zpracování informace veřejnosti a hlášení o vzniku závažné havárie


Published: 2015

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
228/2015 Sb.VYHLÁŠKAze dne 24. srpna 2015o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné

havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárieMinisterstvo životního prostředí stanoví podle § 54 odst. 1 zákona č.

224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

(zákon o prevenci závažných havárií), (dále jen „zákon“) k provedení §

35 odst. 6 a § 36 odst. 5 zákona:§ 1Předmět úpravyTato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie^1) a upravujea) náležitosti obsahu informace o nebezpečí závažné havárie, včetně

možného domino efektu, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o

žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie (dále jen

„informace“) a rozsah, ve kterém se tato informace zpracovává pro

objekty zařazené do skupiny A a pro objekty zařazené do skupiny B,b) způsob poskytnutí informace zpracované pro objekt zařazený do

skupiny B veřejnosti ac) náležitosti obsahu hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy

o vzniku a dopadech závažné havárie a způsob jejich zpracování.§ 2Náležitosti obsahu informace(K § 35 odst. 6 zákona)(1) Náležitosti obsahu informace zpracovávané pro objekty zařazené do

skupiny A nebo do skupiny B jsou stanoveny v příloze č. 1 k této

vyhlášce.(2) Informace pro objekty zařazené do skupiny A se zpracovává v rozsahu

stanoveném v části A přílohy č. 1 k této vyhlášce.(3) Informace pro objekty zařazené do skupiny B se zpracovává v rozsahu

stanoveném v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce.§ 3Způsob poskytnutí informace zpracované pro objekt zařazený do skupiny B

veřejnosti v zóně havarijního plánování(K § 35 odst. 6 zákona)(1) Veřejnosti v zóně havarijního plánování poskytne krajský úřad

informaci zpracovanou pro objekt zařazený do skupiny B v rozsahu

stanoveném v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce v listinné podobě.

Podnikatelům, kteří mají v zóně havarijního plánování umístěno sídlo

nebo provozovnu, může krajský úřad tuto informaci namísto poskytnutí v

listinné podobě doručit prostřednictvím datové schránky, mají-li ji

tito podnikatelé zpřístupněnu.(2) Byl-li objekt zařazený do skupiny B, pro který byla informace

zpracována, zároveň určen krajským úřadem podle § 7 odst. 1 zákona,

doručí krajský úřad informaci zpracovanou pro tento objekt v rozsahu

stanoveném v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce prostřednictvím

datové schránky rovněž provozovatelům všech budov nebo zařízení

navštěvovaných veřejností, zejména školských a zdravotnických zařízení

a zařízení sociálních služeb, a sousedních objektů, které jsou v zóně

havarijního plánování umístěny; nemají-li tito provozovatelé datovou

schránku zpřístupněnu, krajský úřad jim tuto informaci poskytne v

listinné podobě.§ 4Náležitosti obsahu hlášení o vzniku závažné havárie a způsob jeho

zpracování[K § 36 odst. 5 písm. a) zákona]Hlášení o vzniku závažné havárie se zpracovává vyplněním formuláře

uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce.§ 5Náležitosti obsahu konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie a

způsob jejího zpracování[K § 36 odst. 5 písm. b) zákona](1) Konečná zpráva o vzniku a dopadech závažné havárie se zpracovává

vyplněním formuláře uvedeného v příloze č. 3 k této vyhlášce.(2) Při vyplňování formuláře konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné

havárie se použijí kódy uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce a

postupuje se v souladu s návodem uvedeným v příloze č. 5 k této

vyhlášce.§ 6Přechodné ustanoveníV případě závažné havárie, ke které dojde přede dnem nabytí účinnosti

této vyhlášky, se hlášení o vzniku závažné havárie a konečná zpráva o

vzniku a dopadech závažné havárie zpracovávají v rozsahu a způsobem

stanoveným ve vyhlášce č. 255/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem

nabytí účinnosti této vyhlášky.§ 7ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2015.Ministr:Mgr. Brabec v. r.Příloha 1Náležitosti obsahu informace zpracovávané pro objekty zařazené do

skupiny A nebo do skupiny BČÁST ARozsah, ve kterém se zpracovává informace pro objekty zařazené do

skupiny AInformace zpracovávaná pro objekty zařazené do skupiny A obsahuje

následující údaje:1. Identifikace objektu a údaje o jeho zařazení.2. Identifikace krajského úřadu, včetně spolupracujících subjektů

podávajících informaci.3. Jednoduchý popis činností prováděných v objektu provozovatele.4. Seznam nebezpečných látek, které mohou ohrozit okolní obyvatelstvo,

v souladu se seznamem uvedeným v návrhu na zařazení podle § 5 odst. 4

písm. b) zákona, včetně popisu jejich nebezpečných vlastností a

předpokládaných následků identifikovaných scénářů závažné havárie,

včetně možného domino efektu, na životy a zdraví lidí a zvířat, životní

prostředí a majetek.5. Informace o způsobu varování osob v případě vzniku závažné havárie,

informace o žádoucím chování osob v případě vzniku závažné havárie a

informace o tom, kde je možné tyto informace získat.6. Informace o datu provedení poslední kontroly v objektu nebo

informace o tom, kde je možné tuto informaci zjistit a kde je možné na

vyžádání získat podrobnější informace o této kontrole.7. Podrobnosti o tom, kde mohou být získány další důležité informace

podle zákona o právu na informace o životním prostředí^2).ČÁST BRozsah, ve kterém se zpracovává informace pro objekty zařazené do

skupiny BInformace zpracovávaná pro objekty zařazené do skupiny B obsahuje údaje

uvedené v části A této přílohy a dále obsahuje následující údaje:1. Popis zdroje rizika závažné havárie, včetně možných následků závažné

havárie na životy a zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, a

shrnutí informací o hlavních typech scénářů závažných havárií a

ochranných opatřeních k jejich prevenci.2. Informace o spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému

a potvrzení, že provozovatel je povinen provádět odpovídající opatření

uvnitř objektu, zejména spolupracovat se složkami integrovaného

záchranného systému tak, aby zvládal závažné havárie a minimalizoval

jejich následky.3. Vhodné informace z vnějšího havarijního plánu, které popisují, jak

zvládat následky závažné havárie vně objektu. Součástí informace je

rovněž výzva k dodržování pokynů a příkazů složek integrovaného

záchranného systému v průběhu havárie.4. Pokud to přichází v úvahu, informace o tom, zda existuje možnost

závažné havárie s následky přesahujícími hranice státu podle Úmluvy o

účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států^3).2) Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve

znění pozdějších předpisů.3) Úmluva Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o

účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států, publikována

pod č. 58/2002 Sb. m. s.Příloha 2Formulář hlášení o vzniku závažné haváriePříloha 3Formulář konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné haváriePříloha 4Seznam kódů pro sestavení konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné

havárieKód 1 - Typ závažné havárieúnik:1101 únik plynu/aerosolu/páry/atp. do vzduchu1102 únik kapaliny do půdy1103 únik kapaliny do vody1104 únik pevné látky do půdy1105 únik pevné látky do vodypožár:1201 vzplanutí, hoření (obecně pojatý požár)1202 plošný požár (uniklé kapaliny vytvářející louže na ploše nebo v

jímce)1203 požár tryskající kapaliny či plynu (unikající otvorem v zařízení

pod tlakem) (jet fire)1204 hořící oblak par (čelo plamene postupuje podzvukovou rychlostí)

(flash fire)1205 ohnivá koule (velké množství hořících plynů nebo par kapaliny ve

vzduchu)výbuch:1301 fyzikální výbuch (roztržení zařízení tlakem)1302 výbuch par (expandující vroucí kapaliny)1303 výbuch vlivem změn stavu (vlivem rychlé přeměny fází)1304 výbuch následkem nekontrolovaně probíhajících reakcí1305 výbuch prachů (včetně prašných směsí)1306 výbuch rozkladem nestabilních látek1307 výbuch oblaku par (čelo tlakové vlny se šíří nadzvukovou

rychlostí)ostatní:1401 produkty hoření unikající do ovzduší1402 produkty hoření pronikající do půdy1403 produkty hoření pronikající do vody1404 únik kontaminované hasební vody do půdy1405 únik kontaminované hasební vody do vody1999 ostatníKód 2 - Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) (vybrané hlavní

skupiny)01 rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti02 lesnictví a těžba dřeva03 rybolov a akvakultura05 těžba a úprava černého a hnědého uhlí06 těžba ropy a zemního plynu07 těžba a úprava rud08 ostatní těžba a dobývání09 podpůrné činnosti při těžbě10 výroba potravinářských výrobků11 výroba nápojů12 výroba tabákových výrobků13 výroba textilií14 výroba oděvů15 výroba usní a souvisejících výrobků16 zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a

slaměných výrobků, kromě nábytku17 výroba papíru a výrobků z papíru18 tisk a rozmnožování nahraných nosičů19 výroba koksu a rafinovaných ropných produktů20 výroba chemických látek a chemických přípravků21 výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických

přípravků22 výroba pryžových a plastových výrobků23 výroba ostatních nekovových minerálních výrobků24 výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství25 výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a

zařízení26 výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení27 výroba elektrických zařízení28 výroba strojů a zařízení29 výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů30 výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení31 výroba nábytku32 ostatní zpracovatelský průmysl33 opravy a instalace strojů a zařízení35 výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu36 shromažďování, úprava a rozvod vody37 činnosti související s odpadními vodami38 shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu

využití39 sanace a jiné činnosti související s odpady41 výstavba budov46 velkoobchod, kromě motorových vozidel47 maloobchod, kromě motorových vozidel49 pozemní a potrubní doprava50 vodní doprava51 letecká doprava52 skladování a vedlejší činnosti v dopravě53 poštovní a kurýrní činnosti55 ubytování56 stravování a pohostinství72 výzkum a vývoj75 veterinární činnosti81 činnosti související se stavbami a úpravou krajiny84 veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení85 vzdělávání86 zdravotní péče88 ambulantní nebo terénní sociální služby97 činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu99 činnosti exteritoriálních organizací a orgánůKód 3 - Výrobní proces/výrobní jednotkavýroba:3101 přetržitá chemická reakce3102 nepřetržitá chemická reakce3103 elektrochemický proces3104 fyzikální proces (míchání, tavení, krystalizace atp.)3105 stabilizační prostředky (odstranění zápachu, dezinfekce atp.)3106 výroba energie (spalování paliva atp.)skladování:3201 spojené s výrobou (paletování atp. v objektu nebo zařízení)3202 spojené s přepravou (mimo objekt nebo zařízení)doprava/přeprava:3301 produktovod3302 mechanická přeprava (pásové dopravníky atp.)3303 automobilová přeprava3304 nakládání/vykládáníostatní:3401 balení (obalování, plnění tlakových lahví, sudů, pytlování atp.)3402 zneškodňování odpadů (spalování, ukládání atp.)3999 jinéKód 4 - Technologická zařízení4001 reakční nádoba beztlaková4002 reakční nádoba tlaková4003 zásobník beztlakový (silo, cisterna, nádrž, sud, atp.)4004 zásobník tlakový (kulový; válcový atp.)4005 zásobník s regulovanou teplotou (chlazený nebo zahřívaný)4006 ložná plocha (volně ložená hromada, kupa, pytle a tlakové láhve a

různý materiál v nezakrytých obalech apod.)4407 strojní zařízení (čerpadlo, filtr, kolonový separátor, míchadlo

atp.)4008 zdroj energie (motor, kompresor atp.)4009 výměník tepla (vařák, kotel, chladič, topný had atp.)4010 ventily, regulátory, zařízení pro monitorování, vypouštěcí kohouty

atp.)4011 součásti produktovodu, příruby4012 jiná přepravní zařízení, vybavení, vozidla4999 jinéKód 5 - Příčinytechnická závada při technologickém procesu:5101 porucha vybavení nádoby/zásobníku5102 selhání nebo porucha strojních zařízení a jejich částí5103 ztráta kontroly nad procesem5104 koroze/únava materiálu5105 selhání nebo porucha řídicích a kontrolních systémů5106 neřiditelná reakce5107 neočekávaná reakce/změna fáze5108 blokování zařízení5109 elektrostatický výbojvnější příčiny:5201 přírodní jevy (počasí, teplota, silný vítr, záplava atp.)5202 domino efekt z jiných havárií5203 dopravní havárie5204 zasažení objektu (poruchy, nehody - např. nádrže obsahující

nebezpečné látky)5205 výpadek dodávky (elektřina, plyn, voda, pára atp.)5206 nedostatky v ochraně/bezpečnosti technického zařízení a výrobkůorganizace:5301 neodpovídající organizace řízení5302 špatný přístup k řízení5303 organizační směrnice (žádné, neodpovídající, nevhodné, nejasné)5304 výcvik/instrukce (žádné, neodpovídající, nevhodné)5305 kontrola (žádná, neodpovídající, nevhodná)5306 skladba zaměstnanců (neodpovídající, nevhodná)5307 rozbor výrobního procesu (nesprávný, neodpovídající)5308 projekt objektu/zařízení/systému (neodpovídající, nesprávný)5309 uživatelská komplikovanost (přístrojů, systémů atp.)5310 výroba, výstavba (neodpovídající, nesprávná)5311 montáž (neodpovídající, nesprávná)5312 izolace systému/zařízení (žádná, neodpovídající, nesprávná)5313 údržba/oprava (žádná, neodpovídající, nesprávná)5314 zkoušky/prohlídky/záznamy (žádné, neodpovídající, nesprávné)lidský faktor:5401 chyba obsluhy - vědomé zanedbání zásad správné obsluhy (porušení

předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci/požární ochrany)5402 chyba obsluhy - nevědomé zanedbání zásad správné obsluhy (porušení

předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci/požární ochrany)5403 zdravotní nezpůsobilost obsluhy (dočasné zdravotní potíže, snížená

zdravotní způsobilost)5404 vědomé neplnění služebních povinností/zanedbání služebních

povinností5405 úmyslné poškozeníjiné:5501 neidentifikováno5999 jinéKód 6 - Ekologické systémy, demografie6101 oblast hlavního města6102 oblast ostatních měst6103 oblast venkova6104 plochy parkové/ostatní území6105 trávníky/pastviny/louky6106 půda orná/polní plodiny/vinice/sady6107 les; zcela nebo převážně vysazený6108 les; zcela nebo převážně přírodní6109 slatina/vřesoviště/horská vegetace6110 bažina/rákosívodní toky:6201 vodní nádrž6202 rybník/jezero6203 vodní toky a jejich přítoky6204 vodní toky (hraniční a přeshraniční)břeh:6301 slané bažiny/blátivé plochy6302 písek/duny/dunové jazyky6303 pláže6304 skalnaté pobřežípříbřeží:6401 slané laguny6402 ústí řeky6403 moře/mořské dno/dnové sedimenty obecnějiné:6999 jinéKód 7 - Bezpečnostní opatření pro případ haváriebezpečnostní opatření provozovatele (původce):7101 posouzení řízení, organizování7102 skrápěcí systémy (skrápění vodou, vodní clony atp.)7103 inertní systémy (pěna, inertní plyny atp.)7104 havarijní odstavení zařízení7105 druhotná ochrana (ochranné valy, záchytné body aj.)7106 akustické alarmy, sirény7107 vnitřní záchranné jednotky (hasiči, zdravotníci atp.)7108 kontrola odtoku hasební vody7109 detekce plynu, předpověď množství/rozptylu7110 akustický konec poplachuslužby poskytnuté provozovateli (původci):7201 jednotky požární ochrany7202 zdravotnická záchranná služba7203 policie7204 armáda7205 povodí/mobilizace dalších specialistů7206 dobrovolná sdružení7207 usměrnění pohybu osob (davu) - (armádou, rozhlasem atp.)7208 řízení dopravy (např. armádou, přenosné značky a signály atp.)varování:7301 informování veřejnosti přímo havarijní službou7302 informování veřejnosti veřejnými sdělovacími prostředkyevakuace:7401 zcela nebo většinou osobními dopravními prostředky7402 zcela nebo většinou organizovanou dopravou7403 použití organizovaných evakuačních center7404 návrat domů po evakuaciomezení následků:7501 zamezení šíření látek (interním nebo externím opatřením)7502 neutralizace (odstranění) látek7503 zákaz použití vody/úrody/půdysanace:7601 zasažené území vyčištěno7602 obnovení staveb7603 sanace životního prostředísledování následků:7701 zdravotní sledování/epidemie7702 monitoring životního prostředí7703 žádnéochrana:7801 ukrytí7802 prostředky individuální ochranyPříloha 5Návod pro vyplnění formuláře konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné

havárieOddíl A: POPIS ZÁVAŽNÉ HAVÁRIEPoznámka 1: Typ závažné havárieV případě nutnosti uveďte další informace, doplňující údaje vyjádřené

kódem A1 (a). V případech, kdy se stala více než jedna závažná havárie,

označte spojitost mezi kódovými čísly textem v poznámce.Poznámka 2: Aktuální seznam nebezpečných látekUveďte seznam nebezpečných látek dle bezpečnostní dokumentace a označte

způsob jejich užití v objektu.Výchozí materiály jsou ty, které jsou v objektu používány jako výchozí

suroviny.Polotovary jsou výrobky, které budou pro další použití dále

zpracovávány.Normálně vyráběné produkty jsou výrobky, které byly vyrobeny za

normálních podmínek nebo látky přivezené do zařízení pouze za účelem

skladování [tj. požadované koncové výrobky, nechtěné, ale normálně

vznikající polotovary (vedlejší produkty) s nízkou komerční hodnotou a

odpady bez komerční hodnoty].Produkty vzniklé při závažné havárii jsou produkty nebo nebezpečné

látky, které teoreticky mohou vzniknout nebo již vznikly a nahromadily

se v objektu nebo zařízení v průběhu závažné havárie jako vedlejší

produkty (např. dioxin při požáru v roce 1976 v Sevesu).Poznámka 3: Seznam nebezpečných látek podílejících se přímo na závažné

haváriiSeznam nebezpečných látek podílejících se přímo na závažné havárii,

včetně uvedení jejich skutečně zjištěného nebo předpokládaného

množství.Skutečné množství znamená množství látek prokazatelně uniklé, shořelé

nebo jinak ztracené.Předpokládané množství znamená maximální možné úniky (ztráty)

nebezpečných látek. Uvažuje se absolutní množství, jehož ztráty lze za

normálních provozních podmínek odhadnout a zdůvodnit, i když toto

množství nebylo zachyceno (odstraněno) při sanačním zásahu.Poznámka 4: Seznam látek podílejících se nepřímo na závažné haváriiSeznam látek podílejících se nepřímo na závažné havárii, včetně uvedení

jejich skutečně zjištěného nebo předpokládaného množství. Látky se na

závažné havárii podílejí jako její iniciátor nebo se podílejí v jejích

dalších fázích, ale nepůsobí přímo toxicky svými nebezpečnými

vlastnostmi (např. hořlavá nebo explosivní látka se může podílet na

vzniku ohně nebo exploze a iniciovat tak uvolňování toxických plynů,

které jsou pak přímou příčinou otravy).Označení skutečného nebo předpokládaného množství má stejný význam jako

v poznámce 3.Poznámka 5: Komentář k nebezpečným látkámUveďte všechny speciální skladovací nebo procesní podmínky (např. ty,

při nichž dochází k chlazení, vysokým tlakům nebo teplotám) a uveďte,

jakým způsobem se v těchto podmínkách použily nebezpečné látky a

vysvětlete důležité okolnosti, týkající se jejich skutečného nebo

předpokládaného množství.Nebezpečné látky, u kterých lze důvodně předpokládat, že vznikly nebo

se nahromadily v průběhu závažné havárie nebo jinak, které nejsou jinde

klasifikovány, by měly být hodnoceny (klasifikovány) v souladu s

příslušnými předpisy a měly by být uvažovány jejich veškeré vlastnosti

vzhledem k riziku závažné havárie.Poznámka 6: Komentář ke zdroji havárieRozveďte kódovanou informaci z bodu A3 (b) se zaměřením na podrobnosti

o typu zařízení nebo části havarovaného zařízení, jeho výrobě a stáří,

době od poslední úpravy nebo opravy, normách používaných v projektu,

skladovacích nebo výrobních podmínkách, zda v době závažné havárie

probíhala výroba nebo opravy apod. nebo jakékoliv další specifické

okolnosti.Poznámka 7: Meteorologické podmínkyKomentujte stav klimatických podmínek, a to, jak byly normální vzhledem

ke vzniku a dopadům závažné havárie, včetně meteorologických faktorů ve

dnech předcházejících závažné havárii, které mohly mít vliv na její

vznik (vytrvalé deště, dlouhotrvající sucha apod.). V případě, že se

meteorologické podmínky výrazně měnily v průběhu závažné havárie,

uveďte hlavní změny, včetně identifikace meteorologické stanice, ke

které se pozorování vztahuje.Poznámka 8: Komentář k příčinám závažné havárieUveďte krátký chronologický přehled hlavních událostí a rozveďte

základní informace uvedené v oddíle A, tam, kde je to možné, o vzniku a

průběhu závažné havárie.Oddíl B: NÁSLEDKY ZÁVAŽNÉ HAVÁRIEPoznámka 9: Komentář k zasažené oblastiRozveďte informaci tak, aby bylo možné upřesnit rozsah zasažení území.

Rozsah poškození budov nebo koncentrace plynového oblaku (apod.) v

rozdílných vzdálenostech od centra závažné havárie je užitečné uvést

hlavně v mapě, ale detailní úvahy o rozsahu škod způsobených závažnou

havárií patří do části B5.Poznámka 10: Vliv závažné havárie na osobyCelkové ohrožení zahrnuje osoby prokazatelně ohrožené následky závažné

havárie.Okamžitá nebo následná úmrtí zahrnují úmrtí, která se přímo vztahují k

závažné havárii.Ošetření zranění v nemocnici se vztahuje na zranění, otravy, chemické

nebo jiné popáleniny, traumata ze zranění nebo jiné psychické postižení

osob vyžadující hospitalizaci na více než 24 hodin (případy jiné než

pouze na pozorování/preventivní vyšetření).Ostatní vážná poranění zahrnují zranění jednoznačně vyžadující lékařský

zásah bez hospitalizace po dobu delší než 24 hodin.Pozorování zahrnuje osoby, které si stěžují na zdravotní problémy v

souvislosti s působením projevů závažné havárie a jejichž zdravotní

stav je následně pozorován.Požadované informace se uvedou v rozsahu, v jakém jsou provozovateli

známy či sděleny zasahujícími složkami integrovaného záchranného

systému.Poznámka 11: Komentář k vlivům závažné havárie na osobyRozveďte informaci B2 (a) a uveďte druhy poranění nebo jiné informace,

které je možno využít při hodnocení dopadů závažné havárie (např.

náchylnost jednotlivých věkových kategorií k určitému druhu zranění,

zdravotní stav osob nebo místo, kde ke zranění došlo). Pokud nebyla

žádná osoba zasažena se zdravotními následky, uveďte důvody.Poznámka 12: Komentář ke škodám na životním prostředíSekce B3 se soustřeďuje na ekologické aspekty postiženého prostředí.

Rozveďte zde zkrácenou informaci o druhu a množství ekologických škod

(počty usmrcených živočichů a zničených porostů, znečištěné plochy,

objemy znečištěných zemin/vody, koncentrace znečišťujících látek v

zeminách/vodách, vzdálenosti rozšíření znečištění, rozsah zasažené

populace, procentní ovlivnění populace/území, zasažené druhy apod.).

Jestliže nebyly zaznamenány uvedené ekologické škody, uveďte a

vysvětlete důvody. Jakékoliv náklady na nápravná opatření se uvedou v

sekci B5. Uveďte pravděpodobný časový horizont nápravných opatření

(okamžitá, střednědobá do 3 let, dlouhodobá).Poznámka 13: Komentář ke škodám na kulturním dědictvíUveďte, co bylo poškozeno nebo zničeno, a specifikujte druh a hodnotu

škody. Všechny dostupné informace o nákladech se uvedou v sekci B5. V

případě, že nedošlo ke škodám na kulturním dědictví vlivem závažné

havárie, uveďte důvody.Poznámka 14: Škody na majetkuOdhad škod na majetku se uvede v tisících Kč.Škody na majetku zahrnují skutečně vyčíslené škody na budovách,

vegetaci, materiálu či jiném majetku (včetně hospodářských zvířat,

úrody apod.), které byly způsobeny v příčinné souvislosti se závažnou

havárií. Nejsou zde zahrnuty náklady na opravy staveb nebo náklady na

jiné opravy ani ztráty na výrobě. Výše nákladů na opravy staveb a

demolice se zde uvede pouze v případě, že tyto náklady mají přímý vliv

na výši způsobených škod.Náklady na zásah a asanaci - opravy zahrnují aktuální nebo odhadovanou

cenu záchranných prací a asanačních prací. V případě, že odhad nákladů

na opravu budov byl vyčíslen jako ztráty na majetku (zvláště u

provozovatele), není zde znovu uvažován.Poznámka 15: Komentář ke škodám na majetkuPodrobně uveďte, co je zahrnuto ve škodách vyčíslených v bodě B5. V

případě, že nelze od sebe reálně oddělit např. škody na majetku od

nákladů na zásah, zdůrazněte to a uveďte celkové číslo. Jestliže nebyly

vynaloženy náklady nebo podrobnosti o nákladech nejsou dostupné, uveďte

důvody.Poznámka 16: Komentář k zásahu do života osob žijících v okolí objektu

nebo zařízeníPodrobně rozveďte zkrácenou informaci, uvedenou pod bodem B5 (a) až

(c), např. počty osob, jejichž životní rytmus byl nějak omezen následky

závažné havárie, důvody k evakuaci osob, důvody k přerušení dodávek

energií a vody a další dopady. Nebyl-li nikdo podle bodů (a) až (c)

ohrožen, uveďte důvody.Poznámka 17: Komentář k projednání dopadů závažné havárieUveďte další informace o dopadech, které nejsou zahrnuty v oddíle B, a

které přitom mohou být využitelné při rozboru dopadů závažné události.Oddíl C: ODEZVA PO ZÁVAŽNÉ HAVÁRIIPoznámka 18: Komentář k záchranným pracím při závažné haváriiUveďte stručný chronologický výčet všech zásahových činností, které

jsou popsány kódy a zkrácenou formou v bodech A až C. Popište detailně

počet a zaměření (druh) zasahujících a zda byly jejich počty a zaměření

odpovídající závažné havárii. Dále uveďte podrobné informace o

sledování zdravotního stavu a životního prostředí a o speciálních

asanačních pracích provedených nebo dále vyžadovaných. Cena opatření

uváděných v této sekci se uvede v sekci B5 a detaily posouzení

dostatečnosti nápravných opatření se uvedou v sekci C2 (d) až (e).Požadované informace se uvedou v rozsahu, v jakém jsou provozovateli

známy či sděleny zasahujícími složkami integrovaného záchranného

systému.Poznámka 19: Připomínky k vyhodnocení povinností podle zákonaPodrobně rozveďte informaci požadovanou v bodě C2 ve zkratkách a

vysvětlete důvody pro přijatá rozhodnutí a jejich dostatečnost apod. V

případě, že povinnosti byly splněny v souladu s požadavky zákona,

zvláště v bodě C2 (c) o zabezpečení řízení bezpečnosti, je důležité

vysvětlit, jak toho bylo dosaženo, např. schválením programu nebo

osvědčením, které je v souladu s platnými právními předpisy.Poznámka 20: Právní důsledkyUveďte všechny informace týkající se vyšetřování a jiných právních

úkonů, spojených s následky závažné havárie. Je nutné uvést podrobnosti

o prováděných šetřeních (i návrhů na šetření), jejich výsledky, uložení

postihů nebo dohodnutých finančních vyrovnání apod. Do skončení

vyšetřování se informace týkající se tohoto vyšetřování uvádějí pouze

se souhlasem orgánů činných v trestním řízení.Poznámka 21: Ostatní opatřeníUveďte všechny ostatní uložené úřední/administrativní kroky a sankce,

jejich podrobný popis a dosažené výsledky.Poznámka 22: Opatření přijatá k zamezení opakování závažné haváriePopište všechna praktická organizační opatření nebo jiné prostředky,

které byly vyhodnoceny jako důležité k tomu, aby se zabránilo opakování

popisované závažné havárie.Poznámka 23: Opatření ke snížení dopadů závažné haváriePopište všechna praktická organizační opatření nebo jiné prostředky,

které byly vyhodnoceny jako důležité z hlediska minimalizace následků

popisované závažné havárie.Poznámka 24: Použitelné materiály (literatura)Uveďte hodnocení specifických matematických modelů zabývajících se

předpovědí následků závažné havárie, které byly užity, dále ty, jejichž

výsledky musely být revidovány, nebo se ukázaly neplatné z pohledu

proběhlé závažné havárie. Uveďte další publikované zprávy, technické

publikace, modely apod., které mají vztah k popisované závažné havárii

a jsou použitelné pro porozumění tomu, co se stalo.Poznámka 25: Projednání zásahu/diskuse o odezvě na závažnou haváriiPoskytněte jakoukoliv dodatečnou informaci, která ještě není uvedena a

může být vhodná k porozumění příčin a následků závažné havárie.1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července

2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných

látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES.