vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích


Published: 2015

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
180/2015 Sb.VYHLÁŠKAze dne 9. července 2015o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním,

zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého

měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány

mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství

zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

(vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 238 odst. 1 zákona č.

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., a v

dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství,

mládeže a tělovýchovy podle § 246 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.,

zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb.:§ 1Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie^1) a v

návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie^2) upravujea) práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním,

zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého

měsíce po porodu,b) práce a pracoviště, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům a

podmínky, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce

konat z důvodu přípravy na povolání.§ 2(1) Těhotným zaměstnankyním jsou zakázány prácea) rizikové^3), s výjimkou1. prací zařazených podle jiného právního předpisu upravujícího

zařazování prací do kategorií^4) jako rizikové pro faktor psychická

zátěž podle kritéria práce v noční době,2. prací uvedených v písmenu l), pokud lze u těhotné zaměstnankyně

prokázat imunitu proti biologickému činiteli, který přichází při dané

práci v úvahu, a3. prací, pro které podmínky jejich výkonu stanoví právní předpisy

upravující využívání jaderné energie a ionizující záření,b) vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů,c) vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou

složkou svalové práce podle jiného právního předpisu upravujícího

podmínky ochrany zdraví při práci^5),1. při nichž minutový přípustný energetický výdej překračuje 14,5

kJ/minutu a průměrný směnový energetický výdej překračuje 3,4 MJ,2. spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné

manipulaci překračuje 10 kg nebo při časté manipulaci 5 kg,3. při nichž směnová kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene

překračuje 2 000 kg za průměrnou směnu,4. vykonávané vsedě, spojené s častým zvedáním nebo přenášením břemene

o hmotnosti vyšší než 2 kg,5. spojené se zaujímáním pracovní polohy v hlubokém předklonu, vkleče,

v dřepu, vleže, ve stoji na špičkách, s rukama nad výškou ramen, s

rotací trupu nebo úklony trupu o více než 10 stupňů, jde-li o opakující

se pracovní úkony,6. spojené s tlakem na břicho,7. při nichž nelze upravit parametry pracovního místa s ohledem na

antropometrické změny těla,8. vykonávané v pracovní poloze vstoje nebo vsedě s převahou statické

složky práce bez možnosti její změny,9. spojené s přepravou břemene pomocí jednoduchého bezmotorového

prostředku, při nichž je vynakládaná tažná síla 115 N nebo tlačná síla

vyšší než 160 N,d) vykonávané ve vnuceném pracovním tempu^5),e) při nichž by mohly být vystaveny rázům^6),f) spojené s expozicí celkovým horizontálním nebo vertikálním

vibracím^6), překračujícím přípustný expoziční limit snížený o 10 dB,g) spojené s expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím

označovaným standardními větami označujícími specifickou rizikovost

podle jiného právního předpisu upravujícího chemické látky nebo

chemické směsi^7) nebo standardními větami o nebezpečnosti podle přímo

použitelného předpisu Evropské unie^2)1. způsobujícím akutní nebo chronické otravy s těžkými anebo nevratnými

účinky pro zdraví s větami R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28 nebo R 39

nebo jejich kombinacemi nebo s větou R 68 v kombinaci s větami R 20, R

21 nebo R 22 nebo s větou R 48 v kombinaci s větami R 23, R 24 nebo R

25 anebo s větami H300, H301, H310, H311, H330 nebo H331 nebo jejich

kombinacemi nebo s větami H370, H371 nebo H372,2. klasifikovaným jako karcinogen kategorie 1, 2 nebo 3 s větami R 45,

R 49 nebo R 40 anebo karcinogen kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H350,

H350i nebo H351,3. klasifikovaným jako mutagen kategorie 1, 2 nebo 3 s větami R 46 nebo

R 68 anebo mutagen v zárodečných buňkách kategorie 1A, 1B nebo 2 s

větami H340 nebo H341,4. toxickým pro reprodukci s účinkem na plod v těle matky kategorie 1,

2 nebo 3 s větami R 61 nebo R 63 anebo kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami

H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d nebo H361fd,5. senzibilizujícím dýchací cesty nebo kůži s větami R 42 nebo R 43

nebo jejich kombinacemi anebo s větami H334 nebo H317,h) spojené s expozicí jiným chemickým látkám nebo chemickým směsím

neuvedeným v písmenu g), pokud nelze na podkladě vyhodnocení

zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví těhotné

zaměstnankyně nebo plodu,i) při výrobě léčiv nebo veterinárních přípravků, obsahujících hormony,

antibiotika nebo jiné biologicky vysoce účinné látky, pokud nelze na

podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození

zdraví těhotné zaměstnankyně nebo plodu,j) při výrobě cytostatik nebo antimitotických léků, jejich přípravě k

injekční aplikaci, při jejím provádění nebo při ošetřování pacientů

léčených cytostatiky nebo antimitotickými léky,k) spojené s expozicí prachu tvrdých dřev s karcinogenními účinky^5),l) spojené s expozicí viru zarděnek, jinému biologickému činiteli

skupin 2 až 4^5) zařazené jako rizikové^3) nebo původci toxoplasmosy,

pokud nelze u těhotné zaměstnankyně prokázat imunitu proti biologickému

činiteli, který přichází při dané práci v úvahu.(2) Těhotným zaměstnankyním jsou dále zakázány prácea) při výrobě a zpracování výbušnin nebo výbušných předmětů a při

zacházení s nimi^8),b) při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pád předmětů,c) ve výškách nad 1,5 m, nad volnou hloubkou přesahující 1,5 m nebo na

souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny je 10 stupňů a větší,d) na zařízeních vysokého elektrického napětí,e) při ošetřování zvířat vyžadujících zvláštní péči podle jiného

právního předpisu upravujícího stanovení druhů zvířat vyžadujících

zvláštní péči^9),f) související s chovem zvířat podle jiného právního předpisu

upravujícího způsob organizace práce a pracovních postupů při práci

související s chovem zvířat^10),g) při porážení zvířat na jatkách,h) vykonávané v prostoru uzavřených nádob nebo nádrží,i) při ošetřování pacientů umístěných v uzavřených psychiatrických

odděleních,j) těžební v podzemí.(3) Těhotným zaměstnankyním je zakázáno pracovat na pracovištích, kdea) je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více než 20

kPa,b) je koncentrace kyslíku v ovzduší nižší než 20 % objemových,c) jsou překračovány nejvyšší přípustné hodnoty neionizujícího záření

stanovené pro obyvatelstvo jiným právním předpisem upravujícím ochranu

zdraví před účinky neionizujícího záření^11),d) podle hodnocení zdravotních rizik zaměstnavatelem expozice chemickým

látkám nebo směsím nebo biologickým činitelům skupin 2 až 4 může

ohrozit jejich zdraví nebo zdraví plodu.§ 3(1) Kojícím zaměstnankyním jsou zakázány práce a pracovištěa) uvedené v § 2 odst. 1 písm. g), j) a k) a odst. 2 písm. j),b) s chemickými látkami nebo chemickými směsmi poškozujícími kojence

prostřednictvím mateřského mléka označovanými větami R 64 nebo H362,c) s chemickými látkami nebo chemickými směsmi toxickými pro reprodukci

s účinkem na fertilitu označovanými větami R 60 nebo R 62 nebo jejich

kombinacemi anebo s větami H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361,

H361f nebo H361fd.(2) Kojícím zaměstnankyním jsou dále zakázány práce a pracoviště, kde

podle hodnocení zdravotních rizik zaměstnavatelem expozice chemickým

látkám nebo směsím může ohrozit jejich zdraví nebo zdraví kojence.§ 4Zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu jsou zakázány

práce a pracoviště uvedenéa) v § 2 odst. 1 písm. a), jde-li o rizikové práce s vibracemi nebo

rizikové práce v zátěži teplem nebo chladem,b) v § 2 odst. 1 písm. b), c) bodech 1 až 6 a bodě 8, písm. d) a e),c) v § 2 odst. 2,d) v § 2 odst. 3 písm. a) a b).§ 5(1) Mladistvým zaměstnancům jsou zakázány prácea) rizikové^3),b) vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů,c) vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou

složkou svalové práce podle jiného právního předpisu upravujícího

podmínky ochrany zdraví při práci^5),1. při nichž jsou překračovány hygienické limity energetického výdeje

pro dívky nebo chlapce,2. spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné

manipulaci překračuje u chlapců 20 kg nebo při časté manipulaci 15 kg,

u dívek pak při občasné manipulaci 15 kg nebo při časté manipulaci 10

kg,3. při nichž směnová kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene

překračuje u chlapců 5 500 kg a u dívek 4 000 kg za průměrnou směnu,4. vykonávané vsedě chlapci, spojené s častým zvedáním a přenášením

břemene o hmotnosti vyšší než 4,5 kg, nebo dívkami o hmotnosti vyšší

než 2,5 kg,5. spojené s přepravou břemene pomocí jednoduchého bezmotorového

prostředku, při nichž je chlapci vynakládaná tažná síla vyšší než 150 N

nebo tlačná síla vyšší než 200 N nebo při nichž je dívkami vynakládaná

tažná síla vyšší než 115 N nebo tlačná síla vyšší než 160 N,d) vykonávané ve vnuceném pracovním tempu^5),e) se zdroji ionizujícího záření^11),f) spojené s expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím

označovaným standardními větami označujícími specifickou rizikovost

podle jiného právního předpisu upravujícího chemické látky nebo

chemické směsi^7) nebo standardními větami o nebezpečnosti podle přímo

použitelného předpisu Evropské unie^2)1. způsobujícím akutní nebo chronické otravy s těžkými nebo nevratnými

účinky pro zdraví s větami R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28 nebo R 39

nebo jejich kombinacemi nebo s větou R 68 v kombinaci s větami R 20, R

21 nebo R 22 nebo s větou R 48 v kombinaci s větami R 20, R 21, R 22, R

23, R 24, R 25 nebo s větou R 33 anebo s větami H300, H301, H310, H311,

H330 nebo H331 nebo jejich kombinacemi nebo s větami H370, H371, H372

nebo H373,2. klasifikovaným jako karcinogen kategorie 1, 2 nebo 3 s větami R 45,

R 49 nebo R 40 anebo karcinogen kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H350,

H350i nebo H351,3. klasifikovaným jako mutagen kategorie 1, 2 nebo 3 s větami R 46 nebo

R 68 anebo mutagen v zárodečných buňkách kategorie 1A, 1B nebo 2 s

větami H340 nebo H341,4. toxickým pro reprodukci kategorie 1, 2 nebo 3 s větami R 60 nebo R

61, R 62 nebo R 63 anebo kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H360, H360D,

H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361d, H361, H361f nebo H361fd,5. senzibilizujícím dýchací cesty nebo kůži s větami R 42 nebo R 43

nebo jejich kombinacemi anebo s větami H334 nebo H317,6. žíravým s větami R 34 nebo R 35 anebo s větou H314,7. dráždivým s větou R 41 anebo způsobující vážné poškození očí s větou

H318,8. zdraví škodlivým s větou R 65 anebo nebezpečným při vdechnutí s

větou H304,9. jako kapalinami s větami R 11 nebo R 12 anebo s hořlavými kapalinami

kategorie 1 nebo 2 s větami H224 nebo H225, hořlavými plyny kategorie 1

nebo 2 s větou H220 nebo H221, s aerosoly kategorie 1 s větou H222,

samovolně reagujícími látkami a směsmi typu A, B, C nebo D s větami

H240, H241 nebo H242, výbušninami kategorie nestabilní výbušniny s

větou H200 nebo výbušninami podtřídy 1.1 s větou H201, 1.2 s větou

H202, 1.3 s větou H203, 1.4 s větou H204 nebo 1.5 s větou H205 anebo s

organickými peroxidy typu A nebo B s větou H240 nebo H241,g) spojené s expozicí prachu tvrdých dřev s karcinogenními účinky^5),h) při výrobě léčiv nebo veterinárních přípravků, obsahujících hormony,

antibiotika nebo jiné biologicky vysoce účinné látky,i) při výrobě cytostatik nebo antimitotických léků, jejich přípravě k

injekční aplikaci, při jejím provádění nebo při ošetřování pacientů

léčených cytostatiky nebo antimitotickými léky.(2) Mladistvým zaměstnancům jsou dále zakázány prácea) při výrobě a zpracování výbušnin nebo výbušných předmětů a zacházení

s nimi^8),b) ve výškách nad 1,5 m, nad volnou hloubkou přesahující 1,5 m nebo na

souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny je 10 stupňů a větší,c) na zařízeních vysokého elektrického napětí,d) vykonávané v prostoru uzavřených nádob nebo nádrží,e) na zařízeních pro výrobu, uskladňování nebo používání stlačených,

kapalných nebo rozpuštěných plynů,f) při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pád předmětů,g) při ošetřování zvířat vyžadujících zvláštní péči podle jiného

právního předpisu upravujícího stanovení druhů zvířat vyžadujících

zvláštní péči^9),h) při porážení zvířat na jatkách,i) se sudy, kanystry nebo podobnými nádobami, které obsahují chemické

látky nebo chemické směsi uvedené v odstavci 1 písm. f).(3) Mladistvým zaměstnancům je zakázáno pracovat na pracovištích, kdea) je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více než 20

kPa,b) je koncentrace kyslíku v ovzduší nižší než 20 % objemových,c) se pracuje se zdrojem ionizujícího záření,d) podle hodnocení zdravotních rizik zaměstnavatelem expozice chemickým

látkám nebo chemickým směsím nebo biologickým činitelům skupin 2 až 4

může ohrozit jejich zdraví.(4) Zákaz prací mladistvým zaměstnancům se nevztahuje na práce, při

nichž se mladiství zaměstnanci připravují na povolání, pokud jsou

vykonávány pod soustavným odborným dozorem a organizací práce nebo

jinými opatřeními je zajištěna dostatečná ochrana jejich zdraví,a) zařazené podle odstavce 1 písm. a) jako rizikové pro faktory zátěž

teplem, chladem, hluk, vibrace nebo pracovní poloha, pokud lze na

podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození

zdraví,b) uvedené v odstavci 1 písm. f) bodech 7 a 8, písm. h) a písm. i),

pokud lze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že

nedojde k poškození zdraví.c) uvedené v odstavci 2 písm. b), c), e), g) a h),d) uvedené v odstavci 1 písm. e) a vykonávané za podmínek stanovených

právními předpisy upravujícími využívání jaderné energie a ionizujícího

záření, jde-li o mladistvé ve věku od 16 do 18 let věku.§ 6Na mladistvé zaměstnankyně, které jsou těhotné, kojící nebo matky do

konce devátého měsíce po porodu, se vedle zákazů stanovených v § 2, 3

nebo 4 vztahují též zákazy stanovené v § 5 odst. 1 až 3; ustanovení § 5

odst. 4 se nepoužije.§ 7Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které

jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého

měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství

výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, se zrušuje.§ 8Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce

následujícího po dni jejího vyhlášení.Ministr:MUDr. Němeček, MBA, v. r.1) Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření

pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných

zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň

(desátá směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS), ve

znění směrnic 2007/30/ES a 2014/27/EU.Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých

pracovníků.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/30/ES ze dne 20. června

2007, kterou se mění směrnice Rady 89/391/EHS, její samostatné směrnice

a směrnice Rady 83/477/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES za účelem

zjednodušení a racionalizace zpráv o praktickém uplatňování, ve znění

směrnic 2007/30/ES a 2014/27/EU.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/27/EU ze dne 26. února 2014,

kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES s cílem uvést je do

souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a

balení látek a směsí.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července

2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro

muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání.2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16.

prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně

a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č.

1907/2006.3) § 39 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o

změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb.4) Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování

prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních

testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění

biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a

biologickými činiteli, ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb.5) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.6) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými

účinky hluku a vibrací.7) Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o

změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů.8) Například zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o

státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 83/2013

Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci,

označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS

a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 v platném znění.9) Vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících

zvláštní péči, ve znění vyhlášky č. 205/2011 Sb.10) Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace

práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při

práci související s chovem zvířat.11) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím

zářením, ve znění nařízení vlády č. 106/2010 Sb.

Related Laws