Changes In Disease. And Soc. Security And Pracovněpráv. Regulations


Published: 1993

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
37/1993 Sb.ZÁKONČeské národní radyze dne 22. prosince 1992o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých

pracovněprávních předpisůZměna: 160/1993 Sb.Změna: 155/1995 Sb.Změna: 264/2006 Sb.Změna: 189/2006 Sb.Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:ČÁST PRVNÍzrušenaČl.IzrušenČl.IIzrušenČl.IIIzrušenČÁST DRUHÁZměna předpisů o sociálním zabezpečeníČl.IVzrušenČl.VzrušenČÁST TŘETÍzrušenaČl.VIzrušenČl.VIIzrušenČÁST ČTVRTÁPřechodná ustanoveníČl.VIIIzrušenČl.IXzrušenČl.X(1) Pro účely zjištění průměrného měsíčního čistého výdělku za poslední

kalendářní čtvrtletí roku 1992 se od průměrného měsíčního hrubého

výdělku odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob, pojistné na

sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a

pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, vypočtené podle podmínek a

sazeb platných pro pracovníka v měsíci, v němž se tento výdělek

zjišťuje. Podle věty první se postupuje i v případě, zjišťuje-li se

pravděpodobný výdělek.^1)(2) Průměrný výdělek člena družstva, jehož odměna nepodléhala v roce

1992 dani ze mzdy, zjištěný podle zákona č. 1/1992 Sb. pro první

čtvrtletí 1993, se zvýší o zálohu na daň z příjmů fyzických osob,

pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku

zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, které se

vypočtou podle podmínek a sazeb platných pro člena v měsíci, v němž se

jeho průměrný výdělek zjišťuje.(3) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo

při vzniku invalidity (částečné invalidity) náležející podle zákoníku

práce nebo podle občanského zákoníku před 1. lednem 1993, o jejíž výši

bylo rozhodnuto nebo jejíž výše byla dohodnuta, nebo příslušela, se od

1. ledna 1993 zvyšuje o 35 %; nebyla-li po vzniku ztráty na výdělku

výše této náhrady určena pevnou částkou, vychází se z čistého měsíčního

výdělku před vznikem škody a čistý měsíční výdělek po vzniku škody se

od 1. ledna 1993 zjistí podle § 275 odst. 3 zákoníku práce.ČÁST PÁTÁZrušovací ustanoveníČl.XIZrušují se:1. zákon č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a

o zabezpečení matky a dítěte, ve znění zákona č. 141/1965 Sb., zákona

č. 116/1967 Sb., zákona č. 89/1968 Sb., zákona č. 99/1972 Sb., zákona

č. 121/1975 Sb., zákonného opatření předsednictva Federálního

shromáždění č. 8/1982 Sb., zákona č. 148/1983 Sb., zákona č. 57/1984

Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 51/1987 Sb., zákona č. 103/1988

Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb. a zákona České

národní rady č. 582/1991 Sb.,2. § 2 odst. 3 písm. b) a c) zákonného opatření předsednictva

Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č.

206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku,3. zákon č. 134/1991 Sb., o změnách v nemocenském zabezpečení,4. § 4 odst. 3 část věty za středníkem zákona č. 195/1991 Sb., o

odstupném poskytovaném při skončení pracovního poměru,5. § 47 odst. 1 až 4, § 48 odst. 3 a § 119 zákona České národní rady č.

582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,6. vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb.,

kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o

zabezpečení matky a dítěte, ve znění vyhlášky č. 142/1965 Sb., vyhlášky

č. 117/1967 Sb., vyhlášky č. 92/1968 Sb., vyhlášky č. 180/1968 Sb.,

vyhlášky č. 76/1970 Sb., vyhlášky č. 128/1975 Sb., vyhlášky č. 54/1976

Sb., vyhlášky č. 164/1979 Sb., vyhlášky č. 80/1982 Sb., vyhlášky č.

153/1983 Sb., vyhlášky č. 74/1984 Sb., vyhlášky č. 133/1984 Sb.,

vyhlášky č. 58/1987 Sb., vyhlášky č. 150/1988 Sb., vyhlášky č. 237/1988

Sb., vyhlášky č. 261/1990 Sb. a zákona č. 582/1991 Sb.,7. § 10 až 17, § 28 až 33, § 40 až 45 a § 50 a § 50a vyhlášky Ústřední

rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých

pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve

zvláštních případech, ve znění vyhlášky č. 135/1984 Sb., vyhlášky č.

59/1987 Sb., vyhlášky č. 148/1988 Sb., vyhlášky č. 123/1990 Sb.,

vyhlášky č. 263/1990 Sb., vyhlášky č. 501/1990 Sb. a zákona č. 306/1991

Sb.,8. část druhá vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí

č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve

znění vyhlášky č. 123/1990 Sb., vyhlášky č. 260/1990 Sb., zákona č.

306/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona České národní rady č.

582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb. a zákona České národní rady č.

590/1992 Sb.,9. § 4 odst. 1 a 2 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních

věcí č. 235/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva

Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č.

206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku.ČÁST ŠESTÁÚčinnostČl.XIITento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993, s výjimkou ustanovení

čl. IV bodů 27 až 29, 32, 35 a 36, čl. V a čl. XI bodů 2 a 9, která

nabývají účinnosti dnem 1. března 1993.Uhde v.r.Klaus v.r.1) § 17 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o

průměrném výdělku.

Related Laws