Ústava České republiky


Published: 1993

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
1/1993 Sb.ÚSTAVAČESKÉ REPUBLIKYze dne 16. prosince 1992Změna: 347/1997 Sb.Změna: 300/2000 Sb.Změna: 448/2001 Sb.Změna: 395/2001 Sb.Změna: 515/2002 Sb.Změna: 319/2009 Sb.Změna: 71/2012 Sb.Změna: 71/2012 Sb. (část)Změna: 98/2013 Sb.Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně:PREAMBULEMy, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,v čase obnovy samostatného českého státu,věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i

státnosti československé,odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu

nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast

rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností

vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický

stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské

společnosti,jako součást rodiny evropských a světových demokracií,odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní,

hmotné a duchovní bohatství,odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu,prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu

České republikyHLAVA PRVNÍZákladní ustanoveníČl.1(1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát

založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.(2) Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z

mezinárodního práva.Čl.2(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím

orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.(2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.(3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech,

v mezích a způsoby, které stanoví zákon.(4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být

nucen činit, co zákon neukládá.Čl.3Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a

svobod.Čl.4Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci.Čl.5Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné

soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy

a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.Čl.6Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným

hlasováním. Rozhodování většiny dbá ochrany menšin.Čl.7Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního

bohatství.Čl.8Zaručuje se samospráva územních samosprávných celků.Čl.9(1) Ústava může být doplňována či měněna pouze ústavními zákony.(2) Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je

nepřípustná.(3) Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení

základů demokratického státu.Čl.10Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament

souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu;

stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se

mezinárodní smlouva.Čl.10a(1) Mezinárodní smlouvou mohou být některé pravomoci orgánů České

republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci.(2) K ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v odstavci 1 je třeba

souhlasu Parlamentu, nestanoví-li ústavní zákon, že k ratifikaci je

třeba souhlasu daného v referendu.Čl.10b(1) Vláda pravidelně a předem informuje Parlament o otázkách

souvisejících se závazky vyplývajícími z členství České republiky v

mezinárodní organizaci nebo instituci uvedené v čl. 10a.(2) Komory Parlamentu se vyjadřují k připravovaným rozhodnutím takové

mezinárodní organizace nebo instituce způsobem, který stanoví jejich

jednací řády.(3) Zákon o zásadách jednání a styku obou komor mezi sebou, jakož i

navenek, může svěřit výkon působnosti komor podle odstavce 2 společnému

orgánu komor.Čl.11Území České republiky tvoří nedílný celek, jehož státní hranice mohou

být měněny jen ústavním zákonem.Čl.12(1) Nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví

zákon.(2) Nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanství.Čl.13Hlavním městem České republiky je Praha.Čl.14(1) Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak,

státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť

a státní hymna.(2) Státní symboly a jejich používání upraví zákon.HLAVA DRUHÁMoc zákonodárnáČl.15(1) Zákonodárná moc v České republice náleží Parlamentu.(2) Parlament je tvořen dvěma komorami, a to Poslaneckou sněmovnou a

Senátem.Čl.16(1) Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř

let.(2) Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé

dva roky se volí třetina senátorů.Čl.17(1) Volby do obou komor se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem

před uplynutím volebního období a končící dnem jeho uplynutí.(2) Byla-li Poslanecká sněmovna rozpuštěna, konají se volby do šedesáti

dnů po jejím rozpuštění.Čl.18(1) Volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním na základě

všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného

zastoupení.(2) Volby do Senátu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného,

rovného a přímého volebního práva, podle zásad většinového systému.(3) Právo volit má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18

let.Čl.19(1) Do Poslanecké sněmovny může být zvolen každý občan České republiky,

který má právo volit a dosáhl věku 21 let.(2) Do Senátu může být zvolen každý občan České republiky, který má

právo volit a dosáhl věku 40 let.(3) Mandát poslance nebo senátora vzniká zvolením.Čl.20Další podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah

soudního přezkumu stanoví zákon.Čl.21Nikdo nemůže být současně členem obou komor Parlamentu.Čl.22(1) S funkcí poslance nebo senátora je neslučitelný výkon úřadu

prezidenta republiky, funkce soudce a další funkce, které stanoví

zákon.(2) Dnem, kdy se poslanec nebo senátor ujal úřadu prezidenta republiky,

nebo dnem, kdy se ujal funkce soudce nebo jiné funkce neslučitelné s

funkcí poslance nebo senátora, zaniká jeho mandát poslance nebo

senátora.Čl.23(1) Poslanec složí slib na první schůzi Poslanecké sněmovny, které se

zúčastní.(2) Senátor složí slib na první schůzi Senátu, které se zúčastní.(3) Slib poslance a senátora zní: "Slibuji věrnost České republice.

Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest,

že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého

nejlepšího vědomí a svědomí.".Čl.24Poslanec nebo senátor se může svého mandátu vzdát prohlášením učiněným

osobně na schůzi komory, jejímž je členem. Brání-li mu v tom závažné

okolnosti, učiní tak způsobem stanoveným zákonem.Čl.25Mandát poslance nebo senátora zanikáa) odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou,b) uplynutím volebního období,c) vzdáním se mandátu,d) ztrátou volitelnosti,e) u poslanců rozpuštěním Poslanecké sněmovny,f) vznikem neslučitelnosti funkcí podle čl. 22.Čl.26Poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým

slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy.Čl.27(1) Poslance ani senátora nelze postihnout pro hlasování v Poslanecké

sněmovně nebo Senátu nebo jejich orgánech.(2) Za projevy učiněné v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo v jejich

orgánech nelze poslance nebo senátora trestně stíhat. Poslanec nebo

senátor podléhá jen disciplinární pravomoci komory, jejímž je členem.(3) Za přestupky poslanec nebo senátor podléhá jen disciplinární

pravomoci komory, jejímž je členem, pokud zákon nestanoví jinak.(4) Poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory,

jejímž je členem. Odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání po dobu

trvání mandátu vyloučeno.(5) Poslance nebo senátora lze zadržet, jen byl-li dopaden při spáchání

trestného činu nebo bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen

zadržení ihned oznámit předsedovi komory, jejímž je zadržený členem;

nedá-li předseda komory do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání

zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své první

následující schůzi komora rozhodne o přípustnosti stíhání s konečnou

platností.Čl.28Poslanec i senátor má právo odepřít svědectví o skutečnostech, které se

dozvěděl v souvislosti s výkonem svého mandátu, a to i poté, kdy

přestal být poslancem nebo senátorem.Čl.29(1) Poslanecká sněmovna volí a odvolává předsedu a místopředsedy

Poslanecké sněmovny.(2) Senát volí a odvolává předsedu a místopředsedy Senátu.Čl.30(1) Pro vyšetření věci veřejného zájmu může Poslanecká sněmovna zřídit

vyšetřovací komisi, navrhne-li to nejméně pětina poslanců.(2) Řízení před komisí upraví zákon.Čl.31(1) Komory zřizují jako své orgány výbory a komise.(2) Činnost výborů a komisí upraví zákon.Čl.32Poslanec nebo senátor, který je členem vlády, nemůže být předsedou či

místopředsedou Poslanecké sněmovny nebo Senátu ani členem parlamentních

výborů, vyšetřovací komise nebo komisí.Čl.33(1) Dojde-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, přísluší Senátu přijímat

zákonná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu a vyžadovaly by

jinak přijetí zákona.(2) Senátu však nepřísluší přijímat zákonné opatření ve věcech Ústavy,

státního rozpočtu, státního závěrečného účtu, volebního zákona a

mezinárodních smluv podle čl. 10.(3) Zákonné opatření může Senátu navrhnout jen vláda.(4) Zákonné opatření Senátu podepisuje předseda Senátu, prezident

republiky a předseda vlády; vyhlašuje se stejně jako zákony.(5) Zákonné opatření Senátu musí být schváleno Poslaneckou sněmovnou na

její první schůzi. Neschválí-li je Poslanecká sněmovna, pozbývá další

platnosti.Čl.34(1) Zasedání komor jsou stálá. Zasedání Poslanecké sněmovny svolává

prezident republiky tak, aby bylo zahájeno nejpozději třicátý den po

dni voleb; neučiní-li tak, sejde se Poslanecká sněmovna třicátý den po

dni voleb.(2) Zasedání komory může být usnesením přerušeno. Celková doba, po

kterou může být zasedání přerušeno, nesmí překročit sto dvacet dnů v

roce.(3) V době přerušení zasedání může předseda Poslanecké sněmovny nebo

Senátu svolat komoru ke schůzi před stanoveným termínem. Učiní tak

vždy, požádá-li jej o to prezident republiky, vláda nebo nejméně pětina

členů komory.(4) Zasedání Poslanecké sněmovny končí uplynutím jejího volebního

období nebo jejím rozpuštěním.Čl.35(1) Poslaneckou sněmovnu může rozpustit prezident republiky, jestližea) Poslanecká sněmovna nevyslovila důvěru nově jmenované vládě, jejíž

předseda byl prezidentem republiky jmenován na návrh předsedy

Poslanecké sněmovny,b) Poslanecká sněmovna se neusnese do tří měsíců o vládním návrhu

zákona, s jehož projednáním spojila vláda otázku důvěry,c) zasedání Poslanecké sněmovny bylo přerušeno po dobu delší, než je

přípustné,d) Poslanecká sněmovna nebyla po dobu delší tří měsíců způsobilá se

usnášet, ačkoliv nebylo její zasedání přerušeno a ačkoliv byla v té

době opakovaně svolána ke schůzi.(2) Prezident republiky Poslaneckou sněmovnu rozpustí, navrhne-li mu to

Poslanecká sněmovna usnesením, s nímž vyslovila souhlas třípětinová

většina všech poslanců.(3) Poslaneckou sněmovnu nelze rozpustit tři měsíce před skončením

jejího volebního období.Čl.36Schůze komor jsou veřejné. Veřejnost může být vyloučena jen za podmínek

stanovených zákonem.Čl.37(1) Společnou schůzi komor svolává předseda Poslanecké sněmovny.(2) Pro jednání společné schůze komor platí jednací řád Poslanecké

sněmovny.Čl.38(1) Člen vlády má právo účastnit se schůzí obou komor, jejich výborů a

komisí. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá.(2) Člen vlády je povinen osobně se dostavit do schůze Poslanecké

sněmovny na základě jejího usnesení. To platí i o schůzi výboru, komise

nebo vyšetřovací komise, kde však se člen vlády může dát zastupovat

svým náměstkem nebo jiným členem vlády, není-li výslovně požadována

jeho osobní účast.Čl.39(1) Komory jsou způsobilé se usnášet za přítomnosti alespoň jedné

třetiny svých členů.(2) K přijetí usnesení komory je třeba souhlasu nadpoloviční většiny

přítomných poslanců nebo senátorů, nestanoví-li Ústava jinak.(3) K přijetí usnesení o vyhlášení válečného stavu a k přijetí usnesení

o souhlasu s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České

republiky nebo s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České

republiky, jakož i k přijetí usnesení o účasti České republiky v

obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika

členem, je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a

nadpoloviční většiny všech senátorů.(4) K přijetí ústavního zákona a souhlasu k ratifikaci mezinárodní

smlouvy uvedené v čl. 10a odst. 1 je třeba souhlasu třípětinové většiny

všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů.Čl.40K přijetí volebního zákona a zákona o zásadách jednání a styku obou

komor mezi sebou, jakož i navenek a zákona o jednacím řádu Senátu je

třeba, aby byl schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem.Čl.41(1) Návrhy zákonů se podávají Poslanecké sněmovně.(2) Návrh zákona může podat poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda

nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku.Čl.42(1) Návrh zákona o státním rozpočtu a návrh státního závěrečného účtu

podává vláda.(2) Tyto návrhy projednává na veřejné schůzi a usnáší se o nich jen

Poslanecká sněmovna.Čl.43(1) Parlament rozhoduje o vyhlášení válečného stavu, je-li Česká

republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky

o společné obraně proti napadení.(2) Parlament rozhoduje o účasti České republiky v obranných systémech

mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem.(3) Parlament vyslovuje souhlasa) s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České

republiky,b) s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky,nejsou-li taková rozhodnutí vyhrazena vládě.(4) Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo

území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území

České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů, jde-li oa) plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti

napadení,b) účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace,

jíž je Česká republika členem, a to se souhlasem přijímajícího státu,c) účast na záchranných pracích při živelních pohromách, průmyslových

nebo ekologických haváriích.(5) Vláda dále rozhodujea) o průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území České republiky

nebo o jejich přeletu nad územím České republiky,b) o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních

mimo území České republiky a o účasti ozbrojených sil jiných států na

vojenských cvičeních na území České republiky.(6) O rozhodnutích podle odstavců 4 a 5 informuje vláda neprodleně obě

komory Parlamentu. Parlament může rozhodnutí vlády zrušit; ke zrušení

rozhodnutí vlády postačuje nesouhlasné usnesení jedné z komor přijaté

nadpoloviční většinou všech členů komory.Čl.44(1) Vláda má právo vyjádřit se ke všem návrhům zákonů.(2) Nevyjádří-li se vláda do třiceti dnů od doby, kdy jí byl návrh

zákona doručen, platí, že se vyjádřila kladně.(3) Vláda je oprávněna žádat, aby Poslanecká sněmovna skončila

projednávání vládního návrhu zákona do tří měsíců od jeho předložení,

pokud s tím vláda spojí žádost o vyslovení důvěry.Čl.45Návrh zákona, se kterým Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas, postoupí

Poslanecká sněmovna Senátu bez zbytečného odkladu.Čl.46(1) Senát projedná návrh zákona a usnese se k němu do třiceti dnů od

jeho postoupení.(2) Senát svým usnesením návrh zákona schválí nebo zamítne nebo vrátí

Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy anebo vyjádří vůli nezabývat

se jím.(3) Jestliže se Senát nevyjádří ve lhůtě podle odstavce 1, platí, že je

návrh zákona přijat.Čl.47(1) Jestliže Senát návrh zákona zamítne, hlasuje o něm Poslanecká

sněmovna znovu. Návrh zákona je přijat, jestliže je schválen

nadpoloviční většinou všech poslanců.(2) Jestliže Senát návrh zákona vrátí Poslanecké sněmovně s

pozměňovacími návrhy, hlasuje o něm Poslanecká sněmovna ve znění

schváleném Senátem. Jejím usnesením je návrh zákona přijat.(3) Jestliže Poslanecká sněmovna neschválí návrh zákona ve znění

schváleném Senátem, hlasuje znovu o návrhu zákona ve znění, ve kterém

byl postoupen Senátu. Návrh zákona je přijat, jestliže je schválen

nadpoloviční většinou všech poslanců.(4) Pozměňovací návrhy nejsou při projednávání zamítnutého nebo

vráceného návrhu zákona v Poslanecké sněmovně přípustné.Čl.48Jestliže Senát vyjádří vůli nezabývat se návrhem zákona, je tímto

usnesením návrh zákona přijat.Čl.49K ratifikaci mezinárodních smluva) upravujících práva a povinnosti osob,b) spojeneckých, mírových a jiných politických,c) z nichž vzniká členství České republiky v mezinárodní organizaci,d) hospodářských, jež jsou všeobecné povahy,e) o dalších věcech, jejichž úprava je vyhrazena zákonu,je třeba souhlasu obou komor Parlamentu.Čl.50(1) Prezident republiky má právo vrátit přijatý zákon s výjimkou zákona

ústavního, s odůvodněním do patnácti dnů ode dne, kdy mu byl postoupen.(2) O vráceném zákonu hlasuje Poslanecká sněmovna znovu. Pozměňovací

návrhy nejsou přípustné. Jestliže Poslanecká sněmovna setrvá na

vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí.

Jinak platí, že zákon nebyl přijat.Čl.51Přijaté zákony podepisuje předseda Poslanecké sněmovny, prezident

republiky a předseda vlády.Čl.52(1) K platnosti zákona je třeba, aby byl vyhlášen.(2) Způsob vyhlášení zákona a mezinárodní smlouvy stanoví zákon.Čl.53(1) Každý poslanec má právo interpelovat vládu nebo její členy ve

věcech jejich působnosti.(2) Interpelovaní členové vlády odpovědí na interpelaci do třiceti dnů

ode dne jejího podání.HLAVA TŘETÍMoc výkonnáPrezident republikyČl.54(1) Prezident republiky je hlavou státu.(2) Prezident republiky je volen v přímých volbách.(3) Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný.Čl.55Prezident republiky se ujímá úřadu složením slibu. Volební období

prezidenta republiky trvá pět let a začíná dnem složení slibu.Čl.56(1) Volba prezidenta republiky se koná tajným hlasováním na základě

všeobecného, rovného a přímého volebního práva.(2) Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který obdržel

nadpoloviční většinu platných hlasů oprávněných voličů. Není-li takový

kandidát, koná se za čtrnáct dnů po začátku prvního kola volby druhé

kolo volby, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního

kola volby. Při rovnosti hlasů postupují do druhého kola volby všichni

kandidáti, kteří v prvním kole volby získali nejvyšší počet platných

hlasů oprávněných voličů, a nejsou-li takoví kandidáti alespoň dva,

postupují i kandidáti, kteří obdrželi druhý nejvyšší počet platných

hlasů oprávněných voličů.(3) Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který obdržel ve druhém

kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Je-li

takových kandidátů více, prezident republiky není zvolen a do deseti

dnů se vyhlásí nová volba prezidenta republiky.(4) Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola volby, přestane být

volitelný za prezidenta republiky před druhým kolem volby anebo se

práva kandidovat vzdá, postupuje do druhého kola volby kandidát, který

v prvním kole volby získal další nejvyšší počet platných hlasů

oprávněných voličů. Druhé kolo volby se koná i tehdy, účastní-li se ho

pouze jeden kandidát.(5) Navrhovat kandidáta je oprávněn každý občan České republiky, který

dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50

000 občany České republiky oprávněnými volit prezidenta republiky.

Navrhovat kandidáta je oprávněno nejméně dvacet poslanců nebo nejméně

deset senátorů.(6) Právo volit má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18

let.(7) Volba prezidenta republiky se koná v posledních šedesáti dnech

volebního období úřadujícího prezidenta republiky, nejpozději však

třicet dnů před uplynutím volebního období úřadujícího prezidenta

republiky. Uvolní-li se úřad prezidenta republiky, koná se volba

prezidenta republiky do devadesáti dnů.(8) Volbu prezidenta republiky vyhlašuje předseda Senátu nejpozději

devadesát dnů před jejím konáním. Uvolní-li se úřad prezidenta

republiky, vyhlásí předseda Senátu volbu prezidenta republiky

nejpozději do deseti dnů poté a zároveň nejpozději osmdesát dnů před

jejím konáním.(9) Není-li funkce předsedy Senátu obsazena, vyhlašuje volbu prezidenta

republiky předseda Poslanecké sněmovny.Čl.57(1) Prezidentem republiky může být zvolen občan, který je volitelný do

Senátu.(2) Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou.Čl.58Další podmínky výkonu volebního práva při volbě prezidenta republiky,

jakož i podrobnosti navrhování kandidátů na funkci prezidenta

republiky, vyhlašování a provádění volby prezidenta republiky a

vyhlašování jejího výsledku a soudní přezkum stanoví zákon.Čl.59(1) Prezident republiky složí slib do rukou předsedy Senátu na společné

schůzi obou komor.(2) Slib prezidenta republiky zní: "Slibuji věrnost České republice.

Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest,

že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího

vědomí a svědomí.".Čl.60Odmítne-li prezident republiky složit slib nebo složí-li slib s

výhradou, hledí se na něho, jako by nebyl zvolen.Čl.61Prezident republiky se může vzdát svého úřadu do rukou předsedy Senátu.Čl.62Prezident republikya) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich

demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi,b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny,c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu,d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním

jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády,e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy,f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu,g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení,h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona

ústavního,i) podepisuje zákony,j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.Čl.63(1) Prezident republiky dálea) zastupuje stát navenek,b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních

smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé

členy,c) je vrchním velitelem ozbrojených sil,d) přijímá vedoucí zastupitelských misí,e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu,g) jmenuje a povyšuje generály,h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný

orgán,i) jmenuje soudce,j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno,

aby se v něm nepokračovalo,k) má právo udělovat amnestii.(2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou

výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon.(3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavců 1 a 2

vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím

pověřeného člena vlády.(4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis

předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.Čl.64(1) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí obou komor

Parlamentu, jejich výborů a komisí. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to

požádá.(2) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si

od vlády a jejích členů zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími

členy otázky, které patří do jejich působnosti.Čl.65(1) Prezidenta republiky nelze po dobu výkonu jeho funkce zadržet,

trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt.(2) Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu

proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo

pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku;

velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti

svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu

demokratickému řádu. Ústavní soud může na základě ústavní žaloby Senátu

rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a

způsobilost jej znovu nabýt.(3) K přijetí návrhu ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu

třípětinové většiny přítomných senátorů. K přijetí souhlasu Poslanecké

sněmovny s podáním ústavní žaloby je třeba souhlasu třípětinové většiny

všech poslanců; nevysloví-li Poslanecká sněmovna souhlas do tří měsíců

ode dne, kdy o něj Senát požádal, platí, že souhlas nebyl dán.Čl.66Uvolní-li se úřad prezidenta republiky a nový prezident republiky ještě

není zvolen nebo nesložil slib, rovněž nemůže-li prezident republiky

svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat a usnese-li se na tom

Poslanecká sněmovna a Senát, přísluší výkon funkcí podle čl. 63 odst. 1

písm. a) až e) a h) až k) a čl. 63 odst. 2 předsedovi vlády. Předsedovi

Poslanecké sněmovny přísluší v době, kdy předseda vlády vykonává

vymezené funkce prezidenta republiky, výkon funkcí prezidenta republiky

podle čl. 62 písm. a) až e) a k) a dále čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li

o vyhlášení voleb do Senátu; uvolní-li se úřad prezidenta republiky v

době, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší výkon těchto

funkcí předsedovi Senátu, kterému též přísluší v době, kdy předseda

vlády vykonává vymezené funkce prezidenta republiky, výkon funkce

prezidenta republiky podle čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li o vyhlášení

voleb do Poslanecké sněmovny.VládaČl.67(1) Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci.(2) Vláda se skládá z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů.Čl.68(1) Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně.(2) Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje

ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných

úřadů.(3) Vláda předstoupí do třiceti dnů po svém jmenování před Poslaneckou

sněmovnu a požádá ji o vyslovení důvěry.(4) Pokud nově jmenovaná vláda nezíská v Poslanecké sněmovně důvěru,

postupuje se podle odstavců 2 a 3. Jestliže ani takto jmenovaná vláda

nezíská důvěru Poslanecké sněmovny, jmenuje prezident republiky

předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny.(5) V ostatních případech prezident republiky jmenuje a odvolává na

návrh předsedy vlády ostatní členy vlády a pověřuje je řízením

ministerstev nebo jiných úřadů.Čl.69(1) Člen vlády skládá slib do rukou prezidenta republiky.(2) Slib člena vlády zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že

budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na

svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého

postavení.".Čl.70Člen vlády nesmí vykonávat činnosti, jejichž povaha odporuje výkonu

jeho funkce. Podrobnosti stanoví zákon.Čl.71Vláda může předložit Poslanecké sněmovně žádost o vyslovení důvěry.Čl.72(1) Poslanecká sněmovna může vyslovit vládě nedůvěru.(2) Návrh na vyslovení nedůvěry vládě projedná Poslanecká sněmovna, jen

je-li podán písemně nejméně padesáti poslanci. K přijetí návrhu je

třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců.Čl.73(1) Předseda vlády podává demisi do rukou prezidenta republiky. Ostatní

členové vlády podávají demisi do rukou prezidenta republiky

prostřednictvím předsedy vlády.(2) Vláda podá demisi, jestliže Poslanecká sněmovna zamítla její žádost

o vyslovení důvěry nebo jestliže jí vyslovila nedůvěru. Vláda podá

demisi vždy po ustavující schůzi nově zvolené Poslanecké sněmovny.(3) Podá-li vláda demisi podle odstavce 2, prezident republiky demisi

přijme.Čl.74Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda

vlády.Čl.75Prezident republiky odvolá vládu, která nepodala demisi, ačkoliv ji

byla povinna podat.Čl.76(1) Vláda rozhoduje ve sboru.(2) K přijetí usnesení vlády je třeba souhlasu nadpoloviční většiny

všech jejích členů.Čl.77(1) Předseda vlády organizuje činnost vlády, řídí její schůze,

vystupuje jejím jménem a vykonává další činnosti, které jsou mu svěřeny

Ústavou nebo jinými zákony.(2) Předsedu vlády zastupuje místopředseda vlády nebo jiný pověřený

člen vlády.Čl.78K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení.

Nařízení podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády.Čl.79(1) Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost

stanovit pouze zákonem.(2) Právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných

správních úřadech upravuje zákon.(3) Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou

na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu

zákonem zmocněny.Čl.80(1) Státní zastupitelství zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení;

vykonává i další úkoly, stanoví-li tak zákon.(2) Postavení a působnost státního zastupitelství stanoví zákon.HLAVA ČTVRTÁMoc soudníČl.81Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy.Čl.82(1) Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost

nesmí nikdo ohrožovat.(2) Soudce nelze proti jeho vůli odvolat nebo přeložit k jinému soudu;

výjimky vyplývající zejména z kárné odpovědnosti stanoví zákon.(3) Funkce soudce není slučitelná s funkcí prezidenta republiky, člena

Parlamentu ani s jakoukoli funkcí ve veřejné správě; zákon stanoví, se

kterými dalšími činnostmi je výkon soudcovské funkce neslučitelný.Ústavní soudČl.83Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti.Čl.84(1) Ústavní soud se skládá z 15 soudců, kteří jsou jmenováni na dobu

deseti let.(2) Soudce Ústavního soudu jmenuje prezident republiky se souhlasem

Senátu.(3) Soudcem Ústavního soudu může být jmenován bezúhonný občan, který je

volitelný do Senátu, má vysokoškolské právnické vzdělání a byl nejméně

deset let činný v právnickém povolání.Čl.85(1) Složením slibu do rukou prezidenta republiky se soudce Ústavního

soudu ujímá své funkce.(2) Slib soudce Ústavního soudu zní: "Slibuji na svou čest a svědomí,

že budu chránit neporušitelnost přirozených práv člověka a práv občana,

řídit se ústavními zákony a rozhodovat podle svého nejlepšího

přesvědčení nezávisle a nestranně.".(3) Odmítne-li soudce složit slib nebo složí-li slib s výhradou, hledí

se na něho, jako by nebyl jmenován.Čl.86(1) Soudce Ústavního soudu nelze trestně stíhat bez souhlasu Senátu.

Odepře-li Senát souhlas, je trestní stíhání po dobu trvání funkce

soudce Ústavního soudu vyloučeno.(2) Soudce Ústavního soudu lze zadržet jen, byl-li dopaden při spáchání

trestného činu, anebo bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen

zadržení ihned oznámit předsedovi Senátu. Nedá-li předseda Senátu do 24

hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný

orgán povinen ho propustit. Na své první následující schůzi Senát

rozhodne o přípustnosti trestního stíhání s konečnou platností.(3) Soudce Ústavního soudu má právo odepřít svědectví o skutečnostech,

které se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce, a to i poté, kdy

přestal být soudcem Ústavního soudu.Čl.87(1) Ústavní soud rozhodujea) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v

rozporu s ústavním pořádkem,b) o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých

ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem,c) o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému

zásahu státu,d) o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu

orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod,e) o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby

poslance nebo senátora,f) v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu

funkcí poslance nebo senátora podle čl. 25,g) o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky podle čl. 65

odst. 2,h) o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké

sněmovny a Senátu podle čl. 66,i) o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu,

které je pro Českou republiku závazné, pokud je nelze provést jinak,j) o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné

rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve shodě s

ústavními nebo jinými zákony,k) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní

samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu.(2) Ústavní soud dále rozhoduje o souladu mezinárodní smlouvy podle čl.

10a a čl. 49 s ústavním pořádkem, a to před její ratifikací. Do

rozhodnutí Ústavního soudu nemůže být smlouva ratifikována.(3) Zákon může stanovit, že namísto Ústavního soudu rozhoduje Nejvyšší

správní souda) o zrušení právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení,

jsou-li v rozporu se zákonem,b) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní

samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu.Čl.88(1) Zákon stanoví, kdo a za jakých podmínek je oprávněn podat návrh na

zahájení řízení a další pravidla o řízení před Ústavním soudem.(2) Soudci Ústavního soudu jsou při svém rozhodování vázáni pouze

ústavním pořádkem a zákonem podle odstavce 1.Čl.89(1) Rozhodnutí Ústavního soudu je vykonatelné, jakmile bylo vyhlášeno

způsobem stanoveným zákonem, pokud Ústavní soud o jeho vykonatelnosti

nerozhodl jinak.(2) Vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny

orgány i osoby.(3) Rozhodnutí Ústavního soudu, kterým byl podle čl. 87 odst. 2

vysloven nesoulad mezinárodní smlouvy s ústavním pořádkem, brání

ratifikaci smlouvy do doby, než bude nesoulad odstraněn.SoudyČl.90Soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem

poskytovaly ochranu právům. Jen soud rozhoduje o vině a trestu za

trestné činy.Čl.91(1) Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní,

krajské a okresní soudy. Zákon může stanovit jejich jiné označení.(2) Působnost a organizaci soudů stanoví zákon.Čl.92Nejvyšší soud je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do

pravomoci soudů s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud

nebo Nejvyšší správní soud.Čl.93(1) Soudce je jmenován do funkce prezidentem republiky bez časového

omezení. Své funkce se ujímá složením slibu.(2) Soudcem může být jmenován bezúhonný občan, který má vysokoškolské

právnické vzdělání. Další předpoklady a postup stanoví zákon.Čl.94(1) Zákon stanoví případy, kdy soudci rozhodují v senátu a jaké je jeho

složení. V ostatních případech rozhodují jako samosoudci.(2) Zákon může stanovit, ve kterých věcech a jakým způsobem se na

rozhodování soudů podílejí vedle soudců i další občané.Čl.95(1) Soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou,

která je součástí právního řádu; je oprávněn posoudit soulad jiného

právního předpisu se zákonem nebo s takovou mezinárodní smlouvou.(2) Dojde-li soud k závěru, že zákon, jehož má být při řešení věci

použito, je v rozporu s ústavním pořádkem, předloží věc Ústavnímu

soudu.Čl.96(1) Všichni účastníci řízení mají před soudem rovná práva.(2) Jednání před soudem je ústní a veřejné; výjimky stanoví zákon.

Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně.HLAVA PÁTÁNejvyšší kontrolní úřadČl.97(1) Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán. Vykonává kontrolu

hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu.(2) Prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu jmenuje

prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny.(3) Postavení, působnost, organizační strukturu a další podrobnosti

stanoví zákon.HLAVA ŠESTÁČeská národní bankaČl.98(1) Česká národní banka je ústřední bankou státu. Hlavním cílem její

činnosti je péče o cenovou stabilitu; do její činnosti lze zasahovat

pouze na základě zákona.(2) Postavení, působnost a další podrobnosti stanoví zákon.HLAVA SEDMÁÚzemní samosprávaČl.99Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními

samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými

celky.Čl.100(1) Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která

mají právo na samosprávu. Zákon stanoví, kdy jsou správními obvody.(2) Obec je vždy součástí vyššího územního samosprávného celku.(3) Vytvořit nebo zrušit vyšší územní samosprávný celek lze jen

ústavním zákonem.Čl.101(1) Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.(2) Vyšší územní samosprávný celek je samostatně spravován

zastupitelstvem.(3) Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které

mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu.(4) Stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen

vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem.Čl.102(1) Členové zastupitelstev jsou voleni tajným hlasováním na základě

všeobecného, rovného a přímého volebního práva.(2) Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. Zákon stanoví, za jakých

podmínek se vyhlásí nové volby zastupitelstva před uplynutím jeho

funkčního období.Čl.103zrušenČl.104(1) Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem.(2) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech samosprávy, pokud nejsou

zákonem svěřeny zastupitelstvu vyššího územního samosprávného celku.(3) Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné

vyhlášky.Čl.105Výkon státní správy lze svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-li

to zákon.HLAVA OSMÁPřechodná a závěrečná ustanoveníČl.106(1) Dnem účinnosti této Ústavy se Česká národní rada stává Poslaneckou

sněmovnou, jejíž volební období skončí dnem 6. června 1996.(2) Do doby zvolení Senátu podle Ústavy vykonává funkce Senátu

Prozatímní Senát. Prozatímní Senát se ustaví způsobem, který stanoví

ústavní zákon. Do nabytí účinnosti tohoto zákona vykonává funkce Senátu

Poslanecká sněmovna.(3) Poslaneckou sněmovnu nelze rozpustit, dokud vykonává funkci Senátu

podle odstavce 2.(4) Do přijetí zákonů o jednacím řádu komor se postupuje v jednotlivých

komorách podle jednacího řádu České národní rady.Čl.107(1) Zákon o volbách do Senátu stanoví, jakým způsobem se při prvních

volbách do Senátu určí třetina senátorů, jejichž volební období bude

dvouleté, a třetina senátorů, jejichž volební období bude čtyřleté.(2) Zasedání Senátu svolá prezident republiky tak, aby bylo zahájeno

nejpozději třicátý den po dni voleb; neučiní-li tak, sejde se Senát

třicátý den po dni voleb.Čl.108Vláda České republiky jmenovaná po volbách v roce 1992 a vykonávající

svou funkci ke dni účinnosti Ústavy se považuje za vládu jmenovanou

podle této Ústavy.Čl.109Do doby zřízení státního zastupitelství vykonává jeho funkce

prokuratura České republiky.Čl.110Do 31. prosince 1993 tvoří soustavu soudů též vojenské soudy.Čl.111Soudci všech soudů České republiky vykonávající funkci soudce ke dni

nabytí účinnosti této Ústavy se považují za soudce jmenované podle

Ústavy České republiky.Čl.112(1) Ústavní pořádek České republiky tvoří tato Ústava, Listina

základních práv a svobod, ústavní zákony přijaté podle této Ústavy a

ústavní zákony Národního shromáždění Československé republiky,

Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a České

národní rady upravující státní hranice České republiky a ústavní zákony

České národní rady přijaté po 6. červnu 1992.(2) Zrušují se dosavadní Ústava, ústavní zákon o československé

federaci, ústavní zákony, které je měnily a doplňovaly, a ústavní zákon

České národní rady č. 67/1990 Sb., o státních symbolech České

republiky.(3) Ostatní ústavní zákony platné na území České republiky ke dni

účinnosti této Ústavy mají sílu zákona.Čl.113Tato Ústava nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.Uhde v. r.Klaus v. r.

Related Laws