Doba a bližší podmínky lovu jednotlivých druhů zvěře


Published: 2002

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
245/2002 Sb.VYHLÁŠKAMinisterstva zemědělstvíze dne 7. června 2002o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění

lovuZměna: 480/2002 Sb.Změna: 245/2002 Sb. (část)Změna: 403/2013 Sb.Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 68 k provedení § 42 odst. 2

zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, (dále jen "zákon"):Doba lovu jednotlivých druhů zvěře§ 1Doba lovu se stanoví pro dále uvedené druhy zvěře takto:a) daněk skvrnitý - daněk, daněla a daňče od 16. srpna do 31. prosince

s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,b) jelen evropský - jelen, laň a kolouch jelena evropského od 1. srpna

do 15. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,c) jelenec běloocasý - jelen, laň a kolouch od 1. září do 31. prosince

s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,d) jezevec lesní od 1. října do 30. listopadu s výjimkou uvedenou v § 2

odst. 2,e) kamzík horský - kamzík, kamzice a kamzíče od 1. října do 30.

listopadu,f) koza bezoárová - kozel, koza, kůzle od 1. září do 31. prosince s

výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,g) králík divoký od 1. listopadu do 31. prosince s výjimkou uvedenou v

§ 2 odst. 3,h) kuna lesní, kuna skalní od 1. listopadu do konce února s výjimkou

uvedenou v § 2 odst. 2,i) liška obecná od 1. ledna do 31. prosince,j) muflon - muflon, muflonka, muflonče od 1. srpna do 31. prosince s

výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,k) ondatra pižmová od 1. listopadu do konce února,l) prase divoké - kňour a bachyně, kromě bachyně vodící selata, od 1.

srpna do 31. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a 2; sele a lončák

od 1. ledna do 31. prosince,m) sika Dybowského - jelen, laň a kolouch od 16. srpna do 31. prosince

s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,n) sika japonský - jelen a laň od 1. srpna do 15. ledna s výjimkou

uvedenou v § 2 odst. 1 a kolouch od 1. srpna do 30. dubna s výjimkou

uvedenou v § 2 odst. 1,o) srnec obecný - srnec od 16. května do 30. září, srna a srnče od 1.

září do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,p) zajíc polní od 1. listopadu do 31. prosince s výjimkami uvedenými v

§ 2 odst. 3 a 5r) bažant královský - kohout od 16. října do 15. března a bažant

královský - slepice pouze v části honitby, která je bažantnicí [§ 2

písm. k) zákona] od 16. října do 31. prosince,s) bažant obecný - kohout od 16. října do 31. prosince, s výjimkou

části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], v níž lze

lovit bažanta obecného - kohouta i slepici od 16. října do 31. ledna, a

s výjimkami uvedenými v § 2 odst. 5 a 6,t) hrdlička zahradní od 16. října do 15. února,u) holub hřivnáč od 1. srpna do 31. října,v) husa běločelá od 16. srpna do 15. ledna,w) husa polní od 16. srpna do 15. ledna,x) husa velká od 16. srpna do 15. ledna,y) kachna divoká od 1. září do 30. listopadu,z) krocan divoký - krocan a krůta od 1. října do 31. prosince, pouze

krocan též od 15. března do 15. dubna,aa) lyska černá od 1. září do 30. listopadu,bb) perlička obecná od 16. října do 31. prosince,cc) polák chocholačka od 1. září do 30. listopadu,dd) polák velký od 1. září do 30. listopadu,ee) straka obecná od 1. července do konce února,ff) vrána obecná od 1. července do konce února.§ 2(1) Celoročně lze v oboře lovit druhy zvěře, pro které byla obora

zřízena a byly pro ně v daném roce určeny minimální a normované stavy

(§ 3 odst. 2 zákona).(2) V oblastech chovu tetřeva hlušce, tetřívka obecného, jeřábka

lesního a koroptve polní (§ 3 odst. 3 zákona) lze celoročně lovit prase

divoké, kunu lesní, kunu skalní a jezevce lesního.(3) Celoročně lze lovit zajíce polního a králíka divokého v oplocených

vinicích. Oplocením se pro účely této vyhlášky rozumí takové oplocení,

které celoročně zabraňuje uvedeným druhům zvěře volně vnikat na tyto

plochy.(4)zrušen(5) Doba lovu zajíce polního a bažanta obecného pro lov loveckým

dravcem je od 1. září do 31. prosince.(6) Doba lovu zajíce polního odchytem je od 1. ledna do 31. ledna. Doba

lovu bažanta obecného odchytem je od 1. ledna do 31. března, s výjimkou

části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], v níž lze

lovit odchytem bažanta obecného - kohouta i slepici od 1. února do 31.

března.§ 3Bližší podmínky provádění lovu(1) Na stejném honebním pozemku lze lovit zajíce polního pouze

jedenkrát v roce a bažanta obecného pouze dvakrát v roce. Omezení se

nevztahuje na lov zajíce polního a bažanta obecného loveckými dravci a

na lov bažanta obecného v bažantnicích [§ 2 písm. k) zákona].(2) Společným lovem "na tahu" lze lovita) husu běločelou, husu polní a husu velkou pouze 3 dny v týdnu, a to

ve středu, v sobotu a v neděli,b) kachnu divokou, lysku černou, poláka chocholačku a poláka velkého

pouze 2 dny v týdnu, a to ve středu a v sobotu.§ 4Účinnost(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.(2) Ustanovení § 1 písm. gg) a § 2 odst. 4 pozbývají platnosti dnem

vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v

platnost.Ministr:Ing. Fencl v. r.1) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona

č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 3/1997 Sb., zákona

č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona

č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 76/2002 Sb.Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve

znění vyhlášky č. 105/1997 Sb., vyhlášky č. 200/1999 Sb., vyhlášky č.

85/2000 Sb. a vyhlášky č. 190/2000 Sb.