vypořádání občanům ČR za majetek zanechaný na Podkarpatské Rusi


Published: 2009

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
212/2009 Sb.ZÁKONze dne 9. června 2009,kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý

majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s

jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republikZměna: 121/2012 Sb.Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:§ 1Předmět zákona(1) Tento zákon upravuje způsob zmírnění majetkových křivd (dále jen

„vypořádání“) občanům České republiky za nemovitý majetek, který

zanechali jako státní občané Československé republiky na Podkarpatské

Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských

socialistických republik^1).(2) Zákon se nevztahuje na nemovitý majetek právnických osob ani

nemovitý majetek, který tito občané do právnických osob vložili. Zákon

se rovněž nevztahuje na ostatní majetkové podíly těchto občanů v

právnických osobách ani na cenné papíry a pohledávky splatné na

Podkarpatské Rusi.(3) Zákon se nevztahuje na žádné věci movité.§ 2Podkarpatská Rus(1) Podkarpatskou Rusí se rozumí podle § 3 Ústavní listiny

Československé republiky bývalý nedílný celek území Československé

republiky v hranicích ke dni 29. září 1938, který byl na základě

smlouvy ze dne 29. června 1945 postoupen Svazu sovětských

socialistických republik^2). Podle právních předpisů o organizaci

politické správy Československé republiky jde o území Země

Podkarpatoruské^3).(2) Hovoří-li se v právních předpisech publikovaných ve Sbírce zákonů a

nařízení republiky Československé, ve Sbírce zákonů republiky

Československé nebo v Úředním listě republiky Československé po 4.

dubnu 1945 o Zakarpatské Ukrajině, má se tím na mysli Podkarpatská Rus

podle odstavce 1.§ 3Oprávněná osoba(1) Oprávněnou osobou je fyzická osoba, která splňuje následující

podmínky:a) byla státním občanem Československé republiky^4) ke dni 29. června

1945 nebo toto občanství získala na základě souhlasu Ministerstva

vnitra s opcí pro československé státní občanství podanou ve lhůtě do

1. března 1946^5),b) je občanem České republiky ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona,c) zanechala v období od 29. září 1938 na Podkarpatské Rusi svůj

nemovitý majetek a pozbyla jej do 23. května 1945^6), nebo zanechala,

anebo pozbyla svůj nemovitý majetek na území Podkarpatské Rusi v

souvislosti se smluvním postoupením tohoto území Svazu sovětských

socialistických republik (dále jen „nemovitost“) a je schopna tyto

skutečnosti doložit způsobem uvedeným v § 6 tohoto zákona.(2) Naplní-li oprávněná osoba podmínky uvedené v odstavci 1, má na

vypořádání a jeho vyplacení nárok. Řádně a včas uplatněný nárok, pokud

o něm nebylo rozhodnuto nebo pokud ještě nedošlo k výplatě vypořádání,

přechází v případě úmrtí oprávněné osoby jen na osoby uvedené v

odstavci 3. Nejsou-li tyto osoby, pak nárok zaniká.(3) Zemřela-li fyzická osoba splňující podmínky odstavce 1 písm. a) a

c) nebo byla prohlášena za mrtvou a byla v den smrti nebo v den, k

němuž byla prohlášena za mrtvou, občanem Československé republiky,

Československé socialistické republiky, České socialistické republiky

nebo České republiky, jsou dále oprávněnými osobami její manžel a děti,

každý z nich stejných dílem, pokud jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto

zákona občany České republiky.(4) Oprávněným osobám podle odstavce 3 se vypořádání podle tohoto

zákona poskytne i v případě, že oprávněná osoba podle odstavce 1

nesplňuje podmínky státního občanství podle odstavce 1 písm. a),

protože zemřela v období od 29. září 1938 do 29. června 1945, nebo byla

prohlášena za mrtvou v důsledku rasové persekuce, nebo zapojení do

odbojové činnosti, a den úmrtí byl stanoven v období od 29. září 1938

do 29. června 1945, pokud ke dni smrti nebo prohlášení za mrtvou je

takovou osobu možné považovat za československého státního občana a

tato osoba by splnila podmínku uvedenou v odstavci 1 písm. c).(5) Státní občanství oprávněné osoby k Československé republice prokáže

oprávněná osoba listinou nebo jejím ověřeným opisem, která má podle

současného právního řádu charakter veřejné listiny^7).Povinná osoba§ 4(1) Povinnou osobou pro vypořádání a jeho vyplacení je stát. Za stát

jedná Ministerstvo vnitra jako příslušná organizační jednotka státu.(2) Povinná osoba rozhoduje o vypořádání v řízení na návrh oprávněné

osoby. Na řízení podle tohoto zákona použije povinná osoba, pokud tento

zákon nestanoví jinak, správní řád^8). Stát je účastníkem správního

řízení podle tohoto zákona.(3) Náklady na vypořádání hradí stát.§ 5(1) Nárok je nutné uplatnit písemnou žádostí (§ 6) podanou povinné

osobě nejpozději do 31. prosince 2013, jinak nárok zaniká.(2) Řízení provedené povinnou osobou podle tohoto zákona je osvobozeno

od poplatků.(3) Peněžní částka za vyplacené vypořádání nepodléhá dani z příjmů

fyzických osob, nezahrnuje se do vyměřovacího základu pro výpočet

pojistného na veřejné zdravotní pojištění ani do příjmu rozhodného pro

určení sociálních dávek.§ 6Uplatnění nároku(1) Nárok na vypořádání uplatní oprávněná osoba formou písemné žádosti

s přílohami podanou ve lhůtě podle § 5 odst. 1. V žádosti oprávněná

osoba uvede vedle svých nacionálií i údaje o nemovitosti, za kterou

odškodnění žádá, a popis konkrétní události, která vedla k zanechání

nemovitosti na Podkarpatské Rusi.(2) K žádosti oprávněná osoba přiložía) listiny prokazující státní občanství podle § 3,b) kopii platného občanského průkazu prokazující občanství České

republiky,c) popis nemovitosti a jejího příslušenství kupříkladu údaji o

katastrálním území, čísle knihovní vložky, druhu nemovitosti, zastavěné

ploše, roku výstavby, výměře pozemků, účelového určení pozemků,

spoluvlastnických poměrech,d) přihlášku k náhradě, kterou je povinný soupis nemovitého majetku

podle zvláštních právních předpisů^9).(3) Přihlášku k soupisu nemovitého majetku podle odstavce 2 písm. d)

lze nahradit kupní nebo darovací smlouvou anebo listinou prokazující

vlastnictví nemovitosti oprávněnou osobou a prokazující její ocenění

nebo cenu. Listiny musejí mít podle současného právního řádu charakter

veřejné listiny^8). Smlouvy nebo listiny podle tohoto odstavce musejí

být datovány nejpozději dnem 29. června 1945.(4) Pro označení politických nebo samosprávných okresů, katastrálních

území, obcí, osad nebo míst může v žádosti oprávněná osoba použít

úřední názvy, místní a pomístní názvy platné nebo používané v letech

1919 až 1945.(5) Listiny nebo jejich ověřené kopie, které oprávněná osoba přiloží k

žádosti mohou být i v jazyce maďarském, slovenském nebo ukrajinském.(6) Ocenění nebo cenu nemovitosti prokáže oprávněná osoba přihláškou k

náhradě^9), kupní, darovací nebo obdobnou smlouvou nebo listinou, která

má podle současného právního řádu charakter veřejné listiny^7).§ 7Výše a způsob vypořádání(1) Vypořádání vyplácí oprávněné osobě povinná osoba v penězích.(2) Výše vypořádání se určí z ceny nemovitosti, která je uvedena v

přihlášce k náhradě^9), vynásobené indexem 10.(3) Nelze-li takto výši odškodnění určit, použije se ocenění nebo cena

nemovitosti uvedená ve smlouvě nebo listině uvedené v § 6 odst. 3

vynásobená indexem 10. Je-li v těchto smlouvách nebo listinách uvedeno

více rozdílných ocenění nebo cen, použije se pro určení výše odškodnění

smlouva nebo listina s pozdějším datem.(4) V případě, že oprávněná osoba byla již odškodněna podle dosavadních

právních předpisů a podala žádost o odškodnění podle tohoto zákona,

bude výše odškodnění stanovena jako rozdíl částky vypočtené podle

odstavců 2 a 3 a částky odškodnění vyplacené oprávněné osobě podle

dosavadních právních předpisů.(5) Výše vypořádání nesmí převýšit celkem částku 2 000 000 Kč, a to i v

případě, je-li více oprávněných osob.§ 8Vypořádáním podle tohoto zákona nejsou dotčena práva oprávněných osob

domáhat se zmírnění majetkových křivd nebo odškodnění vůči jiným

státům.§ 9Přechodné ustanoveníPoprvé lze oprávněné osobě vyplatit vypořádání dne 4. ledna 2010.§ 10ÚčinnostTento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 2009.Vlček v. r.Klaus v. r.Fischer v. r.Vybraná ustanovení novelČl. II zákona č. 121/2012 Sb.Přechodná ustanovení1. Řízení o žádostech podle zákona č. 212/2009 Sb., zahájená přede dnem

nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně soudního přezkumu rozhodnutí

vydaných v těchto řízeních, o nichž nebylo ke dni účinnosti tohoto

zákona pravomocně rozhodnuto, se dokončí podle zákona č. 212/2009 Sb.,

ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.2. Nárok podle zákona, kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům

České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území

Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu

sovětských socialistických republik, ve znění čl. I tohoto zákona, je

nutné uplatnit písemnou žádostí u Ministerstva vnitra nejpozději do 31.

prosince 2013, jinak nárok zaniká.1) Vládní nařízení č. 61/1945 Sb. z. a n., o přípravě opce podle

smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských

socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 24. srpna 1945.2) Smlouva č. 186/1946 Sb. z. a n., mezi Československou republikou a

Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině.3) Například zákon č. 125/1927 Sb. z. a n., o organizaci politické

správy.4) Například ústavní zákon č. 236/1920 Sb. z. a n., kterým se doplňují

a mění dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství a

práva domovského v republice Československé, ústavný zákon č. 152/1926

Sb. z. a n., o udelení štátneho občianstva československého niektorým

osobám.5) Vládní nařízení č. 61/1945 Sb. z. a n., ve znění vládního nařízení

č. 21/1946 Sb. z. a n.6) Dekret prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. z. a n., o neplatnosti

některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní

správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců, kolaborantů a

některých organizací a ústavů.Zákon č. 128/1946 Sb. z. a n., o neplatnosti některých

majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této

neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících, ve znění zákona

č. 79/1948 Sb. z. a n.7) § 134 občanského soudního řádu.8) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.9) Vládní nařízení č. 8/1947 Sb. z. a n., o soupisu československého

majetku na Zakarpatské Ukrajině.Zákon č. 42/1958 Sb., o úpravě některých nároků a závazků souvisících

se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou

socialistickou republikou.Vyhláška č. 159/1959 Ú. l., o vnitrostátním vypořádání některých nároků

podle zákona č. 42/1958 Sb., týkající se Zakarpatské Ukrajiny.

Related Laws