o Generální inspekci bezpečnostních sborů


Published: 2011

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
341/2011 Sb.ZÁKONze dne 6. listopadu 2011o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících

zákonůZměna: 64/2014 Sb.Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍGENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮHLAVA IPOSTAVENÍ A PŮSOBNOST GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ§ 1(1) Zřizuje se Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen

„inspekce“), která je ozbrojeným bezpečnostním sborem.(2) V čele inspekce stojí ředitel inspekce (dále jen „ředitel“),

kterého jmenuje a odvolává^1) na návrh vlády a po projednání ve výboru

Poslanecké sněmovny příslušném ve věcech bezpečnosti předseda vlády,

jemuž je ředitel z výkonu své funkce odpovědný.(3) Úkoly inspekce plní příslušníci inspekce vykonávající v inspekci

službu podle zákona upravujícího služební poměr příslušníků

bezpečnostních sborů^1).(4) Inspekce je organizační složkou státu a účetní jednotkou. Její

příjmy a výdaje tvoří samostatnou kapitolu státního rozpočtu. Ředitel

plní funkci vedoucího organizační složky státu.§ 2(1) Úkolem inspekce je vyhledávat, odhalovat a prověřovat skutečnosti

nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem jea) příslušník Policie České republiky, celník, příslušník Vězeňské

služby České republiky anebo příslušník inspekce (dále jen

„příslušník“),b) zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce v Policii České

republiky nebo v inspekci, neboc) zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce v Celní správě

České republiky anebo Vězeňské službě České republiky, pokud trestný

čin byl spáchán v souvislosti s plněním jeho pracovních úkolů.(2) Úkolem inspekce je vyšetřovat trestný čina) příslušníka Policie České republiky, celníka, příslušníka Vězeňské

služby České republiky nebo zaměstnance České republiky zařazeného k

výkonu práce v Policii České republiky ab) zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v Celní správě

České republiky nebo Vězeňské službě České republiky, pokud trestný čin

byl spáchán v souvislosti s plněním jeho pracovních úkolů.(3) Úkolem inspekce dále je u osob uvedených v odstavcích 1 a 2

provádět zkoušku spolehlivosti.(4) Úkolem inspekce je sledování a vyhodnocování informací o

protiprávní činnosti příslušníků Policie České republiky, příslušníků

Vězeňské služby České republiky a příslušníků Celní správy České

republiky. Inspekce navrhuje opatření pro předcházení této protiprávní

činnosti.(5) Úkolem inspekce je vydávat metodická doporučení pro činnost

jednotlivých bezpečnostních sborů.HLAVA IIZÁKLADNÍ POVINNOSTI§ 3ZdvořilostPříslušník inspekce je při plnění úkolů inspekce povinen dodržovat

pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své

vlastní.§ 4Iniciativa(1) Je-li bezprostředně ohrožen život, zdraví, svoboda osob anebo

majetek nebo došlo-li k útoku na tyto hodnoty, je příslušník inspekce i

v době mimo službu povinen provést úkon v rámci své pravomoci (dále jen

„úkon“) nebo přijmout jiné opatření, aby ohrožení nebo porušení

odstranil.(2) Příslušník inspekce nemá povinnost provést úkon nebo jiné opatření,

jestližea) provádí jinou činnost, zejména1. plní úkoly, při nichž používá operativně pátrací prostředky^2) nebo

podpůrné operativně pátrací prostředky,2. pronásleduje pachatele trestného činu,3. zakročuje pod jednotným velením,4. vykonává šifrovou nebo kurýrní službu, při níž by mohlo dojít k

ohrožení včasného předání šifrovaných zpráv nebo k ohrožení

přepravovaných věcí,5. zajišťuje bezpečnost osob,6. provádí výcvik a přípravu k použití operativně pátracího prostředku

nebo podpůrného operativně pátracího prostředku, nebo7. získává poznatky ze zájmového prostředí podle § 39,

jejíž přerušení nebo nedokončení by mělo zřejmě závažnější následky než

nesplnění této povinnosti,b) jsou jeho schopnosti sníženy v důsledku jeho zdravotního stavu nebo

vlivem léků anebo jiných látek tak, že řádné provedení nebo dokončení

úkonu anebo jiného opatření by bylo ohroženo,c) k provedení úkonu nebo jiného opatření nebyl odborně vyškolen nebo

vycvičen a povaha úkonu nebo jiného opatření takové vyškolení nebo

vycvičení vyžaduje, nebod) je zřejmé, že nemůže úkon nebo jiné opatření úspěšně dokončit.(3) Pokud to okolnosti dovolují, je příslušník inspekce před provedením

úkonu, při němž dochází k přímému vynucování splnění právní povinnosti

nebo k přímé ochraně práv za použití síly nebo hrozby jejího použití

(dále jen „zákrok“), povinen použít slov „Jménem zákona!“ a

odpovídající výzvy.§ 5Přiměřenost postupuPříslušník inspekce je povinena) dbát, aby žádné osobě v důsledku jeho postupu nevznikla bezdůvodná

újma,b) dbát, aby jeho rozhodnutím neprovést úkon nevznikla osobě, jejíž

bezpečnost je ohrožena, bezdůvodná újma,c) postupovat tak, aby případný zásah do práv a svobod osob, vůči nimž

směřuje úkon, nebo osob nezúčastněných nepřekročil míru nezbytnou k

dosažení účelu sledovaného úkonem.§ 6Prokazování příslušnosti(1) Při provádění úkonu je příslušník inspekce povinen prokázat svou

příslušnost k inspekci služebním průkazem, služebním odznakem inspekce

nebo vnějším označením příslušníka inspekce, na kterých musí být

zřetelně viditelné identifikační číslo.(2) Pokud povaha nebo okolnosti úkonu neumožňují prokázat příslušnost

způsobem podle odstavce 1, prokáže příslušník inspekce svou příslušnost

k inspekci ústním prohlášením „generální inspekce“; to neplatí,

brání-li povaha nebo okolnosti úkonu také ústnímu prohlášení. Způsobem

podle odstavce 1 se příslušník inspekce prokáže ihned, jakmile to

okolnosti úkonu dovolí.§ 7PoučováníPříslušník inspekce je povinen před provedením úkonu poučit osobu

dotčenou úkonem o právních důvodech provedení úkonu, a jde-li o úkon

spojený se zásahem do práv nebo svobod osoby, také o jejích právech a

povinnostech. Pokud poučení brání povaha a okolnosti úkonu, tuto osobu

poučí nebo zajistí její poučení ihned, jakmile to okolnosti dovolí.HLAVA IIISPOLUPRÁCE A DALŠÍ VZTAHY INSPEKCE§ 8Inspekce při plnění svých úkolů spolupracuje s ozbrojenými silami,

bezpečnostními sbory a dalšími orgány veřejné správy, jakož i s

právnickými a fyzickými osobami.§ 9(1) Příslušník inspekce je v rozsahu potřebném pro splnění konkrétního

úkolu inspekce oprávněn požadovat od orgánů a osob uvedených v § 8

věcnou a osobní pomoc, zejména potřebné podklady a informace včetně

osobních údajů. Tyto orgány a osoby nemusí jeho žádosti vyhovět,

brání-li jim v tom zákonná nebo státem uznaná povinnost mlčenlivosti

anebo plnění jiné zákonné povinnosti. Fyzická osoba tak nemusí dále

učinit, pokud by poskytnutím pomoci vystavila vážnému ohrožení sebe

nebo osobu blízkou.(2) Inspekce může od bezpečnostních sborů a jiných státních orgánů

požadovat, pokud je to nezbytné pro plnění konkrétního úkolu inspekcea) technické a personální zabezpečení odposlechu a záznamu

telekomunikačního provozu nebo operativně pátracích prostředků^2); v

žádosti doloží, že použití odposlechu a záznamu telekomunikačního

provozu nebo sledování osob a věcí bylo povoleno podle trestního řádu,b) zajištění znaleckých posudků a odborných vyjádření, stop a dalších

úkonů souvisejících s dokazováním v rámci trestního řízení,c) součinnost při zajištění, zadržení nebo zatčení osoby, umístění

osoby do cely nebo jiném omezení na svobodě a eskortování takové osoby,

nebod) jinou součinnost, není-li schopna splnění konkrétního úkolu zajistit

jinak.HLAVA IVOMEZENÍ OSOBNÍ SVOBODY§ 10Pro omezení osobní svobody se použije obdobně § 24 zákona o Policii

České republiky a pro omezení možnosti volného pohybu osoby připoutáním

se použije obdobně § 25 zákona o Policii České republiky; kde se v

těchto ustanoveních používá pojmu „policie“, rozumí se tím pro účely

tohoto zákona inspekce, a kde se v těchto ustanoveních používá pojmu

„policista“, rozumí se tím pro účely tohoto zákona příslušník inspekce.§ 11Zajištění osoby(1) Příslušník inspekce je oprávněn zajistit osobu, kteráa) svým jednáním bezprostředně ohrožuje svůj život, život anebo zdraví

jiných osob nebo majetek,b) má být předvedena podle trestního řádu,c) při předvedení podle tohoto zákona kladla odpor nebo se pokusila o

útěk, nebod) v budově inspekce úmyslně znečišťuje anebo poškozuje majetek nebo

slovně uráží příslušníka inspekce anebo jinou osobu.(2) Příslušník inspekce po pominutí důvodu zajištění osobu bez

zbytečného odkladu propustí.(3) Zajištění může trvat nejdéle 24 hodin od okamžiku omezení osobní

svobody.(4) O zajištění sepíše příslušník inspekce úřední záznam.§ 12CelyPro umístění osoby do cely a pro podmínky pobytu osoby v cele se

použijí obdobně § 28 až 33 zákona o Policii České republiky; kde se v

těchto ustanoveních používá pojmu „policie“, rozumí se tím pro účely

tohoto zákona inspekce, a kde se v těchto ustanoveních používá pojmu

„policista“, rozumí se tím pro účely tohoto zákona příslušník inspekce.HLAVA VPOSTUP VE VZTAHU K VĚCEM§ 13Vydání a odebrání zbraně a prohlídka osoby(1) Příslušník inspekce je oprávněn vyzvat osobu k vydání zbraně,

hrozí-li nebezpečí, že jí bude neoprávněně užito k násilí nebo pohrůžce

násilím. Po předchozí marné výzvě je příslušník inspekce oprávněn zbraň

odebrat.(2) Příslušník inspekce je oprávněn provést prohlídku osoby a odebrat

jí zbraň, pokuda) osobní svoboda osoby má být omezena,b) proti ní směřuje zákrok, neboc) proti ní směřuje jiný úkon, hrozí nebezpečí, že bude klást odpor, a

je podezření, že má u sebe zbraň.(3) O provedení prohlídky sepíše příslušník inspekce úřední záznam.(4) Osobě, která zbraň vydala nebo jíž byla odebrána, vystaví

příslušník inspekce bez zbytečného odkladu potvrzení o odebrání zbraně.(5) Příslušník inspekce vydanou nebo odebranou zbraň vrátí, jestliže

pominul důvod podle odstavce 1 nebo 2. Osoba je povinna vrácení zbraně

potvrdit podpisem.§ 14Držení a používání nebezpečných látek a věcí(1) Inspekce může pro účely výuky, výcviku, zkoušky, expertizní anebo

znalecké činnosti, provádění zkoušky spolehlivosti nebo pro výkon jiné

činnosti v rámci plněného úkolu nabývat, držet, přechovávat, vyrobit a

používat nebezpečné látky a věci.(2) Nebezpečnými látkami a věcmi se pro účely tohoto zákona rozumějí

zejména omamné a psychotropní látky, jedy, padělky platebních

prostředků, známek a cenných papírů nebo jiných listin, zboží

neoznačené v rozporu s jiným právním předpisem nálepkami, kontrolními

páskami nebo jinými předměty k jeho označení pro daňové účely nebo

zboží označené v rozporu s jiným právním předpisem ochrannými známkami.(3) Inspekcea) přijme opatření k zamezení neoprávněnému anebo nahodilému přístupu k

nebezpečným látkám a věcem nebo jejich neoprávněnému použití, zničení

anebo ztrátě,b) zpracuje a vede evidenci nebezpečných látek a věcí,c) vede dokumentaci technicko-organizačních opatření k zajištění

ochrany nebezpečných látek a věcí a k eliminaci rizik plynoucích z

charakteru tohoto materiálu pro bezpečnost osob a majetku.§ 15Vstup do živnostenské provozovny(1) Příslušník inspekce je při plnění konkrétního úkolu inspekce

oprávněn vstupovat v živnostenské provozovně do prostor, u kterých lze

mít důvodně za to, že se v nich zdržují fyzické osoby, a to i po

skončení prodejní nebo provozní doby. Ustanovení trestního řádu

upravující vstup do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek tím nejsou

dotčena.(2) Nelze-li jinak dosáhnout splnění konkrétního úkolu inspekce, je

příslušník inspekce oprávněn za účelem vstupu do živnostenské

provozovny tuto provozovnu otevřít nebo jiným způsobem si do ní zjednat

přístup, v případě nutnosti i za použití síly.§ 16Zastavení a prohlídka dopravního prostředku(1) Příslušník inspekce je oprávněn zastavit dopravní prostředek a

provést jeho prohlídku,a) pronásleduje-li pachatele úmyslného trestného činu,b) pátrá-li po pachateli úmyslného trestného činu nebo po věcech z

takového trestného činu pocházejících anebo s takovým trestným činem

souvisejících,c) pátrá-li po hledané osobě,d) pátrá-li po zbraních, střelivu, výbušninách, omamných a

psychotropních látkách a jedech, neboe) pátrá-li po věcech pocházejících z trestné činnosti anebo

souvisejících s trestnou činností,

má-li důvodné podezření, že se v dopravním prostředku taková osoba nebo

věc nachází.(2) Příslušník inspekce je oprávněn zastavit dopravní prostředek a

provést jeho prohlídku, má-li důvodné podezření, že používáním

dopravního prostředku, na dopravním prostředku nebo v souvislosti s

dopravním prostředkem byl spáchán trestný čin.(3) Příslušník inspekce je oprávněn za účelem provedení prohlídky

dopravní prostředek otevřít nebo jiným způsobem si do něj zjednat

přístup, v případě nutnosti i za použití síly.§ 17(1) Vyžaduje-li to splnění konkrétního úkolu inspekce, je příslušník

inspekce oprávněn vyzvat každého, abya) po nezbytnou dobu nevstupoval na místo určené příslušníkem inspekce

(dále jen „určené místo“),b) se po nezbytnou dobu nezdržoval na určeném místě, neboc) po nezbytnou dobu setrval na určeném místě, hrozí-li závažné

ohrožení života nebo zdraví.(2) K vyznačení nebo ohraničení určeného místa může být použito

technických prostředků. Je-li jako technický prostředek použit pás s

označením „Generální inspekce bezpečnostních sborů“, považuje se za

výzvu podle odstavce 1.HLAVA VIKRÁTKODOBÁ OCHRANA OSOBY§ 18(1) Inspekce zajišťuje v souvislosti s plněním svých úkolů krátkodobou

ochranu osoby.(2) Krátkodobou ochranou osoby se pro účely tohoto zákona rozumí

opatření zahrnujícía) fyzickou ochranu,b) dočasnou změnu pobytu osoby,c) použití zabezpečovací techniky, nebod) poradensko-preventivní činnost.(3) Krátkodobou ochranu osoby poskytne inspekce v odůvodněných

případech osobě, které zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné

nebezpečí v souvislosti s plněním úkolů inspekce, avšak nelze jí

poskytnout zvláštní ochranu a pomoc^3); v odůvodněných případech se

krátkodobá ochrana osoby poskytne také osobám blízkým osobě, které

zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí v souvislosti s

plněním úkolů inspekce.(4) O poskytnutí krátkodobé ochrany osoby rozhoduje ředitel. V případě

bezprostředně hrozícího útoku na život nebo zdraví osoby poskytne

příslušník inspekce této osobě předběžně fyzickou ochranu a informuje o

tom svého nadřízeného.(5) Krátkodobou ochranu osoby nelze poskytovat bez souhlasu osoby,

které má být poskytnuta.§ 19(1) Při zajišťování krátkodobé ochrany osoby je příslušník inspekce

oprávněn provést prohlídku osoby, zavazadla, věci, dopravního

prostředku nebo objektu nacházejících se v prostoru, ze kterého by bylo

možno ohrozit bezpečnost chráněné osoby, a prohlídku takového prostoru.(2) Prohlídku osoby podle odstavce 1 je příslušník inspekce oprávněn

provést, jestliže tato osoba na jeho výzvu ihned neopustí prostor podle

odstavce 1 nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení.(3) Prohlídku objektu je příslušník inspekce oprávněn provést pouze se

svolením vlastníka nebo uživatele. Bez uvedeného svolení je příslušník

inspekce oprávněn provést prohlídku, je-li důvodné podezření, že z

objektu hrozí útok na bezpečnost chráněné osoby.(4) Prohlídka objektu, zavazadla, věci a dopravního prostředku nesmí

sledovat jiný zájem než zajištění bezpečnosti chráněné osoby.HLAVA VIIPOUŽITÍ DONUCOVACÍCH PROSTŘEDKŮ A ZBRANĚ§ 20Obecné ustanoveníPříslušník inspekce je oprávněn použít při zákroku donucovací

prostředek a zbraň, k jejichž používání byl vycvičen.§ 21Donucovací prostředkyDonucovacími prostředky jsoua) hmaty, chvaty, údery a kopy,b) slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující

prostředek,c) obušek a jiný úderný prostředek,d) vrhací prostředek mající povahu střelné zbraně podle jiného právního

předpisu^4) s dočasně zneschopňujícími účinky,e) zastavovací pás, zahrazení cesty vozidlem a jiný prostředek k

násilnému zastavení vozidla nebo zabránění odjezdu vozidla,f) úder střelnou zbraní,g) hrozba namířenou střelnou zbraní,h) varovný výstřel,i) pouta,j) prostředek k zamezení prostorové orientace.§ 22Obecné podmínky použití donucovacího prostředku(1) Příslušník inspekce je oprávněn použít donucovací prostředek k

ochraně bezpečnosti své osoby, jiné osoby nebo při omezení osobní

svobody.(2) Před použitím donucovacího prostředku je příslušník inspekce

povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od

protiprávního jednání, s výstrahou, že bude použito donucovacích

prostředků. To neplatí v případě použití prostředku k zabránění odjezdu

vozidla. Od výzvy lze upustit v případě, že je ohrožen život nebo

zdraví osoby a zákrok nesnese odkladu.(3) Příslušník inspekce je oprávněn použít donucovací prostředek, kterýa) umožní dosažení účelu sledovaného zákrokem ab) je nezbytný k překonání odporu nebo útoku osoby, proti níž

zakročuje.(4) Elektrický donucovací prostředek je příslušník inspekce oprávněn

použít pouze, pokud by použití jiného donucovacího prostředku zjevně

nebylo dostatečné k dosažení účelu sledovaného zákrokem.(5) Příslušník inspekce při použití donucovacího prostředku dbá na to,

aby nezpůsobil osobě újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti

jejího protiprávního jednání.§ 23Použití pout a prostředků k zamezení prostorové orientacePříslušník inspekce je oprávněn použít pouta a prostředek k zamezení

prostorové orientace také při spoutání osobya) zajištěné,b) zadržené^2),c) zatčené^2),d) dodávané do výkonu trestu odnětí svobody, neboe) převzaté příslušníkem inspekce k provedení procesních úkonů z vazby

nebo výkonu trestu odnětí svobody,

je-li důvodná obava, že může být ohrožena bezpečnost osob, majetku

anebo ochrana veřejného pořádku nebo že se osoba pokusí o útěk.

Příslušník inspekce je oprávněn použít pouta ke vzájemnému připoutání

dvou nebo více osob. Prostředek k zamezení prostorové orientace je

příslušník inspekce oprávněn použít pouze, nelze-li účelu úkonu

dosáhnout jinak.§ 24Použití prostředku k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění jeho

odjezdu(1) Příslušník inspekce je oprávněn použít prostředek k násilnému

zastavení vozidla nebo zabránění jeho odjezdua) k zastavení vozidla, jehož řidič přes výzvu k zastavení vozidla

podle jiného právního předpisu^5) vozidlo nezastaví, nebob) k zabránění odjezdu vozidla v rámci zákroku proti osobě, jejíž

osobní svoboda má být omezena, lze-li předpokládat, že se tato osoba

pokusí vozidlo použít k útěku.(2) Příslušník inspekce při použití prostředku k násilnému zastavení

vozidla dbá, aby nedošlo k ohrožení života nebo zdraví jiných osob a

aby život nebo zdraví osoby, proti které směřuje zákrok, byly ohroženy

jen v nezbytné míře.§ 25Použití zbraně(1) Příslušník inspekce je oprávněn použít zbraňa) v nutné obraně nebo v krajní nouzi,b) jestliže se nebezpečný pachatel, proti němuž zakročuje, na jeho

výzvu nevzdá nebo se zdráhá opustit svůj úkryt,c) aby zamezil útěku nebezpečného pachatele, jehož nemůže jiným

způsobem zadržet,d) nelze-li jinak překonat aktivní odpor směřující ke zmaření jeho

závažného zákroku,e) aby odvrátil násilný útok, který ohrožuje střežený nebo chráněný

objekt anebo prostor,f) nelze-li jinak zadržet dopravní prostředek, jehož řidič bezohlednou

jízdou vážně ohrožuje život nebo zdraví osob a na opětovnou výzvu danou

podle jiného právního předpisu^5) nezastaví,g) jestliže osoba, proti níž byl použit donucovací prostředek hrozba

namířenou střelnou zbraní nebo varovný výstřel, neuposlechne příkazu

příslušníka inspekce směřujícího k zajištění bezpečnosti jeho vlastní

nebo jiné osoby, neboh) ke zneškodnění zvířete ohrožujícího život nebo zdraví osoby.(2) Použití zbraně v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až f) je

přípustné pouze za podmínky, že užití donucovacího prostředku by bylo

zřejmě neúčinné.(3) Před použitím zbraně v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až

e) je příslušník inspekce povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje,

aby upustila od protiprávního jednání, s výstrahou, že bude použito

zbraně. Od výzvy lze upustit v případě, že je ohrožen život anebo

zdraví příslušníka inspekce nebo jiné osoby a zákrok nesnese odkladu.(4) Při použití zbraně je příslušník inspekce povinen dbát nutné

opatrnosti, zejména neohrozit život jiných osob a co nejvíce šetřit

život osoby, proti níž zákrok směřuje.(5) Zbraní podle této hlavy se rozumí zbraň střelná včetně střeliva a

doplňků zbraně, vyjma vrhacího prostředku majícího povahu střelné

zbraně podle jiného právního předpisu^4) s dočasně zneschopňujícími

účinky, zbraň bodná a sečná.§ 26Povinnosti příslušníka inspekce po použití donucovacího prostředku nebo

zbraně(1) Po použití donucovacího prostředku nebo zbraně, při kterém došlo ke

zranění osoby, je příslušník inspekce povinen ihned, jakmile to

okolnosti dovolí, poskytnout zraněné osobě první pomoc a zajistit

lékařské ošetření. Dále je povinen učinit neodkladné úkony nebo jiná

opatření, aby mohla být řádně objasněna oprávněnost použití zbraně.(2) Zákrok, při kterém bylo použito donucovacího prostředku nebo

zbraně, je příslušník inspekce povinen bezodkladně ohlásit svému

nadřízenému a sepsat o něm úřední záznam s uvedením důvodu, průběhu a

výsledku jejich použití. Úřední záznam se nesepisuje při použití pout

podle § 23.(3) Inspekce vyrozumí bez zbytečného odkladu příslušného státního

zástupce o zranění anebo usmrcení osoby nebo o škodě nikoli

nepatrné^6), způsobených použitím donucovacího prostředku nebo zbraně.§ 27Zvláštní omezeníPři zákroku proti zjevně těhotné ženě, osobě zjevně vysokého věku,

osobě se zjevnou tělesnou vadou anebo se zjevnou chorobou nebo osobě

zjevně mladší 15 let nesmí příslušník inspekce použít údery a kopy,

slzotvorný, elektrický ani jiný obdobný dočasně zneschopňující

prostředek, obušek ani jiný úderný prostředek, vrhací prostředek mající

povahu střelné zbraně podle jiného právního předpisu^4) s dočasně

zneschopňujícím účinkem, úder střelnou zbraní, hrozbu namířenou

střelnou zbraní, varovný výstřel a zbraň, vyjma případů, kdy útok

takové osoby bezprostředně ohrožuje život nebo zdraví příslušníka

inspekce anebo jiné osoby nebo hrozí větší škoda^6) na majetku a

nebezpečí nelze odvrátit jinak.§ 28Zákrok pod jednotným velením(1) Při zákroku pod jednotným velením rozhoduje o použití donucovacího

prostředku a zbraně velitel zakročující jednotky. O použití

donucovacího prostředku a zbraně může na místě zákroku rozhodnout také

nadřízený tohoto velitele, který tímto rozhodnutím přebírá velení do

ukončení zákroku. Rozhodnutí velitele zakročující jednotky a jeho

nadřízeného o použití donucovacího prostředku nebo zbraně musí být

zadokumentováno záznamovou technikou se zvukem nebo v listinné podobě.(2) Rozhodnutím podle odstavce 1 přechází na toho, kdo rozhodnutí

učinil, odpovědnost za splnění povinností podle § 26.HLAVA VIIIPRÁCE S INFORMACEMI§ 29Obecná ustanovení o zpracovávání informací(1) Inspekce zpracovává v souladu s tímto zákonem a jiným právním

předpisem informace včetně osobních údajů v rozsahu nezbytném pro

plnění svých úkolů.(2) Zpracovávané informace musí inspekce zabezpečit před neoprávněným

přístupem, změnou, zničením, ztrátou anebo odcizením, zneužitím nebo

jiným neoprávněným zpracováním. Inspekce dále učiní nezbytná opatření

pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozovaného informačního

systému. Tímto nejsou dotčeny povinnosti podle jiného právního

předpisu.§ 30Podání vysvětlení(1) Příslušník inspekce může při plnění svých úkolů požadovat potřebné

vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností

důležitých proa) odhalení trestného činu a jeho pachatele,b) vypátrání hledané osoby anebo věci, neboc) přípravu a výkon opatření k zajištění bezpečnosti osoby chráněné

inspekcí,

a v případě potřeby ji vyzvat, aby se ve stanovenou dobu, popřípadě bez

zbytečného odkladu, je-li to nezbytné, dostavila na určené místo k

sepsání úředního záznamu o podání vysvětlení.(2) Nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažných důvodů

výzvě podle odstavce 1, může být předvedena. O předvedení sepíše

příslušník inspekce úřední záznam.(3) Úřední záznam o podání vysvětlení je příslušník inspekce povinen

sepsat bez zbytečného odkladu po dostavení se osoby na výzvu nebo po

jejím předvedení; předvedenou osobu po sepsání tohoto záznamu

příslušník inspekce propustí.(4) Podání vysvětlení nesmí být od osoby požadováno, pokud by tím

porušila zákonem stanovenou nebo státem uznanou povinnost mlčenlivosti,

ledaže by byla této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož

zájmu tuto povinnost má, zproštěna.(5) Osoba může vysvětlení odepřít, pokud by jím sobě anebo osobě blízké

způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za správní

delikt.(6) Kdo se dostaví na výzvu podle odstavce 1, má nárok na náhradu

nutných výdajů a na náhradu ušlého výdělku. Náhradu poskytuje inspekce.

Nárok na náhradu nemá ten, kdo se dostavil jen ve vlastním zájmu nebo

pro své protiprávní jednání. Nárok na náhradu zaniká, jestliže jej

osoba neuplatní do 7 dnů ode dne, kdy se na výzvu podle odstavce 1

dostavila; o tom musí být osoba poučena.§ 31Pořizování záznamůInspekce může, je-li to nezbytné pro plnění jejích úkolů, pořizovat

zvukové, obrazové nebo jiné záznamy osob a věcí nacházejících se na

místech veřejně přístupných, a zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o

průběhu úkonu.§ 32Prokázání totožnosti(1) Prokázáním totožnosti se rozumí prokázání jména, popřípadě jmen,

příjmení, data narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého

pobytu, adresy místa pobytu nebo adresy bydliště v zahraničí, rodného

čísla a státní příslušnosti. Rozsah a způsob zjišťování osobních údajů

musí být přiměřené účelu zjišťování totožnosti.(2) Příslušník inspekce je oprávněn při plnění svých úkolů vyzvat k

prokázání totožnosti osobua) podezřelou ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu,b) bezdůvodně se zdržující v bezprostřední blízkosti objektu inspekce

nebo v místě, z něhož lze tento objekt účinně ohrozit,c) od níž je požadováno podání vysvětlení,d) odpovídající popisu hledané osoby,e) vstupující do místa, kam je příslušníkem inspekce zakázán vstup,

nebo z tohoto místa vycházející,f) zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného

činu,g) v souvislosti se zajišťováním krátkodobé ochrany osoby,h) která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle trestního

řádu,i) která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo

jiné skutečnosti důležité pro plnění úkolů inspekce, neboj) při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k vyhledávání,

odhalování, prověřování anebo vyšetřování trestné činnosti příslušníků

nebo zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce v Policii

České republiky, Celní správě České republiky, Vězeňské službě České

republiky nebo v inspekci (dále jen „zaměstnanec“).(3) Odmítne-li osoba uvedená v odstavci 2 prokázat svoji totožnost nebo

nemůže-li ji prokázat ani po poskytnutí potřebné součinnosti a

příslušník inspekce nemůže její totožnost zjistit provedením úkonu na

místě, je oprávněn tuto osobu předvést k provedení úkonů směřujících ke

zjištění její totožnosti. Potřebnou součinnost k prokázání totožnosti

příslušník inspekce poskytne způsobem a v rozsahu, který nezmaří účel

úkonu.(4) Nelze-li totožnost předvedené osoby zjistit na základě sdělených

údajů ani v dostupných evidencích, je příslušník inspekce oprávněn

získat informace potřebné k jejímu ztotožnění snímáním

daktyloskopických otisků, zjišťováním tělesných znaků, měřením těla,

pořizováním obrazových, zvukových a jiných záznamů a odebíráním

biologických vzorků umožňujících získání informací o genetickém

vybavení.(5) Nelze-li úkon podle odstavce 4 pro odpor osoby provést, je

příslušník inspekce oprávněn tento odpor překonat. Způsob překonání

odporu musí být přiměřený intenzitě odporu. Překonat odpor osoby nelze,

jde-li o odběr krve nebo jiný obdobný úkon spojený se zásahem do

tělesné integrity.(6) Byla-li postupem podle odstavců 2 až 5 zjištěna pohřešovaná osoba

nebo hledaná osoba, příslušník inspekce o této skutečnosti vyrozumí

Policii České republiky.§ 33(1) Předvedení osoby nesmí překročit dobu nezbytnou pro zjištění její

totožnosti. Nezjistí-li příslušník inspekce totožnost osoby do 24 hodin

od předvedení, je povinen ji propustit.(2) O úkonech a opatřeních provedených podle § 32 sepíše příslušník

inspekce úřední záznam.§ 34Získávání osobních údajů pro účely budoucí identifikace(1) Inspekce může při plnění svých úkolů pro účely budoucí identifikace

u osoby obviněné ze spáchání úmyslného trestného činu nebo osoby, které

bylo sděleno podezření^7) pro spáchání úmyslného trestného činu, snímat

daktyloskopické otisky, zjišťovat tělesné znaky, provádět měření těla,

pořizovat obrazové, zvukové a obdobné záznamy a odebírat biologické

vzorky umožňující získání informací o genetickém vybavení.(2) Nelze-li úkon podle odstavce 1 pro odpor osoby provést, je

příslušník inspekce po předchozí marné výzvě oprávněn tento odpor

překonat. Způsob překonání odporu musí být přiměřený intenzitě odporu.

Překonat odpor osoby nelze, jde-li o odběr krve nebo jiný obdobný úkon

spojený se zásahem do tělesné integrity.(3) Nelze-li úkon podle odstavce 1 provést na místě, je příslušník

inspekce oprávněn osobu předvést k jeho provedení. Po provedení úkonu

příslušník inspekce osobu propustí.(4) O provedených úkonech sepíše příslušník inspekce úřední záznam.(5) Inspekce osobní údaje získané podle odstavce 1 předá včetně všech

souvisejících pravomocných rozhodnutí v trestním řízení Policii České

republiky pro plnění jejích úkolů. Pokud by předání informací ohrozilo

plnění úkolů inspekce, předá je až poté, co ohrožení pomine.§ 35Získávání informací z evidencí(1) Inspekce může v rozsahu nezbytném pro plnění konkrétního úkolu

žádat od správce evidence nebo zpracovatele poskytnutí informací z

evidence provozované na základě jiného právního předpisu. Správce

evidence nebo zpracovatel poskytne informace bezplatně a bez zbytečného

odkladu; to neplatí, stanoví- li jiný právní předpis pro poskytnutí

informací inspekci jiný režim^8).(2) Inspekce může v rozsahu nezbytném pro plnění konkrétního úkolu

žádat poskytnutí informací z evidence vedené Policií České republiky,

Celní správou České republiky nebo Vězeňskou službou České republiky;

tím není dotčena povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu. Policie

České republiky, Celní správa České republiky a Vězeňská služba České

republiky informace nepředá, pokud by to ohrozilo plnění jejich úkolů.(3) Inspekce může v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu

žádat od správce evidence nebo zpracovatele poskytnutí informací z

databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby^8), agendového

informačního systému evidence občanských průkazů^9), agendového

informačního systému evidence cestovních dokladů^10), agendového

informačního systému evidence diplomatických a služebních pasů^10),

agendového informačního systému evidence obyvatel^11), evidence údajů o

mýtném^12), katastru nemovitostí^13), základního registru obyvatel^14),

základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a

orgánů veřejné moci^14), základního registru územní identifikace, adres

a nemovitostí^14), základního registru agend orgánů veřejné moci a

některých práv a povinností^14), informačního systému územní

identifikace^14), registru silničních vozidel^15), centrálního registru

silničních vozidel^15), registru historických a sportovních

vozidel^15), registru řidičů^5) a centrálního registru řidičů^5)

způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup; v případě

agendového informačního systému evidence občanských průkazů a

agendového informačního systému evidence cestovních dokladů lze

informace poskytnout pouze způsobem umožňujícím nepřetržitý přístup; v

případě databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby se

informace poskytne ve formě a v rozsahu stanoveném jiným právním

předpisem^8).(4) Inspekce žádá o poskytnutí informací podle odstavců 1 až 3 a § 36

odst. 3 způsobem, který umožní inspekci uchovávat identifikační údaje o

příslušníku inspekce, který o poskytnutí informací žádal, a o účelu, k

němuž bylo o poskytnutí informací žádáno, nejméně po dobu 5 let. O

skutečnostech podle věty první jsou správce evidence nebo zpracovatel

povinni zachovávat mlčenlivost.(5) Za účelem zajištění ochrany osoby, o níž lze důvodně předpokládat,

že by mohl být ohrožen její život nebo zdraví, za účelem pátrání po

hledané osobě nebo za účelem zabránění vyzrazení činnosti inspekce může

inspekce prostřednictvím Ministerstva vnitra žádat od zpracovatele nebo

správce evidence vedené na základě jiných právních předpisů, aby

inspekci oznamovali každý výdej osobních údajů.§ 36Pátrání po hledaných osobách a věcech(1) Inspekce může, je-li to nezbytné pro plnění jejích úkolů, zahájit

pátrání po hledaných osobách a věcech.(2) Inspekce může pro účely pátrání po hledaných osobách a věcech žádat

oa) součinnost Policii České republiky ab) zanesení údajů o těchto osobách a věcech do evidencí vedených

Policií České republiky; inspekce je povinna neprodleně informovat

Policii České republiky o ukončení pátrání.(3) Inspekce může pro účely zahájeného pátrání po konkrétní hledané

osobě nebo za účelem zjištění totožnosti osoby neznámé totožnosti anebo

totožnosti nalezené mrtvoly žádat poskytnutí provozních a lokalizačních

údajů od právnické nebo fyzické osoby zajišťující veřejnou komunikační

síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací

způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup, nestanoví-li jiný

právní předpis^8) jinak.(4) Inspekce může pro účely zahájeného pátrání po konkrétní hledané

osobě žádat oda) banky předávání dat o době a místě použití elektronického platebního

prostředku hledané osoby,b) zdravotní pojišťovny nebo zdravotnického zařízení poskytnutí

informací o době a místě poskytnutí zdravotní péče této osobě.(5) Informace získané podle odstavců 3 a 4 lze použít pouze pro účely

zjištění doby a místa pobytu hledané osoby.§ 37Předávání informací(1) Inspekce předává Policii České republiky, Vězeňské službě České

republiky, Celní správě České republiky, zpravodajským službám České

republiky, Vojenské policii a dalším orgánům veřejné správy informace

včetně osobních údajů a informací zpracovávaných v evidencích inspekce,

které získala při plnění svých úkolů, je-li to nezbytné pro plnění

úkolů v rámci jejich působnosti.(2) Inspekce předá bez zbytečného odkladu řediteli bezpečnostního sboru

informace o skutečnostech zjištěných při plnění svých úkolů, na jejichž

základě lze příslušníka zprostit výkonu služby^1), nebo přijmout jiné

rozhodnutí ve věcech služebního poměru; je-li tímto příslušníkem

ředitel bezpečnostního sboru, předá inspekce informace jeho nadřízenému

služebnímu funkcionáři.(3) Inspekce informace podle odstavců 1 a 2 nepředá, pokud by to

ohrozilo plnění jejích úkolů.Získávání poznatků o trestné činnosti§ 38(1) Inspekce před zahájením úkonů trestního řízení z vlastní iniciativy

nebo na základě podnětu jiné osoby anebo orgánu za účelem získání

poznatků o trestné činnosti vyhledává, odhaluje, a je-li to třeba, i

dokumentuje skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin,

jehož vyšetřování spadá do působnosti inspekce nebo státního zástupce.(2) Příslušník inspekce při výkonu činností podle odstavce 1a) postupuje podle tohoto zákona, za využití oprávnění a prostředků v

něm uvedených,b) předchází trestné činnosti.§ 39Zájmové prostředí(1) Zájmovým prostředím se pro účely tohoto zákona rozumí prostředí, v

němž lze důvodně předpokládat získání poznatků důležitých pro

zamezování, odhalování a dokumentování trestných činů, jejichž

vyšetřování spadá do působnosti inspekce nebo státního zástupce, ke

zjišťování jejich pachatelů a k předcházení těmto trestným činům.(2) Získávání poznatků ze zájmového prostředí je činnost příslušníka

inspekce, který se zastíráním skutečného účelu své činnosti aktivně

vyhledává, dokumentuje a vyhodnocuje poznatky o zájmovém prostředí a

osobách v něm se pohybujících. V rámci této činnosti je příslušník

inspekce oprávněn využívat podpůrné operativně pátrací prostředky.§ 40Inspekce může pro účely trestního řízení nebo pro účely zahájení

trestního řízení žádat od správce daně informace získané při správě

daní, je-li to nezbytné pro plnění konkrétního úkolu v oblasti boje

proti korupci, terorismu, organizovanému zločinu, daňové, finanční a

závažné hospodářské kriminalitě a legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Poskytnutí informací podle tohoto ustanovení není porušením povinnosti

mlčenlivosti podle daňového řádu.§ 41Zkouška spolehlivosti(1) Příslušník inspekce je oprávněn k předcházení, zamezování a

odhalování protiprávního jednání provést u příslušníka nebo zaměstnance

(dále jen „zkoušená osoba“) zkoušku spolehlivosti.(2) Zkouška spolehlivosti spočívá v navození situace, kterou je

zkoušená osoba povinna řešit.(3) Prováděním zkoušky spolehlivosti nesmí dojít k bezprostřednímu

ohrožení nebo poškození života nebo zdraví osob, jejich majetku anebo k

omezení svobody osob. Při provádění zkoušky spolehlivosti musí být

zachována lidská důstojnost.(4) Na základě žádosti příslušníka inspekce může zkoušku spolehlivosti

provést se svým souhlasem i jiná osoba. V takovém případě je tato osoba

povinna řídit se pokyny příslušníka inspekce; příslušník inspekce za

její činnost odpovídá.(5) Příslušník inspekce nebo jiná osoba provádějící zkoušku

spolehlivosti mohou při zkoušce spolehlivosti sdělovat nepravdivé

údaje.(6) Průběh zkoušky spolehlivosti se dokumentuje obrazovým a zvukovým

záznamem. O zkoušce spolehlivosti inspekce pořídí úřední záznam.(7) O provedení zkoušky spolehlivosti, při které se zkoušená osoba

dopustila protiprávního jednání, inspekce zkoušenou osobu bez

zbytečných průtahů prokazatelně informuje a předá jedno vyhotovení

záznamů pořízených podle odstavce 6 příslušnému bezpečnostnímu sboru,

který je povinen záznamy založit do osobního spisu zkoušené osoby.

Informování a předání záznamů inspekce neprovede, pokud by tím ohrozila

plnění úkolů konkrétního trestního řízení nebo plnění úkolu v oblasti

kontroly inspekce. V takovém případě však inspekce zkoušenou osobu

informuje a záznamy předá poté, co ohrožení pomine. Zkoušená osoba,

která se při zkoušce spolehlivosti dopustila protiprávního jednání, má

po informování právo nahlížet do záznamů pořízených podle odstavce 6.(8) Jednání příslušníka inspekce nebo jiné osoby provádějící zkoušku

spolehlivosti, které naplňuje znaky přestupku nebo jiného správního

deliktu, není přestupkem ani jiným správním deliktem, pokud je takové

jednání nezbytné k dosažení účelu zkoušky spolehlivosti a bezprostředně

neohrozí ani nepoškodí zájmy uvedené v odstavci 3.(9) Jednou za půl roku inspekce v souhrnné zprávě sdělí příslušnému

bezpečnostnímu sboru jména zkoušených osob, které se při zkoušce

spolehlivosti nedopustily protiprávního jednání.§ 42Podpůrné operativně pátrací prostředky(1) Inspekce používá při plnění svých úkolů podpůrné operativně pátrací

prostředky podle § 72 zákona o Policii České republiky; pro použití

těchto prostředků se použijí obdobně § 72 až 77 zákona o Policii České

republiky. Kde se v těchto ustanoveních používá pojmu „policie“ nebo

„ministerstvo“, rozumí se tím pro účely tohoto zákona inspekce, kde se

používá pojmu „ministr“, rozumí se tím pro účely tohoto zákona ředitel,

a kde se používá pojmu „policista“, rozumí se tím pro účely tohoto

zákona příslušník inspekce.(2) Inspekce může požádat Policii České republiky nebo Ministerstvo

vnitra o součinnost při opatření nebo vydání krycího dokladu.Zpracovávání osobních údajů při plnění úkolů inspekce§ 43Inspekce může při plnění svých úkolůa) zpracovávat nepřesné nebo neověřené osobní údaje; pokud je to možné,

inspekce osobní údaje takto označí,b) zpracovávat osobní údaje i k jinému účelu, než ke kterému byly

shromážděny,c) shromažďovat osobní údaje otevřeně i utajeným způsobem nebo pod

záminkou jiného účelu anebo jiné činnosti,d) sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům,

za účelem předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti a

stíhání trestných činů.§ 44(1) Inspekce může zpracovávat osobní údaje včetně citlivých údajů bez

souhlasu osoby, jíž se tyto údaje týkají (dále jen „subjekt údajů“),

pokud je to nezbytné pro plnění úkolů inspekce.(2) Inspekce může shromažďovat údaje o rasovém původu, náboženském nebo

politickém přesvědčení, o příslušnosti k zákonem nezakázanému sdružení

nebo sexuálním chování, pokud je to nezbytné pro účely šetření

konkrétního trestného činu nebo správního deliktu.§ 45Při zpracovávání osobních údajů inspekcea) stanoví účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovávány,b) neprodleně ohlásí Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“)

zřízení každé evidence obsahující osobní údaje; součástí tohoto

ohlášení je název organizační části odpovědné za zpracovávání osobních

údajů, účel evidence, kategorie subjektů údajů a osobních údajů, které

se těchto subjektů týkají, a popis opatření k zajištění požadované

ochrany osobních údajů.§ 46(1) Inspekce uchovává osobní údaje po dobu, která je nezbytná k účelu

jejich zpracování. Pomine-li tento účel, osobní údaje zlikviduje.(2) Inspekce osobní údaje nezlikviduje, jsou-li dále využívány při

plnění úkolu podle tohoto zákona nebo se jedná o osobní údaje, které

jsou součástí spisového materiálu, bez ohledu na to, zda jsou

zpracovány v listinné nebo automatizované podobě.(3) Před likvidací podle odstavce 1 inspekce osobní údaje předá Policii

České republiky, pokud to neohrozí plnění úkolů inspekce.§ 47Předávání nebo zpřístupňování osobních údajů(1) Inspekce při plnění svých úkolů předává nebo zpřístupňuje osobní

údaje,a) stanoví-li tak tento zákon nebo jiný právní předpis, mezinárodní

smlouva, která je součástí právního řádu (dále jen „mezinárodní

smlouva“), nebo přímo použitelný předpis Evropské unie,b) je-li předání nebo zpřístupnění osobních údajů nezbytné k odstranění

závažného ohrožení bezpečnosti osob nebo veřejného pořádku, neboc) je-li to ve prospěch osoby, k níž se osobní údaje vztahují, a tato

osoba dala k předání nebo zpřístupnění souhlas nebo lze její souhlas na

základě okolností důvodně předpokládat.(2) V případě podle odstavce 1 písm. a) lze osobní údaje předat

příjemci bez žádosti, nestanoví-li jiný právní předpis, mezinárodní

smlouva nebo přímo použitelný předpis Evropské unie jinak. V případě

podle odstavce 1 písm. b) lze osobní údaje předat příjemci bez žádosti.

V případě podle odstavce 1 písm. c) lze osobní údaje předat příjemci na

základě jeho písemné žádosti, která musí obsahovat účel, pro který mají

být osobní údaje předány.(3) Je-li to možné, připojí se k předávaným osobním údajům informace o

pravomocných rozhodnutích orgánů činných v trestním řízení, pokud k

těmto údajům mají vztah.(4) Nepravdivé nebo nepřesné osobní údaje nelze předávat; neověřené

osobní údaje se při předávání označí a uvede se míra jejich

spolehlivosti. Dojde-li k předání nepravdivých nebo nepřesných osobních

údajů, inspekce o tom bez zbytečného odkladu informuje příjemce těchto

údajů.(5) Příjemce osobních údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje k

jinému účelu, než ke kterému byly předány nebo zpřístupněny, za

podmínky, že inspekce s tímto zpracováním souhlasí.(6) Inspekce může i bez žádosti předat nebo zpřístupnit osobní údaje do

zahraničí při předcházení trestné činnosti, prověřování skutečností

nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, nebo odhalování a

vyšetřování trestných činůa) mezinárodní organizaci Interpol,b) Evropskému policejnímu úřadu,c) zahraničnímu bezpečnostnímu sboru, nebod) příslušnému orgánu nebo instituci členského státu Evropské unie v

rozsahu a za účelem stanoveným mezinárodní smlouvou nebo předpisy

Evropské unie o policejní spolupráci.(7) Inspekce může při předání nebo zpřístupnění osobních údajů jinému

státu nebo mezinárodní organizaci stanovit podmínky vyplývající z

tohoto nebo jiného zákona týkající se zpracování předaných nebo

zpřístupněných osobních údajů.(8) Inspekce dále můžea) vyslovit souhlas, aby byly prostřednictvím jiného státu nebo

mezinárodní organizace předány osobní údaje, které inspekce tomuto

státu nebo mezinárodní organizaci předala, třetímu státu nebo

mezinárodní organizaci; takový souhlas může být udělen i obecně,b) požadovat od jiného státu nebo mezinárodní organizace informace o

zpracování předaných osobních údajů.(9) K předání osobních údajů do zahraničí podle tohoto zákona se

nevyžaduje povolení Úřadu podle jiného právního předpisu.§ 48Zpracování osobních údajů předávaných v rámci Evropské unie(1) Inspekce v souladu s příslušným předpisem Evropské unie o policejní

spolupráci zpracovává při plnění svých úkolů osobní údaje zpřístupněné

nebo předávanéa) členským státem Evropské unie anebo státem přidruženým mezinárodní

smlouvou k provádění schengenských předpisů (dále jen „přidružený

stát”) nebo zpřístupněné nebo předávané do členského státu Evropské

unie nebo přidruženého státu, nebob) orgánem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii anebo Smlouvy o

fungování Evropské unie (dále jen „evropský orgán“) nebo informačním

systémem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii anebo Smlouvy o

fungování Evropské unie (dále jen „evropský informační systém”) nebo

zpřístupněné nebo předávané evropskému orgánu anebo evropskému

informačnímu systému,

v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem.(2) Inspekce při zpracování osobních údajů zpřístupněných nebo

předaných podle odstavce 1 dodržuje podmínky stanovené předávajícím

orgánem na základě příslušného předpisu Evropské unie o policejní

spolupráci.(3) Je-li k dodržení podmínky stanovené příslušným předpisem Evropské

unie o policejní spolupráci třeba souhlas nebo vyjádření členského

státu Evropské unie, přidruženého státu nebo evropského orgánu,

inspekce stanoví tomuto členskému státu Evropské unie, přidruženému

státu nebo evropskému orgánu přiměřenou lhůtu, ve které má zaslat

souhlas nebo vyjádření, a upozorní jej, že pokud ve stanovené lhůtě své

vyjádření nezašle, má se za to, že s dalším předpokládaným postupem

souhlasí.§ 49Přístup k údajům Schengenského informačního systému a vkládání údajů do

tohoto systému(1) Inspekce může v rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů využívat

údaje z informačního systému vytvořeného státy, které jsou vázány

mezinárodními smlouvami o odstraňování kontrol na společných hranicích

a s nimi souvisejícími předpisy Evropské unie, a v těchto údajích

vyhledávat.(2) Údaje určené k vložení do informačního systému podle odstavce 1

předává inspekce Policejnímu prezidiu České republiky.§ 50Zveřejňování osobních údajůInspekce může zveřejňovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění

svých úkolů.§ 51Prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů(1) Inspekce nejméně jednou za 3 roky prověří, jsou-li osobní údaje

zpracovávané pro účely plnění jejích úkolů pro toto plnění nadále

potřebné.(2) Orgány činné v trestním řízení, Ministerstvo spravedlnosti, Ústavní

soud a Kancelář prezidenta republiky inspekci v mezích své působnosti

informují pro účely prověřování podle odstavce 1 o svých pravomocných

rozhodnutích, promlčení trestního stíhání, výkonu trestu nebo o

rozhodnutích prezidenta republiky týkajících se trestního řízení,

trestů nebo udělené amnestie anebo milosti.§ 52Informování o osobních údajích a oprava nepravdivých nebo nepřesných

osobních údajů(1) Inspekce na písemnou žádost sdělí žadateli bezplatně osobní údaje

vztahující se k jeho osobě, a to do 60 dnů od jejího doručení. U

osobních údajů zpřístupněných nebo předávaných podle § 48 odst. 1 také

uvede, zda byly předány nebo zpřístupněny dalšímu příjemci a povahu

takového příjemce.(2) Inspekce na písemnou žádost provede neprodleně a bezplatněa) opravu, likvidaci, blokování nebo doplnění nepravdivých anebo

nepřesných osobních údajů vztahujících se k osobě žadatele, nebo

žadateli poskytne vysvětlení; pokud by opravou, likvidací, blokováním

nebo doplněním osobních údajů bylo ohroženo zajištění bezpečnosti České

republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti nebo předcházení,

vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů^16)

(dále jen „chráněný zájem“), může inspekce místo těchto operací

připojit k souboru opravné prohlášení,b) označení údajů vztahujících se k osobě žadatele, jestliže žadatel

popírá jejich přesnost a nelze zjistit, zda jsou přesné nebo nikoli;

toto označení se odstraní pouze se souhlasem žadatele nebo na základě

rozhodnutí příslušného soudu anebo Úřadu.(3) Novou žádost v téže věci lze podat nejdříve po uplynutí 6 měsíců od

podání žádosti předchozí.(4) Inspekce žádostem podle odstavců 1 a 2 nevyhoví, popřípadě vyhoví

pouze částečně, pokud by sdělením došlo k ohroženía) chráněného zájmu,b) utajovaných informací, neboc) oprávněných zájmů třetí osoby.(5) O vyřízení žádosti inspekce žadatele písemně informuje. Informace o

vyřízení žádosti obsahuje odůvodnění, s výjimkou případů, kdy se

žadateli vyhovuje v plném rozsahu. Pokud by vyhověním žádosti nebo

sdělením o nevyhovění žádosti došlo k ohrožení chráněného zájmu,

inspekce žadatele písemně vyrozumí o tom, že nezpracovává žádné osobní

údaje vztahující se k jeho osobě. Informace o vyřízení žádosti musí

obsahovat poučení o tom, že žadatel má právo obrátit se na Úřad.(6) Na postup při vyřizování žádosti se nepoužijí ustanovení správního

řádu o správním řízení.§ 53Při zpracovávání osobních údajů bez vědomí subjektu údajů sdělí

inspekce tomuto subjektu v okamžiku, kdy není ohroženo plnění úkolů

inspekce, že pro své potřeby zpracovává jeho osobní údaje. Sdělení

učinit nemusí,a) jsou-li tyto údaje zlikvidovány bez zbytečného odkladu po zániku

uvedeného ohrožení, nebob) pokud by sdělení těchto údajů bylo spojeno s neúměrným úsilím.HLAVA IXMEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE§ 54Pro mezinárodní spolupráci se použijí obdobně § 89, 91, § 92 odst. 1, §

92 odst. 2 písm. a) až e), § 92 odst. 3, 5 a 6 a § 93 a 94 zákona o

Policii České republiky; kde se v těchto ustanoveních používá pojmu

„policejní prezident“, rozumí se tím pro účely tohoto zákona ředitel,

kde se používá pojmu „policie“, rozumí se tím pro účely tohoto zákona

inspekce, kde se používá pojmu „úkoly policie“, rozumí se tím pro účely

tohoto zákona úkoly inspekce, a kde se používá pojmu „ministr“, rozumí

se tím pro účely tohoto zákona předseda vlády.HLAVA XNÁHRADA ŠKODY A NÁHRADA ZA POSKYTNUTÍ VĚCNÉ POMOCI§ 55Pro náhradu škody a náhradu za poskytnutí věcné pomoci se použijí

obdobně § 95 a 96 zákona o Policii České republiky; kde se v těchto

ustanoveních používá pojmu „policie“ nebo „ministerstvo“, rozumí se tím

pro účely tohoto zákona inspekce, a kde se používá pojmu „policista“,

rozumí se tím pro účely tohoto zákona příslušník inspekce.HLAVA XIKONTROLA§ 56(1) Každý může upozornit inspekci naa) nedostatky v činnosti bezpečnostního sboru, na nějž se vztahuje

působnost inspekce, nebob) skutečnost, že se příslušník nebo zaměstnanec dopustil jednání,

které naplňuje znaky trestného činu, kázeňského přestupku nebo jiného

správního deliktu.(2) Inspekce musí upozornění přijmout. Inspekce do 30 dnů ode dne

přijetí upozornění vyrozumí toho, kdo jej učinil, o přijatých

opatřeních, pokud o toto vyrozumění osoba požádá. Oznámení

protiprávního jednání podle trestního řádu tímto není dotčeno.§ 57Kontrola činnosti inspekce(1) Kontrolu činnosti inspekce, včetně kontroly použití odposlechu a

záznamu telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí podle

trestního řádu vykonává Poslanecká sněmovna, která k tomu účelu zřizuje

kontrolní orgán. Kontrolní orgán se skládá z poslanců určených

Poslaneckou sněmovnou.(2) Kontrolní orgán provádí kontrolu podle odstavce 1 v organizačních

částech inspekce. Podmínkou zahájení kontroly je vyrozumění předsedy

vlády o této kontrole.(3) Ředitel předkládá kontrolnímu orgánu nejméně dvakrát ročně zprávu o

použití prostředků podle odstavce 1 a dále též na jeho žádost informace

o použití těchto prostředků. Tím není dotčeno právo kontrolního orgánu

požadovat informace a účast na jednání kontrolního orgánu od jiných

osob.(4) Ředitel předkládá vládě, výboru Poslanecké sněmovny příslušnému ve

věcech bezpečnosti a kontrolnímu orgánu jednou ročně zprávu o činnosti

inspekce a analýzu použití úkonů podle odstavce 1.(5) Na postup podle tohoto ustanovení se kontrolní řád nepoužije.HLAVA XIISPRÁVNÍ DELIKTY§ 58(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, žea) úmyslně na místě veřejnosti přístupném neoprávněně užívá na vozidle

zvláštní označení používané na služebních vozidlech inspekce anebo

označení s ním zřejmě zaměnitelné,b) úmyslně na místě veřejnosti přístupném neoprávněně užívá vnější

označení inspekce anebo označení s ním zřejmě zaměnitelné,c) vnikne lstí, nedovoleným překonáním uzamčení nebo překonáním jiné

jistící překážky s použitím síly do objektu nebo prostoru, v nichž

sídlí inspekce, nebod) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 66.(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního

deliktu tím, že na místě veřejnosti přístupném neoprávněně užívá na

vozidle označení používané na služebních vozidlech inspekce a označení

s ním zřejmě zaměnitelné.(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč. Za

správní delikt podle odstavce 2 se uloží pokuta do 50 000 Kč.§ 59(1) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti

správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, a

k okolnostem, za nichž byl spáchán.(2) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm

nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději

však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.(3) Správní delikt podle tohoto zákona v prvním stupni projednává

obecní úřad obce s rozšířenou působností.(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické

osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto

zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.(5) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení

nabylo právní moci.(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je

příjmem obce.HLAVA XIIISPOLEČNÁ USTANOVENÍ§ 60(1) Příslušník inspekce vykonává službu v občanském oděvu nebo v

občanském oděvu s vnějším označením inspekce v závislosti na povaze

konkrétní činnosti a potřebě efektivního plnění úkolů inspekce.(2) Vnější označení inspekce je oprávněn užívat jen příslušník

inspekce.(3) Zvláštní označení služebních vozidel inspekce a pásů s označením

„Generální inspekce bezpečnostních sborů“ podle § 17 odst. 2 může

užívat pouze inspekce.(4) Vláda stanoví nařízeníma) vzor služebního průkazu a odznaku inspekce,b) způsob vnějšího označení inspekce,c) způsob prokazování příslušnosti,d) vzory zvláštního označení služebních vozidel inspekce a pásů s

označením „Generální inspekce bezpečnostních sborů“.§ 61Dokumentace(1) Úřední záznam musí být pořízen bez zbytečného odkladu a musí

obsahovat uvedení času, důvodu, průběhu a okolností úkonu. Úřední

záznam musí být uložen nejméně po dobu 5 let; po stejnou dobu musí být

uchovávány i ostatní záznamy pořízené podle tohoto zákona.(2) Příslušník inspekce na žádost osoby vystaví bez zbytečného odkladu

písemné potvrzení o provedeném úkonu.§ 62Příslušníci inspekce jsou oprávněni k plnění úkolů inspekce držet,

nosit a jinak používat zbraně všech kategorií stanovených jiným právním

předpisem^4) a bezpečnostní materiál podle jiného právního

předpisu^17).§ 63Kde se v tomto zákoně mluví oa) trestných činech, rozumí se tím i jednání vykazující znaky trestného

činu spáchané osobou, která není trestně odpovědná,b) prohlídce osoby, rozumí se tím prohlídka fyzické osoby prováděná1. s využitím přímých fyzických kontaktů nebo přímého pozorování

odhaleného těla této osoby včetně prohlídky oděvních svršků osoby a

věcí, které má tato osoba u sebe v době prohlídky,2. osobou stejného pohlaví,c) hledané osobě, rozumí se jí fyzická osoba, u které je dán některý ze

zákonných důvodů omezení její osobní svobody, místo jejího pobytu není

známo a Policií České republiky bylo po ní vyhlášeno nebo inspekcí

zahájeno pátrání,d) zbrani, rozumí se tím cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu

důraznějším, nestanoví-li tento zákon jinak.§ 64(1) Zjišťování tělesných znaků a měření těla provádí příslušník

inspekce stejného pohlaví nebo odborně způsobilý zdravotnický

pracovník.(2) Odběr biologického vzorku, který je spojen se zásahem do tělesné

integrity, provádí odborně způsobilý zdravotnický pracovník na žádost

příslušníka inspekce.(3) Odběr biologických vzorků se provádí způsobem, který neohrozí

zdraví osoby.§ 65Každý je povinen bez zbytečného odkladu a bezplatně uposlechnout výzvy

anebo pokynu nebo vyhovět žádosti inspekce nebo příslušníka inspekce

podle tohoto zákona; to neplatí, pokud tento zákon nebo jiný právní

předpis stanoví jinak. Nelze-li účelu výzvy, pokynu nebo žádosti

dosáhnout pro odpor osoby, je příslušník inspekce oprávněn tento odpor

překonat. Způsob překonání odporu musí být přiměřený intenzitě odporu.§ 66(1) Příslušník inspekce a zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu

práce v inspekci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech,

se kterými se seznámili při plnění úkolů inspekce nebo v souvislosti s

nimi a které v zájmu zabezpečení úkolů inspekce nebo v zájmu jiných

osob vyžadují, aby zůstaly utajeny před nepovolanými osobami. Tato

povinnost trvá i po skončení služebního nebo pracovního poměru.(2) Každý, koho příslušník inspekce požádá o poskytnutí pomoci, je

povinen, byl-li řádně poučen, zachovávat mlčenlivost o všem, co se v

souvislosti s požadovanou nebo poskytnutou pomocí dozvěděl.(3) Povinnosti mlčenlivosti se nemůže příslušník inspekce a zaměstnanec

České republiky zařazený k výkonu práce v inspekci dovolávat vůči

policejnímu orgánu, státnímu zástupci, soudu, jinému bezpečnostnímu

sboru a bezpečnostnímu sboru státu Evropské unie a vůči kontrolnímu

orgánu podle tohoto zákona, pokud jde o údaje potřebné k plnění jejich

působnosti na základě zákona nebo mezinárodní smlouvy.(4) Ředitele zprošťuje povinnosti mlčenlivosti předseda vlády nebo

pověřený člen vlády. Ostatní osoby uvedené v odstavci 1 nebo 2

zprošťuje povinnosti mlčenlivosti ředitel.§ 67Zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce ve Vězeňské službě

České republiky nebo Celní správě České republiky se nemůže vůči

inspekci dovolávat povinnosti mlčenlivosti podle § 303 zákoníku práce,

pokud jde o údaje potřebné k plnění úkolů inspekce.§ 67aNa kontrolní činnost prováděnou inspekcí se kontrolní řád nevztahuje.HLAVA XIVPŘECHODNÁ USTANOVENÍ§ 68(1) Do doby jmenování ředitele vykonává tuto funkci prozatímní ředitel,

kterého jmenuje předseda vlády; prozatímní ředitel musí splňovat

podmínky pro výkon funkce ředitele.(2) Služební poměr prozatímního ředitele vzniká dnem jeho jmenování a

končí dnem jmenování ředitele; to neplatí, byl-li prozatímní ředitel ve

služebním poměru podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru

příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, ke dni

předcházejícímu dni nabytí účinnosti odstavce 1.§ 69(1) Příslušník Policie České republiky, příslušník Vězeňské služby

České republiky nebo celník mohou do 30. listopadu 2011 doručit

prozatímnímu řediteli písemnou žádost o ustanovení na služební místo v

inspekci.(2) Prozatímní ředitel žádost podle odstavce 1 nejpozději do 20

pracovních dnů od jejího doručení posoudí a o výsledku žadatele bez

zbytečného odkladu písemně vyrozumí. V případě, že žádosti vyhoví,

uvědomí o tom i vedoucího organizační části bezpečnostního sboru^1), do

které je žadatel zařazen.(3) Žadatel, jehož žádosti podle odstavce 1 bylo vyhověno, bude odvolán

z dosavadního služebního místa a dnem nabytí účinnosti tohoto zákona

ustanoven na služební místo v inspekci.(4) Příslušník Policie České republiky povolaný k plnění úkolů v

Ministerstvu vnitra zařazený v Inspekci Policie České republiky,

kterému ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona prozatímní ředitel

písemně nesdělí, že nebude ustanoven na služební místo v inspekci, nebo

který nesdělí prozatímnímu řediteli ve stejné lhůtě, že s ustanovením

na služební místo v inspekci nesouhlasí, je dnem nabytí účinnosti

tohoto zákona odvolán z dosavadního služebního místa a ustanoven na

služební místo v inspekci.§ 70(1) S majetkem České republiky, s nímž je příslušná hospodařit

organizační složka státu Ministerstvo vnitra nebo jím zřízená státní

příspěvková organizace, který užívá Inspekce Policie České republiky,

je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona příslušná hospodařit

inspekce. Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí a Ministerstvo

spravedlnosti vymezí majetek, který bude převeden do příslušnosti

hospodaření nově zřízené inspekce. Ke dni zřízení inspekce ministři

vnitra, financí a spravedlnosti určí opatřením majetek, s nímž je

inspekce příslušná hospodařit; ustanovení jiného právního předpisu^18)

se užije obdobně.(2) Výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců České

republiky zařazených k výkonu práce v Ministerstvu vnitra - Inspekci

Policie České republiky přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona

na inspekci^19).(3) Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí prostředky účtu

rezervního fondu, účtu cizích prostředků, účtu fondu kulturních a

sociálních potřeb, které se vztahují k příslušníkům Policie České

republiky nebo k zaměstnancům České republiky zařazeným k výkonu práce

v Ministerstvu vnitra - Inspekci Policie České republiky, kteří

přecházejí na inspekci, na obdobné účty u inspekce. Obdobně přecházejí

i nároky z nespotřebovaných výdajů.§ 71(1) Řízení podle části dvanácté hlavy IV zákona upravujícího služební

poměr příslušníků bezpečnostních sborů^1), vztahující se k žadateli

podle § 69 odst. 3, které nebylo pravomocně ukončeno přede dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona, dokončí prozatímní ředitel nebo ředitel.(2) Trestní řízení, jehož úkony zahájila Inspekce Policie České

republiky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, koná inspekce,

jedná-li se o trestný čin příslušníka Policie České republiky nebo o

trestný čin zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v

Policii České republiky.(3) Trestní řízení, jehož úkony zahájil pověřený orgán Vězeňské služby

České republiky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, koná

inspekce.(4) Vede-li ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona Policie České

republiky trestní řízení o trestném činu celníka, příslušníka Vězeňské

služby České republiky, anebo zaměstnance České republiky zařazeného k

výkonu práce v Celní správě České republiky, ve Vězeňské službě České

republiky nebo v Policii České republiky, informuje o této skutečnosti

inspekci. O tom, který policejní orgán bude v řízení pokračovat,

rozhodne státní zástupce.ČÁST DRUHÁZměna trestního řádu§ 72Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve

znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969

Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980

Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990

Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993

Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního

soudu vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu

vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č.

150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č.

166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č.

30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb.,

nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č.

200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.

218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č.

257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č.

587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb.,

nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č.

394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č.

112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č.

165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č.

170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., nálezu

Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb.,

zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb.,

zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb.,

zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb.,

zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb.,

zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu

vyhlášeného pod č. 163/2010 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., nálezu

Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 219/2010 Sb., zákona č. 150/2011

Sb., zákona č. 181/2011 Sb. a zákona č. 207/2011 Sb., se mění takto:1. V § 12 odstavec 2 zní:„(2) Policejními orgány se rozumějía) útvary Policie České republiky,b) Generální inspekce bezpečnostních sborů v řízení o trestných činech

příslušníků Policie České republiky, příslušníků Vězeňské služby České

republiky, celníků anebo zaměstnanců České republiky zařazených k

výkonu práce v Policii České republiky, nebo o trestných činech

zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce ve Vězeňské

službě České republiky anebo v Celní správě České republiky, spáchaných

v souvislosti s plněním jejich pracovních úkolů,c) pověřené orgány Vězeňské služby České republiky v řízení o trestných

činech osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací

detence, spáchaných ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu pro výkon

zabezpečovací detence,d) pověřené celní orgány v řízení o trestných činech spáchaných

porušením celních předpisů a předpisů o dovozu, vývozu nebo průvozu

zboží, a to i v případech, kdy se jedná o trestné činy příslušníků

ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů, a dále porušením právních

předpisů při umístění a pořízení zboží v členských státech Evropských

společenství, je-li toto zboží dopravováno přes státní hranice České

republiky, a v případech porušení předpisů daňových, jsou-li celní

orgány správcem daně podle zvláštních právních předpisů,e) pověřené orgány Vojenské policie v řízení o trestných činech

příslušníků ozbrojených sil a osob, které páchají trestnou činnost

proti příslušníkům ozbrojených sil ve vojenských objektech, proti

vojenským objektům, vojenskému materiálu nebo ostatnímu majetku státu,

s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany,f) pověřené orgány Bezpečnostní informační služby v řízení o trestných

činech příslušníků Bezpečnostní informační služby,g) pověřené orgány Úřadu pro zahraniční styky a informace v řízení o

trestných činech příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace,h) pověřené orgány Vojenského zpravodajství v řízení o trestných činech

příslušníků Vojenského zpravodajství,i) pověřené orgány Generální inspekce bezpečnostních sborů v řízení o

trestných činech příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů

nebo o trestných činech zaměstnanců České republiky, zařazených k

výkonu práce v Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Tím není dotčeno oprávnění státního zástupce podle § 157 odst. 2 písm.

b). Není-li dále stanoveno jinak, jsou uvedené orgány oprávněny ke všem

úkonům trestního řízení patřícím do působnosti policejního orgánu.“.2. V § 158 se na konci odstavce 1 doplňuje věta„Pověřené orgány Vězeňské služby České republiky neprodleně informují

Generální inspekci bezpečnostních sborů, jakmile zahájí takové

šetření.“.3. V § 158 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:„(4) Jednotlivé úkony trestního řízení k objasnění a prověření

skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin,

mohou na základě dožádání provést i jiné policejní orgány.“.Dosavadní odstavce 4 až 10 se nově označují jako odstavce 5 až 11.4. V § 158 se doplňuje odstavec 12, který zní:„(12) Je-li při prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl

spáchán trestný čin, zjištěno, že příslušnou k řízení je Generální

inspekce bezpečnostních sborů, policejní orgán ji o předmětu šetření

neprodleně vyrozumí a věc jí předá. Do doby, než Generální inspekce

bezpečnostních sborů věc převezme, je policejní orgán oprávněn provádět

pouze neodkladné a neopakovatelné úkony. Vznikne-li mezi policejním

orgánem a Generální inspekcí bezpečnostních sborů spor o příslušnost,

policejní orgán věc předloží k posouzení příslušnému státnímu zástupci.

Jeho stanovisko je závazné. Ustanovení odstavce 11 se nepoužije.“.5. V § 158b odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „policejním

prezidentem,“ vkládají slova „jde-li o Generální inspekci

bezpečnostních sborů, jejím ředitelem,“.6. V § 158e odst. 1 se za slova „ , pokud jím je útvar Policie České

republiky“ vkládají slova „nebo Generální inspekce bezpečnostních

sborů“.7. V § 158e odst. 2 větě první se za slova „příslušník Policie České

republiky“ vkládají slova „nebo Generální inspekce bezpečnostních

sborů“.8. V § 158e odst. 2 písm. c) se za slova „Policii České republiky“

vkládají slova „nebo ke Generální inspekci bezpečnostních sborů“.9. V § 158e odst. 3 se za slova „Policii České republiky“ vkládají

slova „a Generální inspekci bezpečnostních sborů“.10. V § 158e odst. 6 se za slova „Policie České republiky“ vkládají

slova „nebo podle zvláštního zákona upravujícího postavení příslušníků

Generální inspekce bezpečnostních sborů“.11. V § 158e odst. 8 se za slova „policejní prezident“ vkládají slova

„a v případě Generální inspekce bezpečnostních sborů její ředitel“.12. V § 160 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Opis usnesení o

zahájení trestního stíhání příslušníka Policie České republiky,

příslušníka Vězeňské služby České republiky anebo celníka nebo

zaměstnance České republiky, zařazeného k výkonu práce v Policii České

republiky, Vězeňské službě České republiky anebo v Celní správě České

republiky doručí Generální inspekce bezpečnostních sborů též řediteli

příslušného bezpečnostního sboru.“.13. V § 161 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:„(3) Vyšetřování o trestných činech spáchaných příslušníky Policie

České republiky, příslušníky Vězeňské služby České republiky, celníky

anebo zaměstnanci České republiky zařazenými k výkonu práce v Policii

České republiky a o trestných činech spáchaných zaměstnanci České

republiky zařazenými k výkonu práce ve Vězeňské službě České republiky

anebo v Celní správě České republiky v souvislosti s plněním jejich

pracovních úkolů, koná Generální inspekce bezpečnostních sborů.“.Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.14. V § 161 odstavce 4 a 5 znějí:„(4) Vyšetřování o trestných činech spáchaných příslušníky Generální

inspekce bezpečnostních sborů, příslušníky Bezpečnostní informační

služby, příslušníky Úřadu pro zahraniční styky a informace, příslušníky

Vojenského zpravodajství anebo příslušníky Vojenské policie a

vyšetřování o trestných činech zaměstnanců České republiky, zařazených

k výkonu práce v Generální inspekci bezpečnostních sborů, koná státní

zástupce; přitom postupuje přiměřeně podle ustanovení upravujících

postup policejního orgánu konajícího vyšetřování. Ustanovení o souhlasu

státního zástupce, který je třeba k provedení úkonu policejním orgánem,

se neužijí. Při vyšetřování trestných činů spáchaných příslušníky

Generální inspekce bezpečnostních sborů, příslušníky Bezpečnostní

informační služby, příslušníky Úřadu pro zahraniční styky a informace,

příslušníky Vojenského zpravodajství anebo příslušníky Vojenské policie

a při vyšetřování trestných činů zaměstnanců České republiky,

zařazených k výkonu práce v Generální inspekci bezpečnostních sborů,

může státní zástupce požádat orgány uvedené v § 12 odst. 2 v rámci

jejich působnosti o opatření jednotlivého důkazu nebo provedení

jednotlivého úkonu vyšetřování, o součinnost při opatřování důkazu nebo

provádění úkonu vyšetřování, o předvedení osoby nebo za podmínek podle

§ 62 odst. 1 o doručení písemnosti. Tento orgán je povinen státnímu

zástupci urychleně vyhovět.(5) Za splnění podmínek uvedených v § 20 odst. 1 konáa) Generální inspekce bezpečnostních sborů vyšetřování podle odstavce 3

i proti těm spoluobviněným, kteří nejsou příslušníky Policie České

republiky, příslušníky Vězeňské služby České republiky anebo celníky

nebo zaměstnanci České republiky, zařazenými k výkonu práce v Policii

České republiky, Vězeňské službě České republiky anebo v Celní správě

České republiky,b) státní zástupce vyšetřování podle odstavce 4 i proti těm

spoluobviněným, kteří nejsou příslušníky Generální inspekce

bezpečnostních sborů, příslušníky Bezpečnostní informační služby,

příslušníky Úřadu pro zahraniční styky a informace anebo příslušníky

Vojenského zpravodajství anebo příslušníky Vojenské policie nebo

zaměstnanci České republiky, zařazenými k výkonu práce v Generální

inspekci bezpečnostních sborů.Ustanovení § 23 tím není dotčeno.“.15. V § 164 odst. 1 větě druhé se slova „v § 158 odst. 3 a 4“ nahrazují

slovy „v § 158 odst. 3 a 5“.16. V § 164 odst. 4 se slova „podle § 158 odst. 8“ nahrazují slovy

„podle § 158 odst. 9“.17. V § 179a odstavec 3 zní:„(3) O trestných činech příslušníků Generální inspekce bezpečnostních

sborů, příslušníků Bezpečnostní informační služby, příslušníků Úřadu

pro zahraniční styky a informace a příslušníků Vojenského zpravodajství

anebo Vojenské policie nebo o trestných činech zaměstnanců České

republiky, zařazených k výkonu práce v Generální inspekci

bezpečnostních sborů, koná zkrácené přípravné řízení státní zástupce;

ustanovení § 161 odst. 4 a 5 zde platí přiměřeně.“.18. V § 314d odst. 2 větě třetí se slova „(§ 158 odst. 3 a 5)“

nahrazují slovy „(§ 158 odst. 3 a 6)“.ČÁST TŘETÍZměna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce§ 73V § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném

dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 159/1992 Sb., zákona

č. 71/2000 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., se slovo „nebo“ nahrazuje

čárkou a za slova „úkolů Ministerstva vnitra,“ se vkládají slova „nebo

Generální inspekce bezpečnostních sborů“.ČÁST ČTVRTÁZměna zákona o požární ochraně§ 74Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990

Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998

Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002

Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006

Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:1. V § 20 odst. 1 písm. a) se za slova „Policie České republiky,“

vkládají slova „Generální inspekce bezpečnostních sborů,“.2. V § 85 písm. a) se za slova „Bezpečnostní informační služby“

vkládají slova „ , Generální inspekce bezpečnostních sborů“.ČÁST PÁTÁZměna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení§ 75Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č.

160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č.

118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č.

306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č.

356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č.

29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č.

155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č.

238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č.

116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č.

263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.

320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č.

424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č.

53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č.

359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č.

168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č.

413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č.

81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č.

161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č.

267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu

vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č.

152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.

270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č.

306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č.

41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.

281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č.

347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 177/2011 Sb., zákona č.

180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb., se mění

takto:1. V § 9 odst. 1 písm. b) se za slova „příslušníků Hasičského

záchranného sboru České republiky,“ vkládají slova „příslušníků

Generální inspekce bezpečnostních sborů,“.2. V § 45 se za slova „Hasičského záchranného sboru České republiky,“

vkládají slova „Generální inspekce bezpečnostních sborů,“.3. V § 110 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Příslušník Generální

inspekce bezpečnostních sborů a pozůstalý po tomto příslušníku podávají

žádost o dávku důchodového pojištění u Generální inspekce

bezpečnostních sborů.“.ČÁST ŠESTÁZměna zákona o některých dalších předpokladech pro výkon některých

funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie

České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky§ 76Zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon

některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků

Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České

republiky, ve znění zákona č. 555/1992 Sb., zákona č. 256/1995 Sb.,

zákona č. 424/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.

35/2002 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., se mění takto:1. V § 6 odst. 2 se slova „písm. e) až g), j) a k)“ nahrazují slovy

„písm. e) až l)“.2. Za § 10b se vkládá nový § 10c, který zní:㤠10c(1) Předpokladem pro výkon funkce v Generální inspekci bezpečnostních

sborů je, že u příslušníka bezpečnostního sboru nebo občana nebyly

zjištěny skutečnosti uvedené v § 3 odst. 1 a § 5 odst. 1 písm. c) a d).(2) Funkcí se rozumí služební místo podle zvláštního zákona^1a).(3) Pro posouzení splnění předpokladů pro výkon funkce v Generální

inspekci bezpečnostních sborů se použijí § 6 až 8.(4) Řediteli Generální inspekce bezpečnostních sborů náleží oprávnění

podle § 8, jde-li o osvědčení týkající se příslušníka bezpečnostního

sboru nebo občana, který má vykonávat funkci v Generální inspekci

bezpečnostních sborů. V případě osvědčení týkajícího se toho, kdo má

vykonávat funkci ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů,

náleží toto oprávnění předsedovi vlády nebo pověřenému členu vlády.(5) Nesplňuje-li příslušník Generální inspekce bezpečnostních sborů

předpoklady pro výkon funkce, je tato skutečnost důvodem pro skončení

jeho služebního poměru propuštěním. Služební funkcionář^1a) rozhodne o

propuštění příslušníka Generální inspekce bezpečnostních sborů ze

služebního poměru ve lhůtě podle § 9 odst. 1.(6) Služební poměr končí uplynutím 2 kalendářních měsíců následujících

po dni doručení rozhodnutí o propuštění, jestliže služební

funkcionář^1a) nerozhodne na základě žádosti příslušníka Generální

inspekce bezpečnostních sborů o době kratší.“.ČÁST SEDMÁZměna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky§ 77Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České

republiky, ve znění zákona č. 293/1993 Sb., zákona č. 169/1999 Sb.,

zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb., zákon č. 362/2003 Sb.,

zákona č. 436/2003 Sb., zákon č. 413/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb.,

zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.

a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:1. V § 2 odst. 1 písmeno m) včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:„m) v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem^2) objasňuje a

prověřuje vlastními pověřenými orgány (dále jen „pověřené orgány

Vězeňské služby“) trestné činy osob ve výkonu vazby, trestu odnětí

svobody a zabezpečovací detence; ve spolupráci s Generální inspekcí

bezpečnostních sborů se podílí na předcházení a odhalování trestné

činnosti příslušníků Vězeňské služby a občanských zaměstnanců

zařazených k výkonu práce ve Vězeňské službě spáchané při výkonu služby

nebo při plnění pracovních úkolů.2) § 12 odst. 2 trestního řádu.“.2. V § 9 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:„(2) Povinnosti mlčenlivosti se nemůže příslušník dovolávat vůči

policejnímu orgánu, státnímu zástupci, soudu, jinému bezpečnostnímu

sboru včetně bezpečnostního sboru státu Evropské unie a kontrolním

orgánům, pokud jde o údaje potřebné k plnění jejich působnosti na

základě zákona nebo mezinárodní smlouvy.“.Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.ČÁST OSMÁZměna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní

politiku zaměstnanosti§ 78Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku

na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.,

zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb.,

zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb.,

zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb.,

zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb.,

zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,

zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb.,

zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb.,

zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb.,

zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb.,

zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb.,

zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb.,

zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb.,

zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,

zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb.,

zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb.,

zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb.,

zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb.,

zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb., se mění takto:1. V § 25 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova „Policie České

republiky,“ vkládají slova „Generální inspekce bezpečnostních sborů,“.2. V § 25 odst. 2 písm. a) se za slova „Ministerstvo vnitra,“ vkládají

slova „Generální inspekce bezpečnostních sborů,“.3. V § 25 odst. 2 písm. b) se za slova „Policie České republiky,“

vkládají slova „Generální inspekce bezpečnostních sborů,“.ČÁST DEVÁTÁZměna zákona o důchodovém pojištění§ 79V § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,

ve znění zákona č. 134/1997 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se za slova

„Vězeňské služby České republiky,“ vkládají slova „Generální inspekce

bezpečnostních sborů,“.ČÁST DESÁTÁZměna zákona o pozemních komunikacích§ 80V § 22b odst. 3 větě druhé zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních

komunikacích, ve znění zákona č. 80/2006 Sb. a zákona č. 347/2009 Sb.,

se za slova „Bezpečnostní informační službě“ vkládají slova „ ,

Generální inspekci bezpečnostních sborů“.ČÁST JEDENÁCTÁZměna zákona o návykových látkách§ 81V § 5 odst. 6 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně

některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 407/2001 Sb. a zákona č.

74/2006 Sb., se za slova „Policie České republiky,“ vkládají slova

„Generální inspekce bezpečnostních sborů,“.ČÁST DVANÁCTÁZměna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla§ 82V § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti

za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění

zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 47/2004 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb.,

se za slova „provozovaná vozidla,“ vkládají slova „Generální inspekce

bezpečnostních sborů pro jí provozovaná vozidla,“.ČÁST TŘINÁCTÁZměna zákona o azylu§ 83V § 71 odst. 9 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č.

283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

(zákon o azylu), ve znění zákona č. 427/2010 Sb., se za slova

„Zpravodajské služby České republiky“ vkládají slova „a Generální

inspekce bezpečnostních sborů“ a za slova „zpravodajským službám České

republiky“ slova „a Generální inspekci bezpečnostních sborů“.ČÁST ČTRNÁCTÁZměna zákona o pobytu cizinců na území České republiky§ 84Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o

změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č.

151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č.

436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č.

559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.

112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č.

165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č.

379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č.

140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č.

382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,

zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb.,

zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 224/2011 Sb.,

se mění takto:1. V § 159 odst. 3 větě druhé se za slovo „služby“ vkládají slova „a

Generální inspekce bezpečnostních sborů“.2. V § 159 odst. 3 větě druhé se slovo „předpisů^23a)“ nahrazuje slovem

„předpisů^46)“ a současně se zrušuje poznámka pod čarou č. 23a.Poznámka pod čarou č. 46 zní:„46) Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky,

ve znění pozdějších předpisů.Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění

pozdějších předpisů.Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění zákona č.

274/2008 Sb.Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o

změně souvisejících zákonů.“.ČÁST PATNÁCTÁZměna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení

motorových vozidel§ 85V § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a

zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o

změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 374/2007 Sb., se za slova

„Celní správou České republiky“ vkládají slova „ , Generální inspekcí

bezpečnostních sborů“.ČÁST ŠESTNÁCTÁZměna zákona o silničním provozu§ 86Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách

některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č.

60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č.

311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č.

53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č.

76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č.

342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č.

374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č.

480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.

424/2010 Sb. a zákona č. 133/2011 Sb., se mění takto:1. V § 18 odst. 9 větě první se za slova „zpravodajských služeb^15)“

vkládají slova „ , Generální inspekce bezpečnostních sborů^45)“.Poznámka pod čarou č. 45 zní:„45) Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a

o změně souvisejících zákonů.“.2. V § 41 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno k), které zní:„k) Generální inspekce bezpečnostních sborů označená podle zvláštního

právního předpisu^45).“.3. V § 79 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno l), které zní:„l) příslušník Generální inspekce bezpečnostních sborů s vnějším

označením podle zvláštního právního předpisu^45).“.4. V § 122 odst. 5 se za slova „Ministerstvo vnitra,“ vkládají slova

„Generální inspekce bezpečnostních sborů,“.ČÁST SEDMNÁCTÁZměna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích§ 87Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti

za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění

zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č.

175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č.

103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č.

411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č.

342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č.

137/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.

297/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 30/2011 Sb. a zákona č.

152/2011 Sb., se mění takto:1. V § 4 odst. 7 se za slova „Ministerstvo obrany“ vkládají slova „ ,

Generální inspekce bezpečnostních sborů“.2. V § 5 odst. 3 se za slova „Policii České republiky“ vkládají slova

„a Generální inspekci bezpečnostních sborů“.ČÁST OSMNÁCTÁZměna zákona o finanční kontrole§ 88V § 32a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a

o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona

č. 123/2003 Sb., se za slova „Vězeňské služby České republiky“ vkládají

slova „ , Generální inspekce bezpečnostních sborů“.ČÁST DEVATENÁCTÁZměna služebního zákona§ 89Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních

úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve

správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.,

zákona č. 281/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 359/2004 Sb.,

zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb.,

zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,

zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb.,

zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb.,

zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 381/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb.,

zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb. a

zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:1. V § 35 odst. 2 písmeno d) zní:„d) příslušníkem bezpečnostního sboru,“.2. V § 35 odst. 2 se písmena e) až h) zrušují.Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena e) a f).3. V § 193 odst. 2 větě druhé se slova „příslušný orgán Policie České

republiky“ nahrazují slovy „policejní orgán“.ČÁST DVACÁTÁZměna zákona o dočasné ochraně cizinců§ 90V § 50 odst. 3 zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, se za

slovo „Policie“ vkládají slova „ , Generální inspekce bezpečnostních

sborů“.ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍZměna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů§ 91Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních

sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona

č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona

č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona

č. 189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona

č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 326/2009 Sb., se

mění takto:1. V § 1 odst. 1 se za slova „Vězeňská služba České republiky,“

vkládají slova „Generální inspekce bezpečnostních sborů,“.2. V § 1 odst. 2 se za slova „Vězeňské služby České republiky je

generální ředitel,“ vkládají slova „Generální inspekce bezpečnostních

sborů je ředitel,“.3. V § 1 se na konci odstavce 2 doplňují věty„Funkční období ředitele bezpečnostního sboru trvá 5 let. Tatáž osoba

nemůže být ustanovena na služební místo ředitele bezpečnostního sboru

více než dvakrát za sebou.“.4. V § 2 odst. 2 se slova „a ve věcech“ nahrazují slovy „ve věcech“ a

za slovo „jinak“ se vkládají slova „ , a ve věcech služebního poměru

ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů jedná a rozhoduje

předseda vlády“.5. V § 7 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „a příslušníky

Generální inspekce bezpečnostních sborů“.6. V § 11 odst. 3 se za slova „ředitel zpravodajské služby“ vkládají

slova „nebo ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů“.7. V § 17 odst. 2 se za slova „ředitele zpravodajské služby“ vkládají

slova „nebo ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů“.8. V § 20 odst. 5 se za slova „ve zpravodajské službě“ vkládají slova

„a Generální inspekci bezpečnostních sborů“.9. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který zní:㤠20a(1) Ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů ustanoví na volné

služební místo příslušníka Generální inspekce bezpečnostních sborů,

kterýa) byl odvolán z dosavadního služebního místa z důvodů uvedených v § 25

odst. 1 až 3 nebo § 26 odst. 2,b) je zařazen do zálohy pro přechodně nezařazené podle § 32 odst. 1

anebo 3, neboc) má být vyňat ze zálohy činné, zálohy pro studující nebo zálohy

neplacené.(2) Nelze-li volné služební místo obsadit podle odstavce 1, může

ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů ustanovit na toto místoa) příslušníka Generální inspekce bezpečnostních sborů, který byl

odvolán z dosavadního služebního místa podle § 25 odst. 4 nebo § 26

odst. 4,b) příslušníka jiného bezpečnostního sboru, jestliže byl odvolán z

dosavadního služebního místa, neboc) občana, který splňuje podmínky pro přijetí do služebního poměru.(3) Při obsazování volného služebního místa využívá ředitel Generální

inspekce bezpečnostních sborů evidenci ministerstva o příslušnících

zařazených v záloze.“.10. V § 24 se za slovo „službě“ vkládají slova „nebo Generální inspekci

bezpečnostních sborů“ a za slovo „služby“ se vkládají slova „nebo

ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů“.11. § 27 včetně nadpisu zní:㤠27Převedení na jiné služební místo ve zvláštních případechŘeditel bezpečnostního sboru je po uplynutí funkčního období nebo po

odvolání z dosavadního služebního místa ustanoven na jiné služební

místo v bezpečnostním sboru, pro které je stanovena stejná služební

hodnost, nebo jestliže o to požádá, o stupeň nižší služební hodnost, a

to ve stejném místě služebního působiště, nebo jestliže o to požádá, i

v jiném místě služebního působiště.“.12. V § 86 odst. 3 písm. a) se za slova „Hasičského záchranného sboru

České republiky,“ vkládají slova „Generální inspekce bezpečnostních

sborů,“.13. V § 186 odst. 9 větě druhé se středník nahrazuje tečkou a slova „do

běhu této lhůty“ se nahrazují slovy „Do běhu těchto lhůt“.14. § 187 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 92 zní:㤠187Postoupení věciSlužební funkcionář věc bezodkladně postoupí, a to i v průběhu řízení,

nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že jde o trestný čin, jehož se

dopustila) příslušník Policie České republiky, příslušník Vězeňské služby České

republiky nebo celník, Generální inspekci bezpečnostních sborů,b) příslušník Bezpečnostní informační služby, příslušník Úřadu pro

zahraniční styky a informace nebo příslušník Generální inspekce

bezpečnostních sborů, pověřeným orgánům příslušného bezpečnostního

sboru^92),c) příslušník Hasičského záchranného sboru, příslušnému útvaru Policie

České republiky.92) § 12 odst. 2 trestního řádu.“.§ 92Přechodné ustanoveníFunkční období ředitele bezpečnostního sboru ustanoveného na služební

místo podle zákona č. 361/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí

účinnosti tohoto zákona, počíná běžet dnem nabytí účinnosti tohoto

zákona.ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁZměna zákona o elektronických komunikacích§ 93V § 100 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a

o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických

komunikacích), se za slova „Policie České republiky,“ vkládají slova

„Generální inspekce bezpečnostních sborů,“.ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍZměna zákona o inspekci práce§ 94V § 6 odst. 2 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, se za slova „v

zařízeních“ vkládají slova „Generální inspekce bezpečnostních sborů,“.ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁZměna zákona o nemocenském pojištění§ 95Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č.

585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.

239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č.

479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č.

158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č.

303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č.

166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č.

180/2011 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb., se mění takto:1. V § 5 písm. a) bodě 2 se za slova „Vězeňské služby České republiky,“

vkládají slova „Generální inspekce bezpečnostních sborů,“.2. V § 81 odst. 3 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:„e) Generální inspekce bezpečnostních sborů,“.Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).3. V § 82 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:„f) Generální inspekce bezpečnostních sborů, jde-li o příslušníky

Generální inspekce bezpečnostních sborů,“.Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).4. V § 82 odst. 3 se slova „b) až g)“ nahrazují slovy „b) až h)“.5. V § 82 odst. 5 větě první se slova „písm. e) nebo f)“ nahrazují

slovy „písm. e), f) nebo g)“.6. V § 88 se za slova „generální ředitel Generálního ředitelství cel,“

vkládají slova „ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů,“.7. V § 150 se za slova „Generálního ředitelství cel,“ vkládají slova

„Generální inspekce bezpečnostních sborů,“.ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁZměna zákoníku práce§ 96Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,

zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,

zákona č. 357/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu

vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č.

126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č.

306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č.

320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č.

427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb. a zákona č.

185/2011 Sb., se mění takto:1. V § 303 odst. 1 písm. b) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:„3. Generální inspekci bezpečnostních sborů,“.Dosavadní body 3 až 17 se označují jako body 4 až 18.2. V § 312 odst. 2 se slova „příslušný orgán Policie České republiky“

nahrazují slovy „policejní orgán“.ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁZměna zákona o Policii České republiky§ 97Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č.

41/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb. a zákona č. 150/2011 Sb., se mění

takto:1. V § 66 odst. 5 se slova „zdraví, nebo pro účely“ nahrazují slovy

„zdraví, za účelem“ a za slova „pohřešované osobě“ se vkládají slova

„nebo za účelem zabránění vyzrazení činnosti policie“.2. V § 68 odst. 3 písm. a) a § 71 písm. b) se slova „způsobem

umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup“ zrušují.3. Za § 71 se vkládá nový § 71a, který zní:㤠71aSpecializovaný útvar policie určený policejním prezidentem může pro

účely trestního řízení nebo pro účely zahájení trestního řízení žádat

od správce daně informace získané při správě daní, je-li to nezbytné

pro plnění konkrétního úkolu v oblasti boje proti korupci, terorismu,

organizovanému zločinu, daňové, finanční a závažné hospodářské

kriminalitě a legalizaci výnosů z trestné činnosti. Poskytnutí

informací podle tohoto ustanovení není porušením povinnosti

mlčenlivosti podle daňového řádu.“.4. V § 83 odstavec 6 zní:„(6) Na postup při vyřizování žádosti se nepoužijí ustanovení správního

řádu o správním řízení.“.5. Nadpis § 98 zní: „Kontrola použití odposlechu a záznamu

telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení

provozu elektronických komunikací“.6. V § 98 odst. 1 se slova „ , rušení provozu elektronických komunikací

a kontrolu činnosti Inspekce policie“ nahrazují slovy „a rušení provozu

elektronických komunikací“.7. V § 101 odst. 3 se částka „5 000 Kč“ nahrazuje částkou „50 000 Kč“.8. Část druhá se včetně nadpisu zrušuje.9. V § 114 se slova „ , policisty nebo inspektora“ nahrazují slovy

„nebo policisty“ a slova „nebo inspektor“ se zrušují.10. V § 115 odst. 1 se slova „ , zaměstnanec policie, inspektor nebo

zaměstnanec inspekce“ nahrazují slovy „nebo zaměstnanec policie“ a

slovo „ , inspekce“ se zrušuje.11. V § 115 odst. 2 se slova „ , policista nebo inspektor“ nahrazují

slovy „nebo policista“.12. V § 115 odst. 3 se slova „ , zaměstnanec policie, inspektor nebo

zaměstnanec inspekce“ nahrazují slovy „nebo zaměstnanec policie“.ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁÚČINNOST§ 98(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012, s výjimkou

ustanovení § 1 odst. 1, § 68, 69 a § 70 odst. 1 věty druhé, která

nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.(2) Ustanovení § 68 odst. 1 pozbývá platnosti uplynutím dne 30. června

2012.Němcová v. r.Klaus v. r.Nečas v. r.1) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních

sborů, ve znění pozdějších předpisů.2) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve

znění pozdějších předpisů.3) Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v

souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších

předpisů.4) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně

zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a

pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných

zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č.

13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění

pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o

zbraních), ve znění pozdějších předpisů.5) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o

změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění

pozdějších předpisů.6) Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.7) § 179b odst. 3 trestního řádu, ve znění zákona č. 265/2001 Sb.8) Například zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o

změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických

komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.9) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších

předpisů.10) Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č.

283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

(zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.11) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o

změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších

předpisů.12) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

předpisů.13) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných

práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.14) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších

předpisů.15) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti

za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění

zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.16) § 3 odst. 6 písm. a), c) a d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 439/2004

Sb.17) Zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k

obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně

některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním

materiálem), ve znění pozdějších předpisů.18) § 20 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.19) § 344 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších

předpisů.

Related Laws