On The Fair Presentation Of Investment Recommendations


Published: 2006

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
114/2006 Sb.VYHLÁŠKAze dne 27. března 2006o poctivé prezentaci investičních doporučeníKomise pro cenné papíry stanoví podle § 199 odst. 2 písm. s) zákona č.

256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č.

56/2006 Sb., (dále jen "zákon"):§ 1Předmět úpravyTato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských

společenství^1), pokud jde o poctivé předkládání investičních

doporučení a zveřejňování střetů zájmů a upravuje podrobnější pravidla

proa) poctivou prezentaci investičních doporučení^2) ab) uveřejňování zájmů a střetů zájmů osob, které investiční doporučení

tvoří a rozšiřují, včetně způsobu uveřejnění a vymezení druhů zájmů a

střetů zájmů.§ 2Vymezení pojmůV této vyhlášce se rozumía) emitentem emitent finančního nástroje, kterého se investiční

doporučení přímo nebo nepřímo týká,b) rozšiřováním investičního doporučení jeho uveřejnění, předání osobě,

která se uveřejňováním investičních doporučení zabývá, nebo zajištění

jeho veřejné dostupnosti jiným způsobem,c) propojenou osobou ovládající a ovládaná právnická osoba^3) nebo

právnické osoby tvořící koncern^4) ,d) povinnou osobou fyzická osoba nebo právnická osoba, která v

souvislosti s výkonem svého povolání nebo podnikání tvoří nebo

rozšiřuje investiční doporučení,e) kvalifikovanou povinnou osobou1. obchodník s cennými papíry, úvěrová instituce a osoba s nimi

propojená,2. jiná osoba, jejíž hlavní podnikatelskou činností je tvorba

investičních doporučení,f) stupněm investičního doporučení doporučení "koupit", "držet",

"prodat" a jim obdobné.§ 3Pravidla pro poctivou prezentaci investičních doporučení(1) Povinná osoba zajistí, že v investičním doporučenía) jsou fakta jasně odlišena od informací, které fakty nejsou, zejména

výkladů, odhadů nebo názorů,b) existuje-li pochybnost o spolehlivosti zdrojů použitých při jeho

tvorbě, je tato skutečnost jasně uvedena,c) jsou jasně označeny všechny předpovědi a cenové cíle a uvedena

podstatná východiska pro jeho vytvoření,d) je jasně a zřetelně uvedena osoba, která je pro ni vytvořila, a to

zejména uvedením obchodní firmy nebo názvu právnické osoby nebo jména a

příjmení fyzické osoby, a osoba, která je připravila, uvedením jména,

příjmení a funkce.(2) Obchodník s cennými papíry nebo úvěrová instituce zajistí, aby

investiční doporučení obsahovalo vedle informací podle odstavce 1 i

označení správního úřadu, který nad touto osobou vykonává dozor; je-li

tvůrcem jiná povinná osoba, která při výkonu své činnosti podléhá

pravidlům samoregulace, zajistí, aby investiční doporučení obsahovalo

odkaz na tato pravidla. Tento údaj lze uvést i na internetové adrese,

na které uveřejňuje další informace podle této vyhlášky.§ 4Pravidla pro uveřejňování zájmů a střetů zájmů(1) Povinná osoba uveřejní informace o okolnostech, o kterých lze

důvodně předpokládat, že mohou narušit objektivitu investičního

doporučení, zejména v nich uvede informaci o každém svém významném

finančním zájmu nebo střetu zájmů týkajícím se finančního nástroje,

kterého se investiční doporučení týká, nebo emitenta.(2) Pokud je povinnou osobou právnická osoba,a) uvede informace podle odstavce 1 i za všechny osoby, podílející se

na vytvoření investičního doporučení,b) obsahuje informace podle odstavce 1 alespoň údaje o okolnostech

podle odstavce 1 o této právnické osobě a každé propojené osobě, které

jsou1. dostupné nebo o nichž lze důvodně předpokládat, že jsou dostupné,

osobám podílejícím se na vytvoření investičního doporučení2. známé osobám, které se nepodílejí na vytvoření investičního

doporučení, ale mají přístup k investičnímu doporučení dříve, než je

investiční doporučení rozšiřováno mezi zákazníky nebo veřejnost; to

platí i v případě osob, u kterých lze důvodně předpokládat, že mají

přístup k investičnímu doporučení dříve, než je investiční doporučení

takto poskytnuto nebo rozšiřováno.(3) Investiční doporučení obsahuje informace podle odstavců 1 a 2 ve

svém textu. V případě, kdy by uveřejnění těchto informací bylo

nepřiměřené vzhledem k délce investičního doporučení, postačí uveřejnit

tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup a v investičním

doporučení jasně označit internetovou adresu místa uveřejnění těchto

informací.§ 5Pravidla pro rozšiřování investičního doporučení vytvořeného jinou

osobou(1) Rozšiřuje-li povinná osoba na svou vlastní odpovědnost investiční

doporučení vytvořené jinou osobou, investiční doporučení obsahuje i

označení šiřitele, nejsou-li tyto informace jednoznačně zřejmé z

okolností, za kterých je investiční doporučení rozšiřováno.(2) Rozšiřuje-li povinná osoba investiční doporučení vytvořené jinou

osobou, které významně změnila, musí takové investiční doporučení jasně

a podrobně popisovat uskutečněnou významnou změnu. Spočívá-li významná

změna investičního doporučení ve změně stupně nebo směru doporučení,

například změna doporučení "koupit" na doporučení "držet" nebo

"prodat", případně naopak, šiřitel v rozsahu této změny plní povinnosti

pro tvůrce doporučení podle § 3, 4 a 6.(3) Povinná osoba, která je právnickou osobou a sama nebo

prostřednictvím fyzických osob rozšiřuje významně změněná investiční

doporučení, zajistí, aby příjemci těchto investičních doporučení mohli

být odkázáni na místo, kde získají přístup k informacím o jiné osobě

tvořící investiční doporučení, k původnímu investičnímu doporučení a k

informacím o zájmech a střetech zájmů této osoby, pokud jsou tyto

informace veřejně dostupné. Dodržování postupu podle věty první povinná

osoba, která je právnickou osobou, zabezpečí vnitřním předpisem.(4) Odstavce 2 a 3 se nevztahují na zpravodajství o investičních

doporučeních vytvořených jinou osobou, nedochází-li k významné změně

investičních doporučení.(5) Při rozšiřování shrnutí investičního doporučení vytvořeného jinou

osobou nebo souhrnu několika takových doporučení povinná osoba zajistí,

aby toto shrnutí bylo jasné, nezavádějící a obsahovalo údaj o původním

investičním doporučení a odkaz na místo, kde lze nalézt informace

vyžadované k tomuto doporučení, jsou-li veřejně přístupné.§ 6Zvláštní pravidla pro poctivou prezentaci investičních doporučení(1) Kvalifikovaná povinná osoba, která investiční doporučení vytvořila,

nebo fyzická osoba pracující pro ni zejména na základě pracovněprávního

nebo obdobného vztahu, kromě splnění povinností podle § 3, při tvorbě

investičního doporučení vynaloží přiměřenou péči k tomu, aby zajistila,

žea) v investičním doporučení jsou přiměřeně označeny všechny podstatné

zdroje informací včetně emitenta finančních nástrojů a informace, zda

byl tento emitent seznámen s investičním doporučením před jeho

rozšířením a zda bylo na základě toho před rozšířením upraveno,b) v investičním doporučení je přiměřeně shrnuta metoda nebo principy

ohodnocení finančního nástroje, emitenta nebo stanovení cenového cíle,c) v investičním doporučení je přiměřeně vysvětlen význam doporučení,

zejména jeho stupeň případně časový horizont,d) investiční doporučení obsahuje popis potenciálních rizik, včetně

uvedení vlivu změny použitých podstatných předpokladů na doporučení, e)

investiční doporučení případně obsahuje údaj o frekvenci nebo budoucí

aktualizaci investičního doporučení, jsou-li plánovány, a případně též

upozornění na změny v těchto skutečnostech,f) je jasně a zřetelně označeno datum, kdy bylo investiční doporučení

poprvé uvolněno k rozšiřování,g) je jasně a zřetelně označeno datum nebo časové období, ke kterému se

vztahuje jakákoli informace o ceně finančního nástroje uvedená v

investičním doporučení,h) v případě, kdy se během posledních 12 měsíců změnil stupeň nebo směr

investičního doporučení nebo cenový cíl týkající se konkrétního

finančního nástroje nebo emitenta, investiční doporučení obsahuje jasné

a zřetelné označení této změny a datum uveřejnění předchozího

doporučení.(2) V případě, kdy by plnění povinností podle odstavce 1 písm. a), b)

nebo c) bylo nepřiměřené vzhledem k délce investičního doporučení,

uveřejní osoba podle odstavce 1 tyto informace způsobem umožňujícím

dálkový přístup a v investičním doporučení jasně a zřetelně označí

internetovou adresu místa uveřejnění těchto informací.§ 7Zvláštní pravidla pro uveřejňování zájmů a střetů zájmů(1) Kvalifikovaná povinná osoba, která tvoří investiční doporučení,

uvede kromě informací podle § 4 v investičním doporučení takéa) informaci o svém případném přímém i nepřímém podílu na základním

kapitálu emitenta větším než 5 %,b) informaci o případném přímém i nepřímém podílu emitenta na jejím

základním kapitálu větším než 5 %,c) informaci o svých případných jiných významných finančních zájmech ve

vztahu k emitentovi,d) jestliže taková skutečnost nastala, informaci o tom, že1. je tvůrcem trhu nebo osobou jinak zajišťující likviditu ve vztahu k

finančním nástrojům vydaným emitentem,2. v posledních 12 měsících byla vedoucím manažerem nebo spoluvedoucím

manažerem veřejné nabídky finančních nástrojů vydaných emitentem,3. má s emitentem uzavřenu jinou smlouvu o poskytování investičních

služeb,4. má s emitentem uzavřenu dohodu týkající se tvorby a rozšiřování

investičních doporučení.(2) Pokud je kvalifikovaná povinná osoba podle odstavce 1 obchodníkem s

cennými papíry nebo úvěrovou institucí, uvede dálea) informaci o tom, zda je odměna osob, které se podílejí na tvorbě

investičního doporučení, odvozena od obchodů této kvalifikované osoby

nebo s ním propojené osoby,b) v případě, že se investiční doporučení zpracovává v souvislosti s

veřejnou nabídkou finančních nástrojů a fyzická osoba podílející se na

tvorbě investičního doporučení nabyla emitentovy finanční nástroje před

uvedenou veřejnou nabídkou^5), informaci o tomto obchodu, zahrnující

datum obchodu a cenu finančních nástrojů,c) rámcovou informaci o tom, jaká existují organizační a

administrativní opatření a informační bariéry v rámci obchodníka s

cennými papíry nebo úvěrové instituce, bránící vzniku střetu zájmů ve

vztahu k investičním doporučením.(3) Obchodník s cennými papíry nebo úvěrová instituce alespoň jednou za

kalendářní čtvrtletí uveřejní informaci oa) poměru jednotlivých stupňů aktuálně platných investičních doporučení

ab) podílu emitentů, jichž se týkala doporučení spadající do každého ze

stupňů podle písmene a), kterým obchodník s cennými papíry nebo úvěrová

instituce poskytli v uplynulých 12 měsících investiční služby

významného rozsahu, a to zvlášť pro každý stupeň podle písmene a).(4) Investiční doporučení obsahuje informace podle odstavců 1 až 3 ve

svém textu. V případě, kdy by uveřejnění těchto informací bylo

nepřiměřené vzhledem k délce investičního doporučení, postačí uveřejnit

tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup a v investičním

doporučení jasně a zřetelně označit internetovou adresu místa jejich

uveřejnění.§ 8Zvláštní pravidla pro rozšiřování investičního doporučení vytvořeného

jinou osobouObchodník s cennými papíry, úvěrová instituce nebo fyzická osoba, která

pro ně pracuje zejména na základě pracovněprávního nebo obdobného

vztahu, při rozšiřování investičního doporučení vytvořeného jinou

osobou kromě splnění povinností podle § 5a) v investičním doporučení nebo na internetové adrese, na které

uveřejňuje další informace podle této vyhlášky, uvede označení úřadu,

který nad obchodníkem s cennými papíry nebo úvěrovou institucí vykonává

dozor,b) v případě, kdy rozšiřuje dosud nerozšiřované investiční doporučení,

plní povinnosti podle § 7,c) v případě, kdy významně pozmění rozšiřované investiční doporučení,

postupuje podle § 3, 4, 6 a 7.§ 9Společná ustanovení(1) V případě, kdy jsou investiční doporučení v jiné než písemné formě,

uplatní se postup stanovený touto vyhláškou přiměřeně.(2) Úprava uveřejňování zájmů a střetu zájmů podle této vyhlášky se

nepoužije, pokud bya) předmětem uveřejnění měly být skutečnosti tvořící bankovní^6) nebo

obchodní tajemství^7),b) plnění této povinnosti bylo v rozporu s organizačními opatřeními,

postupy k omezení možnosti střetu zájmů nebo vedlo k porušení

informačních bariér, zavedených k omezení možnosti střetu zájmů^8).(3) Pravidla stanovená touto vyhláškou se nevztahují na novináře, pokud

jedná v souladu se srovnatelnými pravidly novinářské profese a v

souvislosti s touto činností nezíská přímo nebo nepřímo jakýkoliv

prospěch nad rámec obvyklé odměny.§ 10Přechodné ustanoveníInvestiční doporučení vytvořená, vypracovaná nebo rozšiřovaná po nabytí

účinnosti této vyhlášky nemusí po dobu 60 dnů ode dne účinnosti

vyhlášky splňovat požadavky stanovené touto vyhláškou.§ 11ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.Předseda:Ing. Hollmann, MBA v. r.1) Směrnice Komise 2003/125/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o

obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu).2) § 125 odst. 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

trhu, ve znění zákona č. 56/2006 Sb.3) § 66a odst. 2 a 3 obchodního zákoníku.4) § 66a odst. 7 obchodního zákoníku.5) § 34 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

trhu.6) § 38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.7) § 17 a násl. obchodního zákoníku.8) § 12 odst. 1 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Related Laws