o bezpečnosti České republiky


Published: 1998

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
110/1998 Sb.ÚSTAVNÍ ZÁKONze dne 22. dubna 1998o bezpečnosti České republikyZměna: 300/2000 Sb.Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:ZÁKLADNÍ USTANOVENÍČl.1Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana

jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových

hodnot je základní povinností státu.Čl.2(1) Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost, územní celistvost,

demokratické základy České republiky nebo ve značném rozsahu vnitřní

pořádek a bezpečnost, životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo životní

prostředí anebo je-li třeba plnit mezinárodní závazky o společné

obraně, může se vyhlásit podle intenzity, územního rozsahu a charakteru

situace nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav.(2) Nouzový stav a stav ohrožení státu se vyhlašuje pro omezené nebo

pro celé území státu, válečný stav se vyhlašuje pro celé území státu.Čl.3(1) Bezpečnost České republiky zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené

bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby.(2) Státní orgány, orgány územních samosprávných celků a právnické a

fyzické osoby jsou povinny se podílet na zajišťování bezpečnosti České

republiky. Rozsah povinností a další podrobnosti stanoví zákon.Čl.4(1) Ozbrojené síly jsou doplňovány na základě branné povinnosti.(2) Rozsah branné povinnosti, úkoly ozbrojených sil, ozbrojených

bezpečnostních sborů, záchranných sborů a havarijních služeb, jejich

organizaci, přípravu a doplňování a právní poměry jejich příslušníků

stanoví zákon, a to tak, aby byla zajištěna civilní kontrola

ozbrojených sil.NOUZOVÝ STAVČl.5(1) Vláda může vyhlásit nouzový stav v případě živelních pohrom,

ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí,

které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty

anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.(2) Nouzový stav nemůže být vyhlášen z důvodu stávky vedené na ochranu

práv a oprávněných hospodářských a sociálních zájmů.(3) Je-li nebezpečí z prodlení, může vyhlásit nouzový stav předseda

vlády. Jeho rozhodnutí vláda do 24 hodin od vyhlášení schválí nebo

zruší.(4) Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou

sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.Čl.6(1) Nouzový stav se může vyhlásit jen s uvedením důvodů na určitou dobu

a pro určité území. Současně s vyhlášením nouzového stavu musí vláda

vymezit, která práva stanovená ve zvláštním zákoně a v jakém rozsahu se

v souladu s Listinou základních práv a svobod omezují a které

povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají. Podrobnosti stanoví zákon.(2) Nouzový stav se může vyhlásit nejdéle na dobu 30 dnů. Uvedená doba

se může prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.(3) Nouzový stav končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud

vláda nebo Poslanecká sněmovna nerozhodnou o jeho zrušení před

uplynutím této doby.STAV OHROŽENÍ STÁTUČl.7(1) Parlament může na návrh vlády vyhlásit stav ohrožení státu, je-li

bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu

anebo jeho demokratické základy.(2) K přijetí usnesení o vyhlášení stavu ohrožení státu je třeba

souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a souhlasu nadpoloviční

většiny všech senátorů.ZKRÁCENÉ JEDNÁNÍ O NÁVRZÍCH ZÁKONŮČl.8(1) Po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda

požadovat, aby Parlament projednal vládní návrh zákona ve zkráceném

jednání.(2) O takovém návrhu se Poslanecká sněmovna usnese do 72 hodin od jeho

podání a Senát do 24 hodin od jeho postoupení Poslaneckou sněmovnou.

Jestliže se Senát v této lhůtě nevyjádří, platí, že je návrh zákona

přijat.(3) Po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu prezident

republiky nemá právo vracet zákon přijatý ve zkráceném jednání.(4) Ve zkráceném jednání nemůže vláda předložit návrh ústavního zákona.BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTUČl.9(1) Bezpečnostní radu státu tvoří předseda vlády a další členové vlády

podle rozhodnutí vlády.(2) Bezpečnostní rada státu v rozsahu pověření, které stanovila vláda,

připravuje vládě návrhy opatření k zajišťování bezpečnosti České

republiky.(3) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí Bezpečnostní rady

státu, vyžadovat od ní a jejích členů zprávy a projednávat s ní nebo s

jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti.PRODLOUŽENÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍČl.10Jestliže po dobu nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného

stavu podmínky na území České republiky neumožní konat volby ve

lhůtách, které jsou stanoveny pro pravidelná volební období, lze

zákonem lhůty prodloužit, nejdéle však o šest měsíců.SPOLEČNÁ USTANOVENÍČl.11V době, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší Senátua) rozhodnout o prodloužení nebo o zrušení nouzového stavu, o vyhlášení

stavu ohrožení státu nebo válečného stavu a o účasti České republiky v

obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika

členem,b) vyslovit souhlas s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo

území České republiky a s pobytem ozbrojených sil jiných států na území

České republiky, nejsou-li taková rozhodnutí vyhrazena vládě.Čl.12Rozhodnutí o nouzovém stavu, o stavu ohrožení státu nebo válečném stavu

se zveřejňují v hromadných sdělovacích prostředcích a vyhlašují se

stejně jako zákon. Účinnosti nabývají okamžikem, který se v rozhodnutí

stanoví.ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍČl.13Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.Zeman v. r.Havel v. r.Tošovský v. r.

Related Laws