o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob


Published: 2013

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
304/2013 Sb.ZÁKONze dne 12. září 2013o veřejných rejstřících právnických a fyzických osobZměna: 87/2015 Sb.Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍVEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOBHLAVA IPŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ PRINCIPY§ 1Veřejné rejstříky(1) Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob podle tohoto

zákona (dále jen „veřejný rejstřík“) se rozumí spolkový rejstřík,

nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků

jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností.(2) Do veřejného rejstříku se zapisují zákonem stanovené údaje o

právnických a fyzických osobách (dále jen „zapsaná osoba“).(3) Veřejný rejstřík je informačním systémem veřejné správy.(4) Veřejný rejstřík je veden v elektronické podobě. Veřejný rejstřík

vede soud (dále jen „rejstříkový soud“).§ 2Rejstříkový soud(1) Rejstříkový soud vede pro každou zapsanou osobu, odštěpný závod

jejího obchodního závodu (dále jen „závod“), závod zahraniční osoby

nebo její odštěpný závod a pobočný spolek nebo jinou obdobnou

organizační jednotku zahraničního spolku vyvíjejícího činnost na území

České republiky zvláštní vložku. Součástí veřejného rejstříku je sbírka

listin.(2) Rejstříkový soud zveřejní zápis do veřejného rejstříku, jeho změnu

nebo výmaz (dále jen „zápis“), jakož i uložení listin, včetně listin v

elektronické podobě (dále jen „listina“) do sbírky listin bez

zbytečného odkladu po zápisu.(3) Rejstříkový soud oznámí zveřejňované údaje nejpozději do 5

pracovních dnů ode dne zápisu také příslušnému správci daně z příjmů,

orgánu vykonávajícímu státní statistickou službu, příslušnému

živnostenskému úřadu a orgánu, který vydal jiné podnikatelské

oprávnění. Rejstříkový soud oznámí příslušnému živnostenskému úřadu, že

osoba, které byl vydán výpis podle zákona upravujícího živnostenské

podnikání, nepodala návrh na zápis nebo jejímu návrhu nebylo vyhověno.(4) Rozsah a způsob zveřejnění zápisu upraví vláda nařízením.Princip formální publicity§ 3(1) Rejstříkový soud uveřejní údaje o zapsané osobě a listiny uložené

ve sbírce listin způsobem umožňujícím dálkový přístup a umožní získat

úředně ověřený elektronický opis.(2) O skutečnostech zapsaných do veřejného rejstříku a listinách

uložených do sbírky listin před 1. lednem 1997 vydá rejstříkový soud

vždy jen listinný opis, ledaže jsou i zápisy o těchto skutečnostech

nebo listiny již uchovávány v elektronické podobě; to neplatí, jde-li o

spolkový rejstřík.(3) O skutečnostech zapsaných do spolkového rejstříku a listinách

uložených do sbírky listin před 1. lednem 2017 vydá rejstříkový soud

vždy jen listinný opis, ledaže jsou i zápisy o těchto skutečnostech

nebo listiny již uchovány v elektronické podobě.§ 4(1) Na žádost vydá rejstříkový soud listinný úředně ověřený částečný

nebo úplný opis zápisu nebo listiny uložené ve sbírce listin nebo

potvrzení o tom, že určitý údaj ve veřejném rejstříku není, ledaže

žadatel výslovně požádá o opis úředně neověřený.(2) Úředním ověřením se potvrzuje shoda opisu se zápisem ve veřejném

rejstříku nebo s listinou uloženou ve sbírce listin.(3) Úhrada nákladů za vydání opisu nesmí překročit výši skutečných a

účelných administrativních nákladů.§ 5Z veřejného rejstříku se vydává ověřený výstup z informačního systému

veřejné správy podle zákona upravujícího informační systémy veřejné

správy^1).§ 6Zapisuje-li se rodné číslo do veřejného rejstříku, neuvádí se v opisu z

veřejného rejstříku ani se neuveřejňuje. Je-li rodné číslo uvedeno v

listinách zakládaných do sbírky listin, uveřejňují se tyto listiny

postupem podle tohoto zákona, včetně rodného čísla.§ 7(1) Ministerstvo financí uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup

informace o osobách zapsaných v České republice a údaje o tom, ve

kterém veřejném rejstříku jsou tyto osoby zapsány, zahrnujícía) jméno,b) den vzniku právnické osoby, den jejího zrušení s uvedením právního

důvodu a den jejího zániku,c) sídlo, adresu místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od

adresy místa pobytu,d) identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno,e) účel nebo předmět činnosti,f) jméno, adresu sídla nebo místa pobytu, popřípadě také bydliště,

liší-li se od adresy místa pobytu, každého člena statutárního orgánu

spolu s uvedením způsobu, jakým právnickou osobu zastupuje, a den

vzniku a zániku výkonu funkce,g) členství v právnické osobě a její jméno, je-li členem právnické

osoby,h) členství v orgánu právnické osoby a její jméno, je-li členem orgánu

právnické osoby,i) status veřejné prospěšnosti, byl-li jí zapsán, aj) označení rejstříku, ve kterém je osoba zapsána.(2) Ministerstvo financí umožní získat o údajích uvedených v odstavci 1

elektronický opis.Princip materiální publicity§ 8(1) Proti osobě, která právně jedná důvěřujíc údaji zapsanému do

veřejného rejstříku, nemá ten, jehož se zápis týká, právo namítnout, že

zápis neodpovídá skutečnosti.(2) Údaje a obsah listin, jejichž zveřejnění zákon ukládá, může zapsaná

osoba namítat vůči třetím osobám až od okamžiku jejich zveřejnění,

ledaže by prokázala, že třetí osobě byly známy dříve. Těchto údajů a

obsahu listin se však zapsaná osoba nemůže dovolávat u jednání

uskutečněných do šestnáctého dne po zveřejnění, jestliže třetí osoba

prokáže, že o nich nemohla vědět.(3) Třetí osoby se mohou vždy dovolat nezveřejněných údajů a obsahu

listin, neodnímá-li jim skutečnost nezveřejnění účinnost.§ 9(1) Jestliže obsah zápisu ve veřejném rejstříku odporuje donucujícímu

ustanovení zákona a nelze-li dosáhnout nápravy jinak, rejstříkový soud

vyzve zapsanou osobu ke zjednání nápravy. Jde-li o právnickou osobu a

ta ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, může soud i bez návrhu, je-li

takový postup v zájmu ochrany třetích osob, rozhodnout o jejím zrušení

s likvidací.(2) Jestliže existuje nesoulad mezi zněním zápisu ve veřejném rejstříku

v českém a cizím jazyce nebo listin uložených ve sbírce listin v českém

jazyce a dobrovolně uloženým překladem těchto listin do cizího jazyka

podle § 74 odst. 1, nelze se vůči třetím osobám dovolávat znění

zveřejněného nebo uloženého do sbírky listin v cizím jazyce. Třetí

osoba se může dovolávat znění zveřejněného nebo uloženého do sbírky

listin v cizím jazyce, ledaže zapsaná osoba prokáže, že třetí osoba

znala znění obsahu zápisu nebo listiny uložené v českém jazyce.§ 10Účinky zveřejnění zápisu nebo usnesení o zamítnutí zápisu člena orgánu

právnické osoby(1) Od okamžiku zveřejnění zápisu osoby, která je členem orgánu

právnické osoby, se nikdo nemůže vůči třetím osobám dovolávat porušení

právních předpisů nebo zakladatelského právního jednání při její volbě

nebo jmenování, ledaže zapsaná osoba prokáže, že třetí osoba o tomto

porušení věděla. Tím není dotčeno právo dovolávat se neplatnosti volby

nebo jmenování postupem podle jiného zákona.(2) Jestliže rejstříkový soud zamítne návrh na zápis osoby, která je

členem orgánu právnické osoby, hledí se na její povolání do funkce,

jako by se nestalo; tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v

dobré víře. Zamítavé rozhodnutí rejstříkový soud po nabytí právní moci

zveřejní.HLAVA IINÁVRH NA ZÁPISNávrh na zápis a souhlas zapisovaných osob§ 11(1) Nestanoví-li jiný zákon jinak, může návrh na zápis podat pouze

osoba uvedená v tomto zákoně.(2) Návrh na zápis musí být podán bez zbytečného odkladu po vzniku

rozhodné skutečnosti.(3) Nesplní-li osoba podle odstavce 1 povinnost podat návrh na zápis do

15 dnů ode dne, kdy jí tato povinnost vznikla, může návrh na zápis

podat každý, kdo na něm doloží právní zájem a k návrhu na zápis přiloží

listiny, jimiž mají být doloženy skutečnosti zapisované do veřejného

rejstříku.§ 12Navrhovatel podle § 11 současně s návrhem na zápis doloží souhlas osob,

které se podle tohoto nebo jiného zákona zapisují v rámci zápisu osoby,

ledaže takovýto souhlas plyne z jiných k návrhu na zápis dokládaných

listin; u výmazu osoby zapsané v rámci zápisu právnické osoby se

souhlas nevyžaduje. Není-li souhlas těchto osob udělen prohlášením

osvědčeným veřejnou listinou, musí být jejich podpis na listině o

udělení souhlasu úředně ověřen.Předpoklady zápisu§ 13(1) Navrhovatel zápisu doloží, že osobě, jíž se zápis týká, vznikne

nejpozději dnem zápisu živnostenské nebo jiné oprávnění k činnosti,

která má být jako předmět činnosti nebo podnikání do veřejného

rejstříku zapsána, je-li takové oprávnění zákonem vyžadováno; to

neplatí, je-li tato skutečnost zjistitelná z informačního systému

veřejné správy nebo jeho části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem

nebo seznamem nebo stanoví-li jiný zákon jinak.(2) Činnost, kterou podle jiného zákona může vykonávat pouze fyzická

osoba, se zapíše jako předmět činnosti nebo podnikání právnické osoby,

jen jestliže navrhovatel prokáže, že tato činnost bude vykonávána

pomocí osoby, která je k tomu oprávněna podle jiného zákona.§ 14(1) Navrhovatel při návrhu na zápis doloží právní důvod užívání

prostor, v nichž je umístěno sídlo osoby, jíž se zápis týká; to

neplatí, je-li právní důvod zjistitelný z informačního systému veřejné

správy nebo jeho části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo

seznamem.(2) K doložení právního důvodu užívání prostor postačí písemné

prohlášení vlastníka nemovitosti nebo jednotky, kde jsou prostory

umístěny, popřípadě prohlášení osoby oprávněné s nemovitostí, bytem

nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním sídla osoby

souhlasí. Prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy na něm

musí být úředně ověřeny.(3) Zapsaná osoba musí mít právní důvod užívání prostor uvedených v

odstavci 1 po celou dobu, po kterou jsou tyto prostory zapsané ve

veřejném rejstříku jako její sídlo.§ 15Je-li navrhovatelem zahraniční osoba, sdělí rejstříkovému soudu

doručovací adresu na území České republiky nebo zmocněnce pro přijímání

písemností s doručovací adresou v České republice; to platí obdobně pro

každou změnu těchto údajů.§ 16(1) Je-li proti právnické osobě vedeno trestní stíhání nebo vykonává-li

trest uložený podle zákona upravujícího trestní odpovědnost právnických

osob a řízení proti nim, doloží navrhovatel při návrhu na zápis její

přeměny nebo při návrhu na její výmaz, že soud povolil přeměnu nebo

zánik této právnické osoby.(2) Rejstříkový soud tomu, kdo na tom má právní zájem, sdělí informaci,

zda je proti zapsané nebo zapisované osobě vedeno trestní stíhání podle

zákona upravujícího trestní odpovědnost právnických osob a řízení proti

nim.§ 17Listina prokazující splnění povinností podle § 13 až 16 se přikládá k

návrhu na zápis.Formuláře návrhu na zápis§ 18Návrh na zápis lze podat pouze na formuláři.§ 19Návrh na zápis musí být doložen listinami o skutečnostech, které mají

být do veřejného rejstříku zapsány, a listinami, které se zakládají do

sbírky listin v souvislosti s tímto zápisem.§ 20Povinnost podat návrh na zápis na formuláři podle § 18 neplatí v

případech, kdy se zápis provádí nebo mění z úřední povinnosti nebo

nebyl-li pro zapisované osoby předepsán formulář podle § 18.§ 21Ministerstvo spravedlnosti stanoví vyhláškou náležitosti formulářů na

podávání návrhů na zápis. Formuláře Ministerstvo spravedlnosti zároveň

uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato služba není

zpoplatněna.Podoba návrhu na zápis§ 22(1) Návrh na zápis lze podat v listinné nebo elektronické podobě; to

platí obdobně pro dokládání listin o skutečnostech uvedených v návrhu

na zápis a listin zakládaných do sbírky listin. Vláda stanoví, které

návrhy na zápis a listiny lze podávat pouze v elektronické podobě.(2) Podpis na návrhu na zápis v listinné podobě musí být úředně ověřen.(3) Návrh na zápis v elektronické podobě musí být podepsán uznávaným

elektronickým podpisem podle zákona upravujícího elektronický podpis

nebo zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh na zápis

podává.§ 23Návrh na zápis a listiny uchovává rejstříkový soud pouze v elektronické

podobě, ledaže to charakter takového návrhu nebo listiny neumožňuje.

Návrh na zápis a listiny doručené v listinné podobě převede rejstříkový

soud bez zbytečného odkladu do elektronické podoby.§ 24Návrh na zápis se podává a zápis ve veřejném rejstříku se provádí v

českém jazyce. Navrhovatel může požádat, aby zápis ve veřejném

rejstříku byl proveden také v jakémkoliv cizím jazyce.HLAVA IIIVEŘEJNÉ REJSTŘÍKY A SKUTEČNOSTI DO NICH ZAPISOVANÉDíl 1Skutečnosti zapisované do veřejného rejstříku§ 25(1) Do veřejného rejstříku se zapíšea) jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště,

liší-li se od adresy místa pobytu, zapsané osoby,b) předmět činnosti nebo podnikání nebo vymezení účelu osoby,

vyžaduje-li to jiný zákon,c) právní forma právnické osoby,d) den vzniku a zániku právnické osoby,e) u fyzické osoby, bez ohledu na důvod zápisu, datum narození, rodné

číslo, bylo-li jí přiděleno, a adresa místa pobytu, popřípadě také

bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,f) identifikační číslo osoby, které zapsané osobě přidělí rejstříkový

soud; identifikační číslo osoby poskytne rejstříkovému soudu správce

základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a

orgánů veřejné moci^2),g) název statutárního orgánu, neplyne-li ze zákona, počet členů

statutárního orgánu, jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě

také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která je

členem statutárního orgánu, s uvedením způsobu, jak za právnickou osobu

jedná, a den vzniku a zániku její funkce; je-li členem statutárního

orgánu právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, popřípadě

také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji při

výkonu funkce zastupuje,h) má-li být zřízen kontrolní orgán, jeho název, neplyne-li ze zákona,

počet členů kontrolního orgánu, jméno a adresa místa pobytu, popřípadě

také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, nebo sídlo osoby,

která je členem kontrolního orgánu, a den vzniku a zániku její funkce;

je-li členem kontrolního orgánu právnická osoba, také jméno a adresa

místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa

pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje,i) jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od

adresy místa pobytu, prokuristy, jakož i způsob, jakým jedná, včetně

uvedení údaje o tom, že se prokura vztahuje jen na určitou pobočku nebo

na určitý závod, jejich identifikace a údaj o tom, zda je prokurista

oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc,j) údaj o tom, že právnická osoba má zapsán status veřejné prospěšnosti

a kdy jí byl přiznán, údaj o tom, že bylo zahájeno řízení o odnětí

statusu, a údaj o tom, kdy byl tento status vymazán, a důvod jeho

odnětí,k) další skutečnost, o které to stanoví tento nebo jiný zákon, nebo

jiná důležitá skutečnost, o jejíž zápis požádá zapsaná osoba, má-li na

takovém zápisu právní zájem, al) den, k němuž byl zápis proveden.(2) Navrhne-li to zapsaná osoba společně s návrhem na zápis a je-li to

ve veřejném zájmu, může rejstříkový soud rozhodnout, že se údaje

zapsané do veřejného rejstříku o členech orgánů a o sídle zapsané osoby

znepřístupní veřejnosti; to neplatí pro obchodní společnosti a družstva

podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a

družstev (dále jen „obchodní korporace“). Rozhodne-li rejstříkový soud

podle věty první, může opis zápisu podle § 3 až 5 obdržet pouze zapsaná

osoba nebo ten, kdo na tom má právní zájem, a § 2 odst. 2 se nepoužije.Díl 2Spolkový rejstřík§ 26(1) Do spolkového rejstříku se zapisujía) spolky, odborové organizace, mezinárodní odborové organizace,

organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů (dále

jen „spolek“),b) pobočné spolky a pobočné organizace odborové organizace, mezinárodní

odborové organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace

zaměstnavatelů (dále jen „pobočný spolek“) ac) další osoby, o nichž tak stanoví jiný zákon.(2) Návrh na zápis ve věcech pobočného spolku podle odstavce 1 písm. b)

podává spolek podle odstavce 1 písm. a).§ 27(1) Do spolkového rejstříku se dále zapisujía) zahraniční spolky, vyvíjející činnost na území České republiky, ab) pobočné spolky nebo jiné obdobné organizační jednotky zahraničních

spolků vyvíjejících činnost na území České republiky (dále jen

„zahraniční pobočný spolek“).(2) Návrh na zápis podává zahraniční spolek.§ 28Návrh na změnu nebo výmaz zápisu může podat osoba uvedená v § 26 nebo

27.§ 29Doplňující skutečnosti zapisované do spolkového rejstříku(1) Do spolkového rejstříku se o spolku zapíše takéa) předmět vedlejší hospodářské činnosti, je-li vykonávána,b) název nejvyššího orgánu,c) je-li zřízena podle stanov rozhodčí komise, její název, počet členů

a jejich jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li

se od adresy místa pobytu, a den vzniku a zániku jejich funkcí a adresa

pro doručování podání v řízení před rozhodčí komisí podle zákona

upravujícího řízení před rozhodčí komisí spolku,d) název, sídlo a identifikační číslo všech jeho pobočných spolků ae) u spolku, který přemístil sídlo do zahraničí, adresa tohoto sídla a

údaj o zápisu do evidence státu, v níž je zapsán, pokud právo takového

státu zápis přikazuje.(2) Do spolkového rejstříku se o pobočném spolku zapíše takéa) název, sídlo a identifikační číslo hlavního spolku,b) rozsah jeho práv a povinností podle stanov hlavního spolku, jakož i

rozsah ručení hlavního spolku za dluhy pobočného spolku podle stanov

hlavního spolku ac) u pobočného spolku, který přemístil sídlo do zahraničí, adresa

tohoto sídla a údaj o zápisu do evidence státu, v níž je zapsán, pokud

právo takového státu zápis přikazuje.§ 30Skutečnosti zapisované do spolkového rejstříku o zahraničním pobočném

spolkuDo spolkového rejstříku se o zahraničním pobočném spolku zapíšea) název a sídlo nebo umístění zahraničního pobočného spolku a jeho

identifikační číslo,b) název a sídlo zahraničního spolku,c) právo státu, kterým se zahraniční spolek řídí, a přikazuje-li toto

právo zápis, také evidence, do kteréje zahraniční spolek zapsán, a číslo zápisu,d) účel, popřípadě také předmět činnosti zahraničního pobočného spolku,e) zapisované údaje požadované tímto zákonem u člena statutárního

orgánu,f) zrušení zahraničního spolku nebo zahraničního pobočného spolku,

jmenování, identifikační údaje a oprávnění likvidátora a ukončení

likvidace zahraničního spolku nebo zahraničního pobočného spolku,g) prohlášení konkursu nebo zahájení jiného obdobného řízení týkajícího

se zahraničního spolku nebo zahraničního pobočného spolku ah) ukončení činnosti zahraničního pobočného spolku v České republice.Díl 3 Nadační rejstřík§ 31Do nadačního rejstříku se zapisují nadace a nadační fondy.§ 32Návrh na zápis založeného nadačního fondu do nadačního rejstříku podává

zakladatel; není-li to možné a neurčil-li zakladatel něco jiného, podá

návrh na zápis jménem nadačního fondu jeho správní rada.§ 33Návrh na změnu nebo výmaz zápisu může podat osoba uvedená v § 31.§ 34Doplňující skutečnosti zapisované do nadačního rejstříkuDo nadačního rejstříku se o nadaci a nadačním fondu zapíše takéa) výše nadačního kapitálu, je-li podle jiného zákona povinně vytvářen,b) výše vkladu každého zakladatele, je-li podle občanského zákoníku

vyžadován zápis těchto osob do nadačního rejstříku, a rozsah splnění

vkladové povinnosti,c) omezení určená dárcem pro nakládání s jeho darem,d) jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště,

liší-li se od adresy místa pobytu, zakladatele ae) údaj o tom, že byl převeden závod nebo jeho část nebo byl dán do

zástavy, nájmu nebo propachtován, a popřípadě údaj o zániku závazků z

těchto smluv a usnesení soudu o nabytí závodu nebo jeho části děděním.Díl 4Rejstřík ústavů§ 35Do rejstříku ústavů se zapisují ústavy.§ 36Návrh na zápis založeného ústavu do rejstříku ústavů podává zakladatel;

není-li to možné a neurčil-li zakladatel něco jiného, podá návrh na

zápis jménem ústavu jeho ředitel nebo jiná osoba v působnosti

statutárního orgánu.§ 37Návrh na změnu nebo výmaz zápisu může podat osoba uvedená v § 35.§ 38Doplňující skutečnosti zapisované do rejstříku ústavůDo rejstříku ústavů se o ústavu zapíše takéa) údaj o výši vkladu,b) jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště,

liší-li se od adresy místa pobytu, zakladatele,c) počet členů správní rady, jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu,

popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, členů

správní rady a den vzniku a zániku funkce každého člena; je-li členem

správní rady právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu,

popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby,

která ji při výkonu funkce zastupuje, ad) údaj o tom, že byl převeden závod nebo jeho část nebo byl dán do

zástavy, nájmu nebo propachtován, a popřípadě údaj o zániku závazků z

těchto smluv a usnesení soudu o nabytí závodu nebo jeho části děděním.Díl 5Rejstřík společenství vlastníků jednotek§ 39Do rejstříku společenství vlastníků jednotek se zapisují společenství

vlastníků jednotek.§ 40Návrh na zápis založeného společenství vlastníků jednotek do rejstříku

společenství vlastníků jednotek podávají všichni členové výboru nebo

předseda společenství vlastníků jednotek.§ 41Návrh na změnu nebo výmaz zápisu může podat osoba uvedená v § 39.Díl 6Obchodní rejstřík§ 42Do obchodního rejstříku se zapisujía) obchodní společnosti a družstva podle zákona upravujícího právní

poměry obchodních společností a družstev (dále jen „obchodní

korporace“),b) fyzické osoby,1. které jsou podnikateli, mají bydliště v České republice a požádají o

zápis, a2. uvedené v § 43, které podnikají na území České republiky, a požádají

o zápis, ac) další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu tento nebo jiný

zákon.§ 43Fyzickou osobou se pro potřeby § 42 rozumía) státní občan členského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího

Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace,b) rodinný příslušník osoby uvedené v písmeni a) oprávněný pobývat na

území České republiky,c) státní občan třetího státu, kterému bylo v členském státě Evropské

unie přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta,d) rodinný příslušník osoby uvedené v písmeni c), kterému bylo na území

České republiky vydáno povolení k dlouhodobému pobytu, ae) další fyzická osoba, které vzniklo právo podnikat podle

živnostenského zákona nebo jiného zákona.§ 44Zahraniční fyzická osoba s bydlištěm mimo Evropskou unii neuvedená v §

43 a zahraniční právnická osoba se sídlem mimo Evropskou unii,

podnikající na území České republiky, popřípadě jejich závod nebo

odštěpný závod, se zapisují do obchodního rejstříku. Návrh na zápis

podává zahraniční osoba.§ 45(1) Fyzická osoba, která je podnikatelem podnikajícím na území České

republiky, se zapíše do obchodního rejstříku vždy, jestliže výše jejích

výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty, je-li součástí

výnosů nebo příjmů, dosáhla nebo přesáhla za 2 po sobě bezprostředně

následující účetní období v průměru částku 120 000 000 Kč.(2) Fyzická osoba, která splní kteroukoliv z podmínek podle odstavce 1,

podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis do obchodního rejstříku.(3) Fyzická osoba, která přestala splňovat podmínky, na jejichž základě

byla povinna podat návrh na zápis do obchodního rejstříku podle

odstavce 2, může podat návrh na výmaz zápisu z obchodního rejstříku.§ 46(1) Návrh na zápis založené veřejné obchodní společnosti a komanditní

společnosti do obchodního rejstříku podávají všichni společníci.(2) Návrh na zápis založené společnosti s ručením omezeným do

obchodního rejstříku podávají všichni jednatelé.(3) Návrh na zápis založené akciové společnosti do obchodního rejstříku

podávají všichni členové představenstva nebo statutární ředitel.(4) Návrh na zápis založeného družstva do obchodního rejstříku podávají

všichni členové představenstva nebo předseda družstva.§ 47Návrh na změnu nebo výmaz zápisu může podat osoba uvedená v § 42.§ 48Doplňující skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku(1) Do obchodního rejstříku se o obchodní korporaci zapíše takéa) výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným nebo akciové

společnosti,b) výše vkladu každého společníka, je-li podle jiného zákona vyžadován

zápis těchto osob do obchodního rejstříku, a rozsah splnění vkladové

povinnosti,c) údaj o tom, že byl převeden závod nebo jeho část nebo že byl dán do

zástavy, nájmu nebo propachtován, případný údaj o zániku závazků z

těchto smluv, a usnesení soudu o nabytí závodu nebo jeho části děděním,d) údaj o tom, že se obchodní korporace podřídila zákonu jako celku

postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a

družstvech,e) údaj o tom, že členovi orgánu nebo prokuristovi byl pozastaven výkon

funkce podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a

družstev^3),f) zástavní právo k podílu v korporaci, ledaže je představován cenným

papírem nebo nesplacenou akcií; nesplacenou akcií se rozumí i případ,

kdy byl splacen emisní kurs, ale akcie nebyla vydána^4),g) zákaz zatížení nebo zcizení podílu v korporaci, byl-li zřízen jako

věcné právo^5),h) u veřejné obchodní společnosti jméno a sídlo nebo adresa místa

pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,

jejích společníků,i) u komanditní společnosti jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu,

popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, jejích

společníků s uvedením, který ze společníků je komplementář a který

komanditista, výše komanditní sumy každého komanditisty a její změny,j) u společnosti s ručením omezeným jméno a sídlo nebo adresa místa

pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,

jejích společníků, výše podílu každého společníka, druh podílu a popis

práv a povinností s ním spojených alespoň odkazem na společenskou

smlouvu uloženou ve sbírce listin a údaj o tom, zda byl na podíl vydán

kmenový list,k) u akciové společnosti rozsah splacení základního kapitálu, počet,

forma a jmenovitá hodnota akcií nebo údaj o tom, že společnost vydá

akcie, které nemají jmenovitou hodnotu (kusové akcie), a v jakém počtu,

údaj o tom, zda budou vydány akcie jako zaknihovaný cenný papír nebo

budou imobilizovány, druh akcií a popis práv a povinností s nimi

spojených alespoň odkazem na stanovy uložené ve sbírce listin a

případné omezení převoditelnosti akcií na jméno; má-li společnost

jediného akcionáře, zapisuje se i jméno a sídlo nebo adresa místa

pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,

tohoto akcionáře,l) u družstva údaj o tom, zda se jedná o družstvo, bytové družstvo nebo

sociální družstvo a výše základního členského vkladu, popřípadě

vstupního vkladu am) u státního podniku označení toho, kdo jménem státu vykonává funkci

zakladatele státního podniku, výše kmenového jmění, minimální výše

kmenového jmění, kterou je státní podnik povinen zachovávat, a určený

majetek.(2) Navrhnou-li to všichni zakladatelé, zapíše rejstříkový soud do

obchodního rejstříku obchodní firmu (dále jen „firma“) řádně založené

obchodní korporace; přílohou návrhu je zakladatelské právní jednání.

Není-li podán návrh na zápis obchodní korporace, jejíž zakladatelé o

zápis firmy požádali, do 1 měsíce od zápisu firmy, rejstříkový soud

firmu vymaže.Skutečnosti zapisované o zahraniční osobě§ 49Do obchodního rejstříku se o závodu zahraniční osoby a o odštěpném

závodu zapíšea) označení a sídlo nebo umístění závodu nebo odštěpeného závodu a jeho

identifikační číslo,b) předmět podnikání nebo činnosti závodu nebo odštěpného závodu,c) jméno zahraniční osoby, její právní forma a výše upsaného základního

kapitálu v příslušné měně, je-li vyžadován,d) právo státu, kterým se zahraniční osoba řídí, a přikazuje-li toto

právo zápis, také evidence, do které je zahraniční osoba zapsána, a

číslo zápisu,e) zapisované údaje požadované tímto zákonem u člena statutárního

orgánu nebo prokuristy,f) zapisované údaje požadované tímto zákonem pro vedoucího odštěpného

závodu a adresa místa jeho pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se

od adresy místa pobytu,g) zrušení zahraniční osoby, jmenování, identifikační údaje a oprávnění

likvidátora a ukončení likvidace zahraniční osoby,h) prohlášení konkursu nebo zahájení jiného obdobného řízení týkajícího

se zahraniční osoby ai) ukončení provozu závodu nebo odštěpného závodu v České republice.§ 50Do obchodního rejstříku se o závodu zahraniční osoby a odštěpném závodu

zahraniční osoby, která má sídlo v některém z členských států Evropské

unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, zapíšea) jméno, liší-li se od firmy zahraniční osoby, sídlo nebo umístění

závodu nebo odštěpného závodu a jeho identifikační číslo,b) předmět činnosti nebo podnikání závodu nebo odštěpného závodu,c) evidence, do které je zahraniční osoba zapsána, je-li zapsána, a

číslo zápisu,d) jméno zahraniční osoby a její právní forma,e) zapisované údaje požadované tímto zákonem u člena statutárního

orgánu nebo prokuristy,f) zapisované údaje požadované tímto zákonem pro vedoucího odštěpného

závodu a adresu místa jeho pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se

od adresy místa pobytu,g) zrušení zahraniční osoby, jmenování, identifikační údaje a oprávnění

likvidátora a ukončení likvidace zahraniční osoby,h) prohlášení konkursu nebo zahájení jiného obdobného řízení týkajícího

se zahraniční osoby ai) ukončení provozu závodu nebo odštěpného závodu v České republice.§ 51Skutečnosti zapisované o odštěpném závodu(1) Do obchodního rejstříku se o odštěpném závodu zapíše jeho označení,

sídlo nebo umístění, předmět činnosti nebo podnikání, jméno a adresa

místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa

pobytu, jeho vedoucího.(2) Odštěpný závod se zapíše do obchodního rejstříku u rejstříkového

soudu, v jehož obvodu je podle sídla podnikatel zapsán.(3) Odštěpný závod umístěný v obvodu jiného rejstříkového soudu se

zapíše do obchodního rejstříku také u tohoto soudu.Díl 7Rejstřík obecně prospěšných společností§ 52Do rejstříku obecně prospěšných společností se zapisují obecně

prospěšné společnosti.§ 53Návrh na změnu nebo výmaz zápisu může podat osoba uvedená v § 52.§ 54Doplňující skutečnosti zapisované do rejstříku obecně prospěšných

společnostíDo rejstříku obecně prospěšných společností se o obecně prospěšné

společnosti zapíše takéa) jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště,

liší-li se od adresy místa pobytu, zakladatele,b) počet členů správní rady, jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu,

popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, členů

správní rady a den vzniku a zániku funkce každého člena; je-li členem

správní rady právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu,

popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby,

která ji při výkonu funkce zastupuje, ac) druh obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla obecně

prospěšná společnost založena, a předmět doplňkové činnosti, bude-li

provozována.Díl 8Přeměna právnické osobyZápis fúze právnické osoby§ 55(1) Při fúzi právnických osob se do veřejného rejstříku u každé

zanikající právnické osoby zapíše údaj, že zanikla sloučením nebo

splynutím, s uvedením názvu, sídla a identifikačního čísla nástupnické

právnické osoby, popřípadě všech ostatních zanikajících právnických

osob.(2) Při zápisu přeshraniční fúze se zapíše i údaj o zápisu zahraniční

nástupnické právnické osoby do obchodního nebo jiného příslušného

veřejného rejstříku nebo jemu odpovídající evidence vedené podle práva

jiného členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího

Evropský hospodářský prostor (dále jen „zahraniční obchodní rejstřík“),

včetně čísla tohoto zápisu.§ 56(1) U nástupnické právnické osoby se zapíše takéa) při sloučení údaj, že došlo ke sloučení, že na ni přešlo jmění

zanikající právnické osoby, název, sídlo a identifikační číslo

zanikající právnické osoby a případné změny dosud zapsaných údajů o

nástupnické právnické osobě ab) při splynutí, údaj, že vznikla splynutím, že na ni přešlo jmění

zanikajících právnických osob, a název, sídlo a identifikační číslo

zanikajících právnických osob.(2) Identifikační číslo u zahraniční právnické osoby se zapisuje pouze

v případě, že jí bylo přiděleno.§ 57Zápis převodu jmění na společníka právnické osoby(1) Při převodu jmění na společníka se do obchodního rejstříku u

zanikající obchodní společnosti zapíše údaj, že zanikla s převodem

jmění na společníka, a jméno, adresa místa pobytu, popřípadě také

bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, nebo sídlo a identifikační

číslo společníka, na něhož přešlo jmění zanikající obchodní

společnosti.(2) Je-li přejímajícím společníkem zahraniční osoba, zapíše se také

případný údaj o zápisu převodu jmění na společníka do zahraničního

veřejného rejstříku, včetně čísla nebo jiné identifikace tohoto zápisu.(3) U osoby, na niž jmění zaniklé obchodní společnosti přechází, se

zapíše údaj o přechodu a sídlo a identifikační číslo zanikající

obchodní společnosti.Zápis rozdělení právnické osoby§ 58(1) Při rozdělení právnické osoby se do veřejného rejstříku u

zanikající nebo rozdělované právnické osoby zapíše údaj, že zanikla

rozštěpením nebo že došlo k odštěpení části jejího jmění, s uvedením

názvu, sídla a identifikačního čísla všech nástupnických právnických

osob.(2) Při zápisu přeshraničního rozdělení právnické osoby se zapíše i

údaj o zápisu zahraniční nástupnické právnické osoby do zahraničního

veřejného rejstříku, včetně čísla tohoto zápisu.§ 59U nástupnické osoby se zapíše takéa) při rozštěpení se založením nových právnických osob, že vznikla

rozštěpením, že na ni přešlo jmění zanikající právnické osoby, které

bylo uvedeno v projektu rozdělení, název, sídlo a identifikační číslo

právnické osoby, jejímž rozštěpením vznikla, a název, sídlo a

identifikační číslo ostatních právnických osob, které současně

rozštěpením vznikly; to platí obdobně pro odštěpení se založením nových

právnických osob ab) při rozštěpení sloučením právnických osob údaj, že na ni přešlo

jmění zanikající právnické osoby, které bylo uvedeno v projektu

rozštěpení, název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, která

rozštěpením zanikla, a název, sídlo a identifikační číslo ostatních

právnických osob, na které přešly ostatní části jmění zanikající

právnické osoby, a případné změny dosud zapsaných údajů o nástupnické

právnické osobě; to platí obdobně pro odštěpení sloučením.§ 60Identifikační číslo u zahraniční právnické osoby se zapisuje pouze v

případě, že jí bylo přiděleno.§ 61Zápis změny právní formy právnické osobyPři zápisu změny právní formy právnické osoby se do veřejného rejstříku

u právnické osoby, která mění právní formu, zapisuje, že změnila právní

formu s uvedením původní a nové právní formy, a dále údaje zapisované

při vzniku právnické osoby, jejíž právní formu dosavadní právnická

osoba nabývá.Návrh na zápis přeměny právnické osoby a zápis přeměny§ 62(1) Návrh na zápis fúze právnických osob nebo zápis rozdělení právnické

osoby podávají všechny zanikající nebo rozdělované a nástupnické

právnické osoby společně, popřípadě společně všechny osoby, jež jsou

členy statutárních orgánů nástupnických osob.(2) Návrh na zápis převodu jmění na společníka podávají společně

zanikající právnická osoba a společník, na něhož se jmění převádí.(3) Návrh na zápis změny právní formy právnické osoby podává právnická

osoba, jejíž právní forma se mění.§ 63Jestliže mají zanikající, rozdělované a nástupnické osoby sídla v

obvodech různých rejstříkových soudů, podává se návrh na zápis u

kteréhokoliv z nich.§ 64(1) Rejstříkový soud provede zápis skutečností souvisejících s přeměnou

k témuž dni. Jestliže rejstříkový soud rozhodl o zápisu usnesením,

ostatní rejstříkové soudy, v jejichž obvodech mají zúčastněné právnické

osoby sídla, provedou do veřejného rejstříku příslušné zápisy až po

nabytí právní moci usnesení o povolení zápisu.(2) Zápis fúze právnických osob, převodu jmění na společníka nebo

rozdělení právnické osoby povolí rejstříkový soud u zanikající,

rozdělované a nástupnické právnické osoby pouze k témuž dni. Zápis

přeshraniční fúze do obchodního rejstříku, jestliže je nástupnickou

společností česká obchodní společnost nebo nástupnickým družstvem české

družstvo, povolí rejstříkový soud pro všechny zanikající a nástupnické

právnické osoby zapisované do obchodního rejstříku k témuž dni,

jestliže má nebo má mít nástupnická právnická osoba své sídlo na území

České republiky.Díl 9Zápis zrušení a likvidace právnické osoby a dalších skutečností§ 65Do veřejného rejstříku se zapíše takéa) den prohlášení právnické osoby za neplatnou nebo den zrušení

právnické osoby, vždy s uvedením právního důvodu,b) vstup do likvidace, jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu,

popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,

likvidátora; je-li likvidátorem právnická osoba, také jméno a adresa

místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa

pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje,c) zahájení insolvenčního řízení,d) omezení práva dlužníka nakládat s majetkovou podstatou na základě

rozhodnutí insolvenčního soudu,e) prohlášení konkursu,f) jméno a sídlo insolvenčního správce,g) povolení reorganizace a schválení reorganizačního plánu,h) rozhodnutí soudu o nařízení výkonu rozhodnutí postižením podílu

některého společníka ve společnosti nebo exekuční příkaz na postižení

podílu některého společníka ve společnosti, jakož i rozhodnutí soudu o

zastavení výkonu tohoto rozhodnutí nebo rozhodnutí o zastavení exekuce

nebo sdělení, že exekuce skončila jinak než zastavením, včetně důvodu

rozhodnutí,i) rozhodnutí soudu o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem závodu nebo

jeho části nebo exekuční příkaz na prodej závodu nebo jeho části, jakož

i rozhodnutí soudu o zastavení výkonu tohoto rozhodnutí nebo rozhodnutí

o zastavení exekuce nebo sdělení, že exekuce skončila jinak než

zastavením, včetně důvodu rozhodnutí,j) ukončení likvidace ak) právní důvod výmazu právnické osoby.HLAVA IVSBÍRKA LISTIN§ 66Sbírka listin obsahujea) zakladatelské právní jednání právnické osoby, statut nadace, statut

nadačního fondu nebo ústavu, je-li vydán, veřejnou listinu o osvědčení

průběhu ustavující schůze družstva a o rozhodnutí ustavující schůze

družstva o přijetí stanov, stanovy družstva, stanovy spolku, usnesení

ustavující schůze spolku, byl-li spolek založen usnesením ustavující

schůze, rozhodnutí příslušného orgánu spolku o založení, zrušení nebo

přeměně pobočného spolku, stanovy odborové organizace, mezinárodní

odborové organizace, organizace zaměstnavatelů nebo mezinárodní

organizace zaměstnavatelů a oznámení o založení odborové organizace,

mezinárodní odborové organizace, organizace zaměstnavatelů nebo

mezinárodní organizace zaměstnavatelů nebo jejich pobočné organizace, a

jejich pozdější změny; po každé změně musí být uloženo také jejich

platné úplné znění,b) rozhodnutí o volbě nebo jmenování, odvolání nebo doklad o jiném

ukončení funkce osob, které jsou členem statutárního orgánu,

likvidátorem, insolvenčním správcem nebo vedoucím odštěpného závodu

nebo které jako zákonem upravený orgán nebo jako jeho členové jsou

oprávněny zavazovat právnickou osobu nebo ji zastupovat před soudem

nebo se takto podílejí na řízení nebo kontrole právnické osoby,

rozhodnutí soudu o vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce

podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a

družstev^6) a rozhodnutí o ručení člena orgánu při úpadku obchodní

korporace podle zákona upravujícího právní poměry obchodních

společností a družstev^7),c) výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky,

nejsou-li součástí výroční zprávy, stanoví-li povinnost jejich uložení

do sbírky listin zákon upravující účetnictví osob a vyžaduje-li jejich

vyhotovení jiný zákon, návrh rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty a

jejich konečnou podobu, nejsou-li součástí účetní závěrky, a zprávu

auditora o ověření účetní závěrky,d) rozhodnutí o zrušení právnické osoby, rozhodnutí, jímž se ruší

rozhodnutí o zrušení právnické osoby, rozhodnutí o přeměně právnické

osoby, rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o přeměně právnické osoby,

rozhodnutí soudu o neplatnosti právnické osoby a konečnou zprávu o

průběhu likvidace,e) projekt přeměny; byl-li projekt přeměny uveřejněn způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle zákona upravujícího přeměny

obchodních společností a družstev^8), vzniká povinnost uložit projekt

přeměny do sbírky listin až spolu s návrhem na zápis,f) smlouvu o sloučení nadace, nadačního fondu nebo ústavu, rozhodnutí o

jejím schválení, rozhodnutí soudu o neplatnosti smlouvy o sloučení a

rozhodnutí správní rady o změně právní formy nadace, nadačního fondu

nebo ústavu,g) smlouvu o sloučení spolků, smlouvu o splynutí spolků a smlouvu o

rozdělení sloučením, projekt rozdělení spolků se založením nových

spolků a rozhodnutí o změně právní formy spolku,h) oznámení o zrušení nebo neschválení projektu přeměny, byl-li po jeho

založení zrušen nebo neschválen; to platí obdobně pro oznámení o

zrušení nebo neschválení smlouvy o sloučení nebo změně právní formy

podle písmene f) a g),i) rozhodnutí soudu, kterým byla vyslovena neplatnost projektu přeměny

nebo neplatnost usnesení valné hromady nebo členské schůze, kterým byl

projekt přeměny schválen,j) posudek znalce na ocenění nepeněžitého vkladu při založení nadace,

nadačního fondu, ústavu, společnosti s ručením omezeným nebo akciové

společnosti nebo při zvýšení jejich základního nebo nadačního kapitálu,

posudek znalce na ocenění nepeněžitého vkladu do družstva, posudek

znalce na ocenění jmění při přeměnách obchodních společností a družstev

a posudek znalce na ocenění majetku při úplatném nabytí majetku akciové

společnosti od zakladatelů podle zákona upravujícího právní poměry

obchodních společností a družstev^9),k) rozhodnutí soudu vydaná podle zákona upravujícího řešení úpadku,

hrozícího úpadku a oddlužení fyzických a právnických osob, a to1. usnesení o zahájení insolvenčního řízení,2. usnesení o předběžných opatřeních,3. rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu,4. usnesení o prohlášení konkursu a o schválení konečné zprávy,5. usnesení o povolení reorganizace a usnesení o schválení

reorganizačního plánu a jeho změn a6. usnesení, jímž se insolvenční řízení končí,l) zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi

ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a

zprávu znalce o jejím přezkoumání,m) rozhodnutí soudu o zrušení nebo zúžení rozsahu společného jmění

manželů; v případě nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu

manželů musí být uložena dohoda o vypořádání společného jmění nebo

rozhodnutí soudu, popřípadě prohlášení podnikatele, že k dohodě ani

rozhodnutí soudu nedošlo,n) rozhodnutí valné hromady o pověření představenstva nebo správní rady

akciové společnosti zvýšit základní kapitál,o) rozhodnutí soudu o nařízení výkonu rozhodnutí postižením účasti

povinného v obchodní korporaci, jakož i rozhodnutí soudu o zastavení

výkonu rozhodnutí, vyrozumění o zahájení exekuce, exekuční příkaz na

postižení podílu některého společníka ve společnosti, jakož i

rozhodnutí o zastavení exekuce nebo sdělení, že exekuce skončila jinak

než zastavením,p) rozhodnutí podle písmene o) týkající se výkonu rozhodnutí nebo

exekuce postižením prodeje závodu obchodní korporace nebo jeho části,q) rozhodnutí soudu o neplatnosti rozhodnutí orgánu právnické osoby,r) rozhodnutí příslušného státního orgánu o udělení státního souhlasu

působit jako soukromá vysoká škola podle zákona upravujícího právní

poměry vysokých škol^10),s) doklad o koupi závodu podle ustanovení občanského zákoníku o koupi

závodu^11),t) rozhodnutí soudu o změně nadačního účelu,u) rozhodnutí správní rady nadace o zvýšení nebo snížení nadačního

kapitálu,v) rozhodnutí soudu o přemístění sídla nadace, nadačního fondu nebo

ústavu do zahraničí,w) smlouva o vložení daru do nadační jistiny, ve které je omezena

dispozice s tímto majetkem,x) rozhodnutí valné hromady o tom, že zaměstnanci nemusí splatit celý

emisní kurs upsaných akcií nebo je mohou nabývat za jiných zvýhodněných

podmínek,y) u právnické osoby, která přemístila své sídlo do zahraničí, doklad o

zápisu do příslušné evidence cílového státu, jehož právem se tato osoba

řídí, pokud právo cílového státu takový zápis přikazuje, az) další listiny, o kterých tak stanoví zákon, nebo o jejichž uložení

požádá zapsaná osoba, má-li na tom právní zájem.§ 67Do sbírky listin se spolu s účetní závěrkou nebo výroční zprávou ukládá

návrh rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty a jejich konečná podoba,

nejsou-li součástí účetní závěrky.§ 68(1) Navrhne-li to zapsaná osoba společně s návrhem na zápis a je-li to

ve veřejném zájmu, může rejstříkový soud rozhodnout, že se listina

ukládaná do sbírky listin, ve které jsou uvedeny údaje o členech orgánů

a o sídle zapsané osoby, znepřístupní veřejnosti; to neplatí pro

obchodní korporace.(2) Rozhodne-li rejstříkový soud podle odstavce 1, může opis listiny

podle § 3 až 5 obdržet pouze zapsaná osoba a ten, kdo na tom má právní

zájem. Ustanovení § 2 odst. 2 se nepoužije.Sbírka listin u zahraničních osob§ 69Do sbírky listin se o zahraniční osobě, jejím závodu, odštěpném závodu

a pobočném spolku uložía) účetní záznamy týkající se zahraniční osoby v souladu s povinností

jejich kontroly, zpracování a zveřejnění podle právního řádu, jímž se

zahraniční osoba řídí; jestliže účetní záznamy nejsou vypracovány v

souladu s předpisy Evropské unie nebo rovnocenným způsobem a jde-li o

odštěpný závod zahraniční úvěrové a finanční instituce, a v případě, že

není splněna podmínka vzájemnosti, uloží se do sbírky listin také

účetní záznamy, které se vztahují k činnosti odštěpného závodu, uvedené

v § 66 písm. c),b) společenská smlouva, stanovy a obdobné listiny, jimiž byla

zahraniční osoba založena, a jejich změny a úplná znění,c) osvědčení evidence státu, kde má zahraniční osoba sídlo, že je v

této evidenci zapsána, jestliže právo tohoto státu takovouto evidenci

přikazuje, ad) údaj nebo doklad o zatížení majetku zahraniční osoby v jiném státě,

je-li platnost zajišťovacího prostředku vázána na jeho zveřejnění.§ 70(1) Povinnost uložení účetních záznamů podle § 69 písm. a), která se

vztahuje k činnosti odštěpného závodu, neplatí pro zahraniční

právnickou osobu, která se řídí právem členského státu Evropské unie

nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, a její

odštěpný závod a pro zahraniční fyzickou osobu, která je státním

občanem jiného členského státu Evropské unie nebo jiného státu

tvořícího Evropský hospodářský prostor, a její odštěpný závod.(2) U zahraniční osoby a jejího odštěpného závodu podle odstavce 1 se

do sbírky listin uloží jen listiny uvedené v § 69 písm. a) části věty

před středníkem a listiny uvedené v § 69 písm. b) a c).§ 71Působí-li na území České republiky několik odštěpných závodů jedné

zahraniční osoby, mohou být listiny uvedené v § 69 písm. a) a b)

uloženy ve složce sbírky listin jen jedné z nich, a to podle volby

zahraniční osoby. V takovém případě musí být ve složce sbírky listin

ostatních odštěpných závodů téže zahraniční osoby uveden odkaz na

rejstříkový soud zvoleného odštěpného závodu, včetně čísla zápisu.§ 72(1) Zapsaná osoba předloží bez zbytečného odkladu od vzniku rozhodné

skutečnosti rejstříkovému soudu listiny zakládané do sbírky listin.(2) Rozhodnutí soudu, která se ukládají do sbírky listin, založí

rejstříkový soud. Jestliže je určitý údaj zapsán ve veřejném rejstříku,

avšak ve sbírce listin není uložena odpovídající listina, poznamená

rejstříkový soud tuto skutečnost do sbírky listin a vyzve zapsanou

osobu, aby listinu bez zbytečného odkladu předložila.Jazykové verze listin ve sbírce listin§ 73(1) Listiny, jimiž se dokládají zapisované skutečnosti a které se

neukládají do sbírky listin, listiny ukládané do sbírky listin podle §

66 písm. k) až l), r) a s) a y), projekt přeshraniční přeměny a listiny

podle § 69 až 71 vyhotovené v cizím jazyce se předkládají v originálním

znění a současně v překladu do českého jazyka, ledaže rejstříkový soud

sdělí zapsané osobě, že překlad nevyžaduje; takové sdělení může

rejstříkový soud učinit na své úřední desce i pro neurčitý počet řízení

v budoucnu.(2) Je-li vyžadován překlad a jedná-li se o překlad z jazyka, který

není úředním jazykem členského státu Evropské unie nebo jiného státu

tvořícího Evropský hospodářský prostor, musí být úředně ověřen.§ 74(1) Listiny ukládané do sbírky listin podle § 66 písm. a) až j), m) až

p), t) až x) a z) ledaže jde o projekt přeshraniční přeměny, se

vyhotovují a ukládají do sbírky listin v českém jazyce. Ve sbírce

listin lze uložit i překlad takové listiny do jakéhokoliv cizího

jazyka. Nepůjde-li o překlad listiny do úředního jazyka členského státu

Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor,

musí být úředně ověřen.(2) Byl-li projekt přeshraniční přeměny v souladu se zákonem

upravujícím přeměny obchodních společností a družstev vyhotoven ve více

jazykových verzích a rozhodným zněním není verze v českém jazyce, uloží

se do sbírky listin i úředně ověřený překlad rozhodného znění projektu

přeshraniční přeměny do českého jazyka.ČÁST DRUHÁŘÍZENÍ VE VĚCECH VEŘEJNÉHO REJSTŘÍKUPříslušnost rejstříkového soudu§ 75(1) K řízení o návrhu na zápis je příslušný krajský soud, v jehož

obvodu je obecný soud osoby, jíž se zápis ve veřejném rejstříku týká,

ledaže tento nebo jiný zákon stanoví jinak.(2) K řízení o návrhu na zápis pobočného spolku je příslušný soud, v

jehož obvodu je rejstříkový soud hlavního spolku.(3) K řízení o návrhu na zápis zahraniční osoby je příslušný krajský

soud, v jehož obvodu je umístěn její závod, odštěpný závod nebo pobočný

spolek.(4) Rejstříkový soud, který je příslušný k řízení o návrhu na zápis

podle odstavců 1 až 3, je příslušný i k řízení o jiném zápisu,

stanoví-li jiný právní předpis, že o těchto zápisech musí být

rozhodnuto společně.§ 76(1) Změní-li se okolnosti, podle nichž se posuzuje místní příslušnost,

rejstříkový soud usnesením přenese svou příslušnost na soud nově

příslušný; nesouhlasí-li tento soud s přenesením příslušnosti, rozhodne

jeho nadřízený soud.(2) Po nabytí právní moci usnesení o přenesení místní příslušnosti se

příslušné zápisy převedou do veřejného rejstříku vedeného u nově

příslušného soudu.§ 77Působnost státního zastupitelstvíStátní zastupitelství může vstoupit do zahájeného řízení.Zahájení rejstříkového řízení§ 78(1) Řízení se zahajuje na návrh. Má-li být dosažena shoda mezi zápisem

skutečnosti a skutečným stavem, lze řízení zahájit i bez návrhu.(2) Zpětvzetí návrhu na zápis není účinné, ledaže se jedná o zápis

skutečnosti, jejíž účinnost nebo platnost nastává podle jiného zákona

zápisem.§ 79Řízení k dosažení shody mezi skutečným stavem a zápisem skutečnosti

založené rozhodnutím nejvyššího orgánu právnické osoby může soud

zahájit, kromě případů, kdy soud vysloví neplatnost takového

rozhodnutí^12), jen jestliže se na rozhodnutí hledí jako by nebylo

přijato, je na zahájení takového řízení právní zájem a nebude-li jím

podstatně zasaženo do práva třetí osoby nabytého v dobré víře, nejdéle

však do 3 let ode dne zápisu skutečností založených rozhodnutím

nejvyššího orgánu právnické osoby.§ 80Soud nebo jiný orgán veřejné moci upozorní rejstříkový soud na neshodu

mezi skutečným stavem a zapsaným údajem vždy, jakmile tato skutečnost

při jeho činnosti vyjde najevo.§ 81Je-li podkladem pro zápis rozhodnutí soudu nebo správního orgánu,

zapíše se příslušný údaj do veřejného rejstříku, aniž by rejstříkový

soud vydával rozhodnutí o povolení zápisu.§ 82(1) Jestliže za právnickou osobu zrušenou rozhodnutím soudu nebo jiného

orgánu veřejné moci podal návrh na výmaz z veřejného rejstříku

likvidátor jmenovaný soudem nebo jiným orgánem veřejné moci a je-li

součástí takového návrhu prohlášení likvidátora o tom, že bezúspěšně

prověřil možnost uplatnit neplatnost nebo neúčinnost právních jednání

právnické osoby a že majetek této osoby nepostačuje ani k úhradě

nákladů insolvenčního řízení, soud provede zápis na základě tohoto

návrhu. Ustanovení § 78 se nepoužije.(2) Zápis podle odstavce 1 soud neprovede, jestliže v době rozhodování

o návrhu na výmaz probíhá insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek

nebo hrozící úpadek podnikatele nebo jestliže v průběhu řízení o tomto

návrhu vyšly najevo skutečnosti, které zpochybňují pravdivost

prohlášení likvidátora obsaženého v tomto návrhu.§ 83(1) Řízení ve věci výmazu společnosti s ručením omezeným, akciové

společnosti nebo družstva v důsledku přeshraniční fúze ze zahraničního

obchodního rejstříku nelze zahájit na návrh, nemá-li nástupnická

společnost nebo družstvo sídlo v České republice.(2) Rejstříkový soud provede zápis na základě oznámení orgánu členského

státu, který vede zahraniční obchodní rejstřík, do něhož byla

přeshraniční fúze zapsána. Ustanovení § 78 až 81 a 84 se nepoužijí.§ 84Účastníci řízeníÚčastníkem řízení je osoba, která podala návrh na zápis, k němuž je

oprávněna podle tohoto nebo jiného zákona, a zapsaná osoba.§ 85Přerušení řízeníRejstříkový soud nepřeruší řízení podle zákona upravujícího občanské

soudní řízení v případě, že probíhá řízení, v němž je řešena otázka,

která může mít význam pro rozhodnutí rejstříkového soudu.Odmítnutí návrhu na zápis§ 86Rejstříkový soud usnesením návrh na zápis odmítne, jestližea) byl podán osobou, která k návrhu není oprávněna,b) nebyl podán předepsaným způsobem,c) neobsahuje všechny předepsané náležitosti,d) je nesrozumitelný nebo neurčitý,e) k němu nebyly připojeny listiny, jimiž mají být podle tohoto nebo

jiného zákona doloženy údaje o zapisovaných skutečnostech, nebof) účel zakládané právnické osoby je v rozporu s ustanovením § 145

občanského zákoníku.§ 87Ustanovení § 86 se nepoužije, jestližea) k návrhu nebyla připojena listina proto, že se podle práva, kterým

se řídí zapisovaná zahraniční osoba, nevydává, nebob) listina byla nesprávně označena nebo nesplňuje všechny formální

požadavky stanovené jiným zákonem, a to za předpokladu, že rozhodné

skutečnosti jsou doloženy jinými listinami, které byly k návrhu

připojeny.§ 88Rejstříkový soud vydá ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení návrhu

soudu usnesení, kterým vyzve navrhovatele k odstranění vad návrhu nebo

k doplnění chybějících listin; opakovaná výzva se nepřipouští.

Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se použije přiměřeně. Lhůta

podle § 96 počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo

rejstříkovému soudu doručeno podání, jímž byly vady odstraněny nebo

listiny doplněny.§ 89V usnesení, kterým rejstříkový soud návrh na zápis odmítne, se uvedou

důvody odmítnutí, včetně poučení, jak lze nedostatky odstranit.Přezkum návrhu na zápis§ 90(1) Nebyl-li návrh na zápis odmítnut podle § 86, rejstříkový soud

zkoumá, zda údaje o skutečnostech, které se do veřejného rejstříku

zapisují, vyplývají z listin, které mají být k návrhu doloženy, a zda

navrhované jméno není zaměnitelné s jiným již existujícím zapsaným

jménem, popřípadě není-li klamavé.(2) Rejstříkový soud také zkoumá, zda provedení zápisu nebrání

probíhající trestní stíhání proti právnické osobě nebo výkon trestu,

který jí byl uložen podle zákona upravujícího trestní odpovědnost

právnických osob a řízení proti nim.§ 91Jestliže je podán návrh na zápis vnitrostátní fúze společnosti s

ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstva, rejstříkový soud

dále přezkoumá, zda se společnost s ručením omezeným, akciová

společnost nebo družstvo ve lhůtě 3 let přede dnem zveřejnění projektu

vnitrostátní fúze nezúčastnily přeshraniční fúze, a zúčastnily-li se

jí, zda jsou splněny podmínky jiného zákona o zapojení zaměstnanců v

nástupnické společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo

družstvu po zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku.§ 92(1) Rejstříkový soud provede zápis, aniž by o tom vydával rozhodnutí,

mají-li navrhované zapisované skutečnosti podklad v přiloženém

notářském zápisu; v takovém případě rejstříkový soud kromě skutečností

podle § 90 zkoumá pouze to, zda notářský zápis splňuje požadavky

kladené na něj jiným zákonem.(2) Postup podle odstavce 1 se použije jen tehdy,a) je-li navrhovatelem a jediným účastníkem řízení zapsaná osoba, které

se zápis týká,b) jde-li o zápis založené právnické osoby na základě návrhu na zápis,

neboc) jde-li o zápis přeměny obchodní korporace, nadace, nadačního fondu

nebo ústavu a všechny osoby zúčastněné na přeměně i nově založené

právnické osoby mají obecný soud v obvodu téhož rejstříkového soudu.(3) Rejstříkový soud postupuje podle odstavce 1 také tehdy, mají-li

navrhované zapisované skutečnosti podklad v přiloženém osvědčení, které

bylo sepsáno notářem podle jiného zákona, jde-li o osvědčení oa) provedení úkonů a splnění formalit pro přemístění zapsaného sídla

podle nařízení Rady Evropských společenství o statutu evropské

společnosti (SE) nebo podle nařízení Rady Evropských společenství o

statutu evropské družstevní společnosti a zákonů vydaných k jejich

provedení,b) splnění zákonem stanovených požadavků pro zápis evropské společnosti

nebo evropské družstevní společnosti vzniklé fúzí, neboc) splnění zákonem stanovených požadavků pro zápis přeshraniční

přeměny.§ 93(1) Rejstříkový soud rozhodne o zápisu usnesením, ledaže se jedná o

případ podle § 81 a 92. Jednání nemusí být nařízeno.(2) V případě osoby, která nemusí podávat návrh na zápis na formuláři,

rejstříkový soud rozhodne vždy usnesením.§ 94(1) Rejstříkový soud provede zápis ke dni uvedenému v návrhu, nejdříve

však ke dni jeho provedení.(2) Jestliže rejstříkový soud rozhodl o zápisu usnesením, provede se

zápis po nabytí právní moci usnesení ke dni uvedenému v návrhu,

nejdříve však ke dni jeho provedení. Neobsahuje-li návrh na zápis

takovýto den nebo navržený den zápisu předchází den nabytí právní moci

usnesení, provede se zápis bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci

usnesení.(3) Má-li být dosažena shoda se skutečným stavem, může rejstříkový soud

rozhodnout, že zápis bude proveden již na základě vykonatelného

usnesení.§ 95(1) Změna údajů ve veřejném rejstříku vyvolaná změnou referenčních

údajů v základním registru se zapíše bez řízení.(2) Chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti v

zápisu podle § 91 a 92 opraví předseda senátu kdykoliv i bez návrhu,

aniž by o tom vydával rozhodnutí, a vyrozumí o tom účastníky řízení

zasláním výpisu z veřejného rejstříku obsahujícího tuto opravu;

ustanovení § 102 se použije obdobně.Rozhodnutí o návrhu na zápis a jeho provedení§ 96(1) Rejstříkový soud provede zápis nebo rozhodne o návrhu usnesením ve

lhůtě stanovené jiným zákonem, jinak nejpozději do 5 pracovních dnů.(2) V případě návrhu na zápis přeměny právnických osob nebo v případě,

že se spis nenachází u rejstříkového soudu, protože byl předložen

jinému soudu, zejména k rozhodnutí o opravném prostředku nebo o

příslušnosti soudu, provede soud zápis nebo rozhodne o návrhu bez

zbytečného odkladu.(3) Není-li návrh podán v českém jazyce, popřípadě nejsou-li do českého

jazyka přeloženy listiny, které podle jiného zákona dokládají údaje o

zapisovaných skutečnostech, lhůta podle odstavce 1 začne běžet až

doručením překladu.§ 97(1) Lhůta podle § 96 odst. 1 běží ode dne podání návrhu. Byl-li však

soudní poplatek z návrhu zaplacen až v průběhu řízení nebo došlo-li ke

změně návrhu, běží lhůta podle § 96 odst. 1 až ode dne zaplacení

soudního poplatku nebo ode dne, kdy rejstříkovému soudu došel změněný

návrh.(2) Vydá-li rejstříkový soud rozhodnutí, které mu brání pokračovat v

řízení, zejména přeruší-li řízení nebo rozhoduje-li o místní

příslušnosti, začne běžet lhůta podle odstavce 1 znovu ode dne

odpadnutí překážky v řízení.§ 98(1) Neprovede-li rejstříkový soud zápis ani o návrhu nerozhodne ve

lhůtě uvedené v § 96 odst. 1, považuje se navrhovaný zápis za provedený

dnem následujícím po uplynutí této lhůty; to neplatí, byl-li před

uplynutím této lhůty návrh vzat účinně zpět.(2) Rejstříkový soud promítne zápis do 2 pracovních dnů ode dne, kdy se

takový zápis považuje podle odstavce 1 za provedený.§ 99Ustanovení § 98 se nepoužije, brání-li provedení zápisu probíhající

trestní stíhání proti právnické osobě nebo výkon trestu, který jí byl

uložen podle zákona upravujícího trestní odpovědnost právnických osob a

řízení proti nim; v takovém případě rejstříkový soud o návrhu rozhodne

bez zbytečného odkladu.§ 100Rejstříkový soud do 3 pracovních dnů ode dne provedení zápisu

přeshraniční přeměny podle zákona upravujícího přeměny obchodních

společností a družstev odešle oznámení o tomto zápisu a informaci o

jeho obsahu tomu, kdo vede zahraniční veřejný rejstřík, v němž je

zapsána zahraniční právnická osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně.§ 101(1) Zapsaná osoba a osoby, které se podle jiného zákona zapisují do

veřejného rejstříku v rámci zápisu zapsané osoby, se mohou do 1 měsíce

od zápisu návrhem domáhat u rejstříkového soudu výmazu nebo změny

zápisu provedeného podle § 98; zmeškání této lhůty nelze prominout.

Ustanovení § 78 odst. 1 tím není dotčeno.(2) Osoby zapisované podle jiného zákona do veřejného rejstříku v rámci

zápisu zapsané osoby se mohou v případě svého výmazu z veřejného

rejstříku domáhat změny zápisu také tehdy, byl-li proveden jinak než

podle § 98; ustanovení § 102 se použije přiměřeně.Vyrozumění o zápisu§ 102O zápisu provedeném podle § 92 a 98 rejstříkový soud vyrozumí účastníky

řízení zasláním výpisu z veřejného rejstříku obsahujícího tento zápis.

Vyrozumění zašle rejstříkový soud také osobám, které se zapisují podle

jiného zákona v rámci zápisu zapsané osoby. Výpis musí být odeslán

nejpozději do 3 dnů od zápisu.§ 103O zápisu zahraniční právnické osoby poskytující právní služby podle

jiného zákona, zápisu jejího odštěpného závodu nebo o zápisu přemístění

jejího sídla na území České republiky vyrozumí rejstříkový soud Českou

advokátní komoru.Následky porušení povinnosti předložit listiny§ 104Předseda senátu může uložit pořádkovou pokutu zapsané osobě také tehdy,

jestliže neuposlechla výzvy rejstříkového soudu, aby mu sdělila

skutečnosti nebo předložila listiny potřebné k rozhodnutí v řízení

zahájeném bez návrhu nebo aby mu předložila listiny, které podle tohoto

nebo jiného zákona mají být založeny do sbírky listin; pořádkovou

pokutu lze uložit do výše 100 000 Kč.§ 105Neplní-li zapsaná osoba povinnosti podle § 104 opakovaně nebo může-li

takové neplnění mít závažné důsledky pro třetí osoby a je na tom právní

zájem, může rejstříkový soud i bez návrhu zahájit řízení o zrušení

zapsané osoby s likvidací; rejstříkový soud na tuto skutečnost zapsanou

osobu upozorní a poskytne jí přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků.§ 106(1) Za neuposlechnutí výzvy podle § 104 se závažnými důsledky pro třetí

osoby se považuje zejména nepředložení aktualizovaných listin podle §

66 písm. a) až c) a j).(2) Má se za to, že člen statutárního orgánu právnické osoby, která

neplní povinnosti podle § 105, porušuje péči řádného hospodáře.§ 107Následky porušení povinností ve vztahu k obchodním listinám a

internetovým stránkám společnostiUstanovení § 104 se použije obdobně, neuvádí-li zapsaná osoba na svých

obchodních listinách údaje stanovené jiným zákonem^13) nebo neplní-li

povinnost průběžného uveřejňování povinných skutečností způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle zákona upravujícího právní poměry

obchodních společností a družstev^14).ČÁST TŘETÍZÁPIS NOTÁŘEMPředpoklady zápisu notářem§ 108Notář provede zápis na žádost osoby oprávněné k podání návrhu na zápis,

jestližea) zapisované skutečnosti mají podklad v notářském zápisu pro zápis do

veřejného rejstříku nebo v notářském zápisu o rozhodnutí orgánu

právnické osoby sepsaných podle jiného zákona (dále jen „podkladový

notářský zápis“),b) podkladový notářský zápis obsahuje vyjádření notáře o tom, že obsah

právního jednání je v souladu s právními předpisy a se zakladatelským

jednáním právnické osoby, popřípadě že byly splněny formality nebo

právní jednání, ke kterým jsou právnická osoba nebo její orgán povinny,

neboc) notáři byly předloženy všechny listiny, které tento nebo jiný zákon

požadují pro zápis do veřejného rejstříku nebo pro založení do sbírky

listin.§ 109Mají-li být některá právní jednání uskutečněna až po rozhodnutí orgánu

právnické osoby nebo po jiném právním jednání, o kterém je podkladový

notářský zápis, provede notář zápis do veřejného rejstříku pouze, je-li

jejich uskutečnění osvědčeno notářským zápisem o osvědčení pro zápis do

veřejného rejstříku sepsaným podle zákona upravujícího postavení notáře

a jeho činnost (dále jen „notářský zápis o osvědčení“).§ 110Zápis do veřejného rejstříku provede notář, který sepsal podkladový

notářský zápis. Má-li být proveden zápis do veřejného rejstříku notářem

na základě více podkladových notářských zápisů, popřípadě také na

základě notářského zápisu o osvědčení, provede notář zápis pouze,

sepsal-li všechny takové notářské zápisy.§ 111Na žádost osoby oprávněné k podání návrhu na zápis provede zápis

zapisovaných skutečností notář, který sepsal osvědčení podle jiného

zákona, jde-li o osvědčenía) o provedení úkonů a splnění formalit pro přemístění zapsaného sídla

podle nařízení Rady Evropských společenství o statutu evropské

společnosti (SE) nebo podle nařízení Rady Evropských společenství o

statutu evropské družstevní společnosti a zákonů vydaných k jejich

provedení,b) o splnění zákonem stanovených požadavků pro zápis evropské

společnosti nebo evropské družstevní společnosti vzniklé fúzí, neboc) o splnění zákonem stanovených požadavků pro zápis přeshraniční

přeměny.§ 112Nejsou-li podmínky podle § 108 až 110 splněny, notář odmítne provést

zápis do veřejného rejstříku; to nebrání zapsané osobě podat návrh na

zápis podle § 78.Provedení zápisu notářem§ 113Jsou-li splněny podmínky pro zápis požadovaných zapisovaných

skutečností, provede notář zápis podle tohoto nebo jiného zákona do

veřejného rejstříku dálkovým přístupem bez zbytečného odkladu po podání

žádosti o zápis.§ 114(1) Notář písemnosti, které mu byly předloženy v listinné podobě a

které se zakládají do sbírky listin, převede do elektronické podoby,

ledaže to jejich povaha neumožňuje. Spolu s elektronickým stejnopisem

podkladového notářského zápisu, pořízeným podle jiného zákona,

písemnosti podle věty první po provedení zápisu bez zbytečného odkladu

vloží dálkovým přístupem do sbírky listin. Při postupu podle § 111

vloží notář do sbírky listin také elektronický stejnopis notářského

zápisu o osvědčení.(2) Notář písemnosti, které mu byly předloženy v listinné podobě a

které se nezakládají do sbírky listin, převede do elektronické podoby a

bez zbytečného odkladu je zašle příslušnému rejstříkovému soudu.(3) Notář doručí bez zbytečného odkladu po provedení zápisu příslušnému

rejstříkovému soudu ty listiny, u kterých jejich charakter neumožňuje

jejich převod do elektronické podoby podle odstavce 1 a 2.§ 115Notář vydá osobě zapsané postupem podle § 113 z veřejného rejstříku

ověřený výstup z informačního systému veřejné správy podle zákona

upravujícího informační systémy veřejné správy^1); ustanovení § 4 a 5

se použijí obdobně. Tento výstup zašle notář nejpozději do 3 pracovních

dnů ode dne zápisu také osobám, které se zapisují do veřejného

rejstříku podle jiného zákona v souvislosti se zápisem zapsané osoby.§ 116Chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti v zápisu

opraví notář, který zápis provedl, kdykoliv i bez návrhu, a vyrozumí o

tom zapsanou osobu zasláním výpisu z veřejného rejstříku obsahujícího

tuto opravu; ustanovení § 102 se použije přiměřeně.§ 117Obrana proti zápisu notářemZapsaná osoba, jakož i osoby zapisované v souvislosti s jejím zápisem,

se mohou u rejstříkového soudu domáhat výmazu nebo změny zápisu

provedeného notářem nebo obnovení původního zápisu za stejných

podmínek, za jakých se téhož mohou domáhat proti zápisu rejstříkovým

soudem.§ 118Povaha zápisu notářemPředpokládá-li tento nebo jiný zákon zápis určité skutečnosti soudem,

rozumí se tím také zápis notářem podle této části zákona.ČÁST ČTVRTÁSPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ§ 119Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie^15).§ 120Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se na řízení o návrhu

na zápis ustanovení zákona upravujícího občanské soudní řízení.§ 121(1) Odborová organizace, mezinárodní odborová organizace a jejich

pobočné organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace

zaměstnavatelů a jejich pobočné organizace vznikají dnem následujícím

po dni, v němž bylo doručeno rejstříkovému soudu oznámení o založení

této právnické osoby.(2) Rejstříkový soud provede zápis do 5 pracovních dnů.(3) Ustanovení části první hlavy II, částí druhé a třetí se na zápis

vzniku odborové organizace, mezinárodní odborové organizace a jejich

pobočných organizací, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní

organizace zaměstnavatelů a jejich pobočných organizací nepoužijí.§ 122(1) Zapsaná osoba přizpůsobí do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti

tohoto zákona zapsaný stav stavu požadovanému tímto zákonem, ledaže se

jedná o osobu zapsanou do spolkového rejstříku.(2) Osoba zapsaná do spolkového rejstříku přizpůsobí do 3 let ode dne

nabytí účinnosti tohoto zákona zapsaný stav stavu požadovanému tímto

zákonem.(3) Nepřizpůsobí-li zapsaná osoba zapsaný stav stavu požadovanému tímto

zákonem ve lhůtě podle odstavců 1 a 2, rejstříkový soud ji k tomu vyzve

a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této

povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh

rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem,

zapsanou osobu zruší a nařídí její likvidaci.§ 123(1) Obchodní rejstřík podle dosavadních právních předpisů se dnem

nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za obchodní rejstřík podle

tohoto zákona.(2) Nadační rejstřík podle dosavadních právních předpisů se dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona považuje za nadační rejstřík podle tohoto

zákona.(3) Rejstřík obecně prospěšných společností podle dosavadních právních

předpisů se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za rejstřík

obecně prospěšných společností podle tohoto zákona.(4) Rejstřík společenství vlastníků jednotek podle dosavadních právních

předpisů se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za rejstřík

společenství vlastníků jednotek podle tohoto zákona.§ 124(1) Registr zájmových sdružení právnických osob podle dosavadních

právních předpisů se považuje za spolkový rejstřík podle tohoto zákona.(2) Pro účely tohoto zákona vykonávají působnost krajských úřadů v

oblasti evidování zájmových sdružení právnických osob rejstříkové

soudy.(3) Krajské úřady předají do 1 měsíce po nabytí účinnosti tohoto zákona

příslušným rejstříkovým soudům spisy.(4) Údaje, které rejstříkový soud převezme ze základního registru osob,

zapíše bez řízení.§ 125(1) Evidence občanských sdružení, odborových organizací, organizací

zaměstnavatelů a jejich organizačních jednotek, které jsou oprávněny

jednat svým jménem, vedená Ministerstvem vnitra podle zákona č. 83/1990

Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považuje za

spolkový rejstřík podle tohoto zákona.(2) Ministerstvo vnitra předá příslušným rejstříkovým soudům do 3

měsíců po dni nabytí účinnosti tohoto zákona spisy a do 1 měsíce po dni

nabytí účinnosti tohoto zákona v elektronické podobě o občanském

sdružení, jeho organizační jednotce, odborové organizaci, mezinárodní

odborové organizaci a její pobočné organizaci, organizaci

zaměstnavatelů, mezinárodní organizaci zaměstnavatelů a její pobočné

organizaci údaje oa) názvu,b) číslu registrace,c) identifikačním číslu osoby,d) dni vzniku,e) právní formě af) sídle vyjádřené referenční vazbou kódu adresního místa na referenční

údaj o adrese v základním registru územní identifikace.(3) Údaje, které rejstříkový soud převezme ze základního registru osob,

zapíše bez řízení; tímto zápisem je splněna povinnost podle § 3045

odst. 2 občanského zákoníku.§ 126(1) Mezinárodní nevládní organizace, kterým bylo podle zákona č.

116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v

Československé socialistické republice, ve znění pozdějších předpisů,

povoleno vyvíjet činnost, se považují za právnické osoby, které zřídily

v České republice zahraniční pobočný spolek podle občanského zákoníku.(2) Mezinárodní nevládní organizace a zvláštní organizace pro

zastoupení zájmů České republiky v mezinárodních nevládních

organizacích, které byly zřízeny nebo kterým bylo povoleno mít sídlo v

České republice podle zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti

organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické

republice, ve znění pozdějších předpisů, se považují za spolky podle

občanského zákoníku.§ 127(1) Evidence mezinárodních nevládních organizací a jejich organizačních

jednotek, které jsou oprávněny jednat svým jménem, vedená Ministerstvem

vnitra podle zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s

mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění

pozdějších předpisů, se považuje za spolkový rejstřík podle tohoto

zákona.(2) Ministerstvo vnitra předá příslušným rejstříkovým soudům do 3

měsíců po dni nabytí účinnosti tohoto zákona spisy a do 1 měsíce po dni

nabytí účinnosti tohoto zákona v elektronické podobě o mezinárodní

nevládní organizaci údaje oa) názvu,b) číslu jednacím,c) identifikačním číslu osoby,d) dni vzniku,e) právní formě af) sídle vyjádřené referenční vazbou kódu adresního místa na referenční

údaj o adrese v základním registru územní identifikace.(3) Údaje, které rejstříkový soud převezme ze základního registru osob,

zapíše bez řízení.§ 128Po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vydá rejstříkový

soud ohledně osob, na které se vztahují § 124 až 127, namísto úředně

ověřeného opisu podle § 4 pouze potvrzení o zápisu právnické osoby do

veřejného rejstříku.§ 129Zrušovací ustanoveníZrušuje se:1. Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s

mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice.2. Část třetí zákona č. 161/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999

Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, včetně

nadpisu.3. Část sedmá zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v

souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, včetně nadpisu.4. Část pátá zákona č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009

Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další

související zákony, včetně nadpisu.§ 130ÚčinnostTento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.Zeman v. r.Rusnok v. r.1) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.2) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších

předpisů.3) § 54 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a

družstvech (zákon o obchodních korporacích).4) § 256 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb.5) § 1761 občanského zákoníku.6) § 63 až 67 zákona č. 90/2012 Sb.7) § 68 zákona č. 90/2012 Sb.8) § 33a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a

družstev, ve znění pozdějších předpisů.9) § 255 zákona č. 90/2012 Sb.10) § 39 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).11) § 2180 odst. 1 občanského zákoníku.12) § 258 až 261 občanského zákoníku nebo § 191 až 193, § 428 až 430 a

§ 663 zákona č. 90/2012 Sb.13) § 435 občanského zákoníku.§ 7 zákona č. 90/2012 Sb.14) § 7 zákona č. 90/2012 Sb.15) Čtvrtá směrnice Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978, založená

na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách

některých forem společností.Šestá směrnice Rady 82/891/EHS ze dne 17. prosince 1982, založená na

čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o rozdělení akciových společností.Jedenáctá směrnice Rady 89/666/EHS ze dne 21. prosince 1989 o

zveřejňování poboček vytvořených v členském státě některými formami

společností řídících se právem jiného členského státu.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES ze dne 26. října 2005

o přeshraničních fúzích kapitálových společností.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009

o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů

společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností

ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení

rovnocennosti těchto opatření.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/102/ES ze dne 16. září 2009

v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným s

jediným společníkem.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/35/EU ze dne 5. dubna 2011 o

fúzích akciových společností.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/30/EU ze dne 25. října 2012

o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů

společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností

ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie

při zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich

základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření

(přepracované znění).