o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů


Published: 2008

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
215/2008 Sb.VYHLÁŠKAze dne 11. června 2008o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin

a rostlinných produktůZměna: 159/2009 Sb.Změna: 159/2009 Sb. (část)Změna: 76/2010 Sb.Změna: 382/2011 Sb.Změna: 442/2013 Sb.Změna: 104/2014 Sb.Změna: 207/2014 Sb.Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č.

326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících

zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a

zákona č. 131/2006 Sb., (dále jen „zákon“):§ 1Předmět úpravy a základní pojmy(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie^2) a

upravuje opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů

rostlin a rostlinných produktů.(2) Pro účely této vyhlášky se rozumía) patotypem geneticky ustálený soubor jedinců jednoho druhu škodlivého

organismu, který se svými vlastnostmi liší od jiného geneticky

ustáleného souboru jedinců téhož druhu,b) indexováním jakýkoliv postup k prokázání přítomnosti fytoplazem,

virů, viroidů nebo jim podobných škodlivých organismů v náchylných

(indikátorových) rostlinách,c) hraněným dřevem dřevo zbavené přirozeného zaobleného povrchu,d) zrnem semena, která jsou rostlinnými produkty podle § 2 odst. 1

písm. c) zákona.(3) Pro účely této vyhlášky se dále rozumí:a) evropskými zeměmi Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a

Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Faerské

ostrovy, Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie,

Kazachstán (evropská část), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko,

Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo,

Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko

(evropská část), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené

království Velké Británie a Severního Irska, Srbsko a Černá Hora,

Španělsko (včetně Kanárských ostrovů), Švédsko, Švýcarsko, Turecko

(evropská část), Ukrajina, Vatikán,b) neevropskými zeměmi středozemní oblasti Alžírsko, Ceuta, Egypt,

Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Melilla, Sýrie, Tunisko,

Turecko,c) severoamerickými zeměmi Grónsko, Kanada, Saint Pierre a Miquelon,

Spojené státy americké (USA),d) americkými zeměmi všechny země Severní, Střední a Jižní Ameriky,

včetně ostrovů,e) kontinentálními americkými zeměmi všechny země Severní, Střední a

Jižní Ameriky, s výjimkou ostrovů,f) kontinentálními státy USA Alabama, Aljaška, Arizona, Arkansas,

Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois,

Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas,

Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan,

Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New

Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Oregon,

Pensylvánie, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee,

Texas, Utah, Vermont, Virgínie, Washington, Washington D.C., Wisconsin,

Wyoming, Západní Virgínie.§ 2Průzkum před založením porostu šlechtitelského, rozmnožovacího nebo

reprodukčního materiálu(1) Průzkum podle § 6 odst. 1 zákona ke zjištění výskytu škodlivých

organismů uvedených v příloze č. 1 části A a č. 2 části A, popřípadě

škodlivých organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování byla

stanovena opatření podle § 7 odst. 3 zákona, jejichž přítomnost je

překážkou uznání rozmnožovacího materiálu podle jiných právních

předpisů^3),^4) se provádía) u porostu rozmnožovacího materiálu ovocných druhů, chmele a révy

vinné před založením porostu rostlin rodůCitrus

L.,Cydonia

Mill.,Fragaria

L.,Humulus

L.,Malus

Mill.,Poncirus

Raf.,Prunus

L.,Pyrus

L.,Rubus

L.,Vitis

L., určeného k produkci šlechtitelského rozmnožovacího materiálu,

rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího

materiálu, nebob) u zdrojů reprodukčního materiálu lesních druhů, pokud náleží k rodůmAbies

Mill.,Castanea

Mill.,Larix

Mill.,Picea

A. Dietr.,Pinus

L.,Populus

L.,Prunus

L.,Pseudotsuga

Carr. aQuercus

L. před uznáním zdroje reprodukčního materiálu rostlin určeného pro

vegetativní způsob reprodukce.(2) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „Ústav“)

zveřejňuje ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu

zemědělského (dále jen „Věstník“) vzor žádosti o provedení průzkumu

podle § 6 odst. 1 zákona, způsob, termín a adresu místa podání žádosti.

Žádost kromě identifikačních údajů žadatele stanovených v § 37 odst. 2

správního řádu^5) obsahuje:a) identifikaci pozemku, na kterém má být založen porost rozmnožovacího

materiálu nebo uznán zdroj reprodukčního materiálu,b) název druhu rostliny, jejíž porost rozmnožovacího materiálu má být

založen, nebo druhu rostliny, jejíž zdroj reprodukčního materiálu má

být uznán.§ 3Škodlivé organismy, rostliny a rostlinné produkty, které je zakázáno

zavlékat a rozšiřovat[K § 2 odst. 1 písm. e) a § 7 odst. 1 zákona](1) Je zakázáno zavlékat a rozšiřovata) škodlivé organismy uvedené v příloze č. 1 části A k této vyhlášce,b) rostliny nebo rostlinné produkty uvedené v příloze č. 2 části A k

této vyhlášce,pokud jsou napadeny škodlivými organismy uvedenými v příloze č. 2 části

A k této vyhlášce.(2) Škodlivé organismy uvedené v příloze č. 1 části B k této vyhlášce

je zakázáno zavlékat do chráněných zón uvedených v téže části této

přílohy a uvnitř těchto zón rozšiřovat.(3) Rostliny a rostlinné produkty uvedené v příloze č. 2 části B k této

vyhlášce je zakázáno zavlékat do chráněných zón uvedených v téže části

této přílohy a uvnitř těchto zón rozšiřovat, pokud jsou napadeny

škodlivými organismy uvedenými v téže části této přílohy.(4) Škodlivé organismy uvedené v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce se

dělí naa) organismy, jejichž výskyt není znám v žádné části Evropské unie,

jsou významné pro celou Evropskou unii a jsou uvedeny v příloze č. 1

části A oddílu I a v příloze č. 2 části A oddílu I k této vyhlášce,b) organismy, jejichž výskyt je znám v Evropské unii, ale nejsou

endemické nebo usídlené v celé Evropské unii, jsou významné pro celou

Evropské unii a jsou uvedeny v příloze č. 1 části A oddílu II a v

příloze č. 2 části A oddílu II k této vyhlášce,c) ostatní organismy, které jsou významné pro určité chráněné zóny a

jsou uvedeny v příloze č. 1 části B a v příloze č. 2 části B k této

vyhlášce.(5) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, na které se vztahují

ustanovení k dovozu a uvádění na trh s ohledem na definici dřeva podle

§ 2 odst. 1 písm. e) zákona, jsou uvedeny v příloze č. 9 k této

vyhlášce.§ 4Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které je zakázáno dovážet

a přemísťovat(K § 7 odst. 5 až 7 zákona)(1) Je zakázáno dovážet anebo přemísťovat rostliny, rostlinné produkty

a jiné předměty uvedené v příloze č. 3 části A k této vyhlášce, pokud

pocházejí ze zemí uvedených v téže části této přílohy.(2) Je zakázáno dovážet anebo přemísťovat rostliny, rostlinné produkty

a jiné předměty uvedené v příloze č. 3 části B k této vyhlášce do

chráněných zón uvedených v téže části této přílohy.(3) Je zakázáno dovážet anebo přemísťovat rostliny, rostlinné produkty

a jiné předměty uvedené v příloze č. 4 části A k této vyhlášce, pokud

nejsou splněny zvláštní požadavky uvedené v téže části této přílohy.(4) Je zakázáno dovážet anebo přemísťovat rostliny, rostlinné produkty

a jiné předměty uvedené v příloze č. 4 části B k této vyhlášce do

chráněných zón uvedených v téže části této přílohy a uvnitř těchto zón

přemísťovat, pokud nejsou splněny zvláštní požadavky uvedené v téže

části této přílohy.(5) Malá množství rostlin, rostlinných produktů, potravin nebo krmiv

pro zvířata původem ze třetích zemí, na která se nevztahuje ustanovení

§ 7 odst. 5 písm. c) a d) zákona, pokud nevykazují žádné příznaky

napadení škodlivými organismy a pokud nejsou určena pro pokusné,

vědecké anebo šlechtitelské účely podle § 8 zákona, jsou nejvýše:1. ovoce a zelenina kromě hlíz

bramboru (Solanum tuberosum L.) 2 kg2. řezané květiny a části rostlin tvořící

jednu kytici 1 kytice

3. osivo kromě semen bramboru 5 sáčků v originálním

(Solanum tuberosum L.) balení pro drobný prodej.§ 5Povolování nakládání s karanténním materiálem(K § 8 odst. 1, 2 a 4 zákona)(1) Povolit dovoz, přemístění a přechovávání škodlivých organismů,

rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů podle § 8 odst. 1

zákona (dále také jen „karanténní materiál“) a manipulaci s nimi může

Ústav jedině za předpokladu, že je vyloučeno zjistitelné nebezpečí

šíření škodlivých organismů uvedených v § 3 odst. 1 až 3.(2) Nebezpečí šíření škodlivých organismů uvedených v odstavci 1 při

jejich dovozu, přemísťování, přechovávání a manipulaci s nimi anebo při

dovozu, přemísťování, přechovávání rostlin, rostlinných produktů a

jiných předmětů a manipulaci s nimi posuzuje Ústav na základěa) dostupných současných vědeckých poznatků o příslušných škodlivých

organismech, zejména o jejich biologii a schopnosti aktivního šíření,b) zhodnocení odborných a technických předpokladů dovozce nebo příjemce

zásilky nebo dodávky nebo osoby, která příslušné škodlivé organismy

dováží, přemísťuje nebo přechovává, k zamezení jejich rozšíření,c) šetření provedeného v případě potřeby v zemi původu zásilky,d) vyloučení možnosti skrytého napadení příslušnými škodlivými

organismy vhodnými metodami včetně laboratorního testování.(3) Žádost o povolení dovozu anebo přemístění karanténního materiálu

kromě identifikačních údajů žadatele stanovených v § 37 odst. 2

správního řádu^5) obsahuje:a) jméno, popřípadě jména a příjmení osoby odpovědné za činnosti s

karanténním materiálem,b) vědecký název škodlivých organismů nebo rostlin nebo názvy

rostlinných produktů nebo jiných předmětů,c) typ karanténního materiálu,d) množství karanténního materiálu,e) místo původu karanténního materiálu s vhodnými písemnými doklady,

včetně adresy bydliště, popřípadě sídlo vývozce anebo odesílatele,f) balení, způsob přepravy, předpokládaný termín dovozu anebo

přemístění,g) dobu trvání, podstatu a cíle činností s karanténním materiálem,

obsahující alespoň shrnutí postupu práce a specifikaci pokusů pro

pokusné, vědecké nebo šlechtitelské účely,h) adresu a popis místa, v němž bude karanténní materiál před předáním

příjemci v případě potřeby udržován a úředně testován,i) místo prvního uložení nebo prvního pěstování po úředním uvolnění

karanténního materiálu z režimu uvedeného v odstavci 7, v případech,

kdy je to vhodné,j) navrhovaný postup zničení nebo ošetření karanténního materiálu po

ukončení činností s tímto materiálem,k) navrhované vstupní místo.(4) Žádost o povolení přechovávání karanténního materiálu a jiné

manipulace s ním kromě identifikačních údajů žadatele stanovených v §

37 odst. 2 správního řádu^5) obsahuje:a) jméno, popřípadě jména a příjmení osoby odpovědné za činnosti s

karanténním materiálem,b) vědecký název škodlivého organismu,c) adresu a popis místa, v němž bude karanténní materiál přechováván,

popřípadě v němž bude prováděno testování podle odstavců 11 a 12,d) dobu trvání, podstatu a cíle činností s karanténním materiálem,

obsahující alespoň shrnutí postupu práce a specifikaci pokusů pro

pokusné, vědecké nebo šlechtitelské účely,e) navrhovaný postup zničení škodlivého organismu a zničení nebo

ošetření dotčených rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů

po ukončení povolených činností s karanténním materiálem, je-li to

účelné,f) návrh konkrétních postupů a opatření žadatele ke splnění zásad

stanovených v příloze č. 5 k této vyhlášce.(5) V místech a zařízeních, v nichž se karanténní materiál přechovává,

rozmnožuje nebo se s ním jinak manipuluje, musí být zajištěno, aby

všechny škodlivé organismy byly pod kontrolou a aby se zamezilo

možnosti jejich úniku. Pro každou činnost uvedenou v žádosti podle

odstavců 3 a 4 musí být Ústavem stanoveno riziko možnosti úniku

škodlivých organismů uvedených v odstavci 1, vzhledem k typu

karanténního materiálu a předpokládané činnosti, biologii škodlivých

organismů, ke způsobům jejich šíření, k jejich interakci s okolím a k

jiným důležitým faktorům spojeným s riziky, která vykazuje karanténní

materiál.(6) Ústav před vydáním svého rozhodnutía) ověří, zda činnosti, pro něž má být karanténní materiál dovezen,

přemístěn nebo pro něž mají být škodlivé organismy přechovávány, jsou v

souladu s pojetím práce pro pokusné, vědecké, šlechtitelské, popřípadě

diagnostické účely,b) prověří, zda podmínky, za nichž mají být činnosti s karanténním

materiálem prováděny, odpovídají zásadám uvedeným v příloze č. 5 k této

vyhlášce,c) omezí povolené množství karanténního materiálu na množství nezbytné

pro činnosti s tímto materiálem a nepřekračující kapacitu příslušného

pracoviště stanovenou pro tyto účely,d) přezkoumá odbornou a technickou kvalifikaci osoby pověřené

prováděním činností s karanténním materiálem.(7) V rozhodnutí o povolení dovozu anebo přemístění karanténního

materiálu anebo o povolení jeho přechovávání, rozmnožování a jiné

manipulace s ním stanoví Ústav, v souladu se zásadami uvedenými v

příloze č. 5 k této vyhlášce a s postupy podle odstavce 11, konkrétní

podmínky, které při tom musí být splněny a dodržovány (dále jen

„karanténní režim“), včetně způsobu ohlašování případného úniku

škodlivých organismů uvedených v odstavci 1 z příslušných míst nebo

zařízení, nebo jejich průniku do těchto míst nebo zařízení. Osoba

pověřená prováděním činností s karanténním materiálem požádá o uvolnění

tohoto materiálu z karanténního režimu v takovém předstihu, aby bylo

možno vyloučit skryté napadení postupy podle odstavce 11 a provést

kontrolu podle odstavce 13. Ústav může též stanovit zvláštní požadavky,

které musí dovážená zásilka splňovat, jakož i podmínky pro uvolnění

karanténního materiálu z karanténního režimu. Povolení přechovávání,

rozmnožování a jiné manipulace s karanténním materiálem se vydává na

dobu pěti let ode dne jeho nabytí právní moci.(8) Formulář oprávnění k dovozu nebo přemístění karanténního materiálu,

které vystavuje Ústav podle § 8 odst. 2 zákona, je uveden v příloze č.

6 k této vyhlášce. Při dovozu nebo přemísťování se karanténní materiál

dopravuje do místa přechovávání bez časové prodlevy.(9) Je-li karanténní materiál zároveň rostlinou, rostlinným produktem

nebo jiným předmětem, které musí být při dovozu opatřeny

rostlinolékařským osvědčením podle § 23 zákona, musí být v části

„Dodatkové prohlášení“ rostlinolékařského osvědčení uvedeno: „This

material is imported under Directive 2008/61/EC“ (Tento materiál je

dovážen podle směrnice 2008/61/ES) a případně zde musí být rovněž

uvedeny příslušné škodlivé organismy.(10) Pokud se při přemísťování karanténního materiálu na území

členských států Evropské unie vystavuje rostlinolékařský pas podle § 12

odst. 1 a 2, uvede se v něm: „This material is moved under Directive

2008/61/EC“ (Tento materiál je přemísťován podle směrnice 2008/61/ES).(11) Postupy k vyloučení skrytého napadení karanténního materiálu,

určeného pro pokusné, vědecké a šlechtitelské účely, škodlivými

organismy jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.(12) Podmínkou pro uvolnění karanténního materiálu z karanténního

režimu je dodržení podmínek tohoto režimu, stanovených podle odstavce

7, a vyloučení skrytého napadení karanténního materiálu postupy podle

odstavce 11, provedenými odborně vyškolenými zaměstnanci Ústavu nebo

pověřenými osobami podle § 71 odst. 1 písm. b) nebo § 72 odst. 5 písm.

i) zákona, při nichž je karanténní materiál shledán prostým škodlivých

organismů s výjimkou těch, jejichž výskyt na území Evropské unie je

znám a které nejsou uvedeny v přílohách č. 1, 2 a 7 k této vyhlášce

anebo nejsou škodlivými organismy podle § 7 odst. 3 zákona.(13) Ústav kontroluje ve vhodných termínech, vždy však před uvolněním

karanténního materiálu z karanténního režimu, plnění podmínek

stanovených podle odstavce 7, zejména zdaa) postupy k vyloučení skrytého napadení byly prováděny odborně

vyškolenými zaměstnanci Ústavu nebo osobami pověřenými podle § 71 odst.

1 písm. b) nebo § 72 odst. 5 písm. i) zákona,b) karanténní materiál, určený k uvolnění z karanténního režimu, který

nebyl shledán prostým škodlivých organismů podle odstavce 12, a všechny

ostatní rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které s ním byly

v kontaktu nebo které mohly být zamořeny, byly zničeny nebo podrobeny

jinému opatření ke zničení příslušných škodlivých organismů, a to

způsobem stanoveným Ústavem,c) jiný karanténní materiál a ostatní materiál shledaný zamořeným

škodlivými organismy v průběhu činnosti a všechny ostatní rostliny,

rostlinné produkty a jiné předměty, s kterými byl v kontaktu nebo které

mohl zamořit, byly po ukončení činnosti zničeny nebo jinak ošetřeny

způsobem stanoveným Ústavem,d) místa a zařízení, která sloužila k přechovávání, rozmnožování nebo

jiné manipulaci s karanténním materiálem, byla v případě potřeby

sterilizována nebo jinak ošetřena způsobem stanoveným Ústavem.§ 6Škodlivé organismy, na které se vztahuje ohlašovací povinnost(K § 9 zákona)Škodlivé organismy, na které se vztahuje ohlašovací povinnost podle § 9

zákona, jsou uvedeny v přílohách č. 1 části A a č. 2 části A k této

vyhlášce.§ 7Monitoring a průzkum výskytu invazních škodlivých organismů(K § 10 odst. 1 zákona)Invazní škodlivé organismy a jejich výskyt podléhající monitoringu a

průzkumu podle § 10 odst. 1 zákona jsou uvedeny v příloze č. 8 k této

vyhlášce.§ 8Evidence výskytu nebo nepřítomnosti škodlivých organismů(K § 10 odst. 4 zákona)(1) Evidence výskytu nebo nepřítomnosti škodlivých organismů uvedených

v přílohách č. 1, 3 a 8 k této vyhlášce a evidence o prvním výskytu

škodlivých organismů, jejichž výskyt na území České republiky nebyl

dosud znám, obsahuje tyto údaje:a) rozsah a výsledky monitoringu a průzkumu, prováděných podle § 10

odst. 1 zákona,b) vědecký název, popřípadě též patotyp škodlivého organismu a jeho

taxonomické zařazení,c) identifikaci pozemků a objektů, na kterých nebo ve kterých byl

výskyt škodlivého organismu zjištěn,d) identifikaci vlastníka pozemků či objektů, uvedených v písmenu c),

nebo osoby, která je užívá z jiného právního důvodu - jméno, popřípadě

jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu, datum narození, jméno,

popřípadě jména, nebo název, popřípadě obchodní firmu, jde-li o

podnikající fyzickou osobu, nebo název, popřípadě obchodní firmu,

jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li

přiděleno, a adresu určenou k doručování,e) vědecký název druhu, popřípadě název odrůdy hostitelské rostliny,f) datum a způsob zjištění výskytu škodlivého organismu a identifikaci

osoby, která jej zjistila,g) identifikaci osoby, která škodlivý organismus určila, popřípadě též

osoby, která ověřila správnost určení, a datum určení, popřípadě jeho

ověření,h) údaje o intenzitě výskytu škodlivého organismu,i) způsob a výsledek úředního ověření správnosti informací o výskytu

škodlivých organismů, uvedených v odstavci 1, poskytnutých Ústavu

fyzickými a právnickými osobami.(2) Součástí evidence jsou též úřední doklady o nařízení a provedení

mimořádných rostlinolékařských opatření nařízených podle § 76 odst. 2

zákona a o informacích o výskytu škodlivých organismů uvedených v

odstavci 1, poskytnutých Ústavu fyzickými a právnickými osobami.§ 9Oznamování výskytu škodlivých organismů Evropské komisi(K § 10 odst. 5 zákona)Ústav oznamuje Evropské komisi (dále jen „Komise“) a ostatním členským

státům Evropské unie jakýkoliv výskyta) škodlivých organismů uvedených v příloze č. 1 části A oddílu I a v

příloze č. 2 části A oddílu I k této vyhlášce na území České republiky,b) škodlivých organismů uvedených v příloze č. 1 části A oddílu II nebo

části B a v příloze č. 2 části A oddílu II nebo části B k této vyhlášce

na té části území České republiky, na níž jejich výskyt dosud nebyl

znám.§ 10Registrace právnických a fyzických osob(K § 12 odst. 2 a 8 zákona)(1) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, k nimž se váže

povinnost registrace fyzických a právnických osob (dále jen „rizikové

rostliny“) podlea) § 12 odst. 1 písm. a) zákona, jsou uvedeny v příloze č. 9 části A

oddílech I a II k této vyhlášce,b) § 12 odst. 1 písm. b) zákona, jsou uvedeny v příloze č. 9 části B k

této vyhlášce,c) § 12 odst. 1 písm. c) zákona, jsou uvedeny v příloze č. 10 k této

vyhlášce.(2) Žádost o registraci kromě identifikačních údajů žadatele

stanovených v § 37 odst. 2 správního řádu^5) obsahuje:a) rozsah činností pro rizikové rostliny uvedené v příloze č. 9 k této

vyhlášce, které hodlá žadatel uvádět na trh, popřípaděb) informaci, zda žadatel zároveň žádá o udělení oprávnění k

vystavování rostlinolékařských pasů podle § 17 odst. 1, 2 nebo 4

zákona; v tomto případě žadatel přiloží návrh vzoru rostlinolékařského

pasu podle § 17 odst. 2 zákona.§ 11Povinnosti registrovaných osob[K § 13 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona](1) Registrované osoby vedou v rozsahu své registrace průběžně evidenci

o rizikových rostlinách uvedených v příloze č. 9 k této vyhlášce.

Evidence obsahuje:a) záznamy o druzích, popřípadě odrůdách a o množství rizikových

rostlin, včetně kategorií a generací rozmnožovacího nebo reprodukčního

materiálu^6),b) záznamy a doklady o původu, účelu výroby, pěstování, způsobu

nakládání, dovozu a skladování rizikových rostlin a o jejich převodu

nebo přechodu na jiné osoby,c) záznamy o místech podle jiného právního předpisu^7), kde se rizikové

rostliny pěstují, vyrábějí, skladují nebo kde se s nimi jinak nakládá,d) záznamy a doklady vztahující se k péči o zdravotní stav rizikových

rostlin a k jeho hodnocení a k zabezpečení jejich totožnosti, včetně

záznamů o prohlídkách prováděných registrovanou osobou podle § 13 odst.

1 písm. c) zákona,e) záznamy o rostlinolékařských kontrolách prováděných Ústavem a

záznamy o rostlinolékařských pasech vystavených Ústavem nebo

registrovanou osobou s údaji podle § 15 odst. 2 písm. d) až g) včetně

data jejich vystavení.(2) Záznamy a doklady podle odstavce 1 uchovávají registrované osoby

nejméně jeden rok ode dne, kdy došlo k poslednímu převodu nebo přechodu

práv k rizikovým rostlinám.(3) Registrovaná osoba provede nezbytné úkony nařízené Ústavem v

souladu s § 13 odst. 2 zákona ke splnění zvláštních požadavků podle

přílohy č. 4 části A oddílu II a části B k této vyhlášce.§ 12Přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů(K § 14 odst. 1 a 2 zákona)(1) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které nesmějí být

přemísťovány na území členských států Evropské unie, pokud k nim, k

jejich obalům nebo k dopravním prostředkům, které je přepravují, není

připojen rostlinolékařský pas nebo náhradní rostlinolékařský pas, jsou

uvedeny v příloze č. 9 části A bodě I k této vyhlášce.(2) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které nesmějí být

přemísťovány do příslušné chráněné zóny uvedené v příloze č. 4 části B

k této vyhlášce a uvnitř této zóny, pokud k nim, k jejich obalům nebo k

dopravním prostředkům, které je přepravují, není připojen

rostlinolékařský pas pro chráněnou zónu, jsou uvedeny v příloze č. 9

části A bodě II k této vyhlášce.(3) Na území členských států Evropské unie se přemísťují v souladu s §

14 odst. 2 zákona bez rostlinolékařských pasů dodávky osiva opatřené

doklady potvrzujícími splnění zvláštních požadavků podle přílohy č. 4

části A oddílu II k této vyhlášce.§ 13Soustavná rostlinolékařská kontrola(K § 15 odst. 1 zákona)(1) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které musí být před

uvedením na trh podrobeny soustavné rostlinolékařské kontrole, jsou

uvedeny v příloze č. 9 části A bodě I k této vyhlášce. Touto kontrolou

se zjišťuje napadení škodlivými organismy uvedenými v přílohách č. 1

části A a č. 2 části A k této vyhlášce, popřípadě napadení škodlivými

organismy, proti jejichž zavlékání a rozšiřování byla stanovena

opatření podle § 7 odst. 3 zákona, a ověřuje se splnění zvláštních

požadavků uvedených v příloze č. 4 části A oddílu II k této vyhlášce.(2) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které musí být před

přemístěním do chráněné zóny podrobeny soustavné rostlinolékařské

kontrole, jsou uvedeny v příloze č. 9 části A bodě II k této vyhlášce.

Touto kontrolou se zjišťuje napadení škodlivými organismy uvedenými v

odstavci 1 a v přílohách č. 1 části B a č. 2 části B k této vyhlášce a

ověřuje se splnění zvláštních požadavků uvedených v odstavci 1 a v

příloze č. 4 části B k této vyhlášce.(3) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, jejichž soustavnou

rostlinolékařskou kontrolu může Ústav provést, jsou uvedeny v příloze

č. 10 k této vyhlášce.§ 14Oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů(K § 17 odst. 1 a 2 zákona)(1) Ústav vystaví rostlinolékařský pas osobě registrované podle § 12

odst. 1 písm. a) a b) zákona na základě její žádosti podané Ústavu

příslušnémua) k místu provádění rostlinolékařské kontroly při dovozu, jde-li o

dovážené rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, nebob) k místu, na němž se pozemky nebo objekty, na kterých nebo ve kterých

se rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, na které mají být

pasy vystaveny, nalézají,a to v dostatečném předstihu před jejich očekávaným přemístěním.(2) Oprávnění podle § 17 odst. 2, popřípadě náhradních pasů podle § 17

odst. 4 zákona může udělit na dobu neurčitou Ústav písemně na základě

žádosti, pokud o oprávnění požádá žadatel o registraci v žádosti o

registraci podle § 10 odst. 2 nebo registrovaná osoba. Pro

registrovanou osobu jsou náležitosti žádosti uvedeny v příloze č. 11 k

této vyhlášce.§ 15Formy a náležitosti rostlinolékařských pasů(K § 16 odst. 2 a k § 18 odst. 2 zákona)(1) Rostlinolékařský pas tvoří buď návěska, pokud obsahuje údaje

uvedené v odstavci 2 písm. a) až j), nebo návěska a doprovodný

dokument, pokud návěska obsahuje pouze údaje stanovené v odstavci 2

písm. a) až e) a doprovodný dokument obsahuje údaje stanovené v

odstavci 2 písm. a) až j).(2) Rostlinolékařský pas obsahuje tyto údaje:a) označení „EU Rostlinolékařský pas“,b) označení kódu členské země,c) označení odpovědné úřední organizace ochrany rostlin členské země

nebo její rozlišovací značka, pro rostlinolékařské pasy vystavené v

České republice označení „Ústřední kontrolní a zkušební ústav

zemědělský“ nebo „ÚKZÚZ“,d) registrační číslo přidělené registrované osobě odpovědnou úřední

organizací ochrany rostlin členské země pro rostlinolékařské pasy

vystavené v České republice Ústavem,e) identifikaci partie rostliny, rostlinného produktu nebo jiného

předmětu (např. pořadové číslo dodávky nebo týdne příslušného roku nebo

číslo partie nebo balení),f) vědecký botanický název rostliny,g) množství rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů,h) rozlišovací značku „ZP“ (Zona Protecta = chráněná zóna) s uvedením

označení příslušné chráněné zóny, pro kterou rostlina, rostlinný

produkt nebo jiný předmět splňuje příslušné požadavky (pouze pro

rostlinu, rostlinný produkt nebo jiný předmět určené do chráněné zóny);

označení chráněných zón jsou stanovena v příloze č. 12 k této vyhlášce,i) rozlišovací značku „RP“ (Replacement Passport = náhradní pas), a

pokud je odlišné, registrační číslo původního pěstitele, dovozce nebo

výrobce, a pokud se změnil zdravotní stav dodávky, registrační číslo

osoby zodpovědné za tuto změnu (pouze pro rostliny, rostlinné produkty

nebo jiné předměty, u nichž byl původní rostlinolékařský pas nahrazen

jiným pasem),j) označení země původu nebo vyvážející země (pouze pro rostliny,

rostlinné produkty nebo jiné předměty, dovezené ze třetích zemí).(3) Návěska podle odstavce 1 musí být nepoužitá, vyhotovena z vhodného

materiálu, který zabraňuje jejímu znehodnocení a poškození, a musí být

připojena k dodávce příslušných rostlin, rostlinných produktů a jiných

předmětů tak, aby nemohla být použita znovu. Za doprovodný dokument

podle odstavce 1 se považuje jakýkoliv dokument obvykle používaný v

obchodním styku.Na doprovodném dokumentu mohou být uvedeny také údaje

požadované za účelem označování podle jiných právních předpisů o

uvádění do oběhu osiva a sadby a reprodukčního materiálu lesních

dřevin^3),^4), které však musí být zřetelně odděleny od údajů uvedených

v odstavci 2.(4) Údaje podle odstavce 2 musí být vyplněny úplně a čitelně hůlkovým

písmem, jsou-li příslušné kolonky v rostlinolékařském pasu předtištěny,

nebo strojopisem, a to v některém z úředních jazyků Evropské unie, s

výjimkou botanického názvu rostliny nebo rostlinného produktu, který se

uvede v latinském jazyce. Případné opravy nebo výmazy v

rostlinolékařském pasu musí být úředně ověřeny, jinak je

rostlinolékařský pas neplatný.(5) Pro hlízy bramboru (Solanum tuberosum

L.) určené k pěstování (sadbové brambory) a uvedené v bodě 18.1.

přílohy č. 4 části A oddílu II k této vyhlášce může být

rostlinolékařský pas nahrazen úřední návěskou podle jiného právního

předpisu o uvádění do oběhu osiva a sadby^8), pokud tato návěska

potvrzuje splnění zvláštních požadavků stanovených v příloze č. 4 části

A k této vyhlášce tím, že obsahuje od 1. ledna 2006 označení „EU

Rostlinolékařský pas“. Údaje o souladu s podmínkami stanovenými pro

sadbové brambory, určené k přesunu do příslušné chráněné zóny a k

přemísťování uvnitř této zóny, stanovené s ohledem na škodlivé

organismy významné pro sadbové brambory, se uvedou buď na této návěsce

nebo na jakémkoliv dokumentu používaném v obchodním styku.(6) Pro osivo slunečnice (Helianthus annuus

L.) uvedené v bodě 26. přílohy č. 4 části A oddílu II k této vyhlášce

může být rostlinolékařský pas nahrazen úřední návěskou podle jiného

právního předpisu o uvádění do oběhu osiva a sadby^8), pokud tato

návěska potvrzuje splnění zvláštních požadavků stanovených v příloze č.

4 části A k této vyhlášce tím, že obsahuje od 1. ledna 2006 označení

„EU Rostlinolékařský pas“.(7) Pro osivo rajčete (Lycopersicon lycopersicum

L. Karsten ex. Farw.) a osivo fazolu (Phaseolus

L.) uvedené v bodech 27.1., 27.2. a 29. přílohy č. 4 části A oddílu II

může být rostlinolékařský pas nahrazen úřední návěskou podle jiného

právního předpisu o uvádění do oběhu osiva a sadby^8), pokud tato

návěska potvrzuje splnění zvláštních požadavků stanovených v příloze č.

4 části A k této vyhlášce tím, že obsahuje od 1. ledna 2006 označení

„EU Rostlinolékařský pas“.(8) Pro osivo vojtěšky (Medicago sativa

L.) uvedené v bodech 28.1. a 28.2. přílohy č. 4 části A oddílu II k

této vyhlášce může být rostlinolékařský pas nahrazen úřední návěskou

podle jiného právního předpisu o uvádění do oběhu osiva a sadby^8),

pokud tato návěska potvrzuje splnění zvláštních požadavků stanovených v

příloze č. 4 části A k této vyhlášce tím, že obsahuje od 1. ledna 2006

označení „EU Rostlinolékařský pas“.§ 16Nahrazování rostlinolékařských pasů(K § 19 odst. 1 a 2 zákona)(1) Škodlivé organismy podle § 19 odst. 1 zákona jsou uvedeny v

přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.(2) Osoba registrovaná podle § 12 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona žádá

o nahrazení rostlinolékařského pasu, rostlinolékařského pasu pro

chráněnou zónu nebo náhradního rostlinolékařského pasu v dostatečném

časovém předstihu Ústav.§ 17Způsob plnění povinností fyzických a právnických osob, souvisejících s

vystavováním rostlinolékařských pasů(K § 20 odst. 2 zákona)(1) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které jsou oprávněny

kupovat nebo jiným způsobem získávat osoby uvedené v § 20 odst. 2

zákona jen tehdy, jsou-li opatřené rostlinolékařskými pasy nebo

rostlinolékařskými pasy pro příslušnou chráněnou zónu, pokud mají být

do této zóny přemístěny, anebo náhradními rostlinolékařskými pasy, jsou

uvedené v příloze č. 9 části A bodech I a II k této vyhlášce.(2) Evidenci o rostlinolékařských pasech podle § 20 odst. 2 písm. a)

zákona tvoří záznamy s údaji podle § 15 odst. 2 písm. d) až g).(3) Osoby uvedené v § 20 odst. 2 zákona ohlašují Ústavu písemně nákup

nebo jiné nabytí rostlin uvedených v příloze č. 9 části A bodě III k

této vyhlášce, pokud tyto rostliny pocházejí ze třetí země, a to do 7

dnů ode dne jejich nákupu nebo jiného nabytí. Vzor ohlášení je uveden v

příloze č. 13 k této vyhlášce.§ 18Zásilky podléhající dovozní rostlinolékařské kontrole(K § 21 odst. 1 a 3 zákona)(1) Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, které musí být při

dovozu do České republiky ze třetích zemí podrobeny dovozní

rostlinolékařské kontrole, jsou uvedeny v příloze č. 9 části B k této

vyhlášce.(2) Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty podle odstavce 1

smí být propuštěny do celního režimu podle § 21 odst. 1 zákona, pokuda) nejsou napadeny nebo kontaminovány škodlivými organismy uvedenými v

příloze č. 1 části A k této vyhlášce anebo škodlivými organismy,

jejichž zavlékání a rozšiřování je zakázáno, vyskytují-li se na

určitých rostlinách nebo rostlinných produktech uvedených v příloze č.

2 části A k této vyhlášce,b) nejsou rostlinami, rostlinnými produkty uvedenými v příloze č. 3

části A k této vyhlášce a pocházejícími ze zemí uvedených v téže části

této přílohy,c) splňují zvláštní požadavky uvedené v příloze č. 4 části A k této

vyhlášce, popřípadě opatření stanovené podle § 26 odst. 1 a 3 zákona ad) jsou opatřené rostlinolékařským osvědčením nebo rostlinolékařským

osvědčením pro reexport podle § 23 zákona, popřípadě originálem jiného

dokladu nebo označením, je-li takový případ stanoven v příloze č. 4

části A k této vyhlášce a jsou-li splněny technické náležitosti

stanovené v téže části této přílohy.(3) V případě dovozu rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů

do chráněné zóny se dovozní rostlinolékařská kontrola vztahuje také na

škodlivé organismy uvedené v příloze č. 1 části B, v příloze č. 2 části

B k této vyhlášce a na rostliny a rostlinné produkty uvedené v příloze

č. 3 části B k této vyhlášce, pocházející ze zemí v této příloze

uvedených, a na splnění zvláštních požadavků podle přílohy č. 4 části B

k této vyhlášce.§ 19Dovozní rostlinolékařská kontrola[K § 22 odst. 3 písm. d), e) a odst. 4 zákona](1) Záznam o provedení kontroly dokladů, kontroly totožnosti a kontroly

zdravotního stavu zásilky nebo partie se provede v jednom z úředních

jazyků Evropské unie do kolonek „Kontrola dokladů“, „Kontrola

totožnosti“ a „Rostlinolékařská kontrola“ v rostlinolékařském dokladu o

přesunu uvedeném v příloze č. 14 k této vyhlášce. Konečný výsledek

dovozní rostlinolékařské kontroly se uvede v kolonce „Rozhodnutí“ v

tomtéž dokladu.(2) Jedno vyhotovení dokladu podle odstavce 1 uchová úřad místa určení

po dobu jednoho roku ode dne ukončení kontroly.(3) Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, na které se po

ukončení dovozní rostlinolékařské kontroly zásilky nebo partie vztahují

ustanovení § 14 odst. 1 a 2 a § 19 zákona, jsou uvedeny v příloze č. 9

části A bodech I a II k této vyhlášce.§ 20Rostlinolékařské osvědčení a rostlinolékařské osvědčení pro reexport(K § 23 zákona)(1) Rostlinolékařské osvědčení anebo rostlinolékařské osvědčení pro

reexport, jímž je opatřena dovážená zásilka,a) je platné 14 dní a méně přede dnem, kdy rostliny, rostlinné produkty

a jiné předměty v něm zahrnuté opustily třetí zemi, ve které bylo toto

osvědčení vydáno,b) musí obsahovat náležitosti stanovené v příloze č. 15 k této vyhlášce

a být vyplněné v některém z úředních jazyků Evropské unie způsobem

stanoveným Mezinárodním standardem FAO pro fytosanitární opatření č. 12

Směrnice pro rostlinolékařská osvědčení.(2) Rostlinolékařské osvědčení a rostlinolékařské osvědčení pro

reexport vydané podle částí C a D přílohy č. 15 k této vyhlášce lze

použít do 31. prosince 2009.(3) Při úředně neověřených změnách, přepisech a výmazech textu je

rostlinolékařské osvědčení anebo rostlinolékařské osvědčení pro

reexport, jímž je opatřena dovážená zásilka, neplatné. Kopie nebo

duplikát rostlinolékařského osvědčení anebo rostlinolékařského

osvědčení pro reexport smí být vydán pouze s uvedením označení „kopie“

nebo „duplikát“ a originálním otiskem úředního razítka a podpisu

odpovědného úředníka u tohoto označení.(4) Dováží-li se do České republiky zásilka ze třetí země jiné než země

jejího původu a byla-li tato zásilka na území vyvážející země

skladována, přeložena, přebalena nebo rozdělena, musí být tato zásilka

opatřena originálem rostlinolékařského osvědčení pro reexport

vyvážející země a rostlinolékařským osvědčením ze země původu zásilky

nebo jeho ověřenou kopií.(5) Rostlinolékařské osvědčení nebo rostlinolékařské osvědčení pro

reexport, týkající se rostlin, rostlinných produktů nebo jiných

předmětů, stanovených v příloze č. 4 části A oddílu I, a popřípadě

části B k této vyhlášce, musí upřesňovat v kolonce „Dodatkové

prohlášení“, které zvláštní požadavky z možných alternativních

zvláštních požadavků pro danou komoditu byly splněny, a jde-li o

ošetření přípravky na ochranu rostlin, také vyplněním části

„Dezinsekční anebo dezinfekční ošetření“ tohoto osvědčení.§ 21Oznámení dovozců[K § 24 odst. 1, 2 a k § 25 odst. 7 písm. c) zákona](1) Dovozce rostlin uvedených v příloze č. 9 části A bodě III k této

vyhlášce, které jsou při uvedení na trh opatřeny rostlinolékařskými

pasy podle § 14 odst. 1 nebo 2 zákona, oznámí písemně do 14 dnů po

jejich prodeji nebo jiném způsobu jejich převodu na jinou osobu Ústavu

jejich odběratele; v oznámení dovozce uvede jméno, popřípadě jména a

příjmení, jde-li o fyzickou osobu, datum narození, jméno, popřípadě

jména, nebo název, popřípadě obchodní firmu, jde-li o podnikající

fyzickou osobu, nebo název, popřípadě obchodní firmu, jde-li o

právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a

adresu určenou k doručování. Adresu místa podání oznámení zveřejní

Ústav ve Věstníku.(2) Vzor oznámení podle § 24 odst. 2 písm. a) a náležitosti podle § 24

odst. 2 písm. b) zákona jsou uvedeny v příloze č. 16 k této vyhlášce.(3) Náležitosti rostlinolékařského dokladu o přesunu zásilky jsou

stanoveny v příloze č. 14 k této vyhlášce. Dovozce zásilky potvrzuje

rostlinolékařský doklad o přesunu zásilky pod dohledem úřadu vstupního

místa a po předchozím souhlasu úřadů vstupního místa a místa určení.§ 22Požadavky na dopravu a skladování partií a zásilek[K § 25 odst. 9 písm. b) zákona](1) Obal nebo dopravní prostředek zásilky nebo partie musí být uzavřený

nebo s neporušenou celní závěrou, aby během dopravy na schválené místo

podle § 25 odst. 4 zákona nemohlo dojít k zavlečení či rozšíření

škodlivých organismů a aby totožnost zásilky nebo partie zůstala

nezměněna.(2) Skladování zásilky nebo partie v místě podle § 25 odst. 3 zákona

musí probíhat odděleně od zboží Evropské unie i zásilek, které jsou

napadené škodlivými organismy nebo u nichž existuje takové podezření.§ 23Místa provádění dovozní rostlinolékařské kontroly[K § 25 odst. 9 písm. d) zákona](1) Minimální požadavky na technické a odborné vybavení a zařízení

vstupních míst podle § 25 odst. 1 zákona jsou uvedeny v příloze č. 17 k

této vyhlášce.(2) Minimální požadavky na technické a odborné vybavení a zařízení

místa podle § 25 odst. 2 zákona a schváleného místa podle § 25 odst. 6

zákona jsou uvedeny v příloze č. 18 k této vyhlášce.§ 24Žádost o schválení místa k provedení kontroly totožnosti a kontroly

zdravotního stavu zásilky nebo partie(K § 25a odst. 1 zákona)Náležitosti žádosti o schválení místa k provedení kontroly totožnosti a

kontroly zdravotního stavu zásilky nebo partie, jiného než stanoveného

v § 25 odst. 1 a 2 zákona, jsou uvedeny v příloze č. 19 k této

vyhlášce.§ 25Naložení se zásilkou po provedení dovozní rostlinolékařské kontroly(K § 26 odst. 6 zákona)(1) Vzor úředního oznámení o zadržení zásilky nebo partie je uveden v

příloze č. 20 k této vyhlášce. Ústav použije přednostně pro odeslání

oznámení o zadržení zásilky nebo partie informační sítě, vytvořené

Komisí pro tento účel.(2) Oznámení podle odstavce 1 odesílá Ústav všem adresátům do dvou

pracovních dnů od data zadržení zásilky nebo partie, v případě

rozhodnutí o naložení se zásilkou nebo s partií podle § 26 odst. 1

písm. d) zákona přednostně rychleji.§ 26Zvláštní ustanovení[K § 27 odst. 1 písm. c) zákona]Malá množství rostlin nebo rostlinných produktů podle § 27 odst. 1

písm. c) zákona, na která se nevztahují ustanovení § 21 odst. 1 a 3

zákona, jsou uvedena v § 4 odst. 5.§ 27Vývoz(K § 28 odst. 1, 2 a 4 zákona)(1) Žádost o vystavení rostlinolékařského osvědčení podle vzoru v

příloze č. 21 části A k této vyhlášce, které je v zelené barvě, nebo

rostlinolékařského osvědčení pro reexport podle vzoru v příloze č. 21

části B k této vyhlášce, které je v hnědé barvě, podává vývozce u

Ústavu.(2) Rozsah šetření k ověření splnění požadavků dovážejícího, popřípadě

provážejícího státu na ochranu před zavlékáním škodlivých organismů

zahrnuje pro zásilku rostlin, rostlinných produktů nebo jiných

předmětů, určených k vývozua) kontrolu předložených dovozních požadavků dovážejícího, popřípadě

provážejícího státu na ochranu před zavlékáním škodlivých organismů,

pokud nebyly tyto požadavky zveřejněny podle § 28 odst. 7 písm. b)

zákona, včetně dodatkového prohlášení, je-li toto prohlášení součástí

dovozních požadavků,b) ověření platnosti dovozního povolení dovážejícího, popřípadě

provážejícího státu, je-li vystavení tohoto povolení součástí dovozních

požadavků tohoto státu,c) kontrolu údajů uvedených v originálu nebo v úředně ověřené kopii

rostlinolékařského osvědčení vydaného třetí zemí, jde-li o reexport a

bylo-li takové osvědčení vystaveno,d) ověření totožnosti zásilky porovnáním údajů v dokladech

identifikujících zásilku a osvědčujících její původ se skutečným

stavem,e) ověření splnění případných dovozních požadavků dovážejícího,

popřípadě provážejícího státu na ochranu před zavlékáním škodlivých

organismů, jejichž splnění nelze průkazně ověřit v místě provádění

šetření,f) odbornou prohlídku zásilky popřípadě také její reprezentativní

vzorkování a laboratorní testování k ověření nepřítomnosti škodlivých

organismů, je jichž zavlékání do dovážejícího, popřípadě provážejícího

státu je zakázáno dovozními požadavky tohoto státu, a nebo k ověření

splnění dalších případných rostlinolékařských požadavků, pokud jsou

takové požadavky součástí dovozních požadavků příslušného státu.(3) Minimálními požadavky na technické vybavení k provedení šetření

podle § 28 odst. 2 zákona se rozumí vybavení místaa) zpevněnou příjezdovou cestou pro průjezd osobním motorovým vozidlem,b) umělým osvětlením, má-li být šetření prováděno v krytých prostorách

nebo při snížené viditelnosti,c) věcnými prostředky k výkonu pomocných prací, k otevírání a zavírání

dopravních prostředků, k přistavování žebříků, můstků a pojízdných

schodů tak, aby bylo možno provést reprezentativní prohlídku všech

partií celé zásilky včetně jejího přehledného vyskladnění nebo

vykládky, je-li zásilka již naložena na dopravním prostředku, a je-li

to u dané komodity potřebné,d) kancelářskými prostory umožňujícími podrobnou prohlídku odebraných

vzorků a vystavení rostlinolékařského osvědčení zejména tak, aby zde

při vývozu zásilek rostlin, které představují vysokou míru rizika

zavlékání a šíření škodlivých organismů, byla místnost vytápěná v

zimním období na teplotu potřebnou k zajištění testovacích metod, má-li

být v tomto období šetření prováděno, se zásuvkovým připojením k

elektrické síti o napětí 220 V a vybavená přívodem vody a odvodem

odpadní vody do kanalizace.(4) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které představují

vysokou míru rizika zavlékání a šíření škodlivých organismů, a škodlivé

organismy způsobující na nich skryté napadení, jsou uvedeny v příloze

č. 21a k této vyhlášce.(5) V případě vývozu dřevěného obalového materiálu do třetí země, která

má stanoveny úřední fytosanitární požadavky na ošetření tohoto

materiálu proti škodlivým organismům, popřípadě na označení takto

ošetřeného materiálu, se za odpovídající ošetření a označení považuje

ošetření a označení provedené v souladu s těmito požadavky anebo s

požadavky mezinárodního standardu přijatého na základě ustanovení

mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána^9).§ 28Stanovení a udržování chráněných zón a podmínky pro přemísťování

rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů přes chráněnou zónu

s konečným cílem mimo ni bez rostlinolékařského pasu platného pro tuto

zónu(K § 29 odst. 4 a k § 30 odst. 1 zákona)(1) Při provádění průzkumu k vymezení a udržování chráněné zóny se v

případě škodlivých organismů živočišného původu jiných než háďátka,

které škodí na lesních dřevinách a na rostlinných produktech z nich a

napadají lesní kultury rostoucí zpravidla ve volné přírodě, postupuje

podle odstavců 2 až 5. V případě jiných škodlivých organismů stanoví

Ústav pro provádění průzkumu po vyhodnocení potřebných odborných údajů

vhodné instrukce, které zveřejní ve Věstníku.(2) Průzkum se provádí v příslušné chráněné zóně. K zajištění průzkumu

se celé území chráněné zóny rovnoměrně rozdělí na čtverce s pravidelnou

sítí pozorovacích bodů. U každého pozorovacího bodu se zaznamená jeho

pořadové číslo, přesná zeměpisná šířka a délka, topografické údaje a v

případě potřeby popis místa. Je-li to potřebné, Ústav shromažďuje též

doplňující informace vztahující se k prováděnému průzkumu, pozorovací

body mohou být označeny a je možné vyhotovit mapy s vyznačením

rozmístění těchto pozorovacích bodů.(3) Posuzování vhodnosti výběru pozorovacího bodu podle odstavce 2 se

provádí podle těchto kritérií:a) území v okolí pozorovacího bodu musí být dostatečně rozlehlé,b) pozorovací bod musí být umístěn tak, aby bylo možné provádět

potřebná šetření,c) v případě potřeby mohou být zvoleny další body, například v místech,

v nichž existuje velké nebezpečí zavlečení příslušného škodlivého

organismu.(4) Je-li to vhodné s ohledem na druh (druhy) škodlivého organismu,

zaznamenávají se meteorologické údaje, zvláště srážky a teplota, a

údaje charakterizující půdu, a to přednostně v místě pozorovacího bodu.

Tyto údaje mohou být také získávány z nejbližšího místa, kde se tyto

proměnné veličiny pravidelně měří. Zaznamenávají se také výjimečné jevy

(např. sucho, silné deště atd.), které mohou ovlivnit pozorování.(5) Průzkum v pozorovacím bodu je zaměřen přinejmenším na:a) reprezentativní počet jedinců rostlin nebo jednotek rostlinných

produktů,b) jednu nebo více hlavních hostitelských rostlin nebo rostlinných

produktů příslušného škodlivého organismu, popřípadě je rozšířen i na

další hostitele ke zjištění příznaků napadení příslušným škodlivým

organismem, a zahrnuje:1. vizuální prohlídky k zjištění příznaků výskytu příslušných

škodlivých organismů, prováděné v době, kdy lze předpokládat, že tyto

příznaky budou nejzřetelnější,2. ve sporných případech laboratorní testování vzorků,3. v případě potřeby použití pastí, které příslušné škodlivé organismy

přilákají, přičemž výběr typu a počtu pastí a způsob jejich použití se

řídí biologií škodlivého organismu.(6) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty podle § 30 odst. 1

zákona jsou stanoveny v příloze č. 9 části A bodu II k této vyhlášce.

Technické podmínky a opatření k zamezení rozšíření škodlivých organismů

při přemísťování těchto rostlin, rostlinných produktů nebo jiných

předmětů přes chráněnou zónu s konečným cílem mimo ni bez

rostlinolékařského pasu platného pro tuto zónu jsou stanoveny v příloze

č. 22 k této vyhlášce.§ 29Sdělování opatření[K § 72 odst. 10 písm. e) zákona]Opatření provedené Ústavem u rostlin stanovených v příloze č. 7 k této

vyhlášce se nesdělují Komisi a ostatním členským státům.§ 30Škodlivé organismy(K § 74 odst. 7 zákona)Škodlivé organismy, pro něž představují rostliny, rostlinné produkty

nebo jiné předměty nebezpečí šíření na základě zjištění učiněného při

kontrole prováděné podle § 74 odst. 5 a 6 zákona, jsoua) škodlivé organismy uvedené v příloze č. 1 části A a č. 2 části A k

této vyhlášce,b) škodlivé organismy podle § 7 odst. 3 zákona ac) škodlivé organismy, které na území České republiky nebyly dosud

zjištěny a představují pro rostliny nebo rostlinné produkty, na tomto

území pěstované, vyráběné nebo skladované, popřípadě pro životní

prostředí, riziko podle § 10 odst. 2 zákona.§ 31Mimořádná rostlinolékařská opatření a způsob a rozsah odborného šetření(K § 76 odst. 6 a 7 zákona)(1) Škodlivé organismy, v případě jejichž výskytu může Ústav upustit od

nařízení mimořádných rostlinolékařských opatření podle § 76 odst. 6

písm. a) zákona, jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.(2) K posouzení nutnosti a rozsahu nařízení nebo vyhlášení mimořádných

rostlinolékařských opatření při zjištění nebo podezření z výskytu

škodlivých organismů podle § 7 a § 10 odst. 1 zákona Ústava) ověří správnost určení škodlivého organismu na základě úředního

laboratorního diagnostického vyšetření,b) zjistí původ jeho výskytu,c) provede průzkum jeho územního rozšíření v místě a v okolí místa

výskytu, popřípadě na dalších místech,d) posoudí možnosti jeho dalšího šíření a možnosti jeho eradikace,e) v případě potřeby ověří patotyp škodlivého organismu,f) posoudí případný kalamitní charakter přemnožení škodlivého

organismu.§ 32Náležitosti žádosti o náhradu nákladů a ztrát vzniklých v důsledku

provedení uložených mimořádných rostlinolékařských opatření(K § 76 odst. 11 zákona)(1) Žádost o náhradu účelně vynaložených nákladů a způsobených ztrát

kromě identifikačních údajů žadatele stanovených v § 37 odst. 2

správního řádu^5) obsahuje:a) název peněžního ústavu a číslo účtu žadatele včetně směrového kódu

peněžního ústavu, pokud je účet zřízen,b) údaj, zda je žadatel plátcem daně z přidané hodnoty,c) místo provedení mimořádných rostlinolékařských opatření: obec,

katastrální území, číslo parcely, popřípadě přesnější označení místa,d) popis, dobu a rozsah plnění mimořádných rostlinolékařských opatření,e) finanční vyjádření účelně vynaložených nákladů a způsobených ztrát.(2) K žádosti podle odstavce 1 se přikládají:a) doklad o podnikání (například výpis z obchodního rejstříku,

živnostenský list nebo výpis z evidence osob provozujících zemědělskou

výrobu),b) osvědčení finančního úřadu o registraci plátce daně,c) doklady o vlastnictví příslušných pozemků nebo objektů nebo o jejich

užívání z jiného právního důvodu,d) doklady prokazující rozsah plnění nařízených mimořádných

rostlinolékařských opatření,e) účetní, případně daňové doklady, které prokazují vyčíslené účelně

vynaložené náklady a způsobené ztráty v důsledku provedení mimořádných

rostlinolékařských opatření.§ 33Zrušovací ustanoveníZrušuje se:1. Vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování

škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.2. Vyhláška č. 662/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o

opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a

rostlinných produktů.3. Vyhláška č. 247/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o

opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a

rostlinných produktů.4. Vyhláška č. 244/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o

opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a

rostlinných produktů.5. Vyhláška č. 493/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o

opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a

rostlinných produktů.§ 34Přechodné ustanoveníFormuláře rostlinolékařského osvědčení a rostlinolékařského osvědčení

pro reexport vydané podle dosavadního právního předpisu podle § 28

zákona lze používat do spotřebování zásob, nejpozději však do 31.

května 2009.§ 35ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení,

s výjimkou ustanovení bodů 2 a 8 oddílu I části A přílohy č. 4

upravujících požadavek na odkornění kulatiny a požadavek na zapsání

kódu DB do značky podle přílohy II Mezinárodního standardu FAO pro

fytosanitární opatření č. 15 Směrnice zavádějící pravidla pro dřevěný

obalový materiál v mezinárodním obchodu, které nabývají účinnosti dnem

1. ledna 2009.Ministr:Mgr. Gandalovič v. r.Příloha 1Škodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování je zakázánoČÁST AŠkodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování na území Evropské

unie je zakázánoOddíl IŠkodlivé organismy, které se nevyskytují v žádné části Evropské unie a

jsou závažné pro celou Evropskou uniia) Hmyz, roztoči a hlístice ve všech stadiích vývoje1. Acleris spp. (neevropské druhy)

1.1. Agrilus anxius Gory

1.2. Agrilus planipennis Fairmaire

1.3. Anthonomus eugenii Cano

2. Amauromyza maculosa (Malloch)

3. Anomala orientalis Waterhouse

4. Anoplophora chinensis (Forster)

4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

5. Anoplophora malasiaca (Thomson) [= syn. pro Anoplophora chinensis (Forster)]

6. Arrhenodes minutus Drury

7. Bemisia tabaci (Gennadius) (neevropské populace), přenašeč virů jako např.:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus (= syn. pro Tomato mottle virus)

8. Cicadellidae (neevropské druhy), o nichž je známo, že jsou přenašeči Piercovy choroby

(působené bakterií Xylella fastidiosa Wells et al.), jako např.:

a) Carneocephala fulgida Nottingham

b) Draeculacephala minerva Ball

c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

9. Choristoneura spp. (neevropské druhy)

10. Conotrachelus nenuphar (Herbst)

10.0. Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

10.1. Diabrotica barberi Smith & Lawrence

10.2. Diabrotica undecimpunctata hawardi Barber

10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

10.4. Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith

10.5. Diaphorina citri Kuwayama

11. Heliothis zea (Boddie) [= syn. pro Helicoverpa zea (Boddie)]

11.1. Hirschmanniella spp., kromě Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey

12. Liriomyza sativae Blanchard

13. Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen

14. Monochamus spp. (neevropské druhy)

15. Myndus crudus Van Duzee

16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen

16.1. Naupactus leucoloma Boheman

17. Premnotrypes spp. (neevropské druhy)

18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

19.1. Rhynchophorus palmarum (Linnaeus)

20. Scaphoideus luteolus Van Duzee

21. Spodoptera eridania (Cramer)

22. Spodoptera frugiperda (Smith)

23. Spodoptera litura (Fabricius)

24. Thrips palmi Karny

25. Tephritidae (neevropské druhy), jako např.:

a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

b) Anastrepha ludens (Loew)

c) Anastrepha obliqua (Macquart)

d) Anastrepha suspensa (Loew)

e) Dacus ciliatus Loew

f) Dacus cucurbitae Coquillett [= syn. pro Bactrocera cucurbitae (Coquillett)]

g) Dacus dorsalis Hendel [= syn. pro Bactrocera dorsalis (Hendel)]

h) Dacus tryoni (Froggatt) [= syn. pro Bactrocera tryoni (Froggatt)]

i) Dacus tsuneonis Miyake [= syn. pro Bactrocera tsuneonis (Miyake)]

j) Dacus zonatus (Saunders) [= syn. pro Bactrocera zonata (Saunders)]

k) Epochra canadensis (Loew) [= syn. pro Euphranta canadensis (Loew)]

l) Pardalaspis cyanescens Bezzi [= syn. pro Neoceratitis cyanescens (Bezzi)]

m) Pardalaspis quinaria Bezzi [= syn. pro Ceratitis quinaria (Bezzi)]

n) Pterandrus rosa (Karsch) [= syn. pro Ceratitis rosa Karsch]

o) Rhacochlaena japonica Ito [= syn. pro Euphranta japonica (Ito)]

p) Rhagoletis cingulata (Loew)

q) Rhagoletis completa Cresson

r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)

s) Rhagoletis indifferens Curran

t) Rhagolelis mendax Curran

u) Rhagoletis pomonella (Walsh)

v) Rhagoletis ribicola Doane

w) Rhagoletis suavis (Loew)

26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neevropské populace)

27. Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheob) Bakterie0.1. Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů nazývané Huanglongbing disease / citrus greening

1. Xylella fastidiosa Wells et al.c) Houby1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

3. Cronartium spp. (neevropské druhy)

4. Endocronartium spp. (neevropské druhy)

5. Guignardia laricina (Sawada) Yamamoto & Itô

6. Gymnosporangium spp. (neevropské druhy)

7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba & Pouzar

8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis

9. zrušeno

10. Mycosphaerella larici-leptolepis Itô et al. (= syn. pro Mycosphaerella laricis-leptolepidis Itô et al.)

11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

12. Phoma andina Turkensteen (= syn. pro Phoma andigena Turkensteen)

13. Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart

14. Septoria lycopersici var. malagutii Ciccarone & Boerema

15. Thecaphora solani Barrus

15.1. Tilletia indica Mitra

16. Trechispora brinkmannii (Bresadola) Rogers & Jacksond) Viry a virům podobné organismy1. Elm phloem necrosis mycoplasm (= syn. pro 'Candidatus Phytoplasma ulmi')

2. Viry a virům podobné organismy na bramboru, jako např.:

a) Andean potato latent virus

b) Andean potato mottle virus

c) Arracacha virus B, oca strain

d) Potato black ringspot virus

e) Potato spindle tuber viroid

f) Potato virus T

g) neevropské izoláty Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S, Potato virus V,

Potato virus X, Potato virus Y (včetně skupin izolátů Yc,Yn a Yo) a Potato leafroll virus

3. Tobacco ringspot virus

4. Tomato ringspot virus

5. Viry a virům podobné organismy na Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L.,

Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L., jako např.:

a) Blueberry leaf mottle virus

b) Cherry rasp leaf virus (americké izoláty)

c) Peach mosaic virus (americké izoláty)

d) Peach phony rickettsia (= syn. pro Xylella fastidiosa Wells et al.)

e) Peach rosette mosaic virus

f) Peach rosette mycoplasm (= syn. pro 'Candidatus Phytoplasma pruni')

g) Peach X - disease mycoplasm (= syn. pro 'Candidatus Phytoplasma pruni')

h) Peach yellows mycoplasm (= syn. pro 'Candidatus Phytoplasma pruni')

i) Plum line pattern virus (americké izoláty) (= syn. pro American plum line pattern virus)

j) Raspberry leaf curl virus (americké izoláty)

k) Strawberry latent C virus

l) Strawberry vein banding virus

m) Strawberry witches' broom mycoplasm (phytoplasma)

n) neevropské viry a virům podobné organismy na Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill.,

Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L.

6. Viry přenášené molicí Bemisia tabaci (Gennadius), jako např.:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus (= syn. pro Tomato mottle virus)e) Parazitické rostliny1. Arceuthobium spp. (neevropské druhy)Oddíl IIŠkodlivé organismy, které se vyskytují v Evropské unii a jsou závažné

pro celou Evropskou uniia) Hmyz, roztoči a hlístice ve všech stadiích vývoje0.01. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al.

0.1. zrušeno

1. Globodera pallida (Stone) Behrens

2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

3. zrušeno

4. zrušeno

5. zrušeno

6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všechny populace)

6.2. Meloidogyne fallax Karssen

7. Opogona sacchari (Bojer)

8. Popillia japonica Newman

8.1. Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi

9. Spodoptera littoralis (Boisduval)

10. Trioza erytreae Del Guerciob) Bakterie1. Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.

2. Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.c) Houby1. Melampsora medusae Thümen

2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percivald) Viry a virům podobné organismy1. Apple proliferation mycoplasm (= syn. pro 'Candidatus Phytoplasma mali')

2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm (= syn. pro 'Candidatus Phytoplasmaprunorum')

3. Pear decline mycoplasm (= syn. pro 'Candidatus Phytoplasma pyri')ČÁST BŠkodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování na území určitých

chráněných zón je zakázánoa) Hmyz, roztoči a hlístice ve všech stadiích vývoje

+-------------------------------+---------------------------------------------------------+

| Druh | Chráněná zóna |

+-------------------------------+---------------------------------------------------------+

|1. Bemisia tabaci (Gennadius) | Finsko, Irsko, Portugalsko [Azory, Beira Interior, |

| (evropské populace) | Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste |

| | (obce Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval,Caldas da |

| | Rainha, Lourinha, Nazaré, Obidos, Peniche a Torres |

| | Vedras) a Trás-os-Montes], Spojené královstvíVelké |

| | Británie a Severního Irska, Švédsko |

+-------------------------------+---------------------------------------------------------+

|1.1. Daktulosphaira vitifoliae | Kypr |

| (Fitch) [= syn. pro Viteus | |

| vitifoliae (Fitch)] | |

+-------------------------------+---------------------------------------------------------+

|1.2. Dryocosmus kuriphilus | Irsko, Portugalsko, Spojené království Velké |

| Yasumatsu | Británie a Severního Irska |

+-------------------------------+---------------------------------------------------------+

|2. Globodera pallida (Stone) | Finsko, Lotyšsko, Slovensko, Slovinsko |

| Behrens | |

+-------------------------------+---------------------------------------------------------+

|3. Leptinotarsa decemlineata | Finsko (okresy Aland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, |

| (Say) | Turku a Uusimaa), Irsko, Kypr, Malta, Portugalsko |

| | (Azory a Madeira), Spojené království Velké Británie a |

| | Severního Irska, Španělsko (Ibiza a Menorca),Švédsko |

| | (oblasti Blekinge, Gotlands, Halland, Kalmar a Skane) |

+-------------------------------+---------------------------------------------------------+

|4. Liriomyza bryoniae | Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního |

| (Kaltenbach) | Irska (Severní Irsko) |

+-------------------------------+---------------------------------------------------------+

|5. Thaumatopoea processionea | Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního |

| Linnaeus | Irska(s výjimkou těchto území pod místní správou: |

| | Barnet, Brent, Bromley, Camden, City of London, City of |

| | Westminster, Croydon, Ealing, Elmbridge District, Epsom |

| | and Ewell District, Hackney, Hammersmith & Fulham, |

| | Haringey, Harrow, Hillingdon, Hounslow, Islington, |

| | Kensington & Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, |

| | Lewisham, Merton, Reading, Richmond upon Thames, |

| | Runnymede District, Slough, South Oxfordshire, |

| | Southwark, Spelthorne District, Sutton, TowerHamlets, |

| | Wandsworth a West Berkshire) |

+-------------------------------+---------------------------------------------------------+b) Viry a virům podobné organismy

+-------------------------------+---------------------------------------------------------+

| Druh | Chráněná zóna |

+-------------------------------+---------------------------------------------------------+

|1. Beet necrotic yellow vein | Finsko, Francie (Bretaň), Irsko, Portugalsko (Azory), |

| virus | Spojené království Velké Británie a SeverníhoIrska |

| | (Severní Irsko) |

+-------------------------------+---------------------------------------------------------+

|2. Tomato spotted wilt virus | Finsko, Švédsko |

+-------------------------------+---------------------------------------------------------+Příloha 2Škodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování je zakázáno, pokud

se vyskytují na určitých rostlinách nebo rostlinných produktechČÁST AŠkodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování na území Evropské

unie je zakázáno, pokud se vyskytují na určitých rostlinách nebo

rostlinných produktechOddíl IŠkodlivé organismy, které se nevyskytují v Evropské unii a jsou závažné

pro celou Evropskou unii

a) Hmyz, roztoči a hlístice ve všech stadiích vývojeDruh Rostlina, rostlinný produkt1. Aculops fuchsiae Keifer Rostliny Fuchsia L. určené k pěstování, kromě osiva

1.1. zrušeno

2. Aleurocanthus spp. Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

kromě plodů a osiva

3. Anthonomus bisignifer Schenkling Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, kromě osiva

4. Anthonomus signatus Say Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, kromě osiva

5. Aonidiella citrina (Craw) Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

kromě plodů a osiva

6. Aphelenchoides besseyi Christie10) Osivo Oryza L.

7. Aschistonyx eppoi Inouye Rostliny Juniperus L. kromě plodůa osiva, původem z neevropských zemí

8. zrušeno

9. Carposina niponensis (Walsingham) Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., kromě osiva,

(= syn. pro Carposina sasakii původem z neevropských zemí

Matsumura)

10. zrušeno

11. Enarmonia packardi (Zelier) Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., kromě osiva,

(= syn. pro Grapholita packardi původem z neevropských zemí

Zeller)

12. Enarmonia prunivora Walsh [= syn. Rostliny Crataegus L., Malus Mill., Photinia Lindl., Prunus L. a Rosa L.,

pro Grapholita prunivora (Walsh)] určené k pěstování, kromě osiva, a plody Malus Mill. a Prunus L.,

původem z neevropských zemí

13. Eotetranychus lewisi (McGregor) Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

kromě plodů a osiva

14. zrušeno

15. Grapholita inopinata Heinrich Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., kromě osiva,

původem z neevropských zemí

16. Hishimonus phycitis (Distant) Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

kromě plodů a osiva

17. Leucaspis japonica Cockerell Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

[= syn. pro Lopholeucaspis kromě plodů a osiva

japonica (Cockerell)]

18. Listronotus bonariensis (Kuschel) Osivo Cruciferae, Graminae a Trifolium L., původem z Argentiny, Austrálie,

Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaye

19. Margarodes spp. (neevropské druhy), Rostliny Vitis L. kromě plodů a osiva

jako např.:

a) Margarodes vitis (Phillippi)

b) Margarodes vredendalensis de Klerk

c) Margarodes prieskaensis (Jakubski)

20. Numonia pyrivorella (Matsumura) Rostliny Pyrus L. kromě osiva, původem z neevropských zemí

[= syn. pro Acrobasis pirivorella

(Matsumura)]

21. Oligonychus perditus Pritchard & Baker Rostliny Juniperus L. kromě plodůa osiva, původem z neevropských zemí

22. Pissodes spp. (neevropské druhy) Rostliny jehličnanů (Coniferales)kromě plodů a osiva, dřevo jehličnanů

(Coniferales) s kůrou a samostatná kůra jehličnanů (Coniferales),

původem z neevropských zemí

23. Radopholus citrophilus Huettel et al. Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě

plodů a osiva a rostliny Araceae,Marantaceae, Musaceae, Persea Gaertn.,

Strelitziaceae, s kořeny nebo s ulpělým či připojeným pěstebním substrátem

24. zrušeno

25. Scirtothrips aurantii Faure Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

kromě osiva

26. Scirtothrips dorsalis Hood Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

kromě plodů a osiva

27. Scirtothrips citri (Moulton) Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

kromě osiva

28. Scolytidae (neevropské druhy) Rostliny jehličnanů (Coniferales)vyšší než 3 m, kromě plodů a osiva, dřevo

jehličnanů (Coniferales) s kůrou a samostatná kůra (Coniferales), původem

z neevropských zemí

28.1. Scrobipalpopsis solanivora Povolny Hlízy Solanum tuberosum L.

29. Tachypterellus quadrigibbus Say Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., kromě osiva,

(= syn. pro Anthonomus quadrigibbus původem z neevropských zemí

Say)

30. Toxoptera citricida (Kirkaldy) Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

kromě plodů a osiva

31. zrušeno

32. Unaspis citri (Comstock) Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

kromě plodů a osivab) Bakterie

Druh Rostlina, rostlinný produkt

1. zrušeno

2. Citrus variegated chlorosis (= syn. Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

pro Xylella fastidiosa Wells et al.) kromě plodů a osiva

3. Erwinia stewartii (Smith) Dye [= syn. Osivo Zea mays L.

pro Pantoea stewartii (Smith)

Mergaert et al.]

4. Xanthomonas campestris (všechny Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

kmeny patogenní pro Citrus L.) kromě osiva

5. Xanthomonas campestris pv. oryzae Osivo Oryza L.

(Ishiyama) Dye [= syn. pro Xanthomonas

oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings

et al.] a Xanthomonas campestris pv.

oryzicola (Fang et al.) Dye [= syn.

pro Xanthomonas oryzae pv. oryzicola

(Fang et al.) Swings et al.]c) Houby

Druh Rostlina, rostlinný produkt

1. Alternaria alternata (Fries) Keissler Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L., určené k pěstování,

(neevropské patogenní kultury) kromě osiva, původem z neevropských zemí

1.1. Anisogramma anomala (Peck) E. Müller Rostliny Corylus L. určené k pěstování, kromě osiva, původem z Kanady a USA

2. Apiosporina morbosa (Schweinitz) Rostliny Prunus L. určené k pěstování, kromě osiva

von Arx

3. Atropellis spp. Rostliny Pinus L. kromě plodů a osiva, samostatná kůra a dřevo Pinus L.

4. Ceratocystis virescens (Davidson) Rostliny Acer saccharum Marsh. kromě plodů a osiva, původem z USA a Kanady,

Moreau dřevo Acer saccharum Marsh. včetně dřeva hraněného, původem z USA a Kanady

5. Cercoseptoria pini-densiflorae Rostliny Pinus L. kromě plodů a osiva, dřevo Pinus L.

(Hori & Nambu) Deighton (= syn. pro

Mycosphaerella gibsonii H. C. Evans)

6. Cercospora angolensis Carvalho Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

& Mendes [= syn. pro Pseudocercospora kromě osiva

angolensis (T. de Carvalho & O.

Mendes) Crous & U. Braun]

7. zrušeno

8. Diaporthe vaccinii Shear Rostliny Vaccinium L. určené k pěstování, kromě osiva

9. Elsinoë spp. Rostliny Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a

osiva, a rostliny Citrus L. a jejich kříženců, kromě osiva a plodů,

s výjimkou plodů Citrus reticulata Blanco a Citrus sinensis (L.) Osbeck,

původem z Jižní Ameriky

10. Fusarium oxysporum f. sp. albedinis Rostliny Phoenix L. kromě plodů aosiva

(Killian & Maire) Gordon

11. Guignardia citricarpa Kiely [= syn. Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

pro Phyllosticta citricarpa (McAlpine) kromě osiva

Van der Aa] (všechny kmeny patogenní

pro Citrus L.)

12. Guignardia piricola (Nose) Yamamoto Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., kromě osiva,

(= syn. pro Botryosphaeria původem z neevropských zemí

berengeriana f. sp. pyricola

Koganezawa & Sakuma)

13. Puccinia pittieriana Hennings Rostliny Solanaceae kromě plodů aosiva

14. Scirrhia acicola (Dearness) Siggers Rostliny Pinus L. kromě plodů a osiva

(= syn. pro Mycosphaerella

dearnessii Barr)

14.1. Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Rostliny Ulmus L. a Zelkova L., určené k pěstování, kromě osiva

Sydow & Sydow

15. Venturia nashicola Tanaka & Yamamoto Rostliny Pyrus L. určené k pěstování, kromě osiva, původem z neevropských zemíd) Viry a virům podobné organismy

Druh Rostlina, rostlinný produkt

1. Beet curly top virus (neevropské Rostliny Beta vulgaris L. určené k pěstování, kromě osiva

izoláty)

2. Black raspberry latent virus (= syn. Rostliny Rubus L. určené k pěstování

pro Tobacco streak virus)

3. Blight a Blight-like (= syn. pro Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

Citrus blight disease) kromě plodů a osiva

4. Cadang-Cadang viroid (= syn. pro Rostliny Palmae určené k pěstování, kromě osiva, původem z neevropských zemí

Coconut cadang-cadang viroid)

5. Cherry leafroll virus11) Rostliny Rubus L. určené k pěstování

5.1. Chrysanthemum stem necrosis virus Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul. a Solanum lycopersicum L., určené

k pěstování, kromě osiva

6. Citrus mosaic virus (= syn. pro Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

Citrus yellow mosaic virus) kromě plodů a osiva

7. Citrus tristeza virus (neevropské Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

izoláty) kromě plodů a osiva

8. Leprosis (= syn. pro Citrus leprosis Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

virus C) kromě plodů a osiva

9. Little cherry pathogen (= syn. pro Rostliny Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus

Little cherry virus) (neevropské sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus

izoláty) speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum.

a jejich kříženců a kultivarů, určené k pěstování, kromě osiva

10. Naturally spreading psorosis (= syn. Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

pro Citrus psorosis virus) kromě plodů a osiva

11. Palm lethal yellowing mycoplasm Rostliny Palmae určené k pěstování, kromě osiva, původem z neevropských zemí

(= syn. pro 'Candidatus Phytoplasma

palmae')

12. Prunus necrotic ringspot virus12) Rostliny Rubus L. určené k pěstování

13. Satsuma dwarf virus Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

kromě plodů a osiva

14. Tatter leaf virus (= syn. pro Apple Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

stem grooving virus) kromě plodů a osiva

15. Witches' broom (MLO) (= syn. pro Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

'Candidatus Phytoplasma aurantifolia') kromě plodů a osivaOddíl IIŠkodlivé organismy, které se vyskytují v Evropské unii a jsou závažné

pro celou Evropskou uniia) Hmyz, roztoči a hlístice ve všech stadiích vývoje

Druh Rostlina, rostlinný produkt

1. Aphelenchoides besseyi Christie Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, kromě osiva

2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) Rostliny Vitis L. kromě plodů a osiva

[= syn. pro Viteus vitifoliae (Fitch)]

3. Ditylenchus destructor Thorne Cibule, hlízy a oddenky květin druhů Crocus L., minikultivarů Gladiolus Tourn,

ex L. a jejich kříženců, jako např. Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus

colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus

tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Tigridia Juss., Tulipa L., určené

k pěstování, a hlízy bramboru (Solanum tuberosum L.) určené k pěstování

4. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev Osivo a cibule Allium ascalonicumL., Allium cepa L. a Allium schoenoprasum

L., určené k pěstování, a rostliny Allium porrum L. určené k pěstování,

hlízy, oddenky a cibule Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus

Weston'Golden Yellow', Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne,

Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L.,

Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., určené k pěstování, a osivo Medicago

sativa L.

5. Circulifer haematoceps (Mulsant & Ray) Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

[= syn. pro Neoaliturus haematoceps kromě plodů a osiva

(Mulsant & Rey)]

6. Circulifer tenellus (Baker) Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

kromě plodů a osiva

6.1. Eutetranychus orientalis (Klein) Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus

6.1. Eutetranychus orientalis (Klein) Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

kromě plodů a osiva

6.2. Helicoverpa armigera (Hübner) Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Pelargonium L'Hérit

ex Ait. a Solanaceae, určené k pěstování, kromě osiva

6.3. Parasaissetia nigra (Nietner) Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

kromě plodů a osiva

7. Radopholus similis (Cobb) Thorne Rostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea Gaertn., Strelitziaceae,

s kořeny nebo s pěstebním substrátem připojeným nebo ulpělým

8. Liriomyza huidobrensis (Blanchard) Řezané květiny, listová zelenina druhu Apium graveolens L. a byliny určené

k pěstování, kromě:

- cibulí,

- hlíz,

- rostlin čeledi Graminae,

- oddenků,

- osiva

9. Liriomyza trifolii (Burgess) Řezané květiny, listová zelenina druhu Apium graveolens L. a byliny určené

k pěstování, kromě:

- cibulí,

- hlíz,

- rostlin čeledi Graminae,

- oddenků,

- osiva

10. Paysandisia archon (Burmeister) Rostliny Palmae určené k pěstování, které mají průměr kmene u paty větší

než 5 cm a patří do následujícíchrodů: Brahea Mart., Butia Becc.,

Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans.,

Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.b) Bakterie

Druh Rostlina, rostlinný produkt

1. Clavibacter michiganensis subsp. Osivo Medicago sativa L.

insidiosus (McCulloch) Davis et al.

2. Clavibacter michiganensis subsp. Rostliny Solanum lycopersicum L. určené k pěstování

michiganensis (Smith) Davis et al.

3. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow Rostliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus

et al. L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia

davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L., určené

k pěstování, kromě osiva

4. Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola Rostliny Dianthus L. určené k pěstování, kromě osiva

(Hellmers) Dickey (= syn. pro Dickeya

dianthicola Samson et al.)

5. Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Rostliny Dianthus L. určené k pěstování, kromě osiva

Starr & Burkholder [= syn. pro

Burkholderia caryophylli (Burkholder)

Yabuuchi et al.]

6. Pseudomonas syringae pv. persicae Rostliny Prunus persica (L.) Batsch a Prunus persica var. nectarina

(Prunier et al.) Young et al. (Ait.) Maxim, určené k pěstování,kromě osiva

7. Xanthomonas campestris pv. phaseoli Osivo Phaseolus L.

(Smith) Dye [= syn. pro Xanthomonas

axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin

et al.]

8. Xanthomonas campestris pv. pruni Rostliny Prunus L. určené k pěstování, kromě osiva

(Smith) Dye [= syn. pro Xanthomonas

arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin

et al.]

9. Xanthomonas campestris pv. vesicatoria Rostliny Solanum lycopersicum L. a Capsicum L., určené k pěstování

(Doidge) Dye [= syn. pro Xanthomonas

vesicatoria (Doidge) Dowson]

10. Xanthomonas fragariae Kennedy King Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, kromě osiva

11. Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Rostliny Vitis L. kromě plodů a osiva

Willems et al.

c) Houby

Druh Rostlina, rostlinný produkt

1. Ceratocystis platani (J. M. Walter) Rostliny Platanus L. určené k pěstování, kromě osiva, a dřevo

Engelbrecht & Harrington Platanus L. včetně dřeva hraněného

2. zrušeno

3. Cryphonectria parasitica (Murrill) Rostliny Castanea Mill. a QuercusL., určené k pěstování, kromě osiva

Barr

4. Didymella ligulicola (Baker et al.) Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul. určené k pěstování, kromě osiva

von Arx

5. Phialophora cinerescens (Wollenweber) Rostliny Dianthus L. určené k pěstování, kromě osiva

van Beyma

6. Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

& Gikashvili kromě osiva

7. Phytophthora fragariae Hickman var. Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, kromě osiva

fragariae (= syn. pro Phytophthora

fragariae Hickman)

8. Plasmopara halstedii (Farlow) Osivo Helianthus annuus L.

Berlese & De Toni

9. Puccinia horiana Hennings Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul. určené k pěstování, kromě osiva

10. Scirrhia pini Funk & Parker

(= syn. pro Mycosphaerella pini Rostliny Pinus L. určené k pěstování, kromě osiva

E. Rostrup)

11. Verticillium albo-atrum Reinke Rostliny Humulus lupulus L. určené k pěstování, kromě osiva

& Berthold

12. Verticillium dahliae Klebahn Rostliny Humulus lupulus L. určené k pěstování, kromě osivad) Viry a virům podobné organismy

Druh Rostlina, rostlinný produkt

1. Arabis mosaic virus Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k pěstování, kromě osiva

2. Beet leaf curl virus Rostliny Beta vulgaris L. určené k pěstování, kromě osiva

3. Chrysanthemum stunt viroid Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul. určené k pěstování, kromě osiva

4. Citrus tristeza virus (evropské Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

izoláty) kromě plodů a osiva

5. zrušeno

6. Grapevine flavescence dorée MLO Rostliny Vitis L. kromě plodů a osiva

(= syn. pro Grapevine flavescence

dorée phytoplasma)

7. Plum pox virus Rostliny Prunus L. určené k pěstování, kromě osiva

8. Potato stolbur mycoplasm (= syn. Rostliny Solanaceae určené k pěstování, kromě osiva

pro 'Candidatus Phytoplasma solani')

9. Raspberry ringspot virus Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k pěstování, kromě osiva

10. Spiroplasma citri Saglio et al. Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

kromě plodů a osiva

11. Strawberry crinkle virus Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, kromě osiva

12. Strawberry latent ringspot virus Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k pěstování, kromě osiva

13. Strawberry mild yellow edge virus Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, kromě osiva

14 Tomato black ring virus Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k pěstování, kromě osiva

15. Tomato spotted wilt virus Rostliny Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L.,

Dendranthema (DC.) Des Moul., všechny variety novoguinejských hybridů

Impatiens L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Nicotiana tabacum

L., u kterých je zřejmé, že jsou určeny k dalšímu pěstování tabáku pro

průmyslové zpracování, Solanum melongena L., Solanum tuberosum L., určené

k pěstování, kromě osiva

16. Tomato yellow leaf curl virus Rostliny Solanum lycopersicum L. určené k pěstování, kromě osivaČÁST BŠkodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování na území určitých

chráněných zón je zakázáno, pokud se vyskytují na určitých rostlinách

nebo rostlinných produktecha) Hmyz, roztoči a hlístice ve všech stadiích vývoje

Druh Rostlina, rostlinný produkt Chráněná zóna

1. Anthonomus grandis Osivo a plody (tobolky) Řecko, Španělsko (Andalusie, Extremadura,

Boheman Gossypium L. a nevyzrněná bavlna Katalánsko, Murcia, Valencia)2. Cephalcia lariciphila Rostliny Larix Mill. určené Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního

(Wachtl) k pěstování, kromě osiva Irska (Severní Irsko, ostrovy Man a Jersey)

3. Dendroctonus micans Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Irsko, Řecko, Spojené království Velké Británie a

(Kugelann) Picea A. Dietr., Pinus L. a Severního Irska (Severní Irsko, ostrovy Man a Jersey)

Pseudotsuga Carr., vyšší než 3 m,

kromě plodů a osiva, dřevo jehličnanů

(Coniferales) s kůrou, samostatná

kůra jehličnanů (Coniferales)

4. Gilpinia hercyniae Rostliny Picea A. Dietr. určené k Irsko, Řecko, Spojené království Velké Británie

(Hartig) pěstování, kromě osiva a Severního Irska (Severní Irsko, ostrovy Man a Jersey)

5. Gonipterus scutellatus Rostliny Eucalyptus L'Hérit Portugalsko (Azory), Řecko

Gyllenhal kromě plodů a osiva

6. (a) Ips amitinus Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Irsko, Řecko, Spojené království Velké Británie

(Eichhoff) Picea A. Dietr. a Pinus L., vyšší a Severního Irska

než 3 m, kromě plodů a osiva,

dřevo jehličnanů (Coniferales)

s kůrou, samostatná kůra jehličnanů

(Coniferales)

(b) Ips cembrae (Heer) Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Irsko, Řecko, Spojené království Velké Británie a Severního

Picea A. Dietr., Pinus L. a Irska (Severní Irsko, ostrov Man)

Pseudotsuga Carr., vyšší než 3 m,

kromě plodů a osiva, dřevo jehličnanů

(Coniferales) s kůrou, samostatná

kůra jehličnanů (Coniferales)

(c) Ips duplicatus Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Irsko, Řecko, Spojené království Velké Británie a

(Sahlberg) Picea A. Dietr. a Pinus L., vyšší Severního Irska

než 3 m, kromě plodů a osiva,

dřevo jehličnanů (Coniferales)

s kůrou, samostatná kůra

jehličnanů (Coniferales)

(d) Ips sexdentatus Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Irsko, Kypr, Spojené království Velké Británie a Severního

(Börner) Picea A. Dietr. a Pinus L., vyšší Irska (Severní Irsko, ostrov Man)

než 3 m, kromě plodů a osiva,

dřevo jehličnanů (Coniferales)

s kůrou, samostatná kůra

jehličnanů (Coniferales)

(e) Ips typographus Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

(Linnaeus) Picea A. Dietr., Pinus L. a

Pseudotsuga Carr., vyšší než

3 m, kromě plodů a osiva,

dřevo jehličnanů (Coniferales)

s kůrou, samostatná kůra

jehličnanů (Coniferales)

7. zrušeno

8. zrušeno

9. Sternochetus mangiferae Osivo Mangifera L. původem ze Portugalsko (Alentejo, Algarve a Madeira), Španělsko

(Fabricius) třetích zemí (Granada aMalaga)

b) Bakterie

Druh Rostlina, rostlinný produkt Chráněná zóna

1. Curtobacterium Osivo Phaseolus vulgaris L. Portugalsko, Řecko, Španělsko

flaccumfaciens pv. a Dolichos Jacq.

flaccumfaciens (Hedges)

Collins & Jones

2. Erwinia amylovora Části rostlin, kromě plodů a osiva, Estonsko, Finsko, Francie (Korsika), Irsko (kromě města

(Burrill) Winslow et al. a rostliny určené k pěstování, ale Galway), Itálie [Abruzzo, Apulie, Basilicata, Benátsko

včetně živého pylu pro opylování, (kromě provincií Benátky a Rovigo, obcí Barbona, Boara

Amelanchier Med., Chaenomeles Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano

Lindl., Cotoneaster Ehrh., a Vescovana v provincii Padova a oblasti nacházející se

Crataegus L., Cydonia Mill., jižně od dálnice A4 v provincii Verona), Emilia-Romagna

Eriobotrya Lindl., Malus Mill., (provincieParma a Piacenza), Kalábrie, Kampánie, Lazio,

Mespilus L., Photinia davidiana Ligurie, Lombardie (kromě provincií Mantova a Sondrio),

(Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Marche, Molise, Piemont, Sardinie, Sicílie, Toskánsko,

Pyrus L. a Sorbus L. Umbrie a Údolí Aosty], Litva (kromě obcí Babtai a Kedainiai

v regionu Kaunas), Lotyšsko, Portugalsko, Slovensko

[s výjimkou obcí Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč,

Topoľníky a Trhová Hradská (okres Dunajská Streda), Hronovce

a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres

Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava),

Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš,

Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Slovinsko [s výjimkou

regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí

Lendava a Renče-Vogrsko (jižně od dálnice H4)], Spojené

královstvíVelké Británie a Severního Irska (Severní Irsko,

ostrov Mana Normanské ostrovy), Španělsko [kromě

autonomních společenství Aragonie, Extremadura, Kastilie

a León, Kastilie-La Mancha, La Rioja, Murcie a Navarra,

provincie Guipuzcoa (autonomní společenství Baskicko),

okresů L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitja v provincii

Alicante aobcí Alborache a Turís v provincii Valencia

(autonomníspolečenství Valencie)]c) Houby

Druh Rostlina, rostlinný produkt Chráněná zóna

0.0.1. Ceratocystis platani Rostliny Platanus L. určené Spojené království Velké Británie a Severního Irska

(J. M. Walter) k pěstování, kromě osiva,

Engelbrecht & a dřevo Platanus L. včetně

Harrington dřeva hraněného

0.1. Cryphonectria Dřevo, kromě dřeva prostého kůry, Česká republika, Irsko, Spojené království Velké

parasitica samostatná kůra a rostliny určené Británie aSeverního Irska, Švédsko

(Murrill) Barr k pěstování Castanea Mill.

1. Glomerella gossypii Osivo a plody (tobolky) Gossypium L. Řecko

Edgerton (= syn. pro

Colletotrichum gossypii

Southworth)

2. Gremmeniella abietina Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního

(Lagerberg) Morelet Picea A. Dietr., Pinus L. a Irska (Severní Irsko)

Pseudotsuga Carr., určené k

pěstování, kromě osiva

3. Hypoxylon mammatum Rostliny Populus L. určené k Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního

(Wahlenberg) J. Miller pěstování, kromě osiva Irska (Severní Irsko)d) Viry a virům podobné organismy

Druh Rostlina, rostlinný produkt Chráněná zóna

1. Citrus tristeza virus Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Malta, Portugalsko (kromě Algarve a Madeiry), Řecko

(evropské izoláty) Poncirus Raf. a jejich kříženců, (kromě správních jednotek Argolida a Chania)

s listy a stopkami

2. Grapevine flavescence Rostliny Vitis L. kromě plodů a Česká republika, Francie [Alsasko, Champagne-Ardenne,

dorée MLO (= syn. pro osiva Pikardie (departement Aisne), Ile-de-France (obce Citry,

Grapevine flavescence Nanteuil-sur-Marne a Saâcy-sur-Marne) a Lotrinsko],

dorée phytoplasma) Itálie (Apulie, Basilicata a Sardinie)

Příloha 3Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které je zakázáno dovážet

a přemísťovatČÁST ARostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které je zakázáno dovážet

a přemísťovat na území Evropské uniePopis Země původu1. Rostliny Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis neevropské země

Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr.,

Pinus L., Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr., kromě

plodů a osiva

2. Rostliny Castanea Mill. a Quercus L. s listy neevropské země

3. Rostliny Populus L. s listy severoamerické země

4. zrušeno

5. Samostatná kůra Castanea Mill. třetí země

6. Samostatná kůra Quercus L. kromě kůry Quercus severoamerické země

suber L.

7. Samostatná kůra Acer saccharum Marsh. severoamerické země

8. Samostatná kůra Populus L. kontinentální americké země

9. Rostliny Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., neevropské země

Crataegus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L.

Rosa L., určené k pěstování, jiné než rostliny

ve vegetačním klidu, prosté listů, květů a plodů

9.1. Rostliny Photinia Lindl. určené k pěstování, Čína, Japonsko, Korejská lidově demokratická republika,

jiné než rostliny ve vegetačním klidu, prosté třetí země kromě Švýcarska

listů, květů a plodů Korejská republikaa USA

10. Hlízy Solanum tuberosum L., sadbové brambory

11. Rostliny stolonotvorných a hlízotvorných druhů třetí země

Solanum L. a jejich kříženců, určené k pěstování,

kromě hlíz Solanum tuberosum L. uvedených v bodě

10. části A této přílohy

12. Hlízy druhů Solanum L. a jejich kříženců, kromě Kromě zvláštních požadavků, které se vztahují k hlízám

těch, které jsou uvedeny v bodech 10. a 11. části bramboru a které jsou uvedeny v příloze č. 4 části A oddílu I,

A této přílohy třetí země kromě Alžírska, Egypta, Izraele, Libye, Maroka,

Sýrie, Švýcarska, Tuniska a Turecka a kromě evropských třetích

zemí, které jsou uznány za prosté Clavibacter michiganensis

subsp. sepedonicus(Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. podle

čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13) nebo jejichž opatření jsou

shledána ekvivalentními opatřením EU v boji proti Clavibacter

michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis

et al. podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES 13)

13. Rostliny Solanaceae určené k pěstování, kromě třetí zeměkromě evropských zemí

osiva a kromě rostlin, které jsou uvedeny v bodech

10., 11. nebo 12. části A této přílohy

14. Zemina a pěstební substráty tvořené zcela nebo Bělorusko, Moldavsko, Rusko, Turecko, Ukrajina a třetí země

zčásti zeminou nebo pevnými organickými částicemi nepřináležející kekontinentální Evropě, kromě Egypta, Izraele,

jako jsou části rostlin, humus včetně rašeliny Libye, Maroka a Tuniska

nebo kůry, jiné než ty, které jsou složeny

výhradně z rašeliny

15. Rostliny Vitis L. kromě plodů třetí země kromě Švýcarska

16. Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus třetí země

Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a osiva

17. Rostliny Phoenix L. kromě plodů a osiva Alžírsko, Maroko

18. Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. neevropské země kromě neevropských zemí středozemní oblasti,

a Pyrus L. a jejich kříženců a Fragaria L., Austrálie, Kanady,Nového Zélandu a kontinentálních států USA,

určené k pěstování, kromě osiva i pro tyto země však platí zákaz pro příslušné rostliny,

uvedený v bodu 9. části A této přílohy

19. Rostliny čeledi Graminae kromě okrasných třetí země kromě zemí evropských a neevropských zemí středozemní

vytrvalých trav podčeledí Bambusoideae, oblasti

Panicoideae a rodů Buchloe Engelm., Bouteloua

Lag., Calamagrostis Adans., Cortaderia Stapf.,

Glyceria R. Brown, Hakonechloa Mak. ex Honda,

Hystrix Moench, Molinia Shrank, Phalaris L.,

Shibataea Mak. ex Nak., Spartina Schreb., Stipa

L. a Uniola L., určené k pěstování, kromě osivaČÁST BRostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které je zakázáno dovážet

a přemísťovat na území určitých chráněných zónPopis Chráněná zóna

1. Kromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z Estonsko, Finsko, Francie (Korsika), Irsko (s výjimkou města Galway),

bodů 9. a 18. části A této přílohy, kde je to vhodné, Itálie [Abruzzo, Apulie, Basilicata, Benátsko (kromě provincií

rostliny a živý pyl pro opylování: Amelanchier Med., Benátky a Rovigo, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi,

Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti

Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona),

Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L., kromě plodů Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Kalábrie, Kampánie,

a osiva, původem ze třetích zemí, kromě Švýcarska a Lazio, Ligurie, Lombardie (s výjimkou provincií Mantova

zemí, které jsou uznané za prosté Erwinia amylovora a Sondrio), Marche, Molise, Piemont, Sardinie, Sicílie, Toskánsko,

(Burrill) Winslow et al. postupem podle čl. 18 Umbrie a Údolí Aosty], Litva (s výjimkou obcí Babtai a Kedainiai

odst. 2 směrnice 2000/29/ES13) nebo v nichž byly ve v regionu Kaunas),Lotyšsko, Portugalsko, Slovensko [kromě obcí

vztahu k Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. Blahová, Čenkovce,Horné Mýto, Okoč, Topoľníky a Trhová Hradská

zřízeny oblasti prosté tohoto škodlivého organismu (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice),

v souladu s příslušným mezinárodním standardem pro Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov

fytosanitární opatření, uznané jako takové podle (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa,

čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES 13) Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Slovinsko [kromě

regionů Gorenjska,Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a

Renče-Vogrsko (jižně od dálnice H4)], Spojené království Velké

Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské

ostrovy), Španělsko [kromě autonomních společenství Aragonie,

Extremadura, Kastilie a León, Kastilie-La Mancha, La Rioja, Murcie

a Navarra, provincie Guipuzcoa (autonomní společenství Baskicko),

okresů L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitja v provincii Alicante a

obcí Alborache a Turís v provincii Valencia (autonomní společenství

Valencie)]

2. Kromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z Estonsko, Finsko, Francie (Korsika), Irsko (s výjimkou města Galway),

bodu 9.1. a rostliny a živý pyl pro opylování: Itálie [Abruzzo, Apulie, Basilicata, Benátsko (kromě provincií Benátky

Cotoneaster Ehrh. a Photinia davidiana (Dcne.) a Rovigo, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza

Cardot, kromě plodů a osiva, původem ze třetích d'Adige, S. Urbanoa Vescovana v provincii Padova a oblasti

zemí, kromě těch, které jsou uznané za prosté nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona), Emilia-Romagna

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. postupem (provincie Parma aPiacenza), Kalábrie, Kampánie, Lazio, Ligurie,

podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13) nebo Lombardie (s výjimkou provincií Mantova a Sondrio), Marche, Molise,

v nichž byly ve vztahu k Erwinia amylovora (Burrill) Piemont, Sardinie,Sicílie, Toskánsko, Umbrie a Údolí Aosty], Litva

Winslow et al. zřízeny oblasti prosté tohoto (s výjimkou obcí Babtai a K?dainiai v regionu Kaunas), Lotyšsko,

škodlivého organismu v souladu s příslušným Portugalsko, Slovensko [kromě obcí Blahová, Čenkovce, Horné Mýto,

mezinárodním standardem pro fytosanitární opatření, Okoč, Topoľníky a Trhová Hradská (okres Dunajská Streda), Hronovce

uznané jako takové podle čl. 18 odst. 2 směrnice a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové

2000/29/ES 13) Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany

(okres Topoľčany),Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres

Trebišov)], Slovinsko [kromě regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a

Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (jižně od dálnice H4)],

Spojené královstvíVelké Británie a Severního Irska (Severní Irsko,

ostrov Man a Normanské ostrovy), Španělsko [kromě autonomních

společenství Aragonie, Extremadura, Kastilie a León, Kastilie-La Mancha,

La Rioja, Murcie aNavarra, provincie Guipuzcoa (autonomní společenství

Baskicko), okresů L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitja v provincii

Alicante a obcí Alborache a Turís v provincii Valencia (autonomní

společenství Valencie)]

Příloha 4Zvláštní požadavky, které musí být splněny při dovozu a přemísťování

rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětůČÁST AZvláštní požadavky, které musí být splněny při dovozu anebo

přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území

Evropské unieOddíl IRostliny, rostlinné produkty a jiné předměty původem z jiných než

členských států Evropské unieRostliny, rostlinné produkty a jiné předměty Zvláštní požadavky1.1. Dřevo jehličnanů (Coniferales) kromě rodů Thuja Úřední potvrzení,že dřevo bylo podrobeno:

L. a Taxus L., bez ohledu na to, zda je uvedeno a) vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu

mezi kódy KN v příloze č. 9 části B, kromě dřeva dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C nepřetržitě

ve formě po dobu nejméně 30 minut; provedení tohoto ošetření musí být

- štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu prokázáno značkou HT, umístěnou podle použití na dřevu nebo

získaných zcela nebo částečně z těchto jehličnanů, jakémkoli jehoobalu a uvedenou v rostlinolékařském osvědčení,

- dřevěného obalového materiálu ve formě beden, nebo

krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, b) vhodné fumigaci podle specifikace schválené postupem podle čl. 18

jednoduchých palet, skříňových palet a jiných odst. 2 směrnice 2000/29/ES13); provedení této fumigace musí

nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, být prokázáno tím, že se v rostlinolékařském osvědčení uvede

bez ohledu na to, zda je či není právě používán účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba

k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou expozice (h),

prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou nebo

vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, c) vhodné chemické tlakové impregnaci za použití přípravku

jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné schváleného postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13);

fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce, provedení tétoimpregnace musí být prokázáno tím, že se

- dřeva Libocedrus decurrens Torr., u kterého v rostlinolékařském osvědčení uvede účinná látka, tlak (psí nebo

je doloženo, že bylo zpracováno k výrobě tužek kPa) a koncentrace (%),

užitím tepelného ošetření při dosažení teploty a

nejméně 82 °C po dobu 7-8 dní, úřední potvrzení,že dřevo bylo po ošetření až do opuštění země,

ale včetně dřeva hraněného, původem z Číny, která potvrzení vydává, přepravováno mimo letové období přenašečů

Japonska, Kanady, Korejské republiky, Mexika, rodu Monochamus, se zohledněním bezpečnostního hraničního období

Tchaj-wanu a USA, kde se vyskytuje čtyř týdnů navíc na začátku a na konci jejich předpokládaného

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & letového období nebo, s výjimkou dřeva zcela prostého kůry,

Buhrer) Nickle et al. v ochranném obaluzaručujícím, že nedojde k napadení dřeva háďátkem

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al. ani

jeho přenašečem.1.2. Dřevo jehličnanů (Coniferales), bez ohledu Úřední potvrzení,že dřevo bylo podrobeno:

na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze a) vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém

č. 9 části B, ve formě profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C nepřetržitě

- štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu po dobu nejméně 30 minut, délka doby průběhu ošetření musí

získaných zcela nebo částečně z těchto jehličnanů, být uvedena v rostlinolékařském osvědčení,

původem z Číny, Japonska, Kanady, Korejské nebo

republiky, Mexika, Tchaj-wanu a USA, kde se b) vhodné fumigaci podle specifikace schválené postupem podle čl. 18

vyskytuje háďátko Bursaphelenchus xylophilus odst. 2 směrnice 2000/29/ES13); provedení této fumigace musí být

(Steiner & Buhrer) Nickle et al. prokázáno tím,že se v rostlinolékařském osvědčení uvede účinná

látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h),

a

úřední potvrzení,že dřevo bylo po ošetření až do opuštění země,

která potvrzení vydává, přepravováno mimo letové období přenašečů

rodu Monochamus, se zohledněním bezpečnostního hraničního období

čtyř týdnů navíc na začátku a na konci jejich předpokládaného

letového období nebo, s výjimkou dřeva zcela prostého kůry,

v ochranném obaluzaručujícím, že nedojde k napadení dřeva háďátkem

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al. ani

jeho přenašečem.1.3. Dřevo Thuja L. a Taxus L., bez ohledu na to, zda Úřední potvrzení,že dřevo:

je uvedeno mezi kódy KN v příloze č. 9 části B, a) je prosté kůry,

kromě dřeva ve formě nebo

- štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu b) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny,

získaných zcela nebo částečně z těchto jehličnanů, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný

- dřevěného obalového materiálu ve formě beden, jak z hlediskaužité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení;

krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou "kiln-dried",

jednoduchých palet, skříňových palet a jiných "K.D." nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle

nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu,

ohledu na to, zda je či není právě používán k nebo

přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou c) bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo

prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C

vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, nepřetržitě podobu nejméně 30 minut; provedení tohoto ošetření

jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné musí být prokázáno značkou HT, umístěnou podle použití na dřevu

fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce, nebo jakémkolijeho obalu a uvedenou v rostlinolékařském osvědčení,

ale včetně dřeva hraněného, původem z Číny, Japonska, nebo

Kanady, Korejské republiky, Mexika, Tchaj-wanu a USA, d) bylo podrobenovhodné fumigaci podle specifikace schválené

kde se vyskytuje háďátko Bursaphelenchus postupem podlečl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES 13); provedení

xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al. této fumigace musí být prokázáno tím, že se v rostlinolékařském

osvědčení uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3)

a doba expozice (h),

nebo

e) bylo podrobenovhodné chemické tlakové impregnaci za použití

přípravku schváleného postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice

2000/29/ES13);provedení této impregnace musí být prokázáno tím,

že se v rostlinolékařském osvědčení uvede účinná látka, tlak

(psí nebo kPa)a koncentrace (%).1.4. zrušeno1.5. Dřevo jehličnanů (Coniferales), bez ohledu na to, Úřední potvrzení,že dřevo:

zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze č. 9 části B, a) pochází z oblastí prostých:

kromě dřeva ve formě - Monochamus spp. (neevropských druhů)

- štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu - Pissodes spp. (neevropských druhů)

získaných zcela nebo částečně z těchto jehličnanů, - Scolytidae (neevropských druhů);

- dřevěného obalového materiálu ve formě beden, název oblasti musí být uveden v rostlinolékařském osvědčení,

krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, v kolonce "Místo původu",

jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nebo

nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez b) je prosté kůrya požerků působených larvami tesaříků rodu

ohledu na to, zda je či není právě používán k Monochamus (neevropských druhů), které jsou pro tento

přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou prokladů účel definovány jako požerky o příčném průměru větším než 3 mm,

k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze nebo

dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo c) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny,

v zásilce, a které splňují stejné fytosanitární nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný

požadavky Unie jako dřevo v zásilce, jak z hlediskaužité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení;

ale včetně dřeva hraněného, původem z Kazachstánu, provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou "kiln-dried",

Ruska a Turecka "K.D." nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle

použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu,

nebo

d) bylo podrobenovhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo

v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C

nepřetržitě podobu nejméně 30 minut; provedení tohoto ošetření

musí být prokázáno značkou HT, umístěnou podle použití na dřevu

nebo jakémkolijeho obalu a uvedenou v rostlinolékařském osvědčení,

nebo

e) bylo podrobenovhodné fumigaci podle specifikace schválené

postupem podlečl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES 13); provedení

této fumigace musí být prokázáno tím, že se v rostlinolékařském

osvědčení uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka

(g/m3) a doba expozice (h),

nebo

f) bylo podrobenovhodné chemické tlakové impregnaci za použití

přípravku schváleného postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice

2000/29/ES13);provedení této impregnace musí být prokázáno

tím, že se v rostlinolékařském osvědčení uvede účinná látka,

tlak (psí nebokPa) a koncentrace (%).1.6. Dřevo jehličnanů (Coniferales), bez ohledu na to, Úřední potvrzení,že dřevo:

zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze č. 9 části a) je prosté kůrya požerků působených larvami tesaříků rodu

B, kromě dřeva ve formě Monochamus (neevropských druhů), které jsou pro tento účel

- štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu definovány jako požerky o příčném průměru větším než 3 mm,

získaných zcela nebo částečně z těchto jehličnanů, nebo

- dřevěného obalového materiálu ve formě beden, b) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech

krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup

jednoduchých palet, skříňových palet a jiných vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky

nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez doby sušení; provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou

ohledu na to, zda je či není právě používán k "kiln-dried", "K.D." nebo jiným mezinárodně uznávaným označením

přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu,

prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou nebo

vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné c) bylo podrobenovhodné fumigaci podle specifikace schválené

kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují postupem podlečl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES 13); provedení

stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo této fumigace musí být prokázáno tím, že se v rostlinolékařském

v zásilce, osvědčení uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka

ale včetně dřeva hraněného, původem ze třetích zemí (g/m3) a doba expozice (h),

kromě nebo

- Kazachstánu, Ruska a Turecka, d) bylo podrobenovhodné chemické tlakové impregnaci za použití

- evropských zemí, přípravku schváleného postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice

- Číny, Japonska, Kanady, Korejské republiky, Mexika, 2000/29/ES13);provedení této impregnace musí být prokázáno tím,

Tchaj-wanu a USA, kde se vyskytuje háďátko že se v rostlinolékařském osvědčení uvede účinná látka, tlak

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) (psí nebo kPa)a koncentrace (%),

Nickle et al. nebo

e) bylo podrobenovhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo

v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C

nepřetržitě podobu nejméně 30 minut; provedení tohoto ošetření

musí být prokázáno značkou HT, umístěnou podle použití na dřevu

nebo jakémkolijeho obalu a uvedenou v rostlinolékařském osvědčení.1.7. Dřevo ve formě štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků Úřední potvrzení,že dřevo:

a odpadu získaných zcela nebo částečně z jehličnanů a) pochází z oblastí prostých:

(Coniferales), bez ohledu na to, zda je uvedeno - Monochamus spp. (neevropských druhů)

mezi kódy KN v příloze č. 9 části B, původem z - Pissodes spp. (neevropských druhů)

- Kazachstánu, Ruska a Turecka, - Scolytidae (neevropských druhů);

- neevropských zemí kromě Číny, Japonska, Kanady, název oblasti musí být uveden v rostlinolékařském osvědčení,

Korejské republiky, Mexika, Tchaj-wanu a USA, v kolonce "Místo původu",

kde se vyskytuje háďátko Bursaphelenchus nebo

xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al. b) bylo zpracováno z odkorněné kulatiny,nebo

c) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny,

jak z hlediskaužité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení,

nebo

d) bylo podrobenovhodné fumigaci podle specifikace schválené

postupem podlečl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES 13); provedení

této fumigace musí být prokázáno tím, že se v rostlinolékařském

osvědčení uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka

(g/m3) a doba expozice (h),

nebo

e) bylo podrobenovhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo

v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C

nepřetržitě podobu nejméně 30 minut, délka doby průběhu

ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském osvědčení.

2. Dřevěný obalový materiál ve formě beden, krabic, Dřevěný obalový materiál musí:

laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých - být podroben jednomu ze schválených ošetření podle přílohy I

palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, Mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření č. 15

nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda "Pokyny pro regulaci dřevěného obalového materiálu v

je či není právě používán k přepravě předmětů mezinárodním obchodu" a

různého druhu, s výjimkou surového dřeva o tloušťce - být opatřen označením podle přílohy II uvedeného mezinárodního

6 mm nebo menší, dřeva zpracovaného pomocí klihu, standardu, které potvrzuje, že dřevěný obalový materiál byl

tepla a tlaku či jejich kombinací a prokladů k podroben schválenému fytosanitárnímu ošetření v souladu s

podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze uvedeným standardem.

dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je

dřevo v zásilce, a které splňují stejné

fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v

zásilce, původem ze třetích zemí kromě Švýcarska2.1. Dřevo Acer saccharum Marsh. včetně dřeva hraněného, Úřední potvrzení,že dřevo bylo uměle vysušeno na vlhkost,

kromě dřeva ve formě vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl

- dřeva určeného k výrobě dýh, dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty,

- štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu, tak i z hlediska délky doby sušení; provedení tohoto ošetření

- dřevěného obalového materiálu ve formě beden, musí být prokázáno značkou "kiln-dried", "K.D." nebo jiným

krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu

jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nebo jakémkoli jeho obalu.

nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů,

bez ohledu na to, zda je či není právě používán

k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou

prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou

vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality,

jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné

fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce,

původem z Kanady a USA2.2. Dřevo Acer saccharum Marsh. určené k výrobě dýh, Úřední potvrzení,že dřevo pochází z oblastí prostých Ceratocystis

původem z Kanady a USA virescens (Davidson) Moreau a je určené k výrobě dýh.2.3. Dřevo Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Úřední potvrzení,že:

Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a) dřevo pochází z oblasti uznané za prostou Agrilus planipennis

a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., bez ohledu Fairmaire v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice

na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze č. 9 2000/29/ES13);název oblasti musí být uveden v rostlinolékařském

části B, kromě dřeva ve formě osvědčení, v kolonce "Místo původu",

- štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu nebo

získaných zcela nebo částečně z těchto stromů, b) kůra a vnější část bělového dřeva v tloušťce alespoň 2,5 cm

- dřevěného obalového materiálu ve formě beden, byly odstraněny v zařízení oprávněném státní organizací ochrany

krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, rostlin, kteránad ním vykonává dohled,

jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nebo

nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, c) dřevo bylo podrobeno ošetření ionizujícím zářením tak,

bez ohledu na to, zda je či není právě používán že se v kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy

k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou absorbované dávky.

prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou

vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné

kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují

stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo

v zásilce,

ale včetně dřeva hraněného, nábytku a jiných Úřední potvrzení,že dřevo pochází z oblasti uznané za prostou

předmětů vyrobených z neošetřeného dřeva, původem Agrilus planipennis Fairmaire v souladu s postupem podle čl.

z Číny, Japonska, Kanady, Korejské lidově 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES 13); název oblasti musí být uveden

demokratické republiky, Korejské republiky, v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce "Místo původu".

Mongolska, Ruska, Tchaj-wanu a USA2.4. Dřevo ve formě štěpků, třísek, pilin, hoblin,

zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně

z Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr.,

Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana

Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.,

bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN

v příloze č. 9 části B,

původem z Číny, Japonska, Kanady, Korejské

lidově demokratické republiky, Korejské republiky,

Mongolska, Ruska, Tchaj-wanu a USA2.5. Samostatná kůra a předměty vyrobené z kůry Úřední potvrzení,že kůra pochází z oblasti uznané za prostou

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Agrilus planipennis Fairmaire v souladu s postupem podle čl. 18

Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana odst. 2 směrnice 2000/29/ES13); název oblasti musí být uveden

Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce "Místo původu".

bez ohledu na to, zda jsou uvedeny mezi kódy

KN v příloze č. 9 části B,

původem z Číny, Japonska, Kanady, Korejské

lidově demokratické republiky, Korejské republiky,

Mongolska, Ruska, Tchaj-wanu a USA3. Dřevo Quercus L. kromě dřeva ve formě Úřední potvrzení,že dřevo:

- štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu, a) je hraněné, tak, že veškerý zaoblený povrch je odstraněn,

- sudů, džberů, kádí, nádrží, věder a jiných nebo

bednářských výrobků a jejich částí a součástí, b) je prosté kůrya obsah vody nepřekročil 20 % (vyjádřeno

ze dřeva včetně dužin (dílů pláště) sudu, pokud v % sušiny),

je písemně doloženo, že dřevo bylo zpracováno nebo

pomocí tepelného ošetření tak, že bylo dosaženo c) je prosté kůrya bylo vhodně dezinfikováno horkým vzduchem nebo

teploty nejméně 176 °C po dobu 20 minut, horkou vodou,

- dřevěného obalového materiálu ve formě beden, nebo

krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, d) jedná-li se o řezivo (jak odkorněné tak se zbytky kůry),

jednoduchých palet, skříňových palet a jiných bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny,

nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný

bez ohledu na to, zda je či není právě používán jak z hlediskaužité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení;

k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou "kiln-dried",

prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou "K.D." nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným

vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu.

kvality, jako je dřevo v zásilce, a které

splňují stejné fytosanitární požadavky

Evropské unie jako dřevo v zásilce,

ale včetně dřeva hraněného, původem z USA4.1. Dřevo Betula L., bez ohledu na to, zda je uvedeno Úřední potvrzení, že:

mezi kódy KN v příloze č. 9 části B, kromě a) kůra a vnější část bělového dřeva v tloušťce alespoň 2,5 cm byly

dřeva ve formě odstraněny v zařízení oprávněném státní organizací ochrany

- štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu rostlin, která nad ním vykonává dohled,

získaných zcela nebo částečně z Betula L., nebo

- dřevěného obalového materiálu ve formě beden, b) dřevo bylo podrobeno ošetření ionizujícím zářením tak, že se

krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, v kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy absorbované dávky.

jednoduchých palet, skříňových palet a jiných

nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů,

bez ohledu na to, zda je či není právě

používán k přepravě předmětů různého druhu,

s výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva,

které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu

a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce,

a které splňují stejné fytosanitární požadavky

Evropské unie jako dřevo v zásilce,

ale včetně dřeva hraněného, nábytku a jiných

předmětů vyrobených z neošetřeného dřeva, původem

z Kanady a USA, kde se vyskytuje Agrilus anxius Gory4.2. Dřevo ve formě štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků Úřední potvrzení, že dřevo pochází ze země prosté Agrilus anxius Gory.

a odpadu získaných zcela nebo částečně z Betula L.,

bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN

v příloze č. 9 části B4.3. Kůra a předměty vyrobené z kůry Betula L., bez ohledu Úřední potvrzení, že kůra je prostá dřeva.

na to, zda jsou uvedeny mezi kódy KN v příloze č. 9

části B, původem z Kanady a USA, kde se vyskytuje

Agrilus anxius Gory5. Dřevo Platanus L. kromě dřeva ve formě štěpků, třísek, Úřední potvrzení, že dřevo bylo uměle vysušeno na vlhkost,

pilin, hoblin, zbytků a odpadu, ale včetně dřeva vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen

hraněného, původem z Arménie, Švýcarska a USA technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak

i z hlediska délky doby sušení; provedení tohoto ošetření musí

být prokázáno značkou "kiln-dried", "K.D." nebo jiným

mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na

dřevu nebo jakémkoli jeho obalu.6. Dřevo Populus L., kromě dřeva ve formě Úřední potvrzení, že dřevo bylo uměle vysušeno na vlhkost,

- štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl

- dřevěného obalového materiálu ve formě beden, dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty,

krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, tak i z hlediska délky doby sušení; provedení tohoto ošetření musí

jednoduchých palet, skříňových palet a jiných být prokázáno značkou "kiln-dried", "K.D." nebo jiným mezinárodně

nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo

bez ohledu na to, zda je či není právě používán jakémkoli jehoobalu.

k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou

prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou

vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality,

jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné

fytosanitární požadavky Evropské unie jako dřevo

v zásilce,

ale včetně dřeva hraněného, původem z

kontinentálních amerických zemí7.1.1. Dřevo ve formě štěpků, třísek, pilin, hoblin, Úřední potvrzení, že dřevo:

zbytků a odpadu, bez ohledu na to, zda je uvedeno a) bylo zpracováno z odkorněné kulatiny,

mezi kódy KN v příloze č. 9 části B, získaných nebo

zcela nebo částečně z b) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech

- Acer saccharum Marsh., původem z Kanady a USA, sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický

- Populus L., původem z kontinentálních amerických zemí postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska

délky doby sušení,

nebo

c) bylo podrobeno vhodné fumigaci podle specifikace schválené

postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES 13); provedení

této fumigace musí být prokázáno tím, že se v rostlinolékařském

osvědčení uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka

(g/m3) a doba expozice (h),

nebo

d) bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo

dosaženo v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň

56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, délka doby průběhu

ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském osvědčení.7.1.2. Dřevo ve formě štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků Úřední potvrzení, že dřevo:

a odpadu, bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN a) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny,

v příloze č. 9 části B, získaných zcela nebo částečně nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak

z Platanus L., původem z Arménie, Švýcarska a USA z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení,

nebo

b) bylo podrobeno vhodné fumigaci podle specifikace schválené

postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13); provedení

této fumigace musí být prokázáno tím, že se v rostlinolékařském

osvědčení uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka

(g/m3) a doba expozice (h),

nebo

c) bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo

dosaženo v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty

alespoň 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, délka

doby průběhu ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském

osvědčení.7.2. Dřevo ve formě štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků Úřední potvrzení, že dřevo:

a odpadu, bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN a) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny,

v příloze č. 9 části B, získaných zcela nebo částečně nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak

z Quercus L., původem z USA z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení,

nebo

b) bylo podrobeno vhodné fumigaci podle specifikace schválené

postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES 13); provedení

této fumigace musí být prokázáno tím, že se v rostlinolékařském

osvědčení uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka

(g/m3) a doba expozice (h),

nebo

c) bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo

dosaženo v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty

alespoň 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, délka

doby průběhu ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském

osvědčení.7.3. Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales) Úřední potvrzení, že samostatná kůra

původem z neevropských zemí a) byla podrobena vhodné fumigaci za použití fumigantu schváleného

postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13); provedení

této fumigace musí být prokázáno tím, že se v rostlinolékařském

osvědčení uvede účinná látka, minimální teplota kůry, dávka

(g/m3) a doba expozice (h),

nebo

b) byla podrobena vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo

dosaženo v celém profilu kůry (včetně jejího jádra) teploty

alespoň 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, délka doby

průběhu ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském osvědčení

a

byla po ošetření až do opuštění země, která potvrzení vydává,

přepravována mimo letové období přenašečů rodu Monochamus, se

zohledněním bezpečnostního hraničního období čtyř týdnů navíc

na začátku a na konci jejich předpokládaného letového období,

nebo v ochranném obalu zaručujícím, že nedojde k napadení kůry

háďátkem Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle

et al. ani jeho přenašečem.

8. zrušeno8.1. Rostliny jehličnanů (Coniferales) kromě osiva a plodů, Kromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z bodu 1. přílohy

původem z neevropských zemí č. 3 části A, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny

byly vypěstovány ve školkách a místo produkce je prosté Pissodes

spp. (neevropských druhů).8.2. Rostliny jehličnanů (Coniferales) kromě osiva a plodů, Kromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z bodu 1. přílohy

vyšší než 3 m, původem z neevropských zemí č. 3 části A apožadavků platných pro tyto rostliny uvedených

v bodu 8.1. části A oddílu I této přílohy, kde je to vhodné,

úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a

místo produkceje prosté Scolytidae (neevropských druhů).9. Rostliny Pinus L. určené k pěstování, kromě osiva Kromě opatřeníplatných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1.

přílohy č. 3 části A a v bodech 8.1. a 8.2. části A oddílu I

této přílohy, úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho

bezprostřednímokolí nebyly pozorovány od začátku posledního

ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Scirrhia

acicola (Dearness) Siggers.10. Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A.Dietr., Kromě opatřeníplatných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1.

Pinus L., Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr., určené k přílohy č. 3 části A a v bodech 8.1., 8.2. nebo 9. části A oddílu I

pěstování, kromě osiva této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že v místě

produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zpozorovány

od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné

příznaky napadení Melampsora medusae Thümen.11.01. Rostliny Quercus L. kromě osiva a plodů, původem z USA Kromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z bodu 2. přílohy č. 3

části A, úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblastí

prostých Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.11.1. Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., kromě osiva a Kromě opatřeníplatných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 2.

plodů, původem z neevropských zemí přílohy č. 3 části A a v bodu 11.01 části A oddílu I této přílohy,

úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním

okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného

vegetačního období žádné příznaky Cronartium spp. (neevropských

druhů).11.2. Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., určené Kromě opatřeníplatných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 2.

k pěstování, kromě osiva přílohy č. 3 části A a v bodu 11.1. části A oddílu I této přílohy,

úřední potvrzení, že:

a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Cryphonectria parasitica

(Murrill) Barr,

nebo

b) v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly

pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období

žádné příznaky napadení Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.11.3. Rostliny Corylus L. určené k pěstování, kromě osiva, Úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a:

původem z Kanady a USA

a) pocházejí zoblasti, která byla v zemi vývozu stanovena státní

organizací ochrany rostlin této země v souladu s příslušnými

mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření jako prostá

Anisogrammaanomala (Peck) E. Müller a která je uvedena

v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce "Dodatkové prohlášení",

nebo

b) pocházejí zmísta produkce, které bylo v zemi vývozu stanoveno

státní organizací ochrany rostlin této země v souladu s

příslušnýmimezinárodními standardy pro fytosanitární opatření,

na základě úředních prohlídek provedených v místě produkce

nebo v jehobezprostředním okolí od začátku posledních tří

ukončených vegetačních období, jako prosté Anisogramma anomala

(Peck) E. Müller, a které je uvedeno v rostlinolékařském

osvědčení, v kolonce "Dodatkové prohlášení" a prohlášeno za

prosté Anisogramma anomala (Peck) E. Müller.11.4. Rostliny Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblasti uznané za

Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a prostou Agrilus planipennis Fairmaire v souladu s postupem podle

Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., kromě osiva a čl. 18 odst. 2směrnice 2000/29/ES 13). Název oblasti musí být

plodů, ale včetně řezaných větví s listy nebo bez uveden v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce "Místo původu".

listů, původem z Číny, Japonska, Kanady, Korejské

lidově demokratické republiky, Korejské republiky,

Mongolska, Ruska, Tchaj-wanu a USA11.5 Rostliny Betula L. kromě osiva a plodů, ale včetně Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí ze země prosté Agrilus

řezaných větví s listy nebo bez listů anxius Gory.12. Rostliny Platanus L. určené k pěstování, kromě osiva, Úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním

původem z Arménie, Švýcarska a USA okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního

období žádné příznaky napadení Ceratocystis platani

(J. M.Walter) Engelbrecht & Harrington.13.1. Rostliny Populus L. určené k pěstování, kromě osiva, Kromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z bodu 3. přílohy č. 3

původem ze třetích zemí části A, úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho

bezprostřednímokolí nebyly pozorovány od začátku posledního

ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Melampsora

medusae Thümen.13.2. Rostliny Populus L. kromě osiva a plodů, původem Kromě opatřeníplatných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 3.

z kontinentálních amerických zemí přílohy č. 3 části A a v bodu 13.1. části A oddílu I této přílohy,

úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním

okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného

vegetačního období žádné příznaky napadení Mycosphaerella

populorum G. E. Thompson.14. Rostliny Ulmus L. určené k pěstování, kromě osiva, Kromě opatřeníplatných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 11.4.

původem ze severoamerických zemí části A oddíluI této přílohy, úřední potvrzení, že v místě

produkce ani vjeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od

začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky

napadení Elm phloem necrosis mycoplasm.15. zrušeno16. zrušeno16.1. Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. Plody musí býtprosty stopek a listů a na obalech musí být

a jejich kříženců, původem ze třetích zemí vyznačen původzboží.16.2. Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. Kromě opatřeníplatných pro tyto plody, uvedených v bodech

a jejich kříženců, původem ze třetích zemí 16.1., 16.3., 16.4. a 16.5. části A oddílu I této přílohy, úřední

potvrzení, že:

a) plody pocházejí ze země uznané za prostou Xanthomonas campestris

(všech kmenů patogenních pro Citrus L.) v souladu s postupem

podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13),

nebo

b) plody pocházejí z oblasti uznané za prostou Xanthomonas

campestris (všech kmenů patogenních pro Citrus L.) v souladu

s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13), a

která je uvedená v rostlinolékařském osvědčení,

nebo

c) buď

- na produkčním pozemku a v jeho bezprostředním okolí při

úředním režimu ochrany a sledování nebyly pozorovány od začátku

posledního vegetačního období žádné příznaky Xanthomonas

campestris (všech kmenů patogenních pro Citrus L.)

a

žádný z plodů sklizených na produkčním pozemku nevykazoval

příznaky napadení Xanthomonas campestris (všech kmenů

patogenních pro Citrus L.)

a

plody byly ošetřeny orthofenylfenolátem sodným, což musí být

uvedeno vrostlinolékařském osvědčení,

a

plody byly baleny v zařízeních nebo v expedičních střediscích

zaregistrovaných k tomuto účelu,

nebo

- byl použit jiný certifíkační systém uznaný za rovnocenný

k výše uvedeným opatřením v souladu s postupem podle čl. 18

odst. 2 směrnice 2000/29/ES13).16.3. Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. Kromě opatřeníplatných pro tyto plody, uvedených v bodech

a jejich kříženců, původem ze třetích zemí 16.1., 16.2., 16.4. a 16.5. části A oddílu I této přílohy,

úřední potvrzení, že:

a) plody pocházejí ze země uznané za prostou Cercospora angolensis

Carvalho & Mendes v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2

směrnice 2000/29/ES 13),

nebo

b) plody pocházejí z oblasti uznané za prostou Cercospora

angolensis Carvalho & Mendes v souladu s postupem podle

čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13), která je uvedena

v rostlinolékařském osvědčení,

nebo

c) na produkčním pozemku a v jeho bezprostředním okolí

nebyly od začátku posledního vegetačního období pozorovány

žádné příznaky napadení Cercospora angolensis Carvalho & Mendes

a

žádný z plodů sklizených na produkčním pozemku nevykazoval

při vhodných úředních prohlídkách příznaky napadení Cercospora

angolensis Carvalho & Mendes.16.4. Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. Kromě opatřeníplatných pro tyto plody uvedených v bodech

a jejich kříženců, kromě plodů Citrus aurantium L., 16.1., 16.2., 16.3. a 16.5. části A oddílu I této přílohy, úřední

původem ze třetích zemí potvrzení, že:

a) plody pocházejí ze země uznané za prostou Guignardia citricarpa

Kiely (všech kmenů patogenních pro Citrus L.) v souladu

s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES 13),

nebo

b) plody pocházejí z oblasti uznané za prostou Guignardia

citricarpa Kiely (všech kmenů patogenních pro Citrus L.)

v souladu spostupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13),

která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení,

nebo

c) na produkčním pozemku a v jeho bezprostředním okolí nebyly

od začátku posledního vegetačního období pozorovány žádné

příznaky Guignardia citricarpa Kiely (všech kmenů patogenních

pro Citrus L.) a při úředních prohlídkách na plodech sklizených

v místě produkce nebyly pozorovány příznaky napadení Guignardia

citricarpa Kiely (všech patogenních kmenů na citrusech),

nebo

d) plody pocházející z produkčního pozemku, který byl vhodně

ošetřen proti Guignardia citricarpa Kiely (všem kmenům patogenním

pro Citrus L.)

a

při vhodných úředních prohlídkách žádný z plodů sklizených

na produkčním pozemku nevykazoval příznaky napadení Guignardia

citricarpa Kiely (všech kmenů patogenních pro Citrus L.).16.5. Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. Kromě opatřeníplatných pro tyto plody uvedených

a jejich kříženců, původem ze třetích zemí, ve kterých v bodech 16.1., 16.2. a 16.3. části A oddílu I této přílohy,

se na těchto plodech vyskytují Tephritidae (neevropské úřední potvrzení, že:

druhy) a) plody pocházejí z oblasti prosté příslušného škodlivého organismu,

nebo, pokudtato podmínka nemůže být splněna;

b) v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly

pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období

při úředních kontrolách vykonaných nejméně jedenkrát měsíčně

v průběhu posledních tří měsíců před sklizní žádné známky

přítomnostipříslušných škodlivých organismů a žádný z plodů

sklizených v místě produkce nevykazoval při vhodné úřední

kontrole známky přítomnosti příslušných škodlivých organismů,

nebo, pokudtaké tyto podmínky nemohou být splněny,

c) vhodná úřední kontrola reprezentativního vzorku plodů

prokázala, že plody jsou prosté všech vývojových stadií

příslušnýchškodlivých organismů nebo, pokud ani tato podmínka

nemůže být splněna,

d) plody byly proti příslušnému škodlivému organismu vhodným

způsobem ošetřeny; a to horkou párou, podchlazením nebo rychlým

zmrazením, prokázalo-li se toto ošetření proti příslušnému

škodlivému organismu jako účinné, ale nepoškozující plody, nebo,

pokud toto ošetření není možné, chemickým ošetřením, které

vyhovuje předpisům Evropské unie.17. Rostliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Kromě opatřeníplatných pro tyto rostliny, uvedených

Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., v bodech 9., 9.1. a 18. přílohy č. 3 části A, v bodu 1. přílohy

Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia č. 3 části B nebo v bodu 15. části A oddílu I této přílohy,

davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:

a Sorbus L., určené k pěstování, kromě osiva

a) rostliny pocházejí ze zemí, které byly uznány za prosté

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. v souladu

s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES

nebo

b) rostliny pocházejí z oblastí, které byly stanoveny ve

vztahu k Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. v souladu

s příslušným mezinárodním standardem pro fytosanitární opatření

jako prostétohoto škodlivého organismu, a které byly jako

takové uznány podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13),

nebo

c) rostliny naprodukčním pozemku a v jeho bezprostředním

okolí, které vykazovaly příznaky napadení Erwinia amylovora

(Burrill) Winslow et al., byly odstraněny.18. Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. Kromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z bodu 16.

a jejich kříženců, kromě osiva a plodů, a rostliny přílohy č. 3 části A, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:

Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea Gaertn. a a) rostliny pocházejí ze zemí prostých Radopholus citrophilus

Strelitziaceae, zakořeněné nebo s ulpělým či připojeným Huettel et al. a Radopholus similis (Cobb) Thorne,

pěstebním substrátem nebo

b) reprezentativní vzorky půdy a kořenů z místa produkce byly

v období odzačátku posledního ukončeného vegetačního období

podrobeny úřednímu nematologickému testování nejméně na Radopholus

citrophilusHuettel et al. a Radopholus similis (Cobb) Thorne,

a tyto testy prokázaly, že vzorky jsou prosté uvedených škodlivých

organismů.18.1. Rostliny Aegle Correa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Kromě opatřeníplatných pro tyto rostliny, uvedených v bodech

Engl, Atalantia Corr?a, Balsamocitrus Stapf, 18.2. a 18.3. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že

Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya rostliny pocházejí ze země uznané za prostou Candidatus Liberibacter

Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus spp., původce choroby citrusů nazývané Huanglongbing disease/

Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, citrus greening, v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2

Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. a směrnice 2000/29/ES 13).

Vepris Comm., kromě plodů, ale včetně osiva, a osivo

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich

kříženců, původem ze třetích zemí18.2. Rostliny Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Kromě opatřeníplatných pro tyto rostliny, uvedených

Vepris Comm. a Zanthoxylum L., kromě osiva a plodů, v bodech 18.1.a 18.3. části A oddílu I této přílohy, úřední

původem ze třetích zemí potvrzení, že:

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje Trioza

erytreae (Del Guercio),

nebo

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace

ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních

standardů pro fytosanitární opatření za prostou Trioza

erytreae (Del Guercio) a která je uvedena v rostlinolékařském

osvědčení vkolonce "Dodatkové prohlášení".18.3. Rostliny Aegle Correa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Kromě opatřeníplatných pro tyto rostliny, uvedených v bodech

Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Correa, Balsamocitrus 18.1. a 18.2. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:

Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje Trioza erytreae

Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia (Del Guercio) Kuwayama,

Kunth., Glycosmis Correa, Limonia L., Merrillia Swingle, nebo

Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany

Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro

Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia fytosanitární opatření za prostou Diaphorina citri Kuwayama

Lour., Vepris Comm. a Zanthoxylum L., kromě osiva a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení v kolonce

a plodů, původem ze třetích zemí "Dodatkové prohlášení".19.1. Rostliny Crataegus L. určené k pěstování, kromě osiva, Kromě opatřeníplatných pro tyto rostliny, uvedených

původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Phyllosticta v bodu 9. přílohy č. 3 části A a v bodech 15. a 17. části A

solitaria Ellis & Everhart oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že na rostlinách v místě

produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního

období pozorovány žádné příznaky napadení Phyllosticta solitaria

Ellis & Everhart.19.2. Rostliny Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Kromě opatřeníplatných pro tyto rostliny, uvedených

Prunus L., Pyrus L., Ribes L. a Rubus L., určené v bodech 9. a 18. přílohy č. 3 části A a v bodech 15. a 17.

k pěstování, kromě osiva, původem ze zemí, ve kterých části A oddíluI této přílohy, úřední potvrzení, že na rostlinách

se na těchto rodech vyskytují příslušné škodlivé v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného

organismy vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob působených

Příslušné škodlivé organismy jsou: příslušnými škodlivými organismy.

pro Fragaria L.:

- Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae

- Arabis mosaic virus

- Raspberry ringspot virus

- Strawberry crinkle virus

- Strawberry latent ringspot virus

- Strawberry mild yellow edge virus

- Tomato black ring virus

- Xanthomonas fragariae Kennedy & King

pro Malus Mill.:

- Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart

pro Prunus L.:

- Apricot chlorotic leafroll mycoplasm

- Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye

pro Prunus persica (L.) Batsch.:

- Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.)

Young et al.

pro Pyrus L.:

- Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart

pro Rubus L.:

- Arabis mosaic virus

- Raspberry ringspot virus

- Strawberry latent ringspot virus

- Tomato black ring virus

pro všechny druhy:

- jiné neevropské viry a virům podobné organismy20. Rostliny Cydonia Mill. a Pyrus L., určené k pěstování, Kromě opatřeníplatných pro tyto rostliny, uvedených

kromě osiva, původem ze zemí, v nichž se vyskytuje v bodech 9. a 18. přílohy č. 3 části A a v bodech 15.,

Pear decline mycoplasm 17. a 19.2. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení,

že z místa produkce a z jeho bezprostředního okolí byly v průběhu

posledních třech ukončených vegetačních období odstraněny

rostliny, u kterých byly pozorovány příznaky vzbuzující

podezření na Pear decline mycoplasm.21.1. Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, kromě osiva, Kromě opatřeníplatných pro tyto rostliny, uvedených

původem ze zemí, ve kterých se vyskytují příslušné v bodu 18. přílohy č. 3 části A a v bodu 19.2. části A

škodlivé organismy oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:

Příslušné škodlivé organismy jsou: a) rostliny, svýjimkou těch, které byly vypěstovány ze semen, byly

- Strawberry latent C virus - buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém je

- Strawberry vein banding virus požadováno, aby byly získány v přímé linii z materiálu

- Strawberry witches' broom mycoplasm udržovaného za vhodných podmínek a podrobeného úřednímu

testovánís použitím vhodných indikátorových rostlin nebo

jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé

organismya shledaného v těchto testech prostým těchto

škodlivých organismů,

nebo

- získány vpřímé linii z materiálu udržovaného za vhodných

podmínek a podrobeného v průběhu posledních tří ukončených

vegetačních období alespoň jednou úřednímu testování

s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných

rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé organismy

a shledaného v těchto testech prostým těchto škodlivých

organismů,

b) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných rostlinách

v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního

ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky

chorob působených uvedenými škodlivými organismy.21.2. Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, kromě Kromě opatřeníplatných pro tyto rostliny, uvedených

osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje v bodu 18. přílohy č. 3 části A a v bodech 19.2. a 21.1.

Aphelenchoides besseyi Christie části A oddíluI této přílohy, úřední potvrzení, že:

a) buď na rostlinách v místě produkce nebyly od začátku

posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné

příznaky napadení Aphelenchoides besseyi Christie,

nebo

b) v případě tkáňových kultur, dotyčné rostliny pocházejí

z rostlin, které splňují podmínku uvedenou pod písmenem a)

tohoto bodunebo které byly vhodnou nematologickou metodou

úředně testovány a shledány prostými Aphelenchoides besseyi

Christie.

21.3. Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, kromě Kromě opatřeníplatných pro tyto rostliny, uvedených

osiva v bodu 18. přílohy č. 3 části A a v bodech 19.2., 21.1. a 21.2.

části A oddíluI této přílohy, úřední potvrzení, že rostliny

pocházejí z oblasti prosté Anthonomus signatus Say a

Anthonomus bisignifer Schenkling.22.1. Rostliny Malus Mill. určené k pěstování, kromě osiva, Kromě opatřeníplatných pro tyto rostliny, uvedených

původem ze zemí, ve kterých se vyskytují příslušné v bodech 9. a 18. přílohy č. 3 části A, v bodu 1. přílohy

škodlivé organismy na Malus Mill. č. 3 části B av bodech 15., 17. a 19.2. části A oddílu I této

Příslušné škodlivé organismy jsou: přílohy, úřední potvrzení, že:

- Cherry rasp leaf virus (americké izoláty) a) rostliny byly:

- Tomato ringspot virus - buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém

je požadováno, aby rostliny byly získány přímo z materiálu

udržovaného za odpovídajících podmínek a úředně testovaného

s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných

rovnocenných metod nejméně na příslušné organismy a shledaného

prostým těchto škodlivých organismů,

nebo

- přímo získány z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek

a v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období

nejméně jednou úředně testovaného s použitím vhodných

indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně

na příslušné organismy a shledaného prostým těchto škodlivých

organismů,

b) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných rostlinách

v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního

ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob

působených uvedenými škodlivými organismy.22.2. Rostliny Malus Mill. určené k pěstování, kromě osiva, Kromě opatřeníplatných pro tyto rostliny, uvedených

původem ze zemí, kde se vyskytuje Apple proliferation v bodech 9. a 18. přílohy č. 3 části A, v bodu 1. přílohy č. 3

mycoplasm části B a v bodech 15., 17., 19.2. a 22.1. části A oddílu I této

přílohy, úřední potvrzení, že:

a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Apple proliferation

mycoplasm,

nebo

b)

(aa) rostliny, s výjimkou těch, které byly vypěstovány ze

semen, byly:

- buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve

kterémje požadováno, aby byly získány v přímé linii

z materiálu udržovaného za vhodných podmínek a podrobeného

úřednímu testování s použitím vhodných indikátorových

rostlin nebo jiných rovnocenných metod alespoň na Apple

proliferation mycoplasm a shledaného v těchto testech

prostým tohoto škodlivého organismu,

nebo

- získány v přímé linii z materiálu udržovaného za

vhodných podmínek a podrobeného v průběhu posledních

šesti ukončených vegetačních období alespoň jednou

úřednímu testování s použitím vhodných indikátorových

rostlin nebo jiných rovnocenných metod alespoň na Apple

proliferation mycoplasma shledaného v těchto testech

prostým tohoto škodlivého organismu,

(bb) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných

rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku

posledních tří ukončených vegetačních období pozorovány

žádné příznaky choroby působené Apple proliferation

mycoplasm.23.1. Rostliny následujících druhů rodu Prunus L. určené Kromě opatřeníplatných pro tyto rostliny, uvedených

k pěstování, kromě osiva, původem ze zemí, ve kterých v bodech 9. a 18. přílohy č. 3 části A a v bodech 15. a 19.2.

se vyskytuje Plum pox virus: části A oddíluI této přílohy, úřední potvrzení, že:

- Prunus amygdalus Batsch. a) rostliny, svýjimkou těch, které byly vypěstovány ze semen,

- Prunus armeniaca L. byly:

- Prunus blireiana Andre - buď úředně uznány podle certifikačního schématu,

- Prunus brigantina Vill. ve kterémje požadováno, aby byly získány v přímé

- Prunus cerasifera Ehrh. linii z materiálu udržovaného za vhodných podmínek

- Prunus cistena Hansen a podrobeného úřednímu testování s použitím vhodných

- Prunus curdica Fenzl et Fritsch. indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod

- Prunus domestica ssp. domestica (L.) alespoň na Plum pox virus a shledaného v těchto testech

- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid. prostým tohoto škodlivého organismu,

- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi nebo

- Prunus glandulosa Thunb. - získány vpřímé linii z materiálu udržovaného za

- Prunus holosericea Batal. vhodných podmínek a podrobeného v průběhu posledních

- Prunus hortulana Bailey tří ukončených vegetačních období alespoň jednou

- Prunus japonica Thunb. úřednímu testování s použitím vhodných indikátorových

- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne rostlin nebo jiných rovnocenných metod alespoň na Plum

- Prunus maritima Marsh. pox virusa shledaného v těchto testech prostým tohoto

- Prunus mume Sieb. et Zucc. škodlivého organismu,

- Prunus nigra Ait. b) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných rostlinách

- Prunus persica (L.) Batsch. v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledních

- Prunus salicina L. tří ukončených vegetačních období pozorovány žádné příznaky

- Prunus sibirica L. choroby působené Plum pox virus

- Prunus simonii Carr. c) rostliny v místě produkce, které vykazovaly příznaky chorob

- Prunus spinosa L. působených jinými viry nebo virům podobnými původci chorob,

- Prunus tomentosa Thunb. byly odstraněny.

- Prunus triloba Lindl.

- jiné k Plum pox virus náchylné druhy Prunus L.23.2. Rostliny Prunus L. určené k pěstování Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech

a) původem ze zemí, ve kterých se na Prunus L. 9. a 18. přílohy č. 3 části A nebo v bodech 15., 19.2. a 23.1.

vyskytují příslušné škodlivé organismy části A oddíluI této přílohy, úřední potvrzení, že:

b) kromě osiva, původem ze zemí, ve kterých se a) rostliny byly:

vyskytují příslušné škodlivé organismy - buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve

c) kromě osiva, původem z neevropských zemí, ve kterém jepožadováno, aby byly získány v přímé linii

kterých se vyskytují příslušné škodlivé organismy. z materiálu udržovaného za vhodných podmínek a podrobeného

Příslušné škodlivé organismy jsou: úřednímu testování s použitím vhodných indikátorových

pro případy uvedené pod písmenem a): rostlin nebo jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné

- Tomato ringspot virus škodlivé organismy a shledaného v těchto testech prostým

pro případy uvedené pod písmenem b): těchto škodlivých organismů,

- Cherry rasp leaf virus (americké izoláty) nebo

- Peach mosaic virus (americké izoláty) - získány vpřímé linii z materiálu udržovaného za vhodných

- Peach phony rickettsia podmínek a podrobeného v průběhu posledních tří ukončených

- Peach rosette mycoplasm vegetačních období alespoň jednou úřednímu testování

- Peach yellows mycoplasm s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných

- Plum line pattern virus (americké izoláty) rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé organismy

- Peach X-disease mycoplasm a shledaného v těchto testech prostým těchto škodlivých

pro případy uvedené pod písmenem c): organismů,

- Little cherry pathogen b) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných rostlinách

v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledních tří

ukončených vegetačních období pozorovány žádné příznaky chorob

působených uvedenými škodlivými organismy.24. Rostliny Rubus L. určené k pěstování Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených

a) původem ze zemí, ve kterých se na Rubus L. vyskytují v bodu 19.2. části A oddílu I této přílohy,

příslušné škodlivé organismy a) rostliny musí být prosty mšic, včetně jejich vajíček,

b) kromě osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytují b) úřední potvrzení, že:

příslušné škodlivé organismy. (aa) rostliny byly:

Příslušné škodlivé organismy jsou: - buď úředně uznány podle certifikačního schématu,

pro případy uvedené pod písmenem a): ve kterém je požadováno, aby byly získány v přímé

- Tomato ringspot virus linii z materiálu udržovaného za vhodných podmínek

- Black raspberry latent virus a podrobeného úřednímu testování s použitím vhodných

- Cherry leafroll virus indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod

- Prunus necrotic ringspot virus alespoň na příslušné škodlivé organismy a shledaného

pro případy uvedené pod písmenem b): v těchto testech prostým těchto škodlivých organismů,

- Raspberry leaf curl virus (americké izoláty) nebo

- Cherry rasp leaf virus (americké izoláty) - získány v přímé linii z materiálu udržovaného za

vhodných podmínek a podrobeného v průběhu posledních

tří ukončených vegetačních období alespoň jednou úřednímu

testování s použitím vhodných indikátorových rostlin

nebojiných rovnocenných metod nejméně na příslušné

škodlivé organismy a shledaného v těchto testech prostým

těchto škodlivých organismů,

(bb) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných

rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku

posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné

příznaky chorob působených uvedenými škodlivými organismy.25.1. Hlízy Solanum tuberosum L. původem ze zemí, Kromě zákazů, vyplývajících pro hlízy z bodů 10., 11. a 12.

ve kterých se vyskytuje Synchytrium endobioticum přílohy č. 3 části A, úřední potvrzení, že:

(Schilbersky) Percival a) hlízy pocházejí z oblastí prostých Synchytrium endobioticum

(Schilbersky) Percival (všech patotypů jiných než rasa 1,

což je obecná evropská rasa) a od začátku odpovídajícího

období nebyly v místě produkce a v jeho bezprostředním okolí

pozorovány příznaky napadení Synchytrium endobioticum

(Schilbersky) Percival,

nebo

b) opatření užívaná v zemi původu v boji proti Synchytrium

endobioticum (Schilbersky) Percival byla podle čl. 18 odst. 2

směrnice 2000/29/ES13) uznána za rovnocenná opatřením Evropské

unie.25.2. Hlízy Solanum tuberosum L. Kromě opatřeníuvedených v bodech 10., 11. a 12. přílohy č. 3

části A a v bodu 25.1. části A oddílu I této přílohy, úřední

potvrzení, že:

a) hlízy pocházejí ze zemí prostých Clavibacter michiganensis

subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.,

nebo

b) opatření užívaná v zemi původu v boji proti Clavibacter

michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff)

Davis et al. byla podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES 13)

uznána za rovnocenná opatřením Evropské unie.25.3. Hlízy Solanum tuberosum L. kromě raných brambor, Kromě opatřeníplatných pro hlízy, uvedených v bodech 10.,

původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Potato 11. a 12. přílohy č. 3 části A a v bodech 25.1. a 25.2. části A

spindle tuber viroid oddílu I této přílohy, ošetření k potlačení možnosti klíčení.25.4. Hlízy Solanum tuberosum L. určené k pěstování Kromě opatřeníplatných pro hlízy, uvedených v bodech 10.,

11. a 12. přílohy č. 3 části A a v bodech 25.1., 25.2. a 25.3.

části A oddíluI této přílohy, úřední potvrzení, že hlízy

pocházejí z pozemku prostého Globodera rostochiensis

(Wollenweber) Behrens a Globodera pallida (Stone) Behrens a

a) buď z oblastí, ve kterých se nevyskytuje Ralstonia

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., nebo

b) pro oblasti, ve kterých se Ralstonia solanacearum (Smith)

Yabuuchi etal. vyskytuje, hlízy pocházejí z místa produkce,

které bylo shledáno prostým Ralstonia solanacearum (Smith)

Yabuuchi etal., nebo které je považováno za prosté

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. po

provedení vhodného programu eradikace Ralstonia

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., stanoveného podle

čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13),

a

c) hlízy buď pocházejí z oblastí prostých Meloidogyne

chitwoodi Golden et al. (všech populací) a Meloidogyne

fallax Karssen, nebo

d) pocházejí-li hlízy z oblastí, kde se vyskytují Meloidogyne

chitwoodi Golden et al. (všechny populace) a Meloidogyne

fallax Karssen,

- buď hlízypocházejí z místa produkce, které bylo na

základě ročního sledování hostitelských porostů vizuálními

prohlídkami hostitelských rostlin prováděnými ve vhodných

termínecha vizuální kontrolou povrchu a řezu hlíz po

sklizni vmístě produkce, shledáno prostým Meloidogyne

chitwoodiGolden et al. (všech populací) a Meloidogyne

fallax Karssen,

nebo

- hlízy byly po sklizni namátkově vzorkovány a buď

prověřenyna přítomnost příznaků napadení použitím

vhodné metody, která tyto příznaky vyvolává, nebo

byly laboratorně testovány, a kromě toho byla rovněž

ve vhodných termínech a při každém balení nebo nakládce

před uváděním na trh v souladu s postupy blíže uvedenými

v zákoně o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin3)

provedenavizuální kontrola povrchu a řezu hlíz a hlízy byly

shledány prostými Meloidogyne chitwoodi Golden et al.

(veškerých populací) a Meloidogyne fallax Karssen.25.4.1. Hlízy Solanum tuberosum L. kromě hlíz určených Kromě opatřeníplatných pro hlízy, uvedených v bodu 12. přílohy

k pěstování č. 3 části A av bodech 25.1., 25.2. a 25.3. části A oddílu I

této přílohy, úřední potvrzení, že hlízy pocházejí z oblastí, ve

kterých se nevyskytuje Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.25.4.2. Hlízy Solanum tuberosum L. Kromě opatřeníplatných pro hlízy, uvedených v bodech 10., 11.

a 12. přílohy č. 3 části A a v bodech 25.1., 25.2., 25.3., 25.4.

a 25.4.1. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:

a) hlízy pocházejí ze země, ve které se nevyskytuje

Scrobipalpopsis solanivora Povolny,

nebo

b) hlízy pocházejí z oblasti, která byla uznána státní organizací

ochrany rostlin za prostou Scrobipalpopsis solanivora Povolny

podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární

opatření.25.5. Rostliny Solanaceae určené k pěstování, kromě osiva, Kromě opatřeníplatných pro tyto rostliny, uvedených

původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Potato stolbur v bodech 10., 11., 12. a 13. přílohy č. 3 části A a v bodech

mycoplasm 25.1., 25.2., 25.3. a 25.4. části A oddílu I této přílohy,

úřední potvrzení, že na rostlinách v místě produkce nebyly

od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány

žádné příznakynapadení Potato stolbur mycoplasm.25.6. Rostliny Solanaceae určené k pěstování, kromě hlíz Kromě opatřeníplatných pro tyto rostliny, uvedených

Solanum tuberosum L. a kromě osiva Solanum lycopersicum v bodech 11. a13. přílohy č. 3 části A a v bodu 25.5. části

L., původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Potato A oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení,

spindle tuber viroid že na rostlinách v místě produkce nebyly od začátku posledního

ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení

Potato spindletuber viroid.25.7. Rostliny Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Kromě opatřeníplatných pro tyto rostliny, uvedených v bodech

Musa L., Nicotiana L. a Solanum melongena L., určené 11. a 13. přílohy č. 3 části A a v bodech 25.5. a 25.6. části A

k pěstování, kromě osiva, původem ze zemí, v nichž oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:

se vyskytuje Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi a) rostliny pocházejí z oblastí, které byly shledány prostými

et al. Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

nebo

b) na rostlinách v místě produkce nebyly od počátku posledního

ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.26. Rostliny Humulus lupulus L. určené k pěstování, Úřední potvrzení, že na chmelu v místě produkce nebyly

kromě osiva od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány

žádné příznakynapadení Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold

a Verticilliumdahliae Klebahn.27.1. Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. Úřední potvrzení, že:

a Pelargonium L'Hérit. ex Ait., určené k pěstování, aa) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace

kromě osiva ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních

standardů pro fytosanitární opatření za prostou Helicoverpa

armigera (Hübner) a Spodoptera littoralis (Boisduval)

nebo

a) v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného

vegetačníhoobdobí zjištěny žádné příznaky napadení

Helicoverpaarmigera (Hübner) nebo Spodoptera littoralis

(Boisduval)

nebo

b) rostliny byly podrobeny vhodnému ošetření proti těmto organismům.27.2. Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených

a Pelargonium L'Hérit. ex Ait., kromě osiva v bodu 27.1. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:

aa) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace

ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních

standardů pro fytosanitární opatření za prostou Spodoptera

eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith a Spodoptera

litura (Fabricius),

nebo

a) v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného

vegetačníhoobdobí zjištěny žádné příznaky napadení Spodoptera

eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith nebo Spodoptera

litura (Fabricius),

nebo

b) rostliny byly podrobeny vhodnému ošetření proti těmto organismům.28. Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul. určené Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech

k pěstování, kromě osiva 27.1. a 27.2. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:

a) rostliny jsou nejvýše třetí generací pocházející z materiálu,

který byl ve virologických testech shledán prostým Chrysanthemum

stunt viroid, nebo pocházejí přímo z materiálu, z něhož byl

při úřední prohlídce provedené v průběhu kvetení prohlédnut

reprezentativní vzorek nejméně 10 % rostlin a tento vzorek

byl shledánprostým Chrysanthemum stunt viroid,

b) rostliny nebo řízky

- pocházejíz podniků, které byly úředně kontrolovány nejméně

jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před odesláním, a při

těchto kontrolách nebyly pozorovány žádné příznaky napadení

Puccinia horiana Hennings a v jejichž bezprostředním okolí

nebyly podobu tří měsíců před vývozem pozorovány žádné

příznaky napadení Puccinia horiana Hennings,

nebo

- rostliny byly proti Puccinia horiana Hennings vhodným

způsobem ošetřeny,

c) v případě nezakořeněných řízků nebyly ani na nich, ani

na matečných rostlinách, z nichž byly řízky získány, pozorovány

žádné příznaky napadení Didymella ligulicola (Baker et al.)

von Arx nebo v případě zakořeněných řízků nebyly ani na nich,

ani v místech zakořenění, pozorovány žádné příznaky napadení

Didymella ligulicola (Baker et al.) von Arx.28.1. Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul. a Solanum Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených

lycopersicum L., určené k pěstování, kromě osiva v bodu 13. přílohy č. 3 části A a v bodech 25.5., 25.6., 25.7.,

27.1., 27.2. a28. části A oddílu I této přílohy, úřední

potvrzení, že:

a) rostliny byly trvale pěstovány v zemi prosté Chrysanthemum

stem necrosis virus,

nebo

b) rostliny byly trvale pěstovány v oblasti, která byla

uznána státní organizací ochrany rostlin vyvážející země

za prostou Chrysanthemum stem necrosis virus podle příslušných

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření,

nebo

c) rostliny byly trvale pěstovány v místě produkce, které

bylo uznánoza prosté Chrysanthemum stem necrosis virus a

ověřeno pomocí úředních prohlídek, a případně i testování.29. Rostliny Dianthus L. určené k pěstování, kromě osiva Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech

27.1. a 27.2. části A oddílu I této přílohy, úřední

potvrzení, že:

- rostliny pocházejí v přímé linii z matečných rostlin,

u kterých bylo úředně uznaným testováním provedeným nejméně

jednou běhempředchozích dvou let prokázáno, že jsou prosté

Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey,

Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr & Burkholder a

Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma,

a

- na rostlinách nebyly pozorovány žádné příznaky uvedených

škodlivých organismů.

30. Cibule Tulipa L. a Narcissus L., kromě těch, u nichž Úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly pozorovány během

je podle balení nebo jinak zřejmé, že jsou určené k posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení

přímému prodeji konečným spotřebitelům, kteří se v Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev.

rámci podnikání nezabývají produkcí řezaných květin31. Rostliny Pelargonium L'Hérit. ex Ait určené k Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených

pěstování, kromě osiva, původem ze zemí, ve kterých se v bodech 27.1.a 27.2. části A oddílu I této přílohy,

vyskytuje Tomato ringspot virus a úřední potvrzení, že rostliny:

a) ve kterých se nevyskytuje Xiphinema americanum a) pocházejí přímo z míst produkce, prostých Tomato ringspot virus,

Cobb sensu lato (neevropské populace) nebo jiní nebo

přenašeči Tomato ringspot virus b) jsou nejvýše čtvrtou generací pocházející z matečných

rostlin, které byly podle úředně uznaného systému

virologického testování shledány prostými Tomato

ringspot virus;

b) ve kterých se vyskytuje Xiphinema americanum úřední potvrzení, že rostliny:

Cobb sensu lato (neevropské populace) nebo jiní a) pocházejí přímo z míst produkce, na kterých jsou půda a

přenašeči Tomato ringspot virus rostliny prosté Tomato ringspot virus,

nebo

b) jsou nejvýše druhou generací pocházející z matečných rostlin,

které byly podle úředně uznaného systému virologického

testování shledány prostými Tomato ringspot virus.32.1. Rostliny bylinných druhů určené k pěstování, Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech

kromě 27.1., 27.2., 28. a 29. části A oddílu I této přílohy, kde je to

- cibulí, vhodné, úřednípotvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a:

- oddenkových hlíz, a) pocházejí zoblasti, která byla v zemi vývozu stanovena

- rostlin čeledi Graminae, státní organizací ochrany rostlin této země v souladu

- oddenků, s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární

- osiva, opatření zaprostou Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza

- hlíz, maculosa (Malloch) a která je uvedena v rostlinolékařském

původem ze třetích zemí, ve kterých se vyskytuje osvědčení, v kolonce "Dodatkové prohlášení",

Liriomyza sativae Blanchard anebo Amauromyza nebo

maculosa (Malloch) b) pocházejí zmísta produkce, které bylo v zemi vývozu

stanoveno státní organizací ochrany rostlin této země

v souladu spříslušnými mezinárodními standardy pro

fytosanitární opatření za prosté Liriomyza sativae Blanchard

a Amauromyza maculosa (Malloch) a které je uvedeno

v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce "Dodatkové

prohlášení", a na základě úředních prohlídek prováděných

nejméně jednou měsíčně během tří měsíců před vývozem bylo

prohlášeno za prosté Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza

maculosa (Malloch),

nebo

c) bezprostředně před vývozem byly podrobeny vhodnému ošetření

proti Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza maculosa

(Malloch) aúředně prohlédnuty a shledány prostými Liriomyza

sativae Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch). Podrobnosti

o ošetření musí být uvedeny v rostlinolékařském osvědčení,

nebo

d) pocházejí zrostlinného materiálu (explantátu), který je

prostý Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa

(Malloch), jsou pěstovány in vitro na sterilní živné půdě

ve sterilních podmínkách, které zabraňují napadení organismy

Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch),

a jsou odeslány v průhledných obalech za sterilních podmínek.32.2. Řezané květiny Dendranthema (DC) Des Moul., Úřední potvrzení, že řezané květiny a listová zelenina:

Dianthus L., Gypsophila L. a Solidago L., listová - pocházejí ze země prosté Liriomyza sativae Blanchard a

zelenina Apium graveolens L. a Ocimum L. Amauromyza maculosa (Malloch),

nebo

- byly bezprostředně před vývozem úředně prohlédnuty a shledány

prostými Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza maculosa

(Malloch).32.3. Rostliny bylinných druhů určené k pěstování, kromě Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech

- cibulí, 27.1., 27.2., 28., 29. a 32.1. části A oddílu I této přílohy,

- oddenkových hlíz, úřední potvrzení, že:

- rostlin čeledi Graminae, a) rostliny pocházejí z oblasti prosté Liriomyza huidobrensis

- oddenků, (Blanchard)a Liriomyza trifolii (Burgess),

- osiva, nebo

- hlíz, b) buď v místěprodukce nebyly při úředních prohlídkách prováděných

původem ze třetích zemí nejméně jednou měsíčně během tří měsíců před sklizní pozorovány

žádné známky přítomnosti Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a

Liriomyza trifolii (Burgess),

nebo

c) bezprostředně před vývozem byly rostliny úředně prohlédnuty

a shledány prostými Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza

trifolii (Burgess), a byly podrobeny vhodnému ošetření proti

Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess),

nebo

d) rostliny pocházejí z rostlinného materiálu (explantátu),

který je prostý Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza

maculosa (Malloch), jsou pěstovány in vitro na sterilní živné

půdě ve sterilních podmínkách, které zabraňují napadení organismy

Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch),

a jsou odeslány v průhledných obalech za sterilních podmínek.33. Rostliny s kořeny, pěstované nebo určené k pěstování, Úřední potvrzení, že:

vypěstované ve volné půdě a) místo produkce je prosté Clavibacter michiganensis subsp.

sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. a Synchytrium

endobioticum (Schilbersky) Percival

a

b) rostliny pocházejí z pozemku prostého Globodera pallida (Stone)

Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber)Behrens.34. Zemina a pěstební substráty ulpělé na rostlinách nebo Úřední potvrzení, že:

s nimi spojené, tvořené zcela nebo zčásti zeminou nebo a) substrát při vysázení byl

pevnou organickou hmotou, jako jsou části rostlin, - buď prostý zeminy a organických látek,

humus včetně rašeliny nebo kůry, nebo tvořené částečně nebo

jakoukoliv pevnou anorganickou hmotou, určené k udržení - shledán prostým hmyzu a škodlivých háďátek a podroben vhodnému

vitality rostlin, původem z vyšetření nebo tepelnému ošetření nebo fumigaci, tak, aby

- Turecka, bylo zabezpečeno, že je prostý jiných škodlivých organismů,

- Běloruska, Gruzie, Moldavska, Ruska, Ukrajiny, nebo

- neevropských zemí kromě Alžírska, Egypta, Izraele, - podrobenvhodnému tepelnému ošetření nebo fumigaci,

Libye, Maroka a Tuniska tak, abybylo zabezpečeno, že je prostý škodlivých organismů

a

b) od doby vysázení

- buď bylaučiněna vhodná opatření, která zabezpečila,

že substrát zůstal prostý škodlivých organismů,

nebo

- rostlinybyly v průběhu posledních dvou týdnů před

odesláním zbaveny přebytečného substrátu, tak, že zůstalo

pouze nutné minimální množství substrátu nezbytné pro

udržení vitality rostlin během přepravy a v případě, že

rostlinybyly přesazeny, pěstební substrát použitý pro

tento účel splňuje podmínky odstavce a) tohoto bodu.35.1. Rostliny Beta vulgaris L. určené k pěstování, Úřední potvrzení, že v místě produkce nebyly pozorovány od začátku

kromě osiva posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení

Beet curly topvirus (neevropskými izoláty).35.2. Rostliny Beta vulgaris L. určené k pěstování, kromě Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu

osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Beet 35.1. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:

leaf curl virus a) v oblasti produkce nebyl zjištěn výskyt Beet leaf curl virus

a

b) v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly

pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období

žádné příznaky napadení Beet leaf curl virus.36.1. Rostliny určené k pěstování kromě Kromě požadavků pro tyto rostliny, uvedených v bodech

- cibulí, 27.1., 27.2., 28., 29., 31., 32.1. a 32.3. části A oddílu I této

- oddenkových hlíz, přílohy, úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány

- oddenků, ve školkách a:

- osiva,

- hlíz,

původem ze třetích zemí

a) pocházejí zoblasti, která byla v zemi vývozu stanovena státní

organizací ochrany rostlin této země v souladu s příslušnými

mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření jako prostá

Thrips palmi Karny a která je uvedena v rostlinolékařském

osvědčení, v kolonce "Dodatkové prohlášení",

nebo

b) pocházejí zmísta produkce, které bylo v zemi vývozu stanoveno

státní organizací ochrany rostlin této země v souladu s příslušnými

mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření jako prosté

Thrips palmi Karny a které je uvedeno v rostlinolékařském

osvědčení, v kolonce "Dodatkové prohlášení", a na základě úředních

prohlídek prováděných nejméně jednou měsíčně během tří měsíců

před vývozem bylo prohlášeno za prosté Thrips palmi Karny,

nebo

c) bezprostředně před vývozem byly podrobeny vhodnému ošetření

proti Thrips palmi Karny a úředně prohlédnuty a shledány prostými

Thrips palmi Karny. Podrobnosti o ošetření se uvádějí v

rostlinolékařském osvědčení,

nebo

d) pocházejí zrostlinného materiálu (explantátu), který je

prostý Thrips palmi Karny, jsou pěstovány in vitro na sterilní

živné půdě ve sterilních podmínkách, které zabraňují napadení

organismem Thrips palmi Karny, a jsou odeslány v průhledných

obalech za sterilních podmínek.36.2. Řezané květiny Orchidaceae a plody Momordica L. Úřední prohlášení, že řezané květiny a plody:

a Solanum melongena L., původem ze třetích zemí - pocházejí zezemě prosté Thrips palmi Karny,

nebo

- byly bezprostředně před vývozem úředně prohlédnuty a shledány

prostými Thrips palmi Karny.36.3. Plody Capsicum L. původem z Belize, Dominikánské Úřední potvrzení, že plody:

republiky, Francouzské Polynésie, Guatemaly, a) pocházejí zoblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin

Hondurasu, Jamajky, Kostariky, Mexika, Nikaraguy, uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární

Panamy, Portorika, Salvadoru a USA, kde se vyskytuje opatření zaprostou Anthonomus eugenii Cano a která je uvedena

Anthonomus eugenii Cano v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce "Dodatkové prohlášení",

nebo

b) pocházejí zmísta produkce, které státní organizace ochrany

rostlin vyvážející země uznala podle příslušných mezinárodních

standardů pro fytosanitární opatření za prosté Anthonomus eugenii

Cano a které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce

"Dodatkové prohlášení", a které bylo prohlášeno za prosté

Anthonomus eugenii Cano na základě úředních prohlídek prováděných

v místě produkce a v jeho bezprostředním okolí nejméně jednou

měsíčně v průběhu dvou měsíců před vývozem.37. Rostliny Palmae určené k pěstování, kromě osiva, Kromě zákazů, vyplývajících pro tyto rostliny z bodu 17.

původem z neevropských zemí přílohy č. 3 části A, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:

a) rostliny buď pocházejí z oblasti, která je prostá Palm lethal

yellowing mycoplasm a Cadang-Cadang viroid, a v místě produkce

nebo v jehobezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku

posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky těchto

chorob,

nebo

b) na rostlinách nebyly pozorovány od začátku posledního

ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Palm

lethal yellowing mycoplasm a Cadang-Cadang viroid / a

rostliny v místě produkce, které vykazovaly příznaky

vzbuzující podezření z možného napadení těmito chorobami,

byly odstraněny a rostliny byly podrobeny vhodnému ošetření proti

Myndus crudus Van Duzee;

c) materiál veformě tkáňových kultur byl přímo odvozen

z rostlin, splňujících podmínky a) nebo b).37.1. Rostliny Palmae určené k pěstování, které mají průměr Kromě zákazů, vyplývajících z bodu 17. části A přílohy č. 3

kmene u paty větší než 5 cm a patří do následujících a požadavků uvedených v bodu 37. části A oddílu I této přílohy,

rodů: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., úřední potvrzení, že rostliny:

Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal a) byly trvalepěstovány v zemi, ve které se nevyskytuje

Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Paysandisiaarchon (Burmeister),

Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. nebo

b) byly trvalepěstovány v oblasti, která byla uznána státní

organizací ochrany rostlin za prostou Paysandisia archon

(Burmeister) podle příslušných mezinárodních standardů pro

fytosanitární opatření,

nebo

c) byly pěstovány po dobu nejméně dvou let před vývozem v místě

produkce:

- které je registrováno státní organizací ochrany rostlin

v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled a

- kde byly rostliny umístěny v prostoru s úplnou fyzickou

ochranou před zavlečením Paysandisia archon (Burmeister)

nebo za použití vhodných preventivních ošetření a

- kde nebyly pozorovány žádné příznaky napadení Paysandisia

archon (Burmeister) při třech úředních prohlídkách za rok

prováděných ve vhodnou dobu, včetně doby bezprostředně před

vývozem.38.1. zrušeno38.2. Rostliny Fuchsia L. určené k pěstování, kromě Úřední potvrzení, že v místě produkce nebyly pozorovány

osiva, původem z Brazílie a USA žádné příznakynapadení Aculops fuchsiae Keifer a bezprostředně

před vývozem byly rostliny kontrolovány a shledány prostými

Aculops fuchsiae Keifer.39. Stromy a keře určené k pěstování, kromě osiva a Kromě opatřeníplatných pro tyto rostliny, uvedených

rostlin v buněčných a pletivových kulturách, původem v bodech 1., 2., 3., 9., 13., 15., 16., 17. a 18. přílohy č. 3

ze třetích zemí kromě zemí evropských nebo středozemních části A, v bodu 1. přílohy č. 3 části B a v bodech 8.1., 8.2., 9.,

10., 11.1., 11.2., 12., 13.1., 13.2., 14., 15., 17., 18., 19.1.,

19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 25.5., 25.6., 26.,

27.1., 27.2., 28., 29., 32.1., 32.2., 33., 34., 36.1., 36.2.,

37., 38.1. a 38.2. části A oddílu I této přílohy, kde je to

vhodné, úřednípotvrzení, že rostliny:

- jsou čisté (tzn. prosté rostlinných zbytků) a prosté květů a

plodů,

- byly vypěstovány ve školkách,

- byly ve vhodných termínech a před vývozem kontrolovány,

přičemž byloshledáno, že jsou prosté příznaků napadení

škodlivými bakteriemi, viry a virům podobnými organismy,

a buď byly shledány prostými známek přítomnosti škodlivých

druhů háďátek, hmyzu, roztočů a hub nebo příznaků napadení

těmito škodlivými organismy, nebo byly podrobeny vhodnému

ošetření k likvidaci těchto organismů.40. Listnaté stromy a keře určené k pěstování, kromě Kromě opatřenípro tyto rostliny, uvedené v bodech 2., 3.,

osiva a rostlin v buněčných a pletivových kulturách, 9., 15., 16., 17. a 18. přílohy č. 3 části A, v bodu 1. přílohy

původem ze třetích zemí kromě zemí evropských a č. 3 části B av bodech 11.1., 11.2., 11.3., 12., 13.1., 13.2.,

středozemních 14., 15., 17.,18., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1.,

23.2., 24., 33., 36.1., 38.1., 38.2., 39. a 45.1. části A oddílu

I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že se

rostliny nacházejí v období vegetačního klidu a nemají listy.41. Jednoleté a dvouleté rostliny kromě čeledi Graminae, Kromě opatřeníplatných pro tyto rostliny, uvedených v bodech

určené k pěstování, kromě osiva, původem z jiných než 11. a 13. přílohy č. 3 části A a v bodech 25.5., 25.6., 32.1.,

evropských a středozemních zemí 32.2., 32.3., 33., 34., 35.1. a 35.2. částí A oddílu I této přílohy,

kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny:

- byly vypěstovány ve školkách,

- jsou prosty rostlinných zbytků, květů a plodů,

- byly ve vhodných termínech a před vývozem kontrolovány,

a

- byly shledány prostými příznaků napadení škodlivými bakteriemi,

viry a virům podobnými organismy,

a

- buď byly shledány prostými známek přítomnosti škodlivých

háďátek, hmyzu, roztočů a hub nebo příznaků napadení těmito

organismy,nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k likvidaci

těchto organismů.42. Rostliny čeledi Graminae - víceleté okrasné trávy Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených

z podčeledí Bambusoideae, Panicoideae a rodů Buchloe v bodech 33. a34. části A oddílu I této přílohy, kde je

Engelm., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adans., to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny:

Cortaderia Stapf., Glyceria R. Brown, Hakonechloa Mak. - byly vypěstovány ve školkách,

ex Honda, Hystrix Moench, Molinia Shrank, Phalaris L., - jsou prosty rostlinných zbytků, květů a plodů,

Shibataea Mak. ex Nak., Spartina Schreb., Stipa L. - byly ve vhodných termínech a před vývozem kontrolovány

a Uniola L., určené k pěstování, kromě osiva, původem a

z jiných než evropských a středozemních zemí - byly shledány prostými příznaků napadení škodlivými

bakteriemi, viry a virům podobnými organismy

a

- buď byly shledány prostými známek přítomnosti škodlivých

háďátek, hmyzu, roztočů a hub nebo příznaků napadení těmito

organismy, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k likvidaci

těchto organismů.43. Přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny (bonsaje) Kromě opatřeníplatných pro tyto rostliny, uvedených v bodech

určené k pěstování, kromě osiva, původem z neevropských 1., 2., 3., 9., 13., 15., 16., 17. a 18. přílohy č. 3 části A,

zemí v bodu 1. přílohy č. 3 části B a v bodech 8.1., 9., 10., 11.1.,

11.2., 12., 13.1., 13.2., 14., 15., 17., 18., 19.1., 19.2.,

20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 25.5., 25.6., 26.,

27.1., 27.2., 28., 32.1., 32.2., 33., 34., 36.1., 36.2.,

37., 38.1., 38.2., 39., 40. a 42. části A oddílu I této

přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:

a) rostliny včetně rostlin získaných přímo z přírodního

stanoviště musí být pěstovány, udržovány a tvarovány nejméně

dva po soběnásledující roky před odesláním v úředně

registrovaných školkách se stanoveným režimem úředního dozoru,

b) rostliny veškolkách uvedené pod a) musí být:

(aa) nejméně vobdobí uvedeném pod a)

- nahrnkovány do květináčů, které jsou umístěny na

regálech ve výšce nejméně 50 cm nad povrchem země,

- vhodným způsobem ošetřovány, tak, aby byly prosté

neevropských rzí; účinná látka, koncentrace a datum

aplikace těchto ošetření musí být uvedeny v rostlinolékařském

osvědčení, v kolonce "Dezinfekční anebo dezinsekční ošetření",

- úředně kontrolovány nejméně šestkrát ročně ve vhodných

intervalech na výskyt příslušných škodlivých organismů

uvedenýchv přílohách této vyhlášky; kontroly musí být

provedenytaké na rostlinách v bezprostředním okolí školek

uvedenýchpod a); musí být vykonány alespoň vizuálně na

každém řádku pole nebo školky, a to vizuální kontrolou všech

částí rostlin vystupujících nad úroveň povrchu pěstebního

substrátu, s použitím namátkového vzorku z nejméně 300

rostlin jednoho rodu, když celkový počet rostlin tohoto

rodu nepřevyšuje 3000 kusů, nebo z 10 % rostlin, když

celkový počet rostlin tohoto rodu převyšuje 3000 kusů,

- při těchto kontrolách shledány prostými příslušných

škodlivých organismů uvedených v předcházející odrážce;

napadené rostliny musí být odstraněny; zbylé rostliny,

pokud to bude účelné, musí být účinně ošetřeny a navíc

po vhodnou dobu udržovány pod kontrolou, aby bylo zaručeno,

že rostliny jsou prosté příslušných škodlivých organismů,

- pěstoványbuď v nepoužitém umělém pěstebním substrátu,

nebo v přírodním pěstebním substrátu, který byl fumigován

nebo

- vhodným způsobem tepelně ošetřen a shledán prostým všech

škodlivých organismů,

- udržoványza podmínek zaručujících, že pěstební substrát

zůstává prostým škodlivých organismů, a v průběhu dvou týdnů

před odesláním byly:

- otřepány a umyty čistou vodou, aby byl odstraněn

původní pěstební substrát, a udržovány jako prostokořenné,

nebo

- otřepány a umyty čistou vodou, aby byl odstraněn původní

pěstební substrát, a přesazeny do pěstebního substrátu,

který splňuje požadavky uvedené v pododstavci (aa),

v páté odrážce,

nebo

- vhodně ošetřeny, aby bylo zajištěno, že pěstební

substrát je prostý škodlivých organismů; účinná látka,

koncentrace a datum aplikace ošetření musí být uvedeny

v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce "Dezinfekční

a/nebo dezinsekční ošetření"

(bb) baleny v uzavřených kontejnerech, úředně zapečetěny

a označeny registračním číslem registrované školky; toto

číslo musí být také k umožnění identifikace zásilky uvedeno

v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce "Dodatkové prohlášení".44. Bylinné vytrvalé rostliny určené k pěstování, Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech

kromě osiva, z čeledí Caryophyllaceae (s výjimkou 32.1., 32.2., 32.3., 33. a 34. části A oddílu I této přílohy,

Dianthus L.), Compositae (s výjimkou Dendranthema (DC) kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny:

Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae a Rosaceae (s - byly vypěstovány ve školkách,

výjimkou Fragaria L.), původem ze třetích zemí kromě - jsou prosty rostlinných zbytků, květů a plodů,

zemí evropských a středozemních - byly ve vhodných termínech a před vývozem kontrolovány

a

- byly shledány prostými příznaků napadení škodlivými

bakteriemi, viry a virům podobnými organismy

a

- buď byly shledány prostými známek přítomnosti škodlivých

háďátek, hmyzu, roztočů a hub nebo příznaků napadení těmito

organismy,nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k likvidaci

těchto organismů.45.1. Rostliny bylinných druhů a rostliny Ficus L. Kromě požadavků pro tyto rostliny, uvedených v bodech

a Hibiscus L., určené k pěstování, kromě cibulí, 27.1., 27.2., 28., 29., 32.1., 32.3. a 36.1. části A oddílu I

oddenkových hlíz, oddenků, osiva a hlíz, původem této přílohy, úřední potvrzení, že rostliny:

z neevropských zemí a) pocházejí zoblasti, která byla v zemi vývozu stanovena

státní organizací ochrany rostlin této země v souladu s

příslušnýmimezinárodními standardy pro fytosanitární opatření

jako prostáBemisia tabaci (Gennadius) (neevropských populací)

a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce

"Dodatkové prohlášení",

nebo

b) pocházejí zmísta produkce, které bylo v zemi vývozu

stanoveno státní organizací ochrany rostlin této země

v souladu spříslušnými mezinárodními standardy pro

fytosanitární opatření jako prosté Bemisia tabaci

(Gennadius)(neevropských populací) a které je uvedeno

v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce "Dodatkové

prohlášení", a na základě úředních prohlídek prováděných

nejméně jednou za tři týdny během devíti týdnů před vývozem

uznáno prostým Bemisia tabaci (Gennadius) (neevropských populací),

nebo

c) byly podrobeny vhodnému ošetření proti Bemisia tabaci

(Gennadius)(neevropským populacím) v případě, že byly

udržovány nebo vypěstovány v místě produkce, ve kterém

byl zjištěnvýskyt Bemisia tabaci (Gennadius) (neevropských

populací), a toto místo produkce bylo následně v důsledku

provádění vhodných postupů zaměřených na eradikaci Bemisia

tabaci (Gennadius) (neevropských populací) shledáno prostým

Bemisia tabaci (Gennadius), a to na základě jak úředních

prohlídek prováděných jednou týdně v průběhu devíti týdnů

před vývozem, tak monitorovacích postupů v průběhu uvedeného

období; podrobnosti o ošetření se uvádějí v rostlinolékařském

osvědčení,

nebo

d) pocházejí zrostlinného materiálu (explantátu), který

je prostý Bemisia tabaci (Gennadius) (neevropských populací),

jsou pěstovány in vitro na sterilní živné půdě ve sterilních

podmínkách,které zabraňují napadení organismem Bemisia tabaci

(Gennadius)(neevropskými populacemi), a jsou odeslány v

průhlednýchobalech za sterilních podmínek.45.2. Řezané květiny Aster L., Eryngium L., Gypsophila L., Úřední potvrzení, že řezané květiny a listová zelenina:

Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., - pocházejí zezemě prosté Bemisia tabaci (Gennadius) (neevropských

Trachelium L. a listová zelenina Ocimum L., původem populací),

z neevropských zemí nebo

- byly bezprostředně před vývozem úředně prohlédnuty

a shledány prostými Bemisia tabaci (Gennadius)

(neevropských populací).45.3. Rostliny Solanum lycopersicum L. určené k pěstování, Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených

kromě osiva, původem ze zemí, kde se vyskytuje Tomato bodu 13. přílohy č. 3 části A a v bodech 25.5., 25.6. a

yellow leaf curl virus v 25.7. části A oddílu I této přílohy, kde je to vhodné,

a) kde se nevyskytuje Bemisia tabaci (Gennadius) úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly pozorovány žádné

příznaky napadení Tomato yellow leaf curl virus

b) kde se vyskytuje Bemisia tabaci (Gennadius) úřední potvrzení, že:

a) na rostlinách nebyly pozorovány žádné příznaky

napadení Tomato yellow leaf curl virus

a

(aa) rostliny pocházejí z oblastí prostých Bemisia

tabaci(Gennadius),

nebo

(bb) místo produkce bylo shledáno prostým Bemisia tabaci

(Gennadius) na základě úředních prohlídek provedených

alespoň jednou měsíčně během tří měsíců před vývozem,

nebo

b) v místě produkce nebyly pozorovány příznaky napadení

Tomato yellow leaf curl virus a místo produkce bylo

podrobeno vhodnému ošetření a monitoringu k zajištění

nepřítomnosti Bemisia tabaci (Gennadius).46. Rostliny určené k pěstování, jiné než osivo, Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech

cibule, hlízy a oddenky, původem ze zemí, ve kterých se 13. přílohy č.3 části A a v bodech 25.5., 25.6., 32.1., 32.2.,

vyskytují příslušné škodlivé organismy 32.3., 35.1., 35.2., 44., 45.1., 45.2. a 45.3. části A oddílu I

této přílohy, kde je to vhodné,a) kde se nevyskytují neevropské populace Bemisia úřední potvrzení, že na rostlinách v průběhu celého vegetačního

tabaci (Gennadius) nebo jiní přenašeči příslušných období nebyly pozorovány žádné příznaky napadení příslušnými

škodlivých organismů škodlivými organismy,

b) kde se vyskytují neevropské populace Bemisia úřední potvrzení, že na rostlinách během k posouzení

tabaci (Gennadius) nebo jiní přenašeči příslušných dostačujícího období nebyly pozorovány žádné příznaky

škodlivých organismů napadení příslušnými škodlivými organismy aPříslušné škodlivé organismy jsou: a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Bemisia tabaci

- Bean golden mosaic virus (Gennadius)a jiných přenašečů příslušných škodlivých organismů,

- Cowpea mild mottle virus nebo

- Lettuce infectious yellows virus b) při úředních prohlídkách provedených ve vhodných termínech

- Pepper mild tigré virus bylo místo produkce shledáno prostým Bemisia tabaci (Gennadius)

- Squash leaf curl virus a jiných přenašečů příslušných škodlivých organismů,

- jiné viry přenášené Bemisia tabaci (Gennadius) nebo

c) rostliny byly ošetřeny způsobem vhodným k eradikaci Bemisia

tabaci (Gennadius),

nebo

d) rostliny pocházejí z rostlinného materiálu (explantátu),

který je prostý Bemisia tabaci (Gennadius) (neevropských

populací) anevykazují žádné příznaky napadení příslušnými

škodlivými organismy, jsou pěstovány in vitro na sterilní

živné půdě ve sterilních podmínkách, které zabraňují napadení

Bemisia tabaci (Gennadius) (neevropskými populacemi), a jsou

odeslány v průhledných obalech za sterilních podmínek.47. Osivo Helianthus annuus L. Úřední potvrzení, že:

a) semena pocházejí z oblastí prostých Plasmopara

halstedii (Farlow) Berlese & De Toni,

nebo

b) semena, jiná než semena odrůd rezistentních ke všem rasám

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & De Toni, vyskytující

se v oblasti produkce, byla podrobena vhodnému ošetření proti

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & De Toni.48. Osivo Solanum lycopersicum L. Úřední potvrzení, že semena byla získána vhodnou kyselinoextrakční

metodou nebo rovnocennou metodou, schválenou podle čl. 18

odst. 2 směrnice 2000/29/ES 13), a

a) buď semena pocházejí z oblastí prostých Clavibacter

michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al.,

Xanthomonascampestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye a Potato

spindle tuber viroid,

nebo

b) na rostlinách v místě produkce nebyly během celého vegetačního

období pozorovány žádné příznaky chorob působených těmito

škodlivými organismy,

nebo

c) reprezentativní vzorek semen byl podroben úřednímu testování

nejméně na příslušné škodlivé organismy a za použití vhodných

metod a přitom bylo prokázáno, že semena jsou prostá těchto

škodlivých organismů.49.1. Osivo Medicago sativa L. Úřední potvrzení, že:

a) v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného

vegetačníhoobdobí pozorovány žádné příznaky napadení

Ditylenchusdipsaci (Kühn) Filipjev a tento organismus nebyl

zjištěn anipři laboratorních testech vykonaných na

reprezentativním vzorku,

nebo

b) před vývozem byla provedena fumigace,

nebo

c) osivo bylo podrobeno vhodnému fyzikálnímu ošetření proti

Ditylenchusdipsaci (Kühn) Filipjev a po laboratorních

testech provedených na reprezentativním vzorku bylo

shledáno prostým tohoto škodlivého organismu.49.2. Osivo Medicago sativa L. původem ze zemí, ve Kromě požadavků platných pro tyto rostliny uvedených v bodu 49.1.

kterých se vyskytuje Clavibacter michiganensis subsp. části A oddíluI této přílohy, úřední potvrzení, že:

insidiosus (McCulloch) Davis et al. a) na farmě, kde byla semena vypěstována, ani v jejím

bezprostředním okolí, nebyl v průběhu posledních 10 let

zjištěn výskyt Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus

(McCulloch)Davis et al.;

b) buď

- sklizená semena náleží k odrůdě, která je uznána

jako vysoce rezistentní proti Clavibacter michiganensis

subsp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.,

nebo

- v době sklizně porostu nezačalo ještě jeho čtvrté

ukončené vegetační období od doby výsevu a porost poskytl

nejvýše jednu předcházející sklizeň semen,

nebo

- obsah neškodných nečistot v osivu, které byly

stanovenypodle pravidel používaných pro uznávání osiva

pro jeho tržní oběh v Evropské unii, nepřevyšuje 0,1 %

jeho hmotnosti;

c) během posledního ukončeného vegetačního období nebo,

je-li to možné, během posledních dvou vegetačních období,

nebyly na pěstitelské ploše ani na okolních přiléhajících

porostech Medicago sativa L. pozorovány žádné příznaky

napadení Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus

(McCulloch)Davis et al.,

d) porost byl založen na pozemku, na kterém během posledních

třech let před výsevem nebyla pěstována vojtěška (Medicago

sativa L.).50. Osivo Oryza sativa L. Úřední potvrzení, že:

a) semena bylaúředně testována vhodnými nematologickými

metodami a byla shledána prostými Aphelenchoides besseyi Christie,

nebo

b) semena bylapodrobena vhodnému ošetření horkou vodou nebo

jinému vhodnému ošetření proti Aphelenchoides besseyi Christie.51. Osivo Phaseolus L. Úřední potvrzení, že:

a) semena pocházejí z oblastí prostých Xanthomonas campestris

pv. phaseoli (Smith) Dye,

nebo

b) reprezentativní vzorek semen byl testován a v těchto

testech shledán prostým Xanthomonas campestris pv. phaseoli

(Smith) Dye.52. Osivo Zea mays L. Úřední potvrzení, že:

a) semena pocházejí z oblastí prostých Erwinia stewartii

(Smith) Dye,

nebo

b) reprezentativní vzorek semen byl testován a v těchto

testech shledán prostým Erwinia stewartii (Smith) Dye.53. Osivo rodů Secale L., Triticum L. a X Triticosecale Úřední potvrzení, že semena pocházejí z oblastí, ve kterých

Wittmack, původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, se nevyskytujeTilletia indica Mitra; název oblasti(í) musí

Íránu, Jihoafrické republiky, Mexika, Nepálu, být uveden v rostlinolékařském osvědčení.

Pákistánu a USA, kde se vyskytuje Tilletia indica

Mitra54. Zrno rodů Secale L., Triticum L. a X Triticosecale, Úřední potvrzení, že:

původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Íránu, a) semena pocházejí z oblasti, ve které se nevyskytuje

Jihoafrické republiky, Mexika, Nepálu, Pákistánu a USA, Tilletia indica Mitra; název oblasti(í) musí být uveden

kde se vyskytuje Tilletia indica Mitra v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce "Místo původu",

nebo

b) v místě produkce nebyly na rostlinách pozorovány během

posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky

napadení Tilletia indica Mitra a reprezentativní vzorky

semen, odebrané jednak v době sklizně a jednak před odesláním

zásilky, byly testovány a shledány v těchto testech prostými

Tilletia indica Mitra; v rostlinolékařském osvědčení,

v kolonce "Název výrobku" musí být uvedeno "testováno a

shledáno prostým Tilletia indica Mitra".Oddíl IIRostliny, rostlinné produkty a jiné předměty původem z Evropské unieRostliny, rostlinné produkty a jiné předměty Zvláštní požadavky1. zrušeno2. Dřevo Platanus L. včetně dřeva hraněného a) Úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbrecht &

Harrington,

nebo

b) musí být prokázáno značkou "kiln-dried", "K.D." nebo

jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle

použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu, že bylo při

zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech

sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický

postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska

délky doby sušení.

3. zrušeno4. Rostliny Pinus L. určené k pěstování, kromě osiva Úřední potvrzení,že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním

okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného

vegetačního období žádné příznaky napadení Scirrhia pini

Funk & Parker.5. Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 4.

Pinus L., Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr., určené části A oddílu IItéto přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení,

k pěstování, kromě osiva že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly

pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období

žádné příznaky napadení Melampsora medusae Thümen.6. Rostliny Populus L. určené k pěstování, kromě osiva Úřední potvrzení,že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním

okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného

vegetačního období žádné příznaky napadení Melampsora medusae Thümen.7. Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., určené Úřední potvrzení,že:

k pěstování, kromě osiva a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Cryphonectria

parasitica (Murrill) Barr,

nebo

b) v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí

nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného

vegetačního období žádné příznaky napadení Cryphonectria

parasitica (Murrill) Barr.8. Rostliny Platanus L. určené k pěstování, kromě osiva Úřední potvrzení,že:

a) rostliny pocházejí z oblasti prosté Ceratocystis platani

(J. M. Walter)Engelbrecht & Harrington,

nebo

b) v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly

pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období

žádné příznakynapadení Ceratocystis platani (J. M. Walter)

Engelbrecht & Harrington.9. Rostliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Úřední potvrzení,že:

Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., a) rostliny pocházejí ze zón uznaných za prosté Erwinia

Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia amylovora (Burrill) Winslow et al. v souladu s postupem

davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13),

a Sorbus L., určené k pěstování, kromě osiva nebo

b) rostliny na produkčním pozemku a v jeho bezprostředním

okolí, které vykazovaly příznaky napadení Erwinia amylovora

(Burrill) Winslow et al., byly odstraněny.10. Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Úřední potvrzení,že:

Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a osiva a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Spiroplasma citri

Saglio et al.,Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli &

Gikashvili a Citrus tristeza virus (evropských izolátů),

nebo

b) rostliny byly získány podle certifikačního schématu, ve

kterém je požadováno, aby byly získány v přímé linii z

materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách, a jehož

každý jedinec byl úředně testován alespoň na Citrus tristeza

virus (evropské izoláty) za použití vhodných testů nebo metod

v souladu s mezinárodními standardy, a aby byly trvale

pěstovány ve sklenících chráněných proti průniku hmyzu nebo

v izolovaných boxech, a na těchto rostlinách nebyly pozorovány

žádné příznakynapadení Spiroplasma citri Saglio et al.,

Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili ani Citrus

tristeza virus(evropskými izoláty),

nebo

c) rostliny

- byly získánypodle certifikačního schématu, ve kterém

je požadováno, aby byly získány v přímé linii z materiálu,

který byl udržován ve vhodných podmínkách, a jehož každý

jedinec byl úředně testován alespoň na Citrus tristeza virus

(evropské izoláty) za použití vhodných testů nebo metod v

souladu s mezinárodními standardy, a tento materiál byl v

těchto testech shledán prostým Citrus tristeza virus

(evropských izolátů) a byl certifikován jako prostý nejméně

Citrus tristeza virus (evropských izolátů) v úředních testech

každého jedince podle metod uvedených v této odrážce,

a

- byly kontrolovány a od počátku posledního ukončeného vegetačního

období u nich nebyly zjištěny žádné příznaky napadení

Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila

(Petri) Kanchaveli & Gikashvili a Citrus tristeza virus.10.1. Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Úřední potvrzení,že rostliny pocházejí z oblasti, kterou

Raf. a jejich kříženců a Casimiroa La Llave, státní organizaceochrany rostlin uznala podle příslušných

Clausena Burm f., Vepris Comm. a Zanthoxylum L., mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou

kromě plodů a osiva Trioza erytreae (Del Guercio).11. Rostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea Úřední potvrzení,že:

Gaertn. a Strelitziaceae, zakořenělé nebo s ulpělým a) v místě produkce od začátku posledního ukončeného vegetačního

nebo připojeným pěstebním substrátem období nebylo zjištěno žádné zamoření organismem Radopholus

similis (Cobb)Thorne,

nebo

b) půda a kořeny podezřelých rostlin byly od začátku

posledního ukončeného vegetačního období podrobeny úřednímu

nematologickému testování nejméně na Radopholus similis

(Cobb) Thorne a byly v těchto testech shledány prostými

tohoto škodlivého organismu.12. Rostliny Fragaria L., Prunus L. a Rubus L., Úřední potvrzení,že:

určené k pěstování, kromě osiva a) rostliny pocházejí z oblastí prostých příslušných škodlivých

organismů,

nebo

b) v místě produkce od začátku posledního ukončeného

vegetačního období nebyly na rostlinách pozorovány žádné

příznaky chorob působených příslušnými škodlivými organismy.

Příslušné škodlivé organismy jsou:

pro Fragaria L.:

- Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae

- Arabis mosaic virus

- Raspberry ringspot virus

- Strawberry crinkle virus

- Strawberry latent ringspot virus

- Strawberry mildyellow edge virus

- Tomato black ring virus

- Xanthomonas fragariae Kennedy & Kingpro Prunus L.:

- Apricot chlorotic leafroll mycoplasm

- Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dyepro Prunus persica (L.) Batsch:

- Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.

pro Rubus L.:

- Arabis mosaic virus

- Raspberry ringspot virus

- Strawberry latent ringspot virus

- Tomato black ring virus.13. Rostliny Cydonia Mill. a Pyrus L., určené k Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 9.

pěstování, kromě osiva části A oddílu IItéto přílohy, úřední potvrzení, že:

a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Pear decline

mycoplasm,

nebo

b) z místa produkce a z jeho bezprostředního okolí byly

v průběhu posledních třech ukončených vegetačních období

odstraněny rostliny, u kterých byly pozorovány příznaky

vzbuzující podezření na napadení organismem Pear decline

mycoplasm.14. Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, kromě osiva Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 12.

části A oddílu IItéto přílohy, úřední potvrzení, že:

a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Aphelenchoides

besseyi Christie,

nebo

b) v místě produkce od začátku posledního ukončeného

vegetačního období nebyly na rostlinách pozorovány žádné

příznaky napadení Aphelenchoides besseyi Christie,

nebo

c) rostliny v buněčných a pletivových kulturách musí

pocházet z rostlin, splňujících požadavky uvedené pod

písmenem b) nebo musí být úředně testovány vhodnou

nematologickoumetodou a v těchto testech shledány prostými

Aphelenchoidesbesseyi Christie.15. Rostliny Malus Mill. určené k pěstování, kromě osiva Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 9.

části A oddílu IItéto přílohy, úřední potvrzení, že:

a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Apple proliferation

mycoplasm

nebo

b)

(aa) rostliny, jiné než ty, které byly vypěstované ze semen,

- buď byly úředně uznány podle certifikačního schématu,

ve kterémbylo požadováno, aby pocházely v přímé linii

z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách

a úředně testován za použití vhodných indikátorových

rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Apple

proliferation mycoplasm a byl v těchto testech shledán

prostým uvedeného škodlivého organismu,

nebo

- pochází vpřímé linii z materiálu, který byl udržován

ve vhodných podmínkách a byl alespoň jednou během posledních

šesti ukončených vegetačních období úředně testován za

použití vhodných indikátorových rostlin nebo jiných

rovnocenných metod nejméně na Apple proliferation mycoplasm

a byl v těchto testech shledán prostým uvedeného škodlivého

organismu,

(bb) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných

rostlinách vjeho bezprostředním okolí nebyly od začátku

posledních tří ukončených vegetačních období pozorovány žádné

příznaky napadení Apple proliferation mycoplasm.16. Rostliny následujících druhů Prunus L. určené Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 12.

k pěstování, kromě osiva části A oddílu IItéto přílohy, úřední potvrzení, že:

- Prunus amygdalus Batsch. a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Plum pox virus,

- Prunus armeniaca L. nebo

- Prunus blireiana Andre b)

- Prunus brigantina Vill. (aa) rostliny, s výjimkou těch, které byly vypěstované ze semen,

- Prunus cerasifera Ehrh. - buď bylyúředně uznány podle certifikačního schématu,

- Prunus cistena Hansen ve kterém bylo požadováno, aby pocházely v přímé linii

- Prunus curdica Fenzl et Fritsch. z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách

- Prunus domestica ssp. domestica (L.) a úřednětestován za použití vhodných indikátorových

- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid. rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Plum pox

- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi. virus a byl v těchto testech shledán prostým uvedeného

- Prunus glandulosa Thunb. škodlivého organismu,

- Prunus holosericea Batal. nebo

- Prunus hortulana Bailey - pochází v přímé linii z materiálu, který byl udržován

- Prunus japonica Thunb. ve vhodných podmínkách a byl alespoň jednou během

- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne posledních tří ukončených vegetačních období úředně

- Prunus maritima. Marsh. testovánza použití vhodných indikátorových rostlin

- Prunus mume Sieb. et Zucc. nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Plum pox

- Prunus nigra Ait. virus a byl v těchto testech shledán prostým uvedeného

- Prunus persica (L.) Batsch. škodlivého organismu,

- Prunus salicina L. (bb) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných

- Prunus sibirica L. rostlináchv jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku

- Prunus simonii Carr. posledníchtří ukončených vegetačních období pozorovány

- Prunus spinosa L. žádné příznaky napadení Plum pox virus,

- Prunus tomentosa Thunb. (cc) rostliny vmístě produkce, které vykazovaly příznaky

- Prunus triloba Lindl. chorob působených jinými viry nebo virům podobnými patogeny,

- jiné k Plum pox virus náchylné druhy Prunus L. byly odstraněny.17. Rostliny Vitis L. kromě plodů a osiva Úřední potvrzení,že na matečných rostlinách v místě produkce

nebyly od začátkuposledních dvou ukončených vegetačních

období pozoroványžádné příznaky napadení Grapevine

flavescence doréemycoplasm a Xylophilus ampelinus

(Panagopoulos) Willems et al.18.1. Hlízy Solanum tuberosum L. určené k pěstování Úřední potvrzení,že:

a) byla dodržena ustanovení Evropské unie pro boj proti

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

a

b) hlízy pocházejí z oblasti prosté Clavibacter michiganensis

subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.,

nebo byla dodržena ustanovení Evropské unie pro boj proti

tomuto organismu

a

c) aa) hlízy pocházejí z oblastí, v nichž se nevyskytuje

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

nebo

bb) v oblastech, v nichž se Ralstonia solanacearum

(Smith) Yabuuchi et al. vyskytuje, pocházejí hlízy

z místa produkce, které bylo shledáno prostým Ralstonia

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., nebo je za prosté

uvedeného organismu považováno v důsledku zavedení programu

eradikace Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

a

d) hlízy buď pocházejí z oblastí, v nichž se nevyskytují

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všechny populace)

a Meloidogyne fallax Karssen, nebo pocházejí-li z oblastí,

v nichž se Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všechny

populace) a Meloidogyne fallax Karssen vyskytují:

- hlízy buď pocházejí z místa produkce, které bylo na

základě ročního průzkumu hostitelských plodin, prováděného

vizuální prohlídkou hostitelských rostlin ve vhodných

termínech a vizuální prohlídkou povrchu a řezu hlíz po

sklizni brambor v místě produkce, shledáno prostým

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všech populací) a

Meloidogyne fallax Karssen, nebo

- hlízy byly po sklizni namátkově vzorkovány a zkontrolovány

na přítomnost příznaků napadení po použití vhodné metody,

která tyto příznaky vyvolává, nebo byly laboratorně testovány,

a kromě tohobyly rovněž vizuálně prohlédnuty na povrchu i

na řezu ve vhodných termínech a při každém uzavírání obalů

nebo kontejnerů před jejich uvedením na trh podle zákona o

uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin3) a nebyly

zjištěny žádné příznaky napadení Meloidogyne chitwoodi

Golden et al. (všemi populacemi) a Meloidogyne fallax Karssen.18.1.1. Hlízy Solanum tuberosum L. určené k pěstování, Kromě požadavků platných pro hlízy Solanum tuberosum L.

kromě těch, které mají být pěstovány v souladu určené k pěstování, uvedených v bodu 18.1. části A oddílu II této

s čl. 4 odst. 4 písm. b) směrnice Rady přílohy, úřední potvrzení, že jsou dodržena ustanovení Evropské unie

2007/33/ES14) pro boj proti Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera

rostochiensis (Wollenweber) Behrens.18.2. Hlízy Solanum tuberosum L. určené k pěstování, Kromě požadavků platných pro hlízy, uvedených v bodu 18.1.

kromě hlíz těch odrůd, které jsou úředně uznány části A oddílu IItéto přílohy, úřední potvrzení, že hlízy:

jedním nebo více členskými státy - patří k deklarované selekci a to potvrzením, které je

odpovídajícím způsobem uvedeno na dokladu doprovázejícím

příslušné hlízy,

- byly vypěstovány na území Evropské unie

a

- byly získány přímo z materiálu, udržovaného ve vhodných

podmínkách a podrobeného na území Evropské unie karanténnímu

úřednímu testování podle vhodných metod a shledaného

v těchto testech prostým škodlivých organismů.18.3. Rostliny stolonotvorných nebo hlízotvorných druhů a) Rostliny musí být udržovány v karanténních podmínkách

Solanum L. a jejich kříženců, určené k pěstování a musí být v karanténních testech shledány prostými všech

v rámci výzkumu nebo šlechtění, kromě hlíz Solanum škodlivých organismů;

tuberosum L. uvedených v bodech 18.1. nebo 18.2. b) karanténní testy zmíněné pod písmenem a) musí:

části A oddílu II této přílohy a kromě kultur (aa) být vedené pod dozorem státní organizace ochrany

udržovaných jako materiál v genobankách nebo rostlin daného členského státu a být prováděné vědecky

genetických sbírkách školenýmipracovníky této organizace nebo jiného úředně

oprávněného orgánu,

(bb) být prováděné v místě s odpovídajícím vybavením vyhovujícím

pro prácise škodlivými organismy a k udržování materiálu,

včetně indikátorových rostlin, takovým způsobem, aby bylo

zamezeno jakémukoliv nebezpečí šíření škodlivých organismů,

(cc) být prováděné u každé partie materiálu

- vizuální prohlídkou zaměřenou na příznaky způsobené

jakýmikoliv škodlivými organismy, prováděnou v

pravidelných intervalech v průběhu alespoň jednoho

celého vegetačního období s ohledem na typ materiálu

a jeho vývojového stadia v době testování

- testováním podle vhodných metod, které musí být

předloženy Stálému fytosanitárnímu výboru postupem

podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES 13).

- v případě veškerého materiálu bramboru nejméně na:

- Andean potato latent virus

- Arracacha virus B, oca strain

- Potato black ringspot virus

- Potato spindle tuber viroid

- Potato virus T

- Andean potato mottle virus

- Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S,

Potato virus V, Potato virus X, Potato virus Y

(včetně skupin izolátů Yc,Yn a Yo) a Potato leafroll

virus

- Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus

(Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.

- Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

- v případě semen bramboru nejméně na viry a viroidy

ve výše uvedeném seznamu

(dd) vhodnýmtestováním určit škodlivý organismus

způsobující jakékoliv jiné příznaky, které byly

pozorovány při vizuální prohlídce;

c) veškerý materiál, který nebyl testováním uvedeným pod b)

shledán prostým škodlivých organismů uvedených pod b), musí

být okamžitě zničen nebo být podroben opatřením eliminujícím

tento škodlivýorganismus (tyto škodlivé organismy);

d) každá právnická nebo fyzická osoba mající ve svém držení

takový materiál, musí o tomto materiálu informovat Ústřední

kontrolní a zkušební ústav zemědělský.18.4. Rostliny stolonotvorných nebo hlízotvorných druhů Každá organizace nebo výzkumné pracoviště mající ve svém držení

Solanum L. a jejich kříženců, určené k pěstování takový materiál musí o tomto materiálu informovat odpovědný úřední

a udržované jako materiál v genobankách nebo orgán členského státu, na území České republiky Ústřední kontrolní

genetických sbírkách a zkušební ústav zemědělský.18.5. Hlízy Solanum tuberosum L. kromě těch, které jsou Na obalu nebo na dopravním prostředku (v případě volně ložených

uvedeny v bodech 18.1., 18.1.1., 18.2., 18.3. nebo brambor) musí býtuvedeno registrační číslo potvrzující, že

18.4. části A oddílu II této přílohy brambory byly vypěstovány úředně zaregistrovaným pěstitelem

nebo že pocházejíze společných skladů nebo expedičních středisek

úředně zaregistrovaných a umístěných v oblasti produkce, a

dokládající, že hlízy jsou prosté Ralstonia solanacearum

(Smith) Yabuuchi et al. a že byla dodržena:

a) ustanovení Evropské unie pro boj proti Synchytrium

endobioticum (Schilbersky) Percival

a

b) v případě potřeby ustanovení Evropské unie pro boj

proti Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus

(Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.

a

c) ustanovení Evropské unie pro boj proti Globodera pallida

(Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.18.6. Rostliny Solanaceae určené k pěstování, kromě Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 18.1.,

osiva a rostlin uvedených v bodech 18.4. nebo 18.5. 18.2. a 18.3. části A oddílu II této přílohy, kde je to vhodné,

části A oddílu II této přílohy úřední potvrzení, že:

a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Potato stolbur mycoplasm,

nebo

b) na rostlinách v místě produkce nebyly od začátku posledního

ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky

napadení Potato stolbur mycoplasm.18.6.1.Rostliny Capsicum spp., Solanum lycopersicum L. Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodě

a Solanum melongena L., s kořeny, určené k 18.6. části A oddílu II této přílohy, úřední potvrzení, že jsou

pěstování, kromě rostlin, které mají být pěstovány dodržena ustanovení Evropské unie pro boj proti Globodera pallida

v souladu s čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice Rady (Stone) Behrens aGlobodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

2007/33/ES14)18.7. Rostliny Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu

L., Musa L., Nicotiana L. a Solanum melongena L., 18.6. části A oddílu II této přílohy, kde je to vhodné,

určené k pěstování, kromě osiva úřední potvrzení,že:

a) rostliny pocházejí z oblastí, které byly shledány

prostými Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

nebo

b) na rostlinách v místě produkce nebyly od počátku

posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné

příznaky napadení Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.19. Rostliny Humulus lupulus L. určené k pěstování, Úřední potvrzení,že na rostlinách nebyly v místě produkce od začátku

kromě osiva posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky

napadení Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold a

Verticillium dahliae Klebahn.19.1. Rostliny Palmae určené k pěstování, které mají Úřední potvrzení,že: rostliny

průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do a) byly trvale pěstovány v oblasti, která byla uznána státní

následujících rodů: Brahea Mart., Butia Becc., organizací ochrany rostlin za prostou Paysandisia archon

Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., (Burmeister) podle příslušných mezinárodních standardů pro

Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., fytosanitární opatření,

Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., nebo

Washingtonia Raf. b) byly pěstoványpo dobu nejméně dvou let před přemístěním

v místě produkce:

- které je registrováno příslušným úředním orgánem

v členském státu původu a tento subjekt nad ním vykonává

dohled,

- kde byly rostliny umístěny v prostoru s úplnou fyzickou

ochranou před zavlečením Paysandisia archon (Burmeister)

nebo za použití vhodných preventivních ošetření

a

- kde nebyly pozorovány žádné příznaky napadení Paysandisia

archon (Burmeister) při třech úředních prohlídkách za rok

prováděných ve vhodnou dobu.20. Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. Úřední potvrzení,že:

a Pelargonium L'Hérit. ex Ait, určené k pěstování, aa) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace

kromě osiva ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních

standardů profytosanitární opatření za prostou Helicoverpa

armigera (Hübner) a Spodoptera littoralis (Boisduval),

nebo

a) v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného

vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Helicoverpa

armigera (Hübner) nebo Spodoptera littoralis (Boisduval),

nebo

b) rostliny byly vhodným způsobem ošetřeny proti těmto organismům.21.1. Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul. určené Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu

k pěstování, kromě osiva 20. části A oddílu II této přílohy, kde je to vhodné,

úřední potvrzení,že:

a) rostliny jsou nejvýše třetí generací získanou z materiálu,

který byl shledán prostým Chrysanthemum stunt viroid

v průběhu virologických testů, nebo jsou přímo získány

z materiálu, ukterého byl v období kvetení úředně

kontrolován reprezentativní vzorek alespoň 10 % rostlin

a byl shledán prostým Chrysanthemum stunt viroid;

b) rostliny nebo řízky pocházejí z podniků:

- které byly úředně kontrolovány nejméně jednou měsíčně

v průběhu tří měsíců před odesláním a na kterých nebyly

v tomto období pozorovány žádné příznaky napadení Puccinia

horiana Hennings a v bezprostředním okolí nebyly v průběhu

tří měsíců před prodejem pozorovány žádné příznaky napadení

Puccinia horiana Hennings,

nebo

- zásilka bylavhodně ošetřena proti Puccinia horiana Hennings;

c) v případě nezakořeněných řízků nebyly na řízcích nebo

na rostlinách,ze kterých byly řízky získány, pozorovány

žádné příznakynapadení Didymella ligulicola (Baker et al.)

von Arx nebo, v případě zakořeněných řízků, nebyly na řízcích

nebo v místechzakořenění pozorovány žádné příznaky napadení

Didymella ligulicola (Baker et al.) von Arx.21.2. Rostliny Dianthus L. určené k pěstování, kromě osiva Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu

20. části A oddílu II této přílohy, úřední potvrzení, že:

- rostliny byly získány přímo z matečných rostlin, které

byly úředně testované nejméně jednou v průběhu dvou

předcházejícíchletech na Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola

(Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder)

Starr & Burkholder a Phialophora cinerescens (Wollenweber)

van Beyma a byly shledány prosté těchto škodlivých organismů,

- na rostlinách nebyly pozorovány žádné příznaky napadení

výše jmenovaných škodlivých organismů.22. Cibule Tulipa L. a Narcissus L., kromě těch, u Úřední potvrzení,že na rostlinách nebyly od začátku posledního

kterých je podle balení nebo jinak zřejmé, že jsou ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky

určeny k přímému prodeji konečným spotřebitelům, napadení Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev.

kteří se v rámci podnikání nezabývají produkcí

řezaných květin23. Rostliny bylinných druhů určené k pěstování kromě Kromě požadavků pro tyto rostliny, uvedených v bodech 20., 21.1.

- cibulí, nebo 21.2. části A oddílu II této přílohy, úřední potvrzení, že:

- oddenkových hlíz, a) rostliny pocházejí z oblasti prosté Liriomyza huidobrensis

- rostlin čeledi Graminae, (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess),

- oddenků, nebo

- osiva, b) buď v místě produkce nebyly při úředních prohlídkách

- hlíz prováděných nejméně jednou měsíčně během tří měsíců před

sklizní pozorovány žádné známky přítomnosti Liriomyza

huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess),

nebo

c) bezprostředně před uvedením na trh byly rostliny úředně

prohlédnuty a shledány prostými Liriomyza huidobrensis

(Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess) a byly podrobeny

vhodnému ošetření proti Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

a Liriomyza trifolii (Burgess),

nebo

d) rostliny pocházejí z rostlinného materiálu (explantátu),

který je prostý Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza

trifolii (Burgess), jsou pěstovány in vitro na sterilní

živné půdě ve sterilních podmínkách, které zabraňují napadení

organismy Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza

trifolii (Burgess), a jsou odeslány v průhledných obalech

za sterilních podmínek.24. Rostliny s kořeny, pěstované nebo určené k Musí být prokázáno, že místo produkce je prosté Clavibacter

pěstování, vypěstované ve volné půdě michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff)

Davis et al. a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.24.1. Rostliny Allium porrum L., Asparagus officinalis Kromě požadavků pro tyto rostliny, uvedených v bodu 24. části

L., Beta vulgaris L., Brassica spp. a Fragaria L., A oddílu II této přílohy, musí být prokázáno, že jsou dodržena

s kořeny, určené k pěstování, vypěstované ve ustanovení Evropské unie týkající se boje proti Globodera

volné půdě pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber)

a Behrens.

cibule, hlízy a oddenky Allium ascalonicum L.,

Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn.

ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp.,

Narcissus L. a Tulipa L., s kořeny, vypěstované

ve volné půdě, kromě těch rostlin, cibulí, hlíz

a oddenků, které mají být pěstovány v souladu

s čl. 4 odst. 4 písm. a) nebo c) směrnice Rady

2007/33/ES14)25. Rostliny Beta vulgaris L. určené k pěstování, Úřední potvrzení,že:

kromě osiva

a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Beet leaf curl virus,

nebo

b) v oblasti produkce není znám výskyt Beet leaf curl virus

a v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly

pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního

období žádné příznaky napadení Beet leaf curl virus.26. Osivo Helianthus annuus L. Úřední potvrzení, že:

a) semena pocházejí z oblastí prostých Plasmopara halstedii

(Farlow) Berlese & De Toni,

nebo

b) semena, kromě semen odrůd rezistentních ke všem rasám

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & De Toni vyskytujícím se

v oblasti produkce, byla podrobena vhodnému ošetření proti

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & De Toni.26.1. Rostliny Solanum lycopersicum L. určené Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech

k pěstování, kromě osiva 18.6. a 23. části A oddílu II této přílohy, kde je to vhodné,

úřední potvrzení, že:

a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Tomato yellow leaf curl virus

nebo

b) na rostlinách nebyly pozorovány žádné příznaky napadení

Tomato yellow leaf curl virus

a

(aa) rostliny pocházejí z oblastí prostých Bemisia tabaci

(Gennadius),

nebo

(bb) místo produkce bylo při úředních prohlídkách vykonaných

nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před expedicí

shledáno prostým Bemisia tabaci (Gennadius),

nebo

c) v místě produkce nebyly pozorovány příznaky napadení

Tomato yellow leaf curl virus, místo produkce bylo podrobeno

vhodnému ošetření a monitoringu k zajištění nepřítomnosti

Bemisia tabaci (Gennadius).27. Osivo Solanum lycopersicum L. Úřední potvrzení, že semena byla získána vhodnou kyselinoextrakční

metodou nebo rovnocennou metodou, schválenou postupem

podle čl. 18 odst.2 směrnice 2000/29/ES13), a

a) buď semena pocházejí z oblastí prostých Clavibacter

michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al.,

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye,

nebo

b) na rostlinách vmístě produkce nebyly během posledního

ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky

chorob působených těmito škodlivými organismy,

nebo

c) reprezentativnívzorek semen byl podroben úřednímu

testování nejméně na příslušné škodlivé organismy a za

použití vhodných metod a přitom bylo prokázáno, že semena

jsou prostá příslušných škodlivých organismů.28.1. Osivo Medicago sativa L. Úřední potvrzení, že:

a) v místěprodukce nebyly od začátku posledního ukončeného

vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení

Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev a tento škodlivý

organismus nebyl zjištěn ani při laboratorním testování

reprezentativního vzorku,

nebo

b) před prodejem byla provedena fumigace,

nebo

c) osivo bylo podrobeno vhodnému fyzikálnímu ošetření proti

Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev a po laboratorních testech

provedených na reprezentativním vzorku bylo shledáno

prostým tohoto škodlivého organismu.28.2. Osivo Medicago sativa L. Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 28.1.

části A oddílu II této přílohy, úřední potvrzení, že:

a) semena pocházejí z oblastí prostých Clavibacter michiganensis

subsp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.,

nebo

b) na farmě nebo vjejím bezprostředním okolí nebyl od začátku

posledních uplynulých 10 let zjištěn Clavibacter michiganensis

subsp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.

a

- sklizená semena patří k odrůdě, která je uznána za vysoce

rezistentní ke Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus

(McCulloch) Davis et al.,

nebo

- v době sklizně porostu nezačalo ještě jeho čtvrté ukončené

vegetační období od doby výsevu a porost poskytl nejvýše jednu

předcházejícísklizeň semen,

nebo

- obsah neškodných nečistot, které byly stanoveny podle

pravidel používaných pro certifikaci semen platných v Evropské unii,

nepřevyšuje 0,1 % jeho hmotnosti,

- během posledního ukončeného vegetačního období nebo, je-li

to možné, během posledních dvou vegetačních období, nebyly na

pěstitelské ploše ani na okolních přiléhajících porostech

Medicago sativa L. pozorovány žádné příznaky napadení

Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.,

- porost byl založen na pozemku, na kterém během posledních

třech let před výsevem nebyla pěstována vojtěška (Medicago

sativa L.).29. Osivo Phaseolus L. Úřední potvrzení,že:

a) semena pocházejí z oblastí prostých Xanthomonas campestris

pv. phaseoli (Smith) Dye

nebo

b) reprezentativní vzorek semen byl testován a v těchto testech

byl shledán prostým Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.30. Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Na obalech musí být vyznačen původ zboží.

Raf. a jejich křížencůČÁST BZvláštní požadavky, které musejí být splněny při dovozu anebo

přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území

určitých chráněných zón--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rostliny, rostlinné Zvláštní požadavky Chráněná(é) zóna(y)

produkty a jiné

předměty

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Dřevo jehličnanů Kromě požadavků platných pro dřevo, uvedených v bodech Irsko, Řecko, Spojené království

(Coniferales) 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6. a 1.7. části A oddílu I Velké Británie a Severního Irska

této přílohy, kde je to vhodné, (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey)

a) dřevo musí být odkorněné,

nebo

b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých

Dendroctonus micans (Kugelann),

nebo

c) musí být prokázáno značkou "kiln-dried", "K.D."

nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným

podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu, že

bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou

v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen

technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty,

tak i z hlediska délky doby sušení.2. Dřevo jehličnanů Kromě požadavků platných pro dřevo, uvedených v bodech Irsko, Řecko, Spojené království

(Coniferales) 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6. a 1.7. části A oddílu I Velké Británie a Severního Irska

této přílohy a v bodu 1. části B této přílohy,

kde je to vhodné,

a) dřevo musí být odkorněné,

nebo

b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých

Ips duplicatus (Sahlberg),

nebo

c) musí být prokázáno značkou "kiln-dried", "K.D." nebo

jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle

použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu, že bylopři

zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v

procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen

technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty,

tak i z hlediska délky doby sušení.3. Dřevo jehličnanů Kromě požadavků platných pro dřevo, uvedených v bodech Irsko, Spojené království Velké

(Coniferales) 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6. a 1.7. části A oddílu I Británie a Severního Irska

této přílohy a v bodech 1. a 2. části B této přílohy,

kde je to vhodné,

a) dřevo musí být odkorněné,

nebo

b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých

Ips typographus (Linnaeus),

nebo

c) musí být prokázáno značkou "kiln-dried", "K.D." nebo

jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle

použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu, že bylopři

zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v

procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen

technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty,

tak i z hlediska délky doby sušení.4. Dřevo jehličnanů Kromě požadavků platných pro dřevo, uvedených v bodech Irsko, Řecko, Spojené království

(Coniferales) 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6. a 1.7. části A oddílu I této Velké Británie a Severního Irska

přílohy a v bodech 1., 2. a 3. části B této přílohy,

kde je to vhodné,

a) dřevo musí být odkorněné,

nebo

b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí

prostých Ips amitinus (Eichhoff),

nebo

c) musí být prokázáno značkou "kiln-dried", "K.D."

nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným

podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu, že

bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou

v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen

technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty,

tak i z hlediska délky doby sušení.5. Dřevo jehličnanů Kromě požadavků platných pro dřevo uvedených, v bodech Irsko, Řecko, Spojené království

(Coniferales) 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6. a 1.7. části A oddílu I Velké Británie a Severního Irska

této přílohy a v bodech 1., 2., 3. a 4. části B této přílohy, (Severní Irsko, ostrov Man)

kde je to vhodné,

a) dřevo musí být odkorněné,

nebo

b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých

Ips cembrae (Heer),

nebo

c) musí být prokázáno značkou "kiln-dried", "K.D." nebo

jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle

použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu, že bylopři

zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech

sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický

postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i zhlediska

délky doby sušení.6. Dřevo jehličnanů Kromě požadavků platných pro dřevo, uvedených v bodech Irsko, Kypr, Spojené království

(Coniferales) 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. a 1.7. části A oddílu I Velké Británie a Severního Irska

této přílohy a v bodech 1., 2., 3., 4. a 5. části Btéto (Severní Irsko, ostrov Man)

přílohy, kde je to vhodné,

a) dřevo musí být odkorněné,

nebo

b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých

Ips sexdentatus (Börner),

nebo

c) musí být prokázáno značkou "kiln-dried", "K.D." nebo

jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití

na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu, že bylo při zpracování

uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny,

nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup

vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky

doby sušení.6.1. zrušeno6.2. zrušeno6.3. Dřevo Castanea a) Dřevo musí být prosté kůry Česká republika, Irsko, Spojené

Mill. nebo království Velké Británie a

b) úřední potvrzení, že dřevo Severního Irska, Švédsko

i) pochází z oblastí prostých Cryphonectria parasitica

(Murrill) Barr,

nebo

ii) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v

procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl

dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska

užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení;

provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou

"kiln-dried", "K.D." nebo jiným mezinárodně uznávaným

označením umístěným podle použití na dřevu nebo

jakémkoli jeho obalu.6.4. Dřevo Platanus L. Kromě opatření platných pro dřevo, uvedených v bodech 5. Spojené království Velké Británie

včetně dřeva a 7.1.2. části A oddílu I této přílohy a v bodu 2. a Severního Irska

hraněného, části A oddílu II této přílohy, kde je to vhodné,

původem z úřední potvrzení:

Evropské unie, a) že dřevo pochází z oblastí prostých Ceratocystisplatani

Arménie, (J. M. Walter) Engelbrecht & Harrington, vystavené podle

Švýcarska příslušných mezinárodních standardů pro rostlinolékařská

a USA opatření,

nebo

b) musí být prokázáno značkou "kiln-dried", "K.D." nebo

jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle

použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu, že bylopři

zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v

procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen

technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty,

tak i z hlediska délky doby sušení,

nebo

c) dřevo pochází z chráněné zóny vyjmenované v pravém sloupci.7. Rostliny Abies Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených Irsko, Řecko, Spojené království

Mill., Larix Mill., v bodu 1. přílohy č. 3 části A, v bodech 8.1., 8.2., 9. a 10. Velké Británie a Severního Irska

Picea A. Dietr., části A oddílu I této přílohy a v bodech 4. a 5. části A (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey)

Pinus L. a oddílu II této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení,

Pseudotsuga Carr., že místo produkce je prosté Dendroctonus micans (Kugelann).

vyšší než 3 m,

kromě plodů a osiva8. Rostliny Abies Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených Irsko, Řecko, Spojené království

Mill., Larix Mill., v bodu 1. přílohy č. 3 části A, v bodech 8.1., 8.2., Velké Británie a Severního Irska

Picea A. Dietr. 9. a 10. části A oddílu I této přílohy, v bodech 4.a 5.

a Pinus L., vyšší části A oddílu II této přílohy a v bodu 7. části B této

než 3 m, kromě přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že místo

plodů a osiva produkce je prosté Ips duplicatus (Sahlberg).9. Rostliny Abies Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených Irsko, Spojené království Velké

Mill., Larix Mill., v bodu 1. přílohy č. 3 části A, v bodech 8.1., 8.2., 9. Británie a Severního Irska

Picea A. Dietr., a 10. části A oddílu I této přílohy, v bodech 4. a 5.

Pinus L. a části A oddílu II této přílohy a v bodech 7. a 8. části

Pseudotsuga Carr., B této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení,že

vyšší než 3 m, místo produkce je prosté Ips typographus (Linnaeus).

kromě plodů a osiva10. Rostliny Abies Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených Irsko, Řecko, Spojené království

Mill., Larix Mill., v bodu 1. přílohy č. 3 části A, v bodech 8.1., 8.2., 9. a Velké Británie a Severního Irska

Picea A. Dietr., 10. části A oddílu I této přílohy, v bodech 4. a 5.části

Pinus L., vyšší A oddílu II této přílohy a v bodech 7., 8. a 9. části B

než 3 m, kromě této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že místo

plodů a osiva produkce je prosté Ips amitinus (Eichhoff).11. Rostliny Abies Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených Irsko, Řecko, Spojené království

Mill., Larix Mill., v bodu 1. přílohy č. 3 části A, v bodech 8.1., 8.2., Velké Británie a Severního Irska

Picea A. Dietr., 9. a 10. části A oddílu I této přílohy, v bodech 4.a 5. (Severní Irsko, ostrov Man)

Pinus L. a části A oddílu II této přílohy a v bodech 7., 8., 9. a 10.

Pseudotsuga Carr., části B této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení,

vyšší než 3 m, že místo produkce je prosté Ips cembrae (Heer).

kromě plodů a osiva12. Rostliny Abies Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených Irsko, Kypr, Spojené království

Mill., Larix Mill., v bodu 1. přílohy č. 3 části A, v bodech 8.1., 8.2., 9. a 10. Velké Británie a Severního Irska

Picea A. Dietr., části A oddílu I této přílohy, v bodech 4. a 5. části A oddílu (Severní Irsko, ostrov Man)

Pinus L., vyšší než II této přílohy, a v bodech 7., 8., 9., 10. a 11. části B této

3 m, kromě plodů a přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že místo produkce

osiva je prosté Ips sexdentatus (Börner).12.1. Rostliny Platanus Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených Spojené království Velké Británie

L. určené k v bodu 12. části A oddílu I této přílohy a v bodu 8. části A a Severního Irska

pěstování, kromě oddílu II této přílohy, úřední potvrzení:

osiva, původem a) že rostliny byly trvale pěstovány v oblasti, která

z Evropské unie, je podle příslušných mezinárodních standardů pro

Arménie, fytosanitární opatření uznána za prostou Ceratocystis

Švýcarska a USA platani (J. M. Walter) Engelbrecht & Harrington,

nebo

b) že rostliny byly trvale pěstovány v chráněné zóně

vyjmenované v pravém sloupci.13. zrušeno14.1. Samostatná kůra Úřední potvrzení, že zásilka: Irsko, Řecko, Spojené království

jehličnanů a) byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena protikůrovcům, Velké Británie a Severního Irska

(Coniferales) nebo (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey)

b) pochází z oblastí prostých Dendroctonus

micans (Kugelann).14.2. Samostatná kůra Kromě opatření platných pro kůru, uvedených v bodu 14.1. části Irsko, Řecko, Spojené království

jehličnanů B této přílohy, úřední potvrzení, že zásilka: Velké Británie a Severního Irska

(Coniferales) a) byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena protikůrovcům,

nebo

b) pochází z oblastí prostých Ips amitinus (Eichhoff)14.3. Samostatná kůra Kromě opatření platných pro kůru, uvedených v bodech 14.1. a Irsko, Řecko, Spojené království

jehličnanů 14.2. části B této přílohy, úřední potvrzení, že zásilka: Velké Británie a Severního Irska

(Coniferales) a) byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena protikůrovcům (Severní Irsko, ostrov Man)

nebo

b) pochází z oblastí prostých Ips cembrae (Heer).14.4. Samostatná kůra Kromě opatření platných pro kůru, uvedených v bodech 14.1., Irsko, Řecko, Spojené království

jehličnanů 14.2. a 14.3. části B této přílohy, úřední potvrzení, že Velké Británie a Severního Irska

(Coniferales) zásilka:

a) byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena protikůrovcům

nebo

b) pochází z oblastí prostých Ips duplicatus (Sahlberg).14.5. Samostatná kůra Kromě opatření platných pro kůru, uvedených v bodech 14.1., Irsko, Kypr, Spojené království

jehličnanů 14.2., 14.3. a 14.4. části B této přílohy, úřední potvrzení, Velké Británie a Severního Irska

(Coniferales) že zásilka: (Severní Irsko, ostrov Man)

a) byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena protikůrovcům,

nebo

b) pochází z oblastí prostých Ips sexdentatus (Borner).14.6. Samostatná kůra Kromě opatření platných pro kůru, uvedených v bodech 14.1., Irsko, Spojené království Velké

jehličnanů 14.2., 14.3., 14.4. a 14.5. části B této přílohy, úřední Británie a Severního Irska

(Coniferales) potvrzení, že zásilka:

a) byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena protikůrovcům,

nebo

b) pochází z oblastí prostých Ips typographus (Linnaeus).14.7. zrušeno14.8. zrušeno14.9. Samostatná kůra Úřední potvrzení, že samostatná kůra: Česká republika, Irsko, Spojené

Castanea Mill. a) pochází z oblastí prostých Cryphonectria parasitica království Velké Británie a

(Murrill) Barr, Severního Irska, Švédsko

nebo

b) byla podrobena fumigaci nebo jinému vhodnému ošetření

proti Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, podle

specifikace schválené postupem podle čl. 18 odst. 2

směrnice 2000/29/ES 13); provedení tohoto ošetření

musí být prokázáno tím, že se v rostlinolékařském

osvědčení uvede účinná látka, minimální teplota kůry,

dávka (g/m3) a doba expozice (h).15. Rostliny Larix Mill. Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1. Irsko, Spojené království Velké

určené k pěstování, přílohy č. 3 části A, v bodech 8.1., 8.2. a 10. části A oddílu Británie a Severního Irska

kromě osiva I této přílohy, v bodu 5. části A oddílu II této přílohy a (Severní Irsko, ostrovy Man a

v bodech 1., 8., 9., 10., 11., 12. a 13. části B této přílohy, Jersey)

úřední potvrzení, že byly vypěstovány ve školkách aže místo

produkce je prosté Cephalcia lariciphila (Wachtl).16. Rostliny Abies Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených Irsko, Spojené království Velké

Mill., Larix Mill., v bodu 1. přílohy č. 3 části A, v bodech 8.1., 8.2. Británie a Severního Irska

Picea A. Dietr., a 9. části A oddílu I této přílohy, v bodu 4. části (Severní Irsko)

Pinus L. a A oddílu II této přílohy a v bodech 7., 8., 9., 10.,

Pseudotsuga 11., 12., 13. a 15. části B této přílohy, kde je to

Carr., určené vhodné, úřední potvrzení, že byly vypěstovány ve školkách

k pěstování, a že místo produkce je prosté Gremmeniella

kromě osiva abietina (Lagerberg) Morelet.17. zrušeno18. Rostliny Picea Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených Irsko, Řecko, Spojené království

A. Dietr. určené v bodu 1. přílohy č. 3 části A, v bodech 8.1., 8.2.a Velké Británie a Severního Irska

k pěstování, 10. části A oddílu I této přílohy, v bodu 5. části A (Severní Irsko, ostrovy Man a Jersey)

kromě osiva oddílu II této přílohy a v bodech 7., 8., 9., 10., 11.,

12., 13. a 16. části B této přílohy, úřední potvrzení,

že byly vypěstovány ve školkách a že místo produkce

je prosté Gilpinia hercyniae (Hartig).19. Rostliny Úřední potvrzení, že: Portugalsko (Azory), Řecko

Eucalyptus a) rostliny jsou prosté zeminy a byly podrobeny ošetření

L'Hérit. kromě proti Gonipterus scutellatus Gyllenhal,

plodů a osiva nebo

b) rostliny pocházejí z oblastí prostých Gonipterus

scutellatus Gyllenhal.19.1. Rostliny Castanea Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených Česká republika, Irsko, Spojené

Mill. určené v bodu 2. přílohy č. 3 části A a v bodech 11.1. a 11.2. království Velké Británie a

k pěstování části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že: Severního Irska, Švédsko

a) rostliny byly trvale pěstovány v místech produkce

v zemích, v nichž se nevyskytuje Cryphonectria

parasitica (Murrill) Barr,

nebo

b) rostliny byly trvale pěstovány v oblasti, kterou

státní organizace ochrany rostlin uznala podle

příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární

opatření za prostou Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

nebo

c) rostliny byly trvale pěstovány v chráněných

zónách uvedených v pravém sloupci.20.1. Hlízy Solanum Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených Finsko, Francie (Bretaň), Irsko,

tuberosum L. v bodech 10. a 11. přílohy č. 3 části A, v bodech 25.1., Portugalsko (Azory), Spojené

určené k pěstování 25.2., 25.3., 25.4., 25.5. a 25.6. části A oddílu I království Velké Británie a

této přílohy, a v bodech 18.1., 18.2., 18.3., 18.4. Severního Irska (Severní Irsko)

a 18.6. části A oddílu II této přílohy, úřední potvrzení,

že hlízy:

a) byly vypěstovány v oblasti, ve které se

nevyskytuje Beet necrotic yellow vein virus,

nebo

b) byly vypěstovány na pozemku prostém Beet

necrotic yellow vein virus nebo v pěstebním

substrátu obsahujícím zeminu prostou Beet necrotic

yellow vein virus nebo byly úředně testované

vhodnými metodami a shledány prosté Beet necrotic

yellow vein virus,

nebo

c) byly omyté a jsou prosté zeminy.20.2. Hlízy Solanum a) Zemina nesmí tvořit více než 1 % hmotnosti zásilky Finsko, Francie (Bretaň), Irsko,

tuberosum L. nebo partie, Portugalsko (Azory), Spojené království

kromě těch, které nebo Velké Británie a Severního

jsou uvedeny b) hlízy jsou určeny ke zpracování v podniku Irska (Severní Irsko)

v bodu 20.1. s úředně schváleným zařízením na odstranění

části B této odpadu, které vylučuje nebezpečí rozšíření Beet

přílohy necrotic yellow vein virus.20.3. Rostliny s kořeny, Musí být prokázáno, že rostliny pocházejí z pozemku Finsko, Lotyšsko, Slovensko, Slovinsko

vypěstované ve prostého Globodera pallida (Stone) Behrens.

volné půdě,

pěstované nebo

určené k pěstování21. Rostliny kromě Kromě zákazů platných pro tyto rostliny, uvedených Estonsko, Finsko, Francie (Korsika),

plodů a osiva a v bodech 9., 9.1. a 18. přílohy č. 3 části A, a v bodech Irsko (s výjimkou města Galway),

živý pyl pro 1. a 2. přílohy č. 3 části B, kde je to vhodné, úřední Itálie [Abruzzo, Apulie, Basilicata,

opylování: potvrzení, že: Benátsko (s výjimkou provincií Benátky

Amelanchier Med., a) rostliny pocházejí ze třetích zemí, které byly a Rovigo, obcí Barbona, Boara Pisani,

Chaenomeles Lindl., uznány za prosté Erwinia amylovora (Burrill) Winslow Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige,

Cotoneaster Ehrh., et al. v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 S. Urbano a Vescovana v provincii

Crataegus L., směrnice 2000/29/ES13), Padova a oblasti nacházející se jižně

Cydonia Mill., nebo od dálnice A4 v provincii Verona),

Eriobotrya Lindl., b) rostliny pocházejí z oblastí prostých Emilia-Romagna (provincie Parma a

Malus Mill., škodlivého organismu ve třetích zemích, Piacenza), Kalábrie, Kampánie, Lazio,

Mespilus L., které byly stanoveny ve vztahu k Erwinia Ligurie, Lombardie (s výjimkou

Photinia davidiana amylovora (Burrill) Winslow et al. v souladu provincií Mantova a Sondrio), Marche,

(Dcne.) Cardot, s příslušným mezinárodním standardem pro Molise, Piemont, Sardinie, Sicílie,

Pyracantha Roem., fytosanitární opatření jako prosté tohoto Toskánsko, Umbrie a Údolí Aosty],

Pyrus L. a Sorbus L. škodlivého organismu, a které byly jako takové Litva (s výjimkou obcí Babtai a

uznány podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES 13), Kedainiai v regionu Kaunas), Lotyšsko,

nebo Portugalsko, Slovensko [s výjimkou obcí

c) rostliny pocházejí z kantonu Valais ve Švýcarsku, Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč,

nebo Topoľníky a Trhová Hradská (okres

d) rostliny pocházejí z chráněných zón uvedených Dunajská Streda), Hronovce a Hronské

v pravém sloupci, Kľačany (okres Levice), Dvory nad

nebo Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec

e) rostliny byly pěstovány nebo, v případě (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava),

přemístění do nárazníkové zóny, udržovány po Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír,

dobu nejméně 7 měsíců včetně období od 1. dubna Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín

do 31. října posledního ukončeného vegetačního (okres Trebišov)], Slovinsko [s výjimkou

období na pozemku: regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a

(aa) umístěném v úředně vymezené nárazníkové zóně Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko

o rozloze nejméně 50 km2, a to nejméně 1 km od (jižně od dálnice H4)], Spojené

hranice této zóny, kde hostitelské rostliny království Velké Británie a Severního

podléhají úředně schválenému a kontrolovanému Irska (Severní Irsko, ostrov Man a

ochrannému režimu stanovenému nejpozději před Normanské ostrovy), Španělsko [s výjimkou

začátkem ukončeného vegetačního období autonomních společenství Aragonie,

předcházejícího poslednímu ukončenému vegetačnímu Extremadura, Kastilie a León,

období, s cílem minimalizovat riziko šíření Kastilie-La Mancha, La Rioja, Murcie

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a Navarra, provincie Guipuzcoa

z rostlin pěstovaných v této oblasti. (autonomní společenství Baskicko),

Podrobnosti popisu této nárazníkové zóny okresů L'Alt Vinalopó a El Vinalopó

musí být k dispozici Komisi a ostatním členským Mitja v provincii Alicante a obcí

státům Evropské unie. V nárazníkové zóně se Alborache a Turís v provincii

provádějí úřední kontroly, s výjimkou pozemku Valencia (autonomní společenství

a jeho přilehlé zóny v šířce 500 m, nejméně Valencie)]

jednou od začátku posledního ukončeného

vegetačního období v nejvhodnější době, a

všechny hostitelské rostliny, které vykazují

příznaky napadení Erwinia amylovora (Burrill)

Winslow et al., musí být neprodleně odstraněny.

Výsledky těchto kontrol musí být poskytnuty

do 1. května každého roku Komisi a ostatním

členským státům Evropské unie, a

(bb) který byl před začátkem ukončeného vegetačního

období předcházejícího poslednímu ukončenému

vegetačnímu období úředně schválen, stejně

jako nárazníková zóna, pro pěstování rostlin

podle požadavků stanovených v tomto bodu; a

(cc) který, stejně jako přilehlá zóna v šířce nejméně

500 m, byl od začátku posledního ukončeného

vegetačního období shledán prostým Erwinia

amylovora (Burrill) Winslow et al. při úředních

kontrolách prováděných nejméně:

- dvakrát na tomto pozemku v nejvhodnější době,

tj. jednou během června až srpna a jednou během

srpna až listopadu; a

- jednou v uvedené přilehlé oblasti v nejvhodnější

době, tj. během srpna až listopadu; a

(dd) na němž byly rostliny úředně testovány na

latentní infekci Erwinia amylovora (Burrill)

Winslow et al. vhodnou laboratorní metodou ze

vzorku úředně odebraného v nejvhodnější době,

nebo

f) rostliny byly trvale pěstovány v místě

produkce, které je zcela fyzicky zajištěno proti

proniknutí Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.21.1. Rostliny Vitis Kromě zákazu vyplývajícího pro tyto rostliny z bodu Kypr

L. kromě plodů 15. přílohy č. 3 části A, a použitelného pro dovoz rostlin

a osiva Vitis L., kromě plodů, ze třetích zemí (s výjimkou

Švýcarska) do Evropské unie, úřední potvrzení, že rostliny:

a) pocházejí z oblasti prosté Daktulosphaira

vitifoliae (Fitch),

nebo

b) byly vypěstovány v místě produkce, které bylo

shledáno prostým Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

při úředních kontrolách, vykonaných v průběhu

posledních dvou ukončených vegetačních období,

nebo

c) byly podrobeny fumigaci nebo jinému vhodnému Kypr

ošetření proti Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).

21.2. Plody Vitis L. Plody musí být bez listů a úřední potvrzení, že plody:

a) pocházejí z oblasti prosté Daktulosphaira

vitifoliae (Fitch),

nebo

b) byly vypěstovány v místě produkce, které

bylo shledáno prostým Daktulosphaira vitifoliae

(Fitch) při úředních kontrolách, vykonaných

v průběhu posledních dvou ukončených vegetačních období,

nebo

c) byly podrobeny fumigaci nebo jinému

vhodnému ošetření proti Daktulosphaira

vitifoliae (Fitch).21.3. Včelstva v období Musí být písemně doložené, že včelstva: Estonsko, Finsko, Francie (Korsika),

od 15. března a) pocházejí ze třetích zemí uznaných v souladu Irsko (s výjimkou města Galway),

do 30. června s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice Itálie [Abruzzo, Apulie, Basilicata,

2000/29/ES13) za prosté Erwinia amylovora (Burrill) Benátsko (s výjimkou provincií Benátky

Winslow et al., a Rovigo, obcí Barbona, Boara Pisani,

nebo Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige,

b) pocházejí z kantonu Valais ve Švýcarsku, S. Urbano a Vescovana v provincii

nebo Padova a oblasti nacházející se jižně

c) pocházejí z chráněných zón uvedených v pravém od dálnice A4 v provincii Verona),

sloupci, Emilia-Romagna (provincie Parma a

nebo Piacenza), Kalábrie, Kampánie, Lazio,

d) byly podrobeny před přemísťováním vhodnému Ligurie, Lombardie (s výjimkou provincií

karanténnímu opatření. Mantova a Sondrio), Marche, Molise,

Piemont, Sardinie, Sicílie, Toskánsko,

Umbrie a Údolí Aosty], Litva (s

výjimkou obcí Babtai a Kedainiai

v regionu Kaunas), Lotyšsko,

Portugalsko, Slovensko [s

výjimkou obcí Blahová, Čenkovce,

Horné Mýto, Okoč, Topoľníky a

Trhová Hradská (okres Dunajská

Streda), Hronovce a Hronské Kľačany

(okres Levice), Dvory nad Žitavou

(okres Nové Zámky), Málinec (okres

Poltár), Hrhov (okres Rožňava),

Veľké Ripňany (okres Topoľčany),

Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš,

Svätuše a Zatín (okres Trebišov)],

Slovinsko [s výjimkou regionů

Gorenjska, Koroška, Maribor a

Notranjska a obcí Lendava a

Renče-Vogrsko (jižně od dálnice H4)],

Spojené království Velké Británie a

Severního Irska (Severní Irsko,

ostrov Man a Normanské ostrovy),

Španělsko [s výjimkou autonomních

společenství Aragonie, Extremadura,

Kastilie a León, Kastilie-La Mancha,

La Rioja, Murcie a Navarra, provincie

Guipuzcoa (autonomní společenství

Baskicko), okresů L'Alt Vinalopó a

El Vinalopó Mitja v provincii

Alicante a obcí Alborache a

Turís v provincii Valencia

(autonomní společenství Valencie)]22. Rostliny Allium a) Zemina nesmí tvořit více než 1 % hmotnosti zásilky Finsko, Francie (Bretaň), Irsko,

porrum L., Apium L., nebo partie, Portugalsko (Azory), Spojené království

Beta L. kromě nebo Velké Británie a Severního Irska

rostlin uvedených b) rostliny jsou určeny ke zpracování v podniku (Severní Irsko)

v bodu 25. části B s úředně schváleným zařízením na odstranění

této přílohy a odpadu, které vylučuje nebezpečí rozšíření

rostlin určených Beet necrotic yellow vein virus.

jako krmivo pro

zvířata, Brassica

napus L., Brassica

rapa L. a Daucus L.,

kromě rostlin

určených

k pěstování23. Rostliny Beta a) Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených Finsko, Francie (Bretaň), Irsko,

vulgaris L. určené v bodech 35.1. a 35.2. části A oddílu I této přílohy, Portugalsko (Azory), Spojené království

k pěstování, kromě v bodu 25. části A oddílu II této přílohy, a v bodu22. Velké Británie a Severního Irska

osiva části B této přílohy, úřední potvrzení, že rostliny (Severní Irsko)

(aa) byly jednotlivě úředně testovány a byly

shledány prostými Beet necrotic yellow vein virus,

nebo

(bb) byly vypěstovány ze semen splňujících požadavky

uvedené v bodech 27.1. a 27.2. části B této přílohy, a

- pěstovány v oblastech, ve kterých se nevyskytuje

Beet necrotic yellow vein virus,

nebo

- byly pěstovány na pozemku nebo v pěstebním substrátu

úředně testovaném vhodnými metodami a shledaném prostým

Beet necrotic yellow vein virus

a

- byly vzorkovány a vzorky byly vhodnými metodami testovány

a shledány prostými Beet necrotic yellow vein virus,

b) organizace nebo výzkumné pracoviště mající ve svém

držení rostliny uvedené v levém sloupci musí o jejich

držení informovat odpovědný úřední orgán členského státu.24.1. Nezakořeněné řízky Kromě požadavků platných pro tyto rostliny uvedených Finsko, Irsko, Portugalsko [Azory,

Euphorbia v bodu 45.1. části A oddílu I této přílohy, kde je to Beira Interior, Beira Litoral, Entre

pulcherrima Willd. vhodné, úřední potvrzení, že: Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (obce

určené k pěstování a) nezakořeněné řízky pocházejí z oblasti prosté Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval,

Bemisia tabaci (Gennadius) (evropských populací), Caldas da Rainha, Lourinha, Nazaré,

nebo Obidos, Peniche a Torres Vedras)

b) na řízcích ani na rostlinách, ze kterých byly a Trás-os-Montes], Spojené království

řízky získány, nebyly pozorovány žádné známky Velké Británie a Severního Irska, Švédsko

přítomnosti Bemisia tabaci (Gennadius) (evropských

populací) a tyto rostliny byly umístěny nebo

vypěstovány v místě produkce, ve kterém byly

prováděny během celého produkčního období těchto

rostlin nejméně jednou za tři týdny úřední prohlídky,

nebo

c) v případech, kdy byl v místě produkce zjištěn

výskyt Bemisia tabaci (Gennadius) (evropské populace),

řízky a rostliny, ze kterých byly řízky získány,

umístěné nebo vypěstované v tomto místě produkce,

byly podrobeny vhodnému ošetření proti Bemisia tabaci

(Gennadius) (evropským populacím) a toto místo produkce

bylo následně v důsledku provádění vhodných postupů

zaměřených na eradikaci Bemisia tabaci (Gennadius)

(evropských populací) shledáno prostým Bemisia tabaci

(Gennadius) (evropských populací), a to na základě

jak úředních prohlídek prováděných jednou týdně

během tří týdnů před přemístěním z tohoto místa

produkce, tak na základě monitoringu Bemisia tabaci

(Gennadius) (evropských populací) prováděného v

průběhu uvedeného období; poslední z výše uvedených

prohlídek se provede bezprostředně před přemístěním

řízků z místa produkce.24.2. Rostliny Euphorbia Kromě požadavků platných pro tyto rostliny uvedených Finsko, Irsko, Portugalsko [Azory, Beira

pulcherrima Willd. v bodu 45.1. části A oddílu I této přílohy, kde je to Interior, Beira Litoral, Entre Douro e

určené k pěstování, vhodné, úřední potvrzení, že: Minho, Ribatejo e Oeste (obce Alcobaça,

kromě a) rostliny pocházejí z oblasti prosté Bemisia tabaci Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da

- osiva, (Gennadius) (evropských populací), Rainha, Lourinha, Nazaré, Obidos, Peniche

- rostlin, u kterých nebo a Torres Vedras) a Trás-os-Montes],

je podle balení b) u rostlin v místě produkce nebyly na základě úředních Spojené království Velké Británie

nebo rozvití květů prohlídek prováděných nejméně jednou za tři týdny během a Severního Irska, Švédsko

(nebo listenů) devíti týdnů před uvedením na trh pozorovány žádné známky

nebo jinak zřejmé, přítomnosti Bemisia tabaci (Gennadius) (evropských populací),

že jsou určeny nebo

k prodeji konečným c) v případech, kdy byla v místě produkce zjištěna Bemisia

spotřebitelům, tabaci (Gennadius) (evropská populace), rostliny umístěné

kteří se při nebo vypěstované v tomto místě produkce byly podrobeny

podnikatelské vhodnému ošetření proti Bemisia tabaci (Gennadius)

činnosti nezabývají (evropským populacím) a toto místo produkce bylo následně

pěstováním rostlin, v důsledku provádění vhodných postupů zaměřených na

- rostlin uvedených eradikaci Bemisia tabaci (Gennadius) (evropských populací)

v bodu 24.1. shledáno prostým Bemisia tabaci (Gennadius) (evropských

populací), a to na základě jak úředních prohlídek

prováděných jednou týdně během tří týdnů před

přemístěním z tohoto místa produkce, tak na základě

monitoringu Bemisia tabaci (Gennadius) (evropských

populací) prováděného v průběhu uvedeného období;

poslední z výše uvedených prohlídek se provede

bezprostředně před přemístěním řízků z místa produkce

a

d) je prokázáno, že rostliny byly vyprodukovány

z řízků, které:

da) pocházejí z oblasti prosté Bemisia tabaci

(Gennadius) (evropských populací),

nebo

db) byly vypěstovány v místě produkce, ve kterém

nebyly pozorovány žádné známky přítomnosti Bemisia

tabaci (Gennadius) (evropských populací) na základě

úředních prohlídek prováděných nejméně jednou za tři

týdny během celého produkčního období těchto rostlin,

nebo

dc) v případech, kdy byla v místě produkce zjištěna

Bemisia tabaci (Gennadius) (evropská populace),

rostliny umístěné nebo vypěstované v tomto místě

produkce, byly podrobeny vhodnému ošetření proti

Bemisia tabaci (Gennadius) (evropským populacím)

a toto místo produkce bylo následně v důsledku

provádění vhodných postupů zaměřených na eradikaci

Bemisia tabaci (Gennadius) (evropských populací)

shledáno prostým Bemisia tabaci (Gennadius) (evropských

populací), a to na základě jak úředních prohlídek

prováděných jednou týdně během tří týdnů před

přemístěním z tohoto místa produkce, tak na základě

monitoringu Bemisia tabaci (Gennadius) (evropských

populací) prováděného v průběhu uvedeného období;

poslední z výše uvedených prohlídek se provede

bezprostředně před přemístěním řízků z místa produkce.24.3. Rostliny Begonia L. Kromě požadavků platných pro tyto rostliny uvedených Finsko, Irsko, Portugalsko [Azory, Beira

určené k pěstování, v bodu 45.1. části A oddílu I této přílohy, kde je to Interior, Beira Litoral, Entre Douro e

kromě osiva, hlíz vhodné, úřední potvrzení, že: Minho, Ribatejo e Oeste (obce Alcobaça,

a oddenkových hlíz, a) rostliny pocházejí z oblasti prosté Bemisia tabaci Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas

a rostliny Ficus (Gennadius) (evropských populací), da Rainha, Lourinha, Nazaré, Obidos,

L. a Hibiscus L., nebo Peniche a Torres Vedras) a

určené k pěstování, b) u rostlin v místě produkce nebyly na základě úředních Trás-os-Montes], Spojené království

kromě osiva, prohlídek prováděných nejméně jednou za tři týdny Velké Británie a Severního Irska,

kromě těch rostlin během devíti týdnů před uvedením na trh pozorovány Švédsko

uvedených rodů, žádné známky přítomnosti Bemisia tabaci (Gennadius)

u kterých je (evropských populací),

podle balení nebo

nebo rozvití květů c) v případech, kdy byla v místě produkce zjištěna Bemisia

nebo jinak zřejmé, tabaci (Gennadius) (evropská populace), rostliny umístěné

že jsou určeny nebo vypěstované v tomto místě produkce, byly podrobeny

k prodeji konečným vhodnému ošetření proti Bemisia tabaci (Gennadius)

spotřebitelům, (evropským populacím) a toto místo produkce bylo následně

kteří se při v důsledku provádění vhodných postupů zaměřených

podnikatelské na eradikaci Bemisia tabaci (Gennadius) (evropských

činnosti populací) shledáno prostým Bemisia tabaci (Gennadius)

nezabývají (evropských populací), a to na základě jak úředních

pěstováním prohlídek prováděných jednou týdně během tří týdnů před

rostlin přemístěním z tohoto místa produkce, tak na základě

monitoringu Bemisia tabaci (Gennadius) (evropských populací)

prováděného v průběhu uvedeného období; poslední z výše

uvedených prohlídek se provede bezprostředně před

přemístěním řízků z místa produkce.25. Rostliny Beta Úřední potvrzení, že: Finsko, Francie (Bretaň), Irsko,

vulgaris L. určené a) rostliny jsou přepravovány tak, že nehrozí žádnénebezpečí Portugalsko (Azory), Spojené království

k průmyslovému šíření Beet necrotic yellow vein virus a jsou určeny ke Velké Británie a Severního Irska

zpracování zpracování v podniku s úředně schváleným zařízením (Severní Irsko)

na odstranění odpadu, které vylučuje nebezpečí

rozšíření Beet necrotic yellow vein virus,

nebo

b) rostliny byly vypěstovány v oblasti, ve které

se nevyskytuje Beet necrotic yellow vein virus.26. Zemina z řepy Úřední potvrzení, že zemina nebo odpad: Finsko, Francie (Bretaň), Irsko,

a nesterilizovaný a) byly ošetřeny tak, aby se vyloučilo zamoření Beet necrotic Portugalsko (Azory), Spojené království

odpad z řepy yellow vein virus, Velké Británie a Severního Irska

(Beta vulgaris L.) nebo (Severní Irsko)

b) jsou určeny k odvozu pro odstranění úředně schváleným

způsobem,

nebo

c) pocházejí z rostlin Beta vulgaris (L.) vypěstovaných

v oblasti, ve které se nevyskytuje Beet necrotic yellow

vein virus.27.1. Osivo cukrové a Kromě opatření podle zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby Finsko, Francie (Bretaň), Irsko,

krmné řepy pěstovaných rostlin3) kde je to vhodné, úřední potvrzení, že: Portugalsko (Azory), Spojené království

(Beta vulgaris L.) a) semena kategorie "základní rozmnožovací materiál" a Velké Británie a Severního Irska

"certifikovaný rozmnožovací materiál" splňují podmínky (Severní Irsko)

stanovené podle zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby

pěstovaných rostlin3),

nebo

b) v případě "semen necertifikovaných" semena:

- splňují podmínky stanovené podle zákona o uváděnído

oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin3)

a

- jsou určena ke zpracování, které bude splňovat

podmínky stanovené podle zákona o uvádění do

oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin3) ajsou

dopravena do zpracovatelského závodu s úředně

schváleným způsobem odstraňování odpadů k zabránění

šíření Beet necrotic yellow vein virus;

c) semena byla získána z porostu vypěstovaného v oblasti,

kde se nevyskytuje Beet necrotic yellow vein virus.27.2. Osivo zeleniny Kromě opatření podle zákona o uvádění do oběhu osiva a Finsko, Francie (Bretaň), Irsko,

druhu Beta vulgaris sadby pěstovaných rostlin3), kde je to vhodné, úřední Portugalsko (Azory), Spojené království

L. (salátová řepa) potvrzení, že: Velké Británie a Severního Irska

a) zpracované osivo neobsahuje více než 0,5 % neškodných, (Severní Irsko)

nečistot v případě obalovaného osiva musí být tento

požadavek splněn před obalováním,

nebo

b) v případě nezpracovaného osiva, osivo

- musí být úředně zabaleno takovým způsobem, aby bylo zajištěno,

že neexistuje žádné nebezpečí šíření Beet necrotic yellow vein virus,

a

- je určeno pro zpracování, které bude splňovat podmínky

stanovené pod písm. a) a je dopraveno do zpracovatelského závodu s úředně

schváleným způsobem odstraňování odpadů k zabráněníšíření

Beet necrotic yellow vein virus;

nebo

c) osivo bylo získáno z porostu vypěstovaného v oblasti,

kde se nevyskytuje Beet necrotic yellow vein virus.

28. Osivo Gossypium L. Úřední potvrzení, že: Řecko

a) osivo bylo odvlákněno kyselinou

a

b) v místě produkce nebyly od začátku posledního

ukončeného vegetačního období pozorovány žádné

příznaky napadení Glomerella gossypii Edgerton a

reprezentativní vzorek semen byl testován a v těchto

testech shledán prostým Glomerella gossypii Edgerton.28.1. Osivo Gossypium L. Úřední potvrzení, že osivo bylo odvlákněno kyselinou. Řecko, Španělsko (Andalucia, Catalonia,

Extremadura, Murcia, Valencia)29. Osivo Mangifera L. Úřední potvrzení, že osivo pochází z oblastí prostých Portugalsko (Alentejo, Algarve a

Sternochetus mangiferae (Fabricius). Madeira), Španělsko (Granada a Malaga),30. Použité zemědělské a) Mechanizační prostředky musí být očištěné a prosté zeminy Finsko, Francie (Bretaň), Irsko,

stroje a zbytků rostlin, jsou-li dopravovány na místa produkce, Portugalsko (Azory), Spojené království

na nichž se pěstuje řepa, Velké Británie a Severního Irska

nebo (Severní Irsko)

b) mechanizační prostředky musí být dopravovány

z oblasti, ve které se nevyskytuje Beet necrotic

yellow vein virus.31. Plody Citrus L., Kromě požadavku uvedeného v bodu 30. části A oddíluII této Malta, Portugalsko (kromě Algarve

Fortunella Swingle, přílohy, že na obalech musí být vyznačen původ zboží: a Madeiry), Řecko (kromě správních

Poncirus Raf. a a) plody musí být bez listů a stopek, jednotek Argolida a Chania)

jejich kříženců, nebo

původem z Bulharska, b) v případě, že plody jsou s listy a stopkami, úřední

Francie, Chorvatska, potvrzení, že plody jsou baleny v uzavřených kontejnerech,

Itálie, Kypru, které byly úředně zaplombovány a musí zůstat zaplombovány

Portugalska během jejich přepravy přes chráněnou zónu, jež bylajako

(Algarve chráněná pro tyto plody uznána, a které jsou opatřeny

a Madeira), rozlišovací značkou, jež musí být uvedena též

Řecka (správní v rostlinolékařském pasu.

jednotky Argolida

a Chania),

Slovinska a

Španělska32. Rostliny Vitis L. Kromě požadavků platných pro tyto rostliny uvedených Česká republika, Francie [Alsasko,

kromě plodů a osiva v bodu 15. části A přílohy č. 3, v bodu 17. části Aoddílu Champagne-Ardenne, Pikardie (departement

II přílohy č. 4 a v bodu 21.1. části B přílohy č. 4, Aisne), Ile-de-France (obce Citry,

úřední potvrzení, že: Nanteuil-sur-Marne a Saâcy-sur-Marne)

a) rostliny mají původ a byly pěstovány v místě produkce a Lotrinsko], Itálie (Apulie, Basilicata

v zemi, v níž se nevyskytuje Grapevine flavescence dorée MLO, a Sardinie)

nebo

b) rostliny mají původ a byly pěstovány v místě produkce

v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlinuznala

podle příslušných mezinárodních standardů za prostou Grapevine

flavescence dorée MLO,

nebo

c) rostliny mají původ a byly pěstovány v České republice,

Francii [Alsasko, Champagne-Ardenne, Pikardie (departement

Aisne), Ile-de-France (obce Citry, Nanteuil-sur-Marne a

Saâcy-sur-Marne) a Lotrinsko] nebo v Itálii (Apulie, Basilicata

a Sardinie),

nebo

cc) rostliny mají původ a byly pěstovány ve Švýcarsku

(kromě kantonu Ticino a údolí Val Mesolcina),

nebo

d) rostliny mají původ a byly pěstovány v místě produkce, kde:

aa) na matečných rostlinách nebyly od počátku posledních dvou

ukončených vegetačních období pozorovány žádné příznaky napadení

Grapevine flavescence dorée MLO

a

bb) buď

i) na rostlinách v místě produkce nebyly zjištěny žádné

příznaky napadení Grapevine flavescence dorée MLO,

nebo

ii) rostliny byly ošetřeny horkou vodou o teplotě nejméně 50 °C

po dobu 45 minut, aby se eliminovala přítomnost Grapevine

flavescence dorée MLO.

33. Rostliny Castanea Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených Irsko, Portugalsko, Spojené království

Mill. kromě rostlin v bodu 2. přílohy č. 3 části A a v bodech 11.1. a 11.2. Velké Británie a Severního Irska

v tkáňové kultuře, přílohy č. 4 části A oddílu I, úřední potvrzení, že:

plodů a osiva a) rostliny byly trvale pěstovány v místech produkce v zemích,

v nichž se nevyskytuje Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu,

nebo

b) byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření

za prostou Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu,

nebo

c) rostliny byly trvale pěstovány v chráněných zónách

uvedených v pravém sloupci.

Příloha 5Podmínky pro přechovávání a jiné manipulace se škodlivými organismy,

rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty, pro pokusné a

vědecké účely nebo pro práci ve šlechtění odrůda) Obecné zásady pro zacházení s karanténním materiálem:1) technická izolace od jiných rostlin nebo škodlivých organismů

zahrnující i ochranu rostlin v přilehlé oblasti,2) jmenování osoby odpovědné za veškeré činnosti spojené s manipulací s

karanténním materiálem,3) omezení přístupu do vymezených prostor a zařízení, popřípadě, je-li

to účelné, i do přilehlé oblasti, který je povolen pouze oprávněným

jmenovaným osobám,4) vhodné označení vymezených prostor a zařízení udávající druh

činnosti a osobní odpovědnost,5) vedení záznamů o vykonaných činnostech a metodiky pracovních

postupů, včetně postupů pro případ úniku škodlivých organismů,6) vhodný bezpečností a poplachový systém,7) vhodná ochranná opatření k zamezení proniknutí škodlivých organismů

do vymezených prostor a zařízení a jejich šíření v nich,8) ochranná opatření pro vzorkování karanténního materiálu a jeho

přemísťování v rámci vymezených prostor,9) ochranná opatření pro nakládání s odpadem, použitou zeminou a vodou,

jsou-li potřebná, včetně zajištění vhodného vybavení k jejich

likvidaci,10) vhodné dezinfekční a hygienické postupy a vybavení pro osoby,

prostory a zařízení,11) vhodná opatření a vybavení pro likvidaci pokusného materiálu,12) vhodné vybavení, prostory a postupy pro indexování, včetně

testování.b) Speciální zásady pro zacházení s karanténním materiálem s ohledem na

specifickou biologii a epidemiologii karanténního materiálu a

předpokládanou činnost:1) udržování karanténního materiálu v místnostech (sklenících apod.) s

předvstupním uzavřeným prostorem (tzv. double door) pro vstup osob,2) udržování karanténního materiálu při sníženém tlaku vzduchu,3) udržování karanténního materiálu v kontejnerech nebo jiných

zařízeních opatřených vhodnými sítěmi nebo jinými zábranami

znemožňujícími únik škodlivého organismu, jako jsou vodní bariéra pro

roztoče, uzavřené kontejnery s půdou pro háďátka, elektrické lapače

hmyzu apod.,4) izolace karanténního materiálu od jiných škodlivých organismů a

jiného materiálu, např. od vironosného materiálu sloužícího některým

škůdcům za potravu, od hostitelských rostlin apod.,5) udržování chovů škodlivých organismů v chovných boxech s vhodným

manipulačním zařízením,6) zabránění křížení škodlivých organismů s původními kmeny nebo druhy,7) vyvarování se udržování kontinuálních chovů a kultur škodlivých

organismů,8) udržování karanténního materiálu v podmínkách umožňujících přísnou

kontrolu rozmnožování škodlivého organismu, např. v takovém životním

režimu, při němž nedojde k diapause,9) udržování karanténního materiálu způsobem zabraňujícím šíření

rozmnožovacích částic (např. spor vzdušným prouděním),10) postupy k ověřování čistoty kultur a chovů škodlivých organismů, k

zajištění, aby byly prosté parazitů anebo jiných škodlivých organismů,11) vhodný ochranný systém vylučující možné přenašeče,12) při činnostech s materiálem in vitro udržování tohoto materiálu ve

sterilních podmínkách; vybavení laboratoří pro provádění aseptických

postupů,13) udržování škodlivých organismů šířících se pomocí přenašečů v

podmínkách zabraňujících tomuto šíření, např. v ochranných sítích, v

oddělených nádobách se zeminou apod.,14) sezónní izolace zajišťující provádění činností v období sníženého

rizika přenosu a šíření škodlivých organismů.Příloha 6Formulář oprávnění k dovozu ze třetích zemí anebo k přemístění z

členských států Evropské unie škodlivých organismů, rostlin,

rostlinných produktů a jiných předmětů, určených pro pokusné a vědecké

účely nebo pro práci ve šlechtění odrůdPříloha 7Postupy k vyloučení skrytého napadení určitých rostlin, rostlinných

produktů a jiných předmětů, určených pro pokusné a vědecké účely nebo

pro práci ve šlechtění odrůd, škodlivými organismy, za účelem jejich

uvolnění z karanténního režimuČÁST APro některé rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v

příloze č. 3Oddíl IRostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich

kříženců, jiné než plody a osivo1. Rostliny nebo jejich části (dále jen „rostlinný materiál“), je-li to

vhodné, jsou podrobeny příslušným terapeutickým postupům stanoveným v

technické směrnici FAO/IPGRI.2. Po uplatnění terapeutických postupů uvedených v bodu 1., je veškerý

rostlinný materiál podroben testování. Všechen rostlinný materiál,

včetně rostlin použitých k indexování, je uchováván ve schválených

zařízeních, za podmínek bezpečné manipulace s karanténním materiálem,

stanovených v příloze č. 5. Rostlinný materiál určený k úřednímu

uvolnění ze stanoveného karanténního režimu se uchovává v podmínkách,

které umožňují jeho normální vývoj, a je po dodání a následně ve

vhodných intervalech v průběhu testování podroben vizuální kontrole ke

zjištění příznaků napadení škodlivými organismy, včetně všech

škodlivých organismů, uvedených v přílohách č. 1 a 2, které se na něm

mohou vyskytnout.3. Pro účely bodu 2. musí být rostlinný materiál otestován ke zjištění

a určení škodlivých organismů v souladu s následujícími postupy:3.1. Testování se provádí vhodnými laboratorními metodami a v případě

potřeby pomocí indikátorových rostlin, včetně Citrus sinensis (L.)

Osbeck, Citrus aurantifolia (Christm.) Swing., Citrus medica L., Citrus

reticulata Blanco a Sesamum L., ke zjištění alespoň těchto škodlivých

organismů:a) Citrus greening bacteriumb) Citrus variegated chlorosis /syn. = Xylella fastidiosa Wells et al.)c) Citrus mosaic virus /badnavirus/d) Citrus tristeza virus /closterovirus/ (všechny izoláty)e) Citrus vein enation woody gall /syn. = Citrus vein enation ‘virus’/f) Leprosis /syn. = Citrus leprosis rhabdovirus/g) Naturally spreading psorosis /syn. = Citrus ringspot virus/h) Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili /syn. =

Deuterophoma tracheiphila Petri/i) Satsuma dwarf virus /nepovirus/j) Spiroplasma citri Saglio et al.k) Tatter leaf virus /syn. = Citrus tatter leaf capillovirus/l) Witches' broom (MLO) /syn. = Lime witches' broom phytoplasma/m) Xanthomonas campestris /syn. = Xanthomonas axonopodis pv. citri/

(všechny kmeny patogenní pro Citrus).3.2. Pro škodlivé organismy, jako je Blight and Blight - like /syn. =

Citrus blight disease/, pro něž neexistují krátkodobé testovací

postupy, musí být rostlinný materiál naroubován na semenáč, vypěstovaný

ve sterilní kultuře, jak je stanoveno v technické směrnici FAO/IPGRI, a

výsledné rostliny musí být podrobeny terapeutickým postupům v souladu s

ustanoveními bodu 1.4. Rostlinný materiál, podrobený vizuální prohlídce, uvedené v bodu 2.,

na němž byly zpozorovány příznaky napadení škodlivými organismy, musí

být podroben vyšetření, včetně potřebného testování, k co

nejpřesnějšímu určení škodlivých organismů, způsobujících tyto

příznaky.Oddíl IIRostliny Pyrus L., Malus Mill., Cydonia Mill., Prunus L. a jejich

kříženců a Fragaria L., určené k pěstování, jiné než osivo1. a 2. Postup stejný jako v bodech 1. a 2. oddílu I.3. Pro účely bodu 2. musí být rostlinný materiál otestován ke zjištění

a určení škodlivých organismů v souladu s následujícími postupy:3.1. U rostlin Fragaria L. bez ohledu na zemi původu rostlinného

materiálu se provede testování příslušnými laboratorními metodami a v

případě potřeby pomocí indikátorových rostlin, včetně Fragaria vesca

L., Fragaria virginiana Mill. a Chenopodium L., ke zjištění alespoň

těchto škodlivých organismů:a) Arabis mosaic virus /nepovirus/b) Raspberry ringspot virus /nepovirus/c) Strawberry crinkle virus /cytorhabdovirus/d) Strawberry latent ‘C‘ virus /rhabdovirus/e) Strawberry latent ringspot virus /nepovirus/f) Strawberry mild yellow edge virusg) Strawberry vein banding virus /caulimovirus/h) Strawberry witches' broom mycoplasm /phytoplasma/i) Tomato black ring virus /nepovirus/j) Tomato ringspot virus /nepovirus/k) Colletotrichum acutatum Simmondsl) Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae Wilcox et Duncanm) Xanthomonas fragariae Kennedy et King.3.2. U rostlin Malus Mill. se provede testování příslušnými

laboratorními metodami a v případě potřeby pomocí indikátorových

rostlin ke zjištění alespoň těchto škodlivých organismů:3.2.1a) Apple proliferation mycoplasm /phytoplasma/; nebob) Cherry rasp leaf virus /nepovirus/ (americký) pochází-li rostlinný

materiál ze země, která není známa jako prostá těchto škodlivých

organismů;a3.2.2. a)Tobacco ringspot virus /nepovirus/b) Tomato ringspot virus /nepovirus/c) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.,bez ohledu na zemi původu rostlinného materiálu.3.3.U rostlin Prunus L., s ohledem na vhodnost pro jednotlivé druhy

tohoto rodu, se provede testování příslušnými laboratorními metodami a

v případě potřeby pomocí indikátorových rostlin ke zjištění alespoň

těchto škodlivých organismů:3.3.1a) Apricot chlorotic leafroll mycoplasm /syn. = European stonefruit

yellows phytoplasma/;b) Cherry rasp leaf virus/nepovirus/ (americký); neboc) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,pochází-li rostlinný materiál ze země, která není známa jako prostá

těchto škodlivých organismů;a3.3.2 a)Little cherry pathogen /syn. = Cherry little cherry virus/

(neevropské izoláty)b) Peach mosaic virus /syn. = Peach latent mosaic pelamoviroid/

(americký)c) Peach phony rickettsia /syn. = Xylella fastidiosa Wells et al./d) Peach rosette mosaic virus /nepovirus/e) Peach rosette mycoplasm /phytoplasma/f) Peach X-disease mycoplasm /phytoplasma/g) Peach yellows mycoplasm /phytoplasma/h) Plum line pattern virus /ilarvirus/ (americký)i) Plum pox virus /potyvirus/j) Tomato ringspot virus /nepovirus/k) Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye. /syn. = Xanthomonas

arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al./,bez ohledu na zemi původu rostlinného materiálu.3.4. U rostlin Cydonia Mill. a Pyrus L., bez ohledu na zemi původu

rostlinného materiálu, se provede testování příslušnými laboratorními

metodami a v případě potřeby pomocí indikátorových rostlin ke zjištění

alespoň těchto škodlivých organismů:a) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.b) Pear decline mycoplasm /phytoplasma/.4. Rostlinný materiál podrobený vizuální prohlídce uvedené v bodu 2.,

na němž byly zpozorovány příznaky napadení škodlivými organismy, musí

být podroben vyšetření, včetně potřebného testování, k co

nejpřesnějšímu určení škodlivých organismů, způsobujících tyto

příznaky.Oddíl IIIRostliny Vitis L., jiné než plody1. a 2. Postup stejný jako v bodech 1. a 2. oddílu I. Vizuální

kontrolou podle bodu 2 se zjišťují též příznaky napadení Daktulosphaira

vitifoliae (Fitch) /syn. = Viteus vitifoliae (Fitch)/ a škodlivých

organismů uvedených dále v bodu 3.3. Pro účely bodu 2. musí být rostlinný materiál otestován ke zjištění

a určení následujících škodlivých organismů, pochází- li rostlinný

materiál ze země, která není známa jako prostá těchto škodlivých

organismů:3.1. Ajinashika diseaseTestování se provede vhodnými laboratorními metodami. V případě

negativního výsledku je rostlinný materiál indexován na odrůdě révy

vinné Koshu a zůstává v pozorování po dobu minimálně dvou vegetačních

období.3.2. Grapevine stunt virusTestování se provede pomocí vhodných indikátorových rostlin, jako je

odrůda révy vinné Campbell Early, pozorování se provádí v průběhu

jednoho roku.3.3. Summer mottleTestování se provede pomocí vhodných indikátorových rostlin, jako jsou

odrůdy révy vinné Sideritis, Cabernet-Franc a Mission.4. Bez ohledu na zemi původu rostlinného materiálu se provede testování

vhodnými laboratorními metodami a v případě potřeby pomocí

indikátorových rostlin ke zjištění alespoň těchto škodlivých organismů:a) Blueberry leaf mottle virus /nepovirus/b) Grapevine flavescence dorée MLO /phytoplasma/ a ostatní žloutenky

révyc) Peach rosette mosaic virus /nepovirus/d) Tobacco ringspot virus /nepovirus/e) Tomato ringspot virus /nepovirus/ (kmen „yellow vein“ a ostatní

kmeny)f) Xylella fastidiosa (Well et Raju)g) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.5. Rostlinný materiál podrobený vizuální prohlídce uvedené v bodu 2.,

na němž byly zpozorovány příznaky napadení škodlivými organismy, musí

být podroben vyšetření, včetně potřebného testování, k co

nejpřesnějšímu určení škodlivých organismů způsobujících tyto příznaky.Oddíl IVRostliny stolonotvorných nebo hlízotvorných druhů Solanum L., nebo

jejich kříženců, určené k pěstování1. a 2. Postup stejný jako v bodech 1. a 2. oddílu I. Testování podle

bodu 2. se podrobí každá jednotka (hlíza, tkáňová kultura apod.)

rostlinného materiálu. Vizuálními kontrolami podle bodu 2, které se

provádějí po dodání a následně v celém období trvání indexačních

postupů, a to v pravidelných intervalech až do ukončení vývoje rostlin,

se zjišťují též příznaky Potato yellow vein disease.3. Testování uvedené v bodu 2. se provádí odbornými postupy uvedenými v

bodu 5. ke zjištění alespoň těchto škodlivých organismů:Bakterie:a) Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et

Kotthoff) Davis et al.b) Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./Viry a virům podobné organismy:a) Andean potato latent virus /Potato Andean latent tymovirus/b) Potato black ringspot virus /nepovirus/c) Potato spindle tuber viroidd) Potato yellowing alfamoviruse) Potato virus T /syn. = Potato T trichovirus/f) Andean potato mottle virus /Potato Andean mottle comovirus/g) obecné viry bramboru A, M, S, V, X a Y (včetně Yo, Yn a Yc) a Potato

leafroll virus /luteovirus/.U osiva bramboru se testování provádí ke zjištění alespoň virů a virům

podobných organismů uvedených výše v bodech a) až e).4. Rostlinný materiál podrobený vizuální prohlídce uvedené v bodu 2.,

na němž byly zpozorovány příznaky napadení škodlivými organismy, musí

být podroben vyšetření, včetně potřebného testování, k co

nejpřesnějšímu určení škodlivých organismů, způsobujících tyto

příznaky.5. Odborné postupy podle bodu 3. jsou následující:Pro bakterie:1. U hlíz se testuje pupková část každé hlízy. Standardní velikost

vzorku je 200 hlíz. Postup může být však použit i pro vzorky s méně než

200 hlízami.2. U mladých rostlin a řízků, včetně mikro-rostlin, se testují spodní

části stonku a v případě potřeby kořeny každé jednotky rostlinného

materiálu.3. Po testování podle bodů 1. a 2. se doporučuje provést v průběhu

jednoho běžného vegetačního období testování dceřiných hlíz nebo bází

stonků u druhů nevytvářejících hlízy.4. Materiál uvedený v bodu 1. musí být testován úředně stanovenou

metodou Evropské unie pro testování Clavibacter michiganensis ssp.

sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. Materiál uvedený v

bodu 2. je možné testovat touto metodou.5. Materiál uvedený v bodu 1. musí být testován úředně stanovenou

metodou Evropské unie pro Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn.

= Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./. Materiál uvedený v

bodu 2. je možné testovat touto metodou.Pro viry a virům podobné organismy jiné než Potato spindle tuber

viroid:1. Minimální testování vegetativního materiálu (hlízy, mladé rostliny

nebo řízky včetně mikro-rostlin) musí zahrnovat sérologický test

provedený v době kvetení nebo v její těsné blízkosti pro každý uvedený

škodlivý organismus kromě Potato spindle tuber viroid, po kterém musí u

materiálu s negativním výsledkem sérologického testu následovat

biologický test. Pro Potato leafroll virus /luteovirus/ musí být

provedeny dva sérologické testy.2. Minimální testování u osiva musí zahrnovat sérologický test nebo

biologický test, jestliže není možné provést test sérologický.

Doporučuje se provádět opakované testování určité části negativních

vzorků a v případě nejasných výsledků provést testování jinou metodou.3. Sérologické a biologické testy uvedené v bodech 1. a 2. musí být

provedené na rostlinách pěstovaných ve sklenících, na vzorcích

odebraných nejméně na dvou místech z každého stonku, zahrnujících mladý

zcela vyvinutý list z vrcholu každého stonku a starší lístek ze střední

části stonku; vzhledem k možnosti nesystémové infekce musí být

otestován každý stonek. Při sérologickém testování se nesmí spojovat do

jednoho vzorku lístky odebrané z různých rostlin, vyjma případů, kdy je

určitý směsný poměr použitou metodou přímo stanoven. Listy odebrané z

jednotlivých stonků téže rostliny však mohou být spojeny k vytvoření

vzorku z této rostliny. U biologických testů je možné spojit maximálně

pět rostlin k inokulaci minimálně dvou stejných indikátorových rostlin.4. Vhodné indikátorové rostliny pro biologické testování, uvedené v

bodech 1. a 2., jsou ty, které jsou uvedeny na příslušném seznamu

publikovaném EPPO, anebo jiné úředně schválené indikátorové rostliny,

které vykazují schopnost detekovat viry.5. Úředně propuštěn ze stanoveného režimu může být pouze přímo

otestovaný materiál. V případě indexace oček může být uvolněno pouze

potomstvo testovaných oček. Hlíza nesmí být uvolněna vzhledem k

možnosti nesystémové infekce.Pro Potato spindle tuber viroid:1. U veškerého rostlinného materiálu se testy provádějí na rostlinách

vypěstovaných ve skleníku, jakmile jsou dobře vyvinuty, ale před

rozkvětem a vytvořením pylu. Testy prováděné na klíčcích hlíz, na

rostlinách pěstovaných in vitro nebo na malých sazenicích se považují

za pouze předběžné.2. Vzorky musí být odebrané z plně vyvinutého lístku z vrcholu každého

stonku rostliny.3. Veškerý materiál určený k testování se pěstuje za teploty, která

nesmí být nižší než l8 °C (přednostně za teplot vyšších než 20 °C), a

při fotoperiodě nejméně šestnácti hodin denně.4. Testy se provádějí pomocí radioaktivně nebo neradioaktivně značených

sond cDNA nebo RNA, postupem R-PAGE (s barvením stříbrem) nebo RT-PCR.5. Směsný vzorek při testování pomocí sond a metody R-PAGE může tvořit

maximálně pět jedinců. Používání tohoto poměru nebo poměrů vyšších musí

být metodicky stanoveno.ČÁST BPro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách č.

2 a 41. Úřední postupy zahrnují vhodné prohlídky anebo testy na příslušné

škodlivé organismy uvedené v přílohách č. 1 a 2 a provádějí se v

případě potřeby v souladu se zvláštními požadavky stanovenými pro tyto

škodlivé organismy v příloze č. 4. K zabezpečení těchto zvláštních

požadavků se používají v úředních postupech metody stanovené v příloze

č. 4 nebo jiné obdobné úředně schválené postupy.2. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty musí být při úředních

postupech uvedených v bodu 1. shledány prostými příslušných škodlivých

organismů, uvedených v přílohách č. 1, 2 a 4.Příloha 8Invazní škodlivé organismy podléhající monitoringu a průzkumu podle §

10 odst. 1 zákonaRostliny:1. Cabomba caroliniana Gray2. Crassula helmsii (Kirk) Cockayne3. Eichhornia crassipes (Mart.) Solms4. Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier5. Heracleum persicum Desf. ex Fisch.6. Heracleum sosnowskyi Mandenova7. Hydrocotyle ranunculoides L.8. Lysichiton americanus Hultén et H. St. John.9. polygonum perfoliatum L.10. Pueraria lobata (Willd.) Ohwi11. Senecio inaequidens DC.12. Sicyos angulatus L.13. Solanum elaegnifolium Cav.Příloha 9Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které musejí být před

uvedením na trh podrobeny soustavné rostlinolékařské kontrole

přednostně v místech jejich produkce, pocházejí-li z Evropské unie,

nebo musejí být před povolením vstupu na území Evropské unie podrobeny

rostlinolékařské kontrole v zemi původu nebo v odesílající zemi,

pocházejí-li z území mimo Evropskou unii, a jejichž dovozci, pěstitelé,

výrobci a obchodníci s nimi musejí být registrováni podle § 12 odst. 1

písm. a), b), popřípadě d) zákonaČÁST ARostliny, rostlinné produkty a jiné předměty původem z Evropské unieI. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které mohou přenášet

škodlivé organismy závažné pro celou Evropskou unii a které musí být

opatřeny rostlinolékařským pasem1. Rostliny a rostlinné produkty1.1. Rostliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh.,

Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus

L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L. kromě Prunus

laurocerasus L. a Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. a

Sorbus L., určené k pěstování, kromě osiva.1.2. Rostliny Beta vulgaris L. a Humulus lupulus L., určené k

pěstování, kromě osiva.1.3. Rostliny stolonotvorných nebo hlízotvorných druhů Solanum L. a

jejich kříženců, určené k pěstování.1.4. Rostliny Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců,

Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. a

Vitis L., kromě plodů a osiva.1.5. Rostliny Citrus L. a jeho kříženců, kromě plodů a osiva.1.6. Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich

kříženců, s listy a stopkami.1.7. Dřevo podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, kteréa) pochází zcela nebo částečně z Platanus L., včetně dřeva hraněného,ab) je zařazeno do jedné z následujících položek podle přílohy I části

druhé nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a

statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném

znění.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kód KN Popis

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4401 10 00 Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4401 22 00 Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ex 4401 39 80 Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (s výjimkou pilin), neaglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4403 10 00 Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, též odkorněné,

zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ex 4403 99 Jiné než jehličnaté dřevo [jiné než tropické dřevo uvedené v poznámce k položkám 2 v kapitole 44 nebo jiné než

dřevo tropické, dubové (Quercus spp.) nebo bukové (Fagus spp.)], surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo

nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ex 4404 20 00 Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, alepodélně nerozřezané, jiné než jehličnaté

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ex 4407 99 Jiné než jehličnaté dřevo [jiné než tropické dřevo uvedené v poznámce k položkám 2 v kapitole 44 nebo jiné než

dřevo tropické, dubové (Quercus spp.) nebo bukové (Fagus spp.)], rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo

loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty produkované právnickými

a fyzickými osobami, které se při podnikatelské činnosti zabývají

pěstováním těchto rostlin, a určené k prodeji osobám, které se při

podnikatelské činnosti zabývají pěstováním rostlin, jiné než ty

rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které jsou připravené k

prodeji pouze konečnému spotřebiteli pro užití k nevýrobním a k

neobchodním účelům a které jsou pěstovány nebo nabízeny k prodeji

odděleně od ostatních rostlin a jsou uváděny do oběhu v takové formě

(způsob balení, označení, zapěstování), z níž je patrné, že jsou určeny

pouze konečnému spotřebiteli pro užití k nevýrobním a k neobchodním

účelům.2.1. Rostliny Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp.,

Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill.,

Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. a kříženci,

Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., všechny

kultivary kříženců New Guinea rodu Impatiens L., Lactuca spp., Larix

Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium L'Hérit. ex Ait., Picea

A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L.,

Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia

L., Tanacetum L., Tsuga Carr. a Verbena L., určené k pěstování, kromě

osiva, a rostliny bylinných druhů kromě rostlin čeledi Gramineae,

určené k pěstování, kromě cibulí, oddenkových hlíz, oddenků, osiva a

hlíz.2.2. Rostliny Solanaceae kromě těch, které jsou uvedeny v bodu 1.3,

určené k pěstování, kromě osiva.2.3. Rostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea Gaertn. a

Strelitziaceae, zakořeněné nebo s ulpělým nebo připojeným pěstebním

substrátem.2.3.1. Rostliny Palmae určené k pěstování, které mají průměr kmene u

paty větší než 5 cm a patří do rodů Brahea Mart., Butia Becc.,

Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal

Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart.,

Washingtonia Raf.2.4.- Osivo a cibule Allium ascalonicum L., Allium cepa L. a Allium

schoenoprasum L., určené k pěstování a rostliny Allium porrum L. určené

k pěstování,- osivo Medicago sativa L.,- osivo Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L. a Phaseolus L.3. Cibule, oddenkové hlízy, hlízy a oddenky Camassia Lindl., Chionodoxa

Boiss., Crocus flavus Weston "Golden Yellow", Dahlia spp., Galanthus

L., Galtonia candicans (Baker) Decne., zakrslých kultivarů a jejich

kříženců rodu Gladiolus Tourn. ex L., například Gladiolus callianthus

Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus

ramosus hort. a Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L.,

Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum

L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. a Tulipa L., určené k

pěstování, produkované právnickými a fyzickými osobami, které se při

podnikatelské činnosti zabývají pěstováním těchto rostlin, a určené k

prodeji osobám, které se při podnikatelské činnosti zabývají pěstováním

rostlin, jiné než ty cibule, oddenkové hlízy, hlízy a oddenky, které

jsou připravené k prodeji pouze konečnému spotřebiteli pro užití k

nevýrobním a k neobchodním účelům a které jsou pěstovány nebo nabízeny

k prodeji odděleně od ostatních rostlin a jsou uváděny do oběhu v

takové formě (způsob balení, označení, zapěstování), z níž je patrné,

že jsou určeny pouze konečnému spotřebiteli pro užití k nevýrobním a k

neobchodním účelům.II. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které mohou přenášet

škodlivé organismy závažné pro určité chráněné zóny a které musí být

opatřeny rostlinolékařským pasem platným pro danou zónu v případě

dovozu nebo přemísťování do této zóny a při přemísťování uvnitř dané

zónyKromě požadavků platných pro rostliny, rostlinné produkty a jiné

předměty podle oddílu I1. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty1.1. Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a

Pseudotsuga Carr.1.2. Rostliny Platanus L., Populus L. a Beta vulgaris L., určené k

pěstování, kromě osiva.1.3. Rostliny Amelanchier Med., Castanea Mill., Chaenomeles Lindl.,

Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,

Eucalyptus L'Hérit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana

(Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. a Vitis L., kromě

plodů a osiva.1.4. Živý pyl určený k opylování z Amelanchier Med., Chaenomeles

Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya

Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot,

Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L.1.5. Hlízy Solanum tuberosum L. určené k pěstování.1.6. Rostliny Beta vulgaris L. určené k průmyslovému zpracování.1.7. Zemina a nesterilizovaný odpad z řepy (Beta vulgaris L.).1.8. Osivo Beta vulgaris L., Castanea Mill., Dolichos Jacq., Gossypium

L. a Phaseolus vulgaris L.1.9. Plody (tobolky) Gossypium L. a nevyzrněná bavlna, plody Vitis L.1.10. Dřevo podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, kteréa) pochází zcela nebo částečně z- jehličnanů (Coniferales), kromě dřeva prostého kůry,- Castanea Mill., kromě dřeva prostého kůry,- Platanus L., včetně dřeva hraněnéhoab) je zařazeno do jedné z následujících položek podle přílohy I části

druhé nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a

statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném

znění.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kód KN Popis

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4401 10 00 Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4401 21 00 Dřevěné štěpky nebo třísky jehličnaté

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4401 22 00 Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ex 4401 39 80 Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (s výjimkou pilin), neaglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ex 4403 10 00 Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než odkorněné,

zbavené dřevní běli, nebo nahrubo opracované

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ex 4403 20 Surové jehličnaté dřevo, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky,

jiné než odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ex 4403 99 Jiné než jehličnaté dřevo [jiné než tropické dřevo uvedené v poznámce k položkám 2 v kapitole 44 nebo jiné

než dřevo tropické, dubové (Quercus spp.) nebo bukové (Fagus spp.)], surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli

nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ex 4404 Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, alepodélně nerozřezané

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4406 Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4407 10 Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo

na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ex 4407 99 Jiné než jehličnaté dřevo [jiné než tropické dřevo uvedené v poznámce k položkám 2 v kapitole 44 nebo jiné

než dřevo tropické, dubové (Quercus spp.) nebo bukové (Fagus spp.)], rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo

loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.11. Samostatná kůra Castanea Mill. a jehličnanů (Coniferales).2. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty produkované právnickými

a fyzickými osobami, které se při podnikatelské činnosti zabývají

pěstováním těchto rostlin, a určené k prodeji osobám, které se při

podnikatelské činnosti zabývají pěstováním rostlin, jiné než ty

rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které jsou připravené k

prodeji pouze konečnému spotřebiteli pro užití k nevýrobním a k

neobchodním účelům a které jsou pěstovány nebo nabízeny k prodeji

odděleně od ostatních rostlin a jsou uváděny do oběhu v takové formě

(způsob balení, označení, zapěstování), z níž je patrné, že jsou určeny

pouze konečnému spotřebiteli pro užití k nevýrobním a k neobchodním

účelům.2.1. Rostliny Begonia L. určené k pěstování, kromě oddenkových hlíz,

osiva a hlíz, a rostliny Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. a

Hibiscus L., určené k pěstování, kromě osiva.III. Rostliny původem ze třetích zemí, jejichž odběratele oznamuje

dovozce Ústavu po prodeji nebo jiném způsobu převodu těchto rostlin na

jinou osobu podle § 24 odst. 1 zákona a jejichž nákup nebo jiné nabytí

ohlašuje osoba stanovená v § 20 odst. 2 zákona Ústavu podle § 20 odst.

2 zákona1. Rostliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl, Cotoneaster Ehrh.,

Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus

L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L., Pyracantha Roem.,

Pyrus L. a Sorbus L., určené k pěstování, kromě osiva.2. Rostliny Beta vulgaris L. a Humulus lupulus L., určené k pěstování,

kromě osiva.3. Rostliny Solanaceae určené k pěstování, kromě osiva, ale včetně

osiva stolonotvorných a hlízotvorných druhů Solanum L. a jejich

kříženců.4. Rostliny Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců a Vitis

L., kromě plodů a osiva.5. Rostliny Citrus L. a jeho kříženců, kromě plodů a osiva.6. Rostliny Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster

L., Brassica L., Castanea Mill., Cucumis L., Dendranthema (DC) Des

Moul., Dianthus L. a kříženci, Exacum L., Fragaria L., Gerbera Cass.,

Gypsophila L., všechny kultivary kříženců New Guinea rodu Impatiens L.,

Lactuca L., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium

L'Hérit ex Ait, Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L.,

Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L.

Tsuga Carr. a Verbena L., určené k pěstování, kromě osiva.7. Rostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. a

Strelitziaceae, zakořeněné nebo s ulpělým nebo připojeným pěstebním

substrátem.8. Osivo a cibule Allium ascalonicum L., Allium cepa L. a Allium

schoenoprasum L., určené k pěstování, a rostliny Allium porum L. určené

k pěstování.9. Cibule a hlízy rostlin Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus

flavus Weston 'Golden Yellow', Galanthus L; Galtonia candicans (Baker)

Decne, zakrslých kultivarů a jejich kříženců rodu Gladiolus Tourn. ex

L., jako jsou Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet,

Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii

hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller,

Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia

Juss. a Tulipa L., určené k pěstování.ČÁST BRostliny, rostlinné produkty a jiné předměty původem ze třetích zemíI. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které mohou přenášet

škodlivé organismy závažné pro celou Evropskou unii a které musí být

opatřeny rostlinolékařským osvědčením1. Rostliny určené k pěstování kromě osiva,ale včetně- osiva Cruciferae, Gramineae a Trifolium L., původem z Argentiny,

Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaye,- osiva rodů Secale L., Triticum L. a X Triticosecale Wittmack, původem

z Afghánistánu, Indie, Íránu, Iráku, Jihoafrické republiky, Mexika,

Nepálu, Pákistánu a USA,- osiva Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf. a jejich

kříženců,- osiva Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium

schoenoprasum L., Capsicum spp., Helianthus annuus L., Medicago sativa

L., Oryza spp., Phaseolus L., Prunus L., Rubus L., Solanum lycopersicum

L. a Zea mays L.2. Části rostlin kromě plodů a osiva- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila

L., Pelargonium L'Hérit ex Ait, Phoenix L., Populus L., Quercus L. a

Solidago L. a řezané květiny Orchidaceae,- jehličnanů (Coniferales),- Acer saccharum Marsh. původem z Kanady a USA,- Prunus L. původem z neevropských zemí,- řezané květiny Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L.,

Rosa L. a Trachelium L., původem z neevropských zemí,- listová zelenina Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. a

Eryngium L.,- listy Manihot esculenta Crantz,- řezané větve Betula L. s listy nebo bez listů,- řezané větve Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans

mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia

Siebold & Zucc., s listy nebo bez listů, původem z Číny, Japonska,

Kanady, Korejské lidově demokratické republiky, Korejské republiky,

Mongolska, Ruska, Tchaj-wanu a USA,- Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman,

Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corr?a, Merrillia

Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. a Zanthoxylum

L.2.1 Části rostlin Aegle Corr?a, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl.,

Atalantia Correa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle,

Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L.,

Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle,

Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour a Vepris Comm., kromě

plodů, ale včetně osiva.3. Plody- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců;

Momordica L. a Solanum melongena L.,- Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L.,

Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium

Gaertn. a Vaccinium L., původem z neevropských zemí,- Capsicum L.4. Hlízy Solanum tuberosum L.5. Samostatná kůra- jehličnanů (Coniferales) původem z neevropských zemí,- Acer saccharum Marsh., Populus L. a Quercus L. kromě Quercus suber

L.,- Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim.,

Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., původem

z Číny, Japonska, Kanady, Korejské lidově demokratické republiky,

Korejské republiky, Mongolska, Ruska, Tchaj-wanu a USA,- Betula L. původem z Kanady a USA.6. Dřevo podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, kteréa) pochází zcela nebo částečně z některého z níže uvedených řádů, rodů

nebo druhů rostlin, s výjimkou dřevěného obalového materiálu

definovaného v bodu 2. přílohy č. 4 části A oddílu I:- Quercus L., včetně dřeva hraněného, původem z USA, kromě dřeva, které

je zařazeno v odstavci b) pod kódem KN 4416 00 00 a u kterého je

doloženo, že bylo zpracováno pomocí tepelného ošetření tak, že bylo

dosaženo teploty nejméně 176 °C po dobu 20 minut,- Platanus L., včetně dřeva hraněného, původem z Arménie, Švýcarska a

USA,- Populus L., včetně dřeva hraněného, původem z kontinentálních

amerických zemí,- Acer saccharum Marsh., včetně dřeva hraněného, původem z Kanady a

USA, jehličnany (Coniferales), včetně dřeva hraněného, původem z

neevropských zemí, Kazachstánu, Ruska a Turecka,- Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim.,

Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., včetně

dřeva hraněného, původem z Číny, Japonska, Kanady, Korejské lidově

demokratické republiky, Korejské republiky, Mongolska, Ruska,

Tchaj-wanu a USA,- Betula L., včetně dřeva hraněného, původem z Kanady a USAab) je zařazeno do jedné z následujících položek podle přílohy I části

druhé nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a

statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném

znění.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kód KN Popis

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4401 10 00 Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4401 21 00 Dřevěné štěpky nebo třísky jehličnaté

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4401 22 00 Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ex 4401 39 30 Dřevěné piliny, neaglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ex 4401 39 80 Ostatní dřevěné zbytky a dřevěný odpad, neaglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4403 10 00 Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než odkorněné,

zbavené dřevní běli, nebo nahrubo opracované

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4403 20 Surové jehličnaté dřevo, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky,

též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4403 91 Surové dubové dřevo (Quercus spp.), jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními

prostředky, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ex 4403 99 Jiné než jehličnaté dřevo [jiné než tropické dřevo uvedené v poznámce k položkám 2 v kapitole 44 nebo jiné než

dřevo tropické, dubové (Quercus spp.), bukové (Fagus spp.) nebo březové (Betula L.)], surové, též odkorněné,

zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými

konzervačními prostředky

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4403 99 51 Pilařská kulatina z březového dřeva (Betula L.), surová, též odkorněná, zbavená dřevní běli nebo nahrubo opracovaná

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4403 99 59 Březové dřevo (Betula L.), surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ex 4404 Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, alepodélně nerozřezané

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4406 Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4407 10 Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na

koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4407 91 Dubové dřevo (Quercus spp.), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo

na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ex 4407 93 Dřevo Acer saccharum Marsh., rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené

pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4407 95 Jasanové dřevo (Fraxinus spp.), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené

pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ex 4407 99 Jiné než jehličnaté dřevo [jiné než tropické dřevo uvedené v poznámce k položkám 2 ke kapitole 44 nebo jiné než

dřevo tropické, dubové (Quercus spp.), bukové (Fagus spp.), javorové (Acer spp.), třešňové (Prunus spp.) nebo

jasanové (Fraxinus spp.)], rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem

nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4408 10 Listy z jehličnatého dřeva na dýhování (včetně listů získanýchkrájením na plátky vrstveného dřeva), na překližky

nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené

pískem nebo sesazované nebo na koncích spojované, o tloušťce nepřesahující 6 mm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4416 00 00 Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva, včetně

dužin (dílů pláště) sudu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9406 00 20 Montované stavby ze dřeva

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Zemina a jiné pěstební substráty7.1. tvořené zcela nebo částečně zeminou nebo pevnou organickou hmotou

jako jsou části rostlin, humus včetně rašeliny nebo kůry, jiné než ty,

které jsou složeny výhradně z rašeliny,7.2. ulpělé na rostlinách nebo s nimi spojené, tvořené zcela nebo

částečně materiálem uvedeným v podbodu 7.1. nebo tvořené částečně

jakoukoliv pevnou anorganickou hmotou, určené k udržení vitality

rostlin, původem z- Turecka,- Běloruska, Gruzie, Moldavska, Ruska, Ukrajiny,- neevropských zemí kromě Alžírska, Egyptu, Izraele, Libye, Maroka a

Tuniska.8. Zrno rodů Secale L., Triticum L. a X Triticosecale Wittmack, původem

z Afghánistánu, Indie, Iráku, Iránu, Jihoafrické republiky, Mexika,

Nepálu, Pákistánu, a USA.II. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které mohou přenášet

škodlivé organismy závažné pro určité chráněné zóny a které musí být

opatřeny rostlinolékařským osvědčením platným pro danou zónu v případě

dovozu do chráněné zóny a jejich přemísťování uvnitř této zónyKromě požadavků platných pro rostliny, rostlinné produkty a jiné

předměty podle oddílu I1. Rostliny Beta vulgaris L. určené k průmyslovému zpracování.2. Zemina a nesterilizovaný odpad z řepy (Beta vulgaris L.).3. Živý pyl určený k opylování z Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl.,

Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,

Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha

Roem., Pyrus L. a Sorbus L.4. Části rostlin Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster

Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill.,

Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus

L. a Sorbus L., kromě plodů a osiva.5. Osivo Beta vulgaris L., Castanea Mill., Dolichos Jacq., Mangifera

spp. a Phaseolus vulgaris L.6. Osivo a plody (tobolky) Gossypium L. a nevyzrněná bavlna, plody

Vitis L.7. Dřevo podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, kteréa) pochází zcela nebo částečně z jehličnanů (Coniferales), kromě dřeva

prostého kůry, původem z evropských třetích zemí, a Castanea Mill.,

kromě dřeva prostého kůryab) je zařazeno do jedné z následujících položek podle přílohy I části

druhé nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a

statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném

znění.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kód KN Popis

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4401 10 00 Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4401 21 00 Dřevěné štěpky nebo třísky jehličnaté

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4401 22 00 Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ex 4401 39 80 Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (s výjimkou pilin), neaglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ex 4403 10 00 Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než odkorněné,

zbavené dřevní běli, nebo nahrubo opracované

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ex 4403 20 Surové jehličnaté dřevo, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky,

jiné než odkorněné, zbavené dřevní běli, nebo nahrubo opracované

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ex 4403 99 Jiné než jehličnaté dřevo [jiné než tropické dřevo uvedené v poznámce k položkám 2 v kapitole 44 nebo jiné než

dřevo tropické, dubové (Quercus spp.) nebo bukové (Fagus spp.)], surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo

nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ex 4404 Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, alepodélně nerozřezané

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4406 Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4407 10 Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na

koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ex 4407 99 Jiné než jehličnaté dřevo [jiné než tropické dřevo uvedené v poznámce k položkám 2 v kapitole 44 nebo jiné než

dřevo tropické, dubové (Quercus spp.) nebo bukové (Fagus spp.)], rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo

loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4415 Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné dřevěné obaly; dřevěné kabelové bubny; jednoduché palety, skříňové

palety a jiné nakládací plošiny ze dřeva; nástavce palet ze dřeva

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9406 00 20 Montované stavby ze dřeva

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Části rostlin Eucalyptus L 'Hérit.9. Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales) původem z evropských

třetích zemí.".Příloha 10Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, jejichž soustavnou

rostlinolékařskou kontrolu může Ústav provést podle § 15 odst. 3 zákona

a jejichž pěstitelé nebo provozovatelé jejich společných obchodních

skladů, odesílacích středisek nebo balíren musí být registrováni podle

§ 12 odst. 1 písm. c) zákonaHlízy Solanum tuberosum L., jiné než sadbové brambory.- pěstované na výměře 1 ha nebo větší,- skladované ve společných obchodních skladech a odesílacích

střediscích, nebo- balené v balírnácha uváděné na trh.Příloha 11Náležitosti žádosti o oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů

_________________

*) Pozn. ASPI: Příloha byla změněna vyhláškou č. 442/2013 Sb.

V poznámce pod čarou č. 1 se slova „obvodního oddělení Státní rostlinolékařské správy“ nahrazují slovy „pracoviště Ústavu“.

Příloha 12Označení chráněných zón na rostlinolékařském pasu---------------------------------------------------------------------------------------------------

Chráněná zóna pro škodlivý organismus Označení chráněné zóny

---------------------------------------------------------------------------------------------------

a) Hmyz, roztoči a hlístice ve všech stadiích vývoje

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Anthonomus grandis Boheman a1

Bemisia tabaci (Gennadius) (evropské populace) a2

Cephalcia lariciphila (Wachtl) a3

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) a3.1

Dendroctonus micans (Kugelann) a4

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu a4.1

Gilpinia hercyniae (Hartig) a5

Globodera pallida (Stone) Behrens a6

Gonipterus scutellatus Gyllenhal a7

Ips amitinus (Eichhoff) a8

Ips cembrae (Heer) a9

Ips duplicatus (Sahlberg) a10

Ips sexdentatus (Börner) a11

Ips typographus (Linnaeus) a12

Leptinotarsa decemlineata (Say) a13

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) a14

Sternochetus mangiferae (Fabricius) a15

Thaumatopoea processionea Linnaeus a16

---------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Bakterie

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones b1

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. b2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Houby

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbrecht & Harrington c0.1

Cryphonectria parasitica (Murriii) Barr c0.2

Glomerella gossypii Edgerton c1

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet c2

Hypoxylon mammatum (Wahlenberg) J. Miller c3

---------------------------------------------------------------------------------------------------

d) Viry a virům podobné organismy

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Beet necrotic yellow vein virus d1

Tomato spotted wilt virus d2

Citrus tristeza virus (evropské izoláty) d3

Grapevine flavescence dorée MLO d4

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha 13Vzor ohlášení nákupu nebo jiného nabytí rostlin Ústavu

_________________

*) Pozn. ASPI: Příloha byla změněna vyhláškou č. 442/2013 Sb.

V poznámce pod čarou č. 1 se slova „obvodního oddělení Státní rostlinolékařské správy“ nahrazují slovy „pracoviště Ústavu“.

Příloha 14Vzor rostlinolékařského dokladu o přesunuPříloha 15Náležitosti rostlinolékařského osvědčení a rostlinolékařského osvědčení

pro reexport, jímž je opatřena dovážená zásilka

Příloha 16Vzor a náležitosti oznámení o předpokládaném termínu doručení zásilky k

provedení dovozní rostlinolékařské kontrolyPříloha 17Minimální požadavky na technické a odborné vybavení a zařízení

vstupního místa podle § 25 odst. 1 zákona pro provádění dovozní

rostlinolékařské kontroly zásilekMinimálními požadavky na technické a odborné vybavení a zařízení

vstupního místa podle § 25 odst. 1 zákona pro provádění dovozní

rostlinolékařské kontroly zásilek se rozumí:a) komunikační a administrativní vybavení umožňující1. rychlé spojení s1.1. příslušným pracovištěm Ústavu,1.2. specializovanými diagnostickými laboratořemi,1.3. celními úřady,1.4. Komisí1.5. ostatními členskými státy2. kopírování dokumentů;b) vybavení potřebné k provádění rostlinolékařské kontroly:1. vhodné místo k provádění kontroly (např. odstavný pruh s rampou u

silniční přepravy, odstavná kolej, nad níž není umístěna trolej, s

rampou u železniční přepravy),2. odpovídající osvětlení,3. stůl (stoly) k provádění kontroly,4. pomůcky pro:4.1. vizuální prohlídky zásilek,4.2. dezinfekci prostor a zařízení vstupního místa,4.3. přípravu vzorků k případným následným testům ve specializovaných

diagnostických laboratořích;c) vybavení pro odběr vzorků ze zásilek:1. vhodný materiál pro jednoznačnou identifikaci a oddělené balení

každého vzorku,2. vhodný obalový materiál pro zasílání vzorků do specializovaných

diagnostických laboratoří,3. plomby,4. úřední razítka,5. odpovídající osvětlení;d) ostatní technické podmínky:1. přístup k přístrojům a k pomůckám vhodným ke zjišťování a určování

škodlivých organismů,2. přístup k vhodným prostorům a zařízením pro2.1. uskladnění zásilek způsobem, aby bylo do rozhodnutí o naložení s

nimi vyloučeno riziko rozšíření škodlivých organismů z nich,2.2. zničení zásilek nebo jejich částí, nebo provedení mimořádných

rostlinolékařských opatření s nimi;e) vybavení1. průběžně aktualizovanými metodickými pokyny k provádění

rostlinolékařské kontroly,2. průběžně aktualizovanými metodickými pokyny Evropské unie k

provádění rostlinolékařské kontroly,3. platným zněním rostlinolékařských právních předpisů České republiky,4. platným zněním rostlinolékařských předpisů Evropské unie,5. platným seznamem adres včetně spojení na specializované diagnostické

laboratoře, které jsou úředně pověřené k provádění laboratorních

rozborů ke zjišťování a určování škodlivých organismů,6. platnými postupy k zajištění neporušenosti úředně odebraných vzorků

během dopravy do určené laboratoře a během provádění laboratorních

rozborů v této laboratoři,7. aktualizovaným přehledem o dovezených zásilkách rostlin, rostlinných

produktů a jiných předmětů, které byly podrobeny rostlinolékařské

kontrole, a přehledem výsledků těchto kontrol včetně výsledků

laboratorních rozborů ve specializovaných diagnostických laboratořích.Příloha 18Minimální požadavky na technické a odborné vybavení a zařízení místa

podle § 25 odst. 2 zákona a schváleného místa podle § 25 odst. 5 zákona

pro provádění kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilek1. Prostory místa k provádění kontroly totožnosti a kontroly

zdravotního stavu zásilek, jiného než vstupního místa podle § 25 odst.

1 zákona, musí:1.1. mít odpovídající osvětlení, dostatečnou prostorovou i technickou

kapacitu pro přehlednou vykládku celé zásilky a pro její oddělené

uskladnění a musí být uzamykatelný,1.2. mít zařízení, které umožňuje bezproblémovou očistu a dezinfekci

podlahy, místa uskladnění zásilky a všech předmětů, které s ní přišly

do kontaktu,1.3. mít stanoven funkční způsob bezpečného zničení zásilky napadené

škodlivými organismy.2. Pokud se v daném objektu nebo v jeho okolí pěstují nebo skladují

rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, které podléhají

soustavné rostlinolékařské kontrole a mohly by být napadeny škodlivým

organismem přítomným v kontrolované zásilce, musí být místo jejich

pěstování nebo skladování od místa vykládky zásilky dostatečně odděleno

prostorově nebo vhodným technickým opatřením.3. V případě možného výskytu škodlivých organismů, schopných šíření

závlahovým systémem a pěstebním substrátem, je nutný oddělený závlahový

systém a režim pro používání pěstebního substrátu a pěstebních nádob,

nebo systém dezinfekce nádob před jejich dalším použitím.4. Žadatel o provádění kontroly zdravotního stavu dovážených zásilek v

jiném místě než vstupním místě zpracuje pro toto místo provozní řád,

schválený provozovatelem tohoto místa a místně příslušným pracovištěm

Ústavu, který:- stanoví způsob splnění požadavků uvedených v bodech 1. až 3.,- stanoví druhy rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které

smějí být v tomto místě podrobeny kontrole zdravotního stavu v rámci

provádění dovozní rostlinolékařské kontroly,- upravuje pohyb osob v tomto místě do doby ukončení dovozní

rostlinolékařské kontroly, aby nemohlo dojít k rozšíření škodlivých

organismů, a- stanoví dobu, v níž bude v tomto místě prováděna kontrola zdravotního

stavu dovážených zásilek.Příloha 19Vzor žádosti o schválení místa navrženého k provádění kontroly

totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilky nebo partie rostlin,

rostlinných produktů a jiných předmětů mimo vstupní místo_________________

*) Pozn. ASPI: Příloha byla změněna vyhláškou č. 442/2013 Sb.

V poznámce pod čarou č. 1 se slova „odboru Státní rostlinolékařské správy“ nahrazují slovy „pracoviště Ústavu“.

Příloha 20Vzor úředního oznámení o zadržení zásilkyPříloha 21Vzory rostlinolékařských osvědčeníPříloha 21aRostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které představují vysokou

míru rizika zavlékání a šíření škodlivých organismů způsobujících na

nich skryté napadení:a) rostliny okrasných bylinných druhů a zelenin určené k pěstování jiné

než1. cibule,2. oddenkové hlízy,3. rostliny čeledi Graminae,4. oddenky,5. osivo,6. hlízy,7. tkáňové kultury,b) řezané květiny.Škodlivé organismy, které způsobují skryté napadení na rostlinách,

rostlinných produktech a jiných předmětech, které představují vysokou

míru rizika jejich zavlékání a šíření:a) třásnokřídlí (Thysanoptera),b) vrtalkovití (Agromyzidae).Příloha 22Podmínky pro přemísťování rostlin, rostlinných produktů nebo jiných

předmětů přes chráněnou zónu s konečným cílem mimo ni, bez

rostlinolékařského pasu platného pro tuto zónuPro přepravu rostlin, rostlinných produktů a nebo jiných předmětů

uvedených v příloze č. 9. části A bodu II, které pocházejí z míst mimo

chráněnou zónu stanovenou podle § 2 odst. 1 písm. r) zákona pro tyto

rostliny, rostlinné produkty a nebo jiné předměty ve vztahu k jednomu

nebo více škodlivým organismům, a jejichž konečné místo určení leží

mimo tuto zónu, bez rostlinolékařského pasu, musí být splněny tyto

podmínky:a) použité obaly, popřípadě vozidla převážející výše uvedené rostliny,

rostlinné produkty a nebo jiné předměty, musí být čisté a prosté

příslušných výše uvedených škodlivých organismů a musí být takové

povahy, aby nehrozilo žádné šíření škodlivých organismů;b) ihned po zabalení musí být obaly, popřípadě vozidla převážející tyto

rostliny, rostlinné produkty a nebo jiné předměty, bezpečně uzavřeny

podle přísných rostlinolékařských kritérií tak, aby nehrozilo žádné

nebezpečí rozšíření škodlivých organismů v příslušné chráněné zóně, aby

byla zachována jejich totožnost a aby vyhovovaly požadavkům příslušných

odpovědných úředních orgánů rostlinolékařské péče, a takto zabezpečené

musejí zůstat během celé přepravy přes příslušnou chráněnou zónu;c) výše uvedené rostliny, rostlinné produkty a nebo jiné předměty

musejí být opatřeny dokladem obvykle používaným v obchodním styku, ve

kterém je vyznačeno, že pocházejí z míst mimo příslušnou chráněnou zónu

a že jejich místo určení leží mimo příslušnou chráněnou zónu.Vybraná ustanovení novelČl. II vyhlášky č. 442/2013 Sb.Přechodné ustanoveníRostlinolékařské pasy rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů,

u nichž byla provedena soustavná rostlinolékařská kontrola do 31.

prosince 2013, v nichž je označena odpovědná úřední organizace ochrany

rostlin České republiky textem „Státní rostlinolékařská správa“ nebo

zkratkou „SRS“, lze používat nejpozději do 30. června 2015.2) Směrnice Komise 92/70/EHS ze dne 30. července 1992, kterou se

stanoví podrobná pravidla pro průzkumy prováděné za účelem uznávání

chráněných zón ve Společenství.Směrnice Komise 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992, kterou se stanoví

povinnosti, jímž podléhají producenti a dovozci rostlin, rostlinných

produktů nebo jiných předmětů, a kterou se stanoví podrobnosti pro

jejich registraci.Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992, kterou se stanoví

míra sjednocení rostlinolékařských pasů užívaných pro přemísťování

některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů na území

Společenství a podrobné postupy pro vydávání těchto rostlinolékařských

pasů, jakož i podmínky a podrobné postupy pro jejich nahrazování.Směrnice Komise 93/50/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se určují

některé rostliny neuvedené v příloze V části A směrnice Rady 77/93/EHS,

jejichž producenti nebo sklady či expediční střediska v produkčních

oblastech těchto rostlin musejí být zapsáni do úředního registru.Směrnice Komise 93/51/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se stanoví

pravidla pro přemísťování určitých rostlin, rostlinných produktů nebo

jiných předmětů přes chráněnou zónu a pro přemísťování těchto rostlin,

rostlinných produktů nebo jiných předmětů v rámci chráněné zóny, ze

které pocházejí.Směrnice Komise 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994, kterou se zavádí postup

pro oznamování zadržení zásilky nebo škodlivého organismu pocházejících

ze třetích zemí a představujících bezprostřední nebezpečí pro zdraví

rostlin.Směrnice Komise 98/22/ES ze dne 15. dubna 1998, kterou se stanoví ve

Společenství minimální podmínky pro provádění rostlinolékařských

kontrol rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů,

pocházejících ze třetích zemí, na jiných inspekčních místech, než jsou

místa určení.Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních

proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným

produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území

Společenství.Směrnice Komise 2001/33/ES ze dne 8. května 2001, kterou se mění

některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti

zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do

Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.Směrnice Komise 2002/28/ES ze dne 19. března 2002, kterou se mění

směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání

organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do

Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.Směrnice Komise 2002/36/ES ze dne 29. dubna 2002, kterou se mění

některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti

zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do

Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.Směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se mění

směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů

škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti

jejich rozšiřování na území Společenství.Směrnice Komise 2003/22/ES ze dne 24. března 2003, kterou se mění

některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti

zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do

Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.Směrnice Komise 2003/47/ES ze dne 4. června 2003, kterou se mění

přílohy II, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních

proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným

produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území

Společenství.Směrnice Komise 2003/116/ES ze dne 4. prosince 2003, kterou se mění

přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o škodlivý

organismus Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.Směrnice Komise 2004/31/ES ze dne 17. března 2004, kterou se mění

přílohy I, II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných

opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo

rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na

území Společenství.Směrnice Komise 2004/70/ES ze dne 28. dubna 2004, kterou se mění

směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání

organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do

Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.Směrnice Komise 2004/102/ES ze dne 5. října 2004, kterou se mění

přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných

opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo

rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na

území Společenství.Směrnice Komise 2004/103/ES ze dne 7. října 2004 o kontrolách

totožnosti a rostlinolékařských kontrolách rostlin, rostlinných

produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice

Rady 2000/29/ES, které lze provádět jinde než ve vstupním místě do

Společenství nebo v místě jeho blízkosti, a o podmínkách souvisejících

s těmito kontrolami.Směrnice Komise 2004/105/ES ze dne 15. října 2004, kterou se stanoví

vzory úředních rostlinolékařských osvědčení nebo rostlinolékařských

osvědčení pro zpětný vývoz doprovázející rostliny, rostlinné produkty

nebo jiné předměty ze třetích zemí uvedené ve směrnici Rady 2000/29/ES.Směrnice Rady 2005/15/ES ze dne 28. února 2005, kterou se mění příloha

IV směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání

organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do

Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.Směrnice Komise 2005/16/ES ze dne 2. března 2005, kterou se mění

přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti

zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do

Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.Směrnice Komise 2005/17/ES ze dne 2. března 2005, kterou se mění

některá ustanovení směrnice 92/105/EHS týkající se rostlinolékařských

pasů.Směrnice Komise 2005/77/ES ze dne 11. listopadu 2005, kterou se mění

příloha V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti

zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do

Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.Směrnice Komise 2006/14/ES ze dne 6. února 2006, kterou se mění příloha

IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání

organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do

Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.Směrnice Komise 2006/35/ES ze dne 24. března 2006, kterou se mění

přílohy I až IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti

zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do

Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.Směrnice Komise 2007/41/ES ze dne 28. června 2007, kterou se mění

určité přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti

zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do

Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.Směrnice Komise 2008/61/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví

podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro

práci ve šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny,

rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice

Rady 2000/29/ES do Společenství nebo některých chráněných zón

Společenství nebo je na těchto územích přemísťovat (kodifikované

znění).Směrnice Komise 2008/64/ES ze dne 27. června 2008, kterou se mění

přílohy I až IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti

zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do

Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.Směrnice Komise 2008/109/ES ze dne 28. listopadu 2008, kterou se mění

příloha IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti

zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do

Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.Směrnice Komise 2009/7/ES ze dne 10. února 2009, kterou se mění přílohy

I, II, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti

zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do

Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.Směrnice Komise 2009/118/ES ze dne 9. září 2009, kterou se mění přílohy

II až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti

zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do

Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.Směrnice Komise 2010/1/EU ze dne 8. ledna 2010, kterou se mění přílohy

II, III a IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti

zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do

Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.Prováděcí směrnice Komise 2014/19/EU, kterou se mění příloha I směrnice

Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů

škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti

jejich rozšiřování na území Společenství.Prováděcí směrnice Komise 2014/78/EU ze dne 17. června 2014, kterou se

mění přílohy I, II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných

opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo

rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na

území Společenství.Prováděcí směrnice Komise 2014/83/EU ze dne 25. června 2014, kterou se

mění přílohy I, II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných

opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo

rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na

území Společenství.3) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných

rostlin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.4) Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu

lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k

obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů,

ve znění pozdějších předpisů.5) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.6) § 2 písm. l) a u) zákona č. 219/2003 Sb., ve znění pozdějších

předpisů.§ 2 písm. a) zákona č. 149/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.7) § 6 odst. 1 písm. a) až d) a písm. f), § 7 písm. a), c), d), h) a §

10 odst. 1 vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č.

265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k

nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb.,

a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky

(katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.8) § 19 vyhlášky č. 384/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o

uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky

č. 231/2007 Sb.9) Rozhodnutí Rady 2004/597/ES ze dne 19. července 2004, kterým se

schvaluje přistoupení Evropského společenství k Mezinárodní úmluvě o

ochraně rostlin, revidované a schválené rezolucí 12/97 z 29. zasedání

Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v

listopadu 1997.

Related Laws