o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody


Published: 2011

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
82/2011 Sb.VYHLÁŠKAze dne 17. března 2011o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném

odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné

distribuci elektřinyZměna: 476/2012 Sb.Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. a)

zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický

zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:§ 1Způsoby měření elektřiny(1) Zajišťováním měření elektřiny je instalace, provozování, obsluha,

kontrola a údržba měřicích zařízení včetně zařízení hromadného

dálkového ovládání, odečítání, zpracovávání, přenos a uchovávání údajů

měření.(2) K měření elektřiny a vyhodnocení údajů se používáa) měření typu A, kterým je průběhové měření s dálkovým denním přenosem

údajů, a průběžný záznam střední hodnoty výkonu za měřicí interval

provádí přímo měřicí zařízení, nebob) měření typu B, kterým je průběhové měření s dálkovým jiným než

denním přenosem údajů, a průběžný záznam střední hodnoty výkonu za

měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení; pokud není možné

uskutečnit dálkový přenos údajů z technických důvodů, je možné přenos

údajů provést jiným způsobem, neboc) měření typu S, kterým je měření s dálkovým přenosem údajů, které

není měřením typu A ani měřením typu B; pokud není možné uskutečnit

dálkový přenos údajů z technických důvodů, je možné přenos údajů

provést jiným způsobem, nebod) měření typu C, kterým je ostatní měření.(3) Měření elektřiny se člení naa) přímé měření, kdy elektroměrem prochází veškerá měřená elektřina a

nejsou použity měřicí transformátory,b) nepřímé měření, kdy je elektroměr použit v zapojení s měřicími

transformátory proudu, kterými prochází veškerá měřená elektřina, a

případně i s měřicími transformátory napětí; podle strany

transformátoru, na kterou jsou měřicí transformátory připojeny, je

měření rozděleno na primární (na straně vyššího napětí) nebo sekundární

(na straně nižšího napětí) měření.§ 2Umístění měřicích zařízení(1) Měřením typu A musí být měřena elektřina va) předávacích místech mezi přenosovou soustavou a zahraničními

soustavami,b) předávacích místech mezi přenosovou soustavou a distribuční

soustavou s napětím vyšším než 1 kV,c) odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z přenosové

soustavy,d) předávacích místech mezi jednotlivými distribučními soustavami s

napětím vyšším než 1 kV,e) předávacích místech výroben elektřiny s napětím vyšším než 1 kV

přímo připojených k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě,f) odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční

soustavy s napětím vyšším než 52 kV,g) odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční

soustavy s napětím od 1 kV do 52 kV včetně a s rezervovaným příkonem

nad 250 kW,h) odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční

soustavy s napětím od 1 kV do 52 kV včetně a s rezervovaným příkonem

nad 400 kW.(2) Alespoň měřením typu B musí být měřena elektřina va) předávacích místech mezi jednotlivými distribučními soustavami s

napětím do 1 kV s nepřímým měřením,b) předávacích místech výroben elektřiny s napětím do 1 kV přímo

připojených k distribuční soustavě,c) odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční

soustavy s napětím od 1 kV do 52 kV včetně a s rezervovaným příkonem do

250 kW včetně,d) odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční

soustavy s napětím do 1 kV s nepřímým měřením,e) odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční

soustavy s napětím od 1 kV do 52 kV včetně a s rezervovaným příkonem do

400 kW včetně,f) odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční

soustavy s napětím do 1 kV s rezervovaným příkonem od 100 kW nebo s

hlavním jisticím prvkem o jmenovitém proudu od 200 A, a to od první

změny dodavatele elektřiny,g) výrobnách elektřiny nebo u každého výrobního zdroje elektřiny

výrobny elektřiny připojené k přenosové soustavě nebo k distribuční

soustavě prostřednictvím jiné výrobny elektřiny.(3) Elektřina v předávacích místech a v odběrných místech podle

odstavce 2 může být měřena měřením typu A.(4) Měřením typu S může být měřena elektřina v odběrných místech

zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy o napětí do 1 kV.(5) Alespoň měřením typu C, pokud se nejedná o odběr elektřiny podle

odstavce 6, musí být měřena elektřina va) odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční

soustavy, která nejsou uvedena v odstavcích 1 až 4,b) odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční

soustavy, předávacích místech mezi distribučními soustavami a

předávacích místech výrobců elektřiny připojených k distribuční

soustavě nebo do odběrného místa zákazníka nebo do předávacího místa

jiné výrobny elektřiny, kde není technicky a ekonomicky možné

instalovat měření podle odstavců 1 až 4.(6) V případě, že je ve smlouvě o připojení stanoven odběr elektřiny

bez měřicího zařízení, může zákazník odebírat elektřinu bez měřicího

zařízení, nejvýše však do rezervovaného příkonu 1 kW v jednom odběrném

místě; poplachové sirény a zabezpečovací zařízení železniční dopravní

cesty mohou mít vyšší rezervovaný příkon.(7) Pro uplatnění podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů energie nebo

z druhotných energetických zdrojů formou ročního zeleného bonusu

zajišťuje výrobce elektřiny u výrobny elektřiny s instalovaným výkonem

do 5 kW včetně samostatné měření vyrobené elektřiny alespoň měřením

typu C. V případě uplatnění hodinového zeleného bonusu zajišťuje

výrobce elektřiny měření vyrobené elektřiny měřením typu B.§ 3Měření elektřiny(1) U měření typu A jea) základní měřicí interval 1 čtvrthodina; u první čtvrthodiny je

začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 00:15:00,b) základní vyhodnocovací interval 1 hodina; u první hodiny je začátek

stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 01:00:00 kalendářního dne,c) základní interval pro zpracování a přenos naměřených údajů v rámci

měřicího zařízení 1 kalendářní den.(2) U měření typu B jea) základní měřicí interval 1 čtvrthodina; u první čtvrthodiny je

začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 00:15:00,b) základní vyhodnocovací interval 1 hodina; u první hodiny je začátek

stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 01:00:00 kalendářního dne,c) základní interval pro zpracování a přenos naměřených údajů v rámci

měřicího zařízení 1 měsíc.(3) U měření typu S je základní interval pro zpracování a přenos

naměřených údajů pro měřicí zařízení 1 měsíc.(4) U měření typu C je zpracování a přenos údajů prováděn nejméně

jedenkrát za rok.Údaje z měření elektřiny§ 4(1) Údaje z měření elektřiny účastníci trhu s elektřinou předávají v

kWh, kW, kVArh, kVAr nebo v MWh, MW, MVArh, MVAr s rozdělením podle

tarifů.(2) Údaji z měření elektřiny jsoua) údaje zaznamenané měřicím zařízením, popřípadě vypočtené na základě

údajů z měřicího zařízení,b) údaje předané zákazníkem nebo výrobcem elektřiny provozovateli

přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, pokud výše

spotřeby nebo dodávky elektřiny v daném odběrném místě nebo předávacím

místě odpovídá charakteru spotřeby nebo dodávky elektřiny a průběhu

spotřeby předcházejících období (dále jen „samoodečty“),c) náhradní údaje získané výpočtem, odhadem nebo vzájemným

odsouhlasením provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem

distribuční soustavy se zákazníkem, výrobcem elektřiny nebo

provozovatelem jiné distribuční soustavy.(3) Výpočet náhradních údajů o spotřebě nebo dodávce elektřiny a o

jejím průběhu při prokazatelné závadě měřicího zařízení, při opravě

chybných nebo doplnění chybějících hodnot provede provozovatel

přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy na základě

protokolu autorizované zkušebny nebo zprávy o závadě měřicího zařízení

podle výše spotřeby elektřiny v předcházejícím srovnatelném období při

srovnatelném charakteru odběru elektřiny, v němž byl odběr elektřiny

řádně měřen, nebo dodatečně podle výše spotřeby nebo dodávky elektřiny

zjištěné na základě kontrolního odečtu v následujícím období.(4) Náhradní údaje o spotřebě nebo dodávce elektřiny při nedostupnosti

údajů zaznamenaných měřicím zařízením stanoví provozovatel přenosové

soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy odhadem na základě

údajů získaných z měření v předcházejícím srovnatelném období nebo ze

samoodečtu nebo dodatečně podle výše spotřeby nebo dodávky elektřiny

zjištěné v následujícím srovnatelném období na základě kontrolního

odečtu.(5) Pro odhad spotřeby elektřiny u měření typu C se využívá přiřazeného

přepočteného typového diagramu dodávky, počtu vyhodnocovaných

kalendářních dní a výše poslední roční spotřeby elektřiny. Maximální

počet odhadů pro vyúčtování odběru nebo dodávky elektřiny jsou 2 po

sobě jdoucí odhady.(6) Samoodečty a odhady spotřeby elektřiny pro vyúčtování lze provést

nejvýše třikrát po sobě.(7) Stanovení údajů o spotřebě elektřiny u měření typu C k datu změny

regulovaných cen elektřiny provádía) provozovatel distribuční soustavy1. na základě předcházejících známých stavů odečtu měřicího zařízení a

průběhu spotřeby elektřiny podle přiřazeného typového diagramu dodávky,

nebo2. rovnoměrně na části úměrné délce období od data předchozího

fakturačního odečtu do 31. prosince a od 1. ledna do data dalšího

fakturačního odečtu, nebob) účastník trhu s elektřinou samoodečtem.(8) Při změně dodavatele elektřiny, provozovatele distribuční soustavy,

subjektu zúčtování, výrobce elektřiny nebo zákazníka, při změně tarifu

a při změně provedené na měřicím zařízení musí být vždy provedeno

zpracování údajů z měření elektřiny.§ 5(1) Směr toku elektřiny do příslušného odběrného nebo předávacího místa

hodnoceného účastníka trhu s elektřinou je považován za kladný. Směr

toku elektřiny z příslušného odběrného nebo předávacího místa

hodnoceného účastníka trhu s elektřinou je považován za záporný.(2) Při asymetrickém toku elektrické energie v třífázové soustavě se

vyhodnocují směry toku energie v jednotlivých fázích u nově zřizovaných

nebo rekonstruovaných odběrných míst.(3) Jalová energie je označena jako kladná, když pro fázový úhel mezi

proudem a napětím platí 08 < j < 1808. Jalová energie je označena jako

záporná, když pro fázový úhel mezi proudem a napětím platí 1808 < j <

3608.(4) Měření a předávání skutečných a náhradních hodnot se provádí v

zimním nebo v letním čase. Posledním dnem při změně zimního času na

letní je 23hodinový den, prvním dnem při změně letního času na zimní je

25hodinový den.(5) Povolená odchylka mezi odečtovou centrálou a reálným časem je

maximálně +/- 5 sekund.(6) Pro měření typu A je mezi měřicím zařízením a odečtovou centrálou

povolena odchylka maximálně +/- 5 sekund.(7) Pro měření typu B je mezi měřicím zařízením a odečtovou centrálou

povolena odchylka maximálně +/- 1 minuta.(8) Pro měření typu S je mezi měřicím zařízením a odečtovou centrálou

povolena odchylka maximálně +/- 3 minuty.(9) Pro měření typu C se odchylka nestanovuje.§ 6Podmínky měření elektřiny(1) Část měřicího zařízení, která je instalována v měřicím místě, je

umístěna v odběrném místě zákazníka nebo ve výrobně elektřiny nebo u

provozovatele distribuční soustavy co nejblíže k předávacímu místu

provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční

soustavy. U nových nebo rekonstruovaných odběrných míst nebo

předávacích míst umístění měřicího zařízení stanoví příslušný

provozovatel soustavy. Za rekonstrukci se pro tyto účely považuje

výměna elektroměrového rozvaděče nebo výměna přívodního vedení.(2) V případě rozdílného umístění předávacího místa a měřicího místa se

za údaje z měření považují naměřené údaje snížené nebo zvýšené o

hodnoty uvedené ve smlouvě o připojení nebo ve smlouvě o distribuci

elektřiny. Jestliže jsou odběr nebo dodávka elektřiny měřeny na

sekundární straně výkonového transformátoru a není smlouvou o připojení

nebo smlouvou o distribuci elektřiny stanoveno jinak, jsou za údaje z

měření považovány naměřené údaje zvýšené v případě odběru nebo snížené

v případě dodávky elektřiny o hodnoty podle příslušného cenového

rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.(3) U průběhového měření se měří odebíraná i dodávaná jalová elektřina.

U průběhového měření v předávacích místech mezi distribuční soustavou a

výrobcem elektřiny se měří odebíraná i dodávaná jalová elektřina v

závislosti na směru toku činné elektřiny.(4) V případě použití elektroměru s více tarify se pro jejich přepínání

používá spínacího prvku nebo vnitřní časové základny elektroměru.(5) Na základě žádosti výrobce elektřiny nebo zákazníka, a pokud to

měření umožňuje, poskytne provozovatel přenosové soustavy nebo

provozovatel distribuční soustavy výrobci elektřiny nebo zákazníkovi

impulsní výstupy z měření nepřetržitě přímo v předávacím místě nebo v

odběrném místě. Poskytování naměřených hodnot provozovatelem

distribuční soustavy pomocí jiných komunikačních rozhraní elektroměru

není výrobci elektřiny ani zákazníkovi bez souhlasu provozovatele

přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy umožněno.(6) V předávacím místě výrobny elektřiny s napětím do 1 kV připojené k

distribuční soustavě se u nově instalovaných nebo měněných měřicích

zařízeních vyhodnocuje směr toku elektřiny v jednotlivých fázích.§ 7Instalace měřicího zařízení(1) Montáž, demontáž nebo výměna části měřicího zařízení v předávacím

místě nebo v odběrném místě, kterou nevlastní provozovatel přenosové

soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, musí být předem

odsouhlasena provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem

distribuční soustavy.(2) Demontáž nebo výměna měřicího zařízení se provádí při ukončení

odběru elektřiny, přerušení dodávky elektřiny z důvodu neoprávněného

odběru nebo neoprávněné distribuce elektřiny, zjištění závady na

měřicím zařízení, pravidelném ověřování měřicího zařízení, při změně

tarifu nebo při ověření správnosti měření na žádost dotčeného účastníka

trhu s elektřinou.(3) O demontáži nebo výměně měřicího zařízení musí být dotčený účastník

trhu s elektřinou informován. O výměně měřicího zařízení pro měření

typu C nebo měření typu S za účelem úředního ověření musí být dotčený

účastník trhu s elektřinou informován předem.(4) U měřicího zařízení pro měření typu C nebo měření typu S

demontovaného k ověření správnosti měření nebo při závadě měřicího

zařízení musí být proveden prokazatelný záznam konečných stavů tarifů a

provedena jednoznačná a prokazatelná identifikace měřicího zařízení, a

to do 60 dnů od výměny nebo demontáže měřicího zařízení.(5) Závada měřicího zařízení se prokazuje protokolem autorizované

zkušebny nebo protokolem o závadě měřicího zařízení vyhotoveným

provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční

soustavy.(6) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční

soustavy provede na základě písemné žádosti zákazníka nebo výrobce

elektřiny a za jejich účasti kontrolu měřicího zařízení a jeho

nastavení v odběrném nebo předávacím místě.§ 8Předávání výsledků měření elektřiny a jejich uchovávání(1) Naměřené údaje dodávek a odběrů elektřiny u měření typu A a měření

typu B jsou v měřicím zařízení v odběrném a předávacím místě uchovávány

nejméně 40 dnů od data naměření.(2) Údaje z měření nezbytné pro zúčtování dodá- vek a odběrů elektřiny

a skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny předávané operátorovi

trhu pro vyhodnocení odchylek uchovává provozovatel přenosové soustavy

nebo provozovatel distribuční soustavy, který zajišťuje měření, nejméně

36 měsíců od data naměření. Způsoby a termíny předávání údajů z měření

nezbytných pro zúčtování dodávek a odběrů elektřiny a skutečné hodnoty

dodávek a odběrů elektřiny předávané operátorovi trhu pro vyhodnocení

odchylek stanoví jiný právní předpis.(3) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční

soustavy bezplatně poskytuje na vyžádání oprávněnému žadateli jeho

údaje podle odstavce 4, a to do 6 pracovních dnů následujícího měsíce,

způsobem umožňujícím dálkový přístup. Provozovatel přenosové soustavy

nebo provozovatel distribuční soustavy takto poskytuje údaje za

posledních 12 měsíců.(4) Poskytované údaje z měření elektřinya) provozovatelem distribuční soustavy jsou1. pro měření typu A, měření typu B hodnoty činného výkonu v kW,

jalového induktivního výkonu v kVAr a jalového kapacitního výkonu v

kVAr za měřicí interval,2. pro měření typu S hodnoty činné energie v kWh,b) provozovatelem přenosové soustavy jsou pro měření typu A hodnoty

činného výkonu v MW za vyhodnocovací interval, rozlišení hodnot je na 3

desetinná místa.§ 9Způsob stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, dodávce,

přenosu a nebo distribuci elektřiny(1) Při neoprávněném odběru elektřiny určí množství skutečně

neoprávněně odebrané elektřiny provozovatel přenosové soustavy nebo

provozovatel distribuční soustavy na základě změřených nebo jinak

zjištěných prokazatelných údajů o neoprávněném odběru elektřiny.(2) V případech, kdy nelze zjistit množství skutečně neoprávněně

odebrané elektřiny podle odstavce 1, stanoví provozovatel přenosové

soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy množství neoprávněně

odebrané elektřiny pro stanovení výše náhrady škody výpočtem podle

odstavců 3 až 8.(3) U neoprávněného odběru elektřiny ze sítě zvlášť vysokého napětí,

velmi vysokého napětí nebo vysokého napětí se pro stanovení

elektrického příkonu použije hodnota rezervovaného příkonu sjednaná ve

smlouvě o připojení; pokud nelze použít tuto hodnotu rezervovaného

příkonu, hodnotou elektrického příkonu je součet jmenovitých výkonů

všech využívaných transformátorů v dotčeném odběrném místě.(4) U neoprávněného odběru elektřiny ze sítě nízkého napětí se pro

stanovení technicky dosažitelného elektrického příkonu hodnota

jmenovitého napětí 230 V vynásobí počtem fází, z nichž se neoprávněný

odběr elektřiny uskutečnil, a takto vypočítaná hodnota se vynásobía) jmenovitým proudem hlavního jističe před elektroměrem, nebob) jmenovitým proudem jištění umístěného v hlavní domovní pojistkové

skříni nebo v hlavní domovní kabelové skříni sníženým o jednu úroveň

typové řady jmenovitých proudových hodnot v případě neoprávněného

připojení před hlavním jističem, neboc) jmenovitým proudem odpovídajícím průřezu nejslabšího vodiče

umožňujícího neoprávněný odběr elektřiny, a to pouze v případě, že není

možné stanovit hodnotu elektrického příkonu podle písmene a) nebo b).(5) Výše technicky dosažitelné spotřeby elektřiny za den při

neoprávněném odběru elektřiny se vypočítá tak, že se výše elektrického

příkonu vypočítaná podle odstavce 3 nebo 4 vynásobí dobou využití 24

hodin a použije se hodnota účiníku rovna jedné.(6) Hodnota technicky dosažitelné spotřeby elektřiny za dobu trvání

neoprávněného odběru se stanoví tak, že výše technicky dosažitelné

spotřeby elektřiny za den, vypočítaná podle odstavce 5, se vynásobí

počtem dnů, po které neoprávněný odběr elektřiny trval. Pokud

provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy

nezjistí dobu trvání neoprávněného odběru elektřiny, má se za to, že

neoprávněný odběr elektřiny trvala) od předposledního pravidelného odečtu provedeného za účelem

zúčtování spotřeby elektřiny, maximálně však 24 měsíců, u odběru

elektřiny ze sítě nízkého napětí; samoodečet spotřeby elektřiny není v

takovém případě považován za pravidelný odečet,b) 24 měsíců u odběru elektřiny ze sítí zvlášť vysokého napětí, velmi

vysokého napětí nebo vysokého napětí.(7) V případě, že došlo k neoprávněnému zásahu do elektroměru, se od

spotřeby elektřiny vypočítané podle odstavce 6 odečte spotřeba

elektřiny naměřená provozovatelem přenosové soustavy nebo

provozovatelem distribuční soustavy.(8) Množství neoprávněně odebrané elektřiny pro účely výpočtu náhrady

škody za neoprávněný odběr se vypočte jako rozdíl mezi hodnotou

technicky dosažitelné spotřeby elektřiny za dobu trvání neoprávněného

odběru elektřiny stanovenou podle odstavce 6 a hodnotou zjištěnou podle

odstavce 7 v případě neoprávněného zásahu do elektroměru vynásobenýa) součinitelem 0,2 pro odběry elektřiny ze sítí nízkého napětí,b) součinitelem 0,5 pro odběry elektřiny ze sítí zvlášť vysokého

napětí, velmi vysokého napětí nebo vysokého napětí.(9) Výše náhrady škody se stanoví oceněním množství neoprávněně

odebrané elektřiny zjištěné podle odstavce 1 nebo vypočtené podle

odstavce 8 cenami podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního

úřadu platného v době zjištění neoprávněného odběru elektřiny, přičemž

cena neoprávněně odebrané elektřiny je složena za) ceny za silovou elektřinu, která se ocení pevnou cenou stanovenou

pro zúčtování odchylky za dodávku kladné regulační energie,b) ceny za distribuci elektřiny; v síti nízkého napětí v sazbě C 02d

nebo D 02d podle kategorie odběru elektřiny,c) ceny za systémové služby,d) ceny na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby

elektřiny a tepla a druhotných zdrojů,e) ceny za činnost zúčtování operátora trhu,f) daně z přidané hodnoty a daně z elektřiny.(10) Výši náhrady škody za neoprávněný odběr elektřiny lze rovněž

stanovit písemnou dohodou mezi provozovatelem přenosové soustavy nebo

provozovatelem distribuční soustavy a zákazníkem nebo osobou, která

měla z neoprávněného odběru elektřiny prospěch, nebo se na takovém

prospěchu podílela. Náhrada škody stanovená tímto způsobem nesmí být

vyšší než náhrada vypočtená podle předchozích odstavců.(11) Pro stanovení výše náhrady škody při neoprávněné dodávce elektřiny

do elektrizační soustavy, při neoprávněném přenosu elektřiny nebo při

neoprávněné distribuci elektřiny se použije ustanovení odstavců 1 až 9

obdobně. V případě neoprávněné dodávky elektřiny se pro ocenění ceny za

silovou elektřinu použije pevná cena za dodávku záporné regulační

energie.(12) Součástí náhrady škody vzniklé provozovateli přenosové soustavy

nebo provozovateli distribuční soustavy je i právo na úhradu

prokazatelných nezbytně nutných nákladů vynaložených na zjišťování

neoprávněného odběru elektřiny, neoprávněné dodávky elektřiny,

neoprávněného přenosu elektřiny nebo neoprávněné distribuce elektřiny,

jejich přerušení a přezkoušení měřicího zařízení a případné znalecké

posudky, které nejsou zahrnuty do regulovaných cen za přenos elektřiny

nebo za distribuci elektřiny.§ 10Minimální požadavky na třídy přesnosti elektroměrů a měřicích

transformátorůMinimální požadavky na třídy přesnosti elektroměrů a měřicích

transformátorů jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.Rozsah a termíny předávání údajů operátorovi trhu§ 10aProvozovatel přenosové soustavy, provozovatel přepravní soustavy a

provozovatelé distribučních soustav předávají operátorovi trhu pro

zpracovávání a evidenci údaje o výrobnách elektřiny, pro něž byla

uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o připojení nebo smlouva o připojení

a stanoven termín a podmínky připojení proa) vyjádření k vydávání státních autorizací na výstavbu výroben

elektřiny ministerstvu ab) zpracování zprávy o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a plynu a

způsobu zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a

plynu.§ 10b(1) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční

soustavy předává operátorovi trhua) údaje o výrobně elektřiny v rozsahu podle přílohy č. 2 k této

vyhlášce ab) údaje o výrobnách elektřiny, které mají být operátorem trhu z

evidence vyřazeny.(2) Provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel plynárenské

distribuční soustavy předává operátorovi trhu údaje o výrobně elektřiny

v rozsahu podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, pokud výrobna elektřiny

bude připojena k plynárenské soustavě.§ 10c(2) Provozovatel přenosové soustavy, provozovatel přepravní soustavy a

provozovatelé distribučních soustav aktualizují údaje podle přílohy č.

2 a přílohy č. 3 k této vyhlášce k poslednímu dni příslušného čtvrtletí

a předávají je operátorovi trhu vždy do 15. dne následujícího měsíce.§ 11Přechodné ustanoveníNáhrada škody za neoprávněný odběr, dodávku, přenos nebo distribuci

elektřiny, ke kterým došlo před nabytím účinnosti této vyhlášky, se

posuzuje podle dosavadních předpisů.§ 12Zrušovací ustanoveníZrušují se:1. Vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření

elektřiny a předávání technických údajů.2. Vyhláška č. 450/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 218/2001 Sb.,

kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických

údajů.3. Vyhláška č. 326/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 218/2001 Sb.,

kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických

údajů, ve znění vyhlášky č. 450/2003 Sb.4. § 13 až 15, § 16 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 51/2006 Sb., o podmínkách

připojení k elektrizační soustavě.§ 13Účinnost1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2011, s výjimkou

ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) a odst. 2 písm. c) a d) a § 5 odst. 2,

která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015.2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. h) a ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) a

f) pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2014.Ministr:Ing. Kocourek v. r.Příloha 1Minimální požadavky na třídy přesnosti elektroměrů a měřicích

transformátorů

------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

Měřicí místo Měřicí transformátory Měřicí Elektroměr Elektroměr podle nařízení

proudu transformátory vlády č. 464/2005 Sb.

napětí

------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

Napětí do 1kV činná energie činná energie

přímé měření - - třída přesnosti 2 třída A

jalová energie

třída přesnosti 3

------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

Napětí do 1kV - činná energie činná energie

nepřímé měření 0,5 S třída přesnosti 1 třída B

jalová energie

třída přesnosti 2

------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

Napětí činná energie činná energie

od 1kV do 52kV 0,5 S 0,5 třída přesnosti 1 třída B

nepřímé měření jalová energie

třída přesnosti 2

------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

Napětí vyšší než 52kV činná energie činná energie

0,2 S 0,2 třída přesnosti 0,5 třída C

jalová energie

třída přesnoti 1

------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

Příloha 2Údaje o výrobně elektřiny předávané provozovatelem přenosové soustavy

nebo provozovatelemelektroenergetické distribuční soustavyČást A - údaje o výrobně elektřiny(1) Identifikační údaje výrobny elektřinya) Název výrobny elektřinyb) Identifikační číslo výrobny elektřiny(2) Údaje o provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli

distribuční soustavya) Identifikace provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele

distribuční soustavyb) Identifikační číslovýrobny elektřiny v databázi provozovatele

soustavyc) Číslo sítě, do které se předpokládá připojení výrobny elektřiny(3) Další údaje o výrobně elektřinya) Rezervovaný výkon výrobny elektřinyb) Palivoc) Číslo katastrálního území, ve kterém se předpokládá realizace

výrobny elektřinyd) Čísla parcel, na kterých se předpokládá realizace výrobny elektřinye) Údaje o rozvodně přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, do

které se předpokládá vyvedení výkonu výrobny elektřinyf) V případě fotovoltaické elektrárny údaj u umístění výrobny na

střešní konstrukci nebo na volné plošeg) EAN odběrného a předávacího místa(4) Předpokládané termíny v přípravě a realizaci výrobny elektřinya) Datum podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o připojeníb) Datum podpisu smlouvy o připojeníc) Termín prvního paralelního připojení k elektrizační soustavěd) Termín plánovaného ukončení provozu, pokud je známe) Termíny přerušení a obnovení provozu, pokud je známf) U výroben s instalovaným výkonem od 30 kW datum vydání územně

plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutíg) U výroben s instalovaným výkonem nad 0,5 MW1. Termín vydání stanoviska EIA2. Termín udělení státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny3. Termín vydání územního rozhodnutí4. Termín vydání integrovaného povolení5. Termín vydání stavebního povolení6. Termín zahájení výstavby7. Termín zahájení zkušebního provozu8. Termín vydání kolaudačního souhlasuČást B - údaje o investorovi výrobny elektřiny(1) Identifikační údajea) Typ investora - fyzická osoba nepodnikající nebo fyzická osoba

podnikající nebo právnická osobab) Identifikační číslo v případě, že se jedná o fyzickou osobu

podnikající nebo právnickou osobuc) Datum narození v případě, že se jedná o fyzickou osobud) Obchodní firmav případě, že se jedná o právnickou osobue) Jméno a příjmení v případě, že se jedná o fyzickou osobu

nepodnikající nebo fyzickou osobu podnikajícíf) Statutární orgán v případě, že se jedná o právnickou osobu(2) Sídlo nebo adresa místa pobytua) Krajb) Obecc) Uliced) Číslo popisné a číslo orientačníe) PSČ(3) Adresa pro doručovánía) Obecb) Ulicec) Číslo popisné a číslo orientačníd) PSČe) Emailf) Telefong) Datová schránkaČást C - údaje o síťových stavbách souvisejících s připojením výrobny

elektřiny k elektrizační soustavě(1) Informace o stavběa) Identifikační označení síťové stavbyb) Název síťové stavbyc) Popis síťové stavby(2) Předpokládané termíny v přípravě a realizaci síťových staveba) Termín vydání územně plánovací informace o podmínkách vydání

územního rozhodnutíb) Termín vydání stanoviska EIAc) Termín vydání územního rozhodnutíd) Termín vydání stavebního povoleníe) Termín zahájení výstavbyf) Termín připojení výrobny elektřiny pro zkušební provozg) Termín zahájení zkušebního provozuh) Termín vydání kolaudačního souhlasuPříloha 3Údaje o výrobně elektřiny předávané provozovatelem přepravní soustavy

nebo provozovatelem plynárenské distribuční soustavyČást A - údaje o výrobně elektřiny(1) Údaje o provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli

distribuční soustavy a údaje o spotřebě plynua) Identifikace provozovatele přepravní soustavy nebo provozovatele

distribuční soustavyb) Identifikační číslo výrobny elektřiny v databázi provozovatele

přepravní soustavy nebo provozovatele distribuční soustavyc) Číslo sítě,ke které se předpokládá připojení výrobny elektřinyd) Předpokládaná spotřeba zemního plynu(2) Termíny v přípravě a realizaci výrobny elektřinya) Datum podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o připojení do plynárenské

soustavyb) Datum podpisu smlouvy o připojení do plynárenské soustavyc) Předpokládaný termín připojení k plynárenské soustavěČást B - údaje o síťových stavbách souvisejících s připojením výrobny

elektřiny k plynárenské soustavě(1) Informace o stavběa) Identifikační označení síťové stavbyb) Název síťové stavbyc) Popis síťové stavby(2) Předpokládané termíny v přípravě a realizaci síťových staveba) Termín vydání územně plánovací informace o podmínkách vydání

územního rozhodnutíb) Termín udělení státní autorizace vybraných plynových zařízeníc) Termín vydání stanoviska EIAd) Termín vydání územního rozhodnutíe) Termín vydání stavebního povoleníf) Termín zahájení výstavbyg) Termín připojení výrobny elektřiny pro zkušební provozh) Termín zahájení zkušebního provozui) Termín vydání kolaudačního souhlasu.Vybraná ustanovení novelČl. II vyhlášky č. 476/2012 Sb.Přechodné ustanovení(1) Výrobce elektřiny, jehož výrobna elektřiny byla uvedena do provozu

do 31. prosince 2012, vybaví výrobnu elektřiny měřením elektřiny podle

§ 2 odst. 2 písm. g) do 31. března 2013.(2) Provozovatel přenosové soustavy a provozovatelé distribučních

soustav v elektroenergetice poprvé předají operátorovi trhu údaje podle

§ 10b odst. 1 o stavu k 31. prosinci 2012 nejpozději do 15. ledna 2013.(3) Provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních

soustav v plynárenství poprvé předají operátorovi trhu údaje podle §

10b odst. 2 o stavu k 31. prosinci 2012 nejpozději do 15. ledna 2013.