o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti


Published: 1997

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
209/1997 Sb.ZÁKONze dne 31. července 1997o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a

doplnění některých zákonůZměna: 265/2001 Sb.Změna: 204/2006 Sb.Změna: 41/2009 Sb.Změna: 45/2013 Sb.Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍzrušena§ 1zrušen§ 2zrušen§ 3zrušen§ 4zrušen§ 5zrušen§ 6zrušen§ 7zrušen§ 8zrušen§ 9zrušen§ 10zrušen§ 11zrušen§ 12zrušen§ 13zrušen§ 14zrušen§ 14azrušen§ 14bzrušen§ 14czrušen§ 14dzrušen§ 14ezrušen§ 14fzrušenČÁST DRUHÁZMĚNA A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ§ 15Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve

znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969

Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980

Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990

Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona České národní rady č. 25/1993 Sb.,

zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb.,

nálezu Ústavního soudu České republiky č. 214/1994 Sb., nálezu

Ústavního soudu České republiky č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb. a

zákona č. 150/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:1. V § 312 se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a připojují se tato

slova: "a částky odevzdané státu na peněžitou pomoc obětem trestné

činnosti.".2. V § 312 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se

odstavec 2, který zní:"(2) Z peněžní částky k obecně prospěšným účelům musí obviněný určit

nejméně 50 % státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti

poskytovanou podle zvláštního zákona.".§ 16Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve

znění zákona České národní rady č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994

Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995

Sb. a zákona č. 151/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:V § 11 odst. 2 se tečka na konci odstavce nahrazuje čárkou a doplňuje

se písmeno k), které zní:"k) navrhovatel v řízení o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné

činnosti.".§ 17Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona

č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona

č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona

č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona

č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona

č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona

č. 210/1997 Sb., se doplňuje takto:V § 4 odst. 1 písm. h) se za slova "státní sociální podpory,44)"

vkládají tato slova: "peněžité pomoci obětem trestné činnosti podle

zvláštního zákona,^44a)".Poznámka č. 44a) zní:"44a) Zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem

trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů.".ČÁST TŘETÍZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ§ 18Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.Zeman v. r.Havel v. r.Klaus v. r.Vybraná ustanovení novelČl.II zákona č. 204/2006 Sb.Ustanovení § 14b až 14d zákona č. 209/1997 Sb., ve znění účinném ode

dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí při poskytnutí pomoci

obětem trestných činů, které byly spáchány po 30. červnu 2005.1) § 9 a 10 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších

předpisů.2) Vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení

společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 50/2003 Sb.3) § 445 až 447 a § 449 odst. 1 občanského zákoníku.4) § 448 a § 449 odst. 2 občanského zákoníku.5) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství

České republiky, ve znění pozdějších předpisů.6) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.7) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o

Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu),

ve znění pozdějších předpisů.8) Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodňování obětí

trestných činů.9) Čl. 59 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o

soudní příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí v občanských a

obchodních věcech.

Related Laws