o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory


Published: 2004

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
215/2004 Sb.ZÁKONze dne 2. dubna 2004o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o

podpoře výzkumu a vývojeZměna: 109/2009 Sb.Změna: 109/2009 Sb. (část)Změna: 109/2009 Sb. (část)Změna: 236/2012 Sb.Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍNĚKTERÉ VZTAHY V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY§ 1Předmět úpravyTento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské

unie^1) výkon státní správy v oblasti veřejné podpory, práva a

povinnosti poskytovatelů a příjemců veřejné podpory a podpory malého

rozsahu vůči příslušnému koordinačnímu orgánu veřejné podpory (dále jen

„koordinační orgán“), některé otázky součinnosti České republiky s

Evropskou komisí (dále jen „Komise“), jakož i některé další vztahy s

poskytováním veřejné podpory a podpory malého rozsahu související.§ 2Vymezení pojmůPro účely tohoto zákona se rozumía) veřejnou podporou podpora vymezená v článku 107 Smlouvy o fungování

Evropské unie,b) podporou malého rozsahu podpora poskytnutá na základě přímo

použitelných právních předpisů Evropské unie o podpoře de minimis^7),c) poskytovatelem veřejné podpory (dále jen „poskytovatel“) ten, kdo

rozhoduje o poskytnutí veřejné podpory; pokud o poskytnutí veřejné

podpory rozhoduje vláda České republiky, rozumí se poskytovatelem

ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, který návrh na poskytnutí

veřejné podpory nebo návrh programu veřejné podpory předložil vládě

České republiky,d) poskytovatelem podpory malého rozsahu ten, kdo rozhoduje o

poskytnutí podpory malého rozsahu,e) příjemcem veřejné podpory (dále jen „příjemce“) fyzická nebo

právnická osoba, v jejíž prospěch bylo o poskytnutí veřejné podpory

rozhodnuto,f) příjemcem podpory malého rozsahu fyzická nebo právnická osoba, v

jejíž prospěch bylo o poskytnutí podpory malého rozsahu rozhodnuto,g) koordinačním orgánem Ministerstvo zemědělství nebo Úřad pro ochranu

hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), které vykonávají v rozsahu své

působnosti centrální koordinační, poradenskou, konzultační a

monitorující činnost v oblasti veřejné podpory,h) dnem poskytnutí podpory malého rozsahu den, kdy příjemci podpory

malého rozsahu na tuto podporu vznikne právní nárok s tím, že vznikem

právního nároku se rozumí den, kdy nabyl právních účinků právní úkon,

na jehož základě byla podpora malého rozsahu příjemci poskytnuta.§ 3Působnost v oblasti veřejné podpory(1) Úřad vykonává působnost koordinačního orgánu mimo oblast

zemědělství a rybolovu.(2) Ministerstvo zemědělství vykonává působnost koordinačního orgánu,

mimo činností uvedených v odstavci 3 písm. d), v oblasti veřejné

podpory zemědělství a rybolovu.(3) Koordinační orgána) spolupracuje s poskytovatelem před oznámením veřejné podpory Komisi,b) spolupracuje s Komisí a s poskytovatelem v průběhu řízení před

Komisí,c) předkládá Komisi výroční zprávu o poskytnutých veřejných podporách

na území České republiky,d) vykonává kontrolu^2) nad plněním pravomocných rozhodnutí o veřejné

podpoře vydaných Úřadem podle právních předpisů platných před účinností

tohoto zákona,e) rozhoduje o ukládání pokut podle tohoto zákona,f) předává oznámení veřejné podpory Komisi,g) vydává stanoviska k podáním poskytovatele učiněným před zahájením

řízení před Komisí a v jeho průběhu,h) vydává poskytovatelům stanovisko k podpoře malého rozsahu před jejím

poskytnutím, zejména zda jde o podporu malého rozsahu a zda jsou

naplněny podmínky pro její poskytnutí,i) přezkoumává splnění povinnosti podle § 3a odst. 4 a ukládá opatření

k nápravě,j) vede řízení podle § 8c odst. 2,k) zastupuje Českou republiku při projednávání a přípravě právních

předpisů Evropské unie týkajících se problematiky veřejné podpory,l) je správcem centrálního registru podpor malého rozsahu (dále jen

„centrální registr“), který je informačním systémem veřejné správy

podle zvláštního právního předpisu^3).§ 3aEvidence podpor malého rozsahu(1) Centrální registr je informační systém veřejné správy, který

obsahuje údaje o poskytnutých podporách malého rozsahu.(2) Údaje centrálního registru o celkové podpoře malého rozsahu, kterou

příjemce obdržel, jsou přístupné poskytovateli formou dálkového

přístupu.(3) Poskytovatel podpory malého rozsahu je povinen před poskytnutím

podpory malého rozsahu v centrálním registru ověřit, zdali poskytnutím

podpory nedojdea) k překročení limitu stanoveného příjemci podpory malého rozsahu v

přímo použitelném předpisu Evropské unie,b) k překročení limitu stanoveného v oblasti zemědělství a rybolovu pro

Českou republiku v přímo použitelném předpisu Evropské unie.(4) Poskytovatel podpory malého rozsahu uvede v právním úkonu

poskytnutí podpory malého rozsahu název přímo použitelného předpisu

Evropské unie, podle kterého byla podpora malého rozsahu poskytnuta^7);

do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory zaznamená poskytovatel

podpory malého rozsahu do centrálního registru údaje o poskytnuté

podpoře malého rozsahu a o jejím příjemci.§ 4Řízení před Komisí(1) Poskytovatelé ve spolupráci s koordinačním orgánem jednají s Komisí

v řízeních týkajících se oznámené veřejné podpory, protiprávní veřejné

podpory, zneužití veřejné podpory, existujících režimů veřejné podpory,

při šetření na místě a v souvislosti s oznámením rozhodnutí.(2) Poskytovatelé si vyžádají předchozí stanovisko koordinačního orgánu

k podáním učiněným před zahájením řízení před Komisí a v jeho průběhu.(3) Koordinační orgán vydá stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, v

případě zemědělství a rybolovu do 15 pracovních dnů ode dne doručení

žádosti. V případě, že koordinační orgán v této lhůtě stanovisko

nevydá, má se za to, že jeho stanovisko k podání je kladné.(4) Poskytovatel oznamuje veřejnou podporu Komisi v elektronické podobě

prostřednictvím koordinačního orgánu. Koordinační orgán neprodleně

informuje poskytovatele o předání oznámení Komisi.§ 5Poskytování dokumentů a jiných informací týkajících se veřejných podpor(1) Poskytovatel je povinen koordinačnímu orgánu předložita) do 30. dubna kalendářního roku informace o veřejných podporách

poskytnutých v předcházejícím kalendářním roce a o probíhajících

programech veřejné podpory; informace, které je poskytovatel povinen

koordinačnímu orgánu předložit, stanoví přímo použitelný předpis

Evropské unie^8),b) do 10 dnů ode dne, kdy je podal, stejnopisy nebo kopie veškerých

podání, které učinil v řízeních podle § 4, a stejnopisy nebo kopie

veškerých podání a rozhodnutí v řízeních podle § 4, které mu byly

doručeny, do 10 dnů od jejich doručení, ac) veškeré další koordinačním orgánem vyžádané dokumenty a jiné

informace týkající se veřejné podpory nebo programů veřejné podpory ve

lhůtě stanovené Úřadem. Lhůtu stanoví koordinační orgán přiměřeně s

ohledem na rozsah a dostupnost vyžádaných informací a dokumentů.(2) Příjemce je povinen koordinačnímu orgánu na jeho písemné vyžádání

ve stanovené lhůtě předložit veškeré dokumenty a jiné informace

týkající se veřejné podpory; k identifikaci příjemce - fyzické osoby je

koordinační orgán oprávněn vyžadovat pouze sdělení údajů o jméně a

příjmení příjemce, datu narození a adresy místa trvalého pobytu. Při

stanovení lhůty postupuje Úřad podle odstavce 1 písm. c) obdobně.(3) Dokumenty a jiné informace podle odstavců 1 a 2 jsou poskytovatel a

příjemce povinni koordinačnímu orgánu předložit úplné a pravdivé.(4) Veškeré dokumenty a jiné informace týkající se oznámení veřejné

podpory a řízení podle § 4 je poskytovatel povinen předložit

koordinačnímu orgánu na jeho žádost také v elektronické formě.§ 6Šetření prováděné Komisí(1) Provádí-li Komise na území České republiky šetření na místě, jsou

poskytovatelé a příjemci povinni poskytnout koordinačnímu orgánu,

Komisi a osobám jí pověřeným potřebnou součinnost.(2) Poskytovateli nebo příjemci, který nesplní povinnost podle odstavce

1, může koordinační orgán uložit pořádkovou pokutu do 100 000 Kč.

Pořádkovou pokutu lze uložit i opakovaně. Úhrn takto uložených

pořádkových pokut nesmí přesáhnout částku 1 000 000 Kč.§ 6aMlčenlivostZaměstnanci koordinačního orgánu vykonávající činnost, při níž se dozví

skutečnost tvořící předmět obchodního tajemství nebo důvěrnou

informaci, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. Tato povinnost

trvá i po skončení jejich pracovněprávního vztahu. Povinnost

mlčenlivosti neplatí, jestliže zaměstnanci podávají o takových

skutečnostech a údajích svědectví orgánům činným v trestním řízení nebo

v řízení před soudem, popřípadě jestliže na výzvu těchto orgánů nebo

soudu podávají písemné vyjádření. Porušením povinnosti zachovávat

mlčenlivost není poskytnutí informací a údajů Komisi, Úřadu,

ministerstvu nebo jiným správním orgánům pro účely výkonu jejich

působnosti nebo povinností. V takovém případě je příjemce povinen

zajistit stejnou úroveň důvěrnosti informací a údajů jako předávající.

O zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost a jeho rozsahu rozhoduje

vedoucí koordinačního orgánu nebo jím pověřený pracovník.§ 7Postup při navracení veřejné podpory(1) Rozhodne-li Komise o navrácení nebo o prozatímním navrácení veřejné

podpory, je příjemce povinen poskytnutou veřejnou podporu vrátit

poskytovateli, případně jeho právnímu nástupci, a to včetně úroků

stanovených Komisí.(2) Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu učinit veškerá

nezbytná opatření k zajištění splnění povinnosti podle odstavce 1. Za

tím účelem poskytovatel příjemce neprodleně vyzve k navrácení veřejné

podpory podle odstavce 1; nevyplývá-li lhůta k navrácení nebo

prozatímnímu navrácení veřejné podpory z rozhodnutí Komise,

poskytovatel lhůtu zároveň ve výzvě stanoví. Po marném uplynutí lhůty k

navrácení nebo prozatímnímu navrácení veřejné podpory poskytovatel

rozhodne o jejím odnětí příjemci podle zvláštního právního předpisu^4),

popřípadě, nelze-li takto postupovat, podá proti příjemci žalobu u

soudu.(3) Pokud podléhá příjemce dozoru nebo dohledu podle zvláštního

právního předpisu,^5) informuje poskytovatel neprodleně o povinnosti

poskytnutou veřejnou podporu vrátit i orgán, který dozor nebo dohled

provádí.§ 8Přestupky(1) Fyzická osoba se jako příjemce dopustí přestupku tím, že nepředloží

koordinačnímu orgánu dokument nebo jinou informaci týkající se veřejné

podpory podle § 5 odst. 2 nebo 3.(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 300 000 Kč.Správní delikty§ 8a(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce

dopustí správního deliktu tím, že nepředloží koordinačnímu orgánu

dokument nebo jinou informaci týkající se veřejné podpory podle § 5

odst. 2 nebo 3.(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel

nebo poskytovatel podpory malého rozsahu dopustí správního deliktu tím,

žea) neuvede název přímo použitelného předpisu Evropské unie v právním

úkonu poskytnutí podpory malého rozsahu podle § 3a odst. 4,b) nezaznamená do centrálního registru údaje podle § 3a odst. 4,c) nepředloží koordinačnímu orgánu dokument nebo jinou informaci

týkající se veřejné podpory podle § 5 odst. 1, 3 nebo 4,d) neučiní veškerá nezbytná opatření podle § 7 odst. 2,e) ve stanovené lhůtě nesplní povinnost uloženou opatřením k nápravě

podle § 8c.(3) Za správní delikt se uloží pokutaa) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a)

nebo b),b) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. e),c) do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 a odstavce 2

písm. c),d) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. d).§ 8bSpolečná ustanovení ke správním deliktům(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že

vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení

právní povinnosti zabránila.(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti

správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a

k okolnostem, za nichž byl spáchán.(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o

něm koordinační orgán nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm

dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává

koordinační orgán.(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické

osoby^6) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto

zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.§ 8cOpatření k nápravě(1) Jestliže koordinační orgán zjistí, že poskytovatel podpory malého

rozsahu neuvedl název přímo použitelného předpisu Evropské unie v

právním úkonu poskytnutí podpory malého rozsahu nebo nezaznamenal do

centrálního registru údaje o poskytnuté podpoře a o jejím příjemci

podle § 3a odst. 4, může uložit poskytovateli opatření k nápravě, a toa) povinnost dodatečně označit poskytnutou podporu jako podporu malého

rozsahu, nebob) povinnost provést záznam do centrálního registru; k tomu mu stanoví

přiměřenou lhůtu k nápravě.(2) Řízení o přezkoumání splnění povinnosti podle § 3a odst. 4 může

koordinační orgán zahájit nejdéle do 3 let ode dne poskytnutí podpory

malého rozsahu.§ 9Zmocňovací ustanoveníMinisterstvo zemědělství a Úřad stanoví prováděcím právním předpisem

obsah a rozsah údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu

povinen zaznamenat do centrálního registru, a postup při jejich

zaznamenávání.§ 10Přechodná ustanovení(1) V řízeních o veřejné podpoře, která nebyla ukončena přede dnem

nabytí účinnosti tohoto zákona, Úřad rozhodne o zastavení řízení.(2) Rozhodnutí vydaná do dne nabytí účinnosti tohoto zákona Úřadem

podle zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, ve znění zákona č.

130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o

změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a

vývoje), zůstávají v platnosti. Dodržování podmínek stanovených těmito

rozhodnutími, jakož i ukládání sankcí s tím související, se řídí

dosavadními právními předpisy.§ 11Zrušovací ustanoveníZrušuje se:1. Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře.2. Vyhláška č. 435/2000 Sb., kterou se stanoví náležitosti informační

povinnosti o poskytnuté veřejné podpoře.ČÁST DRUHÁZměna zákona o podpoře a výzkumu§ 12V zákoně č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných

prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře

výzkumu a vývoje), se část třetí zrušuje.ČÁST TŘETÍÚČINNOST§ 13Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České

republiky k Evropské unii v platnost.Zaorálek v. r.Klaus v. r.Špidla v. r.Vybraná ustanovení novelČl. III zákona č. 109/2009 Sb.Přechodná ustanovení1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí

podle dosavadních právních předpisů.2. Při navracení veřejné podpory poskytnuté přede dnem nabytí účinnosti

tohoto zákona se postupuje podle zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě

některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře

výzkumu a vývoje, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a zákona č.

218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném ode dne

nabytí účinnosti tohoto zákona.1) Nařízení Rady (ES) č. 994/1998 ze dne 7. května 1998 o použití

článků 92 a 93 Smlouvy o založení Evropského společenství na určité

kategorie horizontální státní podpory.Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se

stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o založení ES.Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se

provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí

pravidla k článku 93 Smlouvy o založení ES.Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití

článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis.Nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití

článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a

o změně nařízení (ES) č. 1860/2004.Nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití

článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v produkčním odvětví

zemědělských produktů.2) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších

předpisů.3) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.4) Například zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších

předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.5) Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších

předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých

souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších

předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a

některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České

národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších

předpisů.6) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.7) Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití

článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis.Nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití

článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a

o změně nařízení (ES) č. 1860/2004.Nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití

článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v produkčním odvětví

zemědělských produktů.„8) Příloha III nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004,

kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví

prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o založení ES.

Related Laws