zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci


Published: 2006

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
309/2006 Sb.ZÁKONze dne 23. května 2006,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci)Změna: 362/2007 Sb.Změna: 189/2008 Sb.Změna: 223/2009 Sb.Změna: 365/2011 Sb.Změna: 375/2011 Sb.Změna: 225/2012 Sb.Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍDALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V

PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCHHLAVA IPOŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, VÝROBNÍ A PRACOVNÍ

PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ, ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPY A

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY§ 1Úvodní ustanoveníTento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství^1),

upravuje v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, další

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy podle § 3 zákoníku práce.§ 2Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a

konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro

zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí

a pracoviště, abya) prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly

stanovené rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané,b) pracoviště byla osvětlena, pokud možno denním světlem, měla

stanovené mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu,

větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou,c) prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí,

odpočinek a stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a

vybavení,d) únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně

přístupových cest byly stále volné,e) v prostorách uvedených v písmenech a) až d) byla zajištěna

pravidelná údržba, úklid a čištění,f) pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným

poskytovatelem pracovnělékařských služeb prostředky pro poskytnutí

první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání poskytovatele

zdravotnické záchranné služby.(2) Bližší požadavky na pracoviště a pracovní prostředí stanoví

prováděcí právní předpis.§ 3Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní,

stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo

právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto

osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty

první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě

zajištěno a vybaveno.(2) Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci

stavby, jimiž jsoua) udržování pořádku a čistoty na staveništi,b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo

prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních

prostředků a zařízení,d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě

a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů

a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly

nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,g) splnění požadavků na způsobilost fyzických osob konajících práce na

staveništi,h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek,

přípravků a materiálů,i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků

materiálů,k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy

podle skutečného postupu prací,l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s

vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,m) zajištění spolupráce s jinými osobami,n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na

staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na

staveništi, které mu bylo předáno,p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi

vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života

nebo poškození zdraví,q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním

předpisem.(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na staveništích a bližší vymezení prací a činností vystavujících

zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu

je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní

předpis.§ 4Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení,

dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje,

technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí býta) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví

zaměstnanců,b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a

aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních

podmínek,c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.(2) Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických

zařízení, dopravních prostředků a nářadí stanoví prováděcí právní

předpis.§ 5Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy(1) Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní

postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na

pracovišti a aby zaměstnancia) nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující

organismus. Nelze-li je vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními

přestávkami^2); v případech stanovených zvláštními právními předpisy^3)

musí být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní doby časově

omezena,b) nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály,c) byli chráněni proti pádu nebo zřícení,d) nebyli ohroženi dopravou na pracovištích,e) na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu

dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak,f) nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví,

zejména páteř.(2) Bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů,

které je zaměstnavatel povinen zajistit, stanoví prováděcí právní

předpis.§ 6Bezpečnostní značky, značení a signály(1) Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může

dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní

značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo

instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a

seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály

mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné.(2) Vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a

zavedení signálů stanoví prováděcí právní předpis.HLAVA IIPŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ZDRAVÍ§ 7Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma(1) Jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové

faktory, je zaměstnavatel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného

odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a

kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo

alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování,

hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot

je povinen postupovat podle prováděcího právního předpisu. Rizikovými

faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace),

chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry,

bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a

nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a

vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších

přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je zaměstnavatel

povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými

opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba

výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních

ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.(2) Při práci s vědomým záměrem vykonávat činnosti spojené s vystavením

(dále jen "expozice") biologickým činitelům skupin druhé až čtvrté

uvedeným ve zvláštním právním předpisu^4) nebo překročí-li výsledky

měření rizikových faktorů stanovené nejvyšší přípustné hodnoty, je

zaměstnavatel povinen zjistit příčiny tohoto stavu. Nelze-li výskyt

biologických činitelů odstranit nebo hodnoty rizikových faktorů snížit

pod stanovené nejvyšší přípustné hodnoty a odstranit tak riziko pro

zaměstnance, je zaměstnavatel povinen postupovat podle § 104 zákoníku

práce. Současně je povinen neprodleně informovat zaměstnance. Není-li

možné ochranu zdraví zaměstnance zajistit opatřeními podle odstavce 1,

popřípadě opatřeními podle zvláštního právního předpisu, je

zaměstnavatel povinen zdroj rizikového faktoru vyřadit z provozu, a

není-li to možné, práci zastavit.(3) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby práce s azbestem, s

chemickými karcinogeny a biologickými činiteli a pracovní procesy s

rizikem chemické karcinogenity byly v rozsahu stanoveném prováděcím

právním předpisem vždy prováděny v kontrolovaných pásmech, která budou

označena a zajištěna tak, aby do nich nevstupovali zaměstnanci, kteří v

něm nevykonávají práci, opravy, údržbu, zkoušky, revize, kontrolu nebo

dozor. Do kontrolovaných pásem mohou být zaměstnavatelem zařazeny i

další práce, při kterých jsou zaměstnanci vystaveni působení rizikových

faktorů, pokud je toho třeba k ochraně zdraví zaměstnanců.(4) O kontrolovaných pásmech a zaměstnancích, kteří vstupují do

kontrolovaných pásem, nebo zde konají práce uvedené v odstavci 3, je

zaměstnavatel povinen vést evidenci a ukládat ji po dobu stanovenou

zvláštním právním předpisem^5). Evidence obsahujea) jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance a datum narození,b) název kontrolovaného pásma, den jeho zřízení a zrušení,c) charakteristiku vykonávané práce,d) účel vstupu a dobu pobytu v kontrolovaném pásmu,e) počet odpracovaných směn,f) výčet biologických činitelů, chemických látek a přípravků, se

kterými se v kontrolovaném pásmu zachází, nebo jiných rizikových

faktorů,g) záznam o mimořádných situacích a změnách údajů uvedených v evidenci

s datem jejich provedení.(5) V kontrolovaném pásmu je zakázáno jíst, pít a kouřit; pro tyto

účely zaměstnavatel vyhradí zvláštní prostory. Vstupovat do

kontrolovaného pásma je možné jen s osobními ochrannými pracovními

prostředky určenými pro výkon práce v kontrolovaném pásmu.(6) V kontrolovaném pásmu nesmějí pracovat mladiství zaměstnanci, a to

ani z důvodu přípravy na povolání, dále těhotné zaměstnankyně,

zaměstnankyně, které kojí, a zaměstnankyně-matky do konce devátého

měsíce po porodu.(7) Rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické

limity, způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah

opatření k ochraně zdraví zaměstnance stanoví prováděcí právní předpis.§ 8Zákaz výkonu některých prací(1) Zakázány jsou práce s 2-naftylaminem a jeho solemi,

4-aminobifenylem a jeho solemi, benzidinem a jeho solemi,

4-nitrodifenylem a polychlorovanými bifenyly, s výjimkou mono- a

dichlorovaných bifenylů, a práce s přípravky obsahujícími více než 0,1

% 2-naftylaminu a jeho solí, 4-aminobifenylu a jeho solí, benzidinu a

jeho solí nebo 4-nitrodifenylu nebo více než 0,005 % polychlorovaných

bifenylů. Zákaz těchto prací neplatí, jde-li o výzkumné laboratorní

práce, analytické práce, práce při likvidaci nepotřebných zásob, odpadů

a zařízení, která obsahují tyto látky a přípravky, a práce při

zneškodňování uvedených látek, pokud vznikají jako nežádoucí průvodní

látka při zpracování jiné látky nebo přípravku.(2) Zakázány jsou práce s azbestem. Zákaz těchto prací neplatí, jde-li

o výzkumné laboratorní práce, analytické práce, práce při likvidaci

zásob, odpadů a zařízení, která obsahují azbest, a práce při

odstraňování staveb a částí staveb obsahujících azbest, nebo opravy a

udržovací práce na stavbách nebo práce s ojedinělou krátkodobou

expozicí.(3) Aplikace azbestu nástřikem a pracovní postupy, které zahrnují

použití tepelně nebo zvukově izolačních materiálů s hustotou menší než

1 g/cm3 obsahujících azbest, jsou zakázány.HLAVA IIIODBORNÁ ZPŮSOBILOST A ZVLÁŠTNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST§ 9Odborná způsobilost(1) Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a

prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance (dále

jen "zajišťování úkolů v prevenci rizik") s ohledem naa) nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve

vztahu k předmětu činnosti zaměstnavatele,b) základní znalosti a dovednosti zaměstnanců,c) počet zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a jimi vykonávanou

práci.(2) Zaměstnavatel může zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik, je-li

k tomu způsobilý nebo odborně způsobilý v případech a za podmínek

uvedených v odstavci 3 písm. a) a b) sám, jinak je povinen zajistit

tyto úkoly odborně způsobilým zaměstnancem, kterého zaměstnává v

pracovněprávním vztahu^6). Nemá-li takového zaměstnance, je povinen

zajistit je jinou odborně způsobilou osobou. Odborně způsobilý

zaměstnanec zaměstnavatele nebo jiná odborně způsobilá fyzická osoba

jsou odborně způsobilými osobami.(3) Zaměstnává-li zaměstnavatela) nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám,

má-li k tomu potřebné znalosti,b) 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám,

je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně

způsobilými osobami,c) více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy

jednou nebo více odborně způsobilými osobami.(4) Zaměstnavatel je povinena) poskytnout odborně způsobilé osobě k zajišťování úkolů v prevenci

rizik zejména potřebné prostředky a dobu potřebnou k výkonu její

činnosti, zvláště ve vztahu k zaměstnancům v pracovním poměru na dobu

určitou^7), mladistvým zaměstnancům^8), těhotným zaměstnankyním,

zaměstnankyním, které kojí, nebo zaměstnankyním-matkám dítěte do konce

devátého měsíce po porodu a zaměstnancům agentury práce^9) dočasně

přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli,b) zajistit dostatečný počet odborně způsobilých osob,c) poskytnout odborně způsobilé osobě dokumentaci a informace1. o všech skutečnostech a okolnostech, o nichž je mu známo, že mají

nebo by mohly mít vliv na bezpečnost zaměstnanců nebo vést k poškození

jejich zdraví,2. podané zaměstnancům jiného zaměstnavatele, které obdrželi před

zahájením práce na pracovištích zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci.(5) Při zajišťování úkolů v prevenci rizik postupuje odborně způsobilá

osoba v součinnosti s odborně způsobilými fyzickými osobami

vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních právních předpisů^10),

s odborovou organizací a zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci^11).(6) Zaměstnavatel je povinen poskytnout odborně způsobilé osobě

písemnosti týkající se pracovních úrazů a nemocí z povolání a potřebnou

součinnosta) při předcházení ohrožení života a zdraví^12) s ohledem na povahu

rizika na jeho pracovištích,b) k přijetí ochranných opatření, jde-li o práce se zvýšeným ohrožením

zdraví zaměstnanců,c) při výběru a volbě ochranných zařízení.(7) Plní-li na jednom pracovišti úkoly v prevenci rizik více než 2

odborně způsobilé osoby, zaměstnavatel určí, kdo bude provádět

koordinaci jejich činnosti.§ 10(1) Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby jea) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou^13),b) odborná praxe v délce alespoň 3 let nebo v délce alespoň 1 roku,

jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v bakalářském

nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci; za odbornou praxi se považuje doba činnosti

vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v

prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci, ac) doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti (§ 20).(2) Zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let.(3) Při uznávání odborné kvalifikace, kterou fyzická osoba získala v

jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o

Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci, se

postupuje podle zákona o uznávání odborné kvalifikace^14). Uznávacím

orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Před zahájením

dočasného nebo příležitostného výkonu činnosti na území České republiky

fyzickou osobou, která je oprávněna vykonávat obdobnou činnost v

členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském

hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci, Ministerstvo práce a

sociálních věcí její odbornou kvalifikaci ověří^15).§ 10aDokladem o úspěšném vykonání zkoušky z odborné způsobilosti je

osvědčení. Osvědčení se vydává na dobu 5 let.§ 11Zvláštní odborná způsobilost(1) Na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení

života a zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž,

údržbu, kontrolu nebo opravy, mohou práce a činnosti samostatně

vykonávat a samostatně je obsluhovat jen zvlášť odborně způsobilí

zaměstnanci.(2) Předpokladem zvláštní odborné způsobilosti zaměstnance jea) zdravotní způsobilost podle zvláštního právního předpisu,b) dosažení věku stanoveného zvláštním právním předpisem; tento věk

však nesmí být nižší než 18 let,c) odborné vzdělání stanovené prováděcím právním předpisem,d) odborná praxe v délce a v oboru stanoveném prováděcím právním

předpisem,e) splnění požadavků podle odstavce 3 určených osobou, která uvádí na

trh nebo distribuuje, popřípadě uvádí do provozu výrobky, které by

mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem^17),f) doklad o úspěšně vykonané zkoušce ze zvláštní odborné způsobilosti

(§ 20).(3) Zvlášť odborně způsobilý zaměstnanec musí dokončit zaškolení nebo

zácvik, v němž působil pod dohledem osoby uvedené v odstavci 2 písm.

e), popřípadě osoby touto osobou určené. Nebyl-li způsob, obsah a doba

zaškolení nebo zácviku určen osobou uvedenou v odstavci 2 písm. e),

určí je zaměstnavatel s ohledem na charakter práce a náročnost obsluhy.(4) Zkouška ze zvláštní odborné způsobilosti se skládá opakovaně

každých 5 let.(5) Ustanovení § 10 odst. 3 platí obdobně.ČÁST DRUHÁZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI ČINNOSTI NEBO POSKYTOVÁNÍ

SLUŽEB MIMO PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY§ 12Na právní vztahy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, jde-li oa) zaměstnavatele, který je fyzickou osobou^18) a sám též pracuje,b) fyzickou osobou, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle

zvláštního právního předpisu^19),c) spolupracujícího manžela nebo dítě osoby uvedené v písmenu a) nebo

b),d) fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby

(stavebník) nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby

podílí,se vztahuje § 101 odst. 1 a 2, § 102, 104 a 105 zákoníku práce a § 2 až

11 s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování

služeb a jejich rozsahu.§ 13Tam, kde se v zákoníku práce nebo v části první uvádí zaměstnavatel

nebo zaměstnanec, rozumí se tím osoba uvedená v § 12.ČÁST TŘETÍDALŠÍ ÚKOLY ZADAVATELE STAVBY, JEJÍHO ZHOTOVITELE, POPŘÍPADĚ FYZICKÉ

OSOBY, KTERÁ SE PODÍLÍ NA ZHOTOVENÍ STAVBY, A KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI

A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI§ 14(1) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho

zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet

koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále

jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho

náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.

Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být

vykonávány toutéž osobou.(2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem

stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě

při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena

fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti

(§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora,

zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor

nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby^20).(3) Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při

přípravě nebo realizaci stavby současně, vymezí pravidla jejich

vzájemné spolupráce. Zadavatel stavby, který je fyzickou osobou a

splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti, koordinátora

neurčí, bude-li činnost koordinátora vykonávat sám.(4) Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady

a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách,

které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu

potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě

jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a

realizace stavby.(5) Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a

skutečnostech, o nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které

nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis

jinak.(6) Při přípravě a realizaci staveba) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle

§ 15 odst. 1,b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního

právního předpisu^21), neboc) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního

právního předpisu^22),se koordinátor podle odstavce 1 neurčuje.§ 15(1) V případech, kdy při realizaci stavbya) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30

pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na

nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1

pracovní den, nebob) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla

přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož

náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu

práce příslušnému podle místa staveniště^23) nejpozději do 8 dnů před

předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné

nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených

v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu

jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen

na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění

stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání.

Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například

tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí

štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující

fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které

jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech

podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na

staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby

plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i

způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a

podstatným změnám během realizace stavby.§ 16Zhotovitel stavby je povinena) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že

informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo

technologických postupech, které zvolil,b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů

po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu

včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho

změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se

zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů

a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve

lhůtách uvedených v plánu.§ 17(1) Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a

která nezaměstnává zaměstnance (dále jen "jiná osoba"), je povinna

poskytnout zhotoviteli stavby a koordinátorovi potřebnou součinnost a

postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví

neohrožující práce stanovených zhotovitelem stavby. Jiná osoba

informuje zhotovitele stavby nejpozději do 5 pracovních dnů před

převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, bez

zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její

činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví

dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím

zhotovitele.(2) Jiná osobaa) je povinna1. dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

na staveništi a přihlížet k podnětům koordinátora,2. používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky^24), technická

zařízení, přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním

právním předpisem^25),b) nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení

strojů, přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za

podmínek, pro které jsou určena.(3) Odstavec 2 se vztahuje i na zhotovitele stavby, který osobně na

staveništi pracuje.§ 18(1) Koordinátor je při přípravě stavby povinena) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby

předat zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke

stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby

vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné

pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a

podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na

charakter stavby a její realizaci,b) bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby,

pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o

bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se

dotýkají jejich činnosti,c) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem.(2) Koordinátor je při realizaci stavby povinena) bez zbytečného odkladu1. informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a

zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,2. upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti

převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je

oprávněn navrhovat přiměřená opatření,3. oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li

zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání

nápravy,b) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem.ČÁST ČTVRTÁSPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍHLAVA ISPOLEČNÁ USTANOVENÍ§ 19Tímto zákonem nejsou dotčeny obecné technické požadavky na

výstavbu^26), zvláštní požadavky na pracoviště^27), na uvedení výrobků

na trh a do provozu^17), na činnosti související s využíváním jaderné

energie a ionizujícího záření^28), na požární ochranu^27) a na činnosti

související s prevencí závažných havárií, které jsou stanoveny

zvláštními právními předpisy^29).§ 20(1) O udělení, pozastavení, změně, zrušení nebo prodloužení akreditace

fyzické nebo právnické osoby k provádění zkoušky z odborné způsobilosti

nebo zvláštní odborné způsobilosti (dále jen „akreditace“) rozhoduje

Ministerstvo práce a sociálních věcí. Akreditace vzniká též marným

uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu

služeb. Akreditace se uděluje na dobu 3 let. Tato doba bude na žádost

držitele akreditace nebo oprávnění prodloužena o 10 let, jestliže

držitel akreditace nebo oprávnění prokazatelně zkoušky z odborné

způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle tohoto zákona v

uvedené době soustavně prováděl. Držitel akreditace nebo oprávnění podá

žádost o prodloužení nejméně 60 dní před uplynutím platnosti akreditace

nebo oprávnění.(2) Součástí žádosti o udělení nebo změnu akreditace je písemná

dokumentace o způsobu a provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo

zvláštní odborné způsobilosti.(3) Jsou-li splněny podmínky pro udělení akreditace, je na udělení

akreditace právní nárok.(4) Zkoušky z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti

podle tohoto zákona může provádět i fyzická nebo právnická osoba

usazená v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě

Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci,

pokud akreditace nebo jiné oprávnění z tohoto státu k provádění

obdobných zkoušek zaručuje úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci jako tento zákon a právní předpisy vydané k jeho provedení. O

oprávnění těchto osob rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí

podle odstavce 1.(5) Ministerstvo práce a sociálních věcí může kontrolovat^30)

dodržování podmínek, na základě kterých byly akreditace podle odstavce

1 nebo oprávnění podle odstavce 4 uděleny.(6) Udělení, změna nebo prodloužení akreditace a prodloužení oprávnění

podle odstavce 1 a udělení oprávnění podle odstavce 4 podléhá správnímu

poplatku. Žadatel přiloží ke své žádosti o udělení, změnu nebo

prodloužení akreditace a prodloužení oprávnění nebo o udělení oprávnění

doklad o zaplacení tohoto správního poplatku.(7) Náklady spojené s provedením zkoušky z odborné způsobilosti nebo

zvláštní odborné způsobilosti a s vydáním dokladu podle § 10 odst. 1

písm. c) nebo § 11 odst. 2 písm. f) stanovené držitelem akreditace

uhradí uchazeč o vykonání zkoušky držiteli akreditace nejpozději 7

kalendářních dnů před konáním zkoušky.§ 21Vládaa) vydá nařízení k provedení § 2 odst. 2, § 3 odst. 3, § 4 odst. 2, § 5

odst. 2, § 6 odst. 2, § 7 odst. 7, § 15 a § 18 odst. 1 písm. c) a odst.

2 písm. b),b) stanoví nařízením1. která technická zařízení představují zvýšenou míru ohrožení života a

zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž a opravy nebo

kontrolu vyžadující zvláštní odbornou způsobilost,2. věk zaměstnance pro zvláštní odbornou způsobilost, má-li být vyšší

než 18 let,3. stupeň, popřípadě obor odborného vzdělání pro zvláštní odbornou

způsobilost a délku a obor odborné praxe,4. podmínky pro udělení, pozastavení, změnu nebo zrušení akreditace

fyzické nebo právnické osoby pro provádění zkoušek odborné způsobilosti

a zvláštní odborné způsobilosti,5. zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné

způsobilosti a ze zvláštní odborné způsobilosti,6. obsah a způsob zkoušky z odborné způsobilosti a ze zvláštní odborné

způsobilosti, jejich organizaci, průběh, hodnocení a podmínky pro

opravu těchto zkoušek, jakož i náležitosti dokladu o úspěšném vykonání

uvedených zkoušek,7. vedení dokumentace držitelem akreditace o vykonaných zkouškách

odborné způsobilosti a zvláštní odborné způsobilosti.HLAVA IIPŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ§ 22(1) Tímto zákonem se řídí také pracovněprávní vztahy týkající se

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci vzniklé před 1. lednem

2007, není-li v odstavci 2 stanoveno jinak.(2) Odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost získaná podle

dosavadních právních předpisů se považuje za splněnou nejdéle po dobu

pěti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.(3) U staveb, u kterých bylo vydáno stavební povolení, nebo byly

zahájeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle

dosavadních právních předpisů.(4) Tímto zákonem se řídí právní vztahy týkající se bezpečnosti a

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní

vztahy vzniklé před 1. lednem 2007.§ 23Do vydání prováděcích právních předpisů k provedení § 2 odst. 2, § 4

odst. 2, § 5 odst. 2, § 6 odst. 2 a § 7 odst. 7 se postupuje podlea) nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost

a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo

do hloubky,b) nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na

pracoviště a pracovní prostředí,c) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky

na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů

a nářadí,d) nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace

práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při

práci související s chovem zvířat,e) nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace

práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při

práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru,f) nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím

výbuchu,g) nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace

práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při

provozování dopravy dopravními prostředky,h) nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění

bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č.

405/2004 Sb.,i) nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany

zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a

nařízení vlády č. 441/2004 Sb.§ 24ÚčinnostTento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.Zaorálek v. r.Klaus v. r.Paroubek v. r.Vybraná ustanovení novelČl. LXII zákona č. 223/2009 Sb.Přechodné ustanoveníŘízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto

dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se

posuzují podle dosavadních právních předpisů.Čl. XVIII zákona č. 365/2011 Sb.Přechodné ustanoveníOdborná způsobilost fyzické osoby k plnění úkolů v prevenci rizik a

odborná způsobilost fyzické osoby k činnosti koordinátora bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci na staveništi, která byla získána do 30.

června 2008 podle zákona č. 309/2006 Sb. na dobu neurčitou, se považuje

za splněnou nejdéle do 1. ledna 2014.Čl. II zákona č. 225/2012 Sb.Přechodné ustanoveníŘízení o udělení akreditace, změnu akreditace, prodloužení akreditace,

prodloužení oprávnění k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo

zvláštní odborné způsobilosti a udělení oprávnění k provádění zkoušek z

odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti zahájená a

pravomocně neskončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí

podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti

tohoto zákona.1) Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření

pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.Směrnice Rady 89/654/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti (první

samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).Směrnice Rady 89/655/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního

zařízení zaměstnanci při práci, ve znění směrnic 95/63/ES a 2001/45/ES

(druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice

89/391/EHS).Směrnice Rady 90/269/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro ruční manipulaci s

břemeny, spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro zaměstnance

(čtvrtá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice

89/391/EHS).Směrnice Rady 90/270/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci se zobrazovacími

jednotkami (pátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice

89/391/EHS).Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004

o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům

nebo mutagenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16

odst. 1 směrnice 89/391/EHS).Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o

ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým

činitelům při práci (sedmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1

směrnice 89/391/EHS).Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo

přechodných staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16

odst. 1 směrnice 89/391/EHS).Směrnice Rady 92/58/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních

požadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti (devátá

samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).Směrnice Rady 98/24/EHS ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně

zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli

používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16

odst. 1 směrnice 89/391/EHS).Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/92/ES ze dne 16. prosince

1999 o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví

zaměstnanců vystavených riziku výbušných prostředí (patnáctá samostatná

směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/44/ES ze dne 25. června 2002

o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí

zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (vibracemi)

(šestnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice

89/391/EHS).2) § 89 zákoníku práce.3) Například § 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění

zákona č. 150/2000 Sb.4) § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně

některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb.5) § 39 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 13/2002 Sb. a zákona

č. 356/2003 Sb.6) § 3 zákoníku práce.7) § 40 zákoníku práce.8) § 343 odst. 2 zákoníku práce.9) § 2 odst. 5 zákoníku práce.10) Například § 83a odst. 1 písm. g), h) a i) zákona č. 258/2000 Sb.,

ve znění zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., § 5 odst. 3

zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní

báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb., § 17 zákona č. 18/1997

Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový

zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č.

13/2002 Sb. a zákona č. 310/2002 Sb., § 9 zákona č. 356/2003 Sb., o

chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů,

§ 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.11) § 15 a 108 zákoníku práce.12) § 102 zákoníku práce.13) § 58 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

zákon).14) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné

způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a

některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o

uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.15) § 36b zákona č. 18/2004 Sb., ve znění zákona č. 189/2008 Sb.17) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.18) § 10 zákoníku práce.19) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.20) § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon).21) § 160 odst. 3 stavebního zákona.22) § 103 stavebního zákona.23) § 2 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.24) § 104 zákoníku práce.25) Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické

požadavky na osobní ochranné prostředky.26) Například stavební zákon, vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných

technických požadavcích na výstavbu, vyhláška č. 369/2001 Sb., o

obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami

s omezenou schopností pohybu a orientace.27) Zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.28) Zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.29) Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o

změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona

č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s

ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů,

(zákon o prevenci závažných havárií).30) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších

předpisů.31) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších

předpisů.

Related Laws