způsob organizace práce zaměstnavatele při provozování dopravy


Published: 2002

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
168/2002 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDYze dne 25. března 2002,kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které

je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními

prostředkyVláda nařizuje podle § 134e odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník

práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:§ 1Toto nařízení stanoví požadavky na způsob organizace práce a pracovních

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování

dopravy dopravními prostředky.§ 2Pro účely tohoto nařízení se rozumía) místním provozním bezpečnostním předpisem předpis upravující

pracovní a technologické postupy při provozování dopravy,b) normovou hodnotou konkrétní technický požadavek obsažený v příslušné

české technické normě.§ 3Zaměstnavatel při provozování dopravy dopravními prostředky organizuje

práci zaměstnanců v souladu s tímto nařízením, se zvláštními právními

předpisy,^1) návodem dodaným výrobcem pro provoz a používání dopravních

prostředků a místním provozním bezpečnostním předpisem vydaným

zaměstnavatelem, kterým se stanoví pracovní a technologické postupy pro

bezpečné provozování dopravy, bezpečnost provádění jednotlivých

pracovních operací s ohledem na zvláštnosti pracoviště a pracovní

prostředí, na možné ohrožení zaměstnanců povětrnostní situací a na

pravidla dorozumívání mezi zaměstnanci při pracovních operacích.§ 4Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které

je zaměstnavatel povinen zajistit při provozovánía) silniční dopravy, jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení,b) vnitrozemské plavby, jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení,c) letecké dopravy, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení,d) dráhy, drážní dopravy a dráhy průmyslové, jsou uvedeny v příloze č.

4 k tomuto nařízení.§ 5Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.Předseda vlády:v z. JUDr. Rychetský v. r.1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:PhDr. Špidla v. r.Příl.1Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které

je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování silniční dopravy1. Zaměstnavatel je povinen zajistit způsob organizace práce a

pracovních postupů při provozování silniční dopravy, obsluze, opravách,

kontrole a údržbě dopravních prostředků a pracovních činností, při

nichž se používají dopravní prostředky, tak, abya) byly určeny prostory pro bezpečné nakládání a vykládání

přepravovaného nákladu a určen zaměstnanec, který řídí a koordinuje

tuto činnost,b) byly vydány organizační pokyny pro vykládku a nakládku zvláště

těžkých nebo rozměrných nákladů a pro připojování a odpojování

dopravních prostředků byl zajištěn dostatečný počet zaměstnanců pro

tyto činnosti, a před zahájením prací určen způsob jejich dorozumívání,c) bylo pracoviště mimo pozemní komunikace v případě potřeby vyznačeno

výstražnými tabulkami, dopravními značkami, případně nahrnutím zeminy

tam, kde hrozí nebezpečí zřícení nebo zasypání dopravního prostředku, a

za snížené viditelnosti byla nebezpečná místa v terénu opatřena světly,

odrazkami nebo odrazovými deskami,d) v případě, že to vyžadují okolnosti, byl zaměstnanec při pohybu na

pracovišti mimo pozemní komunikace seznámen s místními provozními

podmínkami.2. Zaměstnavatel je dále povinen zajistit, aby zaměstnaneca) neodstavoval dopravní prostředek na nevhodném místě z hlediska

bezpečnosti práce, zejména v ochranném pásmu inženýrských sítí,^1) a

nevjížděl na místa, kde povrch terénu není dostatečně pevný, široký a

sjízdný,b) používal při výstupu na ložnou plochu dopravního prostředku, při

sestupu z ní a při plachtování žebřík nebo jiné vhodné zařízení,c) zabezpečil bezpečné otáčení nebo couvání za pomoci dalšího

zaměstnance, vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled

nebo terén mimo pozemní komunikace,d) prováděl kontrolu spojení a kontrolu zajištění závěsného zařízení

dopravního prostředku při připojování dopravního prostředku a po

odpojení prováděl kontrolu odpojení a zajišťoval rozpojené dopravní

prostředky proti samovolnému pohybu,e) používal při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na

pozemních komunikacích a kdy je nutno na ně vstoupit, výstražné vesty s

vysokou viditelností vyhovující požadavkům normových hodnot.3. U zaměstnance, který řídí dopravní prostředek a na kterého se

nevztahuje zvláštní právní předpis,^2) je zaměstnavatel povinen

zajistit, abya) nepřekročil maximální dobu řízení, která činí 4,5 hodiny; za dobu

řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut.

Nejpozději po uplynutí maximální doby řízení musí být řízení přerušeno

bezpečnostní přestávkou^3) v trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li

nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v

týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání

nejméně 15 minut zařazených do doby řízení,b) během bezpečnostní přestávky nevykonával žádnou činnost vyplývající

z jeho pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad.

Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat;

přestávky se neposkytují na začátku a na konci pracovní doby,c) vedl v listinné formě nebo technickým zařízením denní evidenci o

době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek.Příl.2Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které

je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování vnitrozemské plavby1. Zaměstnavatel je povinen zajistit způsob organizace práce a

pracovních postupů při provozování vnitrozemské plavby zejména s

ohledem na práci na plavidlech, při pohybu plavidel v obvodu přístavu a

plavebních komorách.2. Při vytahování, spouštění, vyvazování a spojování plavidel, při

používání lodního výtahu, při práci s lany a kotvou, při sochorování,

nakládce, překládce a vykládce nákladu, při práci ve strojovnách

plavidel, údržbě, opravách a čištění plavidel je zaměstnavatel povinen

zajistit, aby zaměstnaneca) používal při práci s lany lana nepoškozená,b) neponechával nepoužívaná lana volná,c) nezachycoval uvolněná lana rukou,d) nezdržoval se před lany v nebezpečném prostoru a nevstupoval do

lanových smyček,e) ohýbal lana pouze přes kladku nebo pachole,f) přecházel z plavidla na plavidlo jen v místech, kde boky plavidel

vzájemně přiléhají a obě paluby jsou bez překážek,g) přestupoval z plavidla na plavidlo, z nichž jedno je v pohybu, pouze

tehdy, když rychlost pohybujícího se plavidla je stejná nebo nižší než

rychlost chůze zaměstnance a přestup je možný pouhým překročením boků

plavidel, a aby při přestupu nepřenášel žádná břemena,h) nepřelézal spojená plavidla po kormidlech a lanech,i) při vyvazování plavidla ke břehu nebo v plavebních komorách

neopouštěl plavidlo současně s vyvazovacím nebo vrhacím lanem,j) při nakládce a vykládce se nezdržoval v nebezpečném prostoru strojů

a technických zařízení pro nakládku a vykládku,k) měl pro přechod z plavidel na břeh zajištěny vhodné lávky

dostatečných rozměrů, které musí být upevněny, opatřeny zábradlím a

jejich okraje označeny bezpečnostní značkou.3. Zaměstnavatel je povinen označit bezpečnostními značkami nebezpečná

místa na plavidlech, přístupové a únikové cesty; vnitřní strany poklopů

v plavidlech musí být označeny tak, aby označení bylo viditelné i při

jejich otevření.4. Při opravách a údržbě plavidel je zaměstnavatel povinen zajistit,

aby nedošlo k náhlému uvolnění demontovaných částí zařízení.

Demontované části musí být před úplným uvolněním zajištěny proti

nepředvídanému pohybu a odkládány tak, aby nebránily bezpečnému pohybu

zaměstnanců a byly zajištěny proti pádu nebo sesunutí.5. Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci vhodné osobní

ochranné pracovní prostředky s ohledem na zvláštnosti provozu při

vnitrozemské plavbě. Záchrannou vestou musí být zaměstnanec vybaven v

případecha) kdy plavidlo není vybaveno zábradlím a hrozí nebezpečí pádu

zaměstnance,b) záchranných prací nebo při havárii plavidla,c) použití záchranného člunu pro pracovní nebo záchranné účely,d) při opuštění plavidla pomocí otočného ramene,e) opuštění plavidla při vyvazování v plavební komoře,f) vyprošťování kotvy,g) kdy to podle podmínek a charakteru práce určí zaměstnavatel nebo

vůdce plavidla.Příl.3Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které

je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování letecké dopravy.1. Zaměstnavatel je povinen zajistit způsob organizace práce a

pracovních postupů při provozování letecké dopravy s ohledem na řízení,

obsluhu, zajišťování leteckých prací a leteckých služeb a při stanovení

pravidel pohybu všech dopravních prostředků, ostatních mechanismů a

osob v areálu letiště.2. Nakládání, překládání a vykládání přepravovaného nákladu a práce při

obsluze, údržbě a opravách letadel, jejich plnění pohonnými hmotami,

provádění motorových zkoušek, vlečení, mytí, pojíždění a rozmrazování

letadel, vyhřívání jejich kabin a práci za nepříznivé povětrnostní

situace organizuje zaměstnavatel tak, aby zaměstnaneca) k vlečení letadel používal pouze zařízení určená pro příslušné typy

letadel,b) nevstupoval nebo nevjížděl do nebezpečného prostoru u vrtule a před

vstupy proudových motorů,c) nepohyboval se nebo nepojížděl za letadly, která mají spuštěné

motory,d) vstupoval, pohyboval se a vykonával pracovní činnost na ploše

letiště se zvýšenou pozorností s ohledem na provoz a aby při cestě na

pracoviště a odchodu z pracoviště používal pouze stanovené přístupové a

únikové cesty,e) vykonávající práci na provozních plochách letiště a v nebezpečných

prostorách používal výstražné vesty, postroje nebo oděvy s vysokou

viditelností nebo z fluorescenčních materiálů, popřípadě prostředky na

ochranu sluchu nebo hlavy splňující požadavky normových hodnot.Příl.4Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které

je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dráhy, drážní dopravy

a dráhy průmyslové1. Zaměstnavatel je povinen zajistit způsob organizace práce a

pracovních postupů při provozování dráhy, drážní dopravy^1) a dráhy

průmyslové s ohledem na obsluhu, doprovod, údržbu a opravy drážních

vozidel, zvláštní technologie používané při provozování dráhy, práci v

kolejišti, na trati, v obvodu dráhy, včetně určování a označování

přístupových a manipulačních cest a stezek a zabezpečení bezpečného

pohybu po přístupových cestách i při nepříznivé povětrnostní situaci,

stavební činnosti, údržbě, překládce a vykládce nákladu, při

připojování a odpojování drážních vozidel, posunu, zajišťování drážních

vozidel proti náhodnému pohybu a při specifických činnostech.2. Zaměstnavatel je povinen na pracovišti označit bezpečnostními

značkami stožáry, sloupy, konstrukce, pevné objekty, zařízení a jiné

překážky zasahující do volného schůdného a manipulačního prostoru. Pro

ochranu zaměstnanců na pracovišti je zaměstnavatel povinen v případě

potřeby zajistit užívání výstražných systémů, například zastavovacích

terčů.3. Zaměstnavatel je povinen zajistit způsob organizace práce a

pracovních postupů při provozování dráhy, drážní dopravy a dráhy

průmyslové tak, aby zaměstnaneca) vstupoval, pohyboval se a pracoval v kolejišti jen za účelem výkonu

práce, a to se zvýšenou pozorností na provoz, a aby při cestě na

pracoviště a při odchodu z pracoviště používal pouze určené přístupové

a únikové cesty,b) nestoupal a nesedal na hlavu kolejnic, srdcovku, přídržnici, jazyk

nebo opornici výměny, na narážecí a táhlové ústrojí a na další zařízení

drážních vozidel, s výjimkou stupaček a míst k tomu určených,c) nepodlézal drážní vozidla a nevstupoval mezi ně, pokud jsou v

pohybu,d) nepřecházel koleje před a za stojícími drážními vozidly ve

vzdálenosti menší než 5 metrů a nepřecházel koleje bezprostředně před a

za jedoucími drážními vozidly,e) neprocházel mezerami mezi drážními vozidly, je-li vzdálenost mezi

nimi menší než 10 metrů, pokud se nepřesvědčil, že tato vozidla nebudou

uvedena do pohybu,f) nevystupoval, nesestupoval a nestál na brzdové plošině, schůdcích a

bočních stupátkách drážních vozidel, pokud se nemůže přidržovat madla,g) nevystupoval na střechy drážních vozidel a jejich náklady na

kolejištích s trolejovým vedením, pokud toto vedení není vypnuto a

řádně zajištěno,h) při posunu drážních vozidel na ně naskakoval a seskakoval z nich jen

tehdy,

odpovídá-li rychlost drážního vozidla rychlosti jeho chůze,i) nenaskakoval a neseskakoval z drážních vozidel za nepříznivé

povětrnostní situace, zejména za mlhy, deště, sněhu a náledí,j) ručně nesvěšoval a nerozvěšoval drážní vozidla, která jsou v pohybu,k) nerozvěšoval drážní vozidla tyčí v případě, že jejich rychlost

neodpovídá rychlosti chůze,l) nerozvěšoval drážní vozidla při spojeném brzdovém, vzduchovém a

jiném potrubí, při spojených kabelech elektrického topení a ovládání

vozidel a při spuštěných přechodových můstcích,m) nevstupoval při svěšování a rozvěšování drážních vozidel mezi ně,

pokud nejsou v klidu,n) nestál při jízdě na stupátkách drážních vozidel na straně ramp a

pevných staveb zasahujících do zúženého průjezdného průřezu,o) netlačil nebo netáhnul drážní vozidla za nárazníky nebo šroubovky

při současné chůzi v koleji,p) nevstupoval do prostoru mezi nákladní rampu a drážní vozidla,

nezdržoval se v tomto prostoru a v místech, kde je úzký průjezdný

průřez nebo není zachován volný schůdný prostor,r) při posunu, při práci na kolejišti, při čištění, údržbě a opravách

drážních vozidel, při práci ve výškách a na pracovišti, kde je

nebezpečí pádu předmětů nebo pracovních úrazů způsobených elektrickým

proudem, a při stavební činnosti používal výstražné vesty, postroje

nebo oděvy vyrobené z fluorescenčního materiálu, vhodné prostředky na

ochranu hlavy a obuv s protiskluznou podešví vyhovující požadavkům

normových hodnot a svítilny s bílým světlem, pokud vstupuje do tunelu.1) Například zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních

komunikacích, ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb. a

zákona č. 62/2002 Sb., zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu

vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákon

č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb.

a zákona č. 254/2001 Sb., zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve

znění zákona č. 189/1999 Sb. a zákona č. 146/2000 Sb., zákon č.

266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č.

23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č.

77/2002 Sb.1) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů

(energetický zákon).1) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb.,

zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a

zákona č. 77/2002 Sb.2) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č.

304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb. a zákona

č. 361/2000 Sb.Zákon č. 475/2001 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s

nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě.3) § 134e odst. 1 písm. a) zákoníku práce.

Related Laws