A Special Contribution To Miners


Published: 1987

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
98/1987 Sb.ZÁKONze dne 15. prosince 1987o zvláštním příspěvku horníkůmZměna: 1/1989 Sb.Změna: 160/1989 Sb.Změna: 258/2000 Sb.Změna: 264/2006 Sb.Změna: 306/2008 Sb.Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo

na tomto zákoně:§ 1Hornické organizace poskytují pracujícím v hornictví ke zmírnění

hmotných a sociálních důsledků spojených se změnou zaměstnání nebo s

uvolněním k výkonu veřejné funkce jako sociální dávku zvláštní

příspěvek horníkům (dále jen "zvláštní příspěvek").Podmínky nároku§ 2(1) Nárok na zvláštní příspěvek má pracující, který pro dosažení

nejvyšší přípustné expozice nebo ohrožení nemocí z povolání z

dosavadního zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým

pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech ^1)a) byl převeden na jinou, méně rizikovou, práci v podzemí hlubinných

dolů,b) byl převeden na jinou práci mimo podzemí hlubinných dolů, neboc) skončil pracovní poměr k organizaci, v níž vykonával uvedené

zaměstnání.(2) Nárok na zvláštní příspěvek má též pracující, který po dosažení

nejvyšší přípustné expozice nebo zjištění ohrožení nemocí z povolání

byl ze zaměstnání uvedeného v odstavci 1 uvolněn k výkonu veřejné

funkce.(3) Nárok na zvláštní příspěvek má též pracující, který byl zaměstnán

celkem nejméně 15 roků v zaměstnání uvedeném v odstavci 1, dosáhl za

jeho trvání věku aspoň 50 let a přestal je vykonávat.(4) Nárok na zvláštní příspěvek má též pracující, který z důvodu

provádění útlumového programu schváleného příslušnou vládoua) přešel ze zaměstnání uvedeného v odstavci 1, v němž byl zaměstnán

celkem více než tři roky, do zaměstnání mimo podzemí hlubinných dolů,b) přešel z jiného zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví

vykonávaného pod zemí v hlubinných dolech,^2) v němž byl zaměstnán

celkem nejméně pět roků, do zaměstnání, z něhož nevzniká nárok na

zvláštní příspěvek, neboc) přešel ze zaměstnání I. pracovní kategorie při úpravě a konečném

zpracování uranové rudy,^3) v němž byl zaměstnán nejméně pět roků, do

zaměstnání, z něhož nevzniká nárok na zvláštní příspěvek.§ 3(1) Zvláštní příspěvek nenáleží, jestližea) se pracujícímu vyplácí starobní důchod nebo invalidní důchod pro

invaliditu třetího stupně, a jde-li o zvláštní příspěvek podle § 2

odst. 1 až 3, též, jestliže se mu vyplácí ve vyšší nebo ve stejné výši

invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně,b) pracujícímu vyplácí organizace mzdové vyrovnání ^4) nebo doplatek do

průměrného výdělku ^5); zvláštní příplatek však vedle mzdového

vyrovnání nebo doplatku do průměrného výdělku náleží, pokud jej již

pracující pobírá ke dni vzniku nároku na mzdové vyrovnání nebo doplatek

do průměrného výdělku,c) pracující není zaměstnán po dobu delší dvou měsíců; do této doby se

nezapočítává doba, po kterou se pracujícímu vyplácí nemocenské nebo po

kterou je veden v evidenci národního výboru jako uchazeč o zaměstnání;

za zaměstnání se přitom považuje pracovní činnost zakládající účast na

důchodovém zabezpečení,d) pracující1. znovu vykonává rizikovou práci v zaměstnání uvedeném v § 2 odst. 1,

jde-li o zvláštní příspěvek podle § 2 odst. 1 nebo 2,2. je zaměstnán v zaměstnání uvedeném v § 2 odst. 1, jde-li o zvláštní

příspěvek podle § 2 odst. 4 písm. a),3. je zaměstnán v zaměstnání, z něhož vzniká nárok na zvláštní

příspěvek, jde-li o zvláštní příspěvek podle § 2 odst. 3 nebo § 2 odst.

4 písm. b) nebo c),e) pracující dosáhl 60 let věku.(2) Za zaměstnání se považuje pracovní činnost zakládající účast na

sociálním zabezpečení.§ 4(1) Nejvyšší přípustnou expozici pro práce na jednotlivých pracovištích

v podzemí hlubinných dolů stanoví rozhodnutím příslušný orgán ochrany

veřejného zdraví. Zařazování prací do kategorií rizika a sledování

expozice o jednotlivých pracovníků pracujících v podzemí hlubinných

dolů provádějí organizace podle tohoto rozhodnutí.(2) Méně rizikovou prací v podzemí hlubinných dolů se rozumí práce,a) která je podle rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného

zdraví zařazena do kategorie prací nepřesahujících nízkou míru rizika,

jde-li o převedení pro dosažení nejvyšší přípustné expozice, nebob) při které pracující není vystaven riziku, které vedlo k ohrožení

nemocí z povolání, jde-li o převedení pro ohrožení nemocí z povolání na

základě lékařského posudku příslušného orgánu státní zdravotní správy.(3) Zaměstnáním mimo podzemí hlubinných dolů se rozumí jiné zaměstnání,

než jsou zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým

pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech ^1) a ostatní zaměstnání I.

pracovní kategorie v hornictví vykonávaná pod zemí v hlubinných

dolech.^2)(4) Zaměstnání zařazená do I. pracovní kategorie se pro účely

poskytování zvláštního příspěvku hodnotí za podmínek stanovených

předpisy o sociálním zabezpečení.^6)§ 5Výše a doba poskytování zvláštního příspěvku(1) Výše zvláštního příspěvku činí, pokud není dále stanoveno jinak,a) 1900 Kčs měsíčně,b) 1500 Kčs měsíčně v případech uvedených v § 2 odst. 1 písm. a).(2) Pracujícímu uvedenému v § 2 odst. 4 písm. a) se poskytuje zvláštní

příspěvek v částce 1900 Kčs měsíčně po dobua) tří měsíců, jestliže byl zaměstnán celkem méně než pět roků v

zaměstnání uvedeném v § 2 odst. 1,b) šesti měsíců, jestliže byl zaměstnán celkem pět roků v zaměstnání

uvedeném v § 2 odst. 1; doba poskytování zvláštního příspěvku se

prodlužuje o tři měsíce za každý další rok zaměstnání, z něhož vzniká

nárok na zvláštní příspěvek, nejvýše však o 30 měsíců.(3) Pracujícímu uvedenému v § 2 odst. 4 písm. a), který byl ke dni

přechodu do jiného zaměstnání rubačem, lamačem, razičem nebo hlubičem,

se poskytuje zvláštní příspěvek v částce 1900 Kčs měsíčně po dobua) pěti měsíců, jestliže byl zaměstnán celkem méně než pět roků v

zaměstnání uvedeném v § 2 odst. 1,b) 16 měsíců, jestliže byl zaměstnán celkem pět roků v zaměstnání

uvedeném v § 2 odst. 1; doba poskytování zvláštního příspěvku se

prodlužuje o tři měsíce za každý další rok zaměstnání, z něhož vzniká

nárok na zvláštní příspěvek, nejvýše však o 30 měsíců.(4) Pracujícímu uvedenému v § 2 odst. 4 písm. b) a c) se poskytuje

zvláštní příspěvek v částce 1500 Kčs měsíčně po dobu tří měsíců,

jestliže byl zaměstnán celkem pět roků v zaměstnání, z něhož vzniká

nárok na zvláštní příspěvek; doba poskytování zvláštního příspěvku se

prodlužuje o tři měsíce za každý další rok zaměstnání, z něhož vzniká

nárok na zvláštní příspěvek, nejvýše však o 30 měsíců.(5) Jestliže náleží zvláštní příspěvek vedle mzdového vyrovnání nebo

doplatku do průměrného výdělku, poskytuje se v nezměněné výši.(6) Jestliže náleží zvláštní příspěvek vedle invalidního důchodu pro

invaliditu prvního nebo druhého stupně, poskytuje se ve výšia) rozdílu mezi oběma dávkami, jde-li o zvláštní příspěvek podle § 2

odst. 1 až 3,b) jedné poloviny, jde-li o zvláštní příspěvek podle § 2 odst. 4.(7) Jestliže pracující splňuje podmínky nároku na zvláštní příspěvek,

popřípadě na jeho výplatu, jen po část měsíce, nebo jestliže se výše

zvláštního příspěvku v průběhu měsíce změní, částky uvedené v

předchozích odstavcích se poměrně upraví; přitom denní částka

zvláštního příspěvku činí jednu třicetinu příslušné měsíční částky a

výsledná výše dávky se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.(8) Vláda Československé socialistické republiky může nařízením zvýšit

měsíční částky zvláštního příspěvku v závislosti na změnách, které

nastaly ve vývoji mzdové úrovně nebo ve výši dávek důchodového

zabezpečení.§ 6Uplatnění nároku(1) Nárok na zvláštní příspěvek uplatňuje pracující písemnou žádostí u

organizace, v níž naposledy vykonával před změnou nebo skončením

zaměstnání podle § 2 zaměstnání, z něhož vzniká nárok na tuto sociální

dávku.(2) Organizace je povinna do dvou měsíců po doručení žádosti doručit do

vlastních rukou žadatele písemné oznámení o tom, zda mu byl zvláštní

příspěvek přiznán či nikoliv; před posouzením žádosti je povinna

opatřit si všechny potřebné podklady.(3) Oznámení organizace o přiznání zvláštního příspěvku musí obsahovat

údaj, od kdy se zvláštní příspěvek přiznává, jeho výši, důvody přiznání

a den splatnosti, a jde-li o zvláštní příspěvek podle § 2 odst. 4, též

dobu jeho poskytování; oznámení o nepřiznání zvláštního příspěvku musí

obsahovat důvody, proč zvláštní příspěvek nenáleží. Oznámení musí vždy

obsahovat poučení o možnosti obrátit se na soud.§ 7Změny v poskytování zvláštního příspěvkuJestliže zanikne nárok na zvláštní příspěvek, popřípadě na jeho výplatu

nebo zvláštní příplatek náleží v jiné výši, je organizace povinna do

dvou měsíců ode dne, kdy tuto skutečnost zjistila, doručit poživateli

zvláštního příspěvku do vlastních rukou písemné oznámení o tom, od kdy

a z jakých důvodů zvláštní příspěvek nenáleží, nevyplácí se nebo náleží

v jiné výši; ustanovení § 6 odstavce 3 věty druhé platí i zde.§ 8Výplata(1) Zvláštní příspěvek vyplácí organizace uvedená v § 6 odst. 1 měsíčně

pozadu.(2) Při souběhu nároků na zvláštní příspěvek podle § 2 odst. 1 až 3 a

na zvláštní příspěvek podle § 2 odst. 4 se zvláštní příspěvek podle § 2

odst. 4 vyplácí ve výši jedné poloviny částek uvedených v § 5 odst. 2

až 4. Při souběhu nároků na zvláštní příspěvky podle § 2 odst. 4 se

vyplácí jen zvláštní příspěvek, na který vznikl nárok dříve; doba

poskytování dalšího zvláštního příspěvku se krátí o dobu, po kterou

trval souběh nároků.(3) Zvláštní příspěvek se nevyplácí po dobu pobytu oprávněného v

cizině. Po návratu z ciziny se zvláštní příspěvek doplatí, nejdéle však

za dobu jednoho roku ode dne, kdy oprávněný oznámí návrat z ciziny

organizaci.(4) Zvláštní příspěvek nepodléhá dani.Přechod práv a povinností§ 9Jestliže organizace uvedená v § 6 odst. 1 zanikne, přecházejí

povinnosti stanovené tímto zákonem na jejího právního nástupce; nemá-li

jej, přecházejí tyto povinnosti na organizaci, kterou určí příslušný

ústřední orgán.§ 10(1) Nárok na zvláštní příspěvek nemůže býti postoupen.(2) Zemřel-li oprávněný, nabývají nároku na částky zvláštního příspěvku

náležející do dne jeho smrti postupně manželka, děti a rodiče, jestliže

žili s pracujícím v době jeho smrti ve společné domácnosti; podmínka

společné domácnosti nemusí být splněna u dětí, které mají nárok na

sirotčí důchod. Předmětem dědictví se uvedené částky stávají, není-li

těchto osob.Promlčení§ 11(1) Právo na zvláštní příspěvek se nepromlčuje.(2) Nárok na jednotlivou splátku zvláštního příspěvku se promlčuje v

jednom roce ode dne její splatnosti.(3) Byl-li nárok na zvláštní příplatek uplatněn po uplynutí doby delší

jednoho roku ode dne vzniku nároku, náleží jednotlivé splátky

zvláštního příspěvku nejdéle za dobu jednoho roku přede dnem podání

žádosti u příslušné organizace.(4) Promlčecí doba neběží ode dne podání žádosti u příslušné organizace

do dne, kdy bude doručeno oznámení o přiznání nebo nepřiznání

zvláštního příspěvku, nejdéle však po dobu dvou měsíců.§ 12Nárok organizace na vrácení jednotlivých splátek zvláštního příspěvku

poskytnutých neprávem nebo v nesprávné výši se promlčuje ve třech

letech ode dne, kdy organizace zjistila, že zvláštní příspěvek byl

vyplacen neprávem nebo v nesprávné výši, nejpozději v deseti letech od

jeho výplaty.§ 13Povinnosti poživatelů a organizací(1) Poživatel zvláštního příspěvku je povinen ohlásit organizaci, která

mu zvláštní příspěvek vyplácí, do osmi dnů změny ve skutečnostech

rozhodných pro trvání nároku na zvláštní příspěvek, jeho výši a výplatu

(§ 3, 5 a § 8 odst. 2 a 3). Jestliže nesplní tuto povinnost anebo

vědomě jinak způsobí, že zvláštní příspěvek byl vyplacen neprávem nebo

v nesprávné výši, je povinen zvláštní příspěvek nebo jeho část vrátit

do dne, od něhož nenáležel vůbec, nebo od něho náležel v nižší výši;

uplatňuje-li nárok na zvláštní příspěvek, je povinen ohlásit

organizaci, u níž tento nárok uplatňuje, i skutečnost, že pobírá

zvláštní příspěvek od jiné organizace.(2) Organizace je povinna vést záznamy o skutečnostech rozhodných pro

nárok na zvláštní příspěvek, jeho výši a výplatu, to je o době a druhu

zaměstnání, dosahované expozici, převedení na jinou práci, skončení

zaměstnání a uvolnění pro výkon veřejné funkce, a na požádání

pracujícího, případně jiné organizace, o těchto skutečnostech vystavit

potvrzení.§ 14Pravomoc k rozhodování sporůSpory o nárocích z tohoto zákona rozhodují soudy. Návrh může oprávněný

u soudu uplatnit jen nepřizná-li mu organizace zvláštní příspěvek,

nesouhlasí-li s oznámením organizace o dni vzniku nároku, jeho výši a

době poskytování, splatnosti, změně či zániku nebo nedoručí-li mu

organizace oznámení o přiznání či nepřiznání nároku do dvou měsíců ode

dne, kdy jí byla doručena žádost o zvláštní příspěvek.§ 15Vstup do zařízení organizacePověření pracovníci federálního ministerstva práce a sociálních věcí a

ministerstev zdravotnictví republik jsou oprávněni vstupovat do

zařízení organizace a v součinnosti s pověřenými pracovníky příslušného

ústředního orgánu a příslušného odborového orgánu prověřovat plnění

povinností uložených tímto zákonem.Přechodná a závěrečná ustanovení§ 16Zvláštní příspěvek podle tohoto zákona náleží, jestliže podmínky pro

jeho přiznání byly splněny po 31. prosinci 1987.§ 17(1) Zvláštní příspěvky poskytované pracujícím národními výbory podle

předpisů platných před 1. lednem 1988 ^7), na které trvá nárok ke dni

účinnosti tohoto zákona, se považují za zvláštní příspěvky podle tohoto

zákona. Na částky uvedené v § 5 je na žádost pracujícího upraví a za

podmínek stanovených tímto zákonem bude dále vyplácet organizace, v níž

pracující naposledy vykonával zaměstnání uvedené v § 2 odst. 1. Obdobně

se postupuje v případech, kdy zvláštní příspěvek horníků není ke dni

účinnosti tohoto zákona vyplácen jen s ohledem na výši dosahovaného

výdělku.(2) Žádost o úpravu výše zvláštních příspěvků přiznaných podle předpisů

platných před 1. lednem 1988 ^7) musí být doložena potvrzením národního

výboru, který zvláštní příspěvek dosud vyplácel, o nároku na něj a o

jeho výši.(3) Nároky na zvláštní příspěvky, které vznikly podle předpisů platných

před 1. lednem 1988 ^7), avšak nebyly ke dni účinnosti tohoto zákona

přiznány, je nutné uplatnit u příslušných národních výborů za podmínek

stanovených předpisy platnými před 1. lednem 1988 nejpozději do 31.

prosince 1988. Po přiznání nároku se postupuje podle předchozích

odstavců.§ 17aPro účely náhrady škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z

povolání se ke zvláštnímu příspěvku podle § 2 odst. 4 nepřihlíží.§ 18zrušen§ 19Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1988.Pozn.:pokud jsou nároky podle tohoto zákona podmíněny zařazením do I.

pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, hodnotí se pro

účely tohoto předpisu po 31. květnu 1992 takové zaměstnání podle

předpisů o sociálním zabezpečení platných ke dni 31. května 1992, pokud

bylo takové zaměstnání zařazeno do I. pracovní kategorie k tomuto dni.

(Čl. IV zákona č. 235/1992 Sb.).1) § 14 písm. a) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.Příloha č. 2 nařízení vlády ČSSR č. 117/1988 Sb., o zařazování

zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového

zabezpečení.2) § 14 odst. 2 písm. b) zákona o sociálním zabezpečení.3) § 14 odst. 2 písm. h) zákona o sociálním zabezpečení.4) § 10 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.

102/1987 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v

hornictví trvale nezpůsobilých k dosavadní práci.5) § 115 odst. 7 zákoníku práce. § 10 odst. 6 vyhlášky č. 102/1987 Sb.6) § 8, 14, § 15 odst. 2 až 5 a § 16 zákona o sociálním zabezpečení.Nařízení vlády ČSSR č. 117/1988 Sb.7) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.

129/1979 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v

hornictví trvale nezpůsobilých k dosavadní práci, ve znění vyhlášek č.

21/1982 Sb. a č. 145/1982 Sb. a zákona č. 62/1983 Sb., o věrnostním

přídavku horníků.Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 3.

července 1970 čj. F V/1-662/70-1142 o opatřeních k prohloubení hmotného

a sociálního zabezpečení uvolňovaných a převáděných pracovníků v

hornictví.Výnos ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva hornictví

poř. č. 9/1968 o opatřeních k prohloubení hmotného a sociálního

zabezpečení uvolňovaných a převáděných pracovníků v hornictví (reg. v

částce 45/1968 Sb.).

Related Laws