Chotětín OA

CZ0326 Rokycany 631795 Třebnuška OA

CZ0326 Rokycany 639443 Hlohovice OA

CZ0326 Rokycany 639451 Hlohovičky OA

CZ0326 Rokycany 639460 Mostiště u Hlohovic OA

CZ0326 Rokycany 639478 Svinná u Hlohovic OA

CZ0326 Rokycany 641316 Holoubkov OA

CZ0326 Rokycany 641324 Těškov OA

CZ0326 Rokycany 647306 Hrádek u Rokycan OA

CZ0326 Rokycany 647314 Nová Huť OA

CZ0326 Rokycany 648973 Hřešihlavy OA

CZ0326 Rokycany 649643 Hůrky u Rokycan OA

CZ0326 Rokycany 651133 Cheznovice OA

CZ0326 Rokycany 651524 Chlum nad Berounkou OB

CZ0326 Rokycany 655872 Jablečno OA

CZ0326 Rokycany 655881 Přísednice OA

CZ0326 Rokycany 664235 Kařízek OA

CZ0326 Rokycany 664880 Klabava S

CZ0326 Rokycany 665347 Kladruby u Radnic OA

CZ0326 Rokycany 681130 Lhota pod Radčem OA

CZ0326 Rokycany 682993 Liblín OA

CZ0326 Rokycany 685011 Líšná u Zbiroha OA

CZ0326 Rokycany 693502 Kakejcov OA

CZ0326 Rokycany 693511 Kornatice OB

CZ0326 Rokycany 693529 Mešno OA

CZ0326 Rokycany 695424 Mirošov OA

CZ0326 Rokycany 700924 Medový Újezd OA

CZ0326 Rokycany 700932 Mýto v Čechách OA

CZ0326 Rokycany 703087 Němčovice OB

CZ0326 Rokycany 704326 Nevid OA

CZ0326 Rokycany 710253 Olešná u Radnic OB

CZ0326 Rokycany 716154 Lhotka u Terešova OA

CZ0326 Rokycany 716162 Ostrovec u Terešova OA

CZ0326 Rokycany 721867 Plískov OA

CZ0326 Rokycany 724050 Čilá OA

CZ0326 Rokycany 724068 Hradiště nad Berounkou OA

CZ0326 Rokycany 732958 Prašný Újezd OA

CZ0326 Rokycany 736015 Příkosice OA

CZ0326 Rokycany 736023 Štítov OA

CZ0326 Rokycany 736341 Bezděkov u Radnic OA

CZ0326 Rokycany 736368 Sklená Huť OA

CZ0326 Rokycany 738115 Skomelno OA

CZ0326 Rokycany 739065 Raková u Rokycan OB

CZ0326 Rokycany 746347 Biskoupky OA

CZ0326 Rokycany 746355 Sebečice OA

CZ0326 Rokycany 748544 Skořice OA

CZ0326 Rokycany 756229 Strašice OA

CZ0326 Rokycany 761222 Svojkovice OA

CZ0326 Rokycany 765899 Těně OA

CZ0326 Rokycany 766453 Terešov OA

CZ0326 Rokycany 768537 Trokavec OA

CZ0326 Rokycany 768545 Vísky OA

CZ0326 Rokycany 770884 Třímany OA

CZ0326 Rokycany 777587 Chomle OA

CZ0326 Rokycany 777609 Vejvanov OA

CZ0326 Rokycany 780529 Veselá u Rokycan OA

CZ0326 Rokycany 784770 Volduchy OB

CZ0326 Rokycany 791491 Týček OA

CZ0326 Rokycany 791504 Zbiroh OA

CZ0326 Rokycany 793973 Zvíkovec OA

CZ0327 Tachov 602531 Benešovice OB

CZ0327 Tachov 602540 Lom u Stříbra OB

CZ0327 Tachov 602701 Bernartice u Stráže OA

CZ0327 Tachov 602710 Borek u Tachova OA

CZ0327 Tachov 602728 Dehetná OA

CZ0327 Tachov 602736 Strachovice u Bernartic OA

CZ0327 Tachov 603694 Bezdružice OA

CZ0327 Tachov 603708 Polžice u Bezdružic OA

CZ0327 Tachov 603724 Kohoutov u Bezdružic OA

CZ0327 Tachov 603732 Křivce OA

CZ0327 Tachov 603741 Nová Ves u Bezdružic OA

CZ0327 Tachov 603767 Potín OA

CZ0327 Tachov 603775 Řešín OA

CZ0327 Tachov 603783 Zhořec u Bezdružic H3

CZ0327 Tachov 607291 Boječnice OA

CZ0327 Tachov 607304 Bor u Tachova OA

CZ0327 Tachov 607312 Borovany u Boru OA

CZ0327 Tachov 607321 Čečkovice OA

CZ0327 Tachov 607339 Doly u Boru OA

CZ0327 Tachov 607347 Kosov u Boru OA

CZ0327 Tachov 607355 Lužná u Boru OA

CZ0327 Tachov 607380 Skviřín OA

CZ0327 Tachov 607398 Vysočany u Boru OA

CZ0327 Tachov 612651 Brod nad Tichou OA

CZ0327 Tachov 612669 Brod u Stříbra OB

CZ0327 Tachov 612677 Tuněchody u Stříbra OB

CZ0327 Tachov 617377 Bezemín OB

CZ0327 Tachov 617385 Cebiv OB

CZ0327 Tachov 618021 Březí u Tachova OA

CZ0327 Tachov 618039 Ctiboř u Tachova OA

CZ0327 Tachov 618560 Částkov u Tachova OA

CZ0327 Tachov 618578 Maršovy Chody OA

CZ0327 Tachov 618586 Pernolec OA

CZ0327 Tachov 618594 Velký Rapotín OA

CZ0327 Tachov 620408 Černošín OA

CZ0327 Tachov 620416 Krásné Údolí u Černošína OA

CZ0327 Tachov 620424 Lažany u Černošína OA

CZ0327 Tachov 620441 Ostrovce OA

CZ0327 Tachov 620459 Pytlov OA

CZ0327 Tachov 620467 Třebel H4

CZ0327 Tachov 620475 Záhoří u Černošína OA

CZ0327 Tachov 624705 Bezděkov u Damnova OA

CZ0327 Tachov 624713 Damnov OA

CZ0327 Tachov 624721 Velká Ves u Damnova OA

CZ0327 Tachov 626694 Dlouhý Újezd H3

CZ0327 Tachov 629201 Dolní Jadruž OA

CZ0327 Tachov 634395 Blahousty OA

CZ0327 Tachov 634417 Lomnička OA

CZ0327 Tachov 636967 Branka u Tachova H3

CZ0327 Tachov 636975 Halže H3

CZ0327 Tachov 636983 Výšina H3

CZ0327 Tachov 636991 Svobodka H5

CZ0327 Tachov 637009 Žďár u Tachova H3

CZ0327 Tachov 641308 Holostřevy OA

CZ0327 Tachov 643114 Horní Kozolupy OA

CZ0327 Tachov 643122 Očín OA

CZ0327 Tachov 643131 Slavice u Horních Kozolup OA

CZ0327 Tachov 643149 Strahov OA

CZ0327 Tachov 646237 Hošťka H5

CZ0327 Tachov 646245 Žebráky H3

CZ0327 Tachov 646253 Pořejov H3

CZ0327 Tachov 652199 Dolní Kramolín H5

CZ0327 Tachov 652202 Holubín H5

CZ0327 Tachov 652211 Chodová Planá H5

CZ0327 Tachov 652229 Pístov H4

CZ0327 Tachov 652237 Výškov u Chodové Plané H5

CZ0327 Tachov 652288 Horní Jadruž OA

CZ0327 Tachov 652296 Chodský Újezd OA

CZ0327 Tachov 652300 Neblažov OA

CZ0327 Tachov 652318 Štokov H3

CZ0327 Tachov 665355 Kladruby u Stříbra OB

CZ0327 Tachov 665363 Láz u Kladrub OB

CZ0327 Tachov 665371 Milevo OB

CZ0327 Tachov 665380 Pozorka u Kladrub OB

CZ0327 Tachov 665398 Vrbice u Stříbra OB

CZ0327 Tachov 667668 Klíčov OB

CZ0327 Tachov 667676 Kočov OB

CZ0327 Tachov 667684 Ústí nad Mží OB

CZ0327 Tachov 667927 Břetislav OA

CZ0327 Tachov 667935 Čeliv OA

CZ0327 Tachov 667943 Kokašice OA

CZ0327 Tachov 667951 Lomy u Domaslavi OA

CZ0327 Tachov 669199 Konstantinovy Lázně OA

CZ0327 Tachov 676748 Kšice OA

CZ0327 Tachov 676756 Únehle OA

CZ0327 Tachov 677604 Kurojedy OA

CZ0327 Tachov 677612 Málkovice OA

CZ0327 Tachov 678830 Labuť OA

CZ0327 Tachov 678848 Bohuslav H3

CZ0327 Tachov 680044 Česká Ves u Lesné H3

CZ0327 Tachov 680052 Jedlina H3

CZ0327 Tachov 680061 Lesná u Tachova H3

CZ0327 Tachov 680079 Pavlův Studenec 1 H2

CZ0327 Tachov 680087 Písařova Vesce H3

CZ0327 Tachov 680095 Stará Knížecí Huť H2

CZ0327 Tachov 680109 Bažantov H3

CZ0327 Tachov 680117 Zahájí u Lesné H3

CZ0327 Tachov 680281 Dolní Víska OA

CZ0327 Tachov 680290 Domaslav OA

CZ0327 Tachov 680303 Hanov u Lestkova H3

CZ0327 Tachov 680311 Kořen H4

CZ0327 Tachov 680320 Lestkov OA

CZ0327 Tachov 680338 Stan u Lestkova OA

CZ0327 Tachov 680346 Vrbice u Bezdružic OA

CZ0327 Tachov 680354 Vysoké Jamné OA

CZ0327 Tachov 686603 Lom u Tachova OA

CZ0327 Tachov 688312 Lučina u Tachova H5

CZ0327 Tachov 688321 Milíře u Tachova H3

CZ0327 Tachov 688339 Mýto u Tachova OA

CZ0327 Tachov 688347 Obora u Tachova H3

CZ0327 Tachov 688355 Pavlův Studenec 2 H2

CZ0327 Tachov 693995 Boněnov H3

CZ0327 Tachov 694002 Hostíčkov H3

CZ0327 Tachov 694011 Michalovy Hory H4

CZ0327 Tachov 694029 Domaslavičky H3

CZ0327 Tachov 694037 Výškovice u Michalových Hor H3

CZ0327 Tachov 701246 Nahý Újezdec OA

CZ0327 Tachov 709590 Dlouhé Hradiště OA

CZ0327 Tachov 709603 Okrouhlé Hradiště OA

CZ0327 Tachov 709611 Poloučany OA

CZ0327 Tachov 709824 Olbramov OA

CZ0327 Tachov 709832 Zádub u Olbramova OA

CZ0327 Tachov 710261 Bonětice OA

CZ0327 Tachov 710270 Bonětičky OA

CZ0327 Tachov 710288 Olešná OA

CZ0327 Tachov 715964 Lhota u Tachova OA

CZ0327 Tachov 715972 Ostrov u Tachova OA

CZ0327 Tachov 716405 Dolní Plezom OA

CZ0327 Tachov 716413 Horní Plezom OA

CZ0327 Tachov 716421 Lobzy u Ošelína OA

CZ0327 Tachov 716430 Ošelín OA

CZ0327 Tachov 718521 Pavlovice nad Mží H4

CZ0327 Tachov 718530 Vítovice u Pavlovic OA

CZ0327 Tachov 721255 Křínov H4

CZ0327 Tachov 721263 Kříženec H4

CZ0327 Tachov 721271 Otín u Plané OA

CZ0327 Tachov 721280 Planá u Mariánských Lázní OA

CZ0327 Tachov 721298 Týnec u Plané OA

CZ0327 Tachov 721301 Vysoké Sedliště OA

CZ0327 Tachov 733717 Prostiboř OB

CZ0327 Tachov 736091 Málkov u Přimdy H3

CZ0327 Tachov 736104 Nová Ves pod Přimdou OA

CZ0327 Tachov 736112 Přimda H3

CZ0327 Tachov 742601 Svatá Kateřina u Rozvadova OA

CZ0327 Tachov 742627 Nové Domky H3

CZ0327 Tachov 742643 Rozvadov OA

CZ0327 Tachov 742651 Střeble OA

CZ0327 Tachov 754641 Mchov OA

CZ0327 Tachov 754650 Nové Sedliště OA

CZ0327 Tachov 754668 Staré Sedliště OA

CZ0327 Tachov 754676 Úšava OA

CZ0327 Tachov 754731 Darmyšl OA

CZ0327 Tachov 754749 Racov OA

CZ0327 Tachov 754757 Staré Sedlo u Tachova OA

CZ0327 Tachov 756351 Souměř OA

CZ0327 Tachov 756369 Stráž u Tachova OA

CZ0327 Tachov 757799 Milíkov u Stříbra OB

CZ0327 Tachov 757837 Stříbro OB

CZ0327 Tachov 758175 Studánka u Tachova H3

CZ0327 Tachov 759856 Svahy OA

CZ0327 Tachov 759864 Vížka OA

CZ0327 Tachov 759872 Zliv nad Mží OA

CZ0327 Tachov 761427 Holyně u Svojšína OA

CZ0327 Tachov 761435 Nynkov OA

CZ0327 Tachov 761443 Řebří OA

CZ0327 Tachov 761451 Svojšín OA

CZ0327 Tachov 761885 Lhota u Stříbra OB

CZ0327 Tachov 761893 Sytno OA

CZ0327 Tachov 764833 Vítkov u Tachova OA

CZ0327 Tachov 764914 Tachov OA

CZ0327 Tachov 764922 Malý Rapotín OA

CZ0327 Tachov 764949 Oldřichov u Tachova OA

CZ0327 Tachov 765341 Jezerce OB

CZ0327 Tachov 765350 Otročín u Stříbra OB

CZ0327 Tachov 765368 Těchlovice u Stříbra OB

CZ0327 Tachov 765376 Víchov OA

CZ0327 Tachov 767204 Jemnice u Tisové OA

CZ0327 Tachov 767212 Kumpolec OA

CZ0327 Tachov 767221 Tisová u Tachova OA

CZ0327 Tachov 767239 Trnová u Tachova OA

CZ0327 Tachov 768758 Sviňomazy OB

CZ0327 Tachov 768766 Trpísty OB

CZ0327 Tachov 770655 Bezděkov u Třemešného OA

CZ0327 Tachov 770663 Dubec OA

CZ0327 Tachov 770671 Pavlíkov u Třemešného OA

CZ0327 Tachov 770680 Třemešné OA

CZ0327 Tachov 771112 Rájov u Třískolup OA

CZ0327 Tachov 771121 Třískolupy pod Přimdou OA

CZ0327 Tachov 773816 Mlýnec pod Přimdou OA

CZ0327 Tachov 773824 Újezd pod Přimdou OA

CZ0327 Tachov 778702 Jadruž OA

CZ0327 Tachov 778711 Kundratice u Přimdy OA

CZ0327 Tachov 778729 Malé Dvorce OA

CZ0327 Tachov 778737 Velké Dvorce OA

CZ0327 Tachov 785377 Butov OB

CZ0327 Tachov 785385 Svinná u Stříbra OA

CZ0327 Tachov 785393 Vranov u Stříbra OA

CZ0327 Tachov 789569 Broumov u Zadního Chodova OA

CZ0327 Tachov 789577 Kyjov u Zadního Chodova OA

CZ0327 Tachov 789585 Zadní Chodov OA

CZ0327 Tachov 790290 Záchlumí u Stříbra OB

CZ0327 Tachov 792888 Telice OB

CZ0327 Tachov 792896 Zhoř u Stříbra OB

CZ0327 Tachov 798398 Pavlův Studenec 3 H2

CZ0411 Cheb 600521 Aš H3

CZ0411 Cheb 602621 Beranov H2

CZ0411 Cheb 602639 Kladruby u Beranova H3

CZ0411 Cheb 630381 Brtná u Dolního Žandova H3

CZ0411 Cheb 630390 Dolní Žandov H5

CZ0411 Cheb 630403 Horní Žandov H5

CZ0411 Cheb 630411 Podlesí u Dolního Žandova H3

CZ0411 Cheb 630420 Úbočí u Dolního Žandova H3

CZ0411 Cheb 632503 Drmoul H5

CZ0411 Cheb 634638 Jedličná S

CZ0411 Cheb 634646 Františkovy Lázně S

CZ0411 Cheb 634654 Horní Lomany S

CZ0411 Cheb 634662 Krapice S

CZ0411 Cheb 634689 Slatina u Františkových Lázní S

CZ0411 Cheb 634697 Žírovice S

CZ0411 Cheb 636568 Dolní Pelhřimov S

CZ0411 Cheb 636576 Háje u Chebu S

CZ0411 Cheb 638072 Hazlov S

CZ0411 Cheb 638081 Lipná u Hazlova S

CZ0411 Cheb 638111 Polná u Hazlova S

CZ0411 Cheb 638129 Skalka u Hazlova H3

CZ0411 Cheb 638137 Táborská S

CZ0411 Cheb 638145 Výhledy H3

CZ0411 Cheb 638153 Otov u Hazlova S

CZ0411 Cheb 647641 Hranice u Aše H5

CZ0411 Cheb 647675 Trojmezí H5

CZ0411 Cheb 650820 Bříza nad Ohří S

CZ0411 Cheb 650862 Skalka u Chebu S

CZ0411 Cheb 650871 Střížov u Chebu S

CZ0411 Cheb 650919 Cheb S

CZ0411 Cheb 669202 Bor u Kopaniny S

CZ0411 Cheb 669211 Kopanina S

CZ0411 Cheb 669229 Mlýnek S

CZ0411 Cheb 669237 Doubrava u Aše H4

CZ0411 Cheb 669253 Kopaniny H5

CZ0411 Cheb 669261 Podhradí u Aše H3

CZ0411 Cheb 673358 Krásná H3

CZ0411 Cheb 673366 Štítary u Krásné H3

CZ0411 Cheb 673374 Újezd u Krásné H3

CZ0411 Cheb 675962 Beranovka H2

CZ0411 Cheb 675971 Křepkovice H3

CZ0411 Cheb 675989 Nezdice u Křepkovic H3

CZ0411 Cheb 675997 Pěkovice H3

CZ0411 Cheb 679364 Lazy H2

CZ0411 Cheb 679372 Lázně Kynžvart H2

CZ0411 Cheb 681598 Dobrošov u Libé S

CZ0411 Cheb 681601 Hůrka u Libé S

CZ0411 Cheb 681610 Libá S

CZ0411 Cheb 681628 Pomezná S

CZ0411 Cheb 681636 Lužná u Františkových Lázní S

CZ0411 Cheb 681644 Dubina S

CZ0411 Cheb 681652 Rybáře u Libé S

CZ0411 Cheb 684376 Dolní Lažany u Lipové S

CZ0411 Cheb 684384 Dolní Lipina S

CZ0411 Cheb 684392 Doubrava u Lipové S

CZ0411 Cheb 684406 Horní Lažany u Lipové S

CZ0411 Cheb 684414 Horní Lipina S

CZ0411 Cheb 684422 Kozly u Lipové S

CZ0411 Cheb 684431 Lipová u Chebu S

CZ0411 Cheb 684449 Mechová S

CZ0411 Cheb 684457 Mýtina S

CZ0411 Cheb 684465 Oldřichov u Lipové H3

CZ0411 Cheb 684473 Palič H3

CZ0411 Cheb 684481 Stebnice S

CZ0411 Cheb 684490 Žírnice S

CZ0411 Cheb 684503 Mýtina I S

CZ0411 Cheb 688126 Dolní Luby S

CZ0411 Cheb 688142 Horní Luby H3

CZ0411 Cheb 688151 Luby I S

CZ0411 Cheb 688169 Opatov u Lubů H3

CZ0411 Cheb 688177 Výspa S

CZ0411 Cheb 688193 Luby II H3

CZ0411 Cheb 691585 Mariánské Lázně H2

CZ0411 Cheb 691607 Úšovice H3

CZ0411 Cheb 691674 Stanoviště u Mariánských Lázní H5

CZ0411 Cheb 694789 Dolní Částkov S

CZ0411 Cheb 694801 Horka u Milhostova S

CZ0411 Cheb 694916 Malá Šitboř S

CZ0411 Cheb 694924 Milíkov u Mariánských Lázní S

CZ0411 Cheb 694932 Těšov u Milíkova S

CZ0411 Cheb 697508 Mnichov u Mariánských Lázní H2

CZ0411 Cheb 697516 Sítiny H2

CZ0411 Cheb 698270 Mokřiny H3

CZ0411 Cheb 698288 Nebesa H3

CZ0411 Cheb 698296 Nový Žďár H3

CZ0411 Cheb 707660 Božetín S

CZ0411 Cheb 707678 Čižebná S

CZ0411 Cheb 707686 Hrzín u Nového Kostela S

CZ0411 Cheb 707694 Lesná u Nového Kostela S

CZ0411 Cheb 707708 Nový Kostel S

CZ0411 Cheb 707724 Smrčí u Nového Kostela H4

CZ0411 Cheb 707732 Svažec H4

CZ0411 Cheb 709531 Okrouhlá u Chebu S

CZ0411 Cheb 709549 Salajna H5

CZ0411 Cheb 709557 Úval S

CZ0411 Cheb 709565 Velká Šitboř S

CZ0411 Cheb 717134 Ovesné Kladruby H2

CZ0411 Cheb 717142 Vysočany u Ovesných Kladrub H3

CZ0411 Cheb 721611 Lomnička u Plesné S

CZ0411 Cheb 721620 Plesná S

CZ0411 Cheb 721638 Smrčina S

CZ0411 Cheb 721646 Šneky S

CZ0411 Cheb 721654 Vackov S

CZ0411 Cheb 723720 Podhrad S

CZ0411 Cheb 725561 Dolní Hraničná S

CZ0411 Cheb 725587 Pomezí nad Ohří S

CZ0411 Cheb 725595 Tůně S

CZ0411 Cheb 726591 Mýtinka u Poustky S

CZ0411 Cheb 726605 Ostroh S

CZ0411 Cheb 726613 Poustka u Františkových Lázní S

CZ0411 Cheb 726630 Babice u Poutnova H3

CZ0411 Cheb 726648 Bohuslav u Poutnova H3

CZ0411 Cheb 726656 Číhaná u Poutnova H2

CZ0411 Cheb 726664 Horní Kramolín H2

CZ0411 Cheb 726672 Hoštěc H3

CZ0411 Cheb 726681 Jankovice H3

CZ0411 Cheb 726699 Popovice u Poutnova H3

CZ0411 Cheb 726702 Poutnov H3

CZ0411 Cheb 726711 Služetín u Poutnova H2

CZ0411 Cheb 732842 Prameny H2

CZ0411 Cheb 739031 Rájov u Mariánských Lázní H2

CZ0411 Cheb 748102 Skalná S

CZ0411 Cheb 748111 Starý Rybník S

CZ0411 Cheb 748137 Suchá u Skalné S

CZ0411 Cheb 748145 Velký Rybník u Skalné S

CZ0411 Cheb 753971 Háj u Staré Vody H2

CZ0411 Cheb 753998 Stará Voda u Mariánských Lázní H3

CZ0411 Cheb 754013 Vysoká u Staré Vody H2

CZ0411 Cheb 754021 Jedlová u Staré Vody H3

CZ0411 Cheb 754030 Nové Mohelno H2

CZ0411 Cheb 754048 Slatina u Staré Vody H2

CZ0411 Cheb 754684 Beroun u Starého Sedla H3

CZ0411 Cheb 754692 Heřmanov u Starého Sedla H2

CZ0411 Cheb 754706 Staré Sedlo u Teplé H3

CZ0411 Cheb 754714 Zahrádka u Starého Sedla H3

CZ0411 Cheb 758159 Pastviny u Studánky H3

CZ0411 Cheb 758167 Studánka u Aše H3

CZ0411 Cheb 765945 Bezvěrov u Teplé H2

CZ0411 Cheb 765953 Klášter Teplá H3

CZ0411 Cheb 765961 Teplá H3

CZ0411 Cheb 765970 Mrázov H3

CZ0411 Cheb 765988 Rankovice H3

CZ0411 Cheb 768821 Horní Ves u Mariánských Lázní H3

CZ0411 Cheb 768839 Trstěnice u Mariánských Lázní H5

CZ0411 Cheb 768847 Skelné Hutě H3

CZ0411 Cheb 768880 Dlouhé Mosty S

CZ0411 Cheb 768898 Jindřichov u Tršnic S

CZ0411 Cheb 769541 Nový Drahov S

CZ0411 Cheb 770817 Chodovská Huť H3

CZ0411 Cheb 770825 Krásné u Tří Seker H3

CZ0411 Cheb 770833 Plánská Huť H3

CZ0411 Cheb 770841 Tachovská Huť H3

CZ0411 Cheb 770850 Tři Sekery u Kynžvartu H3

CZ0411 Cheb 770868 Tři Sekery u Tachova H3

CZ0411 Cheb 771813 Mokřina S

CZ0411 Cheb 776751 Valy u Mariánských Lázní H3

CZ0411 Cheb 778311 Klimentov H5

CZ0411 Cheb 778320 Malá Hleďsebe H5

CZ0411 Cheb 778338 Velká Hleďsebe H5

CZ0411 Cheb 780162 Dolní Paseky H3

CZ0411 Cheb 780171 Horní Paseky H3

CZ0411 Cheb 780189 Vernéřov u Aše H3

CZ0411 Cheb 784109 Martinov u Mariánských Lázní H3

CZ0411 Cheb 784117 Vlkovice u Mariánských Lázní H3

CZ0411 Cheb 784630 Vojtanov S

CZ0411 Cheb 784648 Zelený Háj S

CZ0411 Cheb 789682 Milhostov u Mariánských Lázní H3

CZ0411 Cheb 789691 Zádub H2

CZ0411 Cheb 789704 Závišín H2

CZ0411 Cheb 901903 Chotěnov u Mariánských Lázní H5

CZ0412 Karlovy Vary 600016 Abertamy H1

CZ0412 Karlovy Vary 600024 Hřebečná H1

CZ0412 Karlovy Vary 600369 Andělská Hora H3

CZ0412 Karlovy Vary 601268 Bečov nad Teplou H3

CZ0412 Karlovy Vary 601276 Krásný Jez H4

CZ0412 Karlovy Vary 601284 Vodná u Bečova nad Teplou H3

CZ0412 Karlovy Vary 605891 Boč H4

CZ0412 Karlovy Vary 605905 Smilov nad Ohří H4

CZ0412 Karlovy Vary 605913 Srní u Boče H2

CZ0412 Karlovy Vary 605921 Malý Hrzín H3

CZ0412 Karlovy Vary 606758 Bochov H3

CZ0412 Karlovy Vary 606774 Sovolusky u Bochova H4

CZ0412 Karlovy Vary 606782 Teleč H3

CZ0412 Karlovy Vary 606791 Těšetice u Bochova H3

CZ0412 Karlovy Vary 606804 Jesínky H3

CZ0412 Karlovy Vary 607282 Stráň S

CZ0412 Karlovy Vary 608866 Boží Dar H1

CZ0412 Karlovy Vary 608874 Ryžovna H1

CZ0412 Karlovy Vary 608947 Jimlíkov S

CZ0412 Karlovy Vary 620017 Černava H3

CZ0412 Karlovy Vary 620033 Rájec u Černavy H4

CZ0412 Karlovy Vary 623725 Čichalov OA

CZ0412 Karlovy Vary 623733 Kovářov u Žlutic OA

CZ0412 Karlovy Vary 623741 Štoutov OA

CZ0412 Karlovy Vary 624608 Vysoká u Dalovic S

CZ0412 Karlovy Vary 625515 Děpoltovice S

CZ0412 Karlovy Vary 625523 Nivy S

CZ0412 Karlovy Vary 625531 Odeř H3

CZ0412 Karlovy Vary 626422 Dlouhá Lomnice H3

CZ0412 Karlovy Vary 627020 Branišov H3

CZ0412 Karlovy Vary 627038 Dobrá Voda u Toužimi H3

CZ0412 Karlovy Vary 627046 Dřevohryzy H3

CZ0412 Karlovy Vary 631043 Cihelny H4

CZ0412 Karlovy Vary 631060 Tašovice S

CZ0412 Karlovy Vary 632317 Hlinky H3

CZ0412 Karlovy Vary 632325 Dražov H3

CZ0412 Karlovy Vary 634492 Fojtov H3

CZ0412 Karlovy Vary 634506 Lužec u Nejdku H2

CZ0412 Karlovy Vary 634522 Pozorka u Nejdku H3

CZ0412 Karlovy Vary 634531 Smolné Pece H4

CZ0412 Karlovy Vary 634549 Vysoká Štola H2

CZ0412 Karlovy Vary 636681 Hájek u Ostrova S

CZ0412 Karlovy Vary 636690 Nová Víska u Ostrova S

CZ0412 Karlovy Vary 642380 Horní Blatná H1

CZ0412 Karlovy Vary 648507 Bystřice u Hroznětína S

CZ0412 Karlovy Vary 648515 Hroznětín S

CZ0412 Karlovy Vary 648523 Ruprechtov u Hroznětína S

CZ0412 Karlovy Vary 652148 Chodov u Bečova nad Teplou H3

CZ0412 Karlovy Vary 655511 Čichořice H4

CZ0412 Karlovy Vary 655538 Chyše OA

CZ0412 Karlovy Vary 655554 Mokrá u Chyší OA

CZ0412 Karlovy Vary 655571 Podštěly OA

CZ0412 Karlovy Vary 655597 Radotín u Chyší OA

CZ0412 Karlovy Vary 655601 Žďárek u Chyší OA

CZ0412 Karlovy Vary 655619 Jablonná u Chyší OA

CZ0412 Karlovy Vary 656437 Jáchymov H1

CZ0412 Karlovy Vary 656470 Popov u Jáchymova H2

CZ0412 Karlovy Vary 657727 Číhaná u Javorné H3

CZ0412 Karlovy Vary 657735 Javorná u Toužimi H3

CZ0412 Karlovy Vary 657743 Německý Chloumek H3

CZ0412 Karlovy Vary 657751 Nové Kounice H3

CZ0412 Karlovy Vary 657760 Rybničná H3

CZ0412 Karlovy Vary 658383 Hory u Jenišova S

CZ0412 Karlovy Vary 658391 Jenišov S

CZ0412 Karlovy Vary 663433 Karlovy Vary S

CZ0412 Karlovy Vary 663549 Dvory S

CZ0412 Karlovy Vary 663654 Olšová Vrata S

CZ0412 Karlovy Vary 663697 Březová H4

CZ0412 Karlovy Vary 663701 Drahovice S

CZ0412 Karlovy Vary 664863 Hluboký H4

CZ0412 Karlovy Vary 664871 Kfely u Ostrova S

CZ0412 Karlovy Vary 668559 Háje u Karlových Var S

CZ0412 Karlovy Vary 668567 Kolová S

CZ0412 Karlovy Vary 668672 Komárov u Štědré H3

CZ0412 Karlovy Vary 668681 Smilov u Štědré H3

CZ0412 Karlovy Vary 669946 Kosmová H3

CZ0412 Karlovy Vary 670685 Kostrčany OA

CZ0412 Karlovy Vary 670693 Nahořečice OA

CZ0412 Karlovy Vary 671622 Kozlov H3

CZ0412 Karlovy Vary 671631 Mirotice u Kozlova H3

CZ0412 Karlovy Vary 671649 Pávice H3

CZ0412 Karlovy Vary 671657 Pěčkovice H3

CZ0412 Karlovy Vary 673731 Český Chloumek H3

CZ0412 Karlovy Vary 673749 Krásné Údolí H3

CZ0412 Karlovy Vary 673757 Odolenovice H3

CZ0412 Karlovy Vary 673765 Přílezy H3

CZ0412 Karlovy Vary 673901 Damice H4

CZ0412 Karlovy Vary 673927 Krásný Les H4

CZ0412 Karlovy Vary 673935 Léno H2

CZ0412 Karlovy Vary 673943 Plavno H1

CZ0412 Karlovy Vary 673951 Vrch H1

CZ0412 Karlovy Vary 678287 Hanušov H2

CZ0412 Karlovy Vary 678295 Květnová S

CZ0412 Karlovy Vary 678309 Maroltov H4

CZ0412 Karlovy Vary 678678 Kyselka S

CZ0412 Karlovy Vary 678686 Nová Kyselka S

CZ0412 Karlovy Vary 678694 Radošov u Kyselky S

CZ0412 Karlovy Vary 688622 Luka u Verušiček H3

CZ0412 Karlovy Vary 688631 Velký Hlavákov H3

CZ0412 Karlovy Vary 693120 Lípa H2

CZ0412 Karlovy Vary 693138 Merklín u Karlových Var H3

CZ0412 Karlovy Vary 693146 Oldřiš u Merklína H3

CZ0412 Karlovy Vary 693154 Pstruží u Merklína H1

CZ0412 Karlovy Vary 695556 Mírová S

CZ0412 Karlovy Vary 702609 Bernov H2

CZ0412 Karlovy Vary 702617 Lesík H3

CZ0412 Karlovy Vary 702625 Nejdek H3

CZ0412 Karlovy Vary 702633 Oldřichov u Nejdku H1

CZ0412 Karlovy Vary 702641 Rudné H1

CZ0412 Karlovy Vary 702650 Tisová u Nejdku H1

CZ0412 Karlovy Vary 702668 Vysoká Pec u Nejdku H2

CZ0412 Karlovy Vary 705241 Mezirolí S

CZ0412 Karlovy Vary 705250 Nová Role S

CZ0412 Karlovy Vary 706159 Jelení u Nových Hamrů H1

CZ0412 Karlovy Vary 706167 Nové Hamry H1

CZ0412 Karlovy Vary 706922 Chlum u Novosedel OB

CZ0412 Karlovy Vary 706931 Močidlec OB

CZ0412 Karlovy Vary 706949 Novosedly u Žlutic OB

CZ0412 Karlovy Vary 706957 Vladořice OA

CZ0412 Karlovy Vary 706965 Záhořice H4

CZ0412 Karlovy Vary 715816 Arnoldov H3

CZ0412 Karlovy Vary 715824 Horní Žďár u Ostrova H4

CZ0412 Karlovy Vary 715841 Vykmanov u Ostrova S

CZ0412 Karlovy Vary 715859 Dolní Žďár u Ostrova S

CZ0412 Karlovy Vary 715883 Ostrov nad Ohří S

CZ0412 Karlovy Vary 715956 Mořičov S

CZ0412 Karlovy Vary 716642 Brť H3

CZ0412 Karlovy Vary 716651 Měchov H3

CZ0412 Karlovy Vary 716669 Otročín H3

CZ0412 Karlovy Vary 716677 Poseč H3

CZ0412 Karlovy Vary 716685 Tisová u Otročína H3

CZ0412 Karlovy Vary 719315 Pernink H1

CZ0412 Karlovy Vary 720593 Pila S

CZ0412 Karlovy Vary 726516 Potůčky H1

CZ0412 Karlovy Vary 732788 Bezděkov u Prachomet H3

CZ0412 Karlovy Vary 732796 Prachomety H3

CZ0412 Karlovy Vary 733130 Prohoř OB

CZ0412 Karlovy Vary 733831 Protivec u Žlutic OA

CZ0412 Karlovy Vary 736481 Borek u Štědré OB

CZ0412 Karlovy Vary 736490 Kobylé OB

CZ0412 Karlovy Vary 736503 Kolešov u Žlutic OB

CZ0412 Karlovy Vary 736511 Pšov u Žlutic OB

CZ0412 Karlovy Vary 736520 Semtěš u Žlutic H4

CZ0412 Karlovy Vary 746746 Čankov S

CZ0412 Karlovy Vary 753645 Stanovice H5

CZ0412 Karlovy Vary 753831 Počerny S

CZ0412 Karlovy Vary 753858 Stará Role S

CZ0412 Karlovy Vary 756423 Korunní H4

CZ0412 Karlovy Vary 756431 Osvinov H2

CZ0412 Karlovy Vary 756440 Stráž nad Ohří H4

CZ0412 Karlovy Vary 756458 Peklo H4

CZ0412 Karlovy Vary 757250 Horní Tašovice H3

CZ0412 Karlovy Vary 757276 Stružná H3

CZ0412 Karlovy Vary 757284 Žalmanov H3

CZ0412 Karlovy Vary 758931 Suchá u Nejdku H3

CZ0412 Karlovy Vary 762296 Pulovice S

CZ0412 Karlovy Vary 762300 Sedlečko u Karlových Var H4

CZ0412 Karlovy Vary 762318 Šemnice S

CZ0412 Karlovy Vary 763179 Brložec u Štědré H3

CZ0412 Karlovy Vary 763187 Lažany u Štědré H3

CZ0412 Karlovy Vary 763195 Mostec H4

CZ0412 Karlovy Vary 763209 Přestání H4

CZ0412 Karlovy Vary 763217 Štědrá OB

CZ0412 Karlovy Vary 766402 Teplička H4

CZ0412 Karlovy Vary 767921 Kojšovice H5

CZ0412 Karlovy Vary 767930 Lachovice H5

CZ0412 Karlovy Vary 767948 Toužim H3

CZ0412 Karlovy Vary 767964 Radyně H3

CZ0412 Karlovy Vary 770400 Luhov u Toužimi H3

CZ0412 Karlovy Vary 770418 Nežichov H3

CZ0412 Karlovy Vary 770426 Políkno u Toužimi H3

CZ0412 Karlovy Vary 770434 Třebouň H3

CZ0412 Karlovy Vary 772623 Herstošice H3

CZ0412 Karlovy Vary 772631 Polom u Údrče H5

CZ0412 Karlovy Vary 772640 Údrč H3

CZ0412 Karlovy Vary 775673 Chylice u Útviny H3

CZ0412 Karlovy Vary 775681 Sedlo u Toužimi H3

CZ0412 Karlovy Vary 775690 Svinov u Toužimi H3

CZ0412 Karlovy Vary 775703 Útvina H3

CZ0412 Karlovy Vary 776572 Jeřeň OA

CZ0412 Karlovy Vary 776581 Valeč v Čechách H4

CZ0412 Karlovy Vary 777943 Velichov S

CZ0412 Karlovy Vary 780278 Budov H3

CZ0412 Karlovy Vary 780286 Hřivínov H3

CZ0412 Karlovy Vary 780294 Týniště H5

CZ0412 Karlovy Vary 780308 Vahaneč H3

CZ0412 Karlovy Vary 780316 Verušičky H3

CZ0412 Karlovy Vary 780324 Záhoří u Verušiček H3

CZ0412 Karlovy Vary 780936 Knínice u Žlutic H3

CZ0412 Karlovy Vary 780944 Ratiboř u Žlutic H3

CZ0412 Karlovy Vary 780952 Veselov H3

CZ0412 Karlovy Vary 784532 Jakubov S

CZ0412 Karlovy Vary 784559 Vojkovice nad Ohří S

CZ0412 Karlovy Vary 785903 Skřipová H5

CZ0412 Karlovy Vary 785911 Vrbice u Valče H3

CZ0412 Karlovy Vary 791776 Domašín u Zbraslavi OB

CZ0412 Karlovy Vary 791784 Zbraslav u Štědré OB

CZ0412 Karlovy Vary 797740 Skoky u Žlutic H4

CZ0412 Karlovy Vary 797758 Verušice H4

CZ0412 Karlovy Vary 797766 Žlutice OA

CZ0412 Karlovy Vary 797774 Mlyňany H4

CZ0412 Karlovy Vary 798720 Bražec u Bochova H3

CZ0412 Karlovy Vary 990329 Tureč u Hradiště H3

CZ0412 Karlovy Vary 990388 Žďár u Hradiště H4

CZ0412 Karlovy Vary 990779 Bražec u Hradiště H2

CZ0412 Karlovy Vary 990833 Doupov u Hradiště H3

CZ0412 Karlovy Vary 991244 Radošov u Hradiště H2

CZ0413 Sokolov 614611 Březová u Sokolova H5

CZ0413 Sokolov 614629 Kamenice u Březové H3

CZ0413 Sokolov 614645 Tisová u Sokolova H5

CZ0413 Sokolov 614653 Lobzy u Březové H2

CZ0413 Sokolov 614661 Paseka u Březové H3

CZ0413 Sokolov 615129 Bublava H2

CZ0413 Sokolov 615889 Bukovany u Sokolova S

CZ0413 Sokolov 617806 Hlavno S

CZ0413 Sokolov 629871 Boučí H4

CZ0413 Sokolov 629880 Dolní Nivy H5

CZ0413 Sokolov 629898 Horní Nivy H3

CZ0413 Sokolov 629901 Horní Rozmyšl H3

CZ0413 Sokolov 636339 Habartov S

CZ0413 Sokolov 644048 Bošířany H3

CZ0413 Sokolov 644056 Horní Slavkov H3

CZ0413 Sokolov 644064 Kfely u Horního Slavkova H4

CZ0413 Sokolov 644072 Ležnice H3

CZ0413 Sokolov 644081 Ležnička H4

CZ0413 Sokolov 644102 Třídomí H3

CZ0413 Sokolov 651621 Chlum Svaté Maří S

CZ0413 Sokolov 652172 Dolní Chodov S

CZ0413 Sokolov 660400 Háj u Jindřichovic H3

CZ0413 Sokolov 660418 Heřmanov v Krušných horách H3

CZ0413 Sokolov 660426 Hradecká H3

CZ0413 Sokolov 660434 Jindřichovice v Krušných horách H3

CZ0413 Sokolov 660442 Loučná v Krušných horách H4

CZ0413 Sokolov 660451 Mezihorská H3

CZ0413 Sokolov 660469 Poušť H3

CZ0413 Sokolov 660485 Stará H3

CZ0413 Sokolov 661597 Horní Pochlovice S

CZ0413 Sokolov 670367 Černá u Kraslic H3

CZ0413 Sokolov 670375 Čirá H3

CZ0413 Sokolov 670383 Kámen u Kraslic H2

CZ0413 Sokolov 670391 Kostelní H2

CZ0413 Sokolov 670405 Počátky u Kraslic H2

CZ0413 Sokolov 670413 Valtéřov u Kraslic H3

CZ0413 Sokolov 670421 Arnoltov H5

CZ0413 Sokolov 670430 Kostelní Bříza H3

CZ0413 Sokolov 670448 Rudolec u Březové H5

CZ0413 Sokolov 670456 Bystřina H4

CZ0413 Sokolov 670464 Krásná Lípa u Březové H3

CZ0413 Sokolov 670472 Ostrov u Březové H2

CZ0413 Sokolov 670481 Smrkovec u Březové H3

CZ0413 Sokolov 670499 Studánka u Březové H3

CZ0413 Sokolov 670502 Žitná u Březové H2

CZ0413 Sokolov 672246 Dolina u Krajkové H4

CZ0413 Sokolov 672254 Hrádek u Krajkové H5

CZ0413 Sokolov 672262 Krajková H5

CZ0413 Sokolov 672271 Květná u Krajkové H5

CZ0413 Sokolov 672289 Leopoldovy Hamry H3

CZ0413 Sokolov 672297 Libnov H3

CZ0413 Sokolov 672301 Markvarec u Krajkové H5

CZ0413 Sokolov 673251 Tisová u Kraslic H3

CZ0413 Sokolov 673269 Zelená Hora u Kraslic H3

CZ0413 Sokolov 673293 Kraslice H3

CZ0413 Sokolov 673323 Hraničná H3

CZ0413 Sokolov 673331 Krásná u Kraslic H3

CZ0413 Sokolov 673781 Dolní Hluboká H3

CZ0413 Sokolov 673790 Háje nad Teplou H3

CZ0413 Sokolov 673811 Krásno nad Teplou H2

CZ0413 Sokolov 673820 Milešov H3

CZ0413 Sokolov 678589 Dolní Pochlovice S

CZ0413 Sokolov 678601 Chotíkov u Kynšperka nad Ohří S

CZ0413 Sokolov 678619 Kamenný Dvůr S

CZ0413 Sokolov 678627 Kynšperk nad Ohří S

CZ0413 Sokolov 678635 Zlatá u Kynšperka nad Ohří S

CZ0413 Sokolov 678643 Liboc u Kynšperka nad Ohří S

CZ0413 Sokolov 678651 Štědrá u Kynšperka nad Ohří S

CZ0413 Sokolov 681695 Libavské Údolí S

CZ0413 Sokolov 681709 Šabina S

CZ0413 Sokolov 685861 Horní Částkov S

CZ0413 Sokolov 685879 Lítov S

CZ0413 Sokolov 686506 Dvory u Lokte H4

CZ0413 Sokolov 686514 Loket H4

CZ0413 Sokolov 686522 Nadlesí H5

CZ0413 Sokolov 686531 Údolí u Lokte H4

CZ0413 Sokolov 686620 Lomnice u Sokolova S

CZ0413 Sokolov 686638 Týn u Lomnice S

CZ0413 Sokolov 688550 Luh nad Svatavou S

CZ0413 Sokolov 688568 Radvanov S

CZ0413 Sokolov 705560 Louka u Mariánských Lázní H3

CZ0413 Sokolov 705578 Nová Ves u Sokolova H2

CZ0413 Sokolov 706663 Loučky u Lokte S

CZ0413 Sokolov 706680 Nové Sedlo u Lokte S

CZ0413 Sokolov 710962 Oloví H4

CZ0413 Sokolov 710997 Studenec u Oloví H3

CZ0413 Sokolov 711004 Hory u Oloví H4

CZ0413 Sokolov 711021 Nové Domy H4

CZ0413 Sokolov 734136 Přebuz H1

CZ0413 Sokolov 734144 Rolava H1

CZ0413 Sokolov 734152 Chaloupky u Přebuze H1

CZ0413 Sokolov 741531 Rotava H4

CZ0413 Sokolov 741558 Smolná H3

CZ0413 Sokolov 742147 Rovná u Sokolova H3

CZ0413 Sokolov 742155 Bystřina u Rovné H3

CZ0413 Sokolov 742163 Čistá u Rovné H2

CZ0413 Sokolov 742171 Krásná Lípa u Rovné H3

CZ0413 Sokolov 742180 Milíře u Rovné H3

CZ0413 Sokolov 742198 Vranov u Rovné H2

CZ0413 Sokolov 751383 Liboc u Kraslic H3

CZ0413 Sokolov 751391 Mlýnská H3

CZ0413 Sokolov 751405 Sněžná H3

CZ0413 Sokolov 752223 Sokolov S

CZ0413 Sokolov 752304 Dolní Rychnov S

CZ0413 Sokolov 752312 Těšovice S

CZ0413 Sokolov 754722 Staré Sedlo u Sokolova S

CZ0413 Sokolov 757641 Stříbrná H1

CZ0413 Sokolov 757659 Nová Ves u Kraslic H2

CZ0413 Sokolov 760005 Čistá u Svatavy S

CZ0413 Sokolov 762539 Krásná Lípa u Šindelové H2

CZ0413 Sokolov 762547 Obora u Šindelové H1

CZ0413 Sokolov 762555 Ptačí H1

CZ0413 Sokolov 762563 Šindelová H3

CZ0413 Sokolov 762580 Milíře u Šindelové H2

CZ0413 Sokolov 782408 Vintířov u Sokolova S

CZ0413 Sokolov 782947 Hrušková H3

CZ0413 Sokolov 782955 Novina u Sokolova H3

CZ0413 Sokolov 782963 Vítkov u Sokolova S

CZ0413 Sokolov 786705 Křemenitá H4

CZ0413 Sokolov 786713 Tatrovice H3

CZ0413 Sokolov 786721 Vřesová S

CZ0413 Sokolov 786730 Spomyšl u Vřesové H3

CZ0421 Děčín 602451 Benešov nad Ploučnicí S

CZ0421 Děčín 602469 Ovesná S

CZ0421 Děčín 607169 Boletice nad Labem S

CZ0421 Děčín 607185 Křešice u Děčína S

CZ0421 Děčín 607193 Nebočady S

CZ0421 Děčín 612987 Brtníky S

CZ0421 Děčín 612995 Kopec S

CZ0421 Děčín 614190 Březiny u Děčína S

CZ0421 Děčín 614203 Chlum u Děčína S

CZ0421 Děčín 614211 Folknáře S

CZ0421 Děčín 621285 Česká Kamenice S

CZ0421 Děčín 621293 Dolní Kamenice S

CZ0421 Děčín 621315 Horní Kamenice S

CZ0421 Děčín 624926 Děčín S

CZ0421 Děčín 625035 Děčín-Staré Město S

CZ0421 Děčín 625078 Vilsnice S

CZ0421 Děčín 625086 Chrochvice S

CZ0421 Děčín 625141 Podmokly S

CZ0421 Děčín 625221 Horní Oldřichov S

CZ0421 Děčín 625230 Bynov S

CZ0421 Děčín 625248 Bělá u Děčína S

CZ0421 Děčín 625272 Maxičky S

CZ0421 Děčín 625302 Prostřední Žleb S

CZ0421 Děčín 625311 Loubí u Děčína S

CZ0421 Děčín 626929 Borek u Děčína S

CZ0421 Děčín 626937 Dobkovice S

CZ0421 Děčín 626953 Prosetín u Dobkovic S

CZ0421 Děčín 627283 Brložec S

CZ0421 Děčín 627291 Dobrná S

CZ0421 Děčín 629979 Dolní Podluží S

CZ0421 Děčín 629987 Dolní Poustevna S

CZ0421 Děčín 629995 Horní Poustevna S

CZ0421 Děčín 630012 Nová Víska u Dolní Poustevny S

CZ0421 Děčín 630471 Dolní Žleb S

CZ0421 Děčín 631116 Doubice S

CZ0421 Děčín 634603 Františkov nad Ploučnicí S

CZ0421 Děčín 634620 Oldřichov nad Ploučnicí S

CZ0421 Děčín 638633 Blankartice S

CZ0421 Děčín 638641 Fojtovice u Heřmanova S

CZ0421 Děčín 638650 Heřmanov S

CZ0421 Děčín 643807 Horní Podluží S

CZ0421 Děčín 648957 Hřensko S

CZ0421 Děčín 654469 Dolní Chřibská S

CZ0421 Děčín 654477 Horní Chřibská S

CZ0421 Děčín 654485 Chřibská S

CZ0421 Děčín 654493 Krásné Pole u Chřibské S

CZ0421 Děčín 657204 Janská S

CZ0421 Děčín 659274 Rynartice S

CZ0421 Děčín 660043 Jílové u Děčína S

CZ0421 Děčín 660051 Martiněves u Děčína S

CZ0421 Děčín 660990 Jedlová H4

CZ0421 Děčín 661007 Jiřetín pod Jedlovou H4

CZ0421 Děčín 661023 Rozhled H4

CZ0421 Děčín 661066 Filipov u Jiříkova S

CZ0421 Děčín 661074 Jiříkov S

CZ0421 Děčín 664791 Kerhartice S

CZ0421 Děčín 672696 Království S

CZ0421 Děčín 672700 Fukov S

CZ0421 Děčín 673617 Krásná Lípa S

CZ0421 Děčín 673625 Krásný Buk S

CZ0421 Děčín 673633 Kyjov u Krásné Lípy S

CZ0421 Děčín 674001 Krásný Studenec S

CZ0421 Děčín 677370 Kunratice u České Kamenice S

CZ0421 Děčín 677396 Líska H4

CZ0421 Děčín 677400 Studený u Kunratic S

CZ0421 Děčín 678767 Dolní Falknov H4

CZ0421 Děčín 678775 Falknov H4

CZ0421 Děčín 678783 Kytlické Mlýny H4

CZ0421 Děčín 680125 Hoštice nad Labem S

CZ0421 Děčín 680133 Lesná u Děčína S

CZ0421 Děčín 684511 Lipová u Šluknova S

CZ0421 Děčín 684520 Liščí S

CZ0421 Děčín 686271 Lobendava S

CZ0421 Děčín 686280 Severní S

CZ0421 Děčín 690031 Malá Bukovina S

CZ0421 Děčín 690392 Malá Veleň S

CZ0421 Děčín 691313 Hliněná S

CZ0421 Děčín 691330 Javory S

CZ0421 Děčín 691348 Malšovice S

CZ0421 Děčín 691364 Stará Bohyně S

CZ0421 Děčín 693111 Merboltice S

CZ0421 Děčín 693804 Mezná u Hřenska S

CZ0421 Děčín 694126 Mikulášovice S

CZ0421 Děčín 697834 Modrá u Děčína S

CZ0421 Děčín 743518 Rumburk S

CZ0421 Děčín 743593 Horní Jindřichov S

CZ0421 Děčín 743607 Dolní Křečany S

CZ0421 Děčín 744034 Nová Chřibská S

CZ0421 Děčín 744042 Rybniště S

CZ0421 Děčín 751472 Sněžník S

CZ0421 Děčín 754421 Panský S

CZ0421 Děčín 754439 Staré Křečany S

CZ0421 Děčín 755214 Malý Šachov S

CZ0421 Děčín 755222 Starý Šachov S

CZ0421 Děčín 758183 Studánka u Rumburku S

CZ0421 Děčín 762849 Císařský S

CZ0421 Děčín 762857 Královka S

CZ0421 Děčín 762865 Kunratice u Šluknova S

CZ0421 Děčín 762873 Nové Hraběcí S

CZ0421 Děčín 762881 Rožany S

CZ0421 Děčín 762890 Šluknov S

CZ0421 Děčín 765384 Babětín S

CZ0421 Děčín 765392 Přední Lhota u Těchlovic S

CZ0421 Děčín 765406 Přerov u Těchlovic S

CZ0421 Děčín 765414 Těchlovice nad Labem S

CZ0421 Děčín 776629 Valkeřice S

CZ0421 Děčín 776971 Varnsdorf S

CZ0421 Děčín 778265 Karlovka S

CZ0421 Děčín 778273 Velká Bukovina S

CZ0421 Děčín 778648 Velká Veleň S

CZ0421 Děčín 779733 Knížecí S

CZ0421 Děčín 779750 Staré Hraběcí S

CZ0421 Děčín 779768 Velký Šenov S

CZ0421 Děčín 780090 Čáslav u Verneřic S

CZ0421 Děčín 780103 Loučky u Verneřic S

CZ0421 Děčín 780111 Příbram pod Bukovou horou H3

CZ0421 Děčín 780120 Rychnov u Verneřic S

CZ0421 Děčín 780138 Rytířov S

CZ0421 Děčín 780146 Verneřice S

CZ0421 Děčín 780154 Velké Stínky H3

CZ0421 Děčín 780600 Kamenická Nová Víska S

CZ0421 Děčín 780618 Veselé S

CZ0421 Děčín 781886 Vilémov u Šluknova S

CZ0421 Děčín 783714 Vlčí Hora S

CZ0421 Děčín 783722 Zahrady S

CZ0422 Chomutov 605352 Bečov H3

CZ0422 Chomutov 605361 Blatno u Chomutova H3

CZ0422 Chomutov 605379 Hrádečná H5

CZ0422 Chomutov 605387 Květnov u Chomutova H5

CZ0422 Chomutov 605395 Mezihoří u Chomutova H1

CZ0422 Chomutov 605409 Radenov H2

CZ0422 Chomutov 605417 Šerchov H4

CZ0422 Chomutov 605425 Zákoutí H2

CZ0422 Chomutov 607002 Boleboř H3

CZ0422 Chomutov 607011 Orasín H3

CZ0422 Chomutov 607029 Pyšná H3

CZ0422 Chomutov 607037 Svahová H1

CZ0422 Chomutov 622541 České Hamry u Vejprt H1

CZ0422 Chomutov 630691 Domašín u Klášterce nad Ohří H3

CZ0422 Chomutov 630705 Louchov H4

CZ0422 Chomutov 630713 Petlery H4

CZ0422 Chomutov 630721 Nová Víska u Domašína H2

CZ0422 Chomutov 630730 Podmilesy H2

CZ0422 Chomutov 641804 Nová Ves u Křimova H1

CZ0422 Chomutov 641812 Hora Svatého Šebestiána H1

CZ0422 Chomutov 641821 Jilmová H1

CZ0422 Chomutov 641839 Pohraniční H1

CZ0422 Chomutov 652636 Chomutov II S

CZ0422 Chomutov 660761 Jirkov S

CZ0422 Chomutov 660809 Březenec S

CZ0422 Chomutov 660833 Jindřišská H4

CZ0422 Chomutov 660876 Červený Hrádek u Jirkova S

CZ0422 Chomutov 661813 Pokutice S

CZ0422 Chomutov 661821 Zásada u Kadaně S

CZ0422 Chomutov 662119 Kalek H2

CZ0422 Chomutov 662127 Načetín u Kalku H2

CZ0422 Chomutov 662135 Gabrielina Huť H2

CZ0422 Chomutov 662143 Načetín H2

CZ0422 Chomutov 665622 Klášterec nad Ohří S

CZ0422 Chomutov 665631 Klášterecká Jeseň H4

CZ0422 Chomutov 665649 Lestkov u Klášterce nad Ohří S

CZ0422 Chomutov 665657 Miřetice u Klášterce nad Ohří S

CZ0422 Chomutov 665665 Rašovice u Klášterce nad Ohří S

CZ0422 Chomutov 665673 Suchý Důl u Klášterce nad Ohří S

CZ0422 Chomutov 665690 Velká Lesná H4

CZ0422 Chomutov 671509 Kovářská H1

CZ0422 Chomutov 672921 Kralupy u Chomutova S

CZ0422 Chomutov 676209 Domina H3

CZ0422 Chomutov 676217 Krásná Lípa u Křimova H4

CZ0422 Chomutov 676225 Křimov H2

CZ0422 Chomutov 676233 Strážky u Křimova H3

CZ0422 Chomutov 676241 Suchdol u Křimova H3

CZ0422 Chomutov 676250 Menhartice u Křimova H2

CZ0422 Chomutov 676268 Nebovazy H3

CZ0422 Chomutov 676276 Stráž u Křimova H2

CZ0422 Chomutov 677167 Kundratice u Chomutova S

CZ0422 Chomutov 687049 Háj u Loučné pod Klínovcem H1

CZ0422 Chomutov 687057 Loučná pod Klínovcem H1

CZ0422 Chomutov 691003 Ahníkov S

CZ0422 Chomutov 691011 Málkov u Chomutova S

CZ0422 Chomutov 691038 Zelená S

CZ0422 Chomutov 692255 Dobřenec S

CZ0422 Chomutov 692271 Konice u Mašťova S

CZ0422 Chomutov 692280 Mašťov S

CZ0422 Chomutov 692522 Horní Halže H2

CZ0422 Chomutov 692531 Kamenné H3

CZ0422 Chomutov 692549 Měděnec H1

CZ0422 Chomutov 692557 Mýtinka H2

CZ0422 Chomutov 692565 Vykmanov u Měděnce H1

CZ0422 Chomutov 694355 Mikulovice u Vernéřova S

CZ0422 Chomutov 696013 Blahuňov H4

CZ0422 Chomutov 696021 Lideň H3

CZ0422 Chomutov 696030 Místo H4

CZ0422 Chomutov 696048 Vysoká u Chomutova H2

CZ0422 Chomutov 696056 Vysoká Jedle H3

CZ0422 Chomutov 709484 Kotvina S

CZ0422 Chomutov 709492 Krupice H4

CZ0422 Chomutov 709506 Okounov S

CZ0422 Chomutov 709514 Oslovice S

CZ0422 Chomutov 719374 Černýš H5

CZ0422 Chomutov 719391 Ondřejov u Perštejna H3

CZ0422 Chomutov 719404 Perštejn H4

CZ0422 Chomutov 719412 Rájov u Perštejna H3

CZ0422 Chomutov 736163 Dolina H2

CZ0422 Chomutov 736171 Kotlina H2

CZ0422 Chomutov 736180 Kryštofovy Hamry H1

CZ0422 Chomutov 736201 Přísečnice H2

CZ0422 Chomutov 736210 Rusová H1

CZ0422 Chomutov 740675 Rokle S

CZ0422 Chomutov 773255 Pastviny S

CZ0422 Chomutov 773271 Úhošťany S

CZ0422 Chomutov 773280 Úhošť S

CZ0422 Chomutov 777561 Černý Potok H1

CZ0422 Chomutov 777579 Vejprty H2

CZ0422 Chomutov 780197 Hradiště u Vernéřova H4

CZ0422 Chomutov 780201 Pavlov u Vernéřova H4

CZ0422 Chomutov 780219 Potočná u Vernéřova H4

CZ0422 Chomutov 780227 Vernéřov S

CZ0422 Chomutov 782432 Kojetín u Radonic S

CZ0422 Chomutov 782475 Sedlec u Radonic S

CZ0422 Chomutov 787787 Sobětice u Výsluní H2

CZ0422 Chomutov 787795 Třebíška H2

CZ0422 Chomutov 787809 Volyně u Výsluní H2

CZ0422 Chomutov 787817 Výsluní H1

CZ0422 Chomutov 787825 Úbočí u Výsluní H3

CZ0422 Chomutov 788091 Drmaly S

CZ0422 Chomutov 788104 Podhůří u Vysoké Pece H3

CZ0422 Chomutov 788112 Vysoká Pec S

CZ0422 Chomutov 798495 Kunov H3

CZ0423 Litoměřice 604691 Bílý Újezd S

CZ0423 Litoměřice 607495 Boreč u Lovosic S

CZ0423 Litoměřice 627909 Záluží u Roudnice nad Labem S

CZ0423 Litoměřice 632759 Brusov S

CZ0423 Litoměřice 632805 Děkovka S

CZ0423 Litoměřice 639257 Hlinná S

CZ0423 Litoměřice 639273 Lbín H4

CZ0423 Litoměřice 639281 Tlučeň S

CZ0423 Litoměřice 646270 Kochovice S

CZ0423 Litoměřice 651940 Horní Chobolice S

CZ0423 Litoměřice 653357 Kletečná H4

CZ0423 Litoměřice 662976 Kamýk u Litoměřic S

CZ0423 Litoměřice 669148 Bílý Kostelec S

CZ0423 Litoměřice 669164 Konojedy u Úštěku S

CZ0423 Litoměřice 680800 Levín u Litoměřic S

CZ0423 Litoměřice 680818 Muckov S

CZ0423 Litoměřice 683108 Libochovany S

CZ0423 Litoměřice 683116 Řepnice S

CZ0423 Litoměřice 685411 Litochovice nad Labem S

CZ0423 Litoměřice 685569 Pokratice S

CZ0423 Litoměřice 687669 Levínské Petrovice S

CZ0423 Litoměřice 687677 Lovečkovice S

CZ0423 Litoměřice 692689 Lhota u Medvědic S

CZ0423 Litoměřice 694649 Milešov u Lovosic H4

CZ0423 Litoměřice 695793 Miřejovice S

CZ0423 Litoměřice 700363 Mukařov u Úštěku S

CZ0423 Litoměřice 700371 Náčkovice S

CZ0423 Litoměřice 724840 Staňkovice S

CZ0423 Litoměřice 726958 Prackovice nad Labem S

CZ0423 Litoměřice 754072 Dřevce H4

CZ0423 Litoměřice 754081 Leská S

CZ0423 Litoměřice 754099 Skalice u Lovosic H4

CZ0423 Litoměřice 754102 Staré S

CZ0423 Litoměřice 763683 Stračí S

CZ0423 Litoměřice 767808 Dolní Šebířov S

CZ0423 Litoměřice 767816 Hlupice S

CZ0423 Litoměřice 767824 Knínice u Touchořin S

CZ0423 Litoměřice 767832 Touchořiny S

CZ0423 Litoměřice 770558 Dolní Týnec S

CZ0423 Litoměřice 770582 Řepčice S

CZ0423 Litoměřice 779431 Malíč S

CZ0423 Litoměřice 779440 Michalovice u Velkých Žernosek S

CZ0423 Litoměřice 779458 Velké Žernoseky S

CZ0423 Litoměřice 781436 Radostice u Vchynice S

CZ0423 Litoměřice 783471 Sutom S

CZ0423 Litoměřice 794341 Žalhostice S

CZ0423 Litoměřice 797189 Skalice u Žitenic S

CZ0423 Litoměřice 798321 Páleč u Milešova H4

CZ0423 Litoměřice 798819 Dolní Vysoké II S

CZ0423 Litoměřice 798843 Štětí II S

CZ0424 Louny 605794 Stachov u Blšan S

CZ0424 Louny 614912 Číňov S

CZ0424 Louny 631728 Drahonice u Lubence OB

CZ0424 Louny 631736 Lužec OB

CZ0424 Louny 631752 Vesce u Drahonic OB

CZ0424 Louny 649155 Markvarec u Hřivic S

CZ0424 Louny 650676 Mnichov u Loun S

CZ0424 Louny 680834 Ležky OB

CZ0424 Louny 680842 Přibenice OB

CZ0424 Louny 681784 Řisuty u Libčevsi S

CZ0424 Louny 687880 Horní Záhoří OB

CZ0424 Louny 687898 Libkovice OB

CZ0424 Louny 687901 Libyně OB

CZ0424 Louny 687910 Lubenec OB

CZ0424 Louny 687936 Vítkovice u Lubence OB

CZ0424 Louny 687944 Dolní Záhoří OB

CZ0424 Louny 703486 Dětaň OA

CZ0424 Louny 703494 Dvérce OA

CZ0424 Louny 703508 Chmelištná OA

CZ0424 Louny 703516 Nepomyšl OA

CZ0424 Louny 719692 Petrohrad S

CZ0424 Louny 723215 Nová Ves u Podbořan OA

CZ0424 Louny 723223 Podbořanský Rohozec OA

CZ0424 Louny 749222 Skytaly OB

CZ0424 Louny 749231 Vrbička OB

CZ0424 Louny 756903 Hradiště nad Ohří S

CZ0424 Louny 781550 Mukoděly OB

CZ0424 Louny 781568 Vidhostice OB

CZ0424 Louny 786543 Vroutek OB

CZ0424 Louny 790869 Rybňany S

CZ0425 Most 600105 Jezeří H3

CZ0425 Most 609030 Brandov H3

CZ0425 Most 622915 Český Jiřetín H2

CZ0425 Most 622923 Fláje H1

CZ0425 Most 637050 Hamr u Litvínova S

CZ0425 Most 637068 Janov u Litvínova S

CZ0425 Most 637076 Křížatky H3

CZ0425 Most 641774 Hora Svaté Kateřiny H3

CZ0425 Most 641782 Malý Háj H2

CZ0425 Most 641791 Rudolice v Horách H2

CZ0425 Most 643025 Černice u Horního Jiřetína H4

CZ0425 Most 666351 Klíny I H2

CZ0425 Most 666360 Klíny II H2

CZ0425 Most 666378 Rašov u Litvínova H3

CZ0425 Most 686042 Horní Litvínov S

CZ0425 Most 686131 Dolní Litvínov S

CZ0425 Most 686158 Chudeřín u Litvínova S

CZ0425 Most 686174 Šumná u Litvínova S

CZ0425 Most 686182 Lounice H4

CZ0425 Most 686191 Růžodol S

CZ0425 Most 686573 Lom u Mostu H5

CZ0425 Most 686590 Loučná u Lomu H3

CZ0425 Most 687219 Louka u Litvínova S

CZ0425 Most 693600 Meziboří u Litvínova H3

CZ0425 Most 705993 Lesná v Krušných horách H1

CZ0425 Most 706001 Mikulovice v Krušných horách H1

CZ0425 Most 706019 Mníšek v Krušných horách H2

CZ0425 Most 706027 Nová Ves v Horách H3

CZ0425 Most 790842 Záluží u Litvínova S

CZ0425 Most 795933 Želenice u Mostu S

CZ0425 Most 798487 Svahová I H1

CZ0426 Teplice 604283 Bílina-Újezd S

CZ0426 Teplice 608246 Bílka H4

CZ0426 Teplice 617741 Cínovec H1

CZ0426 Teplice 633381 Dubí u Teplic H4

CZ0426 Teplice 633402 Dubí-Bystřice S

CZ0426 Teplice 633411 Běhánky S

CZ0426 Teplice 633429 Drahůnky S

CZ0426 Teplice 633461 Dubí-Pozorka S

CZ0426 Teplice 636517 Domaslavice H4

CZ0426 Teplice 636525 Háj u Duchcova S

CZ0426 Teplice 648078 Hrdlovka-Nový Dvůr H5

CZ0426 Teplice 648116 Hrob S

CZ0426 Teplice 648124 Křižanov u Hrobu H4

CZ0426 Teplice 648132 Mlýny S

CZ0426 Teplice 648141 Verneřice u Hrobu S

CZ0426 Teplice 658324 Hajniště u Duchcova S

CZ0426 Teplice 670961 Košťany H3

CZ0426 Teplice 670979 Střelná H5

CZ0426 Teplice 675261 Krupka S

CZ0426 Teplice 675288 Bohosudov S

CZ0426 Teplice 675296 Nové Modlany S

CZ0426 Teplice 675300 Maršov u Krupky S

CZ0426 Teplice 675318 Unčín u Krupky S

CZ0426 Teplice 675334 Horní Krupka H3

CZ0426 Teplice 675351 Vrchoslav S

CZ0426 Teplice 675377 Habartice u Krupky H2

CZ0426 Teplice 675385 Fojtovice u Krupky H2

CZ0426 Teplice 675393 Mohelnice u Krupky H3

CZ0426 Teplice 688959 Lukov u Bíliny S

CZ0426 Teplice 688967 Štěpánov u Lukova S

CZ0426 Teplice 694185 Mikulov v Krušných horách H2

CZ0426 Teplice 698300 Moldava H2

CZ0426 Teplice 698318 Nové Město u Mikulova H2

CZ0426 Teplice 698326 Oldřiš u Moldavy H1

CZ0426 Teplice 698334 Pastviny u Moldavy H2

CZ0426 Teplice 700215 Mstišov S

CZ0426 Teplice 700380 Červený Újezd u Mukova S

CZ0426 Teplice 706876 Novosedlice S

CZ0426 Teplice 712957 Dlouhá Louka H1

CZ0426 Teplice 712965 Hrad Osek H3

CZ0426 Teplice 712973 Nová Ves u Oseka H1

CZ0426 Teplice 712981 Osek u Duchcova H5

CZ0426 Teplice 712990 Mackov H2

CZ0426 Teplice 733113 Přítkov S

CZ0426 Teplice 738735 Radovesice u Bíliny S

CZ0426 Teplice 751570 Soběchleby u Krupky S

CZ0426 Teplice 760374 Štrbice S

CZ0426 Teplice 794309 Černčice u Žalan H4

CZ0427 Ústí nad Labem 608955 Božtěšice S

CZ0427 Ústí nad Labem 609901 Brná nad Labem S

CZ0427 Ústí nad Labem 623270 Český Újezd S

CZ0427 Ústí nad Labem 623288 Střížovice u Ústí nad Labem S

CZ0427 Ústí nad Labem 630365 Dolní Zálezly S

CZ0427 Ústí nad Labem 630373 Chvalov S

CZ0427 Ústí nad Labem 633500 Moravany u Dubic S

CZ0427 Ústí nad Labem 636436 Habrovice S

CZ0427 Ústí nad Labem 636444 Strážky u Habrovic S

CZ0427 Ústí nad Labem 641634 Bláhov H4

CZ0427 Ústí nad Labem 641677 Homole u Panny S

CZ0427 Ústí nad Labem 641685 Lhota pod Pannou S

CZ0427 Ústí nad Labem 641693 Babiny II H4

CZ0427 Ústí nad Labem 641707 Suletice S

CZ0427 Ústí nad Labem 641715 Babiny I S

CZ0427 Ústí nad Labem 645982 Hostovice u Ústí nad Labem S

CZ0427 Ústí nad Labem 647985 Hrbovice S

CZ0427 Ústí nad Labem 650498 Chabařovice S

CZ0427 Ústí nad Labem 651796 Chlumec u Chabařovic S

CZ0427 Ústí nad Labem 654736 Chuderov S

CZ0427 Ústí nad Labem 654744 Chuderovec S

CZ0427 Ústí nad Labem 654779 Žežice u Chuderova S

CZ0427 Ústí nad Labem 671029 Koštov S

CZ0427 Ústí nad Labem 673978 Větrov u Krásného Lesa H2

CZ0427 Ústí nad Labem 673986 Krásný Les v Krušných horách H3

CZ0427 Ústí nad Labem 673994 Nakléřov H3

CZ0427 Ústí nad Labem 683396 Čermná u Libouchce S

CZ0427 Ústí nad Labem 683418 Libouchec S

CZ0427 Ústí nad Labem 684546 Libov S

CZ0427 Ústí nad Labem 684554 Lipová pod Blanskem S

CZ0427 Ústí nad Labem 684562 Radešín u Lipové S

CZ0427 Ústí nad Labem 684571 Slavošov S

CZ0427 Ústí nad Labem 688380 Arnultovice u Lučního Chvojna S

CZ0427 Ústí nad Labem 688398 Luční Chvojno S

CZ0427 Ústí nad Labem 688401 Mnichov u Lučního Chvojna S

CZ0427 Ústí nad Labem 690465 Leština u Malého Března S

CZ0427 Ústí nad Labem 690473 Vitín u Malého Března S

CZ0427 Ústí nad Labem 690481 Malé Březno nad Labem S

CZ0427 Ústí nad Labem 690678 Březí u Malečova S

CZ0427 Ústí nad Labem 690686 Kojetice u Malečova S

CZ0427 Ústí nad Labem 690694 Malečov H4

CZ0427 Ústí nad Labem 690708 Němčí u Malečova H4

CZ0427 Ústí nad Labem 690716 Pohoří u Malečova H4

CZ0427 Ústí nad Labem 698164 Mojžíř S

CZ0427 Ústí nad Labem 703869 Neštěmice S

CZ0427 Ústí nad Labem 705616 Nová Ves S

CZ0427 Ústí nad Labem 720097 Petrovice u Chabařovic H5

CZ0427 Ústí nad Labem 726753 Český Bukov S

CZ0427 Ústí nad Labem 726761 Lužec u Petrova Mlýna S

CZ0427 Ústí nad Labem 726770 Lysá S

CZ0427 Ústí nad Labem 726788 Mašovice pod Vysokým kamenem S

CZ0427 Ústí nad Labem 726796 Mírkov S

CZ0427 Ústí nad Labem 726800 Neštědice S

CZ0427 Ústí nad Labem 726818 Povrly S

CZ0427 Ústí nad Labem 726826 Roztoky nad Labem S

CZ0427 Ústí nad Labem 726834 Šachov S

CZ0427 Ústí nad Labem 735078 Přestanov S

CZ0427 Ústí nad Labem 744051 Rýdeč S

CZ0427 Ústí nad Labem 744069 Řetouň S

CZ0427 Ústí nad Labem 744450 Ryjice S

CZ0427 Ústí nad Labem 746410 Církvice S

CZ0427 Ústí nad Labem 746428 Sebuzín S

CZ0427 Ústí nad Labem 748480 Skorotice u Ústí nad Labem S

CZ0427 Ústí nad Labem 753181 Stadice S

CZ0427 Ústí nad Labem 755401 Podlešín u Stebna S

CZ0427 Ústí nad Labem 755419 Stebno u Dubic S

CZ0427 Ústí nad Labem 755427 Suchá u Stebna S

CZ0427 Ústí nad Labem 755818 Stradov u Chabařovic S

CZ0427 Ústí nad Labem 757772 Dobětice S

CZ0427 Ústí nad Labem 759805 Budov u Svádova S

CZ0427 Ústí nad Labem 759813 Olešnice u Svádova S

CZ0427 Ústí nad Labem 759830 Svádov S

CZ0427 Ústí nad Labem 765139 Čeřeniště H4

CZ0427 Ústí nad Labem 765147 Horní Zálezly S

CZ0427 Ústí nad Labem 765155 Proboštov u Tašova S

CZ0427 Ústí nad Labem 765163 Tašov S

CZ0427 Ústí nad Labem 765716 Liboňov H4

CZ0427 Ústí nad Labem 765724 Telnice H3

CZ0427 Ústí nad Labem 765732 Varvažov u Telnice H5

CZ0427 Ústí nad Labem 767093 Ostrov u Tisé S

CZ0427 Ústí nad Labem 767115 Tisá S

CZ0427 Ústí nad Labem 771368 Tuchomyšl S

CZ0427 Ústí nad Labem 774871 Ústí nad Labem S

CZ0427 Ústí nad Labem 775002 Předlice S

CZ0427 Ústí nad Labem 775053 Klíše S

CZ0427 Ústí nad Labem 775096 Bukov S

CZ0427 Ústí nad Labem 775118 Všebořice S

CZ0427 Ústí nad Labem 775258 Střekov S

CZ0427 Ústí nad Labem 775266 Krásné Březno S

CZ0427 Ústí nad Labem 775894 Dělouš S

CZ0427 Ústí nad Labem 776807 Vaňov S

CZ0427 Ústí nad Labem 778699 Vítov u Velkého Března S

CZ0427 Ústí nad Labem 778851 Malé Chvojno S

CZ0427 Ústí nad Labem 778869 Velké Chvojno S

CZ0427 Ústí nad Labem 787621 Vyklice S

CZ0427 Ústí nad Labem 787639 Zalužany u Vyklic S

CZ0427 Ústí nad Labem 793710 Týniště u Zubrnic S

CZ0427 Ústí nad Labem 793728 Zubrnice S

CZ0427 Ústí nad Labem 794490 Žandov u Chlumce S

CZ0427 Ústí nad Labem 795151 Knínice u Libouchce H4

CZ0427 Ústí nad Labem 795160 Žďár u Velkého Chvojna S

CZ0511 Česká Lípa 609820 Brenná S

CZ0511 Česká Lípa 615897 Bukovany u Nového Boru S

CZ0511 Česká Lípa 618080 Cvikov S

CZ0511 Česká Lípa 618098 Drnovec S

CZ0511 Česká Lípa 618101 Naděje H4

CZ0511 Česká Lípa 618110 Trávník u Cvikova S

CZ0511 Česká Lípa 621382 Česká Lípa S

CZ0511 Česká Lípa 621439 Stará Lípa S

CZ0511 Česká Lípa 621528 Dubice u České Lípy S

CZ0511 Česká Lípa 637033 Hamr na Jezeře S

CZ0511 Česká Lípa 662640 Kamenický Šenov S

CZ0511 Česká Lípa 671819 Kozly u České Lípy S

CZ0511 Česká Lípa 674192 Rané S

CZ0511 Česká Lípa 675016 Dolní Světlá pod Luží H4

CZ0511 Česká Lípa 675024 Horní Světlá pod Luží H3

CZ0511 Česká Lípa 675032 Krompach H4

CZ0511 Česká Lípa 677426 Kunratice u Cvikova S

CZ0511 Česká Lípa 683841 Svitava S

CZ0511 Česká Lípa 692174 Mařenice S

CZ0511 Česká Lípa 692182 Mařeničky S

CZ0511 Česká Lípa 695289 Vranov pod Ralskem S

CZ0511 Česká Lípa 707147 Arnultovice u Nového Boru S

CZ0511 Česká Lípa 707155 Nový Bor S

CZ0511 Česká Lípa 707821 Mistrovice u Nového Oldřichova S

CZ0511 Česká Lípa 707830 Nový Oldřichov S

CZ0511 Česká Lípa 709573 Okrouhlá u Nového Boru S

CZ0511 Česká Lípa 709743 Okřešice u České Lípy S

CZ0511 Česká Lípa 725269 Polevsko H4

CZ0511 Česká Lípa 732770 Prácheň H4

CZ0511 Česká Lípa 733865 Provodín S

CZ0511 Česká Lípa 734039 Dolní Prysk H4

CZ0511 Česká Lípa 734047 Horní Prysk H4

CZ0511 Česká Lípa 737445 Radeč u Horní Police S

CZ0511 Česká Lípa 747904 Skalice u České Lípy S

CZ0511 Česká Lípa 750646 Radvanec S

CZ0511 Česká Lípa 750654 Sloup v Čechách S

CZ0511 Česká Lípa 750760 Slunečná u České Lípy S

CZ0511 Česká Lípa 757306 Jezvé S

CZ0511 Česká Lípa 757314 Stráž u České Lípy S

CZ0511 Česká Lípa 757322 Stružnice S

CZ0511 Česká Lípa 758647 Stvolínecké Petrovice S

CZ0511 Česká Lípa 758655 Stvolínky S

CZ0511 Česká Lípa 761494 Svor H4

CZ0511 Česká Lípa 778397 Velká Javorská S

CZ0511 Česká Lípa 783668 Heřmaničky u Dobranova S

CZ0511 Česká Lípa 783676 Vítkov u Dobranova S

CZ0511 Česká Lípa 783684 Vlčí Důl S

CZ0511 Česká Lípa 784893 Volfartická Nová Ves S

CZ0511 Česká Lípa 784907 Volfartice S

CZ0511 Česká Lípa 790524 Božíkov S

CZ0511 Česká Lípa 794473 Dolní Police S

CZ0511 Česká Lípa 797391 Žizníkov S

CZ0511 Česká Lípa 798461 Maršovice u Dubé S

CZ0511 Česká Lípa 918407 Boreček S

CZ0511 Česká Lípa 918423 Hradčany nad Ploučnicí S

CZ0512 Jablonec nad Nisou 600288 Albrechtice v Jizerských horách H2

CZ0512 Jablonec nad Nisou 601365 Bedřichov u Jablonce nad Nisou H1

CZ0512 Jablonec nad Nisou 603406 Bezděčín u Jablonce nad Nisou S

CZ0512 Jablonec nad Nisou 625574 Desná I H4

CZ0512 Jablonec nad Nisou 625582 Desná II H3

CZ0512 Jablonec nad Nisou 625591 Desná III H2

CZ0512 Jablonec nad Nisou 632732 Držkov H5

CZ0512 Jablonec nad Nisou 635201 Frýdštejn S

CZ0512 Jablonec nad Nisou 635227 Ondříkovice S

CZ0512 Jablonec nad Nisou 644811 Horská Kamenice S

CZ0512 Jablonec nad Nisou 655970 Jablonec nad Nisou H5

CZ0512 Jablonec nad Nisou 656038 Jablonecké Paseky H4

CZ0512 Jablonec nad Nisou 656071 Vrkoslavice H3

CZ0512 Jablonec nad Nisou 656101 Rýnovice H5

CZ0512 Jablonec nad Nisou 656127 Lukášov H4

CZ0512 Jablonec nad Nisou 656135 Mšeno nad Nisou H4

CZ0512 Jablonec nad Nisou 656992 Hraničná nad Nisou H3

CZ0512 Jablonec nad Nisou 657000 Janov nad Nisou H2

CZ0512 Jablonec nad Nisou 657018 Loučná nad Nisou H4

CZ0512 Jablonec nad Nisou 660060 Jílové u Držkova S

CZ0512 Jablonec nad Nisou 660906 Jirkov u Železného Brodu H4

CZ0512 Jablonec nad Nisou 660914 Střevelná H4

CZ0512 Jablonec nad Nisou 661511 Antonínov H3

CZ0512 Jablonec nad Nisou 661520 Dolní Maxov H3

CZ0512 Jablonec nad Nisou 661538 Josefův Důl u Jablonce nad Nisou H2

CZ0512 Jablonec nad Nisou 661546 Karlov u Josefova Dolu H3

CZ0512 Jablonec nad Nisou 667251 Besedice S

CZ0512 Jablonec nad Nisou 667285 Koberovy S

CZ0512 Jablonec nad Nisou 667315 Vrát S

CZ0512 Jablonec nad Nisou 667960 Kokonín H5

CZ0512 Jablonec nad Nisou 669750 Polubný H1

CZ0512 Jablonec nad Nisou 669768 Jizerka H1

CZ0512 Jablonec nad Nisou 669792 Příchovice u Kořenova H2

CZ0512 Jablonec nad Nisou 669806 Rejdice H2

CZ0512 Jablonec nad Nisou 685135 Líšný S

CZ0512 Jablonec nad Nisou 687570 Loužnice S

CZ0512 Jablonec nad Nisou 688223 Horní Maxov H2

CZ0512 Jablonec nad Nisou 688240 Jindřichov nad Nisou H3

CZ0512 Jablonec nad Nisou 688258 Lučany nad Nisou H3

CZ0512 Jablonec nad Nisou 690317 Sněhov S

CZ0512 Jablonec nad Nisou 690325 Vranové I S

CZ0512 Jablonec nad Nisou 690333 Vranové II S

CZ0512 Jablonec nad Nisou 691992 Dalešice u Jablonce nad Nisou H3

CZ0512 Jablonec nad Nisou 692000 Maršovice u Jablonce nad Nisou H3

CZ0512 Jablonec nad Nisou 700347 Mukařov u Jablonce nad Nisou H4

CZ0512 Jablonec nad Nisou 705799 Nová Ves nad Nisou H3

CZ0512 Jablonec nad Nisou 719072 Alšovice H5

CZ0512 Jablonec nad Nisou 719081 Bratříkov H4

CZ0512 Jablonec nad Nisou 719102 Huť H3

CZ0512 Jablonec nad Nisou 719111 Jistebsko H3

CZ0512 Jablonec nad Nisou 721573 Haratice H4

CZ0512 Jablonec nad Nisou 721581 Plavy H4

CZ0512 Jablonec nad Nisou 733211 Proseč nad Nisou H4

CZ0512 Jablonec nad Nisou 737429 Radčice S

CZ0512 Jablonec nad Nisou 738085 Rádlo H4

CZ0512 Jablonec nad Nisou 744310 Pelíkovice H4

CZ0512 Jablonec nad Nisou 744328 Pulečný H5

CZ0512 Jablonec nad Nisou 744344 Rychnov u Jablonce nad Nisou H5

CZ0512 Jablonec nad Nisou 749028 Skuhrov u Železného Brodu H4

CZ0512 Jablonec nad Nisou 751308 Jiřetín pod Bukovou H3

CZ0512 Jablonec nad Nisou 751324 Smržovka H3

CZ0512 Jablonec nad Nisou 765023 Tanvald H4

CZ0512 Jablonec nad Nisou 765031 Šumburk nad Desnou H4

CZ0512 Jablonec nad Nisou 778745 Bohdalovice H4

CZ0512 Jablonec nad Nisou 778753 Velké Hamry H3

CZ0512 Jablonec nad Nisou 783439 Vlastiboř u Železného Brodu S

CZ0512 Jablonec nad Nisou 791059 Zásada S

CZ0512 Jablonec nad Nisou 793051 Lhotka u Zlaté Olešnice H4

CZ0512 Jablonec nad Nisou 793060 Stanový H4

CZ0512 Jablonec nad Nisou 793078 Zlatá Olešnice Semilská H4

CZ0512 Jablonec nad Nisou 793086 Zlatá Olešnice Navarovská H4

CZ0512 Jablonec nad Nisou 796131 Bzí u Železného Brodu S

CZ0512 Jablonec nad Nisou 796140 Hrubá Horka S

CZ0512 Jablonec nad Nisou 796158 Chlístov u Železného Brodu S

CZ0512 Jablonec nad Nisou 796221 Železný Brod S

CZ0513 Liberec 603414 Jílové u Hodkovic nad Mohelkou S

CZ0513 Liberec 604623 Bílý Kostel nad Nisou S

CZ0513 Liberec 604631 Panenská Hůrka H4

CZ0513 Liberec 604658 Bílý Potok pod Smrkem H3

CZ0513 Liberec 616176 Arnoltice u Bulovky S

CZ0513 Liberec 616184 Bulovka S

CZ0513 Liberec 616192 Dolní Oldřiš S

CZ0513 Liberec 617636 Cetenov S

CZ0513 Liberec 622877 Loukovičky S

CZ0513 Liberec 622893 Smržov u Českého Dubu S

CZ0513 Liberec 625981 Albrechtice u Frýdlantu S

CZ0513 Liberec 625990 Dětřichov u Frýdlantu S

CZ0513 Liberec 626007 Heřmanice u Frýdlantu S

CZ0513 Liberec 626015 Kristiánov S

CZ0513 Liberec 626660 Dlouhý Most S

CZ0513 Liberec 626686 Javorník u Dlouhého Mostu H4

CZ0513 Liberec 630128 Dolní Řasnice S

CZ0513 Liberec 631086 Doubí u Liberce S

CZ0513 Liberec 631094 Hluboká u Liberce H3

CZ0513 Liberec 631108 Pilínkov S

CZ0513 Liberec 635090 Frýdlant S

CZ0513 Liberec 638196 Hejnice H2

CZ0513 Liberec 638471 Heřmanice v Podještědí S

CZ0513 Liberec 638986 Hrubý Lesnov S

CZ0513 Liberec 640344 Hodkovice nad Mohelkou S

CZ0513 Liberec 640352 Radoňovice S

CZ0513 Liberec 640361 Záskalí H4

CZ0513 Liberec 643998 Horní Řasnice S

CZ0513 Liberec 644005 Srbská S

CZ0513 Liberec 646652 Chvalčovice S

CZ0513 Liberec 647365 Dolní Sedlo S

CZ0513 Liberec 653527 Dolní Suchá u Chotyně S

CZ0513 Liberec 653811 Andělská Hora u Chrastavy S

CZ0513 Liberec 653829 Dolní Chrastava S

CZ0513 Liberec 653837 Horní Chrastava S

CZ0513 Liberec 653845 Chrastava I S

CZ0513 Liberec 653853 Chrastava II S

CZ0513 Liberec 656208 Česká Ves v Podještědí S

CZ0513 Liberec 656216 Jablonné v Podještědí S

CZ0513 Liberec 656232 Markvartice v Podještědí S

CZ0513 Liberec 658588 Jeřmanice H4

CZ0513 Liberec 660507 Dětřichovec S

CZ0513 Liberec 660515 Jindřichovice pod Smrkem S

CZ0513 Liberec 666939 Kněžice v Lužických horách S

CZ0513 Liberec 673641 Krásná Studánka S

CZ0513 Liberec 673650 Radčice u Krásné Studánky S

CZ0513 Liberec 673960 Krásný Les u Frýdlantu S

CZ0513 Liberec 675474 Kryštofovo Údolí H4

CZ0513 Liberec 675482 Novina u Liberce H4

CZ0513 Liberec 676501 Křižany S

CZ0513 Liberec 677418 Kunratice u Frýdlantu S

CZ0513 Liberec 679381 Lázně Libverda H3

CZ0513 Liberec 682039 Liberec S

CZ0513 Liberec 682144 Ruprechtice H4

CZ0513 Liberec 682161 Nové Pavlovice S

CZ0513 Liberec 682179 Staré Pavlovice S

CZ0513 Liberec 682209 Růžodol I S

CZ0513 Liberec 682233 Františkov u Liberce S

CZ0513 Liberec 682241 Janův Důl u Liberce S

CZ0513 Liberec 682250 Horní Růžodol S

CZ0513 Liberec 682268 Dolní Hanychov S

CZ0513 Liberec 682314 Rochlice u Liberce S

CZ0513 Liberec 682390 Starý Harcov H4

CZ0513 Liberec 682438 Kateřinky u Liberce H4

CZ0513 Liberec 682446 Rudolfov H3

CZ0513 Liberec 682462 Horní Hanychov H3

CZ0513 Liberec 682471 Ostašov u Liberce S

CZ0513 Liberec 682489 Horní Suchá u Liberce S

CZ0513 Liberec 682497 Karlinky S

CZ0513 Liberec 682781 Libíč S

CZ0513 Liberec 689475 Lvová S

CZ0513 Liberec 689823 Machnín S

CZ0513 Liberec 697591 Fojtka H3

CZ0513 Liberec 697605 Mníšek u Liberce H5

CZ0513 Liberec 697796 Modlibohov S

CZ0513 Liberec 697800 Sobákov S

CZ0513 Liberec 697818 Starý Dub S

CZ0513 Liberec 705586 Mlýnice S

CZ0513 Liberec 705594 Nová Ves u Chrastavy S

CZ0513 Liberec 706507 Hajniště pod Smrkem S

CZ0513 Liberec 706515 Ludvíkov pod Smrkem H4

CZ0513 Liberec 706523 Nové Město pod Smrkem S

CZ0513 Liberec 710016 Oldřichov v Hájích H4

CZ0513 Liberec 712752 Chrastná S

CZ0513 Liberec 712761 Kotel S

CZ0513 Liberec 712795 Zábrdí u Osečné S

CZ0513 Liberec 719498 Dolní Pertoltice S

CZ0513 Liberec 719641 Petrašovice S

CZ0513 Liberec 720071 Petrovice v Lužických horách S

CZ0513 Liberec 726192 Postřelná S

CZ0513 Liberec 733229 Javorník u Českého Dubu H5

CZ0513 Liberec 733245 Proseč pod Ještědem H4

CZ0513 Liberec 735752 Podhora u Pěnčína S

CZ0513 Liberec 739448 Raspenava S

CZ0513 Liberec 742457 Janův Důl S

CZ0513 Liberec 742465 Rozstání pod Ještědem H5

CZ0513 Liberec 744689 Jítrava S

CZ0513 Liberec 744701 Polesí u Rynoltic S

CZ0513 Liberec 744719 Rynoltice S

CZ0513 Liberec 756393 Stráž nad Nisou S

CZ0513 Liberec 756407 Svárov u Liberce S

CZ0513 Liberec 760579 Světlá pod Ještědem H3

CZ0513 Liberec 761699 Radimovice u Sychrova S

CZ0513 Liberec 761729 Žďárek u Sychrova S

CZ0513 Liberec 762504 Minkovice H5

CZ0513 Liberec 762512 Rašovka H4

CZ0513 Liberec 762521 Šimonovice H4

CZ0513 Liberec 775991 Václavice u Hrádku nad Nisou S

CZ0513 Liberec 780472 Vesec u Liberce S

CZ0513 Liberec 782564 Poustka u Frýdlantu S

CZ0513 Liberec 782581 Víska u Frýdlantu S

CZ0513 Liberec 782971 Dolní Vítkov S

CZ0513 Liberec 782980 Horní Vítkov S

CZ0513 Liberec 785628 Kunratice u Liberce S

CZ0513 Liberec 785644 Vratislavice nad Nisou S

CZ0513 Liberec 787159 Všelibice S

CZ0513 Liberec 792560 Zdislava H4

CZ0513 Liberec 796697 Žibřidice S

CZ0514 Semily 601608 Bělá u Staré Paky S

CZ0514 Semily 602132 Benecko H1

CZ0514 Semily 602141 Dolní Štěpanice H4

CZ0514 Semily 602159 Horní Štěpanice H3

CZ0514 Semily 602167 Mrklov H2

CZ0514 Semily 602477 Benešov u Semil S

CZ0514 Semily 608742 Bozkov S

CZ0514 Semily 608998 Bradlecká Lhota S

CZ0514 Semily 609633 Bratrouchov H2

CZ0514 Semily 616087 Bukovina u Čisté S

CZ0514 Semily 616630 Bystrá nad Jizerou S

CZ0514 Semily 623989 Čistá u Horek S

CZ0514 Semily 636614 Dolní Sytová H4

CZ0514 Semily 636622 Háje nad Jizerou S

CZ0514 Semily 636649 Rybnice S

CZ0514 Semily 637238 Harrachov H1

CZ0514 Semily 638234 Helkovice H4

CZ0514 Semily 640948 Holenice S

CZ0514 Semily 642584 Horní Branná S

CZ0514 Semily 642878 Horní Dušnice H2

CZ0514 Semily 642886 Stromkovice H3

CZ0514 Semily 654833 Chuchelna H4

CZ0514 Semily 655902 Buřany H3

CZ0514 Semily 655929 Jablonec nad Jizerou H4

CZ0514 Semily 658979 Jesenný S

CZ0514 Semily 659029 Jestřabí v Krkonoších H2

CZ0514 Semily 659045 Roudnice v Krkonoších H2

CZ0514 Semily 659959 Jilemnice S

CZ0514 Semily 659975 Hrabačov H4

CZ0514 Semily 661571 Kacanovy S

CZ0514 Semily 666483 Klokočí u Turnova S

CZ0514 Semily 666491 Loučky u Turnova S

CZ0514 Semily 670928 Čikvásky S

CZ0514 Semily 670936 Košťálov S

CZ0514 Semily 675199 Kruh S

CZ0514 Semily 676560 Křížlice H3

CZ0514 Semily 677175 Kundratice S

CZ0514 Semily 680974 Lhota Komárov H3

CZ0514 Semily 683507 Libštát S

CZ0514 Semily 686735 Chlum pod Táborem H4

CZ0514 Semily 686743 Košov H4

CZ0514 Semily 686751 Lomnice nad Popelkou S

CZ0514 Semily 686786 Ploužnice pod Táborem H4

CZ0514 Semily 686794 Želechy S

CZ0514 Semily 695637 Loktuše S

CZ0514 Semily 695700 Vesec pod Kozákovem S

CZ0514 Semily 700207 Mříčná S

CZ0514 Semily 705802 Nová Ves nad Popelkou S

CZ0514 Semily 710423 Horka u Staré Paky S

CZ0514 Semily 710431 Levínská Olešnice S

CZ0514 Semily 710440 Nedaříž S

CZ0514 Semily 710458 Žďár u Staré Paky S

CZ0514 Semily 718203 Paseky nad Jizerou H2

CZ0514 Semily 719536 Peřimov S

CZ0514 Semily 725684 Poniklá H4

CZ0514 Semily 725692 Přívlaka H4

CZ0514 Semily 736031 Příkrý H4

CZ0514 Semily 738417 Lestkov pod Kozákovem S

CZ0514 Semily 738433 Volavec S

CZ0514 Semily 740900 Dolní Rokytnice H3

CZ0514 Semily 740918 Františkov v Krkonoších H2

CZ0514 Semily 740934 Horní Rokytnice nad Jizerou H2

CZ0514 Semily 740969 Rokytno v Krkonoších H1

CZ0514 Semily 741175 Roprachtice H3

CZ0514 Semily 742066 Křečovice pod Troskami S

CZ0514 Semily 742562 Roztoky u Jilemnice S

CZ0514 Semily 742589 Roztoky u Semil H4

CZ0514 Semily 743801 Rváčov H4

CZ0514 Semily 747246 Semily S

CZ0514 Semily 747271 Bítouchov u Semil S

CZ0514 Semily 747289 Spálov u Semil S

CZ0514 Semily 748234 Sklenařice H3

CZ0514 Semily 749311 Bořkov S

CZ0514 Semily 749320 Hořensko H4

CZ0514 Semily 749338 Nedvězí u Semil S

CZ0514 Semily 749354 Slaná S

CZ0514 Semily 753904 Stará Ves u Vysokého nad Jizerou H3

CZ0514 Semily 757225 Pohoří u Stružince S

CZ0514 Semily 757233 Stružinec u Lomnice nad Popelkou S

CZ0514 Semily 757241 Tuhaň u Stružince S

CZ0514 Semily 758256 Martinice v Krkonoších S

CZ0514 Semily 758264 Rovnáčov S

CZ0514 Semily 758272 Studenec u Horek S

CZ0514 Semily 761150 Svojek S

CZ0514 Semily 761168 Tample S

CZ0514 Semily 761851 Syřenov S

CZ0514 Semily 761877 Žďár u Kumburku S

CZ0514 Semily 762695 Škodějov H5

CZ0514 Semily 765201 Tatobity S

CZ0514 Semily 765228 Žlábek S

CZ0514 Semily 770876 Tříč H3

CZ0514 Semily 776661 Valteřice v Krkonoších H4

CZ0514 Semily 780537 Bítouchov u Veselé S

CZ0514 Semily 780545 Kotelsko S

CZ0514 Semily 780561 Veselá u Semil S

CZ0514 Semily 781771 Horní Sytová H4

CZ0514 Semily 781789 Víchová nad Jizerou H4

CZ0514 Semily 781797 Víchovská Lhota H3

CZ0514 Semily 783129 Vítkovice v Krkonoších H1

CZ0514 Semily 788309 Vysoké nad Jizerou H3

CZ0514 Semily 790087 Smrčí u Semil S

CZ0514 Semily 790095 Záhoří u Semil S

CZ0514 Semily 790591 Zálesní Lhota S

CZ0521 Hradec Králové 717533 Pamětník S

CZ0522 Jičín 601829 Bělá u Pecky S

CZ0522 Jičín 601837 Dolní Javoří S

CZ0522 Jičín 601845 Horní Javoří S

CZ0522 Jičín 601853 Radkyně S

CZ0522 Jičín 601861 Uhlíře S

CZ0522 Jičín 603813 Bezník S

CZ0522 Jičín 607568 Borek u Miletína S

CZ0522 Jičín 607576 Želejov S

CZ0522 Jičín 609790 Brdo S

CZ0522 Jičín 609803 Krsmol S

CZ0522 Jičín 616109 Bukovina u Pecky S

CZ0522 Jičín 654256 Chroustov u Miletína S

CZ0522 Jičín 662101 Kal S

CZ0522 Jičín 678406 Kyje u Jičína S

CZ0522 Jičín 705128 Nová Paka S

CZ0522 Jičín 718688 Lhota u Pecky S

CZ0522 Jičín 718696 Pecka S

CZ0522 Jičín 718700 Staňkov u Pecky S

CZ0522 Jičín 741451 Karlov u Roškopova S

CZ0522 Jičín 741469 Roškopov S

CZ0522 Jičín 741477 Ústí u Staré Paky S

CZ0522 Jičín 753823 Stará Paka S

CZ0522 Jičín 758329 Heřmanice u Nové Paky S

CZ0522 Jičín 758337 Kumburský Újezd S

CZ0522 Jičín 758345 Studénka u Nové Paky S

CZ0522 Jičín 763764 Štikov S

CZ0522 Jičín 766950 Vřesník u Tetína S

CZ0522 Jičín 772461 Česká Proseč S

CZ0522 Jičín 772496 Stav S

CZ0522 Jičín 772518 Úbislavice S

CZ0522 Jičín 772526 Zboží u Nové Paky S

CZ0522 Jičín 773158 Úhlejov S

CZ0522 Jičín 776548 Přibyslav u Nové Paky S

CZ0522 Jičín 776556 Pustá Proseč S

CZ0522 Jičín 776564 Valdov S

CZ0522 Jičín 781720 Stupná S

CZ0522 Jičín 781738 Vidochov S

CZ0522 Jičín 781746 Vidonice S

CZ0522 Jičín 786519 Vrchovina S

CZ0523 Náchod 600059 Dolní Adršpach H3

CZ0523 Náchod 600067 Horní Adršpach H3

CZ0523 Náchod 607711 Borová H3

CZ0523 Náchod 612766 Broumov S

CZ0523 Náchod 612782 Velká Ves u Broumova S

CZ0523 Náchod 612812 Benešov u Broumova S

CZ0523 Náchod 612821 Rožmitál S

CZ0523 Náchod 613436 Brzice S

CZ0523 Náchod 613452 Proruby S

CZ0523 Náchod 613479 Harcov S

CZ0523 Náchod 614670 Březová u Broumova S

CZ0523 Náchod 614688 Vernéřovice S

CZ0523 Náchod 621099 Bohdašín nad Olešnicí H4

CZ0523 Náchod 621102 Červený Kostelec S

CZ0523 Náchod 621111 Horní Kostelec S

CZ0523 Náchod 621129 Lhota za Červeným Kostelcem S

CZ0523 Náchod 621145 Stolín S

CZ0523 Náchod 621269 Česká Čermná H4

CZ0523 Náchod 621625 Česká Metuje S

CZ0523 Náchod 621633 Skalka u České Metuje H4

CZ0523 Náchod 621641 Metujka S

CZ0523 Náchod 627445 Dobrošov H4

CZ0523 Náchod 630063 Dolní Radechová S

CZ0523 Náchod 638226 Hejtmánkovice S

CZ0523 Náchod 638609 Heřmánkovice H4

CZ0523 Náchod 638625 Janovičky u Broumova H3

CZ0523 Náchod 643874 Horní Radechová S

CZ0523 Náchod 648370 Hronov S

CZ0523 Náchod 648396 Zbečník S

CZ0523 Náchod 648400 Velký Dřevíč S

CZ0523 Náchod 648418 Žabokrky S

CZ0523 Náchod 648434 Rokytník H4

CZ0523 Náchod 648451 Malá Čermná S

CZ0523 Náchod 650129 Bukovice S

CZ0523 Náchod 650137 Hlavňov H4

CZ0523 Náchod 659088 Jestřebí nad Metují S

CZ0523 Náchod 659096 Libchyně S

CZ0523 Náchod 659100 Sendraž H4

CZ0523 Náchod 659193 Jetřichov S

CZ0523 Náchod 661449 Jizbice u Náchoda H4

CZ0523 Náchod 684031 Lipí u Náchoda S

CZ0523 Náchod 689831 Bělý H3

CZ0523 Náchod 689840 Machov H4

CZ0523 Náchod 689858 Machovská Lhota H4

CZ0523 Náchod 689866 Nízká Srbská H5

CZ0523 Náchod 693618 Křižanov u Mezilečí S

CZ0523 Náchod 693634 Mezilečí S

CZ0523 Náchod 693642 Posadov S

CZ0523 Náchod 693685 Mezilesí u Náchoda S

CZ0523 Náchod 693693 Meziměstí S

CZ0523 Náchod 693723 Vižňov S

CZ0523 Náchod 701262 Náchod S

CZ0523 Náchod 701297 Babí u Náchoda S

CZ0523 Náchod 701301 Běloves S

CZ0523 Náchod 701335 Staré Město nad Metují S

CZ0523 Náchod 701343 Bražec S

CZ0523 Náchod 701378 Malé Poříčí S

CZ0523 Náchod 706442 Nové Město nad Metují S

CZ0523 Náchod 707317 Dlouhé H3

CZ0523 Náchod 707341 Nový Hrádek H4

CZ0523 Náchod 710369 Olešnice u Červeného Kostelce S

CZ0523 Náchod 718343 Pavlišov S

CZ0523 Náchod 718891 Hony S

CZ0523 Náchod 718904 Pěkov S

CZ0523 Náchod 725323 Police nad Metují S

CZ0523 Náchod 725331 Radešov nad Metují S

CZ0523 Náchod 725340 Velká Ledhuje S

CZ0523 Náchod 735710 Přibyslav nad Metují S

CZ0523 Náchod 743623 Hynčice u Broumova S

CZ0523 Náchod 743631 Ruprechtice u Broumova H3

CZ0523 Náchod 750182 Slavíkov u Náchoda S

CZ0523 Náchod 750395 Blažkov u Slavoňova S

CZ0523 Náchod 750409 Slavoňov S

CZ0523 Náchod 754803 Bystré u Stárkova H4

CZ0523 Náchod 754811 Horní Dřevíč H4

CZ0523 Náchod 754820 Chlívce H4

CZ0523 Náchod 754838 Stárkov H4

CZ0523 Náchod 759325 Slavný H3

CZ0523 Náchod 759333 Suchý Důl H4

CZ0523 Náchod 762903 Šonov u Broumova H4

CZ0523 Náchod 766291 Bohdašín H5

CZ0523 Náchod 766313 Dědov H4

CZ0523 Náchod 766321 Dolní Teplice H4

CZ0523 Náchod 766330 Horní Teplice H5

CZ0523 Náchod 766348 Javor u Teplic nad Metují H4

CZ0523 Náchod 766356 Lachov H4

CZ0523 Náchod 766372 Skály u Teplic nad Metují H2

CZ0523 Náchod 766399 Teplice nad Metují H3

CZ0523 Náchod 768910 Kramolna S

CZ0523 Náchod 768928 Lhotky S

CZ0523 Náchod 768936 Městská Kramolna S

CZ0523 Náchod 768952 Trubějov S

CZ0523 Náchod 779253 Maršov nad Metují S

CZ0523 Náchod 779261 Velké Petrovice S

CZ0523 Náchod 788121 Vysoká Srbská S

CZ0523 Náchod 788147 Zlíčko S

CZ0523 Náchod 788384 Starkoč u Vysokova S

CZ0523 Náchod 788392 Vysokov S

CZ0523 Náchod 789356 Horní Rybníky S

CZ0523 Náchod 789364 Zábrodí S

CZ0523 Náchod 792667 Zdoňov H5

CZ0523 Náchod 792675 Libná H3

CZ0523 Náchod 795186 Žďár nad Metují S

CZ0523 Náchod 795526 Žďárky S

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 600199 Nová Ves u Albrechtic OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 600741 Bačetín OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 600750 Sudín OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 600989 Bartošovice v Orlických horách H3

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 600997 Neratov v Orlických horách H2

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 601004 Nová Ves v Orlických horách H2

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 601012 Podlesí v Orlických horách H3

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 601021 Vrchní Orlice H2

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 601039 Malá Strana v Orlických horách H3

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 604712 Bílý Újezd u Dobrušky OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 604721 Hroška OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 604739 Masty OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 606197 Bohdašín v Orlických horách OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 607622 Šachov u Borohrádku OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 612600 Brocná OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 612626 Svinná u Brocné OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 616648 Bystré v Orlických horách H4

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 617261 Byzhradec OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 618632 Hřibiny OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 619787 Malá Čermná nad Orlicí OB

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 619795 Velká Čermná nad Orlicí OB

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 623351 Čestice u Častolovic OB

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 623539 Číčová OB

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 625817 Deštné v Orlických horách H1

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 625833 Jedlová v Orlických horách H2

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 626589 Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 627194 Dobré OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 627208 Hlinné u Dobrého OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 627224 Kamenice u Dobrého OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 627241 Rovné u Dobrého H4

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 627631 Dobřany v Orlických horách H3

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 630748 Domašín u Dobrušky OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 630781 Spáleniště OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 651249 Svídnice u Kostelce nad Orlicí OB

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 651257 Vrbice u Kostelce nad Orlicí OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 656925 Janov v Orlických horách OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 656933 Tis OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 657816 Javornice OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 670359 Kostelecké Horky OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 671177 Kounov u Dobrušky H4

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 671185 Nedvězí u Dobrušky H3

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 671193 Šediviny H3

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 678198 Kvasiny OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 681539 Lhoty u Potštejna OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 681547 Polom u Potštejna OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 681555 Proruby u Potštejna OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 682501 Bělá u Liberka H5

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 682519 Hláska H5

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 682527 Liberk H4

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 682535 Prorubky H4

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 682543 Rampuše H3

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 683949 Lípa nad Orlicí OB

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 688851 Lukavice u Rychnova nad Kněžnou OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 693201 Merklovice OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 701777 Nebeská Rybná H4

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 709263 Ohnišov OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 709271 Zákraví OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 710377 Hoděčín OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 710385 Olešnice u Rychnova nad Kněžnou OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 710466 Olešnice v Orlických horách H2

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 712167 Bedřichovka H1

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 712175 Černá Voda u Orlického Záhoří H2

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 712183 Jadrná H2

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 712191 Kunštát u Orlického Záhoří H1

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 712205 Trčkov H1

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 712809 Lomy u Osečnice H3

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 712817 Osečnice H5

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 718815 Pěčín u Rychnova nad Kněžnou OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 718874 Peklo nad Zdobnicí OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 723380 Lhota u Dobrušky OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 723398 Podbřezí OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 726508 Potštejn OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 739553 Rašovice u Týniště nad Orlicí OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 741001 Dolní Rokytnice v Orlických horách H5

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 741027 Horní Rokytnice H2

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 741035 Panské Pole H2

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 741043 Prostřední Rokytnice H3

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 741051 Rokytnice v Orlických horách H3

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 742031 Jahodov OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 742040 Roveň u Rychnova nad Kněžnou OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 743879 Rybná nad Zdobnicí OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 744191 Panská Habrová OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 745553 Říčky v Orlických horách H1

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 747076 Polom v Orlických horách H3

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 747084 Sedloňov H1

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 749109 Skuhrov nad Bělou OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 749770 Slatina nad Zdobnicí OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 751413 Sněžné H3

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 752410 Ještětice OB

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 752428 Solnice OB

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 773476 Malý Uhřínov H4

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 773484 Velký Uhřínov H2

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 776785 Vamberk OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 792268 Zdelov OA

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 792616 Kačerov u Zdobnice H3

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 792624 Kunčina Ves u Zdobnice H3

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 792632 Souvlastní H3

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 792641 Velká Zdobnice H1

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 792659 Malá Zdobnice H1

CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 795224 Žďár nad Orlicí OB

CZ0525 Trutnov 600598 Babí H3

CZ0525 Trutnov 601152 Batňovice S

CZ0525 Trutnov 602744 Bečkov H3

CZ0525 Trutnov 602752 Bernartice H4

CZ0525 Trutnov 602761 Královec H3

CZ0525 Trutnov 602779 Křenov u Žacléře H4

CZ0525 Trutnov 602787 Lampertice H4

CZ0525 Trutnov 606553 Bohuslavice nad Úpou S

CZ0525 Trutnov 607851 Borovnice u Staré Paky S

CZ0525 Trutnov 607860 Borovnička S

CZ0525 Trutnov 619752 Čermná v Krkonoších S

CZ0525 Trutnov 620670 Černý Důl H1

CZ0525 Trutnov 620688 Čistá v Krkonoších H5

CZ0525 Trutnov 620696 Fořt H5

CZ0525 Trutnov 628743 Dolní Branná S

CZ0525 Trutnov 629022 Dolní Dvůr H1

CZ0525 Trutnov 629278 Dolní Kalná S

CZ0525 Trutnov 629421 Dolní Lánov S

CZ0525 Trutnov 629910 Dolní Olešnice S

CZ0525 Trutnov 629944 Vestřev S

CZ0525 Trutnov 636720 Brusnice S

CZ0525 Trutnov 636738 Hajnice S

CZ0525 Trutnov 636746 Kyje u Hajnice S

CZ0525 Trutnov 636762 Nesytá S

CZ0525 Trutnov 637998 Havlovice S

CZ0525 Trutnov 642592 Horní Brusnice S

CZ0525 Trutnov 642754 Horní Dehtov S

CZ0525 Trutnov 643050 Horní Kalná S

CZ0525 Trutnov 643441 Dolní Albeřice H2

CZ0525 Trutnov 643459 Dolní Lysečiny H2

CZ0525 Trutnov 643467 Horní Albeřice H1

CZ0525 Trutnov 643475 Horní Lysečiny H1

CZ0525 Trutnov 643483 Horní Maršov H2

CZ0525 Trutnov 643491 Maršov III H2

CZ0525 Trutnov 643513 Suchý Důl v Krkonoších H1

CZ0525 Trutnov 643521 Temný Důl H2

CZ0525 Trutnov 643637 Horní Olešnice S

CZ0525 Trutnov 643645 Prostřední Olešnice S

CZ0525 Trutnov 644676 Dolní Žďár H4

CZ0525 Trutnov 644692 Horní Žďár S

CZ0525 Trutnov 645770 Hostinné S

CZ0525 Trutnov 653250 Chotěvice S

CZ0525 Trutnov 654922 Chvaleč H4

CZ0525 Trutnov 654931 Petříkovice u Trutnova H4

CZ0525 Trutnov 657042 Hodkovice u Trutnova H5

CZ0525 Trutnov 657051 Janovice u Trutnova H3

CZ0525 Trutnov 657212 Černá Hora v Krkonoších H1

CZ0525 Trutnov 657239 Janské Lázně H2

CZ0525 Trutnov 657875 Javorník v Krkonoších H5

CZ0525 Trutnov 661350 Dolní Vernéřovice H4

CZ0525 Trutnov 661368 Horní Vernéřovice H4

CZ0525 Trutnov 661376 Jívka H4

CZ0525 Trutnov 661392 Studnice u Jívky H3

CZ0525 Trutnov 665754 Klášterská Lhota S

CZ0525 Trutnov 667692 Kladruby u Kohoutova S

CZ0525 Trutnov 667706 Kohoutov S

CZ0525 Trutnov 677060 Kunčice nad Labem S

CZ0525 Trutnov 678902 Horní Lánov H3

CZ0525 Trutnov 678911 Prostřední Lánov H5

CZ0525 Trutnov 681229 Bezděkov u Trutnova H4

CZ0525 Trutnov 681237 Lhota u Trutnova H4

CZ0525 Trutnov 681873 Libeč H4

CZ0525 Trutnov 683001 Libňatov S

CZ0525 Trutnov 690368 Dolní Malá Úpa H1

CZ0525 Trutnov 690376 Horní Malá Úpa H1

CZ0525 Trutnov 690562 Malé Svatoňovice H4

CZ0525 Trutnov 691721 Markoušovice H4

CZ0525 Trutnov 691747 Starý Sedloňov H4

CZ0525 Trutnov 691968 Maršov u Úpice S

CZ0525 Trutnov 696781 Hertvíkovice H4

CZ0525 Trutnov 696790 Kalná Voda H4

CZ0525 Trutnov 696803 Mladé Buky H4

CZ0525 Trutnov 696811 Sklenářovice H2

CZ0525 Trutnov 699756 Debrné u Mostku S

CZ0525 Trutnov 699799 Mostek S

CZ0525 Trutnov 699811 Souvrať S

CZ0525 Trutnov 703206 Dolní Nemojov S

CZ0525 Trutnov 703222 Nový Nemojov S

CZ0525 Trutnov 703231 Starobucké Debrné S

CZ0525 Trutnov 718637 Pec pod Sněžkou H1

CZ0525 Trutnov 718645 Velká Úpa I H1

CZ0525 Trutnov 718653 Velká Úpa II H1

CZ0525 Trutnov 720615 Pilníkov I S

CZ0525 Trutnov 720623 Pilníkov II S

CZ0525 Trutnov 720631 Pilníkov III S

CZ0525 Trutnov 733261 Prosečné S

CZ0525 Trutnov 737453 Radeč S

CZ0525 Trutnov 738832 Radvanice v Čechách H4

CZ0525 Trutnov 738841 Slavětín u Radvanic H3

CZ0525 Trutnov 743143 Rtyně v Podkrkonoší S

CZ0525 Trutnov 743381 Arnultovice H4

CZ0525 Trutnov 743399 Bolkov H3

CZ0525 Trutnov 743429 Rudník H5

CZ0525 Trutnov 750450 Slemeno v Podkrkonoší S

CZ0525 Trutnov 754137 Dolní Staré Buky S

CZ0525 Trutnov 754153 Horní Staré Buky S

CZ0525 Trutnov 754161 Prostřední Staré Buky S

CZ0525 Trutnov 755192 Starý Rokytník S

CZ0525 Trutnov 756601 Odolov H4

CZ0525 Trutnov 756610 Petrovice u Strážkovic H3

CZ0525 Trutnov 756628 Strážkovice v Podkrkonoší H4

CZ0525 Trutnov 756644 Strážné H1

CZ0525 Trutnov 757896 Střítež u Trutnova S

CZ0525 Trutnov 758281 Studenec u Trutnova S

CZ0525 Trutnov 759309 Suchovršice S

CZ0525 Trutnov 761087 Maršov II H2

CZ0525 Trutnov 761095 Svoboda nad Úpou H3

CZ0525 Trutnov 761109 Maršov I H3

CZ0525 Trutnov 762962 Bedřichov v Krkonoších H1

CZ0525 Trutnov 763012 Labská H1

CZ0525 Trutnov 763063 Přední Labská H1

CZ0525 Trutnov 763098 Špindlerův Mlýn H1

CZ0525 Trutnov 769029 Trutnov S

CZ0525 Trutnov 769118 Volanov S

CZ0525 Trutnov 769134 Dolní Staré Město S

CZ0525 Trutnov 769151 Horní Staré Město H4

CZ0525 Trutnov 769223 Poříčí u Trutnova S

CZ0525 Trutnov 769266 Bojiště u Trutnova S

CZ0525 Trutnov 769274 Oblanov S

CZ0525 Trutnov 769975 Třebihošť S

CZ0525 Trutnov 769983 Zvičina H3

CZ0525 Trutnov 774651 Úpice S

CZ0525 Trutnov 779385 Velké Svatoňovice H5

CZ0525 Trutnov 782742 Huntířov S

CZ0525 Trutnov 782751 Kocléřov S

CZ0525 Trutnov 782769 Komárov u Dvora Králové S

CZ0525 Trutnov 782777 Záboří u Dvora Králové S

CZ0525 Trutnov 783765 Hrádeček S

CZ0525 Trutnov 783773 Vlčice u Trutnova S

CZ0525 Trutnov 784869 Debrné H4

CZ0525 Trutnov 784877 Voletiny S

CZ0525 Trutnov 786306 Vrchlabí H5

CZ0525 Trutnov 786331 Podhůří-Harta H5

CZ0525 Trutnov 786349 Hořejší Vrchlabí H3

CZ0525 Trutnov 793094 Zlatá Olešnice H4

CZ0525 Trutnov 794180 Bobr H3

CZ0525 Trutnov 794198 Černá Voda u Žacléře H5

CZ0525 Trutnov 794228 Prkenný Důl H4

CZ0525 Trutnov 794236 Rýchory H1

CZ0525 Trutnov 794244 Žacléř H3

CZ0525 Trutnov 794252 Vernířovice H2

CZ0525 Trutnov 795658 Přední Ždírnice S

CZ0525 Trutnov 795666 Zadní Ždírnice S

CZ0531 Chrudim 601594 Bělá OA

CZ0531 Chrudim 606839 Bojanov OA

CZ0531 Chrudim 606847 Horní Bezděkov u Bojanova OA

CZ0531 Chrudim 607410 Bor u Skutče OA

CZ0531 Chrudim 617954 Ctětín OA

CZ0531 Chrudim 618179 Čachnov H3

CZ0531 Chrudim 621668 Česká Rybná OA

CZ0531 Chrudim 622605 České Lhotice OA

CZ0531 Chrudim 622613 Hodonín u Nasavrk OA

CZ0531 Chrudim 625337 Dědová H3

CZ0531 Chrudim 630527 Doly OA

CZ0531 Chrudim 634476 Filipov H3

CZ0531 Chrudim 634701 Františky H3

CZ0531 Chrudim 637084 Hamry u Hlinska H3

CZ0531 Chrudim 639303 Hlinsko v Čechách H3

CZ0531 Chrudim 639346 Blatno u Hlinska H3

CZ0531 Chrudim 639397 Srní u Hlinska H3

CZ0531 Chrudim 640034 Hněvětice OB

CZ0531 Chrudim 640654 Hoješín OA

CZ0531 Chrudim 641120 Dolní Holetín OA

CZ0531 Chrudim 641138 Holetín OA

CZ0531 Chrudim 642517 Horní Bradlo OA

CZ0531 Chrudim 642533 Lipka OA

CZ0531 Chrudim 642550 Travná u Horního Bradla OA

CZ0531 Chrudim 642568 Velká Střítež OA

CZ0531 Chrudim 646130 Březinka u Hošťalovic OA

CZ0531 Chrudim 646148 Hošťalovice OA

CZ0531 Chrudim 651559 Chlum u Hlinska H5

CZ0531 Chrudim 658359 Jeníkov u Hlinska H3

CZ0531 Chrudim 662666 Kameničky H3

CZ0531 Chrudim 665266 Kladno u Hlinska H3

CZ0531 Chrudim 671461 Hrbokov OA

CZ0531 Chrudim 671479 Kovářov u Seče OA

CZ0531 Chrudim 673242 Kraskov OA

CZ0531 Chrudim 673692 Krásné OA

CZ0531 Chrudim 673706 Polánka OA

CZ0531 Chrudim 675075 Krouna H5

CZ0531 Chrudim 679488 Lažany u Skutče OB

CZ0531 Chrudim 680419 Lešany OB

CZ0531 Chrudim 682942 Libkov u Nasavrk OA

CZ0531 Chrudim 683159 Liboměřice OA

CZ0531 Chrudim 683167 Licibořice OB

CZ0531 Chrudim 683175 Nové Lhotice OA

CZ0531 Chrudim 692093 Martinice u Skutče H3

CZ0531 Chrudim 693871 Jetonice OB

CZ0531 Chrudim 693880 Míčov OB

CZ0531 Chrudim 693898 Rudov OB

CZ0531 Chrudim 693901 Sušice OB

CZ0531 Chrudim 693910 Zbyslavec OB

CZ0531 Chrudim 695947 Miřetín OA

CZ0531 Chrudim 697036 Čejkovice u Mladoňovic OA

CZ0531 Chrudim 697044 Deblov OA

CZ0531 Chrudim 697079 Petříkovice u Mladoňovic OA

CZ0531 Chrudim 697087 Pohled u Mladoňovic OA

CZ0531 Chrudim 700029 Mrákotín u Skutče OB

CZ0531 Chrudim 701637 Nasavrky OB

CZ0531 Chrudim 709395 Ochoz u Nasavrk OB

CZ0531 Chrudim 709948 Oldřetice OA

CZ0531 Chrudim 710075 Oldřiš u Hlinska H5

CZ0531 Chrudim 716626 Otradov OA

CZ0531 Chrudim 718173 Paseky u Proseče H3

CZ0531 Chrudim 719226 Perálec OA

CZ0531 Chrudim 719234 Zderaz OA

CZ0531 Chrudim 723061 Dolní Počátky OA

CZ0531 Chrudim 723070 Počátky Horní OA

CZ0531 Chrudim 723088 Javorka OA

CZ0531 Chrudim 724009 Podlíšťany OB

CZ0531 Chrudim 725021 Pokřikov OB

CZ0531 Chrudim 732800 Prachovice OB

CZ0531 Chrudim 733172 Podměstí OA

CZ0531 Chrudim 733181 Proseč u Skutče OA

CZ0531 Chrudim 733199 Záboří u Proseče OA

CZ0531 Chrudim 733393 Prosetín u Hlinska OB

CZ0531 Chrudim 737437 Radčice u Skutče OB

CZ0531 Chrudim 739260 Raná u Hlinska OA

CZ0531 Chrudim 744085 Rychnov H5

CZ0531 Chrudim 746444 Proseč u Seče OA

CZ0531 Chrudim 746452 Prosíčka u Seče OA

CZ0531 Chrudim 746461 Seč OA

CZ0531 Chrudim 749141 Nová Ves u Skutče OB

CZ0531 Chrudim 749168 Skuteč OB

CZ0531 Chrudim 749176 Skutíčko OB

CZ0531 Chrudim 758485 Košinov H3

CZ0531 Chrudim 758493 Studnice u Hlinska H3

CZ0531 Chrudim 758507 Zalíbené H3

CZ0531 Chrudim 761583 Svratouch H2

CZ0531 Chrudim 767298 Kvasín OB

CZ0531 Chrudim 767310 Tisovec OB

CZ0531 Chrudim 768073 Hluboká u Trhové Kamenice H3

CZ0531 Chrudim 768111 Rohozná u Trhové Kamenice OA

CZ0531 Chrudim 768120 Trhová Kamenice OA

CZ0531 Chrudim 776921 Cítkov OA

CZ0531 Chrudim 776939 Nerozhovice OA

CZ0531 Chrudim 776947 Vápenný Podol OA

CZ0531 Chrudim 777358 Babákov OA

CZ0531 Chrudim 777366 Příkrakov OA

CZ0531 Chrudim 777374 Včelákov OA

CZ0531 Chrudim 782611 Stan u Hlinska OA

CZ0531 Chrudim 782629 Vítanov OA

CZ0531 Chrudim 784656 Vojtěchov u Hlinska OA

CZ0531 Chrudim 784991 Lhoty H3

CZ0531 Chrudim 785008 Vortová H3

CZ0531 Chrudim 787329 Všeradov OA

CZ0531 Chrudim 787868 Dřevíkov OA

CZ0531 Chrudim 787876 Možděnice OA

CZ0531 Chrudim 787884 Rváčov u Hlinska OA

CZ0531 Chrudim 787906 Svobodné Hamry OA

CZ0531 Chrudim 791342 Lhůty S

CZ0531 Chrudim 791695 Lhota u Skutče OB

CZ0531 Chrudim 791709 Štěpánov u Skutče OB

CZ0531 Chrudim 791717 Zbožnov OB

CZ0531 Chrudim 795496 Žďárec u Seče OA

CZ0531 Chrudim 795500 Žďárec u Skutče OB

CZ0532 Pardubice 601942 Bělečko S

CZ0532 Pardubice 616061 Bukovina u Přelouče OB

CZ0532 Pardubice 642975 Dolní Jelení OB

CZ0532 Pardubice 642983 Horní Jelení OB

CZ0532 Pardubice 656828 Seník S

CZ0532 Pardubice 685852 Litošice S

CZ0532 Pardubice 752681 Sovolusky u Přelouče S

CZ0532 Pardubice 755575 Holotín OB

CZ0533 Svitavy 600857 Banín OB

CZ0533 Svitavy 601683 Bělá nad Svitavou OB

CZ0533 Svitavy 601799 Bělá u Jevíčka OA

CZ0533 Svitavy 601802 Malonín OA

CZ0533 Svitavy 601811 Smolná u Jevíčka OA

CZ0533 Svitavy 604771 Zálesí u Jevíčka OA

CZ0533 Svitavy 606073 Bohdalov u Městečka Trnávky OA

CZ0533 Svitavy 606391 Bohuňov nad Křetínkou OA

CZ0533 Svitavy 607720 Borová u Poličky H3

CZ0533 Svitavy 608041 Borušov OA

CZ0533 Svitavy 608050 Prklišov OA

CZ0533 Svitavy 608068 Svojanov u Borušova OA

CZ0533 Svitavy 609927 Brněnec OA

CZ0533 Svitavy 614076 Březina u Moravské Třebové OA

CZ0533 Svitavy 614084 Šnekov OA

CZ0533 Svitavy 614181 Březinky OA

CZ0533 Svitavy 614238 Březiny u Poličky H3

CZ0533 Svitavy 614726 Březová nad Svitavou OA

CZ0533 Svitavy 614734 Česká Dlouhá OA

CZ0533 Svitavy 614742 Moravská Dlouhá OA

CZ0533 Svitavy 614751 Muzlov OA

CZ0533 Svitavy 614769 Zářečí nad Svitavou OA

CZ0533 Svitavy 615447 Budislav u Litomyšle OA

CZ0533 Svitavy 616664 Bystré u Poličky H3

CZ0533 Svitavy 626031 Dětřichov u Svitav OA

CZ0533 Svitavy 626431 Dlouhá Loučka OA

CZ0533 Svitavy 636258 Žipotín H4

CZ0533 Svitavy 637092 Hamry nad Křetínkou H4

CZ0533 Svitavy 637254 Hartinkov H4

CZ0533 Svitavy 637441 Hartmanice u Poličky H3

CZ0533 Svitavy 638927 Hlásnice H3

CZ0533 Svitavy 651877 Chmelík OA

CZ0533 Svitavy 653047 Chotěnov OA

CZ0533 Svitavy 653055 Olšany u Chotěnova OA

CZ0533 Svitavy 653888 Chrastavec OA

CZ0533 Svitavy 657255 Janůvky OA

CZ0533 Svitavy 657549 Jarošov u Litomyšle OA

CZ0533 Svitavy 657557 Nová Ves u Jarošova OA

CZ0533 Svitavy 657867 Javorník u Svitav OA

CZ0533 Svitavy 658081 Jedlová u Poličky H3

CZ0533 Svitavy 662411 Kamenec u Poličky OA

CZ0533 Svitavy 662798 Česká Kamenná Horka OA

CZ0533 Svitavy 662801 Moravská Kamenná Horka OA

CZ0533 Svitavy 663247 Karle OA

CZ0533 Svitavy 663255 Ostrý Kámen OA

CZ0533 Svitavy 667595 Koclířov OA

CZ0533 Svitavy 669555 Korouhev H3

CZ0533 Svitavy 669563 Lačnov u Korouhve H4

CZ0533 Svitavy 675873 Křenov OA

CZ0533 Svitavy 678279 Květná OA

CZ0533 Svitavy 679259 Lavičné OA

CZ0533 Svitavy 680826 Lezník OA

CZ0533 Svitavy 688011 Lubná u Poličky OA

CZ0533 Svitavy 690945 Malíkov OA

CZ0533 Svitavy 694169 Kukle OA

CZ0533 Svitavy 694177 Mikuleč OA

CZ0533 Svitavy 696927 Mladějov na Moravě OB

CZ0533 Svitavy 697907 Modřec H3

CZ0533 Svitavy 698776 Chrastová Lhota OA

CZ0533 Svitavy 698784 Moravská Chrastová OA

CZ0533 Svitavy 702331 Nedvězí u Poličky H3

CZ0533 Svitavy 702340 Nedvězíčko H3

CZ0533 Svitavy 705641 Nová Ves u Moravské Třebové OA

CZ0533 Svitavy 710091 Oldřiš u Poličky H3

CZ0533 Svitavy 718793 Pěčíkov OA

CZ0533 Svitavy 724661 Horní Hynčina H4

CZ0533 Svitavy 724670 Pohledy H5

CZ0533 Svitavy 725358 Polička OA

CZ0533 Svitavy 725552 Pomezí H3

CZ0533 Svitavy 726044 Mladočov OA

CZ0533 Svitavy 726052 Poříčí u Litomyšle OA

CZ0533 Svitavy 734322 Předměstí H4

CZ0533 Svitavy 734357 Přední Arnoštov OA

CZ0533 Svitavy 736821 Pustá Kamenice H3

CZ0533 Svitavy 736899 Pustá Rybná H3

CZ0533 Svitavy 737852 Radiměř OA

CZ0533 Svitavy 740471 Rohozná u Poličky OA

CZ0533 Svitavy 742252 Bradlné OA

CZ0533 Svitavy 742261 Rozhraní OA

CZ0533 Svitavy 742279 Vilémov u Rozhraní OA

CZ0533 Svitavy 743330 Dolní Rudná OA

CZ0533 Svitavy 743348 Horní Rudná OA

CZ0533 Svitavy 745847 Sádek u Poličky OA

CZ0533 Svitavy 746363 Kaliště u Sebranic OA

CZ0533 Svitavy 746371 Pohora OA

CZ0533 Svitavy 746380 Sebranice u Litomyšle OA

CZ0533 Svitavy 748242 Sklené u Svitav OA

CZ0533 Svitavy 749664 Březinka H4

CZ0533 Svitavy 749672 Slatina u Jevíčka OA

CZ0533 Svitavy 753874 Stará Roveň OA

CZ0533 Svitavy 754463 Petrušov OA

CZ0533 Svitavy 755206 Starý Svojanov H5

CZ0533 Svitavy 755320 Stašov H3

CZ0533 Svitavy 757870 Střítež u Poličky OA

CZ0533 Svitavy 761141 Svojanov H4

CZ0533 Svitavy 762661 Široký Důl OA

CZ0533 Svitavy 764124 Študlov u Vítějevsi OA

CZ0533 Svitavy 765708 Telecí H3

CZ0533 Svitavy 768740 Trpín H3

CZ0533 Svitavy 769355 Třebařov OB

CZ0533 Svitavy 775541 Útěchov u Moravské Třebové OB

CZ0533 Svitavy 779989 Vendolí OB

CZ0533 Svitavy 782645 Vítějeves OA

CZ0533 Svitavy 785458 Vranová OA

CZ0533 Svitavy 785466 Vranová Lhota OA

CZ0533 Svitavy 787981 Vysoká u Jevíčka OA

CZ0533 Svitavy 789551 Zadní Arnoštov OA

CZ0533 Svitavy 796280 Horákova Lhota H4

CZ0533 Svitavy 796298 Želivsko H4

CZ0534 Ústí nad Orlicí 600113 Albrechtice u Lanškrouna OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 600377 Anenská Studánka H4

CZ0534 Ústí nad Orlicí 600385 Helvíkov OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 606324 Bohousová OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 616753 Bystřec H4

CZ0534 Ústí nad Orlicí 617903 Cotkytle H4

CZ0534 Ústí nad Orlicí 619523 Čenkovice H2

CZ0534 Ústí nad Orlicí 620611 Černovír u Ústí nad Orlicí OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 620751 Bílá Voda H3

CZ0534 Ústí nad Orlicí 620769 Červená Voda H3

CZ0534 Ústí nad Orlicí 620777 Dolní Orlice H5

CZ0534 Ústí nad Orlicí 620793 Horní Orlice H2

CZ0534 Ústí nad Orlicí 620807 Mlýnice u Červené Vody H5

CZ0534 Ústí nad Orlicí 620815 Mlýnický Dvůr H3

CZ0534 Ústí nad Orlicí 620823 Moravský Karlov H3

CZ0534 Ústí nad Orlicí 620831 Šanov u Červené Vody H3

CZ0534 Ústí nad Orlicí 621676 Česká Rybná u Žamberka OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 622630 České Libchavy OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 622702 České Petrovice H3

CZ0534 Ústí nad Orlicí 628727 Dolní Boříkovice H3

CZ0534 Ústí nad Orlicí 628883 Dolní Čermná OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 628913 Dolní Dobrouč OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 629065 Dolní Heřmanice v Čechách H4

CZ0534 Ústí nad Orlicí 629553 Dolní Libchavy OB

CZ0534 Ústí nad Orlicí 629588 Dolní Lipka H5

CZ0534 Ústí nad Orlicí 629774 Dolní Morava H3

CZ0534 Ústí nad Orlicí 629782 Horní Morava H1

CZ0534 Ústí nad Orlicí 629791 Velká Morava H1

CZ0534 Ústí nad Orlicí 638200 Hejnice u Žamberka OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 638242 Helvíkovice OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 638391 Herbortice H4

CZ0534 Ústí nad Orlicí 638404 Mezilesí u Lanškrouna H3

CZ0534 Ústí nad Orlicí 640018 Hnátnice OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 642690 Horní Čermná OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 642703 Nepomuky H4

CZ0534 Ústí nad Orlicí 642771 Horní Dobrouč OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 642924 Horní Heřmanice v Čechách H3

CZ0534 Ústí nad Orlicí 643327 Horní Libchavy OB

CZ0534 Ústí nad Orlicí 643335 Prostřední Libchavy OB

CZ0534 Ústí nad Orlicí 643360 Horní Lipka H2

CZ0534 Ústí nad Orlicí 644480 Horní Třešňovec OB

CZ0534 Ústí nad Orlicí 656194 Jablonné nad Orlicí H4

CZ0534 Ústí nad Orlicí 656577 Jakubovice OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 656623 Jamné nad Orlicí H3

CZ0534 Ústí nad Orlicí 658189 Hrádek u Jehnědí S

CZ0534 Ústí nad Orlicí 662674 Kameničná OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 665720 Klášterec nad Orlicí H4

CZ0534 Ústí nad Orlicí 666815 Dolní Houžovec OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 666823 Horní Houžovec OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 667382 Koburk H4

CZ0534 Ústí nad Orlicí 671690 Kozlov u České Třebové S

CZ0534 Ústí nad Orlicí 672530 Červený Potok H3

CZ0534 Ústí nad Orlicí 672548 Dolní Hedeč H2

CZ0534 Ústí nad Orlicí 672556 Králíky H5

CZ0534 Ústí nad Orlicí 677493 Kunvald OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 679038 Lanšperk OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 680630 Červená OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 680656 Kunčice u Letohradu OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 680664 Letohrad OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 680672 Orlice OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 681377 Lhotka u České Třebové OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 683744 Lichkov H3

CZ0534 Ústí nad Orlicí 685097 Líšnice OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 685305 Litice nad Orlicí OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 688860 Lukavice v Čechách OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 696064 Mistrovice nad Orlicí H5

CZ0534 Ústí nad Orlicí 696994 Mladkov H3

CZ0534 Ústí nad Orlicí 697001 Petrovičky u Mladkova H3

CZ0534 Ústí nad Orlicí 702731 Nekoř H5

CZ0534 Ústí nad Orlicí 712108 Dobrá Voda u Orlického Podhůří OB

CZ0534 Ústí nad Orlicí 712141 Rviště OB

CZ0534 Ústí nad Orlicí 712159 Říčky u Orlického Podhůří OB

CZ0534 Ústí nad Orlicí 712221 Orličky H2

CZ0534 Ústí nad Orlicí 715999 Ostrov u Lanškrouna OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 718238 Pastviny u Klášterce nad Orlicí H4

CZ0534 Ústí nad Orlicí 720143 Petrovice u Lanškrouna OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 720674 Písečná u Žamberka OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 733792 Heřmanice u Králík H3

CZ0534 Ústí nad Orlicí 733806 Prostřední Lipka H5

CZ0534 Ústí nad Orlicí 743500 Rudoltice u Lanškrouna OB

CZ0534 Ústí nad Orlicí 744077 Rýdrovice H3

CZ0534 Ústí nad Orlicí 749044 Skuhrov u České Třebové OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 752037 Sobkovice H4

CZ0534 Ústí nad Orlicí 752444 Sopotnice OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 756636 Strážná H4

CZ0534 Ústí nad Orlicí 758248 Studené H4

CZ0534 Ústí nad Orlicí 762270 Šedivec OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 765473 Celné H4

CZ0534 Ústí nad Orlicí 765490 Těchonín H3

CZ0534 Ústí nad Orlicí 770469 Třebovice OB

CZ0534 Ústí nad Orlicí 773948 Újezd u Chocně OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 775347 Kerhartice nad Orlicí OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 778630 Velká Skrovnice OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 780081 Verměřovice OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 783854 Vlčkovice u Mladkova H3

CZ0534 Ústí nad Orlicí 787647 Valteřice u Výprachtic H2

CZ0534 Ústí nad Orlicí 787655 Výprachtice H3

CZ0534 Ústí nad Orlicí 790303 Záchlumí OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 790737 Kosořín S

CZ0534 Ústí nad Orlicí 794368 Žamberk OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 794392 Dlouhoňovice OA

CZ0534 Ústí nad Orlicí 794465 Žampach OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 600784 Bačkov OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 600792 Lubno u Bačkova OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 600806 Zboží OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 603554 Bezděkov u Krásné Hory OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 603635 Bezděkov u Libice nad Doubravou OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 603643 Kladruby u Libice OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 603651 Malochyně OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 603660 Sloupno u Chotěboře OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 606936 Bojiště OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 606944 Kouty u Bojiště OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 606952 Mstislavice OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 606961 Veliká OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 612839 Broumova Lhota OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 613843 Břevnice OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 618187 Čachotín OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 621234 Cibotín OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 621242 Česká Bělá OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 621277 Česká Jablonná OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 623661 Číhošť OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 623679 Hlohov OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 623687 Hroznětín u Číhoště OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 623695 Tunochody OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 623709 Zdeslavice OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 626571 Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 626716 Dolní Dlužiny OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 626724 Horní Dlužiny OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 626961 Dobrá OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 627321 Dobrohostov OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 627330 Chválkov OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 628778 Dolní Březinka OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 629197 Dolní Jablonná OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 629405 Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 629740 Dolní Město OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 629766 Meziklasí OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 632660 Druhanov OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 635197 Frýdnava OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 636363 Habrek OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 636371 Obrvaň OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 636380 Souboř OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 636479 Habry OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 637963 Havlíčkova Borová H3

CZ0631 Havlíčkův Brod 637971 Peršíkov OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 638285 Boňkov OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 638293 Herálec OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 638315 Koječín OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 639541 Hluboká u Krucemburku H3

CZ0631 Havlíčkův Brod 640077 Budeč nad Želivkou OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 640085 Habrovčice OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 640093 Hněvkovice u Ledče nad Sázavou OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 640107 Chotěměřice OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 640115 Nová Ves u Dolních Kralovic OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 640131 Zahájí u Hněvkovic OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 643157 Horní Krupá u Havlíčkova Brodu OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 644358 Horní Studenec OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 644366 Hudeč OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 644374 Nový Studenec OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 644382 Podmoklany OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 646792 Hradec u Ledče nad Sázavou OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 646806 Ostrov u Ledče nad Sázavou OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 649121 Hřiště OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 651389 Barovice H3

CZ0631 Havlíčkův Brod 651397 Chloumek H3

CZ0631 Havlíčkův Brod 652831 Chotěboř OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 652873 Bílek OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 654272 Chrtníč OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 655627 Chyška OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 657999 Bělá u Jedlé OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 658006 Dobrá Voda u Jedlé OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 658014 Chřenovice OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 658022 Jedlá OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 658111 Jedouchov OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 660019 Jilemník OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 660027 Ždírec u Pohledu OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 662372 Jiříkov u Kamene OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 662381 Kámen u Habrů OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 662399 Proseč u Kamene OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 662542 Kamenice u Herálce H3

CZ0631 Havlíčkův Brod 662810 Kamenná Lhota OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 666475 Klokočov OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 667196 Český Dvůr OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 667200 Knyk OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 667234 Zbožice OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 667749 Kochánov OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 667757 Úhořilka OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 667871 Kojetín u Havlíčkova Brodu OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 671665 Kozlov u Ledče nad Sázavou OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 671673 Leština u Ledče nad Sázavou OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 671681 Olešná u Ledče nad Sázavou OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 672076 Bohumilice u Kožlí OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 672084 Kožlí OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 672092 Sechov OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 673447 Bratroňov OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 673455 Čekánov OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 673463 Kojkovice OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 673471 Kojkovičky OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 673480 Krásná Hora OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 673498 Mozolov u Krásné Hory OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 673501 Volichov OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 674125 Krátká Ves OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 676624 Krucemburk H3

CZ0631 Havlíčkův Brod 678252 Kvasetice u Květinova OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 678261 Květinov OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 678422 Kyjov u Havlíčkova Brodu OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 678571 Kynice OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 679712 Ledeč nad Sázavou OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 680443 Leškovice OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 680478 Leština u Herálce OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 680532 Dobrnice OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 680541 Leština u Světlé OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 680559 Štěpánov u Leštiny OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 680567 Vrbice u Leštiny OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 682713 Horní Sokolovec OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 682721 Lány u Libice nad Doubravou OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 682730 Lhůta OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 682748 Libice nad Doubravou OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 682756 Libická Lhotka OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 683906 Lípa u Havlíčkova Brodu OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 683914 Petrkov OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 684198 Lipnice nad Sázavou OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 684210 Kochánov u Lipničky OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 684228 Lipnička OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 684236 Radostovice u Lipničky OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 688282 Lučice OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 690431 Malčín OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 690660 Předboř u Malče H4

CZ0631 Havlíčkův Brod 693979 Michalovice u Havlíčkova Brodu OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 694118 Mikulášov H3

CZ0631 Havlíčkův Brod 695734 Bartoušov OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 695769 Mírovka OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 695785 Vysoká u Havlíčkova Brodu OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 697826 Modlíkov u Přibyslavi OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 700177 Benetice u Světlé nad Sázavou OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 700185 Leštinka u Světlé nad Sázavou OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 700193 Mrzkovice OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 702684 Klouzovy u Chotěboře OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 702692 Nejepín OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 705896 Nová Ves u Leštiny OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 705985 Nová Ves u Světlé nad Sázavou OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 709620 Babice u Okrouhlice OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 709638 Chlístov u Okrouhlice OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 709654 Okrouhlice OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 709662 Olešnice u Okrouhlice OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 709671 Vadín OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 709697 Okrouhlička OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 710130 Olešenka OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 710296 Olešná u Havlíčkova Brodu OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 717061 Jitkov OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 717070 Oudoleň OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 717088 Slavětín u Oudoleně OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 717126 Ovesná Lhota OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 718378 Pavlov u Ledče nad Sázavou OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 718491 Pavlov u Herálce OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 720101 Petrovice u Štoků H3

CZ0631 Havlíčkův Brod 723045 Dobkov OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 723053 Počátky u Chotěboře OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 723444 Hurtova Lhota OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 723487 Veselice u Havlíčkova Brodu OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 724645 Pohled OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 724653 Simtany OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 726010 Poříčí u Přibyslavi OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 733431 Prosíčka OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 733458 Nezdín OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 735698 Přibyslav OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 735701 Ronov nad Sázavou OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 735981 Příjemky OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 736236 Horní Pohleď OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 736244 Příseka u Světlé nad Sázavou OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 736252 Služátky OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 738166 Radňov u Květinova OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 738361 Radostín u Havlíčkova Brodu OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 739294 Rankov u Chotěboře OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 740012 Dobrá Voda Lipnická OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 740021 Rejčkov H3

CZ0631 Havlíčkův Brod 742392 Rozsochatec OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 743691 Vratkov OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 743704 Rušinov OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 743909 Rybníček u Habrů OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 746274 Kunemil OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 746282 Sázavka OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 746843 Jilem u Sedletína OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 746851 Sedletín OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 746860 Veselá u Sedletína OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 747858 Skála u Havlíčkova Brodu OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 748391 Skorkov u Herálce OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 749036 Skuhrov u Havlíčkova Brodu OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 750123 Dolní Vestec H3

CZ0631 Havlíčkův Brod 750140 Kocourov u Slavíkova OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 750158 Rovný OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 750166 Slavíkov u Chotěboře OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 750328 Slavníč OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 750999 Pozovice OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 751006 Smilov u Štoků OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 752002 Sobíňov OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 754633 Staré Ransko H5

CZ0631 Havlíčkův Brod 757705 Stříbrné Hory u Přibyslavi OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 758051 Střížov u Chotěboře OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 758949 Květnov OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 758965 Suchá u Havlíčkova Brodu OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 760471 Dolní Bohušice OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 760480 Horní Bohušice OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 760510 Světlá nad Sázavou OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 760536 Závidkovice OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 760544 Žebrákov u Světlé nad Sázavou OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 760871 Svinný OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 762806 Kněžská OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 762814 Šachotín OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 762822 Šlapanov OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 764043 Studénka u Štoků OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 764051 Štoky OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 766631 Termesivy OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 767042 Kněž OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 767051 Tis u Habrů OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 768782 Dobrovítova Lhota OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 768791 Koňkovice H4

CZ0631 Havlíčkův Brod 768804 Trpišovice OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 772577 Stružinec OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 772585 Údavy OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 772747 Petrovice u Uhelné Příbramě OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 772755 Pukšice OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 772763 Uhelná Příbram OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 774766 Úsobí OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 775649 Utín OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 780031 Miřátky OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 780049 Vepříkov OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 780961 Veselý Žďár OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 781321 Věž OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 781398 Dolní Věžnice OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 781401 Horní Věžnice OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 782017 Vilémovice u Ledče nad Sázavou OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 783986 Opatovice u Světlé nad Sázavou OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 783994 Vlkanov OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 786004 Sychrov u Ledče nad Sázavou OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 786012 Vrbka u Ledče nad Sázavou OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 790192 Horní Paseka OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 792586 Dubí OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 792608 Zdislavice u Herálce OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 795615 Benátky u Ždírce nad Doubravou H3

CZ0631 Havlíčkův Brod 795623 Kohoutov u Ždírce nad Doubravou OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 795640 Ždírec nad Doubravou OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 796115 Železné Horky OA

CZ0631 Havlíčkův Brod 797570 Macourov OB

CZ0631 Havlíčkův Brod 797596 Žižkovo Pole OB

CZ0632 Jihlava 600423 Arnolec OA

CZ0632 Jihlava 601144 Batelov H5

CZ0632 Jihlava 603431 Bezděčín na Moravě H5

CZ0632 Jihlava 604615 Bílý Kámen H5

CZ0632 Jihlava 604909 Horní Bítovčice OA

CZ0632 Jihlava 604917 Dolní Bítovčice OA

CZ0632 Jihlava 606481 Bohuslavice OA

CZ0632 Jihlava 607797 Borovná OA

CZ0632 Jihlava 608009 Boršov H3

CZ0632 Jihlava 609366 Branišov u Jihlavy H3

CZ0632 Jihlava 612952 Brtnice OA

CZ0632 Jihlava 612961 Jestřebí u Brtnice H3

CZ0632 Jihlava 612979 Brtnička H3

CZ0632 Jihlava 613487 Brzkov OA

CZ0632 Jihlava 615790 Buková u Třešti H3

CZ0632 Jihlava 617407 Cejle OA

CZ0632 Jihlava 617415 Dvorce u Jihlavy OA

CZ0632 Jihlava 617423 Hutě H3

CZ0632 Jihlava 617431 Kostelecký Dvůr OA

CZ0632 Jihlava 617521 Cerekvička H5

CZ0632 Jihlava 617539 Rosice u Cerekvičky H3

CZ0632 Jihlava 619469 Čenkov u Třešti H5

CZ0632 Jihlava 620131 Černíč OA

CZ0632 Jihlava 620149 Myslůvka OA

CZ0632 Jihlava 620157 Slaviboř OA

CZ0632 Jihlava 626376 Dlouhá Brtnice H3

CZ0632 Jihlava 627402 Dobronín OB

CZ0632 Jihlava 627429 Střelecká OB

CZ0632 Jihlava 627461 Dobroutov OA

CZ0632 Jihlava 628875 Dolní Cerekev OA

CZ0632 Jihlava 630187 Dolní Smrčné OA

CZ0632 Jihlava 630357 Dolní Vilímeč OA

CZ0632 Jihlava 631451 Doupě H3

CZ0632 Jihlava 633704 Dudín H3

CZ0632 Jihlava 633852 Dušejov H3

CZ0632 Jihlava 634182 Dolní Dvorce u Telče OA

CZ0632 Jihlava 634191 Dyjice OA

CZ0632 Jihlava 634204 Rozsíčky u Telče H3

CZ0632 Jihlava 634212 Dyjička OA

CZ0632 Jihlava 634221 Stranná u Telče H4

CZ0632 Jihlava 638811 Hladov H3

CZ0632 Jihlava 639028 Hlávkov H3

CZ0632 Jihlava 640271 Hodice H5

CZ0632 Jihlava 640697 Hojkov H3

CZ0632 Jihlava 642827 Horní Dubenky H2

CZ0632 Jihlava 643084 Horní Kosov OA

CZ0632 Jihlava 643092 Hosov OA

CZ0632 Jihlava 643581 Horní Myslová OA

CZ0632 Jihlava 645711 Částkovice u Hostětic OA

CZ0632 Jihlava 645729 Hostětice OA

CZ0632 Jihlava 647951 Hrbov OA

CZ0632 Jihlava 648680 Henčov OA

CZ0632 Jihlava 648876 Hrutov OA

CZ0632 Jihlava 649210 Hubenov OA

CZ0632 Jihlava 650366 Hybrálec OA

CZ0632 Jihlava 656615 Jamné u Jihlavy OA

CZ0632 Jihlava 657069 Janovice u Polné OA

CZ0632 Jihlava 657077 Skrýšov u Polné OA

CZ0632 Jihlava 658502 Jersín OA

CZ0632 Jihlava 659398 Jezdovice OA

CZ0632 Jihlava 659461 Ježená OA

CZ0632 Jihlava 659835 Pančava OA

CZ0632 Jihlava 659843 Sasov OA

CZ0632 Jihlava 659916 Pávov OA

CZ0632 Jihlava 659924 Jihlávka H3

CZ0632 Jihlava 660493 Jindřichovice na Moravě H5

CZ0632 Jihlava 661112 Jiřín OA

CZ0632 Jihlava 662160 Kalhov H3

CZ0632 Jihlava 662259 Býkovec H3

CZ0632 Jihlava 662267 Kaliště u Horních Dubenek H2

CZ0632 Jihlava 662551 Kamenice u Jihlavy OA

CZ0632 Jihlava 662569 Vržanov H4

CZ0632 Jihlava 662658 Kamenička OA

CZ0632 Jihlava 662747 Kamenná u Jihlavy OA

CZ0632 Jihlava 662755 Nové Dvory u Kamenné OA

CZ0632 Jihlava 665762 Klatovec H2

CZ0632 Jihlava 666998 Brodce OA

CZ0632 Jihlava 667005 Kněžice u Třebíče OA

CZ0632 Jihlava 667013 Rychlov u Kněžic OA

CZ0632 Jihlava 667030 Víska u Kněžic OA

CZ0632 Jihlava 667137 Knínice OB

CZ0632 Jihlava 668729 Komárovice u Jihlavy OA

CZ0632 Jihlava 670120 Kostelec u Jihlavy OA

CZ0632 Jihlava 670537 Kostelní Myslová OA

CZ0632 Jihlava 671711 Kozlov u Jihlavy OA

CZ0632 Jihlava 671720 Rytířsko OA

CZ0632 Jihlava 672203 Krahulčí u Telče OA

CZ0632 Jihlava 674010 Krasonice OB

CZ0632 Jihlava 681385 Lhotka u Mrákotína H3

CZ0632 Jihlava 687693 Lovětín u Třešti H3

CZ0632 Jihlava 688703 Luka nad Jihlavou OA

CZ0632 Jihlava 688711 Otín nad Jihlavou OA

CZ0632 Jihlava 688720 Předboř nad Jihlavou OA

CZ0632 Jihlava 688738 Svatoslav nad Jihlavou OA

CZ0632 Jihlava 691372 Kosov u Jihlavy OA

CZ0632 Jihlava 691381 Malý Beranov H4

CZ0632 Jihlava 691879 Markvartice H3

CZ0632 Jihlava 693481 Měšín OB

CZ0632 Jihlava 694894 Milíčov u Jihlavy H3

CZ0632 Jihlava 695459 Mirošov u Jihlavy H3

CZ0632 Jihlava 700053 Mrákotín u Telče H3

CZ0632 Jihlava 700061 Praskolesy u Mrákotína H3

CZ0632 Jihlava 700541 Mysletice OA

CZ0632 Jihlava 700550 Olší u Telče H3

CZ0632 Jihlava 700568 Zadní Vydří OA

CZ0632 Jihlava 700584 Mysliboř OA

CZ0632 Jihlava 701106 Nadějov OA

CZ0632 Jihlava 704261 Nevcehle H3

CZ0632 Jihlava 705268 Nová Říše OA

CZ0632 Jihlava 705675 Nová Ves u Třešti H3

CZ0632 Jihlava 711080 Olšany u Telče H3

CZ0632 Jihlava 711462 Opatov u Jihlavy H3

CZ0632 Jihlava 712647 Ořechov u Telče H3

CZ0632 Jihlava 716511 Otín u Stonařova H3

CZ0632 Jihlava 717541 Panenská Rozsíčka H3

CZ0632 Jihlava 717614 Panská Lhota OA

CZ0632 Jihlava 717631 Panské Dubenky H3

CZ0632 Jihlava 718408 Bezděkov u Třešti H3

CZ0632 Jihlava 718416 Pavlov u Stonařova H3

CZ0632 Jihlava 718424 Stajiště H3

CZ0632 Jihlava 721000 Pístov u Jihlavy OA

CZ0632 Jihlava 721018 Vysoká u Jihlavy H3

CZ0632 Jihlava 721409 Plandry OA

CZ0632 Jihlava 725498 Polná OA

CZ0632 Jihlava 725765 Popice u Jihlavy H3

CZ0632 Jihlava 736228 Příseka OA

CZ0632 Jihlava 736759 Petrovice u Jihlavy OA

CZ0632 Jihlava 736767 Puklice OA

CZ0632 Jihlava 736775 Studénky OA

CZ0632 Jihlava 737291 Rácov H3

CZ0632 Jihlava 737984 Radkov u Telče OA

CZ0632 Jihlava 739286 Rančířov OA

CZ0632 Jihlava 739316 Rantířov OA

CZ0632 Jihlava 740497 Rohozná u Jihlavy OA

CZ0632 Jihlava 742295 Rozseč u Třešti H3

CZ0632 Jihlava 743755 Růžená H3

CZ0632 Jihlava 743887 Rybné OA

CZ0632 Jihlava 744760 Řásná H3

CZ0632 Jihlava 745049 Řehořov H3

CZ0632 Jihlava 745561 Řídelov H3

CZ0632 Jihlava 745979 Salavice H5

CZ0632 Jihlava 746517 Sedlatice H3

CZ0632 Jihlava 746835 Sedlejov OA

CZ0632 Jihlava 751197 Smrčná na Moravě H3

CZ0632 Jihlava 752801 Spělov OA

CZ0632 Jihlava 753441 Stáj H3

CZ0632 Jihlava 753882 Nepomuky na Moravě H3

CZ0632 Jihlava 753891 Stará Říše H3

CZ0632 Jihlava 755591 Sokolíčko H3

CZ0632 Jihlava 755605 Stonařov H3

CZ0632 Jihlava 755869 Strachoňovice OA

CZ0632 Jihlava 757900 Antonínův Důl OA

CZ0632 Jihlava 757918 Střítež u Jihlavy OA

CZ0632 Jihlava 758060 Přímělkov OA

CZ0632 Jihlava 758078 Střížov OA

CZ0632 Jihlava 758574 Studnice u Telče OA

CZ0632 Jihlava 758990 Beranovec H5

CZ0632 Jihlava 759007 Prostředkovice H3

CZ0632 Jihlava 759015 Suchá u Jihlavy H5

CZ0632 Jihlava 761231 Svojkovice na Moravě H3

CZ0632 Jihlava 762482 Šimanov na Moravě H3

CZ0632 Jihlava 764531 Švábov H3

CZ0632 Jihlava 765546 Telč OA

CZ0632 Jihlava 770761 Třešť H3

CZ0632 Jihlava 770779 Třeštice H3

CZ0632 Jihlava 773492 Uhřínovice u Jihlavy H3

CZ0632 Jihlava 774693 Urbanov OA

CZ0632 Jihlava 774821 Ústí u Humpolce H5

CZ0632 Jihlava 776815 Vanov OA

CZ0632 Jihlava 776840 Vanůvek H3

CZ0632 Jihlava 776963 Vápovice OA

CZ0632 Jihlava 779466 Bradlo OA

CZ0632 Jihlava 779474 Jeclov OA

CZ0632 Jihlava 779491 Velký Beranov OA

CZ0632 Jihlava 781100 Velešov H3

CZ0632 Jihlava 781118 Větrný Jeníkov H3

CZ0632 Jihlava 781410 Věžnice OA

CZ0632 Jihlava 781428 Věžnička OA

CZ0632 Jihlava 781835 Čížov u Jihlavy OA

CZ0632 Jihlava 781843 Loučky u Jihlavy H3

CZ0632 Jihlava 781851 Vílanec OA

CZ0632 Jihlava 784885 Volevčice u Telče OA

CZ0632 Jihlava 787761 Rounek OA

CZ0632 Jihlava 787779 Vyskytná nad Jihlavou OA

CZ0632 Jihlava 788333 Vysoké Studnice OA

CZ0632 Jihlava 788465 Vystrčenovice OA

CZ0632 Jihlava 789241 Záborná OA

CZ0632 Jihlava 791458 Zbilidy H3

CZ0632 Jihlava 791466 Zbinohy H3

CZ0632 Jihlava 791610 Zborná OA

CZ0632 Jihlava 792292 Zdeňkov H5

CZ0632 Jihlava 792926 Zhoř u Jihlavy OA

CZ0632 Jihlava 794112 Zvolenovice OA

CZ0632 Jihlava 794945 Žatec na Moravě OA

CZ0632 Jihlava 795607 Ždírec na Moravě OB

CZ0633 Pelhřimov 600415 Arneštovice OA

CZ0633 Pelhřimov 600725 Bácovice OA

CZ0633 Pelhřimov 600733 Milotičky OA

CZ0633 Pelhřimov 601586 Bělá u Horní Cerekve H3

CZ0633 Pelhřimov 602353 Benešov H3

CZ0633 Pelhřimov 606065 Bohdalín H3

CZ0633 Pelhřimov 607061 Bolechov OA

CZ0633 Pelhřimov 607070 Poříčí u Bolechova OA

CZ0633 Pelhřimov 608149 Bořetice OA

CZ0633 Pelhřimov 608173 Bořetín H5

CZ0633 Pelhřimov 608777 Božejov H3

CZ0633 Pelhřimov 609358 Branišov pod Křemešníkem H3

CZ0633 Pelhřimov 609692 Bratřice OB

CZ0633 Pelhřimov 609897 Brná OA

CZ0633 Pelhřimov 612944 Brtná OA

CZ0633 Pelhřimov 615358 Budíkov OA

CZ0633 Pelhřimov 616214 Buřenice OA

CZ0633 Pelhřimov 616231 Kyjov u Buřenic OA

CZ0633 Pelhřimov 616249 Radějov u Buřenic OA

CZ0633 Pelhřimov 616621 Bystrá OA

CZ0633 Pelhřimov 617679 Cetoraz OA

CZ0633 Pelhřimov 618314 Čakovice u Pelhřimova OA

CZ0633 Pelhřimov 618527 Čáslavsko OB

CZ0633 Pelhřimov 618551 Štědrovice OB

CZ0633 Pelhřimov 618616 Částkovice OA

CZ0633 Pelhřimov 618675 Častonín OA

CZ0633 Pelhřimov 618683 Sedliště u Častonína H5

CZ0633 Pelhřimov 618691 Ctiboř u Častrova H3

CZ0633 Pelhřimov 618705 Častrov H3

CZ0633 Pelhřimov 618713 Jakubín H3

CZ0633 Pelhřimov 618721 Metánov H3

CZ0633 Pelhřimov 618730 Pelec H3

CZ0633 Pelhřimov 618985 Čejkov H3

CZ0633 Pelhřimov 619043 Čejov OA

CZ0633 Pelhřimov 619388 Čelistná H3

CZ0633 Pelhřimov 619396 Vlásenice-Drbohlavy H3

CZ0633 Pelhřimov 620521 Černov H3

CZ0633 Pelhřimov 620530 Černovice u Tábora H3

CZ0633 Pelhřimov 620564 Svatava u Černovic H3

CZ0633 Pelhřimov 620718 Červená Řečice OA

CZ0633 Pelhřimov 623717 Číhovice OA

CZ0633 Pelhřimov 624063 Čížkov H3

CZ0633 Pelhřimov 625370 Dehtáře OA

CZ0633 Pelhřimov 625388 Milotice OA

CZ0633 Pelhřimov 625396 Onšovice u Dehtářů OA

CZ0633 Pelhřimov 625400 Vadčice OA

CZ0633 Pelhřimov 626830 Dobešov u Černovic H5

CZ0633 Pelhřimov 626864 Vlkosovice H3

CZ0633 Pelhřimov 626996 Dobrá Voda u Pelhřimova H3

CZ0633 Pelhřimov 627011 Rohovka H3

CZ0633 Pelhřimov 627119 Dobrá Voda u Pacova H3

CZ0633 Pelhřimov 633691 Dubovice OA

CZ0633 Pelhřimov 634433 Eš OA

CZ0633 Pelhřimov 640069 Hněvkovice u Humpolce OA

CZ0633 Pelhřimov 640247 Hodějovice OA

CZ0633 Pelhřimov 640638 Hojanovice OA

CZ0633 Pelhřimov 640719 Hojovice OB

CZ0633 Pelhřimov 641537 Holušice OA

CZ0633 Pelhřimov 641545 Lísky u Holušic OA

CZ0633 Pelhřimov 642681 Horní Cerekev H3

CZ0633 Pelhřimov 643963 Horní Rápotice OA

CZ0633 Pelhřimov 644552 Horní Ves H3

CZ0633 Pelhřimov 645061 Březina u Hořepníku OA

CZ0633 Pelhřimov 645079 Hořepník OA

CZ0633 Pelhřimov 645087 Rovná u Hořepníku OA

CZ0633 Pelhřimov 645150 Hořice u Humpolce OA

CZ0633 Pelhřimov 646300 Benátky u Houserovky H3

CZ0633 Pelhřimov 646318 Houserovka OA

CZ0633 Pelhřimov 646326 Janovice u Houserovky H3

CZ0633 Pelhřimov 646334 Ostrovec u Houserovky H3

CZ0633 Pelhřimov 648493 Hroznětice OA

CZ0633 Pelhřimov 648981 Hříběcí H3

CZ0633 Pelhřimov 649325 Humpolec OA

CZ0633 Pelhřimov 649406 Rozkoš u Humpolce OA

CZ0633 Pelhřimov 649414 Vilémov u Humpolce H3

CZ0633 Pelhřimov 651893 Chmelná u Pelhřimova H3

CZ0633 Pelhřimov 651907 Myslov H3

CZ0633 Pelhřimov 653942 Chrástov u Horní Cerekve H3

CZ0633 Pelhřimov 655066 Chválkov u Kamenice nad Lipou H3

CZ0633 Pelhřimov 655392 Chvojnov OA

CZ0633 Pelhřimov 655490 Chýstovice OB

CZ0633 Pelhřimov 656798 Jankov u Pelhřimova H3

CZ0633 Pelhřimov 659207 Jetřichovec OA

CZ0633 Pelhřimov 659495 Ježov nad Želivkou OA

CZ0633 Pelhřimov 661040 Jiřice u Humpolce OA

CZ0633 Pelhřimov 662241 Kaliště OA

CZ0633 Pelhřimov 662348 Kámen u Pacova OB

CZ0633 Pelhřimov 662356 Nízká Lhota OB

CZ0633 Pelhřimov 662577 Kamenice nad Lipou H5

CZ0633 Pelhřimov 664731 Kejžlice OA

CZ0633 Pelhřimov 666181 Kletečná u Humpolce OA

CZ0633 Pelhřimov 667242 Koberovice OA

CZ0633 Pelhřimov 667838 Kojčice OA

CZ0633 Pelhřimov 667846 Služátky u Pelhřimova OA

CZ0633 Pelhřimov 668851 Komorovice OA

CZ0633 Pelhřimov 668869 Vystrkov u Humpolce OA

CZ0633 Pelhřimov 670758 Košetice OB

CZ0633 Pelhřimov 673218 Krasíkovice OA

CZ0633 Pelhřimov 673226 Pobistrýce OA

CZ0633 Pelhřimov 673234 Radětín OA

CZ0633 Pelhřimov 674028 Krasoňov H3

CZ0633 Pelhřimov 675491 Křeč H3

CZ0633 Pelhřimov 675644 Jiřičky OA

CZ0633 Pelhřimov 675652 Křelovice u Pelhřimova OA

CZ0633 Pelhřimov 676136 Kramolín u Křešína OA

CZ0633 Pelhřimov 676144 Křešín u Pacova OA

CZ0633 Pelhřimov 680036 Leskovice H3

CZ0633 Pelhřimov 680460 Lešov H3

CZ0633 Pelhřimov 681172 Lhota u Kamenice nad Lipou H3

CZ0633 Pelhřimov 681270 Lhotice OA

CZ0633 Pelhřimov 681288 Miletín u Humpolce OA

CZ0633 Pelhřimov 681342 Lhotka u Humpolce OA

CZ0633 Pelhřimov 682951 Libkova Voda OA

CZ0633 Pelhřimov 683728 Lidmaň H3

CZ0633 Pelhřimov 683736 Lidmaňka H3

CZ0633 Pelhřimov 684040 Bitětice OA

CZ0633 Pelhřimov 684058 Lipice OA

CZ0633 Pelhřimov 684066 Pejškov OA

CZ0633 Pelhřimov 685348 Lítkovice OA

CZ0633 Pelhřimov 686395 Lohenice OA

CZ0633 Pelhřimov 688771 Lukavec u Pacova H5

CZ0633 Pelhřimov 688789 Týmova Ves H3

CZ0633 Pelhřimov 691771 Markvarec u Nové Cerekve H3

CZ0633 Pelhřimov 692131 Chyšná OA

CZ0633 Pelhřimov 692140 Martinice u Onšova OA

CZ0633 Pelhřimov 692158 Skoranovice OA

CZ0633 Pelhřimov 693669 Mezilesí OA

CZ0633 Pelhřimov 693774 Mezná u Pelhřimova H3

CZ0633 Pelhřimov 693782 Vratišov u Mezné H5

CZ0633 Pelhřimov 696765 Mladé Bříště OA

CZ0633 Pelhřimov 697419 Mirotín H3

CZ0633 Pelhřimov 697427 Mnich H5

CZ0633 Pelhřimov 698580 Moraveč H3

CZ0633 Pelhřimov 700576 Mysletín OA

CZ0633 Pelhřimov 700711 Myslotín OA

CZ0633 Pelhřimov 703192 Nemojov OA

CZ0633 Pelhřimov 704954 Nová Buková H3

CZ0633 Pelhřimov 705012 Nová Cerekev OA

CZ0633 Pelhřimov 705021 Stanovice u Nové Cerekve OA

CZ0633 Pelhřimov 707881 Nový Rychnov H3

CZ0633 Pelhřimov 708691 Bezděčín u Obrataně H3

CZ0633 Pelhřimov 708704 Hrobská Zahrádka H3

CZ0633 Pelhřimov 708712 Obrataň H3

CZ0633 Pelhřimov 708721 Šimpach H5

CZ0633 Pelhřimov 710211 Chválov u Pelhřimova OA

CZ0633 Pelhřimov 710229 Olešná u Pelhřimova OA

CZ0633 Pelhřimov 710237 Plevnice OA

CZ0633 Pelhřimov 710245 Řemenov OA

CZ0633 Pelhřimov 711292 Ondřejov u Pelhřimova OA

CZ0633 Pelhřimov 711349 Chlovy OA

CZ0633 Pelhřimov 711357 Onšov OA

CZ0633 Pelhřimov 711365 Těškovice u Onšova OA

CZ0633 Pelhřimov 717215 Pacov OA

CZ0633 Pelhřimov 718360 Pavlov u Rynárce OA

CZ0633 Pelhřimov 718912 Pelhřimov OA

CZ0633 Pelhřimov 719943 Petrovice u Humpolce OA

CZ0633 Pelhřimov 721051 Píšť u Humpolce OB

CZ0633 Pelhřimov 721069 Vranice u Humpolce OB

CZ0633 Pelhřimov 721221 Plačkov OA

CZ0633 Pelhřimov 722979 Heřmaneč u Počátek H3

CZ0633 Pelhřimov 722987 Horní Vilímeč H3

CZ0633 Pelhřimov 722995 Léskovec H3

CZ0633 Pelhřimov 723002 Počátky H3

CZ0633 Pelhřimov 723011 Prostý H3

CZ0633 Pelhřimov 723029 Stojčín H3

CZ0633 Pelhřimov 723037 Vesce u Počátek H3

CZ0633 Pelhřimov 723819 Podivice OA

CZ0633 Pelhřimov 725242 Polesí u Počátek H3

CZ0633 Pelhřimov 725731 Popelištná OA

CZ0633 Pelhřimov 725749 Zmišovice OA

CZ0633 Pelhřimov 726290 Důl OA

CZ0633 Pelhřimov 726320 Pošná OA

CZ0633 Pelhřimov 726338 Proseč u Pošné OA

CZ0633 Pelhřimov 733008 Pravíkov H3

CZ0633 Pelhřimov 733156 Proseč u Humpolce OA

CZ0633 Pelhřimov 733202 Proseč-Obořiště OA

CZ0633 Pelhřimov 733253 Proseč pod Křemešníkem H3

CZ0633 Pelhřimov 734098 Přáslavice OB

CZ0633 Pelhřimov 736996 Putimov OA

CZ0633 Pelhřimov 738158 Radňov u Rynárce OA

CZ0633 Pelhřimov 740276 Rodinov OA

CZ0633 Pelhřimov 741574 Roučkovice OA

CZ0633 Pelhřimov 744646 Rynárec OA

CZ0633 Pelhřimov 744654 Vokov u Rynárce OA

CZ0633 Pelhřimov 744859 Řečice u Humpolce OA

CZ0633 Pelhřimov 744867 Křepiny OA

CZ0633 Pelhřimov 745430 Řeženčice H3

CZ0633 Pelhřimov 745936 Salačova Lhota OA

CZ0633 Pelhřimov 746045 Samšín OB

CZ0633 Pelhřimov 746215 Sázava pod Křemešníkem H3

CZ0633 Pelhřimov 746878 Sedlice u Želivi OA

CZ0633 Pelhřimov 747548 Nečice OB

CZ0633 Pelhřimov 747564 Senožaty OB

CZ0633 Pelhřimov 747572 Syrov OA

CZ0633 Pelhřimov 748862 Skrýšov u Pelhřimova OA

CZ0633 Pelhřimov 752819 Speřice OA

CZ0633 Pelhřimov 754129 Staré Bříště OA

CZ0633 Pelhřimov 755095 Starý Pelhřimov OA

CZ0633 Pelhřimov 756199 Stranná u Žirovnice H3

CZ0633 Pelhřimov 756920 Jelcovy Lhotky OA

CZ0633 Pelhřimov 756938 Strměchy H3

CZ0633 Pelhřimov 757985 Střítež pod Křemešníkem OA

CZ0633 Pelhřimov 757993 Bor u Božejova H3

CZ0633 Pelhřimov 758001 Krumvald H3

CZ0633 Pelhřimov 758019 Střítež u Božejova H3

CZ0633 Pelhřimov 758027 Střítež u Černovic H3

CZ0633 Pelhřimov 758787 Sudkův Důl H3

CZ0633 Pelhřimov 760293 Svépravice OA

CZ0633 Pelhřimov 760587 Světlice OA

CZ0633 Pelhřimov 763977 Štítné OA

CZ0633 Pelhřimov 765449 Těchobuz OA

CZ0633 Pelhřimov 765503 Těchoraz OA

CZ0633 Pelhřimov 765821 Babín H3

CZ0633 Pelhřimov 765830 Drahoňov H3

CZ0633 Pelhřimov 765848 Dráchov u Těmic H3

CZ0633 Pelhřimov 765864 Těmice u Kamenice nad Lipou H3

CZ0633 Pelhřimov 766682 Těšenov H3

CZ0633 Pelhřimov 771431 Tukleky OB

CZ0633 Pelhřimov 771741 Turovka H3

CZ0633 Pelhřimov 775444 Ústrašín OA

CZ0633 Pelhřimov 775568 Mašovice u Hořepníku OA

CZ0633 Pelhřimov 775576 Útěchovice u Hořepníku OA

CZ0633 Pelhřimov 775584 Litohošť OA

CZ0633 Pelhřimov 775592 Útěchovičky OA

CZ0633 Pelhřimov 775606 Zahrádka u Pošné OA

CZ0633 Pelhřimov 777391 Včelnička H5

CZ0633 Pelhřimov 778362 Lesná u Velké Chyšky OA

CZ0633 Pelhřimov 778371 Útěchovice pod Stražištěm H3

CZ0633 Pelhřimov 778389 Velká Chyška OA

CZ0633 Pelhřimov 778656 Velká Ves H5

CZ0633 Pelhřimov 779717 Velký Rybník u Humpolce OA

CZ0633 Pelhřimov 780511 Veselá u Častrova H3

CZ0633 Pelhřimov 781355 Věžná OA

CZ0633 Pelhřimov 782386 Moudrov H3

CZ0633 Pelhřimov 782394 Vintířov H3

CZ0633 Pelhřimov 782840 Lískovice OA

CZ0633 Pelhřimov 782858 Vitice u Humpolce OA

CZ0633 Pelhřimov 782866 Vřesník OA

CZ0633 Pelhřimov 783315 Vlasenice u Kamenice nad Lipou H3

CZ0633 Pelhřimov 783323 Vlásenice u Pelhřimova OA

CZ0633 Pelhřimov 783625 Vlčetín OA

CZ0633 Pelhřimov 784621 Vojslavice nad Želivkou OA

CZ0633 Pelhřimov 787591 Vyklantice OA

CZ0633 Pelhřimov 787752 Vyskytná H3

CZ0633 Pelhřimov 788040 Vysoká Lhota H3

CZ0633 Pelhřimov 789950 Záhoří u Humpolce OA

CZ0633 Pelhřimov 790311 Zachotín OA

CZ0633 Pelhřimov 790435 Zajíčkov OA

CZ0633 Pelhřimov 792934 Bedřichov u Zhořce OA

CZ0633 Pelhřimov 792942 Velká Rovná OA

CZ0633 Pelhřimov 792951 Zhoř u Pacova OA

CZ0633 Pelhřimov 792969 Zhořec u Pacova OA

CZ0633 Pelhřimov 793205 Zlátenka H3

CZ0633 Pelhřimov 796271 Želiv OA

CZ0633 Pelhřimov 797138 Žirov OA

CZ0633 Pelhřimov 797146 Cholunná OA

CZ0633 Pelhřimov 797154 Žirovnice OA

CZ0634 Třebíč 600636 Babice u Lesonic OB

CZ0634 Třebíč 600644 Bolíkovice OB

CZ0634 Třebíč 602566 Benetice OA

CZ0634 Třebíč 602574 Věstoňovice OA

CZ0634 Třebíč 606812 Batouchovice OA

CZ0634 Třebíč 606821 Bochovice OA

CZ0634 Třebíč 609471 Bransouze OA

CZ0634 Třebíč 615382 Budíkovice OA

CZ0634 Třebíč 615391 Okřešice u Třebíče OA

CZ0634 Třebíč 615463 Budišov OB

CZ0634 Třebíč 615587 Budkov OA

CZ0634 Třebíč 617733 Cidlina na Moravě H3

CZ0634 Třebíč 618501 Čáslavice OA

CZ0634 Třebíč 618837 Čechočovice OA

CZ0634 Třebíč 618918 Čechtín OA

CZ0634 Třebíč 620700 Červená Lhota OA

CZ0634 Třebíč 623563 Číhalín OA

CZ0634 Třebíč 623750 Brtnický Číchov OA

CZ0634 Třebíč 623768 Třebíčský Číchov OA

CZ0634 Třebíč 623784 Čikov OB

CZ0634 Třebíč 623903 Střížov u Třebíče OB

CZ0634 Třebíč 638366 Heraltice OA

CZ0634 Třebíč 638382 Pokojovice OA

CZ0634 Třebíč 640611 Hodov OA

CZ0634 Třebíč 642932 Horní Heřmanice OA

CZ0634 Třebíč 644587 Horní Vilémovice OA

CZ0634 Třebíč 650188 Hvězdoňovice OA

CZ0634 Třebíč 651338 Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou OA

CZ0634 Třebíč 651591 Chlum nad Jihlavou OA

CZ0634 Třebíč 657654 Jasenice OB

CZ0634 Třebíč 658146 Jedov OB

CZ0634 Třebíč 662763 Kamenná nad Oslavou OB

CZ0634 Třebíč 662771 Klementice OB

CZ0634 Třebíč 667811 Velký Újezd u Kojatic S

CZ0634 Třebíč 668737 Komárovice u Moravských Budějovic OA

CZ0634 Třebíč 671274 Kouty u Třebíče OA

CZ0634 Třebíč 672220 Krahulov OB

CZ0634 Třebíč 674826 Krokočín OB

CZ0634 Třebíč 680168 Lesná u Želetavy H3

CZ0634 Třebíč 680206 Lesní Jakubov OA

CZ0634 Třebíč 686816 Lomy u Jemnice OA

CZ0634 Třebíč 691887 Markvartice u Třebíče OA

CZ0634 Třebíč 692239 Mastník OA

CZ0634 Třebíč 693766 Meziříčko u Moravských Budějovic OB

CZ0634 Třebíč 701467 Naloučany OA

CZ0634 Třebíč 701564 Náměšť nad Oslavou OB

CZ0634 Třebíč 701599 Nárameč OB

CZ0634 Třebíč 701602 Valdíkov OB

CZ0634 Třebíč 705683 Nová Ves u Třebíče OA

CZ0634 Třebíč 708003 Nový Telečkov OA

CZ0634 Třebíč 708887 Ocmanice OA

CZ0634 Třebíč 709450 Okarec OB

CZ0634 Třebíč 709778 Okříšky OA

CZ0634 Třebíč 711471 Opatov na Moravě H3

CZ0634 Třebíč 716618 Otradice OB

CZ0634 Třebíč 720160 Petrovice u Třebíče OA

CZ0634 Třebíč 720402 Petrůvky S

CZ0634 Třebíč 722944 Pocoucov OA

CZ0634 Třebíč 726842 Pozďatín OA

CZ0634 Třebíč 734161 Přeckov OA

CZ0634 Třebíč 734250 Hory u Předína H3

CZ0634 Třebíč 734268 Předín H3

CZ0634 Třebíč 735809 Přibyslavice nad Jihlavou OA

CZ0634 Třebíč 737003 Pyšel OA

CZ0634 Třebíč 737011 Vaneč OA

CZ0634 Třebíč 737305 Račerovice OA

CZ0634 Třebíč 738034 Radkovice u Budče OB

CZ0634 Třebíč 738301 Radonín OA

CZ0634 Třebíč 738506 Horní Smrčné H4

CZ0634 Třebíč 738514 Radošov OA

CZ0634 Třebíč 739324 Rapotice OB

CZ0634 Třebíč 740535 Rohy OA

CZ0634 Třebíč 740993 Rokytnice nad Rokytnou OB

CZ0634 Třebíč 743259 Hroznatín OA

CZ0634 Třebíč 743267 Rudíkov OA

CZ0634 Třebíč 745731 Římov na Moravě OA

CZ0634 Třebíč 751219 Kojatín OB

CZ0634 Třebíč 752185 Sokolí OA

CZ0634 Třebíč 755257 Kracovice OA

CZ0634 Třebíč 755265 Stařeč OA

CZ0634 Třebíč 758582 Studnice OA

CZ0634 Třebíč 760111 Svatoslav u Třebíče H3

CZ0634 Třebíč 763314 Štěměchy H3

CZ0634 Třebíč 763519 Štěpkov OA

CZ0634 Třebíč 768286 Trnava u Třebíče OA

CZ0634 Třebíč 769886 Řípov OA

CZ0634 Třebíč 781487 Vícenice u Náměště nad Oslavou OB

CZ0634 Třebíč 783226 Hostákov OB

CZ0634 Třebíč 783234 Vladislav OB

CZ0634 Třebíč 783617 Vlčatín OA

CZ0634 Třebíč 790214 Častotice OB

CZ0634 Třebíč 790222 Zahrádka na Moravě OB

CZ0634 Třebíč 791172 Nová Brtnice H3

CZ0634 Třebíč 791181 Zašovice H3

CZ0634 Třebíč 793396 Zňátky OB

CZ0634 Třebíč 795976 Bítovánky H3

CZ0634 Třebíč 795984 Horky u Želetavy H5

CZ0634 Třebíč 795992 Šašovice H5

CZ0634 Třebíč 796000 Želetava H3

CZ0634 Třebíč 798762 Nové Petrovice OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 600849 Baliny H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 603589 Bezděkov u Velké Bíteše OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 605557 Blažkov OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 605565 Dolní Rozsíčka OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 605603 Blízkov OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 605611 Dědkov H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 605859 Dolní Bobrová OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 605867 Horní Bobrová OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 605883 Bobrůvka OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 606022 Bohdalec OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 606081 Bohdalov H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 606090 Chroustov u Bohdalova H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 606405 Bohuňov H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 606413 Janovičky u Bohuňova H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 607886 Borovnice u Jimramova H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 613860 Březejc OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 613916 Březí u Osové Bítýšky OB

CZ0635 Žďár nad Sázavou 613924 Ondrušky OB

CZ0635 Žďár nad Sázavou 613932 Březí nad Oslavou OB

CZ0635 Žďár nad Sázavou 614246 Březka u Velké Bíteše OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 614807 Březské OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 615226 Budeč u Žďáru nad Sázavou OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 615757 Bukov na Moravě OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 615765 Milasín OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 615773 Střítež u Bukova H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 616958 Bystřice nad Pernštejnem OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 616982 Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 617008 Bratrušín OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 617075 Domanínek OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 617211 Býšovec H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 617229 Smrček H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 619809 Černá OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 619817 Milíkov OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 624462 Dalečín H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 624471 Hluboké u Dalečína H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 624489 Veselí u Dalečína H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 624730 Daňkovice H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 626619 Dlouhé na Moravě OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 627062 Dobrá Voda u Křižanova OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 628719 Dolní Bory OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 629081 Dolní Heřmanice OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 629090 Oslava OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 629561 Bojanov u Dolní Libochové OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 629570 Dolní Libochová OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 630098 Dolní Rožínka OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 630101 Horní Rozsíčka OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 630110 Rodkov OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 630616 Domanín u Bystřice nad Pernštejnem OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 635324 Fryšava pod Žákovou horou H2

CZ0635 Žďár nad Sázavou 635332 Tři Studně H2

CZ0635 Žďár nad Sázavou 637106 Hamry nad Sázavou OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 637114 Najdek na Moravě OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 638323 Český Herálec H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 638340 Kocanda H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 638358 Herálec na Moravě H2

CZ0635 Žďár nad Sázavou 638668 Heřmanov u Křižanova OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 638676 Milešín OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 639290 Hlinné H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 640280 Hodíškov OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 641430 Holubí Zhoř OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 642479 Horní Bory OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 643343 Horní Libochová OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 643955 Horní Radslavice OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 643980 Horní Rožínka OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 647969 Hrbov u Velkého Meziříčí H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 647977 Svařenov OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 651605 Chlum H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 651613 Korouhvice H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 651826 Chlumek OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 651834 Chlumětín H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 656259 Jabloňov u Velkého Meziříčí OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 656682 Jámy H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 657719 Javorek H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 658235 Jemnice u Moravce OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 660230 Jimramov H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 660248 Sedliště u Jimramova H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 660256 Trhonice H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 660264 Ubušín H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 660302 Jestřabí u Velké Bíteše OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 660311 Jindřichov u Velké Bíteše OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 661104 Jiříkovice u Nového Města na Moravě H2

CZ0635 Žďár nad Sázavou 661414 Jívoví OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 661911 Kadolec H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 661970 Kadov u Sněžného H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 661988 Krátká H2

CZ0635 Žďár nad Sázavou 661996 Samotín H2

CZ0635 Žďár nad Sázavou 663271 Karlov H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 666904 Kněževes nad Oslavou OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 669580 Kobylnice nad Svratkou H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 669598 Koroužné H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 669601 Švařec H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 671061 Kotlasy OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 671738 Kozlov u Křižanova OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 673714 Krásné nad Svratkou H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 673773 Krásněves OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 676438 České Křižánky H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 676446 Moravské Křižánky H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 676454 Křižanov OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 676535 Pánov OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 676683 Křoví OB

CZ0635 Žďár nad Sázavou 676993 Kuklík H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 677183 Kundratice u Křižanova OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 678546 Kyjov u Černé H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 679232 Lavičky OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 679241 Závist u Velkého Meziříčí OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 680257 Kozlov u Lesoňovic H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 680265 Lesoňovice H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 680273 Pivonice u Lesoňovic H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 681393 Lhotka u Žďáru nad Sázavou H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 681482 Dolní Radslavice OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 681491 Kúsky H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 681504 Lhotky u Velkého Meziříčí OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 684856 Lhota u Lísku H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 684864 Lísek H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 684872 Vojtěchov u Lísku H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 685020 Líšná H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 690147 Malá Losenice H5

CZ0635 Žďár nad Sázavou 692115 Martinice u Velkého Meziříčí OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 692298 Matějov OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 693243 Měřín OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 693251 Pustina u Měřína OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 693260 Na Pouštích OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 693758 Meziříčko u Jihlavy OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 695220 České Milovy H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 695467 Mirošov u Bobrové OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 698539 Moravec OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 698547 Pikárec OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 698555 Radkov u Moravce OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 698571 Moravecké Pavlovice H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 699853 Mostiště u Velkého Meziříčí OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 703915 Netín OB

CZ0635 Žďár nad Sázavou 703923 Záseka OB

CZ0635 Žďár nad Sázavou 704717 Buková u Nížkova OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 704725 Nížkov OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 704733 Špinov OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 705691 Nová Ves u Heřmanova OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 705951 Křídla H5

CZ0635 Žďár nad Sázavou 705969 Nová Ves u Nového Města na Moravě H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 706400 Maršovice u Nového Města na Moravě H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 706418 Nové Město na Moravě H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 706426 Pohledec H2

CZ0635 Žďár nad Sázavou 706639 Nové Sady u Velké Bíteše OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 706833 Nové Veselí OB

CZ0635 Žďár nad Sázavou 707597 Nový Jimramov H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 708011 Oslavička OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 708224 Nyklovice H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 708844 Obyčtov OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 710326 Olešná na Moravě H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 711161 Olší nad Oslavou OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 712663 Ořechov u Křižanova OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 713198 Oslavice OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 713341 Osová OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 713350 Osová Bítýška OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 713368 Osové OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 716006 Ostrov nad Oslavou OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 716014 Suky OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 716529 Geršov OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 716537 Otín u Měřína OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 716545 Pohořílky u Otína OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 718335 Pavlínov OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 718432 Pavlov H5

CZ0635 Žďár nad Sázavou 718441 Starý Telečkov H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 719668 Petráveč OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 720186 Petrovice u Nového Města na Moravě H5

CZ0635 Žďár nad Sázavou 720739 Písečné H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 720747 Vítochov H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 723193 Počítky H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 723207 Vysoké H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 723657 Poděšín OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 724271 Podolí nad Bobrůvkou OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 725013 Pokojov OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 725501 Polnička H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 725510 Račín u Polničky H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 725528 Stržanov H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 733407 Brťoví H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 733415 Čtyři Dvory H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 733423 Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 737356 Račice u Dlouhého OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 737496 Radenice OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 737551 Radešín nad Bobrůvkou OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 737569 Radešínská Svratka OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 738174 Radňoves OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 738182 Radňovice H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 738379 Radostín u Vojnova Městce H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 738387 Radostín nad Oslavou OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 738395 Zahradiště OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 741086 Rokytno na Moravě H2

CZ0635 Žďár nad Sázavou 741094 Studnice u Rokytna H2

CZ0635 Žďár nad Sázavou 741108 Vlachovice u Rokytna H2

CZ0635 Žďár nad Sázavou 741973 Rousměrov OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 741981 Malé Tresné H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 741990 Rovečné H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 742007 Velké Tresné H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 742201 Divišov H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 742210 Rovné H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 742309 Rozseč OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 742406 Albrechtice u Rozsoch OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 742414 Blažejovice u Rozsoch OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 742422 Kundratice u Rozsoch OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 742431 Rozsochy OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 742449 Vojetín u Rozsoch OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 742881 Josefov u Rožné OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 742899 Rožná OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 742902 Zlatkov OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 743186 Lhotka u Velkého Meziříčí OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 743194 Ruda u Velkého Meziříčí OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 743453 Rudolec H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 744883 Řečice nad Bobrůvkou OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 746231 Česká Mez OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 746258 Rosička H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 746266 Sázava u Žďáru nad Sázavou OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 747114 Bor u Nedvědice H5

CZ0635 Žďár nad Sázavou 747131 Sejřek H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 747823 Sirákov H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 748251 Sklené u Žďáru nad Sázavou H2

CZ0635 Žďár nad Sázavou 748269 Sklené nad Oslavou OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 748498 Chlébské H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 748501 Skorotice H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 748901 Skřinářov OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 750310 Slavkovice H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 751421 Blatiny H2

CZ0635 Žďár nad Sázavou 751448 Podlesí u Sněžného H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 751456 Sněžné na Moravě H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 751464 Vříšť H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 752789 Spělkov H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 755907 Strachujov H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 756075 Frankův Zhořec OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 756083 Kochánov u Stránecké Zhoře OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 756091 Nová Zhoř OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 756105 Stránecká Zhoř OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 756474 Habří OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 756491 Meziboří OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 756504 Mitrov OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 756512 Moravecké Janovice OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 756521 Strážek OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 759511 Polom u Sulkovce H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 759520 Sulkovec H2

CZ0635 Žďár nad Sázavou 759538 Ubušínek H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 760650 Cikháj H2

CZ0635 Žďár nad Sázavou 760668 Světnov H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 760927 Sviny u Křižanova OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 761532 Česká Cikánka H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 761541 Moravská Cikánka H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 761559 Moravská Svratka H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 761567 Svratka H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 762709 Škrdlovice H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 763446 Borovec H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 763454 Olešnička H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 763462 Štěpánov nad Svratkou H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 763471 Vrtěžíř H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 765104 Tasov OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 773433 Šeborov OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 773441 Uhřínov u Velkého Meziříčí OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 773514 Dolní Čepí H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 773522 Horní Čepí H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 773549 Kovářová H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 773557 Lískovec u Nedvědice H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 773565 Ujčov H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 773727 Újezd u Žďáru nad Sázavou OB

CZ0635 Žďár nad Sázavou 774316 Unčín H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 777153 Sazomín OB

CZ0635 Žďár nad Sázavou 777161 Vatín OB

CZ0635 Žďár nad Sázavou 777439 Koníkov H2

CZ0635 Žďár nad Sázavou 777447 Jimramovské Pavlovice H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 777455 Míchov H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 777463 Odranec H2

CZ0635 Žďár nad Sázavou 777471 Roženecké Paseky H2

CZ0635 Žďár nad Sázavou 777480 Věcov H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 777544 Věchnov H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 778192 Košíkov OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 778206 Ludvíkov u Velké Bíteše OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 778214 Velká Bíteš OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 778559 Nové Dvory u Velké Losenice OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 778567 Pořežín OB

CZ0635 Žďár nad Sázavou 778575 Velká Losenice OB

CZ0635 Žďár nad Sázavou 778877 Velké Janovice H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 779091 Velké Meziříčí OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 780057 Vepřová H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 780847 Veselíčko u Žďáru nad Sázavou H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 781037 Bolešín H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 781045 Věstín H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 781053 Věstínek H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 781363 Jabloňov H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 781380 Věžná na Moravě H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 781541 Vídeň OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 781754 Vidonín OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 782483 Hrdá Ves H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 782491 Vír H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 784087 Vlkov u Osové Bítýšky OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 784605 Vojnův Městec H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 789208 Záblatí u Osové Bítýšky OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 789607 Zadní Zhořec OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 793400 Znětínek OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 793736 Zubří u Nového Města na Moravě H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 794066 Branišov nad Pernštejnem OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 794074 Olešínky OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 794082 Zvole nad Pernštejnem OA

CZ0635 Žďár nad Sázavou 794970 Karasín H4

CZ0635 Žďár nad Sázavou 794988 Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem H3

CZ0635 Žďár nad Sázavou 795232 Město Žďár H5

CZ0635 Žďár nad Sázavou 795453 Zámek Žďár H3

CZ0641 Blansko 600041 Adamov OA

CZ0641 Blansko 601373 Bedřichov H3

CZ0641 Blansko 602361 Benešov u Boskovic H3

CZ0641 Blansko 603392 Bezděčí u Velkých Opatovic OA

CZ0641 Blansko 608475 Hrádkov OA

CZ0641 Blansko 613002 Brťov u Černé Hory OA

CZ0641 Blansko 613011 Jeneč OA

CZ0641 Blansko 613029 Brťov u Velkých Opatovic OA

CZ0641 Blansko 613037 Korbelova Lhota OA

CZ0641 Blansko 616079 Bukovina OA

CZ0641 Blansko 616117 Bukovinka OB

CZ0641 Blansko 617920 Crhov u Olešnice H5

CZ0641 Blansko 620602 Černovice u Kunštátu H5

CZ0641 Blansko 625761 Deštná H4

CZ0641 Blansko 625779 Horní Smržov OA

CZ0641 Blansko 625795 Roubanina OA

CZ0641 Blansko 625809 Rumberk OA

CZ0641 Blansko 626414 Dlouhá Lhota OA

CZ0641 Blansko 636452 Habrůvka OA

CZ0641 Blansko 639672 Hluboké u Kunštátu H3

CZ0641 Blansko 640409 Hodonín u Kunštátu H4

CZ0641 Blansko 641367 Holštejn OA

CZ0641 Blansko 643840 Horní Poříčí u Letovic OA

CZ0641 Blansko 651575 Babolky OA

CZ0641 Blansko 651583 Chlum u Letovic OA

CZ0641 Blansko 657697 Jasinov OA

CZ0641 Blansko 657701 Ořechov u Letovic OA

CZ0641 Blansko 658154 Jedovnice OB

CZ0641 Blansko 663751 Karolín OA

CZ0641 Blansko 665274 Kladoruby S

CZ0641 Blansko 666157 Klepačov OA

CZ0641 Blansko 666882 Kněževes H4

CZ0641 Blansko 666891 Veselka u Olešnice H3

CZ0641 Blansko 669709 Kořenec H5

CZ0641 Blansko 671126 Kotvrdovice OA

CZ0641 Blansko 671517 Kozárov H3

CZ0641 Blansko 674044 Krasová OA

CZ0641 Blansko 676161 Dolní Poříčí nad Křetínkou OA

CZ0641 Blansko 676179 Křetín H4

CZ0641 Blansko 676691 Křtěnov u Olešnice H5

CZ0641 Blansko 676730 Křtiny OA

CZ0641 Blansko 677043 Kulířov OA

CZ0641 Blansko 677159 Kunčina Ves H4

CZ0641 Blansko 677264 Kunice H4

CZ0641 Blansko 677272 Kuničky OA

CZ0641 Blansko 677434 Kunštát na Moravě H5

CZ0641 Blansko 677442 Sychotín H4

CZ0641 Blansko 677451 Újezd u Kunštátu H5

CZ0641 Blansko 679275 Lazinov OA

CZ0641 Blansko 680702 Klevetov OA

CZ0641 Blansko 680729 Lhota u Letovic OA

CZ0641 Blansko 680737 Slatinka OA

CZ0641 Blansko 681199 Lhota u Lysic H4

CZ0641 Blansko 681202 Lhota u Olešnice H4

CZ0641 Blansko 684694 Lipovec u Blanska OA

CZ0641 Blansko 687189 Louka H5

CZ0641 Blansko 687871 Lubě OA

CZ0641 Blansko 688436 Ludíkov H3

CZ0641 Blansko 690015 Makov H4

CZ0641 Blansko 693740 Meziříčko u Letovic OA

CZ0641 Blansko 695084 Závist S

CZ0641 Blansko 703028 Němčice H5

CZ0641 Blansko 708411 Nýrov OA

CZ0641 Blansko 709581 Okrouhlá u Boskovic OA

CZ0641 Blansko 710300 Hořice u Blanska OA

CZ0641 Blansko 710318 Olešná u Blanska OA

CZ0641 Blansko 710415 Olešnice na Moravě H5

CZ0641 Blansko 710954 Olomučany OA

CZ0641 Blansko 719765 Petrov H4

CZ0641 Blansko 733814 Prostřední Poříčí OA

CZ0641 Blansko 742317 Rozseč nad Kunštátem H3

CZ0641 Blansko 742368 Rozsíčka H3

CZ0641 Blansko 742376 Ústup H3

CZ0641 Blansko 743283 Rudka u Kunštátu H4

CZ0641 Blansko 747432 Senetářov OA

CZ0641 Blansko 748625 Bahna H4

CZ0641 Blansko 748641 Dolní Smržov OA

CZ0641 Blansko 748650 Skrchov OA

CZ0641 Blansko 750662 Sloup v Moravském krasu H4

CZ0641 Blansko 758680 Stvolová OA

CZ0641 Blansko 758698 Skřib OA

CZ0641 Blansko 758701 Vlkov u Letovic OA

CZ0641 Blansko 759317 Suchý H3

CZ0641 Blansko 759457 Sulíkov H5

CZ0641 Blansko 759465 Vřesice H4

CZ0641 Blansko 759902 Svárov u Velkých Opatovic OA

CZ0641 Blansko 760935 Sasina OA

CZ0641 Blansko 762253 Svatá Kateřina OA

CZ0641 Blansko 762261 Šebrov OA

CZ0641 Blansko 762938 Šošůvka OA

CZ0641 Blansko 763233 Lačnov u Lysic OA

CZ0641 Blansko 763241 Štěchov OA

CZ0641 Blansko 765112 Tasovice H3

CZ0641 Blansko 767794 Touboř H4

CZ0641 Blansko 773875 Újezd u Boskovic H4

CZ0641 Blansko 774774 Úsobrno OA

CZ0641 Blansko 776602 Valchov OA

CZ0641 Blansko 777251 Suchdol v Moravském krasu OB

CZ0641 Blansko 777269 Vavřinec na Moravě OB

CZ0641 Blansko 777277 Veselice na Moravě OB

CZ0641 Blansko 777790 Velenov H3

CZ0641 Blansko 782033 Vilémovice u Macochy OB

CZ0641 Blansko 785431 Vranová u Letovic OA

CZ0641 Blansko 785598 Vratíkov H4

CZ0641 Blansko 787833 Housko OA

CZ0641 Blansko 787841 Molenburk OA

CZ0641 Blansko 789224 Kněževísko OA

CZ0641 Blansko 789232 Zábludov OA

CZ0641 Blansko 791814 Zbraslavec OB

CZ0641 Blansko 795194 Žďár u Blanska OB

CZ0641 Blansko 795534 Žďárná H3

CZ0641 Blansko 796557 Žernovník u Černé Hory OB

CZ0643 Brno-venkov 601918 Běleč u Lomnice H4

CZ0643 Brno-venkov 601926 Křeptov H4

CZ0643 Brno-venkov 604941 Blahoňov OA

CZ0643 Brno-venkov 604950 Prosatín OA

CZ0643 Brno-venkov 607428 Borač OA

CZ0643 Brno-venkov 607436 Podolí u Borače OA

CZ0643 Brno-venkov 607894 Borovník OA

CZ0643 Brno-venkov 609340 Braníškov OA

CZ0643 Brno-venkov 613053 Brumov u Lomnice H5

CZ0643 Brno-venkov 613339 Brusná OA

CZ0643 Brno-venkov 613347 Řepka OA

CZ0643 Brno-venkov 613355 Veselí u Lomnice H4

CZ0643 Brno-venkov 616010 Bukovice u Rohozce OA

CZ0643 Brno-venkov 620661 Černvír OA

CZ0643 Brno-venkov 624853 Deblín OA

CZ0643 Brno-venkov 629669 Dolní Loučky OB

CZ0643 Brno-venkov 629677 Střemchoví OB

CZ0643 Brno-venkov 630799 Domašov u Brna OB

CZ0643 Brno-venkov 630802 Říčky u Brna OA

CZ0643 Brno-venkov 631388 Doubravník OA

CZ0643 Brno-venkov 631761 Drahonín OA

CZ0643 Brno-venkov 636711 Hájek u Tišnova OA

CZ0643 Brno-venkov 638412 Heroltice u Tišnova OB

CZ0643 Brno-venkov 639184 Hlína u Ivančic S

CZ0643 Brno-venkov 639656 Hluboké Dvory OA

CZ0643 Brno-venkov 643416 Horní Loučky OA

CZ0643 Brno-venkov 643424 Skryje OA

CZ0643 Brno-venkov 643432 Újezd u Tišnova OA

CZ0643 Brno-venkov 645664 Hostěnice OA

CZ0643 Brno-venkov 656607 Jamné u Tišnova OA

CZ0643 Brno-venkov 657972 Javůrek OA

CZ0643 Brno-venkov 662321 Kaly OA

CZ0643 Brno-venkov 662330 Zahrada OA

CZ0643 Brno-venkov 663000 Kanice S

CZ0643 Brno-venkov 676519 Katov OA

CZ0643 Brno-venkov 676527 Křižínkov OA

CZ0643 Brno-venkov 676675 Křížovice OA

CZ0643 Brno-venkov 677680 Kuřimská Nová Ves OA

CZ0643 Brno-venkov 677698 Kuřimské Jestřabí OA

CZ0643 Brno-venkov 679461 Holasice u Veverské Bítýšky OA

CZ0643 Brno-venkov 679470 Lažánky u Veverské Bítýšky OA

CZ0643 Brno-venkov 680192 Lesní Hluboké OA

CZ0643 Brno-venkov 685836 Litostrov OB

CZ0643 Brno-venkov 686654 Lomnice u Tišnova OA

CZ0643 Brno-venkov 688037 Lubné OA

CZ0643 Brno-venkov 691941 Maršov u Veverské Bítýšky OA

CZ0643 Brno-venkov 698199 Mokrá u Brna OA

CZ0643 Brno-venkov 702307 Nedvědice pod Pernštejnem OA

CZ0643 Brno-venkov 702315 Pernštejn OA

CZ0643 Brno-venkov 702811 Nelepeč OA

CZ0643 Brno-venkov 702820 Žernůvka OA

CZ0643 Brno-venkov 704547 Níhov OA

CZ0643 Brno-venkov 709441 Ochoz u Tišnova OA

CZ0643 Brno-venkov 711128 Klokočí u Olší H5

CZ0643 Brno-venkov 711136 Litava H4

CZ0643 Brno-venkov 711144 Olší u Tišnova H5

CZ0643 Brno-venkov 711152 Rakové H4

CZ0643 Brno-venkov 713112 Osiky H5

CZ0643 Brno-venkov 719331 Husle OA

CZ0643 Brno-venkov 719340 Jilmoví OA

CZ0643 Brno-venkov 719358 Maňová OA

CZ0643 Brno-venkov 719366 Pernštejnské Jestřabí OA

CZ0643 Brno-venkov 735787 Přibyslavice u Velké Bíteše OA

CZ0643 Brno-venkov 735795 Radoškov OA

CZ0643 Brno-venkov 739511 Rašov OA

CZ0643 Brno-venkov 740454 Rohozec u Tišnova OA

CZ0643 Brno-venkov 740578 Rojetín OA

CZ0643 Brno-venkov 743291 Rudka OB

CZ0643 Brno-venkov 745448 Řícmanice S

CZ0643 Brno-venkov 745570 Řikonín OA

CZ0643 Brno-venkov 753653 Stanoviště na Moravě OA

CZ0643 Brno-venkov 756881 Strhaře H4

CZ0643 Brno-venkov 760102 Svatoslav u Tišnova OB

CZ0643 Brno-venkov 761753 Synalov H4

CZ0643 Brno-venkov 767531 Tišnovská Nová Ves OA

CZ0643 Brno-venkov 774006 Újezd u Rosic OA

CZ0643 Brno-venkov 774634 Unín OA

CZ0643 Brno-venkov 775452 Čížky OA

CZ0643 Brno-venkov 775461 Úsuší OA

CZ0643 Brno-venkov 784419 Vohančice OB

CZ0643 Brno-venkov 785407 Vranov u Brna OA

CZ0643 Brno-venkov 785652 Vratislávka OA

CZ0643 Brno-venkov 790583 Zálesná Zhoř OB

CZ0643 Brno-venkov 791806 Zbraslav na Moravě OA

CZ0643 Brno-venkov 792918 Zhoř u Rohozce OA

CZ0643 Brno-venkov 795470 Víckov OA

CZ0643 Brno-venkov 795488 Žďárec OA

CZ0645 Hodonín 678058 Kuželov S

CZ0645 Hodonín 690422 Malá Vrbka S

CZ0645 Hodonín 705098 Nová Lhota u Veselí nad Moravou H4

CZ0645 Hodonín 759287 Suchov S

CZ0646 Vyškov 614122 Stříbrná u Březiny OA

CZ0646 Vyškov 636410 Olšany OA

CZ0646 Vyškov 673188 Krásensko OA

CZ0646 Vyškov 673196 Podomí OB

CZ0646 Vyškov 706621 Nové Sady OA

CZ0646 Vyškov 723827 Podivice na Moravě OB

CZ0646 Vyškov 738808 Radslavičky OA

CZ0646 Vyškov 743640 Ruprechtov OB

CZ0646 Vyškov 758604 Studnice u Vyškova OA

CZ0646 Vyškov 920762 Krásensko II OA

CZ0646 Vyškov 991864 Doubrava u Březiny OA

CZ0646 Vyškov 991872 Kotáry OA

CZ0646 Vyškov 991881 Osina OA

CZ0646 Vyškov 991899 Pulkava OA

CZ0646 Vyškov 991902 Žbánov H4

CZ0647 Znojmo 642606 Čížov S

CZ0647 Znojmo 785555 Vranovská Ves S

CZ0647 Znojmo 791571 Zblovice S

CZ0711 Jeseník 601756 Adolfovice H2

CZ0711 Jeseník 601772 Domašov u Jeseníka H2

CZ0711 Jeseník 602825 Bernartice u Javorníka OB

CZ0711 Jeseník 602833 Buková u Bernartic OB

CZ0711 Jeseník 602841 Horní Heřmanice u Bernartic OB

CZ0711 Jeseník 604011 Bílá Voda u Javorníka H4

CZ0711 Jeseník 604020 Kamenička u Bílé Vody OA

CZ0711 Jeseník 604666 Bílý Potok OA

CZ0711 Jeseník 604674 Horní Hoštice H4

CZ0711 Jeseník 619922 Černá Voda OA

CZ0711 Jeseník 619949 Rokliny OA

CZ0711 Jeseník 621901 Česká Ves H3

CZ0711 Jeseník 646857 Hradec u Jeseníka OA

CZ0711 Jeseník 646865 Nová Ves u Jeseníka OA

CZ0711 Jeseník 657921 Javorník-město OA

CZ0711 Jeseník 657948 Travná u Javorníka H3

CZ0711 Jeseník 657956 Javorník-ves OA

CZ0711 Jeseník 657964 Zálesí u Javorníka H3

CZ0711 Jeseník 658723 Jeseník H4

CZ0711 Jeseník 658880 Bukovice u Jeseníka H5

CZ0711 Jeseník 658928 Seč u Jeseníka H2

CZ0711 Jeseník 667404 Kobylá OA

CZ0711 Jeseník 684651 Horní Lipová H1

CZ0711 Jeseník 684660 Dolní Lipová H4

CZ0711 Jeseník 694401 Kolnovice OA

CZ0711 Jeseník 694410 Mikulovice u Jeseníka OA

CZ0711 Jeseník 694428 Široký Brod H4

CZ0711 Jeseník 716219 Ostružná H1

CZ0711 Jeseník 716227 Petříkov u Branné H1

CZ0711 Jeseník 720691 Písečná u Jeseníka OA

CZ0711 Jeseník 720704 Studený Zejf OA

CZ0711 Jeseník 748421 Petrovice u Skorošic H3

CZ0711 Jeseník 748447 Dolní Skorošice H5

CZ0711 Jeseník 748455 Tomíkovice OA

CZ0711 Jeseník 748471 Horní Skorošice H2

CZ0711 Jeseník 753670 Nová Červená Voda OA

CZ0711 Jeseník 753688 Stará Červená Voda OA

CZ0711 Jeseník 753696 Dolní Červená Voda OA

CZ0711 Jeseník 759571 Supíkovice OA

CZ0711 Jeseník 772704 Nové Vilémovice H3

CZ0711 Jeseník 772712 Uhelná OA

CZ0711 Jeseník 772721 Dolní Fořt OA

CZ0711 Jeseník 776904 Vápenná H3

CZ0711 Jeseník 778451 Fojtova Kraš OB

CZ0711 Jeseník 778460 Hukovice u Velké Kraše OB

CZ0711 Jeseník 778478 Malá Kraš OB

CZ0711 Jeseník 778486 Velká Kraš OB

CZ0711 Jeseník 779075 Velké Kunětice OA

CZ0711 Jeseník 781711 Vidnava OB

CZ0711 Jeseník 783790 Dolní Les OA

CZ0711 Jeseník 783811 Vlčice u Javorníka OA

CZ0711 Jeseník 783820 Vojtovice OA

CZ0711 Jeseník 793132 Dolní Údolí H3

CZ0711 Jeseník 793141 Horní Údolí H1

CZ0711 Jeseník 793159 Ondřejovice v Jeseníkách H4

CZ0711 Jeseník 793167 Rejvíz H2

CZ0711 Jeseník 793191 Zlaté Hory v Jeseníkách H4

CZ0711 Jeseník 797804 Žulová OA

CZ0711 Jeseník 798347 Hundorf H4

CZ0712 Olomouc 600679 Krakořice OA

CZ0712 Olomouc 608688 Bezděkov nad Třebůvkou OA

CZ0712 Olomouc 608700 Doly u Bouzova S

CZ0712 Olomouc 613835 Břevenec OA

CZ0712 Olomouc 624551 Dalov OA

CZ0712 Olomouc 626465 Křivá OA

CZ0712 Olomouc 630811 Domašov nad Bystřicí OA

CZ0712 Olomouc 630829 Domašov u Šternberka OB

CZ0712 Olomouc 639524 Hlubočky OA

CZ0712 Olomouc 643378 Horní Loděnice OA

CZ0712 Olomouc 643386 Nové Dvorce OA

CZ0712 Olomouc 647900 Hraničné Petrovice OA

CZ0712 Olomouc 648591 Hrubá Voda OA

CZ0712 Olomouc 650099 Arnoltice u Huzové H3

CZ0712 Olomouc 650102 Huzová H3

CZ0712 Olomouc 650111 Veveří u Huzové H3

CZ0712 Olomouc 650536 Hlásnice u Šternberka OA

CZ0712 Olomouc 650544 Chabičov H4

CZ0712 Olomouc 661406 Jívová OA

CZ0712 Olomouc 669288 Svatý Kopeček OA

CZ0712 Olomouc 671487 Kovářov u Bouzova OA

CZ0712 Olomouc 672017 Blažov OA

CZ0712 Olomouc 672025 Kadeřín OA

CZ0712 Olomouc 672041 Svojanov u Bouzova OA

CZ0712 Olomouc 684104 Lipinka S

CZ0712 Olomouc 688665 Březina OA

CZ0712 Olomouc 688673 Javoříčko OA

CZ0712 Olomouc 688681 Luká OA

CZ0712 Olomouc 688690 Veselíčko OA

CZ0712 Olomouc 693421 Město Libavá OA

CZ0712 Olomouc 696960 Komárov u Mladějovic OA

CZ0712 Olomouc 696986 Řídeč OB

CZ0712 Olomouc 699071 Čabová H3

CZ0712 Olomouc 699080 Moravský Beroun H5

CZ0712 Olomouc 699098 Nové Valteřice H3

CZ0712 Olomouc 699101 Ondrášov H5

CZ0712 Olomouc 699110 Sedm Dvorů H5

CZ0712 Olomouc 704776 Norberčany H3

CZ0712 Olomouc 704784 Trhavice H4

CZ0712 Olomouc 706035 Nová Véska H3

CZ0712 Olomouc 718149 Karlov u Paseky OA

CZ0712 Olomouc 718157 Mutkov H4

CZ0712 Olomouc 724858 Pohořany na Moravě OA

CZ0712 Olomouc 726109 Posluchov OA

CZ0712 Olomouc 750000 Ješov OA

CZ0712 Olomouc 750018 Slavětín u Litovle OA

CZ0712 Olomouc 753785 Stará Libavá H3

CZ0712 Olomouc 757501 Střemeníčko OA

CZ0712 Olomouc 763527 Šternberk OA

CZ0712 Olomouc 763578 Lhota u Šternberka OA

CZ0712 Olomouc 766739 Lipina u Šternberka OA

CZ0712 Olomouc 766747 Stachov u Šternberka OA

CZ0712 Olomouc 766755 Těšíkov OA

CZ0712 Olomouc 779792 Velký Újezd OB

CZ0712 Olomouc 780987 Véska u Olomouce OA

CZ0712 Olomouc 990078 Čermná u Města Libavá OA

CZ0712 Olomouc 990191 Rudoltovice OA

CZ0712 Olomouc 990205 Slavkov u Města Libavá H4

CZ0712 Olomouc 990256 Velká Střelná OA

CZ0713 Prostějov 606502 Hačky OA

CZ0713 Prostějov 606511 Polomí OA

CZ0713 Prostějov 608645 Bousín H3

CZ0713 Prostějov 608653 Repechy H3

CZ0713 Prostějov 612707 Brodek u Konice H3

CZ0713 Prostějov 612715 Dešná H5

CZ0713 Prostějov 612723 Lhota u Konice H5

CZ0713 Prostějov 614815 Březsko OA

CZ0713 Prostějov 614823 Ladín OA

CZ0713 Prostějov 615803 Buková u Protivanova H3

CZ0713 Prostějov 624381 Čunín OA

CZ0713 Prostějov 624390 Křemenec OA

CZ0713 Prostějov 631523 Drahany H3

CZ0713 Prostějov 634301 Dzbel OA

CZ0713 Prostějov 644439 Horní Štěpánov H5

CZ0713 Prostějov 650242 Hvozd u Konice OA

CZ0713 Prostějov 650251 Klužínek OA

CZ0713 Prostějov 650277 Vojtěchov u Konice OA

CZ0713 Prostějov 658596 Jesenec OA

CZ0713 Prostějov 664928 Kladky H4

CZ0713 Prostějov 669091 Konice OA

CZ0713 Prostějov 684597 Hrochov OA

CZ0713 Prostějov 684601 Lipová OA

CZ0713 Prostějov 684619 Seč u Lipové H4

CZ0713 Prostějov 688461 Ludmírov OA

CZ0713 Prostějov 688479 Milkov na Moravě OA

CZ0713 Prostějov 688487 Ospělov OA

CZ0713 Prostějov 690503 Malé Hradisko OA

CZ0713 Prostějov 704661 Niva H3

CZ0713 Prostějov 705047 Nová Dědina u Konice OA

CZ0713 Prostějov 709417 Ochoz u Konice OA

CZ0713 Prostějov 716553 Otinoves OA

CZ0713 Prostějov 725650 Ponikev OA

CZ0713 Prostějov 733709 Prostějovičky OA

CZ0713 Prostějov 733822 Protivanov H3

CZ0713 Prostějov 739197 Rakůvka OA

CZ0713 Prostějov 742490 Rozstání pod Kojálem OA

CZ0713 Prostějov 743615 Runářov OA

CZ0713 Prostějov 748927 Skřípov OA

CZ0713 Prostějov 756539 Maleny OB

CZ0713 Prostějov 756547 Růžov na Moravě OB

CZ0713 Prostějov 756555 Stražisko OB

CZ0713 Prostějov 759112 Labutice OA

CZ0713 Prostějov 759121 Suchdol u Konice OA

CZ0713 Prostějov 764159 Šubířov OA

CZ0714 Přerov 608581 Boškov OA

CZ0714 Přerov 660345 Jindřichov u Hranic OA

CZ0714 Přerov 671495 Kovářov u Potštátu OA

CZ0714 Přerov 678805 Kyžlířov OA

CZ0714 Přerov 684112 Lipná OA

CZ0714 Přerov 711179 Boňkov u Hranic OA

CZ0714 Přerov 718122 Partutovice OA

CZ0714 Přerov 726451 Padesát Lánů OA

CZ0714 Přerov 726460 Potštát-město H4

CZ0714 Přerov 726478 Potštát-Dolní Předměstí OA

CZ0714 Přerov 726486 Potštát-Horní Předměstí OA

CZ0714 Přerov 737755 Radíkov u Hranic H4

CZ0714 Přerov 753483 Skoky u Staměřic OA

CZ0714 Přerov 753491 Staměřice S

CZ0714 Přerov 757390 Středolesí OA

CZ0714 Přerov 757969 Střítež nad Ludinou OA

CZ0714 Přerov 766283 Teplice nad Bečvou S

CZ0714 Přerov 773450 Uhřínov u Hranic H4

CZ0714 Přerov 778176 Lhotka u Hranic OA

CZ0715 Šumperk 600954 Bartoňov H4

CZ0715 Šumperk 600962 Radomilov H4

CZ0715 Šumperk 606227 Dolní Bohdíkov H4

CZ0715 Šumperk 606235 Raškov Dvůr H4

CZ0715 Šumperk 606243 Komňátka H4

CZ0715 Šumperk 606251 Raškov Ves H4

CZ0715 Šumperk 606715 Bohutín nad Moravou OA

CZ0715 Šumperk 609447 Branná u Šumperka H2

CZ0715 Šumperk 609650 Bratrušov H4

CZ0715 Šumperk 609668 Osikov H3

CZ0715 Šumperk 609935 Brníčko u Zábřeha OA

CZ0715 Šumperk 614262 Březná H5

CZ0715 Šumperk 616028 Bukovice u Velkých Losin H3

CZ0715 Šumperk 616303 Bušín H4

CZ0715 Šumperk 616311 Hartíkov H4

CZ0715 Šumperk 617938 Crhov H4

CZ0715 Šumperk 626635 Benkov OB

CZ0715 Šumperk 626643 Dlouhomilov OB

CZ0715 Šumperk 632619 Drozdov OA

CZ0715 Šumperk 637203 Hanušovice H4

CZ0715 Šumperk 637211 Hynčice nad Moravou H4

CZ0715 Šumperk 637220 Potůčník H4

CZ0715 Šumperk 638439 Heroltice u Štítů H5

CZ0715 Šumperk 640051 Hněvkov OA

CZ0715 Šumperk 644391 Horní Studénky H4

CZ0715 Šumperk 646156 Hoštejn OA

CZ0715 Šumperk 646393 Hrabenov H4

CZ0715 Šumperk 646407 Hraběšice H3

CZ0715 Šumperk 646415 Krásné u Šumperka H4

CZ0715 Šumperk 646521 Hrabišín OB

CZ0715 Šumperk 650412 Hynčina H4

CZ0715 Šumperk 653926 Hynčice pod Sušinou H2

CZ0715 Šumperk 653934 Chrastice H3

CZ0715 Šumperk 656585 Jakubovice u Šumperka H4

CZ0715 Šumperk 656861 Janoušov H3

CZ0715 Šumperk 658073 Jedlí H4

CZ0715 Šumperk 659118 Jestřebí u Zábřeha OA

CZ0715 Šumperk 659126 Jestřebíčko OA

CZ0715 Šumperk 660353 Habartice u Jindřichova H4

CZ0715 Šumperk 660370 Pekařov H3

CZ0715 Šumperk 660388 Pleče H4

CZ0715 Šumperk 660396 Pusté Žibřidovice H4

CZ0715 Šumperk 662780 Kamenná OA

CZ0715 Šumperk 665606 Klášterec OA

CZ0715 Šumperk 669377 Kopřivná H4

CZ0715 Šumperk 669385 Lužná u Hanušovic H4

CZ0715 Šumperk 669997 Kosov OA

CZ0715 Šumperk 674486 Dolní Bušínov OA

CZ0715 Šumperk 674494 Krchleby na Moravě H4

CZ0715 Šumperk 676471 Křižanov u Zábřeha H5

CZ0715 Šumperk 677086 Kunčice pod Králickým Sněžníkem H1

CZ0715 Šumperk 680524 Leština u Zábřeha S

CZ0715 Šumperk 682853 Obědné OA

CZ0715 Šumperk 685127 Vyšehorky OA

CZ0715 Šumperk 687065 Filipová H4

CZ0715 Šumperk 687073 Kouty nad Desnou H1

CZ0715 Šumperk 687081 Kociánov H1

CZ0715 Šumperk 687090 Přemyslov H1

CZ0715 Šumperk 687103 Rejhotice H1

CZ0715 Šumperk 690155 Malá Morava H3

CZ0715 Šumperk 690163 Sklené u Malé Moravy H1

CZ0715 Šumperk 690171 Vlaské H4

CZ0715 Šumperk 690180 Vojtíškov H3

CZ0715 Šumperk 690198 Vysoká u Malé Moravy H2

CZ0715 Šumperk 690201 Vysoký Potok H2

CZ0715 Šumperk 690210 Zlatý Potok H3

CZ0715 Šumperk 690881 Javoří u Maletína OA

CZ0715 Šumperk 690899 Nový Maletín OA

CZ0715 Šumperk 690902 Starý Maletín OA

CZ0715 Šumperk 691909 Maršíkov H4

CZ0715 Šumperk 695521 Mírov OA

CZ0715 Šumperk 695530 Míroveček OA

CZ0715 Šumperk 695548 Mírovský Grunt OA

CZ0715 Šumperk 697010 Mladoňov u Oskavy H4

CZ0715 Šumperk 697028 Václavov u Oskavy H4

CZ0715 Šumperk 702366 Nedvězí u Zábřeha OA

CZ0715 Šumperk 703117 Lupěné OA

CZ0715 Šumperk 703125 Nemile OA

CZ0715 Šumperk 703133 Filipov u Zabřeha OA

CZ0715 Šumperk 706361 Labe H3

CZ0715 Šumperk 706370 Nové Losiny H1

CZ0715 Šumperk 707813 Nový Malín OA

CZ0715 Šumperk 711098 Olšany nad Moravou OA

CZ0715 Šumperk 713121 Bedřichov u Oskavy H3

CZ0715 Šumperk 713139 Mostkov H4

CZ0715 Šumperk 713147 Oskava H4

CZ0715 Šumperk 713155 Třemešek H3

CZ0715 Šumperk 718459 Lechovice u Pavlova OA

CZ0715 Šumperk 718467 Pavlov u Loštic OA

CZ0715 Šumperk 718475 Svinov u Pavlova OA

CZ0715 Šumperk 718483 Zavadilka OA

CZ0715 Šumperk 719790 Petrov nad Desnou H4

CZ0715 Šumperk 720640 Bukovice u Písařova H5

CZ0715 Šumperk 720658 Písařov H3

CZ0715 Šumperk 721191 Pivonín OA

CZ0715 Šumperk 722910 Pobučí OA

CZ0715 Šumperk 723924 Křivá Voda H3

CZ0715 Šumperk 723932 Podlesí-město H3

CZ0715 Šumperk 738131 Radnice OA

CZ0715 Šumperk 740039 Rejchartice u Šumperka H4

CZ0715 Šumperk 743216 Hostice H4

CZ0715 Šumperk 743224 Ruda nad Moravou H4

CZ0715 Šumperk 745294 Řepová OA

CZ0715 Šumperk 752045 Klepáčov H2

CZ0715 Šumperk 752053 Rudoltice u Sobotína H2

CZ0715 Šumperk 752061 Sobotín H4

CZ0715 Šumperk 754510 Malé Vrbno H3

CZ0715 Šumperk 754528 Staré Město pod Králickým Sněžníkem H3

CZ0715 Šumperk 754544 Velké Vrbno H1

CZ0715 Šumperk 757209 Strupšín OA

CZ0715 Šumperk 757756 Nová Seninka H2

CZ0715 Šumperk 757764 Stříbrnice H1

CZ0715 Šumperk 758205 Buková u Studené Loučky OA

CZ0715 Šumperk 758213 Bušín u Studené Loučky OA

CZ0715 Šumperk 758221 Studená Loučka OA

CZ0715 Šumperk 760285 Svébohov OA

CZ0715 Šumperk 763225 Štědrákova Lhota H3

CZ0715 Šumperk 763993 Štíty-město H4

CZ0715 Šumperk 764027 Štíty Hamerské H5

CZ0715 Šumperk 764469 Horní Temenice OA

CZ0715 Šumperk 776009 Václavov u Zábřeha OA

CZ0715 Šumperk 779083 Velké Losiny H4

CZ0715 Šumperk 780235 Vernířovice u Sobotína H1

CZ0715 Šumperk 780651 Vacetín OA

CZ0715 Šumperk 780669 Veselí u Mohelnice OA

CZ0715 Šumperk 781801 Šléglov H2

CZ0715 Šumperk 781819 Vikantice H3

CZ0715 Šumperk 788368 Vysoké Žibřidovice H3

CZ0715 Šumperk 788376 Žleb H4

CZ0715 Šumperk 788481 Vyšehoří OA

CZ0715 Šumperk 791652 Zborov na Moravě H4

CZ0715 Šumperk 794643 Žárová H3

CZ0715 Šumperk 798193 Nemrlov H4

CZ0715 Šumperk 798355 Sklená H2

CZ0715 Šumperk 798363 Prameny u Žárové H3

CZ0715 Šumperk 798703 Březenský Dvůr H5

CZ0721 Kroměříž 613363 Brusné S

CZ0721 Kroměříž 654507 Kostelany S

CZ0721 Kroměříž 654892 Chvalčov H4

CZ0721 Kroměříž 723797 Podhradní Lhota S

CZ0721 Kroměříž 739006 Rajnochovice H4

CZ0721 Kroměříž 743666 Rusava H4

CZ0721 Kroměříž 750298 Slavkov pod Hostýnem S

CZ0722 Uherské Hradiště 614700 Březová u Uherského Brodu H4

CZ0722 Uherské Hradiště 617130 Bystřice pod Lopeníkem S

CZ0722 Uherské Hradiště 617326 Bzová u Uherského Brodu H4

CZ0722 Uherské Hradiště 656844 Jankovice u Uherského Hradiště S

CZ0722 Uherské Hradiště 668800 Komňa S

CZ0722 Uherské Hradiště 669695 Korytná S

CZ0722 Uherské Hradiště 674401 Krhov u Bojkovic S

CZ0722 Uherské Hradiště 686832 Lopeník H3

CZ0722 Uherské Hradiště 691950 Maršov u Uherského Brodu S

CZ0722 Uherské Hradiště 704415 Nezdenice S

CZ0722 Uherské Hradiště 721131 Hostětín S

CZ0722 Uherské Hradiště 721158 Pitín H4

CZ0722 Uherské Hradiště 734195 Přečkovice S

CZ0722 Uherské Hradiště 754404 Staré Hutě na Moravě S

CZ0722 Uherské Hradiště 755001 Starý Hrozenkov H4

CZ0722 Uherské Hradiště 756113 Strání H4

CZ0722 Uherské Hradiště 757730 Stříbrnice u Uherského Hradiště S

CZ0722 Uherské Hradiště 758612 Stupava S

CZ0722 Uherské Hradiště 776882 Vápenice u Starého Hrozenkova H4

CZ0722 Uherské Hradiště 788856 Vyškovec H4

CZ0722 Uherské Hradiště 789836 Záhorovice S

CZ0722 Uherské Hradiště 792993 Zlámanec S

CZ0722 Uherské Hradiště 797243 Žítková H4

CZ0723 Vsetín 617148 Bystřička II S

CZ0723 Vsetín 617156 Bystřička I S

CZ0723 Vsetín 628522 Dolní Bečva H3

CZ0723 Vsetín 634581 Francova Lhota H4

CZ0723 Vsetín 636878 Halenkov H3

CZ0723 Vsetín 642169 Horní Bečva H2

CZ0723 Vsetín 643351 Horní Lideč H4

CZ0723 Vsetín 646059 Hošťálková H4

CZ0723 Vsetín 646342 Hovězí H4

CZ0723 Vsetín 649767 Huslenky H4

CZ0723 Vsetín 650013 Hutisko H3

CZ0723 Vsetín 650064 Solanec pod Soláněm H3

CZ0723 Vsetín 656267 Jablůnka S

CZ0723 Vsetín 657026 Janová H4

CZ0723 Vsetín 657271 Jarcová S

CZ0723 Vsetín 657662 Jasenice u Valašského Meziříčí S

CZ0723 Vsetín 661554 Juřinka S

CZ0723 Vsetín 663778 Karolinka H3

CZ0723 Vsetín 664499 Kateřinice u Vsetína H4

CZ0723 Vsetín 678864 Lačnov H4

CZ0723 Vsetín 679445 Lázy u Valašského Meziříčí H4

CZ0723 Vsetín 680001 Leskovec H4

CZ0723 Vsetín 681156 Lhota u Choryně S

CZ0723 Vsetín 681245 Lhota u Vsetína H4

CZ0723 Vsetín 683671 Lidečko H4

CZ0723 Vsetín 684767 Liptál H4

CZ0723 Vsetín 687022 Loučka u Valašského Meziříčí S

CZ0723 Vsetín 689416 Lužná u Vsetína H4

CZ0723 Vsetín 690040 Malá Bystřice H4

CZ0723 Vsetín 690121 Malá Lhota u Valašského Meziříčí H4

CZ0723 Vsetín 694479 Mikulůvka S

CZ0723 Vsetín 700312 Mštěnovice S

CZ0723 Vsetín 707384 Nový Hrozenkov H3

CZ0723 Vsetín 717169 Oznice S

CZ0723 Vsetín 719251 Perná u Valašského Meziříčí S

CZ0723 Vsetín 723941 Brňov S

CZ0723 Vsetín 724335 Podolí u Valašského Meziříčí H4

CZ0723 Vsetín 725455 Poličná S

CZ0723 Vsetín 726851 Pozděchov H4

CZ0723 Vsetín 733083 Prlov H4

CZ0723 Vsetín 733750 Prostřední Bečva H3

CZ0723 Vsetín 734063 Pržno u Vsetína S

CZ0723 Vsetín 736783 Pulčín H3

CZ0723 Vsetín 739847 Ratiboř u Vsetína H4

CZ0723 Vsetín 742937 Rožnov pod Radhoštěm H4

CZ0723 Vsetín 743739 Růžďka H4

CZ0723 Vsetín 744727 Hážovice H4

CZ0723 Vsetín 744743 Tylovice H4

CZ0723 Vsetín 747483 Seninka H4

CZ0723 Vsetín 757471 Střelná na Moravě H4

CZ0723 Vsetín 757942 Střítež nad Bečvou S

CZ0723 Vsetín 764132 Študlov H3

CZ0723 Vsetín 774847 Ústí u Vsetína H4

CZ0723 Vsetín 776254 Valašská Bystřice H3

CZ0723 Vsetín 776271 Valašská Polanka H4

CZ0723 Vsetín 776297 Valašská Senice H3

CZ0723 Vsetín 776521 Valašské Příkazy H5

CZ0723 Vsetín 778541 Velká Lhota u Valašského Meziříčí H4

CZ0723 Vsetín 778958 Malé Karlovice H2

CZ0723 Vsetín 779016 Velké Karlovice H2

CZ0723 Vsetín 780596 Veselá u Valašského Meziříčí S

CZ0723 Vsetín 781525 Vidče S

CZ0723 Vsetín 781762 Vigantice H5

CZ0723 Vsetín 786764 Vsetín H4

CZ0723 Vsetín 786951 Rokytnice u Vsetína H4

CZ0723 Vsetín 786969 Jasenka H4

CZ0723 Vsetín 788031 Vysoká u Valašského Meziříčí S

CZ0723 Vsetín 792225 Zděchov H3

CZ0723 Vsetín 793787 Zubří H4

CZ0724 Zlín 604780 Biskupice u Luhačovic S

CZ0724 Zlín 606561 Bohuslavice nad Vláří S

CZ0724 Zlín 606570 Bohuslavice u Zlína S

CZ0724 Zlín 609676 Bratřejov u Vizovic H4

CZ0724 Zlín 613061 Brumov H4

CZ0724 Zlín 613070 Bylnice H4

CZ0724 Zlín 614408 Březnice u Zlína S

CZ0724 Zlín 614831 Březůvky S

CZ0724 Zlín 625710 Dešná u Zlína S

CZ0724 Zlín 627275 Dobrkovice S

CZ0724 Zlín 629537 Dolní Lhota u Luhačovic S

CZ0724 Zlín 631396 Doubravy S

CZ0724 Zlín 632546 Drnovice u Valašských Klobouk H4

CZ0724 Zlín 632741 Držková H4

CZ0724 Zlín 635405 Vítová S

CZ0724 Zlín 635812 Příluky u Zlína S

CZ0724 Zlín 635863 Jaroslavice u Zlína S

CZ0724 Zlín 635898 Kudlov S

CZ0724 Zlín 636177 Mladcová S

CZ0724 Zlín 636959 Haluzice S

CZ0724 Zlín 643289 Horní Lhota u Luhačovic S

CZ0724 Zlín 648248 Hrobice na Moravě S

CZ0724 Zlín 649163 Hřivínův Újezd S

CZ0724 Zlín 653918 Chrastěšov S

CZ0724 Zlín 657689 Jasenná na Moravě H4

CZ0724 Zlín 658987 Jestřabí nad Vláří S

CZ0724 Zlín 658995 Kochavec S

CZ0724 Zlín 663034 Kaňovice u Luhačovic S

CZ0724 Zlín 664341 Kašava S

CZ0724 Zlín 664782 Kelníky S

CZ0724 Zlín 664944 Kladná-Žilín S

CZ0724 Zlín 666041 Klečůvka S

CZ0724 Zlín 681512 Lhotsko S

CZ0724 Zlín 684082 Křekov S

CZ0724 Zlín 684091 Lipina S

CZ0724 Zlín 684589 Lipová u Slavičína S

CZ0724 Zlín 686981 Loučka I S

CZ0724 Zlín 688444 Ludkovice S

CZ0724 Zlín 688576 Luhačovice S

CZ0724 Zlín 688975 Lukov u Zlína S

CZ0724 Zlín 689131 Lutonina S

CZ0724 Zlín 701670 Návojná H4

CZ0724 Zlín 702188 Nedašov H4

CZ0724 Zlín 702196 Nedašova Lhota H4

CZ0724 Zlín 704156 Neubuz S

CZ0724 Zlín 704369 Nevšová S

CZ0724 Zlín 720399 Petrůvka u Slavičína S

CZ0724 Zlín 723843 Podkopná Lhota H4

CZ0724 Zlín 725463 Polichno S

CZ0724 Zlín 726371 Poteč H4

CZ0724 Zlín 726877 Podhradí u Luhačovic S

CZ0724 Zlín 726885 Pozlovice S

CZ0724 Zlín 733938 Provodov na Moravě S

CZ0724 Zlín 740888 Rokytnice u Slavičína S

CZ0724 Zlín 743275 Rudimov S

CZ0724 Zlín 745341 Řetechov S

CZ0724 Zlín 747106 Sehradice S

CZ0724 Zlín 747793 Sidonie H4

CZ0724 Zlín 750069 Divnice S

CZ0724 Zlín 750077 Hrádek na Vlárské dráze S

CZ0724 Zlín 750085 Slavičín S

CZ0724 Zlín 750611 Slopné S

CZ0724 Zlín 750794 Slušovice S

CZ0724 Zlín 751103 Smolina S

CZ0724 Zlín 761966 Šanov H4

CZ0724 Zlín 763357 Svatý Štěpán H4

CZ0724 Zlín 763934 Popov nad Vláří S

CZ0724 Zlín 763942 Štítná nad Vláří S

CZ0724 Zlín 767034 Tichov H4

CZ0724 Zlín 768278 Trnava u Zlína S

CZ0724 Zlín 772534 Ublo S

CZ0724 Zlín 773697 Újezd u Valašských Klobouk S

CZ0724 Zlín 776301 Mirošov u Valašských Klobouk S

CZ0724 Zlín 776319 Valašské Klobouky S

CZ0724 Zlín 779679 Velký Ořechov S

CZ0724 Zlín 780588 Veselá u Zlína S

CZ0724 Zlín 783196 Vizovice S

CZ0724 Zlín 783269 Vlachova Lhota S

CZ0724 Zlín 783277 Vlachovice S

CZ0724 Zlín 783285 Vrbětice S

CZ0724 Zlín 783846 Vlčková H4

CZ0724 Zlín 787167 Všemina H4

CZ0724 Zlín 788317 Vysoké Pole S

CZ0724 Zlín 789739 Raková S

CZ0724 Zlín 789747 Zádveřice S

CZ0724 Zlín 795861 Lípa nad Dřevnicí S

CZ0724 Zlín 795909 Želechovice nad Dřevnicí S

CZ0724 Zlín 798452 Loučka II S

CZ0801 Bruntál 604054 Bílčice OA

CZ0801 Bruntál 609480 Brantice OA

CZ0801 Bruntál 609498 Radim u Brantic OA

CZ0801 Bruntál 613169 Bruntál-město OA

CZ0801 Bruntál 613231 Oborná H5

CZ0801 Bruntál 613291 Slezský Kočov OA

CZ0801 Bruntál 613304 Moravský Kočov OA

CZ0801 Bruntál 613312 Staré Město u Bruntálu H5

CZ0801 Bruntál 613321 Malá Véska H3

CZ0801 Bruntál 614980 Albrechtice u Rýmařova H3

CZ0801 Bruntál 614998 Břidličná H5

CZ0801 Bruntál 615005 Vajglov H3

CZ0801 Bruntál 615013 Velká Štáhle H3

CZ0801 Bruntál 616508 Býkov OA

CZ0801 Bruntál 618306 Čaková H4

CZ0801 Bruntál 626066 Dětřichov nad Bystřicí H3

CZ0801 Bruntál 626147 Dívčí Hrad OA

CZ0801 Bruntál 626155 Sádek u Dívčího Hradu OA

CZ0801 Bruntál 626163 Životice u Dívčího Hradu OA

CZ0801 Bruntál 626490 Dlouhá Stráň OA

CZ0801 Bruntál 629804 Dolní Moravice H3

CZ0801 Bruntál 629812 Horní Moravice H3

CZ0801 Bruntál 629821 Nová Ves u Rýmařova H2

CZ0801 Bruntál 633674 Dubnice OA

CZ0801 Bruntál 633879 Dvorce u Bruntálu H3

CZ0801 Bruntál 633887 Rejchartice H3

CZ0801 Bruntál 638722 Heřmanovice H2

CZ0801 Bruntál 640841 Dlouhá Ves H3

CZ0801 Bruntál 640859 Hejnov H4

CZ0801 Bruntál 640867 Holčovice H3

CZ0801 Bruntál 640875 Jelení u Holčovic H3

CZ0801 Bruntál 640883 Komora H4

CZ0801 Bruntál 640891 Spálené H3

CZ0801 Bruntál 642355 Horní Benešov OA

CZ0801 Bruntál 643530 Dobřečov H2

CZ0801 Bruntál 643548 Horní Město H3

CZ0801 Bruntál 643556 Stříbrné Hory H2

CZ0801 Bruntál 643858 Horní Povelice OA

CZ0801 Bruntál 644714 Horní Životice OA

CZ0801 Bruntál 646091 Hošťálkovy H4

CZ0801 Bruntál 646105 Křížová ve Slezsku H3

CZ0801 Bruntál 646113 Staré Purkartice H3

CZ0801 Bruntál 646121 Vraclávek H4

CZ0801 Bruntál 650374 Dlouhá Voda H3

CZ0801 Bruntál 650382 Hynčice u Krnova H4

CZ0801 Bruntál 650391 Valštejn H3

CZ0801 Bruntál 650404 Ztracená Voda H3

CZ0801 Bruntál 656976 Janov u Krnova H4

CZ0801 Bruntál 656984 Petrovice ve Slezsku H3

CZ0801 Bruntál 660329 Arnultovice u Jindřichova OA

CZ0801 Bruntál 660337 Jindřichov ve Slezsku OA

CZ0801 Bruntál 661082 Jiříkov u Rýmařova H3

CZ0801 Bruntál 663280 Karlovec OA

CZ0801 Bruntál 663298 Nová Pláň H5

CZ0801 Bruntál 663301 Karlova Studánka H1

CZ0801 Bruntál 663387 Karlovice ve Slezsku H3

CZ0801 Bruntál 663409 Adamov u Karlovic H3

CZ0801 Bruntál 663417 Nové Purkartice H4

CZ0801 Bruntál 667111 Kněžpole H3

CZ0801 Bruntál 672211 Krahulčí H3

CZ0801 Bruntál 674036 Krasov H4

CZ0801 Bruntál 674770 Krásné Loučky OA

CZ0801 Bruntál 676357 Křišťanovice H3

CZ0801 Bruntál 680010 Leskovec nad Moravicí OA

CZ0801 Bruntál 680028 Slezská Harta OA

CZ0801 Bruntál 683752 Lichnov u Bruntálu OA

CZ0801 Bruntál 683876 Linhartovy H5

CZ0801 Bruntál 683884 Opavice H5

CZ0801 Bruntál 684805 Bučávka OA

CZ0801 Bruntál 684813 Liptaň OA

CZ0801 Bruntál 686662 Lomnice u Rýmařova H3

CZ0801 Bruntál 686671 Tylov H3

CZ0801 Bruntál 689939 Májůvka H3

CZ0801 Bruntál 690228 Karlov pod Pradědem H1

CZ0801 Bruntál 690236 Malá Morávka H1

CZ0801 Bruntál 690350 Malá Štáhle H3

CZ0801 Bruntál 693375 Burkvíz H4

CZ0801 Bruntál 693383 Česká Ves u Města Albrechtic H3

CZ0801 Bruntál 693391 Město Albrechtice H5

CZ0801 Bruntál 693405 Piskořov H4

CZ0801 Bruntál 693731 Mezina OA

CZ0801 Bruntál 695173 Jelení u Bruntálu OA

CZ0801 Bruntál 695181 Milotice nad Opavou H4

CZ0801 Bruntál 695513 Mirotínek H4

CZ0801 Bruntál 706183 Nové Heřminovy OA

CZ0801 Bruntál 739987 Razová H3

CZ0801 Bruntál 740179 Rešov H4

CZ0801 Bruntál 741841 Roudno H3

CZ0801 Bruntál 743208 Ruda u Rýmařova H4

CZ0801 Bruntál 743356 Nová Rudná H2

CZ0801 Bruntál 743364 Podlesí pod Pradědem H2

CZ0801 Bruntál 743372 Stará Rudná H3

CZ0801 Bruntál 744468 Rýmařov H3

CZ0801 Bruntál 744573 Edrovice H3

CZ0801 Bruntál 744581 Janovice u Rýmařova H3

CZ0801 Bruntál 744590 Janušov H2

CZ0801 Bruntál 744603 Jamartice H3

CZ0801 Bruntál 744611 Ondřejov u Rýmařova H3

CZ0801 Bruntál 744620 Stránské H3

CZ0801 Bruntál 744751 Ryžoviště H3

CZ0801 Bruntál 748170 Skály u Rýmařova H3

CZ0801 Bruntál 750514 Koberno OB

CZ0801 Bruntál 750522 Ves Rudoltice OB

CZ0801 Bruntál 750531 Víno OB

CZ0801 Bruntál 750549 Městys Rudoltice OB

CZ0801 Bruntál 750557 Nový Les OB

CZ0801 Bruntál 750565 Pelhřimovy OB

CZ0801 Bruntál 752657 Křížov u Sovince H5

CZ0801 Bruntál 752665 Sovinec H4

CZ0801 Bruntál 753912 Stará Ves u Rýmařova H2

CZ0801 Bruntál 753921 Žďárský Potok H1

CZ0801 Bruntál 754307 Staré Heřminovy OA

CZ0801 Bruntál 760412 Andělská Hora ve Slezsku H2

CZ0801 Bruntál 760421 Dětřichovice H3

CZ0801 Bruntál 760447 Stará Voda v Jeseníkách H2

CZ0801 Bruntál 760455 Suchá Rudná H1

CZ0801 Bruntál 760463 Světlá ve Slezsku H3

CZ0801 Bruntál 761133 Svobodné Heřmanice OA

CZ0801 Bruntál 762636 Skrbovice H4

CZ0801 Bruntál 762644 Široká Niva H4

CZ0801 Bruntál 762652 Markvartice u Široké Nivy H4

CZ0801 Bruntál 765333 Těchanov H4

CZ0801 Bruntál 770639 Rudíkovy OA

CZ0801 Bruntál 770647 Třemešná OA

CZ0801 Bruntál 772011 Tvrdkov H3

CZ0801 Bruntál 776017 Dolní Václavov H3

CZ0801 Bruntál 776025 Horní Václavov H3

CZ0801 Bruntál 776637 Valšov OA

CZ0801 Bruntál 786055 Ludvíkov pod Pradědem H1

CZ0801 Bruntál 786063 Mnichov pod Pradědem H3

CZ0801 Bruntál 786080 Vrbno pod Pradědem H3

CZ0801 Bruntál 786098 Železná pod Pradědem H1

CZ0801 Bruntál 787990 Bartultovice OA

CZ0801 Bruntál 788007 Pitárné OA

CZ0801 Bruntál 788015 Vysoká ve Slezsku OA

CZ0801 Bruntál 791199 Loučky u Zátoru OA

CZ0801 Bruntál 791202 Zátor OA

CZ0802 Frýdek-Místek 601063 Baška S

CZ0802 Frýdek-Místek 601080 Hodoňovice S

CZ0802 Frýdek-Místek 601098 Kunčičky u Bašky S

CZ0802 Frýdek-Místek 603911 Bílá H2

CZ0802 Frýdek-Místek 613398 Bruzovice S

CZ0802 Frýdek-Místek 615994 Bukovec u Jablunkova H4

CZ0802 Frýdek-Místek 616923 Bystřice nad Olší S

CZ0802 Frýdek-Místek 619116 Čeladná H2

CZ0802 Frýdek-Místek 626988 Dobrá u Frýdku-Místku S

CZ0802 Frýdek-Místek 629600 Dolní Lomná H3

CZ0802 Frýdek-Místek 635171 Frýdlant nad Ostravicí S

CZ0802 Frýdek-Místek 636291 Guty H4

CZ0802 Frýdek-Místek 640191 Hnojník S

CZ0802 Frýdek-Místek 643394 Horní Lomná H2

CZ0802 Frýdek-Místek 647357 Hrádek S

CZ0802 Frýdek-Místek 647993 Hrčava H4

CZ0802 Frýdek-Místek 656291 Bocanovice H5

CZ0802 Frýdek-Místek 656305 Jablunkov H5

CZ0802 Frýdek-Místek 656348 Návsí H4

CZ0802 Frýdek-Místek 656356 Písečná u Jablunkova H5

CZ0802 Frýdek-Místek 657107 Janovice u Frýdku-Místku S

CZ0802 Frýdek-Místek 663816 Karpentná S

CZ0802 Frýdek-Místek 668818 Komorní Lhotka H4

CZ0802 Frýdek-Místek 670707 Košařiska H2

CZ0802 Frýdek-Místek 671771 Kozlovice S

CZ0802 Frýdek-Místek 671789 Měrkovice S

CZ0802 Frýdek-Místek 673391 Krásná pod Lysou Horou H2

CZ0802 Frýdek-Místek 677094 Kunčice pod Ondřejníkem H5

CZ0802 Frýdek-Místek 681407 Lhotka u Frýdku-Místku H4

CZ0802 Frýdek-Místek 688061 Lubno S

CZ0802 Frýdek-Místek 690783 Malenovice H3

CZ0802 Frýdek-Místek 693545 Metylovice S

CZ0802 Frýdek-Místek 694941 Milíkov u Jablunkova H4

CZ0802 Frýdek-Místek 698679 Morávka H2

CZ0802 Frýdek-Místek 699896 Mosty u Jablunkova H4

CZ0802 Frýdek-Místek 700606 Myslík S

CZ0802 Frýdek-Místek 701793 Nebory S

CZ0802 Frýdek-Místek 705705 Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí S

CZ0802 Frýdek-Místek 708186 Nýdek H3

CZ0802 Frýdek-Místek 710032 Oldřichovice u Třince S

CZ0802 Frýdek-Místek 715646 Staré Hamry 2 H3

CZ0802 Frýdek-Místek 715671 Ostravice 1 H4

CZ0802 Frýdek-Místek 717452 Palkovice S

CZ0802 Frýdek-Místek 720941 Písek u Jablunkova H4

CZ0802 Frýdek-Místek 733059 Pražmo H4

CZ0802 Frýdek-Místek 734055 Pržno S

CZ0802 Frýdek-Místek 736465 Pstruží H4

CZ0802 Frýdek-Místek 739502 Raškovice S

CZ0802 Frýdek-Místek 745057 Řeka H3

CZ0802 Frýdek-Místek 746983 Sedliště ve Slezsku S

CZ0802 Frýdek-Místek 747971 Skalice u Frýdku-Místku S

CZ0802 Frýdek-Místek 748293 Sklenov S

CZ0802 Frýdek-Místek 751031 Rakovec S

CZ0802 Frýdek-Místek 751049 Smilovice u Třince S

CZ0802 Frýdek-Místek 751928 Pitrov S

CZ0802 Frýdek-Místek 751936 Horní Soběšovice S

CZ0802 Frýdek-Místek 751944 Dolní Soběšovice S

CZ0802 Frýdek-Místek 754277 Ostravice 2 H2

CZ0802 Frýdek-Místek 754285 Staré Hamry 1 H2

CZ0802 Frýdek-Místek 754498 Staré Město u Frýdku-Místku S

CZ0802 Frýdek-Místek 757934 Střítež S

CZ0802 Frýdek-Místek 760676 Sviadnov S

CZ0802 Frýdek-Místek 770892 Třinec S

CZ0802 Frýdek-Místek 771015 Konská S

CZ0802 Frýdek-Místek 771066 Horní Líštná S

CZ0802 Frýdek-Místek 771074 Kojkovice u Třince S

CZ0802 Frýdek-Místek 771082 Český Puncov S

CZ0802 Frýdek-Místek 771091 Dolní Líštná S

CZ0802 Frýdek-Místek 771104 Lyžbice S

CZ0802 Frýdek-Místek 772445 Tyra H2

CZ0802 Frýdek-Místek 779849 Vělopolí S

CZ0802 Frýdek-Místek 780014 Vendryně S

CZ0802 Frýdek-Místek 788929 Vyšní Lhoty H4

CZ0802 Frýdek-Místek 794139 Žabeň S

CZ0802 Frýdek-Místek 796514 Žermanice S

CZ0803 Karviná 623261 Dolní Žukov S

CZ0803 Karviná 644722 Horní Žukov S

CZ0803 Karviná 647489 Hradiště pod Babí horou S

CZ0803 Karviná 652954 Chotěbuz S

CZ0803 Karviná 652962 Podobora S

CZ0803 Karviná 696111 Koňákov S

CZ0803 Karviná 696129 Mistřovice S

CZ0803 Karviná 696137 Mosty u Českého Těšína S

CZ0803 Karviná 720364 Prstná S

CZ0803 Karviná 753521 Stanislavice S

CZ0803 Karviná 766607 Dolní Těrlicko S

CZ0804 Nový Jičín 604402 Bílov OB

CZ0804 Nový Jičín 604429 Bílovec-město OA

CZ0804 Nový Jičín 604445 Bílovec-Dolní Předměstí OA

CZ0804 Nový Jičín 604453 Radotín u Bílovce OA

CZ0804 Nový Jičín 604470 Bílovec-Horní Předměstí OA

CZ0804 Nový Jičín 604879 Bítov u Bílovce OA

CZ0804 Nový Jičín 605832 Bludovice u Nového Jičína S

CZ0804 Nový Jičín 607444 Bordovice H4

CZ0804 Nový Jičín 609749 Bravinné OA

CZ0804 Nový Jičín 625558 Děrné OA

CZ0804 Nový Jičín 626872 Dobešov OA

CZ0804 Nový Jičín 634719 Frenštát pod Radhoštěm S

CZ0804 Nový Jičín 635448 Fulnek OA

CZ0804 Nový Jičín 635456 Jerlochovice OA

CZ0804 Nový Jičín 638544 Heřmanice u Oder OA

CZ0804 Nový Jičín 638552 Véska u Oder OA

CZ0804 Nový Jičín 640620 Hodslavice S

CZ0804 Nový Jičín 645613 Hostašovice S

CZ0804 Nový Jičín 656500 Heřmánky nad Odrou OA

CZ0804 Nový Jičín 656518 Jakubčovice nad Odrou OA

CZ0804 Nový Jičín 656526 Klokočůvek OA

CZ0804 Nový Jičín 656534 Loučky nad Odrou OA

CZ0804 Nový Jičín 659002 Jestřabí u Fulneku OA

CZ0804 Nový Jičín 659622 Jičina S

CZ0804 Nový Jičín 660132 Jílovec OA

CZ0804 Nový Jičín 662682 Kamenka OA

CZ0804 Nový Jičín 667889 Kojetín u Starého Jičína S

CZ0804 Nový Jičín 676977 Pohořílky u Kujav OA

CZ0804 Nový Jičín 682683 Libhošť S

CZ0804 Nový Jičín 683787 Lichnov u Nového Jičína S

CZ0804 Nový Jičín 687006 Loučka u Nového Jičína S

CZ0804 Nový Jičín 688096 Lubojaty OA

CZ0804 Nový Jičín 688118 Luboměř OA

CZ0804 Nový Jičín 688801 Lukavec u Bílovce OA

CZ0804 Nový Jičín 697664 Mniší S

CZ0804 Nový Jičín 699331 Mořkov S

CZ0804 Nový Jičín 707414 Nový Jičín-město S

CZ0804 Nový Jičín 707431 Nový Jičín-Horní Předměstí S

CZ0804 Nový Jičín 707465 Nový Jičín-Dolní Předměstí S

CZ0804 Nový Jičín 707511 Žilina u Nového Jičína S

CZ0804 Nový Jičín 709085 Odry OA

CZ0804 Nový Jičín 709158 Veselí u Oder OA

CZ0804 Nový Jičín 724815 Pohoř OA

CZ0804 Nový Jičín 735370 Klokočov u Příbora S

CZ0804 Nový Jičín 743828 Rybí S

CZ0804 Nový Jičín 749729 Slatina u Bílovce OA

CZ0804 Nový Jičín 749737 Výškovice u Slatiny OA

CZ0804 Nový Jičín 752754 Spálov OA

CZ0804 Nový Jičín 753246 Stachovice OA

CZ0804 Nový Jičín 753963 Stará Ves u Bílovce OA

CZ0804 Nový Jičín 756130 Straník S

CZ0804 Nový Jičín 764116 Štramberk S

CZ0804 Nový Jičín 766992 Tichá na Moravě S

CZ0804 Nový Jičín 767131 Tísek OA

CZ0804 Nový Jičín 767786 Tošovice OA

CZ0804 Nový Jičín 768499 Trojanovice H3

CZ0804 Nový Jičín 780367 Veřovice H4

CZ0804 Nový Jičín 784125 Dolejší Kunčice OA

CZ0804 Nový Jičín 784133 Moravské Vlkovice OA

CZ0804 Nový Jičín 784141 Slezské Vlkovice OA

CZ0804 Nový Jičín 786535 Vrchy OA

CZ0804 Nový Jičín 796409 Ženklava S

CZ0804 Nový Jičín 797375 Životice u Nového Jičína S

CZ0804 Nový Jičín 905038 Labuť u Bílovce OA

CZ0805 Opava 602591 Benkovice OA

CZ0805 Opava 606189 Bohdanovice OA

CZ0805 Opava 606332 Bohučovice OA

CZ0805 Opava 613151 Úblo OA

CZ0805 Opava 614718 Březová u Vítkova OA

CZ0805 Opava 615501 Budišov nad Budišovkou OA

CZ0805 Opava 615510 Guntramovice H3

CZ0805 Opava 615536 Svatoňovice OA

CZ0805 Opava 615544 Lesy OA

CZ0805 Opava 615552 Budišovice OB

CZ0805 Opava 619761 Čermná ve Slezsku OA

CZ0805 Opava 625876 Deštné OA

CZ0805 Opava 627437 Dobroslavice S

CZ0805 Opava 630951 Domoradovice OA

CZ0805 Opava 630969 Filipovice OA

CZ0805 Opava 636223 Gručovice OA

CZ0805 Opava 636509 Smolkov S

CZ0805 Opava 639508 Hlubočec OA

CZ0805 Opava 645036 Hořejší Kunčice OA

CZ0805 Opava 645044 Kerhartice u Budišova nad Budišovkou OA

CZ0805 Opava 645052 Medlice u Budišova nad Budišovkou OA

CZ0805 Opava 646580 Hrabství OB

CZ0805 Opava 646814 Hradec nad Moravicí OA

CZ0805 Opava 646822 Kajlovec OA

CZ0805 Opava 656488 Jakartovice OA

CZ0805 Opava 656496 Jakubčovice OA

CZ0805 Opava 656691 Jančí OA

CZ0805 Opava 670782 Košetice ve Slezsku OA

CZ0805 Opava 675431 Kružberk OA

CZ0805 Opava 675440 Staré Lublice OA

CZ0805 Opava 675458 Staré Těchanovice OA

CZ0805 Opava 678562 Kyjovice ve Slezsku OA

CZ0805 Opava 679992 Leskovec u Vítkova OA

CZ0805 Opava 680184 Lesní Albrechtice OA

CZ0805 Opava 681440 Lhotka u Litultovic OA

CZ0805 Opava 684074 Lipina u Opavy OB

CZ0805 Opava 690490 Malé Heraltice OA

CZ0805 Opava 692778 Melč OA

CZ0805 Opava 694061 Mikolajice OA

CZ0805 Opava 698601 Moravice OA

CZ0805 Opava 706388 Nové Lublice OA

CZ0805 Opava 706809 Lhotka u Vítkova OA

CZ0805 Opava 706817 Nové Těchanovice OA

CZ0805 Opava 723916 Podlesí nad Odrou H3

CZ0805 Opava 724637 Podvihov OA

CZ0805 Opava 738018 Radkov u Vítkova OA

CZ0805 Opava 748943 Skřipov OB

CZ0805 Opava 752479 Sosnová OB

CZ0805 Opava 754625 Staré Oldřůvky OA

CZ0805 Opava 763110 Štáblovice OB

CZ0805 Opava 766780 Těškovice OA

CZ0805 Opava 781134 Jelenice OA

CZ0805 Opava 781142 Nové Vrbno OB

CZ0805 Opava 781151 Větřkovice u Vítkova OB

CZ0805 Opava 782998 Vítkov OA

CZ0805 Opava 783081 Klokočov u Vítkova OA

CZ0805 Opava 786624 Vršovice u Opavy OA

CZ0805 Opava 797006 Žimrovice OA

CZ0805 Opava 798371 Nové Oldřůvky OA

CZ0806 Ostrava-město 618756 Čavisov OA

CZ0806 Ostrava-město 629545 Dolní Lhota u Ostravy OB

CZ0806 Ostrava-město 643297 Horní Lhota u Ostravy OB

CZ0806 Ostrava-město 786683 Vřesina u Bílovce OA

CZ0806 Ostrava-město 792004 Zbyslavice OA

--------------------------------------------------------------------------------------------Příloha 2Seznam nezemědělských činností pro posouzení podmínky aktivního

zemědělce

+-------------------------------+----------------------------------------------------------------+

| Činnosti podle | CZ NACE podle sdělení Českého statistického úřadu |

| čl. 9 odst. 2 | č. 244/2007 Sb. |

| nařízení | |

| Evropského | |

| parlamentu | |

| a Rady (EU) | |

| č. 1307/2013 | |

+-------------------------------+----------------------------------------------------------------+

| Provozování letiště | 52.23 Činnosti související s leteckou dopravou |

+-------------------------------+----------------------------------------------------------------+

| Provozování železniční služby | 49.10 Železniční osobní doprava meziměstská |

| | 49.20 Železniční nákladní doprava |

+-------------------------------+----------------------------------------------------------------+

| Provozování vodáren | 36.00 Shromažďování, úprava a rozvod vody |

+-------------------------------+----------------------------------------------------------------+

| Služby v oblasti nemovitostí | 68.10 Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí |

| | 68.20 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |

| | 68.31 Zprostředkovatelské činnosti realitníchagentur |

| | 68.32 Správa nemovitostí na základě smlouvy |

+-------------------------------+----------------------------------------------------------------+

| Provozování stálých | 93.11 Provozování sportovních zařízení |

| sportovních a rekreačních | 93.29 Ostatní zábavní a rekreační činnosti jinde neuvedené |

| areálů | 55.10 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních |

| | 55.20 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování |

+-------------------------------+----------------------------------------------------------------+

Poznámka:

Podle dokumentu Evropské komise DSCG/2014/29 pronájem ubytovacích zařízení, budov nebo ploch v rámci

zemědělského podniku, nebo pronájem zemědělské půdy, se nebude považovat za služby v oblasti nemovitostí.

Stejně tak pronájem stájí pro koně v rámci zemědělského podniku nebude považován za provozování

stálých sportovních a rekreačních areálů.

Příloha 3Druhy rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve

výmladkových plantážích v České republice a maximální délka jejich

sklizňového cyklu

+----------------------------------------------------------------------------+--------------+

| Rychle rostoucí dřevina | Maximální |

| | délka obmýtí |

+----------------------------------------------------------------------------+--------------+

| Topol Maximovičův a jeho kříženci (P. maximowiczii Henry) | 8 let |

| Topol chlupatoplodý a jeho kříženci (P. trichocarpa Torr. et A.Gray) | 8 let |

| Topol vznešený a jeho kříženci (P. × generosa Henry) | 8 let |

| Topol kanadský (P. × canadensis Moench) | 5 let |

| Topol Simonův a jeho kříženci (P. simonii Carriére) | 8 let |

| Topol balzámový a jeho kříženci (P. balsamifera L.) | 8 let |

| Topol černý (P. nigra L.) | 10 let |

| Topol osika (P. tremula L.) | 8 let |

| Vrba bílá a její kříženci (S. alba L., S. × rubens Schrank) | 8 let |

| Vrba košíkářská a její kříženci (S. viminalis L.) | 5 let |

| Vrba jíva a její kříženci (S. caprea L. hybrids, S. × smithiana Willd) | 5 let |

| Vrba lýkovcová (S. daphnoides L.) | 5 let |

| Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.) | 8 let |

| Olše lepkavá (Alnus glutinosa (L.) Geartn.) | 8 let |

| Olše šedá (Alnus incana (L.) Moench) | 8 let |

| Líska obecná (Corylus avellana L.) | 10 let |

+----------------------------------------------------------------------------+--------------+Příloha 4Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na velké dobytčí

jednotky

+--------------------------------------------+--------------------------------------+

| Druh a kategorie hospodářských zvířat | Koeficient přepočtu na velké dobytčí |

| | jednotky (VDJ) |

+--------------------------------------------+--------------------------------------+

| Skot ve věku nad 2 roky | 1,00 |

| Skot ve věku nad 6 měsíců do 2 let včetně | 0,60 |

| Skot ve věku do 6 měsíců včetně | 0,40 |

| Ovce ve věku nad 1 rok | 0,15 |

| Kozy ve věku nad 1 rok | 0,15 |

| Koně ve věku nad 6 měsíců | 1,00 |

| Koně ve věku do 6 měsíců včetně | 0,40 |

+--------------------------------------------+--------------------------------------+

Pozn.: 1 rokem se rozumí 365 dní, 1 měsícem se rozumí 30 dní.

Vybraná ustanovení novel§ 12 nařízení vlády č. 113/2015 Sb.Přechodné ustanoveníŘízení o žádostech pro rok 2015 zahájená podle nařízení vlády č.

72/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto

nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 72/2015 Sb., ve znění

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17.

prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského

fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č.

1698/2005, v platném znění.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17.

prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské

politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94,

(ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č.

485/2008, v platném znění.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17.

prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v

režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se

zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009,

v platném znění.Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11.

března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby

zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a

kterým se mění příloha X uvedeného nařízení.Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11.

března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní

systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce

uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost.Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2014 ze dne 16. června 2014,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a

Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby

zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky.Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11.

března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z

Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se

zavádějí přechodná ustanovení.Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a

Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského

zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského Parlamentu a

Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a

kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost.2) Čl. 9 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

1307/2013.Čl. 11 až 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014.3) Čl. 72 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1306/2013.Čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.Čl. 13 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.4) Čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.5) § 32 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob

stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.6) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci

hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů

(plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.7) Čl. 8 nařízení Komise (EU) č. 809/2014.8) Čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

č. 1306/2013.9) Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.10) Čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

1306/2013, v platném znění. Čl. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci

(EU) č. 640/2014.

Related Laws