o insolvenčních správcích


Published: 2006

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
312/2006 Sb.ZÁKONze dne 23. května 2006o insolvenčních správcíchZměna: 108/2007 Sb.Změna: 296/2007 Sb.Změna: 124/2008 Sb.Změna: 223/2009 Sb.Změna: 41/2009 Sb.Změna: 227/2009 Sb.Změna: 420/2011 Sb.Změna: 428/2011 Sb.Změna: 185/2013 Sb.Změna: 294/2013 Sb.Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍINSOLVENČNÍ SPRÁVCIHLAVA PRVNÍZÁKLADNÍ USTANOVENÍ§ 1Předmět úpravyTento zákon upravujea) vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce^1),b) seznam insolvenčních správců (dále jen "seznam"), údaje do něj

zapisované, členění seznamu, jeho vedení a podmínky zápisu do seznamu,c) činnost hostujícího insolvenčního správce,d) dohled nad činností insolvenčního správce a hostujícího

insolvenčního správce.§ 2Vymezení pojmů(1) Insolvenčním správcem je fyzická osoba, která je oprávněna

vykonávat činnost insolvenčního správce.(2) Insolvenčním správcem je rovněž i veřejná obchodní společnost nebo

zahraniční obchodní společnost nebo zahraniční sdružení, které

poskytuje stejné záruky ručení společníků jako veřejná obchodní

společnost, a je založená podle práva členského státu Evropské unie,

členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru (dále jen

"zahraniční společnost") a která je oprávněna vykonávat činnost

insolvenčního správce.(3) Hostujícím insolvenčním správcem je státní příslušník členského

státu Evropské unie, členských států Dohody o evropském hospodářském

prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen „členský stát“), který

vykonává činnost insolvenčního správce v jiném členském státě a má

právo dočasně nebo příležitostně^10) vykonávat činnost insolvenčního

správce na území České republiky.(4) Hostujícím insolvenčním správcem se dále rozumí i zahraniční

společnost, která poskytuje stejné záruky ručení společníků jako

veřejná obchodní společnost a která vykonává činnost insolvenčního

správce v jiném členském státě a má právo dočasně nebo příležitostně

vykonávat činnost insolvenčního správce na území České republiky.§ 2aCitlivá činnostZa citlivou činnost podle zákona o ochraně utajovaných informací a o

bezpečnostní způsobilosti se považuje výkon činnosti insolvenčního

správce dlužníka podle § 3 odst. 2.HLAVA DRUHÁOPRÁVNĚNÍ VYKONÁVAT ČINNOST INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE§ 3Vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce(1) Právo vykonávat činnost insolvenčního správce vzniká dnem nabytí

právní moci povolení vykonávat činnost insolvenčního správce (dále jen

„povolení“).(2) Právo vykonávat funkci insolvenčního správce dlužníka, který je

podle zvláštního právního předpisu finanční institucí se zvláštním

režimem^2) nebo obchodníkem s cennými papíry, centrálním depozitářem,

provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními

nástroji, investiční společností, investičním fondem penzijní

společností nebo penzijním fondem, anebo dlužníkem, jehož úpadek je

řešen reorganizací, nebo jehož roční úhrn čistého obratu podle

zvláštního právního předpisu^13) za poslední účetní období

předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň částku 100 000 000

Kč, anebo který zaměstnává nejméně 100 zaměstnanců v pracovním poměru,

vzniká dnem nabytí právní moci zvláštního povolení.(3) Veřejné obchodní společnosti dosud nezapsané v obchodním rejstříku

vzniká právo podle odstavců 1 a 2 dnem zápisu veřejné obchodní

společnosti, které bylo vydáno povolení nebo zvláštní povolení, do

obchodního rejstříku.Vydání povolení a zvláštního povolení§ 4Návrh fyzické osoby(1) Návrh fyzické osoby na vydání povolení nebo zvláštního povolení

musí obsahovata) její jméno, popřípadě jména, a příjmení, trvalý pobyt, a nemá-li

trvalý pobyt, místo obvyklého pobytu (dále jen „trvalý pobyt“), státní

občanství, místo narození, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum

narození,b) označení adresy, která má být jejím sídlem, ac) evidenční číslo osvědčení o vykonání zkoušky insolvenčního správce

nebo zvláštní zkoušky insolvenčního správce.(2) K návrhu podle odstavce 1 se připojía) doklad prokazující splnění podmínky vzdělání podle § 6 odst. 1 písm.

b),b) doklad prokazující splnění podmínky pojištění odpovědnosti za škodu

podle § 6 odst. 1 písm. f); to neplatí, jestliže je současně s návrhem

na vydání povolení nebo zvláštního povolení fyzické osoby podáván návrh

veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti, k němuž tato

fyzická osoba připojila prohlášení podle § 5 odst. 2 písm. a),c) doklad o splnění podmínky bezúhonnosti odpovídající výpisu z

evidence trestů nebo obdobné evidence vydaný jinými státy, v nichž se v

posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce, který

nesmí být starší 90 dnů; při uznávání dokladu, který vydal příslušný

orgán jiného členského státu, se postupuje podle zvláštního právního

předpisu^4),d) doklady prokazující splnění podmínky odborné praxe podle § 6 odst. 1

písm. e),e) doklad o zaplacení správního poplatku af) prohlášení o odborném zaměření pro účely zápisu do příslušné části

seznamu insolvenčních správců.(3) Advokát, daňový poradce nebo auditor k návrhu připojí potvrzení

příslušné komory o tom, že je zapsán v seznamu advokátů, seznamu

daňových poradců, seznamu auditorů; notář připojí doklad o tom, že byl

jmenován notářem.(4) K návrhu fyzické osoby na vydání zvláštního povolení musí být dále

přiložena ověřená kopie dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické

osoby nebo osvědčení fyzické osoby.§ 5Návrh veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti(1) Návrh veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti na

vydání povolení nebo zvláštního povolení musí obsahovata) obchodní firmu,b) sídlo,c) identifikační číslo osoby (dále jen "identifikační číslo"),je-li

navrhováno vydání povolení nebo zvláštního povolení veřejné obchodní

společnosti zapsané v obchodním rejstříku,d) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, a není-li

přiděleno, datum narození a trvalý pobyt společníka fyzické osoby,

která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, jejímž

prostřednictvím bude vykonávat činnost insolvenčního správce (dále jen

"ohlášený společník"),e) číslo jednací povolení ohlášeného společníka nebo číslo jednací

zvláštního povolení ohlášeného společníka.(2) K návrhu podle odstavce 1 se připojía) prohlášení ohlášeného společníka, že bude vykonávat činnost

insolvenčního správce podle § 3 odst. 1 nebo činnost insolvenčního

správce dlužníka podle § 3 odst. 2 pouze v rámci veřejné obchodní

společnosti nebo zahraniční společnosti; podpis ohlášeného společníka

musí být úředně ověřen,b) doklad prokazující splnění podmínky pojištění odpovědnosti za škodu

podle § 8 odst. 1 písm. c),c) doklad o zaplacení správního poplatku ad) prohlášení o odborném zaměření pro účely zápisu do příslušné části

seznamu insolvenčních správců.(3) K návrhu podle odstavce 1 musí být dále připojena společenská

smlouva, je-li navrhováno vydání povolení nebo zvláštního povolení

veřejné obchodní společnosti dosud nezapsané v obchodním rejstříku.§ 5aSídlo a provozovna insolvenčního správce(1) Sídlem insolvenčního správce je místo, ve kterém skutečně a

převážně vykonává činnost.(2) Je-li insolvenční správcea) advokátem, zapíše se do seznamu jeho sídlo zapsané v seznamu

advokátů,b) daňovým poradcem, zapíše se do seznamu jeho sídlo zapsané v seznamu

daňových poradců,c) auditorem, zapíše se do seznamu jeho sídlo zapsané v seznamu

auditorů,d) notářem, zapíše se do seznamu sídlo notářského úřadu, do kterého byl

jmenován.(3) Je-li insolvenční správce veřejnou obchodní společností nebo

zahraniční společností, zapíše se do seznamu její sídlo, popřípadě

umístění organizační složky zapsané v obchodním rejstříku.(4) Provozovnou insolvenčního správce je místo, ve kterém ve vymezených

dnech a hodinách (dále jen „úředních hodinách“) insolvenční správce

skutečně vykonává činnost.(5) Činnost insolvenčního správce může být vykonávána ve více

provozovnách, pokud k nim insolvenční správce má vlastnické nebo

užívací právo. V obvodu jednoho okresního soudu však může mít pouze

jednu provozovnu. V obvodu jednoho krajského soudu může mít insolvenční

správce více provozoven. Má-li insolvenční správce v obvodu jednoho

krajského soudu více provozoven, zapíše se do příslušné části seznamu

vedené podle obvodů krajských soudů pouze ta provozovna, u které

připojil prohlášení o odborném zaměření na řešení úpadku dlužníka

konkursem jako první v pořadí.(6) Jde-li o fyzickou osobu, veřejnou obchodní společnost a zahraniční

společnost, které vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce

podle § 3 odst. 2, zapíše se do zvláštního seznamu pouze sídlo

insolvenčního správce.(7) Sídlo a provozovna musí být označena jménem, popřípadě jmény,

příjmením a identifikačním číslem insolvenčního správce, který je

fyzickou osobou, a obchodní firmou a identifikačním číslem s uvedením

jména, popřípadě jmen a příjmení ohlášeného společníka insolvenčního

správce, který je veřejnou obchodní společností.(8) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti o úředních hodinách

provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je

insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně.§ 6Povolení a zvláštní povolení fyzické osoby(1) Na návrh vydá Ministerstvo spravedlnosti (dále jen "ministerstvo")

povolení fyzické osobě, kteráa) má plnou způsobilost k právním úkonům,b) na vysoké škole v členském státě získala nebo jí bylo členským

státem uznáno vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu,c) vykonala zkoušku insolvenčního správce,d) je bezúhonná,e) vykonávala po dobu alespoň 3 let odbornou praxi v oblasti

související s výkonem funkce insolvenčního správce, zejména v oblasti

práva, ekonomie, daňového poradenství, účetnictví, auditu nebo řízení

podniku, af) uzavřela na svůj náklad smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu,

která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního

správce podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení nebo s

činností zaměstnanců insolvenčního správce při výkonu funkce pro celou

dobu trvání této funkce^1) (dále jen "smlouva o pojištění odpovědnosti

za škodu").(2) Na návrh vydá ministerstvo zvláštní povolení fyzické osobě, kteráa) splňuje podmínky podle odstavce 1 písm. a), b), d), e) a f),b) vykonala zvláštní zkoušku insolvenčního správce ac) splňuje předpoklady pro výkon citlivé činnosti podle zákona o

ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.(3) Podmínky podle odstavců 1 a 2 se považují za splněné rovněž tehdy,

pokud byly ministerstvem uznány podle zvláštního právního předpisu^4).(4) Povolení nebo zvláštní povolení fyzické osobě může vydat

ministerstvo pouze v případě, že ke dni podání návrhu neuplynulo více

než 6 měsíců ode dne vykonání zkoušky nebo zvláštní zkoušky

insolvenčního správce.(5) Platnost povolení je omezena na dobu 5 let ode dne nabytí právní

moci povolení. Na základě žádosti o prodloužení povolení, ve které

insolvenční správce doloží zaplacení správního poplatku, se doba

platnosti povolení prodlužuje vždy o 5 let. Správní poplatek musí být

uhrazen nejpozději v poslední den platnosti povolení.(6) Platnost zvláštního povolení je omezena na dobu 5 let ode dne

nabytí právní moci zvláštního povolení. Vykonáním zvláštní zkoušky

insolvenčního správce v posledních 12 měsících platnosti zvláštního

povolení se doba platnosti zvláštního povolení prodlužuje o 5 let.(7) Za účelem doložení bezúhonnosti fyzické osoby si ministerstvo

vyžádá podle zvláštního právního předpisu^4a) výpis z evidence

Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a

výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a

to způsobem umožňujícím dálkový přístup.§ 6a(1) Ministerstvo vydá na návrh povolení fyzické osobě, které zaniklo

právo vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 12 odst. 2, za

podmínek podle § 6 odst. 1 a 3 v případě, že návrh na vydání povolení

byl podán do 3 měsíců ode dne zániku práva vykonávat činnost

insolvenčního správce podle § 12 odst. 2.(2) Návrh na vydání povolení podle odstavce 1 musí obsahovat

náležitosti podle § 4 odst. 1 a k návrhu se připojí doklad podle § 4

odst. 2 písm. b), c) a e).(3) Platnost povolení podle odstavce 1 je omezena podle § 6 odst. 5.§ 7Bezúhonnost(1) Podmínku bezúhonnosti podle § 6 odst. 1 písm. d) nesplňuje fyzická

osoba,a) která byla pravomocně odsouzena za trestný čin spáchaný v

souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce nebo která byla

pravomocně odsouzena za jiný trestný čin, pokud tato trestná činnost

ohrožuje důvěru v řádný výkon funkce insolvenčního správce, pokud se na

ni nehledí, jako by nebyla odsouzena,b) které insolvenční soud v posledních 5 letech před podáním návrhu

zamítl žádost o prominutí zbytku jejích dluhů,c) o jejímž úpadku bylo v insolvenčním řízení pravomocně rozhodnuto,d) která byla v posledních 5 letech statutárním orgánem nebo členem

statutárního orgánu právnické osoby, o jejímž úpadku bylo v

insolvenčním řízení pravomocně rozhodnuto,e) pro kterou dosud trvá překážka výkonu funkce statutárního orgánu,

člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby, která je

podnikatelem,f) které bylo v posledních 5 letech před podáním návrhu zrušeno

povolení nebo zvláštní povolení postupem podle § 13 odst. 2 nebo které

zaniklo právo na základě rozhodnutí podle § 34, nebog) která byla v posledních 5 letech ohlášeným společníkem veřejné

obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti, jestliže bylo této

společnosti zrušeno povolení nebo zvláštní povolení postupem podle § 13

odst. 2 nebo jí zaniklo právo na základě rozhodnutí podle § 34.(2) Podmínku bezúhonnosti podle § 8 odst. 1 písm. d) nesplňuje veřejná

obchodní společnost nebo zahraniční společnost,a) která byla pravomocně odsouzena za trestný čin spáchaný v

souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce nebo která byla

pravomocně odsouzena za jiný úmyslný trestný čin, pokud tato trestná

činnost ohrožuje důvěru v řádný výkon funkce insolvenčního správce,

pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena, nebob) které bylo v posledních 5 letech před podáním návrhu zrušeno

povolení nebo zvláštní povolení postupem podle § 13 odst. 2 nebo které

zaniklo právo na základě rozhodnutí podle § 34.§ 8Vydání povolení a zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti a

zahraniční společnosti(1) Na návrh vydá ministerstvo povolení veřejné obchodní společnosti

nebo zahraniční společnosti,a) která má ohlášeného společníka, jemuž bylo vydáno povolení,b) jejíž ohlášený společník učinil prohlášení podle § 5 odst. 2,c) která uzavřela na svůj náklad smlouvu o pojištění odpovědnosti za

škodu ad) která je bezúhonná.(2) Na návrh vydá ministerstvo zvláštní povolení veřejné obchodní

společnosti nebo zahraniční společnosti,a) která splňuje podmínky podle odstavce 1 písm. b) až d) ab) která má ohlášeného společníka, jemuž bylo vydáno zvláštní povolení.(3) Za účelem doložení bezúhonnosti právnické osoby si ministerstvo

vyžádá podle zvláštního právního předpisu^4a) výpis z evidence

Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a

výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a

to způsobem umožňujícím dálkový přístup.(4) Podmínky podle odstavců 1 a 2 se považují za splněné rovněž tehdy,

pokud veřejná obchodní společnost nebo zahraniční společnost splňuje

rovnocenné požadavky pro získání práva vykonávat činnost insolvenčního

správce v jiném členském státě. Tuto skutečnost je povinna veřejná

obchodní společnost nebo zahraniční společnost ministerstvu doložit.(5) Povolení nebo zvláštní povolení podle odstavců 1 a 2 obsahuje také

označení ohlášeného společníka nebo ohlášených společníků.§ 8aPovolení k činnosti insolvenčního správce vzniká též marným uplynutím

lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.§ 8bVydání nového povolení a nového zvláštního povolení veřejné obchodní

společnosti nebo zahraniční společnosti(1) Ministerstvo vydá na návrh nové povolení nebo zvláštní povolení

insolvenčnímu správci v případě změny v osobě ohlášeného společníka

nebo v počtu ohlášených společníků.(2) Ustanovení tohoto zákona o náležitostech návrhu na vydání povolení

nebo zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční

společnosti týkající se ohlášeného společníka platí pro návrh podle

odstavce 1 obdobně.(3) Ministerstvo vydá nové povolení nebo zvláštní povolení

insolvenčnímu správci, pokud některému z ohlášených společníků zaniklo

právo vykonávat činnost insolvenčního správce nebo některý z ohlášených

přestal být společníkem veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční

společnosti.Pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce§ 9(1) Právo vykonávat činnost insolvenčního správce se insolvenčnímu

správci pozastavujea) dnem zveřejnění rozhodnutí o úpadku insolvenčního správce v

insolvenčním rejstříku^1),b) dnem, kdy se stalo vykonatelným rozhodnutí o vzetí insolvenčního

správce do vazby,c) dnem, kdy insolvenční správce nastoupil výkon trestu odnětí svobody,

výkon ústavního ochranného léčení nebo výkon zabezpečovací detence,d) jde-li o insolvenčního správce, který je ohlášeným společníkem

veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti,

dnem, kdy veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní

společnosti vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce,e) dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým mu byl uložen trest

zákazu činnosti, v jehož důsledku nemůže insolvenční správce činnost

insolvenčního správce vykonávat,f) dnem, ke kterému bylo pozastaveno právo vykonávat činnost

insolvenčního správce ohlášenému společníku veřejné obchodní

společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti,g) dnem, kdy insolvenční správce začal vykonávat funkci člena vlády,

člena orgánu územní samosprávy, poslance nebo senátora anebo jinou

volenou či jmenovanou veřejnou funkci.(2) Pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce zaniká

dnem, kdy pominula okolnost, která byla důvodem k pozastavení tohoto

práva.§ 10(1) Ministerstvo může rozhodnout o pozastavení práva vykonávat činnost

insolvenčního správce insolvenčnímu správci,a) proti kterému je vedeno trestní stíhání pro trestný čin spáchaný v

souvislosti s výkonem činnosti insolvenčního správce nebo za jiný

úmyslný trestný čin, pokud tato trestná činnost ohrožuje důvěru v řádný

výkon funkce insolvenčního správce, a to nejdéle do dne nabytí právní

moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí; bude-li insolvenčnímu

správci za uvedený trestný čin uložen trest, ochranné léčení nebo

zabezpečovací detence, pozastavení práva vykonávat činnost

insolvenčního správce insolvenčnímu správci končí dnem nabytí právní

moci rozhodnutí ministerstva o zrušení povolení vykonávat činnost

insolvenčního správce,b) jestliže probíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší jeho úpadek

nebo hrozící úpadek, a to nejdéle do dne nabytí právní moci rozhodnutí,

kterým se toto řízení končí; bude-li rozhodnuto o úpadku insolvenčního

správce, pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce

insolvenčnímu správci končí dnem nabytí právní moci rozhodnutí

ministerstva o zrušení povolení vykonávat činnost insolvenčního

správce, neboc) bylo-li zahájeno řízení o jeho způsobilosti k právním úkonům, a to

nejdéle do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení

končí.(2) Ministerstvo uveřejní údaj o pozastavení práva vykonávat činnost

insolvenčního správce v seznamu v den, kdy bylo rozhodnutí vydáno.§ 11(1) Není-li dále stanoveno jinak, po dobu pozastavení práva vykonávat

činnost insolvenčního správce nesmí insolvenční správce vykonávat

činnost insolvenčního správce. Pozastavením práva vykonávat činnost

insolvenčního správce není dotčena povinnost insolvenčního správce být

pojištěn na základě smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, není-li

dále stanoveno jinak.(2) Po dobu pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce

podle § 9 odst. 1 písm. d)a) může insolvenční správce vykonávat činnost insolvenčního správce

pouze jako ohlášený společník,b) nemá insolvenční správce povinnost být pojištěn na základě smlouvy o

pojištění odpovědnosti za škodu.Zánik práva vykonávat činnost insolvenčního správce§ 12(1) Právo vykonávat činnost insolvenčního správce insolvenčnímu správci

zanikáa) smrtí insolvenčního správce,b) byl-li prohlášen za mrtvého, a to ke dni právní moci rozhodnutí

soudu o prohlášení za mrtvého,c) byl-li zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k

právním úkonům byla omezena, a to ke dni právní moci rozhodnutí soudu,

kterým byl způsobilosti k právním úkonům zbaven nebo kterým byla jeho

způsobilost k právním úkonům omezena,d) dnem zrušení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní

společnosti,e) podal-li ministerstvu písemné oznámení o ukončení činnosti

insolvenčního správce, a to k poslednímu dni kalendářního měsíce

následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena,f) jde-li o veřejnou obchodní společnost nebo zahraniční obchodní

společnost, dnem, ke kterému zaniklo právo vykonávat činnost

insolvenčního správce jejímu ohlášenému společníku, nebo dnem, ke

kterému ohlášený společník přestal být společníkem veřejné obchodní

společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti.(2) Právo vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 3 odst. 1

zaniká insolvenčnímu správci také uplynutím 5 let ode dne nabytí právní

moci povolení vykonávat činnost insolvenčního správce, nebyla-li

platnost povolení prodloužena postupem podle § 6 odst. 5.(3) Právo vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3

odst. 2 zaniká insolvenčnímu správci také uplynutím 5 let ode dne

nabytí právní moci zvláštního povolení vykonávat činnost insolvenčního

správce, nebyla-li platnost zvláštního povolení prodloužena postupem

podle § 6 odst. 6.§ 13Zrušení povolení nebo zvláštního povolení(1) Ministerstvo zrušía) povolení insolvenčnímu správci, který nesplňuje některou z podmínek

podle § 6 odst. 1 nebo podle § 8 odst. 1, nebob) zvláštní povolení insolvenčnímu správci, který nesplňuje některou z

podmínek podle § 6 odst. 2 nebo podle § 8 odst. 2.(2) Ministerstvo může zrušit povolení nebo zvláštní povolení

insolvenčnímu správci, kterému bylaa) ministerstvem opakovaně udělena sankce podle § 36b; ministerstvo

přitom přihlíží zejména k povaze porušených povinností, počtu a

charakteru sankcí udělených ministerstvem a době, jež uplynula mezi

porušením jednotlivých povinností, nebob) insolvenčním soudem opakovaně udělena sankce podle insolvenčního

zákona; ministerstvo přitom přihlíží zejména k povaze porušených

povinností, počtu a charakteru sankcí udělených insolvenčním soudem a

době, jež uplynula mezi porušením jednotlivých povinností.§ 14Informační povinnost insolvenčního správce(1) Insolvenční správce informuje ministerstvo o všech skutečnostech,

které mohou vést k pozastavení práva podle § 9 nebo § 10, zániku práva

podle § 12 nebo ke zrušení povolení nebo zvláštního povolení podle § 13

odst. 1; a to neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy

nastala rozhodná skutečnost.(2) Insolvenční správce informuje ministerstvo o změně údaje zapsaného

v seznamu, není-li změna údaje ministerstvu známa z jeho vlastní

činnosti, a předloží doklad o změně tohoto údaje; a to neprodleně,

nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.(3) Insolvenční správce předloží ministerstvu jednou ročně doklad

prokazující splnění podmínky uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti

za škodu.§ 15Informační povinnost ministerstvaO vydání povolení, vydání zvláštního povolení, pozastavení práva

vykonávat činnost insolvenčního správce a zániku práva vykonávat

činnost insolvenčního správce advokátovi, daňovému poradci, auditorovi

nebo notáři vyrozumí ministerstvo neprodleně také příslušnou komoru.HLAVA TŘETÍSEZNAM§ 16Seznam obsahuje údaje podle tohoto zákona a údaje podle zvláštního

právního předpisu^1) týkající se insolvenčních správců a hostujících

insolvenčních správců. Seznam je součástí insolvenčního rejstříku podle

zvláštního právního předpisu^1), který vede ministerstvo.§ 17Členění a obsah seznamu(1) Seznam se člení na část obecnou a část zvláštní. Součástí seznamu

je i seznam hostujících insolvenčních správců.(2) Do obecné části seznamu se odděleně zapisují fyzické osoby, veřejné

obchodní společnosti a zahraniční společnosti, kterým vzniklo právo

vykonávat činnost insolvenčního správce.(3) Obecná část seznamu se vedea) podle obvodů okresních soudů pro insolvenční správce odborně

zaměřené na řešení úpadku dlužníka oddlužením ab) podle obvodů krajských soudů na seznamy insolvenčních správců

odborně zaměřených na řešení úpadku dlužníka konkursem.(4) Do zvláštní části seznamu se odděleně zapisují fyzické osoby,

veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti, kterým vzniklo

právo vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst.

2.(5) Zvláštní část seznamu se vede pro celé území České republiky.(6) Pro účely zápisu osoby insolvenčního správce, která je veřejnou

obchodní společností, do seznamu podle odstavce 3 odpovídá počet zápisůa) počtu ohlášených společníků odborně zaměřených na řešení úpadku

dlužníka oddlužením,b) počtu ohlášených společníků odborně zaměřených na řešení úpadku

dlužníka konkursem.(7) Pro účely zápisu osoby insolvenčního správce, která je veřejnou

obchodní společností, do seznamu podle odstavce 4 odpovídá počet zápisů

počtu ohlášených společníků, kterým vzniklo právo vykonávat činnost

insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2.(8) Vznikne-li právo vykonávat činnost insolvenčního správce nebo

činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 v jeden den

více osobám, zapisují se tyto osoby v příslušných částech seznamu v

abecedním pořadí.(9) Do seznamu hostujících insolvenčních správců se zapisují osoby,

které mají právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost

insolvenčního správce, a dále hostující insolvenční správci, kteří mají

právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního

správce dlužníka podle § 3 odst. 2.Údaje zapisované do seznamu§ 18(1) Není-li dále stanoveno jinak, u každé zapisované osoby se do

seznamu zapisujea) údaj identifikující insolvenčního správce,b) údaj o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce,c) údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce,d) údaj o zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce,e) změna údajů zapsaných podle písmen a) až c).(2) Údaje podle odstavce 1 zapíše ministerstvo do seznamu bez

zbytečného odkladu; ustanovení § 10 odst. 2 tím není dotčeno.§ 19Údaj identifikující insolvenčního správce(1) V rámci údaje identifikujícího insolvenčního správce se do seznamu

zapisuje,a) jde-li o fyzickou osobu, její jméno, popřípadě jména, a příjmení,

trvalý pobyt, datum narození, sídlo, pokud se liší od místa trvalého

pobytu, identifikační číslo poskytnuté správcem základního registru

osob^4b), údaj o dosaženém vzdělání a údaj o absolvované odborné praxi,b) jde-li o veřejnou obchodní společnost nebo zahraniční společnost,

její obchodní firma, sídlo, popřípadě umístění organizační složky,

identifikační číslo, dále jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum

narození jejího ohlášeného společníka,c) odborné zaměření insolvenčního správce.(2) Na základě písemné žádosti insolvenčního správce se do seznamu

zapíše adresa provozovny insolvenčního správce a úřední hodiny, ve

kterých bude činnost vykonávat. Ve své žádosti insolvenční správce

uvede datum zahájení výkonu činnosti v provozovně. K žádosti musí být

připojen doklad prokazující právní důvod pro užívání místa, v němž má

insolvenční správce provozovnu; k doložení právního důvodu pro užívání

místa postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, ve které jsou

prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.§ 20Údaj o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce(1) V rámci údaje o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního

správce se do seznamu zapisuje den, ke kterému příslušné fyzické osobě

a veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti vzniklo

právo vykonávat činnost insolvenčního správce.(2) Jde-li o osobu, která se zapisuje do zvláštní části seznamu,

zapisuje se do seznamu den vykonání zvláštní zkoušky.§ 21Údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správceV rámci údaje o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního

správce se v seznamu uvede den, od kterého bylo insolvenčnímu správci

pozastaveno právo vykonávat činnost insolvenčního správce, a důvod

tohoto pozastavení.§ 22Údaj o zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správceV rámci údaje o zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce se

v seznamu uvede den, ke kterému insolvenčnímu správci zaniklo právo

vykonávat činnost insolvenčního správce, a důvod tohoto zániku.HLAVA ČTVRTÁVZDĚLÁVÁNÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ§ 23Insolvenční správce je povinen se soustavně vzdělávat a prohlubovat své

odborné znalosti pro řádný výkon činnosti insolvenčního správce.§ 24Zkouška insolvenčního správce(1) Není-li dále stanoveno jinak, ministerstvo umožní do 6 měsíců od

doručení písemné žádosti vykonat zkoušku insolvenčního správce každé

fyzické osobě, kteráa) splňuje podmínky uvedené v § 6 odst. 1 písm. b) a e), ab) uhradila ministerstvu poplatek za připuštění ke zkoušce

insolvenčního správce ve výši 5 000 Kč.(2) Ten, kdo při zkoušce insolvenčního správce neuspěl, může do 30 dnů

ode dne jejího konání písemně požádat ministerstvo, aby mu umožnilo

její opakování. Ministerstvo umožní opakování zkoušky insolvenčního

správce žadateli, který uhradil ministerstvu poplatek za umožnění

opakování této zkoušky ve výši 7 000 Kč, a to nejdříve po uplynutí 6

měsíců ode dne konání zkoušky, při které žadatel neuspěl; zkoušku lze

opakovat pouze dvakrát.(3) Ten, kdo při zkoušce insolvenčního správce neuspěl a nepodal ve

lhůtě podle odstavce 2 žádost o její opakování, nebo ten, kdo při

zkoušce insolvenčního správce neuspěl ani při jejím druhém opakování,

může podat novou žádost o vykonání zkoušky až po uplynutí 3 let ode dne

konání zkoušky, při které naposled neuspěl.(4) Ten, kdo se nedostaví ke zkoušce insolvenčního správce, může do 5

dnů ode dne jejího konání písemně požádat ministerstvo, aby mu umožnilo

její vykonání v jiném termínu. Ministerstvo umožní vykonání zkoušky

insolvenčního správce v jiném termínu žadateli, který svou neúčast

řádně a včas omluvil, prokázal vážné důvody své neúčasti^11) a uhradil

ministerstvu poplatek za umožnění vykonání této zkoušky v jiném termínu

ve výši 7 000 Kč.(5) Ten, kdo se nedostaví ke zkoušce insolvenčního správce v jiném

termínu, může do 5 dnů ode dne jejího konání písemně požádat

ministerstvo, aby mu umožnilo její vykonání v jiném náhradním termínu.

Ministerstvo umožní vykonání zkoušky insolvenčního správce v jiném

náhradním termínu žadateli, který svou neúčast řádně a včas omluvil,

prokázal důvody zvláštního zřetele hodné své neúčasti^12) a uhradil

ministerstvu poplatek za umožnění vykonání této zkoušky v jiném

náhradním termínu ve výši 10 000 Kč.§ 25zrušen§ 26Zvláštní zkouška insolvenčního správce(1) Není-li dále stanoveno jinak, ministerstvo umožní do 6 měsíců od

doručení písemné žádosti vykonat zvláštní zkoušku insolvenčního správce

každé fyzické osobě, kteráa) prokáže, že vykonala zkoušku insolvenčního správce, ab) uhradila ministerstvu poplatek za připuštění ke zvláštní zkoušce

insolvenčního správce ve výši 3 000 Kč.(2) Pro zvláštní zkoušku insolvenčního správce se použije ustanovení §

24 odst. 2 až 5 obdobně.HLAVA PÁTÁHOSTUJÍCÍ INSOLVENČNÍ SPRÁVCE§ 27nadpis vypuštěn(1) Ministerstvo bezodkladně zapíše státního příslušníka členského

státu do seznamu hostujících insolvenčních správců na základě:a) oznámení podle § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace,b) oznámení podle § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace a po

předložení dokladu o bezpečnostní způsobilosti podle zákona o ochraně

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.(2) Oznámení podle odstavce 1 musí obsahovat také označení adresy pro

doručování na území České republiky.(3) Do seznamu nebude zapsán státní příslušník členského státu, kterému

v posledních 5 letech zaniklo právo na základě rozhodnutí podle § 34.§ 28nadpis vypuštěn(1) Pro zápis zahraniční společnosti do seznamu hostujících

insolvenčních správců platí ustanovení § 27 odst. 1 a 2 obdobně s tím,

že ustanovení § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace se použije ve

vztahu k zahraniční společnosti přiměřeně.(2) Do seznamu nebude zapsána zahraniční společnost, které v posledních

5 letech zaniklo právo na základě rozhodnutí podle § 34.§ 29Zápis do seznamu(1) U hostujícího insolvenčního správce se do seznamu hostujících

insolvenčních správců zapisujea) údaj identifikující hostujícího insolvenčního správce,b) údaj o dokladu potvrzujícím, že je uchazeč usazen v členském státě

původu^13),c) den zápisu do seznamu,d) údaj o pozastavení práva dočasně nebo příležitostně vykonávat

činnost insolvenčního správce,e) údaj o zániku práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost

insolvenčního správce af) změna údajů zapsaných podle písmen a) až d),g) údaj o bezpečnostní způsobilosti podle zákona upravujícího ochranu

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.(2) Pro zápis údajů podle odstavce 1 písm. d) a e) platí § 21 a 22

obdobně.§ 30Údaj identifikující hostujícího insolvenčního správceV rámci údajů identifikujících hostujícího insolvenčního správce se

uvedea) jde-li o hostujícího insolvenčního správce podle § 2 odst. 3, jeho

jméno, popřípadě jména, a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo, a

není-li přiděleno, datum narození,b) jde-li o hostujícího insolvenčního správce podle § 2 odst. 4, jeho

forma, obchodní firma, sídlo, identifikační číslo nebo jiný obdobný

údaj, dále jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, a není-li

přiděleno, datum narození všech společníků, ac) adresa pro doručování na území České republiky.§ 31nadpis vypuštěnV rámci údaje o dokladu potvrzujícím, že je uchazeč usazen v členském

státě původu^13), se uvedea) členský stát a orgán, který doklad vydal, ab) doba platnosti a den vydání dokladu.§ 32Pozastavení práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost

insolvenčního správce(1) Ministerstvo může rozhodnout o pozastavení práva dočasně nebo

příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce hostujícímu

insolvenčnímu správci,a) proti kterému je vedeno trestní stíhání pro trestný čin spáchaný v

souvislosti s výkonem činnosti insolvenčního správce nebo za jiný

úmyslný trestný čin, pokud tato trestná činnost ohrožuje důvěru v řádný

výkon funkce insolvenčního správce, a to nejdéle do dne nabytí právní

moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí,b) bylo-li zahájeno řízení o způsobilosti k právním úkonům, a to

nejdéle do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí, kterým se toto

řízení končí, neboc) bylo-li na území jiného členského státu zahájeno řízení o zrušení

oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce podle právního řádu

tohoto členského státu, a to nejdéle do dne, kdy nabude právní moci

rozhodnutí, kterým se toto řízení končí.(2) Právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního

správce se pozastavuje dnem vydání rozhodnutí. Ministerstvo uveřejní

údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce v

seznamu v den, kdy bylo vydáno.§ 33Zánik práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního

správce(1) Právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního

správce zaniká hostujícímu insolvenčnímu správci,a) přestane-li splňovat podmínky pro dočasný nebo příležitostný výkon

činnosti insolvenčního správce na území České republiky, nebob) nastanou-li skutečnosti uvedené v § 12 odst. 1 písm. a) až e).(2) Právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního

správce dlužníka podle § 3 odst. 2 zaniká hostujícímu insolvenčnímu

správci také, přestane-li splňovat podmínky pro výkon citlivé činnosti

podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní

způsobilosti.§ 34Ministerstvo může rozhodnout o zániku práva dočasně nebo příležitostně

vykonávat činnost insolvenčního správce nebo práva dočasně nebo

příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle §

3 odst. 2, jestliže byla hostujícímu insolvenčnímu správcia) ministerstvem opakovaně udělena sankce podle § 36b; ministerstvo

přitom přihlíží zejména k povaze porušených povinností, počtu a

charakteru sankcí udělených ministerstvem a době, jež uplynula mezi

porušením jednotlivých povinností, nebob) insolvenčním soudem opakovaně udělena sankce podle insolvenčního

zákona; ministerstvo přitom přihlíží zejména k povaze porušených

povinností, počtu a charakteru sankcí udělených insolvenčním soudem a

době, jež uplynula mezi porušením jednotlivých povinností.§ 35Informační povinnost hostujícího insolvenčního správce(1) Hostující insolvenční správce informuje ministerstvo o všech

skutečnostech, které mohou vést k pozastavení práva podle § 32 nebo

zániku práva podle § 33; a to neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode

dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.(2) Hostující insolvenční správce informuje ministerstvo o změně údaje

zapsaného v seznamu, není-li změna údaje ministerstvu známa z jeho

činnosti, a předloží doklad o změně tohoto údaje; a to neprodleně,

nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.(3) Hostující insolvenční správce předloží ministerstvu v případě

opětovného oznámení podle § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace

doklad prokazující splnění podmínky uzavření smlouvy o pojištění

odpovědnosti za škodu.HLAVA ŠESTÁDOHLED§ 36(1) Ministerstvo vykonává dohled nad insolvenčními správci a

hostujícími insolvenčními správci.(2) Ministerstvoa) dohlíží nad tím, zda insolvenční správce a hostující insolvenční

správce splňuje podmínky pro výkon činnosti insolvenčního správce a

plní povinnosti stanovené tímto zákonem,b) zjišťuje, zda údaje poskytnuté insolvenčním správcem a hostujícím

insolvenčním správcem odpovídají skutečnosti, zejména zda sídlo zapsané

v seznamu je místem, ve kterém insolvenční správce skutečně a převážně

vykonává činnost, a zda provozovna zapsaná v seznamu je místem, ve

kterém skutečně ve vymezených úředních hodinách vykonává činnost, ac) prověřuje skutečnosti, které mohou vést k postupu podle § 13 odst. 2

písm. b) nebo § 34 písm. b).§ 36a(1) Soudy a jiné orgány zašlou bez odkladu ministerstvu opisy

rozhodnutí ve věcech, které mají vliv na trvání práva vykonávat činnost

insolvenčního správce, nebo hostujícího insolvenčního správce.(2) Pro účely posouzení skutečností, které mají vliv na trvání práva

vykonávat činnost insolvenčního správce nebo hostujícího insolvenčního

správce, je ministerstvo oprávněno nahlížet do těch částí soudního nebo

správního spisu, které tyto skutečnosti obsahují, jestliže nevyplývají

z pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního orgánu.(3) Ministerstvo si může vyžádat podle zvláštního předpisu^4a) výpis z

evidence Rejstříku trestů v případě existence důvodného podezření o

naplnění předpokladu pro zrušení povolení nebo zvláštního povolení

podle § 13 odst. 1. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů

a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě,

a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.(4) Ministerstvo zajišťuje výměnu informací o činnosti hostujícího

insolvenčního správce a o opatřeních trestněprávní nebo správněprávní

povahy s příslušnými orgány jiných členských států.§ 36bSprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob(1) Insolvenční správce se dopustí správního deliktu tím, žea) neinformuje ministerstvo o skutečnostech podle § 14 odst. 1,b) neinformuje ministerstvo o změně údaje zapsaného v seznamu nebo

nepředloží doklad o změně tohoto údaje podle § 14 odst. 2,c) nepředloží ministerstvu jednou ročně doklad prokazující splnění

podmínky uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu podle § 14

odst. 3, nebod) v rozporu s § 19 odst. 2 neuvede1. jako své sídlo místo, ve kterém skutečně vykonává činnost, nebo2. jako svou provozovnu místo, ve kterém skutečně vykonává činnost ve

vymezených úředních hodinách.(2) Hostující insolvenční správce se dopustí správního deliktu tím, žea) neinformuje ministerstvo o skutečnostech podle § 35 odst. 1,b) neinformuje ministerstvo o změně údaje zapsaného v seznamu nebo

nepředloží doklad o změně tohoto údaje podle § 35 odst. 2, neboc) nepředloží ministerstvu jednou ročně doklad prokazující splnění

podmínky uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu podle § 35

odst. 3.(3) Za správní delikt se uložía) napomenutí nebo pokuta do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle

odstavce 1 písm. b) nebo c) nebo odstavce 2 písm. b) nebo c),b) napomenutí nebo pokuta do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle

odstavce 1 písm. a) nebo d) nebo odstavce 2 písm. a).§ 36c(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že

vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení

právní povinnosti zabránila.(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti

správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a

okolnostem, za nichž byl spáchán.(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže

ministerstvo o něm nezahájilo řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm

dozvědělo, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává

ministerstvo.(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické

osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto

zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.(6) Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo podle daňového řádu.§ 37(1) Obsah a další náležitosti zkoušky insolvenčního správce a způsob

prokazování odborné praxe stanoví ministerstvo vyhláškou.(2) Obsah a další náležitosti zvláštní zkoušky insolvenčního správce

stanoví vyhláškou ministerstvo v dohodě s orgánem, který je oprávněn

vykonávat dozor nebo dohled nad činností finanční instituce se

zvláštním režimem^2), obchodníkem s cennými papíry, centrálním

depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s

investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem

penzijní společností nebo penzijním fondem.HLAVA SEDMÁSPOLEČNÁ USTANOVENÍ§ 38Tento zákon se nevztahuje na insolvenční správce ustanovené v řízení

zahájeném podle práva jiného členského státu^9).§ 39Minimální limit pojistného plnění a minimální standardy pojištění podle

§ 6 odst. 1 písm. f), § 8 odst. 1 písm. c) a § 27 odst. 1 písm. b)

stanoví ministerstvo vyhláškou.Přechodná ustanovení§ 40(1) Fyzická osoba nebo veřejná obchodní společnost, která je ke dni

nabytí účinnosti tohoto zákona podle dosavadních právních předpisů

zapsána v seznamu správců podle § 1 vyhlášky č. 476/1991 Sb., se ke dni

nabytí účinnosti tohoto zákona pokládá za osobu oprávněnou vykonávat

činnost insolvenčního správce podle § 3 odst. 1 písm. a) a podle § 3

odst. 2.(2) Oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce podle odstavce 1

po uplynutí dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zaniká.(3) Osoba uvedená v odstavci 1 nemusí splnit podmínku § 6 odst. 1 písm.

e), podá-li návrh podle § 4 ve lhůtě podle odstavce 2.§ 41Fyzická osoba uvedená v § 40 odst. 1 nemusí po dobu šesti let ode dne

nabytí účinnosti tohoto zákona splňovat podmínku vzdělání podle § 6

odst. 1 písm. b).ČÁST DRUHÁZměna zákona o správních poplatcích§ 42V příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění

zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb. a zákona č. 361/2005

Sb., se v položce 10 doplňuje písmeno d), které zní:"d) zápis do seznamu insolvenčních správců Kč 5 000.".ČÁST TŘETÍZměna zákona o advokacii§ 43V § 15 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, se za slova "výkon

advokacie" vkládají slova "nebo výkon činnosti insolvenčního správce

podle zvláštního právního předpisu^4a)".Poznámka pod čarou č. 4a zní:"4a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

(insolvenční zákon).".Dosavadní poznámka pod čarou č. 4a se označuje jako poznámka pod čarou

č. 4b, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.ČÁST ČTVRTÁZměna zákona o daňovém poradenství a o Komoře daňových poradců České

republiky§ 44V § 3 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a o Komoře daňových

poradců České republiky, ve znění zákona č. 170/2004 Sb., se doplňuje

odstavec 5, který zní:"(5) Daňový poradce může též vykonávat funkci insolvenčního správce,

předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce,

odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce

podle zvláštního právního předpisu^3a).".Poznámka pod čarou č. 3a zní:"3a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

(insolvenční zákon).".Dosavadní poznámky pod čarou č. 3a až 3c se označují jako poznámky pod

čarou č. 3b až 3d, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.ČÁST PÁTÁZměna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)§ 45Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční

zákon), se mění takto:1. V § 21 odst. 2 písm. a) se slova "právnického nebo ekonomického

směru" zrušují.2. V § 84 odst. 1 se slova "Komise pro cenné papíry" nahrazují slovy

"Česká národní banka".3. V § 139 odst. 1 písm. h) se slova "Komisi pro cenné papíry"

nahrazují slovy "Českou národní banku".4. V § 247 písm. b) se slova "Komisi pro cenné papíry" nahrazují slovy

"Českou národní banku" a slova "Komise pro cenné papíry" se nahrazují

slovy "České národní banky".5. V § 365 odst. 3 se slova "Komise pro cenné papíry" nahrazují slovy

"České národní banky".6. V § 366 odst. 1 písm. b) se slova "Komise pro cenné papíry"

nahrazují slovy "České národní banky".ČÁST ŠESTÁÚČINNOST§ 46Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.Zaorálek v. r.Klaus v. r.Paroubek v. r.Vybraná ustanovení novelČl. LXII zákona č. 223/2009 Sb.Přechodné ustanoveníŘízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto

dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se

posuzují podle dosavadních právních předpisů.Čl. II zákona č. 185/2013 Sb.Přechodná ustanovení1. Insolvenční správce, kterému bylo vydáno zvláštní povolení nebo

zvláštní povolení hostujícího insolvenčního správce přede dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona, nemusí splňovat předpoklady pro výkon citlivé

činnosti podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní

způsobilosti po dobu 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.2. Fyzická osoba, která podala písemnou žádost o vykonání zkoušky do

dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nemusí splňovat podmínku podle § 6

odst. 1 písm. e) zákona č. 312/2006 Sb., ve znění účinném ode dne

nabytí účinnosti tohoto zákona.3. Fyzická osoba, která vykonala zkoušku, rozdílovou zkoušku nebo

zvláštní zkoušku insolvenčního správce přede dnem nabytí účinnosti

tohoto zákona, nemusí splňovat podmínku podle § 6 odst. 4 zákona č.

312/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

podá-li návrh na vydání povolení nebo zvláštního povolení vykonávat

činnost insolvenčního správce ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí

účinnosti tohoto zákona.4. Platnost povolení vykonávat činnost insolvenčního správce, které

nabylo právní moci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je

omezena na dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Insolvenčnímu správci se zvláštním povolením, které nabylo právní moci

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká právo vykonávat

činnost insolvenčního správce podle § 12 odst. 3 uplynutím 5 let ode

dne nabytí účinnosti tohoto zákona.5. Fyzické osobě, která vykonala zvláštní zkoušku insolvenčního správce

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ministerstvo zruší zvláštní

povolení podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2006 Sb., ve znění

účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ministerstvo umožní této

osobě vykonat zvláštní zkoušku, pokud uplynuly ode dne vykonání

zvláštní zkoušky více než 4 roky. Bylo-li insolvenčnímu správci zrušeno

povolení podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2006 Sb., ve znění

účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí pro účely výkonu

funkce insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2, že mu právo

vykonávat činnost insolvenčního správce zaniklo ze zákona.6. Je-li v zákoně č. 312/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí

účinnosti tohoto zákona, uveden pojem zkouška insolvenčního správce,

rozumí se tím rovněž rozdílová zkouška insolvenčního správce vykonaná

podle zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění

účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.1) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční

zákon).2) § 2 písm. k) zákona č. 182/2006 Sb., ve znění zákona č. 139/2011 Sb.3) § 316 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb.4) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné

způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o

změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění

pozdějších předpisů.4a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších

předpisů.4b) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.5) Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.6) Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových

poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů.7) Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998

Sb., ve znění pozdějších předpisů.8) Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád),

ve znění pozdějších předpisů.9) Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém

řízení, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4.

dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí, směrnice

Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES ze dne 19. března 2001 o

reorganizaci a likvidaci pojišťoven.10) Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění zákona č.

247/2011 Sb.Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné

způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a

některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o

uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.11) § 11 odst. 2 vyhlášky č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších

náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění pozdějších

předpisů.12) § 11 odst. 3 vyhlášky č. 312/2007 Sb., ve znění pozdějších

předpisů.13) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Related Laws