zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla


Published: 1999

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
168/1999 Sb.ZÁKONze dne 13. července 1999o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně

některých souvisejících zákonů(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)Změna: 307/1999 Sb.Změna: 56/2001 Sb.Změna: 320/2002 Sb.Změna: 47/2004 Sb.Změna: 377/2005 Sb.Změna: 57/2006 Sb.Změna: 296/2007 Sb.Změna: 137/2008 Sb.Změna: 137/2008 Sb. (část), 274/2008 Sb.Změna: 278/2009 Sb.Změna: 281/2009 Sb.Změna: 341/2011 Sb.Změna: 18/2012 Sb.Změna: 160/2013 Sb. (část)Změna: 160/2013 Sb., 303/2013 Sb.Změna: 239/2013 Sb.Změna: 354/2014 Sb.Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍPOJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLAOddíl prvníÚvodní ustanovení§ 1(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských

společentví^1) a upravujea) pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen

„pojištění odpovědnosti“),b) zřízení České kanceláře pojistitelů (dále jen „Kancelář“), její

právní postavení, organizaci a předmět činnosti.(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, může na dálnici,^1a) silnici,^2)

místní komunikaci^3) a účelové komunikaci, s výjimkou účelové

komunikace, která není veřejně přístupná^4) (dále jen "pozemní

komunikace"), provozovat vozidlo pouze ten, jehož povinnost nahradit

újmu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto

zákona. Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě

ponechání vozidla na pozemní komunikaci.(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, pojištění odpovědnosti se řídí

občanským zákoníkem.§ 2Vymezení pojmůPro účely tohoto zákona se rozumía) vozidlem silniční vozidlo, zvláštní vozidlo, trolejbus^5); za

vozidlo se nepovažuje vozík pro invalidy, potahové vozidlo a nemotorové

vozidlo tažené nebo tlačené pěší osobou, jízdní kolo a koloběžka, pokud

nejsou schváleny jako druh vozidla motocykl,b) tuzemským vozidlem vozidlo, které podléhá registraci silničních

vozidel vedené podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních

komunikacích^9) (dále jen "registrace vozidel"), nebo vozidlo, které

nepodléhá registraci vozidel a je ve vlastnictví fyzické osoby s

bydlištěm nebo místem podnikání na území České republiky nebo právnické

osoby se sídlem na území České republiky, anebo vozidlo, které bylo

odesláno do České republiky z jiného členského státu [písmeno l)],

je-li Česká republika státem cílového určení, a to po dobu 30 dnů

počínaje dnem, kdy kupující osoba vozidlo převzala, i když vozidlo

nebylo v České republice registrováno,c) cizozemským vozidlem vozidlo, které je vybaveno cizí státní

poznávací značkou, nebo vozidlo, které není vybaveno cizí státní

poznávací značkou a je ve vlastnictví fyzické osoby s bydlištěm nebo

místem podnikání mimo území České republiky, anebo právnické osoby se

sídlem mimo území České republiky,d) pojistitelem pojišťovna, která je podle zvláštního právního

předpisu^10) oprávněna provozovat na území České republiky pojištění

odpovědnosti,e) pojistníkem ten, kdo uzavřel s pojistitelem smlouvu o pojištění

odpovědnosti,f) pojištěným ten, na jehož povinnost nahradit újmu se pojištění

odpovědnosti vztahuje,g) poškozeným ten, komu byla provozem vozidla způsobena újma a má právo

na náhradu újmy,h) škodnou událostí způsobení újmy provozem vozidla,i) kanceláří pojistitelů profesní organizace sdružující pojišťovny,

které jsou v určitém státě oprávněny provozovat pojištění odpovědnosti,j) registračním místem správní orgán, který je příslušný k registraci

vozidel podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních

komunikacích,k) zelenou kartou mezinárodní osvědčení prokazující skutečnost, že k

vozidlu byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za újmu

způsobenou provozem vozidla uvedeného v tomto osvědčení,l) členským státem členský stát Evropské unie nebo jiný stát tvořící

Evropský hospodářský prostor,m) územím, na kterém má vozidlo obvyklé stanoviště,1. území státu, jehož státní poznávací značkou nebo jinou registrační

značkou je vozidlo opatřeno, bez ohledu na to, zda uvedená značka je

trvalá nebo dočasná, nebo2. území státu, v němž značka přidělená vozidlu pojistitelem nebo jiná

rozlišovací značka byla vydána, jestliže vozidlo nepodléhá evidenci

vozidel, ale na vozidle je umístěna značka přidělená pojistitelem nebo

jiná rozlišovací značka, která je obdobou státní poznávací značky, nebo3. území státu, v němž má vlastník nebo spoluvlastník (dále jen

„vlastník“) vozidla bydliště, jestliže se pro takové vozidlo nevyžaduje

ani registrační značka ani značka přidělená pojistitelem nebo jiná

rozlišovací značka, která je obdobou státní poznávací značky, nebo4. území státu, ve kterém došlo ke škodné události, jestliže se jedná o

vozidlo bez státní poznávací značky, přestože mělo být takovou značkou

opatřeno, nebo o vozidlo se státní poznávací značkou či jinou

registrační značkou, která neodpovídá nebo přestala odpovídat vozidlu,

a to v případech poskytnutí plnění podle § 24 odst. 2 písm. b).Oddíl druhýPojištění odpovědnosti§ 3Pojistná smlouva(1) Pojištění odpovědnosti vzniká na základě pojistné smlouvy uzavřené

mezi pojistníkem a pojistitelem. Pojistitel je vždy povinen uzavřít

pojistnou smlouvu, jestliže návrh na její uzavření neodporuje tomuto

zákonu, zákonu upravujícímu pojistnou smlouvu nebo pojistným podmínkám

pojistitele. V pojistné smlouvě se mohou smluvní strany od tohoto

zákona odchýlit jen tehdy, pokud tím nedochází ke snížení nebo omezení

nároků poškozeného, vyplývajících z práva na náhradu újmy z pojištění

odpovědnosti, způsobené provozem vozidla. Pojištění odpovědnosti nelze

přerušit^11), pokud nebylo v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Bylo-li

v pojistné smlouvě dohodnuto přerušení pojištění odpovědnosti, je

pojistník povinen před počátkem přerušení pojištění prokázat

pojistiteli, že vozidlo bylo vyřazeno z provozu podle zákona o

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, jedná-li se o

vozidlo, které podléhá registraci vozidel. V době přerušení pojištění

odpovědnosti není plněna povinnost pojištění odpovědnosti.(2) Uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti je povinen

vlastník tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla,

nestanoví-li tento zákon jinak. Tím není dotčeno právo uzavřít takovou

smlouvu jako pojištění cizího pojistného rizika. Jednou pojistnou

smlouvou o pojištění odpovědnosti lze pojistit odpovědnost z provozu

více vozidel, mají-li téhož vlastníka, nebo téhož provozovatele, nebo

pokud má pojistník na uzavření smlouvy pojistný zájem založený

poskytnutím úvěru nebo jiné obdobné finanční služby, jejímž účelem je

nabytí vlastnického práva k vozidlu, nebo, jsou-li vlastník nebo

provozovatel vozidla a pojistník součástí stejného koncernu.(3) Bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy, týkající se tuzemského

vozidla, vydá pojistitel pojistníkovi zelenou kartu.(4) Pojistná smlouva obsahuje vždya) určení pojistitele a pojistníka a údaje o vozidle,b) dobu trvání pojištění,c) limit pojistného plnění,d) výši pojistného, jeho splatnost a způsob jeho placení ae) formu a místo oznámení škodné události; je-li pojištění odpovědnosti

provozováno formou dočasného poskytování služeb, rovněž adresu bydliště

nebo místa podnikání, anebo sídlo škodního zástupce podle § 9b.(5) Jestliže v době uzavření pojistné smlouvy nebo její změny nejsou

známy některé údaje o vozidle, které však neznemožňují jeho

identifikaci, sdělí je pojistník pojistiteli ve lhůtě, kterou

pojistitel určí, nejpozději však do 15 dnů ode dne uzavření pojistné

smlouvy. Změnu údajů týkajících se pojistníka a vozidla oznámí

pojistník pojistiteli do 15 dnů ode dne, kdy k této změně došlo.§ 3aLimity pojistného plnění(1) Pro účely tohoto zákona se limitem pojistného plnění rozumí

nejvyšší hranice plnění pojistitele při jedné škodné události. Limity

pojistného plnění musí být v pojistné smlouvě uvedeny samostatně, a to

způsobem, který odpovídá členění limitů pojistného plnění uvedenému v

odstavci 2.(2) Limit pojistného plnění musí odpovídata) při újmě podle § 6 odst. 2 písm. a) nejméně 35 000 000 Kč na každého

zraněného nebo usmrceného včetně náhrady nákladů vynaložených na péči

hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a regresního nároku podle §

6 odst. 4,b) při újmě podle § 6 odst. 2 písm. b) a c) nejméně 35 000 000 Kč bez

ohledu na počet poškozených; převyšuje-li součet nároků uplatněných

více poškozenými limit pojistného plnění uvedený v pojistné smlouvě,

pojistné plnění se každému z nich snižuje v poměru tohoto limitu k

součtu nároků všech poškozených.(3) V rámci limitu podle odstavce 2 písm. b) se podle § 6 odst. 4 hradí

náklady zásahu Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen

„hasičský záchranný sbor“) a jednotky sborů dobrovolných hasičů obce,

jedná-li se o zásah v souvislosti se škodou podle § 6 odst. 2.§ 3bStanovení výše pojistného(1) Pojistitel je povinen stanovit výši pojistného tak, aby zabezpečil

trvalou splnitelnost závazků vzniklých provozováním pojištění

odpovědnosti a úhradu příspěvků Kanceláři podle § 18 odst. 5, a to

zejména dostatečnou tvorbou aktiv, jejichž zdrojem jsou technické

rezervy podle zákona upravujícího pojišťovnictví^11a).(2) Při sjednávání výše pojistného v pojistné smlouvě zohlední

pojistitel celkový předcházející škodný průběh pojištění odpovědnosti

pojistníka, a to slevou na pojistném v případě bezeškodného průběhu

pojištění nebo přirážkou k pojistnému v případě výplaty pojistného

plnění z pojištění odpovědnosti. V pojistné smlouvě lze ujednat, že se

zohlední škodný průběh osoby, která vozidlo provozuje, jde-li o osobu

odlišnou od pojistníka. Při zohlednění předcházejícího škodného průběhu

pojistitel nepřihlíží k době přerušení pojištění odpovědnosti. V

takovém případě se při zohlednění předcházejícího škodného průběhu doba

přerušení pojištění odpovědnosti nezapočítává do pojistné doby tohoto

pojištění. Způsob stanovení výše pojistného předloží pojistitel ke

kontrole České národní bance na její písemné vyžádání, a to včetně

statistických údajů, na kterých je způsob stanovení výše pojistného

založen, a potvrzení odpovědného pojistného matematika^11b) o

správnosti způsobu stanovení výše pojistného.§ 4zrušen§ 5Výjimky z pojištění odpovědnosti(1) Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu podle tohoto zákona nemáa) řidič cizozemského vozidla, který je držitelem platné zelené karty

vydané pojišťovnou v cizím státě, nebo vozidla, jehož pojištění

odpovědnosti na území České republiky je zaručeno kanceláří pojistitelů

cizího státu,b) složka integrovaného záchranného systému pro všechna vozidla

neužívaná k podnikání a zařazená do průběžně aktualizované přílohy

poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje,^12)c) Bezpečnostní informační služba pro jí provozovaná vozidla, Generální

inspekce bezpečnostních sborů pro jí provozovaná vozidla, Ministerstvo

obrany pro vozidla provozovaná Vojenským zpravodajstvím a Ministerstvo

vnitra pro vozidla provozovaná Úřadem pro zahraniční styky a informace

a pro vozidla útvarů Policie České republiky pověřenými vyšetřováním

podle zvláštního právního předpisu^12a), obec pro vozidla provozovaná

jednotkami sborů dobrovolných hasičů obce a Ministerstvo financí (dále

jen „ministerstvo“) pro vozidla provozovaná pověřenými celními orgány,

které mají podle zvláštního právního předpisu^12a) postavení

policejního orgánu.(2) K vozidlu uvedenému v odstavci 1 písm. b) a c) (dále jen "vozidlo s

výjimkou z pojištění odpovědnosti") vydá zelenou kartu ministerstvo.

Zanikne-li důvod, pro který byla vozidlu s výjimkou z pojištění

odpovědnosti zelená karta vydána, je ten, kdo takové vozidlo provozuje,

povinen zelenou kartu ministerstvu vrátit.Rozsah pojištění odpovědnosti§ 6(1) Pojištění odpovědnosti se vztahuje na každou osobu, která je

povinna nahradit újmu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné

smlouvě.(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, má pojištěný právo, aby pojistitel

za něj uhradil v rozsahu a ve výši podle občanského zákoníku

poškozenémua) způsobenou újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením,b) způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci,

jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba

schopnost ji opatrovat,c) ušlý zisk,d) účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při

uplatňování nároků podle písmen a) až c); v souvislosti se škodou podle

písmene b) nebo c) však jen v případě marného uplynutí lhůty podle § 9

odst. 3 nebo neoprávněného odmítnutí anebo neoprávněného krácení

pojistného plnění pojistitelem,pokud poškozený svůj nárok uplatnil a prokázal a pokud ke škodné

události, ze které tato újma vznikla a kterou je pojištěný povinen

nahradit, došlo v době trvání pojištění odpovědnosti, s výjimkou doby

jeho přerušení.(3) Újma podle odstavce 2 písm. a) až c) se nahradí v penězích nejvýše

do limitu pojistného plnění stanoveného v pojistné smlouvě.(4) Pojištěný má dále právo, aby pojistitel za něj uhradil příslušnou

zdravotní pojišťovnou uplatněný a prokázaný nárok na náhradu nákladů

vynaložených na zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního

pojištění podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění^15a),

jestliže zdravotní pojišťovna vynaložila tyto náklady na zdravotní péči

poskytnutou poškozenému, pokud ke škodné události, ze které tato újma

vznikla a kterou je pojištěný povinen nahradit, došlo v době trvání

pojištění odpovědnosti, s výjimkou doby jeho přerušení. To platí

obdobně i v případě regresní náhrady předepsané k úhradě pojištěnému

podle zákona upravujícího nemocenské pojištění^15b) a v případě úhrady

nákladů hasičského záchranného sboru nebo jednotek sborů dobrovolných

hasičů obce podle § 3a odst. 3.(5) Pojistná smlouva týkající se pojištění odpovědnosti musí být

uzavřena tak, aby toto pojištění na základě jediného pojistného platilo

na území všech členských států a dalších států uvedených v seznamu

států, který stanoví ministerstvo vyhláškou. Pojistitel je povinen tuto

platnost pojištění na zelené kartě vyznačit.(6) Pojištění odpovědnosti platí i na území jiných států než států

uvedených v odstavci 5, pokud pojistitel tuto platnost pojištění na

zelené kartě vyznačil.(7) V případě újmy způsobené provozem tuzemského vozidla na území

jiného členského státu se rozsah pojištění odpovědnosti řídí právní

úpravou tohoto jiného členského státu, pokud podle tohoto zákona nebo

podle pojistné smlouvy není tento rozsah širší.(8) Na újmu způsobenou provozem vozidla občanovi členského státu během

jeho přímé cesty mezi dvěma územími členských států, jestliže se na

území, kterým taková osoba projíždí a na kterém došlo k události, z níž

újma vznikla, nevztahuje působnost žádné národní kanceláře pojistitelů,

se vztahuje právní úprava toho členského státu, na jehož území má

vozidlo obvyklé stanoviště.§ 7(1) Pojistitel nehradía) újmu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla újma

způsobena,b) škodu podle § 6 odst. 2 písm. b) a c), kterou je pojištěný povinen

nahradit svému manželu nebo osobám, které s ním v době vzniku škodné

události žily ve společné domácnosti, s výjimkou škody podle § 6 odst.

2 písm. c), jestliže tato škoda souvisí s újmou podle § 6 odst. 2 písm.

a),c) škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena, jakož i na

věcech přepravovaných tímto vozidlem, s výjimkou škody způsobené na

věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné

události na sobě nebo u sebe, a to v rozsahu, v jakém je pojištěný

povinen škodu nahradit,d) škodu podle § 6 odst. 2 písm. b) a c) vzniklou mezi vozidly jízdní

soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, jakož i škodu na

věcech přepravovaných těmito vozidly, nejedná-li se o škodu způsobenou

provozem jiného vozidla,e) újmu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla,f) náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského

pojištění (péče) nebo důchodů z důchodového pojištění v důsledku újmy

na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem

byla tato újma způsobena,g) újmu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném

motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou újmy způsobené při

takovéto účasti, jestliže je řidič při tomto závodu nebo soutěži

povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích,h) újmu vzniklou provozem vozidla při teroristickém činu nebo válečné

události, jestliže má tento provoz přímou souvislost s tímto činem nebo

událostí.(2) Byla-li újma způsobena vlastníku vozidla provozem jeho vozidla,

které v době vzniku újmy řídila jiná osoba, nebo osobě, která s

vozidlem, jehož provozem byla této osobě újma způsobena, oprávněně

nakládá jako s vlastním nebo se kterým oprávněně vykonává právo pro

sebe, a jestliže v době vzniku újmy řídila vozidlo jiná osoba, je

pojistitel povinen uhradit tomuto vlastníku nebo této osobě pouze újmu

podle § 6 odst. 2 písm. a) včetně náhrady nákladů vynaložených na péči

hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a regresního nároku podle §

6 odst. 4.(3) V případě střetu vozidel, která jsou ve vlastnictví téže osoby, se

újma způsobená této osobě hradí pouze tehdy, jestliže jde o různé

provozovatele vozidel zúčastněných na vzniku škodné události a jestliže

není současně tato osoba provozovatelem vozidla, na němž byla tato újma

způsobena.(4) Plnění za újmu způsobenou provozem vozidla, v rozsahu, v jakém je

pojištěný povinen tuto újmu nahradit a kterou poškozený řádně prokázal,

nelze odmítnout ani snížit s výjimkou případů uvedených v tomto zákoně.§ 8Povinnosti pojištěného(1) Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit

pojistiteli, že došlo ke škodné události s uvedením skutkového stavu

týkajícího se této události, předložit k tomu příslušné doklady a v

průběhu šetření škodné události postupovat v souladu s pokyny

pojistitele.(2) Pojištěný je povinen pojistiteli bez zbytečného odkladu písemně

sdělit, žea) bylo proti němu uplatněno právo na náhradu újmy a vyjádřit se k

požadované náhradě a její výši,b) v souvislosti se škodnou událostí bylo zahájeno správní nebo trestní

řízení a neprodleně informovat pojistitele o jeho průběhu a výsledku,c) poškozeným bylo uplatněno právo na náhradu újmy u soudu nebo u

jiného příslušného orgánu, pokud se o této skutečnosti dozví.(3) Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu doložit poškozenému na

jeho žádost údaje nezbytné pro uplatnění práva poškozeného na plnění

podle § 9 odst. 1, nejméně všaka) své jméno, popřípadě jména, a příjmení a bydliště, název nebo

obchodní firmu a sídlo,b) jméno, popřípadě jména, a příjmení a bydliště, název nebo obchodní

firmu a sídlo, popřípadě též místo podnikání vlastníka vozidla,c) obchodní firmu a sídlo pojistitele, popřípadě též adresu sídla

pobočky pojistitele v České republice,d) číslo pojistné smlouvy ae) jedná-li se o vozidlo, které podléhá registraci vozidel, státní

poznávací značku vozidla, kterým byla újma způsobena.(4) Pojištěný je povinen v případě dopravní nehody nepodléhající

oznámení Policii České republiky podle zákona upravujícího provoz na

pozemních komunikacích^15c) bez zbytečného odkladu předložit

pojistiteli společný záznam o dopravní nehodě^15d).(5) Požaduje-li pojistitel od pojištěného v případě dopravní nehody

podle odstavce 4 její oznámení Policii České republiky, uhradí

pojištěnému náklady s tím spojené.§ 9Pojistné plnění(1) Poškozený má právo uplatnit svůj nárok na plnění podle § 6 u

příslušného pojistitele nebo u Kanceláře, jedná-li se o nárok na plnění

z garančního fondu podle § 24. Při uplatnění nároku je povinen

předložit společný záznam o dopravní nehodě^15d), jedná-li se o

dopravní nehodu nepodléhající oznámení Policii České republiky podle

zákona upravujícího provoz na pozemních komunikacích^15c).(2) Plnění pojistitele je splatné do 15 dnů, jakmile pojistitel skončil

šetření nutné k zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit nebo jakmile

pojistitel obdržel pravomocné rozhodnutí soudu o své povinnosti

poskytnout pojistné plnění.(3) Pojistitel je povinen provést šetření škodné události bez

zbytečného odkladu. Ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy bylo oprávněnou

osobou uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti, je

pojistitel povinena) ukončit šetření pojistné události a sdělit poškozenému výši

pojistného plnění podle jednotlivých nároků poškozeného včetně způsobu

stanovení jeho výše, jestliže nebyla zpochybněna povinnost pojistitele

plnit z pojištění odpovědnosti a nároky poškozeného byly prokázány,

nebob) podat poškozenému písemné vysvětlení k těm jím uplatněným nárokům,

které byly pojistitelem zamítnuty nebo u kterých bylo plnění

pojistitele sníženo, anebo u kterých nebylo možno ve stanovené lhůtě

ukončit šetření.(4) Nesplnil-li pojistitel povinnost podle odstavce 3, zvyšuje se

částka pojistného plnění, jehož se prodlení pojistitele týká, o úrok z

prodlení. Sazba úroku z prodlení se stanoví ve výši diskontní sazby

stanovené Českou národní bankou, platné k prvnímu dni prodlení,

navýšené o 4 % ročně. Úroky z prodlení se stanovují vždy samostatně za

každý započatý měsíc prodlení ve výši jedné dvanáctiny sazby úroku z

prodlení, přičemž sazba úroku z prodlení se aktualizuje každý měsíc s

využitím diskontní sazby České národní banky, platné k prvnímu dni

daného měsíce prodlení. Úroky z prodlení odvozené na základě diskontní

sazby se použijí, pokud není v pojistné smlouvě stanovena částka vyšší.(5) Není-li ohroženo řízení o trestném činu podle zvláštního právního

předpisu^16) nebo projednávání správního deliktu, sděluje orgán činný v

trestním řízení nebo orgán projednávající správní delikt pojistiteli

nebo Kanceláři údaje o dopravní nehodě v rozsahu podle zvláštního

právního předpisu,^16a) popřípadě mu umožní nahlížet do spisu a

pořizovat z něho výpisy ve věci týkající se škodné události.§ 9aŠkodní zástupce pojistitele v jiném členském státě(1) Pojistitel se sídlem na území České republiky ustanoví v každém

jiném členském státě svého škodního zástupce. To platí i pro

pojistitele se sídlem na území jiného než členského státu (dále jen

„třetí stát“) s výjimkou těch členských států, ve kterých mu bylo

uděleno povolení k provozování pojištění odpovědnosti. Tento škodní

zástupce musí mít, jde-li o fyzickou osobu, bydliště nebo místo

podnikání, a jde-li o právnickou osobu, sídlo v členském státě, ve

kterém byl ustanoven.(2) Škodní zástupce podle odstavce 1 projednává jménem a na účet

pojistitele škodné události, včetně konečného vyřízení nároků

vznesených poškozeným. Za tím účelem shromažďuje informace nutné k

prošetření nároků poškozeného a provádí opatření k jejich vypořádání,

byla-li újma způsobena provozem vozidla,a) ke kterému pojistitel sjednal pojištění odpovědnosti v jiném

členském státě, než je stát, ve kterém má poškozený bydliště, místo

podnikání nebo sídlo,b) které má obvyklé stanoviště v jiném členském státě, než je stát, ve

kterém má poškozený bydliště, místo podnikání nebo sídlo, ac) došlo-li k této újmě v jiném členském státě, než je stát, ve kterém

má poškozený bydliště, místo podnikání nebo sídlo, nebod) došlo-li k této újmě ve třetím státě, jehož kancelář pojistitelů se

připojila k systému zelených karet.(3) Škodní zástupce podle odstavce 1 může být činný i pro více

pojistitelů. Musí být oprávněn k zastupování pojistitele ve vztahu k

poškozenému, k vypořádání nároků poškozeného v plném rozsahu a schopen

jednat v úředním jazyce členského státu bydliště nebo sídla

poškozeného. Jmenování škodního zástupce podle odstavce 1 nevylučuje

právo poškozeného uplatnit právo na náhradu újmy přímo proti osobě,

která tuto újmu způsobila, nebo proti příslušnému pojistiteli.(4) Jmenování škodního zástupce podle odstavce 1 není zřízením pobočky

pojistitele a činnost škodního zástupce není považována za formu

usazení se na území jiného členského státu (dále jen „provozovna“).(5) Pojistitel je povinen sdělit Kanceláři jméno, popřípadě jména, a

příjmení a adresu bydliště, místa podnikání nebo obchodní firmu

škodního zástupce podle odstavce 1, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo

obchodní firmu nebo název a sídlo, jedná-li se o právnickou osobu, stát

jeho působnosti a všechny změny, a to do 7 dnů ode dne jeho jmenování

nebo provedení změny. Kancelář tyto informace předává bez zbytečného

odkladu příslušným národním informačním střediskům členských států.§ 9bŠkodní zástupce pojistitele z jiného členského státu pro Českou

republiku(1) Pojistitel se sídlem na území jiného členského státu, který

provozuje pojištění odpovědnosti na území České republiky na základě

svobody dočasně poskytovat služby, je povinen ustanovit v České

republice svého škodního zástupce.(2) Škodní zástupce podle odstavce 1 jménem a na účet pojistitele

projednává škodné události, včetně konečného vyřízení poškozeným

vznesených nároků. Za tím účelem shromažďuje informace nutné k

prošetření nároků poškozeného a provádí opatření k jejich vypořádání,

byla-li újma způsobena provozem vozidla,a) ke kterému pojistitel sjednal pojištění odpovědnosti, má-li

poškozený bydliště, místo podnikání nebo sídlo v České republice, ab) došlo-li k této újmě na území členského státu nebo jiného státu

podle § 6 odst. 5 nebo 6.(3) Škodní zástupce podle odstavce 1 může být činný i pro více

pojistitelů. Musí být oprávněn k zastupování pojistitele ve vztahu k

poškozenému, k vypořádání oprávněných nároků poškozeného v plném

rozsahu a schopen jednat v českém jazyce. Jmenování škodního zástupce

podle odstavce 1 nevylučuje právo poškozeného uplatnit právo na náhradu

újmy přímo proti osobě, která tuto újmu způsobila, nebo proti

příslušnému pojistiteli.(4) Jmenování škodního zástupce podle odstavce 1 není zřízením pobočky

pojistitele a činnost škodního zástupce není považována za provozovnu.(5) Pojistitel je povinen sdělit Kanceláři jméno, popřípadě jména, a

příjmení a adresu bydliště, místa podnikání nebo obchodní firmu

škodního zástupce podle odstavce 1, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo

obchodní firmu nebo název a sídlo, jedná-li se o právnickou osobu, a to

do 7 dnů ode dne jeho jmenování. Všechny změny týkající se tohoto

škodního zástupce je pojistitel povinen oznámit Kanceláři, a to do 7

dnů ode dne provedení této změny.(6) Škodní zástupce podle odstavce 1 zastupuje pojistitele podle

odstavce 1 ve vztahu ke Kanceláři ve věcech upravených v § 15 a v § 24

odst. 7 a 9, i když jednatelské oprávnění podle § 18 odst. 9 přísluší

jiné osobě.§ 9cŠkodní zástupce pojišťovny pro Českou republiku(1) Škodní zástupce ustanovený v souladu s právem Evropských

společenství^1) v České republice pojišťovnou, které bylo uděleno v

jiném členském státě než České republice povolení k provozování

pojištění odpovědnosti a která v České republice pojištění odpovědnosti

neprovozuje, projednává jménem této pojišťovny a na její účet škodné

události, včetně náhrady újmy způsobené poškozenému provozem vozidla,a) ke kterému pojišťovna sjednala pojištění odpovědnosti, má-li

poškozený bydliště, místo podnikání nebo sídlo v České republice,b) které má obvyklé stanoviště v jiném členském státě než v České

republice ac) došlo-li k této újmě v jiném členském státě než v České republice,

nebod) došlo-li k této újmě ve třetím státě, jehož kancelář pojistitelů se

připojila k systému zelených karet.(2) Škodní zástupce podle odstavce 1 shromažďuje informace nutné k

prošetření nároků poškozeného a provádí opatření k jejich vypořádání,

byla-li újma způsobena provozem vozidla, pokud pojišťovna sjednala

pojištění odpovědnosti z provozu tohoto vozidla účinné v době vzniku

škodné události. Musí být oprávněn k zastupování pojistitele ve vztahu

k poškozenému, k vypořádání oprávněných nároků poškozeného v plném

rozsahu a schopen jednat v českém jazyce. Jmenování škodního zástupce

podle odstavce 1 nevylučuje právo poškozeného uplatnit právo na náhradu

újmy přímo proti osobě, která tuto újmu způsobila, nebo proti příslušné

pojišťovně.(3) Škodní zástupce podle odstavce 1 ve vztahu k poškozenému vykonává

práva a povinnosti pojistitele podle tohoto zákona, a to včetně

zastupování pojišťovny před soudy při rozhodování o těchto právech či

povinnostech.(4) Škodní zástupce podle odstavce 1 může být činný i pro více

pojišťoven. Jeho jmenování není zřízením pobočky pojišťovny a činnost

škodního zástupce není považována za provozovnu.§ 9dProvozuje-li pojišťovna pojištění odpovědnosti na území České republiky

na základě práva zřizovat pobočky jako pojistitel se sídlem v jiném

členském státě, má se za to, že povinnosti škodního zástupce podle § 9c

odst. 1 až 3 plní vedoucí této pobočky na území České republiky, pokud

pojišťovna neustanovila jako škodního zástupce pro jí sjednaná

pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které má obvyklé stanoviště v

jiném členském státě než v České republice, jinou osobu. Provozuje- li

pojišťovna pojištění odpovědnosti na území České republiky na základě

svobody dočasně poskytovat služby jako pojistitel podle § 9b odst. 1,

má se za to, že povinnosti škodního zástupce podle § 9c odst. 1 až 3

plní škodní zástupce podle § 9b, pokud pojišťovna neustanovila jako

škodního zástupce pro jí sjednaná pojištění odpovědnosti z provozu

vozidla, které má obvyklé stanoviště v jiném členském státě než v České

republice, jinou osobu.§ 10Právo pojistitele na úhradu vyplacené částky(1) Pojistitel má proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho

plnil, jestliže prokáže, že pojištěnýa) způsobil újmu úmyslně,b) porušil základní povinnost týkající se provozu na pozemních

komunikacích a toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem

újmy, kterou je pojištěný povinen nahradit,c) způsobil újmu provozem vozidla, které použil neoprávněně,d) bez zřetele hodného důvodu nesplnil povinnost podle zákona

upravujícího provoz na pozemních komunikacích^15c) sepsat bez

zbytečného odkladu společný záznam o dopravní nehodě nebo ohlásit

dopravní nehodu, která je škodnou událostí, a v důsledku toho byla

ztížena možnost řádného šetření pojistitele podle § 9 odst. 3,e) bez zřetele hodného důvodu nesplnil povinnost podle § 8 odst. 1, 2 a

3 a v důsledku toho byla ztížena možnost řádného šetření pojistitele

podle § 9 odst. 3, nebof) bez zřetele hodného důvodu odmítl jako řidič vozidla podrobit se na

výzvu příslušníka Policie České republiky zkoušce na přítomnost

alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem

řídit motorové vozidlo.(2) Porušením základních povinností při provozu vozidla na pozemních

komunikacích se pro účely tohoto zákona rozumía) provozování vozidla, které svojí konstrukcí nebo technickým stavem

neodpovídá požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,

obsluhujících osob, přepravovaných osob a věcí,b) provozování vozidla, jehož technická způsobilost k provozu vozidla

nebyla schválena,c) řízení vozidla osobou, která není držitelem příslušného řidičského

oprávnění, s výjimkou řízení vozidla osobou, která se učí vozidlo řídit

nebo skládá zkoušku z řízení vozidla, a to vždy pouze pod dohledem

oprávněného učitele nebo řidiče cvičitele individuálního výcviku,d) řízení vozidla osobou, které byl uložen zákaz činnosti řídit

vozidlo, v době tohoto zákazu,e) řízení vozidla osobou, která při řízení vozidla byla pod vlivem

alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem

řídit motorové vozidlo,f) předání řízení vozidla osobě uvedené v písmenech c), d) nebo e).(3) Provozovatel vozidla odpovídá společně a nerozdílně s pojištěným za

pohledávku pojistitele na náhradu vyplacené částky proti pojištěnému

podle odstavce 1 písm. b), neprokáže-li, že nemohl jednání pojištěného

ovlivnit.(4) Pojistitel má proti pojistníkovi právo na úhradu částky, kterou

vyplatil z důvodu újmy způsobené provozem vozidla, jestliže její

příčinou byla skutečnost, kterou pro vědomě nepravdivé nebo neúplné

odpovědi nemohl pojistitel zjistit při sjednávání pojištění a která

byla pro uzavření pojistné smlouvy podstatná.(5) Součet požadovaných náhrad podle odstavců 1, 3 a 4 nesmí být vyšší

než plnění vyplacené pojistitelem v důsledku škodné události, se kterou

toto právo pojistitele souvisí.(6) Porušil-li pojištěný některou z povinností uvedených v § 8 odst. 1

až 3, je pojistitel oprávněn na něm požadovat úhradu nákladů spojených

s šetřením pojistné události nebo jiných nákladů vyvolaných porušením

těchto povinností. Tím není dotčeno právo pojistitele na úhradu

vyplacené částky podle odstavce 1 písm. e).§ 11Újma způsobená provozem vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti(1) Újmu způsobenou provozem vozidla s výjimkou z pojištění

odpovědnosti nahradí ministerstvo.(2) Způsob a rozsah náhrady újmy v případech podle odstavce 1 se řídí

občanským zákoníkem. Osoba, která provozuje vozidlo s výjimkou z

pojištění odpovědnosti, je povinna oznámit ministerstvu skutečnosti

podle § 8 odst. 1 a 2. Poškozený má v takovém případě právo na náhradu

újmy proti ministerstvu. Činnosti spojené s náhradou újmy hrazenou

ministerstvem může na základě dohody vykonávat jménem ministerstva jím

pověřený pojistitel.(3) Dojde-li ke újmě způsobené provozem vozidla s výjimkou z pojištění

odpovědnosti na území státu, který je uveden v seznamu států podle § 6

odst. 4, uhradí tuto újmu Kancelář nebo pojistitel uvedený v odstavci

2. Ministerstvo uhradí tomu, kdo újmu podle věty první uhradil, částku

vyplaceného pojistného plnění včetně nákladů spojených s vyřízením

pojistné události.(4) Nahradilo-li ministerstvo újmu způsobenou provozem vozidla, kterou

je povinna nahradit osoba, která provozuje vozidlo s výjimkou z

pojištění odpovědnosti, má ministerstvo právo na náhradu toho, co za

tuto osobu plnilo, proti fyzické osobě, která újmu způsobila, za

podmínek podle § 10 odst. 1. Byla-li újma způsobena při plnění

pracovních povinností, může ministerstvo uplatňovat právo na náhradu

vyplaceného plnění v takové výši, v jaké by ji mohl uplatnit

zaměstnavatel vůči zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu.^18)

Toto omezení neplatí, jde-li o újmu způsobenou úmyslně, neoprávněným

užitím vozidla, po požití alkoholického nápoje nebo pod vlivem omamné

látky.Zánik pojištění odpovědnosti§ 12(1) Pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona zanikáa) dnem, kdy pojistník, jeho dědic, právní nástupce nebo vlastník

vozidla, je-li osobou odlišnou od pojistníka, oznámil pojistiteli změnu

vlastníka tuzemského vozidla,b) dnem, kdy vozidlo, které nepodléhá registraci vozidel podle zákona

upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,

zaniklo,c) dnem vyřazení tuzemského vozidla z provozu podle zákona o podmínkách

provozu vozidel na pozemních komunikacích, pokud se pojistitel a

pojistník nedohodli na jeho přerušení,d) odcizením vozidla; nelze-li dobu odcizení vozidla přesně určit,

považuje se vozidlo za odcizené, jakmile Policie České republiky

přijala oznámení o odcizení vozidla,e) dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v

upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi;

tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc a upomínka pojistitele musí

obsahovat upozornění na zánik pojištění odpovědnosti v případě

nezaplacení dlužného pojistného a o této upomínce pojistitel současně

informuje osobu uvedenou v pojistné smlouvě jako vlastník tuzemského

vozidla, jde-li o osobu odlišnou od pojistníka; lhůtu stanovenou

pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části lze před

jejím uplynutím dohodou prodloužit,f) výpovědí podle zvláštního právního předpisu,^19)g) dohodou,h) uplynutím doby, na kterou bylo pojištění odpovědnosti sjednáno.(2) Pojistník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli

skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) až d).(3) Zanikne-li vozidlo, které podléhá registraci vozidel, je dnem

zániku pojištění odpovědnosti den zápisu jeho zániku v registru

silničních vozidel s výjimkou případu, kdy osoba oprávněná požádat o

zápis zániku vozidla nemohla z důvodů nezávislých na její vůli takovou

žádost podat a jestliže tak učinila bezodkladně, kdy tyto překážky

pominuly. V takovém případě je dnem zániku pojištění odpovědnosti den,

kdy nastala nevratná změna znemožňující jeho provoz.§ 13(1) Po zániku pojištění odpovědnosti jea) pojistník povinen bez zbytečného odkladu odevzdat pojistiteli

zelenou kartu, pokud byla vydána,b) pojistitel povinen na základě písemné žádosti pojistníka vydat mu ve

lhůtě do 15 dnů ode dne jejího doručení potvrzení o době trvání

pojištění odpovědnosti a o jeho škodném průběhu, jehož náležitosti

stanoví ministerstvo vyhláškou; ve stejné lhůtě je pojistitel povinen

vydat toto potvrzení na žádost pojistníka kdykoli v době trvání

pojištění, přičemž stejnou povinnost má pojistitel, jedná-li se o

žádost pojistníka o vydání potvrzení o vrácení zelené karty

pojistiteli.Náležitosti tohoto potvrzení stanoví ministerstvo vyhláškou.(2) Zanikne-li pojištění odpovědnosti před uplynutím doby, na kterou

bylo pojištění sjednáno, má pojistitel právo na pojistné do konce

kalendářního měsíce, ve kterém pojištění odpovědnosti zaniklo.

Zbývající část zaplaceného pojistného je pojistitel povinen vrátit.

Nastala-li v době do zániku pojištění odpovědnosti škodná událost,

vzniká pojistiteli právo na pojistné podle věty první; povinnost

zbývající část pojistného vrátit má pouze tehdy, jestliže mu z této

škodné události nevznikne povinnost plnit.(3) Jestliže pojistník nesplnil povinnost podle odstavce 1 písm. a),

není pojistitel povinen do doby splnění této povinnosti vrátit

pojistníkovi pojistné podle odstavce 2 ani vydat potvrzení podle

odstavce 1 písm. b).(4) Povinnost pojistníka podle odstavce 1 písm. a) platí i v případě

přerušení pojištění odpovědnosti.§ 14Hraniční pojištění(1) Řidič cizozemského vozidla, s výjimkou řidiče, který je držitelem

platné zelené karty vydané v cizím státě, a s výjimkou řidiče, jehož

pojištění odpovědnosti na území všech členských států je zaručeno

kanceláří pojistitelů cizího státu, je povinen uzavřít s Kanceláří

pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem

cizozemského vozidla (dále jen „hraniční pojištění“). Hraniční

pojištění se uzavírá při vstupu cizozemského vozidla na území České

republiky zaplacením pojistného, a to nejméně na dobu 15 dnů. Bez

hraničního pojištění nesmí Policie České republiky umožnit jízdu

takového vozidla na území České republiky.(2) Hraniční pojištění se vztahuje pouze na škodné události, které

nastaly na území České republiky a na území jiného členského státu.

Činnosti spojené s uzavíráním hraničního pojištění může na základě

smlouvy vykonávat jménem Kanceláře jí pověřená osoba.(3) Kancelář vydá řidiči vozidla zelenou kartu jako doklad o hraničním

pojištění, jakmile zaplatil pojistné.(4) Jestliže je na území České republiky provozováno cizozemské

vozidlo, jehož provoz na tomto území je podmíněn hraničním pojištěním,

bez uzavření tohoto pojištění, je řidič tohoto vozidla povinen zaplatit

Kanceláři pojistné odpovídající trojnásobku pojistného, které mělo být

na dobu pobytu tohoto vozidla na území České republiky zaplaceno,

nejméně však 10 tisíc Kč. Totéž platí, jestliže je takové cizozemské

vozidlo provozováno na území České republiky bez hraničního pojištění

po uplynutí doby platnosti zelené karty.(5) Neprokáže-li se řidič cizozemského vozidla, jehož provoz na území

České republiky je podmíněn hraničním pojištěním, při výjezdu tohoto

vozidla z území České republiky dokladem o hraničním pojištění

uzavřeným na celou dobu pobytu tohoto vozidla na území České republiky

nebo na dobu tohoto pobytu po uplynutí doby platnosti zelené karty,

příslušník Policie České republiky neumožní další jízdu cizozemského

vozidla do doby splnění povinnosti podle odstavce 4.(6) Zaplacené pojistné za hraniční pojištění se nevrací.§ 15Evidence pojištění odpovědnosti(1) Pojistitel sděluje Kanceláři údaje o vzniku, době přerušení, změně

a zániku pojištění odpovědnosti nejméně v rozsahu údajů, které stanoví

ministerstvo vyhláškou, a to nejpozději do 1 měsíce ode dne vzniku

příslušné skutečnosti.(2) Kancelář sděluje údaje podle odstavce 1 týkající se vozidel, která

podléhají registraci vozidel, Ministerstvu dopravy.(3) Ministerstvo dopravy porovnává údaje podle odstavce 2 s údaji jím

vedenými a sdělí Kanceláři výsledek porovnání a údaje o vozidlech a o

jejich vlastnících nebo provozovatelích, které nebyly sděleny

Kanceláří, a to v rozsahu údajů podle odstavce 12 vedených v registru

silničních vozidel. Kancelář má právo požadovat sdělení i jednotlivých

údajů vedených v Centrálním registru vozidel, jsou-li pro to důvody

vyplývající z její působnosti podle tohoto zákona.(4) Údaje vedené Kanceláří týkající se vozidel a jejich vlastníků nebo

provozovatelů mohou být Kanceláří sděleny pojistiteli.(5) Pokud pojištění odpovědnosti zaniklo a nebyla-li ve lhůtě 14 dnů

ode dne tohoto zániku pojištění uzavřena nová pojistná smlouva týkající

se téhož tuzemského vozidla, na základě které vznikla nejpozději

uplynutím této lhůty povinnost pojistníka platit pojistné a povinnost

pojistitele poskytnout pojistné plnění pro případ pojistné události, je

vlastník tohoto vozidla povinen nejpozději ve stejné lhůtě požádat

příslušné registrační místo o vyřazení vozidla z provozu podle zákona o

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.(6) Zjistí-li Kancelář na základě porovnání údajů podle odstavců 1 a 3,

že po zániku pojištění odpovědnosti nebyla uzavřena nová pojistná

smlouva podle odstavce 5, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu

orgánu evidence příslušnému podle registrace tuzemského vozidla, a to

prostřednictvím registru silničních vozidel. Na základě tohoto oznámení

orgán evidence ověří splnění povinnosti; zjistí-li nesplnění této

povinnosti, postupuje podle zákona upravujícího podmínky provozu

vozidel na pozemních komunikacích^20).(7) Údaje podle odstavců 2, 3 a 6 se sdělují nejméně jedenkrát měsíčně.(8) Údaje se sdělují způsobem umožňujícím dálkový přístup.(9) Pojistitelé sdělují Kanceláři údaje o škodných a pojistných

událostech včetně osobních údajů ke zpracování pro účely § 3b odst. 2,

§ 18 odst. 2 písm. f) a g) tohoto zákona a zákona o pojišťovnictví

^24). Ustanovení odstavců 1, 4, 7 a 8 se použijí obdobně.(10) Zpracování osobních údajů pojistitelem nebo Kanceláří v

souvislosti s plněním povinností podle tohoto zákona se považuje za

zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce podle zákona

upravujícího ochranu osobních údajů^25).(11) Bylo-li výsledkem správního řízení podle odstavce 6 vyřazení

vozidla z provozu podle zákona o podmínkách provozu vozidel na

pozemních komunikacích, sdělí tuto skutečnost příslušné registrační

místo Kanceláři prostřednictvím registru silničních vozidel způsobem

umožňujícím dálkový přístup, a to bez zbytečného odkladu po ukončení

příslušného řízení.(12) Při plnění povinností podle odstavce 3 Ministerstvo dopravy

předává Kanceláři z registru silničních vozidel o každém vozidle, o

jehož zániku pojištění odpovědnosti Kancelář informovala podle odstavce

2 Ministerstvo dopravy, tyto údaje:a) jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo a bydliště vpřípadě

fyzické osoby, nebo název, identifikační číslo a sídlo v případě

právnické osoby jako registrovaného vlastníka tohoto vozidla a jeho

registrovaného provozovatele, je-li odlišný od vlastníka,b) státní poznávací značku silničního motorového vozidla nebo

přípojného vozidla,c) číslo technického průkazu silničního motorového vozidla nebo

přípojného vozidla,d) druh a kategorie silničního motorového vozidla nebo přípojného

vozidla,e) výrobce silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla,

značku (obchodní název stanovený výrobcem), typ vozidla, obchodní

označení,f) identifikační číslo silničního motorového vozidla nebo přípojného

vozidla (VIN), není-li, pak výrobní číslo podvozku silničního

motorového vozidla nebo přípojného vozidla,g) typ, výkon a zdvihový objem motoru,h) největší technicky přípustnou hmotnost, největší povolenou hmotnost

a provozní hmotnost silničního motorového vozidla,i) datum první registrace vozidla silničního motorového vozidla nebo

přípojného vozidla aj) datum vyřazení vozidla z provozu nebo datum zániku vozidla podle

zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.§ 15aInformační středisko Kanceláře(1) Za účelem poskytnutí informací nezbytných pro uplatnění nároků

poškozených osob na náhradu újmy z pojištění odpovědnosti provozuje

Kancelář informační středisko, jehož prostřednictvím zjišťuje a

uchovává údaje oa) státních poznávacích značkách tuzemských vozidel,b) pojistiteli, číslech pojistných smluv týkajících se pojištění

odpovědnosti z provozu tuzemských vozidel a datech počátku a konce

platnosti pojištění,c) číslech zelených karet, číslech pojistných smluv týkajících se

hraničního pojištění,d) pojistitelích a jimi jmenovaných škodních zástupcích podle § 9a,e) škodních zástupcích podle § 9b a 9c.(2) Informace podle odstavce 1 písm. a), týkající se tuzemských

vozidel, zjišťuje Kancelář prostřednictvím registru silničních vozidel

(§ 15 odst. 3). Informace podle odstavce 1 písm. a) a c) týkající se

vozidel s výjimkou z pojištění odpovědnosti podle § 5 odst. 1 písm. b)

a c) shromažďuje ministerstvo. Na žádost Kanceláře je ministerstvo

povinno jí sdělit, zda se jedná o vozidlo, na jehož vlastníka nebo

provozovatele se tato výjimka vztahuje.(3) Informace podle odstavců 1 a 2 musí být uchovávány nejméně po dobu

7 let ode dne trvalého vyřazení vozidla z registru silničních vozidel

nebo ode dne zániku pojistné smlouvy tak, aby poškozený mohl od

Kanceláře do 7 let ode dne vzniku škodné události získat vždy informace

oa) obchodní firmě a sídle pojistitele, který uzavřel pojistnou smlouvu

o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, kterým byla poškozenému

způsobena újma,b) čísle pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti uzavřené

pojistitelem podle písmene a),c) škodním zástupci podle § 9a nebo § 9b,d) vlastníku vozidla nebo jeho provozovateli, je-li odlišný od jeho

vlastníka, ae) místě, na které se má poškozený obracet v případě, že újma byla

způsobena provozem vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti.(4) Informace týkající se vozidel s obvyklým stanovištěm v jiném

členském státě, než je Česká republika, a informace o škodních

zástupcích podle § 9c zjišťuje Kancelář prostřednictvím informačních

středisek těchto členských států.Správní delikty§ 16Přestupky(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, žea) poruší povinnost podle § 1 odst. 2, nebob) jako řidič vozidla v rozporu s § 17 odst. 1 nepředloží zelenou

kartu.(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu od 5 000

Kč do 40 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu od 1

500 Kč do 3 000 Kč. V blokovém řízení lze za přestupek podle odstavce 1

písm. b) uložit pokutu do 1 500 Kč. V příkazním řízení lze za přestupek

podle odstavce 1 písm. a) uložit pokutu 5 000 Kč.§ 16aSprávní delikty právnických osob a fyzických osob podnikajících(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního

deliktu tím, že poruší povinnost podle § 1 odst. 2.(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta od 5 000 Kč do

40 000 Kč. V příkazním řízení lze za tento přestupek uložit pokutu 5

000 Kč.§ 16bSpolečná ustanovení(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že

vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení

právní povinnosti zabránila.(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti

správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a

k okolnostem, za nichž byl spáchán.(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže

správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm

dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán. Přestupek

podle § 16 odst. 1 nelze projednat, jestliže správní orgán o něm

nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději

však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.(4) Správní delikty podle § 16 a 16a v prvním stupni projednává obecní

úřad obce s rozšířenou působností. Přestupky podle § 16 odst. 1 písm.

c) může projednávat Policie České republiky v blokovém řízení. V

případě zjištění porušení § 1 odst. 2 informuje orgán podle věty první

o této skutečnosti bez zbytečného odkladu Kancelář, a to způsobem

umožňujícím dálkový přístup. V informaci uvede údaje o vozidle a jeho

vlastníku.(5) Místní příslušnost správního orgánu k projednání přestupku podle §

16 se řídí bydlištěm fyzické osoby podezřelé z jeho spáchání a místní

příslušnost k projednání správního deliktu podle § 16a se řídí sídlem

podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby podezřelé ze spáchání

správního deliktu.(6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické

osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto

zákona o odpovědnosti právnické osoby a ustanovení § 16 odst. 1 písm.

b).(7) Pokuty vymáhá a vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je

příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu

uložil. Pokuty uložené v blokovém řízení Policií České republiky jsou

příjmem státního rozpočtu; tyto pokuty na místě nezaplacené vymáhá

příslušný správce daně.§ 17Kontrola pojištění odpovědnosti(1) Při provozu vozidla na pozemní komunikaci je jeho řidič povinen mít

u sebe zelenou kartu nebo doklad o hraničním pojištění a na požádání

jej předložit příslušníku Policie České republiky. To neplatí pro

řidiče vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti a řidiče

cizozemského vozidla, jehož pojištění odpovědnosti je zaručeno

kanceláří pojistitelů cizího státu.(2) Policie České republiky provádí kontrolu pojištění odpovědnosti v

případě vstupu cizozemského vozidla na území České republiky. Není-li

dále stanoveno jinak, Policie České republiky neprovádí kontrolu

pojištění odpovědnosti v případě vstupu na území České republiky

cizozemského vozidla s obvyklým stanovištěm na území jiného členského

státu a vozidla s obvyklým stanovištěm na území jiného než členského

státu, pokud takové vozidlo vstupuje na území České republiky z území

jiného členského státu.(3) Policie České republiky je oprávněna provádět kontrolu pojištění

odpovědnosti při každém vstupu vozidla s obvyklým stanovištěm na území

jiného členského státu na území České republiky, které je uvedeno v

seznamu vozidel, který členský stát předal, v souladu s právem

Evropských společenství,^20b) ministerstvu a Komisi Evropských

společenství.(4) Policie České republiky provádí namátkovou kontrolu pojištění

odpovědnosti, která nesmí být diskriminační, je prováděna jako součást

hraniční policejní kontroly a není zaměřena výlučně jen na kontrolu

pojištění odpovědnosti toho vozidla, které má obvyklé stanoviště na

území jiného státu než České republiky a které vstupuje na území České

republiky z jiného členského státu.(5) Seznam vozidel podle odstavce 3 a všechny jeho změny předává

ministerstvo bez zbytečného odkladu po jeho obdržení Kanceláři a

Policii České republiky. Ministerstvo oznamuje ostatním členským státům

a Komisi Evropských společenství seznam osob s výjimkou z pojištění

odpovědnosti^20b) (§ 5 odst. 2).Oddíl třetíKancelář§ 18(1) Zřizuje se Česká kancelář pojistitelů jako profesní organizace

pojistitelů. Kancelář je právnickou osobou se sídlem v Praze, která je

oprávněna vyvíjet činnost v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Pro účely

tohoto zákona se Kancelář považuje za tuzemskou pojišťovnu a na její

činnost se přiměřeně použijí ustanovení zvláštního právního předpisu

upravujícího pojišťovnictví.^10) Kancelář se zapisuje do obchodního

rejstříku.(2) Kancelářa) spravuje garanční fond a fond zábrany škod,b) provozuje hraniční pojištění a informační středisko,c) zabezpečuje plnění úkolů souvisejících s jejím členstvím v Radě

kanceláří,d) uzavírá dohody s kancelářemi pojistitelů cizích států a garančními

fondy cizích států, informačními středisky a orgány pověřenými v jiných

členských státech vyřizováním žádostí o náhradní plnění a zabezpečuje

úkoly vyplývající z těchto dohod,e) spolupracuje se státními orgány ve věcech týkajících se pojištění

odpovědnosti,f) vede evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti,g) podílí se na předcházení vzniku škodných událostí v provozu na

pozemních komunikacích a na předcházení pojistným podvodům v pojištění

souvisejícím s provozem vozidel,h) zpracovává pro potřeby své, svých členů nebo kanceláří pojistitelů

cizích států a jejich členských pojišťoven údaje o dopravních nehodách

od Policie České republiky způsobem umožňujícím dálkový přístup k

údajům.(3) Členství v Kanceláři vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí

České národní banky, kterým bylo pojistiteli uděleno povolení k

provozování pojištění odpovědnosti, nebo dnem zahájení činnosti v tomto

pojistném odvětví na území České republiky pojistitelem z jiného

členského státu. Vznik členství je pojistitel, jemuž bylo uděleno

povolení k provozování pojištění odpovědnosti Českou národní bankou,

povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit Kanceláři. Pojistitel se

sídlem v jiném členském státě je povinen bez zbytečného odkladu písemně

oznámit Kanceláři v případě provozování pojištění odpovědnosti na území

České republikya) den předpokládaného zahájení činnosti v pojištění odpovědnosti na

území České republiky prostřednictvím pobočky zřízené na území České

republiky a jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu

pro doručování osoby oprávněné jednat jménem pojistitele s Kanceláří,

jde-li o fyzickou osobu, a obchodní firmu nebo název a sídlo, jde-li o

právnickou osobu,b) den předpokládaného zahájení činnosti v pojištění odpovědnosti na

území České republiky na základě svobody dočasně poskytovat služby a

jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu pro

doručování osoby oprávněné jednat jménem pojistitele s Kanceláří,

jde-li o fyzickou osobu, a obchodní firmu nebo název a sídlo, jde-li o

právnickou osobu,c) den skutečného zahájení nebo den ukončení činnosti v pojištění

odpovědnosti na území České republiky, a to nejpozději v tento den,d) změnu v osobě s jednatelským oprávněním vůči Kanceláři, a to

nejpozději v den nabytí účinnosti této změny.(4) Členství v Kanceláři zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí

České národní banky, kterým bylo pojistiteli odňato povolení k

provozování pojištění odpovědnosti. Pojistiteli se sídlem v jiném

členském státě, který provozuje pojištění odpovědnosti na území České

republiky, členství v Kanceláři zaniká dnem ukončení této činnosti.(5) Člen Kanceláře je povinen platit Kanceláři příspěvky. Příspěvky lze

použít jen k zabezpečení působnosti Kanceláře.(6) Členové Kanceláře ručí za její dluhy v poměru podle výše svých

příspěvků, a za tím účelem jsou povinni tvořit technické rezervy,^22) a

to k dluhům, ke kterým nemá Kancelář vytvořena odpovídající aktiva.(7) Česká národní banka bez zbytečného odkladu sdělí Kanceláři jí známé

skutečnosti podle odstavců 3 a 4. Pokud Česká národní banka podle

zákona upravujícího pojišťovnictví pozastaví pojistiteli oprávnění k

uzavírání pojistných smluv v pojištění odpovědnosti nebo nařídí

pojistiteli převést pojistný kmen pojištění odpovědnosti, oznámí tuto

skutečnost bez zbytečného odkladu Kanceláři.(8) Zjistí-li Kancelář porušení povinnosti vůči Kanceláři stanovené

tímto zákonem jejímu členu, je povinna takovou skutečnost bez

zbytečného odkladu sdělit České národní bance.(9) Do doby než Kancelář obdrží písemné sdělení pojistitele se sídlem

mimo území České republiky o jednatelském oprávnění jiné osoby, jedná s

Kanceláří jménem tohoto pojistitelea) vedoucí pobočky zřízené na území České republiky, je-li pojištění

odpovědnosti provozováno jejím prostřednictvím, nebob) škodní zástupce pro Českou republiku podle § 9b, je-li pojištění

odpovědnosti provozováno na základě svobody dočasně poskytovat služby.(10) Za účelem plnění závazků podle § 24 odst. 2 a podle § 29 vytváří

Kancelář technické rezervy. Skladba finančního umístění musí splňovat

podmínky stanovené zvláštním právním předpisem,^22) pokud nejde o

pohledávky za pojistiteli, kteří k těmto závazkům vůči Kanceláři tvoří

technické rezervy podle odstavce 6. Na vedení účetnictví Kanceláře se

použije zvláštní právní předpis upravující vedení účetnictví pro

pojišťovny.^22a) Účetní závěrka Kanceláře musí být ověřena

auditorem.^22b)§ 18aInformační povinnosti Kanceláře(1) Kancelář je povinna poškozenému s bydlištěm nebo sídlem na území

České republiky sdělit na jeho žádosta) jméno , popřípadě jména, příjmení a adresu bydliště nebo místo

podnikání nebo obchodní firmu, anebo název a sídlo vlastníka nebo

obvyklého řidiče nebo registrovaného držitele vozidla, jehož provozem

byla poškozenému újma způsobena,b) obchodní firmu a adresu pojišťovny, u které byla pojištěna

odpovědnost z provozu vozidla, jehož provozem byla poškozenému újma

způsobena,c) číslo pojistné smlouvy, kterou byla odpovědnost z provozu vozidla,

jehož provozem byla poškozenému újma způsobena, pojištěna,d) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu bydliště nebo místo

podnikání, anebo název a sídlo škodního zástupce podle § 9b nebo § 9c,jestliže ke škodné události došlo v členském státě provozem vozidla s

obvyklým stanovištěm v členském státě; pokud jde o škodního zástupce

podle § 9b, také na území státu uvedeného v § 6 odst. 5 nebo 6.(2) Kancelář je povinna poškozenému se sídlem nebo bydlištěm v jiném

členském státě než České republice sdělit na jeho žádost obdobné

informace podle odstavce 1, jestližea) ke škodné události došlo na území České republiky, nebob) vozidlo, jehož provozem byla újma způsobena, má obvyklé stanoviště

na území České republiky.(3) Poškozený, který žádá sdělení informací podle odstavců 1 a 2, je

povinen v žádosti sdělit Kancelářia) den a místo vzniku škodné události včetně identifikace členského

státu, na jehož území ke škodné události došlo, ab) údaje o registrační značce vozidla, jehož provozem byla škoda

způsobena, a státu, v němž byla registrační značka vydána, pokud jsou

poškozenému známy.(4) Informace, týkající se vozidla s obvyklým stanovištěm na území

České republiky, poskytne Kancelář na žádost informačnímu středisku

jiného členského státu, na jehož území má poškozený bydliště nebo sídlo

nebo na jehož území došlo ke škodné události.(5) Odstavce 1 až 3 se použijí i v případě poškozeného s bydlištěm nebo

sídlem v jiném než členském státě, pokud by v daném státě byly

poškozenému s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky poskytnuty

stejné informace.§ 19Orgány KancelářeOrgány Kanceláře jsoua) shromáždění členů,b) správní rada,c) kontrolní komise,d) výkonný ředitel.§ 20Shromáždění členů(1) Nejvyšším orgánem Kanceláře je shromáždění členů. Právo účasti na

shromáždění členů má každý člen Kanceláře. Shromáždění členů svolává

správní rada alespoň jedenkrát za 12 měsíců. Správní rada svolá

shromáždění členů tak, aby se konalo nejpozději do 30 dnů od data, kdy

o to požádá kontrolní komise nebo nejméně jedna třetina členů

Kanceláře. Každého jednání shromáždění členů je oprávněn se zúčastnit

pověřený zástupce České národní banky; zástupci České národní banky

musí být na jeho žádost uděleno slovo.(2) Shromáždění členů je schopné usnášení, je-li přítomna nadpoloviční

většina členů Kanceláře, kteří provozují pojištění odpovědnosti na

území České republiky jinak než formou volného poskytování služeb.

Není-li shromáždění členů schopné usnášení, svolá správní rada nové

shromáždění členů tak, aby se konalo nejpozději do 30 dnů od data

předcházejícího shromáždění členů; takové shromáždění je schopné

usnášení, je-li přítomna nejméně jedna třetina členů Kanceláře, kteří

provozují pojištění odpovědnosti na území České republiky jinak než

formou volného poskytování služeb. Každý člen má jeden hlas.

Shromáždění členů rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.(3) Shromáždění členů příslušía) volit a odvolávat členy správní rady a kontrolní komise,b) určovat výši ročních a mimořádných příspěvků členů,c) schvalovat rozpočet Kanceláře,d) rušit nebo měnit rozhodnutí správní rady,e) schvalovat účetní závěrky Kanceláře,f) rozhodovat o věcech, které si vyhradí,g) přijímat statut Kanceláře po jeho předchozím schválení Českou

národní bankou,h) jmenovat a odvolávat zástupce Kanceláře v Komisi pro tvorbu programů

prevence škod a pro rozdělování prostředků fondu zábrany škod podle §

23b (dále jen „Komise“).(4) Příspěvek členů podle odstavce 3 písm. b) se určuje pevnou částkou

za vozidlo uvedené v pojistné smlouvě nebo procentuálním podílem z

předepsaného pojistného.§ 21Správní rada(1) Správní rada je statutárním orgánem Kanceláře, který má 5 členů. Za

správní radu jedná navenek jménem Kanceláře každý člen správní rady.(2) Správní radě příslušía) volit ze svých členů a odvolávat předsedu a místopředsedu správní

rady,b) jmenovat a odvolávat výkonného ředitele a jeho zástupce,c) spravovat majetek Kanceláře,d) schvalovat vnitřní organizační předpisy Kanceláře a jejich změny,e) schvalovat zřízení nebo zrušení sekcí Kanceláře,f) zajišťovat publikační, dokumentační a jiné činnosti související s

působností Kanceláře,g) rozhodovat o rozsahu působnosti výkonného ředitele v oblasti správy

prostředků fondu zábrany škod, o dotacích z prostředků Kanceláře do

tohoto fondu a na návrh Komise o vnitřních předpisech pro poskytování

dotací a půjček z tohoto fondu.(3) Správní rada rozhoduje většinou svých členů, schází se zpravidla

jednou měsíčně, zasedání svolává její předseda nebo místopředseda.§ 22Kontrolní komise(1) Kontrolní komise je kontrolním orgánem Kanceláře. Kontrolní komise

dohlíží na výkon působnosti správní rady, na výkon činností Kanceláře a

její hospodaření, a zda členové Kanceláře platí příspěvky ve stanovené

lhůtě a výši.(2) Kontrolní komise má 3 členy a ze svých členů volí a odvolává svého

předsedu. Člen kontrolní komise nesmí být současně členem správní rady,

v pracovním poměru nebo v poměru jemu naroveň postaveném ke Kanceláři a

ani statutárním orgánem nebo jeho členem, ani členem dozorčího orgánu,

ani prokuristou člena Kanceláře.(3) Za účelem výkonu kontroly musí Kancelář členům kontrolní komise

poskytnout potřebné doklady a pravdivé a úplné informace o zjišťovaných

skutečnostech. Stejné povinnosti mají členové Kanceláře, jestliže

předmětem kontroly je výše příspěvku placeného tímto členem Kanceláře.(4) Svá zjištění oznamuje kontrolní komise správní radě, která je

povinna je projednat a o projednání a o přijatých opatřeních informovat

Českou národní banku.§ 23Výkonný ředitelVýkonný ředitel je oprávněn právně jednat k zabezpečení působnosti

Kanceláře, v době mezi zasedáními správní rady přijímat veškerá

opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti Kanceláře,

pokud správní rada neurčí jinak.§ 23aFond zábrany škod(1) Kancelář vytváří fond zábrany škod, který se použije pro zábranu

škod vznikajících provozem vozidel. Fond zábrany škod je tvořen z

odvodů z přijatého pojistného podle odstavce 2, z výnosů z investování

dočasně volných prostředků tohoto fondu a dalších prostředků podle § 21

odst. 2 písm. g) za předcházející kalendářní rok, v daném kalendářním

roce.(2) Člen Kanceláře je povinen odvádět do fondu zábrany škod nejméně 3 %

z ročního přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti za každý

kalendářní rok. Příspěvek do fondu zábrany škod je člen Kanceláře

povinen platit Kanceláři ve čtvrtletních splátkách, přičemž splátka za

I. čtvrtletí každého kalendářního roku je splatná do 30. dubna, za II.

čtvrtletí do 31. července, za III. čtvrtletí do 31. října a za IV.

čtvrtletí do 31. ledna bezprostředně následujícího kalendářního roku.(3) Prostředky fondu zábrany škod se použijí pouze na úhradu nákladů

spojených sa) pořízením techniky nebo věcných prostředků potřebných pro činnost

základních složek integrovaného záchranného systému a ostatních složek

integrovaného záchranného systému poskytujících plánovanou pomoc na

vyžádání v oblasti zábrany a prevence škod z provozu vozidel,b) úpravou technologií a provozem operačních a informačních středisek

hasičského záchranného sboru v souvislosti s poskytováním nezbytné

pomoci motoristům,c) realizací projektů se zaměřením na bezpečnost silničního provozu

schválených vládou, nebod) realizací programů podle § 23b odst. 4 písm. b).(4) Z prostředků fondu zábrany škod se k úhradě nákladů podle odstavce

3 písm. a) nebo b) poskytne nejméně 60 % hasičskému záchrannému sboru a

z toho nejméně 20 % jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí. Z

prostředků fondu zábrany škod se dále poskytne nejméně 15 % dalším

složkám integrovaného záchranného systému a nejméně 15 % na realizaci

projektů a programů podle odstavce 3 písm. c) nebo d).(5) Příjemce prostředků z fondu zábrany škod je povinen poskytnout

Komisi na její vyžádání veškeré informace a doklady týkající se použití

finančních prostředků z tohoto fondu a umožnit jí provedení kontroly

použití prostředků z fondu. V případě neprokázání použití těchto

prostředků nebo porušení účelu jejich použití je příjemce povinen tyto

prostředky vrátit do fondu zábrany škod.(6) Pokud nebyly prostředky podle odstavce 5 vráceny ve lhůtě stanovené

Komisí, je jejich příjemce povinen zaplatit úrok z prodlení a náklady

spojené s jejich vymáháním. Prostředky nevrácené ve stanovené lhůtě

vymáhá Kancelář včetně úroku a s tím spojených nákladů.§ 23bKomise(1) Zřizuje se Komise jako orgán Kanceláře pro tvorbu programů prevence

škod a pro rozdělování prostředků fondu zábrany škod.(2) Komise má 9 členů a je složena ze dvou zástupců hasičského

záchranného sboru, které jmenuje a odvolává generální ředitel

hasičského záchranného sboru, z jednoho zástupce Policie České

republiky, kterého jmenuje a odvolává policejní prezident, z jednoho

zástupce, kterého jmenuje a odvolává ministr vnitra, z jednoho

zástupce, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví, z jednoho

zástupce, kterého jmenuje a odvolává ministr dopravy, a ze tří zástupců

Kanceláře podle § 20 odst. 3 písm. h). Komise ze svých členů volí a

odvolává předsedu a zástupce předsedy. Činnost Komise řídí předseda

nebo v jeho nepřítomnosti zástupce předsedy. Komise je usnášeníschopná,

pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny jejích členů a rozhoduje

většinou hlasů přítomných členů.(3) Výkon funkce člena Komise se posuzuje jako jiný úkon v obecném

zájmu. Zaměstnavatel je povinen poskytnout členu Komise k výkonu jeho

činnosti pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu.(4) Komisea) zpracovává návrh na rozdělení prostředků z fondu zábrany škod na

následující kalendářní rok,b) navrhuje programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel,c) stanoví kritéria hodnocení návrhů podle písmene a),d) schvaluje vnitřní předpisy týkající se činnosti Komise,e) navrhuje správní radě rozsah působnosti výkonného ředitele v oblasti

správy prostředků fondu zábrany škod, včetně předpisů podle § 21 odst.

2 písm. g),f) provádí kontrolu čerpání prostředků fondu zábrany škod.(5) Návrh podle odstavce 4 písm. a) předkládá Komise správní radě,

Ministerstvu vnitra a Ministerstvu dopravy. Návrh je schválen, pokud k

němu do 30 dnů ode dne jeho doručení kterýkoli z orgánů podle věty

první nevysloví nesouhlas z důvodu rozporu určení prostředků fondu

zábrany škod s jeho určením podle tohoto zákona. V případě vyslovení

nesouhlasu předloží Komise těmto orgánům do 30 dnů ode dne obdržení

nesouhlasu upravený návrh. Pokud k upravenému návrhu vysloví souhlas

alespoň dva z těchto orgánů, považuje se upravený návrh za schválený.§ 24Garanční fond(1) Garanční fond se tvoří z pojistného za hraniční pojištění podle §

14, z příspěvků pojistitelů podle § 18 odst. 5, z přijatých náhrad

podle § 24 odst. 7 a 9.(2) Kancelář poskytuje z garančního fondu poškozenémua) plnění za újmu způsobenou provozem nezjištěného vozidla, kterou je

povinna nahradit nezjištěná osoba; plnění za újmu na věci nebo ušlém

zisku vzniklém v souvislosti se škodou na věci poskytne Kancelář pouze

tehdy, pokud současně s touto škodou byla poškozenému způsobena i

závažná újma na zdraví a pokud škoda podle § 6 odst. 2 písm. b) nebo

ušlém zisku přesáhla 10 000 Kč,b) plnění za újmu způsobenou provozem vozidla, kterou je povinna

nahradit osoba bez pojištění odpovědnosti, byl-li provoz tohoto vozidla

podmíněn pojištěním odpovědnosti podle tohoto zákona,c) plnění za újmu způsobenou provozem tuzemského vozidla, kterou je

povinna nahradit osoba, jejíž odpovědnost za tuto újmu je pojištěna u

pojistitele, který z důvodu svého úpadku nemůže uhradit tuto újmu,d) plnění za újmu způsobenou provozem cizozemského vozidla, kterou je

povinna nahradit osoba, jejíž odpovědnost za tuto újmu je pojištěna

hraničním pojištěním,e) plnění za újmu způsobenou provozem cizozemského vozidla, jehož

řidiči nevzniká při provozu tohoto vozidla na území České republiky

povinnost uzavřít hraniční pojištění,f) náhradní plnění podle § 24a a 24b, a to v rozsahu, v jakém je

Kancelář povinna plnit podle písmen a) až c),g) plnění za újmu způsobenou provozem vozidla, které bylo odesláno z

jiného členského státu do České republiky jako státu cílového určení,

nebylo-li k tomuto vozidlu sjednáno pojištění odpovědnosti podle tohoto

zákona a ke škodné události došlo ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy

kupující osoba vozidlo převzala, i když vozidlo nebylo v České

republice registrováno.(3) Za závažnou újmu na zdraví podle odstavce 2 písm. a) se považuje

usmrcení nebo těžká újma na zdraví, anebo újma na zdraví trvalého

charakteru, která ztěžuje společenské uplatnění poškozeného.(4) Poškozený má právo uplatnit nárok na plnění podle odstavce 2 písm.

b), c) a g) proti Kanceláři za stejných podmínek, za nichž by mohl

uplatnit nárok na plnění proti pojistiteli (§ 9). Pohledávka Kanceláře

na náhradu za plnění podle odstavce 2 písm. b), c) a g) se považuje za

pohledávku, na kterou se podle zvláštního právního předpisu^22c) hledí

jako na přihlášenou.(5) Podmínkou vzniku práva poškozeného na plnění z garančního fondu

podle odstavce 2 písm. a) je šetření škodné události Policií České

republiky.(6) Kancelář poskytuje poškozenému plnění podle odstavce 2 za stejných

podmínek, jako poskytuje pojistné plnění pojistitel (§ 6 odst. 2 a 5, §

7 až 10).(7) Vznikne-li mezi Kanceláří a pojistitelem, popřípadě ministerstvem v

případech uvedených v § 11, spor o tom, kdo má poškozenému plnit,

poskytne poškozenému úhradu prokázané újmy Kancelář. Pokud z dalšího

šetření vyplyne, že plnění mělo být zcela nebo částečně poskytnuto

pojistitelem, popřípadě ministerstvem, je pojistitel, popřípadě

ministerstvo, povinen Kanceláři poskytnuté plnění nahradit.(8) Nejvyšší hranicí plnění podle odstavce 2 písm. a) až c) a g při

jedné škodné události jsou limity pojistného plnění uvedené v § 3a

odst. 2.(9) Výplatou plnění z garančního fondu vzniká Kanceláři nárok na

náhradu toho, co plnila poškozenému podle odstavce 2 písm. a), b) a g)

včetně nákladů na jinou osobu pověřenou Kanceláří vyřízením případu a

poskytnutím plnění poškozenému nebo uplatněním tohoto práva. Vůči

pohledávce Kanceláře na náhradu podle věty prvé jsou solidárními

dlužníky provozovatel a řidič vozidla, jehož provozem byla způsobena

újma; řidič pouze tehdy, pokud má povinnost újmu nahradit. Nelze-li

určit provozovatele vozidla, je solidárním dlužníkem vůči pohledávce

Kanceláře vlastník vozidla. To neplatí pro vlastníka vozidla, jehož

pojištění odpovědnosti zaniklo podle § 12 odst. 1 písm. d). Kancelář je

povinna požadovat na příslušném garančním fondu, popřípadě na příslušné

kanceláři pojistitelů náhradu toho, co plnila poškozenému podle

odstavce 2 písm. e) nebo formou náhradního plnění podle § 24a odst. 1

písm. c) a § 24b.(10) Z garančního fondu se neposkytuje plnění zaa) újmu způsobenou provozem vozidla s výjimkou z pojištění

odpovědnosti, nejedná-li se o úhradu podle odstavce 7,b) újmy podle § 7,c) náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského

pojištění (péče) nebo důchodů z důchodového pojištění v důsledku újmy

na zdraví nebo usmrcením způsobené provozem nezjištěného vozidla,

kterou je povinna nahradit nezjištěná osoba.(11) Pokud Kancelář pověří vyřízením případu podle odstavce 2 nebo 9

člena Kanceláře, samostatného likvidátora pojistných událostí nebo

jinou osobu, poskytne jim všechny údaje pro jeho vyřízení včetně

nezbytných osobních údajů.Náhradní plnění z garančního fondu§ 24a(1) Z garančního fondu poskytuje Kancelář náhradní plnění, jestližea) pojistitel nesplnil povinnost ve lhůtě podle § 9 odst. 3,b) pojistitel se sídlem v jiném členském státě, než je Česká republika,

neustanovil v České republice škodního zástupce podle § 9b, neboc) pojišťovna neustanovila v České republice škodního zástupce podle §

9c.(2) Náhradní plnění podle odstavce 1 písm. b) se poskytuje poškozenému

s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky v případě škodné

události způsobené provozem vozidla, pokuda) pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z jeho provozu byla

uzavřena u pojistitele provozujícího pojištění odpovědnosti na základě

práva dočasně poskytovat služby,b) se jedná o vozidlo s obvyklým stanovištěm v České republice ac) škodná událost vznikla na území členského státu, nebo na území

jiného státu podle § 6 odst. 5 nebo 6.(3) Náhradní plnění podle odstavce 1 písm. c) se poskytuje poškozenému

s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky v případě škodné

události způsobené provozem vozidla, pokuda) pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z jeho provozu byla

uzavřena u pojišťovny podle § 9c,b) se jedná o vozidlo s obvyklým stanovištěm v jiném členském státě než

České republice ac) škodná událost vznikla na území členského státu, nebo na území

třetího státu, jehož kancelář pojistitelů se připojila k systému

zelených karet.(4) Náhradní plnění poskytuje Kancelář poškozenému na základě jeho

písemné žádosti.(5) Poškozený nemá proti Kanceláři právo na náhradní plnění, jestližea) již předložil žádost o náhradu újmy přímo pojistiteli podle § 9b

odst. 1, který uzavřel pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti

týkající se vozidla, jehož provozem byla újma způsobena, nebo přímo

škodnímu zástupci pojistitele podle § 9b a jestliže do 3 měsíců ode dne

předložení této žádosti obdržel vyjádření některého z nich,b) již předložil žádost o náhradu újmy přímo pojišťovně podle § 9c,

která uzavřela pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti týkající se

vozidla, jehož provozem byla újma způsobena, nebo přímo škodnímu

zástupci této pojišťovny podle § 9c a jestliže do 3 měsíců ode dne

předložení této žádosti obdržel vyjádření některého z nich, neboc) bylo v dané věci zahájeno soudní řízení přímo proti pojistiteli

podle § 9b odst. 1 nebo proti pojišťovně podle § 9c.(6) Kancelář je povinna poškozenému plnit nebo sdělit důvody, pro které

plnění snížila nebo odmítla, do 2 měsíců ode dne obdržení žádosti o

náhradní plnění. Tuto žádost odloží, pokud do doby jejího vyřízení

pojistitel podle § 9b odst. 1, anebo pojišťovna podle § 9c přímo nebo

prostřednictvím ustanoveného škodního zástupce podle § 9b nebo § 9c

poskytne poškozenému náhradu vzniklé újmy nebo mu sdělí důvody, pro

které svoje plnění snižuje nebo pro které odmítá plnit.(7) Kancelář bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti o náhradní

plnění písemně sdělía) pojistiteli podle § 9b odst. 1 nebo pojišťovně podle § 9c nebo

jejich škodnímu zástupci podle § 9b nebo § 9c,b) orgánu pověřenému vyřizováním žádostí o náhradní plnění v členském

státě sídla pojišťovny podle § 9c, která uzavřela pojistnou smlouvu o

pojištění odpovědnosti týkající se vozidla, jehož provozem byla

způsobena újma, neboc) osobě, která je povinna újmu nahradit, je-li známa, že obdržela

žádost od poškozeného a že tuto žádost vyřídí do 2 měsíců ode dne

jejího obdržení.(8) Kancelář má právo na náhradu vyplacené částky náhradního plnění od

orgánu pověřeného vyřizováním žádostí o náhradní plnění v členském

státě sídla pojišťovny podle § 9c, která uzavřela pojistnou smlouvu o

pojištění odpovědnosti týkající se vozidla, jehož provozem byla

způsobena újma.(9) Výplatou náhradního plnění přecházejí práva poškozeného vůči osobě,

která způsobila újmu, nebo vůči jejímu pojistiteli podle § 9a nebo § 9b

odst. 1, anebo její pojišťovně podle § 9c na Kancelář.(10) Jestliže příslušný orgán jiného členského státu, než je Česká

republika, poskytl v souladu s právem Evropských společenství^27)

náhradní plnění poškozenému s bydlištěm nebo sídlem v tomtéž členském

státě a uplatnil své právo na náhradu tohoto plnění proti Kanceláři,

Kancelář takto uplatněné právo uspokojí bez zbytečného odkladu za

předpokladu, že vozidlo, jehož provozem byla způsobena újma, mělo v

době vzniku škodné události obvyklé stanoviště na území České

republiky.§ 24b(1) Z garančního fondu poskytuje Kancelář náhradní plnění poškozenému s

bydlištěm nebo sídlem na území České republiky také tehdy, jestližea) není možné zjistit vozidlo, jehož provozem byla na území jiného

členského státu, než je Česká republika, způsobena újma, nebob) do 2 měsíců ode dne vzniku újmy způsobené provozem vozidla na území

jiného členského státu, než je Česká republika, není možné zjistit

pojišťovnu, které vznikla povinnost poskytnout pojistné plnění za tuto

újmu.(2) Kancelář má právo na náhradu vyplacené částky náhradního plnění

podle odstavce 1a) vůči garančnímu fondu v členském státě, ve kterém došlo ke újmě,

jestliže nelze zjistit vozidlo, jehož provozem byla újma způsobena,b) vůči garančnímu fondu členského státu, ve kterém došlo ke újmě,

jestliže byla újma způsobena provozem vozidla, které má obvyklé

stanoviště na území jiného než členského státu,c) vůči garančnímu fondu v členském státě, na jehož území má vozidlo,

jehož provozem byla újma způsobena, obvyklé stanoviště, jestliže nelze

zjistit pojišťovnu, které vznikla povinnost poskytnout pojistné plnění

za újmu způsobenou takovým vozidlem.(3) Ustanovení § 24a odst. 9 a 10 platí v případě náhradního plnění

podle odstavce 1 obdobně.§ 24czrušen§ 25Výkon dohledu nad činností Kanceláře(1) Činnost Kanceláře podle § 18 odst. 2 písm. a), b), d) a f) podléhá

dohledu, který vykonává Česká národní banka podle zákona upravujícího

pojišťovnictví.(2) Při výkonu dohledu může Česká národní banka ukládat Kanceláři

opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Jestliže Kancelář nesplní

uložená opatření ve lhůtě stanovené Českou národní bankou nebo jestliže

se v její činnosti tyto nedostatky opakují, může Česká národní banka

uložit Kanceláři pokutu, a to do výše 10 milionů Kč.Oddíl čtvrtýSpolečná a přechodná ustanovení§ 26Společná ustanovení(1) Je-li vozidlo ve spoluvlastnictví více osob, plní povinnosti podle

tohoto zákona ten ze spoluvlastníků, který k tomu byl spoluvlastníky

vozidla písemně pověřen. Nebyl-li nikdo ze spoluvlastníků písemně

pověřen, plní povinnosti podle věty první všichni spoluvlastníci

společně a nerozdílně. V případě zániku právnické osoby povinnosti

vlastníka vozidla podle tohoto zákona vykonává její právní nástupce,

zaniká-li právnická osoba bez právního nástupce, likvidátor. Probíhá-li

insolvenční řízení, v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek

vlastníka vozidla, vykonává povinnosti vlastníka vozidla podle tohoto

zákona po svém ustanovení insolvenční správce, jestliže na něj přešlo

oprávnění nakládat s majetkovou podstatou vlastníka vozidla.(2) V případě smrti vlastníka vozidla vykonává povinnosti vlastníka

vozidla podle tohoto zákona až do okamžiku nabytí právní moci usnesení

o nabytí dědictví jeho dědic, v případě více dědiců ten, který k tomu

byl ostatními dědici pověřen. Nebyl-li nikdo pověřen, pak tyto

povinnosti vykonává správce dědictví. Nebyl-li nikdo z více dědiců

pověřen ani nebyl určen správce dědictví, vykonávají povinnosti

vlastníka vozidla dědici společně a nerozdílně. V případě smrti

pojistníka přecházejí práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti do

doby nabytí právní moci usnesení o nabytí dědictví na dědice společně a

nerozdílně.§ 26aPůsobnosti stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo

městským částem podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.Přechodná ustanovení§ 27(1) Pojistná smlouva může být uzavřena s účinností nejdříve od 1. ledna

2000.(2) Povinnost podle § 1 odst. 2 vzniká dnem 1. ledna 2000.(3) U škodných událostí, které nastaly před 1. lednem 2000, a nároků z

nich vzniklých se postupuje podle dosavadních právních předpisů.(4) Pojistitel, který před 1. lednem 2000 uzavřel s pojistníkem

pojistnou smlouvu týkající se vozidla, které bylo vzato do evidence

vozidel před 1. lednem 2000, je povinen do 5 pracovních dnů po ukončení

kalendářního měsíce předat Kanceláři přehled o dokladech o pojištění

vydaných za celý předchozí kalendářní měsíc a o údajích v nich

obsažených.§ 28(1) Ministerstvo svolá do 4 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona

první shromáždění všech členů Kanceláře.(2) Náklady na činnost Kanceláře v roce 1999 uhradí její členové formou

mimořádného příspěvku, jehož výši určí shromáždění členů na svém prvním

zasedání. Tento příspěvek je splatný do jednoho měsíce ode dne, kdy byl

shromážděním členů stanoven.(3) Výše prostředků garančního fondu musí činit nejméněa) k 1. lednu 2000 3 % z celkového objemu pojistných plnění ze

zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem

motorového vozidla (dále jen "zákonné pojištění") vyplacených v roce

1998,b) k 1. lednu 2001 5 % z celkového objemu vyplacených pojistných plnění

ze zákonného pojištění vyplacených v roce 1999,c) k 1. červenci 2001 20 % z celkového objemu plnění vyplacených z

garančního fondu v předchozím účetním období.§ 29(1) Práva a povinnosti České pojišťovny a. s. vzniklé ze zákonného

pojištění přecházejí dnem 1. ledna 2000 na Kancelář. Tato práva a

povinnosti uplatňuje a vykonává jménem a na účet Kanceláře Česká

pojišťovna a. s., a to včetně zastupování Kanceláře před soudy při

rozhodování o právech či povinnostech ze zákonného pojištění, zejména v

souvislosti s poskytováním náhrad poškozeným a uplatňováním práva na

náhradu vyplacených částek proti pojištěným. Pro účely dohody s

poškozeným podle § 449a občanského zákoníku se vtěchto případech

Kancelář považuje za povinnou osobu i tehdy, když poškozený nemá přímý

nárok na plnění proti Kanceláři. O této činnosti vede Česká pojišťovna

a. s. účetní evidenci odděleně od účetní evidence o ostatní činnosti.(2) Česká pojišťovna a. s. převede do posledního dne měsíce

následujícího po ověření účetní závěrky za rok 1999 auditorem na

zvláštní účet Kanceláře částku odpovídající výši prostředků technických

rezerv vytvořených z pojistného za zákonné pojištění přijatého do 31.

prosince 1999 po odpočtu výše pojistného plnění vyplaceného ze

zákonného pojištění od 1. ledna 2000 k datu převodu. Prostředky uložené

na tomto účtu lze použít pouze na úhradu závazků ze zákonného pojištění

a nákladů s jejich vyřízením spojených. Pokud k tomu prostředky na

tomto účtu nepostačují, úhrada závazků ze zákonného pojištění a nákladů

s jejich vyřízením spojených jde na vrub Kanceláře.(3) Česká pojišťovna a. s. je povinna předat do jednoho měsíce po

prvním zasedání shromáždění členů Kanceláře databázi osob, které k

tomuto datu uhradily pojistné za zákonné pojištění v roce 1999, a

statistické údaje o vývoji zákonného pojištění za posledních 5 let.(4) Česká pojišťovna a. s. předloží Kanceláři vždy do 31. března

běžného roku zprávu o činnosti podle odstavce 1 věty druhé a její

vyúčtování.(5) Činnost Kanceláře a České pojišťovny a. s. podle odstavců 1 až 4

podléhá výkonu dohledu nad pojišťovnictvím podle zvláštního právního

předpisu,^10) přičemž ustanovení tohoto zvláštního právního předpisu se

pro výkon dohledu nad touto činností Kanceláře a České pojišťovny a. s.

použijí obdobně.ČÁST DRUHÁZměna zákona č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších

předpisů§ 30V zákoně č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 320/1993

Sb., zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1995 Sb., se § 26 zrušuje.ČÁST TŘETÍZměna zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na

pozemních komunikacích§ 31V zákoně č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na

pozemních komunikacích, se § 14 včetně poznámek pod čarou č. 14) a 15)

zrušuje.ČÁST ČTVRTÁZměna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších

přepisů§ 32Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb.,

zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb.,

zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb.,

zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb.

a zákona č. 112/1998 Sb., se mění takto:1. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který včetně poznámek pod čarou č.

3e), 3f) a 3g) zní:"§ 23a(1) Přestupku se dopustí ten, kdoa) provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

provozem vozidla, ačkoliv musí být tato odpovědnost pojištěna podle

zvláštního právního předpisu,^3e)b) neodevzdá příslušnému orgánu, který vede evidenci vozidel, státní

poznávací značku a osvědčení o technickém průkazu vozidla v případě

zániku pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

podle zvláštního právního předpisu,^3f)c) nepředloží při provozu vozidla na požádání příslušníka Policie České

republiky doklady o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem

vozidla stanovené zvláštním právním předpisem.^3g)(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 20 000

Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel až

na dobu jednoho roku, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit

pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) lze uložit

pokutu do 500 Kč.3e) § 1 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).3f) § 15 odst. 7 zákona č. 168/1999 Sb.3g) § 17 zákona č. 168/1999 Sb.".2. V § 52 písm. c) se za slova "silničního provozu" vkládá čárka a

slova "přestupky podle § 23a odst. 1 písm. c)".3. V § 86 písm. a) se za slova "§ 23 odst. 1 písm. a), b), h), ch) a

j)" vkládá čárka a slova "§ 23a odst. 1 písm. c)".ČÁST PÁTÁzrušena§ 33zrušenČÁST ŠESTÁÚČINNOST§ 34Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 1

odst. 2, § 15 odst. 1, 7, 8 a 9, § 16, 17, části druhé, třetí, čtvrté a

páté, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2000.Klaus v. r.Havel v. r.Zeman v. r.PřílohazrušenaVybraná ustanovení novelČl.II zákona č. 47/2004 Sb.Přechodná ustanovení1. Pojistitel je povinen provést změnu pojistné smlouvy, která byla

uzavřena s limity pojistného plnění nižšími, než jsou limity nově

stanovené podle § 3 odst. 4 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých

souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu

vozidla), ve znění tohoto zákona, nejpozději do 1 roku ode dne nabytí

účinnosti tohoto zákona. V této souvislosti má pojistitel právo nově

stanovit výši pojistného. Pokud pojistník nesouhlasí s výší nově

stanoveného pojistného, má ve lhůtě 1 měsíce ode dne obdržení návrhu

pojistitele na změnu výše pojistného právo pojistnou smlouvu vypovědět.

Marným uplynutím této lhůty se návrh pojistitele na změnu výše

pojistného považuje za přijatý.2. Práva a povinnosti vznikající ze škodných událostí, které nastaly

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadní

právní úpravy.3. Pojistitel je povinen jmenovat škodní zástupce podle § 9a zákona č.

168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem

vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění

odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění tohoto zákona, nejpozději do

3 měsíců ode dne vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k

Evropské unii v platnost.4. Kancelář je povinna vytvořit informační středisko podle § 15a zákona

č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem

vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění

odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění tohoto zákona, do 3 měsíců

ode dne vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v

platnost.5. Pojistitelé jsou povinni postupovat podle § 18 odst. 6 zákona č.

168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem

vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění

odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění tohoto zákona, od 1. ledna

2004. Kancelář je povinna postupovat podle § 18 odst. 8 zákona č.

168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem

vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění

odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění tohoto zákona, od 1. ledna

2004.Čl.XX zákona č. 57/2006 Sb.Přechodná ustanovení1. Rozhodnutí ve správním řízení vydaná ministerstvem přede dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona podle dosavadní právní úpravy se považují za

rozhodnutí vydaná Českou národní bankou, jestliže se podle tohoto

zákona věcná příslušnost k takovým rozhodnutím přenáší z ministerstva

na Českou národní banku. Práva a povinnosti vzniklé na základě

takovýchto rozhodnutí nejsou dotčeny. Pokud byla takovým rozhodnutím

uložena pokuta, která ještě nebyla zaplacena, při jejím vybírání a

vymáhání se postupuje podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění za

škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Bylo-li rozhodnutí ministerstva přede dnem nabytí účinnosti tohoto

zákona zrušeno a věc vrácena k novému projednání, je k němu příslušná

Česká národní banka, která postupuje podle dosavadní právní úpravy.2. Řízení vedená ministerstvem a zahájená přede dnem nabytí účinnosti

tohoto zákona ve věcech, kde se věcná příslušnost podle tohoto zákona

přenáší z ministerstva na Českou národní banku, dokončí Česká národní

banka podle dosavadní právní úpravy. Pokud je v takovém řízení uložena

pokuta, při jejím vybírání a vymáhání se postupuje podle zákona č.

168/1999 Sb., o pojištění za škodu způsobenou provozem vozidla a o

změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí

účinnosti tohoto zákona.3. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno ve věci,

kde se věcná příslušnost podle tohoto zákona přenáší z ministerstva na

Českou národní banku, rozhodnutí ministerstva, proti němuž byl podán

rozklad, rozhodne o něm bankovní rada České národní banky podle

dosavadní právní úpravy. Pokud bankovní rada takové rozhodnutí zruší a

věc vrátí k novému projednání, je k tomuto novému projednání příslušná

Česká národní banka, která rozhodne podle dosavadní právní úpravy. O

obnově řízení a v přezkumném řízení ohledně těchto rozhodnutí rozhoduje

ode dne účinnosti tohoto zákona Česká národní banka podle dosavadní

právní úpravy.4. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se Česká národní banka stává

namísto ministerstva účastníkem řízení ve věcech, kde se věcná

příslušnost podle tohoto zákona přenáší z ministerstva na Českou

národní banku. Finanční závazky, které na základě takových řízení

vzniknou České národní bance, uhradí stát. To platí i pro závazky,

které České národní bance vzniknou v důsledku řízení zahájených ode dne

nabytí účinnosti tohoto zákona a vztahujících se k činnosti

ministerstva podle dosavadní právní úpravy.5. Lhůty, které počaly běžet přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona

podle dosavadní právní úpravy, nejsou tímto zákonem dotčeny.Čl. II zákona č. 137/2008 Sb.Přechodná ustanovení1. Dnem 1. června 2012 se limit pojistného plnění u pojistných smluv o

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, uzavřených

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona s limitem pojistného plnění

nižším, než je limit pojistného plnění nově stanovený podle § 3a odst.

2 písm. b) zákona č. 168/1999 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti z

provozu vozidla, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto

zákona, zvyšuje na úroveň stanovenou zákonem č. 168/1999 Sb., zákon o

pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění účinném ode dne

nabytí účinnosti tohoto zákona.2. V souvislosti se zvýšením limitu pojistného plnění podle § 3a odst.

2 písm. b) zákona č. 168/1999 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti z

provozu vozidla, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto

zákona, má pojistitel právo nově stanovit výši pojistného. Pokud

pojistník nesouhlasí s výší nově stanoveného pojistného, má ve lhůtě 1

měsíce ode dne obdržení návrhu pojistitele na změnu výše pojistného

právo pojistnou smlouvu vypovědět.3. Pojistitel je povinen vydat pojistníkovi zelenou kartu do 30 dnů ode

dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud mu ji nevydal přede dnem

nabytí účinnosti tohoto zákona na jeho žádost podle dosavadní právní

úpravy.4. Doklady o pojištění odpovědnosti vydané podle dosavadní právní

úpravy pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2008.5. V řízení o správních deliktech spáchaných přede dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona se postupuje podle dosavadní právní úpravy.Čl. II zákona č. 354/2014 Sb.Přechodná ustanovení1. Všechna soudní, vykonávací a podobná řízení ve věci příspěvku podle

§ 24c zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu

vozidla, ve znění pozdějších předpisů, zahájená přede dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 168/1999 Sb., ve

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.2. Příspěvek podle bodu 1 je příjmem garančního fondu podle § 24 odst.

1 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.3. Vymáhání částky, na kterou vznikl pojistiteli nebo Kanceláři nárok

podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu

vozidla, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,

započaté do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadní

právní úpravou.4. Právo na příspěvek včetně jeho příslušenství podle § 24c zaniká,

pokud do dne nabytí účinnosti tohoto zákona Kancelář neodešle výzvu k

jeho zaplacení.1) Směrnice Rady 72/166/EHS ze dne 24. dubna 1972 o sbližování právních

předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní

odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontroly povinnosti uzavřít

pro případ takové odpovědnosti pojištění, ve znění směrnic Rady

72/430/EHS a 84/5/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady

2005/14/ES.Druhá směrnice Rady 84/5/EHS ze dne 30. prosince 1983 o sbližování

právních předpisů členských států týkajících se pojištění

občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel, ve znění

směrnice Rady 90/232/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady

2005/14/ES.Třetí směrnice Rady 90/232/EHS ze dne 14. května 1990 o sbližování

právních předpisů členských států týkajících se pojištění

občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel, ve znění

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/14/ES.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES ze dne 16. května 2000

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění

občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a o změně

směrnic Rady 73/239/EHS a 88/357/EHS, ve znění směrnice Evropského

parlamentu a Rady 2005/14/ES.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/14/ES ze dne 11. května

2005, kterou se mění směrnice Rady 72/166/EHS, 84/5/EHS, 88/357/EHS a

90/232/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES o

pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel.1a) § 4 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.2) § 5 zákona č. 13/1997 Sb.3) § 6 zákona č. 13/1997 Sb.4) § 7 zákona č. 13/1997 Sb.5) § 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti

za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění

zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 193/2003 Sb.Příloha k zákonu č. 56/2001 Sb.Příloha č. 5 k vyhlášce č. 341/2002 Sb., o schvalování technické

způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních

komunikacích, ve znění vyhlášky č. 197/2006 Sb.“.9) § 4 až 6 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.10) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých

souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších

předpisů.11) § 18 zákona č. 37/2004 Sb.11a) § 13 a následující zákona č. 363/1999 Sb., ve znění pozdějších

předpisů.11b) § 23 zákona č. 363/1999 Sb., ve znění zákona č. 39/2004 Sb. a

zákona č. 57/2006 Sb.12) § 4 odst. 7 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném

systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.§ 4 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární

ochraně.12a) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve

znění pozdějších předpisů.15a) § 55 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o

změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č.

137/2008 Sb.15b) § 126 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění

zákona č. 585/2006 Sb.15c) § 47 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.15d) § 47 odst. 3 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb.16) § 8a trestního řádu.16a) § 123 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních

komunikacích a o změnách některých zákonů.Vyhláška č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod.18) Například § 179 zákoníku práce.19) § 800 občanského zákoníku.20) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti

za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění

zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.20a) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění

pozdějších předpisů.20b) Čl. 4 Směrnice Rady 72/166/EHS ze dne 24. dubna 1972 o sbližování

právních předpisů členských států týkajících se pojištění

občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontroly

povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění.21) § 18 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku.22) § 13 a následující a § 21 zákona č. 363/1999 Sb., ve znění

pozdějších předpisů.22a) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.22b) Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998

Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb.22c) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.22d) Čl. 6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES ze dne 16.

května 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících

se pojištění občanskoprávní odpovědnosti za provoz motorových vozidel a

pozměňující směrnici Rady 73/239/EHS a 88/357/EHS.24) § 39 odst. 13 zákona č. 363/1999 Sb.25) § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.26) Například § 55 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

pojištění, ve znění pozdějších předpisů.27) Čl. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES.27a) § 4 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 56/2001 Sb.

Related Laws