k provedení z. o občanských průkazech a z. o cestovních dokladech


Published: 2011

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
400/2011 Sb.VYHLÁŠKAze dne 6. prosince 2011,kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních

dokladechZměna: 76/2014 Sb.Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 odst. 5 a § 26 zákona č.

328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 559/2004 Sb.,

zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 424/2010

Sb., a § 5 odst. 5 písm. a) a § 20 odst. 5 a 8 zákona č. 329/1999 Sb.,

o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii

České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních

dokladech), ve znění zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb.,

zákona č. 140/2008 Sb. a zákona č. 197/2010 Sb.:ČÁST PRVNÍOBČANSKÉ PRŮKAZY§ 1Vzor občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním

elektronickým čipem(1) Vzor občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním

elektronickým čipem je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.(2) Strojově čitelné údaje se zapisují ve stanovené zóně v dolní části

zadní strany občanského průkazu a do 2D kódu.(3) Názvy položek na zadní straně občanského průkazu se tisknou pouze v

případě, že je obsah položky vyplněn.(4) Kontaktní elektronický čip se nachází na zadní straně občanského

průkazu.§ 2Vzor občanského průkazu se strojově čitelnými údaji(1) Vzor občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je uveden v

příloze č. 2 k této vyhlášce.(2) Zápis strojově čitelných údajů se provádí obdobně jako v § 1 odst.

2.(3) Tisk názvů položek se provádí obdobně jako v § 1 odst. 3.§ 3Vzor občanského průkazu bez strojově čitelných údajů(1) Vzor občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je uveden v

příloze č. 3 k této vyhlášce.(2) Nezkrácená podoba jména, popřípadě jmen, a příjmení se zapíše do

zvláštních záznamů na zadní stranu občanského průkazu.§ 4Vyznačená část občanského průkazu(1) Vyznačenou částí občanského průkazu, jehož vzor je uveden v

přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce, se rozumějí oba jeho horní rohy,

barevně označené na zadní straně písmeny A a B.(2) Při ohlášení změny místa trvalého pobytu se oddělí část označená

písmenem A.(3) Při změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, kromě změny

údaje o místu trvalého pobytu podle odstavce 2, se oddělí část označená

písmenem B.(4) Při ohlášení změny místa trvalého pobytu se u občanského průkazu

vydaného do 30. dubna 1993 oddělí pravý dolní roh předních desek, u

občanského průkazu vydaného po 30. dubnu 1993, který neobsahuje

strojově čitelné údaje, se oddělí pravý dolní roh a u občanského

průkazu se strojově čitelnými údaji vydaného do 31. prosince 2011 se

oddělí část označená písmenem A.(5) Při změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, kromě změny

údaje o místu trvalého pobytu, se u občanského průkazu vydaného do 30.

dubna 1993 oddělí pravý horní roh předních desek, u občanského průkazu

vydaného po 30. dubnu 1993, který neobsahuje strojově čitelné údaje,

levý dolní roh a u občanského průkazu se strojově čitelnými údaji

vydaného do 31. prosince 2011 se oddělí část označená písmenem B.§ 5Vzory tiskopisů potvrzení o občanském průkazu a potvrzení o změně údajů

zapisovaných do občanského průkazu(1) Vzor tiskopisu potvrzení o občanském průkazu je uveden v příloze č.

4 k této vyhlášce.(2) Vzor tiskopisu potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského

průkazu je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.§ 6Vzory žádostí o vydání občanského průkazu(1) Vzor elektronicky zpracovávané žádosti o vydání občanského průkazu

se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem je

uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.(2) Vzor elektronicky zpracovávané žádosti o vydání občanského průkazu

se strojově čitelnými údaji je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.(3) Vzor tiskopisu žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově

čitelných údajů (dále jen „žádost“) je uveden v příloze č. 8 k této

vyhlášce.§ 7Požadavky na technické provedení fotografie pro vydání občanského

průkazu(1) Fotografie nebo obdobný obrazový záznam (dále jen „fotografie“)

připojované k žádosti má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném

provedení. Fotografie je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm,

postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem

r = 3 mm +/- 0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm. Zobrazení

rozměrů fotografie je uvedeno v příloze č. 9 k této vyhlášce, obrázek

č. 1.(2) Fotografie zobrazuje hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a

to v předním čelném pohledu tak, aby středová vertikální rovina

obličeje byla prodloužením vertikální roviny objektivu snímací soustavy

a horizontální rovina obličeje tvořená očima byla prodloužením

horizontální roviny objektivu snímací soustavy. Umístění objektivu

snímací soustavy vůči osobě je uvedeno v příloze č. 9 k této vyhlášce,

obrázek č. 2. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.(3) Fotografie musí odpovídat podobě zobrazované osoby v době podání

žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou

přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa,

oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Brýle osoby na

fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky. Pokrývka hlavy z

náboženských nebo zdravotních důvodů nesmí na obličeji vytvářet stíny.(4) Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost

minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena

vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm. Velikost hlavy

zobrazované osoby včetně jejího umístění na fotografii je uvedena v

příloze č. 9 k této vyhlášce, obrázek č. 3.(5) Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré, popřípadě

světlešedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev.

Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily

charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a

umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze

provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie,

popřípadě digitální fotografie osoby, ani jejího tisku.§ 8Podmínky a technický způsob zasílání digitální fotografie

prostřednictvím datové schránky fotografaDigitální fotografie občana pořízená pro vydání občanského průkazu

fotografem se zasílá do zvlášť zřízené datové schránky Ministerstva

vnitra^1), která je určena pro příjem digitálních fotografií pro

občanské průkazy, s využitím elektronického formuláře zveřejněného na

portálu veřejné správy^2), jehož přílohou je digitální fotografie.§ 9Technické parametry digitální fotografieDigitální fotografie občana musí kromě požadavků uvedených v § 7 odst.

2 až 5 splňovat následující technické parametrya) velikost datového souboru obsahujícího fotografii, maximálně 90 kB,

minimálně 50 kB,b) formát datového souboru obsahujícího fotografii jpg/jpeg/jfif s

příponou .jpg^3),c) šířka fotografie 2,6 cm, rozlišení 600 DPI,d) výška fotografie 3,4 cm, rozlišení 600 DPI ae) barevná hloubka 24 bitů, barevný model RGB.ČÁST DRUHÁCESTOVNÍ DOKLADY§ 10Vzor cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s

biometrickými údaji(1) Vzor cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s

biometrickými údaji je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.(2) Strojově čitelné údaje se zapisují ve stanovené zóně v dolní části

datové stránky cestovního pasu uvedeného v příloze č. 10 k této

vyhlášce.(3) Nosič dat s biometrickými údaji je nedílnou součástí datové stránky

cestovního pasu uvedeného v příloze č. 10 k této vyhlášce.(4) Nezkrácená podoba jména, popřípadě jmen, a příjmení se zapíše do

úředních záznamů na stranu 3 cestovního pasu uvedeného v příloze č. 10

k této vyhlášce.(5) Na stranách 4 a 5 cestovního pasu uvedeného v příloze č. 10 k této

vyhlášce je uveden rejstřík^4) s překlady názvů příslušných údajů

zapisovaných do tohoto cestovního pasu v jazyce německém, italském,

španělském, portugalském, nizozemském, švédském, dánském, finském,

řeckém, irském, slovenském, slovinském, polském, maďarském, maltském,

litevském, estonském, lotyšském a ruském.§ 11Vzor cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s

biometrickými údaji(1) Vzor cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat

s biometrickými údaji je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.(2) Nezkrácená podoba jména, popřípadě jmen, a příjmení se zapíše do

úředních záznamů na stranu 30 cestovního pasu uvedeného v příloze č. 11

k této vyhlášce.(3) Na straně 32 cestovního pasu uvedeného v příloze č. 11 k této

vyhlášce jsou uvedeny překlady názvů údajů zapisovaných do tohoto

cestovního pasu v jazyce francouzském, německém, ruském a italském.(4) Strana 32 cestovního pasu uvedeného v příloze č. 11 k této vyhlášce

obsahuje podpis držitele cestovního pasu.§ 12Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s

biometrickými údaji obsahuje 34 stran a cestovní pas bez strojově

čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji obsahuje 32

stran. Tyto cestovní pasy jsou cestovní doklady typu knížka.§ 13Vzor cestovního průkazu(1) Vzor cestovního průkazu je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce.(2) Cestovní průkaz je cestovní doklad typu knížka a obsahuje 8 stran.(3) Nezkrácená podoba jména, popřípadě jmen, a příjmení se zapíše do

úředních záznamů na stranu 8 cestovního průkazu.§ 14Vzory jiného cestovního dokladu vydávaného na základě mezinárodní

smlouvyVzory jiného cestovního dokladu vydávaného na základě mezinárodní

smlouvy, pokud je nestanoví tato smlouva, jsou uvedeny v příloze č. 13

k této vyhlášce.§ 15Vzory tiskopisů žádostí(1) Vzor elektronicky zpracovávané žádosti o vydání cestovního pasu se

strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je

uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce.(2) Vzor tiskopisu žádosti o vydání cestovního pasu bez strojově

čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji je uveden v

příloze č. 15 k této vyhlášce.(3) Vzor tiskopisu žádosti o vydání cestovního průkazu je uveden v

příloze č. 16 k této vyhlášce.(4) Vzory tiskopisů žádostí o vydání jiných cestovních dokladů

vydávaných na základě mezinárodní smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 17

k této vyhlášce.(5) Vzor tiskopisu žádosti o provedení změn nebo doplnění údajů v

cestovním dokladu je uveden v příloze č. 18 k této vyhlášce.§ 16Požadavky na technické provedení fotografie přikládané k žádosti o

vydání cestovního dokladuPro požadavky na technické provedení fotografie přikládané k žádosti o

vydání cestovního dokladu platí ustanovení § 7 obdobně.ČÁST TŘETÍPŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ§ 17Přechodná ustanovení(1) Tiskopisy žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově

čitelných údajů, potvrzení o občanském průkazu, žádosti o vydání

cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s

biometrickými údaji, žádosti o vydání cestovního průkazu, žádosti o

vydání cestovních dokladů vydávaných na základě mezinárodní smlouvy,

vydané podle vyhlášky č. 642/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí

účinnosti této vyhlášky, mohou být používány nejdéle do 31. prosince

2016.(2) Cestovní pasy bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s

biometrickými údaji podle vzoru stanoveného v příloze č. 9 vyhlášky č.

642/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti vyhlášky č.

417/2006 Sb., mohou být vydávány nejdéle do 31. prosince 2012.(3) Tiskopisy žádosti o vydání cestovního průkazu vydané podle vzoru

tohoto tiskopisu stanoveného vyhláškou č. 642/2004 Sb., ve znění

účinném do dne nabytí účinnosti vyhlášky č. 65/2008 Sb., mohou být

používány nejdéle do 31. prosince 2012.§ 18Zrušovací ustanoveníZrušuje se:1. Vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských

průkazech a zákon o cestovních dokladech.2. Část první vyhlášky č. 299/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.

642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o

cestovních dokladech, a vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí

zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb.,

kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských

průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.3. Vyhláška č. 417/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb.,

kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních

dokladech, ve znění vyhlášky č. 299/2006 Sb.4. Vyhláška č. 65/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb.,

kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních

dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 417/2006 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o

občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky

č. 299/2006 Sb.5. Vyhláška č. 85/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb.,

kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních

dokladech, ve znění pozdějších předpisů.§ 19ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.Ministr:Kubice v. r.Příloha 1Vzor občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním

elektronickým čipem

V případě, že občan učinil prohlášení o vstupu do partnerství nebo jeho

partnerství zaniklo, prohlášením jednoho z partnerů za mrtvého nebo

zrušením rozhodnutím soudu, je vzor zadní strany občanského průkazu se

strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

následující:Příloha 2Vzor občanského průkazu se strojově čitelnými údaji

V případě, že občan učinil prohlášení o vstupu do partnerství nebo jeho

partnerství zaniklo, prohlášením jednoho z partnerů za mrtvého nebo

zrušením rozhodnutím soudu, je vzor zadní strany občanského průkazu se

strojově čitelnými údaji následující:Příloha 3Vzor občanského průkazu bez strojově čitelných údajůPříloha 4Vzor tiskopisu potvrzení o občanském průkazuPříloha 5Vzor tiskopisu potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského

průkazuPříloha 6Vzor elektronicky zpracovávané žádosti o vydání občanského průkazu se

strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

Příloha 7Vzor elektronicky zpracovávané žádosti o vydání občanského průkazu se

strojově čitelnými údaji bez kontaktního elektronického čipu

Příloha 8Vzor tiskopisu žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově

čitelných údajů

Příloha 9Rozměry fotografie, velikost a umístění hlavy zobrazované osobyPříloha 10Vzor cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s

biometrickými údaji

Příloha 11Vzor cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s

biometrickými údaji

Příloha 12Vzor cestovního průkazu

Příloha 13Vzor hraničního průkazu pro překračování státních hranic mezi Českou

republikou a Polskou republikou

Příloha 14Vzor elektronicky zpracovávané žádosti o vydání cestovního pasu se

strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

Příloha 15Vzor tiskopisu žádosti o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných

údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji

Příloha 16Vzor tiskopisu žádosti o vydání cestovního průkazu

Příloha 17Vzor tiskopisu žádosti o vydání hraničního průkazu pro překračování

státních hranic mezi Českou republikou a Polskou republikou

Příloha 18Vzor tiskopisu žádosti o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním

dokladu

Vybraná ustanovení novelČl. II vyhlášky č. 76/2014 Sb.Přechodné ustanoveníTiskopisy potvrzení o občanském průkazu vydané podle vyhlášky č.

400/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této

vyhlášky, mohou být používány nejdéle do 31. prosince 2018.1) § 6 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a

autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.2) § 54 odst. 5 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve

znění zákona č. 263/2011 Sb.3) Ve verzi podle standardu ISO 10918-1.4) Příloha č. 1 k rezoluci představitelů vlád členských států,

setkávajících se v rámci Rady, ze dne 23. června 1981, o zavedení

jednotného vzoru pasů, ve znění rezoluce ze dne 30. června 1982, 14.

července 1986, 10. července 1995 a 8. června 2004.

Related Laws