o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb


Published: 2012

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
99/2012 Sb.VYHLÁŠKAze dne 22. března 2012o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služebZměna: 287/2013 Sb.Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o

zdravotních službách), k provedení § 11 odst. 4 zákona o zdravotních

službách:§ 1(1) Požadavky na minimální personální zabezpečení (dále jen „personální

zabezpečení“)a) ambulantní péče jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce,b) jednodenní péče jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce,c) lůžkové péče jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce,d) lékárenské péče jsou stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce,e) zdravotnické dopravní služby jsou stanoveny v příloze č. 5 k této

vyhlášce,f) zdravotnické záchranné služby jsou stanoveny v příloze č. 6 k této

vyhlášce,g) přepravy pacientů neodkladné péče jsou stanoveny v příloze č. 7 k

této vyhlášce,h) domácí péče jsou stanoveny v příloze č. 8 k této vyhlášce.(2) Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky na personální zabezpečení

zdravotních služeb stanovené jinými právními předpisy^1).§ 2(1) Poskytovatel, který je oprávněn poskytovat zdravotní služby ke dni

nabytí účinnosti této vyhlášky, musí splnit požadavky na personální

zabezpečení poskytovaných služeb stanovené touto vyhláškoua) do 12 měsíců ode dne nabytí její účinnosti, jde-li o poskytovatele

uvedeného v § 121 odst. 1 zákona o zdravotních službách,b) do 9 měsíců ode dne nabytí její účinnosti, jde-li o poskytovatele

uvedeného v § 122 odst. 1 zákona o zdravotních službách.(2) Poskytovatel zdravotních služeb, který je oprávněn poskytovat

zdravotní služby na základě rozhodnutí vydaného v řízení podle § 121

odst. 6 zákona o zdravotních službách, musí splnit požadavky na

personální zabezpečení poskytovaných služeb stanovené touto vyhláškou

do 12 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.(3) Poskytovatel zdravotních služeb uvedený v odstavci 1 nebo 2 musí do

doby splnění požadavků na personální zabezpečení poskytovaných služeb

stanovených touto vyhláškou splňovat požadavky na personální

zabezpečení podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., ve znění účinném do dne 31.

prosince 2011.§ 3Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2012.Ministr:doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.Příloha 1Požadavky na personální zabezpečení ambulantní péčeČást IPožadavky na personální zabezpečení ambulantní péče podle oborů lékařů

a zubních lékařů a nelékařských zdravotnických povoláníA. Společné požadavky1. Personální zabezpečení péče je stanoveno podle jednotlivých

odborností zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků,

druhu a oboru poskytované péče. Zabezpečení zdravotnickými pracovníky a

jinými odbornými pracovníky nad rámec stanovených požadavků závisí na

druhu a objemu poskytované zdravotní péče, oboru a spektru prováděných

výkonů a činností tak, aby byla zajištěna kvalita, bezpečí a dostupnost

zdravotní péče.2. Pokud je poskytována ambulantní zdravotní péče výhradně dětem, je

zabezpečena lékaři a pracovníky nelékařských zdravotnických povolání se

specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v

oborech zaměřených na péči o děti, stejně jako péče poskytovaná

dospělým v příslušných oborech podle ustanovení I.B.1. a I.B.2. této

přílohy.Ustanovení věty první se nevztahuje na personální zabezpečení

ambulantní péče v oborech, v nichž není specializovaná způsobilost nebo

zvláštní odborná způsobilost zaměřená na péči o děti upravena jiným

právním předpisem^2)

.3. Pokud je v rámci ambulantní péče, uvedené v části I.B.1. této

přílohy, poskytována péče ošetřovatelská podle jiného právního

předpisu^3), zabezpečuje tuto péči všeobecná sestra nebo zdravotnický

asistent v úvazku, který odpovídá rozsahu těchto vykonávaných činností,

není-li stanoveno v části I.B. jinak.4. Všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní

odbornou způsobilostí zabezpečuje v rámci ambulantní péče, uvedené v

části I.B.1. této přílohy ošetřovatelskou péči a další činnosti v

souladu s jiným právním předpisem^4) v úvazku, který odpovídá rozsahu

těchto vykonávaných činností, pokud jsou tyto vykonávány a není-li

stanoveno v části I.B. jinak.5. Dostupností zdravotnického pracovníka se pro účely části I.B. této

přílohy rozumí dostupnost rady a pomoci prostřednictvím telefonu nebo

elektronicky, v případě vyžádání vždy fyzická přítomnost v závislosti

na naléhavosti provedení výkonu a na klinickém stavu pacienta, není-li

stanoveno v části I.B. jinak.B. Zvláštní požadavky1. Ambulantní péče podle oborů zdravotní péče - lékařské obory1.1. Alergologie a klinická imunologiea) alergolog a klinický imunolog ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.2. Algeziologiea) algeziolog, lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v paliativní

medicíně, anesteziolog nebo intenzivista ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.2.1. Stacionární péče - algeziologiea) algeziolog, lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v paliativní

medicíně, anesteziolog nebo intenzivista ab) všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu

neboc) sestra pro intenzivní péči, pokud jsou vykonávány činnosti podle

jiného právního předpisu^5).1.3. Anesteziologie a intenzivní medicínaa) anesteziolog nebo intenzivista ab) sestra pro intenzivní péči, pokud jsou vykonávány činnosti podle

jiného právního předpisu5).1.4. Angiologiea) angiolog ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.5. Cévní chirurgiea) cévní chirurg ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.6. Dermatovenerologiea) dermatovenerolog ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.6.1. Stacionární péče - dermatovenerologiea) dermatovenerolog ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent.1.7. Dětské lékařstvía) dětský lékař ab) dětská sestra, všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je

poskytována ošetřovatelská péče.1.8. Diabetologiea) diabetolog nebo endokrinolog a diabetolog ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.9. Dorostové lékařstvía) dorostový lékař ab) dětská sestra, všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je

poskytována ošetřovatelská péče.1.10. Endokrinologiea) endokrinolog nebo endokrinolog a diabetolog ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.11. Foniatriea) foniatr ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.12. Gastroenterologiea) gastroenterolog ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.13. Geriatriea) geriatr ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.13.1. Stacionární péče - geriatriea) geriatr,b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent,c) ošetřovatel nebo sanitář ad) ergoterapeut nebo jiný odborný pracovník - pracovní terapeut -

dostupnost.1.14. Gerontopsychiatriea) gerontopsychiatr ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.15. Gynekologie a porodnictvía) gynekolog a porodník,b) porodní asistentka, všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent,

pokud je poskytována ošetřovatelská péče ac) porodní asistentka způsobilá k výkonu povolání bez odborného

dohledu, pokud je poskytována poradenská a ošetřovatelská činnost ve

vlastním sociálním prostředí ženy.1.15.1. Perinatologie a fetomaternální medicínaa) lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v perinatologii a

fetomaternální medicíně nebo gynekolog a porodník s osvědčením

Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví vydané před rokem

2009 o splnění požadavků daných vzdělávacím programem v perinatologii a

fetomaternální medicíně ab) porodní asistentka, všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent,

pokud je poskytována ošetřovatelská péče.1.15.2. Onkogynekologiea) onkogynekolog nebo gynekolog a porodník s osvědčením Institutu

postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví vydané před rokem 2009 o

splnění požadavků daných vzdělávacím programem v onkogynekologii ab) porodní asistentka, všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent,

pokud je poskytována ošetřovatelská péče.1.15.3. Urogynekologiea) urogynekolog nebo gynekolog a porodník s osvědčením Institutu

postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví vydané před rokem 2009 o

splnění požadavků daných vzdělávacím programem v urogynekologii ab) porodní asistentka, všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent,

pokud je poskytována ošetřovatelská péče.1.16. Hematologie a transfuzní lékařstvía) hematolog a transfuziolog ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.16.1. Stacionární péče - hematologiea) hematolog a transfuziolog,b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent ac) ošetřovatel nebo sanitář.1.16.2. Stacionární péče - hemaferézya) hematolog a transfuziolog,b) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí v oboru, pokud jsou

vykonávány činnosti podle jiného právního předpisu^4) ac) ošetřovatel nebo sanitář.1.17. Hygiena a epidemiologiea) hygienik a epidemiolog, epidemiolog, hygienik dětí a dorostu,

hygienik obecný a komunální nebo hygienik výživy a předmětů běžného

užívání ab) odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví způsobilý k

výkonu povolání bez odborného dohledu nebo asistent ochrany a podpory

veřejného zdraví způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu.1.18. Hyperbarická a letecká medicínaa) lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v hyperbarické a letecké

medicíně ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.19. Chirurgiea) chirurg ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.19.1. Onkochirurgiea) onkochirurg ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.20. Infekční lékařstvía) infekcionista ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.21. Kardiologiea) kardiolog ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.22. Klinická biochemiea) klinický biochemik ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.23. Klinická farmakologiea) klinický farmakolog ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.24. Klinická onkologiea) klinický onkolog ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.24.1. Stacionární péče - onkologiea) klinický onkolog,b) lékař s odbornou způsobilostí,c) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent ad) ošetřovatel nebo sanitář.1.25. Klinická osteologiea) klinický osteolog ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.26. Korektivní dermatologiea) korektivní dermatolog ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.27. Lékařská genetikaa) lékařský genetik ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.28. Medicína dlouhodobé péčea) lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v medicíně dlouhodobé péče ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.29. Návykové nemocia) lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v návykových nemocech nebo

psychiatr ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.29.1. Stacionární péče - adiktologiea) lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v návykových nemocech,

psychiatr, klinický psycholog způsobilý k výkonu povolání bez odborného

dohledu nebo adiktolog způsobilý k výkonu povolání bez odborného

dohledu; lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v návykových nemocech

nebo psychiatr - dostupnost, pokud péči zabezpečuje klinický psycholog

způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo adiktolog

způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent.1.30. Nefrologiea) nefrolog ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.30.1. Stacionární péče - dialýzaa) nefrolog,b) všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu

(1 sestra pro současnou péči o 5 dialyzovaných pacientů) ac) sestra pro intenzivní péči 5).1.31. Neurochirurgiea) neurochirurg ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.32. Neurologiea) neurolog ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.33. Oftalmologiea) oftalmolog,b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče ac) ortoptista, pokud je poskytována specifická ošetřovatelská péče

pacientům s oční poruchou.1.34. Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojía) ortoped ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.35. Ortopedická protetikaa) ortopedický protetik ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.36. Otorinolaryngologiea) otorinolaryngolog ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.37. Paliativní medicínaa) lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v paliativní medicíně ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.38. Plastická chirurgiea) plastický chirurg ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.39. Pneumologie a ftizeologiea) pneumolog ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.40. Popáleninová medicínaa) lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v popáleninové medicíně ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.41. Pracovní lékařstvía) pracovní lékař ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.42. Praktické lékařství pro děti a dorosta) praktický lékař pro děti a dorost ab) dětská sestra, všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je

poskytována ošetřovatelská péče.1.43. Psychiatriea) psychiatr ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.Pokud je poskytována pouze psychoterapie, je zajišťována psychiatrem se

vzděláním v psychoterapii.1.43.1. Stacionární péče - psychiatriea) psychiatr, gerontopsychiatr, dětský a dorostový psychiatr, lékař se

zvláštní odbornou způsobilostí v návykových nemocech, sexuolog nebo

klinický psycholog způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu,b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent neboc) sestra pro péči v psychiatrii, pokud jsou vykonávány činnosti podle

jiného právního předpisu^6). Pokud je poskytována psychoterapie, je

zajišťována klinickým psychologem způsobilým k výkonu povolání bez

odborného dohledu, nebo psychiatrem se vzděláním v psychoterapii.1.43.2. Psychiatrická krizová péčea) psychiatr nebo dětský a dorostový psychiatr se vzděláním v

psychoterapii,b) klinický psycholog způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu

ac) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.44. Psychosomatikaa) psychosomatik ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.45. Rehabilitační a fyzikální medicínaa) rehabilitační lékař ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.45.1. Stacionární péče - rehabilitační a fyzikální medicínaa) rehabilitační lékař,b) všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu,c) fyzioterapeut způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu,d) ergoterapeut způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu,e) sanitář,f) klinický psycholog - dostupnost ag) klinický logoped - dostupnost.1.46. Reprodukční medicínaa) gynekolog a porodník nebo lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v

reprodukční medicíně,b) porodní asistentka nebo všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání

bez odborného dohledu, pokud je poskytována ošetřovatelská péče ac) klinický embryolog, bioanalytik pro klinickou genetiku nebo jiný

odborný pracovník - absolvent studijního oboru přírodovědného zaměření,

pokud je poskytována asistovaná reprodukce.1.47. Revmatologiea) revmatolog ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.48. Sexuologiea) sexuolog,b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče ac) zdravotní laborant pro sexuologii a asistovanou reprodukci, pokud

jsou vykonávány činnosti podle jiného právního předpisu^7).1.49. Spondylochirurgiea) spondylochirurg ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.50. Tělovýchovné lékařstvía) tělovýchovný lékař ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.51. Traumatologiea) traumatolog ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.52. Urologiea) urolog ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.52.1. Onkourologiea) onkourolog ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.53. Vnitřní lékařstvía) internista ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.54. Všeobecné praktické lékařstvía) praktický lékař ab) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována

ošetřovatelská péče.1.55. Zubní lékařstvía) zubní lékař ab) všeobecná sestra, pokud je poskytována ošetřovatelská péče, neboc) dentální hygienistka nebo zubní instrumentářka, pokud jsou

vykonávány činnosti podle jiného právního předpisu ), jestliže tyto

činnosti neprovádí zubní lékař.

Na personální zabezpečení radiologických vyšetření nebo vyšetření

jinými zobrazovacími metodami prováděnými v rámci ambulantní péče

zubních lékařů, se nevztahují požadavky stanovené v části II. této

přílohy.1.55.1. Ortodonciea) ortodontista ab) všeobecná sestra, pokud je poskytována ošetřovatelská péče, neboc) dentální hygienistka nebo zubní instrumentářka, pokud jsou

vykonávány činnosti podle jiného právního předpisu^8), jestliže tyto

činnosti neprovádí ortodontista.1.55.2. Orální a maxilofaciální chirurgie, maxilofaciální chirurgiea) orální a maxilofaciální chirurg nebo maxilofaciální chirurg ab) všeobecná sestra, pokud je poskytována ošetřovatelská péče, neboc) dentální hygienistka nebo zubní instrumentářka, pokud jsou

vykonávány činnosti podle jiného právního předpisu^8), jestliže tyto

činnosti neprovádí orální a maxilofaciální chirurg nebo maxilofaciální

chirurg.2. Ambulantní péče podle oborů zdravotní péče - obory nelékařských

zdravotnických povolání2.1. Adiktologa) adiktolog způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu ab) lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v návykových nemocech nebo

psychiatr - dostupnost.2.2. Dentální hygienistkaDentální hygienistka způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu.2.3. Ergoterapeuta) ergoterapeut způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu nebob) ergoterapeut se specializovanou způsobilostí způsobilý k výkonu

povolání bez odborného dohledu, pokud jsou vykonávány činnosti podle

jiného právního předpisu^9).2.4. Fyzioterapeuta) fyzioterapeut způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu nebob) fyzioterapeut se specializovanou způsobilostí způsobilý k výkonu

povolání bez odborného dohledu, pokud jsou vykonávány činnosti podle

jiného právního předpisu^10).2.5. Klinický logopedKlinický logoped způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu.2.6. Klinický psychologKlinický psycholog způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu.2.7. Nutriční terapeuta) nutriční terapeut způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu

nebob) nutriční terapeut se specializovanou způsobilostí v oboru způsobilý

k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud jsou vykonávány činnosti

podle jiného právního předpisu^11).2.8. OptometristaOptometrista způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu.2.9. OrtoptistaOrtoptista způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu.2.10. Ortotik-protetikOrtotik-protetik způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu.2.11. Porodní asistentka2.11.1. Zdravotní péče bez vedení porodůa) porodní asistentka způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu

nebob) porodní asistentka se specializovanou způsobilostí v oboru způsobilá

k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud jsou vykonávány činnosti

podle jiného právního předpisu^12).2.11.2. Zdravotní péče, včetně vedení fyziologických porodůa) porodní asistentka způsobilá k výkonu povolání bez odborného

dohledu,b) porodní asistentka se specializovanou způsobilostí v oboru, pokud

jsou vykonávány činnosti podle jiného právního předpisu12) ac) gynekolog a porodník - fyzická přítomnost do 5 minut na pracovišti.Při vedení porodu jsou na pracovišti přítomny vždy dvě porodní

asistentky nebo jedna porodní asistentka a jedna dětská sestra, dětská

sestra pro intenzivní péči nebo sestra pro intenzivní péči.Pokud není zajištěno provedení porodu císařským řezem nebo operace

směřující k ukončení porodu nejdéle do 15 minut od zjištění komplikace

porodu ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, musí být péče dále

zabezpečena podle požadavků bodu 15 části I přílohy č. 3 této vyhlášky

a dále neonatologem.2.12. Zrakový terapeutZrakový terapeut způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu

.Část IIPožadavky na personální zabezpečení diagnostické a léčebné péče v

oborech radiologie a zobrazovací metody, dětská radiologie, intervenční

radiologie, neuroradiologie, nukleární medicína, radiační onkologie,

vaskulární intervenční radiologieA. Společné požadavky1. Personální zabezpečení diagnostické a léčebné péče je stanoveno

podle jednotlivých odborností zdravotnických pracovníků a jiných

odborných pracovníků, druhu a oboru poskytované péče. Zabezpečení

zdravotnickými pracovníky a jinými odbornými pracovníky nad rámec

stanovených požadavků závisí na druhu a objemu poskytované zdravotní

péče, oboru a spektru prováděných výkonů a činností tak, aby byla

zajištěna kvalita, bezpečí a dostupnost zdravotní péče.2. Výše úvazku radiologických asistentů a radiologů závisí na provozní

době a rozsahu činností příslušného pracoviště tak, aby bylo zajištěno

provedení vyšetření a popis u statimových vyšetření ihned.3. Pokud je v rámci ambulantní péče, uvedené v části II.B. této

přílohy, poskytována péče ošetřovatelská podle jiného právního

předpisu^3), zabezpečuje tuto péči všeobecná sestra nebo zdravotnický

asistent v úvazku, který odpovídá rozsahu těchto vykonávaných činností.4. Dostupností klinického radiologického fyzika se pro účely části

II.B. této přílohy rozumí dostupnost rady a pomoci prostřednictvím

telefonu nebo elektronicky a v případě potřeby jeho fyzická přítomnost.B. Zvláštní požadavky1. Skiagrafiea) radiolog, intervenční radiolog, neuroradiolog nebo dětský radiolog,b) radiologický asistent způsobilý k výkonu povolání bez odborného

dohledu ac) klinický radiologický fyzik - dostupnost.2. Skiaskopiea) radiolog, intervenční radiolog, neuroradiolog nebo dětský radiolog,b) radiologický asistent způsobilý k výkonu povolání bez odborného

dohledu ac) klinický radiologický fyzik - dostupnost.3. Výpočetní tomografie - CTa) radiolog, intervenční radiolog, neuroradiolog nebo dětský radiolog,b) radiologický asistent způsobilý k výkonu povolání bez odborného

dohledu ac) klinický radiologický fyzik - dostupnost.4. Mamografiea) radiolog,b) radiologický asistent způsobilý k výkonu povolání bez odborného

dohledu ac) klinický radiologický fyzik - dostupnost.5. UltrazvukRadiolog, intervenční radiolog, neuroradiolog, dětský radiolog nebo

lékař se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou

způsobilostí v oboru, ve kterém je péče poskytována.6. Magnetická rezonancea) radiolog, intervenční radiolog, neuroradiolog nebo dětský radiolog ab) radiologický asistent způsobilý k výkonu povolání bez odborného

dohledu.7. Angiografie, intervenční radiologie a vaskulární intervenční

radiologiea) radiolog, intervenční radiolog, vaskulární intervenční radiolog,

neuroradiolog, dětský radiolog nebo angiolog se vzděláním v intervenční

angiologii,b) radiologický asistent způsobilý k výkonu povolání bez odborného

dohledu nebo všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí v oboru

perioperační péče ac) klinický radiologický fyzik - dostupnost.8. Nukleární medicínaa) lékař se specializovanou způsobilostí v nukleární medicíně,b) radiolog, pokud jde o pracoviště s PET/CT nebo pracoviště se

SPECT/CT; radiolog se nevyžaduje, pokud je PET nebo SPECT/low dose CT

(lokalizačně atenuační),c) radiologický asistent způsobilý k výkonu povolání bez odborného

dohledu nebo všeobecná sestra se specializovanou nebo zvláštní odbornou

způsobilostí v oboru, a dáled) klinický radiologický fyzik, pokud jsou prováděny radiologické

postupy při radioterapii otevřenými zářiči; pokud je prováděna výhradně

radiodiagnostika nebo paliativní radioterapie otevřenými zářiči -

dostupnost.9. Radiační onkologiea) radiační onkolog,b) radiologický asistent způsobilý k výkonu povolání bez odborného

dohledu ac) klinický radiologický fyzik.Část IIIPožadavky na personální zabezpečení diagnostické a léčebné péče -

laboratorní pracovištěA. Společné požadavky1. Personální zabezpečení diagnostické a léčebné péče je stanoveno

podle jednotlivých odborností zdravotnických pracovníků a jiných

odborných pracovníků podle druhu a oboru poskytované péče a vymezuje se

příslušnou délkou stanovené pracovní doby^13) (dále jen "úvazek").

Zabezpečení zdravotnickými pracovníky a jinými odbornými pracovníky nad

rámec stanovených požadavků závisí na druhu a objemu poskytované

zdravotní péče, oboru a spektru prováděných výkonů a činností tak, aby

byla zajištěna kvalita, bezpečí a dostupnost zdravotní péče.2. Dostupností zdravotnického pracovníka se pro účely části III.B této

přílohy rozumí dostupnost rady a pomoci prostřednictvím telefonu nebo

elektronicky, v případě vyžádání fyzická přítomnost v závislosti na

naléhavosti provedení výkonu. V případě, že jsou v laboratořích

poskytovány služby pro poskytovatele lůžkové péče, je zajištěna

dostupnost zdravotnického pracovníka způsobilého k provedení

příslušných výkonů 24 hodin denně.B. Zvláštní požadavky1. Klinická biochemiea) klinický biochemik minimálně 0,2 úvazku,b) bioanalytik pro klinickou biochemii nebo farmaceut se

specializovanou způsobilostí v laboratorních a vyšetřovacích metodách

ve zdravotnictví minimálně 0,2 úvazku,c) zdravotní laborant se specializovanou způsobilostí v oboru 1,0

úvazku a dáled) zdravotní laborant způsobilý k výkonu povolání bez odborného

dohledu, pokud jsou zajišťovány služby laboratoře pro poskytování

akutní lůžkové péče 3,0 úvazku.

Úvazky jsou rozvrženy tak, aby úvazek uvedený v písmenech a) a b)

celkem činil 1,0.2. Lékařská mikrobiologie(Pracoviště bakteriologie, mykologie, parazitologie a virologie)a) lékařský mikrobiolog minimálně 0,2 úvazku,b) bioanalytik pro mikrobiologii, farmaceut se specializovanou

způsobilostí v laboratorních a vyšetřovacích metodách ve zdravotnictví

nebo lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem o absolvování

základního kmene vydaného podle zákona upravujícího vzdělávání lékařů,

zubních lékařů a farmaceutů (dále jen "certifikát")^14) minimálně 0,2

úvazkuc) zdravotní laborant se specializovanou způsobilostí v oboru 1,0

úvazku a dáled) zdravotní laborant způsobilý k výkonu povolání bez odborného

dohledu, pokud jsou zajišťovány služby laboratoře pro poskytování

akutní lůžkové péče 3,0 úvazku.

Úvazky jsou rozvrženy tak, aby úvazek uvedený v písmenech a) a b)

celkem činil 1,0.2.1. Antibiotické střediskoa) lékařský mikrobiolog nebo infekcionista nebob) bioanalytik pro mikrobiologii nebo jiný odborný pracovník -

absolvent studijního oboru přírodovědného zaměření, pokud je služba

zajištěna zároveň lékařským mikrobiologem nebo infekcionistou.Úvazky jsou rozvrženy tak, aby úvazek zdravotnických pracovníků a

jiných odborných pracovníků uvedených v písmenu a) nebo b) na

pracovišti antibiotického střediska činil celkem 1,0.3. Hematologie a transfuzní lékařství3.1. Hematologiea) hematolog a transfuziolog minimálně 0,2 úvazku,b) bioanalytik pro klinickou hematologii a transfuzní službu nebo

farmaceut se specializovanou způsobilostí v laboratorních a

vyšetřovacích metodách ve zdravotnictví minimálně 0,2 úvazku,c) zdravotní laborant se specializovanou způsobilostí v oboru 1,0

úvazku, a dáled) zdravotní laborant způsobilý k výkonu povolání bez odborného

dohledu, pokud jsou zajišťovány služby laboratoře pro poskytování

akutní lůžkové péče 3,0 úvazku.Úvazky jsou rozvrženy tak, aby úvazek uvedený v písmenech a) a b)

celkem činil 1,0.3.2. Transfuzní lékařstvíPožadavky na personální zabezpečení jsou shodné s požadavky uvedenými v

bodu 3.1. této části přílohy.4. Alergologie a klinická imunologiea) alergolog a klinický imunolog minimálně 0,2 úvazku,b) bioanalytik pro alergologii a klinickou imunologii nebo farmaceut se

specializovanou způsobilostí v laboratorních a vyšetřovacích metodách

ve zdravotnictví minimálně 0,2 úvazku ac) zdravotní laborant se specializovanou způsobilostí v oboru 1,0

úvazku.Úvazky jsou rozvrženy tak, aby úvazek uvedený v písmenech a) a b)

celkem činil 1,0.5. Cytologiea) patolog, gynekolog a porodník, klinický onkolog, hematolog a

transfuziolog, klinický biochemik, neurolog nebo pneumolog minimálně

0,2 úvazku; zdravotní laborant se specializovanou způsobilostí v oboru

nebo farmaceut se specializovanou způsobilostí v laboratorních a

vyšetřovacích metodách ve zdravotnictví minimálně 1,2 úvazku, z toho

minimálně 1,0 úvazku zdravotního laboranta se specializovanou

způsobilostí v oboru ab) zdravotní laborant způsobilý k výkonu povolání bez odborného

dohledu, pokud jsou poskytovány služby laboratoře pro poskytování

akutní lůžkové péče 3,0 úvazku.Úvazky jsou rozvrženy tak, aby úvazek uvedený v písmenech a) a b)

celkem činil 2,0.Pokud se provádí výhradně screeningová gynekologická cytologie, je

personální zabezpečení následující:a) patolog nebo gynekolog a porodník se vzděláním v cytodiagnostice 1,0

úvazku ab) zdravotní laborant pro cytodiagnostiku 1,0 úvazku.6. Lékařská genetikaa) lékařský genetik minimálně 0,2 úvazku,b) bioanalytik pro klinickou genetiku nebo farmaceut se specializovanou

způsobilostí v laboratorních a vyšetřovacích metodách ve zdravotnictví

minimálně 0,2 úvazku ac) zdravotní laborant se specializovanou způsobilostí v oboru 1,0

úvazku.Úvazky jsou rozvrženy tak, aby úvazek uvedený v písmenech a) a b)

celkem činil 1,0.6.1. CytogenetikaPožadavky na personální zabezpečení jsou shodné s požadavky uvedenými v

bodu 6 této části přílohy.6.2. Molekulární genetikaPožadavky na personální zabezpečení jsou shodné s požadavky uvedenými v

bodu 6 této části přílohy.7. Klinická farmakologiea) klinický farmakolog, klinický biochemik, klinický farmaceut nebo

farmaceut se specializovanou způsobilostí v laboratorních a

vyšetřovacích metodách ve zdravotnictví minimálně 0,2 úvazku,b) odborný pracovník v laboratorních metodách se specializovanou

způsobilostí v oboru, farmaceut se specializovanou způsobilostí v

laboratorních a vyšetřovacích metodách nebo farmaceutický asistent se

specializovanou způsobilostí v oboru minimálně 0,2 úvazku ac) zdravotní laborant se specializovanou způsobilostí v oboru 1,0

úvazku.Úvazky jsou rozvrženy tak, aby úvazek uvedený v písmenech a) a b)

celkem činil 1,0.8. Toxikologiea) bioanalytik pro soudní toxikologii, farmaceut se specializovanou

způsobilostí v laboratorních a vyšetřovacích metodách ve zdravotnictví,

soudní lékař nebo klinický biochemik minimálně 1, 0 úvazku ab) zdravotní laborant se specializovanou způsobilostí v oboru 1,0

úvazku.9. Víceoborová laboratořa) lékaři se specializovanou způsobilostí v oborech, ve kterých jsou

služby laboratoře poskytovány, každý minimálně 0,2 úvazku,b) odborní pracovníci v laboratorních metodách se specializovanou

způsobilostí v oborech nebo farmaceuti se specializovanou způsobilostí

v oborech, ve kterých jsou služby laboratoře poskytovány, každý

minimálně 0,2 úvazku,c) zdravotní laborant se specializovanou způsobilostí v každém oboru,

ve kterém je péče poskytována 1,0 úvazku, a dáled) zdravotní laborant způsobilý k výkonu povolání bez odborného

dohledu, pokud jsou poskytovány služby laboratoře pro poskytování

akutní lůžkové péče 3,0 úvazku.Úvazky jsou rozvrženy tak, aby vždy jeden z úvazků uvedený v písmenu a)

nebo b) činil 0,8.10. Nukleární medicínaa) lékař se specializovanou způsobilostí v nukleární medicíně nebo

klinický biochemik minimálně 0,2 úvazku,b) bioanalytik pro nukleární medicínu nebo farmaceut se specializovanou

způsobilostí v laboratorních a vyšetřovacích metodách ve zdravotnictví

minimálně 0,2 úvazku ac) zdravotní laborant způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu

1,0 úvazku.Úvazky jsou rozvrženy tak, aby úvazek uvedený v písmenech a) a b)

celkem činil 1,0.11. Zubní laboratořa) zubní technik způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu,

nebob) zubní lékař a zubní technik nebo asistent zubního technika.Část IVPožadavky na personální zabezpečení zdravotních služeb - soudní

lékařství, patologie, transfuzní službaPersonální zabezpečení diagnostické a léčebné péče je stanoveno podle

jednotlivých odborností zdravotnických pracovníků a jiných odborných

pracovníků podle druhu a oboru poskytované péče a vymezuje se úvazkem.1. Soudní lékařstvía) soudní lékař 1,0 úvazku,b) lékař s odbornou způsobilostí 1,0 úvazku,c) bioanalytik pro soudní toxikologii 1,0 úvazku,d) zdravotní laborant způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu

nebo zdravotní laborant pro histologii v rozsahu, ve kterém jsou

prováděny specializované činnosti^15),e) zdravotní laborant pro toxikologii,f) autoptický laborant 0,5 úvazku ag) sanitář 0,5 úvazku.2. Patologiea) patolog 0,5 úvazku,b) zdravotní laborant způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu

1,0 úvazku; to neplatí, pokud nejsou poskytovány služby

histopatologické laboratoře ac) autoptický laborant nebo sanitář 1,0 úvazku; to neplatí, pokud jsou

poskytovány pouze služby histopatologické laboratoře.3. Transfuzní službaPersonální zabezpečení odpovídá požadavkům upraveným v právních

předpisech upravujících nakládání s léčivy a lidskou krví a jejími

složkami ^16).Příloha 2Požadavky na personální zabezpečení jednodenní péče1. Poskytování jednodenní péče musí být zabezpečeno lékařem se

specializovanou způsobilostí v příslušném oboru, lékařem se zvláštní

odbornou způsobilostí v příslušném oboru nebo zubním lékařem a

zdravotnickým pracovníkem způsobilým k výkonu nelékařského

zdravotnického povolání.2. Pokud jsou prováděny výkony v celkové nebo regionální anestezii,

analgosedaci nebo monitorované anesteziologické péči, je péče

zabezpečena anesteziologem.3. Pokud je poskytována jednodenní péče výhradně dětem, je zabezpečena

lékaři a pracovníky nelékařských zdravotnických povolání se

specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v

oborech zaměřených na péči o děti stejně, jako péče poskytovaná

dospělým v příslušných oborech.Ustanovení věty první se nevztahuje na personální zabezpečení

jednodenní péče v oborech, v nichž není specializovaná způsobilost nebo

zvláštní odborná způsobilost zaměřená na péči o děti upravena jiným

právním předpisem^2).4. Personální zabezpečení zdravotní péče na operačním sále při výkonech

prováděných v celkové nebo regionální anestezii, analgosedaci nebo

monitorované anesteziologické péči je následujícía) anesteziolog,b) 2 lékaři, z toho jeden se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní

odbornou způsobilostí v příslušném oboru, ve kterém je poskytována péče

pacientovi; při výkonech malého rozsahu, například vybraných

laparoskopických výkonech, lékař se specializovanou způsobilostí nebo

zvláštní odbornou způsobilostí v příslušném oboru,c) sestra pro perioperační péči způsobilá k výkonu povolání bez

odborného dohledu; sestra pro perioperační péči způsobilá k výkonu

povolání bez odborného dohledu nebo porodní asistentka pro perioperační

péči způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud jsou

prováděny výkony v gynekologii,d) sestra pro intenzivní péči způsobilá k výkonu povolání bez odborného

dohledu; sestra pro intenzivní péči způsobilá k výkonu povolání bez

odborného dohledu nebo porodní asistentka pro intenzivní péči způsobilá

k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud jsou prováděny výkony v

gynekologii ae) všeobecná sestra.Zabezpečení zdravotnickými pracovníky a jinými odbornými pracovníky nad

rámec stanovených požadavků závisí na spektru prováděných výkonů.5. Pokud jsou v návaznosti na operační výkon prováděny samostatně

činnosti zdravotnickými pracovníky nelékařských zdravotnických povolání

způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu, musí být tyto

činnosti prováděny v souladu s jiným právním předpisem^3).Příloha 3Požadavky na personální zabezpečení lůžkové péčeČást ISpolečné požadavky na personální zabezpečení lůžkové péče1. Personální zabezpečení zdravotní péče na odděleních lůžkové péče je

stanoveno v části II. této přílohy podle jednotlivých odborností

zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle druhu a

oboru poskytované péče a vymezuje se úvazkem. Požadavky jsou stanoveny

na 30 lůžek, pokud není v příslušných ustanoveních této přílohy uvedeno

jinak. Zabezpečení zdravotnickými pracovníky a jinými odbornými

pracovníky nad rámec stanovených požadavků závisí na druhu a objemu

poskytované zdravotní péče, oboru a spektru prováděných výkonů a

činností tak, aby byla zajištěna kvalita, bezpečí a dostupnost

zdravotní péče.2. Lékaři uvedení v části II. této přílohy se vedle zdravotní péče a

výkonů na odděleních lůžkové péče mohou podílet i na zdravotní péči v

ambulancích, kde jsou přijímáni pacienti k hospitalizaci, a na

zajištění výkonů na operačních a porodních sálech, přitom musí být

splněny požadavky na personální zabezpečení uvedené v bodech 14 a 15.3. Pokud je součástí oddělení akutní lůžkové péče i jednotka intenzivní

péče (dále jen "JIP") 1. stupně (nižší intenzivní péče) a 2. stupně

(vyšší intenzivní péče), mohou se podílet lékaři tohoto oddělení i na

zajištění zdravotní péče na JIP, přitom musí být splněny požadavky na

personální zabezpečení uvedené v části II.2. této přílohy podle

příslušného stupně JIP.4. Požadavky na personální zabezpečení zdravotní péče na odděleních

akutní lůžkové péče standardní jsou uvedeny v části II.1. této přílohy.5. Pokud je na odděleních akutní lůžkové péče standardní vyšší počet

lůžek než 30, lze počet úvazků lékařů upravit, nesmí však být nižší,

než počet vypočítaný podle uvedeného vzorce:l

y = x . (----)0,5

30kde "y" je požadovaný počet úvazků, "x" touto vyhláškou stanovený počet

úvazků lékařů na 30 lůžek a "l" skutečný počet lůžek daného typu.Pokud je na odděleních akutní lůžkové péče standardní nižší počet lůžek

než 30, lze počet úvazků lékařů upravit, nesmí však být nižší, než

počet vypočítaný podle výše uvedeného vzorce. Je-li skutečný počet

lůžek nižší než 20, pak l = 20.Úpravu počtu úvazků podle vzorce je možno použít maximálně pro 60

lůžek, minimálně pro 20 lůžek.Počet úvazků při počtu lůžek nižším než 20 se již dále podle výše

uvedeného vzorce neupravuje. Počet úvazků při počtu lůžek vyšším než 60

se počítá opět podle vzorce.6. Pokud je na odděleních akutní lůžkové péče standardní vyšší počet

lůžek než 30, lze počet úvazků zdravotnických pracovníků způsobilých k

výkonu nelékařského zdravotnického povolání upravit, nesmí však být

nižší, než počet vypočítaný podle uvedeného vzorce:l l

y = 0,8 . x . (----) + 0,2 . x . (----)0,5

30 30kde "y" je požadovaný počet úvazků, "x" touto vyhláškou stanovený počet

úvazků na 30 lůžek a "l" skutečný počet lůžek daného typu.Pokud je na odděleních akutní lůžkové péče standardní nižší počet lůžek

než 30, lze počet úvazků zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu

nelékařského zdravotnického povolání upravit, nesmí však být nižší, než

počet vypočítaný podle výše uvedeného vzorce. Je-li skutečný počet

lůžek nižší než 20, pak l = 20.Úpravu počtu úvazků podle vzorce je možno použít maximálně pro 60

lůžek, minimálně pro 20 lůžek.Počet úvazků při počtu lůžek nižším než 20 se již dále podle výše

uvedeného vzorce neupravuje. Počet úvazků při počtu lůžek vyšším než 60

se počítá opět podle vzorce.7. Požadavky na personální zabezpečení zdravotní péče na odděleních

akutní lůžkové péče intenzivní, jsou uvedeny v části II.2. této

přílohy.8. Požadavky na personální zabezpečení zdravotní péče na odděleních

následné lůžkové péče a dlouhodobé lůžkové péče jsou uvedeny v části

II.3. a II.4. této přílohy.Pokud se jedná o odlišný počet lůžek, upravují se počty úvazků

zdravotnických pracovníků podle vzorců uvedených v bodu 5 a 6; to

neplatí pro požadavky na poskytování lázeňské léčebně rehabilitační

péče.9. Zdravotní péče poskytovaná pacientům na lůžkách akutní lůžkové péče

standardní podle části II.1. této přílohy je v pracovních dnech v době

od 16.00 hodin do 7.00 hodin následujícího dne a dále v sobotu, v

neděli a ve svátek^17) zabezpečena minimálněa) lékařem se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou

způsobilostí v příslušném oboru,b) lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru, který má společný

základní kmen s oborem poskytované péče, neboc) lékařem s odbornou způsobilostí s certifikátem^14), pokud je

zajištěna fyzická přítomnost lékaře uvedeného v písmenu a) nebo b) do

20 minut, a dáled) zdravotnickými pracovníky způsobilými k výkonu nelékařského

zdravotnického povolání uvedenými v části II.1. této přílohy v

nepřetržitém provozu podle poskytované péče a spektra prováděných

výkonů, minimálně však vždy jedním pracovníkem způsobilým k výkonu

povolání bez odborného dohledu pro pacienty na 40 lůžkách,

pokud není stanoveno v části II.1. této přílohy jinak.Lékař může poskytovat péči na více odděleních nebo stanicích, maximálně

však vždy celkem pro pacienty na 90 lůžkách.Pokud jsou na lůžkových odděleních, která poskytují lůžkovou standardní

péči i lůžka následné péče, mohou lékaři uvedení v písmenu a) až c)

poskytovat za stejných podmínek současně i péči pacientům na těchto

lůžkách.Pokud jsou hospitalizováni pacienti, kteří jsou zařazeni podle

náročnosti ošetřovatelské péče, která je jim poskytována, do kategorie

pacienta 3 nebo 4 podle jiného právního předpisu ), zabezpečují péči

zdravotničtí pracovníci uvedení v písmenu d) a minimálně jeden sanitář

nebo ošetřovatel pro pacienty na 40 lůžkách.10. Zdravotní péče poskytovaná pacientům na lůžkách akutní lůžkové péče

intenzivní podle části II.2. této přílohy je v pracovních dnech v době

od 16.00 hodin do 7.00 hodin následujícího dne a dále v sobotu, v

neděli a ve svátek^17) zabezpečena minimálněa) lékařem se způsobilostí podle části II.2. této přílohy, a to na JIP

1. stupně (nižší intenzivní péče) pro maximálně 18 lůžek, na JIP 2.

stupně (vyšší intenzivní péče) maximálně pro 15 lůžek a na JIP 3.

stupně (resuscitační péče) maximálně pro 8 lůžek ab) zdravotnickými pracovníky způsobilými k výkonu nelékařského

zdravotnického povolání uvedenými v části II bodech 2.1., 2.2., 2.3.,

2.4. a 2.5. této přílohy podle jednotlivých stupňů JIP lůžkové

intenzivní péče v nepřetržitém provozu.11. Zdravotní péče poskytovaná pacientům na lůžkách následné lůžkové

péče podle části II.3. této přílohy je v pracovních dnech v době od

16.00 hodin do 7.00 hodin následujícího dne a dále v sobotu, v neděli a

ve svátek^17) zabezpečena minimálněa) lékařem se specializovanou způsobilostí v oborech se společným

základním kmenem interním, chirurgickým, ortopedickým,

gynekologicko-porodnickým, neurologickým, radiologickým,

anesteziologickým, dermatovenerologickým, urologickým, oftalmologickým,

otorinolaryngologickým nebo základním kmenem všeobecné praktické

lékařství, nebob) lékařem s odbornou způsobilostí s certifikátem^14), pokud je

zajištěna fyzická přítomnost lékaře uvedeného v písmenu a) do 20 minut,

a dálec) zdravotnickými pracovníky způsobilými k výkonu nelékařského

zdravotnického povolání uvedenými v části II.3. této přílohy v

nepřetržitém provozu podle poskytované péče a spektra prováděných

výkonů, minimálně však vždy jedním pracovníkem způsobilým k výkonu

povolání bez odborného dohledu pro pacienty na 40 lůžkách,

pokud není stanoveno v části II.3. této přílohy jinak.Lékař může poskytovat péči na více odděleních nebo stanicích, maximálně

však celkem na 120 lůžkách pro pacienty, kteří jsou zařazeni podle

náročnosti ošetřovatelské péče, která je jim poskytována, do kategorie

pacienta 3 nebo 4 podle jiného právního předpisu^17), a na 250 lůžkách

pro pacienty, kteří jsou zařazeni podle náročnosti ošetřovatelské péče,

která je jim poskytována, do kategorie pacienta 1 nebo 2 podle jiného

právního předpisu^17).Pokud jsou hospitalizováni pacienti s vyššími nároky na ošetřovatelskou

péči v kategorii pacienta 3 nebo 4 podle jiného právního předpisu^17),

zabezpečují péči zdravotničtí pracovníci uvedení v písmenu c) a

minimálně jeden sanitář nebo ošetřovatel pro pacienty na 40 lůžkách.12. Zdravotní péče poskytovaná pacientům na lůžkách dlouhodobé lůžkové

péče a péče v dětských domovech je v pracovních dnech v době od 16.00

hodin do 7.00 hodin následujícího dne a dále v sobotu, v neděli a ve

svátek177) zabezpečena příslušnými zdravotnickými pracovníky

způsobilými k výkonu nelékařského zdravotnického povolání uvedenými v

části II.4. a II.5. této přílohy v nepřetržitém provozu podle

poskytované péče a spektra prováděných výkonů, minimálně však vždy

jedním pracovníkem způsobilým k výkonu povolání bez odborného dohledu

pro pacienty na 40 lůžkách.Současně je zajištěna dostupnost lékaře se specializovanou způsobilostí

v oborech se společným základním kmenem interním, chirurgickým,

ortopedickým, gynekologicko-porodnickým, neurologickým, radiologickým,

anesteziologickým, urologickým, dermatovenerologickým, oftalmologickým,

otorinolaryngologickým nebo základním kmenem všeobecné praktické

lékařství.Pokud je poskytována lůžková zdravotní péče výhradně dětem, je

zajištěna lékařem se společným základním kmenem pediatrickým.13. Pokud jsou prováděny výkony a činnosti podle jiného právního

předpisu^5) vykonává je všeobecná sestra s příslušnou specializovanou

způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí.14. Personální zabezpečení zdravotní péče na operačním sále při

výkonech prováděných v celkové nebo regionální anestezii, analgosedaci

nebo monitorované anesteziologické péči je následující:a) anesteziolog,b) 2 lékaři, z toho jeden se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní

odbornou způsobilostí v příslušném oboru, ve kterém je poskytována

zdravotní péče pacientovi; při výkonech malého rozsahu, například

vybraných laparoskopických výkonech, lékař se specializovanou

způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v příslušném oboru,c) sestra pro perioperační péči bez dohledu; pokud jsou prováděny

operační výkony v gynekologii a porodnictví sestra pro perioperační

péči bez dohledu nebo porodní asistentka pro perioperační péči bez

dohledu,d) sestra pro intenzivní péči bez dohledu; pokud jsou prováděny

operační výkony v gynekologii a porodnictví sestra pro intenzivní péči

bez dohledu nebo porodní asistentka pro intenzivní péči ae) všeobecná sestra.Pokud je ve zdravotnickém zařízení v komplexu více operačních sálů, na

nichž jsou současně prováděny výkony v celkové nebo regionální

anestezii, analgosedaci nebo monitorované anesteziologické péči, může

být péče vždy na dvou sálech zajištěnaa) anesteziologem,b) lékařem s odbornou způsobilostí s certifikátem^14) ac) sestrou pro intenzivní péči bez dohledu; pokud jsou prováděny

operační výkony v gynekologii a porodnictví sestrou pro intenzivní péči

bez dohledu nebo porodní asistentkou pro intenzivní péči.Na každém sále jsou dále vždya) 2 lékaři, z toho jeden se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní

odbornou způsobilostí v příslušném oboru, ve kterém je poskytována péče

pacientovi; při výkonech malého rozsahu, například vybraných

laparoskopických výkonech, lékař se specializovanou způsobilostí nebo

zvláštní odbornou způsobilostí v příslušném oboru,b) sestra pro perioperační péči bez dohledu; při provádění operačních

výkonů v gynekologii a porodnictví sestra pro perioperační péči bez

dohledu nebo porodní asistentka pro perioperační péči bez dohledu ac) všeobecná sestra.Zabezpečení zdravotnickými pracovníky a jinými odbornými pracovníky nad

rámec stanovených požadavků závisí na spektru prováděných výkonů.15. Zdravotní péče na porodním sále15.1. Zdravotní péče na porodním sále je zajištěnaa) gynekologem a porodníkem ab) porodní asistentkou bez dohledu.15.1.1. Při výkonech prováděných v celkové nebo regionální anestezii,

analgosedaci nebo monitorované anesteziologické péči je personální

zabezpečení zajištěno zdravotnickými pracovníky uvedenými v bodě 15. 1.

a dálea) anesteziologem,b) porodní asistentkou pro perioperační péči bez dohledu nebo sestrou

pro perioperační péči bez dohledu ac) porodní asistentkou pro intenzivní péči bez dohledu nebo sestrou pro

intenzivní péči bez dohledu.Zabezpečení zdravotnickými pracovníky a jinými odbornými pracovníky nad

rámec stanovených požadavků závisí na spektru prováděných výkonů.16. Na lůžkových odděleních uvedených v části II.1, II.2, II.3 a II.4

této přílohy je zajištěna dostupnost nutričního terapeuta.17. Na lůžkových odděleních uvedených v části II.1 a II.2 této přílohy

je zajištěna dostupnost klinického farmaceuta.18. Následná lůžková péče a dlouhodobá lůžková péče v části II.3 a II.4

této přílohy je zabezpečena zdravotně-sociálním pracovníkem nebo jiným

odborným pracovníkem - sociálním pracovníkem v úvazku 0,2 ve

zdravotnickém zařízení s počtem lůžek do 30; v úvazku 0,5 ve

zdravotnickém zařízení s počtem lůžek nad 30, pokud není stanoveno v

části II.3. a II.4. této přílohy jinak.Personální zabezpečení pracovníky uvedenými ve větě první se nevyžaduje

ve zdravotnických zařízeních Vězeňské služby České republiky.19. Pokud je poskytována lůžková péče výhradně dětem, je zajištěnaa) lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou

způsobilostí v příslušných oborech zaměřených na péči o děti, stejně

jako péče poskytovaná dospělým, ab) všeobecnými sestrami, z toho minimálně 30 % úvazků dětská sestra

nebo dětská sestra pro intenzivní péči, pokud není stanoveno v části

II.2. a II.5. této přílohy jinak.Péče je zajištěna ve stejném počtu úvazků jako péče poskytovaná

dospělým v příslušných oborech podle části II. této přílohy.20. Personální zabezpečení kontaktního místa pro spolupráci s

poskytovatelem zdravotnické záchranné služby je zajištěno všeobecnou

sestrou bez dohledu.21. Pokud je zřízen urgentní příjem, je péče zajištěnaa) urgentním lékařem, anesteziologem, intenzivistou, chirurgem,

internistou, kardiologem, neurologem nebo traumatologem,b) všeobecnou sestrou bez dohledu,c) sestrou pro intenzivní péči bez dohledu nebo zdravotnickým

záchranářem - fyzická přítomnost na vyžádání ad) sanitářem nebo ošetřovatelem - fyzická přítomnost na vyžádání.Pokud není urgentní příjem zajištěn urgentním lékařem, anesteziologem

nebo intenzivistou uvedenými v písmenu a) musí být zajištěna fyzická

přítomnost alespoň jednoho z těchto lékařů do 5 minut od vyžádání.22. Chirurgickými obory se pro účely této přílohy rozumí obory: cévní

chirurgie, gynekologie a porodnictví, hrudní chirurgie, chirurgie,

kardiochirurgie, maxilofaciální chirurgie, neurochirurgie,

oftalmologie, orální a maxilofaciální chirurgie, ortopedie a

traumatologie pohybového ústrojí, otorinolaryngologie, plastická

chirurgie, popáleninová medicína, spondylochirurgie, traumatologie,

urologie a příslušné obory, ve kterých je poskytována péče dětem.23. Interními obory se pro účely této přílohy rozumí obory: angiologie,

endokrinologie a diabetologie, gastroenterologie, geriatrie,

hematologie a transfuzní lékařství, kardiologie, klinická onkologie,

nefrologie, neurologie, pneumologie a ftizeologie, pracovní lékařství,

radiační onkologie, revmatologie, vnitřní lékařství a příslušné obory,

ve kterých je poskytována péče dětem.24. Dostupností zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka

se pro účely části II. této přílohy rozumí dostupnost rady a pomoci

prostřednictvím telefonu nebo elektronicky, v případě vyžádání fyzická

přítomnost v závislosti na naléhavosti provedení výkonu a na klinickém

stavu pacienta.25. Pokud je součástí oddělení, operačních a porodních sálů RTG nebo CT

přístroj, vyžaduje se dostupnost radiologického asistenta nebo

radiologa tak, aby byla zajištěna fyzická přítomnost při provádění

lékařského ozáření, a dostupnost rady a pomoci klinického

radiologického fyzika prostřednictvím telefonu nebo elektronicky a v

případě potřeby fyzická přítomnost.Část IIZvláštní požadavky na personální zabezpečení lůžkové péče1. AKUTNÍ LŮŽKOVÁ PÉČE STANDARDNÍ1.1. Chirurgické obory1.1.1. Personální zabezpečení chirurgických oborů je následujícía) lékař se specializovanou popřípadě zvláštní odbornou způsobilostí v

příslušném oboru 2,0 úvazku,b) lékař s odbornou způsobilostí 2,0 úvazku, z toho 1,0 s

certifikátem^14),c) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí v oboru bez dohledu

1,0 úvazku,d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický

asistent celkem 8,5 úvazku ae) sanitář nebo ošetřovatel 4,0 úvazku.Zdravotní péče poskytovaná v pracovních dnech v době od 16.00 hodin do

7.00 hodin následujícího dne a dále v sobotu, v neděli a ve svátek^17)

může být zajištěna též ortopedem a péče v oboru ortopedie a

traumatologie pohybového ústrojí lékařem se specializovanou

způsobilostí se základním chirurgickým kmenem.1.1.2. Personální zabezpečení oboru maxilofaciální chirurgie a orální a

maxilofaciální chirurgie je zajištěno zdravotnickými pracovníky

uvedenými v bodě 1.1.1. písm. c) až e) a dálea) maxilofaciálním chirurgem nebo orálním a maxilofaciálním chirurgem

2,0 úvazku ab) lékařem s odbornou způsobilostí nebo zubním lékařem s odbornou

způsobilostí 2,0 úvazku, z toho 1,0 zubním lékařem s odbornou

způsobilostí.1.1.3. Personální zabezpečení oboru oftalmologie je zajištěno

zdravotnickými pracovníky uvedenými v bodě 1.1.1 písm. a) až c) a dálea) všeobecnou sestrou bez dohledu a všeobecnou sestrou nebo

zdravotnickým asistentem celkem 6,0 úvazku ab) sanitářem nebo ošetřovatelem 3,0 úvazku.1.1.4. Personální zabezpečení oboru gynekologie a porodnictví je

zajištěno zdravotnickými pracovníky uvedenými v bodě 1.1.1. písm. a) až

c) a e) a dálea) všeobecnou sestrou bez dohledu nebo porodní asistentkou bez dohledu

ab) všeobecnou sestrou, zdravotnickým asistentem nebo porodní

asistentkou.

Úvazky uvedené v písmenech a) a b) musí činit celkem 8,5 úvazku.1.1.5. Personální zabezpečení oborů hrudní chirurgie, chirurgie,

kardiochirurgie, neurochirurgie, spondylochirurgie, ortopedie a

traumatologie pohybového ústrojí, plastická chirurgie, popáleninová

medicína a traumatologie je zajištěno zdravotnickými pracovníky

uvedenými v bodě 1.1.1. a dále fyzioterapeutem - dostupnost.1.2. Interní obory1.2.1. Personální zabezpečení interních oborů je následujícía) lékař se specializovanou popřípadě zvláštní odbornou způsobilostí v

příslušném oboru 2,0 úvazku

,b) lékař s odbornou způsobilostí 2,0 úvazku, z toho 1,0 s

certifikátem^14),c) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí v oboru bez dohledu

1,0 úvazku,d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický

asistent celkem 8,0 úvazku ae) sanitář nebo ošetřovatel 3,5 úvazku.Zdravotní péče poskytovaná v pracovních dnech v době od 16.00 hodin do

7.00 hodin následujícího dne a dále v sobotu, v neděli a ve svátek^17)

může být zajištěna též neurologem a péče v oboru neurologie lékařem se

specializovanou způsobilostí se základním interním kmenem.1.2.2. Personální zabezpečení oboru pracovní lékařství je zajištěno

zdravotnickými pracovníky uvedenými v bodě 1.2.1. písm. b) a c) a dálea) lékařem se specializovanou popřípadě zvláštní odbornou způsobilostí

v příslušném oboru 1,5 úvazku,b) všeobecnou sestrou bez dohledu a všeobecnou sestrou nebo

zdravotnickým asistentem celkem 6,0 úvazku ac) sanitářem nebo ošetřovatelem 2,0 úvazku.1.2.3. Personální zabezpečení oboru dětská onkologie a hematologie je

zajištěno zdravotnickými pracovníky uvedenými v bodě 1.2.1. písm. a) a

c) a dálea) lékařem s odbornou způsobilostí 3,0 úvazku, z toho 1,0 s

certifikátem^14),b) všeobecnou sestrou bez dohledu a všeobecnou sestrou nebo

zdravotnickým asistentem celkem 9,0 úvazku ac) sanitářem nebo ošetřovatelem 4,0 úvazku.1.2.4. Personální zabezpečení oboru hematologie a transfuzní lékařství

je zajištěno zdravotnickými pracovníky uvedenými v bodě 1.2.1. písm. a)

až c) a dálea) všeobecnou sestrou bez dohledu a všeobecnou sestrou nebo

zdravotnickým asistentem celkem 9,0 úvazku ab) sanitářem nebo ošetřovatelem 4,0 úvazku.1.2.5. Personální zabezpečení oborů neurologie, pneumologie a

ftizeologie a vnitřní lékařství je zajištěno zdravotnickými pracovníky

uvedenými v bodě 1.2.1. a dále- fyzioterapeutem - dostupnost.1.2.6. Personální zabezpečení oboru geriatrie je zajištěno

zdravotnickými pracovníky uvedenými v bodě 1.2.1. a dálea) zdravotně-sociálním pracovníkem nebo jiným odborným pracovníkem -

sociálním pracovníkem 0,1 úvazku ab) fyzioterapeutem a ergoterapeutem - dostupnost.1.3. Dermatovenerologiea) dermatovenerolog 1,2 úvazku,b) lékař s odbornou způsobilostí 2,5 úvazku, z toho 1,0 s

certifikátem^14),c) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí bez dohledu 1,0

úvazku,d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický

asistent celkem 7,0 úvazku ae) sanitář nebo ošetřovatel 3,0 úvazku.1.4. Dětské lékařstvía) dětský lékař 1,2 úvazku,b) lékař s odbornou způsobilostí 2,5 úvazku, z toho 1,0 s

certifikátem^14),c) dětská sestra bez dohledu 1,0 úvazku,d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický

asistent celkem 10,0 úvazku, z toho 50 % dětská sestra,e) sanitář nebo ošetřovatel 4,0 úvazku; pokud je hospitalizováno

alespoň 50 % pacientů s doprovodem 2,0 úvazku af) fyzioterapeut - dostupnost.1.5. Infekční lékařstvía) infekcionista 1,2 úvazku,b) lékař s odbornou způsobilostí 2,5 úvazku, z toho 1,0 úvazku s

certifikátem^14),c) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí bez dohledu 1,0

úvazku,d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický

asistent celkem 8,0 úvazku ae) sanitář nebo ošetřovatel 3,0 úvazku.1.6. Návykové nemocia) psychiatr nebo lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v návykových

nemocech 1,0 úvazku,b) lékař s odbornou způsobilostí 2,0 úvazku, z toho 1,0 úvazku s

certifikátem^14),c) sestra pro péči v psychiatrii bez dohledu nebo adiktolog bez dohledu

1,0 úvazku,d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický

asistent celkem 7,5 úvazku,e) sanitář nebo ošetřovatel 4,0 úvazku af) zdravotně-sociální pracovník nebo jiný odborný pracovník - sociální

pracovník 0,1 úvazku.1.7. Neonatologiea) neonatolog 1,2 úvazku; popřípadě neonatolog nebo dětský lékař 1,2

úvazku, pokud je stanice neonatologie součástí dětského oddělení,b) dětská sestra bez dohledu nebo porodní asistentka bez dohledu 1,0

úvazku,c) dětská sestra bez dohledu nebo porodní asistentka bez dohledu 8,5

úvazku,d) všeobecná sestra, zdravotnický asistent nebo porodní asistentka 3,0

úvazku ae) sanitář nebo ošetřovatel 1,4 úvazku.1.8. Nukleární medicínaa) lékař se specializovanou způsobilostí v nukleární medicíně 1,2

úvazku,b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem^14) 1,2 úvazku,c) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí 1,0 úvazku,d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický

asistent celkem 9,0 úvazku,e) sanitář nebo ošetřovatel 3,0 úvazku,f) radiofarmaceut nebo farmaceutický asistent pro přípravu radiofarmak

- dostupnost ag) klinický radiologický fyzik - dostupnost.1.9. Psychiatriea) psychiatr 1,0 úvazku,b) lékař s odbornou způsobilostí 3,0 úvazku, z toho 1,0 úvazku s

certifikátem^14),c) sestra pro péči v psychiatrii bez dohledu 1,0 úvazku,d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický

asistent celkem 7,5 úvazku, z toho 2,0 úvazku sestra pro péči v

psychiatrii bez dohledu,e) sanitář nebo ošetřovatel 4,0 úvazku,f) fyzioterapeut - dostupnost,g) ergoterapeut nebo jiný odborný pracovník - pracovní terapeut -

dostupnost,h) klinický psycholog 0,5 úvazku nebo psycholog ve zdravotnictví 0,5

úvazku, pokud je zajištěna dostupnost klinického psychologa ai) zdravotně-sociální pracovník nebo jiný odborný pracovník - sociální

pracovník 0,1 úvazku.

Jeden z pracovníků uvedených v písmenech a) nebo h) má vzdělání v

psychoterapii.Personální zabezpečení pracovníky uvedenými v písmenu i) se nevyžaduje

ve zdravotnických zařízeních Vězeňské služby České republiky.1.10. Rehabilitační a fyzikální medicínaa) rehabilitační lékař 1,0 úvazku,b) lékař s odbornou způsobilostí 2,0 úvazku, z toho 1,0 s

certifikátem^14),c) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí bez dohledu 1,0

úvazku,d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický

asistent celkem 6,0 úvazku,e) sanitář, ošetřovatel nebo masér 2,0 úvazku,f) fyzioterapeut 4,0 úvazku, z toho 1,0 se specializovanou

způsobilostí,g) ergoterapeut 1,0 úvazku,h) klinický psycholog - dostupnost ai) klinický logoped - dostupnost.Poskytují-li pracovníci uvedení v písmenech f) a g) i péči pacientům na

jiných lůžkových odděleních v témže zdravotnickém zařízení, zvyšuje se

počet úvazků tak, aby byly zajištěny výkony a činnosti na vyžádání.1.11. Pokud je na lůžkovém oddělení poskytována péče ve více oborech

(společný lůžkový fond), musí být péče zajištěnaa) lékařem se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou

způsobilostí v oboru, který má společný základní kmen s obory

poskytované péče 2,0 úvazky,b) lékařem se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou

způsobilostí v oboru péče poskytované pacientovi - fyzická přítomnost

na vyžádání,c) lékařem s odbornou způsobilostí 2,0 úvazku, z toho 1,0 s

certifikátem^14) ad) zdravotnickými pracovníky způsobilými k výkonu nelékařského

zdravotnického povolání podle oborů stanovených v bodech 1.1. až 1.10.2. AKUTNÍ LŮŽKOVÁ PÉČE INTENZÍVNÍ2.1 Intenzívní péče o dospělé2.1.1. intenzívní péče 1. stupně - nižší intenzívní péčea) lékař se specializovanou způsobilostí v oboru, ve kterém je péče

poskytována, anesteziolog nebo intenzivista 0,5 úvazku,b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem^14) 0,15 úvazku na

lůžko,c) sestra pro intenzivní péči bez dohledu 1,0 úvazku,d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický

asistent celkem 1,4 úvazku na lůžko, z toho 25 % úvazku sestra pro

intenzivní péči bez dohledu; pokud je poskytována gynekologická péče,

může ji pacientkám poskytovat porodní asistentka bez dohledu a porodní

asistentka celkem 1,4 úvazku na lůžko, z toho 25 % úvazku porodní

asistentka pro intenzivní péči bez dohledu ae) sanitář nebo ošetřovatel 0,1 úvazku na lůžko.2.1.2. intenzívní péče 2. stupně - vyšší intenzívní péčea) lékař se specializovanou způsobilostí v oboru, ve kterém je péče

poskytována, anesteziolog nebo intenzivista 1,0 úvazku,b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem^14) 0,2 úvazku na

lůžko,c) sestra pro intenzivní péči bez dohledu 1,0 úvazku,d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický

asistent celkem 2,2 úvazku na lůžko, z toho 25 % úvazku sestra pro

intenzivní péči bez dohledu; pokud je poskytována gynekologická péče,

může ji pacientkám poskytovat porodní asistentka bez dohledu a porodní

asistentka celkem 1,4 úvazku na lůžko, z toho 25 % úvazku porodní

asistentka pro intenzivní péči bez dohledu ae) sanitář nebo ošetřovatel 0,2 úvazku na lůžko.2.1.3. intenzívní péče 3. stupně - resuscitační péčea) anesteziolog nebo lékař se specializovanou způsobilostí v oboru, ve

kterém je péče poskytována, který je současně intenzivista 1,0 úvazku a

dále 0,3 úvazku na lůžko,b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem^14) 0,25 úvazku na

lůžko,c) sestra pro intenzivní péči bez dohledu 1,0 úvazku,d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický

asistent celkem 4,0 úvazku na lůžko, z toho 50 % úvazku sestra pro

intenzivní péči bez dohledu ae) sanitář nebo ošetřovatel 0,3 úvazku na lůžko.2.2. Intenzívní péče o děti2.2.1. intenzívní péče 1. stupně - nižší intenzívní péčea) dětský lékař, dětský chirurg nebo dětský kardiolog 0,5 úvazku,b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem^14) 0,2 úvazku na

lůžko,c) dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu 1,0 úvazku,d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický

asistent celkem 1,4 úvazku na lůžko, z toho 25 % úvazku dětská sestra

pro intenzivní péči bez dohledu ae) sanitář nebo ošetřovatel 0,1 úvazku na lůžko.2.2.2. intenzívní péče 2. stupně - vyšší intenzívní péčea) dětský lékař, dětský chirurg nebo dětský kardiolog 1,0 úvazku,b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem^14) 0,2 úvazku na

lůžko,c) dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu 1,0 úvazku,d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický

asistent celkem 2,2 úvazku na lůžko, z toho 25 % úvazku dětská sestra

pro intenzivní péči bez dohledu ae) sanitář nebo ošetřovatel 0,2 úvazku na lůžko.2.2.3. intenzívní péče 3. stupně - resuscitační péčea) dětský lékař, dětský chirurg, dětský kardiolog, kteří jsou současně

intenzivisty, nebo anesteziolog 1,0 úvazku,b) dětský lékař, neonatolog, dětský chirurg, dětský kardiolog, dětský

neurolog nebo infekcionista 0,4 úvazku na lůžko,c) dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu 1,0 úvazku,d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický

asistent celkem 3,0 úvazku na lůžko, z toho 50 % úvazku dětská sestra

pro intenzivní péči bez dohledu ae) sanitář nebo ošetřovatel 0,3 úvazku na lůžko.2.3. Neonatologická intenzívní péče2.3.1. intenzívní péče 1. stupně - nižší intenzívní péčea) neonatolog 0,5 úvazku,b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem^14) 0,2 úvazku na

lůžko,c) dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu nebo porodní

asistentka pro intenzivní péči bez dohledu 1,0 úvazku,d) všeobecná sestra bez dohledu nebo porodní asistentka bez dohledu a

všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 1,0 úvazku na lůžko,

z toho 25 % úvazku dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu nebo

porodní asistentka se specializovanou způsobilostí v oboru^19) bez

dohledu ae) sanitář nebo ošetřovatel 0,1 úvazku na lůžko.2.3.2. intenzívní péče 2. stupně - vyšší intenzívní péčea) neonatolog 1,0 úvazku,b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem^14) 0,3 úvazku na

lůžko,c) dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu nebo porodní

asistentka pro intenzivní péči bez dohledu 1,0 úvazku,d) všeobecná sestra bez dohledu nebo porodní asistentka bez dohledu a

všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 1,4 úvazku na lůžko,

z toho 25 % úvazku dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu nebo

porodní asistentka se specializovanou způsobilostí v oboru^19) bez

dohledu ae) sanitář nebo ošetřovatel 0,2 úvazku na lůžko.2.3.3. intenzívní péče 3. stupně - resuscitační péčea) neonatolog 1,0 úvazku a dále 0,4 úvazku na lůžko,b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem^14) 0,2 na lůžko,c) dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu nebo porodní

asistentka se specializovanou způsobilostí v oboru^19) bez dohledu 1,0

úvazku,d) všeobecná sestra bez dohledu nebo porodní asistentka bez dohledu a

všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 3,0 úvazku na lůžko,

z toho 50 % úvazku dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu nebo

porodní asistentka se specializovanou způsobilostí v oboru^19) bez

dohledu ae) sanitář nebo ošetřovatel 0,3 úvazku na lůžko.Pokud má pracoviště neonatologické intenzivní péče 3. stupně -

resuscitační péče více než 8 lůžek (inkubátorů), nenavyšuje se počet

zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu nelékařského

zdravotnického povolání v závislosti na zvýšení počtu lůžek, ale na

spektru výkonů poskytované zdravotní péče.2.4. Intenzívní péče o těhotné2.4.1. porodnická intermediární péčea) gynekolog a porodník 0,25 úvazku,b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem^14) 0,6 úvazku,c) porodní asistentka bez dohledu nebo porodní asistentka pro

intenzivní péči bez dohledu 0,5 úvazku,d) všeobecná sestra bez dohledu nebo porodní asistentka bez dohledu a

všeobecná sestra, zdravotnický asistent nebo porodní asistentka celkem

0,9 úvazku, z toho 50 % úvazku všeobecná sestra bez dohledu nebo

porodní asistentka bez dohledu ae) sanitář nebo ošetřovatel 0,3 úvazku.

Požadavky jsou stanoveny na 3 lůžka.2.4.2. porodnická intenzívní péčea) gynekolog a porodník 0,25 úvazku,b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem^14) 0,6 úvazku,c) porodní asistentka bez dohledu nebo porodní asistentka pro

intenzivní péči bez dohledu 0,5 úvazku,d) všeobecná sestra bez dohledu nebo porodní asistentka bez dohledu a

všeobecná sestra, zdravotnický asistent nebo porodní asistentka celkem

1,5 úvazku, z toho 50 % úvazku všeobecná sestra bez dohledu nebo

porodní asistentka bez dohledu ae) sanitář nebo ošetřovatel 0,3 úvazku.

Požadavky jsou stanoveny na 3 lůžka.2.5. Intenzívní hematologická péčea) hematolog a transfuziolog 0,5 úvazku a dále 0,3 úvazku na lůžko,b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem^14) 0,3 úvazku na

lůžko,c) sestra pro intenzivní péči bez dohledu 1,0 úvazku,d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický

asistent celkem 2,0 úvazku na lůžko, z toho 25 % úvazku sestra pro

intenzivní péči bez dohledu nebo dětská sestra pro intenzivní péči bez

dohledu, pokud je péče poskytována výhradně dětem ae) sanitář nebo ošetřovatel 0,2 úvazku na lůžko.3. NÁSLEDNÁ LŮŽKOVÁ PÉČE3.1. Následná lůžková péče s výjimkou péče uvedené v bodech 3.2. až

3.7.a) lékař se specializovanou způsobilostí se základním kmenem interním,

chirurgickým, urologickým, neurologickým, ortopedickým, pediatrickým

nebo základním kmenem všeobecného praktického lékařství podle zaměření

zdravotní péče 0,3 úvazku,b) lékař s odbornou způsobilostí 1,0, z toho 0,3 úvazku s

certifikátem^14),c) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí 1,0 úvazku,d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický

asistent celkem 7,0 úvazku,e) sanitář nebo ošetřovatel 3,5 úvazku,f) fyzioterapeut nebo ergoterapeut 1,0 úvazku, z toho alespoň 0,5

úvazku fyzioterapeut,g) klinický psycholog - dostupnost ah) klinický logoped, pokud je poskytována péče pacientům s poruchou

řeči - dostupnost.3.2. Návykové nemocia) psychiatr nebo lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v návykových

nemocech 0,3 úvazku,b) lékař s odbornou způsobilostí 1,0 úvazku, z toho 0,5 s

certifikátem^14); úvazek lékaře s odbornou způsobilostí nebo úvazek

lékaře s odbornou způsobilostí a s certifikátem^14) může být v rozsahu

0,5 úvazku zajištěn rovněž klinickým psychologem,c) sestra pro péči v psychiatrii bez dohledu nebo adiktolog bez dohledu

1,0 úvazku,d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický

asistent celkem 7,0 úvazku; úvazek všeobecné sestry nebo zdravotnického

asistenta v rozsahu 1,0 může být zajištěn klinickým psychologem nebo

adiktologem, přitom musí být vždy zajištěna přítomnost všeobecné sestry

bez dohledu,e) sanitář nebo ošetřovatel 2,0 úvazku af) klinický psycholog 0,2 úvazku nebo psycholog ve zdravotnictví 0, 2

úvazku, pokud je zajištěna dostupnost klinického psychologa.Personální zabezpečení zdravotní péče poskytované v pracovních dnech v

době od 16.00 hodin do 7.00 hodin následujícího dne a dále v sobotu, v

neděli a ve svátek^17) je zajištěno zdravotnickými pracovníky uvedenými

v části I bodu 11 písm. b) a c) a dále psychiatrem, gerontopsychiatrem,

lékařem se zvláštní odbornou způsobilostí v návykových nemocech,

sexuologem, lékařem se specializovanou způsobilostí v oborech se

společným základním kmenem interním, chirurgickým, ortopedickým,

gynekologicko-porodnickým, neurologickým, anesteziologickým,

dermatovenerologickým, urologickým, oftalmologickým,

otorinolaryngologickým nebo základním kmenem všeobecné praktické

lékařství.3.3. Pneumologie a ftizeologiea) pneumolog 0,3 úvazku,b) lékař s odbornou způsobilostí 1,0 úvazku, z toho 0,3 úvazku s

certifikátem^14),c) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí 1,0 úvazku,d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický

asistent celkem 6,0 úvazku,e) fyzioterapeut bez dohledu 0,3 úvazku af) sanitář nebo ošetřovatel 2,0 úvazku.3.4. Psychiatrie, sexuologiea) psychiatr, gerontopsychiatr nebo sexuolog 0,3 úvazku,b) lékař s odbornou způsobilostí 1,0 úvazku, z toho 0,3 s

certifikátem^14); úvazek lékaře s odbornou způsobilostí nebo úvazek

lékaře s odbornou způsobilostí a s certifikátem^14) může být v rozsahu

0,5 úvazku zajištěn rovněž klinickým psychologem,c) sestra pro péči v psychiatrii bez dohledu 1,0 úvazku, všeobecná

sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem

6,0 úvazku; úvazek všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta v

rozsahu 1,0 úvazku může být zajištěn klinickým psychologem nebo

adiktologem, přitom musí být vždy zajištěna přítomnost všeobecné sestry

bez dohledu,d) sanitář nebo ošetřovatel 5,0 úvazku; pokud je zajišťována ochranná

léčba 7,0 úvazku,e) fyzioterapeut bez dohledu, ergoterapeut bez dohledu nebo jiný

odborný pracovník - pracovní terapeut 0,3 úvazku af) klinický psycholog 0,2 úvazku nebo psycholog ve zdravotnictví 0,2

úvazku, pokud je zajištěna dostupnost klinického psychologa; pokud je

zajišťována ochranná léčba 0,5 úvazku.Personální zabezpečení zdravotní péče poskytované v pracovních dnech v

době od 16.00 hodin do 7.00 hodin následujícího dne a dále v sobotu, v

neděli a ve svátek^17) je zajištěno zdravotnickými pracovníky uvedenými

v části I bodu 11 písm. b) a c) a dále psychiatrem, gerontopsychiatrem,

lékařem se zvláštní odbornou způsobilostí v návykových nemocech nebo

sexuologem.3.5. Rehabilitační a fyzikální medicína3.5.1. Personální zabezpečení oboru rehabilitační a fyzikální medicína

je následujícía) podle zaměření poskytované péče rehabilitační lékař, internista,

kardiolog, dětský lékař, ortoped, neurolog, neurochirurg, chirurg,

spondylochirurg, anesteziolog nebo intenzivista 0,3 úvazku, z toho 0,1

úvazku rehabilitační lékař,b) lékař s odbornou způsobilostí 1,0 úvazku, z toho 0,3 úvazku s

certifikátem^14); úvazek lékaře s odbornou způsobilostí nebo úvazek

lékaře s odbornou způsobilostí a s certifikátem^14) může být do výše

0,5 úvazku zajištěn rovněž klinickým psychologem, logopedem nebo

fyzioterapeutem se specializovanou způsobilostí,c) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí 1,0 úvazku,d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický

asistent celkem 5,0 úvazku,e) sanitář, ošetřovatel nebo masér 3,5 úvazku,f) fyzioterapeut se specializovanou způsobilostí 1,0 úvazku na celé

pracoviště,g) fyzioterapeut bez dohledu nebo ergoterapeut bez dohledu 2,5 úvazku,

z toho minimálně 1,0 úvazku fyzioterapeut bez dohledu; úvazek

ergoterapeuta bez dohledu může být zajištěn jiný odborný pracovník -

pracovním terapeutem,h) klinický psycholog - dostupnost ai) klinický logoped, pokud se jedná o péči poskytovanou pacientům s

poruchou řeči -dostupnost.Jeden z úvazků zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu

nelékařského povolání uvedených v písmenech d) a e) může být zajištěn

fyzioterapeutem.3.5.2. Pokud je poskytována péče pacientům s vyššími nároky na

ošetřovatelskou péči (zejména se závažným postižením míchy, mozku, po

závažných metabolických onemocněních nebo pacienti, kteří jsou zařazeni

podle náročnosti ošetřovatelské péče, která je jim poskytována, do

kategorie pacienta 3 nebo 4 podle jiného právního předpisu^18)), je

personální zabezpečení zajištěno zdravotnickými pracovníky uvedenými v

bodě 3.5.1. písm. c), f), h) a i) a dále péči zajišťujea) podle zaměření péče rehabilitační lékař, internista, kardiolog,

dětský lékař, ortoped, neurolog, neurochirurg, chirurg,

spondylochirurg, traumatolog, anesteziolog nebo intenzivista - 0,5

úvazku, z toho 0,2 úvazku rehabilitační lékař,b) lékař s odbornou způsobilostí 0,8 úvazku, z toho 0,5 s

certifikátem^14),c) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický

asistent celkem 9,0 úvazku,d) sanitář, ošetřovatel nebo masér 10,0 úvazku ae) fyzioterapeut bez dohledu nebo ergoterapeut bez dohledu 3,0 úvazku,

z toho minimálně 2,0 úvazku fyzioterapeut bez dohledu.3.6. Lázeňská léčebně rehabilitační péčea) lékař se specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru

podle zaměření léčebně rehabilitační péče 0,5 úvazku, z toho minimálně

0,1 úvazku rehabilitační lékař,b) lékař s odbornou způsobilostí 0,5 úvazku,c) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní

odbornou způsobilostí 0,5 úvazku, dále 0,25 úvazku na každých dalších

60 lůžek do počtu 300 lůžek, a dále 0,2 úvazku na každých dalších 60

lůžek,d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický

asistent celkem 6,0 úvazku, z toho 1,0 úvazku může zajišťovat péči

fyzioterapeut; dále 2,0 úvazku na každých dalších 60 lůžek do počtu 300

lůžek, a dále 1,0 úvazku na každých dalších 60 lůžeke) sanitář, ošetřovatel nebo masér minimálně 3,0 úvazku; z toho 1,0

úvazku může zajišťovat péči všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent

af) fyzioterapeut a ergoterapeut minimálně 3,0 úvazku, z toho 0,2 úvazku

fyzioterapeut bez dohledu; z toho 1,0 úvazku může zajišťovat všeobecná

sestra nebo zdravotnický asistent.Úvazky uvedené v písmenech e) a f) musí činit celkem 8,0 úvazku.Nevyžaduje se péče zdravotně-sociálního pracovníka nebo jiného

odborného pracovníka - sociálního pracovníka.Požadavky na personální zabezpečení jsou stanoveny na 60 lůžek určených

a využívaných pro poskytování zdravotní lázeňské léčebně rehabilitační

péče.Zdravotní péče poskytovaná v pracovních dnech v době od 16.00 hodin do

7.00 hodin následujícího dne a v sobotu, v neděli a ve svátek^17) je

zabezpečena zdravotnickými pracovníky způsobilými k výkonu nelékařského

zdravotnického povolání v nepřetržitém provozu, minimálně však vždy

jedním zdravotnickým pracovníkem bez dohledu pro pacienty na každých

300 lůžek. Pokud je péče poskytována dětem, je zajištěna dostupnost

dětského lékaře nebo lékaře se specializovanou způsobilostí nebo

zvláštní odbornou způsobilostí v příslušných oborech zaměřených na péči

o děti.3.7. Následná intenzivní péčea) anesteziolog nebo intenzivista 0,1 úvazku na lůžko,b) lékař s odbornou způsobilostí 0,1 úvazku na lůžko, z toho 50 % s

certifikátem^14),c) chirurg, internista nebo neurolog - dostupnost,d) sestra pro intenzivní péči bez dohledu 1,0 úvazku,e) všeobecná sestra bez dohledu 0,6 úvazku na lůžko, z toho 50 % sestra

pro intenzivní péči bez dohledu,f) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent 0,7 úvazku na lůžko,g) sanitář, ošetřovatel nebo masér 1,4 úvazku na lůžko,h) fyzioterapeut bez dohledu 0,1 úvazku na lůžko ai) klinický psycholog nebo psychiatr - dostupnost.

Je zabezpečena dostupnost zdravotně-sociálního pracovníka nebo jiného

odborného pracovníka - sociálního pracovníka. Zdravotní péče

poskytovaná v pracovních dnech v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin

následujícího dne a v sobotu, v neděli a ve svátek17) je zabezpečena

anesteziologem nebo intenzivistou na maximálně 18 lůžek.4. DLOUHODOBÁ LŮŽKOVÁ PÉČE4.1. Dlouhodobá lůžková péčea) lékař se specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí 0,2

úvazku,b) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí bez dohledu 1,0

úvazku,c) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický

asistent celkem 6,0 úvazku,d) sanitář, ošetřovatel nebo masér 5,0 úvazku,e) fyzioterapeut bez dohledu nebo ergoterapeut bez dohledu 0,2 úvazku af) klinický psycholog - dostupnost.4.2. Pokud je dlouhodobá lůžková péče poskytována výhradně pacientům s

psychiatrickým onemocněním, je personální zabezpečení zajištěno

zdravotnickými pracovníky uvedenými v bodě 4.1. písm. b) až f) a dále

psychiatrem, gerontopsychiatrem nebo sexuologem 0,2 úvazku.4.3. Pokud je dlouhodobá lůžková péče poskytována výhradně pacientům se

specifickým plicním onemocněním, je personální zabezpečení zajištěno

zdravotnickými pracovníky uvedenými v bodě 4.1. písm. b) až f) a dále

pneumologem 0,2 úvazku.4.4. Pokud je péče poskytována výhradně pacientům, kteří vyžadují

dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči o základní životní funkce,

je personální zabezpečení následující anesteziolog, intenzivista,

chirurg, internista nebo neurolog 0,05 úvazku na lůžko,a) sestra pro intenzivní péči bez dohledu 1,0 úvazku,b) všeobecná sestra bez dohledu 0,5 úvazku na lůžko, z toho 25 % sestra

pro intenzivní péči bez dohledu,c) sanitář nebo ošetřovatel 0,5 úvazku na lůžko,d) fyzioterapeut bez dohledu 0,1 úvazku na lůžko ae) klinický psycholog nebo psychiatr - dostupnost.Je zabezpečena dostupnost zdravotně-sociálního pracovníka nebo jiného

odborného pracovníka - sociálního pracovníka.4.5. Pokud je poskytována paliativní péče, je personální zabezpečení

následujícía) lékař se specializovanou způsobilostí v oboru, který má základní

kmen interní, neurologický, chirurgický, ortopedický, urologický,

anesteziologický, všeobecné praktické lékařství, otorinolaryngologický,

oftalmologický, lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru

paliativní medicína, lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru

medicína dlouhodobé péče nebo algeziolog 0,2 úvazku,b) lékař s odbornou způsobilostí 1,5 úvazku,c) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí bez dohledu 1,0

úvazku,d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický

asistent celkem 8,5 úvazku,e) sanitář nebo ošetřovatel 4,0 úvazku af) klinický psycholog - dostupnost.

Nevyžaduje se péče zdravotně-sociálního pracovníka nebo jiného

odborného pracovníka - sociálního pracovníka.5. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V DĚTSKÝCH DOMOVECH PRO DĚTI DO 3 LET

VĚKUa) dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost 1,0 úvazku,b) dětská sestra bez dohledu 8,0 úvazku,c) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický

asistent celkem 18,0 úvazku,d) ošetřovatel 3,0 úvazku,e) klinický psycholog bez dohledu 1,0 úvazku,f) klinický logoped bez dohledu - dostupnost,g) fyzioterapeut bez dohledu 0,5 úvazku ah) zdravotně - sociální pracovník nebo jiný odborný pracovník -

sociální pracovník 1,0 úvazku.Požadavky na personální zabezpečení jsou stanoveny na 50 lůžek.Pokud jsou hospitalizovány děti do 3 let věku a oddělení jsou umístěna

ve více budovách nebo podlažích, musí být zajištěna nepřetržitá

přítomnost dětské sestry na každém podlaží.Použité zkratky:bez dohledu - způsobilost k výkonu povolání bez odborného dohleduPříloha 4Požadavky na personální zabezpečení lékárenské péčeI. Požadavky na personální zabezpečení lékárenské péče - lékárna:a) farmaceut se specializovanou způsobilostí,b) farmaceut se specializovanou způsobilostí pro každé odborné

pracoviště pro přípravu sterilních léčivých přípravků, pokud jsou

zřízena,c) farmaceut se specializovanou způsobilostí pro odborné pracoviště pro

přípravu radiofarmak, pokud je zřízeno,d) farmaceut s odbornou způsobilostí pro odborné pracoviště pro

přípravu medicinálních plynů a pro odborné pracoviště pro kontrolu

léčivých přípravků a přípravu zkoumadel, pokud jsou zřízena,e) farmaceutický asistent se specializovanou způsobilostí pro každé

odborné pracoviště pro přípravu sterilních léčivých přípravků, pokud

jsou zřízena,f) farmaceutický asistent se specializovanou způsobilostí pro přípravu

radiofarmak pro odborné pracoviště pro přípravu radiofarmak, pokud je

zřízeno,g) farmaceut s odbornou způsobilostí nebo farmaceutický asistent se

specializovanou způsobilostí pro odborné pracoviště pro výdej

zdravotnických prostředků, pokud je zřízeno; pokud jsou vydávány

výhradně ortoticko-protetické zdravotnické prostředky, může být

personální zabezpečení namísto farmaceuta s odbornou způsobilostí nebo

farmaceutického asistenta se specializovanou způsobilostí zajištěno

ortotikem-protetikem způsobilým k výkonu povolání bez odborného dohledu

nebo ortopedickým protetikem,h) farmaceut s odbornou způsobilostí pro každé odloučené oddělení pro

výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, pokud je zřízeno.

Musí být zajištěna dostupnost farmaceuta se specializovanou

způsobilostí; dostupností se pro účely této přílohy rozumí dostupnost

rady a pomoci prostřednictvím telefonu nebo elektronicky, v případě

vyžádání fyzická přítomnost do 1 hodiny od vyžádání,i) farmaceut s odbornou způsobilostí pro odborné pracoviště pro

poskytování lékových informací, pokud je zřízeno.II. Požadavky na personální zabezpečení lékárenské péče - výdejna

zdravotnických prostředků:Farmaceutický asistent se specializovanou způsobilostí pro zdravotnické

prostředky, farmaceut s odbornou způsobilostí nebo ortotik-protetik

způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo ortopedický

protetik, pokud jsou vydávány výhradně ortoticko-protetické

zdravotnické prostředky.Příloha 5Požadavky na personální zabezpečení zdravotnické dopravní služby1. Přeprava pacientůŘidič vozidla zdravotnické záchranné služby nebo řidič dopravy

nemocných a raněných.2. Rychlá přeprava zdravotnických pracovníků a neodkladná přeprava

tkání, buněk, biologického materiálu, léčivých přípravků a

zdravotnických prostředků nezbytných pro poskytnutí neodkladné péčeŘidič vozidla zdravotnické záchranné služby nebo řidič dopravy

nemocných a raněných.Příloha 6Požadavky na personální zabezpečení zdravotnické záchranné služby1. Zdravotnické operační středisko ^20)a) urgentní lékař, anesteziolog, intenzivista, chirurg, internista,

kardiolog, neurolog, traumatolog, dětský lékař, praktický lékař nebo

praktický lékař pro děti a dorost - dostupnost; dostupností se pro

účely této vyhlášky rozumí dostupnost rady a pomoci prostřednictvím

telefonu nebo elektronicky, v případě vyžádání fyzická přítomnost na

pracovišti do 20 minut od vyžádání ab) operátor - zdravotnický záchranář způsobilý k výkonu povolání bez

odborného dohledu, sestra pro intenzivní péči způsobilá k výkonu

povolání bez odborného dohledu nebo všeobecná sestra způsobilá k výkonu

povolání bez odborného dohledu s absolvovaným certifikovaným kurzem

"Operační řízení přednemocniční neodkladné péče", a to2 operátoři ve směně, pokud jsou zřízeny 3 linky pro příjem tísňového

volání,3 operátoři ve směně, pokud jsou zřízeny 4 linky pro příjem tísňového

volání,4 operátoři ve směně, pokud je zřízeno 6 linek pro příjem tísňového

volání,6 operátorů ve směně, pokud je zřízeno 7 linek pro příjem tísňového

volání,7 operátorů ve směně, pokud je zřízeno 8 linek pro příjem tísňového

volání.Minimální počet operátorů ve směně je 2.2. Pozemní výjezdové skupiny2.1. Výjezdová skupina rychlé lékařské pomocia) urgentní lékař, anesteziolog, intenzivista, chirurg, internista,

kardiolog, neurolog, traumatolog, dětský lékař praktický lékař nebo

praktický lékař pro děti a dorost,b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem^14) po absolvování

základního kmene anesteziologického, chirurgického, interního a

základního kmene všeobecné praktické lékařství v přípravě k získání

specializované způsobilosti v oborech anesteziologie a intenzivní

medicína, chirurgie, vnitřní lékařství a všeobecné praktické lékařství,

pokud je na téže výjezdové základně současně další výjezdová skupina

rychlé lékařské pomoci, ve které je péče zabezpečena lékařem se

specializovanou způsobilostí podle písmena a),c) zdravotnický záchranář, sestra pro intenzivní péči nebo všeobecná

sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu ad) řidič vozidla zdravotnické záchranné služby nebo zdravotnický

záchranář.Pokud výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci vykonává činnost v rámci

setkávacího systému, jsou požadavky následujícía) urgentní lékař, anesteziolog, intenzivista, chirurg, internista,

kardiolog, neurolog, traumatolog, dětský lékař, praktický lékař nebo

praktický lékař pro děti a dorost ab) řidič vozidla zdravotnické záchranné služby nebo zdravotnický

záchranář.Pokud je poskytována přeprava nedonošených novorozencům, jsou požadavky

následujícía) neonatolog nebo dětský lékař,b) dětská sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu,

dětská sestra pro intenzivní péči způsobilá k výkonu povolání bez

odborného dohledu nebo porodní asistentka způsobilá k výkonu povolání

bez odborného dohledu ac) řidič vozidla zdravotnické záchranné služby nebo zdravotnický

záchranář.2.2. Výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomocia) zdravotnický záchranář způsobilý k výkonu povolání bez odborného

dohledu nebo sestra pro intenzivní péči způsobilá k výkonu povolání bez

odborného dohledu ab) řidič vozidla zdravotnické záchranné služby nebo zdravotnický

záchranář.3. Letecká výjezdová skupinaa) urgentní lékař, anesteziolog, intenzivista, chirurg, internista,

kardiolog, neurolog, traumatolog, dětský lékař, praktický lékař nebo

praktický lékař pro děti a dorost ab) zdravotnický záchranář způsobilý k výkonu povolání bez odborného

dohledu nebo sestra pro intenzivní péči způsobilá k výkonu povolání bez

odborného dohledu.Příloha 7Požadavky na personální zabezpečení přepravy pacientů neodkladné péče1. Přeprava pacientů neodkladné péče1.1. Personální zabezpečení přepravy pacientů neodkladné péče je

následujícía) lékař se specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí v

oboru, v němž je poskytována péče pacientovi - dostupnost,b) zdravotnický záchranář způsobilý k výkonu povolání bez odborného

dohledu nebo sestra pro intenzivní péči způsobilá k výkonu povolání bez

odborného dohledu ac) řidič vozidla zdravotnické záchranné služby nebo zdravotnický

záchranář.Pokud je zdravotní péče poskytována přímo lékařem uvedeným v písmenu

a), pak personální zabezpečení místo zdravotnických pracovníků

uvedených v písmenu b) zajišťuje zdravotnický záchranář, sestra pro

intenzivní péči nebo všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez

odborného dohledu.1.2. Pokud je poskytována přeprava nedonošených novorozenců, jsou

požadavky následujícía) neonatolog nebo dětský lékař - dostupnost,b) dětská sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu,

dětská sestra pro intenzivní péči způsobilá k výkonu povolání bez

odborného dohledu nebo porodní asistentka způsobilá k výkonu povolání

bez odborného dohledu ac) řidič vozidla zdravotnické záchranné služby nebo zdravotnický

záchranář.Pokud je zdravotní péče poskytována přímo lékařem uvedeným v písmenu

a), pak personální zabezpečení místo zdravotnických pracovníků

uvedených v písmenu b) zajišťuje dětská sestra, dětská sestra pro

intenzivní péči nebo porodní asistentka.Příloha 8Požadavky na personální zabezpečení domácí péče1. ošetřovatelská péčea) všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu,b) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí v oboru způsobilá k

výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud jsou vykonávány činnosti

podle jiného právního předpisu^4) ac) dětská sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu,

pokud je poskytována domácí péče dětem do 3 let.1.1. ošetřovatelská péče v gynekologii a porodní asistencia) porodní asistentka způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu

ab) porodní asistentka se specializovanou způsobilostí způsobilá k

výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud jsou vykonávány činnosti

podle jiného právního předpisu^12).2. léčebně rehabilitační péčeFyzioterapeut způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu.3. paliativní péčea) všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu,b) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí v oboru způsobilá k

výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud jsou vykonávány činnosti

podle jiného právního předpisu^4) ac) dětská sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu,

pokud je poskytována domácí péče dětem do 3 let.1) Například vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění

vyhlášky č. 499/2005 Sb., zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších

předpisů, vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších

podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a

u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky.2) Vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání

lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve

znění vyhlášky č. 361/2010 Sb.Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a

jiných odborných pracovníků.Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a

označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou

způsobilostí.3) Vyhláška č. 55/2011 Sb.4) § 3 a § 54 až 67 vyhlášky č. 55/2011 Sb.5) § 55 vyhlášky č. 55/2011 Sb.6) § 64 vyhlášky č. 55/2011 Sb.7) § 85 vyhlášky č. 55/2011 Sb.8) § 16 a 40 vyhlášky č. 55/2011 Sb.9) § 73 až 79 vyhlášky č. 55/2011 Sb.10) § 126 až 130 vyhlášky č. 55/2011 Sb.11) § 111 až 114 vyhlášky č. 55/2011 Sb.12) § 70 až 72 vyhlášky č. 55/2011 Sb.13) § 79 zákoníku práce.14) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné

způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších

předpisů.15) § 84 vyhlášky č. 55/2011 Sb.16) Zákon č. 378/2007 Sb.Vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění

jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (o lidské krvi), ve

znění vyhlášky č. 351/2010 Sb.17) Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o

významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších

předpisů.18) Kapitola 6 přílohy k vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává

seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších

předpisů.19) § 70 a 71 vyhlášky č. 55/2011 Sb.20) § 11 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

Related Laws