A Basic Register Of Territorial Identification, Addresses And Real Estate


Published: 2011

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
359/2011 Sb.VYHLÁŠKAze dne 24. listopadu 2011o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostíČeský úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 69 odst. 1 písm.

a) až g) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění

zákona č. 100/2010 Sb.:§ 1Úvodní ustanoveníTato vyhláška stanovía) způsob, formu a náležitosti vyjádření a parametry přesnosti

lokalizačních údajů,b) způsob zápisu adresy,c) postup při zápisu údajů do registru územní identifikace obcemi a

stavebními úřady,d) způsob, jakým obce poskytují Českému úřadu zeměměřickému a

katastrálnímu (dále jen „úřad“) lokalizační údaje územních prvků a

územně evidenčních jednotek,e) způsob vedení technickoekonomických atributů o územním prvku

stavební objekt,f) úplaty za poskytnutí údajů z registru územní identifikace tak, aby

celkový příjem z jejich poskytování nepřesahoval náklady na

shromažďování údajů registru, jejich vytváření, reprodukci a šíření,g) způsob a náležitosti zápisu identifikátorů územních prvků a územně

evidenčních jednotek.§ 2Vymezení pojmů(1) Pro účely této vyhlášky se rozumía) polygonem územního prvku plocha ohraničená lomenou čarou nebo i

kruhovými oblouky určující tvar a polohu územního prvku v rovině,b) generalizovanou hranicí územního prvku zjednodušené zobrazení

průběhu hranice územního prvku,c) samostatným vchodem část stavebního objektu, která má vlastní

přístup z ulice a které je přiděleno jedno číslo popisné nebo evidenční

nebo jedno či více čísel orientačních.(2) Zvláštními údaji pro doručování prostřednictvím poštovních služeb

se rozumí údaje o poštovním směrovacím čísle, které přísluší danému

územnímu prvku.(3) Mluvnickými charakteristikami názvu územního prvku nebo územně

evidenční jednotky jsou mluvnické tvary názvu ve druhém až sedmém pádu.Způsob, forma a náležitosti vyjádření a parametry přesnosti

lokalizačních údajů§ 3(1) Hranice územního prvku se vyjadřuje hranicí jeho polygonu. Polygon

územního prvku se vytváří z údajů souboru geodetických informací

katastru nemovitostí, není-li dále stanoveno jinak.(2) Polohová přesnost lokalizačních údajů o hranici pozemku a

stavebního objektu je dána přesností souřadnic podrobných bodů

polohopisu katastrální mapy v digitální formě, ze kterých je vytvořen

jeho polygon.(3) Polohová přesnost lokalizačních údajů o hranici katastrálního území

je dána přesností souřadnic podrobných bodů polohopisu katastrální mapy

v digitální formě, ze kterých je vytvořen jeho polygon. V katastrálních

územích, ve kterých není katastrální mapa v digitální formě, není

polohová přesnost hranice katastrálního území stanovena.(4) Hranice polygonu území základní sídelní jednotky se vytváří na

podkladě mapy základního státního mapového díla v měřítku 1 : 10 000

nebo větším a její polohová přesnost odpovídá polohové přesnosti mapy 1

: 10 000.(5) Hranice polygonu území městské části hlavního města Prahy a hranice

polygonu území městského obvodu nebo městské části územně členěného

statutárního města, která není totožná s hranicí pozemku, se vytváří na

základě příslušného statutu; její polohová přesnost odpovídá polohové

přesnosti mapy státního mapového díla v měřítku 1 : 5 000.(6) Hranice polygonu území obce, vojenského újezdu a nadřazených prvků

vytváří informační systém územní identifikace automatizovaně z hranic

jim podřazených územních prvků.(7) Hranice polygonu katastrálních území a nadřazených územních prvků

je možno poskytovat generalizované, vždy však s údajem o stupni a mezi

generalizace. Při generalizaci hranice se nahrazuje lomená čára úsečkou

tak, aby v daném úseku vzdálenost lomových bodů původní hranice od

generalizované hranice nepřesáhla zvolenou mez. Velikost této meze

stanoví úřad v závislosti na stupni generalizace a zveřejní ji způsobem

umožňujícím dálkový přístup.(8) Stupeň generalizace hranice se vyjadřuje hodnotami 1 až 5 pro

vztažná měřítka 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 200 000 a 1 : 1

000 000.§ 4Definiční bod územního prvku leží uvnitř tohoto územního prvku; pokud

má územní prvek hranici, musí být definiční bod uvnitř polygonu

územního prvku, zpravidla v blízkosti jeho těžiště. Pokud hranice

územního prvku není spojitá, pak každá plocha územního prvku obsahuje

vlastní definiční bod.§ 5(1) Definiční čára ulice se vyjadřuje úsečkou nebo lomenou čárou a

umisťuje se tak, aby znázorňovala osu komunikace. Může být složena z

více vzájemně nespojitých úseků nebo úseků spojených do uzavřeného

obrazce.(2) Polohová přesnost definiční čáry ulice je vyhovující, jestliže

vzájemná poloha definiční čáry ulice a hranic stavebních objektů

vedených v informačním systému územní identifikace odpovídá vzájemné

poloze ulice a stavebních objektů v terénu. Vede-li ulice po pozemku se

způsobem využití ostatní komunikace, umístí se definiční čára ulice do

příslušné parcely.§ 6Způsob zápisu adresy(1) Adresa se v registru územní identifikace vytvoří jako kombinace

údajů o adresním místě, které zapíše obec nebo stavební úřad a kterému

úřad zapíše poštovní směrovací číslo.(2) Adresa se ve výstupech z registru územní identifikace sestavuje

takto:a) v prvním řádku se uvede název ulice, číslo popisné nebo evidenční a

číslo orientační, přitom číslo orientační se uvede za číslo popisné a

oddělí se lomítkem,b) ve druhém řádku se uvede název části obce, v Praze název

katastrálního území,c) ve třetím řádku se uvede poštovní směrovací číslo a název obce, v

Praze se za názvem obce uvede číslo městského obvodu.(3) Jedná-li se o adresní místo v nepojmenované ulici, první řádek

podle odstavce 2 písm. a) se neuvádí a za názvem části obce se uvede

číslo popisné nebo evidenční.(4) Název části obce podle odstavce 2 písm. b) se uvede pouze tehdy,

není-li totožný s názvem obce. Pokud se název části obce ani název

ulice neuvádí, před číslem popisným se uvádí text „č.p.“ a před číslem

evidenčním se uvádí text „č.ev.“.(5) Vzory sestavení adresy ve výstupech z registru územní identifikace

jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.(6) Pro území vojenských újezdů se obcí rozumí vojenský újezd. Poštovní

směrovací čísla jsou pro sídelní útvary vojenských újezdů určena ve

vztahu k nejbližším poštovním úřadům.Postup při zápisu údajů do registru územní identifikace, způsob

poskytování lokalizačních údajů obcemi a způsob vedení

technickoekonomických atributů o územním prvku stavební objekt§ 7(1) Editor při zápisu údaje o územním prvku nebo územně evidenční

jednotce uvede k příslušnému návrhu změny v informačním systému územní

identifikace údaje o rozhodnutích nebo jiných podkladech, na jejichž

základě byl zápis proveden.(2) Při zápisu údaje, který editor sám zjišťuje, se místo údajů podle

odstavce 1 uvede text „vlastní zjištění“.§ 8(1) Při zápisu ulice uvede editor identifikační údaje příslušné obce.(2) Identifikačními údaji pro zápis ulice jsoua) kód ulice, který přidělí informační systém územní identifikace, ab) název ulice.§ 9(1) Údaje o definiční čáře ulice sdělí obec úřadu bezodkladně po svém

rozhodnutí o změně průběhu ulice.(2) Sdělení podle odstavce 1 obsahujea) kód a název ulice,b) výkres s vyznačením průběhu definiční čáry ulice na podkladu

katastrální mapy nebo digitální mapy veřejné správy.(3) Sdělení podle odstavců 1 a 2 zašle obec úřadu prostřednictvím

datové schránky, přednostně ve formě vektorové kresby. Technické

požadavky na formu sdělení zveřejní úřad způsobem umožňujícím dálkový

přístup.(4) Úřad zakreslí definiční čáru ulice v informačním systému územní

identifikace tak, aby ji bylo možno napojit na síť komunikací vedenou v

základní bázi geografických dat^1).(5) Zpřesnění průběhu definiční čáry ulice, zejména jejím posunem v

rámci téže ulice, vložením lomového bodu nebo navázáním na síť

komunikací vedenou podle jiného právního předpisu^1), se nepovažuje za

změnu a úřad je může provádět bez podkladu od obce.§ 10(1) Identifikačním údajem pro zápis stavebního objektu jea) kód stavebního objektu, který přidělí informační systém územní

identifikace,b) kód a název katastrálního území spolu s parcelním číslem pozemku, na

kterém se nachází stavební objekt nebo jeho významná část,c) číslo popisné nebo evidenční spolu s údajem o části obce, nebo údaj

o tom, že se toto číslo nepřiděluje.(2) Ke stavebnímu objektu editor zapíše typ stavebního objektu^2) a

vyznačí vazbu na městský obvod nebo městskou část, pokud existuje.(3) Způsob využití stavebního objektu^3) editor zapíše v souladu s

účelem užívání, ke kterému je stavební objekt určen, zpravidla podle

kolaudačního souhlasu, oznámení o záměru užívání stavby nebo

dokumentace skutečného provedení stavby. Způsob využití stavebního

objektu editor zapíše současně s referenčními údaji o stavebním

objektu.(4) Údaje o typu a způsobu ochrany stavebního objektu se automatizovaně

přebírají z informačního systému katastru nemovitostí v rozsahu, ve

kterém jsou v katastru nemovitostí vedeny.§ 11(1) Technickoekonomické atributy zapíše editor ke stavebnímu objektu

nejpozději do jednoho měsíce od zápisu stavebního objektu.(2) Pokud má stavební objekt více samostatných vchodů, zapíše k němu

editor i v podrobnějším členění podle samostatných vchodů tyto

technickoekonomické atributy:a) počet bytů u stavebního objektu s byty,b) počet nadzemních a podzemních podlaží,c) druh svislé nosné konstrukce,d) připojení na vodovod,e) připojení na kanalizační síť,f) připojení na rozvod plynu,g) způsob vytápění.§ 12(1) Měsíc a rok dokončení stavebního objektu odpovídá měsíci a roku

nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí anebo měsíci a roku vydání

kolaudačního souhlasu, kterým bylo povoleno užívání stavebního objektu,

nebo měsíci a roku, který odpovídá třicátému dni od podání oznámení

záměru o užívání dokončené stavby, pokud do té doby stavební úřad

užívání stavebního objektu nezakázal. U stavebního objektu, u kterého

se rozhodnutí, kterým bylo povoleno jeho užívání, nezachovalo, zapíše

editor poslední měsíc pravděpodobného roku dokončení stavby podle

dokumentace skutečného provedení stavby ověřené stavebním úřadem.(2) Údaje o zastavěné ploše^4), obestavěném prostoru^4), podlahové

ploše^4), počtu všech nadzemních a podzemních podlaží^5) a o druhu

svislé nosné konstrukce zapíše editor podle ověřené dokumentace

odpovídající skutečnému provedení stavby.(3) Technickoekonomický atribut měsíc a rok odstranění stavebního

objektu zapíše editor do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o odstranění

stavebního objektu dozví.§ 13(1) Je-li stavební objekt zapisován obcí^6), zjistí obec údaje o

definičním bodě v součinnosti s vlastníkem stavebního objektu,

například při přidělení čísla popisného nebo evidenčního.(2) Hranice polygonu stavebního objektu se automatizovaně převezmou ze

souboru geodetických informací katastru nemovitostí. U stavebních

objektů, které se do katastru nemovitostí nezapisují, se v registru

územní identifikace hranice neevidují.(3) Vznikne-li současně se stavebním objektem adresní místo, zapíše

editor adresní místo podle § 14.§ 14(1) Identifikačními údaji pro zápis adresního místa jsoua) kód adresního místa, který přidělí informační systém územní

identifikace,b) přidělené číslo popisné nebo evidenční ac) název ulice a číslo orientační, pokud existují.(2) Úřad zapíše k adresnímu místu poštovní směrovací číslo.(3) Nově zapisovaný nebo změněný definiční bod adresního místa se

umístí uvnitř polygonu stavebního objektu v místě vchodu z ulice. V

případě, že přístup z ulice ke stavebnímu objektu vhodný pro vjezd

vozidel používaných složkami integrovaného záchranného systému (dále

jen „příjezdové místo“) je umístěn odlišně od vchodu z ulice do

stavebního objektu, lze uvést k adresnímu místu také souřadnice

příslušného příjezdového místa. Parametry příjezdového místa jsou

uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.(4) Je-li adresní místo zapisováno obcí^6), zjistí obec údaje o jeho

definičním bodě v součinnosti s vlastníkem stavebního objektu, zejména

při přidělení čísla popisného nebo evidenčního.§ 15(1) Změnu údajů o části obce sdělí obec úřadu bezodkladně po vydání

příslušného rozhodnutí. Obec vyhotoví sdělení v elektronické podobě a

zašle je úřadu prostřednictvím datové schránky. Technické požadavky na

formu sdělení zveřejní úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.(2) Při vzniku nové části obce sdělí obec úřadu název nové části obce,

dále kód a název obce, o jejíž část se jedná, a údaje o definičním bodu

části obce. Dochází-li při vzniku nové části obce k přečíslování

stavebních objektů, které dosud tvořily jinou část téže obce, zašle

obec též kopii rozhodnutí o jejich přečíslování. Stavební objekty,

kterým se přidělují čísla popisná nebo evidenční v rámci nově

vznikající části obce, musí ležet v příslušné obci.(3) Údaj o definičním bodu části obce sdělí obec úřadu ve forměa) souřadnic definičního bodu v souřadnicovém systému Jednotné

trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), nebob) zákresu definičního bodu v mapě státního mapového díla v měřítku 1 :

10 000 nebo větším či v digitální mapě veřejné správy.(4) Při změně názvu části obce sdělí obec úřadu tyto údaje:a) původní název části obce,b) kód části obce,c) nový název části obce.(5) Při zániku části obce sdělí obec úřadu název a kód zaniklé části

obce. Dále sdělí, že všechny stavební objekty ze zanikající části obce

již byly přečíslovány do jiné části obce, nebo že tato část obce žádné

očíslované budovy neobsahovala.§ 16(1) Změnu údajů o území městských obvodů nebo městských částí sdělí

statutární město úřadu bezodkladně po jejich vzniku, změně nebo zániku.

Statutární město vyhotoví sdělení v elektronické podobě a zašle je

úřadu prostřednictvím datové schránky. Technické požadavky na formu

sdělení zveřejní úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.(2) Při vzniku nového městského obvodu nebo městské části sdělí

statutární město úřadu název, údaje o hranicích a definičním bodu

nového městského obvodu nebo městské části.(3) Sdělení podle odstavců 1 a 2 obsahujea) zobrazení původního a nového průběhu hranic ve vektorové podobě na

podkladě katastrální mapy v rozsahu dotčeném změnou; v úsecích, kde je

změněná hranice totožná s hranicí katastrálního území, je možno

nahradit vektorovou kresbu slovním popisem průběhu hranice,b) souřadnice definičních bodů nových a měněných městských obvodů nebo

městských částí v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě

katastrální (S-JTSK) s kódy těchto územních prvků.(4) Polygony území městských obvodů nebo městských částí musí být

bezezbytku skladebné do polygonu území obce.(5) Při změně názvu městského obvodu nebo městské části sdělí

statutární město úřadu tyto údaje:a) původní název městského obvodu nebo městské části,b) kód městského obvodu nebo městské části,c) nový název městského obvodu nebo městské části.(6) Při změně hranice městského obvodu nebo městské části sdělí

statutární město úřadu tyto údaje:a) názvy a kódy městských částí nebo městských obvodů dotčených změnou,b) údaje podle odstavce 3 o hranicích městských částí nebo městských

obvodů.(7) Při zániku městského obvodu nebo městské části sdělí statutární

město úřadu tyto údaje:a) název a kód zaniklého městského obvodu nebo městské části,b) údaje podle odstavce 3 o souvisejících změnách hranic městských

částí, do kterých bude rušená městská část nadále včleněna.§ 17Při změnách správních obvodů v hlavním městě Praze, území městských

obvodů v hlavním městě Praze a území městských částí v hlavním městě

Praze postupuje hlavní město Praha obdobně podle § 16.§ 18Úplaty za poskytnutí údajů z registru územní identifikace(1) Údaje z registru územní identifikace jsou poskytovány bezúplatně

způsobem umožňujícím dálkový přístup.(2) Na nosičích dat se poskytují údaje z registru územní identifikace

ve formě exportních datových souborů, a to za úplatu 400 Kč za každý

nosič.§ 19Způsob a náležitosti zápisu identifikátorů územních prvků a územně

evidenčních jednotek(1) Kódy územních prvků jsou číselné údaje v případěa) území státu o nejvýše 2 číslicích,b) území regionu soudržnosti o nejvýše 3 číslicích včetně kontrolní

číslice,c) území vyššího územního samosprávného celku o 3 číslicích,d) území kraje^7) o nejvýše 2 číslicích,e) území okresu o nejvýše 4 číslicích,f) správního obvodu obce s rozšířenou působností^8) o nejvýše 4

číslicích,g) správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem^8) o nejvýše 4

číslicích,h) území obce o 6 číslicích včetně kontrolní číslice,i) území vojenského újezdu o 6 číslicích včetně kontrolní číslice,j) správního obvodu v hlavním městě Praze^8) o nejvýše 3 číslicích,k) území městského obvodu v hlavním městě Praze o nejvýše 3 číslicích,l) území městské části v hlavním městě Praze o nejvýše 6 číslicích,m) území městského obvodu nebo městské části územně členěného

statutárního města o nejvýše 6 číslicích,n) katastrálního území o 6 číslicích včetně kontrolní číslice,o) území základní sídelní jednotky o nejvýše 6 číslicích včetně

kontrolní číslice,p) stavebního objektu o nejvýše 9 číslicích,q) adresního místa o nejvýše 9 číslicích.(2) Kódy územně evidenčních jednotek jsou číselné údaje v případěa) části obce o nejvýše 6 číslicích,b) ulice o nejvýše 7 číslicích.(3) Název územního prvku nebo územně evidenční jednotky je textový

údaj. Jestliže se sdělení podle § 43 zákona o základních registrech

týká názvu nebo jeho změny, zahrnuje vždy i mluvnické charakteristiky

tohoto názvu, jsou-li u územního prvku a územně evidenční jednotky

vedeny.§ 20ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.Předseda:Ing. Večeře v. r.Příloha 1Vzory sestavení adresy ve výstupech z registru územní identifikace1. V PrazeArnošta Valenty 670/31 ulice, číslo popisné, číslo orientační

Černý Most katastrální území

198 00 Praha 9 poštovní směrovací číslo, obec, číslo městského obvodu2. V místě, kde se užívá uliční systém a název obce není shodný s

názvem části obceLhenická 1120/1 ulice, číslo popisné, číslo orientační

České Budějovice 2 část obce

370 05 České Budějovice poštovní směrovací číslo, obec

3. V místě, kde se užívá uliční systém a název obce je shodný s názvem

části obceŽamberecká 339 ulice, číslo popisné

516 01 Vamberk poštovní směrovací číslo, obec4. V místě, kde se neužívá uliční systém a název obce a její části

nejsou shodnéDražkovice 106 část obce, číslo popisné

533 33 Pardubice poštovní směrovací číslo, obec5. V místě, kde se neužívá uliční systém a název obce a její části jsou

shodnéč.p. 111 číslo popisné

503 33 Praskačka poštovní směrovací číslo, obecPříloha 2Parametry příjezdového místa pro vjezd vozidel integrovaného

záchranného systému

--------------------------------- ----------------------- --------------------------

Složka integrovaného Průjezdná šířka Průjezdná výška

záchranného systému

--------------------------------- ----------------------- --------------------------

Hasičský záchranný sbor 3,5 m 4,1 m

České republiky

--------------------------------- ----------------------- --------------------------

zdravotnická záchranná služba 3,0 m 3,0 m

a Policie České republiky

--------------------------------- ----------------------- --------------------------1) § 4a odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o

změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve

znění zákona č. 319/2004 Sb. a zákona č. 380/2009 Sb.2) Příloha č. 3 vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č.

265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k

nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o

katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění

pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č.

164/2009 Sb.3) Příloha č. 4 vyhlášky č. 26/2007 Sb.4) ČSN 73 4055 Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních

objektů.5) ČSN 73 4301 Obytné budovy.6) § 42 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb.7) § 3 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění zákona

č. 71/1969 Sb.8) Sdělení Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb., o zavedení

Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP), Číselníku obcí s

pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m.

Prahy (CISSOP).

Related Laws