o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit


Published: 2013

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
318/2013 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDYze dne 21. srpna 2013o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalitVláda nařizuje podle § 45a odst. 2 a § 45c odst. 4 zákona č. 114/1992

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a

zákona č. 349/2009 Sb.:§ 1Stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit(1) Na národní seznam evropsky významných lokalit se zařazují lokality

uvedené v přílohách č. 1 až 1075 tohoto nařízení.(2) Vymezení jednotlivých evropsky významných lokalit obsahujea) název evropsky významné lokality (dále jen „lokalita“), její

zeměpisnou polohu včetně mapy lokality znázorňující orientační vedení

hranic lokality, její rozlohu,b) údaje o tom, které typy evropských stanovišť a které evropsky

významné druhy, vyžadující územní ochranu, se na lokalitě přirozeně

vyskytují, ac) údaje o tom, v jaké kategorii zvláště chráněných území se navrhuje

lokalitu nebo její část vyhlásit v případě, že ochrana lokality nebo

její části dosud není zajištěna vyhlášením zvláště chráněného území,

není chráněna smluvně anebo pokud pro zachování příznivého stavu

předmětu ochrany nebude dostatečná ochrana lokality nebo její části

podle § 45c odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. V případě, že

má být zvláště chráněným územím vyhlášena pouze část lokality, je za

příslušnou kategorií uvedeno slovo „část“.§ 2Hranice biogeografických oblastí na území České republikyOrientační grafické znázornění vedení hranic biogeografických oblastí

na území České republiky je uvedeno v příloze č. 1076 k tomuto

nařízení.§ 3Zrušovací ustanoveníZrušují se:1. Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam

evropsky významných lokalit.2. Nařízení vlády č. 301/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.

132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných

lokalit.3. Nařízení vlády č. 371/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.

132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných

lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.§ 4ÚčinnostToto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.Předseda vlády:Rusnok v. r.Ministr životního prostředí:Podivínský v. r.Přílohy 1 - 1076

_________________

*) Pozn. ASPI: Přílohy jsou k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2013.html#castka_121.