k návrhu ročního plánu kontrol a náležitostem zprávy o kontrole


Published: 2015

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
229/2015 Sb.VYHLÁŠKAze dne 24. srpna 2015o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech

obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontroleMinisterstvo životního prostředí stanoví podle § 54 odst. 1 zákona č.

224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

(zákon o prevenci závažných havárií), (dále jen „zákon“) k provedení §

40 odst. 8 a § 41 odst. 5 zákona:§ 1Předmět úpravyTato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie^1) a upravujea) způsob zpracování návrhu ročního plánu kontrol, způsob stanovení

termínů provádění kontrol, kritéria hodnocení výsledků systematického

posuzování nebezpečí závažné havárie a postup při projednávání návrhu

ročního plánu kontrol a při jeho schvalování,b) náležitosti obsahu informace o výsledku kontroly, její strukturu a

způsob jejího předložení České inspekci životního prostředí ac) náležitosti obsahu zprávy o kontrole, její strukturu a způsob jejího

zpracování.§ 2Zpracování návrhu ročního plánu kontrol(K § 40 odst. 8 zákona)(1) Česká inspekce životního prostředí zpracuje návrh ročního plánu

kontrol postupem popsaným v příloze č. 1 k této vyhlášce.(2) Česká inspekce životního prostředí stanoví v návrhu ročního plánu

kontrol termíny, ve kterých bude kontrola u jednotlivých provozovatelů

objektů prováděna.(3) Pokud Česká inspekce životního prostředí zpracovává návrh ročního

plánu kontrol na základě systematického posuzování nebezpečí závažné

havárie u jednotlivých provozovatelů, uvede v návrhu ročního plánu

kontrol také seznam objektů, u kterých takové posouzení bylo provedeno,

a výsledek tohoto posouzení. Kritéria hodnocení výsledků systematického

posouzení nebezpečí závažné havárie jsou uvedena v příloze č. 2 k této

vyhlášce.§ 3Informace o výsledku kontroly[K § 41 odst. 5 písm. a) zákona](1) Náležitosti obsahu informace o výsledku kontroly a její struktura

jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.(2) Krajský úřad a orgány integrované inspekce, které kontrolu

prováděly, informaci o výsledku kontroly doručí České inspekci

životního prostředí do 30 dnů ode dne provedení jejich posledního

kontrolního úkonu.§ 4Zpráva o kontrole[K § 41 odst. 5 písm. b) zákona]Ve zprávě o kontrole Česká inspekce životního prostředí shrne výsledky

provedené kontroly, jak vyplývají z informací o výsledku kontroly

zpracovaných krajským úřadem a orgány integrované inspekce. Náležitosti

obsahu zprávy o kontrole a její struktura jsou stanoveny v příloze č. 4

k této vyhlášce.§ 5ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2015.Ministr:Mgr. Brabec v. r.Příloha 1Postup při zpracování návrhu ročního plánu kontrol1. Způsob zpracování1.1. Návrh ročního plánu kontrol se zpracovává formou tabulky.1.2. Náležitosti obsahu ročního plánu kontrol uvedené v § 40 odst. 2

písm. b), c), e)a f) zákona se zpracují formou příloh k této tabulce.2. Návrh termínů kontrol2.1. Při přípravě plánu kontrol se vychází z četnosti kontrol

prováděných u jednotlivých provozovatelů uvedené v § 40 odst. 3 zákona,

případně upravené na základě výsledků systematického posouzení

nebezpečí závažné havárie podle § 40 odst. 4 zákona.2.2. Pokud byly při předchozí kontrole zjištěny nedostatky nebo

porušení zákona anebo pokud v době od předchozí kontroly došlo v

objektu k závažné havárii, může být interval kontrol zkrácen.2.3. Pokud u rozsáhlých objektů nelze během jedné kontroly provést

kontrolu všech zařízení, zaměří se kontrola podrobně postupně vždy na

jejich část, určitou technickou nebo technologickou jednotku, určenou v

ročním plánu kontrol.3. Projednávání plánu kontrol3.1. Oblastní inspektorát zpracuje návrh dílčího ročního plánu kontrol

pro následující kalendářní rok do 31. srpna kalendářního roku. Oblastní

inspektorát projedná tento návrh s příslušným krajským úřadem a orgány

integrované inspekce.3.2. Oblastní inspektorát zašle návrh dílčího ročního plánu kontrol pro

následující kalendářní rok se zapracovanými připomínkami krajského

úřadu a orgánů integrované inspekce ředitelství České inspekce

životního prostředí do 30. září kalendářního roku.4. Schválení návrhu ročního plánu kontrol4.1. Ředitelství České inspekce životního prostředí zpracuje na základě

dílčích ročních plánů kontrol zaslaných oblastními inspektoráty návrh

ročního plánu kontrol pro následující kalendářní rok a zašle jej

ministerstvu do 31. října kalendářního roku.4.2. Ředitelství České inspekce životního prostředí informuje o

schválení návrhu ročního plánu kontrol oblastní inspektoráty a ty dále

místně příslušné krajské úřady a orgány integrované inspekce do 30.

listopadu kalendářního roku.Příloha 2Kritéria hodnocení výsledků systematického posouzení nebezpečí závažné

havárie

+-----------------------------------------------+--------------------------------------+

| Identifikace objektu | |

+-----------------------------------------------+--------------------------------------+

| Zařazení objektu | |

+-----------------------------------------------+--------------------------------------+

| Popis činnosti | |

+-----------------------------------------------+--------------------------------------+

| Popis hlavních rizik a havarijních scénářů | |

+-----------------------------------------------+--------------------------------------+

| Seznam nebezpečných látek | |

+-----------------------------------------------+--------------------------------------+

| Dopad na lidské zdraví | |

+-----------------------------------------------+--------------------------------------+

| Dopad na životní prostředí | |

+-----------------------------------------------+--------------------------------------+

| Havarijní připravenost | |

+-----------------------------------------------+--------------------------------------+

| Opatření k omezení následků případné havárie | |

+-----------------------------------------------+--------------------------------------+

| Mimořádné události (evidence, poučení) | |

+-----------------------------------------------+--------------------------------------+

| Hodnocení systému řízení bezpečnosti | |

+-----------------------------------------------+--------------------------------------+

| Datum poslední kontroly a její výsledek | |

+-----------------------------------------------+--------------------------------------+

| Návrh četnosti, navrhovaný interval, | |

| datum příští kontroly | |

+-----------------------------------------------+--------------------------------------+

| Vyjádření České inspekce životního prostředí | |

+-----------------------------------------------+--------------------------------------+

| Vyjádření krajského úřadu | |

+-----------------------------------------------+--------------------------------------+

| Vyjádření orgánů integrované inspekce | |

+-----------------------------------------------+--------------------------------------+

| Hasičský záchranný sbor kraje | |

+-----------------------------------------------+--------------------------------------+

| Státní úřad inspekce práce a oblastní | |

| inspektoráty práce | |

+-----------------------------------------------+--------------------------------------+

| Český báňský úřad a obvodní báňské úřady | |

+-----------------------------------------------+--------------------------------------+

| Krajské hygienické stanice | |

+-----------------------------------------------+--------------------------------------+Příloha 3Náležitosti obsahu informace o výsledku kontroly a její struktura1. Místo a datum provedení kontroly.2. Název a adresa kontrolního orgán, který kontrolu prováděl.3. Jméno, příjmení a číslo služebního průkazu osob pověřených k výkonu

kontroly.4. Identifikační údaje o provozovateli a jím užívaném objektu, v němž

byla kontrola provedena.5. Jméno, příjmení a funkční zařazení osoby pověřené provozovatelem k

účasti při kontrole.6. Osoby přizvané ke kontrole.7. Předmět kontroly.8. Stručný popis kontrolovaného objektu.9. Výsledek kontroly splnění případných dříve uložených opatření k

nápravě zjištěných nedostatků, včetně opatření uložených po případné

závažné havárii.10. Výsledek kontroly v rozsahu jejího předmětu a zaměření.11. Popis zjištěných nedostatků, které byly odstraněny během provádění

kontroly.12. Popis zjištěných nedostatků, které nebyly odstraněny během

provádění kontroly.13. Návrh opatření pro sjednání nápravy zjištěných nedostatků, včetně

stanovení podmínek a termínů k jeho provedení.14. Údaje o zahájení správního řízení.15. Kontrolní zjištění.16. Datum vyhotovení informace o výsledku kontroly.17. Podpis osoby, která kontrolu vykonala, případně vedoucího kontrolní

skupiny, případně razítko kontrolního orgánu.Příloha 4Náležitosti obsahu zprávy o kontrole a její struktura1. Místo a datum provedení kontroly.2. Název a adresa kontrolních orgánů, které kontrolu prováděly.3. Jména, příjmení a čísla služebních průkazů osob pověřených k výkonu

kontroly.4. Identifikační údaje o provozovateli a jím užívaném objektu, v němž

byla kontrola provedena.5. Jméno, příjmení a funkční zařazení osoby pověřené provozovatelem k

účasti při kontrole.6. Osoby přizvané ke kontrole.7. Předmět kontroly.8. Stručný popis kontrolovaného objektu.9. Výsledek kontroly splnění případných dříve uložených opatření k

nápravě zjištěných nedostatků, včetně opatření uložených po případné

závažné havárii.10. Výsledek kontroly v rozsahu jejího předmětu a zaměření.11. Popis zjištěných nedostatků, které byly odstraněny během provádění

kontroly.12. Popis zjištěných nedostatků, které nebyly odstraněny během

provádění kontroly.13. Návrh opatření pro sjednání nápravy zjištěných nedostatků, včetně

stanovení podmínek a termínů k jeho provedení.14. Údaje o zahájení správního řízení.15. Kontrolní zjištění.16. Vyjádření provozovatele k výsledkům kontroly.17. Datum vyhotovení zprávy o kontrole.18. Podpis osoby, která kontrolu vykonala, případně vedoucího kontrolní

skupiny, razítko České inspekce životního prostředí.1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července

2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných

látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES.