o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti


Published: 2011

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$19.99.
363/2011 Sb.VYHLÁŠKAze dne 23. listopadu 2011o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilostiZměna: 415/2013 Sb.Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 7 odst. 3, § 9 odst. 8, § 64,

§ 85 odst. 5 a § 135 písm. a) až f) a h) až k) zákona č. 412/2005 Sb.,

o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění

pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“):§ 1Vzory v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti(1) Vzor prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti podle § 7 zákona je

uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.(2) Vzor prohlášení k osobnostní způsobilosti podle § 13 zákona je

uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.(3) Vzor prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti podle § 94

odst. 2 písm. g) a § 99 odst. 2 písm. d) zákona je uveden v příloze č.

13 k této vyhlášce.§ 2Vzory v oblasti personální bezpečnosti(1) Vzor oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci

stupně utajení Vyhrazené podle § 6 zákona je uveden v příloze č. 3 k

této vyhlášce.(2) Vzor poučení podle § 9 odst. 1 a § 11 odst. 2 zákona je uveden v

příloze č. 4 k této vyhlášce.(3) Vzor žádosti fyzické osoby podle § 94 odst. 1 zákona je uveden v

příloze č. 5 k této vyhlášce.(4) Vzor dotazníku fyzické osoby podle § 95 zákona je uveden v příloze

č. 6 k této vyhlášce.(5) Vzor osvědčení fyzické osoby podle § 54 odst. 2 zákona je uveden v

příloze č. 7 k této vyhlášce.(6) Vzor žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby pro cizí moc podle §

57 odst. 2 zákona je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.(7) Vzor žádosti o uznání bezpečnostního oprávnění fyzické osoby podle

§ 62 odst. 2 zákona je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.(8) Vzor poučení podle § 58 odst. 5 zákona je uveden v příloze č. 10 k

této vyhlášce.§ 3Vzory v oblasti bezpečnostní způsobilosti(1) Vzor žádosti o doklad podle § 99 odst. 1 zákona je uveden v příloze

č. 11 k této vyhlášce.(2) Vzor dotazníku podle § 100 zákona je uveden v příloze č. 6 k této

vyhlášce.(3) Vzor dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby podle § 85

zákona je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce.§ 4Zdůvodnění žádosti fyzické osoby podle § 94 odst. 1 zákonaZdůvodnění žádosti fyzické osoby obsahuje uvedenía) funkce nebo činnosti v rámci služebního poměru nebo

pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, na jehož základě má

být osvědčení fyzické osoby vydáno,b) nejvyššího stupně utajení utajované informace, k níž bude mít

fyzická osoba přístup,c) potvrzení zdůvodnění nutnosti přístupu k utajované informaci

odpovědnou osobou, bezpečnostním ředitelem nebo tím, kdo bude fyzické

osobě utajovanou informaci poskytovat, včetně označení konkrétního

místa nebo funkce stanovené podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona a

zařazení tohoto místa nebo funkce v tomto přehledu,d) specifikace utajovaných informací, které na daném místě nebo funkci

již byly poskytnuty nebo vznikaly, a utajovaných informací, které zde

budou poskytnuty nebo zde mohou vznikat.§ 5Zdůvodnění žádosti o doklad podle § 99 odst. 1 zákonaZdůvodnění žádosti o doklad obsahuje uvedenía) citlivé činnosti, kterou má fyzická osoba na základě vydaného

dokladu vykonávat,b) ustanovení jiného právního předpisu, podle kterého bude vykonávána

citlivá činnost,c) potvrzení zdůvodnění výkonu citlivé činnosti odpovědnou osobou nebo

jí pověřenou osobou, včetně popisu konkrétního místa nebo funkce

vztahující se k výkonu citlivé činnosti.§ 6Písemnosti podle § 94 odst. 2 písm. b) zákona přikládané k žádosti

fyzické osoby a písemnosti podle § 99 odst. 2 písm. c) zákona

přikládané k žádosti o doklad(1) Fyzická osoba k žádosti fyzické osoby nebo k žádosti o doklad

přiložía) rodný nebo křestní list, popřípadě další obdobné doklady,b) doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,c) potvrzení zaměstnavatele o příjmech s uvedením jejich výše po

odečtení povinných zákonných odvodů, v případě jiného druhu příjmu

daňové přiznání nebo jiný doklad potvrzující tento příjem, za

posledních 5 let,d) doklad o právu jiné osoby omezující vlastnictví žadatele ae) rozhodnutí příslušného orgánu o nařízení výkonu rozhodnutí.(2) Písemnosti uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) fyzická osoba

předkládá v originále nebo v úředně ověřené kopii. Písemnosti uvedené v

odstavci 1 písm. a), d) a e) fyzická osoba předkládá v kopii.(3) Způsob a forma podání písemností uvedených v odstavci 1 jsou

stanoveny v § 9 odst. 3.§ 7Žádost fyzické osoby podle § 94 odst. 4 a 5 zákona(1) K žádosti fyzické osoby podané podle § 94 odst. 4 a 5 zákona

fyzická osoba přiloží dotazník fyzické osoby, ve kterém uvedea) základní identifikační údaje, v rozsahu jméno, příjmení, rodné

číslo, pokud nebylo přiděleno, datum narození,b) příjmy s uvedením jejich výše po odečtení povinných zákonných odvodů

za období od podání předchozí žádosti ac) údaje, které se změnily v průběhu platnosti osvědčení fyzické osoby

a nebyly oznámeny podle § 10.(2) Údaje podle odstavce 1 písm. b) a c) fyzická osoba dokládá

písemnostmi uvedenými v § 6 odst. 1 a 2 a způsobem a formou stanovenou

v § 9.§ 8Žádost o doklad podle § 99 odst. 4 a 5 zákona(1) K žádosti o doklad podané podle § 99 odst. 4 a 5 zákona fyzická

osoba přiloží dotazník, ve kterém uvedea) základní identifikační údaje, v rozsahu jméno, příjmení, rodné

číslo, pokud nebylo přiděleno, datum narození,b) příjmy s uvedením jejich výše po odečtení povinných zákonných odvodů

za období od podání předchozí žádosti ac) údaje, které se změnily v průběhu platnosti dokladu a nebyly

oznámeny podle § 10.(2) Údaje podle odstavce 1 písm. b) a c) fyzická osoba dokládá

písemnostmi uvedenými v § 6 odst. 1 a 2 a způsobem a formou stanovenou

v § 9.§ 9Způsob a forma podání žádostí a oznamování změn(1) Žádost fyzické osoby, žádost o doklad, prohlášení o zproštění

povinnosti mlčenlivosti, prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti a

prohlášení k osobnostní způsobilosti se podávají v listinné podobě nebo

dodáním do datové schránky Národního bezpečnostního úřadu anebo v

elektronické podobě1).(2) Dotazník fyzické osoby a dotazník se podávají v listinné podobě a

dodáním do datové schránky Národního bezpečnostního úřadu nebo v

elektronické podobě ve formátu stanoveném na internetových stránkách

Národního bezpečnostního úřadu. Podání v elektronické podobě lze učinit

i na technickém nosiči dat.(3) Písemnosti uvedené v § 6 a oznámení změn podle § 10 lze podat v

listinné podobě nebo dodáním do datové schránky Národního

bezpečnostního úřadu anebo v elektronické podobě1).(4) Elektronické šablony vzorů uvedených v přílohách č. 1 až 6, 8 až 11

a 13 k této vyhlášce zveřejňuje Národní bezpečnostní úřad na svých

internetových stránkách.(5) Vzhled listinné podoby vyplněného dotazníku fyzické osoby a

vyplněného dotazníku musí odpovídat vzhledu zobrazení v elektronické

podobě.§ 10Omezení rozsahu hlášení změn údajů v dotazníku fyzické osoby nebo v

dotazníku(1) Fyzická osoba, která podala žádost fyzické osoby, nebo fyzická

osoba, která podala žádost o doklad, nebo fyzická osoba, která je

držitelem vydaného osvědčení fyzické osoby nebo dokladu, oznamuje

Národnímu bezpečnostnímu úřadu pouze změnya) základních identifikačních údajů,b) adresy místa trvalého pobytu,c) adresy pro účely doručování,d) zaměstnavatele,e) příslušnosti ke spolkům, nadacím a obecně prospěšným společnostem,f) nabytí či pozbytí movité věci, jejíž hodnota přesahuje 100 000 Kč

nebo pětinásobek jejího průměrného měsíčního příjmu po odečtení

povinných zákonných odvodů, podle toho, která částka je vyšší,g) nabytí či pozbytí nemovitého majetku,h) zahájení trestního řízení včetně uvedení, kdy a kým bylo zahájeno a

z jakého důvodu,i) nařízení výkonu rozhodnutí,j) dosažení vyššího stupně vzdělání,k) vznik závazků, jejichž nominální hodnota jednotlivě nebo v souhrnu

přesahuje 100 000 Kč nebo pětinásobek jejího průměrného měsíčního

příjmu po odečtení povinných zákonných odvodů, podle toho, která částka

je vyšší,l) vznik pohledávek, jejichž nominální hodnota jednotlivě nebo v

souhrnu přesahuje 100 000 Kč nebo pětinásobek jejího průměrného

měsíčního příjmu po odečtení povinných zákonných odvodů, podle toho,

která částka je vyšší,m) mimořádná splátka závazku, přesáhla-li její hodnota 100 000 Kč nebo

pětinásobek jejího průměrného měsíčního příjmu po odečtení povinných

zákonných odvodů, podle toho, která částka je vyšší,n) údajů k osobě manžela (manželky) nebo partnera (partnerky) a osob

starších 18 let žijících s ní v domácnosti; fyzická osoba, jež podala

žádost o doklad nebo je jeho držitelem, změnu těchto údajů neuvádí.(2) Fyzická osoba oznamuje v rozsahu položek dotazníku fyzické osoby

uvedeného v příloze č. 6 k této vyhlášce změny podle odstavce 1 písm.

a) až e), h, i) a n). Fyzická osoba oznamuje v rozsahu položek

dotazníku uvedeného v příloze č. 6 k této vyhlášce změny podle odstavce

1 písm. a) až e), h a i). Skutečnosti podle odstavce 1 písm. i) až k)

dokládá písemnostmi ve formě stanovené v § 6 odst. 2 a způsobem a

formou stanovenými v § 9.§ 11Zrušovací ustanoveníVyhláška č. 527/2005 Sb., o stanovení vzorů v oblasti personální

bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti a o seznamech písemností

přikládaných k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby a k žádosti o

doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby a o způsobu podání

těchto žádostí (vyhláška o personální bezpečnosti), se zrušuje.§ 12ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.Ředitel:Ing. Navrátil v. r.Příloha 1PROHLÁŠENÍ FYZICKÉ OSOBY O SVÉPRÁVNOSTI(§ 7 zákona č. 412/2005 Sb.)

Jméno a příjmení:Datum narození:Adresa místa trvalého pobytu:1. Prohlašuji, že jsem - nejsem plně svéprávný/á.2. Prohlašuji, že jsem v minulosti byl/a - nebyl/a omezen/a ve svéprávnosti.3. V případě, že jste se v bodě 1 vyjádřil/a záporně nebo v bodě 2 kladně, uveďte:a) Název soudu, který příslušné rozhodnutí vydal:...........................................................................................

...........................................................................................b) Číslo jednací rozhodnutí soudu:...........................................................................................

...........................................................................................c) Časové období, po které jste byl/a omezen/a ve svéprávnosti:...........................................................................................

...........................................................................................

V ....................... dne ...................................................

Podpis

________________

*Nehodící se škrtnětePříloha 2Vzor PROHLÁŠENÍ K OSOBNOSTNÍ ZPŮSOBILOSTI(§ 13 zákona č. 412/2005 Sb.)Jméno a příjmení:Datum narození:Adresa místa trvalého pobytu:1. Prohlašuji, že jsem - nejsem léčen/a psychiatrem a jsem - nejsem v péči psychologa.

Prohlašuji, že jsem v minulosti byl/a - nebyl/a léčen/a psychiatrem a byl/a- nebyl/a

v péči psychologa.2. V současnosti pociťuji - nepociťuji psychické obtíže.3. V případě, že jste se v bodech 1 a 2 vyjádřil/a kladně, uveďte:a) Datum vyšetření (časové období léčby)...........................................................................................b) Důvody, které Vás vedly k vyhledání psychiatra nebo psychologa...........................................................................................c) Způsob léčby - ambulantní - ústavní hospitalizace...........................................................................................d) Diagnóza...........................................................................................e) Název odborného zařízení, jméno a příjmení psychiatra nebo psychologa...........................................................................................f) Vyjmenujte veškeré Vaše psychické obtíže a popište okolnosti výskytu (intenzita,

četnost, doba trvání, léčba)...........................................................................................

V ............ dne ....................................

Podpis

________________

*Nehodící se škrtnětePříloha 3Vzor Označení subjektu(uvede se název a sídlo orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající

fyzické osoby)O Z N Á M E N Ío splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené (§ 6 zákona č. 412/2005 Sb.)NOTICE

of compliance with conditions for access to RESTRICTED classified

information (§ 6 of the Act N. 412/2005 Coll.)Jméno a příjmení

Name and surnameRodné příjmení

Maiden nameDatum narození

Date of birthMísto narození

Place of birthStátní občanství

CitizenshipV(In) ..................... Dne (Date) .....................Splnění podmínek uvedených podle § 6 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných

informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, ověřil aoznámení vydal:

Compliance with conditions according to § 6 par. 2 of the Act N. 412/2005 Coll., on the

protection of classified information and security eligibility, has been verified by and

the Notice has been issued by:Jméno a příjmení

Name and surnamePodpis

SignatureOtisk razítka

StampPříloha 4Vzor Označení subjektu(uvede se název a sídlo orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající

fyzické osoby)P O U Č E N ÍPodle § 9 odst. 1 /§ 11 odst. 2* zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací

a o bezpečnostní způsobilosti

BRIEFING

According to § 9 par. 1 /§ 11 par. 2* of the Act N. 412/2005 Coll., on the

protection of classified information and security eligibility

Níže uvedená osoba byla seznámena s jejími právy a povinnostmi v oblasti ochrany

utajovaných informací. Byla seznámena s obsahem zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen "zákon") a s obsahem prováděcích právních předpisů. Byla seznámena

s povinnostmi, které jsou stanoveny v § 65 a § 66 odst. 1 zákona, zejména s povinností:The person named below has been briefed on his/her rights and duties in the area

of protection of classified information. He/she has been acquainted with the content

of the Act N. 412/2005 Coll., on the protection of classified information and security

eligibility (hereinafter "the Act"), and with the content of implementing legal

regulations. He/she has been acquainted with duties laid down in § 65 and § 66 par. 1

of the Act, in particular with the following:a) dodržovat stanovené povinnosti při ochraně utajovaných informací,

a) to comply with imposed obligations in protecting classified information;b) zachovávat mlčenlivost o utajované informaci, k níž má nebo měla přístup, pokud není

této povinnosti oprávněným orgánem zproštěna,

b) to hold classified information in confidence, to which he/she has or had access,

unless he/she has been released from this duty by the responsible authority;c) neumožnit přístup k utajované informaci neoprávněné osobě.

c) to prevent access by unauthorized persons to classified information.Dále byla seznámena se všemi následky porušení povinností stanovených zákonem, zejména

s nebezpečím trestního stíhání nebo uložení sankce za spáchání správního deliktu.Further he/she has been briefed on all consequences arising from the breach of duties

imposed by the Act, in particular on the danger of a criminal prosecution or imposing

sanction for committing an administrative infraction.Níže uvedená osoba byla - nebyla seznámena s předpisy NATO

byla - nebyla seznámena s předpisy EU

byla - nebyla seznámena s předpisy WEUThe person named below:

has been - has not been* briefed on the regulations of the NATO

has been - has not been* briefed on the regulations of the EU

has been - has not been* briefed on the regulations of the WEU

V(In)................ dne (Date).....................Poučení provedl Poučená osoba

The briefing made by The briefed personJméno a příjmení Jméno a příjmení

Name and surname Name and surname

Podpis Datum narození

Signature Date of birthOtisk razítka Číslo osvědčení fyzické osoby/*

Stamp Number of Certificate of Security

Clearance/*

Datum vydání oznámení

Issuance date of noticePodpis

Signature

________________

*Nehodící se škrtnětePříloha 5Vzor ŽÁDOST FYZICKÉ OSOBY(§ 94 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb.)

Žádám o vydání osvědčení fyzické osobyJméno a příjmení:

Datum narození:

Místo narození:

Pro stupeň utajení:Zdůvodnění nutnosti přístupu k utajované informaci

(včetně uvedení funkce nebo činnosti v rámci služebního poměru nebo pracovněprávního,

členského či obdobného vztahu, na jehož základě má být osvědčení fyzické osoby vydáno):...........................................................................................

...........................................................................................Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, seznámil/a

jsem se s podmínkami bezpečnostního řízení a souhlasím s jeho provedením.V .................. dne ...................................................

Podpis fyzické osobyPotvrzení zdůvodnění nutnosti přístupu k utajované informaci

Označení odpovědné osoby/bezpečnostního ředitele nebo toho, kdo bude utajovanouinformaci poskytovat

Označení subjektu:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Přístup k utajované informaci nutný z důvodu obsazení místa stanoveného podle

§ 69 odst. 1. písm. b) zákona (uvést označení místa nebo funkce a zařazení v tomto přehledu):Specifikace utajovaných informací, které na daném místě nebo funkci již byly poskytnuty nebo

vznikaly, a utajovaných informací, které zde budou v budoucnu poskytnuty nebo mohou vznikat:...........................................................................................V .................. dne ...................................................

PodpisOtisk razítka

________________

*Nehodící se škrtnětePříloha 6Vzor DOTAZNÍK FYZICKÉ OSOBY/DOTAZNÍK(§ 95 zákona č. 412/2005 Sb.)

Fotografie1. Základní identifikační údaje

1.1 Jméno

1.2 Příjmení

1.3 Rodné příjmení

1.4 Dříve užívaná příjmení

1.5 Akademický titul

1.6 Datum narození

1.7 Rodné číslo

1.8 Místo narození

1.9 Okres narození

1.10 Stát narození (pokud není Česká republika)

1.11 Státní občanství současná

1.12 Státní občanství předchozí

1.13 Rodinný stav2. Adresa místa trvalého pobytu

2.1 Ulice

2.2 Číslo popisné

2.3 Číslo orientační/evidenční

2.4 Obec

2.5 PSČ

2.6 Stát3. Adresa jiného místa, kde se zdržujete nebo jste se zdržoval(a)

nepřetržitě déle než 90 dní v posledních deseti letech

3.1 Ulice

3.2 Číslo popisné

3.3 Číslo orientační/evidenční

3.4 Obec

3.5 PSČ

3.6 Stát

3.7 Od do4. Adresa pro účely doručování a další kontakty

4.1 Ulice

4.2 Číslo popisné

4.3 Číslo orientační/evidenční

4.4 Obec

4.5 PSČ

4.6 Stát

4.7 Telefon

4.8 E-mail

4.9 ID datové schránky5. Údaje o dokladu totožnosti(pouze u cizích státních příslušníků)

5.1 Druh dokladu

(pas, občanský průkaz apod.)

5.2 Číslo

5.3 Stát vydání

5.4 Datum vydání

5.5 Platnost do6. Zaměstnavatel

6.1 Zaměstnavatel

6.2 Identifikační číslo

6.3 Ulice

6.4 Číslo popisné

6.5 Číslo orientační

6.6 Obec

6.7 PSČ

6.8 Telefon

6.9 Stát

6.10 Popis zastávaného pracovního místa/funkce a vykonávané činnosti

6.11 Zaměstnán od7. Předchozí zaměstnavatelé

a) v posledních 10 letech v případě žádosti fyzické osoby pro stupeň utajení Důvěrné

a žádosti o doklad, nebo za období od 15 let věku podle toho, které z nich je kratšíb) v posledních 15 letech v případě žádosti fyzické osoby pro stupeň utajení Tajné,

nebo za období od 15 let věku podle toho, které z nich je kratšíc) v posledních 20 letech v případě žádosti fyzické osoby pro stupeň utajení Přísně tajné,

nebo za období od 15 let věku podle toho, které z nich je kratší7.1 Zaměstnavatel

7.2 Identifikační číslo

7.3 Zaměstnán(a) Od Do

7.4 Případné další upřesnění, nelze-li uvést přesný název zaměstnavatele a identifikační číslo8. Příslušnost k nadacím, spolkům a obecně prospěšným společnostem v

posledních 5 letech

8.1 Název

8.2 Identifikační číslo

8.3 Od Do

8.4 Funkce9. Majetkové poměry9.1 Osoby finančně na Vás závislé

9.1.1 Jméno

9.1.2 Příjmení

9.1.3 Rodné číslo/Datum narození, pokud nebylo rodné číslo přiděleno

9.1.4 Vztah k Vaší osobě9.2 Společné jmění manželůAno Ne9.3 Úprava majetkových poměrů

(v případě kladné odpovědi podrobně rozveďte)

Ano Ne9.4 Finance

(bankovní účty, pojistky, účty vedené u spořitelních a úvěrových

družstev, životní pojištění, penzijní pojištění, spoření a jiné peněžní produkty a dispoziční

práva k účtu jiných osob s výjimkou položky 9.4.4)

9.4.1 Druh

9.4.2 Číslo

9.4.3 Veden u

9.4.4 Aktuální zůstatek

9.4.5 Měna

9.4.6 Případné další vyjádření

9.4.7 Výše pravidelného vkladu fyzické osoby9.5 Investiční nástroje

(podle § 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,

ve znění pozdějších předpisů)

9.5.1 Druh

9.5.2 ISIN

9.5.3 Jiná identifikace investičního nástroje

9.5.4 Pořizovací cena

9.5.5 Měna

9.5.6 Způsob a datum nabytí

9.5.7 Případné další vyjádření9.6 Roční příjmy po odečtení povinných zákonných odvodů za posledních 5 let, v případě podání

žádosti podle § 94 odst. 4 a 5 zákona nebo podle § 99 odst. 4 a 5 zákona za období, které

uplynulo od uvedení těchto údajů v předcházející žádosti

9.6.1 Rok 9.6.2 Částka 9.6.3 Měna9.7 Jiný příjem než mzda nebo plat po odečtení povinných zákonných odvodů za posledních 5 let,

v případě podání žádosti podle § 94 odst. 4 a 5 zákona nebo podle § 99 odst. 4 a 5 zákona za období,

které uplynulo od uvedení těchto údajů v předcházející žádosti (výsluhový příspěvek, příjem

z podnikání, příjem z pronájmu, příjem z prodeje nemovitého majetku, příjem za pobyt v zahraniční

misi, sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti, mateřský příspěvek, výživné, dary, dědictví apod.)9.7.1 Rok 9.7.2 Druh 9.7.3 Výše 9.7.4 Měna

9.8 Movitý majetek

(podle druhů, jejichž hodnota v případě jednoho druhu převyšuje 100 000 Kč, např. sbírka, osobní

automobil, starožitnosti, technika, elektronika)

9.8.1 Druh

9.8.2 Počet kusů

9.8.3 Celková hodnota9.9 Nemovitý majetek9.9.1 Vedeno u katastrálního úřadu (v případě nemovitosti mimo Českou republikuuveďte adresu)

9.9.2 Popis nemovitosti a způsob jejího využití

9.9.3 Způsob nabytí

9.9.4 Vlastní odhad ceny

9.9.5 Nabývací cena

9.9.6 Měna9.10 Vztah k objektu bydlení9.10.1

Vlastník/spoluvlastník člen bytového družstva plátce nájemnéhoubytován bezplatně ostatní

9.10.2 Průměrné měsíční náklady spojené s bydlením (nájemné, platby za služby spojené s provozem objektu bydlení)9.11 Finanční pohledávky9.11.1 Právní důvod

9.11.2 Výše

9.11.3 Měna

9.11.4 Dlužník

9.11.5 Případné další vyjádření9.12 Finanční závazky9.12.1 Právní důvod

9.12.2 Výše

9.12.3 Měna

9.12.4 Věřitel

9.12.5 Průměrné měsíční splátky

9.12.6 Případné další vyjádření10. Trestní řízení

Uveďte všechna trestní stíhání, která proti Vám byla vedena, a to bez ohledu navýsledek

řízení i případné zahlazení trestu a osvědčení se u podmíněných trestů, včetně zkrácených řízení.10.1 Zákonné označení trestného činu

10.2 Datum zahájení trestního stíhání

10.3 Trestní stíhání vedl (označení orgánu činného v trestním řízení, spisové značky, čísla jednacího)

10.4 Datum a způsob ukončení

10.5 Podrobné vyjádření11. Nařízené výkony rozhodnutí(exekuce, srážky ze mzdy, vydání věci apod.)

11.1 Orgán, který výkon rozhodnutí nařídil

11.2 Druh

11.3 Rok nařízení výkonu rozhodnutí

11.4 Podrobné vyjádření12. Nejvyšší ukončené vzdělání

12.1 Název školy

12.2 Obec

12.3 Stát

12.4 Rok ukončení

12.5 Stupeň vzdělání13. Nepřetržité pobyty v zahraničí delší než 90 dnů

13.1 Stát

13.2 Místo pobytu

13.3 Podrobné vyjádření k pobytu (důvod, kdo vyslal, prostředky k hrazení nákladů pobytu apod.)

13.4 Od Do14. Osobní kontakty s cizími státními příslušníky, nebo se státními

občany České republiky žijícími v nečlenských státech Evropské unie

nebo Organizace Severoatlantické smlouvy s výjimkou kontaktů

vyplývajících z pracovních nebo služebních povinností po roce 1990,

pokud se lze oprávněně domnívat, že jde o kontakty významné14.1 Podrobné vyjádření15. Příslušnost, kontakty a vazby na bývalé i současné bezpečnostní

služby cizí moci nebo na její služby v oblasti zpravodajství a na

složky uvedené v § 14 odst. 3 písm. a) zákona, s výjimkou kontaktů

vyplývajících z pracovních nebo služebních povinností po roce 1990(tj. složky bývalé Státní bezpečnosti s rozvědným nebo kontrarozvědným

zaměřením, včetně Vojenské kontrarozvědky, zpravodajské správy

Generálního štábu Československé lidové armády nebo odboru vnitřní

ochrany Sboru nápravné výchovy.)15.1 Podrobné vyjádření16. Užívání omamné nebo psychotropní látky, uvedené v zákoně

upravujícím oblast návykových látek a užívání alkoholu, hraní na

výherních hracích přístrojích a účast na sázkových hrách nebo léčba

závislostí na omamných nebo psychotropních látkách, alkoholu a léčba

patologického hráčství

16.1 Omamné a psychotropní látky16.1.1 Druh

16.1.2 Podrobné vyjádření (s ohledem na četnost užívání, v minulosti i v současnosti, včetně

jednorázové zkušenosti, užité/užívané druhy a množství omamných a psychotropních látek apod.)16.2 Alkohol16.2.1 Podrobné vyjádření16.3. Hraní na výherních hracích přístrojích a účast na sázkových hrách16.3.1 Podrobné vyjádření (s ohledem na četnost, v minulosti i v současnosti, druh hry,

vložené/vkládané částky apod.)16.4 Léčba ze závislosti na alkoholu, omamných a psychotropních látkách, léčba patologického

hráčství, a to v minulosti nebo v současnosti

16.4.1 Podrobné vyjádření17. Předchozí bezpečnostní řízení(bezpečnostní prověrka, ověřování bezpečnostní způsobilosti)

17.1 Důvěrné, Tajné, Přísně tajné, Bezpečnostní způsobilost.

17.2 Výsledek řízení Vydáno Nevydáno Zastaveno v roce

17.3 Orgán státu, který řízení prováděl18. Podrobný životopisNapište volnou formou. Doporučujeme Vám následující členění: rodina,

škola a příprava na zaměstnání, existenční osamostatnění, partnerský a

rodinný život, zaměstnání, případná podnikatelská činnost, provozování

živnosti, členství v orgánech právnických osob, způsob trávení volného

času, tělesné a duševní zdraví. V případě žádosti podle § 94 odst. 4 a

5 nebo podle § 99 odst. 4 a 5 omezte obsah životopisu na období od

podání předchozí žádosti.19. Manžel(ka) nebo partner(ka) a osoby starší 18 let žijící v

domácnosti s fyzickou osobou(nevyplňuje se u žádosti o doklad)

19.1 Jméno,

19.2 Příjmení

19.3 Rodné příjmení

19.4 Dříve užívaná příjmení

19.5 Datum narození

19.6 Rodné číslo

19.7 Místo narození

19.8 Okres narození

19.9 Stát narození (pokud není Česká republika)

19.10 Státní občanství současná

19.11 Státní občanství předchozí

19.12 Vztah k vaší osobě

19.13 Zaměstnavatel

19.14 Identifikační číslo

19.15 Podrobný popis zastávaného pracovního místa/funkce

19.16 Zaměstnán odPříloha 7Vzor Označení subjektu(uvede se název subjektu, který osvědčení vydal)

O S V Ě D Č E N Í

fyzické osoby

Certificate of Security Clearance/Certificat d'habiliation personnelle

ČÍSLO:

Number/NuméroJméno a příjmení

Name and Surname

Nom et prénomRodné příjmení

Maiden Name

Nom de naissanceDatum narození Rodné číslo

Date of Birth Personal No.

Date de naissance Numéro d' identification personneleMísto narození

Place of Birth

Lieu de naissanceStátní občanství

Nationality

NationalitéStupeň utajení

Classification Level

Niveau de classificationDatum vydání Platnost od Platnost do

Date of Issue Valid from Date of Expiry

Date de délivrance Validité á partir de Date d'expirationPodpis oprávněného zástupce Otisk úředního razítka

Signature of the Competent Representative Official Stamp/Cachet offciel

Signature du représentant autoriséPříloha 8Vzor ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ FYZICKÉ OSOBY PRO CIZÍ MOC(§ 57 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb.)Žádám o vydání osvědčení fyzické osoby pro cizí moc:A. Identifikační údaje:Jméno a příjmení:

Datum narození:

Místo narození:B. Stupeň utajení, pro který je osvědčení fyzické osoby pro cizí moc požadováno:

...........................................................................................C. Číslo platného osvědčení fyzické osoby a stupeň utajení, pro který je vydáno:

...........................................................................................D. Zdůvodnění nutnosti přístupu fyzické osoby k utajované informaci cizí moci (včetně uvedení

zastávané funkce, druhu vykonávané činnosti, v jejímž rámci bude mít fyzická osoba přístup

k utajované informaci cizí moci, identifikace subjektu, který bude fyzické osobě utajovanou

informaci cizí moci poskytovat):

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................E. Doba, na kterou fyzická osoba žádá vydat osvědčení pro cizí moc:

...........................................................................................F. Adresa pro účely doručování: ...........................................................

V ..................... dne ..........................................

Podpis

Příloha 9Vzor ŽÁDOST O UZNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍHO OPRÁVNĚNÍ FYZICKÉ OSOBY(§ 62 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb.)Žádám o uznání bezpečnostního oprávnění fyzické osoby vydaného pro:Jméno, popřípadě jména, a příjmení:Datum a místo narození:Státní občanství:Na základě bezpečnostního oprávnění č. ........................................... vydaného

...........................................................................................(Název vydávající instituce a státu)dne .............. s platností do .............. pro stupeň utajení ..............

Důvod, proč má být uznání bezpečnostního oprávnění provedeno (včetně uvedení zastávané funkce, druhu vykonávané činnosti, v jejímž rámci bude mít fyzická osoba přístup k utajované informaci, identifikace toho, kdo bude fyzické osobě utajovanou informaci poskytovat): -...-----------------------..

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................Doba, na kterou má být uznání provedeno: ..................................................

Adresa pro doručení uznání bezpečnostního oprávnění fyzické osoby:

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................Příloha: Úřední překlad bezpečnostního oprávnění vydaného cizí mocí nebo jeho ověřená kopie

nebo potvrzení úřadu cizí moci, který má v působnosti ochranu utajovaných informací, že

žadatel je držitelem příslušného bezpečnostního oprávnění.V .............. dne ........................................................

Podpis držitele bezpečnostníhooprávnění

nebo odpovědného pracovníka úřadu cizí

moci, který má v působnosti ochranu

utajovaných informacíPříloha 10Vzor Označení subjektu(uvede se název a sídlo subjektu, u kterého je řízení vedeno)

P O U Č E N ÍPodle § 58 odst. 5 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilostiNíže uvedená osoba byla seznámena s jejími právy a povinnostmi v oblasti ochrany utajovaných

informací. Byla seznámena s obsahem zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací

a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a s obsahem

prováděcích právních předpisů. Byla seznámena s povinnostmi, které jsou stanoveny v § 65 a

§ 66 odst. 1 zákona, zejména s povinnostía) dodržovat stanovené povinnosti při ochraně utajovaných informací,

b) zachovávat mlčenlivost o utajované informaci, k níž má nebo měla přístup, pokud není této

povinnosti oprávněným orgánem zproštěna,

c) neumožnit přístup k utajované informaci neoprávněné osobě.Dále byla seznámena se všemi následky porušení povinností stanovených zákonem, zejména

s následkem trestního stíhání nebo uložení sankce za spáchání správního deliktu. Byla rovněž

poučena o tom, že údaje o ní jsou Národním bezpečnostním úřadem evidovány a mohou být využity

způsobem stanoveným zákonem.Poučení je provedeno pro potřeby ...........................................................

(uvede se název řízení)

vedeného pod ....................................... V tomto řízení bude mít poučená osoba

(uvede se spisové označení věci)

přístup k utajovaným informacím do stupně utajení ................................... včetně,

a to z oblasti ....................................................V ................ dne ................

Poučení provedl Poučená osobaJméno a příjmení: Jméno a příjmení:Podpis: Datum narození:Otisk razítka

Podpis:Příloha 11Vzor ŽÁDOST O DOKLAD(§ 99 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb.)

Žádám o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby:Jméno a příjmení:

Datum narození:

Místo narození:Citlivá činnost:

...........................................................................................

...........................................................................................Ustanovení právního předpisu, podle kterého bude vykonávána citlivá činnost:

...........................................................................................

...........................................................................................

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, seznámil/a jsem se

s podmínkami bezpečnostního řízení a souhlasím s jeho provedením.

V .................. dne ......................................................

Podpis fyzické osobyPotvrzení zdůvodnění výkonu citlivé činnosti včetně popisu konkrétního místa nebo funkce

vztahující se k výkonu citlivé činnosti:

...........................................................................................

...........................................................................................Odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba

Označení subjektu:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

V .................. dne ......................................................

PodpisOtisk razítka

Příloha 12Vzor

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD

Pošt. přihr. 49 150 06

Praha 56D O K L A D

o bezpečnostní způsobilosti fyzické osobyČÍSLO:Jméno a příjmení:Rodné příjmení:Datum narození: Rodné číslo:Místo a stát narození:Státní občanství:Datum vydání: Platnost od: Platnost do:Podpis oprávněného zástupce Otisk úředního razítka

Národního bezpečnostního úřadu Národního bezpečnostního úřaduPříloha 13Vzor PROHLÁŠENÍ O ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI MLČENLIVOSTIpodle § 52 odst. 2 daňového řáduÚdaje k fyzické osobě vyžaduje Národní bezpečnostní úřad v rámci provádění úkonů bezpečnostního

řízení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Daňový subjektJméno a příjmení:

Rodné příjmení:

Rodné číslo:

Datum narození:Já, níže podepsaný(á), zprošťuji správce daně a jiné osoby zúčastněné na správědaní povinnosti

mlčenlivosti ohledně údajů, které se mne týkají, a údajů, které byly využity při dokazování

povinností při správě daní, v rozsahu nezbytném pro provedení úkonů bezpečnostního řízení podle

zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění

pozdějších předpisů.

Souhlasím, aby správci daně nebo jiné osobě zúčastněné na správě daní bylo totozproštění

mlčenlivosti poskytnuto v kopii potvrzené Národním bezpečnostním úřadem.

V .................. dne ......................................................

Podpis

Related Laws