o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí


Published: 1996

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
78/1996 Sb.VYHLÁŠKAMinisterstva zemědělstvíze dne 18. března 1996o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisíMinisterstvo zemědělství stanoví podle § 10 odst. 1 zákona č. 289/1995

Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):§ 1Charakteristika pásem ohrožení(1) Území s obdobnou dynamikou zhoršování zdravotního stavu lesních

porostů charakterizované stupněm poškození těchto porostů imisemi se

zařazuje do pásma ohrožení lesních porostů imisemi (dále jen "pásmo

ohrožení").(2) Stupeň poškození lesního porostu je určen podílem středně a silně

poškozených stromů z celkového počtu stromů v lesním porostu.

Charakteristiky stupňů poškození stromu a porostu smrku jsou uvedeny v

příloze této vyhlášky.(3) Podle dynamiky zhoršování zdravotního stavu se lesy zařazují do

těchto pásem ohrožení:a) do pásma ohrožení A se zařadí lesní pozemky s porosty s výrazným

imisním zatížením, kde poškození dospělého smrkového porostu se zvýší

průměrně o 1 stupeň během pěti let,b) do pásma ohrožení B se zařadí lesní pozemky s porosty s výrazným

imisním zatížením v příznivějších podmínkách, kde poškození dospělého

smrkového porostu se zvýší průměrně o 1 stupeň během šesti až deseti

let,c) do pásma ohrožení C se zařadí lesní pozemky s porosty s imisním

zatížením, kde poškození dospělého smrkového porostu se zvýší průměrně

o 1 stupeň během 11 až 15 let,d) do pásma ohrožení D se zařadí lesní pozemky s porosty s nižším

imisním zatížením, kde poškození dospělého smrkového porostu se zvýší

průměrně o 1 stupeň během 16 až 20 let. Do tohoto pásma se zahrnují i

takové lesní pozemky s porosty, kde je vliv imisí patrný, ale dynamiku

zhoršování zdravotního stavu lesních porostů zatím nelze přesně

definovat.(4) V oblastech, kde se v okruhu 2 km smrkové porosty nevyskytují, se

tyto lesy zařazují do pásem ohrožení podle rychlosti rozpadu dospělých

borových porostů nebo listnatých porostů, přičemž:a) do pásma ohrožení A se zařadí lesní pozemky s porosty, kde v

dospělých borových nebo listnatých porostech ročně odumře více než 20 %

původního počtu stromů,b) do pásma ohrožení B se zařadí lesní pozemky s porosty, kde v

dospělých borových porostech ročně odumře 10 až 20 % původního počtu

stromů; v dospělých listnatých porostech ročně odumře 5 až 20 %

původního počtu stromů,c) do pásma ohrožení C se zařadí lesní pozemky s porosty, kde v

dospělých borových porostech ročně odumře 2 až 10 % původního počtu

stromů; v dospělých listnatých porostech ročně odumře 2 až 5 % stromů,d) do pásma ohrožení D se zařadí lesní pozemky s porosty, kde v

dospělých borových nebo listnatých porostech ročně odumře do 2 %

původního počtu stromů.Dospělým porostem je porost po ukončení výchovy.(5) Nejvyššími pásmy ohrožení (§ 10 odst. 2 lesního zákona) jsou pásma

A a B.§ 2Stanovení pásem ohrožení(1) Pásma ohrožení jsou zakreslena do lesnických map v souvislém

zobrazení.(2) Lesnické mapy se zákresem pásem ohrožení jsou veřejně přístupné od

1. ledna 1997 na okresních úřadech.Ustanovení přechodná a závěrečná§ 3V období do 31. prosince 1996 se použijí pásma ohrožení uvedená v

platných lesních hospodářských plánech.^1)§ 4Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.Ministr:Ing. Lux v. r.Příl.

Stupeň poškození jednoho stromu (smrk)------------------------------------------------------------------

Stupeň poškození Popis poškození Defoliace

jednoho stromu koruny v %

------------------------------------------------------------------

0 Nepoškozený strom 0

------------------------------------------------------------------

1 Slabě poškozený strom 1 - 25

------------------------------------------------------------------

2 Středně poškozený strom 26 - 50

------------------------------------------------------------------

3 Silně poškozený strom 51 - 75

------------------------------------------------------------------

4 Odumírající strom 76 - 100

------------------------------------------------------------------

5 Odumřelý strom 100

------------------------------------------------------------------

Stupeň poškození porostu (smrk)----------------------------------------------------------------------------------

Stupeň Stupeň poškození jednoho stromu

poškození -------------------------------

porostu Popis poškození 0 1 2 a 3 a

větší větší

-------------------------------

Maximální podíl z celkového

počtu stromů v porostu v %

----------------------------------------------------------------------------------

0 Nepoškozený porost 100 0 0 0

----------------------------------------------------------------------------------

0/1 Porost s prvními symptomy poškození 99 20 0 0

----------------------------------------------------------------------------------

1

I Slabě poškozený porost 32 nebo 5

----------------------------------------------------------------------------------

1

II Středně poškozený porost 84 nebo 30

----------------------------------------------------------------------------------

IIIa Silně poškozený porost 50

----------------------------------------------------------------------------------

IIIb Velmi silně poškozený porost 70

----------------------------------------------------------------------------------

IV Odumírající nebo odumřelý porost 100

----------------------------------------------------------------------------------1 - Pro zařazení do stupně poškození postačí dosažení jedné z uvedených hodnot.1) § 59 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění

některých zákonů (lesní zákon).