bezpečnostní dokumentace a rozsah poskytovaných informací


Published: 2015

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
227/2015 Sb.VYHLÁŠKAze dne 24. srpna 2015o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací

poskytovaných zpracovateli posudkuMinisterstvo životního prostředí stanoví podle § 54 odst. 1 zákona č.

224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

(zákon o prevenci závažných havárií), (dále jen „zákon“) k provedení §

9 odst. 3, § 10 odst. 6, § 11 odst. 3, § 12 odst. 6, § 13 odst. 3, § 18

odst. 5, § 19 odst. 6, § 23 odst. 8 a § 27 odst. 4 zákona:§ 1Předmět úpravyTato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie^1) a upravujea) náležitosti obsahu posouzení rizik závažné havárie, rozsah posouzení

rizik závažné havárie zpracovávaného pro objekty zařazené do skupiny A

nebo do skupiny B a způsob jeho provedení,b) náležitosti obsahu bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy,

zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy a vnitřního havarijního plánu a

jejich strukturu,c) náležitosti obsahu záznamu o provedeném přezkumu bezpečnostního

programu,d) náležitosti obsahu podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování

a zpracování vnějšího havarijního plánu, jejich strukturu a způsob

jejich zpracování,e) kritéria hodnocení návrhu bezpečnostní dokumentace a náležitosti

obsahu posudku af) povahu a okruh informací a dokumentů, které je zpracovatel posudku

oprávněn požadovat pro účely posouzení návrhu bezpečnostní dokumentace.§ 2Náležitosti obsahu posouzení rizik závažné havárie, rozsah posouzení

rizik závažné havárie zpracovávaného pro objekty zařazené do skupiny A

nebo do skupiny B a způsob jeho provedení(K § 9 odst. 3 zákona)(1) Posouzení rizik závažné havárie se provádí proa) všechny fáze životního cyklu objektu od zpracování projektové

dokumentace až po likvidaci,b) běžné i mimořádné provozní podmínky včetně možného selhání lidského

faktoru nebo možného vnějšího ohrožení.(2) V rámci posouzení rizik závažné havárie se provádía) identifikace zdrojů rizik a výběr zdrojů rizik pro podrobnou analýzu

rizik za účelem zjištění, jakou měrou jednotlivé zdroje rizika

přispívají k celkovému riziku analyzovaného objektu,b) analýza rizik, která zahrnuje1. určení možných scénářů událostí a jejich příčin, které mohou vyústit

v závažnou havárii,2. odhad následků scénářů závažných havárií na životy a zdraví lidí a

zvířat, životní prostředí a majetek,3. odhad roční frekvence scénářů závažných havárií a4. stanovení míry rizik scénářů závažných havárií, které vychází z

výsledků provedených stanovení následků a frekvencí scénářů, ac) hodnocení rizik, které obsahuje hodnocení přijatelnosti rizik

závažných havárií na základě kritéria skupinového rizika.(3) Způsob provedení posouzení rizik závažné havárie a jeho rozsah je

stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.Náležitosti obsahu bezpečnostního programu a jeho struktura§ 3(K § 10 odst. 6 zákona)(1) Základní informace o objektu zahrnují identifikační údaje o

provozovateli a objektu, identifikační údaje o právnické nebo fyzické

osobě podílející se na vypracování bezpečnostního programu, údaje o

činnosti a zaměstnancích a popis objektu. Struktura bezpečnostního

programu včetně obsahu jeho jednotlivých částí je stanovena v příloze

č. 3 k této vyhlášce.(2) V popisu zásad prevence závažných havárií vychází provozovatel z

posouzení rizik závažné havárie. Zásady prevence závažných havárií

musejí odpovídat povaze zdrojů rizika a musejí jasně a srozumitelně

směřovat k zajištění odpovídající struktury a funkčnosti systému

prevence závažných havárií.(3) V popisu cílů prevence závažných havárií stanoví provozovatel úkoly

vedoucí k zajištění naplnění zásad prevence závažných havárií.

Stanovení úkolů musí zahrnovat všechny tematické oblasti systému řízení

bezpečnosti a takové ukazatele, parametry a kritéria, která umožňují

sledování úrovně plnění a hodnocení účinnosti realizovaných opatření

prevence závažných havárií.(4) V popisu politiky prevence závažných havárií provozovatel

prohlašuje, že se zavazuje k naplňování zásad a cílů prevence závažných

havárií. Povinnost provádět tuto politiku může být splněna také pomocí

vhodných prostředků, struktur a systémů řízení, které jsou úměrné

nebezpečí závažné havárie a současně tematicky i obsahově naplňují

požadavky kladené na systém řízení bezpečnosti v příloze č. 2 k této

vyhlášce.§ 4(K § 10 odst. 6 zákona)(1) Systémem řízení bezpečnosti se rozumí souhrn plánovacích,

rozhodovacích, organizačních, řídících, koordinačních, motivačních,

informačních, kontrolních a vyhodnocovacích aktivit. Systém řízení

bezpečnosti musí být úměrný nebezpečí závažné havárie, provozovaným

činnostem a složitosti organizace řízení v objektu a musí být založen

na posouzení rizik závažné havárie. Systém řízení bezpečnosti obsahuje

část obecného systému řízení, která zahrnuje nastavení vhodné

organizační struktury, stanovení povinností a odpovědností a definuje

pravidla, způsoby a postupy řízení a zajištění zdrojů pro určování,

provádění a prověřování správnosti politiky prevence závažných havárií.(2) V popisu systému řízení bezpečnosti se uvedea) charakteristika systému řízení bezpečnosti,b) údaje k jednotlivým tematickým oblastem systému řízení bezpečnosti,

kterými jsou1. lidské zdroje v objektu a jejich řízení,2. řízení provozu objektu,3. řízení změn v objektu,4. havarijní plánování,5. sledování a hodnocení plnění cílů stanovených politikou prevence

závažných havárií a systémem řízení bezpečnosti a6. audit systému řízení bezpečnosti a politiky prevence závažných

havárií.(3) Náležitosti charakteristiky systému řízení bezpečnosti a struktura

popisu jednotlivých tematických oblastí systému řízení bezpečnosti jsou

stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.§ 5Náležitosti obsahu záznamu o provedeném přezkumu bezpečnostního

programu(K § 11 odst. 3 zákona)Náležitosti obsahu záznamu o provedeném přezkumu bezpečnostního

programu a jeho struktura včetně obsahu jeho jednotlivých částí jsou

stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce.§ 6Náležitosti obsahu bezpečnostní zprávy a její struktura(K § 12 odst. 6 zákona)Náležitosti obsahu bezpečnostní zprávy a její struktura včetně obsahu

jejích jednotlivých částí jsou stanoveny v příloze č. 5 k této

vyhlášce.§ 7Náležitosti obsahu zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy a její

struktura(K § 13 odst. 3 zákona)Náležitosti obsahu zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy a její

struktura včetně obsahu jejích jednotlivých částí jsou stanoveny v

příloze č. 6 k této vyhlášce.§ 8Kritéria hodnocení návrhu bezpečnostní dokumentace a náležitosti obsahu

posudku(K § 18 odst. 5 zákona)Náležitosti obsahu posudku včetně kritérií hodnocení návrhu

bezpečnostní dokumentace jsou stanoveny v příloze č. 7 k této vyhlášce.§ 9Povaha a okruh informací a dokumentů, které je zpracovatel posudku

oprávněn požadovat(K § 19 odst. 6 zákona)(1) Zpracovatel posudku je za účelem prověření údajů uvedených v návrhu

bezpečnostní dokumentace oprávněn požadovata) podklady použité pro zpracování návrhu bezpečnostní dokumentace,

případně uvedení zdrojů dat použitých pro zpracování návrhu

bezpečnostní dokumentace,b) uvedení zdrojů meteorologických dat,c) uvedení zdrojů dat o počtu obyvatelstva v okolí objektu,d) zápisy o vyhodnocení prověření vnitřního havarijního plánu,e) doklady o zajišťování znalostí zaměstnanců a dodavatelů o

existujících rizicích a stanovení jejich úkolů při omezování rizik,f) podklady dokumentující projednání poruch a skoronehod, včetně

výsledků vyšetřování příčin a navržených nápravných opatření,g) dokumenty a podklady provozovatele, dokládající zdroje informací pro

analýzy, plnění požadavků politiky prevence závažných havárií a

havarijního plánování.(2) Odůvodňuje-li to rozsah dokumentů uvedených v odstavci 1 nebo

povaha v nich obsažených údajů, postačí, je-li zpracovateli posudku

umožněno za účelem prověření údajů uvedených v návrhu bezpečnostní

dokumentace nahlédnout do těchto dokumentů na místě.§ 10Náležitosti obsahu vnitřního havarijního plánu a jeho struktura(K § 23 odst. 8 zákona)(1) Vnitřní havarijní plán je písemný dokument, který stanovía) způsob zajištění havarijní připravenosti, včetně informačních,

materiálních, ekonomických a lidských zdrojů pro případ vzniku závažné

havárie,b) způsob zvládání možných závažných havárií,c) opatření zajišťující vhodný monitoring následků závažné havárie a

sanaci místa závažné havárie a d) způsob dokumentace protokolů, změn a

aktualizací.(2) Struktura vnitřního havarijního plánu včetně obsahu jeho

jednotlivých částí je stanovena v příloze č. 8 k této vyhlášce.§ 11Náležitosti obsahu podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a

zpracování vnějšího havarijního plánu, jejich struktura a způsob jejich

zpracování(K § 27 odst. 4 zákona)(1) Podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování

vnějšího havarijního plánu zpracuje provozovatel objektu zařazeného do

skupiny B na základě výsledků hodnocení scénářů závažných havárií podle

§ 2 a 3, zvláště se zřetelem k umístěným nebezpečným látkám a s ohledem

na následky závažné havárie na životy a zdraví lidí a zvířat, životní

prostředí a majetek.(2) Náležitosti obsahu podkladů pro stanovení zóny havarijního

plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu a jejich struktura

včetně obsahu jejich jednotlivých částí jsou stanoveny v příloze č. 9 k

této vyhlášce.§ 12ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2015.Ministr:Mgr. Brabec v. r.Příloha 1Způsob provedení posouzení rizik závažné havárie a jeho rozsahPosouzení rizik závažné havárie obsahuje následující kapitoly:1. Identifikace zdrojů rizik1.1. Přehled nebezpečných látek v objektu.a) Aktualizovaný seznam nebezpečných látek v objektu.b) Bezpečnostní listy nebezpečných látek (digitálně na nosiči dat v

příloze).1.2. Identifikace a výběr zdrojů rizika pro podrobnou analýzu rizik.a) Popis použitých metod, odkaz na literární zdroje.b) Přehled jednotlivých zařízení s údaji potřebnými pro aplikaci metody

výběru.c) Výběr zdrojů rizika pro podrobnou analýzu rizik, seznam vybraných

zdrojů rizika.1.3. Popis vybraných zdrojů rizika a mapové zobrazení jejich umístění v

objektu.a) Popis vybraných zdrojů rizika (technologie, výrobního postupu) a

jejich zabezpečení.b) Uvedení vzdáleností vybraných zdrojů rizika od zájmových lokalit v

závislosti na způsobu ohrožení a příjemci rizika (osoby, životní

prostředí, majetek).c) Zakreslení umístění zdroje rizika na mapě objektu.2. Analýza rizik2.1. Identifikace možných situací a příčin (podmínek), které mohou vést

k iniciační události závažné havárie, identifikace iniciačních událostí

a možných scénářů rozvoje závažné havárie.a) Přehled možných situací a příčin (podmínek) uvnitř objektu, které

mohou způsobit poškození lidského zdraví, životního prostředí a

majetku, včetně uvážení nebezpečných chemických reakcí.b) Přehled možných situací a příčin (podmínek) vně objektu, které mohou

způsobit poškození lidského zdraví, životního prostředí a majetku.c) Systematická komplexní identifikace příčin a popis iniciačních

událostí možných scénářů závažné havárie.d) Popis identifikovaných scénářů závažných havárií.2.2. Odhad následků identifikovaných scénářů závažných havárií na

životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek.a) Určení kritérií a limitních hodnot pro odhad následků

identifikovaných scénářů závažných havárií.b) Odhady následků identifikovaných scénářů závažných havárií na životy

a zdraví lidí.c) Odhady následků identifikovaných scénářů závažných havárií na

životní prostředí, zvířata a majetek.d) Grafické znázornění dosahu zvolených limitních hodnot účinků

identifikovaných scénářů závažných havárií.2.3. Odhad výsledné roční frekvence závažných havárií.a) Zobrazení popsaných scénářů závažných havárií pomocí stromu

událostí.b) Určení výsledných scénářů závažných havárií a jejich frekvencí.2.4. Stanovení míry skupinového rizika identifikovaných scénářů.Přehled číselného vyjádření složek rizika (frekvence a následků) pro

identifikované scénáře závažných havárií ve tvaru

R = Fh . N,kde

R - míra skupinového rizika scénáře závažné havárie (počet usmrcených osob za rok),

Fh - zjištěná roční frekvence scénáře závažné havárie,

N - odhad počtu usmrcených osob.2.5. Výsledky a postup posouzení vlivu (spolehlivosti a chybování)

lidského činitele.a) Identifikace kritických pracovních pozic.b) Analýza úkolů a činností vykonávaných zaměstnanci na kritických

pracovních pozicích.c) Příčiny selhání lidského činitele na kritických pracovních pozicích

a možné důsledky tohoto selhání.d) Realizovaná a plánovaná preventivní opatření pro eliminaci chybování

lidského činitele.3. Hodnocení rizik3.1. Hodnocení přijatelnosti rizika závažných havárií.Skupinové riziko scénáře závažné havárie pro okolí hodnoceného objektu

se považuje za přijatelné, jestliže platíFh < Fp,kde pro Fp platí vztah1 . 10-3

Fp = ----------,

N2kdeFp - přijatelná roční frekvence závažné havárie,

N - odhad počtu usmrcených osob.V případě, že výsledná frekvence scénáře závažné havárie se jeví jako

nepřijatelná, stanoví se organizační a technická opatření ke snížení

tohoto rizika a termíny jejich realizace a provede se nová analýza a

hodnocení rizika.3.2. Celkové hodnocení rizika objektu.Celková přijatelnost rizika objektu pro jeho okolí je podmíněna

přijatelnou roční frekvencí scénářů závažné havárie zjištěnou podle

bodu 3.1 pro všechny hodnocené scénáře, souhrnem hodnocení dopadů

závažné havárie na životní prostředí a hodnocením účinnosti a

dostatečnosti preventivních a represivních havarijních opatření.4. Seznam informačních zdrojů a veřejně publikovaných i nepublikovaných

metodik použitých při analýze rizik a jejich popisPříloha 2Náležitosti charakteristiky systému řízení bezpečnosti a struktura

popisu tematických oblastí systému řízení bezpečnostiI. Náležitosti charakteristiky systému řízení bezpečnosti1. Charakteristika systému řízení bezpečnosti, struktura, úrovně.2. Struktura a přehled vnitřních předpisů souvisejících se systémem

řízení bezpečnosti.3. Informace o přístupnosti systému řízení bezpečnosti zaměstnancům.4. Organizační zajištění klíčových prvků systému řízení bezpečnosti,

uvedení příslušných vnitřních předpisů.4.1 Popis organizačního zajištění procesu posuzování rizik závažné

havárie.4.2 Popis organizačního zajištění procesu zavádění, udržování a

zdokonalování systému řízení bezpečnosti.4.3 Popis organizačního zajištění procesu sledování požadavků právních

předpisů a technických dokumentů a zajištění jejich dodržování.4.4 Popis organizačního zajištění definování cílů a úkolů v oblasti

prevence závažných havárií.4.5 Popis organizačního zajištění stanovování ukazatelů, parametrů a

kritérií použitelných pro hodnocení plnění úkolů, cílů a účinnosti

opatření.4.6 Popis organizačního zajištění procesu určování prioritních úkolů a

sestavování časového harmonogramu.4.7 Popis organizačního zajištění provádění kontrol na všech stupních

řízení, zaměřených na sledování plnění stanovených úkolů a cílů,

uvedení pravidel, lhůt nebo termínů.4.8 Popis organizačního zajištění technických, finančních a lidských

zdrojů pro účely plnění jednotlivých tematických oblastí systému řízení

bezpečnosti.4.9 Popis organizačního zajištění rezervních zdrojů pro případy

nečekaných změn v objektu nebo jiných neobvyklých okolností

(technických, finančních a lidských).II. Struktura popisu tematických oblastí systému řízení bezpečnosti1. Lidské zdroje v objektu a jejich řízení1.1. Zaměstnanci s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik

závažných havárií.1.1.1. Přehled všech pracovních pozic zaměstnanců (funkční zařazení) s

vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažných havárií,

popis úkolů, povinností a odpovědností zaměstnanců na těchto pracovních

pozicích, u pracovních pozic vedoucích zaměstnanců jejich

zastupitelnost.1.1.2. Organizační schéma a funkční schéma se zvýrazněním pracovních

pozic zaměstnanců s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik

závažných havárií.1.1.3. Dostupnost aktuálního přehledu zaměstnanců s vlivem na omezování

rizik nebo s vlivem na vznik závažných havárií.1.1.4. Uvedení odkazu na vnitřní předpis, kterým se ukládá povinnost

seznámit dodavatele, zaměstnance externích právnických osob nebo

externí podnikající fyzické osoby (dále jen "externí subjekty") a

návštěvníky s bezpečnostními pravidly v objektu a provádět kontrolu

dodržování pravidel.1.1.5. Informace o prověřování kvalifikace externích subjektů.1.1.6. Informace o projednávání problematiky prevence závažné havárie

na úrovni vedoucích zaměstnanců.1.1.7. Informace o seznamování zaměstnanců s výsledky projednávání

problematiky prevence závažné havárie na úrovni vedení.1.2. Zaměstnanci na vedoucích pracovních pozicích (název pracovní

pozice) a jejich odpovědnost.1.2.1. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za

provádění posouzení rizik závažné havárie.1.2.2. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za

seznamování dodavatelů, externích subjektů a návštěvníků s existujícími

riziky a s pravidly bezpečného výkonu činností nebo pohybu v objektu.1.2.3. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za

zajištění potřebných zdrojů (včetně lidských) pro zavedení a udržování

systému řízení a jeho rozvoj.1.2.4. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za

proces zavádění a udržování systému řízení a jeho rozvoj.1.2.5. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za

identifikaci potřeb výcviku, zajištění a realizace výcviku a

vyhodnocení jeho efektivnosti.1.2.6. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za

sledování funkčnosti systému řízení, provádění jeho kontrol a auditů a

vyhodnocování jeho účinnosti.1.2.7. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za

zavedení, sledování a vyhodnocování nápravných aktivit.1.2.8. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za

řízení a řešení mimořádných a havarijních situací.1.3. Řízení lidských zdrojů, výchova a vzdělávání.1.3.1. Informace o tom, zda je zaveden systém výběru zaměstnanců pro

obsazování pracovních pozic významných z hlediska prevence závažných

havárií, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.1.3.2. Informace o tom, zda u pracovních pozic významných z hlediska

prevence závažných havárií je zajištěn rozvoj a udržování potřebných

odborných znalostí a dovedností, včetně uvedení odkazu na příslušný

vnitřní předpis.1.3.3. Informace o školení zaměstnanců ve vztahu k jejich pracovnímu

zařazení, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.1.3.4. Informace o způsobu ověřování znalostí a dovedností u

zaměstnanců, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.1.3.5. Informace o způsobu dokumentování provedeného školení a jeho

vyhodnocení, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.1.3.6. Informace o tom, zda školení zahrnuje následující oblasti:a) právní předpisy relevantní k prevenci závažných havárií,b) politika prevence závažných havárií,c) vnitřní předpisy relevantní k prevenci závažných havárií,d) identifikace rizik, hodnocení a omezování rizika,e) nežádoucí účinky na zdraví opatření na ochranu zdraví a osobní

ochranné pracovní prostředky ohrožených osob,f) postupy a činnosti při mimořádných událostech.1.3.7. Informace o tom, zda školení zahrnuje také následující oblasti:a) instalované technologické bezpečnostní systémy (detekce,

signalizace, výkonové akční členy),b) provozované protipožární systémy,c) ventilační, retenční, přepouštěcí a odpouštěcí systémy,d) nouzové a havarijní bezpečnostní systémy.1.3.8. Informace o provádění vstupního školení.1.3.9. Informace o školeních prováděných během trvání pracovního

poměru.1.3.10. Informace o školení zaměstnanců při převedení na jinou práci a

při zavádění nových postupů a technologií.1.3.11. Informace o zajištění výcviku u činností významných z hlediska

bezpečnosti, přehled těchto činností.1.4. Aktivní přístup zaměstnanců k problematice prevence závažných

havárií.1.4.1. Informace o možnosti zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a

obsluhu (dále jen "provozní zaměstnanci"), předkládat návrhy při

přípravě, zavádění a naplňování systému řízení prevence závažných

havárií, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.1.4.2. Informace o akceptování návrhů provozních zaměstnanců.1.4.3. Popis motivačních nástrojů ke zvyšování znalostí, dovedností a

dodržování bezpečných pracovních postupů u provozních zaměstnanců.1.4.4. Informace o zajištění volného přístupu provozních zaměstnanců k

výsledkům vyhodnocení plnění úkolů z oblasti prevence závažných

havárií.2. Řízení provozu objektu2.1. Informace k vnitřnímu předpisu, kterým se zavádí povinnost

posuzovat provozní činnosti z hlediska možnosti vzniku závažné havárie,

včetně uvedení stručné charakteristiky tohoto vnitřního předpisu.2.2. Přehled provozních činností s vlivem na vznik závažné havárie.2.3. Přehled provozních činností s možným vlivem na vznik havarijního

znečištění ovzduší, vod a půdy.2.4. Informace k vnitřnímu předpisu, kterým se zavádí povinnost

zpracovat a zavést bezpečné postupy pro identifikované rizikové

činnosti, uvedení stručné charakteristiky tohoto vnitřního předpisu.2.5. Informace o zavedení bezpečných postupů (instrukcí) pro výkon

provozních činností významných z hlediska bezpečnosti.2.6. Informace o tom, že v bezpečných postupech jsou zohledněny

požadavky na:a) bezpečné nakládání s látkami nebezpečnými životnímu prostředí,b) minimalizaci zatěžování životního prostředí nebezpečnými látkami a

odpady,c) snižování míry rizika ekologických havárií,d) minimalizaci následků případné ekologické havárie.2.7. Informace o zavedení bezpečných postupů pro různé fáze provozování

technologických zařízení [zpracovatelé bezpečnostní zprávy tuto

podkapitolu 2.7 nezpracovávají]:a) uvádění technologického zařízení a souborů zařízení do provozu

(najíždění technologického zařízení),b) běžný provoz technologických zařízení,c) přechodné odstávky technologického zařízení (sjíždění),d) havarijní odstávky technologického zařízení,e) opětovné uvádění technologických zařízení a souborů zařízení do

provozu po odstávkách,f) trvalé odstavení technologického zařízení.2.8. Informace o zavedení bezpečných postupů pro provádění údržby

zařízení a technologických komponent, včetně uvedení odkazu na

příslušný vnitřní předpis.2.9. Informace o zavedení harmonogramů údržby, kontrol a revizí u

objektů, technických zařízení a technologií, včetně uvedení odkazu na

příslušný vnitřní předpis.2.10. Informace o systematickém ověřování funkčnosti signalizačních,

bezpečnostních a regulačních systémů a o prokazatelném vedení záznamů o

ověřování, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.2.11. Informace o tom, že v bezpečných postupech jsou uvažovány

následující aspekty:a) možné ohrožení v důsledku přítomnosti nebezpečných látek v provozu,b) technická a organizační opatření k zabránění požáru, výbuchu,

toxického rozptylu,c) opatření pro případ kontaktu osob s nebezpečnou látkou nebo při

úniku nebezpečné látky do prostředí.2.12. Informace o souladu zavedených bezpečných postupů s provozními

předpisy výrobce zařízení a s obecně závaznými právními předpisy.2.13. Informace o zajištění účasti provozních zaměstnanců při

zpracování bezpečných postupů (pracovních instrukcí, pracovních

postupů), včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.2.14. Informace o dostupnosti bezpečných postupů pro provozní

zaměstnance, kteří vykonávají činnosti spojené s rizikem závažné

havárie.2.15. Informace o seznamování provozních zaměstnanců, kteří vykonávají

činnosti spojené s rizikem závažné havárie, s bezpečnými postupy,

včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.2.16. Informace o prověřování znalosti bezpečných postupů u provozních

zaměstnanců, kteří vykonávají činnosti spojené s rizikem závažné

havárie, a o způsobu dokumentování záznamu tohoto prověřování, včetně

uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.2.17. Informace o systému odborného a nestranného posuzování bezpečných

postupů před jejich zaváděním do praxe, včetně uvedení odkazu na

příslušný vnitřní předpis.2.18. Informace o systému aktualizace bezpečných postupů v souvislosti

s novými vědeckotechnickými poznatky.2.19. Informace o prováděné aktualizaci bezpečných postupů na základě

zkušeností z provozu a výsledků kontrol a revizí.2.20. Informace o tom, který vnitřní předpis ukládá provozním

zaměstnancům, kteří vykonávají činnosti spojené s rizikem závažné

havárie, dodržovat bezpečné postupy.3. Řízení změn v objektu3.1. Informace o postupech v procesu řízení (plánování, provádění,

kontrola, opravná opatření) změn v technologických a technických

řešeních.3.2. Informace o postupech v procesu řízení změn v provozních

činnostech.3.3. Informace o postupech v procesu řízení změn v programovacích

systémech.3.4. Informace o postupech v procesu řízení změn v personálním

obsazení.3.5. Informace o postupech v procesu řízení změn při změně vnitřních a

vnějších podmínek.3.6. Informace o tom, zda součástí procesu plánování a provádění změny

je i odborné posouzení změny z hlediska bezpečnosti a jeho řádné

zdokumentování, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis, a

stanovení pracovní pozice zaměstnance odpovědného za toto posouzení.3.7. Informace o personální odpovědnosti za dílčí části procesu řízení

změny a jeho zdokumentování, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní

předpis.3.8. Informace o pravidlech a postupech informování zaměstnanců

dotčených změnou o přípravě a průběhu provádění této změny, o

bezpečnostních opatřeních a případně o zajištění výcviku těchto

zaměstnanců, včetně uvedení odkazu na příslušný právní předpis.3.9. Informace o zásadách kontrolní činnosti po provedené změně.3.10. Informace o opravných opatřeních vyvolaných kontrolou po

provedené změně, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.4. Havarijní plánování4.1. Informace o zásadách a postupech zjišťování a odhalování možných

situací a stavů, které mohou vyvolat závažnou havárii.4.2. Informace, zda zásady a postupy umožňují identifikovat možné

havarijní situace, vzniklé změnou vnějších nebo vnitřních podmínek.4.3. Informace, zda zásady a postupy umožňují akceptovat podněty a

zkušenosti zaměstnanců, externích subjektů, orgánů veřejné správy,

základních složek integrovaného záchranného systému apod.4.4. Informace o stanovených postupech a pravidlech zpracování opatření

pro ochranu a zásah k omezení následků závažné havárie.4.5. Popis organizačního zajištění materiálně technických prostředků a

lidských zdrojů pro případy závažných havarijních situací, přehled

vlastních sil a prostředků, včetně lidských zdrojů, použitelných a

dostupných při závažných havarijních situacích.4.6. Popis spolupráce s externími subjekty, základními složkami

integrovaného záchranného systému, havarijními službami apod.4.7. Informace o aktuálním přehledu spojení se základními složkami

integrovaného záchranného systému.4.8. Informace o aktuálním přehledu spojení s odbornými pracovišti

orgánů veřejné správy a dalšími odbornými institucemi (Česká inspekce

životního prostředí, příslušný správce vodního toku apod.).4.9. Informace o aktuálním přehledu kontaktů na provozovatelem určené

zaměstnance pohotovostních služeb v pracovní i mimopracovní době.4.10. Informace o vnitřním předpisu, kterým jsou stanoveny činnosti a

konkrétní odpovědnosti vybraných zaměstnanců v případě závažných

havarijních stavů.4.11. Informace o tom, zda v dokumentech havarijního plánování jsou na

topografickém podkladu znázorněny:a) bezpečnostní zóny v provozech,b) oblasti se stanovenými zákazy, omezeními, zábranami apod.,c) trasy havarijních potrubí pro odvod nebezpečných látek a médií mimo

technologii,d) místa vyústění havarijních odpouštěcích armatur pro nebezpečné látky

a média,e) únikové cesty a evakuační trasy, případně shromaždiště pro

zaměstnance,f) umístění prostředků k ochraně osob, prostředků k zajištění první

pomoci, včetně profylaktik, umístění věcných prostředků požární ochrany

a osobních ochranných pracovních prostředků.4.12. Informace o vnitřním předpisu, kterým je stanovena povinnost

průběžně aktualizovat dokumenty havarijního plánování.4.13. Informace o tom, zda k aktualizaci havarijní dokumentace dochází

vždy:a) při jakýchkoliv změnách v technologii, materiálních vstupech a

výstupech, pokud mají vliv na bezpečnost objektu,b) v důsledku nových poznatků, které souvisejí s riziky a rizikovými

procesy,c) na základě podnětů z vykonaných externích inspekcí a kontrol.4.14. Informace o vnitřním předpisu, kterým je stanovena povinnost

systémově prověřovat připravenost havarijních sil a prostředků

provozovatele, včetně prověřování aktuálnosti kontaktů na základní

složky integrovaného záchranného systému.4.15. Podrobnosti o systému plánování, realizace a vyhodnocování

prověřovacích a tematických cvičení.4.16. Informace o tom, zda prověřovací a tematická cvičení jsou

zaměřena na:a) prověření vhodnosti postupů řešení závažných havarijních stavů,b) nácvik dovedností potřebných pro provádění záchranných a

likvidačních prací,c) prověření organizace a řízení akcí, včetně prověření úrovně

komunikace a koordinace všech zúčastněných složek.4.17. Informace k systému zavádění a realizace opatření vyplývajících z

výsledků prověřovacích a tematických cvičení, a prověřování účinnosti a

efektivnosti těchto opatření.4.18. Informace o způsobu informování zaměstnanců o výsledcích těchto

cvičení a o přijatých opatřeních.4.19. Informace o organizačně technickém řešení situace při náhlém

výpadku elektrického zdroje, včetně popisu postupů aktivování

náhradních zdrojů.5. Sledování a hodnocení plnění cílů stanovených politikou prevence

závažných havárií a systémem řízení bezpečnosti5.1. Postupy průběžného sledování a hodnocení plnění stanovených úkolů

a cílů.5.1.1. Informace o vnitřním předpisu, kterým se uvedené postupy

zavádějí.5.1.2. Informace o tom, zda jsou při sledování plnění úkolů u

měřitelných ukazatelů stanovena pravidla a postupy měření.5.1.3. Informace o tom, zda je v případech měření prováděna archivace

naměřených dat a záznamů.5.1.4. Informace o tom, zda je v případě nesplněného úkolu prováděna

identifikace příčin.5.1.5. Informace o tom, zda v případě nesplněného úkolu jsou

bezodkladně přijata příslušná nápravná opatření.5.2. Postupy zahrnující systém hlášení, evidence a vyšetřování

závažných havárií, nehod, skoronehod nebo selhání bezpečnostních a

ochranných systémů.5.2.1. Informace o vnitřním předpisu, kterým se uvedené postupy

zavádějí.5.2.2. Popis pravidel a postupů užívaných při vyšetřování havárií a

nehod, sestavování vyšetřujícího týmu, dokumentování průběhu a výsledku

vyšetřování, projednání závěrů šetření vedením organizace, přijetí

nápravných a preventivních opatření.5.2.3. Informace o pravidlech archivace veškeré dokumentace z

vyšetřování havárií a nehod.5.2.4. Informace o tom, jak je zajištěno informování zaměstnanců o

příčinách, následcích a důsledcích havárií a nehod.5.2.5. Informace o tom, zda jsou zaměstnanci informováni o nápravných a

preventivních opatřeních přijatých v souvislosti s haváriemi a

nehodami.6. Audit systému řízení bezpečnosti a politiky prevence závažných

havárií6.1. Informace o zdokumentovaném systému plánování interních auditů a

jejich zaměření.6.2. Informace o provádění nezávislého auditu zaměřeného na ověření

správnosti politiky prevence závažných havárií a systému řízení

bezpečnosti.6.3. Informace o provádění nezávislého auditu zaměřeného na ověření

úrovně naplňování bezpečnostní politiky prevence závažných havárií

prostřednictvím systému řízení bezpečnosti.6.4. Přehled kontrolovaných oblastí významných z hlediska prevence

závažných havárií.6.5. Informace o zdokumentovaných zásadách a postupech kontrolní

činnosti, včetně informací o požadavcích na kvalifikaci a zkušenost

kontrolního orgánu, na konkrétnost a komplexnost záznamu z auditu, na

bezodkladné postoupení výsledků auditu vedení k projednání a následné

přijetí a provedení příslušných opatření.6.6. Informace o způsobu evidence a archivace záznamů z provedených

auditů systému řízení bezpečnosti.6.7. Informace o tom, zda v rámci auditů plnění úkolů prevence

závažných havárií je mimo jiné prověřována:a) znalost zaměstnanců o existujících rizicích a způsobech ochrany,b) úroveň dodržování technologických postupů ze strany obsluh,c) úroveň dodržování obecně závazných právních předpisů a vnitřních

předpisů provozovatele,d) znalost zaměstnanců o postupech a činnostech při mimořádných

událostech (havarijních stavech),e) úroveň dodržování obecně závazných právních předpisů externími

subjekty v objektu provozovatele.6.8. Informace o způsobu stanovení a realizace opatření, která jsou

přijímána na základě zjištění z prováděných sledování a měření, při

kontrolní činnosti, auditech a vyhodnocení.6.9. Informace ke způsobu sledování a vyhodnocování vhodnosti a

účinnosti stanovených opatření.6.10. Informace o systému prověřování politiky prevence závažných

havárií a systému řízení bezpečnosti, s důrazem na:a) přiměřenost, časovou a věcnou aktuálnost a správnost definovaných

cílů stanovených politikou prevence závažných havárií a systémem řízení

bezpečnosti,b) dostatečnou náročnost a efektivnost politiky prevence závažných

havárií a systému řízení bezpečnosti,c) úplnost systému řízení bezpečnosti,d) existenci kontrolních a regulačních mechanismů v systému řízení

bezpečnosti,e) možnost dynamického chování systému řízení bezpečnosti k jeho

postupnému zdokonalování.Příloha 3Struktura bezpečnostního programu a obsah jeho jednotlivých částíČÁST I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBJEKTU1. Identifikační údaje o provozovateli a objektua) název a sídlo provozovatele, tel./fax/e-mail, IČO,b) název a adresa objektu,c) jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby oprávněné

jednat za provozovatele.2. Identifikační údaje o právnické nebo fyzické osobě podílející se na

vypracování bezpečnostního programu3. Údaje o činnosti a zaměstnancícha) hlavní a vedlejší provozované činnosti, povolení a oprávnění k těmto

činnostem,b) rok zahájení činnosti provozovatele a užívání objektu a významná

data k výstavbě, rekonstrukcím a změnám provozu,c) počty zaměstnanců v objektu, včetně jejich počtu na jednotlivých

směnách.4. Popis objektua) informace o lokalizaci objektu a charakteru jeho okolí,b) informace o základním členění objektu na jednotlivá zařízení,c) stručná informace o technologii a způsobu nakládání s nebezpečnými

látkami,d) stručná informace o vykonávaných činnostech s vlivem na bezpečnost,e) dle potřeby meteorologické charakteristiky v dané lokalitě.ČÁST II. POSOUZENÍ RIZIK ZÁVAŽNÉ HAVÁRIEPosouzení rizik závažné havárie zpracované v souladu s přílohou č. 1 k

této vyhlášce.ČÁST III. ZÁSADY, CÍLE A POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií.2. Politika prevence závažných havárií.3. Informace o veřejné přístupnosti politiky prevence závažných

havárií.4. Uvedení konkrétních cílů a úkolů prevence závažných havárií pro

všechny tematické oblasti podle § 4 odst. 2 této vyhlášky.5. Informace o tom, zda celkové cíle, zásady a politika prevence

závažných havárií, včetně opatření k omezení možných následků závažné

havárie, odpovídají existujícím zdrojům rizika závažných havárií.6. Informace o tom, zda prevence závažných havárií je řešena samostatně

nebo zda je součástí integrovaného systému, např. spolu s bezpečností a

ochranou zdraví při práci, ochranou životního prostředí, a odůvodnění

zvoleného přístupu.ČÁST IV. POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTIPopis systému řízení bezpečnosti provedený v souladu s přílohou č. 2 k

této vyhlášce.ČÁST V. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍZávěrečná kapitola bezpečnostního programu představuje sumarizující a

přehledovou část, která jasným, i pro neodborníka srozumitelným

způsobem shrne zásadní informace o zajištění prevence závažných havárií

v daném objektu s tím, že musí být zřejmé vazby uvnitř objektu i směrem

k jeho okolí, rizika a opatření k jejich omezení.Příloha 4Náležitosti obsahu záznamu o provedeném přezkumu bezpečnostního

programu, jeho struktura a obsah jeho jednotlivých částíČÁST I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE1. Identifikační údaje o provozovateli a objektua) název a sídlo provozovatele, tel./fax/e-mail, IČO,b) název a adresa objektu,c) jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby oprávněné

jednat za provozovatele.2. Identifikační údaje o právnické nebo fyzické osobě podílející se na

vypracování záznamu o přezkumu bezpečnostního programu.ČÁST II. SEZNAM A POPIS ZMĚN PROVEDENÝCH V OBJEKTU1. Popis změn v systému řízení bezpečnosti1.1. Změna zavedeného systému řízení bezpečnosti:a) změna ve struktuře vnitřních předpisů,b) změna v organizačním zajištění klíčových prvků systému řízení

bezpečnosti.1.2. Změny v lidských zdrojích a jejich řízení:a) změny pracovních pozic vedoucích zaměstnanců vztahujících se k

zajištění bezpečnosti v objektu,b) změny pracovních pozic zaměstnanců s vlivem na bezpečnost,c) změny v řízení lidských zdrojů s vlivem na bezpečnost.1.3. Změny v řízení provozu objektu:a) změna provozních činností s vlivem na bezpečnost,b) změna v systému stanovení a zavedení bezpečných postupů,c) změna v systému informování zaměstnanců o bezpečných postupech.1.4. Změny v řízení změn v objektu.1.5. Změny v havarijním plánování.1.6. Změny ve sledování a hodnocení plnění cílů stanovených politikou

prevence závažných havárií a systémem řízení bezpečnosti.1.7. Změny v auditu systému řízení a politiky prevence závažných

havárií.2. Popis změn v objektu2.1. Změny v základním členění objektu.2.2. Změny v přehledu umístění nebezpečných látek v objektu nebo změna

jejich klasifikace.2.3. Změny v provozované technologii.2.4. Změny v činnostech a procesech spojených s rizikem závažné

havárie.2.5. Změny v detekčních a monitorovacích systémech.2.6. Změny ve vnitřním a vnějším zajištění služeb rozhodujících pro

bezpečnost provozu.3. Popis změn v zavedených preventivních bezpečnostních opatřeních k

omezení možnosti vzniku a následků závažné havárie3.1. Změny v instalovaných technických bezpečnostních systémech

snižujících riziko závažné havárie.3.2. Změny v zajištění vlastních ochranných a zásahových prostředků

sloužících ke zmírnění a omezení následků závažné havárie, včetně

disponibilních lidských zdrojů.3.3. Změny v zajištění smluvních ochranných a zásahových prostředků

sloužících ke zmírnění a omezení následků závažné havárie, včetně

disponibilních lidských zdrojů.3.4. Změny v systému vyrozumění a provádění záchranných a likvidačních

prací.ČÁST III. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ1. Výčet revizí bezpečnostního programu a příslušný aktuální změnový

list.2. Závěrečné zhodnocení změn a přijaté závěry.Příloha 5Náležitosti obsahu bezpečnostní zprávy, její struktura a obsah jejích

jednotlivých částíČÁST I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBJEKTU1. Identifikační údaje o provozovateli a objektua) název a sídlo provozovatele, tel./fax/e-mail, IČO,b) název a adresa objektu,c) jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby oprávněné

jednat za provozovatele.2. Identifikační údaje o právnické nebo fyzické osobě podílející se na

vypracování bezpečnostní zprávy.3. Údaje o činnosti a zaměstnancícha) hlavní a vedlejší provozované činnosti, povolení a oprávnění k těmto

činnostem,b) rok zahájení činnosti provozovatele a užívání objektu a významná

data k výstavbě, rekonstrukcím a změnám provozu,c) počty zaměstnanců v objektu, včetně jejich počtu na jednotlivých

směnách.ČÁST II. POPISNÉ, INFORMAČNÍ A DATOVÉ ČÁSTI BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY1. Technický popis objektu1.1. Informace o základním členění objektu na jednotlivá zařízení s

popisem přístupnosti zařízení v rozsahu odpovídajícím charakteru a míře

rizika závažné havárie.1.1.1. Přehledné topografické mapy odpovídajícího měřítka, znázorňující

plánovaný rozvoj objektu a plán okolí s vyznačeným účelem využití

pozemků v takovém rozsahu, který by odpovídal možným následkům závažné

havárie. Na mapách se zřetelně vyznačía) přístupové a únikové cesty z objektu,b) ostatní komunikace významné pro záchranné a likvidační práce,c) okolní stavby (např. průmyslová i občanská zástavba),d) infrastruktura (např. nemocnice, školy, komunikace),e) území chráněná podle jiných právních předpisů^2).1.1.2. Plány v odpovídajícím měřítku, na kterých jsou zřetelně

vyznačeny objekt jako celek a jeho jednotlivé části, zejména vnitřní

komunikace, přístupové a únikové cesty apod.1.1.3. Plány objektu v odpovídajícím měřítku, na kterých jsou vymezena

místa činnosti v objektu, včetně hlavních skladovacích míst a výrobních

zařízení s nebezpečnými látkami, ukazujícía) umístění nebezpečných látek a jejich množství, včetně schémat

úložišť nebezpečných odpadů,b) obvyklé umístění automobilových a železničních cisteren s

nebezpečnými látkami a místa manipulací s nimi,c) vzdálenosti mezi jednotlivými zařízeními a jejich jednotlivými

částmi,d) technologickou infrastrukturu objektu, např. potrubí a nádrže,

manipulační místa, hlavní kanalizační systémy, případné vodní útvary a

vodoteče,e) únikové cesty ze zařízení a uvnitř objektu,f) místa určená k řízení technologického procesu a významná místa

infrastruktury objektu.1.2. Přehled umístěných nebezpečných látek v objektu.1.2.1. Seznam a popis umístěných nebezpečných látek, včetně

nebezpečných látek v automobilových a železničních cisternách, a jejich

rozčlenění do kategoriía) suroviny,b) meziprodukty,c) hotové výrobky,d) vedlejší produkty,e) odpadní a pomocné produkty,f) produkty vzniklé jako důsledek neřízených chemických procesů.1.2.2. Množství umístěných nebezpečných látek, včetně množství

nebezpečných látek v automobilových a železničních cisternách.1.2.3. Identifikační údaje o nebezpečných látkách (číslo CAS, název

podle nomenklatury IUPAC, je-li k dispozici, chemický vzorec, chemické

složení směsi, obchodní název, klasifikace, stupeň čistoty,

nejdůležitější příměsi).1.2.4. Údaje o vlastnostech nebezpečných látek (fyzikální, chemické,

toxikologické a ostatní specifické vlastnosti).1.2.5. Vypouštění, zadržování, opětovné použití, materiálové využívání

nebo odstraňování odpadů.1.2.6. Vypouštění a úprava odpadních plynů.1.2.7. Ostatní, zejména zpracovatelské a úpravárenské výrobní fáze.1.3. Informace o technologii:a) postupové diagramy (schémata) potrubí a technologických zařízení,b) popis technologických zařízení významných z hlediska bezpečnosti a

dalšího vybavení,c) charakteristiky výrobních podmínek technologického procesu

(parametry - hodnoty veličin) v běžném a mimořádném provozu,d) parametry chemických látek - vlastnosti a chování za normálních a

mimořádných podmínek,e) popis řídících a kontrolních technologických systémů,f) kvantitativní a kvalitativní informace o tocích energií a materiálů

- energetické a materiálové bilance,g) popis stavebních jednotek zařízení, ve kterých se nakládá s

nebezpečnými látkami, včetně jejich odolnosti proti vnějším vlivům,h) přehled a popis technologických zařízení nebo jejich částí, ve

kterých se manipuluje s nebezpečnými látkami nebo ve kterých nebezpečné

látky vznikají, včetně odolnosti proti vnějším vlivům,i) popisy a projektové údaje o částech zařízení vykazujících riziko

závažné havárie, včetně uvedení relevantních právních předpisů a

technických norem vztahujících se k provozované technologii,j) popis možných vlivů technologických zařízení s rizikovým potenciálem

na ostatní technologická zařízení, popřípadě na celý objekt za

mimořádných podmínek,k) popis způsobu zajištění bezpečnosti provozu těchto zařízení.1.4. Informace o provozních činnostech a procesech spojených s rizikem

závažné havárie:a) popis činností významných pro bezpečnost, včetně popisu chemických

reakcí, fyzikálních a biologických přeměn,b) popis činností souvisejících s dočasným skladováním nebezpečných

látek, jejichž přítomnost může představovat riziko závažné havárie,

včetně dočasného umístění automobilových a železničních cisteren,c) popis činností souvisejících s manipulací s nebezpečnými látkami

(nakládka, překládka, vykládka), včetně potrubní přepravy,d) popis postupů úprav nebezpečných látek před jejich dalším využitím,

vypouštěním do životního prostředí, případně zneškodněním (odpady ve

všech skupenstvích),e) popis postupů, operací a opatření k zajištění bezpečnosti v

jednotlivých fázích provozu (najíždění, provoz, odstavování,

nestandardní stavy, havarijní stavy),f) popis instalovaných detekčních zařízení a monitorovacích systémů.1.5. Přehled vnitřně zajišťovaných služeb:a) vnitřní energetická síť,b) vlastní zdroj elektrické energie,c) skladování a zásobování palivy,d) havarijní dodávky médií,e) vlastní zdroj vody,f) rozvody vody, páry, vzduchu a technologických médií,g) požární zabezpečení a vlastní jednotka požární ochrany, je-li

provozovatelem zřízena,h) zdravotnická pomoc,i) řídící střediska bezpečnosti provozu zařízení, existují-li,j) laboratoře,k) údržba a opravy, pokud existují,l) ostraha objektu nebo zařízení,m) kanalizační síť,n) retenční nádrže a úpravna odpadních vod, včetně likvidace hasební

vody,o) komunikační a informační systémy.1.6. Přehled externě zajišťovaných služeb:a) dodávky elektrické energie,b) dodávky ostatních energetických médií,c) dodávky vody,d) zásobování technologickými surovinami,e) ostatní zásobování,f) požární zabezpečení a síly a prostředky jednotek Hasičského

záchranného sboru České republiky a ostatních jednotek požární ochrany,g) zdravotnická záchranná služba,h) laboratorní rozbory,i) údržba a servisní služby, existuje-li,j) ostraha objektu,k) odkanalizování objektu (likvidace hasební vody),l) komunikační a informační systémy (telekomunikace, rádiová síť

apod.).2. Informace o okolí objektu a složkách životního prostředíPopisy okolí objektu a životního prostředí v něm se uvedou v rozsahu

odpovídajícím charakteru a míře rizika, včetně potenciálních dosahů

případných závažných havárií a následků na životy a zdraví lidí a

zvířat, životní prostředí a majetek.2.1. Informace související s demografickými a sociálně-geografickými

charakteristikami:a) typ sídelního útvaru (město, rekreační oblast apod.),b) převažující typy obytných staveb (panelová zástavba, zděné domy,

rodinné domy, chaty apod.),c) počet osob,d) umístění objektů orgánů veřejné správy a dalších institucí,e) místa soustřeďování většího počtu osob (kina, divadla, kluby,

sportovní a rekreační areály apod.),f) další ohrožená místa v okolí (školy, nemocnice, kulturní památky

apod.).Přílohami dokumentu jsou:plány, mapy, resp. mapové výřezy okolí s vyznačením výše uvedených

prvků lokalizovaných v místech potenciálního dosahu případné závažné

havárie.2.2. Informace související s environmentálními charakteristikami okolí

objektu.2.2.1. Popis nejzávažnějších environmentálních charakteristik okolí

objektu v dosahu potenciálních následků závažné havárie (např. územní

systémy ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní

parky, významné krajinné prvky nebo cenné biotopy podle zákona o

ochraně přírody a krajiny^3) nebo extrémní poměry v dotčeném území).2.2.2. Celkové zhodnocení životního prostředí z hlediska jeho možného

ohrožení závažnou havárií a identifikace nejcennějších složek životního

prostředí, které je nutné zohlednit v posouzení rizik závažné havárie,

případně zdůvodnění, proč nejsou některé složky životního prostředí

vybrány pro posouzení rizik závažné havárie.Přílohami dokumentu jsou:mapy, náčrty nebo plány umístění významných prvků v místech

potenciálního dosahu případné závažné havárie.2.3. Informace o průmyslových a skladových objektech, včetně objektů

zemědělské živočišné a rostlinné výroby, a přepravních komunikacích,

které mohou být v souvislosti s objektem zdrojem rizika závažné havárie

nebo mohou být naopak zasaženy závažnou havárií v objektu

provozovatele.Přílohou dokumentu jsou:přehledný plán, mapa znázorňující situování uvedených objektů.2.4. Meteorologické charakteristiky:a) průměrné a maximální srážky v dané lokalitě,b) maximální a minimální teploty, vlhkost ovzduší, výskyt mlh, bouřková

činnost (elektrostatické výboje) a extrémní výkyvy počasí pro danou

lokalitu,c) směr a rychlosti větru a třídy stability atmosféry (větrná růžice) v

dané lokalitě.2.5. Vodohospodářské, hydrogeologické a geologické charakteristiky

okolí objektu.2.5.1. Obecná hydrologická (vodohospodářská) charakteristika.2.5.2. Obecná hydrogeologická charakteristika (hloubka hladiny podzemní

vody, informace k svrchnímu kolektoru).2.5.3. Obecná geologická charakteristika.2.5.4. Charakteristika a popis poměrů v okolí objektu, které mohou být

příčinou vzniku nebo rozvoje závažné havárie nebo mohou být ohroženy

závažnou havárií, včetněa) situování objektu v zátopovém území,b) rizik vyplývajících z existence vodohospodářských děl (přehrady,

hráze), kdy vznik mimořádné události na těchto vodohospodářských dílech

by mohl mít vliv na bezpečnost objektu provozovatele,c) nestability horninového podloží, možnosti sesuvů svrchních vrstev

zemského pokryvu, rizika projevů seismické činnosti a jiných projevů,d) okolních významných důlních děl,e) průběhu okolních vodohospodářsky významných vodotečí a vodních

ploch, potenciálně ohrožených vlivy případné závažné havárie v objektu

provozovatele,f) jímacích území zdrojů pitné vody, resp. území akumulace podzemních

vod ohrožených vlivy případné závažné havárie v objektu provozovatele,g) propustnosti podloží pro znečišťující látky (charakteristika

geologických vrstev a jejich průběh, geologické zlomy a jiné anomálie),2.5.5. Rizika přeshraničních přenosů hraničními toky a atmosférou a

následků závažné havárie na složky životního prostředí.2.5.6. Způsob využití okolních pozemků, které by mohly být závažnou

havárií z objektu zasaženy.2.5.7. Popis kanalizace v objektu a její zaústění do čistírny odpadních

vod, vodních toků apod.Přílohou dokumentu jsou:přehledné mapy hydrologických, hydrogeologických a geologických prvků,

pokud následky závažné havárie mohou být ohroženy příslušné složky

životního prostředí.2.6. Další potenciální specifická ohrožení objektu, zejména

nekontrolované požáry, letecké koridory apod.ČÁST III. POSOUZENÍ RIZIK ZÁVAŽNÉ HAVÁRIEPosouzení rizik závažné havárie zpracované v souladu s přílohou č. 1 k

této vyhlášce.ČÁST IV. ZÁSADY, CÍLE, POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍPopis zásad, cílů a politiky prevence závažných havárií provedený v

souladu s částí III přílohy č. 3 k této vyhlášce.ČÁST V. POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTIPopis systému řízení bezpečnosti provedený v souladu s přílohou č. 2 k

této vyhlášce, s výjimkou podkapitoly 2.7 Informace o stanovení

bezpečných postupů pro různé fáze provozování technologických zařízení,

která je součástí části II. bezpečnostní zprávy.Provozovatel tímto popisem prokazuje a dokladuje zavedení a funkčnost

systému.ČÁST VI. POPIS PREVENTIVNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ K OMEZENÍ MOŽNOSTI

VZNIKU A NÁSLEDKŮ ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE1. Přehled instalovaných technických bezpečnostních systémů snižujících

riziko závažné havárie1.1. Automatické odstavovací systémy a automatické systémy blokování

zařízení.1.2. Detekční a poplachové systémy.1.3. Automatické systémy ochrany před požárem a výbuchem.1.4. Automatické systémy ochrany před úniky nebezpečných toxických

látek.1.5. Zvláštní opatření proti neoprávněnému vniknutí a manipulacím.1.6. Pulty integrované havarijní ochrany, včetně indikace funkčnosti

ochranných systémů.2. Informace o provedeném posouzení přiměřenosti bezpečnostních a

ochranných opatření3. Popis vlastních ochranných a zásahových prostředků sloužících ke

zmírnění a omezení následků závažné havárie, včetně disponibilních

lidských zdrojů3.1. Stabilní technické prostředky (stabilní hasicí zařízení,

odvětrávací systémy apod.).3.2. Mobilní technické prostředky (čerpadla, ventilátory, výsuvné

plošiny, norné stěny apod.).3.3. Dopravní prostředky a speciální mechanismy (např. zemní stroje,

automobilové cisterny, mobilní požární technika).3.4. Zásahové a havarijní materiály.3.5. Osobní ochranné pracovní prostředky.3.6. Prostředky pro zajištění první pomoci, včetně profylaktik.3.7. Personální zajištění (početní stavy zaměstnanců určených k

zajištění pohotovosti).4. Popisy smluvně zajištěných ochranných a zásahových prostředků

sloužících ke zmírnění a omezení následků závažné havárie, včetně

disponibilních lidských zdrojů4.1. Mobilní technické prostředky.4.2. Dopravní prostředky a speciální mechanismy (zemní stroje,

automobilové cisterny, mobilní požární technika apod.).4.3. Zásahové a havarijní materiály.4.4. Osobní ochranné pracovní prostředky.4.5. Personální zajištění (početní stavy).5. Informace k systémům varování a vyrozumění a provádění zásahu5.1. Popis systému a způsob varování.5.2. Popis systémů a způsobů vyrozumění příslušných subjektů v případě

vzniku závažné havárie.5.3. Popis postupů provádění zásahu vlastními silami a prostředky.ČÁST VII. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍZávěrečná kapitola bezpečnostní zprávy představuje sumarizující a

přehledovou část, která jasným, i pro neodborníka srozumitelným

způsobem shrne zásadní informace v souvislosti se zajištěním prevence

závažných havárií v předmětném objektu s tím, že musí být zřejmé vazby

uvnitř objektu i směrem k jeho okolí, rizika a opatření k jejich

omezení.Příloha 6Náležitosti obsahu zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy, její

struktura a obsah jejích jednotlivých částíČÁST I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBJEKTU1. Identifikační údaje o provozovateli a objektua) název a sídlo provozovatele, tel./fax/e-mail, IČO,b) název a adresa objektu,c) jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby oprávněné

jednat za provozovatele.2. Identifikační údaje o právnické nebo fyzické osobě podílející se na

vypracování dokumentu o posouzení bezpečnostní zprávy.ČÁST II. SEZNAM A POPIS ZMĚN PROVEDENÝCH V OBJEKTU1. Popis změn v systému řízení bezpečnosti1.1. Změna zavedeného systému řízení bezpečnosti:a) změna ve struktuře vnitřních předpisů,b) změna v organizačním zajištění klíčových prvků systému řízení

bezpečnosti.1.2. Změny v lidských zdrojích a jejich řízení:a) změny pracovních pozic vedoucích zaměstnanců vztahujících se k

zajištění bezpečnosti v objektu,b) změny pracovních pozic zaměstnanců s vlivem na bezpečnost,c) změny v řízení lidských zdrojů s vlivem na bezpečnost.1.3. Změny v řízení provozu objektu:a) změna provozních činností s vlivem na bezpečnost,b) změna v systému stanovení a zavedení bezpečných postupů,c) změna v systému informování zaměstnanců o bezpečných postupech.1.4. Změny v řízení změn v objektu.1.5. Změny v havarijním plánování.1.6. Změny ve sledování a hodnocení plnění cílů stanovených politikou

prevence závažných havárií a systémem řízení bezpečnosti.1.7. Změny v auditu systému řízení a politiky prevence závažných

havárií.2. Popis změn v objektu2.1. Změny v základním členění objektu.2.2. Změny v přehledu umístění nebezpečných látek v objektu nebo změna

jejich klasifikace.2.3. Změny v provozované technologii.2.4. Změny v činnostech a procesech spojených s rizikem závažné

havárie.2.5. Změny v detekčních a monitorovacích systémech.2.6. Změny ve vnitřním a vnějším zajištění služeb rozhodujících pro

bezpečnost provozu.3. Popis změn v okolí objektu3.1. Demografické a sociálně-geografické změny v okolí objektu.3.2. Změny v hodnocení životního prostředí v okolí objektu.3.3. Změny průmyslového, skladového a přepravního využití okolí

objektu.3.4. Změny dané novým vyhodnocením meteorologických, vodohospodářských,

hydrogeologických a geologických charakteristik.3.5. Změny ve specifickém ohrožení objektu.4. Popis změn v zavedených preventivních bezpečnostních opatřeních k

omezení možnosti vzniku a následků závažné havárie4.1. Změny v instalovaných technických bezpečnostních systémech

snižujících riziko závažné havárie.4.2. Změny v zajištění vlastních ochranných a zásahových prostředků

sloužících ke zmírnění a omezení následků závažné havárie, včetně

disponibilních lidských zdrojů.4.3. Změny v zajištění smluvních ochranných a zásahových prostředků

sloužících ke zmírnění a omezení následků závažné havárie, včetně

disponibilních lidských zdrojů.4.4. Změny v systému vyrozumění a provádění záchranných a likvidačních

prací.5. Poučení z nežádoucích událostí5.1. Přehled nežádoucích událostí, které odhalily potenciálně

nebezpečné chemické reakce nebo ztrátu kontroly scénářů událostí, které

nebyly předtím uvažovány.5.2. Doporučení plynoucí z požadavků veřejnosti nebo poučení ze

závažných havárií, ke kterým došlo v České republice nebo v zahraničí.ČÁST III. ZHODNOCENÍ VLIVU ZMĚN NA BEZPEČNOST PROVOZU1. Dokladování změn v posouzení rizik závažné havárie vlivem změn v

objektu nebo v jeho okolí.2. Nové hodnocení přijatelnosti rizik závažné havárie.3. Preventivní a bezpečnostní opatření přijatá na základě změn v

objektu nebo v jeho okolí.ČÁST IV. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ1. Výčet revizí bezpečnostní zprávy a příslušný aktuální změnový list.2. Závěrečné zhodnocení výsledků posouzení bezpečnostní zprávy a

přijaté závěry.Příloha 7Náležitosti obsahu posudku včetně kritérií hodnocení návrhu

bezpečnostní dokumentaceI. Náležitosti posudku návrhu bezpečnostního programu a aktualizace

bezpečnostního programu, struktura jeho jednotlivých částí a kritéria

jejich hodnocení1. Identifikační údaje o objektu provozovatele.2. Posouzení splnění požadavků a doporučení k doplnění v částech:a) posouzení rizik závažné havárie,b) zásady, cíle a politika prevence závažných havárií,c) popis systému řízení bezpečnosti.3. Závěrečná doporučení.4. Hodnotící kritéria, úroveň splnění jednotlivých položek.II. Náležitosti posudku návrhu bezpečnostní zprávy a aktualizace

bezpečnostní zprávy, struktura jeho jednotlivých částí a kritéria

jejich hodnocení1. Identifikační údaje o objektu provozovatele.2. Posouzení splnění požadavků a doporučení k doplnění v částech:a) popisné, informační a datové části bezpečnostní zprávy,b) posouzení rizik závažné havárie,c) zásady, cíle a politika prevence závažných havárií,d) popis systému řízení bezpečnosti,e) popis preventivních bezpečnostních opatření k omezení možnosti

vzniku a následků závažných havárií.3. Závěrečná doporučení.4. Hodnotící kritéria, úroveň splnění jednotlivých položek.III. Náležitosti posudku ke zprávě o posouzení bezpečnostní zprávy,

struktura jeho jednotlivých částí a kritéria jejího hodnocení1. Identifikační údaje o objektu provozovatele.2. Posouzení splnění požadavků a doporučení k doplnění v částech:a) seznam a popis změn provedených v objektu,b) zhodnocení vlivu změn na bezpečnost provozu,c) závěrečné zhodnocení výsledků posouzení a přijaté závěry.3. Závěrečná doporučení.IV. Náležitosti posudku k posouzení rizik závažné havárie, struktura

jeho jednotlivých částí a kritéria jeho hodnocení1. Identifikační údaje o objektu provozovatele.2. Posouzení splnění požadavků a doporučení k doplnění v částech:a) identifikace zdrojů rizik,b) analýza rizik,c) hodnocení rizik,d) seznam informačních zdrojů a metodik použitých při analýze rizik.3. Závěrečná doporučení.Příloha 8Struktura vnitřního havarijního plánu a obsah jeho jednotlivých částíČÁST I. INFORMAČNÍ ČÁST1. Identifikační údaje o provozovateli a objektu:a) název a sídlo provozovatele, tel./fax/e-mail, IČO,b) název a adresa objektu,c) jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby oprávněné

jednat za provozovatele.2. Funkční zařazení, jména a příjmení fyzických osob, které mají

pověření provozovatele realizovat preventivní bezpečnostní opatření

uvedená ve vnitřním havarijním plánu a které jsou oprávněny komunikovat

s krajským úřadem, složkami integrovaného záchranného systému a dalšími

havarijními službami.3. Funkční zařazení, jména a příjmení fyzických osob, které jsou

provozovatelem určeny k plnění úkolů určených vnitřním havarijním

plánem a nejsou ve spojení s krajským úřadem.4. Popisné informace k objektu.4.1. Stručné informace o činnosti v objektu a v jeho okolí.4.2. Nebezpečné látky a zdroje rizika.ČÁST II. OPERATIVNÍ ČÁST1. Popis jednotlivých scénářů možných havárií a jejich řešení.1.1. Scénáře jednotlivých havárií vycházejí z analýz rizik a odhadů

následků případné havárie, obsahují výčet možností ochranných opatření

(zábran rozvoje havárie) v systému a využívají poznatků z dříve

proběhlých havárií.1.2. Scénář jednotlivé havárie, popřípadě skupiny scénářů havárií s

podobnou charakteristikou, popisující vývoje možné havárie, včetně

předpokládaných činností jednotlivých osob a obsahující:a) předpokládaný průběh a podmínky ovlivňující vznik a průběh havárie,b) možné následně vyvolané havárie (domino efekt), včetně havárií,

které svými následky mohou přesáhnout hranice objektu užívaného

provozovatelem,c) charakteristiku následků na životy a zdraví lidí a zvířat

(zaměstnanci, okolní obyvatelstvo), životní prostředí a majetek uvnitř

i vně objektu,d) postup likvidace havárie, včetně použitých prostředků k likvidaci

havárie,e) popis úkolů jednotlivých organizačních útvarů a zásahových složek

provozovatele a osob při likvidaci havárie.2. Bezpečnostní opatření a prostředky likvidace2.1. Bezpečnostní opatření k zastavení rozvoje, včetně popisu

technických zařízení a opatření připravených k použití při zastavení

havarijní sekvence před koncem scénáře havárie, jako jsou skrápěcí

systémy (sprinklery) a zachycovací zařízení v okolí zásobníků.2.2. Síly a prostředky k likvidaci havárie:a) vlastní síly a prostředky, jejich název, místa dislokace,

charakteristika, odpovědnost za nasazení, úkoly při likvidaci následků

havárie,b) síly a prostředky, které mohou být poskytnuty ze zdrojů jiných než

provozovatele v případě vzniku havárie, nároky na požadovanou pomoc,

složky určené k výpomoci a způsob jejich zajištění, způsob povolání

složek určených k výpomoci a jejich zapojení do likvidace, způsoby

velení a odpovědnost za nasazení složek.2.3. Vyrozumění o havárii a předávání informací:a) systém předání informace v průběhu havárie základním složkám

integrovaného záchranného systému a osobám určeným k likvidaci havárie

u provozovatele,b) způsob a forma povolání složek integrovaného záchranného systému a

dalších předurčených havarijních služeb,c) činnost operačních středisek složek integrovaného záchranného

systému, včetně postupu a určení odpovědnosti při podávání informací

veřejnosti,d) podávání informací o havárii sdělovacím prostředkům a veřejnosti,e) způsoby předání prvotní informace o havárii příslušnému krajskému

úřadu, dotčeným orgánům veřejné správy podle jiného právního

předpisu^4), dotčeným obcím a určeným osobám.2.4. Řízení zásahu při likvidaci havárie, včetně kompetence k řízení

zásahu, předávání řízení zásahu, předávání informací o průběhu zásahu.2.5. Spojení, včetně rádiového, telefonního a náhradního spojení.2.6. Monitoring vzniku, průběhu a následků havárie, včetně jeho

umístění, způsobu provozování, vyhodnocování a využívání monitoringu

pro potřeby varování jako je informace o meteorologické situaci a

znečištění ovzduší.2.7. Havarijní informační systém vytvořený provozovatelem, způsob

provozování a jeho využití po havárii.2.8. Způsob asanace daného typu havárie, odpovědnost za provedení a

dozor nad asanačními činnostmi.3. Plány konkrétních činnostíTato položka obsahuje monotematické plány činností s přímou návazností

na scénáře havárií, které tvoří relativně autonomní plány, jež jsou

přílohovou částí vnitřního havarijního plánu.Jedná se zejména o1. Traumatologický plána) se stanovením systému a organizace zabezpečení opatření k zajištění

první pomoci, včetně profylaktik, a zajištění přednemocniční neodkladné

zdravotní péče postiženým osobám,b) s uvedením vlastních možností zajištění zdravotní péče a výčtem

dostupných poskytovatelů akutní lůžkové péče,c) s uvedením systému zajištění vhodných profylaktik, jejich podávání a

zajištění jejich obměny,d) s uvedením základů poskytování první pomoci při zasažení osob

nebezpečnou látkou.2. Plány varování zaměstnanců, včetně uvedení výčtu prostředků a

způsobů varování, varovný signál a jeho význam, předání informací o

nutné činnosti, způsoby informování o ukončení ohrožení, odpovědnost za

funkci a reálné využití varovného systému.3. Plány individuální ochrany uvádějící výčet osobních ochranných

pracovních prostředků, místa jejich uskladnění, systém jejich výdeje a

shromažďování použitých prostředků.4. Plány evakuace a ukrytí osob, jsou-li zpracovány, zásady provádění

evakuace, předpokládané počty evakuovaných, zabezpečení evakuace,

evakuační trasy, řízení evakuace, zásady ochrany jednotlivce nebo

skupiny osob, resp. zaměstnanců, přehled krytů a jejich určení v areálu

provozovatele, odpovědnost za ochranu a reálné fungování systému

ochrany osob.ČÁST III. GRAFICKÁ ČÁSTGrafické přílohy znázorňující situace bezpečnostních opatření a prvky

na plánu nebo topografickém podkladua) bezpečnostních zón v provozech,b) oblastí se stanovenými zákazy, omezeními, zábranami apod.,c) míst vyústění havarijních odpouštěcích armatur pro nebezpečné látky

a média,d) tras havarijních potrubí pro odvod nebezpečných látek a médií mimo

technologii,e) únikových cest a evakuačních tras a v případě, jsou-li stanovena,

také shromaždiště pro obsluhy a zaměstnance při mimořádných událostech,f) umístění prostředků k ochraně osob, prostředků pro zajištění první

pomoci, včetně profylaktik, osobních ochranných pracovních prostředků,

umístění věcných prostředků požární ochrany, systému stacionární

detekce, poplachových systémů a přístupových cest do objektu v případě

mimořádných událostí.Grafické přílohy mohou být uvedeny jako příloha vnitřního havarijního

plánu nebo mohou být připojeny přímo k odpovídající kapitole vnitřního

havarijního plánu.ČÁST IV. DOKUMENTAČNÍ ČÁST1. Přehled dokumentů dokládajících seznámení zaměstnanců s

charakteristikami možných závažných havarijních situací.2. Podněty ke změnám vnitřního havarijního plánu od zaměstnanců,

vnitřního auditu, vykonaných externích inspekcí a kontrol a výsledků

tematických cvičení.3. Dokumentace o výsledcích různých typů praktických cvičení s uvedením

zjištěných nedostatků, včetně termínů a osob odpovědných za jejich

odstranění.4. Změnový list s uvedením změny, jejího důvodu, odpovědnosti za její

provedení, datum provedení a způsob informace příslušného správního

úřadu.ČÁST V. PŘEHLED OSTATNÍCH PLÁNŮ PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍPřehled ostatních plánů pro řešení mimořádných událostí zpracovaných

provozovatelem a schvalovaných podle jiných právních předpisů^5).Příloha 9Náležitosti obsahu podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a

zpracování vnějšího havarijního plánu, jejich struktura a obsah jejich

jednotlivých kapitol1. Identifikační údaje o provozovateli a objektu:a) název a sídlo provozovatele, tel./fax/e-mail, IČO,b) název a adresa objektu,c) jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby oprávněné

jednat za provozovatele.d) uvedení jména, popřípadě jmen, příjmení a funkčního zařazení

fyzických osob, které mají pověření provozovatele realizovat

preventivní bezpečnostní opatření uvedená ve vnitřním havarijním plánu

a které jsou oprávněny v této věci komunikovat s krajským úřadem a

operačním a informačním střediskem integrovaného záchranného systému,

složkami integrovaného záchranného systému nebo jinými havarijními

službami.2. Informace o objektu:a) popis hlavních výrobních činností,b) popis hlavních technologických procesů,c) schematické znázornění hlavních výrobních částí,d) schematické znázornění vzájemných vztahů hlavních technologických

částí, včetně uvedení informace, zda mezi skladovacími nádržemi

nebezpečných látek existuje dostatečná fyzická nebo účinná separace,

jsou-li technologickou částí zásobníky.3. Popis závažné havárie, která může vzniknout v objektu a jejíž

následky se mohou projevit mimo objekt.3.1. Seznam nebezpečných látek a jejich množství podle jejich

chemických nebo obchodních názvů, včetně jejich klasifikace a

nebezpečných vlastností uvedených v návrhu na zařazenía) umístěných v objektu,b) vznikajících v průběhu činnosti,c) vznikajících v interakci s dalšími látkami a směsmi v případě

závažné havárie.3.2. Rizika závažné havárie a popis jejích scénářů:a) informace o riziku závažné havárie, která může vzniknout v objektu,b) určení místa (například stáčiště, zásobníky, potrubní mosty,

technologické jednotky) pravděpodobného vzniku závažné havárie, včetně

grafického vyznačení identifikovaných zdrojů rizik,c) popis scénářů předpokládaného průběhu závažné havárie.4. Přehled možných následků závažné havárie na životy a zdraví lidí a

zvířat, životní prostředí a majetek, včetně způsobů účinné ochrany před

těmito následky4.1. Informace o možných následcích závažné havárie:a) popis předpokládaného poškození staveb, včetně určení plošného

rozsahu poškození, vyplývající z modelů použitých při hodnocení

jednotlivých scénářů následků závažné havárie,b) popis předpokládané ztráty života nebo poškození zdraví osob,

vyplývající z rozptylových studií a dalších modelů, včetně uvedení

předpokládaných koncentrací a určení jejich plošného rozsahu,c) předpokládané následky závažné havárie na životní prostředí, včetně

odhadu jejich rozsahu a šíření.4.2. Způsoby ochrany před možnými následky závažné havárie ve vztahua) k poškození staveb,b) ke ztrátě života nebo poškození zdraví lidí při různých

koncentracích nebezpečných látek šířených v ovzduší,c) k újmě na složkách životního prostředí (okamžitou, střednědobou a

dlouhodobou),d) k poškození zvířat.5. Přehled preventivních bezpečnostních opatření ke zmírnění následků

závažné havárie5.1. Přehled preventivních bezpečnostních opatření provozovatele při

navázání spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému

určenými pro provedení záchranných a likvidačních prací v případě

vzniku závažné havárie a omezení následků závažné havárie mimo objekt:a) jednoduché grafické a písemné vyjádření postupu provozovatele v

případě vzniku závažné havárie vedoucí k omezení jejích následků,b) přehled složek integrovaného záchranného systému a havarijních

služeb, o kterých provozovatel v dokumentaci uvažuje pro spolupráci při

omezení následků závažné havárie podle jiných právních předpisů^6).5.2. Informace o způsobu vyrozumění, varování a průběžném informování

osob v případě vzniku závažné havárie:a) postup provozovatele při aktivaci varovných systémů a poskytování

dalších pokynů a informací,b) způsoby a prostředky vyrozumění a varování (sirény a vizuální

zařízení, využití rozhlasu, telefonu a dalších médií nebo systémů),

včetně uvedení zejména typu sirén, náhradních rozhlasových frekvencí

nebo zvláštních telefonních čísel,c) systém varovných signálů (zvukových, vizuálních, dalších) a způsoby

a prostředky průběžného informování osob,d) uvedení dalších informačních prostředků, které byly připraveny pro

osoby s ohledem na možné přetížení komunikačních sítí provozovatele

(např. připravené relace pro rozhlasové a televizní vysílání),e) cvičení a výcvikové postupy využívané k zabezpečení poskytování

informace o vzniku a průběhu závažné havárie,f) cvičení a výcvikové postupy využívané k přípravě osob při

rozeznávání signálů a pochopení zpráv a informací o vzniku a průběhu

závažné havárie.5.3. Popis žádoucího chování ohrožených osob v případě vzniku závažné

havárie podle některého z uvažovaných scénářů a příslušné nutné minimum

informací poskytnutých osobám.6. Seznam a popis technických prostředků provozovatele využitelných při

odstraňování následků závažné havárie.7. Uvedení složek integrovaného záchranného systému a dalších

havarijních služeb, které jsou umístěny mimo objekt provozovatele, o

jejichž využití uvažuje provozovatel ve své dokumentaci pro omezení a

odstraňování následků závažné havárie.8. Další nezbytné údaje vyžádané krajským úřadem.9. Informace, které jsou použity pro podrobnější vyhodnocení možných

následků v daném místě, nebo pro podání úplnější informace osobám či

orgánům veřejné správy o možných rizicích závažné havárie a účinném

způsobu ochrany před jejich následky:a) podrobnější specifikace technických prostředků na odstraňování

následků závažné havárie,b) podrobnější plán únikových cest a evakuačních prostorů.1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července

2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných

látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES.2) Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve

znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.

164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních

minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o

změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění

pozdějších předpisů).3) Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.4) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.5) Například zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon

č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské

správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární

ochraně, ve znění pozdějších předpisů.6) Například zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon

č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské

správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci

práce, ve znění pozdějších předpisů.

Related Laws