o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů


Published: 2009

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
193/2009 Sb.VYHLÁŠKAze dne 17. června 2009o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentůMinisterstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 4 a § 30 odst. 4 zákona č.

300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi

dokumentů:§ 1Předmět úpravyTato vyhláška upravuje:a) technické náležitosti provádění autorizované konverze dokumentů

(dále jen „konverze“),b) technické náležitosti dokumentu, který provedením konverze vznikl

(dále jen „výstup“),c) technické náležitosti dokumentu, jehož převedením výstup při

konverzi vznikl (dále jen „vstup“),d) vzor osvědčení o vykonání zkoušky zaměstnance provádějícího konverzi

na žádost.§ 2Technické náležitosti provádění konverze(1) Konverze se provádí prostřednictvím elektronické aplikace systému

kontaktních míst veřejné správy přístupné způsobem umožňujícím dálkový

přístup.(2) Konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě se provádí za

použití technického zařízení umožňujícího převod dokumentu v listinné

podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě (dále jen „snímací

zařízení“), jehož technické náležitosti jsou stanoveny v bodu 1 přílohy

č. 1 k této vyhlášce.(3) Konverze do dokumentu v listinné podobě se provádí za použití

tiskárny, jejíž technické náležitosti jsou stanoveny v bodu 2 přílohy

č. 1 k této vyhlášce.(4) Vstup se převádí zpravidla černobíle. Ztratila-li by se informace

vyjádřená barvou, vstup se převede barevně.(5) Subjekt provádějící konverzi na žádost přijímá vstupy obsažené v

datové zprávě a vydává výstupy obsažené v datové zprávě téža) prostřednictvím datového úložiště elektronické aplikace systému

kontaktních míst veřejné správy přístupné způsobem umožňujícím dálkový

přístup, nebob) na technickém nosiči dat s laserovým záznamem (CD, DVD).§ 3Technické náležitosti vstupu a výstupu(1) Vstup obsažený v datové zprávě nesmí obsahovat škodlivý kód, který

je způsobilý přivodit škodu na informačním systému subjektu

provádějícího konverzi nebo na informacích zpracovávaných subjektem

provádějícím konverzi.(2) Vstup v listinné podobě nesmí být ve stavu způsobilém poškodit

snímací zařízení nebo ve stavu způsobilém přivodit provedením konverze

své poškození.(3) Formáty vstupu a výstupu obsaženého v datové zprávě jsou stanoveny

v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce.(4) Subjekt provádějící konverzi na žádost přijímá vstupy v listinné

podobě nebo předává výstupy v listinné podobě ve formátu A4, ledaže

technické a organizační podmínky umožňují subjektu provádějícímu

konverzi na žádost přijímat vstupy a vydávat výstupy jiného formátu.§ 4Vzor osvědčení o vykonání zkoušky zaměstnance provádějícího konverzi na

žádostVzor osvědčení o vykonání zkoušky zaměstnance provádějícího konverzi na

žádost je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.§ 5ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2009.Ministr:Ing. Pecina, MBA v. r.Příloha 1Technické náležitosti snímacího zařízení, technické náležitosti

tiskárny a formáty vstupu a výstupu obsaženého v datové zprávě1. Technické náležitosti snímacího zařízenía) rozlišení snímání nejméně 300 x 300 dpib) barevná hloubka nejméně 24 bitů nebo 256 stupňů šedi, jde-li výlučně

o černobílé převáděníc) velikost formátu snímací plochy nejméně A42. Technické náležitosti tiskárnya) rozlišení tisku nejméně 300 dpib) tisk barevného výstupu; to neplatí, jde-li výlučně o černobílé

převáděníc) velikost formátu výstupu nejméně A43. Formáty vstupu obsaženého v datové zprávěPDF (Portable Document Format) verze 1.3 a vyšší nebo PDF/A (Portable

Dokument Format/Archive)4. Formáty výstupu obsaženého v datové zprávěPDF (Portable Document Format) verze 1.7 a vyššíPříloha 2Vzor osvědčení o vykonání zkoušky zaměstnance provádějícího konverzi na

žádost