o řidičských průkazech a o registru řidičů


Published: 2001

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
31/2001 Sb.VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojůze dne 10. ledna 2001o řidičských průkazech a o registru řidičůZměna: 154/2003 Sb.Změna: 177/2004 Sb.Změna: 194/2006 Sb.Změna: 27/2012 Sb.Změna: 243/2012 Sb.Změna: 1/2014 Sb.Změna: 9/2015 Sb.Změna: 43/2015 Sb.Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č.

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých

zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 87a odst. 9, § 104 odst. 5, §

105 odst. 5, § 106 odst. 4, § 107 odst. 3, § 109 odst. 10, § 110 odst.

6, § 111 odst. 9, § 113 odst. 9, § 115 odst. 8, § 122 odst. 2 a § 125j

odst. 3 zákona:ČÁST PRVNÍŘIDIČSKÉ PRŮKAZY§ 1Řidičský průkaz České republiky(1) Řidičský průkaz České republiky^5) (dále jen "řidičský průkaz") je

dokument o rozměrech 54 x 86 mm.(2) Jednotlivé údaje v řidičském průkazu podle odstavce 4 jsou uvedeny

v českém jazyce, čitelně, velkým tiskacím písmem latinské abecedy a

arabskými číslicemi. Údaje o označení, titulu a vědecké hodnosti

držitele řidičského průkazu a o názvu úřadu, který řidičský průkaz

vydal, mohou obsahovat rovněž malá tiskací písmena. Podpis držitele

řidičského průkazu odpovídá podpisu, který byl vyhotoven vlastní rukou

žadatele o vydání řidičského průkazu.(3) Na přední straně řidičského průkazu podle odstavce 1 je uvedena) nápis "ČESKÁ REPUBLIKA",b) rozeznávací značka České republiky "CZ", vytištěná v bílé barvě v

modrém obdélníku, který je umístěn v kruhu dvanácti žlutých hvězd,c) nápis „ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ“,d) nápis "VZOR EVROPSKÉ UNIE" v českém jazyce a slova "řidičský průkaz"

v jazycích členských států Evropské unie (dále jen "členský stát")

podle přílohy č. 6, která jsou vytištěna v růžové barvě a tvoří podklad

přední strany řidičského průkazu.(4) Na přední straně řidičského průkazu podle odstavce 1 jsou pod

následujícími číselnými znaky uvedeny tyto údaje:1. příjmení držitele řidičského průkazu,2. jméno, popřípadě jména, popřípadě titul držitele řidičského průkazu,3. datum a místo narození držitele řidičského průkazu,4a. datum vydání řidičského průkazu,4b. datum platnosti řidičského průkazu,4c. název úřadu, který řidičský průkaz vydal,4d. rodné číslo držitele řidičského průkazu, pokud bylo přiděleno,5. série a číslo řidičského průkazu,6. fotografie nebo jinou formou pořízená podobenka držitele řidičského

průkazu,^1)7. podpis držitele řidičského průkazu,8. obec obvyklého bydliště držitele řidičského průkazu na území České

republiky (dále jen "obec pobytu"),9. skupiny vozidel, které je držitel řidičského průkazu oprávněn řídit.(5) Na zadní straně řidičského průkazu podle odstavce 1 jsou pod

následujícími číselnými znaky uvedeny tyto údaje:9. skupiny vozidel, které je držitel řidičského průkazu oprávněn řídit,10. datum vzniku řidičského oprávnění pro jednotlivé skupiny vozidel,

které se uvádí v pořadí s uvedením dne, měsíce a roku (ve formátu

DD.MM.RR); toto datum se uvádí v každém řidičském průkazu nově vydaném

jeho držiteli z důvodu výměny řidičského průkazu nebo v duplikátu

řidičského průkazu vydaném z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo

zničení řidičského průkazu,11. datum ukončení platnosti řidičského oprávnění pro jednotlivé

skupiny vozidel (ve formátu DD.MM. RR),12. záznam o podmínění nebo omezení řidičského oprávnění a profesní

způsobilosti řidiče uvedený harmonizovaným kódem podle § 11 a národním

kódem podle § 11a,13. záznam informací významných pro správu řidičského průkazu provedený

hostitelským členským státem,14. jiné záznamy.(6) Na zadní straně řidičského průkazu podle odstavce 1 je vyhrazeno

místo pro datový čip.(7) Jako datum vydání řidičského průkazu podle odstavce 4 číselný kód

4a se uvádí datum podání žádosti o vydání řidičského průkazu (§ 12).(8) Vzor řidičského průkazu je uveden v příloze č. 1.§ 2Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou(1) Vzor mezinárodního řidičského průkazu vydaného Českou republikou je

stanoven v příloze č. 2 této vyhlášky. Údaje se do mezinárodního

řidičského průkazu zapisují způsobem podle Úmluvy o silničním provozu

(Vídeň 1968).(2) Vzor mezinárodního řidičského průkazu vydaného Českou republikou je

stanoven v příloze č. 3 této vyhlášky. Údaje se do mezinárodního

řidičského průkazu zapisují způsobem podle Úmluvy o silničním provozu

(Ženeva 1949).§ 3Mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem(1) Mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o

silničním provozu (Vídeň 1968) se posuzuje podle přílohy č. 7 této

Úmluvy.(2) Mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o

silničním provozu (Ženeva 1949) se posuzuje podle přílohy č. 10 této

Úmluvy.§ 4zrušen§ 5zrušen§ 6(1) Údaj o uložení trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení

motorových vozidel nebo údaje o podmínění, omezení nebo odnětí

řidičského oprávnění zapíše obecní úřad obce s rozšířenou působností na

vnitřní stranu třetího dílu obálky mezinárodního řidičského průkazu

vydaného cizím státem podle § 3 do kolonky "Vyloučení".(2) Skutečnosti podle odstavce 1 oznamuje obecní úřad obce s rozšířenou

působností orgánu cizího státu, který mezinárodní řidičský průkaz

vydaný cizím státem podle odstavce 1 vydal, zasláním kopie pravomocného

rozhodnutí prostřednictvím Ministerstva dopravy.§ 7Řidičský průkaz vydaný cizím státem(1) Náležitosti řidičského průkazu vydaného cizím státem podle Úmluvy o

silničním provozu (Vídeň 1968) se posuzují podle přílohy č. 6 této

Úmluvy.(2) Náležitosti řidičského průkazu vydaného cizím státem podle Úmluvy o

silničním provozu (Ženeva 1949) se posuzují podle přílohy č. 9 této

Úmluvy.§ 8zrušen§ 9zrušen§ 10zrušen§ 10aPodmínky uznávání řidičských oprávnění ostatních cizích států za účelem

výměny řidičského průkazu(1) Řidičský průkaz vydaný cizím státem, který svým provedením

neodpovídá požadavkům Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) nebo

Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949), lze vyměnit za řidičský

průkaz, jestliže vydávající stát není členským státem a je uveden v

příloze č. 6a a držitel tohoto řidičského průkazu pobývá na území České

republiky na základě dlouhodobého víza.(2) Za úřední překlad se pro účely výměny řidičského průkazu podle

odstavce 1 považuje i platný mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím

státem. Skupiny řidičského oprávnění, které budou zapsány do řidičského

průkazu v případě, že jako úřední překlad je předložen platný

mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem, odpovídají rozsahu

skupin řidičského oprávnění zapsaných v mezinárodním řidičském průkazu.(3) Způsob a rozsah přepisu skupin řidičského oprávnění do řidičského

průkazu, nejde-li o případy podle odstavce 2, je uveden v příloze č.

6a. K omezení řidičského oprávnění cizího státu, které svým vymezením

neodpovídá § 80a zákona, se použije příslušný harmonizovaný kód podle §

11 nebo národní kód podle § 11a.§ 11Harmonizované kódy(1) V řidičském průkazu se uvádějí harmonizované kódy pod číselným

označením 01 až 99, kterými se zaznamenávají podmínky a omezení

řidičského oprávnění, profesní způsobilost řidiče a další

administrativní záležitosti.(2) Seznam harmonizovaných kódů podle odstavce 1 a jejich bližší

vymezení jsou uvedeny v části I přílohy č. 5.§ 11aNárodní kódy(1) V řidičském průkazu se dále uvádějí národní kódy pod číselným

označením 100 a vyšším, kterými se zaznamenávají některé další podmínky

a omezení řidičského oprávnění a další administrativní záležitosti.(2) Seznam národních kódů podle odstavce 1 a jejich bližší vymezení

jsou uvedeny v části II přílohy č. 5.§ 12Žádost o řidičské oprávnění, vydání řidičského průkazu a mezinárodního

řidičského průkazu(1) Vzor žádosti o řidičské oprávnění a žádosti o vydání řidičského

průkazu je uveden v příloze č. 7.(2) Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu pro držitele

řidičského oprávnění se vypisuje rukou nebo strojem. V kolonce důvod

žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu uvede žadatel státy,

ve kterých hodlá řídit motorové vozidlo. Na základě žádosti obecní úřad

obce s rozšířenou působností vypíše mezinárodní řidičský průkaz buď

podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968), nebo podle Úmluvy o

silničním provozu (Ženeva 1949), a to podle státu, ve kterém žadatel

bude mezinárodní řidičský průkaz užívat.(3) Vzor žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu je uveden v

příloze č. 7a.§ 13Nakládání s tiskopisy řidičských průkazů a mezinárodních řidičských

průkazů(1) Ministerstvo dopravy vede evidenci tiskopisů řidičských průkazů a

mezinárodních řidičských průkazů.(2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vedou evidenci

přidělených tiskopisů řidičských průkazů a mezinárodních řidičských

průkazů.(3) Evidence podle odstavců 1 a 2 je vedena chronologicky podle

evidenčních čísel přidělených tiskopisů a může být vedena i prostředky

výpočetní techniky.§ 14Odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu(1) Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

zaznamená obecní úřad obce s rozšířenou působností v evidenční kartě

řidiče.(2) Odevzdaný řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz, který

je neplatný nebo jehož platnost skončila, jakož i řidičský průkaz nebo

mezinárodní řidičský průkaz, který již nebude možné vrátit osobě, na

jejíž jméno je vystaven, se znehodnotí odstřižením pravého horního

rohu.(3) Do seznamu, který tvoří přílohu skartačního protokolu, obecní úřad

obce s rozšířenou působností při odevzdání řidičského průkazu nebo

mezinárodního řidičského průkazu zaznamená následující údaje:a) jméno a příjmení držitele odevzdaného řidičského průkazu nebo

mezinárodního řidičského průkazu,b) rodné číslo držitele podle písmene a); pokud držiteli nebylo rodné

číslo přiděleno, uvádí se datum jeho narození,c) sérii a evidenční číslo odevzdaného řidičského průkazu nebo

mezinárodního řidičského průkazu a datum jeho odevzdání,d) sérii, evidenční číslo a datum vydání nového řidičského průkazu nebo

mezinárodního řidičského průkazu.(4) Podle odstavců 2 a 3 obecní úřad obce s rozšířenou působností

nepostupuje v případech,a) kdy mu byl předán nalezený řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský

průkaz,b) kdy důvodem neplatnosti odevzdaného řidičského průkazu nebo

mezinárodního řidičského průkazu je pouze pozbytí řidičského oprávnění

v důsledku pravomocně uloženého trestu nebo sankce zákazu činnosti

spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel nebo v důsledku

dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení.(5) Vzor dokladu o odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního

řidičského průkazu je uveden v příloze č. 8.§ 15Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení

řidičského průkazuVzor potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení

řidičského průkazu je uveden v příloze č. 9.§ 15aNáležitosti potvrzení o zadržení řidičského průkazu(1) Potvrzení o zadržení řidičského průkazu se vyhotovuje v českém

jazyce a obsahujea) označení útvaru Policie České republiky (dále jen "policie"), jehož

je policista, který řidičský průkaz zadržel, příslušníkem,b) jméno, příjmení a adresu pobytu držitele zadrženého řidičského

průkazu,c) rodné číslo držitele zadrženého řidičského průkazu, pokud mu bylo

přiděleno, jinak datum jeho narození,d) číslo a datum vydání zadrženého řidičského průkazu a označení úřadu,

který zadržený řidičský průkaz vydal,e) důvod zadržení řidičského průkazu, včetně stručného popisu skutku,

na jehož základě došlo k zadržení řidičského průkazu, s označením místa

a času spáchání tohoto skutku,f) poučení o důsledku zadržení řidičského průkazu,g) datum vystavení potvrzení o zadržení řidičského průkazu a podpis

policisty, který řidičský průkaz zadržel,h) vyjádření držitele zadrženého řidičského průkazu, chce-li se k

zadržení řidičského průkazu vyjádřit,i) podpis držitele zadrženého řidičského průkazu, případně policistou

učiněnou poznámku, že se držitel zadrženého řidičského průkazu odmítl

podepsat.(2) Vzor potvrzení o zadržení řidičského průkazu je uveden v příloze č.

9a.§ 15bNáležitosti potvrzení o převzetí kauce(1) Potvrzení o převzetí kauce se vyhotovuje v českém jazyce a obsahujea) označení útvaru policie, jehož je policista, který kauci vybral,

příslušníkem,b) jméno, příjmení a adresu pobytu řidiče, od něhož byla kauce vybrána,c) rodné číslo řidiče, od něhož byla kauce vybrána, pokud mu bylo

přiděleno, jinak datum jeho narození,d) číslo a datum vydání řidičského průkazu řidiče, od něhož byla kauce

vybrána, a označení úřadu, který řidičský průkaz vydal,e) výši vybrané kauce, včetně jejího uvedení slovy,f) způsob vybrání kauce (v hotovosti, bezhotovostně),g) důvod vybrání kauce, včetně stručného popisu skutku, na jehož

základě k vybrání kauce došlo, s označením místa a času spáchání tohoto

skutku, a skutečnosti, na jejichž základě policista pojal důvodné

podezření, že se řidič, od něhož byla kauce vybrána, bude vyhýbat

přestupkovému řízení,h) poučení o důsledku vybrání kauce a podmínkách jejího vracení,i) datum vystavení potvrzení o převzetí kauce a podpis policisty, který

kauci vybral,j) vyjádření řidiče, od něhož byla kauce vybrána, chce-li se k vybrání

kauce vyjádřit,k) podpis řidiče, od něhož byla kauce vybrána, případně policistou

učiněnou poznámku, že se řidič zadrženého řidičského průkazu odmítl

podepsat.(2) Vzor potvrzení o převzetí kauce je uveden v příloze č. 9b.§ 15czrušen§ 16zrušenČÁST DRUHÁREGISTR ŘIDIČŮ A CENTRÁLNÍ REGISTR ŘIDIČŮ§ 17Registr řidičů(1) Registr řidičů obsahuje evidenční karty řidičů a spisy řidičů.(2) Evidenční karta řidiče obsahujea) osobní údaje o řidiči uvedené v řidičském průkazu a v mezinárodním

řidičském průkazu,b) údaje o skupinách vozidel, které je řidič oprávněn řídit,c) údaje o vydaných řidičských průkazech,d) údaje o vydaných mezinárodních řidičských průkazech,e) údaje o řidičských průkazech vydaných výměnou za řidičské průkazy

vydané cizím státem nebo za řidičské průkazy vydané jinými členskými

státy,f) údaje o odevzdaných řidičských průkazech a mezinárodních řidičských

průkazech,g) údaje o spáchaných přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti

provozu na pozemních komunikacích,h) údaje o podmínění, omezení, pozastavení nebo odnětí řidičských

oprávnění pro ztrátu zdravotní nebo odborné způsobilosti k řízení

motorových vozidel a jejich vrácení,i) údaje o zrušení podmínění, omezení, pozastavení nebo odnětí

řidičského oprávnění,j) údaje o vzdání se řidičského oprávnění pro skupinu nebo skupiny

vozidel,k) údaje o zákazech činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových

vozidel uložených soudem za spáchané trestné činy nebo správním orgánem

za spáchané přestupky,l) údaje o vydaných řidičských průkazech za průkazy ztracené, zničené

nebo neupotřebitelné,m) údaje o vydaných řidičských průkazech za ztracené, odcizené, zničené

nebo poškozené řidičské průkazy vydané jinými členskými státy,n) údaje o dosažených bodech v bodovém hodnocení řidičů a o započtení a

odečtení bodů,o) údaje o pozbytí řidičského oprávnění a údaje o vrácení řidičského

oprávnění,p) údaje o pozbytí práva k řízení motorového vozidla na území České

republiky po dobu jednoho roku dosažením počtu 12 bodů v bodovém

hodnocení, jedná-li se o řidiče, který je držitelem řidičského průkazu

vydaného jiným členským státem, řidičského průkazu vydaného cizím

státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem,q) údaj o udělené výjimce z věku držitele řidičského oprávnění.(3) Ve spisu řidiče se zakládajía) žádost o řidičské oprávnění,b) žádost o vydání řidičského průkazu,c) žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu,d) žádost o rozhodnutí o profesní způsobilosti řidiče,e) žádost o výměnu řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo

řidičského průkazu Evropských společenství za řidičský průkaz,f) žádost o vydání duplikátu řidičského průkazu nebo duplikátu

mezinárodního řidičského průkazu za řidičský průkaz nebo za mezinárodní

řidičský průkaz ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený a žádost o

vydání řidičského průkazu za ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený

řidičský průkaz vydaného jiným členským státem,g) rozhodnutí o podmínění, omezení nebo odnětí řidičského oprávnění,h) oznámení o vzdání se některé skupiny nebo podskupiny řidičského

oprávnění nebo řidičského oprávnění,i) rozhodnutí o zrušení podmínění nebo omezení a o vrácení řidičského

oprávnění,j) rozhodnutí o přestupcích proti bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích,k) kopie nebo opisy rozsudků nebo rozhodnutí správních orgánů, kterými

byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových

vozidel,l) oznámení o uložení pokuty za přestupek proti bezpečnosti a

plynulosti provozu na pozemních komunikacích uložené v blokovém řízení

příslušným orgánem,m) pravomocné rozhodnutí o uložení sankce za přestupek, spáchaný

jednáním zařazeným do bodového hodnocení, nebo oznámení o nabytí právní

moci takového rozhodnutí,n) oznámení soudu o nabytí právní moci rozsudku, kterým byl uložen

trest za trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového

hodnocení,o) rozhodnutí orgánu příslušného k projednání přestupku podle jiného

zákona než zákona o přestupcích, kterým byla vyslovena vina za

přestupek, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení,p) kopii písemnosti s uplatněnými námitkami řidiče proti záznamu bodů v

bodovém hodnocení a stejnopis písemného vyrozumění o provedené opravě

záznamu bodů nebo stejnopis pravomocného rozhodnutí, jímž byly námitky

zamítnuty a provedený záznam bodů potvrzen,q) řidičský průkaz vydaný cizím státem uschovaný podle § 116 odst. 5

zákona,r) zadržený řidičský průkaz podle § 118c odst. 1 zákona,s) stejnopis potvrzení o převzetí kauce,t) další úřední záznamy a písemnosti vztahující se k řidiči.(4) Evidenční kartu řidiče lze vést prostředky výpočetní techniky za

předpokladu, že program splňuje následující požadavky:a) zapsané údaje o řidiči jsou průkazné a vylučují možnost záměny

těchto údajů mezi jednotlivými evidovanými řidiči navzájem,b) zápisy o evidenci řidiče lze provádět průběžně,c) jednotlivé údaje o řidiči je možno průběžně prohlížet, pořídit v

tištěné podobě a uložit na přenosné paměťové médium v požadovaném

časovém úseku,d) tištěná podoba evidenční karty řidiče je označena názvem a adresou

příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností,e) zapsaná data jsou zabezpečena proti vymazání, přepisu a dalším

neautorizovaným zásahům,f) po celou dobu uchovávání musí program zajišťovat možnost vstupu a

změn údajů v evidenční kartě řidiče a možnost tiskového výstupu za

dodržení podmínek uvedených v písmenu e).(5) Spis řidiče a evidenční karta řidiče se vede ještě po dobu jednoho

roku od jeho úmrtí.(6) Vzor evidenční karty řidiče je uveden v příloze č. 10.§ 18Předávání údajů centrálnímu registru řidičůObecní úřad obce s rozšířenou působností předává změny údajů z

evidenční karty řidiče do centrálního registru řidičů v elektronické

podobě. V listinné podobě je obecní úřad obce s rozšířenou působností

předává, pokud nevede evidenční karty řidičů podle § 17 odst. 4.§ 18aVybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického

vyšetření(1) Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického

vyšetření zahrnujea) místnost pro provádění vyšetření psychologickou diagnostickou

technikou,b) místnost pro provádění vyšetření jinými technikami,c) čekárnu, recepci nebo jiné odpovídající zázemí,d) psychologickou diagnostickou techniku a standardizované testové

systémy umožňující1. zhodnocení osobnostních vlastností vyšetřované osoby,2. přístrojové vyšetření úrovně a kvality pozornosti, koordinace,

rychlosti a přesnosti senzomotorické reaktivity na jednoduché a

komplexní vizuální a akustické podněty v podmínkách časové zátěže.(2) Jednotlivé místnosti od sebe musí být stavebně technicky odděleny.§ 18bInformační formulářVzor informačního formuláře^3) zasílaného společně s oznámením o

zahájení řízení o přestupku osobě podezřelé ze spáchání přestupku,

která má bydliště v jiném členském státě, je stanoven v příloze č. 4

této vyhlášky.ČÁST TŘETÍZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ§ 19Zrušuje se vyhláška č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech, ve znění

vyhlášky č. 3/1972 Sb., vyhlášky č. 174/1980 Sb., zákona č. 12/1997

Sb., vyhlášky č. 65/1998 Sb. a zákona č. 361/2000 Sb.ČÁST ČTVRTÁÚČINNOST§ 20Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.Ministr:Ing. Schling v. r.Příloha 1Vzor řidičského průkazuPříloha 2nadpis neplatil

Příloha 3Příloha 4VzorInformační formulářPříloha oznámení o zahájení řízení o přestupku podle § 125j zákona č.361/2000 Sb.,

o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů(zákon

o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

1. Osoba podezřelá z přestupku:Příjmení:Jméno (případně jména):Bydliště:2. Údaje o spáchaném skutkuMísto:Datum:Čas:Registrační značka vozidla:

3. Jednáním bylo porušeno následující ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na

pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

ve znění pozdějších předpisů, a za jeho spáchání lze uložit níže uvedené sankce:4. Druh, typ, označení nebo číslo automatizovaného technického prostředku, pokud jím

byl skutek zjištěn:

Příloha 5Harmonizované kódy a národní kódyI. Harmonizované kódya) další podmínky pro řidiče01. Ochrana nebo korekce zraku

01.01 Brýle,

01.02 Kontaktní čočky,

01.03 Ochranné brýle,

01.04 Brýle snižující propustnost světla,

01.05 Oční kryt,

01.06 Brýle nebo kontaktní čočky.02. Sluchové pomůcky/komunikační pomůcky

02.01 Sluchové pomůcky pro jedno ucho,

02.02 Sluchové pomůcky pro obě uši.03. Povinné užití pomůcek pro podporu pohybového ústrojí (protézy, ortézy)

03.01 Protéza/ortéza horní končetiny,

03.02 Protéza/ortéza dolní končetiny.05. Omezení jízdy (povinná doplňující podmínění nebo omezení řidičského oprávnění)

05.01 Omezení jízdy podle denní doby (například jedna hodina po východu slunce a jedna hodina před západem slunce),

05.02 Omezení jízdy v okruhu .... km od místa bydliště řidiče nebo pouze ve městě/regionu,

05.03 Řízení (jízda) bez cestujících,

05.04 Jízda rychlostí nepřesahující ....... km.h-1,

05.05 Řízení výhradně, je-li doprovázen jiným držitelem řidičského oprávnění,

05.06 Bez přívěsu,

05.07 Zákaz jízdy na dálnici a silnici pro motorová vozidla,

05.08 Zákaz jízdy pod vlivem alkoholu.b) přizpůsobení vozidla10. Upravené ústrojí k ovládání řazení rychlostních stupňů

10.01 Manuální převodovka,

10.02 Automatická převodovka,

10.03 Převodovka ovládaná elektronicky,

10.04 Přizpůsobená řadicí páka,

10.05 Bez pomocné převodovky.15. Upravené ústrojí ovládání spojky

15.01 Přizpůsobený pedál spojky,

15.02 Ruční ovládání spojky,

15.03 Automatická spojka,

15.04 Přepážka před sklopeným/sejmutým pedálem spojky.20. Upravené ústrojí ovládání brzdové soustavy

20.01 Přizpůsobený brzdový pedál,

20.02 Zvětšený brzdový pedál,

20.03 Brzdový pedál upravený na levou nohu,

20.04 Brzdový pedál upravený na chodidlo,

20.05 Ohnutý brzdový pedál,

20.06 Ruční ovládání provozní brzdy,

20.07 Provozní brzda se zvýšeným účinkem posilovače brzd,

20.08 Provozní brzda se zabudovaným maximálně účinným systémem nouzové brzdy,

20.09 Přizpůsobený ovladač parkovací brzdy,

20.10 Ovládání parkovací brzdy elektricky,

20.11 (Přizpůsobená) nožní parkovací brzda,

20.12 Přepážka před sklopeným/sejmutým pedálem brzdy,

20.13 Ovládání provozní brzdy kolenem,

20.14 Ovládání provozní brzdy elektricky.25. Upravené ústrojí ovládání akcelerátoru

25.01 Přizpůsobený pedál akcelerátoru,

25.02 Pedál akcelerátoru s podložkou pro chodidlo,

25.03 Ohnutý pedál akcelerátoru,

25.04 Ruční ovládání akcelerátoru,

25.05 Ovládání akcelerátoru na koleno,

25.06 Servo-akcelerátor (například elektronický, pneumatický),

25.07 Pedál akcelerátoru nalevo od brzdového pedálu,

25.08 Pedál akcelerátoru nalevo,

25.09 Přepážka před sklopeným/sejmutým pedálem akcelerátoru.30. Upravený společný systém ovládání brzdové soustavy a akcelerátoru

30.01 Paralelní pedály,

30.02 Pedály (téměř) ve stejné úrovni,

30.03 Posuvný pedál akcelerátoru a brzdy,

30.04 Posuvný pedál akcelerátoru a brzdy s protézou/ortézou,

30.05 Sklopený/sejmutý pedál akcelerátoru a brzdy,

30.06 Zvýšená podlaha,

30.07 Přepážka na straně brzdového pedálu,

30.08 Přepážka pro protézu na straně brzdového pedálu,

30.09 Přepážka před pedálem akcelerátoru a brzdového pedálu,

30.10 Podpěra paty/nohy,

30.11 Elektrické ovládání akcelerátoru a brzdového pedálu.35. Upravené uspořádání ovladačů (například přepínače světel, stěrač/ostřikovač předního skla, ovladač

výstražného zvukového znamení, směrová světla)

35.01 Ovladače ovladatelné bez negativního vlivu na řízení a obsluhu,

35.02 Ovladače ovladatelné bez puštění volantu a příslušenství,

35.03 Ovladače ovladatelné levou rukou bez puštění volantu a příslušenství,

35.04 Ovladače ovladatelné pravou rukou bez puštění volantu a příslušenství

35.05 Ovladače ovladatelné bez puštění volantu a příslušenství a kombinovaný mechanismus akcelerátoru

a provozní brzdy.40. Úprava řízení

40.01 Standardní posilovač řízení,

40.02 Posilovač řízení se zvýšeným účinkem,

40.03 Řízení vyžadující podpůrný systém,

40.04 Prodloužený sloupek řízení,

40.05 Přizpůsobený volant (například větší a/nebo silnější volant, zmenšený průměr volantu),

40.06 Odkloněný volant,

40.07 Vertikální poloha volantu,

40.08 Horizontální poloha volantu,

40.09 Nožní ovládání řízení,

40.10 Jiná úprava řízení (například ovládací pákou),

40.11 Otočná rukojeť na volantu,

40.12 Ruční protéza na volant,

40.13 S ortézou - tenodézou.42. Úprava zpětných zrcátek

42.01 Venkovní (levé nebo pravé) zpětné zrcátko,

42.02 Venkovní zpětné zrcátko na blatník,

42.03 Přídavné vnitřní zpětné zrcátko umožňující sledování provozu,

42.04 Panoramatické vnitřní zpětné zrcátko,

42.05 Zpětné zrcátko k eliminaci mrtvého úhlu,

42.06 Vnější zpětné zrcátko(a) ovládané elektricky.43. Úprava sedadla řidiče

43.01 Sedadlo řidiče ve správné výšce a v příslušné vzdálenosti od volantu apedálů,

43.02 Nastavení sedadla řidiče - anatomické tvarování,

43.03 Sedadlo řidiče s postranní podpěrou pro dobrou stabilitu,

43.04 Sedadlo řidiče s opěrkou ruky,

43.05 Prodloužení posouvání sedadla řidiče,

43.06 Nastavení bezpečnostního pásu,

43.07 Postrojový bezpečnostní pás.44. Technická úprava motocyklu (povinná úprava)

44.01 Samostatně ovládaná brzda,

44.02 (Upravená) ručně ovládaná brzda (přední kolo),

44.03 (Upravená) brzda ovládaná nohou (zadní kolo),

44.04 (Upravená) rukojeť akcelerátoru,

44.05 (Upravené) ruční ovládání převodovky a spojky,

44.06 (Upravená) zpětná zrcátka,

44.07 Upravené ovladače (například směrová světla),

44.08 Výška sedadla umožňující řidiči v poloze vsedě mít současně obě nohy na zemi.45. Motocykl pouze s postranním vozíkem.46. Pouze pro tříkolová motorová vozidla.50. Omezení na určitá vozidla (identifikační číslo vozidla - VIN/číslo podvozku).

51. Omezení na určité vozidlo (státní poznávací značka),c) administrativní záležitosti70. Výměna řidičského průkazu číslo ........, vydaného (kým) ....... (rozlišující označení EU/OSN

v případě třetí země; například 70.0123456789.NL).71. Druhopis řidičského průkazu číslo ......., (rozlišující označení EU/OSN v případě třetí země;

například 71.987654321.HR).73. Pouze pro čtyřkolová motorová vozidla skupiny B (B1).78. Pouze pro vozidla s automatickou převodovkou.79. Pouze pro vozidla, která vyhovují specifikacím uvedeným v závorkách, vsouvislosti s použitím článku .

13 směrnice 2006/126/ES

79.01 Pouze pro dvoukolová motorová vozidla s postranním vozíkem nebo bez něj,

79.02 Pouze pro tříkolová motorová vozidla nebo čtyřkolová motorová vozidla skupiny AM,

79.03 Pouze pro tříkolová motorová vozidla,

79.04 Pouze pro tříkolová motorová vozidla doplněná o přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti

nepřevyšující 750 kg,

79.05 Lehký motocykl skupiny A1 s postranním vozíkem nebo bez něj s poměrem výkon/hmotnost převyšujícím

0,1 kW/kg,

79.06 Jízdní souprava skupiny B+E, pokud největší povolená hmotnost přípojného vozidla převyšuje 3 500 kg.80. Pouze pro držitele řidičského oprávnění skupiny A s omezením pro tříkolová motorová vozidla, kteří

nedosáhli věku 24 let.81. Pouze pro držitele řidičského oprávnění skupiny A s omezením pro motocykly s postranním vozíkem

nebo bez něj, kteří nedosáhli věku 21 let.90. Kódy použité v kombinaci s kódy definujícími úpravy vozidla.90.01 Nalevo,

90.02 Napravo,

90.03 Levá,

90.04 Pravá,

90.05 Ruční,

90.06 Nožní,

90.07 Použitelná.95. Řidič je profesně způsobilý do .......... [ve formátu 95(DD.MM.RR)]96. Motorová vozidla skupiny B s přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg,

pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg.97. Není oprávněn řídit motorové vozidlo skupiny C1, které spadá do oblasti působnosti nařízení Rady

(EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě.II. Národní kódy105. Jiná zdravotní omezení, která nejsou uvedena v části I této

přílohy.111. Nelze vykonávat činnost:a) řidiče, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u

něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní

smlouvě,b) řidiče, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné

výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu,c) učitele výcviku v řízení motorových vozidel podle zvláštního

právního předpisu.115. Posilovač spojky.160. Výjimka z věku u řidičského oprávnění skupiny vozidel A1, A2 nebo

A osoby, která je držitelem licence motoristického sportovce, udělená

pouze pro jízdu při sportovní soutěži.172. Omezení řidičského oprávnění skupiny vozidel A pouze k řízení

motorového vozíku pro invalidy.175. Omezení řidičského oprávnění skupiny vozidel D pouze k řízení

vozidla městské hromadné dopravy osob.185. Pouze pro řízení motorových vozidel stanovených v § 83 odst. 5

zákona č. 361/2000 Sb. do doby dosažení věku u skupiny vozidel C 21

let, u skupiny vozidel D 24 let.199. Zkušební doba podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu

činnosti.Příloha 6Seznam slov "řidičský průkaz" v jazycích členských státůtext v azbucePermiso de ConducciónŘidičský průkazKorekortFührerscheinJuhilubatext v řecké abeceděDriving LicencePermis de conduireCeadúas TiománaVozačka dozvolaPatente di guidaVadítája apliecíbaVairuotojo pažymejimasVezetői engedélyLicenzja tas-SewqanRijbewijsPrawo JazdyCarta de ConduçaoPermis de conducereVodičský preukazVozniško dovoljenjeAjokorttiKörkortPříloha 6aSeznam států, jejichž řidičské průkazy lze vyměnit za řidičský průkaz,

ačkoliv svým provedením neodpovídají požadavkům Úmluvy o silničním

provozu (Vídeň 1968) nebo Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949), a

způsob a rozsah přepisu skupin řidičského oprávnění do řidičského

průkazu1. Japonsko----------------------------------------------------------------------------------------------

Řidičské oprávnění udělené cizím státem Skupina řidičského oprávnění podle § 81 zákona

----------------------------------------------------------------------------------------------

Moped A1 s omezením do 50 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------

Obyčejná dvoukolová vozidla - bez omezení A s omezením 400 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------

Obyčejná dvoukolová vozidla - omezeno A1

do 125 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------

Velká dvoukolová vozidla A bez omezení

----------------------------------------------------------------------------------------------

Základní třída - obyčejná motorová vozidla B, C1, A1 s omezením do 50 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------

Základní třída - velká motorová vozidla B, C, D, A1 s omezením do 50 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------

Základní třída - velká zvláštní vozidla A1 s omezením do 50 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------

Vysoká třída - obyčejná motorová vozidla B, C1, A1 s omezením do 50 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------

Vysoká třída - velká motorová vozidla B, C, D, A1 s omezením do 50 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------

Vysoká třída - velká zvláštní vozidla A1 s omezením do 50 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------

Malá zvláštní motorová vozidla ----

----------------------------------------------------------------------------------------------

Oprávnění k tahání (přípojného vozidla E

nad 750 kg)

----------------------------------------------------------------------------------------------2. Korejská republika----------------------------------------------------------------------------------------------

Řidičské oprávnění udělené cizím státem Skupina řidičského oprávnění podle § 81 zákona

----------------------------------------------------------------------------------------------

1. třída - velká motorová vozidla B, C, D

----------------------------------------------------------------------------------------------

1. třída - obyčejná motorová vozidla B, C1, D1

----------------------------------------------------------------------------------------------

1. třída - zvláštní motorová vozidla B, B+E, C, C+E

----------------------------------------------------------------------------------------------

2. třída - obyčejná motorová vozidla B

----------------------------------------------------------------------------------------------Příloha 7Vzory žádosti o řidičské oprávnění a žádosti o vydání řidičského

průkazuI.a Vzor žádosti o řidičské oprávnění - přední stranaI.b Vzor žádosti o řidičské oprávnění - zadní stranaII.a Vzor žádosti o vydání řidičského průkazu - přední stranaII.b Vzor žádosti o vydání řidičského průkazu - zadní stranaPříloha 7a

Příloha 8POTVRZENÍ o odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského

průkazu

------------------------------------------------------------------

Jméno: Příjmení: Titul:

------------------------------------------------------------------

Datum a místo narození: Rodné číslo:....../....

------------------------------------------------------------------

Adresa trvalého pobytu:------------------------------------------------------------------

odevzdal

---------------------------------------------- ----------------

Dne: u Obecního úřadu obce s

rozšířenou působností:

------------------------------------------------------------------

*)řidičský průkaz série: číslo: vydaný dne: vydaný kým:*)mezinárodní řidičský průkaz číslo: vydaný dne: vydaný kým:------------------------------------------------------------------

Důvod odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského

průkazu:------------------------------------------------------------------

V dne:

------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

otisk razítka podpis oprávněné osoby*)nehodící se škrtněte

------------------------------------------------------------------

Pozn.: tiskopis je formátu A5.Příloha 9Vzor potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení

řidičského průkazu

Příloha 9aVzor potvrzení o zadržení řidičského průkazuPříloha 9bVzor potvrzení o převzetí kaucePříloha 9czrušenaPříloha 10

------------------------------------------------------------------

EVIDENČNÍ KARTA ŘIDIČEObecní úřad obce ---------------------------------------------

s rozšířenou působností Adresa:

------------------------------------------------------------------

Příjmení: Jméno: Titul:

------------------------------------------------------------------

Datum a místo narození: Okres:

------------------------------------------------------------------

Rodné číslo: ....../....

------------------------------------------------------------------

Adresa trvalého pobytu:------------------------------------------------------------------

VYDANÉ OPRÁVNĚNÍ

------------------------------------------------------------------

Druh Číslo a série Číslo protokolu

oprávnění řidičského průkazu o zkoušce

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum Pořadové č. knihy Poznámky

zkoušky vyd. ŘP (omezení apod.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lékařská prohlídka

platí do:

------------------------------------------------------------------

Zvláštní záznamy:

------------------------------------------------------------------

Datum vyplnění karty: Podpis:

------------------------------------------------------------------

Pozn: tiskopisu je formátu A5 přední strana------------------------------------------------------------------

Záznamy o trestných činech a přestupcích v provozu na pozemních

komunikacích a záznamy o řidičských oprávněních a

řidičských průkazech

------------------------------------------------------------------

Datum spáchání Stručný popis: Kdo rozhodl Uložené opatření

datum rozhodnutí

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

Pozn. tiskopis je formátu A5 zadní stranaVybraná ustanovení novelČl.II zákona č. 154/2003Tiskopisy vyrobené před nabytím účinnosti této vyhlášky lze používat až

do vyčerpání jejich zásob, nejpozději však do 31. prosince 2003, za

splnění předpokladu, že v nich budou vyznačeny změny vyplývající z

úpravy příloh č. 8, 9 a 10.Čl.II vyhlášky č. 177/2004 Sb.Přechodná ustanovení(1) Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení

řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaná před

účinností této vyhlášky platí do doby v něm vyznačené.(2) Tiskopisy žádosti o vydání řidičského průkazu a mezinárodního

řidičského průkazu platné před účinností této vyhlášky mohou být

užívány k podání žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu do

vyčerpání zásob těchto tiskopisů, nejdéle však do 31. prosince 2009.Čl. II vyhlášky č. 243/2012 Sb.Přechodné ustanoveníOmezení řidičských oprávnění zaznamenaných národními harmonizačními

kódy 150 a 151 podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., ve znění účinném do dne

nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstávají zachována i po nabytí

účinnosti této vyhlášky. V řidičských průkazech vydaných ode dne nabytí

účinnosti této vyhlášky se tato omezení zaznamenávají harmonizovaným

kódem 79.Čl. II vyhlášky č. 1/2014 Sb.Přechodná ustanovení1. Řidičský průkaz, jehož tiskopis byl vyroben přede dnem nabytí

účinnosti této vyhlášky podle vzoru obsaženého v příloze č. 1 vyhlášky

č. 31/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této

vyhlášky, je možné vydávat do vyčerpání zásob, nejdéle však do 31.

prosince 2014.2. Omezení řidičských oprávnění zaznamenaná harmonizovanými kódy 72.,

73., 74., 75., 76. a 77., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této

vyhlášky, zůstávají zachována i po nabytí účinnosti této vyhlášky.1) Vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci

obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech,

ve znění vyhlášky č. 192/2001 Sb., vyhlášky č. 248/2001 Sb. a vyhlášky

č. 543/2002 Sb.2) § 105 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních

komunikacích a o změnách některých zákonů.3) Čl. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25.

října 2011 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních

deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu.5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20.

prosince 2006 o řidičských průkazech. Směrnice Komise 2011/94/EU ze dne

28. listopadu 2011, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a

Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech.Směrnice Komise 2012/36/EU ze dne 19. listopadu 2012, kterou se mění

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských

průkazech.Směrnice Rady 2013/22/EU ze dne 13. května 2013, kterou se v důsledku

přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti

dopravní politiky.