o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik


Published: 2011

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
24/2011 Sb.VYHLÁŠKAze dne 2. února 2011o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizikZměna: 49/2014 Sb.Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí stanoví

podle § 25 odst. 2 a § 26 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o

změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb.,

(dále jen „zákon“):§ 1Předmět úpravyTato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie^1) a

upravujea) obsah plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik,b) obsah základních a doplňkových opatření pro ochranu vod podle § 23a

zákona,c) podrobnosti etap zpracování návrhů plánů podle písmene a),d) způsob a formu zpracování předběžného vyhodnocení povodňových rizik,e) způsob stanovení oblastí s významným povodňovým rizikem,f) obsah a způsob zpracování map povodňového nebezpečí, map povodňových

rizik a formy jejich zveřejnění,g) způsob zpřístupnění přípravných prací, návrhů plánů povodí a návrhů

plánů pro zvládání povodňových rizik pro aktivní zapojení uživatelů

vody a veřejnosti,h) způsob zpracování plánů podle písmene a).§ 2Vymezení pojmůPro účely této vyhlášky se rozumía) vodohospodářskými službami veškeré činnosti, které pro domácnosti,

veřejné instituce nebo jakoukoliv hospodářskou činnost zajišťují odběr,

vzdouvání, jímání, úpravu a rozvod povrchových nebo podzemních vod,

nebo odvádění a čištění odpadních vod s následným vypouštěním do

povrchových vod,b) rizikovým vodním útvarem vodní útvar, u něhož na základě analýzy

všeobecných a vodohospodářských charakteristik a zhodnocení dopadů

lidské činnosti bylo zjištěno riziko nesplnění cílů ochrany vod jako

složky životního prostředí na konci období platnosti plánu povodí,c) chráněnou oblastí území, které v návaznosti na vodní útvary

povrchové nebo podzemní vody vyžaduje zvláštní ochranu podle zákona

nebo zákona o ochraně přírody a krajiny,d) oblastí s významným povodňovým rizikem území, v němž existují

významná povodňová rizika, nebo lze výskyt těchto rizik považovat za

pravděpodobný.§ 3Obsah plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik(1) Národní plán povodí obsahuje textovou část, tabulkové přílohy a

mapové přílohy. Základní obsah národního plánu povodí je uveden v

příloze č. 1 této vyhlášky. Mapové přílohy musí obsahovat mapy podle

seznamu uvedeného v příloze č. 2 této vyhlášky. Základní obsah

národního plánu povodí se doplní podle výsledků etap zpracování plánu

povodí a podle požadavků, které vyplývají z mezinárodní koordinace

prací v rámci mezinárodních oblastí povodí Labe, Odry a Dunaje.(2) Plán dílčího povodí doplňuje národní plán povodí o podrobné údaje a

návrhy opatření. Základní obsah plánu dílčího povodí je uveden v

příloze č. 3 této vyhlášky.(3) Plány pro zvládání povodňových rizik se zpracovávají samostatně pro

jednotlivé části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky

koordinovaně s příslušnými plány povodí. Obsah plánu pro zvládání

povodňových rizik je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.§ 4Obsah základních a doplňkových opatření(1) Základní opatření pro ochranu vod podle § 23a zákona navrhovaná v

plánech povodí jsoua) opatření vyžadovaná k provádění předpisů Evropské unie pro oblast

ochrany vod, včetně opatření požadovaných podle předpisů Evropské

unie^2),b) opatření k úpravě cenové politiky, která uplatní zásadu návratnosti

nákladů s ohledem na ekonomickou analýzu podle § 11 a v souladu s

principem znečišťovatel platí a která vytvoří dostatečné podněty k

efektivnímu užívání vodních zdrojů a tím k dosažení cílů ochrany vod

jako složky životního prostředí, k zajištění přiměřených výnosů za

vodohospodářské služby z průmyslu, zemědělství a domácností s

přihlédnutím k zavedené praxi, sociálním, environmentálním a

ekonomickým důsledkům úhrady vodohospodářských služeb a ke geografickým

a klimatickým podmínkám dotčeného území,c) opatření pro podporu efektivního a udržitelného užívání vody s

ohledem na dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí

podle § 23a zákona,d) opatření k ochraně vod a vodních zdrojů využívaných k výrobě pitné

vody,e) opatření k ochraně vod využívaných ke koupání,f) regulace odběrů povrchových a podzemních vod a vzdouvání povrchových

vod, která mají významný vliv na stav vod,g) regulace umělých infiltrací nebo doplňování podzemích vod,h) opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů, včetně

opatření směřujících ke snižování rozsahu mísicích zón,i) opatření k zabránění nebo regulaci znečištění z plošných zdrojů,j) opatření k zamezení vstupu jakýchkoliv látek schopných způsobit

znečištění do podzemních vod, aniž by prošly filtrací půdou nebo půdním

podložím, zohledňující osvědčené postupy, včetně osvědčených

ekologických postupů a nejlepších dostupných technik stanovených v

jiných právních předpisech^17),k) opatření k zamezení vstupu jakýchkoliv látek uvedených v příloze č.

1 zákona do podzemních vod,l) opatření na snížení znečištění povrchových a podzemních vod

nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami,m) opatření potřebná k prevenci významných úniků znečišťujících látek z

technických zařízení a k prevenci nebo zmírnění následků událostí

způsobujících havarijní znečištění,n) opatření pro jakékoliv jiné významné nepříznivé ovlivnění stavu vod

identifikované v přípravných pracích, zejména opatření k zajištění

odpovídajících hydromorfologických podmínek vodního útvaru,

umožňujících dosažení požadovaného ekologického stavu nebo dobrého

ekologického potenciálu pro vodní útvary klasifikované jako umělé nebo

silně ovlivněné,o) opatření k ochraně vodních ekosystémů, suchozemských ekosystémů a

využití podzemních vod lidmi závislými na části útvaru podzemní vody

zastoupené monitorovacím místem nebo místy, kde byla překročena hodnota

normy jakosti pro podzemní vody nebo prahová hodnota,p) opatření potřebná pro zvrat významných a trvalých vzestupných trendů

identifikovaných v útvarech podzemních vod za účelem postupného

snižování znečištění podzemních vod a předcházení zhoršování jejich

stavu.(2) Doplňková opatření jsou zejménaa) právní nástroje,b) správní nástroje,c) ekonomické a fiskální nástroje,d) sjednané environmentální dohody,e) omezování emisí,f) kodexy správné praxe,g) znovuzřízení a obnova mokřadů,h) omezování odběrů vody,i) opatření na ovlivňování požadavků, mimo jiné podpora adaptované

zemědělské výroby, jako je pěstování plodin s malou vláhovou potřebou v

oblastech postižených suchem,j) opatření zaměřená na účinnost a opakované využití, mimo jiné podpora

úsporných technologií v průmyslu a postupů zavlažování šetřících vodu,k) stavební projekty,l) revitalizační projekty,m) umělé doplňování zvodněných vrstev,n) vzdělávací projekty,o) výzkumné, vývojové a demonstrační projekty.§ 5Podklady pro přípravné práce a zpracování návrhů plánůPodklady pro přípravné práce a zpracování návrhů plánů zahrnují zejménaa) státní mapová díla určená pro veřejné užití^3) nebo mapová díla

zpracovaná na jejich podkladě,b) informace shromažďované v informačních systémech veřejné správy,c) údaje a výstupy vodní bilance podle § 22 zákona,d) demografické a hospodářské údaje Českého statistického úřadu pro

jednotlivé obce,e) schválené plány rozvoje vodovodů a kanalizací^4),f) územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady a údaje o

využití území,g) údaje ze schválených pozemkových úprav^5),h) údaje o stavu ochrany před povodněmi,i) údaje o vodním režimu krajiny,j) akční plány nebo programy přijaté k implementaci právních předpisů

Evropské unie a k realizaci závazků České republiky vyplývajících z

mezinárodních smluv a závazků v oblasti vod,k) údaje o užívání vod a nakládání s nimi,l) údaje o emisích, vypouštění a únicích prioritních látek podle

nařízení vlády vydaného podle § 39 odst. 3 zákona a aldrinu, dieldrinu,

endrinu, isodrinu, p,p-DDT, DDT celkem, tetrachlorethylenu a

trichlorethylenu, vedených podle jiného právního předpisu^6) a případně

na základě jiných dostupných údajů, do povrchových vod,m) údaje o vlivech na stav povrchových a podzemních vod,n) údaje o monitorovacích programech a výsledcích hodnocení stavu vod,o) ekonomické údaje o užívání vody ap) údaje o povodňových škodách v jednotlivých obcích.§ 6Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s významným

povodňovým rizikem(1) Předběžné vyhodnocení povodňových rizik je založené na dostupných a

snadno odvoditelných informacích, zpracovává se pro jednotlivé části

mezinárodních oblastí povodí na území České republiky s využitím

dokumentací o stanovených záplavových územích podle § 66 odst. 6 zákona

a dokumentací a vyhodnocení povodní podle § 76 zákona.(2) Předběžné vyhodnocení povodňových rizik zahrnuje zejménaa) mapy národních částí mezinárodních oblastí povodí na území České

republiky ve vhodném měřítku, včetně hranic dílčích povodí,

znázorňující místopis a využití území,b) popis povodní, které měly v minulosti výrazné nepříznivé účinky na

lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou

činnost, a u nichž je velká pravděpodobnost výskytu i v budoucnu,

včetně rozsahu a průběhu povodní a vyhodnocení nepříznivých účinků, jež

vyvolaly,c) popis významných povodní v minulosti, pokud lze u podobných povodní

v budoucnu očekávat výrazné nepříznivé účinky,d) vyhodnocení účinnosti realizovaných a připravených opatření na

snížení povodňového rizika.(3) V oblastech, kde nebyly zaznamenány významné povodně v minulosti,

lze provést vyhodnocení možných nepříznivých účinků budoucích povodní

na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou

činnost s přihlédnutím k místopisu, poloze vodních toků a jejich

hydrologickým a geomorfologickým vlastnostem, včetně záplavových území

jako přirozených ploch pro zadržování vody, účinnosti stávající ochrany

před povodněmi, poloze osídlených oblastí a oblastí s hospodářskou

činností a dlouhodobému vývoji včetně vlivů změny klimatu na výskyt

povodní.(4) Oblasti s významným povodňovým rizikem v jednotlivých částech

mezinárodních oblastí povodí na území České republiky se vymezí podle

počtu potenciálně zasažených trvale bydlících osob a hodnoty

potenciálně zasaženého majetku v dotčených obcích. Současně se

přihlédne k rizikům ohrožení životního prostředí nebezpečnými látkami a

kulturního dědictví. Vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem

sdílených se sousedními státy probíhá v koordinaci s těmito státy.§ 7Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí(1) Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí zohlední

požadavky mezinárodních komisí^7), které koordinují zpracování plánů

povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik v mezinárodních oblastech

povodí Labe, Odry a Dunaje.(2) Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí je

koordinován se zpracováním příslušného plánu pro zvládání povodňových

rizik a zahrnuje zejménaa) analýzu všeobecných a vodohospodářských charakteristik povodí,b) zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních

vod,c) zpracování map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik,d) ekonomickou analýzu užívání vody,e) stanovení cílů pro plán povodí,f) přehled významných problémů nakládání s vodami,g) určení silně ovlivněných a umělých vodních útvarů, včetně posouzení

dopadů opatření navrhovaných do plánů pro zvládání povodňových rizik na

stav vod,h) návrh zvláštních cílů podle § 23a odst. 4 zákona,i) návrh opatření k dosažení cílů,j) návrh plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik,k) připomínkování výstupů přípravných prací,l) připomínkování návrhů plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových

rizik,m) posouzení vlivu plánů povodí a plánu pro zvládání povodňových rizik

na životní prostředí.(3) V časovém plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí se

určí období, za které budou shromažďovány podklady používané podle § 5.

Období se určí na základě dostupnosti podkladových údajů a dat s

přihlédnutím k požadavkům mezinárodních komisí, které koordinují

zpracování plánů mezinárodních oblastí povodí Labe, Odry a Dunaje.§ 8Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik(1) Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik se

zpracovává pro každé dílčí povodí pro úrovněa) dílčího povodí,b) vodních útvarů,c) chráněných oblastí.(2) Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik pro úroveň

dílčího povodí obsahuje zejménaa) informace o geografických charakteristikách,b) informace o hydrogeologických podmínkách, zejména o nadložních

vrstvách infiltračních oblastí podzemních vod,c) informace o říční síti a o podzemních vodách,d) informace o vodních útvarech včetně jejich umístění a hranic,e) demografické a socioekonomické informace,f) informace o způsobu užívání území, včetně určení hlavních

urbanizovaných, průmyslových a zemědělských oblastí, případně též

rybářských a lesnických oblastí a oblastí využívaných k rekreaci,g) informace o užívání území v infiltračních oblastech nebo oblastech,

ze kterých se podzemní voda doplňuje, včetně vnosu znečišťujících látek

a změn charakteristik doplňování zásob podzemních vod vlivem lidské

činnosti,h) identifikaci současných a odhady budoucích požadavků na užívání

vody,i) identifikaci současných a odhady budoucích požadavků na ochranu před

povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod.(3) Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik pro úroveň

vodních útvarů obsahuje zejménaa) identifikaci vazeb mezi útvary podzemních vod, útvary povrchových

vod a vodními či na vodu vázanými suchozemskými ekosystémy a stanovení

vodních útvarů podzemních vod, na kterých jsou přímo závislé ekosystémy

povrchových vod nebo suchozemské ekosystémy, včetně návrhu úpravy

vymezení vodních útvarů, pokud vazby mezi vodními útvary či chráněnými

územími způsobují riziko nedosažení cílů pro ochranu a zlepšování stavu

povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů v části vodního

útvaru,b) informace o typech a míře lidských činností, kterým jsou útvary

povrchových a podzemních vod vystaveny, zejména1. odhady a identifikaci významných zdrojů znečištění, zvláště látkami

uvedenými v příloze č. 1 zákona, z komunálních, průmyslových,

zemědělských a jiných zařízení podle požadavků přílohy II části 1.4

směrnice 2000/60/ES,2. odhady a identifikaci významných odběrů z podzemních a povrchových

vod, vypouštění do povrchových vod a umělého doplňování podzemních vod,

v členění pro komunální, průmyslová, zemědělská a jiná užití, včetně

jejich umístění, sezonní proměnlivosti, celkového ročního množství a

chemického složení,3. odhady a identifikaci vlivů významných regulací odtoku vody, včetně

převádění a odklánění vod na celkové průtokové charakteristiky a vodní

bilanci,4. identifikaci významných morfologických úprav vodních útvarů,5. odhady a identifikaci dalších významných vlivů lidské činnosti na

stav vod.(4) Pro rizikové vodní útvary se provádí kromě analýzy podle odstavců 2

a 3 také analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik

sloužící k optimalizaci návrhu programů zjišťování a hodnocení stavu

vod a k návrhu opatření.(5) Pro rizikové útvary podzemních vod analýza podle odstavce 4

obsahuje zejménaa) geologické charakteristiky vodního útvaru, včetně rozsahu a typu

geologických jednotek,b) hydrogeologické charakteristiky vodního útvaru, včetně propustnosti,

pórovitosti a napjatosti hladiny podzemních vod,c) charakteristiky povrchových sedimentů a půd infiltračního území,

včetně mocnosti, pórovitosti, propustnosti a absorpčních vlastností

sedimentů a půd,d) stratifikační charakteristiky podzemní vody ve vodním útvaru,e) seznam souvisejících útvarů povrchových vod, vodních a suchozemských

ekosystémů, se kterými je vodní útvar hydraulicky spojen, včetně odhadu

směrů a podílu výměny vody mezi nimi,f) dostačující data potřebná pro výpočet dlouhodobého ročního

průměrného množství odběrů a celkového doplňování podzemní vody, včetně

poloh všech míst odběrů a vypouštění,g) chemické složení vod vypouštěných do útvaru podzemní vody,h) popis chemického složení podzemní vody, včetně specifikace míry

ovlivnění lidskou činností,i) další hodnocení trendů znečišťujících látek z kontaminačních mraků s

ohledem na jejich šíření a vliv na stav vod, životní prostředí a lidské

zdraví.(6) Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik pro úroveň

chráněných oblastí obsahuje zejménaa) identifikace vazeb mezi chráněnými oblastmi a vodními útvary,b) informace o vodních zdrojích, včetně identifikace míst odběrů vody s

vydatností více jak 10 m3/den a míst k odběru pitné vody sloužících pro

50 a více osob, a ročních průměrných odběrech z těchto zdrojů,c) informace o povrchových vodách využívaných ke koupání osob,d) údaje charakterizující stav jednotlivých chráněných oblastí,e) odhady vlivů lidské činnosti podle odstavce 3 písm. b) na stav

jednotlivých chráněných oblastí.§ 9Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod(1) Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních

vod se zpracovává pro jednotlivé vodní útvary.(2) Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních

vod zahrnuje zejménaa) vyhodnocení citlivosti stavu vodních útvarů povrchových vod na

dopady lidské činnosti podle § 8 odst. 3 písm. b),b) vyhodnocení rizika nedosažení cílů ochrany vod jako složky životního

prostředí podle § 23a zákona v jednotlivých vodních útvarech,c) zpracování seznamu emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek

a znečišťujících látek^8) z údajů podle § 5 písm. l),d) vyhodnocení předchozích opatření^9) přijatých s cílem omezit

negativní vliv lidské činnosti na stav vod,e) návrh vymezení silně ovlivněných a umělých vodních útvarů (§ 14),f) zhodnocení očekávaných dopadů různých scénářů klimatické změny na1. dopady lidské činnosti na stav vod a na chráněné oblasti,2. vodní zdroje a zajištění vodohospodářských služeb.(3) Referenčním obdobím^10) pro stanovení hodnot látek do seznamu podle

odstavce 2 písm. c) je rok 2010; pro ty látky, na které se vztahuje

směrnice 91/414/EHS, budou vypočteny jako průměrná hodnota z let 2008,

2009 a 2010. Při aktualizaci plánů povodí je referenčním obdobím rok

před dokončením přípravných prací. Pro látky, na které se vztahuje

směrnice 91/414/EHS, budou vypočteny jako průměrná hodnota ze tří

posledních let před dokončením přípravných prací.§ 10Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik(1) Mapy povodňového nebezpečí zahrnou území, která by mohla být

zaplavena podle těchto scénářů:a) povodeň s nízkou pravděpodobností výskytu (pravděpodobnost opakování

500 let) případně i zaznamenaná extrémní povodeň,b) povodeň se středně vysokou pravděpodobností výskytu (pravděpodobnost

opakování 100 let),c) povodeň s vysokou pravděpodobností výskytu (pravděpodobnost

opakování 20 let).(2) Pro každý scénář se na mapách povodňového nebezpečí zobrazí rozsah

povodně, hloubka vody, případně rychlost proudu nebo odpovídající

průtok vody. Dále se uvedou úseky toků, kde dochází k významnému pohybu

sedimentů nebo transportu unášených předmětů a tím k ovlivňování

průtočnosti koryt a příčných staveb při povodních.(3) V mapách povodňových rizik se vyznačí souhrnné hodnocení

povodňového rizika minimálně podle všech scénářů uvedených v odstavci 1

a zahrnující jejich možné nepříznivé následky podlea) odhadu počtu potenciálně zasažených obyvatel,b) druhu hospodářské činnosti v potenciálně ohrožené oblasti,c) zařízení uvedených v příloze I směrnice 96/61/ES, která mohou v

případě zaplavení způsobit havarijní znečištění,d) potenciálně zasažených oblastí evidovaných podle § 21 odst. 2 písm.

c) bodů 8 a 11 zákona a oblastí vymezených pro ochranu stanovišť nebo

druhů podle jiného právního předpisu^11), kde zlepšení stavu vod je

důležitým faktorem jejich ochrany,e) potenciálně zasažených kulturních památek, památkových rezervací a

památkových zón podle jiného právního předpisu^12).(4) Pro oblasti s významným povodňovým rizikem, v nichž je zaplavení

způsobováno podzemními vodami, mohou být mapy povodňového nebezpečí a

mapy povodňových rizik omezeny jen na scénář popsaný v odstavci 1 písm.

a).§ 11Ekonomická analýza užívání vodyEkonomická analýza užívání vody zahrnuje shromáždění a vyhodnocení

ekonomických informací o užívání vody proa) výpočty návratnosti nákladů se zřetelem na dlouhodobou předpověď

nabídky a poptávky užívání vody včetně1. odhadu objemu, cen a nákladů souvisejících s vodohospodářskými

službami,2. odhadu souvisejících investic, včetně prognózy těchto investic,b) posouzení nákladově nejefektivnější kombinace opatření týkajících se

užívání vody k naplnění cílů plánů povodí na základě odhadu nákladů na

tato opatření.§ 12Stanovení cílů(1) Cíle se stanovují pro jednotlivé části mezinárodních oblastí povodí

na území České republiky v členění podle § 24 odst. 4 zákona, aby

jejich plnění bylo možné vyhodnotit při aktualizaci plánu povodí.(2) Při stanovení cílů se zohlední cíle dohodnuté na mezinárodní

úrovni.(3) Cíle ochrany vod podle § 23a zákona se stanoví pro jednotlivé vodní

útvary nebo typy vodních útvarů a pro chráněné oblasti při respektování

postupu podle odstavců 4 až 8.(4) Cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a

vodních ekosystémů uvedou jmenovitě nebo odkazem na příslušný právní

předpis ukazatele a jejich hodnoty, jichž má být v daném vodním útvaru

nebo chráněném území dosaženo.(5) Cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní stanoví zejména

standardy ochrany před povodněmi pro území, která nejsou vymezena jako

oblasti s významnými povodňovými riziky. Stanovené standardy ochrany

území jsou podkladem pro návrh opatření do plánů povodí.(6) Cíle pro zvládání povodňových rizik se stanoví pro jednotlivé

oblasti s významným povodňovým rizikem s ohledem na zmírnění

nepříznivých účinků povodní na lidské zdraví, životní prostředí,

kulturní dědictví a hospodářskou činnost, a pokud se to považuje za

vhodné, na nestrukturální opatření nebo snížení pravděpodobnosti

zaplavení.(7) Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné

užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb stanoví

zejména cíle pro ochranu a užívání vodních zdrojů s ohledem na

očekávané dopady klimatické změny, včetně požadované míry zabezpečení

vodních zdrojů.(8) Cíle pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické

stability stanoví zejména cíle pro obnovu vodního režimu, zvýšení

retence vody v krajině, zásady tvorby nových biotopů, zvýšení kvality a

stability vodních a na vodu vázaných ekosystémů a zlepšení

hydromorfologických ukazatelů v korytech vodních toků a v údolních

nivách.§ 13Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami(1) Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami se

sestavuje na základě analýzy všeobecných a vodohospodářských

charakteristik podle § 8, hodnocení dopadů lidské činnosti podle § 9,

map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik podle § 10,

ekonomické analýzy podle § 11 a programů zjišťování a hodnocení stavu

vod podle § 21 odst. 3 zákona s přihlédnutím ke stanoveným cílům podle

§ 12.(2) Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami obsahuje

zejménaa) jmenovité vymezení rizikových vodních útvarů,b) informace o významných dopadech lidské činnosti v rizikových vodních

útvarech,c) odhad významnosti jednotlivých vlivů na stav vodního útvaru,d) jmenovité vymezení umělých vodních útvarů,e) jmenovité vymezení silně ovlivněných vodních útvarů a jejich

zdůvodnění,f) návrhy zvláštních cílů ochrany vod pro vybrané vodní útvary (§ 15).§ 14Silně ovlivněné a umělé vodní útvaryPro každý vodní útvar určený jako silně ovlivněný nebo umělý se uvede,a) pro jaké hydromorfologické složky nelze dosáhnout dobrého

ekologického stavu odpovídajícího přirozenému útvaru povrchové vody,b) jak by změny těchto hydromorfologických složek nepříznivě ovlivnily1. okolí,2. plavbu, včetně přístavních zařízení,3. rekreaci,4. činnosti, pro něž je voda jímána, jako jsou zásobování pitnou vodou,

výroba elektrické energie nebo závlahy,5. úpravu vodních poměrů,6. ochranu před povodněmi,7. odvodňování,8. jiné trvalé rozvojové činnosti člověka,c) jaké užitečné funkce jsou poskytovány umělými nebo ovlivněnými

charakteristikami vodního útvaru, které nemohou být pro technickou

neproveditelnost nebo pro neúměrné náklady rozumně dosaženy jinými

prostředky, jež by byly významně lepší z hlediska životního prostředí.§ 15Návrh zvláštních cílů ochrany vod(1) Pro útvary podzemních vod se při stanovení zvláštních cílů ochrany

vod zváží vliv stavu útvaru podzemní vody na rozvoj společnosti,

povrchové vody a související suchozemské ekosystémy, na regulaci

vodních zdrojů, povodňovou ochranu a odvodnění území.(2) Pro útvary povrchových vod se při stanovení zvláštních cílů ochrany

zváží možnost jejich dosažení ve lhůtě prodloužené podle § 23a odst. 5

zákona.§ 16Způsob zpřístupnění výsledků přípravných prací pro aktivní zapojení

uživatelů vody a veřejnosti(1) Výsledky přípravných prací podle § 25 odst. 1 písm. a) zákona se

zveřejňují po dobu 6 měsíců^13) ode dne zveřejnění k písemným

připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství,

Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech

správců povodí, jejichž územní působnosti se příslušná mezinárodní

oblast povodí na území České republiky týká, a to v listinné podobě a v

elektronické podobě na jejich internetových stránkách.(2) Příslušná oznámení o zveřejnění a termínu pro uplatnění připomínek

se vyvěšují na úředních deskách Ministerstva zemědělství, Ministerstva

životního prostředí a místně příslušných krajských úřadů.§ 17Návrh opatření pro plány povodí(1) Návrh opatření pro plány povodí se zpracovává pro jednotlivé vodní

útvary v rozsahu podle § 4 na základě výsledků přípravných prací,

vyhodnocení připomínek podle § 16 odst. 1 a podle § 26 odst. 4 zákona.(2) Do programu opatření se zařadí ta opatření, která lze zavést

nejpozději do lhůty prodloužené podle § 23a odst. 5 zákona a která

přispějí k dosažení konkrétních cílů stanovených v plánech povodí pro

jednotlivé vodní útvary, oblasti, sektory či dílčí povodí.(3) U každého opatření se uvede odhad nákladů na opatření, aktuální

stav přípravy opatření a odhadovaná doba přípravy a realizace.(4) Opatření podle § 4 odst. 1 písm. j) nemusí být navrhována, pokud

nebude ovlivněno dosažení cílů ochrany vod jako složky životního

prostředí přijatých pro daný útvar podzemní vody v plánu povodí a pokud

ke vstupu látky do podzemních vod dochází v souladu s povolením podle §

8 zákona nebo jiného právního předpisu^14), které zahrnujea) vtláčení vody, obsahující látky vznikající při činnostech spojených

s průzkumem a těžbou ropných látek nebo s důlní činností, a vtláčení

vody pro technické účely do geologických struktur, ze kterých byly

vytěženy ropné nebo jiné látky nebo do geologických struktur, které

jsou z důvodů přírodních poměrů trvale nevhodné pro jiné účely, aniž by

ve vtláčené vodě byly obsaženy jiné látky než ty, které vznikly při

výše uvedených činnostech,b) zpětné vtláčení podzemní vody čerpané z dolů a lomů nebo čerpané v

souvislosti s výstavbou nebo údržbou stavebních děl,c) vtláčení zemního plynu nebo zkapalněného ropného plynu (LPG) pro

účely skladování do geologických struktur, které jsou z důvodu

přírodních poměrů trvale nevhodné pro jiné účely,d) vtláčení oxidu uhličitého za účelem jeho ukládání do přírodních

horninových struktur, které jsou z přirozených příčin trvale nevhodné

pro jiné účely, za předpokladu, že je tato injektáž provedena v souladu

se směrnicí^15), nebo se na ni uvedená směrnice v souladu se svým čl. 2

odst. 2 nevztahuje,e) vtláčení zemního plynu nebo zkapalněného ropného plynu (LPG) pro

účely skladování do geologických struktur pro zajištění zásobování

plynem, existuje-li veřejný zájem na tomto zásobování a pokud vtláčení

je prováděno tak, aby se zamezilo ohrožení jakosti souvisejících

podzemních vod,f) konstrukční, inženýrské a jiné stavební práce a podobné činnosti na

zemském povrchu nebo pod ním, které přicházejí do kontaktu s podzemními

vodami,g) vypouštění malých množství látek pro vědecké účely pro

charakterizování, ochranu nebo zlepšení stavu vodních útvarů, omezené

na množství nezbytně nutné pro tyto účely.(5) Opatření podle § 4 odst. 1 písm. k) nemusí být navrhována, pokud

nejsou dotčeny přísnější požadavky podle předpisů Evropské unie^2), je

prováděno monitorování dotčených útvarů podzemních vod a vstup

znečišťujících látek do podzemních voda) je v tak malém množství a koncentraci, že lze vyloučit jakékoli

současné i budoucí nebezpečí zhoršení jakosti souvisejících podzemních

vod,b) je důsledkem havárií nebo mimořádných okolností přírodního původu,

které nebylo možné rozumně předvídat, odvrátit ani zmírnit,c) je důsledkem povolené umělé infiltrace nebo doplňování útvarů

podzemních vod,d) není možné technicky zamezit ani jej omezit bez užití1. opatření, která by vedla ke zvýšenému ohrožení lidského zdraví nebo

kvality životního prostředí jako celku,2. nepřiměřeně nákladných opatření k odstranění množství znečišťujících

látek z kontaminovaného horninového prostředí nebo půdního podloží,

případně k použití jiného způsobu regulace jejich pronikání,e) je důsledkem činností týkajících se povrchových vod mimo jiné za

účelem zmírnění účinku povodní a období sucha a za účelem správy

vodních toků a vodních cest, prováděných podle jiných právních

předpisů^16) nebo povolení, a pokud tyto činnosti neohrožují dosažení

cílů ochrany vod jako složky životního prostředí,f) pochází z plošných zdrojů znečištění a opatření na tyto zdroje není

technicky možné.(6) Návrh opatření pro zajištění cílů pro hospodaření s povrchovými a

podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění

vodohospodářských služeb bude obsahovat zejménaa) opatření zaměřené na řízení a využívání stávajících vodních zdrojů,b) vymezení vodních zdrojů ve vodních útvarech, jež mohou sloužit jako

zdroj vody pro pitné účely s kapacitou více jak 10 m3/den nebo pro více

jak 50 obyvatel, včetně návrhu ochrany takového vodního zdroje,c) opatření zaměřená na ochranu vod využívaných ke koupání,d) návrh na doplnění vodohospodářské infrastruktury.§ 18Návrh opatření pro zvládání povodňových rizik(1) Návrh opatření pro zvládání povodňových rizik se zpracovává pro

jednotlivé oblasti s významným povodňovým rizikem na základě výsledků

přípravných prací, vyhodnocení připomínek podle § 16 odst. 1 a

požadavků podle § 64a odst. 5 zákona.(2) Pro každé opatření se uvede odhad nákladů, zhodnocení účinnosti,

ekonomická efektivnost, aktuální stav přípravy, odhadovaná doba

přípravy a realizace a zhodnocení dopadu opatření na stav dotčených

vodních útvarů.§ 19Způsob zpřístupnění návrhů plánů pro aktivní zapojení uživatelů vody a

veřejnosti(1) Návrh národního plánu povodí se zpřístupňuje společně s návrhy

příslušných plánů dílčích povodí a návrhem plánu pro zvládání

povodňových rizik. K návrhu národního plánu povodí a plánu pro zvládání

povodňových rizik se přikládá stručný souhrn, který umožní porozumět

jejich odbornému obsahu a přiblížit význam navrhovaných opatření, a to

zpravidla ve formě přehledných map a stručných doprovodných textů,

doplněných v nezbytném rozsahu tabulkami.(2) Návrhy plánů podle odstavce 1 jsou zveřejněny po dobu 6 měsíců^13)

ode dne zveřejnění k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti

na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na

všech krajských úřadech a u všech správců povodí, jejichž územní

působnosti se příslušná mezinárodní oblast povodí na území České

republiky týká, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na

jejich internetových stránkách.(3) Příslušná oznámení o zveřejnění a termínu pro uplatnění připomínek

se vyvěšují na úředních deskách Ministerstva zemědělství, Ministerstva

životního prostředí a místně příslušných krajských úřadů.(4) Vyhodnocení podaných připomínek ve formě zprávy s přehledem

podaných připomínek a změnami, které byly v jejich důsledku provedeny v

návrhu plánů, bude zveřejněno stejným způsobem jako návrhy plánů do 60

dnů po uplynutí lhůty k podávání připomínek podle odstavce 3 po dobu 30

dnů.§ 20Způsob zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik(1) Národní plány povodí se zpracovávají v rozsahu podle § 3 odst. 1 a

podle vyhodnocení připomínek podle § 19 odst. 4.(2) Plány pro zvládání povodňových rizik se zpracovávají v rozsahu

podle § 3 odst. 3, výsledků přípravných prací, zejména předběžného

hodnocení povodňových rizik, hodnocení podle § 8 odst. 3 a vyhodnocení

připomínek podle § 19 odst. 4.(3) Plány dílčích povodí se zpracovávají v rozsahu podle § 3 odst. 2,

podle vyhodnocení připomínek podle § 19 odst. 4 a upravují se na

základě schváleného příslušného národního plánu povodí a schváleného

příslušného plánu pro zvládání povodňových rizik.(4) Při zpracování návrhů plánů povodí a návrhů plánů pro zvládání

povodňových rizik se průběžně evidují a ukládají dokumenty související

s jejich zpracováním a dokumentující postup jejich zpracování, včetně

výsledných dokumentů z jednotlivých etap prací a projednávání.

Dokumenty použité pro zpracování návrhu plánu povodí a návrhu plánu pro

zvládání povodňových rizik jsou po dobu přípravy, zpracování,

schvalování a platnosti plánu veřejně přístupné k nahlédnutí u

příslušného pořizovatele plánu povodí nebo plánu pro zvládání

povodňových rizik.§ 21Přechodné ustanoveníSchválené plány oblastí povodí a Plán hlavních povodí České republiky

zpracované podle vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod,

se považují za plány povodí, a to až do doby schválení plánů povodí

podle této vyhlášky.§ 22Zrušovací ustanoveníVyhláška č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, se zrušuje.§ 23ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.Ministr zemědělství:Ing. Fuksa v. r.Ministr životního prostředí:Mgr. Chalupa v. r.Příloha 1Základní obsah národního plánu povodí1.Všeobecný popis charakteristik části mezinárodní oblasti povodí na

území České republiky, zjištěných podle § 8 až 10, který zahrne zejména1.1. pro povrchové vody- mapy mezinárodní oblasti povodí a dílčích povodí,- popis a zdůvodnění změny vymezení vodních útvarů,- mapy umístění a hranic vodních útvarů,- mapy ekoregionů, úmoří a typů útvarů povrchové vody,- referenční podmínky pro typy útvarů povrchové vody,- zdůvodnění vyloučení některé složky kvality z hodnocení ekologického

stavu,- popis přístupů a metodických postupů použitých pro vymezení mísících

zón,1.2. pro podzemní vody- mapy umístění a hranic útvarů podzemní vody,- seznam útvarů podzemních vod a souvisejících útvarů povrchových vod,

vodních a přímo závislých suchozemských ekosystémů včetně shrnutí

informací o vzájemném vztahu,- informace o rizikových útvarech podzemních vod, zejména informace o

jejich velikosti, vztazích se souvisejícími útvary povrchových vod,

vodními a přímo závislými suchozemskými ekosystémy a informace o

přirozené koncentraci znečišťujících látek.2. Přehled významných vlivů a dopadů lidské činnosti na stav

povrchových a podzemních vod, včetně- odhadu bodových zdrojů znečištění, včetně mapy jejich polohy,

souhrnných informací o ovlivněných útvarech povrchové a podzemní vody,- odhadu difúzních zdrojů znečištění, včetně přehledu využití půdy, a

souhrnných informací o ovlivněných útvarech povrchové a podzemní vody,- odhadu vlivů na kvantitativní stav vod a souhrnných informací o

ovlivněných útvarech podzemní vody,- analýzy jiných dopadů lidských činností na stav vod,- hodnocení trendů a kontaminačních mraků,- seznamu emisí, vypouštění a úniků látek podle § 7 odst. 2 písm. c),- souhrnu informací o rizikových útvarech podzemních vod, zejména o

počtu vodních útvarů nebo skupin vodních útvarů a o znečišťujících

látkách a ukazatelích znečištění, které k tomuto označení přispívají,

včetně zjištěných hodnot nebo koncentrací.3. Identifikace a mapové znázornění chráněných oblastí a popis právních

předpisů, na jejichž základě jsou tyto oblasti vymezeny.4. Výsledky zjišťování a hodnocení stavu vod zahrnující- mapy monitorovacích sítí zřízených pro účely zjišťování a hodnocení

stavu vod a stavu chráněných oblastí, mapy znázornění výsledků

monitorovacích programů pro stava) povrchových vod (ekologický a chemický),b) podzemních vod (chemický a kvantitativní),c) chráněných území,- přehled identifikovaných významných a trvalých vzestupných trendů,- přehled monitorovacích míst, na kterých byly překročeny normy jakosti

podzemních vod nebo prahové hodnoty,- souhrn, jak přispělo hodnocení trendů z jednotlivých monitorovacích

míst v rámci útvaru nebo skupiny útvarů podzemních vod k identifikaci

významného a trvalého vzestupného trendu, pokud jde o koncentraci

znečišťující látky, nebo jeho změny, a důvody počátku změny trendu,- odhady úrovně spolehlivosti a přesnosti výsledků programů zjišťování

a hodnocení stavu vod a vysvětlení způsobu, jak byly při hodnocení

zohledněny případy překročení norem jakosti podzemních vod nebo

prahových hodnot na jednotlivých monitorovacích místech.5. Seznam cílů přijatých podle § 12 pro povrchové vody, podzemní vody a

chráněné oblasti, doplněný o- souhrnné informace o vodních útvarech, ve kterých byl uplatněn § 23a

odst. 4 zákona,- souhrnné informace o vodních útvarech, ve kterých byl uplatněn § 23a

odst. 7 zákona,- souhrnné informace o vodních útvarech, ve kterých byl uplatněn § 26

odst. 5 zákona, včetně příslušných podmínek a ukazatelů,- souhrnné informace podle § 14 o silně ovlivněných a umělých vodních

útvarech,- seznam prahových hodnot pro jednotlivé útvary podzemních vod, včetně

souhrnných informací o jejich vztahu k přirozené koncentraci

znečišťujících látek, k normám environmentální kvality nebo jiným

normám a další důležité informace o toxikologii, ekotoxikologii,

perzistenci, bioakmulačním potenciálu znečišťujících látek a tendenci

se rozptylovat.6. Souhrn výsledků ekonomické analýzy užívání vody podle § 11, včetně- informací o výnosech z různých užívání vody k uhrazení nákladů na

vodohospodářské služby,- informací o plánovaných krocích směřujících k uplatnění principu

návratnosti nákladů za vodohospodářské služby, včetně environmentálních

nákladů a nákladů na využívané zdroje, a směřovaných k dosažení cílů

ochrany vod jako složky životního prostředí, v souladu s principem

znečišťovatel platí- případně důvody pro neúplné uplatnění principu návratnosti nákladů.7. Shrnutí programu nebo programů opatření přijatých podle § 17 včetně

postupů, jejichž prostřednictvím má být dosaženo cílů přijatých podle §

12- souhrn opatření potřebných k provádění právních předpisů Evropských

společenství v oblasti ochrany vod,- zprávu o praktických krocích a opatřeních podle § 4 odst. 1 písm. b)

provedených k uplatnění zásady návratnosti nákladů na užívání vody,- souhrn opatření pro vody užívané nebo uvažované pro odběr vody určené

pro lidskou spotřebu,- souhrn opatření ke zlepšení jakosti vod ke koupání,- souhrn opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod, včetně

odůvodnění případných výjimek,- souhrn omezení přijatých ve vztahu k vypouštění znečištění z bodových

zdrojů a jiných činností majících vliv na stav vod,- identifikace případů, ve kterých byl uplatněn § 17 odst. 4 a 5

zahrnující výčet vodních útvarů, zdůvodnění a popis, jak se toto

uplatnění promítlo do programů zjišťování a hodnocení stavu vod,- souhrn opatření proti znečišťování vod látkami uvedenými v příloze č.

1 zákona,- souhrn opatření provedených k prevenci nebo snížení dopadu případů

havarijního znečištění a informace o opatřeních, která mají být přijata

za mimořádných okolností,- souhrn opatření provedených podle § 26 odst. 4 zákona,- podrobnosti o doplňujících opatřeních nezbytných pro splnění

přijatých cílů pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních

vod a vodních ekosystémů,- podrobnosti o opatřeních přijatých k zabránění vzrůstu znečištění

mořských vod,- podrobnosti o opatřeních, která jsou považována za nezbytná k

cílenému dosažení dobrého stavu vodního útvaru v termínu prodlouženém

podle § 23a odst. 5 zákona, důvody jejich jakéhokoliv zpoždění a

očekávaný časový plán jejich realizace včetně odhadu nákladů,- popis opatření s cílem snížit v budoucnu rozsah mísících zón např.

opatření k odstranění znečišťování povrchových vod látkami uvedenými v

seznamu prioritních látek a opatření k postupnému snižování

znečišťování povrchových vod dalšími látkami, přezkum povolení podle

zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, regulace vypouštění

znečišťujících látek z bodových zdrojů znečištění,- přehled opatření prováděných v souvislosti s přeshraničním

znečištěním a popis kroků, které byly podniknuty na úrovni příslušné

mezinárodní oblasti povodí nebo úrovni Evropské Unie,- posouzení nákladově nejefektivnější kombinace opatření na základě

odhadu nákladů na tato opatření a strategii financování opatření.8. Evidence dalších podrobnějších programů a plánů pro danou část

mezinárodní části oblasti povodí na území České republiky týkajících se

zejména dílčích povodí, odvětví, problémů nebo vodních typů, a to

zároveň se shrnutím jejich obsahu.9. Souhrn uskutečněných opatření pro informování veřejnosti a

konzultací, jejich výsledků a změn, které byly v jejich důsledku

provedeny v plánu povodí.10. Seznam příslušných orgánů a popis administrativní koordinace prací

na zpracování plánu povodí.11. Kontaktní místa a postupy pro získání základní dokumentace a

informací a zejména podrobností o povoleních nakládání s vodami a o

aktuálních výsledcích zjišťování a hodnocení stavu vod podle § 21

zákona.Aktualizace národního plánu povodí dále obsahuje1. Souhrn změn od publikace předchozího plánu povodí včetně přehledu

realizovaných a plánovaných opatření u útvarů se zvláštními cíli

ochrany vod.2. Vyhodnocení pokroku při dosahování cílů ochrany vod jako složky

životního prostředí včetně jejich vyznačení v mapovém podkladu,

výsledků hodnocení stavu vod v období platnosti předchozího plánu a

vysvětlení důvodů pro nesplnění cílů ochrany vod jako složky životního

prostředí.3. Souhrn a vysvětlení neprovedených opatření z předchozích plánů.4. Souhrn dodatečných opatření podle § 26 odst. 4 písm. d) zákona od

zveřejnění předchozích plánů povodí.5. Souhrn důsledků mimořádných okolností a souhrn opatření podle § 26

odst. 5 písm. e) zákona.Příloha 2Seznam map v plánech povodíPlány povodí musí zahrnovat následující mapy1. Povodí a dílčí povodí2. Útvary povrchových vod - typy3. Útvary povrchových vod - kategorie4. Umístění a hranice útvarů podzemních vod5. Vodní útvary s odběry vody určené k lidské spotřebě6. Vody ke koupání, oblasti citlivé na živiny7. Oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů, chráněné ptačí

oblasti8. Monitorovací síť povrchových vod9. Ekologický stav a ekologický potenciál útvarů povrchových vod10. Dodržení norem environmentální kvality pro další znečišťující látky

v útvarech povrchových vod11. Chemický stav útvarů povrchových vod12. Dodržení norem environmentální kvality pro těžké kovy v útvarech

povrchových vod13. Dodržení norem environmentální kvality pro pesticidy v útvarech

povrchových vod14. Dodržení norem environmentální kvality pro průmyslové znečišťující

látky v útvarech povrchových vod15. Dodržení norem environmentální kvality pro další znečišťující látky

v útvarech povrchových vod16. Monitorovací síť podzemních vod - kvantitativní stav17. Monitorovací síť podzemních vod - chemický stav18. Chemický stav útvarů podzemních vod a identifikace útvarů

podzemních vod s významným trvalým vzestupným trendem znečišťujících

látek, popřípadě zvratem tohoto trendu19. Dodržení norem jakosti nebo prahových hodnot na monitorovacích

místech v útvarech podzemních vod20. Chemický stav útvarů podzemních vod z hlediska obsahu dusičnanů21. Chemický stav útvarů podzemních vod z hlediska obsahu pesticidů22. Chemický stav útvarů podzemních vod z hlediska obsahu dalších

znečišťujících látek23. Kvantitativní stav útvarů podzemních vod24. Stav vodních útvarů s odběry vody určené k lidské spotřebě25. Environmentální cíle pro útvary povrchových vod - ekologický stav26. Environmentální cíle pro útvary povrchových vod - chemický stav27. Environmentální cíle pro útvary podzemních vod - kvantitativní stav28. Environmentální cíle pro útvary podzemních vod - chemický stav29. Působnost kompetentních úřadůPříloha 3Základní obsah plánu dílčího povodí1. Všeobecný popis charakteristik dílčího povodí zjištěných podle § 8

až 10, který zahrne zejména1.1. pro povrchové vody- mapy umístění a hranic útvarů povrchové vody,- mapy typů útvarů povrchové vody,- informace o vymezených mísících zónách a jejich rozsahu1.2. pro podzemní vody- mapy umístění a hranic útvarů podzemní vody,- informace o rizikových útvarech podzemních vod, zejména informace o

jejich velikosti, vztazích se souvisejícími útvary povrchových vod,

vodními a přímo závislými suchozemskými ekosystémy a informace o

přirozené koncentraci znečišťujících látek.2. Přehled významných vlivů a dopadů lidské činnosti na stav

povrchových a podzemních vod, včetně- informací o bodových zdrojích znečištění, jejich poloze a informací o

ovlivněných útvarech povrchové a podzemní vody,- informací o difúzních zdrojích znečištění, informací o ovlivněných

útvarech povrchové a podzemní vody a přehledu využití půdy,- informací o vlivech na kvantitativní stav vod a informací o

ovlivněných útvarech podzemní vody,- analýzy jiných dopadů lidských činností na stav vod,- hodnocení trendů a kontaminačních mraků,- informací o emisích, vypouštění a únicích látek podle § 9 odst. 2

písm. c).3. Identifikace a mapové znázornění chráněných oblastí.4. Výsledky zjišťování a hodnocení stavu vod zahrnující- informace o monitorovacích sítích zřízených pro účely zjišťování a

hodnocení stavu vod a stavu chráněných oblastí, informace o výsledcích

monitorovacích programů pro stava)povrchových vod (ekologický a chemický),b)podzemních vod (chemický a kvantitativní),c)chráněných území,- přehled identifikovaných významných a trvalých vzestupných trendů,- Informace o monitorovacích místech, na kterých byly překročeny normy

jakosti podzemních vod nebo prahové hodnoty,- souhrn, jak přispělo hodnocení trendů z jednotlivých monitorovacích

míst v rámci útvaru nebo skupiny útvarů podzemních vod k identifikaci

významného a trvalého vzestupného trendu, pokud jde o koncentraci

znečišťující látky, nebo jeho změny, a důvody počátku změny trendu,- odhady úrovně spolehlivosti a přesnosti výsledků programů zjišťování

a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod včetně vysvětlení

způsobu, jak byly při hodnocení zohledněny případy překročení norem

jakosti podzemních vod nebo prahových hodnot na jednotlivých

monitorovacích místech.5. Seznam cílů přijatých podle § 12 pro povrchové vody, podzemní vody a

chráněné oblasti, doplněný o- detailní informace o vodních útvarech, ve kterých byl uplatněn § 23a

odstavec 4 zákona,- detailní informace o vodních útvarech, ve kterých byl uplatněn § 23a

odstavec 7 zákona,- detailní informace o vodních útvarech, ve kterých byl uplatněn § 26

odstavec 5 zákona, včetně příslušných podmínek a ukazatelů,- detailní informace podle § 14 o silně ovlivněných a umělých vodních

útvarech.6. Informace o výnosech z různých užívání vody k uhrazení nákladů na

vodohospodářské služby.7. Návrhy opatření podle § 17 včetně postupů, jejichž prostřednictvím

má být dosaženo cílů přijatých podle § 12- návrh opatření potřebných k provádění právních předpisů Evropských

společenství v oblasti ochrany vod včetně odhadu nákladů,- návrh opatření pro vody užívané nebo uvažované pro odběr vody určené

pro lidskou spotřebu včetně odhadu nákladů,- návrh opatření ke zlepšení jakosti vod ke koupání včetně odhadu

nákladů,- návrh opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod, včetně

odůvodnění případných výjimek včetně odhadu nákladů,- návrh omezení ve vztahu k vypouštění znečištění z bodových zdrojů a

jiných činností majících vliv na stav vod včetně odhadu nákladů,- detailní informace o případech, ve kterých byl uplatněn § 17 odst. 4

a 5 včetně odhadu nákladů a popis, jak se toto uplatnění promítlo do

programů zjišťování a hodnocení stavu vod,- návrh opatření proti znečišťování vod látkami uvedenými v příloze č.

1 zákona včetně odhadu nákladů,- popis opatření provedených k prevenci nebo snížení dopadu případů

havarijního znečištění a návrh opatření, která mají být přijata za

mimořádných okolností včetně odhadu nákladů,- popis opatření provedených podle § 26 odst. 4 zákona včetně odhadu

nákladů,- podrobnosti o doplňkových opatřeních nezbytných pro splnění přijatých

cílů pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a

vodních ekosystémů včetně odhadu nákladů,- podrobnosti o opatřeních přijatých k zabránění vzrůstu znečištění

mořských vod včetně odhadu nákladů,- návrhy opatření, která jsou považována za nezbytná k cílenému

dosažení dobrého stavu vodního útvaru v termínu prodlouženém podle §

23a odst. 5 zákona, důvody jejich jakéhokoliv zpoždění a očekávaný

časový plán jejich realizace včetně odhadu nákladů,- návrh opatření s cílem snížit v budoucnu rozsah mísících zón např.

opatření k odstranění znečišťování povrchových vod látkami uvedenými v

seznamu prioritních látek a opatření k postupnému snižování

znečišťování povrchových vod dalšími látkami, přezkum povolení podle

zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, regulace vypouštění

znečišťujících látek z bodových zdrojů znečištění,- návrhy opatření prováděných v souvislosti s přeshraničním

znečištěním,- návrhy opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v územích,

která nebyla vymezena jako území s významným rizikem včetně odhadu

nákladů,- návrhy opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha včetně odhadu

nákladů,- návrhy opatření pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a

udržitelné užívání vody a pro zajištění vodohospodářských služeb včetně

odhadu nákladů,- návrh opatření pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické

stability krajiny včetně odhadu nákladů.8. Seznam dalších podrobnějších programů a plánů v dílčím povodí,

týkajících se zejména odvětví, problémů nebo vodních typů, a to zároveň

se shrnutím jejich obsahu.9. Souhrn uskutečněných opatření pro informování veřejnosti a

konzultací, jejich výsledků a změn, které byly v jejich důsledku

provedeny v plánu povodí.10. Seznam příslušných orgánů a popis administrativní koordinace prací

na zpracování plánu povodí.11. Kontaktní místa a postupy pro získání základní dokumentace a

informací a zejména podrobností o povoleních nakládání s vodami a o

aktuálních výsledcích zjišťování a hodnocení stavu vod podle § 21

zákona.12. Závěry předběžného hodnocení povodňových rizik a výsledky analýz

oblastí s významným povodňovým rizikem a dokumentace oblastí s

významným povodňovým rizikem.Aktualizace plánu dílčího povodí dále obsahuje1. Informace o změnách od publikace předchozího plánu povodí včetně

přehledu realizovaných a plánovaných opatření u útvarů se zvláštními

cíli ochrany vod.2. Vyhodnocení pokroku při dosahování cílů ochrany vod jako složky

životního prostředí včetně jejich vyznačení v mapovém podkladu,

výsledků hodnocení stavu vod v období platnosti předchozího plánu a

vysvětlení důvodů pro nesplnění cílů ochrany vod jako složky životního

prostředí.3. Informace o neprovedených opatřeních z předchozích plánů povodí s

vysvětlením důvodů.4. Informace o dodatečných opatřeních podle § 26 odst. 4 písm. d)

zákona od zveřejnění předchozích plánů povodí.5. Souhrn důsledků mimořádných okolností a informace o opatřeních podle

§ 26 odst. 5 písm. e) zákona.Příloha 4Obsah plánu pro zvládání povodňových rizik1. Závěry předběžného vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí

s významnými povodňovými riziky, na něž se vztahuje tento plán, včetně

mapového znázornění.2. Popis příslušných cílů v rámci zvládání povodňových rizik v souladu

s § 12 odst. 6.3. Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik a závěry, které

lze z těchto map vyvodit.4. Souhrn opatření a jejich účinnosti, ekonomické efektivnosti a

priorit, včetně opatření spojených s povodněmi přijatých podle jiných

právních předpisů.5. Popis metodiky používané v rámci mezinárodních povodí pro analýzu

nákladů a přínosů k posuzování opatření s nadnárodními účinky, je-li k

dispozici.6. Popis stanovení priorit a způsobu, jakým bude sledován pokrok při

provádění plánu.7. Souhrn uskutečněných opatření nebo akcí pro informování veřejnosti a

konzultace s ní.8. Seznam příslušných orgánů a popis postupu koordinace v rámci

mezinárodních oblastí povodí a v dílčích povodích.9. Popis postupu koordinace s plány povodí.Aktualizace plánu pro zvládání povodňových rizik dále obsahuje1. Souhrn všech změn nebo aktualizace od zveřejnění předchozího plánu,

včetně souhrnu přezkumů provedených v souladu s § 25 odst. 1 zákona.2. Zhodnocení pokroku v dosažení cílů uvedených v § 12 odst. 6.3. Popis a vysvětlení všech opatření z předchozího plánu, která byla

naplánována, ale nebyla provedena.4. Popis všech dalších opatření od zveřejnění předchozího plánu.5. Informace o pravděpodobných dopadech změny klimatu na výskyt

povodní.1) Čl. 2 odst. 32, a 38, čl. 5 odst. 1, čl. 9 odst. 2 a 4, čl. 10, čl.

11 odst. 2 až 4, čl. 13 odst. 4 až 6, čl. 14, přílohy II, III, V, VI a

VII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října

2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní

politiky, v platném znění.Čl. 4 odst. 2, čl. 5, čl. 6 odst. 3 až 5 a 7, čl. 7 odst. 2 a čl. 14

odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23.

října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.Čl. 3 odst. 5, čl. 4 odst. 4 a 5, čl. 5 odst. 4 a 5 a čl. 6 směrnice

Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 12. prosince 2006 o

ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu.2) Směrnice 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení

směrnice 76/106/EHS.Směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků.Směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu.Směrnice 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností

nebezpečných látek.Směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých

záměrů na životní prostředí, ve znění směrnice 97/11/ES, směrnice

2003/35/ES a směrnice 2009/31/ES.Směrnice 86/278/EHS o ochraně životního prostředí a zejména půdy při

používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství.Směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.Směrnice 91/414/EHS o uvádění na trh přípravků na ochranu rostlin.Směrnice 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze

zemědělských zdrojů.Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících

živočichů a planě rostoucích rostlin.Směrnice 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění.Směrnice 82/176/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech pro

vypouštění rtuti z průmyslu elektrolýzy alkalických chloridů, ve znění

směrnice 2006/11/ES.Směrnice 83/513/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech pro

vypouštění kadmia, ve znění směrnice 2006/11/ES.Směrnice 84/156/EHS o rtuti, ve znění směrnice 2008/105/EHS.Směrnice 84/491/EHS o vypouštění hexachlorcyklohexanu, ve znění

směrnice 2006/11/ES.Směrnice 86/280/EHS o vypouštění nebezpečných látek, ve znění směrnice

2008/105/ES.Směrnice 2006/11/ES o znečišťování některými nebezpečnými látkami

vypouštěnými do vodního prostředí Společenství.Směrnice 2008/105/ES o normách environmentální kvality v oblasti vodní

politiky.3) § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických

referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a

zásadách jejich používání.4) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou

potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),

ve znění pozdějších předpisů.5) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech,

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a

jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.6) Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního

prostředí a o integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v

oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů.7) Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe ze dne 8. října 1990.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 2/2003 Sb. m. s. o sjednání

Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 122/1999 Sb. o sjednání

Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje.8) Čl. 5 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES ze

dne 16. prosince 2008 o normách environmentální kvality v oblasti vodní

politiky, změně a následném zrušení směrnic Rady 82/176/EHS,

83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a změně směrnice

Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES.9) Například akční program podle § 33 odst. 2 zákona, program na

snížení znečištění povrchových a podzemních vod nebezpečnými závadnými

látkami a zvlášť nebezpečnými látkami podle § 39 odst. 3 zákona.10) Čl. 5 odst. 2 a 4 směrnice 2008/105/ES.11) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění

pozdějších předpisů.12) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších

předpisů.13) Čl. 14 odst. 2 směrnice 2000/60/ES.14) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní

báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.15) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 23. dubna

2009 o geologickém ukládání oxidu uhličitého.16) Například vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam

významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se

správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů.17) Například příloha č. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované

prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a

o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění

zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 69/2013 Sb.

Related Laws