O penzijním připojištění se státním příspěvkem a dalších změnách


Published: 1994

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
42/1994 Sb.ZÁKONze dne 16. února 1994o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých

zákonů souvisejících s jeho zavedenímZměna: 61/1996 Sb.Změna: 15/1998 Sb.Změna: 170/1999 Sb.Změna: 170/1999 Sb. (část)Změna: 353/2001 Sb.Změna: 36/2004 Sb.Změna: 36/2004 Sb. (část), 237/2004 Sb., 257/2004 Sb.Změna: 377/2005 Sb.Změna: 444/2005 Sb.Změna: 56/2006 Sb.Změna: 57/2006 Sb., 70/2006 Sb.Změna: 342/2006 Sb.Změna: 296/2007 Sb.Změna: 124/2008 Sb., 126/2008 Sb.Změna: 254/2008 Sb.Změna: 230/2009 Sb.Změna: 306/2008 Sb.Změna: 160/2010 Sb.Změna: 227/2009 Sb.Změna: 199/2010 Sb., 409/2010 Sb.Změna: 188/2011 Sb.Změna: 420/2011 Sb.Změna: 99/2013 Sb.Změna: 241/2013 Sb.Změna: 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍPenzijní připojištěníHLAVA PRVNÍZákladní ustanovení§ 1(1) Tento zákon upravuje penzijní připojištění se státním příspěvkem

(dále jen "penzijní připojištění") u penzijních fondů, činnost

penzijních fondů a státní dozor nad penzijním připojištěním a změny

některých zákonů souvisejících se zavedením penzijního připojištění.(2) Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění

(dále jen "účastník") a státu poskytnutých ve prospěch účastníků,

nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního

připojištění.(3) Penzijní připojištění podle odstavce 2 nesmějí vykonávat jiné osoby

než penzijní fondy.§ 2(1) Účastníkem může být fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem

na území České republiky, která uzavře s penzijním fondem písemnou

smlouvu o penzijním připojištění (dále jen "smlouva"). Účast na

penzijním připojištění je dobrovolná.(2) Účastníkem může být dále fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na

území jiného členského státu Evropské unie, pokud je účastna

důchodového pojištění nebo je poživatelem důchodu z českého důchodového

pojištění nebo je účastna veřejného zdravotního pojištění v České

republice, která uzavře s penzijním fondem smlouvu.(3) Splnění podmínek být účastníkem podle odstavců 1 a 2 prokazují

účastníci též rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České

republiky^1ab), a pokud nebylo přiděleno, číslem pojištěnce vedeným v

registru pojištěnců^1ac).§ 2aV penzijním připojištění je zakázána diskriminace účastníků zejména z

důvodů pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství,

politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu,

příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu,

zdravotního stavu nebo věku.HLAVA DRUHÁPenzijní fond§ 3(1) Penzijní fond je právnickou osobou se sídlem na území České

republiky, která provozuje penzijní připojištění podle tohoto zákona.(2) Penzijní fond je akciovou společností, pro kterou platí ustanovení

obchodního zákoníku,^1) pokud se v tomto zákoně nestanoví jinak.(3) Banka, která pro penzijní fond vykonává funkci depozitáře (dále jen

"depozitář"), a ani právnická osoba, v níž má depozitář přímý nebo

nepřímý podíl na základním kapitálu přesahující 10 %, nesmí nabývat

akcie tohoto penzijního fondu. Akcie penzijního fondu nesmí nabývat

rovněž zdravotní pojišťovna.^1a) Osoby, které nabudou akcie penzijního

fondu v rozporu s ustanovením věty první a druhé, nesmí vykonávat tato

akcionářská práva:a) účastnit se a hlasovat na valné hromadě,b) požádat o svolání mimořádné valné hromady, ac) podat soudu návrh na určení neplatnosti usnesení valné hromady.(4) Obchodní firma penzijního fondu musí obsahovat označení "penzijní

fond". Jiné osoby nesmějí ve své obchodní firmě ani názvu toto označení

používat.§ 4(1) Penzijní fond nelze založit na základě veřejné nabídky akcií.(2) Penzijní fond může vydávat pouze akcie stejné jmenovité hodnoty

znějící na jméno.(3) Penzijní fond nesmí vydávat akcie za zvýhodněných podmínek pro

zaměstnance^1aa) a prioritní akcie.(4) Hodnota základního kapitálu penzijního fondu musí činit alespoň 50

000 000 Kč. Základní kapitál musí být tvořen pouze peněžitými vklady,

které musí být splaceny před podáním žádosti podle § 5.(5) Zvýšení základního kapitálu nelze provést nepeněžitými vklady. Nové

akcie nemohou být nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky k

upisování akcií.(6) K převodu akcií penzijního fondu v rozsahu větším než 10 %

základního kapitálu penzijního fondu, provedenému v jedné nebo několika

operacích na jakoukoliv osobu nebo více osob jednajících ve shodě,^1b)

a k nabídce k upsání akcií v rozsahu větším než 10 % základního

kapitálu penzijního fondu vybranému zájemci se vyžaduje předchozí

souhlas České národní banky. Žádost o udělení souhlasu podává nabyvatel

nebo upisovatel. Pokud Česká národní banka do 30 dnů ode dne doručení

žádosti o udělení souhlasu nesdělí, že s převodem či upsáním nových

akcií nesouhlasí, platí, že jsou schváleny. Akcionář, který nabyl akcie

způsobem uvedeným v tomto odstavci bez souhlasu České národní banky,

nesmí vykonávat akcionářská práva uvedená v § 3 odst. 3 písm. a) až c).(7) Česká národní banka souhlas podle odstavce 6 neudělí, pokud by

nabytí uvedeného rozsahu akcií penzijního fondu nebylo v souladu s

požadavkem důvěryhodnosti a bezpečnosti penzijního připojištění.(8) Akcie penzijních fondů, které představují podílovou účast akcionářů

v penzijním fondu, nemohou být použity k zajištění závazků.§ 5(1) Ke vzniku a činnosti penzijního fondu je třeba povolení. O udělení

povolení rozhoduje na základě písemné žádosti zakladatelů penzijního

fondu Česká národní banka. Před vydáním rozhodnutí o žádosti o povolení

požádá Česká národní banka o stanovisko Ministerstvo práce a sociálních

věcí.(2) V žádosti o povolení podle odstavce 1 je žadatel povinen uvést:a) obchodní firmu a sídlo penzijního fondu,b) výši základního kapitálu penzijního fondu,c) věcné a organizační předpoklady pro činnost penzijního fondu,d) zda jsou splněny podmínky způsobilosti být členem představenstva a

dozorčí rady stanovené v § 7 odst. 2 až 4 u navrhovaných osob,e) depozitáře.(3) K žádosti o povolení podle odstavce 1 musí být přiloženya) listiny prokazující založení akciové společnosti, splacení celého

základního kapitálu a původ základního kapitálu,b) stanovy penzijního fondu,c) návrh statutu penzijního fondu (dále jen "statut"),d) návrh penzijního plánu penzijního fondu (dále jen "penzijní plán"),e) doklady prokazující důvěryhodnost fyzických nebo právnických osob,

které jsou zakladateli penzijního fondu, pokud si je nemůže vyžádat

Česká národní banka podle zvláštního právního předpisu,f) doklady prokazující důvěryhodnost navrhovaných členů představenstva,

dozorčí rady penzijního fondu a prokuristy, pokud si je nemůže vyžádat

Česká národní banka podle zvláštního právního předpisu, a jejich

odbornou způsobilost.(4) Žádost podle odstavce 1 lze podat pouze na předepsaném tiskopise,

ke kterému žadatel přiloží doklady podle odstavce 3 písm. a) až d) a

doklady prokazující důvěryhodnost a odbornou způsobilost podle odstavce

3 písm. e) a f). Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí

právní předpis.(5) Česká národní banka povolení podle odstavce 1 neudělí, jestližea) návrh statutu nebo penzijního plánu nesplňuje požadavky stanovené

tímto zákonem,b) penzijní fond nesplňuje předpoklady pro výplatu navrhovaných dávek

penzijního připojištění,c) navrhovaní členové představenstva a dozorčí rady penzijního fondu

nejsou způsobilí být členy představenstva a dozorčí rady podle § 7

odst. 2 až 4, prokurista nesplňuje požadavek důvěryhodnosti, nebod) zakladatelé nesplňují požadavek důvěryhodnosti.§ 6(1) O žádosti o povolení podle § 5 rozhodne Česká národní banka do 60

dnů ode dne doručení žádosti nebo jejího doplnění.(2) Součástí povolení podle § 5 odst. 1 je schválený statut a penzijní

plán, schválení osob navrhovaných za členy představenstva a dozorčí

rady penzijního fondu a schválení depozitáře.(3) Povolení se uděluje na dobu neurčitou a nelze je převést na jinou

osobu.§ 7(1) Představenstvo penzijního fondu musí mít nejméně pět členů; dozorčí

rada penzijního fondu musí mít nejméně tři členy, přičemž počet jejích

členů musí být dělitelný třemi.(2) Členem představenstva a členem dozorčí rady (dále jen "orgány

penzijního fondu") a prokuristou může být jen fyzická osoba starší 18

let, způsobilá k právním úkonům, důvěryhodná a odborně způsobilá, která

není fyzickou osobou uvedenou v odstavci 3 a která byla předem

schválena Českou národní bankou. Pokud Česká národní banka do 30 dnů

ode dne doručení návrhu na nového člena orgánu penzijního fondu nebo

prokuristu nesdělí, že s návrhem nesouhlasí, má se za to, že návrh

schvaluje.(3) Členy orgánu penzijního fondu nesmějí býta) poslanci a senátoři Parlamentu a členové vlády, Nejvyššího

kontrolního úřadu a zaměstnanci České národní banky,b) členové orgánů jiného penzijního fondu, pojišťovny^1c), banky, osoby

s povolením k poskytování investičních služeb, členové orgánů

organizátora regulovaného trhu a členové orgánů investičních fondů^3) a

investičních společností^3a); to neplatí pro členy orgánů osob, se

kterými penzijní fond tvoří koncern,c) zaměstnanci jiného penzijního fondu, depozitáře, organizátora

regulovaného trhu, centrálního depozitáře^4) a osoby, pomocí kterých

provádí obchodník s cennými papíry své činnosti,d) osoby, kterým bylo odejmuto povolení podle zákona upravujícího

podnikání na kapitálovém trhu^4).(4) Členy dozorčí rady penzijního fondu nesmějí být zaměstnanci

penzijního fondu.(5) Členové orgánů penzijního fondu jsou povinni plnit své povinnosti

tak, aby nebyly poškozeny zájmy účastníků. Členové těchto orgánů a

osoby jim blízké^6) nesmějí kupovat nemovitosti a movité věci, které

tvoří majetek penzijního fondu, anebo penzijnímu fondu nemovitosti a

movité věci prodávat.(6) Zaměstnanci penzijního fondu nesmějí být fyzickými osobami

uvedenými v odstavci 3. Ustanovení odstavce 5 platí obdobně i pro

zaměstnance penzijního fondu.(7) Členové orgánů a zaměstnanci penzijního fondu jsou povinni

zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu

své funkce nebo zaměstnání, popřípadě v souvislosti s nimi; oprávnění

České národní banky při výkonu dohledu nad finančním trhem a

Ministerstva financí (dále jen "ministerstvo") při výkonu státního

dozoru podle § 45a tím nejsou dotčena. Tato povinnost trvá i po

skončení jejich funkce nebo zaměstnání k penzijnímu fondu. Za podmínek

stanovených zvláštními právními předpisy jsou osoby uvedené ve větě

první pro účely občanského soudního řízení, exekučního řízení podle

exekučního řádu, výkonu bankovního dohledu na konsolidovaném základě,

trestního řízení, správy daní a při plnění povinnosti vůči příslušnému

orgánu podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z

trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění

mezinárodních sankcí zproštěny povinnosti mlčenlivosti.(8) Návrh podle odstavce 2 lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke

kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek

stanovených v odstavci 2. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví

prováděcí právní předpis.§ 8(1) Pro výkon funkce depozitáře pro penzijní fond platí obdobně

zvláštní právní předpis upravující výkon této funkce pro investiční

společnost a investiční fond^7), pokud v tomto zákoně není stanoveno

jinak.(2) Změna depozitáře musí být schválena Českou národní bankou, jinak je

neplatná. Pokud Česká národní banka do 30 dnů ode dne doručení návrhu

na změnu depozitáře nesdělí, že se změnou depozitáře nesouhlasí, platí,

že změna je schválena.(3) Česká národní banka může rozhodnout o změně depozitáře penzijního

fondu, pokud depozitář porušuje povinnosti stanovené zákonem nebo

depozitářskou smlouvou. Depozitářská smlouva zaniká dnem, kdy nabude

právní moci rozhodnutí, jímž Česká národní banka rozhodla o změně

depozitáře. Nejpozději do jednoho měsíce ode dne zániku depozitářské

smlouvy je penzijní fond povinen uzavřít depozitářskou smlouvu s jinou

bankou.(4) Penzijní fond je povinen vždy zřídit u svého depozitáře samostatné

běžné účty nebo podúčty k běžnému účtu proa) přijímání a vracení příspěvků účastníků na penzijní připojištění

(dále jen "příspěvek"),b) poskytování a vracení státních příspěvků na penzijní připojištění

(dále jen "státní příspěvek"),c) financování činnosti penzijního fondu,d) umísťování a ukládání prostředků penzijního fondu.(5) Běžný účet u jiné banky, než je depozitář, si může penzijní fond

zřídit po oznámení svému depozitáři, a to pouze jako podmínku otevření

vkladového účtu. Po zřízení vkladového účtu je penzijní fond povinen

zůstatky na tomto běžném účtu převést na vkladový účet nebo na běžný

účet vedený u depozitáře.(6) Při změně depozitáře může mít penzijní fond otevřen samostatný

běžný účet pro přijímání a vracení příspěvků účastníků u banky, s níž

depozitářská smlouva zanikla, ještě po dobu šesti měsíců ode dne zániku

této smlouvy.(7) Statutární orgán depozitáře a jeho dozorčí rada nesmějí být tvořeny

více než z jedné třetiny zaměstnanci penzijního fondu.HLAVA TŘETÍStatut a penzijní plán§ 9(1) Penzijní fond musí mít statut a penzijní plán. Způsob přijímání

statutu a penzijního plánu a jejich změny upravují stanovy penzijního

fondu.(2) Změny statutu musí být schváleny Českou národní bankou, jinak jsou

neplatné. Pokud Česká národní banka do 30 dnů ode dne doručení návrhu

na změnu nesdělí, že se změnou nesouhlasí, platí, že změna je

schválena.(3) Změny penzijního plánu musí být schváleny Českou národní bankou,

jinak jsou neplatné. Pokud Česká národní banka do 60 dnů ode dne

doručení návrhu na změnu nesdělí, že se změnou nesouhlasí, platí, že

změna je schválena. Česká národní banka návrh na změnu neschválí, pokud

změna nesplňuje požadavky § 5 odst. 5 písm. a) a b). Před vydáním

rozhodnutí o návrhu na změnu penzijního plánu požádá Česká národní

banka o stanovisko Ministerstvo práce a sociálních věcí.(4) Statut a penzijní plán musí být každému přístupné.§ 10Statut musí obsahovat:a) rozsah činnosti penzijního fondu podle § 12 odst. 1 a § 32,b) zaměření a cíle investiční politiky penzijního fondu, zejména druhy

majetkových hodnot, které budou pořizovány z peněžních prostředků

penzijního fondu,c) zásady hospodaření penzijního fondu,d) způsob použití zisku,e) obchodní firmu a sídlo depozitáře,f) způsob zveřejňování zpráv o hospodaření s majetkem penzijního fondu

a změnách statutu a informaci o tom, kde lze tyto zprávy obdržet.§ 11(1) Penzijní plán musí stanovit:a) druhy penzí a ostatních dávek penzijního připojištění,b) podmínky nároku na dávky penzijního připojištění a jejich výplatu,c) způsob výpočtu dávek poskytovaných z penzijního připojištění,d) důvody vypovězení penzijního připojištění,e) výši příspěvků,f) podmínky odkladu nebo přerušení placení příspěvků a změny výše

příspěvků,g) pravidla a způsob placení příspěvků a postup při neplacení a

opožděném nebo nesprávném placení příspěvků,h) podmínky převzetí peněžních prostředků z penzijního připojištění u

jiného penzijního fondu a úpravu nároků na základě tohoto převzetí,i) zásady, podle kterých se účastníci včetně příjemců penzí podílejí na

výnosech hospodaření penzijního fondu.(2) Každý penzijní plán musí upravit podmínky nároku účastníků na

starobní penzi [§ 21 odst. 1 písm. a)] a jednorázové vyrovnání.

Penzijní plán může upravit podmínky pro vznik nároků účastníků

výhodněji, než je stanoveno v tomto zákoně, pokud to tento zákon

nevylučuje.(3) Penzijní plán je sestavován jako příspěvkově definovaný penzijní

plán, v němž výše penze závisí na úhrnu příspěvků zaplacených ve

prospěch účastníka, podílu účastníka na výnosech hospodaření penzijního

fondu a věku, od kterého se poskytuje penze (dále jen "příspěvkový

penzijní plán").(4) Jde-li o invalidní penze, může být výše těchto penzí určena vedle

pravidel příspěvkového penzijního plánu zároveň též tak, že penzijní

fond při splnění stanovených podmínek nároku na tuto penzi zaručuje

její dohodnutou výši, popřípadě může být určena i jiným způsobem (dále

jen "dávkový penzijní plán"); v tomto případě musí penzijní plán

obsahovat kritéria rozdělení výnosů hospodaření penzijního fondu na

část, k níž se přihlíží při stanovení výše penze podle příspěvkového

penzijního plánu, a část, k níž se přihlíží při stanovení výše penze

podle dávkového penzijního plánu.(5) Pokud příspěvkový penzijní plán obsahuje výsluhovou penzi, nesmí

být příspěvky určené na tuto penzi vyšší než příspěvky určené na

starobní penzi.(6) Výše penze a příspěvků se v penzijním plánu stanoví podle pojistně

matematických zásad s přihlédnutím k výnosům hospodaření penzijního

fondu.HLAVA ČTVRTÁVznik a zánik penzijního připojištění§ 12(1) Penzijní připojištění vzniká na základě smlouvy mezi fyzickou

osobou, která je způsobilá být účastníkem (§ 2), a penzijním fondem

dnem stanoveným ve smlouvě. Smlouva nesmí obsahovat zneužitelné

klauzule v neprospěch účastníka. S jedním penzijním fondem může

účastník uzavřít pouze jednu smlouvu; to neplatí v případě smlouvy

uzavřené podle § 19 odst. 3 písm. c).(2) Na smlouvy podle tohoto zákona se nevztahují ustanovení zvláštního

právního předpisu upravujícího pojistnou smlouvu^8).(3) Zprostředkovatelskou činnost směřující k uzavření smlouvy mezi

penzijním fondem a fyzickou osobou, která je způsobilá být účastníkem

(§ 2), může vykonávat fyzická nebo právnická osoba pro penzijní fond,

který má povolení k činnosti (§ 5 odst. 1).(4) V souvislosti s uzavíráním, změnou nebo ukončením smlouvy postupuje

penzijní fond nebo zprostředkovatel kvalifikovaně, čestně a spravedlivě

a v nejlepším zájmu zájemce o uzavření smlouvy (dále jen „zájemce“)

nebo účastníka.(5) Penzijní fond nebo zprostředkovatela) nesmí poskytnout zájemci nebo zaměstnavateli podle § 27 odst. 5

úplatu, odměnu nebo nepeněžitou výhodu (dále jen „pobídka“), která může

vést k porušení povinnosti jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a

v nejlepším zájmu zájemce,b) při uzavírání smlouvy nebo jejím zprostředkování jedná se zájemcem s

odbornou péčí, zejména nesmí uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné,

nepřesné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace, anebo zamlčet

údaje o charakteru a vlastnostech poskytované služby,c) v písemné formě informuje zájemce o podstatných skutečnostech

týkajících se penzijního fondu, své osoby jako zprostředkovatele, o

podstatných náležitostech penzijního připojištění, o poplatcích

účtovaných účastníkovi, o výši provize za zprostředkování a o jiných

souvisejících nákladech penzijního fondu.(6) Pobídkou se rozumí i neobvyklá úplata za poskytovanou službu nebo

jakékoliv poskytnutí neopodstatněné výhody finanční, materiální či

nemateriální povahy.§ 13Před uzavřením smlouvy musí být budoucí účastník seznámen se statutem a

penzijním plánem.§ 14(1) Smlouvou se penzijní fond zavazuje poskytovat účastníku dávky

penzijního připojištění za podmínek, ve výši a způsobem stanoveným

penzijním plánem a touto smlouvou a účastník se zavazuje platit

penzijnímu fondu příspěvky za podmínek, ve výši a způsobem stanoveným

penzijním plánem a touto smlouvou.(2) Součástí smlouvy je penzijní plán, na který se smlouva odvolává a

který je k ní připojen.(3) Penzijní fond je povinen písemně informovat účastníky o změnách

penzijního plánu, které se týkají nároků a dávek z penzijního

připojištění.(4) Ve smlouvě může účastník pro případ svého úmrtí určit osobu, které

vznikne nárok na odbytné [§ 23 odst. 1 písm. b)]; je-li určeno více

osob, musí účastník současně vymezit způsob rozdělení odbytného

jednotlivým osobám.§ 15Ve smlouvě je třeba vždy sjednat poskytování starobní penze.§ 16Dojde-li ke změně penzijního plánu, na který se smlouva odvolává, stává

se změna penzijního plánu součástí smlouvy, jen pokud se účastník a

penzijní fond dohodli na změně smlouvy.§ 171) Účastník může penzijní připojištění kdykoliv písemně vypovědět.

Penzijní plán může přitom stanovit výpovědní dobu; tato doba začíná

prvním dnem kalendářního měsíce po doručení výpovědi a nesmí být delší

než dva kalendářní měsíce.(2) Penzijní fond je povinen účastníku nejpozději do 30 dnů ode dne

doručení výpovědi písemně potvrdit její přijetí a sdělit datum zániku

penzijního připojištění.(3) Účastník je povinen písemně oznámit penzijnímu fondu všechny

skutečnosti, které mají význam pro trvání penzijního připojištění, a

dále změnu těch skutečností, které jsou podmínkou pro splnění

informační povinnosti penzijního fondu podle § 14 a 26.§ 18(1) Penzijní fond může penzijní připojištění písemně vypovědět pouze

účastníku,a) který po dobu alespoň šesti kalendářních měsíců, popřípadě delší

dobu stanovenou penzijním plánem neplatil příspěvky nebo který nesplnil

jinou povinnost vyplývající z penzijního plánu, s níž tento plán

spojuje možnost výpovědi, byl-li účastník nejméně jeden měsíc před

vypovězením penzijního připojištění na možnost výpovědi písemně

upozorněn,b) který při uzavírání smlouvy uvedl nepravdivé údaje mající vliv na

nárok na poskytování státního příspěvku nebo na dávky penzijního

připojištění nebo který zatajil skutečnosti, které jsou rozhodné pro

uzavření smlouvy, neboc) který nesplňuje podmínky být účastníkem stanovené tímto zákonem.(2) Penzijní připojištění nelze podle odstavce 1 vypovědět, jestliže

účastník splnil podmínku pro vznik nároku na penzi spočívající v

placení příspěvku po dobu stanovenou penzijním plánem nebo by splnil

tuto podmínku do konce výpovědní doby stanovené penzijním plánem.§ 19(1) Penzijní připojištění účastníka zaniká dnema) ukončení výplaty poslední penze,b) výplaty jednorázového vyrovnání místo poslední penze,c) na kterém se účastník a penzijní fond písemně dohodli,d) ke kterému bylo penzijní připojištění vypovězeno podle § 17 a 18,e) výplaty odbytného při zániku penzijního fondu, pokud nedošlo k

převzetí povinností penzijního fondu jiným penzijním fondem,f) ukončení trvalého pobytu účastníka na území České republiky,g) ztráty bydliště na území členského státu Evropské unie nebo ukončení

účasti v důchodovém pojištění nebo ve veřejném zdravotním pojištění v

České republice,h) úmrtí účastníka.(2) Penzijní připojištění účastníka se přerušuje dnem, který uvedl

účastník v oznámení o přerušení penzijního připojištění, nejdříve však

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného

oznámení penzijnímu fondu. Účastník může penzijní připojištění podle

věty první přerušit, jen pokuda) platil příspěvky na penzijní připojištění po dobu 36 kalendářních

měsíců, nebob) platil příspěvky po dobu 12 kalendářních měsíců v případě každého

dalšího přerušení penzijního připojištění u téhož penzijního fondu.Přeruší-li účastník penzijní připojištění, má po dobu přerušení nárok

na podíl na výnosech u penzijního fondu, u kterého penzijní

připojištění přerušil.(3) Další smlouvu o penzijním připojištění lze uzavřít, pokuda) dříve vzniklé penzijní připojištění zaniklo způsobem uvedeným v

odstavci 1 písm. a) až e),b) dříve vzniklé penzijní připojištění bylo přerušeno podle odstavce 2,

neboc) účastník, kterému vznikl nárok na dávky penzijního připojištění

podle § 20 odst. 1, požádal o výplatu dávky; další smlouvu lze uzavřít

nejdříve k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po doručení

písemné žádosti o výplatu dávky penzijnímu fondu.HLAVA PÁTÁNároky z penzijního připojištění§ 20(1) Z penzijního připojištění se poskytují tyto dávky:a) penze, kterou se rozumí doživotní pravidelná výplata peněžní částky,

a jde-li o pozůstalostní penzi, výplata peněžní částky po dobu

stanovenou penzijním plánem,b) jednorázové vyrovnání,c) odbytné.(2) Dávky penzijního připojištění je penzijní fond povinen vyplácet ve

lhůtách a způsobem stanoveným penzijním plánem nebo dohodnutým s

příjemcem penze.(3) Dávky penzijního připojištění se vyplácejí na základě žádosti

oprávněného.§ 21(1) Z penzijního připojištění lze poskytovat tyto penze:a) starobní penze, je-li podmínkou nároku dosažení věku stanoveného

penzijním plánem,b) invalidní penze, je-li podmínkou nároku přiznání invalidního důchodu

z důchodového pojištění pro invaliditu třetího stupně,c) výsluhové penze, je-li podmínkou nároku dosažení doby penzijního

připojištění stanovené penzijním plánem,d) pozůstalostní penze, je-li podmínkou nároku úmrtí účastníka.(2) Podmínkou nároku na penzi je placení příspěvků na penzijní

připojištění po určitou dobu stanovenou penzijním plánem (dále jen

"pojištěná doba"), která musí činit nejméně 36 kalendářních měsíců a

nesmí být delší než 60 kalendářních měsíců, přičemž dobu 36

kalendářních měsíců nelze v penzijním plánu snížit. Podmínkou nároku na

starobní penzi však je, aby pojištěná doba činila nejméně 60

kalendářních měsíců, přičemž tuto dobu nelze v penzijním plánu snížit;

pojištěná doba nesmí být přitom delší než 120 kalendářních měsíců.(3) Ustanovení odstavce 2 neplatí pro výsluhovou penzi a invalidní

penzi stanovenou podle dávkového penzijního plánu; podmínkou nároku na

výsluhovou penzi je, aby pojištěná doba činila nejméně 180 kalendářních

měsíců, a nároku na uvedenou invalidní penzi, aby pojištěná doba činila

nejméně 60 kalendářních měsíců, přičemž tyto délky pojištěné doby nelze

v penzijním plánu snížit.(4) Věk stanovený pro nárok na starobní penzi podle odstavce 1 písm. a)

musí být stejný pro ženy i muže, a nesmí být nižší než 60 let; penzijní

plán nesmí stanovit věk nižší.(5) Pozůstalostní penze náleží fyzické osobě, kterou účastník určil ve

smlouvě; účastník přitom může určit více osob.(6) Starobní, invalidní a výsluhová penze náleží jen účastníku.(7) Účastníkovi nebo fyzické osobě určené ve smlouvě, kterým vznikl

nárok na dávku penzijního připojištění a kteří nemají trvalý pobyt na

území České republiky, je penzijní fond povinen na jejich žádost

vyplácet dávku do ciziny ve výši a ve lhůtách stanovených penzijním

plánem.(8) Účastníkovi nebo fyzické osobě určené ve smlouvě, kterým vznikl

nárok na dávku penzijního připojištění a kteří nemají bydliště na území

členského státu Evropské unie, je penzijní fond povinen na jejich

žádost vyplácet dávku do ciziny ve výši a ve lhůtách stanovených

penzijním plánem.§ 22(1) Jednorázové vyrovnání náleží účastníku za podmínek stanovených

penzijním plánem místo penze.(2) V případě vzniku nároku na jednorázové vyrovnání a po doručení

písemné žádosti o jeho výplatu je penzijní fond povinen vyplatit

jednorázové vyrovnání do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po

měsíci, na který byl poslední příspěvek účastníka zaplacen.

Účastníkovi, kterému vznikl nárok na jednorázové vyrovnání a který

penzijní připojištění před uplatněním žádosti o jeho výplatu přerušil,

je penzijní fond povinen jednorázové vyrovnání vyplatit do tří měsíců

po doručení písemné žádosti o jeho výplatu.§ 23(1) Odbytné náležía) účastníku, který zaplatil příspěvky alespoň na 12 kalendářních

měsíců a jehož penzijní připojištění zaniklo výpovědí nebo dohodou,

pokud mu není vyplácena penze, penzijní připojištění trvalo alespoň 12

kalendářních měsíců a nedošlo k převodu prostředků do penzijního

připojištění u jiného penzijního fondu podle § 24,b) fyzickým osobám určeným ve smlouvě, pokud účastník zemřel a nebyla

mu vyplácena penze nebo vyplaceno jednorázové vyrovnání a pokud

nevznikl nárok na pozůstalostní penzi nebo pokud se nároku na

pozůstalostní penzi všechny fyzické osoby určené ve smlouvě písemně

vzdaly.(2) Výše odbytného se stanoví jako úhrn příspěvků zaplacených

účastníkem a podílu na výnosech hospodaření penzijního fondu

odpovídajícího výši jím zaplacených příspěvků. Částky státního

příspěvku je penzijní fond povinen vrátit ministerstvu.(3) Odbytné je penzijní fond povinen vyplatit do tří měsíců ode dne

doručení žádosti účastníka nebo fyzické osoby určené ve smlouvě o jeho

výplatu. Pokud účastník požádá o výplatu odbytného před zánikem

penzijního připojištění, je penzijní fond povinen vyplatit odbytné

nejpozději do tří měsíců ode dne zániku penzijního připojištění.§ 24(1) Účastník, jehož penzijní připojištění zaniklo a jemuž nevznikl

nárok na penzi a nebylo vyplaceno odbytné, má nárok na převedení

příspěvků včetně státního příspěvku a svého podílu na výnosech

hospodaření penzijního fondu do penzijního připojištění u jiného

penzijního fondu, pokud s tím tento penzijní fond souhlasí.(2) Požádá-li účastník o převedení prostředků podle odstavce 1, je

penzijní fond povinen je převést nejpozději do tří měsíců ode dne

zániku penzijního připojištění. K žádosti o převod prostředků je třeba

přiložit souhlas penzijního fondu podle odstavce 1.(3) Státní příspěvek, který nebyl penzijnímu fondu poukázán za dobu

před převedením prostředků podle odstavců 1 a 2, se poukazuje

penzijnímu fondu, do jehož penzijního připojištění byly prostředky

převedeny, a to na základě jeho žádosti ministerstvu.(4) Penzijní fond může poskytnutí odbytného podle § 23 odst. 1 písm. a)

nebo převedení prostředků podle odstavce 1 podmínit zaplacením poplatku

účastníkem. Výše poplatku nesmí přesáhnout 800 Kč. Nebyl-li poplatek

zaplacen ve lhůtě podle odstavce 2 nebo ve lhůtě podle § 23 odst. 3,

poskytne penzijní fond odbytné nebo převede prostředky do 5 dnů po jeho

zaplacení.(5) Poplatek podle odstavce 4 nelze požadovat po uplynutí 5 let ode dne

vzniku penzijního připojištění.(6) Penzijní fond informuje písemně účastníka o výši poplatku podle

odstavce 4, a to nejpozději do 5 dnů ode dne doručení žádosti účastníka

o poskytnutí odbytného nebo o převedení prostředků.§ 25Zemřel-li účastník, kterému nebyla vyplácena penze, a nevznikl-li nárok

na odbytné podle § 23 odst. 1 písm. b) nebo pozůstalostní penzi, stává

se částka vypočtená podle § 23 odst. 2 předmětem dědictví, pokud jsou

dědici.§ 26(1) Účastníci musí být každoročně penzijním fondem písemně informováni

o výši všech prostředků, které penzijní fond eviduje ve prospěch jejich

nároků z penzijního připojištění a o stavu těchto nároků, včetně údaje

o výši připsaného procenta zhodnocení prostředků účastníka. Informaci

je penzijní fond povinen zaslat nejpozději do jednoho měsíce ode dne

konání valné hromady, která rozhoduje o rozdělení zisku, a dále též na

žádost účastníka. Za odeslání druhé a další informace je penzijní fond

oprávněn požadovat na účastníku úhradu účelně vynaložených nákladů.(2) Zpráva o hospodaření penzijního fondu a stanovy penzijního fondu

musí být dostupné všem účastníkům včetně příjemců penzí. Zpráva o

hospodaření penzijního fondu včetně přehledu o uložení a umístění

prostředků penzijního fondu a jejich výši a počtu jeho účastníků je

součástí písemné informace podle odstavce 1.(3) Seznam členů orgánů penzijního fondu a seznam akcionářů penzijního

fondu, který musí obsahovat údaje podle zvláštního zákona,^8a) musí být

k dispozici veřejnosti v sídle a všech pobočkách penzijního fondu.HLAVA ŠESTÁPříspěvky účastníků§ 27(1) Výše příspěvku účastníka se stanoví na kalendářní měsíc; výše

příspěvku přitom nesmí být nižší, než je částka zakládající nárok na

státní příspěvek (§ 29 odst. 2).(2) Účastník nemůže platit příspěvek současně na penzijní připojištění

u více penzijních fondů.(3) Příspěvky se platí do konce kalendářního měsíce, na který se platí,

nebo pokud se příspěvky platí dopředu na delší období, do konce prvního

kalendářního měsíce tohoto období. Příspěvek účastníka se považuje za

zaplacený do konce kalendářního měsíce, je-li příspěvek do konce

kalendářního měsíce připsán na účet penzijního fondu u jeho depozitáře.(4) Účastník má právo změnit výši svého příspěvku. Změna výše příspěvku

je možná pouze do budoucna. V penzijním plánu může být stanovena lhůta

pro tuto změnu, která však nesmí být delší než tři kalendářní měsíce

ode dne doručení oznámení o změně výše příspěvku.(5) Za účastníka může s jeho souhlasem platit penzijnímu fondu

příspěvek nebo jeho část třetí osoba; účastník je povinen tuto

skutečnost předem písemně oznámit penzijnímu fondu. Podle věty první

může platit příspěvek nebo jeho část též zaměstnavatel za své

zaměstnance, kteří jsou účastníky podle tohoto zákona. Podle věty první

mohou rovněž zaměstnavatelé tvořící fond kulturních a sociálních

potřeb^8b) hradit z tohoto fondu příspěvek nebo jeho část za své

zaměstnance, kteří jsou účastníky podle tohoto zákona. Na příspěvek

placený zaměstnavatelem zcela nebo zčásti za své zaměstnance se

neposkytuje státní příspěvek.(6) Zaměstnavatel neovlivňuje zaměstnance při výběru penzijního fondu.

Zaměstnavatel nesmí přijmout pobídku v souvislosti s poskytováním

příspěvku na penzijní připojištění jeho zaměstnancům.(7) Doba odkladu placení příspěvků, za kterou účastník doplatil

příspěvky, se započítává do pojištěné doby. Doba jiného přerušení

placení příspěvků se do pojištěné doby nezapočítává.HLAVA SEDMÁStátní příspěvky§ 28(1) Ze státního rozpočtu se poskytují ve prospěch účastníků státní

příspěvky.(2) Penzijní fond je povinen evidovat státní příspěvky poskytnuté ve

prospěch jednotlivých účastníků a hospodařit s nimi stejným způsobem

jako s příspěvky zaplacenými účastníky.§ 29(1) Na každý kalendářní měsíc náleží za každého účastníka, který včas

(§ 27 odst. 3) zaplatil na tento měsíc příspěvek, jeden státní

příspěvek.(2) Výše státního příspěvku na kalendářní měsíc se stanoví podle

měsíční výše příspěvku účastníka placeného na penze stanovené podle

příspěvkového penzijního plánu takto:

výše příspěvku výše státního

účastníka v Kč příspěvku v Kč100 až 199 50 + 40 % z částky nad 100 Kč

200 až 299 90 + 30 % z částky nad 200 Kč

300 až 399 120 + 20 % z částky nad 300 Kč

400 až 499 140 + 10 % z částky nad 400 Kč

500 a více 150 Kč.(3) Pokud účastník platí příspěvek za delší období než kalendářní

měsíc, stanoví se výše státního příspěvku podle průměrné měsíční výše

připadající na toto období.(4) Při změně depozitáře náleží státní příspěvek podle odstavce 1, i

pokud byl příspěvek účastníka zaplacen ve lhůtě stanovené v § 27 odst.

3 u depozitáře penzijního fondu před provedením jeho změny, ještě po

dobu šesti kalendářních měsíců po skončení platnosti depozitářské

smlouvy.(5) Pro účely poskytnutí státního příspěvku se výše příspěvku účastníka

zaokrouhluje na celé koruny směrem dolů.(6) Vláda může nařízením zvýšit státní příspěvek.§ 30(1) Penzijní fond podává čtvrtletně žádost o poskytnutí státního

příspěvku souhrnně za všechny účastníky, kterým náleží státní příspěvek

podle § 29, a to elektronicky dálkovým přístupem. Žádost se podává

ministerstvu v kalendářním měsíci následujícím po skončení kalendářního

čtvrtletí. Žádost se zpracovává za použití informačního systému

ministerstva, provozovaného za podmínek stanovených zvláštním právním

předpisem^8d). V případě neúplné žádosti nebo nesprávných údajů provede

penzijní fond opravu žádosti. Oprava žádosti se podává zároveň se

žádostí o státní příspěvek za kterékoliv následující kalendářní

čtvrtletí. Po dobu, než je žádost doplněna nebo opravena, lhůta uvedená

v odstavci 2 ve vztahu k účastníkům, jichž se oprava žádosti týká,

neběží.(2) Ministerstvo je povinno poukázat státní příspěvek za kalendářní

čtvrtletí na účet penzijního fondu do konce druhého měsíce

následujícího po čtvrtletí, za které se o poskytnutí státního příspěvku

žádá.(3) Částky státního příspěvku poukázané penzijnímu fondu neprávem je

penzijní fond povinen vrátit ministerstvu, a to do 30 dnů, kdy zjistil,

že tyto částky byly poukázány neprávem, nejpozději do osmi dnů ode dne

právní moci rozhodnutí ministerstva o povinnosti vrátit tyto částky.

Právo vymáhat neprávem poukázané částky se promlčuje za deset let ode

dne jejich poukázání.(4) Částky státního příspěvku poukázané penzijnímu fondu podle odstavců

1 a 2, které nebyly použity na uspokojení nároků podle § 23, 24 a 25,

je penzijní fond povinen vrátit ministerstvu, a toa) do šesti měsíců ode dne zániku penzijního připojištění v případě

vzniku nároku na odbytné podle § 23 a v případě dědictví podle § 25,b) do 6 měsíců ode dne zániku penzijního připojištění v případě, kdy

účastníkovi nevznikl nárok na odbytné podle § 23 a nepožádal o

převedení prostředků do penzijního připojištění u jiného penzijního

fondu podle § 24.(5) Penzijní fond předává ministerstvu zprávu o vracení částek státního

příspěvku, a to nejpozději do desátého dne každého kalendářního měsíce

způsobem podle odstavce 1. Ministerstvo zpracovává tyto informace za

použití svého informačního systému.(6) Jestliže penzijní fond čerpal státní příspěvek ve vyšší částce, než

náležel, a je v prodlení s plněním povinnosti vrátit státní příspěvek

ve lhůtách uvedených v odstavci 3, je povinen platit penále ve výši 1

promile z neprávem čerpané částky státního příspěvku za každý den

prodlení. Penále se počítá ode dne následujícího po uplynutí těchto

lhůt až do dne, kdy byly neprávem čerpané částky státního příspěvku

vráceny ministerstvu. Penále ve výši 1 promile z částek státního

příspěvku, které nebyly použity na uspokojení nároků, je penzijní fond

povinen platit za každý den prodlení, jestliže tyto částky státního

příspěvku nebyly vráceny ministerstvu ve lhůtách uvedených v odstavci

4. Penále se počítá ode dne následujícího po uplynutí těchto lhůt až do

dne, kdy byly částky státního příspěvku vráceny ministerstvu. Penále

stanoví ministerstvo rozhodnutím.(7) Ministerstvo může vyhláškou stanovit náležitosti žádosti o

poskytnutí státního příspěvku podle odstavce 1 a náležitosti zprávy

podle odstavce 5, jestliže by byl dosavadní způsob penzijním fondem

zpochybněn.HLAVA OSMÁHospodaření penzijního fondu§ 31(1) Penzijní fond musí s majetkem hospodařit s odbornou péčí a s cílem

zabezpečit spolehlivý výnos.(2) Jakmile penzijní fond zjistí, že není způsobilý krýt nároky na

dávky z penzijního připojištění, je povinen přijmout opatření k nápravě

a neprodleně informovat Českou národní banku.(3) Penzijní fond nesmí se svým majetkem nakládat způsobem, který by

byl v rozporu se zájmy účastníků.(4) V případě pochybností o způsobilosti penzijního fondu krýt nároky

na dávky z penzijního připojištění může Česká národní banka na svůj

náklad zajistit ověření této způsobilosti znalcem.(5) Penzijní fond může obhospodařování svého majetku svěřit třetí

osobě; pravidla o podmínkách pověření jiného výkonem určité činnosti,

kterou zahrnuje obhospodařování investičního fondu nebo zahraničního

investičního fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a

investiční fondy platí obdobně^9a).§ 32Jinou činnost než penzijní připojištění mohou penzijní fondy vykonávat,

jen pokud tato jiná činnost bezprostředně souvisí s penzijním

připojištěním.§ 33(1) Peněžní prostředky shromážděné penzijním fondem musí být umísťovány

s odbornou péčí tak, aby byla zaručena bezpečnost, kvalita, likvidita a

rentabilita skladby finančního umístění jako celku.(2) Peněžní prostředky shromážděné penzijním fondem mohou být umístěny

zejména doa) dluhopisů, jejichž emitentem je členský stát Organizace pro

ekonomickou spolupráci a rozvoj nebo centrální banka tohoto státu, a

dluhopisů, za které převzal záruku členský stát Organizace pro

ekonomickou spolupráci a rozvoj,b) dluhopisů vydaných Evropskou investiční bankou, Evropskou bankou pro

obnovu a rozvoj nebo Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj nebo jinou

mezinárodní finanční institucí, jejíž je Česká republika členem,c) podílových listů otevřených podílových fondů,d) cenných papírů, přijatých k obchodování na evropském regulovaném

trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu^15) země

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, který je povolen

příslušným úřadem členského státu,e) movitých věcí představujících záruku bezpečného uložení peněžních

prostředků, kromě cenných papírů,f) nemovitostí poskytujících záruku spolehlivého uložení peněžních

prostředků a sloužících zcela nebo převážně k podnikání nebo bydlení.(3) Peněžní prostředky shromážděné penzijním fondem mohou být uloženy i

na vkladových účtech, vkladních knížkách a na vkladech potvrzených

vkladovým certifikátem nebo vkladním listem, a to u banky nebo pobočky

zahraniční banky na území České republiky nebo u banky se sídlem na

území členských států Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj.

Výše takto uložených prostředků u jedné banky nesmí tvořit více než 10

% majetku penzijního fondu nebo 20 000 000 Kč, popřípadě ekvivalent

této částky v cizí měně.(4) Penzijní fond je povinen cenný papír koupit jen za nejnižší cenu,

za kterou by jej bylo možné při vynaložení odborné péče koupit, a

prodat jen za nejvyšší cenu, za kterou by jej bylo možné při vynaložení

odborné péče prodat. Splnění podmínky stanovené v předchozí větě je

penzijní fond povinen prokázat.(5) Pro výpočet hodnoty cenného papíru v majetku penzijního fondu platí

přiměřeně ustanovení zvláštního právního předpisu, který stanoví způsob

výpočtu hodnot cenných papírů v majetku fondu kolektivního

investování^11c), s výjimkou dluhopisů držených do splatnosti, a to

maximálně do výše 30 % z majetku penzijního fondu, jejichž emitentem je

členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a jejichž

rating vydaný ratingovou agenturou registrovanou nebo certifikovanou

podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o ratingových

agenturách^11d) dosahuje srovnatelné ratingové kategorie jako rating

České republiky.(6) Ocenění nemovitostí a movitých věcí se musí provést před jejich

nákupem a dále ve lhůtách stanovených ve statutu penzijního fondu,

nejméně však jedenkrát ročně. Ocenění se provede podle předpisů

platných v době, kdy se ocenění provádí. Pokud tyto předpisy

neexistují, provede ocenění soudní znalec nezávislý na penzijním fondu.(7) Zajišťovací obchody, zejména derivátové a opční, může penzijní fond

uzavírat pouze za předpokladu, že slouží ke snižování rizik plynoucích

z kurzů cenných papírů, úrokových měr a devizových kurzů aktiv

nacházejících se v portfoliu penzijního fondu. Pokud lze tyto obchody

uzavírat na evropském regulovaném trhu, je penzijní fond povinen

uzavírat je pouze na evropském regulovaném trhu a dále na zahraničním

trhu obdobném regulovanému trhu členských států Organizace pro

ekonomickou spolupráci a rozvoj, které jsou povoleny příslušným úřadem

členského státu, za předpokladu, že jsou denně oceňovány spolehlivým a

ověřitelným způsobem a penzijní fond má možnost je kdykoliv zpeněžit a

uzavřít za jejich tržní hodnotu. Vypořádání těchto obchodů může

provádět pouze banka, která je depozitářem penzijního fondu.§ 34(1) Hodnota cenných papírů vydaných jedním emitentem nesmí tvořit více

než 10 % majetku penzijního fondu. Toto omezení se nevztahuje na

dluhopisy uvedené v § 33 odst. 2 písm. a) a b).(2) Celková hodnota movitých a nemovitých věcí nesmí tvořit více než 10

% majetku penzijního fondu.(3) V majetku penzijního fondu nesmí být více než 20 % z celkové

jmenovité hodnoty cenných papírů vydaných jedním emitentem. Toto

omezení se nevztahuje na dluhopisy uvedené v § 33 odst. 2 písm. a) a

b).(4) Nejméně 50 % majetku penzijního fondu musí být umístěno nebo

uloženo do aktiv znějících na měnu, ve které jsou vyjádřeny závazky

penzijního fondu vůči účastníkům. Nejvíce 70 % majetku penzijního fondu

může být umístěno podle § 33 odst. 2 písm. c) až f). Nejvíce 5 %

majetku penzijního fondu může být umístěno jinak, než je uvedeno v § 33

odst. 2 písm. a) až f) a § 33 odst. 3.(5) Při uplatnění nákupních a předkupních práv vyplývajících z cenných

papírů a při změnách kurzů cenných papírů, změnách ocenění nemovitostí

a movitých věcí mohou být podíly uvedené v předchozích odstavcích

překročeny nejdéle na dobu šesti měsíců, během které musí být

zabezpečeno rozložení rizika podle předchozích odstavců.(6) Penzijní fond je povinen neprodleně oznámit České národní bance

překročení limitů uvedených v odstavcích 1 až 4.(7) Penzijní fond nesmí nakupovat akcie jiného penzijního fondu a

vydávat dluhopisy.§ 351) Penzijní fond rozděluje zisk tak, že nejméně 5 % připadá do

rezervního fondu a nejvíce 10 % se rozděluje podle rozhodnutí valné

hromady, pokud se dále nestanoví jinak; zbylá část se použije ve

prospěch účastníků a osob, jejichž penzijní připojištění zaniklo v

roce, za který se zisk rozděluje.(2) Pokud hospodaření penzijního fondu skončí ztrátou, použije se ke

krytí ztráty nerozdělený zisk z minulých let, rezervní fond^12a) a

další fondy tvořené ze zisku. Nestačí-li tyto zdroje, musí být ztráta

kryta snížením základního kapitálu. Hodnota základního kapitálu nesmí

klesnout pod částku uvedenou v § 4 odst. 4.§ 36(1) Penzijní fond je povinen nejdéle do tří měsíců po skončení pololetí

a kalendářního roku zveřejňovat zprávy o svém hospodaření a přehled o

umístění prostředků penzijního fondu (§ 33 odst. 1), jejich uložení (§

33 odst. 2) a jejich výši.(2) U penzijních fondů, které existují déle než tři roky, se v roční

zprávě o hospodaření uvádí přehled výsledků hospodaření za poslední tři

roky.(3) Zprávy o hospodaření se předkládají i České národní bance,

ministerstvu a depozitáři.§ 37(1) Penzijní fond je povinen průběžně evidovat stav příspěvků

zaplacených ve prospěch jednotlivých účastníků v rozdělení na příspěvky

účastníka, příspěvky účastníka nárokovatelné pro odpočet ze základu

daně z příjmů^12b) účastníkem, který je poplatníkem daně, příspěvky

placené zaměstnavatelem a na ostatní příspěvky zaplacené ve prospěch

účastníka. Dále je penzijní fond povinen odděleně evidovat stav

státních příspěvků jednotlivých účastníků a podílů na výnosech

hospodaření penzijního fondu.(2) Příspěvky účastníků a státní příspěvky účtuje penzijní fond v

souladu s účetními metodami podle zvláštního právního předpisu.^13)(3) Prostředky, z nichž se stanoví výsluhová penze, musí být vedeny

odděleně; to platí obdobně pro invalidní penzi, jejíž výše se stanoví

na základě dávkového penzijního plánu.(4) Penzijní fond je povinen doklady související s penzijním

připojištěním účastníka ukládat a uschovávat jea) deset let následujících po podání žádosti o státní příspěvek za

účastníka pro doklady prokazující nárok na státní příspěvek,b) tři roky následující po výplatě poslední dávky penzijního

připojištění účastníkovi pro doklady prokazující nárok na dávky

penzijního připojištění.§ 38(1) Používat údajů penzijního fondu lze jen se souhlasem penzijního

fondu.(2) Informace, které se týkají jednotlivého účastníka, je možné

poskytovat jen s jeho souhlasem; to neplatí, jde-li o poskytnutí údajů

České národní bance při výkonu dohledu nad finančním trhem nebo

ministerstvu při výkonu státního dozoru v souvislosti s poskytováním a

vracením státního příspěvku (§ 45a).HLAVA DEVÁTÁUkončení činnosti penzijních fondů a vypořádání nároků z penzijního

připojištění§ 39(1) Zrušení a likvidace penzijního fondu se řídí obchodním zákoníkem s

odchylkami dále stanovenými.(2) Penzijní fond se zrušuje též dnem uvedeným v rozhodnutí České

národní banky o odnětí povolení z důvodů uvedených v § 43 odst. 1 písm.

d).(3) K rozdělení nebo fúzi penzijních fondů je třeba povolení České

národní banky; přitom se postupuje přiměřeně podle § 5 a 6. Při

rozdělení nebo fúzi penzijních fondů mohou vzniknout pouze penzijní

fondy podle tohoto zákona.(4) Likvidátora penzijního fondu jmenuje a odvolává Česká národní

banka.(5) Návrh na povolení zápisu likvidátora do obchodního rejstříku a na

výmaz likvidátora z obchodního rejstříku podává likvidátor.(6) Penzijní fond v likvidaci nesmí uzavírat nové smlouvy podle § 12

odst. 1.§ 40(1) Účastník u penzijního fondu, který byl zrušen rozdělením nebo

splynutím, se stává účastníkem u nově vzniklého penzijního fondu, pokud

do jednoho měsíce ode dne, kdy byl písemně vyrozuměn o zrušení

penzijního fondu a podmínkách penzijního připojištění u nově vzniklého

penzijního fondu, neodmítne penzijní připojištění u nově vzniklého

penzijního fondu. Nároky z penzijních plánů zrušených penzijních fondů

se převádějí do penzijního připojištění u nově vzniklých penzijních

fondů, a to způsobem stanoveným v penzijním plánu nově vzniklého

penzijního fondu.(2) Podle odstavce 1 se postupuje obdobně při zrušení penzijního fondu

sloučením.§ 41(1) Při zrušení penzijního fondu bez právního nástupce se nároky

účastníků vypořádají výplatou jednorázového vyrovnání nebo odbytného,

pokud se penzijní fond nedohodne s účastníkem o převedení prostředků do

penzijního připojištění u jiného penzijního fondu.(2) Částka odpovídající státnímu příspěvku, která nebyla použita na

uspokojení nároků podle odstavce 1, se vrací státnímu rozpočtu.HLAVA DESÁTÁDohled nad penzijními fondy§ 42(1) Činnost penzijního fondu a činnost depozitáře podle tohoto zákona

podléhají dohledu, který vykonává Česká národní banka. Státní dozor v

rozsahu stanoveném v § 45a vykonává ministerstvo. Kontrolní oprávnění

finančních a jiných orgánů podle zvláštních právních předpisů tím

nejsou dotčena.(2) Při výkonu dohledu Česká národní banka dohlíží na dodržování tohoto

zákona, zvláštních právních předpisů, statutu a penzijního plánu, jakož

i rozhodnutí vydaných Českou národní bankou a dbá na ochranu účastníků.(3) Při výkonu dohledu a státního dozoru si Česká národní banka a

ministerstvo vzájemně poskytují všechny informace a zjištění, které

mohou být významné pro výkon jejich působnosti. Na plnění vzájemné

informační povinnosti se nevztahuje povinnost zachovávat mlčenlivost.(4) Při výkonu dohledu může Česká národní banka požadovat od penzijního

fondu informace o jeho činnosti, a to v rozsahu potřebném pro výkon

dohledu. Pověření zaměstnanci České národní banky jsou při výkonu

dohledu oprávněni účastnit se jednání orgánů penzijního fondu a

vstupovat do prostorů penzijního fondu.(5) Orgány, jejich členové a zaměstnanci penzijního fondu jsou povinni

předložit České národní bance jí vyžádané doklady a písemnosti potřebné

pro výkon dohledu nad penzijními fondy a poskytnout k tomu všechny

potřebné informace v písemné nebo ústní formě.(6) Penzijní fond je povinena) předložit České národní bance každoročně, nejpozději do 31. ledna,

seznam akcionářů s vyznačením údajů, které požaduje zvláštní právní

předpis^8a),b) informovat Českou národní banku o každé změně v seznamu akcionářů do

10 dnů po zápisu změny v seznamu akcionářů,c) předložit České národní bance usnesení rejstříkového soudu o zápisu

změny nebo zániku zapisovaných skutečností bez zbytečného odkladu po

provedení zápisu do obchodního rejstříku.(7) Česká národní banka vede seznam všech penzijních fondů a uveřejňuje

jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.§ 43(1) Jestliže Česká národní banka při výkonu dohledu zjistí, že penzijní

fond porušuje nebo neplní povinnosti stanovené v tomto zákoně, porušuje

statut nebo penzijní plán, může podle závažnosti a povahy zjištěných

nedostatků penzijnímu fondua) uložit, aby zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě odstranil nebo

byli vyměněni v určené lhůtě členové orgánů penzijního fondu a aby

informoval Českou národní banku o plnění přijatých opatření,b) pozastavit na vymezenou dobu, nejdéle však na šest měsíců, a ve

vymezeném rozsahu oprávnění představenstva nakládat s majetkem

penzijního fondu; současně musí Česká národní banka ustanovit na tuto

dobu správce majetku penzijního fondu, kterého pověří jednáním jménem

penzijního fondu do doby, než bude valnou hromadou zvoleno nové

představenstvo, obnoveno oprávnění představenstva v původním rozsahu

nebo do doby zápisu vstupu penzijního fondu do likvidace do obchodního

rejstříku. Správce majetku má nárok na odměnu ve výši stanovené Českou

národní bankou a dále na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s

výkonem funkce správce majetku. Odměna a úhrada účelně vynaložených

nákladů jsou placeny z majetku penzijního fondu,c) snížit na vymezenou dobu, nejdéle však na dva kalendářní roky, část

zisku, která se rozděluje podle § 35 na základě rozhodnutí valné

hromady,d) odejmout povolení udělené podle § 5, jsou-li dány tyto důvody:1. v žádosti o udělení povolení byly vědomě uvedeny zakladateli

nesprávné údaje rozhodné pro udělení tohoto povolení,2. další pokračování činnosti penzijního fondu by ohrožovalo nároky

účastníků proto, že penzijní fond porušuje závažným způsobem povinnosti

stanovené tímto zákonem, statutem nebo penzijním plánem, v hospodaření

penzijního fondu se projevují závažné nedostatky nebo penzijní fond

neprovedl ve stanovené lhůtě opatření k obnovení své způsobilosti krýt

nároky na dávky penzijního připojištění, nebo3. penzijní fond neuzavře do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci

rozhodnutí, jímž Česká národní banka rozhodla o změně depozitáře, novou

depozitářskou smlouvu (§ 8 odst. 3).(2) Sankce podle odstavce 1 písm. b) až d) lze uložit ve lhůtě do

jednoho roku ode dne, kdy se Česká národní banka dozvěděla o porušení

nebo neplnění povinnosti, o porušení statutu nebo penzijního plánu,

nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení nebo nesplnění

povinnosti, porušení statutu nebo penzijního plánu došlo.HLAVA JEDENÁCTÁSPRÁVNÍ DELIKTYnadpis vypuštěn§ 43aPřestupky(1) Člen orgánu penzijního fondu se dopustí přestupku tím, že z majetku

penzijního fondu koupí věc, jejíž hodnota přesahuje částku 5 000 Kč,

anebo penzijnímu fondu věc, jejíž hodnota přesahuje částku 5 000 Kč,

prodá.(2) Člen orgánu penzijního fondu nebo zaměstnanec penzijního fondu se

dopustí přestupku tím, žea) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 7 odst. 7, nebob) poskytne při výkonu dohledu nebo státního dozoru nad činností

penzijního fondu České národní bance nebo ministerstvu nepravdivou

informaci.(3) Fyzická osoba podle § 12 odst. 3 se dopustí přestupku tím, že v

souvislosti s uzavíráním smlouvy, její změnou nebo ukončením, nebo v

souvislosti se zprostředkováním uzavření smlouvy, její změny nebo

ukončení jedná v rozporu s § 12 odst. 4 až 6.(4) Fyzická osoba podle § 27 odst. 6 se dopustí přestupku tím, že

ovlivní právo svého zaměstnance ve výběru penzijního fondu, nebo tím,

že v souvislosti s poskytováním příspěvku na penzijní připojištění

jejím zaměstnancům přijme pobídku.(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutu do 1 000 000

Kč.§ 43bSprávní delikty právnických osob(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že provozuje

penzijní připojištění bez povolení podle § 5.(2) Penzijní fond se dopustí správního deliktu tím, žea) uzavře smlouvu s fyzickou osobou, která nemůže být účastníkem podle

§ 2,b) poruší zákaz diskriminace účastníků podle § 2a,c) použije akcie představující podílovou účast akcionářů penzijního

fondu k zajištění závazků penzijního fondu (§ 4 odst. 8),d) v rozporu s ustanovením § 8 odst. 5 má zřízen běžný účet u jiné

banky, než je depozitář,e) v souvislosti s uzavíráním smlouvy, její změnou nebo ukončením jedná

v rozporu s § 12 odst. 4 až 6,f) neinformuje písemně účastníky o změnách penzijního plánu, které se

týkají nároků a dávek z penzijního připojištění (§ 14 odst. 3),g) nevyplatí účastníku dávky penzijního připojištění ve lhůtách a

způsobem stanoveným penzijním plánem nebo dohodnutým s příjemcem penze

(§ 20 odst. 2),h) nepřevede prostředky účastníka do penzijního připojištění u jiného

penzijního fondu ve lhůtě uvedené v § 24 odst. 2,i) neinformuje účastníky podle § 26 odst. 1 nebo nevydá či nezpřístupní

účastníkům zprávu podle § 26 odst. 2 nebo nezpřístupní seznam členů

orgánů penzijního fondu a seznam akcionářů penzijního fondu způsobem

podle § 26 odst. 3,j) nepředloží žádost o poskytnutí státního příspěvku ve lhůtách a

způsobem podle § 30 odst. 1,k) nevrátí do státního rozpočtu neprávem poukázané státní příspěvky ve

lhůtách podle § 30 odst. 3 nebo nevrátí do státního rozpočtu částky

státního příspěvku podle § 30 odst. 4,l) nakládá se svým majetkem způsobem, který je v rozporu se zájmy

účastníků (§ 31 odst. 3),m) neprodleně neinformuje Českou národní banku, že není schopen krýt

nároky na dávky z penzijního připojištění, nebo nepřijme opatření k

nápravě podle § 31 odst. 2,n) vykonává činnost, která bezprostředně nesouvisí s penzijním

připojištěním (§ 32),o) umístí prostředky penzijního fondu v rozporu s § 33, nebo jedná v

rozporu s § 31 odst. 5,p) umístí prostředky penzijního fondu v rozporu s limity podle § 34

odst. 1 až 4 nebo neprodleně neoznámí České národní bance překročení

těchto limitů,q) nakoupí akcie jiného penzijního fondu nebo vydá dluhopisy v rozporu

s ustanovením § 34 odst. 7,r) nezveřejní zprávu o hospodaření nebo informaci o hospodaření v

případech podle § 36 odst. 1,s) neuloží nebo neuschová doklady související s penzijním připojištěním

účastníka po dobu uvedenou v § 37 odst. 4,t) poskytne informace týkající se jednotlivého účastníka v rozporu s

ustanovením § 38 odst. 2,u) nepředloží České národní bance seznam akcionářů podle § 42 odst. 6

písm. a) nebo neinformuje Českou národní banku o změně v seznamu

akcionářů podle § 42 odst. 6 písm. b),v) neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky zjištěné při výkonu dohledu

nebo státního dozoru, nebo neinformuje Českou národní banku nebo

ministerstvo o plnění přijatých opatření, nebow) nevymění v určené lhůtě členy orgánů penzijního fondu.(3) Depozitář se dopustí správního deliktu tím, žea) neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky zjištěné při výkonu

dohledu, nebob) neinformuje Českou národní banku o plnění přijatých opatření.(4) Právnická osoba jako zprostředkovatel penzijního připojištění se

dopustí správního deliktu tím, že v souvislosti se zprostředkováním

uzavření smlouvy, její změny nebo ukončení jedná v rozporu s § 12 odst.

4 až 6.(5) Právnická osoba podle § 27 odst. 6 se dopustí správního deliktu

tím, že ovlivní zaměstnance ve výběru penzijního fondu, nebo tím, že v

souvislosti s poskytováním příspěvku na penzijní připojištění svým

zaměstnancům přijme pobídku.(6) Penzijní fond se dopustí správního deliktu tím, že použije pro

výpočet hodnoty dluhopisu drženého do splatnosti ve svém majetku

rating, který nevydala ratingová agentura uvedená v § 33 odst. 5.(7) Za správní delikt podle odstavců 1 a 6 se uloží pokuta do 20 000

000 Kč a za správní delikt podle odstavců 2 až 5 pokuta do 5 000 000

Kč.§ 43cSpolečná ustanovení(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že

vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení

právní povinnosti zabránila.(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti

správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a

k okolnostem, za nichž byl spáchán. O výši pokuty, uložené penzijnímu

fondu, se sníží část zisku, která se rozděluje podle § 35 na základě

rozhodnutí valné hromady.(3) Při určení hodnoty věci uvedené v § 43a odst. 1 se vychází z ceny,

za kterou se věc, která byla koupena nebo prodána, v době a místě

uskutečnění koupě nebo prodeje prodává, a nelze-li takto hodnotu věci

zjistit, vychází se z účelně vynaložených nákladů na obstarání stejné

nebo obdobné věci.(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické

osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto

zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.(5) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká a přestupek

fyzické osoby nelze projednat, jestliže správní orgán o něm nezahájil

řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5

let ode dne, kdy byl spáchán.(6) Správní delikty projednává v prvním stupnia) ministerstvo, jde-li o správní delikty uvedené v § 43b odst. 2 písm.

j) a k),b) Česká národní banka nebo ministerstvo, jde-li o správní delikty

uvedené v § 43a odst. 2 a v § 43b odst. 2 písm. a) a v),c) Česká národní banka, jde-li o ostatní správní delikty.(7) Ze správních orgánů uvedených v odstavci 5 písm. b) projedná

správní delikt uvedený v § 43b odst. 2 písm. a) ten správní orgán,

který zahájí správní řízení jako první. Je-li správní řízení zahájeno u

každého z těchto orgánů v tentýž den, správní delikt projedná Česká

národní banka.(8) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.§ 43dzrušen§ 43ezrušen§ 44zrušen§ 45zrušenHLAVA DVANÁCTÁSTÁTNÍ DOZOR NAD POSKYTOVÁNÍM STÁTNÍHO PŘÍSPĚVKU§ 45a(1) Činnost penzijního fondu a depozitáře podle tohoto zákona podléhá

státnímu dozoru ministerstva v rozsahu povinností stanovených tímto

zákonem penzijnímu fondu v souvislosti s poskytováním a vracením

státního příspěvku.(2) Při výkonu státního dozoru ministerstvo dohlíží na dodržování

tohoto zákona a penzijního plánu a dbá na ochranu účastníků.(3) Při výkonu státního dozoru ministerstvo prověřuje seznamy účastníků

všech penzijních fondů tak, aby státní příspěvek byl poskytnut za

každého účastníka pouze jednou.(4) Při výkonu státního dozoru je ministerstvo povinno prověřit, zda

fyzická osoba, která je účastníkem, splňuje podmínky stanovené v § 2

odst. 1 a zda penzijní připojištění nezaniklo úmrtím účastníka. Ke

splnění uvedené povinnosti je ministerstvo oprávněno požadovat, aby

Ministerstvo vnitra prověřilo v informačním systému evidence obyvatela) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo a datum ukončení

trvalého pobytu účastníka, je-li státním občanem České republiky,b) jméno, případně jména, příjmení, rodné číslo a druh pobytu

účastníka, je-li cizinec,c) datum úmrtí účastníka^13f).(5) Prověření údajů uvedených v odstavci 4 písm. a), b) je ministerstvo

oprávněno požadovat čtyřikrát za kalendářní rok, prověření údaje

uvedeného v odstavci 4 písm. c) dvakrát za kalendářní rok. Údaje

uvedené v odstavci 4 poskytuje Ministerstvo vnitra na základě žádosti

ministerstva v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu

upravujícího elektronický podpis nebo na technickém nosiči dat. Pro

prověření aktuálního stavu údajů v rozsahu uvedeném v odstavci 4 je

ministerstvo oprávněno získávat údaje z informačního systému evidence

obyvatel též způsobem umožňujícím dálkový přístup.(6) Za účelem ověření splnění podmínek fyzické osoby být účastníkem

podle § 2 odst. 2 je ministerstvo povinno dále prověřit, zda fyzická

osoba je účastna veřejného zdravotního pojištění v České republice. Ke

splnění uvedené povinnosti je ministerstvo oprávněno požadovat

čtyřikrát za kalendářní rok prověření údajů o jménu, případně jménech,

příjmení, číslu pojištěnce a o datu zániku účasti pojištěnce na

veřejném zdravotním pojištění v České republice z registru pojištěnců,

vedeného Ústředím Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky podle

zvláštního právního předpisu^1ac). Údaje uvedené v tomto odstavci

poskytuje Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky na základě

žádosti ministerstva v elektronické podobě podle zvláštního právního

předpisu upravujícího elektronický podpis nebo na technickém nosiči

dat.(7) Při výkonu státního dozoru ministerstvo prověřuje vznik nároku

účastníka na dávku penzijního připojištění a na její výplatu a vznik

nároku na převedení příspěvků včetně státního příspěvku podle § 24.(8) Při výkonu státního dozoru ministerstvo uloží, aby penzijní fond

nebo depozitář odstranily zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě a aby

informovaly ministerstvo o plnění přijatých opatření.(9) Zaměstnanci ministerstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o

skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu státního dozoru;

ustanovení § 7 odst. 7 věty třetí platí zde obdobně.(10) Při výkonu státního dozoru ministerstva nad penzijním fondem a

depozitářem se obdobně použijí ustanovení § 42 odst. 4 a 5.§ 45b(1) Ministerstvu jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku

státního dozoru nad penzijními fondy při poskytování státního příspěvku

penzijního připojištění ze základního registru obyvatel o subjektech

údajů referenční údaje, kterými jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) datum úmrtí.(2) Ministerstvu jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku

státního dozoru při poskytování státního příspěvku penzijního

připojištění z agendového informačního systému evidence obyvatel o

státních občanech České republiky údaje, kterými jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) rodné číslo,d) datum počátku trvalého pobytu a datum ukončení trvalého pobytu na

území České republiky,e) datum úmrtí.(3) Ministerstvu jsou poskytovány pro výkon státní správy na úseku

státního dozoru nad penzijními fondy při poskytování státního příspěvku

penzijního připojištění z informačního systému cizinců údaje, kterými

jsoua) příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) rodné číslo,d) druh pobytu,e) datum počátku pobytu a datum ukončení pobytu na území České

republiky,f) datum úmrtí.(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru

předcházejícím současný stav.(5) Ustanovení § 45a odst. 4 a 5 platí obdobně s tím, že ministerstvo

je oprávněno požadovat, aby Ministerstvo vnitra prověřilo údaje uvedené

v odstavcích 1 až 3. Prověření údajů uvedených v odstavcích 1 až 3 je

ministerstvo oprávněno požadovat též způsobem elektronického přenosu

dat. Pro prověření aktuálního stavu údajů v rozsahu uvedeném v

odstavcích 1 až 3 je ministerstvo oprávněno získávat údaje též způsobem

umožňujícím dálkový přístup.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.ČÁST DRUHÁUstanovení společná, přechodná a závěrečnáHLAVA PRVNÍSpolečná ustanovení§ 46(1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí pro penzijní

připojištění ustanovení občanského zákoníku.(2) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí pro rozhodování České

národní banky a ministerstva ustanovení správního řádu^14). O rozkladu

proti rozhodnutí České národní banky v prvním stupni rozhoduje bankovní

rada České národní banky. Nejde-li o rozhodnutí, kterým byla uložena

pokuta, podaný rozklad nemá odkladný účinek.(3) V souvislosti s plněním svých úkolů podle tohoto zákona jsou

ministerstvo a penzijní fond oprávněny vést evidenci, zpracovávat nebo

shromažďovat rodná čísla nositelů rodných čísel uvedených ve smlouvě,

případně obdobných identifikačních čísel, pokud nebylo rodné číslo

přiděleno.(4) Z poskytovaných údajů uvedených v odstavci 3 lze v konkrétním

případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění

daného úkolu.(5) Česká národní banka informuje ministerstvo o svých pravomocných

rozhodnutích podle § 5 odst. 1, § 9 odst. 3 a § 43 odst. 1 písm. d)

tohoto zákona.§ 46aČeská národní banka vydá vyhlášku podle § 5 odst. 4 a § 7 odst. 8.HLAVA DRUHÁPřechodná ustanovení§ 47(1) Právnické osoby, které mají ve svém obchodním jménu nebo názvu

označení "penzijní fond", jsou povinny do šesti měsíců ode dne

účinnosti tohoto zákona uvést své obchodní jméno nebo název do souladu

s tímto zákonem (§ 3 odst. 3).(2) Za nesplnění povinnosti uvedené v odstavci 1 může ministerstvo

uložit pokutu do 1 000 000 Kč; pokutu lze uložit ve lhůtě do tří měsíců

ode dne, kdy se ministerstvo dozvědělo o nesplnění této povinnosti.HLAVA TŘETÍZměna některých zákonů§ 48zrušen§ 49Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona

č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb. a zákona č. 323/1993 Sb., se

mění a doplňuje takto:1. V § 8 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které včetně

poznámky č. 9a) zní:"e) dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem^9a) snížené o

zaplacené příspěvky a o státní příspěvek na penzijní připojištění,9a) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním

příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho

zavedením.".Dosavadní písmena e), f) a g) se označují jako písmena f), g) a h).2. V § 8 odst. 4 větě první se slova "písm. a), b), c), d), e)"

nahrazují slovy "písm. a) až f)".3. V § 8 odst. 5 se slova "písm. f) a g)" nahrazují slovy "písm. g) a

h)".4. V § 8 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:"(7) Dávka penzijního připojištění se státním příspěvkem ^9a) se

považuje za základ daně pro zdanění zvláštní sazbou daně po snížení o

zaplacené příspěvky a o státní příspěvky na penzijní připojištění

rovnoměrně rozložené na období pobírání dávky. Není-li období pobírání

dávky smlouvou o penzijním připojištění vymezeno, zjistí se jako rozdíl

mezi střední délkou života^14) a věkem účastníka penzijního

připojištění v době, kdy dávky začne poprvé pobírat.".5. V § 36 odst. 2 písm. c) bodu 2 se slova v závorce "§ 8 odst. 1 písm.

f)" nahrazují slovy "§ 8 odst. 1 písm. e) a f)".6. V § 36 odst. 3 větě první se slova "investičních fondů,^16)"

nahrazují slovy "investičních fondů^16) a u penzijních fondů,^9a)".9a) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním

příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho

zavedením.".7. § 36 se doplňuje odstavcem 8, který zní:"(8) Plynou-li příjmy uvedené v odstavci 2 ve prospěch penzijního

fondu, považuje se daň sražená zvláštní sazbou za zálohu na daň

penzijního fondu, která se započte jako součást zálohy na daň podle §

77 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění

pozdějších předpisů.".§ 50zrušen§ 51Zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění

zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb. a

zákona č. 307/1993 Sb., se doplňuje takto:V § 5 odst. 1 písm. a) se doplňuje bod 9, který včetně poznámky č. 40)

zní:"9. částka, kterou zaměstnavatel ze svých prostředků platí penzijnímu

fondu na penzijní připojištění se státním příspěvkem^40) svých

zaměstnanců,40) § 27 odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se

státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho

zavedením.".§ 52Zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné

zdravotní pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.,

zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb. a

zákona č. 324/1993 Sb., se doplňuje takto:V § 3 odst. 1 se doplňuje písmeno i), které včetně poznámky č. 5a) zní:"i) částka, kterou zaměstnavatel ze svých prostředků platí penzijnímu

fondu na penzijní připojištění se státním příspěvkem^5a) svých

zaměstnanců.5a) § 27 odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se

státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho

zavedením.".§ 53zrušen§ 54Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

ve znění zákona č. 600/1992 Sb., se doplňuje takto:V § 3 odst. 2 se za slovo "pojišťoven,^13)" vkládají slova "penzijních

fondů,^48)". Poznámka č. 48) zní:"48) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním

příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho

zavedením.".HLAVA ČTVRTÁÚčinnost§ 55Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.Uhde v.r.Havel v.r.Klaus v.r.Vybraná ustanovení novelČl.II zákona č. 36/2004 Sb.Přechodná ustanovení1. Umístění a uložení peněžních prostředků je penzijní fond povinen do

6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona uvést do souladu s § 33

a 34 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním

příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,

ve znění tohoto zákona.2. Návrh změn penzijních plánů a statutů, které musí být provedeny v

důsledku změn uvedených v článku I tohoto zákona, je penzijní fond

povinen do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předložit ke

schválení Ministerstvu financí (dále jen "ministerstvo"). Pokud

ministerstvo do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, z

důvodu na straně penzijního fondu, neschválí změny penzijního plánu a

statutu, pozbývají uplynutím této lhůty platnosti ta ustanovení

penzijního plánu a statutu, která jsou v rozporu s ustanoveními článku

I tohoto zákona.3. Změny uvedené v článku I tohoto zákona se vztahují pouze na smlouvy

o penzijním připojištění mezi účastníkem penzijního připojištění a

penzijním fondem uzavřené po schválení změn penzijního plánu

ministerstvem po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.Čl.XII zákona č. 57/2006 Sb.Přechodná ustanovení1. Dosavadní působnost ministerstva vyplývající ze zákonů a dalších

právních předpisů, týkající se penzijních fondů, přechází dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona na Českou národní banku. To neplatí, jde-li o

věci v působnosti ministerstva podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním

připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů

souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném ode dne nabytí

účinnosti tohoto zákona.2. Zaměstnanci ministerstva zařazení k výkonu práce v organizačním

útvaru Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění

se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona stávají zaměstnanci České

národní banky. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů těchto

zaměstnanců přecházejí z ministerstva na Českou národní banku.

Ustanovení první a druhé věty se nevztahuje na zaměstnance

ministerstva, kteří ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vykonávají

státní dozor v oblasti státní podpory penzijního připojištění podle

zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a

o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.3. Právo hospodaření s majetkem ve vlastnictví České republiky s

výjimkou nemovitostí, se kterým bylo ke dni nabytí účinnosti tohoto

zákona příslušné hospodařit ministerstvo a který je potřebný k výkonu

dohledu Českou národní bankou podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním

připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů

souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném ode dne nabytí

účinnosti tohoto zákona, zaniká ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Tento majetek se stává dnem nabytí účinnosti tohoto zákona majetkem

České národní banky a závazky související s tímto majetkem se stávají

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona závazky České národní banky.

Informační systém "Státní dozor nad penzijními fondy", provozovaný

ministerstvem podle zvláštního právního předpisu, se majetkem České

národní banky ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nestává.

Podrobnosti stanoví dohoda mezi Českou národní bankou a ministerstvem.4. Rozhodnutí ve správním řízení vydaná ministerstvem nebo Komisí přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nejde-li o věci v působnosti

ministerstva podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se

státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho

zavedením, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se

považují za rozhodnutí vydaná Českou národní bankou a práva a

povinnosti vzniklé na základě těchto rozhodnutí nejsou dotčeny. Pokud

byla takovým rozhodnutím uložena pokuta, která ještě nebyla zaplacena,

při jejím vybírání a vymáhání se postupuje podle zákona č. 42/1994 Sb.,

o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých

zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném ode dne nabytí

účinnosti tohoto zákona. Bylo-li rozhodnutí ministerstva nebo Komise

před účinností tohoto zákona zrušeno a věc vrácena k novému projednání,

je k němu příslušná Česká národní banka, která postupuje podle

dosavadní právní úpravy.5. Seznam penzijních fondů vedený ministerstvem podle dosavadní právní

úpravy vede ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Česká národní banka.6. Řízení vedená ministerstvem nebo Komisí a zahájená přede dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona dokončí Česká národní banka podle dosavadní

právní úpravy. To neplatí, jde-li o věci v působnosti ministerstva

podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním

příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,

ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud je v

řízení podle věty první nebo druhé uložena pokuta, při jejím vybírání a

vymáhání se postupuje podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním

připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů

souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném ode dne nabytí

účinnosti tohoto zákona.7. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno rozhodnutí

ministerstva nebo Komise, proti němuž byl podán rozklad, rozhodne o něm

bankovní rada České národní banky podle dosavadní právní úpravy. To

neplatí, jde-li o věci v působnosti ministerstva podle zákona č.

42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném ode

dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud bankovní rada takové

rozhodnutí zruší a věc vrátí k novému projednání, je k tomuto novému

projednání příslušná Česká národní banka, která rozhodne podle

dosavadní právní úpravy. O obnově řízení a v přezkumném řízení ohledně

těchto rozhodnutí rozhoduje ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona

Česká národní banka podle dosavadní právní úpravy.8. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se Česká národní banka stává

namísto ministerstva nebo státu účastníkem řízení, ve kterých vystupuje

jako účastník ministerstvo v souvislosti s výkonem státního dozoru nad

provozováním penzijního připojištění, a řízení, ve kterých ministerstvo

financí v souvislosti s výkonem státního dozoru nad provozováním

penzijního připojištění vystupuje za stát. Finanční závazky, které na

základě takových řízení vzniknou České národní bance, uhradí stát. To

platí i pro závazky, které České národní bance vzniknou v důsledku

řízení zahájených po účinnosti tohoto zákona a vztahujících se k

činnosti ministerstva podle dosavadní právní úpravy. To neplatí, jde-li

o věci v působnosti ministerstva podle zákona č. 42/1994 Sb., o

penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých

zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném ode dne nabytí

účinnosti tohoto zákona.9. Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zanikají plné moci udělené

ministerstvem nebo Komisí v souvislosti s výkonem státního dozoru nad

provozováním penzijního připojištění, nejde-li o věci v působnosti

ministerstva podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se

státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho

zavedením, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.10. Povinnost osob zachovávat mlčenlivost podle dosavadní právní úpravy

není tímto zákonem dotčena.11. Lhůty, které počaly běžet přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona

podle dosavadní právní úpravy, nejsou tímto zákonem dotčeny.Čl. XII zákona č. 306/2008 Sb.Přechodné ustanoveníJe-li v penzijních plánech schválených před 1. lednem 2010 u invalidní

penze podmínkou nároku přiznání plného invalidního důchodu, považuje se

od 1. ledna 2010 za přiznání plného invalidního důchodu přiznání

invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.Čl. XIV zákona č. 230/2009 Sb.Přechodná ustanovení1. Penzijní fond může požadovat poplatek podle § 24 odst. 4 u smluv

uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pouze, je-li

uplatněn nárok podle § 23 odst. 1 písm. a) nebo podle § 24 odst. 1 po

dni nabytí účinnosti tohoto zákona a neuplynulo-li 5 let ode dne

uzavření smlouvy.2. Ustanovení § 33 odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním

připojištění se státním příspěvkem, ve znění účinném ode dne nabytí

účinnosti tohoto zákona, se použije pro účetní období započatá 1. ledna

2009 a později.Čl. XIV zákona č. 160/2010 Sb.Přechodné ustanoveníPenzijní fond zajistí splnění povinnosti stanovené v § 33 odst. 5

zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a

o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 7.

prosince 2010. Do té doby postupuje podle § 33 odst. 5 zákona č.

42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném do

dne nabytí účinnosti tohoto zákona.Čl. XIII zákona č. 199/2010 Sb.Přechodné ustanoveníŘízení ve věcech, u nichž přešla působnost z finančních úřadů na celní

úřady, zahájená před finančními úřady do dne nabytí účinnosti tohoto

zákona, dokončí tyto finanční úřady.Čl. XII zákona č. 420/2011 Sb.Přechodná ustanovení1. Povolení udělené Českou národní bankou podle dosavadních právních

předpisů se považuje za povolení udělené podle zákona č. 42/1994 Sb.,

ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.2. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do

tohoto dne neukončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi

související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.Čl. VI zákona č. 99/2013 Sb.Přechodné ustanoveníPrávní vztahy vzniklé ze smluv o penzijním připojištění uzavřených

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními

předpisy.1) Část druhá hlava I díl I a V obchodního zákoníku.1a) Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České

republiky, ve znění zákona č. 592/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb.,

zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb.,

zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb.Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších

zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č.

15/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č.

48/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb.1aa) § 158 obchodního zákoníku.1ab) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o

změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších

předpisů.1ac) § 27 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní

pojištění, ve znění pozdějších předpisů.1b) § 66b obchodního zákoníku.1c) Zákon č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č.

320/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1995 Sb.3) § 4 a 5 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.3a) § 14 až 19 zákona č. 189/2004 Sb.4) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.6) § 116 občanského zákoníku.7) Zákon č. 189/2004 Sb.8) Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících

zákonů (zákon o pojistné smlouvě).8a) § 156 odst. 2 obchodního zákoníku.8b) Vyhláška č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb,

ve znění vyhlášky č. 167/1997 Sb.8d) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o

změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.9) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších

předpisů.9a) § 78 zákona č. 189/2004 Sb.11a) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb.,

zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb.,

zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb.,

zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 128/1998 Sb. a zákona č. 165/1998 Sb.11c) Vyhláška č. 270/2004 Sb., o způsobu stanovení reálné hodnoty

majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení

aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního

investování.11d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16.

září 2009 o ratingových agenturách.12a) § 67 a 217 obchodního zákoníku.12b) § 15 odst. 12 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

zákona č. 170/1999 Sb.13) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.13a) Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních

systémech.13ab) § 8 zákona č. 133/2000 Sb.13b) § 16 až 18 zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o

změně a doplnění dalších zákonů.13c) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších

předpisů.13d) § 4 odst. 15 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve

znění pozdějších předpisů.13f) Občanský zákoník.13f) § 8 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).14) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.15) § 55 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.