techn. požadavky na výrobky z hlediska elektromagn. kompatibility


Published: 2006

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
616/2006 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDYze dne 20. prosince 2006o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich

elektromagnetické kompatibilityVláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění

zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 7 odst. 7 a 8,

§ 11 odst. 2, § 12 odst. 1 a 3 a § 13 zákona:§ 1Základní ustanovení(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských

společenství^1) a upravuje technické požadavky na výrobky z hlediska

jejich elektromagnetické kompatibility.(2) V tomto nařízení se rozumía) zařízením přístroj nebo pevná instalace,b) přístrojem dokončený přístroj, nebo sestava přístrojů uváděná na trh

jako samostatný funkční celek určený pro konečného uživatele, které

mohou způsobit elektromagnetické rušení nebo na jejichž provoz může mít

elektromagnetické rušení vliv,c) pevnou instalací určitá sestava několika druhů přístrojů, případně

prostředků, jež jsou zkompletovány, instalovány a určeny k trvalému

používání na předem daném místě,d) elektromagnetickou kompatibilitou schopnost zařízení uspokojivě

fungovat v elektromagnetickém prostředí, aniž by samo způsobovalo

nepřípustné elektromagnetické rušení jiného zařízení v tomto prostředí,e) elektromagnetickým rušením elektromagnetický jev, který může zhoršit

funkci zařízení; elektromagnetickým rušením může být elektromagnetický

šum, nežádoucí signál nebo změna v samotném prostředí šíření,f) odolností schopnost zařízení správně fungovat bez zhoršení kvality

funkce za přítomnosti elektromagnetického rušení,g) účely bezpečnosti zajištění ochrany lidského zdraví, života nebo

majetku,h) elektromagnetickým prostředím veškeré elektromagnetické jevy

pozorovatelné v daném místě.(3) Přístrojem ve smyslu odstavce 2 písm. b) se rozumí rovněža) komponenty nebo podsestavy určené pro zabudování do přístroje

konečným uživatelem, jež mohou být zdrojem elektromagnetického rušení

nebo na jejichž fungování může mít elektromagnetické rušení vliv,b) mobilní instalace definované jako sestava přístrojů, případně

prostředků, určená k přesunu a provozu na různých místech.(4) Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou ve smyslu § 12 odst.

1 písm. a) zákona všechna zařízení, s výjimkou zařízení uvedených v

odstavci 5.(5) Toto nařízení se nevztahuje naa) rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, na něž se vztahuje

zvláštní právní předpis^2),b) výrobky, součásti a zařízení letecké techniky uvedené v nařízení

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002

o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení

Evropské agentury pro bezpečnost letectví,c) rádiová zařízení používaná radioamatéry ve smyslu radiokomunikačních

nařízení přijatých v rámci Ústavy a úmluvy Mezinárodní telekomunikační

unie^3), pokud zařízení nejsou dostupná na trhu; za dostupné na trhu se

nepovažují stavebnice se součástkami určené k sestavení radioamatéry a

na trh uvedená zařízení upravená radioamatéry pro vlastní potřebu,d) zařízení, jež mají svou podstatou takové fyzikální vlastnosti, že1. nemohou způsobit elektromagnetické vyzařování překračující úroveň

umožňující rádiovým, telekomunikačním a ostatním zařízením provoz v

souladu s daným účelem ani k takovému vyzařování přispívat a2. budou bez přijatelného zhoršení fungovat v přítomnosti

elektromagnetického rušení, jež je běžné vzhledem k účelu jejich

použití.§ 2Základní požadavky(1) Základní požadavky, které musí stanovené výrobky splňovat, jsou

uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.(2) Za splněný se považuje ten základní požadavek, k němuž se vztahujea) harmonizovaná evropská norma, na níž je zveřejněn odkaz v Úředním

věstníku Evropské unie,b) harmonizovaná česká technická norma, která přejímá normu podle

písmene a), neboc) zahraniční technická norma v členském státě Evropské unie, která

přejímá normu podle písmene a),a zařízení příslušné ustanovení těchto harmonizovaných technických

norem splňuje. Tento předpoklad neplatí, byl-li odkaz z Úředního

věstníku Evropské unie stažen.(3) Požadavky stanovené pro zařízení ve zvláštních právních

předpisech^4) nejsou, pokud jde o základní požadavky podle odstavce 1,

tímto nařízením dotčeny.§ 3Uvádění zařízení na trh nebo do provozu(1) Zařízení může být uvedeno na trh nebo do provozu pouze, je-li

provedeno tak, aby za předpokladu, že je řádně instalováno, udržováno a

používáno pro účely, pro které je určeno, splňovalo požadavky tohoto

nařízení.(2) Dojde-li u zařízení, které odpovídá odstavci 1, za účelema) překonání stávajícího nebo předpokládaného problému s

elektromagnetickou kompatibilitou v konkrétním místě, nebob) ochrany veřejných telekomunikačních sítí nebo přijímačů a vysílačů,

jsou-li v přesně vymezených situacích používány pro účely bezpečnosti,

k omezení uvedení do provozu podle zvláštního právního předpisu, musí

být toto omezení bez zbytečného odkladu oznámeno Úřadu pro technickou

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který o něm informuje

Komisi Evropských společenství a ostatní členské státy Evropské unie.

Tímto nejsou dotčeny postupy podle zvláštního právního předpisu^5).(3) Zařízení, která nesplňují požadavky tohoto nařízení, mohou být

vystavována nebo předváděna na veletrzích, výstavách a při podobných

akcích za předpokladu, že je z viditelného označení zřejmé, že nesmějí

být uvedena na trh nebo do provozu, dokud nebude zajištěna jejich shoda

s požadavky tohoto nařízení; předvádění se může konat za předpokladu,

že jsou přijata odpovídající opatření zabraňující elektromagnetickému

rušení.§ 4Postupy posuzování shody přístroje(1) Posuzování shody se základními požadavky podle § 2 odst. 1 se

provede postupem stanoveným v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Výrobce

nebo jeho zplnomocněný zástupce může užít rovněž postup podle přílohy

č. 3 k tomuto nařízení. Shodu přístroje osvědčí výrobce nebo jeho

zplnomocněný zástupce vydáním ES prohlášení o shodě a opatřením

přístroje označením CE podle § 5 odst. 1 a 2.(2) Doklady o posouzení shody (§ 13 odst. 7 zákona) zahrnují ES

prohlášení o shodě (§ 13 odst. 2 zákona) a technickou dokumentaci podle

odstavce 4.(3) ES prohlášení o shodě musí obsahovata) odkaz na příslušný předpis Evropských společenství1),b) údaje podle § 5 odst. 3 písm. a) o přístroji, na který se vztahuje,c) údaje o výrobci nebo zplnomocněném zástupci - u fyzické osoby jméno

a příjmení nebo obchodní firmu a trvalý pobyt nebo adresu místa

bydliště nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní

firmu a její sídlo nebo umístění organizační složky (dále jen

"identifikační údaje"),d) údaje o technických normách nebo jiných dokumentech, které přístroj

splňuje a na jejichž základě je prohlašována shoda s ustanoveními

tohoto nařízení, s uvedením data vydání těchto norem nebo dokumentů,e) datum prohlášení,f) identifikační údaje o osobě oprávněné jednat jménem výrobce nebo

zplnomocněného zástupce a její podpis.(4) Technická dokumentace musí umožňovat posouzení shody přístroje se

základními požadavky, které se na něj vztahují. Musí zahrnovat

konstrukci a výrobu přístroje, přičemž musí obsahovata) celkový popis přístroje,b) prokázání souladu s harmonizovanými technickými normami použitými

buď zcela nebo částečně,c) pokud výrobce nepoužil harmonizované technické normy, popřípadě je

použil pouze částečně, tak popis a vysvětlení postupu, jímž je

zajištěno splnění základních požadavků včetně popisu posouzení

elektromagnetické kompatibility podle bodu 1 přílohy č. 2 k tomuto

nařízení, výsledky provedených projektových výpočtů, protokoly o

zkouškách, popřípadě další vhodné dokumenty,d) vyjádření notifikované osoby, pokud byl použit postup podle přílohy

č. 3 k tomuto nařízení.§ 5Označení CE a jiné označování a informace(1) Označení CE (§ 13 odst. 3 zákona), jehož grafická podoba je

stanovena zvláštním právním předpisem^6), se umisťuje na přístroj nebo

štítek s údaji. Pokud to není možné nebo to nelze s ohledem na

charakter přístroje zabezpečit, musí být označení umístěno na obalu,

pokud je v něm přístroj dodáván, a na přiložených dokladech. Přístroj

nesmí být opatřen označením, které by mohlo kohokoliv uvádět v omyl,

pokud jde o označení CE. Na přístroji, jeho obalu nebo návodu k použití

může být umístěno i jiné značení než označení CE, ale nesmí tím být

snížena viditelnost a čitelnost označení CE.(2) Jestliže právní předpisy, které se na výrobek vztahují a které

označení CE stanovují nebo umožňují, po přechodnou dobu připouští, aby

výrobce zvolil, kterými ustanoveními se bude řídit, pak označení CE

vyjadřuje shodu pouze s těmi předpisy nebo jejich ustanoveními, které

výrobce použil. V tomto případě musí být v dokumentech, upozorněních

nebo návodech, požadovaných příslušnými právními předpisy a přiložených

k příslušnému výrobku, uvedeny údaje o odpovídajících právních

předpisech Evropského společenství nebo jejich ustanoveních, které

výrobce použil.(3) U každého přístroje se uvedea) typ, série, výrobní číslo nebo jiné údaje umožňující jeho

identifikaci,b) identifikační údaje výrobce, a není-li výrobce usazen v členském

státě Evropského společenství, identifikační údaje zplnomocněného

zástupce nebo jiné osoby odpovědné v Evropském společenství za uvedení

přístroje na trh.(4) Výrobce upozorní na zvláštní opatření, jež musí být přijata při

montáži, instalaci, údržbě nebo používání přístroje, aby bylo

zajištěno, že po uvedení do provozu bude přístroj splňovat požadavky na

ochranu uvedené v bodě 1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení (dále jen

"požadavky na ochranu").(5) Na přístroji, u něhož není při jeho použití v obytných oblastech

zaručeno splnění požadavků na ochranu, musí být takové omezení

používání zřetelně vyznačeno na přístroji, nebo i na jeho obalu.(6) Informace potřebné pro používání přístroje v souladu s účelem, k

němuž je určen, musí být uvedeny v návodu přiloženém k přístroji.§ 6Oznámení o uložení ochranného opatřeníV případě, že bylo pro přístroj uloženo ochranné opatření podle

zvláštního právního předpisu^7), uvede se v oznámení podle § 7 odst. 8

zákona, zda neshoda s požadavky podle § 3 odst. 1 byla způsobenaa) nesplněním požadavků § 2 odst. 1 tam, kde přístroj neodpovídá

harmonizovaným technickým normám podle § 2 odst. 2,b) nesprávným použitím harmonizovaných technických norem podle § 2

odst. 2, neboc) nedostatky v harmonizovaných technických normách podle § 2 odst. 2.§ 7Podmínky autorizacePři autorizaci právnických osob k činnostem podle tohoto nařízení se

uplatňují podmínky stanovené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

Právnické osoby, které splní kritéria posuzování stanovená v

příslušných harmonizovaných evropských normách, na které jsou odkazy

zveřejňovány v Úředním věstníku Evropské unie, jsou považovány za osoby

splňující kritéria podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení, na něž se tyto

normy vztahují.§ 8Pevné instalace(1) Přístroj, který je určen výhradně k zabudování do určité pevné

instalace a jinak není samostatně uváděn na trh, nemusí splňovat

základní požadavky podle § 2 odst. 1 a náležitosti podle § 4 a 5, pokud

se v průvodní dokumentaci k přístroji uvedoua) údaje identifikující pevnou instalaci, pro kterou je přístroj určen,

charakteristiky její elektromagnetické kompatibility a opatření, jež je

třeba přijmout s ohledem na zabudování přístroje do pevné instalace,

aby nebyla ohrožena shoda dané instalace s požadavky na ochranu, ab) údaje podle § 5 odst. 3.(2) Posouzení shody pevné instalace s požadavky na ochranu zajišťuje

provozovatel instalace nebo jím pověřená osoba v případě, že sea) u pevné instalace projeví známky nesouladu s požadavky na ochranu,

zejména při poukazování na rušení, ab) Český telekomunikační úřad neshledá při postupu podle zvláštního

právního předpisu^8) provozovatelem instalace nebo jím pověřenou osobou

předložené dokumenty (průvodní dokumentaci, dokumentaci podle bodu 2

přílohy č. 1 k tomuto nařízení, popřípadě jiné dokumenty) dostatečným

důkazem prokázání shody.(3) Shodu pevné instalace s požadavky na ochranu zajišťuje

provozovatel.§ 9Přechodné ustanoveníZařízení splňující požadavky nařízení vlády č. 18/2003 Sb., kterým se

stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich

elektromagnetické kompatibility, mohou být uváděna na trh do 19.

července 2009. Do provozu mohou být taková zařízení uváděna i po tomto

datu.§ 10Zrušovací ustanoveníNařízení vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na

výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, se zrušuje.§ 11ÚčinnostToto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. července 2007.Předseda vlády:Ing. Topolánek v. r.Ministr průmyslu a obchodu:Ing. Říman v. r.Příl.1ZÁKLADNÍ POŽADAVKY1. Požadavky na ochranuZařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby bylo s přihlédnutím k

dosaženému stavu techniky zajištěno, žea) elektromagnetické rušení, které způsobuje, nepřesáhne úroveň, za níž

rádiové a telekomunikační zařízení nebo jiné zařízení není schopné

fungovat tak, jak má,b) úroveň jeho odolnosti vůči elektromagnetickému rušení

předpokládanému při používání k danému účelu mu dovoluje fungovat bez

nepřijatelného zhoršení určených funkcí.2. Zvláštní požadavky pro pevné instalace a použití komponentů pro daný

účelPevná instalace musí být instalována s použitím správných technických

postupů a při respektování údajů o použití komponentů pro daný účel,

aby byly splněny požadavky na ochranu podle bodu 1. Tyto správné

technické postupy musí být zdokumentovány a dokumentaci uchovává

provozovatel po dobu provozování pevné instalace pro potřeby kontroly

ze strany příslušných orgánů.Příl.2POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY PODLE § 4 ODST. 1(Vnitřní řízení výroby)1. Výrobce posoudí elektromagnetickou kompatibilitu přístroje na

základě příslušných jevů s cílem splnit požadavky na ochranu. Správné

použití všech příslušných harmonizovaných norem, na něž byly odkazy

zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie, je rovnocenné posouzení

elektromagnetické kompatibility.2. Při posuzování elektromagnetické kompatibility se vezmou v úvahu

všechny běžné určené provozní podmínky. Pokud může mít přístroj různé

konfigurace, musí posouzení elektromagnetické kompatibility potvrdit,

zda přístroj splňuje požadavky na ochranu ve všech možných

konfiguracích stanovených výrobcem jako příklad použití pro daný účel.3. Výrobce zpracuje technickou dokumentaci podle ustanovení v § 4 odst.

4 prokazující shodu přístroje se základními požadavky tohoto nařízení.4. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovává technickou

dokumentaci pro potřebu příslušných orgánů alespoň po dobu deseti let

od ukončení výroby daného přístroje.5. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce potvrdí u přístroje vydáním

ES prohlášení o shodě splnění všech příslušných základních požadavků.6. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovává ES prohlášení o

shodě pro potřeby příslušných orgánů po dobu deseti let od ukončení

výroby daného přístroje.7. Pokud výrobce není usazen v Evropském společenství ani neexistuje

jeho zplnomocněný zástupce, odpovídá za uchovávání ES prohlášení o

shodě a technické dokumentace pro potřeby příslušného orgánu osoba,

která v Evropském společenství uvádí přístroj na trh.8. Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření pro zajištění toho, aby

byly výrobky zhotovovány v souladu s technickou dokumentací podle bodu

3 a s ustanoveními tohoto nařízení, která se na výrobek vztahují.9. ES prohlášení o shodě se vypracuje podle ustanovení v § 4 odst. 3.Příl.3POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY PODLE § 4 ODST. 1Tento postup se skládá z postupu podle přílohy č. 2, který je doplněn

takto:1. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce předloží technickou

dokumentaci notifikované osobě a požádá ji o posouzení. Výrobce nebo

jeho zplnomocněný zástupce notifikované osobě sdělí, které aspekty

základních požadavků požaduje posoudit.2. Notifikovaná osoba prověří technickou dokumentaci a posoudí, zda

náležitě prokazuje, že požadavky tohoto nařízení, jež má hodnotit, byly

splněny. Potvrdí-li se, že přístroj je s nimi v souladu, vydá

notifikovaná osoba výrobci nebo jeho zplnomocněnému zástupci vyjádření

potvrzující tento soulad. Toto vyjádření se omezí pouze na aspekty

základních požadavků, jež notifikovaná osoba posuzovala.3. Výrobce připojí vyjádření notifikované osoby k technické

dokumentaci.Příl.4PODMÍNKY AUTORIZACEPodmínkami autorizace podle § 11 odst. 2 zákona jsou:1. Potřebné personální zajištění a nezbytné prostředky a vybavení.2. Odborná způsobilost a profesionální bezúhonnost pracovníků.3. Nezávislost při zpracování zpráv a plnění funkce podle tohoto

nařízení.4. Nezávislost zaměstnanců a technických pracovníků vůči všem

zúčastněným subjektům, skupinám nebo osobám přímo či nepřímo

zainteresovaným na dotyčném výrobku.1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15.

prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících

se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS.2) Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické

požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění

nařízení vlády č. 483/2002 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb.3) Ústava a úmluva Mezinárodní telekomunikační unie přijatá na

dodatečné konferenci zplnomocněných zástupců (Ženeva, 1992), pozměněné

konferencí zplnomocněných zástupců (Kjóto, 1994).4) Například nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví

technické požadavky na měřidla, nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým

se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se

mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení

vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů.5) Nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování

informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a

technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb.6) Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba

označení CE.7) Například § 7a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 64/1986 Sb., o České

obchodní inspekci, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 205/2002

Sb.8) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně

některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),

ve znění pozdějších předpisů.

Related Laws