On The Principles Determining The Payments And Licenč.odměn For Providing Information


Published: 2006

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
173/2006 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDYze dne 29. března 2006o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací

podle zákona o svobodném přístupu k informacímVláda nařizuje podle § 21 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., (dále jen

"zákon"):§ 1Předmět úpravyToto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropských společenství^1)

a upravuje zásady, podle nichž povinné subjekty stanoví výši úhrad a

licenčních odměn za poskytování informací podle zákona.§ 2Způsob stanovení výše úhrady(1) Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z

přímých nákladů naa) pořízení kopií (§ 4),b) opatření technických nosičů dat (§ 5),c) odeslání informací žadateli (§ 6) ad) mimořádně rozsáhlé vyhledání informací (§ 7).(2) Povinný subjekt stanoví výši úhrady na základě jednotkových sazeb,

pokud je to možné. V ostatních případech stanoví povinný subjekt výši

úhrady jiným prokazatelným způsobem, zejména na základě individuální

kalkulace nákladů.§ 3Sazebník úhrad nákladů(1) Povinný subjekt v sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací

(dále jen "sazebník") stanoví vždy sazby, na jejichž základě určuje

výši úhrady.(2) Sazby v sazebníku jsou stanoveny na základě aktuálních nákladů a

odhadu jejich vývoje v příslušném účetním období podle platných

účetních zásad. Sazebník vydá povinný subjekt na dobu účetního období.

Dojde-li však v průběhu účetního období k podstatné změně podmínek, za

nichž byly určeny náklady, podle kterých byly stanoveny sazby, vydá

povinný subjekt nový sazebník.(3) Povinný subjekt může v sazebníku stanovita) částku, do jejíž výše nebude po žadateli úhradu nákladů vzniklých na

základě jedné žádosti požadovat,b) další případy, v nichž nebude po žadateli úhradu nákladů vzniklých

na základě jedné žádosti požadovat.§ 4Náklady na pořízení kopií(1) Povinný subjekt stanoví v sazebníku sazby za pořízení 1 kopie v

závislosti na druhu kopie a použité technologii kopírování.(2) V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách

vydávaných povinným subjektem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za

příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto

výtisku.§ 5Náklady na opatření technických nosičů datPovinný subjekt stanoví v sazebníku sazby za 1 kus každého druhu

technického nosiče dat, které odpovídají pořizovacím nákladům uvedeného

nosiče pro povinný subjekt.§ 6Náklady na odeslání informací žadateli(1) Povinný subjekt stanoví v sazebníku sazby úhrad nákladů na odeslání

informací žadateli, které zahrnujía) balné,b) náklady na poštovní služby.(2) Náklady na balné stanoví povinný subjekt paušální sazbou.(3) Náklady na poštovní služby tvoří cena uhrazená povinným subjektem

provozovateli poštovních služeb.§ 7Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informacíPovinný subjekt stanoví v sazebníku hodinové sazby odvozené z nákladů

na platy, případně mzdy a z ostatních osobních nákladů spojených s

mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací.§ 8Licenční odměna za oprávnění informaci užít(1) Je-li v licenční smlouvě uzavřené podle § 14a odst. 1 zákona

sjednána licenční odměna za oprávnění informaci užít a není-li její

výše určena zvláštním právním předpisem, určí se výše licenční odměny

stejně jako výše úhrady stanovená podle tohoto nařízení, která by jinak

byla požadována, pokud by informace nebyla předmětem ochrany autorského

práva.(2) Je-li v podlicenční smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona sjednána

licenční odměna za oprávnění informaci užít a není-li její výše určena

zvláštním právním předpisem nebo licenční smlouvou mezi povinným

subjektem a tím, kdo povinnému subjektu oprávnění užít předmět práva

autorského udělil, určí se výše licenční odměny stejně jako výše úhrady

stanovená podle tohoto nařízení, která by jinak byla požadována, pokud

by informace nebyla předmětem ochrany autorského práva.§ 9ÚčinnostToto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.Předseda vlády:Ing. Paroubek v. r.Ministryně informatiky:Ing. Bérová v. r.1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/98/ES ze dne 17.

listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru.