vyhláška o kybernetické bezpečnosti


Published: 2014

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
316/2014 Sb.VYHLÁŠKAze dne 15. prosince 2014o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech,

reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti

kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 28 odst. 2 zákona č. 181/2014

Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o

kybernetické bezpečnosti), (dále jen „zákon“) k provedení § 6 písm. a)

až c), § 8 odst. 4, § 13 odst. 4 a § 16 odst. 6 zákona.ČÁST PRVNÍÚVODNÍ USTANOVENÍ§ 1Předmět úpravyTouto vyhláškou se stanoví obsah a struktura bezpečnostní dokumentace

pro informační systém kritické informační infrastruktury, komunikační

systém kritické informační infrastruktury nebo významný informační

systém, obsah bezpečnostních opatření, rozsah jejich zavedení, typy a

kategorie kybernetických bezpečnostních incidentů, náležitosti a způsob

hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu, náležitosti oznámení o

provedení reaktivního opatření a jeho výsledku a vzor oznámení

kontaktních údajů a jeho formu.§ 2Vymezení pojmůV této vyhlášce se rozumía) systémem řízení bezpečnosti informací část systému řízení orgánu a

osoby uvedené v § 3 písm. c) až e) zákona založená na přístupu k

rizikům informačního systému kritické informační infrastruktury,

komunikačního systému kritické informační infrastruktury nebo

významného informačního systému, která stanoví způsob ustavení,

zavádění, provoz, monitorování, přezkoumání, udržování a zlepšování

bezpečnosti informací,b) aktivem primární aktivum a podpůrné aktivum,c) primárním aktivem informace nebo služba, kterou zpracovává nebo

poskytuje informační systém kritické informační infrastruktury,

komunikační systém kritické informační infrastruktury nebo významný

informační systém,d) podpůrným aktivem technické aktivum, zaměstnanci a dodavatelé

podílející se na provozu, rozvoji, správě nebo bezpečnosti informačního

systému kritické informační infrastruktury, komunikačního systému

kritické informační infrastruktury nebo významného informačního

systému,e) technickým aktivem technické vybavení, komunikační prostředky a

programové vybavení informačního systému kritické informační

infrastruktury, komunikačního systému kritické informační

infrastruktury nebo významného informačního systému a objekty, ve

kterých jsou tyto systémy umístěny,f) rizikem možnost, že určitá hrozba využije zranitelnosti informačního

systému kritické informační infrastruktury, komunikačního systému

kritické informační infrastruktury nebo významného informačního systému

a způsobí poškození aktiva,g) hodnocením rizik proces, při němž je určována významnost rizik a

jejich přijatelná úroveň,h) řízením rizik činnost zahrnující hodnocení rizik, výběr a zavedení

opatření ke zvládání rizik, sdílení informací o riziku a sledování a

přezkoumání rizik,i) hrozbou potencionální příčina kybernetické bezpečnostní události

nebo kybernetického bezpečnostního incidentu, jejímž výsledkem může být

poškození aktiva,j) zranitelností slabé místo aktiva nebo bezpečnostního opatření, které

může být zneužito jednou nebo více hrozbami,k) přijatelným rizikem riziko zbývající po uplatnění bezpečnostních

opatření, jehož úroveň odpovídá kritériím pro přijatelnost rizik,l) bezpečnostní politikou soubor zásad a pravidel, které určují způsob

zajištění ochrany aktiv orgánem a osobou uvedenou v § 3 písm. c) až e)

zákona,m) garantem aktiva fyzická osoba pověřená orgánem nebo osobou uvedenou

v § 3 písm. c) až e) zákona k zajištění rozvoje, použití a bezpečnosti

aktiva,n) uživatelem fyzická nebo právnická osoba anebo orgán veřejné moci,

která využívá primární aktiva,o) administrátorem fyzická osoba pověřená garantem aktiva zajišťující

správu, provoz, použití, údržbu a bezpečnost technického aktiva.ČÁST DRUHÁBEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍHLAVA IORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ§ 3Systém řízení bezpečnosti informací(1) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) a d) zákona v rámci systému

řízení bezpečnosti informacía) stanoví s ohledem na aktiva a organizační bezpečnost rozsah a

hranice systému řízení bezpečnosti informací, ve kterém určí, kterých

organizačních částí a technických prvků se systém řízení bezpečnosti

informací týká,b) řídí rizika podle § 4 odst. 1,c) vytvoří a schválí bezpečnostní politiku v oblasti systému řízení

bezpečnosti informací, která obsahuje hlavní zásady, cíle, bezpečnostní

potřeby, práva a povinnosti ve vztahu k řízení bezpečnosti informací a

na základě bezpečnostních potřeb a výsledků hodnocení rizik stanoví

bezpečnostní politiku v dalších oblastech podle § 5 a zavede příslušná

bezpečnostní opatření,d) monitoruje účinnost bezpečnostních opatření,e) vyhodnocuje vhodnost a účinnost bezpečnostní politiky podle § 5,f) zajistí provedení auditu kybernetické bezpečnosti podle § 15, a to

nejméně jednou ročně,g) zajistí vyhodnocení účinnosti systému řízení bezpečnosti informací,

které obsahuje hodnocení stavu systému řízení bezpečnosti informací

včetně revize hodnocení rizik, posouzení výsledků provedených kontrol a

auditů kybernetické bezpečnosti a dopadů kybernetických bezpečnostních

incidentů na systém řízení bezpečnosti informací, a to nejméně jednou

ročně,h) aktualizuje systém řízení bezpečnosti informací a příslušnou

dokumentaci na základě zjištění auditů kybernetické bezpečnosti,

výsledků vyhodnocení účinnosti systému řízení bezpečnosti informací a v

souvislosti s prováděnými nebo plánovanými změnami ai) řídí provoz a zdroje systému řízení bezpečnosti informací,

zaznamenává činnosti spojené se systémem řízení bezpečnosti informací a

řízením rizik.(2) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. e) zákona v rámci systému řízení

bezpečnosti informacía) řídí rizika podle § 4 odst. 2,b) vytvoří a schválí bezpečnostní politiku v oblasti systému řízení

bezpečnosti informací, která obsahuje hlavní zásady, cíle, bezpečnostní

potřeby, práva a povinnosti ve vztahu k řízení bezpečnosti informací a

na základě bezpečnostních potřeb a výsledků hodnocení rizik stanoví

bezpečnostní politiku v dalších oblastech podle § 5, a zavede příslušná

bezpečnostní opatření ac) provádí aktualizaci zprávy o hodnocení aktiv a rizik, bezpečnostní

politiky, plánu zvládání rizik a plánu rozvoje bezpečnostního povědomí,

a to nejméně jednou za tři roky nebo v souvislosti s prováděnými nebo

plánovanými změnami.§ 4Řízení rizik(1) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) a d) zákona v rámci řízení

rizika) stanoví metodiku pro identifikaci a hodnocení aktiv a pro

identifikaci a hodnocení rizik včetně stanovení kritérií pro

přijatelnost rizik,b) identifikuje a hodnotí důležitost aktiv, která patří do rozsahu

systému řízení bezpečnosti informací, podle § 8 v rozsahu přílohy č. 1

k této vyhlášce a výstupy zapracuje do zprávy o hodnocení aktiv a

rizik,c) identifikuje rizika, při kterých zohlední hrozby a zranitelnosti,

posoudí možné dopady na aktiva, hodnotí tato rizika minimálně v rozsahu

podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, určí a schválí přijatelná rizika a

zpracuje zprávu o hodnocení aktiv a rizik,d) zpracuje na základě bezpečnostních potřeb a výsledků hodnocení rizik

prohlášení o aplikovatelnosti, které obsahuje přehled vybraných a

zavedených bezpečnostních opatření,e) zpracuje a zavede plán zvládání rizik, který obsahuje cíle a přínosy

bezpečnostních opatření pro zvládání rizik, určení osoby zajišťující

prosazování bezpečnostních opatření pro zvládání rizik, potřebné

finanční, technické, lidské a informační zdroje, termín jejich zavedení

a popis vazeb mezi riziky a příslušnými bezpečnostními opatřeními af) zohlední bez zbytečného odkladu reaktivní a ochranná opatření vydaná

Národním bezpečnostním úřadem (dále jen „Úřad“) v hodnocení rizik a v

případě, že hodnocení rizik aktualizované o nové zranitelnosti spojené

s realizací reaktivního nebo ochranného opatření překročí stanovená

kritéria pro přijatelnost rizik, doplní plán zvládání rizik.(2) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. e) zákona v rámci řízení rizika) stanoví metodiku pro identifikaci a hodnocení aktiv a pro

identifikaci a hodnocení rizik včetně stanovení kritérií pro

přijatelnost rizik,b) identifikuje a hodnotí důležitost primárních aktiv, která patří do

rozsahu systému řízení bezpečnosti informací, podle § 8 minimálně v

rozsahu přílohy č. 1 k této vyhlášce a výstupy zapracuje do zprávy o

hodnocení aktiv a rizik,c) identifikuje rizika, při kterých zohlední hrozby a zranitelnosti,

posoudí možné dopady na primární aktiva, hodnotí tato rizika minimálně

v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce a zpracuje zprávu o

hodnocení aktiv a rizik,d) zpracuje na základě bezpečnostních potřeb a výsledků hodnocení rizik

prohlášení o aplikovatelnosti, které obsahuje přehled vybraných a

zavedených bezpečnostních opatření,e) zpracuje a zavede plán zvládání rizik, který obsahuje cíle a přínosy

bezpečnostních opatření pro zvládání rizik, určení osoby zajišťující

prosazování bezpečnostních opatření pro zvládání rizik, potřebné

finanční, technické, lidské a informační zdroje, termíny jejich

zavedení a popis vazeb mezi identifikovanými riziky a příslušnými

bezpečnostními opatřeními af) zohlední bez zbytečného odkladu reaktivní a ochranná opatření vydaná

Úřadem v hodnocení rizik a v případě, že hodnocení rizik aktualizované

o nové zranitelnosti spojené s realizací reaktivního nebo ochranného

opatření překročí stanovená kritéria pro přijatelnost rizik, doplní

plán zvládání rizik.(3) Řízení rizik může být zajištěno i jinými způsoby, než jak je

stanoveno v odstavcích 1 a 2, pokud orgán a osoba uvedená v § 3 písm.

c) až e) zákona zabezpečí, že používá opatření zajišťující stejnou nebo

vyšší úroveň řízení rizik.(4) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona při hodnocení

rizik zvažuje zejména tyto hrozbya) porušení bezpečnostní politiky, provedení neoprávněných činností,

zneužití oprávnění ze strany uživatelů a administrátorů,b) poškození nebo selhání technického anebo programového vybavení,c) zneužití identity fyzické osoby,d) užívání programového vybavení v rozporu s licenčními podmínkami,e) kybernetický útok z komunikační sítě,f) škodlivý kód (například viry, spyware, trojské koně),g) nedostatky při poskytování služeb informačního systému kritické

informační infrastruktury, komunikačního systému kritické informační

infrastruktury nebo významného informačního systému,h) narušení fyzické bezpečnosti,i) přerušení poskytování služeb elektronických komunikací nebo dodávek

elektrické energie,j) zneužití nebo neoprávněná modifikace údajů,k) trvale působící hrozby al) odcizení nebo poškození aktiva.(5) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona při hodnocení

rizik zvažuje zejména tyto zranitelnostia) nedostatečná ochrana vnějšího perimetru,b) nedostatečné bezpečnostní povědomí uživatelů a administrátorů,c) nedostatečná údržba informačního systému kritické informační

infrastruktury, komunikačního systému kritické informační

infrastruktury nebo významného informačního systému,d) nevhodné nastavení přístupových oprávnění,e) nedostatečné postupy při identifikování a odhalení negativních

bezpečnostních jevů, kybernetických bezpečnostních událostí a

kybernetických bezpečnostních incidentů,f) nedostatečné monitorování činnosti uživatelů a administrátorů a

neschopnost odhalit jejich nevhodné nebo závadné způsoby chování ag) nedostatečné stanovení bezpečnostních pravidel, nepřesné nebo

nejednoznačné vymezení práv a povinností uživatelů, administrátorů a

bezpečnostních rolí.(6) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) a d) zákona při hodnocení

rizik dále zvažuje tyto hrozbya) porušení bezpečnostní politiky, provedení neoprávněných činností,

zneužití oprávnění ze strany administrátorů kritické informační

infrastruktury,b) pochybení ze strany zaměstnanců,c) zneužití vnitřních prostředků, sabotáž,d) dlouhodobé přerušení poskytování služeb elektronických komunikací,

dodávky elektrické energie nebo jiných důležitých služeb,e) nedostatek zaměstnanců s potřebnou odbornou úrovní,f) cílený kybernetický útok pomocí sociálního inženýrství, použití

špionážních technik ag) zneužití vyměnitelných technických nosičů dat.(7) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) a d) zákona při hodnocení

rizik dále zvažuje tyto zranitelnostia) nedostatečná ochrana prostředků kritické informační infrastruktury,b) nevhodná bezpečnostní architektura,c) nedostatečná míra nezávislé kontroly ad) neschopnost včasného odhalení pochybení ze strany zaměstnanců.§ 5Bezpečnostní politika(1) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) a d) zákona stanoví

bezpečnostní politiku v oblastecha) systém řízení bezpečnosti informací,b) organizační bezpečnost,c) řízení vztahů s dodavateli,d) klasifikace aktiv,e) bezpečnost lidských zdrojů,f) řízení provozu a komunikací,g) řízení přístupu,h) bezpečné chování uživatelů,i) zálohování a obnova,j) bezpečné předávání a výměna informací,k) řízení technických zranitelností,l) bezpečné používání mobilních zařízení,m) poskytování a nabývání licencí programového vybavení a informací,n) dlouhodobé ukládání a archivace informací,o) ochrana osobních údajů,p) fyzická bezpečnost,q) bezpečnost komunikační sítě,r) ochrana před škodlivým kódem,s) nasazení a používání nástroje pro detekci kybernetických

bezpečnostních událostí,t) využití a údržba nástroje pro sběr a vyhodnocení kybernetických

bezpečnostních událostí au) používání kryptografické ochrany.(2) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. e) zákona stanoví bezpečnostní

politiku v oblastecha) systém řízení bezpečnosti informací,b) organizační bezpečnost,c) řízení dodavatelů,d) klasifikace aktiv,e) bezpečnost lidských zdrojů,f) řízení provozu a komunikací,g) řízení přístupu,h) bezpečné chování uživatelů,i) zálohování a obnova,j) poskytování a nabývání licencí programového vybavení a informací,k) ochrana osobních údajů,l) používání kryptografické ochrany,m) ochrana před škodlivým kódem an) nasazení a používání nástroje pro detekci kybernetických

bezpečnostních událostí.(3) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona pravidelně

hodnotí účinnost bezpečnostní politiky a aktualizuje ji.§ 6Organizační bezpečnost(1) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona zavede organizaci

řízení bezpečnosti informací, v rámci které určí výbor pro řízení

kybernetické bezpečnosti a bezpečnostní role a jejich práva a

povinnosti související s informačním systémem kritické informační

infrastruktury, komunikačním systémem kritické informační

infrastruktury nebo významným informačním systémem.(2) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) a d) zákona určí bezpečnostní

rolea) manažer kybernetické bezpečnosti,b) architekt kybernetické bezpečnosti,c) auditor kybernetické bezpečnosti ad) garant aktiva podle § 2 písm. m).(3) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. e) určí bezpečnostní role

přiměřeně podle odstavce 2.(4) Manažer kybernetické bezpečnosti je osoba, odpovědná za systém

řízení bezpečnosti informací, která je pro tuto činnost vyškolena a

prokáže odbornou způsobilost praxí s řízením bezpečnosti informací po

dobu nejméně tří let.(5) Architekt kybernetické bezpečnosti je osoba zajišťující návrh a

implementaci bezpečnostních opatření, která je pro tuto činnost

vyškolena a prokáže odbornou způsobilost praxí s navrhováním

bezpečnostní architektury po dobu nejméně tří let.(6) Auditor kybernetické bezpečnosti je osoba provádějící audit

kybernetické bezpečnosti, která je pro tuto činnost vyškolena a prokáže

odbornou způsobilost praxí s prováděním auditů kybernetické bezpečnosti

po dobu nejméně tří let. Auditor kybernetické bezpečnosti vykonává

svoji roli nestranně a výkon jeho role je oddělen od výkonu rolí

uvedených v odstavci 2 písm. a), b) nebo d).(7) Výbor pro řízení kybernetické bezpečnosti je organizovaná skupina

tvořená osobami, které jsou pověřeny celkovým řízením a rozvojem

informačního systému kritické informační infrastruktury, komunikačního

systému kritické informační infrastruktury nebo významného informačního

systému, anebo se významně podílejí na řízení a koordinaci činností

spojených s kybernetickou bezpečností těchto systémů.(8) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona zajistí odborné

školení osob, které zastávají bezpečnostní role v souladu s plánem

rozvoje bezpečnostního povědomí podle § 9 odst. 1 písm. b).§ 7Stanovení bezpečnostních požadavků pro dodavatele(1) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona zavede pravidla

pro dodavatele, která zohledňují potřeby řízení bezpečnosti informací,

a zohlední je u dodavatelů nebo jiných osob, které se podílejí na

rozvoji, provozu nebo zajištění bezpečnosti informačního systému

kritické informační infrastruktury, komunikačního systému kritické

informační infrastruktury nebo významného informačního systému. Rozsah

zapojení dodavatelů na rozvoji, provozu nebo zajištění bezpečnosti

informačního systému kritické informační infrastruktury, komunikačního

systému kritické informační infrastruktury nebo významného informačního

systému prokazatelně dokumentuje orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c)

až e) zákona smlouvou, jejíž součástí je ustanovení o bezpečnosti

informací.(2) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) a d) zákona u dodavatelů

uvedených v odstavci 1 dálea) před uzavřením smlouvy provádí hodnocení rizik podle přílohy č. 2 k

této vyhlášce, která jsou spojena s podstatnými dodávkami,b) uzavírá smlouvu o úrovni služeb, která stanoví způsoby a úrovně

realizace bezpečnostních opatření a určí vztah vzájemné smluvní

odpovědnosti za zavedení a kontrolu bezpečnostních opatření, ac) provádí pravidelné hodnocení rizik a pravidelnou kontrolu zavedených

bezpečnostních opatření u poskytovaných služeb a zjištěné nedostatky

odstraňuje nebo po dohodě s dodavatelem zajistí jejich odstranění.§ 8Řízení aktiv(1) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona v rámci řízení

aktiva) identifikuje a eviduje primární aktiva,b) určí garanty aktiv, kteří jsou odpovědní za primární aktiva, ac) hodnotí důležitost primárních aktiv z hlediska důvěrnosti, integrity

a dostupnosti a zařadí je do jednotlivých úrovní minimálně v rozsahu

podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.(2) Při hodnocení důležitosti primárních aktiv je třeba především

posoudita) rozsah a důležitost osobních údajů nebo obchodního tajemství,b) rozsah dotčených právních povinností nebo jiných závazků,c) rozsah narušení vnitřních řídících a kontrolních činností,d) poškození veřejných, obchodních nebo ekonomických zájmů,e) možné finanční ztráty,f) rozsah narušení běžných činností orgánu a osoby uvedené v § 3 písm.

c) až e) zákona,g) dopady spojené s narušením důvěrnosti, integrity a dostupnosti ah) dopady na zachování dobrého jména nebo ochranu dobré pověsti.(3) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) a d) zákona dálea) identifikuje a eviduje podpůrná aktiva,b) určí garanty aktiv, kteří jsou odpovědní za podpůrná aktiva, ac) určí vazby mezi primárními a podpůrnými aktivy a hodnotí důsledky

závislostí mezi primárními a podpůrnými aktivy.(4) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona dálea) stanoví pravidla ochrany, nutná pro zabezpečení jednotlivých úrovní

aktiv tím, že1. určí způsoby rozlišování jednotlivých úrovní aktiv,2. stanoví pravidla pro manipulaci a evidenci s aktivy podle úrovní

aktiv, včetně pravidel pro bezpečné elektronické sdílení a fyzické

přenášení aktiv a3. stanoví přípustné způsoby používání aktiv,b) zavede pravidla ochrany odpovídající úrovni aktiv ac) určí způsoby pro spolehlivé smazání nebo ničení technických nosičů

dat s ohledem na úroveň aktiv.§ 9Bezpečnost lidských zdrojů(1) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona v rámci řízení

bezpečnosti lidských zdrojůa) stanoví plán rozvoje bezpečnostního povědomí, který obsahuje formu,

obsah a rozsah potřebných školení a určí osoby provádějící realizaci

jednotlivých činností, které jsou v plánu uvedeny,b) v souladu s plánem rozvoje bezpečnostního povědomí zajistí poučení

uživatelů, administrátorů a osob zastávajících bezpečnostní role o

jejich povinnostech a o bezpečnostní politice formou vstupních a

pravidelných školení,c) zajistí kontrolu dodržování bezpečnostní politiky ze strany

uživatelů, administrátorů a osob zastávajících bezpečnostní role ad) zajistí vrácení svěřených aktiv a odebrání přístupových oprávnění

při ukončení smluvního vztahu s uživateli, administrátory nebo osobami

zastávajícími bezpečnostní role.(2) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona vede o školení

podle odstavce 1 přehledy, které obsahují předmět školení a seznam

osob, které školení absolvovaly.(3) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) a d) zákona dálea) stanoví pravidla pro určení osob, které budou zastávat bezpečnostní

role, role administrátorů nebo uživatelů,b) hodnotí účinnost plánu rozvoje bezpečnostního povědomí, provedených

školení a dalších činností spojených s prohlubováním bezpečnostního

povědomí,c) určí pravidla a postupy pro řešení případů porušení stanovených

bezpečnostních pravidel ze strany uživatelů, administrátorů a osob

zastávajících bezpečnostní role ad) zajistí změnu přístupových oprávnění při změně postavení uživatelů,

administrátorů nebo osob zastávajících bezpečnostní role.§ 10Řízení provozu a komunikací(1) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona v rámci řízení

provozu a komunikací pomocí technických nástrojů uvedených v § 21 až 23

detekuje kybernetické bezpečnostní události, pravidelně vyhodnocuje

získané informace a na zjištěné nedostatky reaguje v souladu s § 13.(2) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona v rámci řízení

provozu a komunikací dále zajišťuje bezpečný provoz informačního

systému kritické informační infrastruktury, komunikačního systému

kritické informační infrastruktury a významného informačního systému.

Za tímto účelem stanoví provozní pravidla a postupy.(3) Provozní pravidla a postupy orgánu a osoby uvedené v § 3 písm. c) a

d) zákona obsahujía) práva a povinnosti osob zastávajících bezpečnostní role,

administrátorů a uživatelů,b) postupy pro spuštění a ukončení chodu systému, pro restart nebo

obnovení chodu systému po selhání a pro ošetření chybových stavů nebo

mimořádných jevů,c) postupy pro sledování kybernetických bezpečnostních událostí a pro

ochranu přístupu k záznamům o těchto činnostech,d) spojení na kontaktní osoby, které jsou určeny jako podpora při

řešení neočekávaných systémových nebo technických potíží,e) postupy řízení a schvalování provozních změn af) postupy pro sledování, plánování a řízení kapacity lidských a

technických zdrojů.(4) Řízení provozu orgánu a osoby uvedené v § 3 písm. c) až e) zákona

spočívá v provádění pravidelného zálohování a prověřování použitelnosti

provedených záloh.(5) Řízení provozu orgánu a osoby uvedené v § 3 písm. c) a d) zákona

spočívá va) zajištění oddělení vývojového, testovacího a produkčního prostředí,b) řešení reaktivních opatření vydaných Úřadem tím, že orgán a osoba

uvedená v § 3 písm. c) a d) zákona1. posoudí očekávané dopady reaktivního opatření na informační systém

kritické informační infrastruktury nebo komunikační systém kritické

informační infrastruktury a na zavedená bezpečnostní opatření,

vyhodnotí možné negativní účinky a bez zbytečného odkladu je oznámí

Úřadu a2. stanoví způsob rychlého provedení reaktivního opatření, který

minimalizuje možné negativní účinky, a určí časový plán jeho provedení.(6) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) a d) zákona v rámci řízení

komunikacía) zajišťuje bezpečnost a integritu komunikačních sítí a bezpečnost

komunikačních služeb podle § 17,b) určí pravidla a postupy pro ochranu informací, které jsou přenášeny

komunikačními sítěmi,c) provádí výměnu a předávání informací na základě pravidel stanovených

právními předpisy za současného zajištění bezpečnosti informací a tato

pravidla dokumentuje ad) s ohledem na klasifikaci aktiv provádí výměnu a předávání informací

na základě písemných smluv, jejíchž součástí je ustanovení o

bezpečnosti informací.§ 11Řízení přístupu a bezpečné chování uživatelů(1) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona na základě

provozních a bezpečnostních potřeb řídí přístup k informačnímu systému

kritické informační infrastruktury, komunikačnímu systému kritické

informační infrastruktury a významnému informačnímu systému a přidělí

každému uživateli jednoznačný identifikátor.(2) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona přijme opatření,

která slouží k zajištění ochrany údajů, které jsou používány pro

přihlášení uživatelů a administrátorů informačního systému kritické

informační infrastruktury, komunikačního systému kritické informační

infrastruktury a významného informačního systému podle § 18 a 19, a

která brání ve zneužití těchto údajů neoprávněnou osobou.(3) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) a d) zákona dále v rámci

řízení přístupua) přidělí přistupujícím aplikacím samostatný identifikátor,b) omezí přidělování administrátorských oprávnění,c) přiděluje a odebírá přístupová oprávnění v souladu s politikou

řízení přístupu,d) provádí pravidelné přezkoumání nastavení přístupových oprávnění

včetně rozdělení jednotlivých uživatelů v přístupových skupinách nebo

rolích,e) využívá nástroj pro ověřování identity uživatelů podle § 18 a

nástroj pro řízení přístupových oprávnění podle § 19 af) zavede bezpečnostní opatření potřebná pro bezpečné používání

mobilních zařízení, případně i bezpečnostní opatření spojená s využitím

technických zařízení, kterými orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) a d)

zákona nedisponuje.§ 12Akvizice, vývoj a údržba(1) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona stanoví

bezpečnostní požadavky na změny informačního systému kritické

informační infrastruktury, komunikačního systému kritické informační

infrastruktury nebo významného informačního systému spojené s jejich

akvizicí, vývojem a údržbou a zahrne je do projektu akvizice, vývoje a

údržby systému.(2) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) a d) zákona dálea) identifikuje, hodnotí a řídí rizika související s akvizicí, vývojem

a údržbou informačního systému kritické informační infrastruktury nebo

komunikačního systému kritické informační infrastruktury; pro postupy

hodnocení a řízení rizik se metodiky podle § 4 odst. 1 písm. a) použijí

obdobně,b) zajistí bezpečnost vývojového prostředí a zajistí ochranu

používaných testovacích dat ac) provádí bezpečnostní testování změn informačního systému kritické

informační infrastruktury nebo komunikačního systému kritické

informační infrastruktury před jejich zavedením do provozu.§ 13Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentůOrgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona při zvládání

kybernetických událostí a incidentůa) přijme nezbytná opatření, která zajistí oznamování kybernetických

bezpečnostních událostí u informačního systému kritické informační

infrastruktury, komunikačního systému kritické informační

infrastruktury a významného informačního systému ze strany uživatelů,

administrátorů a osob zastávajících bezpečnostní role a o oznámeních

vede záznamy,b) připraví prostředí pro vyhodnocení oznámených kybernetických

bezpečnostních událostí a kybernetických bezpečnostních událostí

detekovaných technickými nástroji podle § 21 až 23, provádí jejich

vyhodnocení a identifikuje kybernetické bezpečnostní incidenty,c) provádí klasifikaci kybernetických bezpečnostních incidentů, přijímá

opatření pro odvrácení a zmírnění dopadu kybernetického bezpečnostního

incidentu, provádí hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu

podle § 32 a zajistí sběr věrohodných podkladů potřebných pro analýzu

kybernetického bezpečnostního incidentu,d) prošetří a určí příčiny kybernetického bezpečnostního incidentu,

vyhodnotí účinnost řešení kybernetického bezpečnostního incidentu a na

základě vyhodnocení stanoví nutná bezpečnostní opatření k zamezení

opakování řešeného kybernetického bezpečnostního incidentu ae) dokumentuje zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů.§ 14Řízení kontinuity činností(1) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona v rámci řízení

kontinuity činností stanovía) práva a povinnosti garantů aktiv, administrátorů a osob

zastávajících bezpečnostní role,b) cíle řízení kontinuity činností formou určení1. minimální úrovně poskytovaných služeb, která je přijatelná pro

užívání, provoz a správu informačního systému kritické informační

infrastruktury, komunikačního systému kritické informační

infrastruktury nebo významného informačního systému,2. doby obnovení chodu, během které bude po kybernetickém bezpečnostním

incidentu obnovena minimální úroveň poskytovaných služeb informačního

systému kritické informační infrastruktury, komunikačního systému

kritické informační infrastruktury nebo významného informačního

systému, a3. dobu obnovení dat jako termínu, ke kterému budou obnovena data po

kybernetickém bezpečnostním incidentu, ac) strategii řízení kontinuity činností, která obsahuje naplnění cílů

podle písmene b).(2) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) a d) zákona dálea) vyhodnotí a dokumentuje možné dopady kybernetických bezpečnostních

incidentů a posoudí možná rizika související s ohrožením kontinuity

činností,b) stanoví, aktualizuje a pravidelně testuje plány kontinuity činností

informačního systému kritické informační infrastruktury a komunikačního

systému kritické informační infrastruktury,c) realizuje opatření pro zvýšení odolnosti informačního systému

kritické informační infrastruktury a komunikačního systému kritické

informační infrastruktury vůči kybernetickému bezpečnostnímu incidentu

a využívá nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti podle § 26 ad) stanoví a aktualizuje postupy pro provedení opatření vydaných Úřadem

podle § 13 a 14 zákona, ve kterých zohlední1. výsledky hodnocení rizik provedení opatření,2. stav dotčených bezpečnostních opatření a3. vyhodnocení případných negativních dopadů na provoz a bezpečnost

informačního systému kritické informační infrastruktury nebo

komunikačního systému kritické informační infrastruktury.§ 15Kontrola a audit kritické informační infrastruktury a významných

informačních systémů(1) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona v rámci kontroly

a auditu kritické informační infrastruktury a významných informačních

systémů (dále jen „audit kybernetické bezpečnosti“)a) posuzuje soulad bezpečnostních opatření s právními předpisy,

vnitřními předpisy, jinými předpisy a smluvními závazky vztahujícími se

k informačnímu systému kritické informační infrastruktury,

komunikačnímu systému kritické informační infrastruktury a významnému

informačnímu systému a určí opatření pro jeho prosazování ab) provádí a dokumentuje pravidelné kontroly dodržování bezpečnostní

politiky a výsledky těchto kontrol zohlední v plánu rozvoje

bezpečnostního povědomí a plánu zvládání rizik.(2) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) a d) zákona zajišťuje

provedení auditu kybernetické bezpečnosti osobou s odbornou kvalifikací

podle § 6 odst. 6, která hodnotí správnost a účinnost zavedených

bezpečnostních opatření.(3) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) a d) zákona dále pro

informační systém kritické informační infrastruktury a komunikační

systém kritické informační infrastruktury provádí kontrolu

zranitelnosti technických prostředků pomocí automatizovaných nástrojů a

jejich odborné vyhodnocení a reaguje na zjištěné zranitelnosti.HLAVA IITECHNICKÁ OPATŘENÍ§ 16Fyzická bezpečnost(1) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona v rámci fyzické

bezpečnostia) přijme nezbytná opatření k zamezení neoprávněnému vstupu do

vymezených prostor, kde jsou zpracovávány informace a umístěna

technická aktiva informačního systému kritické informační

infrastruktury, komunikačního systému kritické informační

infrastruktury nebo významného informačního systému,b) přijme nezbytná opatření k zamezení poškození a zásahům do

vymezených prostor, kde jsou uchovány informace a umístěna technická

aktiva informačního systému kritické informační infrastruktury,

komunikačního systému kritické informační infrastruktury nebo

významného informačního systému, ac) předchází poškození, krádeži nebo zneužití aktiv nebo přerušení

poskytování služeb informačního systému kritické informační

infrastruktury, komunikačního systému kritické informační

infrastruktury nebo významného informačního systému.(2) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) a d) zákona dále uplatňuje

prostředky fyzické bezpečnostia) pro zajištění ochrany na úrovni objektů ab) pro zajištění ochrany v rámci objektů zajištěním zvýšené bezpečnosti

vymezených prostor, ve kterých jsou umístěna technická aktiva

informačního systému kritické informační infrastruktury nebo

komunikačního systému kritické informační infrastruktury.(3) Prostředky fyzické bezpečnosti jsou zejménaa) mechanické zábranné prostředky,b) zařízení elektrické zabezpečovací signalizace,c) prostředky omezující působení požárů,d) prostředky omezující působení projevů živelních událostí,e) systémy pro kontrolu vstupu,f) kamerové systémy,g) zařízení pro zajištění ochrany před selháním dodávky elektrického

napájení ah) zařízení pro zajištění optimálních provozních podmínek.§ 17Nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí(1) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona pro ochranu

integrity rozhraní vnější komunikační sítě, která není pod správou

orgánu nebo osoby, a vnitřní komunikační sítě, která je pod správou

orgánu nebo osoby, zavedea) řízení bezpečného přístupu mezi vnější a vnitřní sítí,b) segmentaci zejména použitím demilitarizovaných zón jako speciálního

typu sítě používaného ke zvýšení bezpečnosti aplikací dostupných z

vnější sítě a k zamezení přímé komunikace vnitřní sítě s vnější sítí,c) kryptografické prostředky (§ 25) pro vzdálený přístup, vzdálenou

správu nebo pro přístup pomocí bezdrátových technologií ad) opatření pro odstranění nebo blokování přenášených dat, které

neodpovídají požadavkům na ochranu integrity komunikační sítě.(2) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) a d) zákona dále využívá

nástroje pro ochranu integrity vnitřní komunikační sítě, které zajistí

její segmentaci.§ 18Nástroj pro ověřování identity uživatelů(1) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona používá nástroje

pro ověření identity uživatelů a administrátorů informačního systému

kritické informační infrastruktury, komunikačního systému kritické

informační infrastruktury a významného informačního systému.(2) Nástroj pro ověřování identity uživatelů a administrátorů zajišťuje

ověření identity uživatelů a administrátorů před zahájením jejich

aktivit v informačním systému kritické informační infrastruktury,

komunikačním systému kritické informační infrastruktury a významném

informačním systému.(3) Nástroj pro ověřování identity uživatelů, který používá autentizaci

pouze heslem, zajišťujea) minimální délku hesla osm znaků,b) minimální složitost hesla tak, že heslo bude obsahovat alespoň 3 z

následujících čtyř požadavků1. nejméně jedno velké písmeno,2. nejméně jedno malé písmeno,3. nejméně jednu číslici, nebo4. nejméně jeden speciální znak odlišný od požadavků uvedených v bodech

1 až 3,c) maximální dobu pro povinnou výměnu hesla nepřesahující sto dnů;

tento požadavek není vyžadován pro samostatné identifikátory aplikací.(4) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) a d) zákona dálea) používá nástroj pro ověření identity, který1. zamezí opětovnému používání dříve používaných hesel a neumožní více

změn hesla jednoho uživatele během stanoveného období, které musí být

nejméně 24 hodin, a2. provádí opětovné ověření identity po určené době nečinnosti ab) využívá nástroj pro ověřování identity administrátorů. V případě, že

tento nástroj využívá autentizaci heslem, zajistí prosazení minimální

délky hesla patnáct znaků při dodržení požadavků podle odstavce 3 písm.

b) a c).(5) Nástroj pro ověřování identity uživatelů může být zajištěn i jinými

způsoby, než jaké jsou stanoveny v odstavcích 3 až 5, pokud orgán a

osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona zabezpečí, že používá

opatření zajišťující stejnou nebo vyšší úroveň odolnosti hesla.§ 19Nástroj pro řízení přístupových oprávnění(1) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona používá nástroj

pro řízení přístupových oprávnění, kterým zajistí řízení oprávněnía) pro přístup k jednotlivým aplikacím a datům ab) pro čtení dat, pro zápis dat a pro změnu oprávnění.(2) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) a d) zákona dále používá

nástroj pro řízení přístupových oprávnění, který zaznamenává použití

přístupových oprávnění v souladu s bezpečnostními potřebami a výsledky

hodnocení rizik.§ 20Nástroj pro ochranu před škodlivým kódemOrgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona pro řízení rizik

spojených s působením škodlivého kódu používá nástroj pro ochranu

informačního systému kritické informační infrastruktury, komunikačního

systému kritické informační infrastruktury a významného informačního

systému před škodlivým kódem, který zajistí ověření a stálou kontrolua) komunikace mezi vnitřní sítí a vnější sítí,b) serverů a sdílených datových úložišť ac) pracovních stanic,přičemž provádí pravidelnou a účinnou aktualizaci nástroje pro ochranu

před škodlivým kódem, jeho definic a signatur.§ 21Nástroj pro zaznamenávání činností kritické informační infrastruktury a

významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů(1) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona používá nástroj

pro zaznamenávání činností informačního systému kritické informační

infrastruktury, komunikačního systému kritické informační

infrastruktury a významného informačního systému, který zajistía) sběr informací o provozních a bezpečnostních činnostech, zejména typ

činnosti, datum a čas, identifikaci technického aktiva, které činnost

zaznamenalo, identifikaci původce a místa činnosti a úspěšnost nebo

neúspěšnost činnosti ab) ochranu získaných informací před neoprávněným čtením nebo změnou.(2) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona dále pomocí

nástroje pro zaznamenávání činnosti informačního systému kritické

informační infrastruktury, komunikačního systému kritické informační

infrastruktury a významného informačního systému zaznamenáváa) přihlášení a odhlášení uživatelů a administrátorů,b) činnosti provedené administrátory,c) činnosti vedoucí ke změně přístupových oprávnění,d) neprovedení činností v důsledku nedostatku přístupových oprávnění a

další neúspěšné činnosti uživatelů,e) zahájení a ukončení činností technických aktiv informačního systému

kritické informační infrastruktury, komunikačního systému kritické

informační infrastruktury a významného informačního systému,f) automatická varovná nebo chybová hlášení technických aktiv,g) přístupy k záznamům o činnostech, pokusy o manipulaci se záznamy o

činnostech a změny nastavení nástroje pro zaznamenávání činností ah) použití mechanismů identifikace a autentizace včetně změny údajů,

které slouží k přihlášení.(3) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) a d) zákona záznamy činností

zaznamenané podle odstavce 2 uchovává nejméně po dobu 3 měsíců.(4) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona zajišťuje nejméně

jednou za 24 hodin synchronizaci jednotného systémového času

technických aktiv patřících do informačního systému kritické informační

infrastruktury, komunikačního systému kritické informační

infrastruktury nebo významného informačního systému.§ 22Nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí(1) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona používá nástroj

pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí, který vychází ze

stanovených bezpečnostních potřeb a výsledků hodnocení rizik a který

zajistí ověření, kontrolu a případně zablokování komunikace mezi

vnitřní komunikační sítí a vnější sítí.(2) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) a d) zákona dále používá

nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí, které

zajistí ověření, kontrolu a případně zablokování komunikacea) v rámci vnitřní komunikační sítě ab) serverů patřících do informačního systému kritické informační

infrastruktury a komunikačního systému kritické informační

infrastruktury.§ 23Nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí(1) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) a d) zákona používá nástroj

pro sběr a průběžné vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí,

který v souladu s bezpečnostními potřebami a výsledky hodnocení rizik

zajistía) integrovaný sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních

událostí z informačního systému kritické informační infrastruktury a

komunikačního systému kritické informační infrastruktury,b) poskytování informací pro určené bezpečnostní role o detekovaných

kybernetických bezpečnostních událostech v informačním systému kritické

informační infrastruktury nebo komunikačním systému kritické informační

infrastruktury ac) nepřetržité vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí s

cílem identifikace kybernetických bezpečnostních incidentů, včetně

včasného varování určených bezpečnostních rolí.(2) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) a d) zákona dále zajistía) pravidelnou aktualizaci nastavení pravidel pro vyhodnocování

kybernetických bezpečnostních událostí a včasné varování, aby byly

omezovány případy nesprávného vyhodnocení událostí nebo případy

falešných varování, ab) využívání informací, které jsou připraveny nástrojem pro sběr a

vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí, pro optimální

nastavení bezpečnostních opatření informačního systému kritické

informační infrastruktury a komunikačního systému kritické informační

infrastruktury.§ 24Aplikační bezpečnost(1) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona provádí

bezpečnostní testy zranitelnosti aplikací, které jsou přístupné z

vnější sítě, a to před jejich uvedením do provozu a po každé zásadní

změně bezpečnostních mechanismů.(2) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) a d) zákona dále v rámci

aplikační bezpečnosti zajistí trvalou ochranua) aplikací a informací dostupných z vnější sítě před neoprávněnou

činností, popřením provedených činností, kompromitací nebo

neautorizovanou změnou ab) transakcí před jejich nedokončením, nesprávným směrováním,

neautorizovanou změnou předávaného datového obsahu, kompromitací,

neautorizovaným duplikováním nebo opakováním.§ 25Kryptografické prostředky(1) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákonaa) pro používání kryptografické ochrany stanoví1. úroveň ochrany s ohledem na typ a sílu kryptografického algoritmu a2. pravidla kryptografické ochrany informací při přenosu po

komunikačních sítích nebo při uložení na mobilní zařízení nebo

vyměnitelné technické nosiče dat ab) v souladu s bezpečnostními potřebami a výsledky hodnocení rizik

používá kryptografické prostředky, které zajistí ochranu důvěrnosti a

integrity předávaných nebo ukládaných dat a průkaznou identifikaci

osoby za provedené činnosti.(2) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) a d) zákona dálea) stanoví pro používání kryptografických prostředků systém správy

klíčů, který zajistí generování, distribuci, ukládání, archivaci,

změny, ničení, kontrolu a audit klíčů, ab) používá odolné kryptografické algoritmy a kryptografické klíče; v

případě nesouladu s minimálními požadavky na kryptografické algoritmy

uvedenými v příloze č. 3 k této vyhlášce řídí rizika spojená s tímto

nesouladem.§ 26Nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti(1) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona v souladu s

bezpečnostními potřebami a výsledky hodnocení rizik používá nástroj pro

zajišťování úrovně dostupnosti informací.(2) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) a d) zákona používá nástroj

pro zajišťování úrovně dostupnosti informací, který zajistía) dostupnost informačního systému kritické informační infrastruktury a

komunikačního systému kritické informační infrastruktury pro splnění

cílů řízení kontinuity činností,b) odolnost informačního systému kritické informační infrastruktury a

komunikačního systému kritické informační infrastruktury vůči

kybernetickým bezpečnostním incidentům, které by mohly snížit

dostupnost, ac) zálohování důležitých technických aktiv informačního systému

kritické informační infrastruktury a komunikačního systému kritické

informační infrastruktury1. využitím redundance v návrhu řešení a2. zajištěním náhradních technických aktiv v určeném čase.§ 27Bezpečnost průmyslových a řídicích systémůOrgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) a d) zákona pro bezpečnost

průmyslových a řídicích systémů, které jsou informačním systémem

kritické informační infrastruktury nebo komunikačním systémem kritické

informační infrastruktury anebo jsou jejich součástí, používá nástroje,

které zajistía) omezení fyzického přístupu k síti a zařízením průmyslových a

řídicích systémů,b) omezení propojení a vzdáleného přístupu k síti průmyslových a

řídicích systémů,c) ochranu jednotlivých technických aktiv průmyslových a řídicích

systémů před využitím známých zranitelností ad) obnovení chodu průmyslových a řídicích systémů po kybernetickém

bezpečnostním incidentu.HLAVA IIIBEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACE§ 28Bezpečnostní dokumentace(1) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) a d) zákona vede a aktualizuje

bezpečnostní dokumentaci, která obsahujea) bezpečnostní politiku podle § 5 odst. 1,b) zprávy z auditu kybernetické bezpečnosti podle § 3 odst. 1 písm. f),c) zprávy z přezkoumání systému řízení bezpečnosti informací podle § 3

odst. 1 písm. g),d) metodiku pro identifikaci a hodnocení aktiv a pro identifikaci a

hodnocení rizik,e) zprávu o hodnocení aktiv a rizik,f) prohlášení o aplikovatelnosti,g) plán zvládání rizik,h) plán rozvoje bezpečnostního povědomí podle § 9 odst. 1 písm. a),i) zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů podle § 13 písm.

e),j) strategii řízení kontinuity činností podle § 14 odst. 1 písm. c) ak) přehled právních předpisů, vnitřních předpisů a jiných předpisů a

smluvních závazků podle § 15 odst. 1 písm. a).(2) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. e) zákona vede a aktualizuje

bezpečnostní dokumentaci, která obsahujea) bezpečnostní politiku podle § 5 odst. 2,b) metodiku pro identifikaci a hodnocení aktiv a pro identifikaci a

hodnocení rizik podle § 4 odst. 2 písm. a),c) zprávu o hodnocení aktiv a rizik podle § 4 odst. 2 písm. b) a c),d) prohlášení o aplikovatelnosti podle § 4 odst. 2 písm. d),e) plán zvládání rizik podle § 4 odst. 2 písm. e),f) plán rozvoje bezpečnostního povědomí podle § 9 odst. 1 písm. a),g) zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů podle § 13 písm.

e),h) strategii řízení kontinuity činností podle § 14 odst. 1 písm. c) ai) přehled právních předpisů, vnitřních předpisů a jiných předpisů a

smluvních závazků podle § 15 odst. 1 písm. a).(3) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona vede bezpečnostní

dokumentaci tak, aby záznamy o provedených činnostech byly úplné,

čitelné, snadno identifikovatelné a aby se daly snadno vyhledat.

Opatření potřebná k identifikaci, uložení, ochraně, vyhledání, době

platnosti a uspořádání záznamů o provedených činnostech dokumentuje.(4) Doporučená struktura bezpečnostní dokumentace je stanovena v

příloze č. 4 k této vyhlášce.§ 29Prokázání certifikaceOrgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona, jejíž informační

systém kritické informační infrastruktury, komunikační systém kritické

informační infrastruktury nebo významný informační systém je zcela

zahrnut do rozsahu systému řízení bezpečnosti informací, který byl

certifikován podle příslušné technické normy^1) akreditovaným

certifikačním orgánem, a která vede dokumenty obsahujícía) popis rozsahu systému řízení bezpečnosti informací,b) prohlášení politiky a cílů systému řízení bezpečnosti informací,c) popis použité metody hodnocení rizik a zprávu o hodnocení rizik,d) prohlášení o aplikovatelnosti,e) certifikát systému řízení bezpečnosti informací splňující požadavky

příslušné technické normy zabývající se bezpečností informací^1),f) záznam o přezkoumání systému řízení bezpečnosti informací včetně

souvisejících vstupů a výstupů přezkoumání ag) zprávu z auditů provedených certifikačním orgánem včetně příslušných

záznamů o nápravě zjištěných neshod s příslušnou normou,splňuje požadavky na zavedení bezpečnostních opatření podle zákona a

této vyhlášky.ČÁST TŘETÍKYBERNETICKÝ BEZPEČNOSTNÍ INCIDENT§ 30Typy kybernetických bezpečnostních incidentů(1) Podle příčiny jsou kybernetické bezpečnostní incidenty rozděleny do

následujících typůa) kybernetický bezpečnostní incident způsobený kybernetickým útokem

nebo jinou událostí vedoucí k průniku do systému nebo k omezení

dostupnosti služeb,b) kybernetický bezpečnostní incident způsobený škodlivým kódem,c) kybernetický bezpečnostní incident způsobený překonáním technických

opatření,d) kybernetický bezpečnostní incident způsobený porušením organizačních

opatření,e) kybernetický bezpečnostní incident spojený s projevem trvale

působících hrozeb af) ostatní kybernetické bezpečnostní incidenty způsobené kybernetickým

útokem.(2) Podle dopadu jsou kybernetické bezpečnostní incidenty rozděleny do

následujících typůa) kybernetický bezpečnostní incident způsobující narušení důvěrnosti

aktiv,b) kybernetický bezpečnostní incident způsobující narušení integrity

aktiv,c) kybernetický bezpečnostní incident způsobující narušení dostupnosti

aktiv, nebod) kybernetický bezpečnostní incident způsobující kombinaci dopadů

uvedených v písmenech a) až c).§ 31Kategorie kybernetických bezpečnostních incidentů(1) Pro potřeby zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů se

podle následků a negativních projevů kybernetické bezpečnostní

incidenty dělí do následujících kategoriía) Kategorie III - velmi závažný kybernetický bezpečnostní incident,

při kterém je přímo a významně narušena bezpečnost poskytovaných služeb

nebo aktiv. Jeho řešení vyžaduje neprodlené zásahy obsluhy s tím, že

musí být všemi dostupnými prostředky zabráněno dalšímu šíření

kybernetického bezpečnostního incidentu včetně minimalizace vzniklých i

potenciálních škod.b) Kategorie II - závažný kybernetický bezpečnostní incident, při

kterém je narušena bezpečnost poskytovaných služeb nebo aktiv. Jeho

řešení vyžaduje neprodlené zásahy obsluhy s tím, že musí být vhodnými

prostředky zabráněno dalšímu šíření kybernetického incidentu včetně

minimalizace vzniklých škod.c) Kategorie I - méně závažný kybernetický bezpečnostní incident, při

kterém dochází k méně významnému narušení bezpečnosti poskytovaných

služeb nebo aktiv. Jeho řešení vyžaduje zásahy obsluhy s tím, že musí

být vhodnými prostředky omezeno další šíření kybernetického

bezpečnostního incidentu včetně minimalizace vzniklých škod.(2) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona při kategorizaci

jednotlivých kybernetických bezpečnostních incidentů podle odstavce 1

zohlednía) důležitost dotčených aktiv informačního systému kritické informační

infrastruktury, komunikačního systému kritické informační

infrastruktury nebo významného informačního systému,b) dopady na poskytované služby informačního systému kritické

informační infrastruktury, komunikačního systému kritické informační

infrastruktury, nebo významného informačního systému,c) dopady na služby poskytované jinými informačními systémy kritické

informační infrastruktury, komunikačními systémy kritické informační

infrastruktury, nebo významnými informačními systémy ad) předpokládané škody a další dopady.§ 32Forma a náležitosti hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů(1) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona hlásí

kybernetický bezpečnostní incidenta) v elektronické podobě prostřednictvím1. elektronického formuláře zveřejněného na internetových stránkách

Úřadu,2. emailu na adresu elektronické pošty Úřadu určené pro příjem hlášení

kybernetických bezpečnostních incidentů, zveřejněné na internetových

stránkách Úřadu,3. datové zprávy do datové schránky Úřadu, nebo4. prostřednictvím určeného datového rozhraní, jehož popis je zveřejněn

na internetových stránkách Úřadu, anebob) v listinné podobě na adresu Národního centra kybernetické

bezpečnosti, zveřejněné na internetových stránkách Úřadu.(2) Hlášení v listinné podobě se zasílá pouze v případech, kdy nelze

využít žádný ze způsobů uvedených v odstavci 1 písm. a).(3) Náležitosti hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu jsou

uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.ČÁST ČTVRTÁREAKTIVNÍ OPATŘENÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE§ 33Reaktivní opatřeníOrgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona oznámí provedení

reaktivního opatření a jeho výsledek na formuláři, jehož vzor je uveden

v příloze č. 6 k této vyhlášce.§ 34Kontaktní údajeOrgán a osoba uvedená v § 3 zákona oznamuje kontaktní údaje na

formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce. Orgán a

osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona oznamuje kontaktní údaje

formou uvedenou v § 32 odst. 1 písm. a).ČÁST PÁTÁÚČINNOST§ 35Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.Ředitel:Ing. Navrátil v. r.Příloha 1Hodnocení a úrovně důležitosti aktivPro hodnocení důležitosti aktiv jsou použity stupnice o čtyřech

úrovních. Orgán nebo osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona může

používat odlišný počet úrovní pro hodnocení důležitosti aktiv, než jaký

je uveden v této příloze, dodrží-li jednoznačné vazby mezi jí

používaným způsobem hodnocení důležitosti aktiv a stupnicemi a úrovněmi

pro hodnocení důležitosti aktiv, které jsou uvedeny v této příloze.V případě použití tří úrovní hodnocení důležitosti aktiv je přípustné

sloučit buď úrovně nízká a střední, nebo úrovně vysoká a kritická.Stupnice pro hodnocení důvěrnosti

+------------------------------------------------------------------------+

| Úroveň | Popis | Ochrana |

|----------+--------------------------------+----------------------------|

| Nízká | Aktiva jsou veřejně přístupná | Není vyžadována žádná |

| | nebo byla určena ke zveřejnění | ochrana. |

| | (např. na základě zákona č. | |

| | 106/1999 Sb. o svobodném | |

| | přístupu k informacím, ve | |

| | znění pozdějších předpisů). | |

| | Narušení důvěrnosti aktiv | |

| | neohrožuje oprávněné zájmy | |

| | orgánu a osoby uvedené v | |

| | § 3 písm. c) až e) zákona. | |

|----------+--------------------------------+----------------------------|

| Střední | Aktiva nejsou veřejně | Pro ochranu důvěrnosti |

| | přístupná a tvoří know-how | jsou využívány prostředky |

| | orgánu a osoby uvedené v | pro řízení přístupu. |

| | § 3 písm. c) až e) zákona, | |

| | ochrana aktiv není vyžadována | |

| | žádným právním předpisem | |

| | nebo smluvním ujednáním. | |

|----------+--------------------------------+----------------------------|

| Vysoká | Aktiva nejsou veřejně | Pro ochranu důvěrnosti |

| | přístupná a jejich ochrana je | jsou využívány prostředky, |

| | vyžadována právními předpisy, | které zajistí řízení a |

| | jinými předpisy nebo smluvními | zaznamenávání přístupu. |

| | ujednáními (např. obchodní | Přenosy informací vnější |

| | tajemství podle zákona | komunikační sítí jsou |

| | č. 89/2012 Sb., občanský | chráněny pomocí |

| | zákoník, osobní údaje podle | kryptografických |

| | zákona č. 101/2000 Sb., | prostředků. |

| | o ochraně osobních údajů, ve | |

| | znění pozdějších předpisů). | |

|----------+--------------------------------+----------------------------|

| Kritická | Aktiva nejsou veřejně | Pro ochranu důvěrnosti je |

| | přístupná a vyžadují | požadována evidence osob, |

| | nadstandardní míru ochrany nad | které k aktivům |

| | rámec předchozí kategorie | přistoupily, a metody |

| | (např. strategické obchodní | ochrany zabraňující |

| | tajemství, citlivé osobní | zneužití aktiv ze strany |

| | údaje). | administrátorů. Přenosy |

| | | informací jsou chráněny |

| | | pomocí kryptografických |

| | | prostředků. |

+------------------------------------------------------------------------+Stupnice pro hodnocení integrity+------------------------------------------------------------------------+

| Úroveň | Popis | Ochrana |

|----------+--------------------------------+----------------------------|

| Nízká | Aktivum nevyžaduje ochranu z | Není vyžadována žádná |

| | hlediska integrity. Narušení | ochrana. |

| | integrity aktiva neohrožuje | |

| | oprávněné zájmy orgánu a osoby | |

| | uvedené v § 3 písm. c) až e) | |

| | zákona. | |

|----------+--------------------------------+----------------------------|

| Střední | Aktivum může vyžadovat ochranu | Pro ochranu integrity jsou |

| | z hlediska integrity. Narušení | využívány standardní |

| | integrity aktiva může vést k | nástroje (např. omezení |

| | poškození oprávněných zájmů | přístupových práv pro |

| | orgánu a osoby uvedené v | zápis). |

| | § 3 písm. c) až e) zákona a | |

| | může se projevit méně závažnými| |

| | dopady na primární aktiva. | |

|----------+--------------------------------+----------------------------|

| Vysoká | Aktivum vyžaduje ochranu z | Pro ochranu integrity jsou |

| | hlediska integrity. Narušení | využívány speciální |

| | integrity aktiva vede | prostředky, které dovolují |

| | k poškození oprávněných zájmů | sledovat historii |

| | orgánu a osoby uvedené v | provedených změn a |

| | § 3 písm. c) až e) zákona | zaznamenat identitu osoby |

| | s podstatnými dopady na | provádějící změnu. Ochrana |

| | primární aktiva. | integrity informací |

| | | přenášených vnějšími |

| | | komunikačními sítěmi je |

| | | zajištěna pomocí |

| | | kryptografických |

| | | prostředků. |

|----------+--------------------------------+----------------------------|

| Kritická | Aktivum vyžaduje ochranu z | Pro ochranu integrity jsou |

| | hlediska integrity. Narušení | využívány speciální |

| | integrity vede k velmi vážnému | prostředky jednoznačné |

| | poškození oprávněných zájmů | identifikace osoby |

| | orgánu a osoby uvedené v | provádějící změnu (např. |

| | § 3 písm. c) až e) zákona s | pomocí technologie |

| | přímými a velmi vážnými dopady | digitálního podpisu). |

| | na primární aktiva. | |

+------------------------------------------------------------------------+Stupnice pro hodnocení dostupnosti+------------------------------------------------------------------------+

| Úroveň | Popis | Ochrana |

|----------+--------------------------------+----------------------------|

| Nízká | Narušení dostupnosti aktiva | Pro ochranu dostupnosti je |

| | není důležité a v případě | postačující pravidelné |

| | výpadku je běžně tolerováno | zálohování. |

| | delší časové období pro | |

| | nápravu (cca do 1 týdne). | |

|----------+--------------------------------+----------------------------|

| Střední | Narušení dostupnosti aktiva by | Pro ochranu dostupnosti |

| | nemělo překročit dobu | jsou využívány běžné |

| | pracovního dne, dlouhodobější | metody zálohování a |

| | výpadek vede k možnému | obnovy. |

| | ohrožení zájmů orgánu a osoby | |

| | uvedené v § 3 písm. c) až e) | |

| | zákona. | |

|----------+--------------------------------+----------------------------|

| Vysoká | Narušení dostupnosti aktiva by | Pro ochranu dostupnosti |

| | nemělo překročit dobu několika | jsou využívány záložní |

| | hodin. Jakýkoli výpadek je | systémy a obnova |

| | nutné řešit neprodleně, | poskytování služeb může |

| | protože vede k přímému | být podmíněna zásahy |

| | ohrožení zájmů orgánu a osoby | obsluhy nebo výměnou |

| | uvedené v § 3 písm. c) až e) | technických aktiv. |

| | zákona. Aktiva jsou považována | |

| | jako velmi důležitá. | |

|----------+--------------------------------+----------------------------|

| Kritická | Narušení dostupnosti aktiva | Pro ochranu dostupnosti |

| | není přípustné a i krátkodobá | jsou využívány záložní |

| | nedostupnost (v řádu několika | systémy a obnova |

| | minut) vede k vážnému ohrožení | poskytování služeb je |

| | zájmů orgánu a osoby uvedené v | krátkodobá a |

| | § 3 písm. c) až e) zákona. | automatizovaná. |

| | Aktiva jsou považována jako | |

| | kritická. | |

+------------------------------------------------------------------------+

Příloha 2Hodnocení rizikHodnocení rizik je vyjádřeno jako funkce, kterou ovlivňuje dopad,

hrozba a zranitelnost.Pro hodnocení rizik lze použít zejména tuto funkciriziko = dopad x hrozba x zranitelnost.Jednoznačné určení funkce pro určení rizika je nezbytnou součástí

metodiky pro identifikaci a hodnocení rizika.+------------------------------------------------------------------------+

| Stupnice pro hodnocení dopadů |

|----------+-------------------------------------------------------------+

| Úroveň | Popis |

|----------+-------------------------------------------------------------+

| Nízký | Dopad je v omezeném časovém období a malého rozsahu a nesmí |

| | být katastrofický. |

| | |

| | Rozsah případných škod nepřesahuje |

| | |

| | a) 10 zraněných osob s následnou hospitalizací po dobu |

| | delší než 24 hodin nebo |

| | |

| | b) finanční nebo materiální ztráty do 5 000 000 Kč anebo |

| | |

| | c) představuje dopad na veřejnost s rozsáhlým omezením |

| | nezbytných služeb nebo jiného závažného zásahu do |

| | každodenního života postihujícího nejvýše 250 osob. |

|----------+-------------------------------------------------------------|

| Střední | Dopad je omezeného rozsahu a v omezeném časovém období. |

| | |

| | Rozsah případných škod se pohybuje v rozmezí |

| | |

| | a) do 10 mrtvých nebo od 11 do 100 osob s následnou |

| | hospitalizací po dobu delší než 24 hodin nebo |

| | |

| | b) finanční nebo materiální ztráty od 5 000 000 Kč do |

| | 50 000 000 Kč anebo |

| | |

| | c) představuje dopad na veřejnost s rozsáhlým omezením |

| | nezbytných služeb nebo jiného závažného zásahu do |

| | každodenního života postihujícího od 251 do 2 500 osob. |

|----------+-------------------------------------------------------------|

| Vysoký | Dopad je omezeného rozsahu, ale trvalý nebo katastrofický. |

| | |

| | Rozsah případných škod se pohybuje v rozmezí |

| | |

| | a) od 11 do 100 mrtvých nebo od 101 do 1 000 osob |

| | s následnou hospitalizací po dobu delší než 24 hodin |

| | nebo |

| | |

| | b) finanční nebo materiální ztráty od 50 000 000 Kč do |

| | 500 000 000 Kč anebo |

| | |

| | c) představuje dopad na veřejnost s rozsáhlým omezením |

| | nezbytných služeb nebo jiného závažného zásahu do |

| | každodenního života postihujícího od 2 501 do 25 000 |

| | osob. |

|----------+-------------------------------------------------------------|

| Kritický | Dopad je plošný rozsahem, trvalý a katastrofický. |

| | |

| | Rozsah případných škod se pohybuje v rozmezí |

| | |

| | a) 101 a více mrtvých a 1 001 a více osob s následnou |

| | hospitalizací po dobu delší než 24 hodin nebo |

| | |

| | b) finanční nebo materiální ztráty převyšující 500 000 000 |

| | Kč anebo |

| | |

| | c) představuje dopad na veřejnost s rozsáhlým omezením |

| | nezbytných služeb nebo jiného závažného zásahu do |

| | každodenního života postihujícího více než 25 000 osob. |

+------------------------------------------------------------------------++------------------------------------------------------------------------+

| Stupnice pro hodnocení hrozeb |

|------------------------------------------------------------------------|

| Úroveň | Popis |

|----------+-------------------------------------------------------------|

| Nízká | Hrozba neexistuje nebo je málo pravděpodobná. Předpokládaná |

| | realizace hrozby není častější než jednou za 5 let. |

|----------+-------------------------------------------------------------|

| Střední | Hrozba je málo pravděpodobná až pravděpodobná. |

| | Předpokládaná realizace hrozby je v rozpětí od 1 roku do 5 |

| | let. |

|----------+-------------------------------------------------------------|

| Vysoká | Hrozba je pravděpodobná až velmi pravděpodobná. |

| | Předpokládaná realizace hrozby je v rozpětí od 1 měsíce do |

| | 1 roku. |

|----------+-------------------------------------------------------------|

| Kritická | Hrozba je velmi pravděpodobná až víceméně jistá. |

| | Předpokládaná realizace hrozby je častější než jednou za |

| | měsíc. |

+------------------------------------------------------------------------++------------------------------------------------------------------------+

| Stupnice pro hodnocení zranitelností |

|------------------------------------------------------------------------|

| Úroveň | Popis |

|----------+-------------------------------------------------------------|

| Nízká | Zranitelnost neexistuje nebo je zneužití zranitelnosti málo |

| | pravděpodobné. Existují kvalitní bezpečnostní opatření, |

| | které jsou schopna včas detekovat možné slabiny nebo |

| | případné pokusy o překonání opatření. |

+------------------------------------------------------------------------+

| Střední | Zranitelnost je málo pravděpodobná až pravděpodobná. |

| | Existují kvalitní bezpečnostní opatření, jejichž účinnost |

| | je pravidelně kontrolována. Schopnost bezpečnostních |

| | opatření včas detekovat možné slabiny nebo případné |

| | pokusy o překonání opatření je omezena. Nejsou známé |

| | žádné úspěšné pokusy o překonání bezpečnostních opatření. |

+------------------------------------------------------------------------+

| Vysoká | Zranitelnost je pravděpodobná až velmi pravděpodobná. |

| | Bezpečnostní opatření existují, ale jejich účinnost |

| | nepokrývá všechny potřebné aspekty a není pravidelně |

| | kontrolována.Jsou známé dílčí úspěšné pokusy o překonání |

| | bezpečnostních opatření. |

+------------------------------------------------------------------------+

| Kritická | Zranitelnost je velmi pravděpodobná až po víceméně |

| | jisté zneužití. Bezpečnostní opatření nejsou realizována |

| | anebo je jejich účinnost značně omezena. Neprobíhá kontrola |

| | účinnosti bezpečnostních opatření. Jsou známé úspěšné |

| | pokusy překonání bezpečnostních opatření. |

+------------------------------------------------------------------------++------------------------------------------------------------------------+

| Stupnice pro hodnocení rizik |

|------------------------------------------------------------------------|

| Úroveň | Popis |

|----------+-------------------------------------------------------------|

| Nízké | Riziko je považováno za přijatelné. |

+------------------------------------------------------------------------+

| Střední | Riziko může být sníženo méně náročnými opatřeními nebo |

| | v případě vyšší náročnosti opatření je riziko přijatelné. |

+------------------------------------------------------------------------+

| Vysoké | Riziko je dlouhodobě nepřípustné a musí být zahájeny |

| | systematické kroky k jeho odstranění. |

+------------------------------------------------------------------------+

| Kritické | Riziko je nepřípustné a musí být neprodleně zahájeny |

| | kroky k jeho odstranění. |

+------------------------------------------------------------------------+

V případě, že orgán nebo osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona

využívá metodu pro identifikaci a hodnocení rizik, která nerozlišuje

hodnocení hrozby a zranitelnosti, je možné stupnice pro hodnocení

hrozeb a zranitelností sloučit. Sloučení stupnic by nemělo vést ke

ztrátě schopnosti rozlišení míry hrozby a zranitelnosti. Za tímto

účelem lze použít například komentář, který zřetelně vyjádří jak úroveň

hrozby, tak i úroveň zranitelnosti. Obdobně postupuje i orgán nebo

osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona, které používá jiný počet

úrovní pro hodnocení dopadů, hrozeb, zranitelností a rizik.Příloha 3Minimální požadavky na kryptografické algoritmy(1) Symetrické algoritmya) Blokové a proudové šifry pro ochranu důvěrnosti a integrity1. Advanced Encryption Standard (AES) s využitím délky klíčů 128, 192 a

256 bitů Triple Data Encryption Standard (3DES) s využitím délky klíčů

168 bitů, omezené použití jen se zatížením klíče menším než 10 GB,

postupně přecházet na AES.2. Triple Data Encryption Standard (3DES) s využitím délky klíčů 112

bitů, omezené použití jen se zatížením klíče menším než 10 MB, postupně

přecházet na AES. Doporučeno použití jedinečného klíče pro každou

zprávu.3. Blowfish s využitím minimální délky klíčů 128 bitů, omezené použití

jen se zatížením klíče menším než 10 GB.4. Kasumi s využitím délky klíčů 128 bitů, omezené použití jen se

zatížením klíče menším než 10 GB.5. Twofish s využitím délky klíčů 128 až 256 bitů.6. Serpent s využitím délky klíčů 128, 192, 256 bitů.7. Camellia s využitím délky klíčů 128, 192 a 256 bitů.8. SNOW 2.0, SNOW 3G s využitím délky klíčů 128, 256 bitů.b) Módy šifrování s ochranou integrity1. CCM,2. EAX,3. OCB,4. Složená schémata typu "Encrypt-then-MAC".Poznámka:Schémata typu "Encrypt-then-MAC",musí používat k šifrování pouze

uvedené šifrovací módy a k výpočtu MAC pouze uvedené módy pro ochranu

integrity.c) Módy šifrování1. CTR,2. OFB,3. CBC,4. CFB,Poznámka:Módy CBC a CFB musí být použity s náhodným, pro útočníka

nepředpověditelným inicializačním vektorem, při použití módu OFB se pro

daný klíč nesmí opakovat hodnota inicializačního vektoru, při použití

módu CTR se pro daný klíč nesmí opakovat hodnota čítače, v případě

použití CBC módu k šifrování bez ochrany integrity je třeba ověřit

odolnost proti útoku na padding CBC módu.d) Módy pro ochranu integrity1. HMAC,2. CBC-MAC-X9.19, omezené použití jen se zatížením menším než 109 MAC,3. CBC-MAC-EMAC,4. CMAC.(2) Asymetrické algoritmya) Pro technologii digitálního podpisu1. Digital Signature Algorithm (DSA) s využitím délky klíčů 2048 bitů a

více, délky parametru cyklické podgrupy 224 bitů a více.2. Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (EC-DSA) s využitím délky

klíčů 224 bitů a více.3. Rivest-Shamir-Adleman Probablistic Signature Scheme (RSA-PSS) s

využitím délky klíčů 2048 bitů a více.b) Pro procesy dohod na klíči a šifrování klíčů1. Diffie-Hellman (DH) s využitím délky klíčů 2048 bitů a více, délky

parametru cyklické podgrupy 224 bitů a více.2. Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) s využitím délky klíčů 224 bitů

a více.3. Elliptic Curve Integrated Encryption System - Key Encapculation

Mechanism (ECIES-KEM) s využitím délky klíčů 256 bitů a více.4. Provably Secure Elliptic Curve - Key Encapculation Mechanism

(PSEC-KEM) s využitím délky klíčů 256 bitů více.5. Asymetric Ciphers and Key Encapculation Mechanism (ACE-KEM) s

využitím délky klíčů 256 bitů a více.6. Rivest Shamir Adleman - Optimal Asymetric Encryption Pedding

(RSA-OAEP) s využitím délky klíčů 2048 a více.7. Rivest Shamir Adleman - Key Encapculation Mechanism (RSA-KEM) s

využitím délky klíčů 2048 a více.(3) Algoritmy hash funkcía) SHA-21. SHA-224,2. SHA-256,3. SHA-384,4. SHA-512,5. SHA-512/224,6. SHA-512/256.b) SHA-31. SHA3-224,2. SHA3-256,3. SHA3-384,4. SHA3-512,5. SHAKE-128,6. SHAKE-256.c) Ostatní hašovací funkce1. Whirpool,2. RIPEMD-160,3. SHA 1 s omezeným použitím.Poznámka č. 1:SHA-1 se nesmí používat pro generování nových digitálních podpisů,

časových razítek, jakékoliv jiné aplikace vyžadující nekolizní SHA-1.Poznámka č. 2:SHA-1 lze používat pouze pro ověřování již existujících digitálních

podpisů a časových razítek, generování a ověřování HMAC-SHA1,funkce pro

odvozování klíčů a pseudonáhodné generátory.Příloha 4Struktura bezpečnostní dokumentaceTato příloha obsahuje doporučený obsah bezpečnostní dokumentace.

Navrhované struktury jednotlivých dokumentů zahrnují témata, která

jednotlivé dokumenty podle této vyhlášky pokrývají, přičemž uvedené

struktury dokumentů nejsou závazné a je na orgánu nebo osobě uvedené v

§ 3 písm. c) až e) zákona, jaký přístup k tvorbě bezpečnostní

dokumentace použije. Přípustná je i změna názvů jednotlivých dokumentů

nebo integrování více témat do jednoho dokumentu.I.Struktura bezpečnostní politiky(1) Politika systému řízení bezpečnosti informací*[§ 5 odst. 1 písm. a), § 5 odst. 2 písm. a)]a) Cíle, principy a potřeby řízení bezpečnosti informací.b) Rozsah a hranice systému řízení bezpečnosti informací.c) Pravidla a postupy pro řízení dokumentace.d) Pravidla a postupy pro řízení zdrojů a provozu systému řízení

bezpečnosti informací.e) Pravidla a postupy pro provádění auditů kybernetické bezpečnosti.f) Pravidla a postupy pro přezkoumání systému řízení bezpečnosti

informací.g) Pravidla a postupy pro nápravná opatření a zlepšování systému řízení

bezpečnosti informací.(2) Politika organizační bezpečnosti**[§ 5 odst. 1 písm. b), § 5 odst. 2 písm. b)]a) Určení bezpečnostních rolí a jejich práv a povinností,1. práva a povinnosti manažera kybernetické bezpečnosti,2. práva a povinnosti architekta kybernetické bezpečnosti,3. práva a povinnosti auditora kybernetické bezpečnosti,4. práva a povinnosti garanta aktiv,5. práva a povinnosti výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti.b) Požadavky na oddělení výkonu činností jednotlivých bezpečnostních

rolí.(3) Politika řízení dodavatelů**[§ 5 odst. 1 písm. c), § 5 odst. 2 písm. c)]a) Pravidla a principy pro výběr dodavatelů.b) Pravidla pro hodnocení rizik dodavatelů.c) Náležitosti smlouvy o úrovni služeb a způsobů a úrovní realizace

bezpečnostních opatření a o určení vzájemné smluvní odpovědnosti.d) Pravidla pro provádění kontroly zavedení bezpečnostních opatření.e) Pravidla pro hodnocení dodavatelů.(4) Politika klasifikace aktiv**[§ 5 odst. 1 písm. d), § 5 odst. 2 písm. d)]a) Identifikace, hodnocení a evidence primárních aktiv1. určení a evidence jednotlivých primárních aktiv včetně určení jejich

garanta,2. hodnocení důležitosti primárních aktiv z hlediska důvěrnosti,

integrity a dostupnosti.b) Identifikace, hodnocení a evidence podpůrných aktiv1. určení a evidence jednotlivých podpůrných aktiv včetně určení jejich

garanta,2. určení vazeb mezi primárními a podpůrnými aktivy.c) Pravidla ochrany jednotlivých úrovní aktiv1. způsoby rozlišování jednotlivých úrovní aktiv,2. pravidla pro manipulaci a evidenci aktiv podle úrovní aktiv,3. přípustné způsoby používání aktiv.d) Způsoby spolehlivého smazání nebo ničení technických nosičů dat.(5) Politika bezpečnosti lidských zdrojů**[§ 5 odst. 1 písm. e), § 5 odst. 2 písm. e)]a) Pravidla rozvoje bezpečnostního povědomí a způsoby jeho hodnocení1. způsoby a formy poučení uživatelů,2. způsoby a formy poučení garantů aktiv,3. způsoby a formy poučení administrátorů,4. způsoby a formy poučení dalších osob zastávajících bezpečnostní

role.b) Bezpečnostní školení nových zaměstnanců.c) Pravidla pro řešení případů porušení bezpečnostní politiky systému

řízení bezpečnosti informací.d) Pravidla pro ukončení pracovního vztahu nebo změnu pracovní pozice.1. vrácení svěřených aktiv a odebrání práv při ukončení pracovního

vztahu,2. změna přístupových oprávnění při změně pracovní pozice.(6) Politika řízení provozu a komunikací**[§ 5 odst. 1 písm. f), § 5 odst. 2 písm. f)]a) Pravomoci a odpovědnosti spojené s bezpečným provozem.b) Postupy bezpečného provozu.c) Požadavky a standardy bezpečného provozu.d) Řízení technických zranitelností.e) Pravidla a omezení pro provádění auditů kybernetické bezpečnosti a

bezpečnostních testů.(7) Politika řízení přístupu**[§ 5 odst. 1 písm. g), § 5 odst. 2 písm. g)]a) Princip minimálních oprávnění/potřeba znát (need to know).b) Požadavky na řízení přístupu.c) Životní cyklus řízení přístupu.d) Řízení privilegovaných oprávnění.e) Řízení přístupu pro mimořádné situace.f) Pravidelné přezkoumání přístupových oprávnění včetně rozdělení

jednotlivých uživatelů v přístupových skupinách.(8) Politika bezpečného chování uživatelů*[§ 5 odst. 1 písm. h), § 5 odst. 2 písm. h)]a) Pravidla pro bezpečné nakládání s aktivy.b) Bezpečné použití přístupového hesla.c) Bezpečné použití elektronické pošty a přístupu na internet.d) Bezpečný vzdálený přístup.e) Bezpečné chování na sociálních sítích.f) Bezpečnost ve vztahu k mobilním zařízením.(9) Politika zálohování a obnovy**[§ 5 odst. 1 písm. i), § 5 odst. 2 písm. i)]a) Požadavky na zálohování a obnovu.b) Pravidla a postupy zálohování.c) Pravidla bezpečného uložení záloh.d) Pravidla a postupy obnovy.e) Pravidla a postupy testování zálohování a obnovy.(10) Politika bezpečného předávání a výměny informací**[§ 5 odst. 1 písm. j)]a) Pravidla a postupy pro ochranu předávaných informací.b) Způsoby ochrany elektronické výměny informací.c) Pravidla pro využívání kryptografické ochrany.(11) Politika řízení technických zranitelností**[§ 5 odst. 1 písm. k)]a) Pravidla pro omezení instalace programového vybavení,b) Pravidla a postupy vyhledávání opravných programových balíčků,c) Pravidla a postupy testování oprav programového vybavení,d) Pravidla a postupy nasazení oprav programového vybavení.(12) Politika bezpečného používání mobilních zařízení*[§ 5 odst. 1 písm. l)]a) Pravidla a postupy pro bezpečné používání mobilních zařízení.b) Pravidla a postupy pro zajištění bezpečnosti zařízení, kterými orgán

a osoba uvedená v § 3 písm. c) a d) zákona nedisponuje.(13) Politika poskytování a nabývání licencí programového vybavení a

informací*[§ 5 odst. 1 písm. m), § 5 odst. 2 písm. j)]a) Pravidla a postupy nasazení programového vybavení a jeho evidence.b) Pravidla a postupy pro kontrolu dodržování licenčních podmínek.(14) Politika dlouhodobého ukládání a archivace informací*[§ 5 odst. 1 písm. n)]a) Pravidla a postupy archivace dokumentů a záznamů.b) Ochrana archivovaných dokumentů a záznamů.c) Politika přístupu k archivovaným dokumentům a záznamům.(15) Politika ochrany osobních údajů*[§ 5 odst. 1 písm. o), § 5 odst. 2 písm. k)]a) Charakteristika zpracovávaných osobních údajů.b) Popis přijatých a provedených organizačních opatření pro ochranu

osobních údajů.c) Popis přijatých a provedených technických opatření pro ochranu

osobních údajů.(16) Politika fyzické bezpečnosti**[§ 5 odst. 1 písm. p)]a) Pravidla pro ochranu objektů.b) Pravidla pro kontrolu vstupu osob.c) Pravidla pro ochranu zařízení.d) Detekce narušení fyzické bezpečnosti.(17) Politika bezpečnosti komunikační sítě**[§ 5 odst. 1 písm. q)]a) Pravidla a postupy pro zajištění bezpečnosti sítě.b) Určení práv a povinností za bezpečný provoz sítě.c) Pravidla a postupy pro řízení přístupů v rámci sítě.d) Pravidla a postupy pro ochranu vzdáleného přístupu k síti.e) Pravidla a postupy pro monitorování sítě a vyhodnocování provozních

záznamů.(18) Politika ochrany před škodlivým kódem*[§ 5 odst. 1 písm. r), § 5 odst. 2 písm. m)]a) Pravidla a postupy pro ochranu komunikace mezi vnitřní a vnější

sítí.b) Pravidla a postupy pro ochranu serverů a sdílených datových uložišť.c) Pravidla a postupy pro ochranu pracovních stanic.(19) Politika nasazení a používání nástroje pro detekci kybernetických

bezpečnostních událostí**[§ 5 odst. 1 písm. s), § 5 odst. 2 písm. n)]a) Pravidla a postupy nasazení nástroje pro detekci kybernetických

bezpečnostních událostí.b) Provozní postupy pro vyhodnocování a reagování na detekované

kybernetické bezpečnostní události.c) Pravidla a postupy pro optimalizaci nastavení nástroje pro detekci

kybernetických bezpečnostních událostí.(20) Politika využití a údržby nástroje pro sběr a vyhodnocení

kybernetických bezpečnostních událostí**[§ 5 odst. 1 písm. t)]a) Pravidla a postupy pro evidenci a vyhodnocení kybernetických

bezpečnostních událostí.b) Pravidla a postupy pravidelné aktualizace pravidel pro vyhodnocení

kybernetických bezpečnostních událostí.c) Pravidla a postupy pro optimální nastavení bezpečnostních vlastností

nástroje pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí.(21) Politika bezpečného používání kryptografické ochrany**[§ 5 odst. 1 písm. u), § 5 odst. 2 písm. l)]a) Úroveň ochrany s ohledem na typ a sílu kryptografického algoritmu.b) Pravidla kryptografické ochrany informací1. při přenosu po komunikačních sítích,2. při uložení na mobilní zařízení nebo vyměnitelný technický nosič

dat,c) Systém správy klíčů.II.Struktura další dokumentace(1) Zpráva z auditu kybernetické bezpečnosti**[§ 28 odst. 1 písm. b)]a) Cíle auditu kybernetické bezpečnosti.b) Předmět auditu kybernetické bezpečnosti.c) Kritéria auditu kybernetické bezpečnosti.d) Identifikování týmu auditorů a osob, které se auditu kybernetické

bezpečnosti zúčastnily.e) Datum a místo, kde byly prováděny činnosti při auditu kybernetické

bezpečnosti.f) Zjištění z auditu kybernetické bezpečnosti.g) Závěry auditu kybernetické bezpečnosti.(2) Zpráva z přezkoumání systému řízení bezpečnosti informací**[§ 28 odst. 1 písm. c)]a) Vyhodnocení opatření z předchozího přezkoumání systému řízení

bezpečnosti informací,b) Identifikace změn a okolností, které mohou mít vliv na systém řízení

bezpečnosti informací.c) Zpětná vazba o výkonnosti řízení bezpečnosti informací1. neshody a nápravná opatření,2. výsledky monitorování a měření,3. výsledky auditu,4. naplnění cílů bezpečnosti,d) Výsledky hodnocení rizik a stav plánu zvládání rizik.e) Identifikace možností pro neustálé zlepšování.d) Doporučení potřebných rozhodnutí, stanovení opatření a osob

zajišťujících výkon jednotlivých činností.(3) Metodika pro identifikaci a hodnocení aktiv a pro identifikaci a

hodnocení rizik*[§ 28 odst. 1 písm. d), § 28 odst. 2 písm. b)]a) Určení stupnice pro hodnocení primárních aktiv1. určení stupnice pro hodnocení úrovní důvěrnosti aktiv,2. určení stupnice pro hodnocení úrovní integrity aktiv,3. určení stupnice pro hodnocení úrovní dostupnosti aktiv.b) Určení stupnice pro hodnocení rizik1. určení stupnice pro hodnocení úrovní dopadu,2. určení stupnice pro hodnocení úrovní hrozby,3. určení stupnice pro hodnocení úrovní zranitelnosti,4. určení stupnice pro hodnocení úrovní rizik,a) Metody a přístupy pro zvládání rizik.b) Způsoby schvalování přijatelných rizik.(4) Zpráva o hodnocení aktiv a rizik**[§ 28 odst. 1 písm. e), § 28 odst. 2 písm. c)]a) Přehled primárních aktiv1. identifikace a popis primárních aktiv,2. určení garantů primárních aktiv,3. hodnocení primárních aktiv z hlediska důvěrnosti, integrity a

dostupnosti.b) Přehled podpůrných aktiv (neplatí pro orgány a osoby uvedené v § 3

písm. e) zákona)1. identifikace a popis podpůrných aktiv,2. určení garantů podpůrných aktiv,3. určení vazeb mezi primárními a podpůrnými aktivy,c) Identifikování a hodnocení rizik1. posouzení možných dopadů na aktiva,2. hodnocení existujících hrozeb,3. hodnocení existujících zranitelností, hodnocení existujících

opatření,4. stanovení úrovně rizika, porovnání této úrovně s kritérii pro

přijatelnost rizik,5. určení a schválení přijatelných rizik.d) Zvládání rizik1. návrh způsobu zvládání rizik,2. návrh opatření a jejich realizace.(5) Prohlášení o aplikovatelnosti*[§ 28 odst. 1 písm. f), § 28 odst. 2 písm. d)]a) Přehled vybraných bezpečnostních opatření včetně zdůvodnění jejich

výběru a jejich vazby na identifikovaná rizika.b) Přehled zavedených bezpečnostních opatření.(6) Plán zvládání rizik**[§ 28 odst. 1 písm. g), § 28 odst. 2 písm. e)]a) Obsah a cíle vybraných bezpečnostních opatření pro zvládání rizik.b) Potřebné zdroje pro jednotlivá bezpečnostní opatření pro zvládání

rizik.c) Osoby zajišťující jednotlivá bezpečnostní opatření pro zvládání

rizik.d) Termíny zavedení jednotlivých bezpečnostních opatření pro zvládání

rizik.e) Způsoby hodnocení úspěšnosti zavedení jednotlivých bezpečnostních

opatření pro zvládání rizik.(7) Plán rozvoje bezpečnostního povědomí*[§ 28 odst. 1 písm. h), § 28 odst. 2 písm. f)]a) Obsah a termíny poučení uživatelů.b) Obsah a termíny poučení garantů aktiv (neplatí pro orgány a osoby

uvedené v § 3 písm. e) zákona).c) Obsah a termíny poučení administrátorů (neplatí pro orgány a osoby

uvedené v § 3 písm. c) a d) zákona).d) Obsah a termíny poučení dalších osob zastávajících bezpečnostní

role.e) Obsah a termíny poučení nových zaměstnanců.f) Formy a způsoby hodnocení plánu.(8) Zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů**[§ 28 odst. 1 písm. i), § 28 odst. 2 písm. g)]a) Definování kategorií kybernetického bezpečnostního incidentu.b) Pravidla a postupy pro evidenci a zvládání jednotlivých kategorií

kybernetických bezpečnostních incidentů.c) Pravidla a postupy testování systému zvládání kybernetických

bezpečnostních incidentů.d) Pravidla a postupy pro vyhodnocení kybernetických bezpečnostních

incidentů a pro zlepšování kybernetické bezpečnosti.(9) Strategie řízení kontinuity činností**[§ 28 odst. 1 písm. j), § 28 odst. 2 písm. h)]a) Práva a povinnosti zúčastněných osob.b) Cíle řízení kontinuity činností1. minimální úroveň poskytovaných služeb,2. doba obnovení chodu,3. bod obnovení chodu.c) Strategie řízení kontinuity činností pro naplnění cílů kontinuity.d) Způsoby hodnocení dopadů kybernetických bezpečnostních incidentů na

kontinuitu a posuzování souvisejících rizik.e) Určení a obsah potřebných plánů kontinuity.f) Postupy pro realizaci opatření vydaných Národním bezpečnostním

úřadem.(10) Přehled obecně závazných právních předpisů, vnitřních předpisů a

jiných předpisů a smluvních závazků*[§ 28 odst. 1 písm. k), § 28 odst. 2 písm. i)]a) Přehled obecně závazných právních předpisů.b) Přehled vnitřních předpisů a jiných předpisů.c) Přehled smluvních závazků.Poznámka:* Očekávaná důvěrnost dokumentu je na úrovni střední podle stupnice

uvedené v příloze č. 1: Hodnocení a úroveň aktiv.** Očekávaná důvěrnost dokumentu je na úrovni vysoká podle stupnice

uvedené v příloze č. 1: Hodnocení a úroveň aktiv.Příloha 5Formulář hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu

Příloha 6Formulář oznámení o provedení reaktivního opatření a jeho výsledkuPříloha 7Formulář pro hlášení kontaktních údajů1) ISO/IEC 27001:2013, případně ČSN ISO/IEC 27001:2014