rozsah bezpečnostních opatření ochrany objektů skupin A a B


Published: 2015

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
225/2015 Sb.VYHLÁŠKAze dne 28. srpna 2015o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu

zařazeného do skupiny A nebo skupiny BMinisterstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 54 odst. 2 zákona č.

224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

(zákon o prevenci závažných havárií), (dále jen „zákon“) k provedení §

21 odst. 5 zákona:§ 1Úvodní ustanoveníTato vyhláška upravuje:a) požadavky na rozsah analýzy možností neoprávněných činností a

provedení případného útoku na objekt,b) kategorie a povahu režimových opatření,c) požadavky na zajištění fyzické ostrahy,d) kategorie technických prostředků a jejich vymezení ae) způsob stanovení rozsahu bezpečnostních opatření přijímaných v

objektu.§ 2Požadavky na rozsah analýzy možností neoprávněných činností a provedení

případného útoku na objekt[K § 21 odst. 5 písm. a) zákona]Analýza možností neoprávněných činností a provedení případného útoku na

objekt zahrnuje alespoň posouzenía) předmětu činnosti provozovatele,b) interních předpisů provozovatele,c) organizační a personální struktury provozovatele,d) technického a technologického vybavení provozovatele,e) stavebního řešení objektu nebo zařízení,f) rozsahu a struktury dodavatelsko-odběratelských vztahů ag) hrozeb vyplývajících z celospolečenské situace a jejího vývoje a z

mimořádných událostí.§ 3Kategorie a povaha režimových opatření[K § 21 odst. 5 písm. b) zákona](1) Režimová opatření jsou podle jejich povahy stálá nebo doplňková.(2) Režimová opatření stálá zahrnují alespoňa) vymezení části objektu nebo zařízení nebo území, kde se uplatňují

požadavky fyzické ochrany,b) vstupní a výstupní režim osob, věcí a dopravních prostředků v

pracovní a mimopracovní době, včetně určení vstupů a vjezdů a vyloučení

osob a věcí, které by mohly zjevně ohrozit zdraví a život osob,

způsobit škodu na majetku nebo životním prostředí nebo ohrozit

bezpečnost objektu,c) způsob prokazování oprávněnosti ke vstupu osob a vjezdu vozidel,

který umožňuje jejich jednoznačnou identifikaci,d) vymezení objektů nebo zařízení nebo jejich částí, do kterých je

povolen vstup pouze oprávněným osobám,e) způsob vedení a uchovávání evidence o vnášení a vynášení věcí,

vjíždění a vyjíždění vozidel, vstupu a odchodu osob a způsob jejich

kontroly,f) postup při příjmu, uskladnění, výdeji a pohybu věcí a způsob jejich

ochrany před krádežemi, poškozováním a znehodnocením,g) provozní režim, kterým se zabezpečuje plynulost a bezpečnost provozu

při mimořádných událostech, ah) režim manipulace s klíči, identifikačními kartami s magnetickou

stopou nebo čipem a jinými prostředky užívanými pro ovládání zámkových

mechanismů.(3) Režimová opatření doplňková zahrnují opatření a postupy pro

mimořádné události, zejménaa) omezení vstupů do objektu a zařízení na přesně stanovené období pro

definovaný okruh osob,b) dočasné zablokování určených průchodů,c) vyžadování zvýšené identity osob,d) periodické kontroly objektů ae) dostupnost bezpečnostních pracovníků.§ 4Požadavky na zajištění fyzické ostrahy[K § 21 odst. 5 písm. c) zákona]Fyzická ostraha zahrnuje alespoňa) způsob zabezpečení střežení objektu nebo zařízení, zejména smluvně

bezpečnostními službami nebo vlastními zaměstnanci,b) způsob provádění fyzické ostrahy, zejména na pevném stanovišti,

obchůzkou nebo kombinovaným způsobem,c) rozsah střežení objektu nebo zařízení, zejména celého objektu nebo

zařízení nebo jeho části ad) postup fyzické ostrahy v případě mimořádné události v objektu nebo

zařízení.§ 5Kategorie technických prostředků a jejich vymezení[K § 21 odst. 5 písm. d) zákona](1) Technickými prostředky jsou mechanické zábranné prostředky a

elektronické sledovací a poplachové prostředky.(2) Mechanické zábranné prostředky zahrnují zejména oplocení, mříže,

rolety nebo zámky v takovém rozsahu a s takovými technickými parametry,

aby vytvořily systém zábran, které budou svou konstrukcí a mechanickou

odolností splňovat bezpečnostní funkce stanovené českými technickými

normami.(3) Elektronické sledovací a poplachové prostředky zahrnují zejména

kamerové a přístupové systémy, elektrickou požární signalizaci,

poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, zařízení pro detekci

nebezpečných plynů a par, zařízení omezující rozsah úniku nebezpečných

látek, zvláštní technická opatření proti neoprávněné manipulaci nebo

systém rychlé odstávky objektu nebo zařízení v takovém rozsahu, aby

byla vytvořena ochrana osob a předmětů, která umožní včasný a účinný

zákrok v narušeném objektu nebo zařízení.§ 6Způsob stanovení rozsahu bezpečnostních opatření přijímaných v objektu[K § 21 odst. 5 písm. e) zákona]Bezpečnostní opatření podle § 3 až 5 se v objektu nebo zařízení

uskutečňují na základě výsledků analýzy možností neoprávněných činností

a provedení útoku na objekty nebo zařízení v takovém rozsahu, aby byla

zajištěna účinná ochrana objektu před neoprávněnými činnostmi a před

útokem.§ 7ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2015.Ministr:Ing. Mládek, CSc., v. r.