o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl


Published: 2011

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
216/2011 Sb.VYHLÁŠKAze dne 15. července 2011o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních dělMinisterstvo zemědělství stanoví podle § 59 odst. 1 písm. a) zákona č.

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve

znění zákona č. 150/2010 Sb.:§ 1Základní pojmyPro účely této vyhlášky se rozumía) manipulačním řádem vodního díla - soubor zásad a pokynů pro

manipulaci s vodou k jejímu účelnému a hospodárnému využití podle

povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a stavebního

povolení k vodnímu dílu, ke snižování nepříznivých účinků povodní,

sucha a ledových jevů, k ochraně a zlepšení jakosti vody, jakož i k

zajištění bezpečnosti, stability a spolehlivosti vodního díla,b) provozním řádem vodního díla - soubor zásad, pokynů a dokumentace

pro obsluhu a údržbu objektů a zařízení vodního díla,c) zabezpečeností - pravděpodobnost zajištění požadovaného účelu, pro

který je vodní dílo určeno, vyjádřenou v procentech,d) identifikací - u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození,

popřípadě název obchodní firmy, adresa místa trvalého pobytu a telefon,

fax a e-mail (dále jen „komunikační spojení“); u právnické osoby

obchodní firma nebo název, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,

adresa sídla a komunikační spojení,e) komplexním manipulačním řádem - soubor zásad a pokynů pro koordinaci

manipulací s vodou v soustavě vodních děl.§ 2Náležitosti manipulačních řádů(1) Náležitostmi manipulačního řádu vodního díla jsoua) údaje o1. identifikaci vlastníka nebo uživatele^1), popřípadě stavebníka

vodního díla,2. identifikaci osoby odpovědné za manipulaci s vodou,3. identifikaci správce vodního toku,4. vodohospodářském dispečinku správce povodí,5. místně příslušném vodoprávním úřadu,6. identifikaci osoby pověřené k provádění technickobezpečnostního

dohledu^2) a osoby pověřené k provádění technické revize vodního díla

ohlášeného podle § 15a vodního zákona,7. příslušných povodňových orgánech,b) technické údaje o vodním díle a údaje s ním související, kterými

jsou1. název, umístění a stručný popis vodního díla, popis funkce vodního

díla a těch jeho částí, které slouží k manipulaci s vodou a ke kontrole

manipulací s vodou,2. údaje o stavebním povolení k vodnímu dílu a rozhodnutí o jeho

kolaudaci,3. účel vodního díla; slouží-li vodní dílo více účelům, uvedou se v

pořadí podle důležitosti,4. údaje o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

vztahující se k vodnímu dílu, včetně údajů o rozsahu povolení,5. kategorie vodního díla podle jiného právního předpisu^3),6. zabezpečenost požadovaných nároků na využití vody u vodního díla,

které akumuluje nebo vzdouvá vodu,7. možnosti snížení povodňových průtoků u vodního díla, které akumuluje

nebo vzdouvá vodu,8. základní hydrologické údaje vodního toku, na kterém je vodní dílo

umístěno, popřípadě další hydrologické údaje nebo podklady související

s vodním dílem nebo se způsobem hospodaření s vodou ve vodní nádrži,9. seznam technických a právních předpisů souvisejících s vodním dílem

a použitých pro vypracování manipulačního řádu,c) základní požadavky, zásady a pokyny pro manipulaci s vodou na vodním

díle,d) základní požadavky, zásady a pokyny pro manipulaci s vodou na vodním

díle, začleněném do soustavy vodních děl, vyplývající z komplexního

manipulačního řádu, pokud je pro soustavu vodních děl zpracován,e) pokyny pro manipulace s vodou při mimořádných událostech a provádění

bezpečnostních opatření, zejména se zřetelem na1. ochranu před povodněmi překračujícími návrhové parametry vodního

díla,2. situace při ohrožení bezpečnosti a stability vodního díla,3. situace při poškození objektů a zařízení vodního díla,4. situace při kritickém nedostatku vody ve vodním toku,5. situace při havárii^4) na vodním díle nebo na vodním toku nad a pod

vodním dílem,6. situace při takovém zhoršení jakosti povrchové vody, že vodní dílo

nemůže sloužit svému účelu,f) požadavky na druh, způsob, rozsah a četnost měření a pozorování na

vodním díle potřebných pro manipulaci s vodou,g) seznamy důležitých adres a komunikačních spojení, zejména příslušný

vodoprávní úřad, územní hygienik, Hasičský záchranný sbor České

republiky, Policie České republiky, zdravotnická záchranná služba,

složky integrovaného záchranného systému a orgány povodňového a

krizového řízení; je-li vodní dílo součástí sledované vodní cesty

dopravně významné využívané, pak se do seznamu důležitých adres a

komunikačních spojení uvede i místně příslušná pobočka Státní plavební

správy,h) zásady spolupráce při manipulaci s vodou mezi vlastníky nebo

uživateli^1) souvisejících vodních děl, popřípadě společné zásady

manipulačních řádů těchto vodních děl,i) ostatní ustanovení, která obsahují1. způsob a četnost provádění kontrolních měření na výpustných a

odběrných zařízeních v rozsahu a lhůtách pro ověření kapacity a měrných

křivek,2. určení období pro provádění revizí a údržby na jednotlivých

objektech a zařízeních vodního díla, vhodného z hlediska hydrologického

i z hlediska zajištění účelu vodního díla,3. pravidla pro vedení záznamů o provádění manipulací s vodou a

vyhodnocení mimořádných manipulací s vodou,j) přílohy manipulačního řádu, které obsahují1. pomůcky k řízení manipulace s vodou, které poskytují informace

potřebné pro rozhodování o manipulacích s vodou podle písmen c) a e) a

pro vyhodnocení měření a pozorování podle písmene f),2. výkresovou část projektové dokumentace vodního díla v rozsahu

potřebném pro manipulaci s vodou,3. právní a jinou dokumentaci důležitou pro řízení manipulace na vodním

díle nebo pro posouzení docílených výsledků, například povolení k

vodnímu dílu a s vodním dílem související, přílohou mohou být i části

povodňových plánů, které souvisejí s manipulacemi na vodním díle,4. doklady o provedené aktualizaci manipulačního řádu,5. protokol o seznámení obsluhy vodního díla s manipulačním řádem.(2) Je-li vodní dílo rozděleno na ucelené, funkčně oddělené části nebo

podílí-li se na manipulacích na vodním díle více vlastníků nebo

uživatelů^1), může být v rámci manipulačního řádu vypracován pro každou

ucelenou část vodního díla nebo pro každého jednotlivého vlastníka nebo

uživatele^1) příslušný oddíl manipulačního řádu v přiměřeném rozsahu

samostatně.(3) Pro vodní díla na vodním toku, která spolu provozně souvisí, může

být vypracován jeden manipulační řád.(4) Manipulační řád obsahuje titulní list^5), za který se připojí

seznam jeho příloh. V poznámce se upozorní na dokumenty a místo jejich

uložení, které jsou uloženy mimo soubor manipulačního řádu; dále jsou

řazeny náležitosti podle odstavce 1.§ 3Náležitosti provozních řádů(1) Náležitostmi provozního řádu vodního díla jsoua) údaje o1. identifikaci vlastníka nebo uživatele^1), popřípadě stavebníka

vodního díla s uvedením jejich podílu na provozu a údržbě vodního díla,2. identifikaci provozovatele vodovodu nebo kanalizace^6) a jeho podíl

na provozu a údržbě vodního díla, pokud se jedná o vodovody a

kanalizace pro veřejnou potřebu,3. identifikaci osoby odpovědné za provoz vodního díla,4. územně příslušném vodoprávním úřadu,5. identifikaci osoby pověřené k provádění technickobezpečnostního

dohledu^2) a osoby pověřené k provádění technické revize vodního díla

ohlášeného podle § 15a vodního zákona,b) technické údaje o vodním díle a údaje s ním související, kterými

jsou1. název, umístění a stručný popis vodního díla a jeho funkce, základní

technické údaje o kapacitě nebo výkonu, výčet jeho částí a vybavení,

kterých se provozní řád týká,2. údaje o povolení k nakládání s vodami vztahující se k vodnímu dílu,

stavebním povolení k vodnímu dílu, rozhodnutí o jeho kolaudaci nebo o

kolaudačním souhlasu k vodnímu dílu,3. kategorie vodního díla podle jiného právního předpisu^3),4. údaje o schválení a platnosti manipulačního řádu, pokud je

zpracován,c) provozní údaje a ukazatele nutné pro zajištění řádného a

spolehlivého provozu1. pro vodní díla podle § 55 odst. 1 písm. a), d), f), g), h), i), l)

vodního zákona, podle příslušné části technické normy^7),2. pro vodní díla podle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona, podle

příslušných částí technických norem^8),3. pro vodní díla podle § 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona, podle

příslušné části technické normy^9),d) pokyny pro provoz a údržbu, členěné podle funkce a druhu objektů a

zařízení1. pro vodní díla podle § 55 odst. 1 písm. a), d), f), g), h), i), l)

vodního zákona, podle příslušné části technické normy^7),2. pro vodní díla podle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona, podle

příslušných částí technických norem^8),3. pro vodní díla podle § 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona, podle

příslušných částí technické normy^9),4. určení období pro provádění revizí a údržby jednotlivých objektů a

zařízení vodního díla, vhodného z hlediska hydrologického i z hlediska

zajištění účelu vodního díla,5. způsob a četnost provádění kontrolních měření na výpustných a

odběrných zařízeních v rozsahu a lhůtách pro ověření kapacity a měrných

křivek,e) pokyny pro provoz, údržbu a obsluhu v zimním období,f) pokyny pro provoz a obsluhu při mimořádných situacích, včetně

situací vyvolaných nebezpečím teroristického ohrožení vodního díla,g) seznamy důležitých adres a komunikačních spojení, zejména příslušný

vodoprávní úřad, územní hygienik, Hasičský záchranný sbor České

republiky, Policie České republiky, zdravotnická záchranná služba,

složky integrovaného záchranného systému a orgány krizového řízení,

příslušný inspektorát České inspekce životního prostředí, správce

vodního toku, správce povodí; je-li vodní dílo součástí sledované vodní

cesty dopravně významné využívané, pak se do seznamu důležitých adres a

komunikačních spojení uvede i místně příslušná pobočka Státní plavební

správy,h) zásady spolupráce mezi osobami, které se podílejí na provozu vodního

díla, a společné zásady dílčích provozních řádů,i) pokyny pro zabezpečení souladu provozního řádu se souvisejícími

předpisy, například s manipulačním řádem, s programem dohledu podle

jiného právního předpisu^3), havarijními a krizovými plány (stanovení

rozsahu a četnosti, místa a druhu pravidelných měření a pozorování

potřebných pro provoz vodního díla),j) ustanovení o rozsahu, četnosti, místě a druhu pravidelných měření a

pozorování při provozu vodního díla u vodních děl, u kterých se

nezpracovává manipulační řád a neprovádí technickobezpečnostní dohled,k) údaje o1. době platnosti provozního řádu vodního díla,2. provádění změn provozního řádu při změně stavby vodního díla nebo

při změně podmínek provozu vodního díla,3. vedení provozního deníku, provozních záznamů a knihy revizí, změn a

údržby,4. souboru bezpečnostních, požárních a hygienických pokynů,5. přehledu opatření zajišťujících bezpečnost pracovníků,l) přílohy, které zahrnují1. výkresovou část projektové dokumentace v rozsahu a v provedení

potřebném k obsluze a údržbě vodního díla,2. protokol o seznámení obsluhy s provozním řádem vodního díla.(2) Je-li vodní dílo rozděleno na ucelené, funkčně oddělené části nebo

podílí-li se na provozování více osob, mohou být vypracovány dílčí

vzájemně provázané provozní řády pro jednotlivé části, popřípadě

technologická zařízení vodního díla.(3) Za provozní řád vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do

kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jehož podstatnou součástí podle §

15a odst. 1 vodního zákona jsou výrobky označené CE podle zákona č.

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a doplnění některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se považuje návod k obsluze

zpracovaný dodavatelem vodního díla, doplněný o údaje podle odstavce 1

písm. a), e), f), g) a k) bodů 3 a 4, pokud vodoprávní úřad ve

stavebním povolení nestanoví jinak.(4) Provozní řád obsahuje titulní list^5), za který se připojí seznam

jeho příloh. V poznámce se upozorní na dokumenty a místo jejich

uložení, které jsou uloženy mimo soubor provozního řádu; dále jsou

řazeny náležitosti podle odstavce 1.§ 4Přechodné ustanoveníManipulační a provozní řády vypracované a schválené podle dosavadních

právních předpisů zůstávají v platnosti.§ 5Zrušovací ustanoveníVyhláška Ministerstva zemědělství č. 195/2002 Sb., o náležitostech

manipulačních řádů a provozích řádů vodních děl, se zrušuje.§ 6ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2011.Ministr:Ing. Fuksa v. r.1) § 126 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

zákonů (vodní zákon).2) § 61 odst. 9 a § 62 odst. 4 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., ve

znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb.3) Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad

vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.4) § 40 zákona č. 254/2001 Sb.5) TNV 75 2910 Manipulační řády vodních děl na vodních tocích.6) § 2 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a

kanalizacích), ve znění zákona č. 76/2006 Sb.7) TNV 75 2920 Provozní řády vodních děl.8) TNV 75 5950 Provozní řády vodovodu.TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace.TNV 75 2569 Obsluha a údržba stok.TNV 75 6930 Obsluha a údržba čistíren odpadních vod.TNV 75 5922 Obsluha a údržba vodovodních potrubí veřejných vodovodů.9) TNV 75 4931 Provozní řád závlah.

Related Laws