technická vyhláška o účetních záznamech


Published: 2009

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
383/2009 Sb.VYHLÁŠKAze dne 27. října 2009o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a

jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o

požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů(technická vyhláška o účetních záznamech)Změna: 434/2010 Sb.Změna: 437/2011 Sb.Změna: 437/2011 Sb. (část)Změna: 461/2012 Sb.Změna: 472/2013 Sb.Změna: 300/2014 Sb.Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991

Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb., (dále jen „zákon“)

k provedení § 4 odst. 8 zákona a podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):ČÁST PRVNÍOBECNÁ USTANOVENÍ§ 1Předmět úpravyTato vyhláška stanovía) pravidla pro formát, strukturu, přenos a zabezpečení účetních

záznamů v technické formě vybraných účetních jednotek v návaznosti na

přímo použitelné předpisy Evropské unie^5),b) rozsah a četnost předávání účetních záznamů vybranými účetními

jednotkami do centrálního systému účetních informací státu v návaznosti

na přímo použitelné předpisy Evropské unie^5),c) které vybrané účetní jednotky předávají do centrálního systému

účetních informací státu pouze účetní záznamy pro sestavení účetních

výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celek státu,d) způsob, termíny a rozsah údajů předkládaných pro hodnocení plnění

státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních

samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů

Regionálních rad regionů soudržnosti ae) požadavky pro technické a smíšené formy účetních záznamů.§ 2Základní pojmyPro účely této vyhlášky se rozumía) předáváním účetního záznamu činnost předávající účetní jednotky nebo

správce centrálního systému účetních informací státu při přenosu

účetního záznamu,b) přebíráním účetního záznamu činnost přebírající účetní jednotky nebo

správce centrálního systému účetních informací státu při přenosu

účetního záznamu,c) komunikací veškeré činnosti, včetně automatických, které jsou

nezbytné pro předávání a přebírání účetních záznamů mezi vybranou

účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu podle

této vyhlášky,d) správcem centrálního systému účetních informací státu Ministerstvo

financí (dále jen „ministerstvo“),e) správcem kapitoly účetní jednotka, která plní funkci správce

kapitoly státního rozpočtu podle zvláštního právního předpisu,f) státní příspěvkovou organizací příspěvková organizace, jejímž

zřizovatelem je organizační složka státu nebo která byla zřízena

zvláštním zákonem,g) osobním přístupovým kódem dokument, datový soubor nebo soubor znaků,

který slouží k utajení zabezpečeného šifrovaného přenosu dat mezi

vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací

státu,h) otevřeným tvarem informace zaznamenaná způsobem čitelným pro

fyzickou osobu,i) konsolidačním účetním záznamem účetní záznam předávaný vybranou

účetní jednotkou do centrálního systému účetních informací státu pro

účely sestavení účetních výkazů za Českou republiku nebo pro sestavení

účetních výkazů za dílčí konsolidační celek státu,j) operativním účetním záznamem účetní záznam předávaný vybranou účetní

jednotkou do centrálního systému účetních informací státu pro potřeby

státu, zejména pro účely operativního řízení hospodaření a nakládání s

finančními prostředky,k) finančním údajem údaj předkládaný pro hodnocení plnění státního

rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných

celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad,l) jiným účetním záznamem účetní záznam, který není konsolidačním

účetním záznamem ani operativním účetním záznamem a vybrané účetní

jednotky jej předávají do centrálního systému účetních informací státu

způsobem stanoveným touto vyhláškou, zpravidla na vyžádání, am) primárním účetním záznamem účetní záznam, který vybraná účetní

jednotka vytvořila nebo měla povinnost vytvořit již před požadavkem na

jeho předání do centrálního systému účetních informací státu.ČÁST DRUHÁPRAVIDLA PRO FORMÁT, STRUKTURU, PŘENOS A ZABEZPEČENÍ ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ V

TECHNICKÉ FORMĚ VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK A ROZSAH A ČETNOST

PŘEDÁVÁNÍ TĚCHTO ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮHLAVA IOBECNÁ PRAVIDLA PRO FORMÁT, STRUKTURU, PŘENOS A ZABEZPEČENÍ ÚČETNÍCH

ZÁZNAMŮ§ 3Formát a struktura předávaných účetních záznamů(1) Konsolidační účetní záznamy předávají vybrané účetní jednotky

elektronicky ve formalizované datové dávcea) sumarizovaných výkazů u jednotlivých částí účetní závěrky,b) Pomocného konsolidačního přehledu; rozsah jednotlivých částí

Pomocného konsolidačního přehledu a jejich vzory stanoví příloha č. 3a

k této vyhlášce, ac) účetního záznamu, včetně souhrnného účetního záznamu, který je nutný

pro konsolidaci.(2) Operativní účetní záznamy předávají organizační složky státu a

státní fondy a jiné účetní záznamy předávají vybrané účetní jednotky

elektronicky ve formalizované datové dávcea) sumarizovaných výkazů, nebob) účetního záznamu, včetně souhrnného účetního záznamu.(3) Struktura elektronicky předávaných údajů se obecně člení na tyto

části:a) záhlaví, které stanoví nezaměnitelnou identifikaci účetního záznamu

a další identifikační údaje o obsahu účetního záznamu a vybrané účetní

jednotce, která jej vytvořila,b) obsah, který obsahuje přenášenou informaci, ve struktuře stanovené

touto vyhláškou, ac) zápatí, které stanoví nezaměnitelnou identifikaci pro zajištění

celistvosti přenášeného účetního záznamu a další informace stanovené

touto vyhláškou.(4) Formát elektronicky předávaných údajů je stanoven v příloze č. 1 k

této vyhlášce.(5) Požadavky na formáty účetních záznamů v technické formě a výstupní

formáty snímacího zařízení pro převod účetních záznamů z listinné formy

do technické formy jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.(6) Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup metodiku

technického zajištění formátu, struktury, přenosu a zabezpečení

účetních záznamů podle této vyhlášky (dále jen „Technický manuál

centrálního systému účetních informací státu“). Technický manuál

centrálního systému účetních informací státu je součástí provozní

dokumentace Integrovaného informačního systému státní pokladny.(7) V Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu

správce centrálního systému účetních informací státu uvede zejménaa) vymezení datových prvků předávaných údajů a jejich atributy,b) vymezení komunikačního rozhraní, včetně bezpečnostních parametrů a

bližší podmínky jeho provozu,c) způsob hlášení závad datových přenosů,d) metodiku a termíny pro provádění přenosů dat, opakovaných přenosů

dat a náhradních přenosů dat, zejména čas, periodu, počet a způsob

opakování,e) termíny vytváření sestav jednotlivých předaných účetních záznamů pro

účely uživatelů účetních záznamů,f) strukturu jednotlivých číselníků, registrů a informací z registrů,

včetně jejich použití při členění účetních záznamů a jejich přenosu,g) parametry a další údaje potřebné pro zajištění zašifrovaného přenosu

účetních záznamů, zejména standardní postupy, dokumentaci procesu a

metodiku práce se šifrovacími klíči a hesly,h) způsob a termíny předávání hesel, šifrovacích klíčů a dalších

technických údajů, případně prostředků nutných k technickému a

organizačnímu zabezpečení zašifrovaného přenosu účetních záznamů mezi

vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací

státu,i) způsob tvorby osobních přístupových kódů a jejich předávání

zodpovědným osobám a náhradním zodpovědným osobám a bližší podmínky

komunikace se zodpovědnou osobou a náhradní zodpovědnou osobou,j) formuláře pro naplnění požadavků podle § 19 odst. 3, § 20 odst. 4 a

§ 21 odst. 3,k) obsah protokolu o uskutečněných přenosech dat a o neúspěšných

pokusech o přenos dat,l) způsob a postupy provádění syntaktické kontroly, kontroly

zabezpečení a obsahové kontroly,m) postupy provádění obsahové kontroly konsolidačních účetních záznamů,

které vycházejí z povinností stanovených jiným právním předpisem,n) způsob poskytování součinnosti při odstraňování chyb v přenášených

účetních záznamech,o) požadavky na zpřístupnění standardní přenosové cesty, způsob předání

údajů o zodpovědné osobě správci centrálního systému účetních informací

státu, která je odpovědná za přenos dat mezi vybranou účetní jednotkou

a centrálním systémem účetních informací státu,p) typy a specifikace komunikačních protokolů a související skutečnosti

ar) způsob oznamování závažných skutečností správci centrálního systému

účetních informací státu vybranou účetní jednotkou, zejména způsob

oznámení v případě, že hrozí zneužití přenášených účetních záznamů nebo

jiných přenášených dat.s) požadavky na vyžádání a přenos jiného účetního záznamu a postup

osoby, která jiný účetní záznam vyžádala, postup správce centrálního

systému účetních informací státu a dotčené vybrané účetní jednotky,t) parametry stavových zpráv o přenosech, způsob jejich tvorby a

poskytování vybraným účetním jednotkám a související skutečnosti.(8) Při členění účetních záznamů jsou využívány číselníky, rejstříky a

informace z registrů spravovaných centrálními orgány veřejné správy

nebo spravovaných správcem centrálního systému účetních informací

státu.§ 3a(1) Pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely

sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační

celky státu předávají vybrané účetní jednotky, s výjimkou účetních

jednotek podle odstavce 2, elektronicky ve formalizované dávce Pomocný

analytický přehled.(2) Pomocný analytický přehled podle odstavce 1 nepředávajía) zdravotní pojišťovny,b) dobrovolné svazky obcí,c) obce, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem

je na počátku bezprostředně předcházejícího účetního období menší než 3

000, ad) příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo

dobrovolný svazek obcí a jejichž aktiva celkem (netto) nepřesahují

alespoň v jednom ze dvou bezprostředně předcházejících účetních období

výši 100 000 000 Kč.(3) Údaje pro účely sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za

dílčí konsolidační celky státu v rámci Pomocného analytického přehledu

nevykazují a nepředávají obce, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým

statistickým úřadem je na počátku bezprostředně předcházejícího

účetního období menší než 10 000.(4) Rozsah jednotlivých částí Pomocného analytického přehledu a jejich

vzory stanoví příloha č. 2a k této vyhlášce, termíny jejich předávání

do centrálního systému účetních informací státu stanoví příloha č. 2b k

této vyhlášce.(5) Pomocný analytický přehled se sestavuje v peněžních jednotkách

české měny a vykazuje se v korunách českých s přesností na dvě

desetinná místa.(6) Pokud vybraná účetní jednotka v účetním období naplní podmínky pro

předávání Pomocného analytického přehledu podle této vyhlášky, a v

následujícím účetním období tyto podmínky nesplní, může ukončit

předávání Pomocného analytického přehledu nejdříve po uplynutí tří po

sobě jdoucích účetních obdobích, ve kterých Pomocný analytický přehled

předávala.§ 4Přenos účetních záznamů(1) Vybrané účetní jednotky předávají účetní záznamy podle § 3 a § 3a

do centrálního systému účetních informací státua) standardní přenosovou cestou, kterou se rozumí připojení

prostřednictvím datového rozhraní k centrálnímu systému účetních

informací státu, které splňuje požadavky průkaznosti a neměnnosti

přenášeného účetního záznamu a dále požadavky ochrany a bezpečnosti

odpovídající charakteru přenášených informací podle jiných právních

předpisů, nebob) náhradní přenosovou cestou, kterou se rozumí jiné přenesení dat než

standardní přenosovou cestou, při splnění požadavků podle písmene a).(2) Standardní přenosová cesta je realizována prostřednictvím

internetu.(3) Předávání dat náhradní přenosovou cestou probíhá pouze výjimečně, a

to v případě nemožnosti předat data standardní přenosovou cestou.(4) Vybrané účetní jednotky mohou předávat účetní záznamy podle

odstavce 1 i prostřednictvím jiné osoby.(5) Vybrané účetní jednotky předávají účetní záznamy v technické formě

a přebírají účetní záznamy v technické formě připojením k centrálnímu

systému účetních informací státu pomocí datového rozhraní.(6) Veškeré informace přenášené standardní cestou jsou v zašifrovaném

tvaru. Náhradní přenosovou cestou jsou informace přenášeny v

zašifrovaném tvaru, je-li to technicky možné.§ 5(1) Vybrané účetní jednotky předávají konsolidační účetní záznamy v

termínech stanovených v příloze č. 3 k této vyhlášce a jiné účetní

záznamy v termínech stanovených v příloze č. 4 k této vyhlášce.(2) Organizační složky státu a státní fondy předávají operativní účetní

záznamy v termínech stanovených v příloze č. 5 k této vyhlášce.(3) Skutečnosti nebo informace, které jsou podle jiného právního

předpisu^1) utajovanými informacemi, účetní jednotky v předávaných

účetních záznamech podle § 3 neuvádějí.(4) Vybrané účetní jednotky nepředávají účetní záznamy podle § 3a do

centrálního systému účetních informací státu, pokud převážně obsahují

skutečnosti nebo informace, které jsou podle jiného právního

předpisu^1) utajovanými informacemi.(5) Obce a dobrovolné svazky obcí předávají účetní záznamy podle § 3

odst. 1 písm. a) do centrálního systému účetních informací státua) způsobem podle § 4, nebob) prostřednictvím krajského úřadu kraje, na jehož území se obec

nachází nebo na jehož území má dobrovolný svazek obcí sídlo, pokud tak

místně příslušný krajský úřad stanoví.(6) Příspěvkové organizace zřizované obcemi, dobrovolnými svazky obcí a

kraji předávají účetní záznamy podle § 3 odst. 1 písm. a) do

centrálního systému účetních informací státua) způsobem podle § 4, nebob) prostřednictvím krajského úřadu kraje, na jehož území má zřizovatel

příspěvkové organizace sídlo, pokud tak místně příslušný krajský úřad

stanoví.(7) Účetní jednotky podle odstavců 4 a 5 předávají účetní záznamy v

termínech, které stanoví krajský úřad tak, aby měl možnost zajistit

kontrolu úplnosti a správnosti předaných výkazůa) před potvrzením jejich úplnosti a správnosti v centrálním systému

účetních informací státu v případech podle odstavce 4 písm. a) a

odstavce 5 písm. a), nebob) v případech podle odstavce 4 písm. b) a odstavce 5 písm. b) před

jejich konečným předáním do centrálního systému účetních informací

státu a potvrzením jejich úplnosti a správnosti v termínech podle § 5

odst. 1.(8) Přenos účetních záznamů do centrálního systému účetních informací

státu podle odstavce 4 písm. b) a odstavce 5 písm. b) provádí krajský

úřad způsobem podle § 4. Organizační a technologické podmínky stanoví

Technický manuál centrálního systému účetních informací státu.(9) V případě hlavního města Prahy předává účetní záznamy podle § 3

odst. 1 písm. a) do centrálního systému účetních informací státu

Magistrát hlavního města Prahy. Ustanovení odstavců 5, 6 a 7 platí pro

hlavní město Praha obdobně.(10) V případě, že vybraná účetní jednotka ukončí činnost v průběhu

účetního období, předá mimořádnou účetní závěrku v termínu pro

nejbližší mezitímní účetní závěrku. Nezajistí-li splnění této

povinnosti dotčená vybraná účetní jednotka, zajistí splnění této

povinnosti její zřizovatel.(11) Má-li vybraná účetní jednotka povinnost zachovávat mlčenlivost o

skutečnostech, jejichž předávání upravuje tato vyhláška, předkládá tato

účetní jednotka účetní záznamy v agregované podobě způsobem stanoveným

v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu.§ 6Požadavky na standardní přenosovou cestu(1) Vybraná účetní jednotka předává účetní záznamy a přebírá účetní

záznamy z centrálního systému účetních informací státu standardní

přenosovou cestou pomocí technického prostředku využívaného touto

vybranou účetní jednotkou k přenosu dat mezi ní a centrálním systémem

účetních informací státu. Technický prostředek se připojuje ke

komunikačním serverům centrálního systému účetních informací státu za

podmínek uvedených správcem centrálního systému účetních informací

státu v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací

státu.(2) Správce centrálního systému účetních informací státu může přidělit

vybrané účetní jednotce časy a periody zahájení hlavního datového

přenosu, časy, periody a počty opakování hlavního datového přenosu v

případě neúspěchu hlavního datového přenosu a časy, periody a způsob

zahájení záložního datového přenosu.(3) Vybraná účetní jednotka zajistí, aby připojení k internetu na

straně vybrané účetní jednotky splňovalo technické parametry pro

přenášení šifrovaných dat a jejich předávání a přebírání ve stanoveném

rozsahu a termínech do centrálního systému účetních informací státu.(4) Správce centrálního systému účetních informací státu zajistí funkci

komunikačních prostředků centrálního systému účetních informací státu,

aby byly přístupny všem vybraným účetním jednotkám v přidělených

časech. Správce centrálního systému účetních informací státu zajistí,

aby připojení k internetu na straně správce splňovalo technické

parametry pro přenášení šifrovaných dat a jejich přebírání a předávání

ve stanoveném rozsahu a termínech od vybraných účetních jednotek.§ 7Požadavky na náhradní přenosovou cestu(1) Vybraná účetní jednotka předává účetní záznamy a přebírá účetní

záznamy z centrálního systému účetních informací státu náhradní

přenosovou cestou prostřednictvím datové schránky, případně

prostřednictvím technických prostředků vzdálené komunikace, nemá-li

vybraná účetní jednotka zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku, nebo

prostřednictvím datového nosiče. Podrobnosti uvede správce centrálního

systému účetních informací státu v Technickém manuálu centrálního

systému účetních informací státu.(2) Požadavky na zabezpečení předávaných účetních záznamů při předávání

náhradní přenosovou cestou jsou shodné se standardní přenosovou cestou.(3) Jiná data nežli účetní záznamy jsou předávána a přebírána z

centrálního systému účetních informací státu standardní nebo náhradní

přenosovou cestou pouze v případě, že to vyžaduje technologické nebo

bezpečnostní opatření nebo stanoví-li tak Technický manuál centrálního

systému účetních informací státu.HLAVA IIBLIŽŠÍ POŽADAVKY NA PŘEDÁVÁNÍ, PŘEBÍRÁNÍ A ZABEZPEČENÍ ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ

A JEJICH ÚSCHOVU§ 8Pravidla pro správce centrálního systému účetních informací státu(1) Z centrálního systému účetních informací státu jsou předávány

vybraným účetním jednotkám účetní záznamy v zašifrovaném tvaru podle

této vyhlášky.(2) Pokud je nefunkční standardní přenosová cesta na straně správce

centrálního systému účetních informací státu, provádí se předávání a

přebírání dat náhradní přenosovou cestou.(3) Správce centrálního systému účetních informací státu poskytuje

vybrané účetní jednotce potřebnou součinnost při lokalizaci závad

datových přenosů a jejich odstranění, a to nejpozději do jednoho

pracovního dne od jejího nahlášení vybranou účetní jednotkou správci

centrálního systému účetních informací státu.(4) Správce centrálního systému účetních informací státu zajistí

kontrolu vnitrovýkazových a mezivýkazových vazeb přenesených částí

účetní závěrky vybraných účetních jednotek a umožní sestavení sumářů a

zařazení do požadovaných úrovní agregace, případně je oprávněn

vyžadovat v této souvislosti doplňující informace, a to v souladu s

Technickým manuálem centrálního systému účetních informací státu.(5) Správce centrálního systému účetních informací státu zajistí

podmínky pro vyžádání a přenos jiných účetních záznamů ve stanoveném

rozsahu a termínech standardní přenosovou cestou v souladu s Technickým

manuálem centrálního systému účetních informací státu, včetně podmínek

pro osoby, které jsou oprávněny vyžádat si jiný účetní záznam.§ 9Pravidla pro vybrané účetní jednotky(1) Vybraná účetní jednotka předává účetní záznamy do centrálního

systému účetních informací státu v zašifrovaném tvaru stanoveném touto

vyhláškou.(2) Pokud je nefunkční standardní přenosová cesta na straně vybrané

účetní jednotky, provádí se předávání a přebírání dat náhradní

přenosovou cestou. Požadavek na předání dat z centrálního systému

účetních informací státu náhradní přenosovou cestou sděluje účetní

jednotka správci centrálního systému účetních informací státu

telefonicky za použití hesla pro telefonickou autorizaci zodpovědné

osoby podle § 17 odst. 2 písm. e).(3) Vybraná účetní jednotka předává účetní záznamy do centrálního

systému účetních informací státu a přebírá účetní záznamy z centrálního

systému účetních informací státu standardní přenosovou cestou v

termínech stanovených touto vyhláškou nebo jiným právním předpisem. V

případě, že přenos dat pomocí připojení ke komunikačnímu serveru z

technických důvodů není uskutečněn úspěšně, vybraná účetní jednotka

provede opakovaný přenos dat v souladu s Technickým manuálem

centrálního systému účetních informací státu.(4) Není-li přenos dat podle odstavce 3 uskutečněn úspěšně, vybraná

účetní jednotka zároveň oznámí tuto skutečnost neprodleně správci

centrálního systému účetních informací státu.(5) Vybraná účetní jednotka zajistí podmínky pro vyžádání a přenos

jiných účetních záznamů ve stanoveném rozsahu a termínech standardní

přenosovou cestou v souladu s Technickým manuálem centrálního systému

účetních informací státu.§ 10Protokoly o uskutečněných přenosech dat a jejich uchovávání(1) Vybraná účetní jednotka uchovává protokoly o uskutečněných

přenosech dat a o neúspěšných pokusech o přenos dat ke každému

jednotlivému datovému přenosu. Technické požadavky na protokol o

uskutečněných přenosech dat a součinnost správce centrálního systému

účetních informací státu jsou uvedeny v Technickém manuálu centrálního

systému účetních informací státu.(2) Správce centrálního systému účetních informací státu uchovává

protokoly o uskutečněných přenosech dat na datovém médiu, které splňuje

podmínky průkaznosti a trvalosti obsahu uložených dat.§ 11Požadavky na úschovu účetních záznamůNa úschovu účetních záznamů uvedených v § 3 odst. 1 a 2, jejich

průkaznost, přenos a opravy se vztahují ustanovení § 31 až 35 zákona.§ 12Organizační zajištění přenosu účetních záznamů(1) Informaci o změně skutečností o vybrané účetní jednotce oznámí

účetní jednotka správci centrálního systému účetních informací státu

bezprostředně.(2) Strukturu jednotlivých rejstříků a číselníků zveřejní správce

centrálního systému účetních informací státu způsobem umožňujícím

dálkový přístup.§ 13Zajištění kontroly při přenosu účetních záznamůPři přebírání účetních záznamů provádí správce centrálního systému

účetních informací státua) syntaktickou kontrolu, kterou se rozumí kontrola rozsahu předávaných

účetních záznamů a jejich neporušenosti během přenosu,b) kontrolu zabezpečení, kterou se rozumí kontrola bezpečnostních

parametrů předávaných účetních záznamů, ac) obsahovou kontrolu, kterou se rozumí kontrola správnosti a

provázanosti ve smyslu pravidel stanovených právními předpisy a postupů

uvedených v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací

státu, zejména kontrola provázání informací v účetních záznamech podle

§ 3 odst. 1 až 3 předávaných vybranou účetní jednotkou do centrálního

systému účetních informací státu a případná kontrola jejich provázání s

informacemi v účetních záznamech předávaných jinou vybranou účetní

jednotkou.§ 14Zabezpečení účetních záznamů určených k přenosu(1) Účetní záznam podle § 3 odst. 1 a 2 určený k přenosu se přenáší v

zašifrované podobě. Splnění požadavků na zašifrování účetního záznamu

podle této vyhlášky se pro potřeby jeho přenosu považuje za podpis

účetního záznamu obdobným průkazným účetním záznamem v technické formě

podle § 33a odst. 3 zákona; povinnost připojit podpisový záznam k

účetnímu záznamu podle zákona nebo jiného právního předpisu není tímto

dotčena.(2) U přenášených účetních záznamů, hesel a šifrovacích klíčů zabezpečí

vybrané účetní jednotky i správce centrálního systému účetních

informací státu, aby nedošlo k neoprávněnému nakládání s nimi jinou

osobou nebo k jinému zneužití. Přenášené účetní záznamy jsou uchovávány

na datových nosičích v zašifrovaném tvaru.(3) Vybraná účetní jednotka zajistí technické prostředky potřebné k

zajištění zašifrovaného předávání účetních záznamů do centrálního

systému účetních informací státu.(4) Požadavky na proces zašifrování a dešifrování jsou stanoveny v

příloze č. 6 k této vyhlášce.(5) Správce centrálního systému účetních informací státu zajišťuje

šifrovací klíče, hesla a dokumentaci procesů a předávání šifrovacích

klíčů, hesel a dalších dat potřebných pro zajištění zašifrovaného

přenosu účetních záznamů vybraným účetním jednotkám.Organizační požadavky zabezpečení účetních záznamů a jiných dat

určených k přenosu§ 15(1) Osobou zodpovědnou za přenos dat mezi vybranou účetní jednotkou a

centrálním systémem účetních informací státu (dále jen „zodpovědná

osoba“) může být pouze fyzická osoba, kterou jmenuje vybraná účetní

jednotka.(2) Vybraná účetní jednotka předá správci centrálního systému účetních

informací státu jméno, příjmení, kontaktní údaje, emailovou adresu a

funkci zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby.(3) Zodpovědné osobě jsou správcem centrálního systému účetních

informací státu předány hesla, šifrovací klíče a další technické údaje.

Hesla a šifrovací klíče jsou vytvářeny a předávány tak, aby zajistily

jednoznačnou a průkaznou identifikaci zodpovědné osoby a jejich použití

pouze touto zodpovědnou osobou.(4) Správce centrálního systému účetních informací státu zruší hesla,

šifrovací klíče a další technické údaje zodpovědných osob nebo

náhradních zodpovědných osob, které do půl roku od obdržení hesla,

šifrovacího klíče a dalších technických údajů nedokončí proces

registrace zodpovědných osob nebo náhradních zodpovědných osob.(5) Náhradní zodpovědná osoba zajišťuje na základě jmenování vybrané

účetní jednotky činnosti stanovené zodpovědné osobě. Vybraná účetní

jednotka může vymezit skupinu účetních záznamů, pro které jmenuje

náhradní zodpovědnou osobu; neučiní-li tak, má se za to, že náhradní

zodpovědná osoba je jmenována pro přenos všech dat mezi vybranou účetní

jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu. Náhradní

zodpovědnou osobou může být pouze fyzická osoba.(6) Vybraná účetní jednotka oznámí správci centrálního systému účetních

informací státu bezprostředně změny o jmenování zodpovědné osoby a

náhradní zodpovědné osoby.(7) V případě přenosu účetních záznamů do centrálního systému účetních

informací státu podle § 5 odst. 4 písm. b) a § 5 odst. 5 písm. b) se

použijí ustanovení této vyhlášky týkající se zodpovědné osoby a

náhradní zodpovědné osoby přiměřeně pro krajský úřad příslušného kraje.(8) V případě technologického, bezpečnostního nebo operativního

organizačního opatření může správce centrálního systému účetních

informací státu provést změnu v registraci zodpovědné osoby nebo

náhradní zodpovědné osoby mimo postup uvedený v příloze č. 7. O

takovémto postupu správce centrálního systému účetních informací státu

neprodleně informuje dotčenou vybranou účetní jednotku a dotčenou

zodpovědnou osobu nebo náhradní zodpovědnou osobu.§ 16(1) V případě, že hrozí zneužití přenášených účetních záznamů nebo

jiných přenášených dat, oznámí vybraná účetní jednotka bezprostředně

tuto skutečnost správci centrálního systému účetních informací státu

prostřednictvím zodpovědné osoby nebo náhradní zodpovědné osoby.(2) Správce centrálního systému účetních informací státu realizuje

změny v přístupech do systému centrálního systému účetních informací

státu a změny v údajích zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby

nejpozději do jednoho pracovního dne od oznámení těchto skutečností

vybranou účetní jednotkou.§ 17Osobní přístupové kódy(1) Osobní přístupové kódy tvoří komplex bezpečnostních prvků

sloužících k utajení zabezpečeného šifrovaného přenosu dat mezi

vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací

státu. Osobní přístupové kódy sděluje správce centrálního systému

účetních informací státu výhradně zodpovědné osobě nebo náhradní

zodpovědné osobě.(2) Osobním přístupovým kódem jea) přístupový dekódovací kód určený k dekódování1. přístupového jména a hesla podle písmen c) a d) a2. šifrovacích klíčů podle písmene b),b) symetrický AES klíč určený k zašifrování nebo dešifrování dat

přenášených mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem

účetních informací státu v otevřeném tvaru,c) přístupové jméno určené pro připojení k centrálnímu systému účetních

informací státu v otevřeném tvaru,d) heslo určené pro připojení k centrálnímu systému účetních informací

státu v otevřeném tvaru,e) heslo pro telefonickou autorizaci zodpovědné osoby určené pro

telefonickou komunikaci zodpovědné osoby a správce centrálního systému

účetních informací státu,f) vstupní osobní heslo určené pro zpřístupnění údajů potřebných k

automatizovanému přenosu dat mezi vybranou účetní jednotkou a

centrálním systémem účetních informací státu ag) vstupní osobní heslo pro uložení určené pro ukládání osobních

přístupových kódů podle § 21 odst. 2.(3) Zodpovědná osoba a náhradní zodpovědná osoba u osobních

přístupových kódů zabezpečí, aby nedošlo k jejich zneužití.(4) Způsob tvorby osobních přístupových kódů a jejich předávání

zodpovědným osobám a náhradním zodpovědným osobám stanoví správce

centrálního systému účetních informací státu v souladu s podmínkami

uvedenými v příloze č. 7 k této vyhlášce.§ 18Bližší požadavky na informační systémy, technické prostředky a přenos

dat(1) Při přenosu účetních záznamů a jiných dat mezi vybranou účetní

jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu jsou použity

předepsané komunikační protokoly. Zadávání osobních přístupových kódů

nezbytných pro připojení ke komunikačnímu serveru centrálního systému

účetních informací státu a zahájení přenosu dat provádí zodpovědná

osoba bezprostředně před zahájením přenosu dat.(2) Technický prostředek určený k přenosu dat mezi vybranou účetní

jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu musí být

technicky a technologicky zabezpečen tak, abya) neoprávněná osoba nemohla ani při vynaložení značného úsilí získat

osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. c) a d) v otevřeném

tvaru v průběhu jejich zadávání zodpovědnou osobou nebo bezprostředně

po jejich zadání nebo získat takové informace, ze kterých je možné

osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. c) a d) odvodit,b) bezprostředně po ukončení přenosu dat mezi vybranou účetní jednotkou

a komunikačním serverem centrálního systému účetních informací státu

byly osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. c) a d) v

otevřeném tvaru odstraněny ze všech paměťových médií technického

prostředku určeného k přenosu dat, aby nebylo možno tyto osobní

přístupové kódy zpětně načíst či rekonstruovat,c) osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. c) a d) nebyly v

otevřeném tvaru přístupné ostatním aplikacím, které mohou být spuštěny

nad operačním systémem technického prostředku využívaném vybranou

účetní jednotkou k přenosu dat mezi ní a centrálním systémem účetních

informací státu a které by potenciálně mohly umožnit osobní přístupové

kódy podle § 17 odst. 2 písm. c) a d) v otevřeném tvaru získat,

zkopírovat nebo jinak zcizit nebo získat takové informace, ze kterých

je možné osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. c) a d)

odvodit, ad) osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. c) a d) nebyly v

otevřené formě přístupné ostatním technickým prostředkům nebo

zařízením, pokud je s nimi technický prostředek využívaný vybranou

účetní jednotkou k přenosu dat mezi vybranou účetní jednotkou a

centrálním systémem účetních informací státu propojen tak, že mezi nimi

může docházet k automatickému přenosu dat bez použití dalších

přenosových médií.(3) Pokud probíhá přenos dat mezi vybranou účetní jednotkou a

komunikačním serverem centrálního systému účetních informací státu

automatizovaně, je přípustné osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2

písm. c) a d) uložit v elektronické podobě na datovém médiu při

současném splnění těchto požadavků:a) osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. c) a d) jsou uloženy

na datovém médiu umožňujícím přístup k výše uvedeným údajům v otevřeném

tvaru, zejména načtení údajů z média v otevřeném tvaru, výhradně po

zadání správného vstupního osobního hesla,b) osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. c) a d) uložené na

datovém médiu jsou dočasně nebo trvale znepřístupněny v případě, že

vybraná účetní jednotka bezprostředně po sobě devětadevadesátkrát zadá

nesprávné vstupní osobní heslo,c) datové médium buď tvoří součást technického prostředku využívaného

vybranou účetní jednotkou k přenosu dat mezi vybranou účetní jednotkou

a centrálním systémem účetních informací státu, nebo je s ním přímo

propojeno odděleným datovým kanálem, který musí být zabezpečen proti

neautorizovanému načtení osobních přístupových kódů podle § 17 odst. 2

písm. c) a d) v otevřeném tvaru odposlechnutím datové komunikace, ad) datové médium je zabezpečeno proti neautorizovanému načtení osobních

přístupových kódů podle § 17 odst. 2 písm. c) a d) v otevřeném tvaru v

případě neoprávněného pokusu o načtení těchto osobních přístupových

kódů datovou komunikací nebo při fyzickém vniknutí dovnitř média,

například sejmutím krytu média nebo mechanickým poškozením média.(4) Požadavky na vstupní osobní hesla stanoví příloha č. 8 k této

vyhlášce.(5) Zašifrování souborů s účetními záznamy musí být provedeno

šifrovacím algoritmem využívajícím symetrickou šifru splňující

požadavky podle odstavce 6.(6) Symetrická šifra využívá algoritmus Rijndael dle AES s tím, že

délka klíče je 256 bitů. Požadavky na stupeň a metodu šifrování stanoví

příloha č. 9 k této vyhlášce.§ 19Požadavky na předávání a přebírání dat, šifrovacích a dešifrovacích

klíčů a manipulaci s těmito klíči(1) Správce centrálního systému účetních informací státu předává

vybraným účetním jednotkám datové soubory nezbytné pro předávání a

přebírání dat podle této vyhlášky (dále jen „zajišťovací a

identifikační soubory“). Název, formát, obsah, typ zajišťovacích a

identifikačních souborů, způsob jejich předání uvede správce

centrálního systému účetních informací státu v Technickém manuálu

centrálního systému účetních informací státu.(2) Vybraná účetní jednotka potvrzuje správci centrálního systému

účetních informací státu převzetí zajišťovacích a identifikačních

souborů vyplněním a zasláním formuláře o potvrzení o přijetí

zajišťovacích a identifikačních souborů po doplnění potvrzovacího

kontrolního součtu podle § 20 odst. 5.(3) Formulář o potvrzení o přijetí zajišťovacích a identifikačních

souborů je uveden v Technickém manuálu centrálního systému účetních

informací státu.Požadavky na předávání a přejímání přístupových kódů§ 20(1) Správce centrálního systému účetních informací státu předává

zodpovědné osobě jmenované vybranou účetní jednotkou, případně náhradní

zodpovědné osobě dokumenty obsahující osobní přístupové kódy podle § 17

odst. 2 písm. a) a e). Vybraná účetní jednotka poskytne zajišťovací a

identifikační soubory zodpovědné osobě, případně náhradní zodpovědné

osobě. Zodpovědná osoba, případně náhradní zodpovědná osoba pomocí

těchto osobních přístupových kódů a zajišťovacích a identifikačních

souborů předaných podle § 19 odst. 1 vygeneruje technickým prostředkem

uvedeným v § 14 odst. 3 osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm.

b) a f).(2) Přístupový dekódovací kód podle § 17 odst. 2 písm. a) je na vzoru

formuláře kódů podle odstavce 4 vytištěn ve tvaru řetězce znaků a

skládá se z kombinace číslic 0 až 9. Kombinace číslic mohou být pro

přehlednost rozděleny do skupin a graficky odděleny mezerou nebo jiným

znakem.(3) Heslo pro telefonickou autorizaci podle § 17 odst. 2 písm. e) je na

vzoru formuláře kódů podle odstavce 4 vytištěno ve tvaru řetězce znaků

a skládá se z kombinace číslic 0 až 9 a písmen A až F. Kombinace znaků

mohou být pro přehlednost rozděleny do skupin a graficky odděleny

mezerou nebo jiným znakem.(4) Formulář kódů podle odstavců 2 a 3 je uveden v Technickém manuálu

centrálního systému účetních informací státu.(5) Postup při generování osobních přístupových kódů podle § 17 odst. 2

písm. b) až d) stanoví příloha č. 12 k této vyhlášce.§ 21(1) Po převzetí a dekódování osobních přístupových kódů podle § 17

odst. 2 písm. b) až d) zodpovědná osoba vytvoří technickým prostředkem

uvedeným v § 14 odst. 3 potvrzovací kontrolní součet postupem

stanoveným v příloze č. 13 k této vyhlášce. Tento potvrzovací kontrolní

součet vybraná účetní jednotka doplní do formuláře o potvrzení o

přijetí zajišťovacích a identifikačních souborů.(2) Osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. b) až d) jsou po

ukončení procesu jejich dekódování buď zaznamenány v listinné podobě

anebo uloženy na datovém médiu, které splňuje požadavky stanovené v §

18 odst. 4 a 5. Technický prostředek při ukládání osobních přístupových

kódů podle věty první musí požadovat po příslušné zodpovědné osobě

zadání vstupního osobního hesla.(3) Informace požadované po vybrané účetní jednotce stanoví příloha č.

14 k této vyhlášce.(4) Na základě požadavku vybrané účetní jednotky podle odstavce 2 předá

správce centrálního systému účetních informací státu vybrané účetní

jednotce zajišťovací a identifikační soubory. Správce centrálního

systému účetních informací státu zašle zodpovědné osobě, případně

náhradní zodpovědné osobě osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2

písm. a), c) a e).§ 22Požadavky na technický prostředek ke generování osobních přístupových

kódů a jejich případnému přenosu či uloženíTechnický prostředek použitý ke generování osobních přístupových kódů a

jejich případnému přenosu či uložení musí být zabezpečen tak, aby

splňoval požadavky stanovené v § 18 odst. 3 a 4.ČÁST TŘETÍPŘEDÁVÁNÍ FINANČNÍCH ÚDAJŮ§ 23Obecně k předávání finančních údajů(1) Správci kapitol, organizační složky státu, státní příspěvkové

organizace, státní fondy, územní samosprávné celky, Regionální rady

regionů soudržnosti a dobrovolné svazky obcí sestavují a předávají do

centrálního systému účetních informací státu pro potřeby státu též

finanční výkazy a doplňující údaje (dále jen „finanční údaje“) podle

jiného právního předpisu^2).(2) Pro formát, strukturu, přenos, zabezpečení, rozsah a četnost

předávání finančních údajů se použijí ustanovení části druhé obdobně,

pokud nestanoví část třetí nebo jiný právní předpis^2) jinak.(3) Pro předávání finančních údajů obcí a dobrovolných svazků obcí se

použije § 5 odst. 4 a 6 obdobně, pokud nestanoví jiný právní předpis^2)

jinak.§ 24Termíny předávání finančních údajů(1) Účetní jednotky podle § 23 odst. 1 sestavují a předávají finanční

údaje ve formalizované datové dávce, a to v termínech stanovených jiným

právním předpisem^2).(2) Rozsah jednotlivých finančních údajů a jejich vzory stanoví jiný

právní předpis^2).§ 25zrušenČÁST ČTVRTÁPOŽADAVKY PRO TECHNICKÉ A SMÍŠENÉ FORMY ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮÚvodní ustanovení§ 26(1) Účetní jednotka může provést převod účetního záznamu z jedné formy

do jiné nové formy. Tímto převodem vzniká nový účetní záznam.(2) V případě převodu podle odstavce 1 účetní jednotka zajistí, že

obsah účetního záznamu v nové formě je shodný s obsahem účetního

záznamu v původní formě.(3) Provedení postupu podle odstavce 2 se má za prokázané, pokud účetní

jednotka předloží účetní záznam v původní i nové formě a jejich obsah

je shodný.(4) Provedení postupu podle odstavce 2 může účetní jednotka prokázat i

jiným způsobem, který nezpochybní žádná z osob, které s převedeným

záznamem pracují. V případě nezpochybnění průkaznosti převodu účetního

záznamu žádnou z osob, které s převedeným záznamem pracují, se u

účetních záznamů, které nejsou označeny skartačními znaky pro výběr

nebo archiválii podle jiného právního předpisu^3), nevyžaduje

předložení účetního záznamu v původní formě.(5) Účetní záznam v technické nebo smíšené formě se skartačními znaky

„A“ nebo „V“ vzniklý z činnosti účetní jednotky musí být ve formátu,

který zaručí jeho neměnnost a umožní jeho následnou čitelnost pro

fyzickou osobu. Pokud tuto podmínku nemůže účetní jednotka zabezpečit,

převede takové účetní záznamy do listinné formy odpovídající době

jejich vyřízení a opatří je náležitostmi originálu, a to nejpozději

před jejich zařazením do výběru archiválií ve skartačním řízení nebo

mimo něj; obdobně postupuje při nakládání s účetními záznamy přijatými

účetní jednotkou v technické, případně smíšené formě, u účetních

záznamů obsahujících elektronický podpis včetně průkazného potvrzení v

listinné formě o platnosti elektronického podpisu v době přijetí

účetního záznamu.(6) Účetní jednotka zajistí, aby disponovala účetními záznamy, kterými

se dokládá forma vedení účetnictví.§ 27Požadavky pro technické a smíšené formy účetních záznamů upravené touto

vyhláškou se týkajía) účetních záznamů vzniklých převodem z jedné formy do jiné,b) účetních záznamů, u kterých se doplněním informace na účetní záznam

změní jejich forma,c) účetních záznamů vytvořených technickými prostředky ad) přidělení jednoznačné identifikace k účetním záznamům tak, aby byly

splněny podmínky srozumitelnosti účetnictví a podmínky jednoznačnosti

obsahu účetních záznamů.Požadavky při vzniku technických, případně smíšených forem účetního

záznamu§ 28Požadavky a podmínky při vzniku účetních záznamů upravené touto

vyhláškou se vztahují na případya) smíšeného účetního záznamu doplněním informace ab) účetního záznamu v technické formě technologií na bázi optického

rozpoznání písma, případně rozpoznání čárového kódu.§ 29Doplněním informace v technické formě, která je pro fyzickou osobu

nečitelná, na účetní záznam v listinné formě vzniká účetní záznam ve

smíšené formě. Při doplnění informace na účetní záznam musí být splněny

podmínky podle § 33 odst. 7 zákona.§ 30(1) Převodem účetního záznamu v listinné nebo smíšené formě s využitím

technologie na bázi optického rozpoznání písma vzniká nový účetní

záznam v technické formě.(2) Účetní záznam podle odstavce 1 se převede za použití snímacího

zařízení. Snímací zařízení musí umožňovat převedení listinné formy do

technické, přičemž musí být dodržena podmínka neporušitelnosti obsahu a

čitelnosti.(3) Účetní záznam převedený podle odstavce 1 může být současně nebo

následně zpracován technologiemi na bázi optického rozpoznání písma,

případně rozpoznání čárového kódu. Účetní jednotka zajistí, aby obsah

původního účetního záznamu v listinné, případně smíšené formě byl

shodný s obsahem účetního záznamu v technické formě, a připojí k takto

získanému účetnímu záznamu podpisový záznam.§ 31(1) Účetní záznam v technické formě a ve formátu, který umožňuje jeho

zpracování pomocí technologií na bázi optického rozpoznání písma,

případně rozpoznání čárového kódu, může být zpracován touto technologií

tak, že vznikne nový účetní záznam v technické, případně smíšené formě.(2) Účetní jednotka zajistí, aby obsah původního účetního záznamu byl

shodný s obsahem účetního záznamu v technické, případně smíšené formě,

a připojí k takto získanému účetnímu záznamu podpisový záznam.§ 32Pro účely průkaznosti účetního záznamu převedeného podle § 34 a 36

uchová účetní jednotka společně s novým účetním záznamem původní účetní

záznam v listinné, technické, případně smíšené formě.§ 33Převod účetního záznamu z listinné formy do účetního záznamu v

technické forměPřevod účetního záznamu v listinné formě do účetního záznamu v

technické formě se provádí za použití snímacího zařízení. Snímací

zařízení musí umožňovat převedení listinné formy do technické formy,

přičemž musí být dodržena podmínka neporušitelnosti obsahu a

čitelnosti.§ 34Převod účetního záznamu z listinné formy do účetního záznamu ve smíšené

formě(1) Účetní záznam ve smíšené formě může též vzniknout převodem části

účetního záznamu do technické formy.(2) V tomto případě se převod části účetního záznamu v listinné formě

do technické části účetního záznamu ve smíšené formě provádí za použití

snímacího zařízení. Snímací zařízení musí umožňovat převedení listinné

formy do technické formy, přičemž musí být dodržena podmínka

neporušitelnosti obsahu a čitelnosti.(3) Nový účetní záznam ve smíšené formě tvoří původní účetní záznam v

listinné formě a k němu připojený účetní záznam v technické formě

vzniklý převodem části účetního záznamu v listinné formě. V těchto

případech účetní záznam v původní formě i účetní záznam vzniklý

převodem obsahuje jednoznačnou identifikaci, kterou lze jednoznačně a

nezaměnitelně určit vzájemnou vazbu mezi účetním záznamem v původní

formě a účetním záznamem vzniklým převodem.§ 35Převod účetního záznamu z technické formy neobsahující podpisový záznam

do účetního záznamu v listinné formě(1) Převod účetního záznamu v technické formě bez podpisového záznamu

do účetního záznamu v listinné formě se provádí za použití výstupního

zařízení.(2) Výstupní zařízení musí umožňovat záznam na analogový nosič způsobem

zaručujícím jeho neměnnost a čitelnost.§ 36Převod účetního záznamu z technické formy neobsahující podpisový záznam

do účetního záznamu ve smíšené formě(1) Převod části nebo celého účetního záznamu v technické formě do

účetního záznamu ve smíšené formě se provádí za použití výstupního

zařízení.(2) Výstupní zařízení musí umožňovat záznam na analogový nosič způsobem

zaručujícím jeho neměnnost a čitelnost.(3) Nový účetní záznam ve smíšené formě tvoří původní účetní záznam v

technické formě a k němu připojený účetní záznam v listinné formě

vzniklý převodem části nebo celého účetního záznamu v technické formě.

V těchto případech účetní záznam v původní formě i účetní záznam

vzniklý převodem obsahuje jednoznačnou identifikaci, kterou lze

jednoznačně a nezaměnitelně určit vzájemnou vazbu mezi účetním záznamem

v původní formě a účetním záznamem vzniklým převodem.§ 37Převod účetního záznamu v technické formě s podpisovým záznamem do

účetního záznamu v listinné forměPro převod účetního záznamu v technické formě s podpisovým záznamem do

účetního záznamu v listinné formě se použije autorizovaná konverze

dokumentů^4).§ 38Převod účetního záznamu v technické formě s podpisovým záznamem do

účetního záznamu ve smíšené formě(1) Pro převod části nebo celého účetního záznamu v technické formě do

účetního záznamu ve smíšené formě se použije autorizovaná konverze

dokumentů^4).(2) Nový účetní záznam ve smíšené formě tvoří původní účetní záznam v

technické formě a k němu připojený účetní záznam v listinné formě

vzniklý autorizovanou konverzí dokumentů části nebo celého účetního

záznamu v technické formě. V těchto případech účetní záznam vzniklý

převodem obsahuje jednoznačnou identifikaci, kterou lze jednoznačně a

nezaměnitelně určit vzájemnou vazbu mezi účetním záznamem v původní

formě a účetním záznamem vzniklým převodem.§ 39Převod účetního záznamu ve smíšené formě s částí záznamu v technické

formě, která neobsahuje podpisový záznam, do účetního záznamu v

listinné formě(1) Pro převod účetního záznamu ve smíšené formě s částí záznamu v

technické formě, která neobsahuje podpisový záznam, do účetního záznamu

v listinné formě se použije pro část účetního záznamu v technické formě

výstupní zařízení.(2) Výstupní zařízení musí umožňovat záznam na analogový nosič způsobem

zaručujícím jeho neměnnost a čitelnost.(3) Nový účetní záznam v listinné formě pak tvoří část původního

účetního záznamu v listinné formě a nový účetní záznam vzniklý převodem

technické části původního účetního záznamu ve smíšené formě. V těchto

případech účetní záznam vzniklý převodem obsahuje jednoznačnou

identifikaci, kterou lze jednoznačně a nezaměnitelně určit vzájemnou

vazbu mezi účetním záznamem v původní formě a účetním záznamem vzniklým

převodem.§ 40Převod účetního záznamu ve smíšené formě s částí záznamu v technické

formě, která neobsahuje podpisový záznam, do účetního záznamu v

technické formě(1) Převod účetního záznamu ve smíšené formě s částí záznamu v

technické formě, která neobsahuje podpisový záznam, do účetního záznamu

v technické formě se provádí pro listinnou část účetního záznamu ve

smíšené formě za použití snímacího zařízení.(2) Snímací zařízení musí umožňovat převedení listinné formy do

technické formy, přičemž musí být dodržena podmínka neporušitelnosti

obsahu a čitelnosti.(3) Výslednou technickou formu účetního záznamu tvoří část původního

účetního záznamu v technické formě a nový účetní záznam vzniklý

převodem z části původního účetního záznamu v listinné formě. V těchto

případech účetní záznam vzniklý převodem obsahuje jednoznačnou

identifikaci, kterou lze jednoznačně a nezaměnitelně určit vzájemnou

vazbu mezi účetním záznamem v původní formě a účetním záznamem vzniklým

převodem.(4) V případě účetního záznamu ve smíšené formě s částí záznamu v

technické formě, která neobsahuje podpisový záznam a která je uchována

výstupním tiskovým zařízením na analogovém nosiči, například štítek s

čárovým kódem, může účetní jednotka provést převod podle § 36. Zároveň

musí být splněna podmínka, že informace obsažená na smíšeném účetním

záznamu v části záznamu v technické formě bude zachována i v novém

účetním záznamu vzniklém převodem z původního účetního záznamu v

technické formě.§ 41Převod účetního záznamu ve smíšené formě s částí záznamu v technické

formě, která obsahuje podpisový záznam, do účetního záznamu v listinné

formě(1) Pro převod účetního záznamu ve smíšené formě s částí záznamu v

technické formě, která obsahuje podpisový záznam, do účetního záznamu v

listinné formě se použije autorizovaná konverze dokumentů^4).(2) Výslednou listinnou formu pak tvoří část původního účetního záznamu

v listinné formě a nový účetní záznam vzniklý autorizovanou konverzí z

části původního účetního záznamu v technické formě. V těchto případech

účetní záznam vzniklý převodem obsahuje jednoznačnou identifikaci,

kterou lze jednoznačně a nezaměnitelně určit vzájemnou vazbu mezi

účetním záznamem v původní formě a účetním záznamem vzniklým převodem.§ 42Převod účetního záznamu ve smíšené formě s částí záznamu v technické

formě, která obsahuje podpisový záznam, do účetního záznamu v technické

formě(1) Převod účetního záznamu ve smíšené formě s částí záznamu v

technické formě, která obsahuje podpisový záznam, do účetního záznamu v

technické formě se pro listinnou část účetního záznamu ve smíšené formě

provádí za použití snímacího zařízení.(2) Snímací zařízení musí umožňovat převedení listinné formy do

technické formy, přičemž musí být dodržena podmínka neporušitelnosti

obsahu a čitelnosti.(3) Výslednou technickou formu účetního záznamu tvoří část původního

účetního záznamu v technické formě a nový účetní záznam vzniklý

převodem z části původního účetního záznamu v listinné formě. V těchto

případech účetní záznam vzniklý převodem obsahuje jednoznačnou

identifikaci, kterou lze jednoznačně a nezaměnitelně určit vzájemnou

vazbu mezi účetním záznamem v původní formě a účetním záznamem vzniklým

převodem.(4) K novému účetnímu záznamu v technické formě se připojí podpisový

záznam osoby odpovědné za převod.§ 43Obecné požadavky při převodu účetního záznamu(1) Účetní záznam v listinné formě do účetního záznamu v technické

formě převádí účetní jednotka pouze v případě, že u převáděných

účetních záznamů je zajištěna podmínka neměnnosti a trvalosti.(2) Pokud není barva v účetním záznamu nositelem obsahu nebo jeho

části, je možné převádět účetní záznam černobíle. V opačném případě se

převádí barevně.(3) U účetních záznamů převáděných z listinné formy do technické formy

pomocí skeneru bezodkladně po provedení převodu účetního záznamu

posoudí účetní jednotka pohledovou kontrolou čitelnost celé plochy

převedeného záznamu. Nejsou-li některé části záznamu čitelné, je možné

provést nový převod záznamů s pozměněným nastavením parametrů

technického zařízení, případně jinou technologií.(4) Převod účetního záznamu nesmí způsobit nejednoznačnost obsahu.(5) Při převodu účetních záznamů týkajících se výhradně skutečností

uvnitř jedné účetní jednotky, které obsahují podpisový záznam, lze

kromě autorizované konverze dokumentů použít i jinou metodu.(6) Použitá metoda musí splňovat podmínku, že bude možné nezávisle na

sobě určit odpovědnost jednotlivých osob za obsah účetního záznamu, ke

kterému byly podpisové záznamy přiloženy, a to jak u původního účetního

záznamu, tak i u záznamu vzniklého převodem.ČÁST PÁTÁPŘECHODNÁ USTANOVENÍ§ 44(1) Ustanovení této vyhlášky se poprvé použijí v účetním období

započatém 1. ledna 2010 a později, není-li v odstavcích 2 až 4

stanoveno jinak.(2) Účetní záznamy podle § 3 odst. 1 písm. a) (účetní závěrka)

předávají organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové

organizace, státní fondy a Pozemkový fond České republiky do

centrálního systému účetních informací poprvé v účetním období roku

2010 ve stavu k 31. březnu 2010, a to nejpozději do 20. dubna 2010.(3) Územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady

regionů soudržnosti a příspěvkové organizace zřizované obcemi,

dobrovolnými svazky obcí a kraji předávají účetní záznamy podle § 3

odst. 1 písm. a) (účetní závěrka) do centrálního systému účetních

informací poprvé v účetním období roku 2010 ve stavu k 31. březnu a k

30. červnu 2010, a to nejpozději do 20. července 2010.(4) Účetní záznamy podle § 3 odst. 1 písm. b) a c) (pomocný

konsolidační přehled a ostatní pomocné konsolidační informace)

předávají vybrané účetní jednotky do centrálního systému účetních

informací poprvé v účetním období roku 2011 ve stavu k 31. prosinci

2010, a to nejpozději do 31. srpna 2011, s výjimkou vybraných účetních

jednotek, které jsou součástí dílčího konsolidačního celku podle jiného

právního předpisu konsolidující účetní jednotky státu Ministerstva

financí.(5) Operativní účetní záznamy podle § 3 odst. 2 předávají organizační

složky státu a státní fondy do centrálního systému účetních informací

poprvé v účetním období roku 2010 ve stavu k 30. červnu 2010, a to

nejpozději do 20. července 2010.ČÁST ŠESTÁÚČINNOST§ 45Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.Ministr:Ing. Janota v. r.Příloha 1Formát elektronicky předávaných údajůObecné zásady struktury a formát předávaných údajůSoubory účetních záznamů předávaných mezi vybranou účetní jednotkou a

centrálním systémem účetních informací státu obsahují záhlaví souboru,

která obsahuje základní identifikační údaje o souboru jako takovém, o

vybrané účetní jednotce, a další nezbytně nutné identifikační údaje.

Soubory dále obsahují vlastní obsah souboru, který se skládá z

jednotlivých předávaných informací mezi vybranou účetní jednotkou a

centrálním systémem účetních informací státu. Soubory jsou zakončeny

zápatím, které stanoví jednoznačnou identifikaci celistvosti

přenášeného účetního záznamu a další informace nutné pro zabezpečení

souboru. Soubory jsou ve tvaru přenosových vět ve formátu XML. Soubor

vždy musí být zakončen tak, aby .XML soubor na konci (jako poslední dva

znaky) obsahoval CR LF, tj. 0x0D a 0x0A. Soubory XML musí být v

kódování dle UTF-8.Základními částmi přenosové věty jsou:a) záhlaví, které stanoví nejméně nezaměnitelnou identifikaci účetního

záznamu a další identifikační údaje o obsahu účetního záznamu a účetní

jednotce, která jej vytvořila,b) obsah, který obsahuje zejména přenášenou informaci (záznam) a má

různou strukturu podle typu souboru; v části obsah je vždy obsažen

alespoň jeden záznam ac) zápatí, které stanoví nejméně nezaměnitelnou identifikaci pro

zajištění celistvosti přenášeného účetního záznamu, pravidla pro část

obsahující kontrolní a bezpečnostní údaje.Účetní záznamy předávané mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním

systémem účetních informací státu se navrhují tak, aby odpovídaly

pravidlům pro standardizované datové prvky podle vyhlášky č. 469/2006

Sb., o informačním systému o datových prvcích.Příloha 2Formáty účetních záznamů v technické formě a výstupní formáty snímacího

zařízení pro převod účetních záznamů z listinné formy do technické

formy1. Formáty účetních záznamů v technické formě:a. PDF (Portable Document Format) verze 1.3 a vyšší nebo PDF/A

(Portable Dokument Format/Archive)b. XMLc. PNG (Portable Network Graphic) dle standardu ISO/IEC 15948:2004,d. JPEG (Joint Photographic Experts Group).2. Parametry snímacího zařízení pro převod účetních záznamů z listinné

formy do technické formy:a. rozlišení snímání nejméně 300 x 300 dpib. barevná hloubka nejméně 24 bitů nebo 256 stupňů šedi, jde-li výlučně

o černobílé převádění.Příloha 2aPomocný analytický přehled

Příloha 2bTermíny pro předávání Pomocného analytického přehledu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo Název účetního záznamu Četnost předáváníúčetního záznamu

výkazu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 Část I: Počáteční a koncové

čtvrtletně

- ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne

stavy a obraty na vybraných následujícího měsíce a

rozvahových účtech

ročně

, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku,30 Část II: Vybrané náklady od

čtvrtletně

- ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne

počátku roku za hlavní a následujícího měsíce a

hospodářskou činnost

ročně

, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku,30 Část III: Vybrané výnosy od

čtvrtletně

- ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne

počátku roku za hlavní a následujícího měsíce a

hospodářskou činnost

ročně

, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku,30 Část IV: DNM a DHM - typy změn

čtvrtletně

- ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne

na straně MD a D vybraných následujícího měsíce a

rozvahových účtů

ročně

, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku,30 Část V: Zásoby - typy změn na

čtvrtletně

- ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne

straně MD a D vybraných následujícího měsíce a

rozvahových účtů

ročně

, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku,30 Část VI: Pohledávky - typy změn

čtvrtletně

- ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne

na straně MD a D vybraných následujícího měsíce a

rozvahových účtů

ročně

, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku,30 Část VII: Závazky - typy změn

čtvrtletně

- ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne

na straně MD a D vybraných následujícího měsíce a

rozvahových účtů

ročně

, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku,30 Část VIII: Ostatní aktiva - typy

čtvrtletně

- ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne

změn na straně MD a D vybraných následujícího měsíce a

rozvahových účtů

ročně

, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku,30 Část IX: Jmění účetní jednotky -

čtvrtletně

- ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne

typy změn na straně MD a D následujícího měsíce a

vybraných rozvahových účtů

ročně

, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku,31 Část X: Počáteční a koncové

čtvrtletně

- ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne

stavy a obraty na vybraných následujícího měsíce a

rozvahových účtech v členění

ročně

, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku,

podle jednotlivých partnerů

aktiva / pasiva nebo partnerů

transakce32 Část XI: Vybrané náklady a

čtvrtletně

- ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne

výnosy od počátku roku za následujícího měsíce a

hlavní a hospodářskou činnost

ročně

, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku

v členění podle jednotlivých

partnerů transakce33 Část XII: Typy změn na straně

čtvrtletně

- ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne

MD a D vybraných rozvahových následujícího měsíce a

účtů v členění podle jednotlivých

ročně

, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku

partnerů transakce34 Část XIII: Typy změn na straně

čtvrtletně

- ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne

MD a D vybraných rozvahových následujícího měsíce a

účtů v členění podle jednotlivých

ročně

, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku

partnerů aktiva / pasiva

a partnerů transakce35 Část XIV: Přehled majetkových

ročně

- ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku

účastí a jejich změn36 Část XV: Přehled podrozvahových

ročně

- ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku

účtů37 Část XVI: Počáteční a koncové

ročně

- ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku

stavy na vybraných

podrozvahových účtech v členění

podle jednotlivých partnerů

podrozvahového účtu38 Část XVII: Vysvětlení významných

ročně

- ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku

částek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámka:

Má-li vybraná účetní jednotka povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech,které jsou požadovány v jednotlivých částech

Pomocného analytického přehledu, sestavuje jednotlivé části Pomocného analytického přehledu v agregované podobě způsobem

stanoveným v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu.

Připadne-li termín předání na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.Příloha 3Termíny pro předávání konsolidačních účetních záznamů

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo Název účetního záznamu Četnost předávání účetního záznamu

výkazu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Rozvaha čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka, a to

do 25. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní

závěrka, a to do 20. 2. následujícího roku,

zdravotní pojišťovny: čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní

účetní závěrka, a to do 60. dne od konce vykazovaného období, a ročně, tj. ve

stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku,

vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle § 3a této

vyhlášky: čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní

závěrka, a to do 30. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. -

řádná účetní závěrka, a to do 25. 2. následujícího roku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Výkaz zisku a ztráty čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka, a to

do 25. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní

závěrka, a to do 20. 2. následujícího roku,

zdravotní pojišťovny: čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní

účetní závěrka, a to do 60. dne od konce vykazovaného období, a ročně, tj. ve

stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku,

vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle § 3a této

vyhlášky: čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní

závěrka, a to do 30. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. -

řádná účetní závěrka, a to do 25. 2. následujícího roku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 Přehled o peněžních ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 20. 2. následujícího

tocích a o změnách roku,

vlastního kapitálu zdravotní pojišťovny: ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to

do 28. 2. následujícího roku,

vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle § 3a této

vyhlášky: ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to

do 25. 2. následujícího roku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 Příloha čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30.9. - mezitímní účetní závěrka, a to 25.

dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a

to do 20. 2. následujícího roku,

zdravotní pojišťovny: čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní

účetní závěrka, a to do 60. dne od konce vykazovaného období, a ročně, tj. ve

stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku,

vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle § 3a této vyhlášky:

čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka, a to

do 30. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní

závěrka, a to do 25. 2. následujícího roku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 Pomocný konsolidační ročně, tj. ve stavu k 31. 12., a to do 31.7. následujícího roku

přehled

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 Seznam účetních jednotek ročně, tj. ve stavu k 31. 12. předchozíhoroku, a to do 15. 1. běžného roku

patřících do dílčího

konsolidačního celku státu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámka:

Připadne-li termín předání na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.Příloha 3aPomocný konsolidační přehled

Příloha 4Termíny pro předávání jiných účetních záznamů

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo Název účetního záznamu Četnost předávání účetního záznamu

výkazu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 Vyžádaný primární účetní záznam z účetních knih do pěti pracovníchdnů od obdržení požadavku na předání

jiného účetního záznamu správcem centrálního systému

účetních informacístátu, nestanoví-li orgán veřejné

správy v rámci monitorovacích, zjišťovacích a

kontrolních činností jiný termín

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12a Vyžádaný soubor primárních účetních do pěti pracovníchdnů od obdržení požadavku na

záznamů z účetních knih předání jiného účetního záznamu správcem centrálního

systému účetních informací státu, nestanoví-li orgán

veřejné správy v rámci monitorovacích, zjišťovacích a

kontrolních činností jiný termín

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 Vyžádaný jiný účetní záznam do pěti pracovníchdnů od obdržení požadavku na předání

jiného účetního záznamu správcem centrálního systému

účetních informacístátu, nestanoví-li orgán veřejné

správy v rámci monitorovacích, zjišťovacích a

kontrolních činností jiný termín

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13a Vyžádaný soubor jiných účetních do pěti pracovníchdnů od obdržení požadavku na

záznamů předání jiného účetního záznamu správcem centrálního

systému účetních informací státu, nestanoví-li orgán

veřejné správy v rámci monitorovacích, zjišťovacích a

kontrolních činností jiný termín

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 Účetní záznamy o inventarizaci do pěti pracovníchdnů od obdržení požadavku na předání

jiného účetního záznamu správcem centrálního systému

účetních informacístátu, nestanoví-li orgán veřejné

správy v rámci monitorovacích, zjišťovacích a

kontrolních činností jiný termín

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 Vyžádaný konkrétní účetní doklad do pěti pracovníchdnů od obdržení požadavku na předání

jiného účetního záznamu správcem centrálního systému

účetních informacístátu, nestanoví-li orgán veřejné

správy v rámci monitorovacích, zjišťovacích a

kontrolních činností jiný termín

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 Vyžádaný seznam primárních účetních záznamů a do pěti pracovníchdnů od obdržení požadavku na předání

účetních dokladů dle bližší specifikace jiného účetního záznamu správcem centrálního systému

účetních informacístátu, nestanoví-li orgán veřejné

správy v rámci monitorovacích, zjišťovacích a

kontrolních činností jiný termín

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16a Informace o schválení nebo neschválení účetní v případě řádné účetní závěrky do 31. 7. roku

závěrky, včetně souvisejících informací následujícího po účetním období, za které je účetní

závěrka schvalována; v případě mimořádné účetní

závěrky do 3 měsíců od rozvahového dne

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámka:Připadne-li termín předání na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním

dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.Příloha 5Termíny pro předávání operativních účetních záznamů

---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

Číslo Název účetního záznamu Četnost předávání účetního záznamu

výkazu

---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

17 Soupis pohledávek měsíčně - ve stavu k poslednímudni kalendářního měsíce, a

to do 15. dne následujícího kalendářního měsíce

---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

18 Soupis závazků měsíčně - ve stavu k poslednímudni kalendářního měsíce, a

to do 15. dne následujícího kalendářního měsíce

---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

19 Soupis podmíněných pohledávek měsíčně - ve stavu k poslednímudni kalendářního měsíce, a

to do 15. dne následujícího kalendářního měsíce

---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

20 Soupis podmíněných závazků měsíčně - ve stavu k poslednímudni kalendářního měsíce, a

to do 15. dne následujícího kalendářního měsíce

---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

21 Peněžní prostředky měsíčně - ve stavu k poslednímudni kalendářního měsíce, a

to do 15. dne následujícího kalendářního měsíce

---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

22 Disponibilní majetek měsíčně - ve stavu k poslednímudni kalendářního měsíce, a

to do 15. dne následujícího kalendářního měsíce

---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------Poznámka:Soupis podmíněných pohledávek a podmíněných závazků se vztahuje k § 25

odst. 2 zákona.Disponibilní majetek se vztahuje k § 27 odst. 1 písm. h) zákona.Má-li vybraná účetní jednotka povinnost zachovávat mlčenlivost o

skutečnostech, které jsou požadovány v jednotlivých částech soupisu

pohledávek, soupisu závazků, soupisu podmíněných pohledávek a soupisu

podmíněných závazků, sestavuje tyto operativní účetní záznamy v

agregované podobě způsobem stanoveným v Technickém manuálu centrálního

systému účetních informací státu. Pokud k příslušnému poslednímu dni

kalendářního měsíce sestavuje vybraná účetní jednotka mezitímní účetní

závěrku nebo řádnou účetní závěrku, předává operativní účetní záznamy v

termínu pro předávání mezitímní účetní závěrky nebo řádné účetní

závěrky. Připadne-li termín předání na sobotu, neděli nebo svátek, je

posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.Operativní účetní záznamy k poslednímu dni kalendářního roku (za měsíc

prosinec) a k poslednímu dni následujícího měsíce ledna předává vybraná

účetní jednotka v termínu pro předání řádné účetní závěrky sestavované

k poslednímu dni tohoto kalendářního roku.Příloha 6Požadavky na proces zašifrování a dešifrování1. Postup při zašifrování datových souborů za použití symetrického

šifrovacího klíčeVšechny .XML soubory obsahující účetní záznamy zodpovědná osoba před

předáním do centrálního systému účetních informací státu zašifruje.Při zašifrování se postupuje následovně:a) do každého jednotlivého .XML souboru je vložen (přidán na začátek)

první řádek, který je tvořen "náhodným řetězcem 1" s délkou 16 znaků,b) na konec .XML datového souboru modifikovaného dle předchozího bodu,

je vložen poslední řádek, který je tvořen "náhodným řetězcem 2" s

takovou délkou, aby celková délka zašifrovaného .XML souboru byla rovná

násobku 16 byte.c) datový .XML soubor se následně zašifruje algoritmem AES s délkou

klíče 256 bitů, a to pomocí symetrického šifrovacího AES klíče dle § 17

odst. 2 písm. b) vyhlášky, mód (režim) šifrování Cipher Block Chaining

(CBC), přičemž inicializačním vektorem je posloupnost 16-ti binárních

číslic s hodnotou 0,d) po zašifrování se datový .XML soubor převede do kódování Base64,

změní se přípona na XM6 a v tomto tvaru je soubor připraven k odeslání

do centrálního systému účetních informací státu.Poznámka: Detailní popis metody šifrování CBC je uveden na

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-38a/sp800-38a.pdf.2. Postup při dešifrování datových souborů za použití symetrického

šifrovacího klíčePři dešifrování datových souborů za použití symetrického šifrovacího

klíče .XML se soubory předané vybrané účetní jednotce z centrálního

systému účetních informací státu po uskutečnění přenosu dešifrují.Při dešifrování se postupuje následovně:a) datový soubor s příponou .XM6 soubor se převede z kódování Base64,

do binárního kódu,b) převedený datový soubor se následně dešifruje algoritmem AES s

délkou klíče 256 bitů, a to pomocí symetrického šifrovacího AES klíče

podle § 17 odst. 2 písm. b) vyhlášky, mód (režim) šifrování Cipher

Block Chaining (CBC), přičemž inicializačním vektorem je posloupnost

16-ti binárních číslic s hodnotou 0,c) změní se přípona dešifrovaného souboru na .XMLd) ze souboru se odstraní (vymaže) první a poslední řádek - odstraní se

náhodné řetězce 1 a 2.Poznámka: Detailní popis metody dešifrování CBC je uveden na

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-38a/sp800-38a.pdfPoznámka: Vymezení pojmů použitých v této tabulce a odkazy jsou uvedeny

v příloze č. 13 k této vyhlášcePříloha 7Způsob tvorby osobních přístupových kódů a jejich předávání zodpovědným

osobám a náhradním zodpovědným osobám1. Statutární zástupce účetní jednotky nebo osoba jím určená zašle

správci centrálního systému účetních informací státu informace

požadované po vybrané účetní jednotce stanovené v příloze č. 14 k této

vyhlášce prostřednictvím formuláře uveřejněného správcem centrálního

systému účetních informací státu.2. Správce centrálního systému účetních informací státu vygeneruje

zajišťovací a identifikační soubory podle přílohy č. 12 k této vyhlášce

zodpovědným, případně náhradním zodpovědným osobám. Správce centrálního

systému účetních informací státu zašle prostřednictvím datových

schránek zprávu účetní jednotce (v případě, že účetní jednotka nemá

zřízenu datovou schránku, tak jiným způsobem) pouze při registraci

první zodpovědné, případně náhradní zodpovědné osoby k dané účetní

jednotce nebo na vyžádání vyplněním bodu 6 v registračním formuláři.

Zpráva obsahuje přístupové kódy (přihlašovací jméno a heslo).3. Účetní jednotka se pomocí údajů podle 2. bodu přihlásí k centrálnímu

systému účetních informací státu a stáhne zajišťovací a identifikační

soubory, které předá zodpovědné osobě, případně náhradní zodpovědné

osobě.4. Správce centrálního systému účetních informací státu zašle každé

zodpovědné osobě, případně náhradní zodpovědné osobě, listovní zásilku

v chráněné obálce, která obsahuje informace popsané v Technickém

manuálu centrálního systému účetních informací státu.5. Zodpovědná osoba, případně náhradní zodpovědná osoba odemkne

předepsaným způsobem pomocí zaslaných informací popsaných v Technickém

manuálu centrálního systému účetních informací státu přihlašovací údaje

a šifrovací klíč (klíče) a prostřednictvím svého programového vybavení

vygeneruje kontrolní součet. Kontrolní součet zodpovědná osoba,

případně náhradní zodpovědná osoba předá účetní jednotce, která zašle

příslušný formulář správci centrálního systému účetních informací státu

způsobem popsaným v Technickém manuálu centrálního systému účetních

informací státu.6. Správce centrálního systému účetních informací státu aktivuje

přístupy zodpovědné, případně náhradní zodpovědné osobě dané účetní

jednotky, která zaslala potvrzení podle 5. bodu se správným kontrolním

součtem.7. Obdobným způsobem podle bodů 1. až 6. se postupuje i při žádosti

účetní jednotky o změnu zodpovědné či náhradní zodpovědné osoby.Příloha 8Požadavky na vstupní osobní hesla

--------------------------------------------- -------------------------------------------------

Heslo znakové Heslo číslicové

--------------------------------------------- -------------------------------------------------

a) minimální délka hesla je 8 znaků, pokud je g) minimální délka 12 číslic, pokud se heslo

použita kombinace číslic a písmen, sestává výhradně z číslic,

b) povolena jsou písmena „A..Z“ a číslice h) číslice, ze kterých se skládá heslo,

„0..9“, musejí být náhodně vygenerované,

c) metoda ověření hesla musí být „necitlivá“ na i) heslo, nesmí být tvořeno z dvou nebo více

záměnu malých a velkých písmen, tj. záměna opakujících se posloupností číslic nebo jedné

malých a velkých písmen je ignorována, či několika skupin shodných číslic,

d) znaky, ze kterých se sestává heslo, musejí j) heslo nesmí být tvořeno z jedné či

být náhodně vygenerované, heslo musí obsahovat několika shodných číselných řad, kde jsou

minimálně 2, maximálně 5 číslic a všechny snadno odvoditelné vazby mezi jednotlivými

číslice se nesmějí vyskytovat na pozicích, členy číselných řad,

které spolu navzájem sousedí, k) heslo nesmí být složeno z číselných řad

e) pro znaky použité v heslu platí analogická nebo jejich částí, které jsou snadno

kritéria uvedená ve sloupci u hesla zjistitelné vzhledem k zodpovědné osobě

číslicového pod písmeny i) a j), (například údaje odvozené oddata narození

f) písmena použitá v hesle nesmějí tvořit vlastního či rodinných příslušníků, rodná

srozumitelné slovo v českém či anglickém čísla atd.).

jazyce, i kdyby toto slovo bylo „proloženo“

číslicemi případně slovo napsáno v obráceném

pořadí (odzadu),

--------------------------------------------- -------------------------------------------------Příloha 9Požadavky na stupeň a metodu šifrovánípro zašifrování souborů se použije symetrická šifra Rijndael dle AES

FIPS 197 Nov 2001 Advanced Encryption Standard - viz(http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips197/fips-197.pdf)

csrc.nist.gov přičemž délka klíče je 256 bitůPříloha 10zrušenaPříloha 11zrušenaPříloha 12Postup při generování osobních přístupových kódů1) Vymezení pojmůa) binární číslicí se dále rozumí jeden osmibitový byte, tj. celé číslo

v rozsahu intervalu dekadicky,b) řetězcem znaků se dále rozumí posloupnost binárních číslic v

intervalu dekadicky, které reprezentují znaky v kódování ASCII

(dále jen "znaky"). Posloupnost je zakončena znaky [CR] [LF] dle

tabulky ASCII, tj. hodnotami 13 dekadicky a 10 dekadicky (dále jen

"ukončení řetězce"),c) „náhodný řetězec“ se dále rozumí řetězec znaků, kde jednotlivé znaky

jsou vytvořeny náhodně pomocí generátoru pseuodonáhodných čísel. Metoda

generování náhodných čísel je popsána v http://csrc. nist. gov/, sekce

"Random number generation",d) délkou řetězce znaků se rozumí celkový počet znaků, ze kterých je

řetězec znaků složen, přičemž ukončení řetězce není do údaje délka

započítáno.2) Zodpovědná osoba pomocí přístupového dekódovacího kódu podle § 17

odst. 2 písm. a) dekóduje níže popsaným postupem osobní přístupové kódy

podle § 17 odst. 2 písm. b) až d).3) Přístupový dekódovací kód podle § 17 odst. 2 písm. a) je přímo

dešifrovacím klíčem algoritmu AES s délkou šifry 128 bitů, mód (režim)

šifrování Electronic Codebook (ECB), přičemž znaky reprezentují

dešifrovací klíč vyjádřený v hexadecimálním tvaru. Dešifrovací klíč se

aplikuje na všechny zajišťovací a identifikační soubory zaslané na

datovém médiu, které jsou uloženy v zašifrovaném tvaru.Detailní popis metody šifrování ECB je uveden nahttp://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-38a/sp800-38a.pdf.4) Pomocí zaslaného přístupového dekódovacího kódu podle § 17 odst. 2

písm. a) se dešifrují následující datové soubory:Název souboru: AESKEY_C. TXTNázev souboru: LOGIN_C. TXTNázev souboru: PASSWD_C. TXT5) Detailní struktura a metoda dešifrování výše uvedených souborů:Soubor: AESKEY_C. TXTObsahem souboru je jeden znakový řetězec v kódování Base64, který není

zakončen žádným dalším znakem.Postup při dešifrování souboru:a) obsah souboru se převede z kódování Base64 do binárního tvaru.

Výsledkem převodu je posloupnost 32 binárních číslic (tj. celková délka

datového bloku po převodu činí 256 bitů),b) na výše uvedenou posloupnost 32 binárních číslic se aplikuje

dešifrovací algoritmus AES dle bodu 3), přičemž jako dešifrovací 128

bitový klíč se použije přístupový dekódovací kód podle § 17 odst. 2

písm. a),c) výsledkem výpočtu dle předcházejícího bodu je posloupnost 32 8

bitových číslic, která je přímo 256 bitovým šifrovacím a dešifrovacím

klíčem algoritmu AES dle § 17 odst. 2 písm. b).Soubor: LOGIN_C. TXTa) obsah souboru se převede z kódování Base64 do binárního tvaru.

Výsledkem převodu je posloupnost 16-ti binárních číslic (tj. celková

délka datového bloku po převodu činí 128 bitů),b) na výše uvedenou posloupnost 16-ti binárních číslic se aplikuje

dešifrovací algoritmus AES dle bodu 3), přičemž jako dešifrovací 128

bitový klíč se použije přístupový dekódovací kód podle § 17 odst. 2

písm. a),c) výsledkem výpočtu dle předcházejícího bodu je řetězec znaků, který

vybraná účetní jednotka použije jako přihlašovací jméno pro přihlášení

ke komunikačnímu serveru centrálního systému účetních informací státu.

Znaky následující za ukončením řetězce se ignorují.Soubor: PASSWD_C. TXTa) obsah souboru se převede z kódování Base64 do binárního tvaru.

Výsledkem převodu je posloupnost 16-ti binárních číslic (tj. celková

délka datového bloku po převodu činí 128 bitů),b) na výše uvedenou posloupnost 16-ti binárních číslic se aplikuje

dešifrovací algoritmus AES dle bodu 3), přičemž jako dešifrovací 128

bitový klíč se použije přístupový dekódovací kód podle § 17 odst. 2

písm. a),c) výsledkem výpočtu dle předcházejícího bodu je řetězec znaků, který

vybraná účetní jednotka použije jako přihlašovací jméno pro přihlášení

ke komunikačnímu serveru centrálního systému účetních informací státu.

Znaky následující za ukončením řetězce se ignorují.Poznámka: Plné specifikace pro kódování Base64 jsou obsažené v RFC 1421

a RFC 2440.http://www.ietf.org/rfc/rfc1421.txthttp://www.ietf.org/rfc/rfc2440.txtPříloha 13Postup při vytvoření potvrzovacího kontrolního součtuPo ukončení procesu dešifrování souborů dle této tabulky se sestaví

zpráva složená ze souborů UJEID. TXT, DATNAR. TXT, JMEZO. TXT, PRIZO.

TXT, zaslaných podle § 19 odst. 1, ke kterým se připojí osobní

přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. b) až d) v otevřeném tvaru (ve

výše uvedeném pořadí souborů a kódů), obsah souborů i osobních

přístupových kódů se interpretuje jako binární číslice, obsah zprávy se

doplní znaky 0x00 na celistvý násobek 512 bitů a ze zprávy se vypočte

pomocí algoritmu SHA256 kontrolní hash (kontrolní součet).Kontrolní součet se převede do hexadecimálního tvaru (tj. do tvaru

řetězce s celkovou délkou 64 hexadecimálních znaků), který zodpovědná

osoba zašle centrálnímu systému účetních informací státu s použitím

vzoru formuláře dle přílohy 10) (kontrolní součet se uvede v řádce

„doplňující údaje“).Poznámka:Plná specifikace algoritmu SHA-256 je uvedena v FIPS PUB 180-2http://csrc. nist. gov/publications/fips/fips180-2/fips180-2.pdfPříloha 14Informace požadované po vybrané účetní jednotce v rámci registrace

zodpovědných a náhradních zodpovědných osob1. Identifikace vybrané účetní jednotky: Název účetní jednotky,

identifikační číslo, adresa sídla, doručovací adresa, telefon, e-mail,

fax, identifikátor datové schránky, jméno a příjmení statutárního

zástupce nebo jím pověřené osoby, rozsah vedení účetnictví2. Identifikace zodpovědné nebo náhradní zodpovědné osoby: jméno,

příjmení, doručovací adresa, telefon, e-mail, registrační číslo

zodpovědné osoby nebo náhradní zodpovědné osoby, je-li v centrálním

systému účetních informací státu přiděleno.3. Specifikace požadavku vybrané účetní jednotky:a) žádost o registraci zodpovědné nebo náhradní zodpovědné osoby,b) určení rozsahu oprávnění zodpovědné nebo náhradní zodpovědné osoby,

včetně případného vymezení oprávnění pro skupinu účetních záznamů,c) zaslání výpisu aktuálních údajů vedených v CSÚIS o vybrané účetní

jednotce,d) aktualizace údajů o vybrané účetní jednotce,e) aktualizace údajů o zodpovědné nebo náhradní zodpovědné osobě,f) žádost o vydání nových osobních přístupových kódů zodpovědné nebo

náhradní zodpovědné osoby podle § 17,g) žádost o ukončení registrace zodpovědné nebo náhradní zodpovědné

osoby.Vybraná ustanovení novelČl. III vyhlášky č. 434/2010 Sb.Společná a přechodná ustanovení1. Vybrané účetní jednotky ode dne účinnosti této vyhlášky nepoužijí

ustanovení § 44 odst. 4 vyhlášky č. 383/2009 Sb.2. Vybrané účetní jednotky uvedené v § 5 odst. 2 vyhlášky č. 383/2009

Sb. nesestavují a nepředávají do centrálního systému účetních informací

státu operativní účetní záznamy ve stavu k 31. prosinci 2010.3. Vybrané účetní jednotky postupují podle přílohy č. 3 vyhlášky č.

383/2009 Sb., ve znění této vyhlášky, poprvé při předávání

konsolidačních účetních záznamů číslo 1 až 4 ve stavu ke dni 31.

prosince 2010.Čl. II vyhlášky 437/2011 Sb.Přechodná ustanovení1. Ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí

účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období počínajícím

1. ledna 2012.2. První předávání účetních záznamů podle § 3a vyhlášky č. 383/2009

Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, provádí

vybrané účetní jednotky ve stavu k 30. červnu 2012, a to ve lhůtě do

31. července 2012.3. V účetním období roku 2012 vybrané účetní jednotky nemusejí vykázat

počáteční a koncové stavy v účetních záznamech podle § 3a vyhlášky č.

383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky,

sestavovaných k 30. červnu 2012 a k 30. září 2012; počáteční stav

nemusejí tyto vybrané účetní jednotky vykázat též k 31. 12. 2012.4. V účetním období roku 2012 nepředávají účetní záznamy podle § 3a

vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti

této vyhlášky, též obce, jejichž počet obyvatel je k 1. lednu 2011

menší než 3 000 a příspěvkové organizace, jejichž aktiva celkem (netto)

nepřesahují k 31. prosinci 2010 nebo k 30. září 2011 výši 100 000 000

Kč.5. V účetním období roku 2013 nepředávají účetní záznamy podle § 3a

vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti

této vyhlášky, též obce, jejichž počet obyvatel je k 1. lednu 2012

menší než 1 500, a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je

obec, kraj nebo dobrovolný svazek obcí a jejichž aktiva celkem (netto)

nepřesahují k 31. prosinci 2011 nebo k 31. prosinci 2012 výši 20 000

000 Kč.6. Organizační složky státu a státní fondy nesestavují a nepředávají do

centrálního systému účetních informací státu operativní účetní záznamy

ve stavu k 31. prosinci 2011.Čl. II vyhlášky č. 461/2012 Sb.Přechodné ustanoveníUstanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí

účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období započatém

1. ledna 2013 a později.Čl. II vyhlášky č. 472/2013 Sb.Přechodná ustanovení1. Ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí

účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období započatém

1. ledna 2014 a později, nestanoví-li následující body jinak.2. Informaci o schválení nebo neschválení účetní závěrky za účetní

období roku 2012 a mimořádné účetní závěrky s rozvahovým dnem v průběhu

roku 2012 podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném

ke dni účinnosti této vyhlášky předává účetní jednotka ve lhůtě

stanovené v příloze č. 3 vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ke

dni účinnosti této vyhlášky pro předávání řádné účetní závěrky za rok

2013.3. V případě sestavení účetní závěrky podle § 19 odst. 1 a 3 zákona č.

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v účetním

období roku 2014 použije účetní jednotka vzor částí Pomocného

analytického přehledu podle § 3a odst. 3 vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve

znění účinném ke dni účinnosti této vyhlášky, označený jako „VZOR pro

rok 2014“ v příloze č. 2a vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ke

dni účinnosti této vyhlášky.Čl. II vyhlášky č. 300/2014 Sb.Přechodná ustanovení1. Ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí

účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období započatém

1. ledna 2015 a později, není-li dále stanoveno jinak.2. První předání konsolidačního účetního záznamu podle § 3 odst. 1

písm. b) vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí

účinnosti této vyhlášky, provádí konsolidované jednotky státu podle

konsolidační vyhlášky státu ve stavu k 31. prosinci 2016, a to ve lhůtě

do 31. července 2017 s tím, že nemusejí vykazovat za účetní období roku

2016 stavy minulého období.3. První předání konsolidačního účetního záznamu podle § 3 odst. 1

písm. c) Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního

celku státu provádí spravující jednotky podle konsolidační vyhlášky

státu ve stavu k 31. prosinci 2014, a to ve lhůtě do 31. března 2015.4. V účetním období roku 2015 nevykazují a nepředávají příspěvkové

organizace údaje pro účely sestavení účetních výkazů za Českou

republiku a za dílčí konsolidační celky státu v rámci Pomocného

analytického přehledu.1) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění

pozdějších předpisů.Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve

znění pozdějších předpisů.Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění

pozdějších předpisů.Zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění

pozdějších předpisů.“.2) Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů

předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních

fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných

svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění

pozdějších předpisů.3) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.4) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.5) Například nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o

Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství, v

platném znění.Nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití

Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o

založení Evropského společenství (kodifikované znění), ve znění

nařízení Rady (EU) č. 679/2010.

Related Laws